PROJEKT FÆLLESMAGASIN - MIDT-VEST

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROJEKT FÆLLESMAGASIN - MIDT-VEST"

Transkript

1 PROJEKT FÆLLESMAGASIN - MIDT-VEST * Et fællesmagasin for Museerne i den vestlige Limfjordsregion. * En række fællesområder til støtte for det generelle museumsarbejde i regionen. * Museernes Bevaringscenter i Skive * Skive Kommunearkiv.

2 Indholdsfortegnelse Baggrund Bygningen Fællesmagasin Fællesområder Bevaringscenter Kommunearkiv Bilag Projekt Fællesmagasin Midt-Vest består af følgende statsanerkendte museer: Museet for Thy og Vester Hanherred, Morslands Historiske Museum, Vesthimmerlands Museum, Holstebro Museum, Energimuseet, Skovgaard Museet i Viborg, Museum Salling, Viborg Museum og Lemvig Museum. Museernes Bevaringscenter i Skive har været tovholder og sekretær for det samlede projektet. 2

3 Baggrund Projekt Fællesmagasin Midt-Vest ønsker at skabe og udvikle en fællesmuseal centerdannelse, der kan fungere som et dynamisk samlingspunkt for museerne i den vestlige limfjordsregion. Ændringen af museumsloven og de stadig stigende krav til alle dele af den museale virksomhed fordrer nytænkning på mange områder. Fra centralt hold tales der om bæredygtige enheder og museumsfusioner, men selv store enheder bliver udfordret, ikke mindst på de museumstekniske områder. Realisering af Projekt Fællesmagasin Midt-Vest vil give nye museumstekniske muligheder og styrke samarbejdet mellem museerne i en større geografisk region. Projektets formål har været at udvikle såvel de fysiske rammer som de samarbejdsformer, der skal danne grundlaget for den fælles udnyttelse af faciliteterne. Det skitseprojekt, der hermed præsenteres, rummer fire hovedelementer: * Et fællesmagasin for museerne i den vestlige limfjordsregion. * En række fællesområder til støtte for det generelle museumsarbejde i regionen. * Museernes Bevaringscenter i Skive. * Skive Kommunearkiv. I projektets udformning er der taget højde for, at centerdannelsen skal kunne udvides med flere funktioner, ligesom størrelsen af de enkelte funktioner skal kunne reguleres. Siden 2008 har deltagerne i Projekt Fællesmagasin Midt-Vest arbejdet frem mod at kunne fremlægge et færdigt skitseprojekt. Arbejdet har omfattet kortlægning af museernes behov og forventninger i forhold til alle centerdannelsens elementer. Der er i perioden gennemført en samlingsgennemgang på alle de deltagende museer med støtte fra Kulturstyrelsens bevaringspulje. Arkitektfirmaet Andreas Ravn har på smukkeste vis givet forarbejdet fra de mange arbejdsgrupper, møder og spørgeskemaer fysisk form. Midlerne til udformningen af selve skitseprojektet er kommet fra de deltagende museer, Museernes Bevaringscenter i Skive og fra Kulturstyrelsens Udviklingspulje. Byggeriets placering Det nye fællesmagasin tænkes opført i nyudstykket erhvervsområde i Skive. Området ligger ved Herningvej, som vil give gode adgangsforhold for alle byggeriets brugere. 3

4 Bygningen Byggeriets planløsning De interne arbejdsgange afspejler i høj grad indretningen af bygningen. Der har været dialog med husets brugere helt fra start. Bygningen er i to etager. Værksteder og pladskrævende aktiviteter er i stueplan. Mere administrative funktioner er på. Hovedindgangen er placeret ved en stor fællesgang, hvor der er direkte adgang til de fleste arbejdsfunktioner. Den brede fællesgang mellem værksteder og magasin giver gode arbejdsforhold til transport af større objekter med truck. Adgang til magasinet sker gennem en sluse. I byggeriets konstruktioner er der lagt særligt vægt på: - Stor tæthed, så driftsudgifterne til klimastyring minimeres. - Stor sikkerhed både med hensyn til brand og tyveri, og i forhold til at minimere risiko for vandskade, f.eks. ved at alle vandinstallationer til brandslanger i magasinet kan føres ind fra sidebygningen, således at der ikke er vandfyldte rør i magasinet. - Nem inspektion og servicering af alle installationer, bl.a. ved at alle tagflader er umiddelbart tilgængelige for inspektion og service af f.eks. kølemaskiner, ventilation, solceller, afløb og brandventilation. * Planløsning der understøtter de interne arbejdsgange. * Konstruktion der underbygger sikker og økonomisk drift. 4

5 Byggeriets konstruktion Magasinbygning: Gulv : Overfladebehandlet, uisoleret betondæk Ydervægge: Isolerede sandwich beton elementer Skillevægge: Betonelementer Indskudt dæk: Betonelementer Tag: Betondæk med tagpap varmttagsløsning Døre: Træ/alu partier. Varme: Ingen varme styret konstant fugtighed. Bevaringscenter og fællesarealer: Gulv: Overfladebehandlet, isoleret betondæk Ydervægge: Helvægs beton elementer, isoleret, skalmur i tegl. Skillevægge: Betonelementer Indskudt dæk: Betonelementer Tag: Betondæk med tagpap varmttagsløsning Vinduer/døre: Træ/alu partier. Varme: Traditionel radiatorvarme kombineret med gulvvarme. Ventilation: Rum og procesventilation. Administration og personalefaciliteter: Gulv: Gulvbelægning, isoleret betondæk Ydervægge: Helvægs beton elementer, isoleret, skalmur i tegl. Skillevægge: Betonelementer / lette gipsvægge Indskudt dæk: Gulvbelægning på betonelementer Tag: Betondæk med tagpap varmttagsløsning Vinduer/døre: Træ/alu partier. Varme: Traditionel radiatorvarme kombineret med gulvvarme. Ventilation: Rum og procesventilation. Se desuden teknisk beskrivelse under bilag. 5

6 Udvidelsesmuligheder Projekt fællesmagasin Midt-Vest tager højde for at såvel fællesmagasinet, som de tilknyttede arbejdsområder vil kunne udvides hvis der bliver behov for det. Magasinområdet vil kunne udvides til næsten den dobbelte størrelse indenfor det afsatte grundstykke ved at udvide magasinbygningen mod syd. Yderligere arbejdsområder eller helt nye elementer i centerdannelsen kan placeres i en bygning nord for centrets indgangsparti parallelt med multirummets facade. Det afgrænsede rum mellem de to bygninger er med til at skabe sammenhæng mellem de arkitektoniske elementer, således at de funktioner, der placeres i bygningen, klart fremstår som en del af centerdannelsen, selvom der ikke er fysisk kontakt mellem bygningerne. Fokusområder: * Fremtidssikring * Fleksibilitet * Funktion 6

7 FÆLLESMAGASIN Hovedformål - Rationel og Fornuftig opbevaring. Fællesmagasin Midt-Vest har til formål at skabe rammerne for en økonomisk og tidssvarende opbevaring, forvaltning og bevaring af museernes samlinger. Magasinet skal kunne honorere de krav, der stilles til magasinering og forvaltning af genstandsmaterialet på de statsanerkendte museer. I dag drives museumsmagasinerne i det midt- og vestjyske område af de enkelte museer. Driftsforholdene er både med hensyn til økonomi og bemanding meget uensartede, og de fleste steder er tilsynet med samlingerne og den daglige drift under pres. Fysisk er magasinerne ofte fordelt på mange adresser og i bygninger af stærkt varierende kvalitet og egnethed. Mange steder er magasinerne uden egentlig klimastyring. For de af museerne, der er blevet kvalitetsvurderet af Kulturstyrelsen indenfor de senere år, har magasinforholdene været et gennemgående kritikpunkt. Realisering af Fællesmagasin Midt-Vest vil på én gang kunne løfte forholdene omkring forvaltning og bevaring af museernes samlinger til et tidssvarende niveau. Magasinområdet i Fællesmagasinet består af fire enheder med forskellig funktion. Hovedmagasin xxx m 3 Klimakrav: 50% Rf. ± 5%, temperaturen reguleres ikke, men svinger langsomt pga. høj isoleringsgrad (kun affugtning). Området har stor tæthed, og lille personbelastning. (klimaanlæg placeres i teknikrum over slusen til magasinet). Lagerkapacitet i Fællesmagasinet Hovedmagasin: ca m 3. Koldt magasin: ca. 220 m 3. Tørt magasin: ca. 60 m 3. Sikringsboks: ca. 20 m 3. I alt: 8930 m 3. 7

8 MAGASINområder Hovedmagasin Hovedmagasin til opbevaring af genstande med almindelig klimafølsomhed. Magasinet er uopvarmet og holdes med en relativ luftfugtighed på ca. 50%. Temperaturen svinger langsomt med årstiderne mellem ca. 10 og 18 o C. Hovedmagasinet er indrettet med mobile pallereoler, mobile lagerreoler, stationære lagerreoler, kompaktsystem til ophængning af billeder, grenreoler og netvægge til lange og store genstande samt åbne arealer til meget store genstande. Stueplan Lagerkapacitet for hovedmagasinet er ca m 3 Koldt magasin Koldt magasin til opbevaring af genstande af især syntetiske materialer som f.eks. diverse plast materialer, gummi, celluloid, fotografiske materialer, lydbånd m.v. samt stærkt syreholdigt papir. Magasinet holdes med en temperatur på ca. 6 o C og en relativ luftfugtighed på ca. 40%. Det kolde magasin er indrettet med mobile lagerreoler og stationære reoler, samt et åbent areal til større genstande. Stueplan Lagerkapacitet for det kolde magasin er ca. 220 m 3 Tørt magasin Tørt magasin til opbevaring af især ustabilt arkæologisk jern og pyritholdigt fossilt materiale. Magasinet holdes med en relativ luftfugtighed på ca. 15%. Temperaturen reguleres ikke, men svinger langsomt som hovedmagasinet. Det tørre magasin indrettes med stationære lagerreoler. Stueplan Lagerkapacitet for det tørre magasin er ca. 60 m 3 Sikringsboks Sikringsboks til opbevaring af genstande med særlige sikkerhedskrav som f. eks. våben, ædelmetaller og lign. Klimaet i sikkerhedsboksen styres ikke separat, men følger hovedmagasinets klima. Sikringsboksen indrettes med stationære lagerreoler. Lagerkapacitet for sikringsboksen er ca. 20 m 3 Stueplan 8

9 Drift- og håndteringsområder Ud over selve magasinområdet består Fællesmagasin Midt-Vest, af en række funktioner, der er nødvendige for magasinets drift: Indgangsområde Indgangsområde med ladestation for pallestabler, teknikrum for klimastyring m.m., omklædning og toiletforhold samt sluseområde med adgangskontrol for indgang til hovedmagasinet. Stueplan Håndteringsområde Håndteringsområde med faciliteter for håndtering, pakning og registrering af genstande til magasinering. Stueplan Desinfektion Desinfektionsenheder med mulighed for varme- og frysedesinfektion af genstande til magasinering. Stueplan Forvalterkontor Kontor for forvalteren (fælles for hele centerdannelsen). Drift og håndtering Stueplan Indgangsområde: 150 m 2 Håndteringsområde: 70 m 2 Desinfektionsenheder: 30 m 2 Forvalterkontor: 15 m 2 9

10 INDRETNING Forslag til indretning af magasinarealerne er udarbejdet i samarbejde med firmaet Hans Schourup A/S. Indretningen er bygget op omkring en række gennemprøvede kompakte opbevaringssystemer, der har vist sig særdeles velegnede til museumsmagasiner. Elementerne svarer i det store hele til de elementer, der er anvendt ved fællesmagasinet i Randers. Lagerkapaciteten i fællesmagasinet tager udgangspunkt i behovsundersøgelser blandt projektets deltagere. Lagerkapacitet for de enkelte systemer er beskrevet i bilag 5. 1: Mobile Pallereoler- 4 anlæg: 70 fag x 3 paller x 5 lag = 4200 pp 2: HS Platform: m 2 3: Kompaktreol LS til stole mv. 198 fag (1800x800) 4: Kompaktreol malerier 22 vogne á 33 m2 vægge 5: Rosss stålreol til arkivkasser mv. 502 fag (1000x500) 6: Fane-magasin 7: Grenreol 8: Netvæg til malerier 6 m x 20 m x 2 9: Kompaktreol Rosss Stålreol til arkivkasser mv. 504 fag (1000x500) 10: Rosss stålreol til arkivkasser mv. 16 fag (1000x300) 10

11 HS Platform med aftageligt gelænder. På platformen står genstande enten frit eller i stationære reoler. Under platformen er der LongSpanreoler. Billedet er fra fællesmagasinet i Randers. Foto: Anne Søbjørn Mobile Pallereoler. Alle pakkeenheder står på paller. Ind- og udtagning foregår med pallestabler. Stabelhøjde i Fællesmagasin Midt-Vest er 6 meter. Total pakkehøjde 7,2 meter. Billedet er fra fællesmagasinet i Randers. Foto: Hans Scourup A/S 11

12 Kompaktreoler. Reolerne flyttes manuelt. Denne reoltype er placeret på 1. sal over lagerhotellet samt i det kolde magasin. Foto: Hans Scourup A/S LongSpanreoler under HS platform. Genstandene er dækket med lagenlærred, for at skærme dem mod støv. Billedet er fra fællesmagasinet i Randers. Foto: Hans Scourup A/S 12

13 Kompaksystem til malerier. Elementerne flyttes manuelt. Denne opbevaringstype er placeret i hovedmagasinet. Foto: Hans Scourup A/S Stationære reoler under platform. Denne reoltype er placeret på 1. sal samt i boksen og det tørre magasin. Foto: Hans Scourup A/S Netvægge til malerier og store genstande. Der er placeret netvægge i magasinets midtersektion til store genstande. Billedet er fra fællesmagasinet i Randers. Foto: Hans Scourup A/S 13

14 fællesområder Hovedformål AT Give plads Formålet med fællesområderne er at skabe egnede faciliteter for de dele af museernes virksomhed, der af pladshensyn eller lignende, vanskeligt kan foregå hos museerne selv, samt at fungere som et udvidet arbejdsområde i forbindelse med museernes brug af fællesmagasinet. Fællesområderne består af tre elementer: multirum, lagerhotel og mødefaciliteter. Frokostrum og øvrige personalefaciliteter er fælles med det øvrige center. Hovedmagasin xxx m 3 Klimakrav: 50% Rf. ± 5%, temperaturen reguleres ikke, men svinger langsomt pga. høj isoleringsgrad (kun affugtning). Området har stor tæthed, og lille personbelastning. (klimaanlæg placeres i teknikrum over slusen til magasinet). Fællesområder Multirum: ca. 450 m 2. Lagerhotel: ca. 290 m 2. Møderum: ca. 100 m 2. Toilet og omklædning: ca. 25 m 2. Frokostrum: ca. 45 m 2. 14

15 Stueplan Multirum Multirummet er, sammen med lagerhotellet, tænkt som et let tilgængeligt og økonomisk attraktivt bufferområde for museerne, drevet af museerne i fællesskab. Det er tanken, at multirummet skal kunne anvendes i forbindelse med alle dele af den museale virksomhed. Multirummet er på 450 m 2. Området er indrettet med en våd og en tør ende, således at flere aktiviteter kan foregå på samme tid. Ud over enkelte faste installationer i den våde ende, er alt inventar i multirummet flytbart. Inventaret er basalt, robust og praktisk. Området bestykkes med reoler og skillevægge på hjul, flytbare højdejusterbare borde, og mobil belysning, således at større eller mindre arbejdsstationer let kan indrettes til den enkelte opgave. Multirummet kan f.eks. indrettes - og anvendes til: Midlertidige kontorarbejdspladser, studiefaciliteter, indkomstrum for museumsgenstande, registrering, dokumentation og foto, udstillingsopbygning, rengøring af museumsgenstande, bearbejdning af arkæologiske fund og meget mere. Stueplan Lagerhotel Lagerhotellet giver museerne mulighed for at få løst korte- og længerevarende opbevaringsopgaver for genstande, materialer og materiel, der ikke hører hjemme på det egentlige magasin. Lagerhotellet kan f.eks. opbevare: Genstande der endnu ikke er registreret, rekvisitter til museernes formidling, publikationer og andet salgsmateriale, nedpakkede udstillinger og udstillingsmaterialer, transportmaterialer fra særudstillinger, materiel til arkæologisk feltarbejdede, arkæologiske jordprøver og meget andet. Lagerhotellet er på 290 m 2. Området er placeret i direkte tilknytning til multirummet, og indrettes med en kombination af faste pallereoler og faste lagerreoler. Området er klimastyret. Stueplan Møde- og personalefaciliteter Mødefaciliteterne består af et mødelokale på 100 m 2 med plads til ca. 50 personer, samt frokostrum og toiletfaciliteter fælles med det øvrige center. Mødelokalet indrettes med AV udstyr og IT forhold, der muliggør at området ud over mødevirksomhed, tillige kan anvendes til kurser og lign. I forbindelse med mødelokalet er der mulighed for at opstille et område til håndbøger, tidsskrifter m.m. 15

16 Museernes Bevaringscenter Hovedformål - Konservering og bevaringsfaglig bistand. Museernes Bevaringscenter i Skive har siden 1972 været den fælles bevaringsinstitution for størstedelen af deltagerne i Projekt Fællesmagasin Midt-Vest. En målrettet og effektiv bevaringsindsats kræver, at bevaringsarbejdet er en integreret del af museernes samlede virksomhed. Med en realisering af Projekt Fællesmagasin Midt-Vest bliver bevaringscentret en del af museernes fælles hus, hvilket giver helt nye muligheder for sammenhæng mellem bevaringsarbejdet og museernes øvrige samlingsarbejde. Den fysiske nærhed mellem fællesmagasinet, bevaringscentret og det samlingsrelaterede arbejde, der vil foregå i multirummet, vil styrke sammenhængen i det museale arbejde og muliggøre en langt bedre og mere målrettet bevaringsindsats for museernes samlinger. Hovedvægten af bevaringscentrets arbejde forventes fortsat at ligge indenfor konservering af arkæologiske materialer, konservering og restaurering af nyeretids kulturhistoriske materialer og præparation og konservering af fossiler og geologisk materiale. Indretningen af bevaringscentret afspejler arbejdet indenfor hovedarbejdsområderne, men der er lagt vægt på stor fleksibilitet i indretningen, således at arbejdsområderne let vil kunne ændres og udvikles i forhold til museernes ønsker og behov. Som eksempel kan nævnes at grovværkstedet, der er et rum i to etagers højde, bl.a. til behandling af store industrigenstande, er forberedt til, at der kan lægges et dæk ind, således at der kan indrettes et konserveringsatelier til f.eks. tekstil- eller farvelagskonservering på første sal over grovværkstedet. Hovedmagasin xxx m 3 Klimakrav: 50% Rf. ± 5%, temperaturen reguleres ikke, men svinger langsomt pga. høj isoleringsgrad (kun affugtning). Området har stor tæthed, og lille personbelastning. (klimaanlæg placeres i teknikrum over slusen til magasinet). Bevaringscenter Almen konservering: ca. 180 m 2. Grov konservering: ca. 100 m 2. Geologisk præparation: ca. 60 m 2. Laboratorieområde: ca. 35 m 2. Kølerum: ca. 5 m 2. Sandblæsningsrum: ca. 15 m 2. Røntgenrum: ca. 10 m 2. Kontorer: ca. 45 m 2. 16

17 Indretning af bevaringscenter Bevaringscentret er indrettet med følgende faciliteter: Almen konservering Arbejdsområde for almen konservering, på 180 m 2 er placeret centralt, med direkte adgang til de fleste af bevaringscentrets øvrige funktioner. Området er indrettes med 4-6 faste arbejdspladser. Grovværksted Grovværksted, på 100 m 2 er et højloftet rum med direkte adgang udefra gennem en port i bygningens gavl. I området placeres maskiner og faciliteter for træ- og metalbearbejdning, samt større, støjende apparatur til frysetørring, plasmareduktion og elektrolyse. Geologisk præparation Arbejdsområde for geologisk præparation, på 60 m 2 er placeret i tilknytning til grovværkstedet. Arbejdsområdet indrettes med to faste arbejdspladser. På grund af støj fra brugen af trykluftsværktøj, lydisoleres området fra bevaringscentrets øvrige arbejdsområder. Stueplan Laboratorium Laboratorieområde, på 35 m 2 er placeret i tilknytning til arbejdsområdet for almen konservering. Laboratorieområdet anvendes til analysearbejde og til konserveringsprocesser, der kræver laboratoriefaciliteter. Området er forsynet med gulvafløb, og er derfor velegnet til f.eks. tekstilvask. Sandblæsning Arbejdsområde for Sandblæsning, på 15 m 2 er placeret i tilknytning til arbejdsområdet for almen konservering. Sandblæsning anvendes primært til afrensning af arkæologisk jern. Arbejdsområdet indrettes med to arbejdsstationer. Røntgen Røntgenanlæg, på 10 m 2 er placeret i tilknytning til arbejdsområdet for almen konservering. Anlægget består af et eksponeringsrum, og et kontrolrum med styringsenhed, filmscanner m.m. Kølerum Kølerum, på 5 m 2 er placeret i tilknytning til laboratorieområdet. Kølerummet holder en temperatur på ca. 5 o C, og anvendes til opbevaring af vådt arkæologisk materiale, kemikalier m.m. Kontor og arkiv Kontor og arkiv på 30 m 2 for bevaringscentrets administration er placeret på 1. sal over arbejdsområdet for almen konservering. Lederkontor Kontor på 14 m 2 for bevaringscentrets leder er placeret i forbindelse med arbejdsområdet for almen konservering i stueetagen. Depot Depot på 25 m 2 for materialer m.m. er placeret på 1. sal over kølerum og sandblæsning. Frokostrum og øvrige personalefaciliteter er fælles med det øvrige center. 17

18 Skive kommunearkiv Hovedformål - Opbevaring af personfølsomme oplysninger under betryggende forhold. Skive kommunearkiv har til formål at bevare, sikre og forvalte de kommunale arkiver i Skive Kommune. Driften af arkivet sker i henhold til arkivlovens 7 om stadsarkiver. Arkivområdet på ca. 290 m 2 er bygningsmæssigt og klimatisk en del af hovedmagasinet, men fysisk afgrænset fra dette. Arkivet indeholder personfølsomme oplysninger, og adgangen til arkivområdet foregår derfor ad en separat indgang med selvstændig adgangskontrol. Kontorfaciliteter på 30 m 2 i tilknytning til magasinet er ligeledes med selvstændig adgangskontrol. Frokostrum og øvrige personalefaciliteter er fælles med det øvrige center. Hovedmagasin xxx m 3 Klimakrav: 50% Rf. ± 5%, temperaturen reguleres ikke, men svinger langsomt pga. høj isoleringsgrad (kun affugtning). Området har stor tæthed, og lille personbelastning. (klimaanlæg placeres i teknikrum over slusen til magasinet). Skive Kommunearkiv Magasinområde: 290 m 2. Klima: C, relativ luftfugtighed ca. 50 %. Kontor: 30 m 2. På grund af personfølsomt arkivmateriale har Kommunearkivet separate adgangsforhold med egen adgangskontrol. 18

19 Bilag 1 Tekniske specifikationer Almindelige byggetekniske krav er ikke medtaget. Hovedmagasin 3000 m 2 Klimakrav: 50% Rf. ± 5%, temperaturen reguleres ikke, men svinger langsomt pga. høj isoleringsgrad (kun affugtning). Området har stor tæthed, og lille personbelastning (klimaanlæg placeres i teknikrum over slusen til magasinet). Faste installationer: Installationer vedr. brand og tyverisikring Internt datanetværk Koldt magasin 200 m 2 Klimakrav: 40% Rf. ± 5%, 4-8 o C (affugtning og køling). Højisoleret område med meget stor tæthed og meget lille personbelastning (klimaanlæg placeres i teknikrum over slusen til magasinet, dog placeres kølemaskine på tag af hensyn til driftsøkonomi og vedligeholdelse). Faste installationer: Installationer vedr. brand og tyverisikring Internt datanetværk Tørt magasin 60 m 2 Klimakrav: 15% Rf. ± 5%, temperaturen reguleres ikke, men svinger langsomt pga. høj isolering (kun affugtning) Området har meget stor tæthed og meget lille personbelastning (klimaanlæg placeres i teknikrum over slusen til magasinet). Faste installationer: Installationer vedr. brand og tyverisikring Internt datanetværk Serverrum 6 m 2 Klimakrav: 50% Rf. ± 15%, o C (køling + evt. affugtning). Kølingen skal kunne håndtere serverkapacitetens energiforbrug (kølemaskine placeres på tag af hensyn til støj og driftsøkonomi). Faste installationer: Installationer vedr. brand og tyverisikring Arbejdsområder i stueplan (håndteringsområde, multirum og bevaringscenter) 1050 m 2 Klimakrav: % Rf., o C (rumventilation, opvarmning, befugtning og affugtning) Områderne har almindelig bygningsstandard og normal personbelastning (Ventilationsanlæg placeres i teknikrum over slusen til magasinet, befugteranlæg placeres formentlig decentralt, hvilket kræver vandtilførsel og muligvis afløb). Der ønskes gulvvarme frem for radiatorer. Faste installationer i håndteringsområde: Installationer vedr. brand og tyverisikring Internt datanetværk Punkt-udsug Faste installationer i multirum: Installationer vedr. brand og tyverisikring Internt datanetværk Installationer for vand og afløb (gulvafløb) i området længst væk fra indgangspartiet Afløb skal være forsynet med sandfang. Punkt-udsug 2 stk. i området længst væk fra indgangspartiet Udtag for trykluft 4 stk. fordelt langs ydervæggen (central kompressor placeres på tag af hensyn til støj) Overdækket areal i forbindelse med multirum: eludtag, udendørs vandhane og afløb med sandfang Faste installationer i bevaringscenter: Installationer vedr. brand og tyverisikring Internt datanetværk Installationer for vand og afløb, gulvafløb i laboratorieområde, grovværksted og vådrum til geologisk præparation. Sandfang i vådrum til geologisk præparation. Krafttilslutning til røntgenanlæg min. 380V 63A Kraftstik til evt. svejseanlæg i grovværksted Kølerum 5 m 2 : Driftstemperatur 4-6 o C (kølemaskine placeres på tag af hensyn til støj og driftsøkonomi) Procesudsug ved faste arbejdspladser m.m.: Stinkskab 2 stk.: 1 i laboratorieområdet, 1 i vådrummet til geologisk præparation Punkt-udsug stk.: 4-6 i det centrale arbejdsrum, 2 i laboratorieområdet, 3 i området for geologisk præparation, 2-3 i grovværksted (heraf 1 til svejsning/lodning). Udsug til kemikalieskab Udsug til elektrolysebad i grovværksted (gnistfrit) Spånsug m 4-6 udtag i grovværksted (den type der anvendes til sløjdlokaler på skoler) Udtag til trykluft stk. fordelt som beskrevet for punkt-udsug (central kompressor placeres på tag af hensyn til støj) Ionbytteranlæg til demineraliseret vand i laboratorieområdet Øvrige arbejdsområder mm. på første sal (kontorer, frokoststue, mødelokale omklædningsfaciliteter mm.) 390 m 2 Klimakrav: alm. indendørsklima o C (rumventilation, opvarmning) Områderne har almindelig bygningsstandard og normal personbelastning (ventilationsanlæg placeres i teknikrum over slusen til magasinet). Faste installationer: Installationer vedr. brand og tyverisikring Internt datanetværk Installationer vedr. bad, toilet og køkkenfaciliteter 19

20 Lagerhotel 290 m 2 Klimakrav: % Rf. (kun affugtning) Området har almindelig bygningsstandard, og lille personbelastning. Faste installationer: Installationer vedr. brand og tyverisikring Desinfektionsenheder Frysedesinfektion 15 m 2 : Højisoleret behandlingsenhed, driftstemperatur -35 o C, ingen styring af luftfugtigheden (kun køling), (kølemaskine placeres på tag af hensyn til støj og driftsøkonomi) Varmedesinfektion 15 m 2 : Højisoleret behandlingsenhed, driftstemperatur 55 o C, 50% Rf. ± 5% (opvarmning, befugtning, evt. affugtning og køling) (teknik placeres i teknikrum over slusen til magasinet) Generelt: Projektet ønsker om muligt at udnytte tagfladen på magasinbygningen til opstilling af solceller for at minimere driftsudgifterne til energi. 20

21 Bilag 2 Organisering og forvaltning af fællesmagasinet Overordnet organisering Fællesmagasin Midt-Vest organiseres som et dynamisk magasin, hvor genstandenes placering styres med baggrund i en optimering af pladsudnyttelsen, og ikke efter samlings- eller typemæssige kriterier, dog placeres særligt følsomme genstande i områder med særlige klima- eller sikringsforhold. Pakkeenheder* Grundlaget for lagerstyringen er såkaldte pakkenheder. En pakkeenhed er en enkelt genstand eller en samling af genstande, der er udstyret med en lokationskode, således at pakkeenheden til enhver tid kan genfindes i magasinet. For at sikre sammenhængen i pakkeenheder med flere genstande vil disse ofte være emballeret f.eks. på en palle, i en kasse eller på anden måde som en samlet enhed. Jo mere ensartede pakkeenhederne er, jo mere optimalt kan magasinet udnyttes. Ved indretningen af magasinet er der taget hensyn til kompakt magasinering af pakkenheder af forskellig størrelse og karakter. Det enkelte museum er ansvarlig for indholdet, organiseringen og pakningen af den enkelte pakkeenhed, og museet bestemmer selv hvad, og hvor meget pakkenheden skal rumme, men museet bestemmer ikke præcis hvor i magasinet pakkenheden placeres. Man kan sige, at det enkelte museums magasinområde består af et antal pakkeenheder med tilhørende lokationskoder. På den måde sikres en kompakt, hensigtsmæssig og overskuelig magasinering, samtidig med at det enkelte museums ansvar for, og indflydelse på, magasineringen af egen samling bibeholdes. (*Betegnelsen er første gang anvendt i forbindelse med indretning af fællesmagasinet i Randers) Lagerstyring Lagerstyringen af fællesmagasinet foregår med baggrund i pakkenhederne. Hver pakkeenhed forsynes med en identifikationskode og en optisk læsbar stregkode. Der oprettes et databasebaseret lagerstyringssystem, med søgemuligheder for såvel indhold som placering af de enkelte pakkeenheder. Lagerstyringssystemet skal kunne kommunikere direkte med museernes genstandsoplysninger f.eks. i REGIN. Adgang og sikkerhed Af sikkerhedshensyn er der kun adgang til magasinområdet for særligt clearet personale, eller for personer i følge med clearet personale. Adgangskontrol til magasinet sikrer personregistrering ved indgang. Det enkelte museum indstiller personer til clearing. Ved udtagning af genstande fra magasinet følges særlige procedurer, der sikrer opdatering af magasinets database samt registrering af den clearede person, der udtager materialet. Det enkelte museum kan kun udtage genstande fra egen samling. Tilbagelevering af genstande til magasinet, samt indlevering af genstande til magasinering, foregår ligeledes efter en fastlagt procedure der sikrer opdatering af magasinets database. Indlevering og tilbagelevering kan kun ske i samarbejde med magasinets forvalter, eller dennes stedfortræder. Forvalterens rolle Forvalteren er ansat af fællesskabet, og er ansvarlig for, at lagerstyringssystemet er opdateret, og at pakkeenhedernes lokationskoder til enhver tid er korrekt, således at alt materiale i magasinet kan genfindes uden problemer. Det er alene forvalteren eller dennes stedfortræder, der må placere nye pakkeenheder eller ændre eksisterende pakkeenheders lokation. Forvalteren er behjælpelig i forbindelse med håndtering af pakkeenheder og genstandsmateriale i magasinet, og er ansvarlig for, at magasinets tekniske forhold er i orden, herunder klimastyring, brand og tyverisikring, løfte- og transportgrej m.m. 21

22 Bilag 3 Oversigt over arealer og lagerkapacitet Arealfordeling i Fællesmagasin Lagerkapacitet i Fællesmagasinet Hovedmagasin: 2925 m 2. Koldt magasin: 200 m 2. Tørt magasin: 60 m 2. Sikringsboks: 20 m 2. Indgangsområde: 150 m 2 Håndteringsområde: 70 m 2 Desinfektionsenheder: 30 m 2 Forvalterkontor: 15 m 2 Arealfordeling i Fællesområder Hovedmagasin: ca m 3. Fordelt på: Mobile pallereoler: 4636 m 3. LongSpanreoler: 690 m 3. Kompaktreoler: 499 m 3. Stationære reoler: 607 m 3. Netvægge: 289 m 3. Fanemagasin: 40 m 3. Grenreoler: 19 m 3. Fri plads til store genstande: ca m 3. Multirum: 450 m 2. Lagerhotel: 290 m 2. Møderum: 100 m 2. Toilet og omklædning: 25 m 2. Frokostrum: 45 m 2. Koldt magasin: ca. 220 m 3. Fordelt på: Kompaktreoler: 116 m 3. Stationære reoler: 12 m 3. Fri plads til store genstande: ca. 92 m 3. Arealfordeling i Bevaringscenter Almen konservering: 180 m 2. Grov konservering: 100 m 2. Geologisk præparation: 60 m 2. Laboratorieområde: 35 m 2. Kølerum: 5 m 2. Sandblæsningsrum: 15 m 2. Røntgenrum: 10 m 2. Kontorer: 45 m 2. Tørt magasin: ca. 60 m 3. Fordelt på: Stationære reoler: 48 m 3. Fri plads til store genstande: ca. 12 m 3. Sikringsboks: ca. 20 m 3. Fordelt på: Stationære reoler: 20 m 3. Lagerkapacitet i alt: 8930 m 3. Arealfordeling i Skive Kommunearkiv Magasinområde: 290 m 2. Kontor: 30 m 2. Bruttoareal i alt: ca m 2. 22

Bevaringscenter Brugermuseer Beredskab. Samlingsnetværkets årsmøde 25. oktober 2012 Camilla Jul Bastholm Souschef, Bevaringscenter Øst

Bevaringscenter Brugermuseer Beredskab. Samlingsnetværkets årsmøde 25. oktober 2012 Camilla Jul Bastholm Souschef, Bevaringscenter Øst Bevaringscenter Brugermuseer Beredskab Samlingsnetværkets årsmøde 25. oktober 2012 Camilla Jul Bastholm Souschef, Bevaringscenter Øst Agenda: Om Bevaringscenter Øst BCØ s beredskabsindsats før 2011 Store

Læs mere

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale www.pwc.dk Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale 31. oktober 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Bygningsstyrelsen

Læs mere

Notat. 1. Etablering af den sammenlagte hjemmepleje på én adresse

Notat. 1. Etablering af den sammenlagte hjemmepleje på én adresse Til: Kopi til: ØKU og KMB MADB og INKR BALLERUP KOMMUNE Dato: 10. juni 2015 E-mail: kcs@balk.dk Kontakt: Karsten Schrøder Sagsid: 82.25.00-P20-2-15 Notat Sammenlægning af Hjemmeplejen på Telegrafvej 4

Læs mere

KEjd 25.02.2015. Projektplan for fælles arkiv- og magasinløsning

KEjd 25.02.2015. Projektplan for fælles arkiv- og magasinløsning Projektplan for fælles arkiv- og magasinløsning Magasinbygning Funktionsbygning Indhold Indledning side 3 Fælles arkiv- og magasinløsning - Program Arealer og funktioner overordnet side 6 Opbevarende arkivalier

Læs mere

Oprindelig Bymuseet Djurslands Museum Museet for Syddjurs Gammel Estrup Herregårdsmuseet Kulturhistorisk Museum Randers Skanderborg Museum

Oprindelig Bymuseet Djurslands Museum Museet for Syddjurs Gammel Estrup Herregårdsmuseet Kulturhistorisk Museum Randers Skanderborg Museum Oprindelig Bymuseet Djurslands Museum Museet for Syddjurs Gammel Estrup Herregårdsmuseet Kulturhistorisk Museum Randers Skanderborg Museum Nu Skanderborg Museum Gammel Estrup Herregårdsmuseet Den Gamle

Læs mere

8. Procedure for behandling af genstande før magasinering

8. Procedure for behandling af genstande før magasinering Uddrag fra Brugerhåndbogen 6. udgave, 2015 8. Procedure for behandling af genstande før magasinering 8.1 Rengøring af genstande Genstanden rengøres før magasinering eller præventiv behandling mod skadedyr

Læs mere

Under Egen 32 - Holstebro. ÅBENT HUS Ta familien med til Åbent Hus på Under Egen. Udstillingshuset er komplet indrettet med møbler

Under Egen 32 - Holstebro. ÅBENT HUS Ta familien med til Åbent Hus på Under Egen. Udstillingshuset er komplet indrettet med møbler Byg nyt -og lej det Under Egen 32 - Holstebro Prøvebo jeres nye hus i to år, før I bestemmer jer for, om I vil købe det Med det nye prøvebo-koncept kan I opføre et skræddersyet Holm Hus helt fra bunden

Læs mere

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus Fase 1 Projektbeskrivelse Udarbejdet august 2012 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus For at gøre projektet

Læs mere

Lind B. Lind 1B - 180 Perspektiv set fra havesiden

Lind B. Lind 1B - 180 Perspektiv set fra havesiden Perspektiv set fra havesiden 6830 7990 6830 Evt. carport / garage 41,0 m² Teknik TV Soveværelse 13,7 m² Bad 6,2 m² Walk-in-Cl. 5,2 m² Opholdsstue 23,4 m² 1260 5690 2520 Terrasse Køkken-alrum 29 m² opv

Læs mere

Lind D. Lind 1D - 180 Perspektiv set fra havesiden

Lind D. Lind 1D - 180 Perspektiv set fra havesiden Perspektiv set fra havesiden 6830 7990 6830 Evt. carport / garage 41,0 m² Teknik 9470 TV Soveværelse 13,7 m² Bad 6,2 m² Walk-in-Cl. 5,2 m² Opholdsstue 23,4 m² 1260 5690 2520 Terrasse Køkken-alrum 29 m²

Læs mere

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer***

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Offentlige tilskud (EU, stat, amtskommune og Ikke offentlige tilskud Museum kommune) Af samlede (fonde, sponsorater mm.) Kr. indtægter Kr. Arken 2008 32.698.308

Læs mere

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Industribygninger med kombineret lager, administration og velfærdsområde. projektudvikling: arkitekt: ejendomsmægler: Industribygninger

Læs mere

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved brugen af bygningen... TEAM : Entreprenør Arkitekt Ingeniør

Læs mere

Søjlefrit højloftet lager/produktionslokale i jordplan Kontorer, bad/omklædning m.v.

Søjlefrit højloftet lager/produktionslokale i jordplan Kontorer, bad/omklædning m.v. Søjlefrit højloftet lager/produktionslokale i jordplan Kontorer, bad/omklædning m.v. Rugvænget 11 A, Taastrup Side 2 af lejebeskrivelse for Rugvænget 11 A, Taastrup LOKALER TIL LEJE i ejendommen Rugvænget

Læs mere

1. Administrative arealer 1187. 2. Normalklasser 2715. 3. Praksisrum 2075. 4. Fællesfaciliteter 1980. Total 7957

1. Administrative arealer 1187. 2. Normalklasser 2715. 3. Praksisrum 2075. 4. Fællesfaciliteter 1980. Total 7957 AREALOVERSIGT, NETTOAEALER Område/funktion hovednr. Afdeling/funktion 1. Administrative arealer 1187 2. Normalklasser 2715 3. Praksisrum 2075 4. Fællesfaciliteter 1980 Total 7957 ADMINISTRATIVE AREALER

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv

Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv Jesper Stub Johnsen Nationalmuseet Danmark Det nationale museumsmøte Trondheim 2010 8.-11. september Norges Museumsforbund Samlingsforvaltning - forudsætning

Læs mere

Screeningsredskabet HOUSING ENABLER

Screeningsredskabet HOUSING ENABLER 113 Screeningsredskabet HOUSING ENABLER Kortlægningsskema Dato. Navn Boligens adresse...... Identifikationskode 114 Housing Enabler BOLIGENS STANDARD (ifølge Boverket, 2008) FØLGENDE NØDVENDIGE BOLIGFUNKTIONER

Læs mere

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn]

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] [ 0 0 1 ] OFFICEPARK SØBORG [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] OFFICEPARK SØBORG KØBENHAVN OFFICEPARK SØBORG OfficePark Søborg ligger i erhvervsområdet Vandtårnsvej, Gladsaxe

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

Hvidovre Kommune. Udvidelse af kapacitet i Krogstenshaves produktionskøkken. Projektforslag

Hvidovre Kommune. Udvidelse af kapacitet i Krogstenshaves produktionskøkken. Projektforslag Udvidelse af kapacitet i Krogstenshaves produktionskøkken Dato : 24-11-2010 Revisionsdato : 07-12-2010 Sagsnr. : 102405 Projektleder : SH Udarbejdet af : SH/FL/KIKA/dtm Godkendt af : Teknikerbyen 34 2830

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Velkommen til BusinessPark Aalborg

Velkommen til BusinessPark Aalborg Sofiendalsvej 88-94, 9200 Aalborg SV Velkommen til BusinessPark Aalborg MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Viby Centret 24 8260 Viby J datea.dk BusinessPark Aalborg...... ligger i et godt erhvervsområde i den

Læs mere

Indretning af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik

Indretning af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik Indretning af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik Retningslinjer og vejledning December 2014 Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Regionshuset Horsens Emil Møllers Gade 41, 8700 Horsens www.fa.rm.dk

Læs mere

AREALSKEMA RUMKRAV 2015 Prælim. Budget 03.08.2015 side 1

AREALSKEMA RUMKRAV 2015 Prælim. Budget 03.08.2015 side 1 AREALSKEMA RUMKRAV Prælim. Budget 3.8. side 1 FUNKTIONER Lægehus Genoptræning Fælles Beskriver p.t. udelukkende Genoptræningens behov 1. UDENDØRSAREALER 1.1 PARKERINGSPLADSER 6 stk Tjenestebiler 15 stk

Læs mere

Bygningen er en nyopført etageboligbebyggelse i 9 etager med delvis kælder.

Bygningen er en nyopført etageboligbebyggelse i 9 etager med delvis kælder. SIDE 1 AF 6 Adresse: Promenadebyen 6 Postnr./by: Resultat 5000 Odense C BBR-nr.: 461-703065-001 Energikonsulent: Camilla Nyholm Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Attraktivt beliggende produktions-, lagerog kontorlokaler udlejes på Frederiksøen

Attraktivt beliggende produktions-, lagerog kontorlokaler udlejes på Frederiksøen Lejeopstilling Attraktivt beliggende produktions-, lagerog kontorlokaler udlejes på Frederiksøen Frederiksø 2, 5700 Svendborg Må kun udlejes til havnerelateret formål Tidsbegrænsede lejekontrakter til

Læs mere

SKITSEFORSLAG TIL NY 50 BØRNS BØRNEHAVE I SVENSTRUP

SKITSEFORSLAG TIL NY 50 BØRNS BØRNEHAVE I SVENSTRUP Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen ved Aalborg Kommune Idræts- og Naturbørnehaven OLYMPIA / Marathonvej 6 / Svenstrup SKITSEFORSLAG TIL NY 50 BØRNS BØRNEHAVE I SVENSTRUP Knudsen & Østergaard A/S /

Læs mere

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013 Sjællandsgade 22 Husk informationsmøde d. 7. november kl. 19-20 i fælleslokale på 1. sal. Sjællandsgade 22 Det skal du vide om renoveringen i din bolig November 2013 Københavns Kommune og Landsbyggefonden

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

Viborg Kommune Januar 2015

Viborg Kommune Januar 2015 Viborg Kommune Januar 2015 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Facility Management enheden i Viborg Kommune... 3 Facility Management enhedens funktioner... 3 Ejendomme & Energi... 3 Rådhusbetjente og drift

Læs mere

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14.

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14. Rekvirent: XX Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup info@termo-service.dk Skibhusvej 428 5000 Odense C +45 29821362 Cvr: 32592368 Inspektion udført: København den XX oktober 2014 Sag nr.: 10XXX-14 Indledning

Læs mere

815 m 2 lager/produktion 215 m 2 kontorer Sag L3136-MB

815 m 2 lager/produktion 215 m 2 kontorer Sag L3136-MB 815 m 2 lager/produktion 215 m 2 kontorer Kuldyssen 15-17, Taastrup Side 2 af lejebeskrivelse for lokaler i Kuldyssen 15-17, Taastrup LAGER/PRODUKTIONSLOKALER MED KONTORER TIL LEJE i Kuldyssen 15-17, Taastrup

Læs mere

VIND ET GAVEKORT REDAKTIONSLOKALE OG VIND 1000,- TIL ARCHI TEGN [KÅRK] KONKURRENCE INDRET KÅRKS LOKALE. http://kaark.aarch.dk

VIND ET GAVEKORT REDAKTIONSLOKALE OG VIND 1000,- TIL ARCHI TEGN [KÅRK] KONKURRENCE INDRET KÅRKS LOKALE. http://kaark.aarch.dk VIND ET GAVEKORT INDRET KÅRKS REDAKTIONSLOKALE OG VIND 1000,- TIL ARCHI TEGN [KÅRK] KONKURRENCE INDRET KÅRKS LOKALE http://kaark.aarch.dk side_2 Indledning Kårk genopstod sidste semester efter længere

Læs mere

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven OPSAMLING WORKSHOP B Det nære, der hvor vi bor Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12 Tak til alle fremmødte til workshoppen i søndags. Det var dejligt at

Læs mere

Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2

Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2 Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2 Agern Allé 24-26, Hørsholm Kontordomicil Serious about Innovation Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2 Ejendommen ejendommen Agern Alle 24-26

Læs mere

Beskrivelse af ombygningsarbejdet på Ravnholtskolen 2009

Beskrivelse af ombygningsarbejdet på Ravnholtskolen 2009 Beskrivelse af ombygningsarbejdet på Ravnholtskolen 2009 Bygning nr. 5 Indgangsparti m.v. mod vej. Ny aut. alufacadedør (niveaufri)ved indgang komplet med tilpasning af højtsiddende vinduesparti Aut. indv.

Læs mere

Med udgangspunkt i det foreliggende skitseprojekt er omkostningerne til håndværkerudgifter kalkuleret således: (alle beløb er excl.

Med udgangspunkt i det foreliggende skitseprojekt er omkostningerne til håndværkerudgifter kalkuleret således: (alle beløb er excl. TEGNESTUE 2000 Tingparken 83, 8950 Ørsted Telefon 86 48 99 69 Telefax 86 48 99 64 CVR-nr 25 56 06 04 E-mail:tegnestue2000@firma.tele.dk NORDDJURS KOMMUNE - NORDDJURS UNGDOMSSKOLE ØKONOMISK OVERSLAG FORSLAG

Læs mere

Præsentation / Definition. Definition:en Arbejdsplads: Det geografiske sted Bygningen Arbejdsrummet Arbejdsbordet (-pladsen) Fælles-områderne.

Præsentation / Definition. Definition:en Arbejdsplads: Det geografiske sted Bygningen Arbejdsrummet Arbejdsbordet (-pladsen) Fælles-områderne. Udgangspunkt Kontorarbejdspladser Trivselsbegrebet Arbejdspladsen definition Need to have vs. Nice to have Spørgsmål og drøftelse Opgave: Trivsels-projekt Præsentation / Definition Anja Deltagerne Deltagernes

Læs mere

Brugerhåndbog for Fælles Museumsmagasiner

Brugerhåndbog for Fælles Museumsmagasiner Brugerhåndbog for Fælles Museumsmagasiner Udarbejdet af medarbejderne ved Konserveringscentret i Vejle 6. udg., 2014 Specialversion redigeret til Magasinmanualen 2.0 1 Indholdsfortegnelse FORORD... 4 1.

Læs mere

Produktion/lager og kontorlejemål nær Motorring 3 udlejes SOGNEVEJ 25, BYGN. 36, 46 OG 52 2605 BRØNDBY. LAGER 12.011 m² KONTOR 8.

Produktion/lager og kontorlejemål nær Motorring 3 udlejes SOGNEVEJ 25, BYGN. 36, 46 OG 52 2605 BRØNDBY. LAGER 12.011 m² KONTOR 8. Produktion/lager og kontorlejemål nær Motorring 3 udlejes SOGNEVEJ 25, BYGN. 36, 46 OG 52 2605 BRØNDBY LAGER 12.011 m² KONTOR 8.210 m² Bygning 36 I bygningens facader mod syd og mod nord er der indrettet

Læs mere

Region Midtjylland. Proces for etablering af Skive Sundhedshus. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 26

Region Midtjylland. Proces for etablering af Skive Sundhedshus. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 26 Region Midtjylland Proces for etablering af Skive Sundhedshus Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 26 Regionshospitalet Skive. - Placering af Myndighedsafdelingen, Skive Kommune

Læs mere

Lind C. Lind 1C - 180 Perspektiv set fra havesiden

Lind C. Lind 1C - 180 Perspektiv set fra havesiden Perspektiv set fra havesiden 6830 7990 6830 Evt. carport / garage 41,0 m² vm/tt 9470 TV Soveværelse 13,7 m² Bad 6,2 m² Walk-in-Cl. 5,2 m² Opholdsstue 23,4 m² 1260 5690 2520 Evt. saksespær Terrasse Entré

Læs mere

MED LOV SKAL LAND BYGGES!

MED LOV SKAL LAND BYGGES! MED LOV SKAL LAND BYGGES! MØDET MED 2 ADVOKATFIRMAER I ÅRHUS RECEPTION ADVOKATFIRMA I ÅRHUS VENTEVÆRELSE ADVOKATFIRMA I ÅRHUS FORDELINGSGANG ADVOKATFIRMA I ÅRHUS BIBLIOTEK ADVOKATFIRMA I ÅRHUS ADVOKATKONTOR

Læs mere

SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE

SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE BO-VEST. AFD. 10. HYLDESPJÆLDET SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SÆRUNDERSØGELSE PROJEKTNR.

Læs mere

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre Book en fremvisning hos Sadolin & Albæk 70 11 66 55 Og kom i selskab med bl.a. IF, Santander Bank og Hilti Københavns billigste arbejdspladser

Læs mere

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING 7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger, hvoraf de 5 er sammenbyggede med forbindelsesgange. 5 bygninger er i ét plan, og 2 er med 2 etager. Bygningerne

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Skyums Totalrestaurering Jordkærvej 1 8600 Sikleborg Olaf Ryes Vej 14 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse

Læs mere

ALBERTSLUND SYD GÅRDHUSENE PRØVEHUS

ALBERTSLUND SYD GÅRDHUSENE PRØVEHUS ALBERTSLUND SYD GÅRDHUSENE PRØVEHUS Albertslund Syd, gård- og rækkehusene, Albertslund Syd, gårdhusene, 1966 2007 løsningsforslag gårdhuse NOVA5 arkitekter as løsningsforslag gårdhuse NOVA5 arkitekter

Læs mere

Agern Allé 24-26, Hørsholm Kontordomicil

Agern Allé 24-26, Hørsholm Kontordomicil Agern Allé 24-26, Hørsholm Kontordomicil Serious about Innovation Ejendommen ejendommen Agern Alle 24-26 er en markant kontorejendom på i alt 24.000 m², beliggende i smukke, naturskønne omgivelser i Forskerparken

Læs mere

INDFLYTNINGSKLART HUS UDEN BESVÆR OG BYGGEROD HELÅRSHUS SOMMERHUS FRITIDSHUS HAVEHUS ANNEKS MULIGHEDERNE ER UENDELIGE...

INDFLYTNINGSKLART HUS UDEN BESVÆR OG BYGGEROD HELÅRSHUS SOMMERHUS FRITIDSHUS HAVEHUS ANNEKS MULIGHEDERNE ER UENDELIGE... INDFLYTNINGSKLART HUS UDEN BESVÆR OG BYGGEROD HELÅRSHUS SOMMERHUS FRITIDSHUS HAVEHUS ANNEKS MULIGHEDERNE ER UENDELIGE... Danboxhuset - nemt og sikkert Undgå byggerod og besvær Danboxhuset leveres færdigt

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015 BESKRIVELSE VESTER HASSING SKOLE FAKTA Adresse Telefon 99824700 E-mail Web Skoleleder Antal elever 466 Antal klasser

Læs mere

LEJEPROSPEKT. Vestergade 81c, 8600 Silkeborg. Sag 1018

LEJEPROSPEKT. Vestergade 81c, 8600 Silkeborg. Sag 1018 LEJEPROSPEKT KONTOR / KLINIK / FORENING ELLER LIBERALT ERHVERV - LOKALER TIL LEJE KONTOR, UDSTILLING, KLINIK, FORENING, UNDERVISNING - MULIGHEDERNE ER MANGE Vestergade 81c, 8600 Silkeborg Sag 1018 BYHUS

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

PRÆSENTATION 2 PASSIVHUSE VEJLE. Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s

PRÆSENTATION 2 PASSIVHUSE VEJLE. Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s ... PRÆSENTATION. 2 PASSIVHUSE VEJLE Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s PRÆSENATION Et let hus Stenagervænget 49 Et tungt hus Stenagervænget 49 PRÆSENTATION ENDERNE SKAL NÅ SAMMEN ARBEJDSMETODEN

Læs mere

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP OMBYGNING + RENOVERING GPP ARKITEKTER OKTOBER 2009 KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP Kirsebærhaven er kollegieboliger fra 1988 i en bebyggelse som

Læs mere

bevaring rådgivning restaurering konservering mange fagspecialer mere end 20 års erfaring

bevaring rådgivning restaurering konservering mange fagspecialer mere end 20 års erfaring bevaring rådgivning restaurering konservering mange fagspecialer mere end 20 års erfaring bevaringscenter nordjylland Bevaringscenter Nordjylland har til formål at yde bevaringsfaglig bistand til de museer,

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789. Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789. Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789 Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Rørrendegård

Læs mere

BESLUTNINGSOPLÆG FOR FREMTIDIG ORGANISERING AF BYGNINGSOMRÅDET

BESLUTNINGSOPLÆG FOR FREMTIDIG ORGANISERING AF BYGNINGSOMRÅDET Møde i Universitetsledelsen den 16. november 2009 Punkt 8, bilag 8b: Indstillinger fra bygningssporet om den fremtidige bygningsadministration Beslutningsoplæg for fremtidig organisering på bygningsområdet

Læs mere

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING 8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 10 selvstændige bygninger og 2 udhuse. 7 af bygningerne er opført på samme tid, hvoraf de 6 plus en senere tilbygning er

Læs mere

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Opsamling

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Opsamling www.pwc.dk Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Opsamling 2. december 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Bygningsstyrelsen har

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 Projekttemamøde vedrørende facader, vinduer, altaner og tag Lyngby Almennyttige Boligselskab. 2013-02-26 TEMAAVIS for bæredygtig renovering af Sorgenfrivang II HELHEDSPLANEN

Læs mere

Beskrivelse af område

Beskrivelse af område www.vindebakke.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Beskrivelse af område 3 Brochure med lavenergiboliger 4 Beskrivelse af boliger 5 Boligtyper 6 Facader 8 Visualisering 9 Visualiseringer fra Designa

Læs mere

A Member of the Constructor Group GRENREOL. Justerbart lagersystem til langgods

A Member of the Constructor Group GRENREOL. Justerbart lagersystem til langgods A Member of the Constructor Group GRENREOL Justerbart lagersystem til langgods Grenreol: Justerbart lagersystem til langgods "Uanset om det er plasticrør, trævarer eller metalstænger - grenreoler er ideelt

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger Stenløse Syd 65 lavenergiboliger Velkommen til Stenløse Syd nye, moderne lavenergiboliger Stenløse Syd er Stenløse-Ølstykke Boligforenings seneste boligafdeling i en helt ny bydel af samme navn. Boligerne

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen.

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Indeklima Temperaturer 1 og træk 1 Er temperaturerne i lokalerne ved let fysisk aktivitet

Læs mere

Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade

Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade Vedr. udbudsforretning februar 2011 Etablering af indendørs mobildækning på Århus Sygehus Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade Note om dette bilag...2 Arealdefinition:...2 Fase 1...2 Bygn. nr.

Læs mere

Rengøringsservice. Vejledende krav til lokaler: AMU - rengøring EUD - serviceassistent

Rengøringsservice. Vejledende krav til lokaler: AMU - rengøring EUD - serviceassistent Side1 SUS Uddannelsesudvalget for rengøring og service September 2011 Rengøringsservice Vejledende krav til lokaler: AMU - rengøring EUD - serviceassistent Side2 Lokalernes formål Teori- og praktiklokalernes

Læs mere

Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune)

Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune) Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune) Sejlsport har været en væsentlig del af fritidslivet i Fjordkommunen Frederikssund gennem mange årtier.

Læs mere

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5 Strategi for det lokalhistoriske område Version 1, vedtaget af Jammerbugt Kommune d. 16. april 2015 Baggrund Via sine vedtægter er Lokalhistorisk Samråd for Jammerbugt Kommune forpligtet til at skabe samarbejde

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Tankefuld Blok 12 Fælleshus Sofielund Skovvej 100 5700 Svendborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. november 2013 Til den 13. november

Læs mere

CAMPUS BORNHOLM. Referat BGM01 - Gruppe 4 - Administrative områder

CAMPUS BORNHOLM. Referat BGM01 - Gruppe 4 - Administrative områder CAMPUS BORNHOLM Referat BGM01 - Gruppe 4 - Administrative områder MML 11.02.14 SAG 12.43.00 MØDE 1 D.06.02.14 kl. 9.00 hos Campus Bornholm Deltagere Brugere: Karin Møller, (KM)BOGH Jens Peter Kofoed, SKEM

Læs mere

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy Lilleåskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Præsentable kontorlokaler tæt på Ringvejen GLARMESTERVEJ 8600 SILKEBORG. KONTOR 432 m². HD Ejendomme Erhverv. T: 70 23 82 33. W: hdejendomme.

Præsentable kontorlokaler tæt på Ringvejen GLARMESTERVEJ 8600 SILKEBORG. KONTOR 432 m². HD Ejendomme Erhverv. T: 70 23 82 33. W: hdejendomme. Præsentable kontorlokaler tæt på Ringvejen GLARMESTERVEJ 8600 SILKEBORG KONTOR 432 m² HD Ejendomme Erhverv. T: 70 23 82 33. W: hdejendomme.dk Fleksible kontorlokaler i attraktivt område tæt på Ringvejen.

Læs mere

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger hvoraf 3 bygninger er sammenbyggede og én bygning er en pavillon-bygning. Bygning 1 1953 Gymnastiksal Bygningen

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

Fysisk miljø på værkstederne Hvad synes du om sikkerheden ved brug af maskiner på værkstedet?

Fysisk miljø på værkstederne Hvad synes du om sikkerheden ved brug af maskiner på værkstedet? Hvad synes du om sikkerheden ved brug af maskiner på værkstedet? 49,2 37,3 13,6 Hvad synes du om værkstedets adgang til frisk luft? 44,8 0,0 3,4 29,3 22,4 Hvad synes du om værkstedets omklædnings faciliteter?

Læs mere

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro MYCOMETER ANALYSE Abildholtvej 10, Holstebro Rapport 01-11-2013 Mycometer analyse KUNDEINFORMATION Jeres sags/rekv. nr. - (Internt nr.) 014 Prøveudtagningsadresse Firma Abildholtvej 10, Holstebro Rask

Læs mere

ENERGI-O BOLIGEN. Det visionære svar på fremtidens behov

ENERGI-O BOLIGEN. Det visionære svar på fremtidens behov ENERGI-O BOLIGEN Det visionære svar på fremtidens behov 1 Forord ved Lejerbo 2 Den arkitektoniske hovedidé 3 Boligen- 4 grundmodeller 4 Energiforbrug 5 Placeringen i landskabet 6 Kontakter side 3 1. IDEEN

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

Kontordomicil Amager Strandvej 108 6.500 m 2

Kontordomicil Amager Strandvej 108 6.500 m 2 Kontordomicil Amager Strandvej 108 6.500 m 2 Markant domicilejendom med fleksible indretningsmuligheder Direkte udsigt til Amager Strandpark og Øresund Kun 5-6 min. til Lufthavnen og Rådhuspladsen Metrostationen

Læs mere

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø HVORFOR VÆLGE ALTIFLEX Altiflex interimsaflukning er et innovativt og fleksibelt system til midlertidig aflukning

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Gammelbro 60 7190 Billund Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. marts 2013 Til den 4. marts 2023. Energimærkningsnummer 310027953 ENERGIKONSULENTENS

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Skejbyparken 360 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Skejbyparken 360 Postnr./by: SIDE 1 AF 5 Adresse: Skejbyparken 360 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-000000-000 Energikonsulent: Hans Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Arbejdsrum på faste arbejdssteder

Arbejdsrum på faste arbejdssteder Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.11 Juni 2007 Erstatter august 2004 Denne vejledning om Arbejdsrum på faste arbejdssteder oplyser om krav til arbejdsrum, hvori der beskæftiges ansatte.

Læs mere

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk Rådhusparken - Allerød Lillerød CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed,

Læs mere

STRATEGISK SPACEMANAGEMENT UDVIKLING AF FLYTTEKOMPERATOR en case. DFM Bæredygtig FM: Arbejdspladsen anno 2009 Københavns Ejendomme tirsdag den 5.

STRATEGISK SPACEMANAGEMENT UDVIKLING AF FLYTTEKOMPERATOR en case. DFM Bæredygtig FM: Arbejdspladsen anno 2009 Københavns Ejendomme tirsdag den 5. STRATEGISK SPACEMANAGEMENT UDVIKLING AF FLYTTEKOMPERATOR en case DFM Bæredygtig FM: Arbejdspladsen anno 2009 Københavns Ejendomme tirsdag den 5. maj Case: Udvikling af flyttekomperator i samarbejde med

Læs mere

Den blå diamant Fremtidens Rådhus ligger i Skive Kommune. Energibyen. Teknisk Forvaltning. Skive.dk

Den blå diamant Fremtidens Rådhus ligger i Skive Kommune. Energibyen. Teknisk Forvaltning. Skive.dk Den blå diamant Fremtidens Rådhus ligger i Skive Kommune Teknisk Forvaltning Energibyen Skive.dk I Skive har vi bygget fremtidens rådhus Skive Kommune har siden slutningen af 1970 erne sat fokus på energi

Læs mere

H0_N00. Tegningsliste. Current Revision. Current Revision Date Current Revision Description. Tegningsnr. Titel Tegner Dato Afbildningstype

H0_N00. Tegningsliste. Current Revision. Current Revision Date Current Revision Description. Tegningsnr. Titel Tegner Dato Afbildningstype Tegningsnr. Titel Tegner ato fbildningstype Tegningsliste urrent Revision urrent Revision ate urrent Revision escription H_N0 eliggenhedsplan 6/0/ H - Planer H_N0 Stueplan 6/0/ H - Planer H_N0 Kloakplan

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR MODEL 1B - MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR 1B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 1B St. Magleby Skole indskoling 0.-5. klasse

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011

TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011 TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011 indledning BAGGRUND Tårnby Gymnasium er opført i 1964 af arkitekterne Halldor Gunnløgsson og Jørn Nielsen og fremstår i dag stort set som det blev opført. Bygningsanlægget

Læs mere

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV Bilag 4.13 Hensigten med at udarbejde en APV er at fokusere på forhold i virksomheden, der kan forbedres. Hvis de nævnte forhold ikke er e, sættes X i feltet Ikke. Hvis et forhold er i orden, sættes X

Læs mere

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND Anlæg af bygning til forskningsenhed 19. januar 2007 Intentioner Plejecentret Sølund er beliggende mellem Sortedams Sø og Ryesgade 20 tæt på Rigshospitalet, Panuminstituttet

Læs mere

Kreativrum S23. Indgang. lift. Udvidelse af vandrehal 95kvm. Auditorium m. 55 pladser 80kvm (inkl. rampe) siddetrappe. glasfoldevæg.

Kreativrum S23. Indgang. lift. Udvidelse af vandrehal 95kvm. Auditorium m. 55 pladser 80kvm (inkl. rampe) siddetrappe. glasfoldevæg. Kreativrum S23 Indgang Udvidelse af vandrehal 95kvm siddetrappe Auditorium m. 55 pladser 80kvm (inkl. rampe) lift glasfoldevæg Vandrehallen Ny personaleforberedelse (19 pladser) 57kvm 77kvm 64kvm 70kvm

Læs mere