Økologisk håndtering af urin og fækalier i kolonihaveforeninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økologisk håndtering af urin og fækalier i kolonihaveforeninger"

Transkript

1 Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr Økologisk håndtering af urin og fækalier i kolonihaveforeninger

2 Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr Økologisk håndtering af urin og fækalier i kolonihaveforeninger A. Backlund A & B Backlund Aps A. M. Eilersen Danmarks Tekniske Universitet, Miljø og Ressourcer I. Larsen Kolonihaveforbundet for Danmark M. Hagelskjær Ballerup kommune Grethe Jensen Herlev kommune

3 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

4 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 9 SUMMARY AND CONCLUSIONS 13 1 INDLEDNING BAGGRUND FORMÅL KOLONIHAVERNE I HISTORISK PERSPEKTIV 19 2 PROJEKTDELTAGELSE INITIATIVTAGERE BAG PROJEKTET FORENINGERNES DELTAGELSE BRUGERDELTAGELSE 23 3 HÅNDTERING AF HUMANE RESTPRODUKTER HÅNDTERING AF FÆKALIER HÅNDTERING AF URIN ANBEFALINGER FRA SMITTSKYDDSINSTITUTET OG SLU 27 4 TIDLIGERE UNDERSØGELSER 29 5 METODIK KORTLÆGNING AF KOLONIHAVER UDVALG AF KILDESORTERENDE TOILETTER UDVALG AF URINBEHOLDERE MÅLEPROGRAM FOR OG ANALYSE AF URIN INDSAMLING AF BRUGERERFARINGER ANTAL HAVER OG STØRRELSE AF HAVER I FORENINGERNE ANTAL FASTE BEBOERE ANVENDELSESPERIODE TIDLIGERE TOILETSYSTEM VANDFORBRUG 44 6 VALG AF KILDESORTERENDE TOILETTER 45 7 VALG AF URINBEHOLDERE 47 8 HVAD INDEHOLDER URIN OPSAMLET I KOLONIHAVER INDHOLD AF NÆRINGSSTOFFER, TUNGMETALLER OG MILJØFREMMEDE STOFFER RESULTATER AF MIKROBIOLOGISKE UNDERSØGELSER 52 9 BRUGERERFARINGER VURDERING AF TOILETSYSTEMERNE Etablering af toiletsystemerne Etablering af urinsystemerne Etablering af ventilationssystemerne 59 3

5 9.1.4 Drift af toiletsystemerne Drift af urinsystemerne Drift af ventilationssystemerne Siddekomfort Kildesortering Rengøring Støj Lugt Fluer HÅNDTERING AF RESTPRODUKTER Håndtering af fækalier Håndtering af urin DE ENKELTE FAMILIEMEDLEMMERS OPLEVELSE AF SYSTEMET REAKTIONER FRA GÆSTER, NABOER ELLER ANDRE FORSLAG TIL ÆNDRINGER HELHEDSINDTRYK PERSPEKTIVER REFERENCER 77 Bilag A: Spørgeskema til brug ved telefoninterviews med og besøg hos projektdeltagere i M

6 Forord Kolonihaveforbundet for Danmark har i forbindelse med Aktionsplanen for fremme af økologisk byfornyelse og spildevandsrensning indsamlet erfaringer med etablering og drift af kildesorterende toiletsystemer uden vandskyl i kolonihaveforeninger i Ballerup, Herlev og Slagelse kommune. Projektet er udført i samarbejde med Ballerup kommune, Herlev kommune, Slagelse kommune og A & B Backlund ApS med Arne Backlund fra A & B Backlund ApS som projektleder. Rapporten er udarbejdet af Arne Backlund (A & B Backlund ApS) i samarbejde med Ann Marie Eilersen (Miljø & Ressources, DTU), Ivan Larsen (Forbundsformand for Kolonihaveforbundet for Danmark), Marianne Hagelskjær (Ballerup kommune) og Grethe Jensen (Herlev kommune). Projektet har haft en styregruppe bestående af: Linda Bagge, Miljøstyrelsens kontor for biocid- og kemikalievurdering Mogens Kaasgaard, Miljøstyrelsens spildevandskontor Anne Smith, Miljøstyrelsens spildevandskontor ( ) Anders Dalsgaard, Institut for Veterinær Mikrobiologi, KVL Simon Wrisberg, Institut for Jordbrugsvidenskab, KVL Jacob Magid, Institut for Jordbrugsvidenskab;KVL Marianne Hagelskjær, Ballerup kommune Anne Krongaard, Herlev kommune ( ) Tanja Jerlang, Herlev kommune ( ) Grethe Jensen, Herlev kommune (2001) Kurt D. Jørgensen, Kolonihaveforbundet for Danmark Tage Mackenhauer, Kolonihaveforbundet for Danmark Ivan Larsen, Forbundsformand for Kolonihaveforbundet for Danmark Ann Marie Eilersen, Miljø & Ressourcer, DTU. Arne Backlund, A & B Backlund ApS Kolonihaveforbundet for Danmark vil gerne takke styregruppens medlemmer for konstruktive kommentarer og forslag. Der rettes desuden en meget stor tak til projektdeltagerne i foreningerne, der utrætteligt har videregivet deres erfaringer ved telefonsamtaler eller besøg i haverne. Uden deres indsats havde det været umuligt at gennemføre projektet. Bestyrelserne i de deltagende foreninger skal ligeledes have en meget stor tak for deres engagement. 5

7 6

8 7

9 8

10 Sammenfatning og konklusioner Sammenfatning Nærværende projekt beskæftiger sig med brugererfaringer i kolonihaveforeninger vedrørende etablering og drift af 89 kildesorterende toiletssystemer til særskilt opsamling af urin og fækalier uden vandskyl. Desuden diskuteres måleresultater fra analyser af den opsamlede urinblanding fra ti af kolonihaverne. Anvendelse af urin som gødningsmiddel i den enkelte kolonihave har ikke været mulig på grund af manglende tiladelse I kap.1, indledningen, beskrives baggrunden for Kolonihaveforbundet for Danmarks interesse i at afprøve kildesorterende toiletter uden vandskyl som et alternativ til såvel kemiske toiletter som vandskyllende toiletter med kloakering eller samletanke. Kolonihaveforbundet ønskede en afprøvning af såvel toiletter som af håndtering af urin og fækalier i den enkelte have. Forbundet var inspireret af positive praktiske erfaringer med anvendelse af kildesorterende toiletter uden vandskyl i kolonihaveforeninger i Landskrona og svenske regler, der muliggjorde såvel anvendelse af urin som komposterede fækalier som gødningsmiddel i den enkelte have. Efterfølgende gives en fremstilling af kolonihaverne og kolonihavebevægelsen i historisk perspektiv. Kolonihavebevægelsen har længe været en vigtig del af det danske samfund. Kolonihavefolket er kendt langt uden for landets grænser for deres livsudfoldelse præget af glæde og stor kreativitet. Denne udfoldelse stækkes i det alt mere regulerede samfund. I kapitel 2 nævnes de i alt ti deltagende kolonihaveforeninger fordelt i de tre kommuner, Ballerup, Herlev og Slagelse og fordelingen af de i alt 89 toiletsystemer på de enkelte foreninger. De deltagende kolonihaveforeninger i Ballerup kommune med i alt 71 toiletter var HF Brøndgården, HF Hestholm, HF Højvænge, AF Kildegården, HF Rønhøjgård, HF Stuvehøjgård og HF Tjørnebjerg. I Herlev kommune deltog foreningerne HF Klausdalsbro og HF Nyvang og i Slagelse kommune var der deltagelse af HF Østervang. I kapitel 3 gives, efter en kort historisk indledning om traditioner for håndtering af humane restprodukter, en kort karakteristik af human urin og humane fækalier. Desuden beskrives håndteringen af henholdsvis urin og fækalier i projektet. Den tiltænkte anvendelse af urin som gødningsmiddel var ikke mulig af hensyn til eksisterende regelsæt. Lovgrundlaget for den praktiserede nedgravning af urin samt kompostering og nedgravning eller direkte nedgravning af fækalier nævnes. Svenske anbefalinger vedrørende håndtering af urin i f.eks. kolonihaver præsenteres. I kapitel 4 nævnes tidligere undersøgelser inden for området. Der er lavet nogle undersøgelser vedrørende kildesamlende komposttoiletter og kildesamlende tørklosetter, men der er kun meget lidt skriftlig erfaringsindsamling vedrørende kildesorterende tørklosetter. I kapitel fem beskrives de otte typer af kildesorterende tørklosetter samt de to urinbeholdere som projektdeltagerne har kunnet vælge mellem. Dernæst beskrives prøvetagningen, måleprogrammet og måleparametrene opdelt bl.a. i 9

11 næringsstoffer, tungmetaller, miljøfremmede stoffer samt mikrobiologiske parametre med bakterier og parasitter. I kapitlet beskrives hvordan brugererfaringerne er indsamlet. De ti deltagende kolonihaveforeninger karakteriseres efter antal og størrelse af haver. Havestørrelsen er generelt m2. De faste brugeres alder, køn og fordeling pr. kolonihave præsenteres. Der var i alt 176 faste brugere af 80 kolonihavehuse. Der var nogle flere kvinder end mænd og 27 faste brugere var under 18 år, heraf 13 under seks år. I forbindelse med en spørgeskema undersøgelse tilkendegav 34 projektdeltagere, at de anvendte kolonihaven fra dage pr. år. Det gennemsnitlige antal anvendelsesdage var 145. Sidst i kapitlet er der fokus på projektdeltagernes tidligere toilet i kolonihavehuset. Det klart hyppigst anvendte var, med 55 ud af 81, et kemisk toilet. Til slut beskrives vandforbruget. Meget få kolonihaver har individuelle vandmålere. Vandforbruget inkl. vand til havevanding i fem kolonihaver lå i 1999 på 4 20 m 3 med et gennemsnit på 11 m 3. I kap. 6 beskrives projektdeltagernes endelige valg af toilet. Det hyppigst valgte var et Separett Weekend, der valgtes af 37 ud af 89 projektdeltagere. I kap. 7 fremgår at 80 projektdeltagere valgte 25 l urinbeholdere og kun 9 de store 220 l beholdere. I kap. 8 karakteriseres de ti husstande fra hvis opsamlede urinblanding, der er udtaget prøver til analyse. Husstandene beskrives med hensyn til de faste brugeres antal, alder og køn, type toilet, urinbeholder, succes med kildesorteringen samt tømningsfrekvens for urinbeholderen. Dernæst præsenteres måleresultaterne for de kemiske og mikrobiologiske undersøgelser. Det ses at den samlede urinblanding fra de 10 husstande er meget koncentreret med et indhold af 5400 mg N, 360 mg P og 1100 mg K pr. liter urinblanding. Koncentrationerne af tungmetaller (kap. 8.2) var meget lave, meget langt under grænseværdierne i slambekendtgørelsen og langt under indholdet i andre gødningsmidler. Indholdet af miljøfremmede stoffer var også lavt og meget under grænseværdierne. Der blev ikke fundet bakterielle smitstoffer i form af Campylobacter og Salmonella eller parasitære smitstoffer i form af Cryptosporidium parvum, Giardia duodenalis eller andre tarmparasitter i urinblandingerne fra nogen af de 10 husstande. Termotolerante coliforme lå allerede ved første prøvetagning under detektionsgrænsen (10 cfu/100 ml) for ni af de ti urinblandinger. Den sidste lå under detektionsgrænsen ved anden analyse, ca. en måned efter udtagning af prøven fra kolonihavens urinbeholder. Enterococcer lå under detektionsniveauet (10 cfu/100 ml) for fem af urinblandingerne ved anden analyse ca. en måned efter udtagning af prøven. Ved tredje prøvetagning ca. 2 måneder efter udtagning af prøven lå yderligere fire prøver under detektionsniveauet. I den sidste urinblanding var indholdet af enterococcer under detektionsniveauet ved fjerde analyse, ca. tre måneder efter prøvetagning. ph lå i intervallet 8,8 9,2. I kap. 9 præsenteres resultaterne af brugerundersøgelserne. Der formidles resultater fra installation og drift af 81 toiletsystemer. Installationen af toiletter, ventilationssystemmer og urinsystemer med 25 l urinbeholdere var generelt 10

12 gået meget fint. Der har været mere arbejde og besvær forbundet med at etablere 220 l beholdere. Erfaringerne fra driften af fækaliesystemet, urinsystemet og ventilationssystemet beskrives. Erfaringerne har været gode. Siddekomforten blev af 63, hvoraf ni havde anskaffet skammeler, kun beskrevet positivt. Samtlige brugere af toiletmodeller med en siddehøjde på 46, 42 og 40 cm var tilfredse. Ved siddehøjder på 49, 50 og 53 cm uden anvendelse af skammeler var billedet mere sammensat. Yderligere 18 kunne godt tænke sig en skammel. Kildesorteringen, hvad urin til urinsystemet angår, beskrives kun som dårlig for to kvinder. Det oplyses dog, at 11 kvinder først skulle vænne sig til og tilpasse sig toilettet for at få en god kildesortering. Mænd og børn på syv år og derover havde ingen problemer. For børn under syv år var billedet mere sammensat. I alt fem ud af 24 børn havde det svært eller havde problemer med kildesorteringen. Det drejede sig om en dreng på 15 måneder, tre piger på henholdsvis tre og et halvt, fire og fem år samt et barn på seks år uden angivet køn. Syv børn på fem år eller under klarede det fint. Rengøringen blev kun beskrevet som lidt besværlig eller besværlig af tre ud af 77. De resterende fandt rengøringen uproblematisk. Hvad støj angår havde kun en enkelt bruger af og til en irriterende lyd fra en 19 W ventilator, der generede. Ingen med ventilator var generet af lugt i toiletrummet. Nogle brugere uden ventilator havde noget lugt men ikke nok til, at man fandt det nødvendigt at etablere ventilation. To havde haft store problemer med fluer, men problemerne var blevet afhjulpet dels ved kontinuerlig drift af ventilatoren som foreskrevet og dels ved at tætne med fluegitter ved ventilation og ved urinbeholder Erfaringerne med håndtering af restprodukterne urin og fækalier viste at 76 ud af 77 brugere karakteriserede tømningen af fækalier som uproblematisk. Den sidste syntes, at det lugtede ubehageligt men fandt alligevel tømningen acceptabel. Tømningsfrekvenserne gengives for de enkelte toiletter. Frekvenserne spænder fra hver dag til en gang pr. sæson alt efter toilettype, husstandens størrelse og anvendelse af toilettet. De interviewede projektdeltagere karakteriserede generelt oplevelsen af toiletsystemet som positiv eller meget positiv. 49 projektdeltagere havde fået positive eller meget positive reaktioner fra gæster, naboer eller andre. Tre projektdeltagere havde fået negative reaktioner. 26 projektdeltagere havde ændringsforslag. 9 projektdeltagere med et toiletter med en siddehøjde på 50cm eller 53 cm ønskede en lavere siddehøjde. Projektdeltagernes helhedsindtryk: Samtlige 81 projektdeltagere var positive eller meget positive. Konklusioner Der blev installeret kildesorterende toiletter i 89 kolonihaver beliggende i Herlev, Ballerup og Slagelse. Formålet var at brugerne skulle vurdere systemet i forhold til installation, sortering, brug, rengøring, tømning og eventuelle gener. Et bredt udsnit af aldersgrupper har deltaget i forsøget, hvilket betyder at grundlaget er repræsentativt. Brugerne i undersøgelsen har været meget 11

13 positive og har haft meget få problemer, som alle er blevet løst. Både installation, rengøring og tømning af toilettet er vurderet til at være nemt. En enkelt har haft problemer med nedgravning af urinbeholderen pga. høj grundvandsstand. Den daglige brug af toilettet er generelt uden problemer, men enkelte kvinder synes at det er svært at ramme urinskålen. Efter en tilvænningsfase var der kun to kvinder, som havde problemer. Gener i form af fluer, støj og lugt har været minimale, og brugerne har selv løst de få problemer, der er opstået. Der har været en smule lugt ved specielle vejrforhold hos fem af de brugere, der havde valgt at føre ventilationen ud gennem væggen i stedet for op gennem taget. Kun to vurderede at generne var så store, at de ville ændre ventilationen. Urinen er meget koncentreret, da brugerne sjældent skyller efter med vand. Samtidig ligger koncentrationen af tungmetal og miljøfremmede stoffer langt under grænseværdierne i slambekendtgørelsen. Det betyder, at urinen er velegnet til gødning. I undersøgelsen af urin er der hverken blevet påvist bakterielle eller parisitære sygdomsfremkaldende mikroorganismer af typerne: Campylobacter, Salmonella, Cryptosporidium parvum, Giardia duodenalis og andre tarmparasiter. Termotolerante coliforme bakterier findes kun i en ud af ti prøver fra de ti forskellige urinbeholdere, men de er forsvundet efter en måned. Antallet af enterococcer er under detektionsgrænsen for den sidste af de ti urinblandinger efter tre måneders lagring. Anvendelse af lagret urin som gødning synes at udgøre en yderst ringe risiko for bakterielt-betingede mavetarm infektioner hos dyr og mennesker ved håndtering af urin, samt ved indtagelse af afgrøder gødet med urin (Dalsgaard og Tarnow 2001). Forsøget med kildesorterende toiletter i kolonihaver har været en succes og er et glimrende alternativ til traditionelle systemer. Fordelene ved etablering af kildesorterende toiletter frem for kloakering er bl.a. at der spares vand, og at næringsstofferne recirkuleres. Derudover er der en økonomisk fordel for kolonihaverne, da kloakering er væsentligt dyrere. Resultaterne af de mikrobiologiske undersøgelser tyder på, at man godt kan bruge urinen som gødning i stedet for at grave den ned. 12

14 Summary and conclusions Summary This project gathers user experience concerning the establishing and running of 89 diverting/no-mixing toilet systems without water flush for separate collection of human urine and human faeces in allotment gardens. Further, the measurements of chemical and microbiological parameters of the collected urine are discussed. It has not been possible to achieve a permit to use human urine as fertilizer in the individual allotment gardens. The introduction describes the background for the Danish Allotment Garden Association s interest in testing diverting/no-mixing toilets without water flush, as an alternative to both chemical abd water flushing toilets with sewer or collection tanks. The Danish Allotment Garden Association wished to test the toilets as well as the handling of human urine and human faeces in the individual gardens. The Association was inspired by the positive experience gained during practical the use of diverting/no-mixing toilets without water flush in Landskrona in Sweden. The Swedish rules permit use of human urine as well as composted faeces as fertilizer in the individual garden. The history of the Danish allotment gardens and their organization is presented. The allotment garden movement has for a long time been an important part of the Danish everyday life. Allotment gardeners are known far outside the Danish borders for their pleasant lifestyle and for their great creativity by few means. This lifestyle is hampered by the more and more regulated society. Chapter 2 reports on ten participating local associations in the three municipalities Ballerup, Herlev and Slagelse. The participating associations in Ballerup municipality were Brøndgården, Hestholm, Højvænge, Kildegården, Rønhøjgård, Stuvehøjgård and Tjørnebjerg. In the municipality of Herlev the following local associations participated: Klausdalsbro and Nyvang, and finally Østervang from the municipality of Slagelse. In chapter 3 a short introduction to traditions related to the handling of human waste products/residuals is given. The chapter continues with a short characterization of human urine and faeces. Furthermore, the handling of urine and faeces in the project is described. The planned usage of human urine as fertilizer was not possible, due to existing regulation of the disposal of waste products. Existing rules on current burying of urine and composting and burying or direct burying of faeces are mentioned. Swedish recommendations regarding handling of human urine in e.g. allotment gardens are presented. In chapter 4 earlier investigations on the subject are discussed. Some investigations concerning source uniting composting toilet systems and source uniting dry closets have been made, although only limited experience has been described regarding source diverting/ no-mixing dry closets. 13

15 Chapter 5 describes the eight different types of diverting dry closets and the two urine containers among which the participants in the project could choose. A description is then given of the sampling, the measuring program and parameters to be investigated. The parameters included nutrients, heavy metals, organic compounds as well as microbiological parameters. The methods used to collect user experiences are described. The ten allotment garden associations are classified by numbers and sizes of the gardens. Garden sizes were generally m2. The age and the sex of the users, and distribution among the allotment gardens, are stated. 80 allotment garden houses have altogether 176 permanent users, slightly more women than men. 27 permanent users were under 18 years of age, and 13 of those were under the age of six. Answering a questionnaire, 34 participating gardens responded that they used the allotment garden days a year. The gardens were in average used 145 days a year. Further the chapter focuses on the toilets previously used in the allotment garden houses. The most commonly used toilet was a chemical toilet. 55 out of 81 toilets had been chemical. Finally, figures for water consumption are given. Very few allotment gardens have water meters. The water consumption, including water for garden irrigation, was 4 20 m3 in five allotment gardens,with an average of 11 m 3 /garden. The final choices of toilets by the participants are stated in chapter 6. Most frequently a Separett Weekend, 37 out of 89, was chosen. Chapter 7 shows that 80 participants preferred 25-litre urine containers and only 9 the big 220-litre containers. In chapter 8 the 10 households delivering urine mixture for sampling and analysis are described. The households are described with relation to numbers of permanent users, age, sex, type of toilet, urine container, efficiency of the source diverting system and the frequency of emptying the urine container. The results of the chemical and microbiological analysis are presented. The urine mixture was highly concentrated, with a concentrations of 5,400 mg N, 360 mg P and 1,100 mg K per liter. The concentrations of heavy metals were very low, much below the limit values given in the sludge directive, and also much lower than the contents found in other organic fertilizers. The concentrations of the investigated organic compounds were also low, much lower than the limit values. There were no findings of bacterial infectious matters, such as Campylobacter or Salmonella or parasitic infectious matters such as Cryptosporidium parvum, Giardia duodenalis or other intestinal parasites, in the urine mixture from any of the 10 households. Amounts of thermotolerant coliforms were already during the first sampling below the detection level (10 cfu/100 ml) for 9 of the 10 urine mixtures. The sample in which thermotolerant coliforms could be detected was below the detection level at the second analysis approximately one month after sampling in the allotment garden. Amounts of enterococcus were below detection level (10 cfu/100 ml) for five of the urine mixtures at the second analysis approximately one month after sampling. At the third analysis approximately two months after sampling additional four samples were below detection levels. In the last urine mixture the amount of enterococcus was not 14

16 detectible at the fourth analysis after approximately three months. ph was from Results of the investigations of user experience gained with establishing and running the toilet systems are presented in chapter 9. Experience from installation and running of 81 toilet systems are reported. Installation of toilets, ventilation systems, and urine systems with 25-litre containers, was generally quite easy. To dig down 220-litre containers required more work and efforts. Experience from the running of the faeces system, the urine system and the ventilation system are reported. The experience gained was been positive. The comfort of sitting on the toilets was reported in only positive terms by 63 users (nine users had provided foot stools on their own). All of the participants using toilet models with sitting heights of 40, 42 and 46 cm were satisfied. More different opinions were expressed regarding sitting heights of 49, 50 and 53 cm without stools, 18 of these users would prefer a stool. The function of diversion of the urine to the urine collecting system was only reported inconvenient by two women. However, it is reported that 11 women had to get acquainted with and adjusted to the system in order to achieve a god diverting functioning. Men and children at the age of seven or older had no problems. Experience with children under the age of seven was varied. 5 out of 24 children found it difficult to divert properly. The 5 children were: a 15-month-old boy, three girls of three and a half, four and five years and a child at the age of six with unspecified sex. 7 children at the age of 5 or less managed fine. 3 out of 77 users only reported cleaning of the toilets as slightly difficult or difficult. The rest of the participants found cleaning to be trouble free. Regarding problems with noise, only 1 participant could occasionally hear an irritating sound from a 19 W fan. Nobody with fans had problems with smell in the toilet room. Some users without fans could experience some smell problems, but not enough to make them install a ventilation system. 2 users had big problems with flies, but the problems were solved by means of continuous running of the fan, as prescribed in the manual, and by use of a fly net at the end of the ventilation system and on the inlet to the urine container. Reported experience with the handling of urine and faeces showed no problems concerning urine and 76 of 77 users characterized emptying of the faeces container as unproblematic. One participant found the smell unpleasant but acceptable. The frequencies of emptying the faeces container are reported for the different models. The frequencies were from every three to six days, to once a season depending on toilet model, size of the household and use of the toilet. Generally the interviewed participants characterized their impression of the toilet system as positive or very positive. 49 participants had positive or very positive reactions from guests, neighbours or others. 3 participants had seen negative reactions. 26 participants proposed amendments, 9 participants with sitting heights of 50 cm or more would prefer lower sitting height. Conclusions 15

17 Diverting/no-mixing toilets were installed in 89 allotment gardens in the municipalities of Ballerup, Herlev and Slagelse. The purpose was to allow the users to evaluate the system regarding installation, diverting, usage, cleaning, emptying, and possible inconveniences. A broadrepresentative section of the inhabitants participated in the tests. The users were very positive and only had very few problems; all of them were solved during the project. Installation, cleaning and emptying of the toilets are considered easy to manage. One user had problems with installation of a 220-litre container due to high ground water level. The daily use of the toilets is without problems, but some women find it difficult to hit the urine bowl. After a period of training, only two women still had problems. Inconveniences like flies, noise and smell were negligible and the users solved the few problems themselves. There has been some smell problems at special wind directions, at five of the users who had decided to take the ventilation out of the wall instead of up through and over the roof. Only two users considered the problem big enough to make it worth changing the ventilation system. The collected urine was very concentrated due to limited use of water. At the same time the concentrations of heavy metals and organic compounds were far under the limit values given in the sludge directive. The collected urine is well suited as a fertilizer. In the analysis of the collected urine mixture no bacterial or parasitic infectious microorganisms were found. The following species were investigated: Campylobacter, Salmonella, Cryptosporidium parvum, Giardia duodenalis and other intestinal parasites. Thermotolerant coliform bacteria were only present in one of the 10 samples from the 10 different urine containers and disappeared after one month. The amount of enterococcus is below the detection level for this urine mixture after three months of storage. Usage of stored human urine, as a fertilizer, seems to involve a very small risk for bacterial-related stomach intestinal infections to animals and human beings by handling of human urine and by consumption of crops fertilized with human urine (Dalsgaard & Tarnow 2001). The test of diverting/no-mixing toilets in the allotment gardens was a great success, and the systems are excellent alternatives to traditional systems. The advantages by establishing diverting toilets above solutions with sewers are among others water savings and recycling of nutrients. Furthermore, considerable economical advantages are achieved for the allotment gardens, compared to installation of much more expensive solutions with sewers. The results from the microbiological analysis indicate that the urine can be used as a fertilizer in the garden instead of being dug down. 16

18 1 Indledning 1.1 Baggrund Kolonihaveforbundet for Danmark forsøgte allerede i 1991, i samarbejde med bl.a. Ballerup Kommune, at søsætte et projekt vedrørende billige og lokale alternative spildevandsløsninger (Reeh 1991). Projektet var en forlængelse af en undersøgelse af behov for og økonomiske/sociale konsekvenser af kloakering i eksisterende kolonihaveområder Undersøgelsen omkring kloakering: Kloakering, krav/behov. Undersøgelse om behov og økonomisk evne/formåen til eventuel udførelse af kloakering i eksisterende kolonihaveområder (Havebladet nr.4,1991), pegede bl.a. på at en kloakering risikerede totalt at splitte kolonihavebevægelsen og at 3 ud af 4 måtte forlade deres kolonihave. Kloakering bliver i dette lys til en samfundsmæssigt produceret social og økonomisk trussel imod store dele af de nuværende og potentielt kommende kolonihavefolk. På trods af kraftig modstand fra såvel kolonihavebrugere, foreningernes bestyrelser, kreds og Kolonihaveforbundet for Danmark gennemtvinger Brøndby Kommune i 1997 en kollektiv tvangskloakering af kolonihaver i 6 kolonihaveforeninger. Kolonihavebevægelsen frygter at kloakeringer vil kunne ændre den sociale sammensætning, ændre bebyggelsens karakter, husenes udformning samt brug af husene ud over tilladte perioder. Kloakering kan således medvirke til at underminere grundlaget for kolonihavebevægelsen. I 1996 besøgte Kolonihaveforbundet for Danmark`s spildevandsudvalg kolonihaver i Landskrona, Sverige. Her havde fem foreninger efter aftale med Landskrona kommune etableret over kildesorterende tørklosetter primært i en meget enkel og billig udgave. Der var her tale om meget økonomiske løsninger med lokal håndtering af humane restprodukter i den enkelte kolonihave. Der var opsamling inden for 2 m fra kilden og håndtering af restprodukterne inden for få meter på egen grund. De kildesorterende tørklosetter havde efter aftale med kommunen afløst den tidligere latrinafhentning. Fækalier komposteredes i min. 6 måneder i en kompostbeholder med lukket bund og brugtes derefter til jordforbedring i haven. Urin opsamledes typisk i en 10 l eller 25 l beholder og brugtes derefter efter behov til gødning i haven efter at være blevet blandet op med vand i forholdet 1:3 1:10. Løsningerne var billige, teknisk set meget simple og var som system ikke afhængige af en række andre systemkomponenter. De var fleksible over for ny viden og ændrede interesser. Folk havde råd til at blive boende og fik forvandlet affald til en ressource for havens beplantning. Kommunen undgik at skulle administrere afhentningsordninger for toiletaffald fra kolonihaverne og havde opnået at borgerne blev tilfredse med løsningerne. 17

19 Det anslås, at der i Sverige må være minimum kildesorterende toiletter, når man inkluderer de kildesorterende das-løsninger. Der er herhjemme et ønske om at undgå kemikalier i haverne og en tradition for at omgås sparsomt med ressourcer i kolonihaverne. Anvendelse af ukrudtsmidler søges begrænset mest muligt og der er dannet sprøjtefrie foreninger. Indførelse af håndtering af humane restprodukter ved hjælp af kildesorterende opsamlingstoiletter som et alternativ til kemiske toiletter, går i samme retning. Der er et udpræget ønske om at fastholde og videreudvikle kolonihavernes egenart som såvel fysisk levested som social organisme i ressourcebevidst omgang med den kultiverede natur. Vandskyllende toiletter og kloakering kan, stik i modsætning til f.eks. agenda 21 arbejdet, skabe ændringer i retning af større vandforbrug ved etablering af bad, vaske- og opvaskemaskine, ændret og større bebyggelse, andre økonomiske rammer og helårsanvendelse. Kolonihaveforbundet ønskede at afprøve kildesorterende tørklosetter, opsamlingstoiletter, hvor såvel urin som fækalier opsamles uden brug af vandskyl eller kemikalier. Løsninger der ikke blot minimerede de separat opsamlede mængder, men var lokale løsninger der ud over at overflødiggøre kloakering og anvendelse af kemikalier ikke krævede kørsel og afhentning af slamsugere i foreningerne. De fleste steder kan man ikke komme til med slamsuger og vejene er ofte af grus og jord. Vejene tager stor skade af kørsel med store og tunge køretøjer. Der er i kolonihaverne en lang historisk tradition for lokal selvforvaltning med håndtering af restprodukter som en ressource på egen grund. Denne lokale traditionelle selvforvaltning kan moderniseres ud fra forskellige ideer, definitioner og interesser. Mange unge føler sig i dag tiltrukket af de bynære muligheder for kreativ udfoldelse, Kommunikation og regelsæt i termer som spildevand, affald, affaldsbortskaffelse, grænseværdirelaterede risikobetragtninger m.m. er ikke objektive størrelser, men socialt, i samfundsmæssige funktionssystemer frembragte fænomener, der sætter de kommunikative rammer for sociale diskurser og tildeler og fratager legitimitet som ikke nødvendigvis giver alle deltagere en reel mulighed for at vurdere og gennemtrumfe de kort de har på hånden (Bech 1986, Bech 1988, Bech 1994, Luhmann 1986, Luhmann 1998, Schultze 1994, Lange m.fl. 1997). Der er i samfundet betragtet som et risikosamfund ikke kun tale om at produktionen og fordelingen af goder tilføres en produktion og fordeling af risici. Der opstår et stort behov for såvel overordnede som konkret afgrænsede risiko diskussioner, for at forhindre at risici bliver et forvaltnings-, forskningsog forretningsområde, der bygger barrierer op for folks oplevede muligheder for øget kvalitet i hverdagslivet i stedet for troværdigt at understøtte beslutningsgrundlaget. I 1996 opfordrede Kolonihaveforbundet for Danmark, i Havebladet nr. 2/1996, kommuner og andre myndigheder til i et samarbejde at afprøve kildesorterende tørklosetter som en løsning til kolonihaver i Danmark, på samme måde som de blev anvendt i Sverige. 18

20 Da Aktionsplan for fremme af økologisk byfornyelse og spildevandsrensning kom, blev der søgt om og bevilget støtte til projektet: Økologisk håndtering af urin, fækalier og gråt spildevand i kolonihaveforeninger ved hjælp af kildesorterende toiletsystemer og resorption af gråt spildevand. Kolonihavebevægelsen ønsker et ændret regelsæt eller subsidiært i første omgang en dispensation til kolonihaverne vedrørende håndtering af humane restprodukter, der bedre harmonerer med udfoldelsen af en mangfoldighed af århundreders traditioner, socialt liv og kvaliteter i kombination med nye bæredygtige økologiske initiativer i kolonihavelivet. Det har indenfor projektet ikke været muligt at få en tilladelse af Københavns Amt til at anvende opsamlet urin til gødning af ikke spiselige afgrøder i den enkelte kolonihaven. Forsøg med anvendelse af urin i de i projektet deltagende kolonihaver har derfor ikke været mulig. Det var også hensigten at etablere et til to små plantebaserede fordampningsanlæg uden afløb til fordampning af det grå spildevand. Disse ville i kombination med de kildesorterende toiletter give et bud på et bæredygtigt design, inden for rammerne af Agenda 21 intentioner, af en kombineret systemløsning for kolonihavers samlede spildevand. På grund af at en tilladelse til etablering af et afløbsfrit pileanlæg til opsamling og fordampning af gråt spildevand fra kolonihaver i HF Østervang i Slagelse først blev givet i maj 2001 af Slagelse kommune, har det først været muligt at etablere anlægget i juni og juli 2001 og således ikke været muligt allerede nu her at afrapportere erfaringer med etablering og drift af anlægget. 1.2 Formål Formålet med projektet er: at etablere og afprøve kildesorterende toiletsystemer uden vandskyl. at vurdere om kildesorterende toiletsystemer er en funktionsdygtig og håndterbar mulighed med hensyn til etablering og drift. Projektdeltagelse er på frivillig basis, udvælgelse af kildesorterende toilet sker efter eget valg og håndtering af restprodukterne urin og fækalier sker på eget areal i de enkelte kolonihaver. Projektdeltagerne skal vedrørende driften bl.a. vurdere benyttelse, kildesortering, lugt, støj, rengøring og tømning. Der er fokus på brugernes erfaringer med den praktiske omgang med teknologien. 1.3 Kolonihaverne i historisk perspektiv Kolonihaver bliver normalt opfattet som noget meget dansk og indgår ofte, når Danmark skal præsenteres såvel herhjemme som i udlandet. Småhaver kan føres tilbage til oldtiden og til en række geografiske områder, ligesom der har været småhaver for arbejdere andre steder i Europa især omkring de store fabriksbyer, men betragter man kolonihavebevægelsens grundlæggelse og organisationens opbyggelse, har den danske kolonihavebevægelse spillet en afgørende rolle. Ingen steder har kolonihavebevægelsen slået så dybe rødder som i Danmark målt i forhold til befolkningsgrundlaget som helhed. 19

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Behageligt. Lugtfrit. Nemt. Vandfrit Miljøvenligt. Føl dig hjemme. Komfort hvor du end er. www.separett.com

Behageligt. Lugtfrit. Nemt. Vandfrit Miljøvenligt. Føl dig hjemme. Komfort hvor du end er. www.separett.com Behageligt Lugtfrit Nemt Vandfrit Miljøvenligt Føl dig hjemme. Komfort hvor du end er. Separett VILLA med 5-års garanti www.separett.com 5 års garanti Barnesæde indgår Anvendelse Skjulende sigtblænde Indholdet

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY:

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: MODELING CONSUMER ADOPTION, CHOICE BEHAVIOR AND CONSUMER SWITCHING By Yingkui Yang THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Report on the 1 st National Workshop in Denmark

Report on the 1 st National Workshop in Denmark : Development of sustainable heat markets for biogas plants in Europe Project No: IEE/11/025/SI2.616366 Report on the 1 st National Workshop in Denmark Forbedret udnyttelse af varme fra Biogasanlæg Tirsdag

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

Behageligt. Lugtfrit. Nemt. Vandfrit Miljøvenligt. Føl dig hjemme Komfort hvor du end er. www.separett.com

Behageligt. Lugtfrit. Nemt. Vandfrit Miljøvenligt. Føl dig hjemme Komfort hvor du end er. www.separett.com Behageligt Nemt Lugtfrit Vandfrit Miljøvenligt Separett FLAME med 3-års garanti Føl dig hjemme Komfort hvor du end er Separett VILLA med 5-års garanti www.separett.com Separett et komplet toiletsystem

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe This certificate shall be supplemented by a Record of Equipment (Form N) Dette certifikat skal suppleres med en udrustningsfortegnelse

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Teknisk rapport 06-02 Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret with English translations

Teknisk rapport 06-02 Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret with English translations Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret with English translations John Cappelen og Bent Vraae Jørgensen København 2006 www.dmi.dk/dmi/tr06-02

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

Selvmordsforsøg og selvmord i Danmark set i lyset af brug af internet

Selvmordsforsøg og selvmord i Danmark set i lyset af brug af internet 1 Bilag Selvmordsforsøg og selvmord i Danmark set i lyset af brug af internet Jensen, Børge og Zøllner, Lilian 1. Indledning Internettet rummer store muligheder for indhentning af information om alle livets

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil:

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil: Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan Kolonihaveforeningen fremlejer have nr. til: Navn: Adresse: Postnr.: By: Mail: Tlf.nr.: Mobil: Havens areal udgør: For lejemålet

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Seminar om implementeringen af EU direktivet 2910/32/EU af 10. maj 2010 Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Skal forbedringer

Læs mere

Release of resultsfrom Cross Border Biowaste with focus on the Danish area. and joint conclusions. Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen

Release of resultsfrom Cross Border Biowaste with focus on the Danish area. and joint conclusions. Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen Release of resultsfrom Cross Border Biowaste with focus on the Danish area and joint conclusions Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen Content 1. The system 2. Incineration 3. Biological treatment 4. Results

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller. Birger Plovsing DELTA

Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller. Birger Plovsing DELTA Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller Birger Plovsing DELTA Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2011 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Marie Bartholdy, Cand.jur., De videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Et informeret samtykke 2, nr. 10:

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

Bilag 2 og 3 og værktøjer

Bilag 2 og 3 og værktøjer Bilag 2 og 3 og værktøjer Lars Erik Storgaard Geodatastyrelsen, laers@gst.dk Program for workshop Geodatastyrelsen Formål hvorfor workshop? Kvalificering af listen over myndigheder Temakammerater Opmærksomhed

Læs mere

Bæredygtig kørsel af genanvendeligt affald

Bæredygtig kørsel af genanvendeligt affald Rødovre Kommune Bæredygtig kørsel af genanvendeligt affald Slutrapport om projekt for anskaffelse og drift af en ellastbil Juli 2015 Indholdsfortegnelse Abstract... 2 Sammenfatning... 3 Problemstilling...

Læs mere

London s Comings and Goings, Additional Work

London s Comings and Goings, Additional Work 27 (104) London s Comings and Goings, Additional Work Explain the following phrases and expressions from the text to wind down to have a poor command of English to be politically sensitive to be all over

Læs mere

Ole Nielsen - CEO / Owner

Ole Nielsen - CEO / Owner Ole Nielsen - CEO / Owner Experience: Description Management Sales Logistic projecting Logistic advisory service Company owner YEAR 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2. Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.0) Nina Beyer 1, Kristian Thorborg 2, Anders Vinther 3. 1 Department

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Lyngby-Taarbæk Kommune L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Mellem Lyngby-Taarbæk Kommune (nedenfor kaldet ejeren) og Kolonihaveforbundet for Danmark (nedenfor kaldet lejeren) er der dags dato

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Den gode User Experience Mathilde Hoeg mathildehoeg Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Agenda Hvad er brugeroplevelse (UX)? Hvad er en user experience designer? Hvad er brugervenlighed(usability)?

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Helle Neustrup, Heidi Meiniche, Ulla Kehlet, Mette Bartels, Henrik

Læs mere

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Cookie direktivet Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Af specialkonsulent Karen Gjølbo og fuldmægtig Vibeke Hansen Program Kort status på gennemførelsen

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people with Multiple Sclerosis in Denmark

Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people with Multiple Sclerosis in Denmark F A C U L T Y O F H E A L T H A N D M E D I C A L S C I E N C E S U N I V E R S I T Y O F C O P E N H A G E N PhD thesis Lasse Skovgaard Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 14 MAJ 2005

Nyhedsbrev nr. 14 MAJ 2005 Nyhedsbrev nr. 14 MAJ 2005 I Hovedbestyrelsen har fundet det nødvendigt, at der nu atter fremsendes et nyhedsbrev, da der tilsyneladende hersker usikkerhed vedrørende de redigerede vurderingsregler. Jeg

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Arbejdskraftundersøgelsen

Arbejdskraftundersøgelsen Arbejdskraftundersøgelsen Indholdsfortegnelse Hvad er Arbejdskraftundersøgelsen (AKU)?... 1 Resultaterne... 2 Hvilke ad-hoc moduler er der i AKU?... 2 Serviceopgaver og tillægsundersøgelser... 3 Deltager

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

FSC Online Claims Platform. Workshop om CoC byrden

FSC Online Claims Platform. Workshop om CoC byrden FSC Online Claims Platform Workshop om CoC byrden How does the current system work? Company A sells FSC certified products to FSC 100% Certification body A audits Company A s volume summary No one controls

Læs mere

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér)

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Teknikker til design omfatter: Opgave/arbejdsanalyser Brugerinddragelse,

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

Pilot Study: Risk Limiting Audits Denmark 99.9% Carsten Schürmann DemTech (joined work with Philip Stark, Berkeley, Daniel Gustafsson, ITU)

Pilot Study: Risk Limiting Audits Denmark 99.9% Carsten Schürmann DemTech (joined work with Philip Stark, Berkeley, Daniel Gustafsson, ITU) Pilot Study: Risk Limiting Audits Denmark 99.9% Carsten Schürmann DemTech (joined work with Philip Stark, Berkeley, Daniel Gustafsson, ITU) Facts Country: Denmark Election: EU Parliament Election 2014

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

VETERINÆRT SUNDHEDSCERTIFIKAT / VETERINARY HEALTH CERTIFICATE

VETERINÆRT SUNDHEDSCERTIFIKAT / VETERINARY HEALTH CERTIFICATE VETERINÆRT SUNDHEDSCERTIFIKAT / VETERINARY HEALTH CERTIFICATE for eksport af ikke-humane primater af zoo-oprindelse fra Danmark til Sydafrika/ for export of zoo-origin non-human primates from Denmark to

Læs mere

PFH Responsum- Ryhaven-2- MATERIALE-INDSAMLING. Palle Flebo-Hansen. Fortsættelse af nr.1. udvidet version. Tlf. 29367429 Christiansgave 11 4220 Korsør

PFH Responsum- Ryhaven-2- MATERIALE-INDSAMLING. Palle Flebo-Hansen. Fortsættelse af nr.1. udvidet version. Tlf. 29367429 Christiansgave 11 4220 Korsør PFH Responsum- Ryhaven-2- MATERIALE-INDSAMLING Fortsættelse af nr.1. udvidet version Palle Flebo-Hansen Tlf. 29367429 Christiansgave 11 4220 Korsør www-lovløsetidende.dk Mail: palleflebohansen@gmail.com

Læs mere

Leverbylder hos slagtekalve

Leverbylder hos slagtekalve Leverbylder hos slagtekalve Rapport nr. 96 Forfattere Anne Mette Kjeldsen, Dorte Bossen og Irene Fisker. Bidrag fra Martin Steffensen, Steffen Juul Høgild, Poul Vestergaard og Flemming Skjøth. Mogens Vestergaard,

Læs mere

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden Application Applicants Institution Institution name ViS, Vuxenutbildning i samverkan Institution type Adult Education Association Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

PICTURE formater. Klog på SAS 15. marts 2012

PICTURE formater. Klog på SAS 15. marts 2012 PICTURE formater Klog på SAS 15. marts 2012 Agenda Hvad er et format Hvor adskiller et PICTURE format sig Teknik Eksempel 1 cprnr Eksempel 2 cprnr med "udsøgning" af fejlrecords Eksempel 3 et format, der

Læs mere

Præsentation af Fast set coatings

Præsentation af Fast set coatings Præsentation af Fast set coatings Om LINE-X Udviklet I USA til Pickups og varebiler LINE-X er førende inden for fastset coatings. Ca. 550 udførende forhandlere over hele verden Hvad er LINE-X LINE-X er

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere