Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions"

Transkript

1 Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions

2 2

3 Etisk regelsæt Denne version af det etiske regelsæt indeholder en opsummering af regelsættet. Den omdeles til alle medarbejdere. Den fulde version af det etiske regelsæt, som alle ledere og medarbejdere i indkøbsafdelingen, salg, HR og finans/bogholderiet samt fagforeningsrepræsentanter og andre kategorier har modtaget jf. beslutningerne i de respektive afdelinger, er også tilgængelig for alle medarbejdere og kan konsulteres ved behov for tydeliggørelse. Både den fulde version og den korte version af det etiske regelsæt er tilgængelige på forskellige sprog på ASSA ABLOYs intranet keypoint under HR og på den eksterne hjemmeside ASSA ABLOY tror på ansvarlig social og etisk opførsel og har et ansvar over for de mennesker, der arbejder for virksomheden på verdensplan. Desuden har ASSA ABLOY og virksomhedens medarbejdere en forpligtelse over for alle virksomhedens interesserede parter til at overholde høje standarder for integritet og god forretningsskik. Dette er grundlaget for og årsagen til, at ASSA ABLOY har oprettet det etiske regelsæt. Hvem gælder vores etiske regelsæt for? Det etiske regelsæt gælder for alle vores medarbejdere og alle vores samarbejdspartnere. Leverandører er omfattet via de kontraktlige bestemmelser. Overholdelse af love Vores etiske regelsæt erstatter ikke lovgivningen, og hvis nogen del af reglerne strider mod lovgivningen, har lovgivningen forrang. Der kan opstå situationer, som der ikke findes nogen specifikke retningslinjer for. I sådanne tilfælde skal ånden i vores etiske regelsæt bevares. Rådgivning og anmeldelse af overtrædelser Hvis en medarbejder er bekymret over noget, eller ønsker at klage eller anmelde en overtrædelse, skal han/hun kontakte sin nærmeste foresatte, en repræsentant for den lokale ledelse eller den lokale person med ansvar for overtrædelser af det etiske regelsæt. Hvis en medarbejder finder det svært at tage et emne op lokalt, skal ASSA ABLOYs hovedkontor kontaktes. Formularen i bilag I kan bruges. Oplysninger fra medarbejderne vil blive behandlet fortroligt, og der må ikke udøves diskrimination mod nogen medarbejder, fordi denne i god tro har rapporteret overtrædelser af reglerne. Implementering og overvågning ASSA ABLOY overvåger implementeringen af vores etiske regler. Der vil øjeblikkeligt blive taget hånd om eventuelle overtrædelser. Kontaktperson på ASSA ABLOYs hovedkontor Stockholm, 1. februar 2012 Johan Molin President og CEO eller Code of Conduct function ASSA ABLOY AB Box SE Stockholm Sverige 3

4 Arbejdsmarkedsmæssige rettigheder, menneskerettigheder, forbrugerinteresser og forpligtelser over for lokalsamfundet Børnearbejde ASSA ABLOY anerkender alle børns ret til at blive beskyttet mod økonomisk udnyttelse og mod at udføre arbejde, der kan være farligt for barnets fysiske, mentale eller åndelige sundhed, skadeligt for barnets moralske eller sociale udvikling eller forstyrrende for barnets uddannelse. Et barn defineres i denne sammenhæng som en person under 15 år. Nogle lande anvender definitionen ungarbejdere om personer over minimumsalderen, hvilket angiver, at der kan være lovmæssige begrænsninger for, hvilken type arbejde de må udføre. Tvangsarbejde ASSA ABLOY anvender og accepterer ikke nogen form for tvangsarbejdere, fanger eller illegale arbejdere. Foreningsfrihed og kollektive overenskomstforhandlinger Medarbejdere hos ASSA ABLOY kan frit vælge at blive medlem af eller etablere en fagforening, har ret til at organisere sig og til at forhandle overenskomster kollektivt og individuelt. Medarbejderne skal ikke løbe nogen risiko for chikane eller repressalier ved at gøre brug af disse rettigheder. Ansættelseskontrakter, arbejdstid og betaling ASSA ABLOY overholder de lokale love og regler for ansættelseskontrakter og arbejdstid, herunder overtid og overtidsbetaling. Lønnen skal udbetales regelmæssigt, og den skal være i overensstemmelse med de relevante lokale love og lokale markedsforhold. Medarbejderne har ret til mindst én fridag om ugen samt til at holde fri på nationale og lokale fridage. Medarbejderne skal have lov til at tage den aftalte årlige ferie, fravær pga. sygdom og barsels-/forældreorlov uden repressalier. Mangfoldighed og kønsbalance ASSA ABLOY værdsætter og fremmer mangfoldighed. Dette omfatter kønsbalance i ledende stillinger. ASSA ABLOY prioriterer det underrepræsenterede køn, såfremt kvalifikationerne er de samme, og søger aktivt mangfoldighed i rekrutteringsprocessen. Diskrimination, chikane og ligestilling ASSA ABLOY sørger for et arbejdsmiljø, hvor alle behandles med respekt og værdighed og gives retfærdige og lige muligheder for udvikling. Derfor tolererer ASSA ABLOY ikke nogen form for diskrimination eller chikane på arbejdspladsen på grund af race, etnisk tilhørsforhold, seksuel orientering, køn, religion, alder, handicap, politisk overbevisning, nationalitet eller andre potentielle diskriminationsårsager. 4

5 Medarbejdernes privatliv Korrespondance pr. Virksomhedens og internetfunktioner må kun anvendes til virksomhedsmæssige formål, og derfor er al trafik virksomhedens ejendom. I mange lande er ASSA ABLOY juridisk forpligtet til at beskytte virksomheden og medarbejderne mod upassende brug af disse redskaber. Derfor forbeholder ASSA ABLOY sig ret til at overvåge brugen af og internet. Telefonsamtaler: ASSA ABLOY overvåger ikke telefonsamtaler, medmindre der er en specifik grund til det, f.eks. oplæring. Alle tilfælde af overvågning skal aftales på forhånd mellem medarbejderen og virksomheden. En eventuel tredjepart skal ligeledes informeres om overvågningen på forhånd. Ansættelses- og sygeregistreringer er fortrolige, og må kun fremlægges med legitim grund. Medarbejdernes sygeregistreringer er fortrolige og private og skal opbevares adskilt fra alle øvrige medarbejderregistreringer i aflåste skabe eller tilsvarende. Registreringerne må ikke udleveres til nogen person, medmindre dette er et lovkrav, eller det sker med underskrevet, skriftligt samtykke fra den berørte medarbejder. Alkohol-/stofmisbrug ASSA ABLOY forventer, at alle medarbejdere møder på arbejde med en sund dømmekraft, og at de derfor afholder sig fra misbrug af alkohol og/eller andre substanser, der kan påvirke deres arbejde. Engagement i lokalsamfundet ASSA ABLOY optræder som en ansvarlig virksomhed alle de steder, hvor koncernen driver sin virksomhed og støtter det lokale, regionale og globale samfund på hensigtsmæssige måder. 5

6 Miljø, sundhed og sikkerhed Miljø og bæredygtighed ASSA ABLOY skal altid overholde lovkrav. ASSA ABLOY søger konstant efter metoder til at reducere forbruget af ressourcer, modvirke forurening og forbedre den generelle miljømæssige påvirkning fra sine aktiviteter og produkter hele vejen i værdikæden. ASSA ABLOY tilskynder til udvikling og udbredelse af miljøvenlig teknologi. ASSA ABLOY kræver, at alle ASSA ABLOY-produktionsenheder med en væsentlig miljøpåvirkning implementerer certificérbare miljøstyringssystemer. Bygnings- og brandsikkerhed Farlige materialer og farligt udstyr skal opbevares i overensstemmelse med gældende regler og politik. Der skal forefindes tydeligt mærkede nødudgange. Udgangene må ikke være blokeret og skal være godt belyst. Alle medarbejdere skal informeres om sikkerhedsforanstaltninger såsom nødudgange, brandslukkere, førstehjælpsudstyr osv. Der skal forefindes en synlig evakueringsplan på alle etager i en bygning. Brandalarmen skal testes, og der skal afholdes evakueringsøvelser regelmæssigt. Alle medarbejdere forventes at støtte op om og tage ansvar for ASSA ABLOYs resultater på miljøområdet. Arbejdsmiljø ASSA ABLOY arbejder for et sikkert arbejdsmiljø og for at reducere risici, som kan forårsage ulykker eller forringe medarbejdernes sundhed og trivsel. Dette indebærer, at kemikalier mærkes og håndteres på en sikker måde, at arbejdsområder holdes rene og fri for forurening, og at instruktioner vedrørende brug af personlige værnemidler og arbejdsudstyr overholdes. Førstehjælp og lægebehandling Der skal være tilgængeligt førstehjælpsudstyr på passende steder, og mindst én person på hver arbejdsplads skal være trænet i at yde grundlæggende førstehjælp. Der skal om nødvendigt kontaktes en læge eller en sygeplejerske i tilfælde af en ulykke på arbejdspladsen. Virksomheden dækker udgifterne til lægebehandling for skader, der er sket på arbejdspladsen, hvis de ikke dækkes af sygesikringen eller forsikringen, og såfremt sikkerhedsreglerne er overholdt. Produktionsenheder skal sørge for tilstrækkelige og rene separate skifterum, vaskerum og toiletter for mænd og kvinder. 6

7 Etisk forretningsførelse ASSA ABLOY respekterer lovgivningen og reglerne i forbindelse med forretningsetik i de lande, koncernen driver sin virksomhed i, og kræver, at koncernens leverandører og samarbejdspartnere gør det samme. Fair konkurrence og monopollovgivning ASSA ABLOY går ind for skarp, men fair konkurrence baseret på produkters og tjenesters merværdi. ASSA ABLOY indlader sig ikke på unfair, misvisende eller upræcise sammenligninger eller konkurrenceforvridende aftaler. Medarbejderne skal undgå alle former for konkurrenceforvridende aftaler eller koordineret praksis, stiltiende eller på anden vis, med alle ASSA ABLOYs konkurrenter og forretningspartnere. Al kontakt med konkurrenterne bør varetages med forsigtighed. Yderligere retningslinjer i forhold til monopol- og konkurrenceret findes i ASSA ABLOYs Complianceprogram. I tilfælde af tilsyn på koncernens område (uvarslet besøg), udført af konkurrencemyndighederne, skal medarbejderne følge instruktionerne i ASSA ABLOYs Dawn Raid-retningslinjer. Medarbejderne skal samarbejde fuldt ud med myndighederne og må ikke obstruere tilsynet på nogen måde. Bestikkelse ASSA ABLOY accepterer ikke bestikkelse, ulovlige betalinger eller afpresning under nogen form, hverken som giver/initiativtager eller som modtager. Yderligere retningslinjer findes i ASSA ABLOYs Anti-Bribery-politik og relaterede procedurer. Repræsentation, gaver, erkendtligheder og donationer Aktiviteter forbundet med køb og salg skal håndteres med absolut integritet. Derfor må ASSA ABLOY og virksomhedens medarbejdere ikke give eller modtage gaver, erkendtligheder eller repræsentationstilbud, der kan påvirke medarbejderens eller kundens beslutning. Dog er mindre gaver, erkendtligheder og dækning af udgifter en meget udbredt del af forretningskulturen og bør accepteres, så længe der udvises stor omhu, og der er tale om en moderat værdi, bortset fra tilfælde hvor sådanne arrangementer kan påvirke resultatet af en forretningstransaktion på upassende vis. Yderligere retningslinjer findes i ASSA ABLOYs Anti-Bribery-politik og relaterede procedurer. Bedrageri ASSA ABLOY accepterer ikke bedrageri i nogen form. Registreringer og rapporter Det er ekstremt vigtigt, at ASSA ABLOYs registrerings- og rapporteringssystemer, herunder elektroniske rapporter og systemer, bevarer deres integritet. Medarbejderne skal drage særlig omsorg for, at registreringerne udarbejdes og kontrolleres nøjagtigt og fuldstændigt, uanset om de er til intern eller ekstern brug. Interessekonflikter Interessekonflikter mellem medarbejderne og virksomheden skal undgås. Skulle en sådan konflikt opstå, skal medarbejderen straks orientere den nærmeste chef. Disse konfliktsituationer omfatter: Forretningsmæssige udenomsaktiviteter Personlige økonomiske interesser Brug af insideroplysninger eller andre fortrolige oplysninger for personlig vindings skyld Ansættelse af nært beslægtede personer Køb fra eller salg til nært beslægtede personer 7

8 Bilag I: Rapportering af overtrædelse Jeg er blevet opmærksom på en situation, hvor der kan være tale om overtrædelse af ASSAs etiske regelsæt. Beskrivelse af potentiel eller faktisk overtrædelse af det etiske regelsæt: Navn og kontaktoplysninger (frivilligt at oplyse): Send denne rapport til: Eller hvis dette ikke er muligt, til: Code of Conduct function ASSA ABLOY AB Box SE Stockholm, Sverige

9

10 ASSA ABLOY er verdens førende leverandør af løsninger til komplet sikring af døre med udgangspunkt i slutbrugernes behov for sikkerhed, tryghed og brugervenlighed. ASSA ABLOY AB (Publ.) Postadresse: P.O. Box SE Stockholm Sverige Besøgsadresse: Klarabergsviadukten 90 Telefon: +46(0) Fax: +46(0) Registreringsnummer: SE Hjemsted: Stockholm, Sverige 10

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss One Company Acting Responsibly Kun til internt brug Vores adfærd Vi vil bygge vores forretning på tillid Det betyder,

Læs mere

Etisk regelsæt. Envac-koncernen

Etisk regelsæt. Envac-koncernen Etisk regelsæt Envac-koncernen Indhold Hvorfor har vi et etisk regelsæt? 3 Pålidelighed 4 Kvalitet 4 Tillid og integritet 4 Fri og åben konkurrence 4 Uretmæssige betalinger 4 Gaver og repræsentation 4

Læs mere

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige CODE OF CONDUCT A Den vigtigste menneskelige opgave er at give vores handlinger en moralsk værdi. Vores indre balance og selve vores eksistens afhænger af det. Det er kun moralen i vores handlinger, der

Læs mere

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Standarder for forretningsførelse. Løftet bag de Gyldne Buer, The Golden Arches

Standarder for forretningsførelse. Løftet bag de Gyldne Buer, The Golden Arches Standarder for forretningsførelse Løftet bag de Gyldne Buer, The Golden Arches Grundlaget for hele vor virksomhed er, at vi er etiske, ærlige og pålidelige. Det tager tid at opbygge et godt ry. Vi skal

Læs mere

Code of conduct. Hvem vi er og hvordan vi arbejder

Code of conduct. Hvem vi er og hvordan vi arbejder Code of conduct Hvem vi er og hvordan vi arbejder Denne vejledning indeholder AkzoNobels code of conduct. I 2008 definerede AkzoNobel virksomhedsværdierne påny. Disse værdier er: Først og fremmest fokus

Læs mere

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Fredag d. 10 januar Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Retningslinjer for alle ansatte... 4 Code of Conduct... 7 3 Introduktion

Læs mere

Brev fra vores CEO...1. Oversigt over vores kerneværdier...2. Ledende forretningsprincipper...2. Introduktion...4. Hvad er adfærdskodeksen?...

Brev fra vores CEO...1. Oversigt over vores kerneværdier...2. Ledende forretningsprincipper...2. Introduktion...4. Hvad er adfærdskodeksen?... Adfærdskodeks 1 Indholdsfortegnelse Brev fra vores CEO...1 Oversigt over vores kerneværdier...2 Ledende forretningsprincipper...2 Introduktion...4 Hvad er adfærdskodeksen?... 4 Hvem skal bruge kodeksen?...

Læs mere

vores ansvar Arla Foods corporate social responsibility code of conduct

vores ansvar Arla Foods corporate social responsibility code of conduct vores ansvar Arla Foods corporate social responsibility code of conduct Arla Foods skal håndtere spørgsmål om etik og kvalitet på en bæredygtig og ansvarsfuld måde, der samtidig skal sikre, at virksomheden

Læs mere

Strandbygaard Grafisk. Trykkerivej 2 / DK-6900 Skjern / T. 96 800 700 / Tryk på Strandbygaard.dk

Strandbygaard Grafisk. Trykkerivej 2 / DK-6900 Skjern / T. 96 800 700 / Tryk på Strandbygaard.dk Strandbygaard Grafisk Trykkerivej 2 / DK-6900 Skjern / T. 96 800 700 / Tryk på Strandbygaard.dk COP/CSR RAPPORT 2014 2 Indholdsfortegnelse 2014 CSR Indhold 2 DE 10 PRINCIPPER i Global Compact 3 Om Strandbygaard

Læs mere

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS I. INTRODUKTION Exide Technologies har udfærdiget dette etiske adfærdskodeks ( Kodekset ) for at sikre, at Exide Technologies og dets datterselskaber og andre associerede

Læs mere

Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej

Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej Meggitt Etik og Forretningsførelse Vi guider dig på vej Indhold 1 Brev fra the Chief Executive 2 Guiding-principper 4 Politik om etik og forretningsførelse 8 Etisk kodeks 12 Politik om bekæmpelse af korruption

Læs mere

Arkitekt virksomheders SamfundS. Et værktøj der hjælper arkitekter til at håndtere samfundsansvar i egen drift og i byggeprojekter

Arkitekt virksomheders SamfundS. Et værktøj der hjælper arkitekter til at håndtere samfundsansvar i egen drift og i byggeprojekter Arkitekt virksomheders SamfundS ansvar Et værktøj der hjælper arkitekter til at håndtere samfundsansvar i egen drift og i byggeprojekter Indledning danske ark har i 2011 og 2012 gennemført en række workshops

Læs mere

Code of Business Conduct

Code of Business Conduct Code of Business Conduct REMA 1000s samlede politikker for ansvarlighed Indhold Kapitel 1 Den sunde familie 4 Kapitel 2 Den glade natur 5 Kapitel 3 Den gode leverandør 9 Kapitel 4 REMA s 1000 donationer

Læs mere

Grafisk CSR-kodeks. 10 principper. Grafisk CSR-kodeks version 1.0 1

Grafisk CSR-kodeks. 10 principper. Grafisk CSR-kodeks version 1.0 1 Grafisk CSR-kodeks 10 principper Grafisk CSR-kodeks version 1.0 1 Grafisk CSR-kodeks Stadig flere grafiske ydelser fremstilles og handles globalt. Samtidig opleves en sti gende interesse for de sociale,

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2013 REPORT

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2013 REPORT UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2013 REPORT INDHOLD 1. EXECUTIVE STATEMENT...3 2. PEOPLE...4 2.1. Egmonts Code of Conduct og etisk leverandørstyring... 4 2.2. Produktsikkerhed/Kvalitetssikring...

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

ADFÆRDS- KODEKS. Oversættelse reference: V4 English Code of Conduct (Effektiv April 2014)

ADFÆRDS- KODEKS. Oversættelse reference: V4 English Code of Conduct (Effektiv April 2014) ADFÆRDS- KODEKS Oversættelse reference: V4 English Code of Conduct (Effektiv April 2014) PATIENTSIKKERHED OG PATIENTFORDELE ETIK I FORSKNING OG UDVIKLING OPLYSNINGER OM VORES PRODUKTER INTERAKTION MED

Læs mere

Adfærdskodeks. (Code of Conduct) 6. december 2012

Adfærdskodeks. (Code of Conduct) 6. december 2012 Code of Conduct Adfærdskodeks 8 (Code of Conduct) 6. december 2012 Adfærdskodeks I. Introduktion Ærlighed, integritet og fornuftig omtanke blandt vores medarbejdere er bydende nødvendigt for Flint Group

Læs mere

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48 Page 1 Værdien af integritet Forretningsetiske Principper 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48 Page 2 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48

Læs mere

The Spirit & The Letter

The Spirit & The Letter Forretning med integritet General Electric The Spirit & The Letter The Spirit & The Letter Indhold integritetserklæring 1 The Spirit & The Letter: Retningslinjer for forretning 2 GE s etiske regler 3 Det

Læs mere

The Blue Book. Vi forpligter os til at OVERHOLDE LOVGIVNINGEN

The Blue Book. Vi forpligter os til at OVERHOLDE LOVGIVNINGEN The Blue Book Opsummering af Pfizers politikker vedrørende forretningsadfærd Vi forpligter os til at OVERHOLDE LOVGIVNINGEN Når vi handler med integritet, hjælper det os med at vække tillid og skabe respekt

Læs mere

INTERNATIONAL RAMMEAFTALE OM PSA PEUGEOT CITROËNS SOCIALE ANSVAR

INTERNATIONAL RAMMEAFTALE OM PSA PEUGEOT CITROËNS SOCIALE ANSVAR INTERNATIONAL RAMMEAFTALE OM PSA PEUGEOT CITROËNS SOCIALE ANSVAR «Et socialt engagement uden grænser» INDLEDNING Den verdensomspændende bilkoncern, PSA PEUGEOT CITROËN, baserer sin udvikling på socialt

Læs mere

standarder for ansvarligt indkøb for leverandører

standarder for ansvarligt indkøb for leverandører standarder for ansvarligt indkøb for leverandører For mig er socialt ansvar en del af at drive forretning. Vi gør dette, fordi vi mener, det er det rigtige at gøre, fordi det forventes af os, og fordi

Læs mere

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER 16 1 Introduktion til retningslinjerne mod korruption og bestikkelse Kære kollega, Egmont driver virksomhed uden at benytte sig

Læs mere

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR Baggrundsdokument Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder ISO 26000 Vejledning i samfundsmæssigt ansvar FN s Global Compact FN s Retningslinjer

Læs mere

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) INTRODUKTION

Læs mere

Vores værdier. Bæredygtig værdiskabelse

Vores værdier. Bæredygtig værdiskabelse 1 Vores værdier Bæredygtig værdiskabelse Vores værdier Vores forretningsprincipper Forretningskoncept Fremgangsfaktorer Strategi Vores værdier Adfærdskodeks Politikker "Vores forretningsprincipper" og

Læs mere

MENNESKERETTIGHEDER OG VIRKSOMHEDER

MENNESKERETTIGHEDER OG VIRKSOMHEDER MENNESKERETTIGHEDER OG VIRKSOMHEDER Institut for Menneskerettigheder s HRCA Quick Check Et redskab, der kan sikre, at menneskerettighederne ikke krænkes, når virksomheden er på udebane Landsorganisationen

Læs mere