Etisk regelsæt. Envac-koncernen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Etisk regelsæt. Envac-koncernen"

Transkript

1 Etisk regelsæt Envac-koncernen

2 Indhold Hvorfor har vi et etisk regelsæt? 3 Pålidelighed 4 Kvalitet 4 Tillid og integritet 4 Fri og åben konkurrence 4 Uretmæssige betalinger 4 Gaver og repræsentation 4 Ansvarlighed Beskyttelse af virksomhedens aktiver 5 Brug af virksomhedens aktiver 5 Informationssystemer, og Internettet 5 Fortrolige oplysninger 5 Andres immaterielle rettigheder 5 Interessekonflikter 6 Overholdelse af love og regler om hvidvaskning af penge 6 Bogføring 6 Valg af og samarbejde med samarbejdspartnere 6 Leverandører 6 Agenter og konsulenter 7 Underleverandører 7 Samarbejde med offentlige myndigheder 7 Samarbejde med embedsmænd 7 Respekt Vi hjælper hinanden med at få succes 8 Kommunikation 8 Mangfoldighed og lige muligheder for alle 8 Beskyttelse mod mobning og chikane 8 Sundhed og sikkerhed 8 Bæredygtighed Virksomhedens sociale ansvar 9 Respekt for loven 9 Bæredygtighed 8 Miljøbeskyttelse 9 Rapportering om overtrædelser 9 Sanktioner ved overtrædelse 10 2

3 Hvorfor har vi et etisk regelsæt? Hos Envac stræber vi efter at være konkurrencedygtige, fordi det er det, vores succes afhænger af. Men vores succes skal være baseret på god forretningsskik og på vores kerneværdier, som er beskrevet i "Envacs værdier og retningslinjer": Fornuft, pålidelighed og bæredygtighed. I dette etiske regelsæt medtager vi også værdierne ansvarlighed og respekt, som beskriver den adfærd, vi forventer af vores medarbejdere og samarbejdspartnere. Kunder, leverandører, aktionærer, medarbejdere, myndigheder og medier har ret til at forvente, at vi driver vores forretning hæderligt, og vores medarbejdere skal kunne føle sig stolte af, hvad de har opnået, og den måde, de har opnået det på. Vi vil ikke gå på kompromis. Vi ønsker, at Envac skal være en virksomhed, som medarbejderne er stolte af at være ansat hos, og som andre ser op til. Envacs etiske regelsæt beskriver de generelle retningslinjer, der gælder for vores relationer til kunder og andre samarbejdspartnere i de lokalsamfund og lande, hvor vi opererer og sidst, men ikke mindst, vores indbyrdes relationer. Det er også et sæt praktiske instruktioner, som kan være til hjælp for medarbejderne i det daglige arbejde. Det beskriver f.eks., hvordan man håndterer potentielle interessekonflikter, og hvordan man rapporterer formodede overtrædelser af reglerne. Regelsættet går længere end overholdelse af love og regler. Vi forventer, at alle medarbejdere lever op til de højeste standarder for etisk adfærd og integritet. Vi mener, at etiske og økonomiske værdier er indbyrdes afhængige, og at erhvervslivet skal stræbe efter ikke blot at leve op til de standarder, der er fastsat af nationale og internationale myndigheder, men gøre det endnu bedre. Dette etiske regelsæt er en handlingsplan, der skal sikre, at Envac fortsat kan tiltrække branchens største talenter og de kunder, der værdsætter en kompetent og ansvarlig partner. Stockholm, 17. september 2008 Christer Öjdemark Administrerende direktør, Envac AB 3

4 Pålidelighed Vi fokuserer på kvalitet Vi bestræber os på at hjælpe vores kunder ved at være værdiskabende i kraft af vores teknologiers og serviceydelsers kvalitet. Vi skaber tillid ved at være ærlige Tillid skabes gennem åbenhed og ærlighed. For at opnå succes på langt sigt skal vi opnå hver enkelt kundes tillid ved at være hæderlige i både ord og handling. Vi holder, hvad vi lover, og vi bestræber os på at sikre, at vores kunder, aktionærer og kolleger stoler på, at vi holder ord. Vi konkurrerer på fair betingelser Vi tror på fri markedsøkonomi og fri konkurrence, fordi det sikrer, at vores arbejdsindsats og nyskabelser bliver belønnet. Vi mister vores kunders tillid, hvis vi behandler dem forskelligt, eller hvis vi indgår aftaler med konkurrenter på kundernes bekostning. Dette system, som er grundlaget for fri markedsøkonomi, beskyttes og fremmes af konkurrencelovgivningen. Vores handlinger skal derfor altid være i overensstemmelse med gældende monopollovgivning og anden konkurrencelovgivning. Da disse love varierer fra land til land, har Envac følgende minimumsstandard: Vi konkurrerer åbent og uafhængigt på alle markeder. Vi indgår ikke formelle eller uformelle aftaler med konkurrenter om prisfastsættelse eller fordeling af produkter, markeder, områder eller kunder. Vi skaffer ikke oplysninger eller udveksler oplysninger med konkurrenter om nuværende eller fremtidige priser, avancer, omkostninger, tilbud, markedsandele, distributionspraksis, salgsbetingelser eller specifikke kunder eller leverandører. Vi foretager ikke uretmæssige betalinger Envacs ry for ærlighed og integritet må ikke bringes i fare ved at tilbyde uretmæssige betalinger. Ved kontakt med offentligt ansatte, politiske partier, embedsmænd og medarbejdere i den private sektor må Envacs medarbejdere ikke tilbyde, love eller give nogen form for uretmæssig økonomisk fordel eller anden fordel, hverken direkte eller via mellemmænd, med det formål at opnå eller fastholde en forretningsaftale eller en uretmæssig forretningsmæssig fordel. Vi værner om vores troværdighed ved at afvise gaver og tjenester At acceptere gaver eller ydelser fra samarbejdspartnere eller tilbyde sådanne tjenester underminerer vores troværdighed. Det gør Envac sårbar over for beskyldninger om, at forretningsmæssige beslutninger bliver truffet på et usagligt grundlag. Envacs medarbejdere må derfor ikke tilbyde eller give eksisterende eller potentielle samarbejdspartnere gaver, betaling, repræsentation eller tjenester eller bede om eller acceptere gaver, betaling, repræsentation eller tjenester fra eksisterende eller potentielle samarbejdspartnere, hvis dette med rimelighed kan antages at påvirke forretningsdispositioner, eller ikke falder inden for rammerne af normal forretningsskik eller er forbudt i henhold til gældende lov. 4

5 Ansvarlighed Vi udviser ansvarlighed, når vi værner om virksomhedens aktiver Vi omgås virksomhedens aktiver med respekt Envac bestræber sig på at give medarbejderne de værktøjer udstyr og informationer de skal bruge for at være effektive. Envacs fysiske aktiver, immaterielle rettigheder og informationer skal håndteres med forsigtighed for at undgå tab, tyveri og skader. Informationsaktiver omfatter teknologier, processer, produktionsmetoder, markedsføring, reklame og forretningsmæssige udviklingsanalyser og -planer. Vi bruger kun informationssystemer til arbejdsrelaterede formål Envacs informationssystemer skal hjælpe os med at arbejde effektivt og professionelt. Sådanne systemer må generelt kun bruges til forretningsformål og på en måde, som ikke krænker Envacs rettigheder, som ikke er i strid med Envacs interesser, og som er i overensstemmelse med de regler, Envac fastsætter. Husk, at al -kommunikation vil kunne betragtes som en udtalelse fra Envac. Alle medarbejdere skal derfor være omhyggelige med ikke at sende informationer, der er kommercielt følsomme eller kontroversielle, eller som kan have uønskede kontraktlige eller andre juridiske konsekvenser for Envac. Informationer, der genereres og lagres i Envacs informationssystemer, betragtes som Envacs ejendom, og Envac forbeholder sig ret til at skaffe sig adgang til alle sådanne informationer, medmindre dette er begrænset ved lov eller aftaler. Medarbejderne har ansvaret for at opbevare deres elektroniske filer og arkiver på en forsvarlig måde. Vi værner om fortrolige oplysninger Informationer er et aktiv. Vi offentliggør nogle informationer i form af pressemeddelelser, produktoplysninger, årsrapporter og andre offentlige dokumenter. Alle andre informationer, som medarbejdere modtager i forbindelse med deres arbejde, skal uanset kilden behandles fortroligt for at forhindre, at andre plagierer vores arbejde eller overtager vores kunder. Det gælder også informationer, som leverandører, kunder eller samarbejdspartnere har betroet Envac. Registrér informationer på en hensigtsmæssig måde, opbevar dem sikkert, og begræns adgangen til informationer til medarbejdere, der har brug for oplysningerne for at kunne udføre deres arbejde. Undgå at diskutere informationer på steder, hvor andre kan overhøre, hvad der bliver sagt, f.eks. i lufthavne, offentlige transportmidler, restauranter, barer, cafeterier, toiletter og elevatorer. Informationer er så værdifulde, at det kan være hensigtsmæssigt at bede alle tredjeparter, der får adgang til fortrolige oplysninger, om at underskrive en erklæring om tavshedspligt. Vi respekterer andres immaterielle rettigheder Envac beskytter sine egne hemmeligheder og respekterer andres immaterielle rettigheder. Medarbejdere må ikke fremskaffe fortrolige oplysninger på uretmæssig vis eller videregive fortrolige oplysninger uden tilladelse. 5

6 Vi undgår og håndterer interessekonflikter Interessekonflikter kan opstå, når personlige interesser, familieforhold eller andre tilhørsforhold kommer i strid med virksomhedens interesser. Vi kan undgå interessekonflikter, hvis vi er opmærksomme på problemet og tager de nødvendige forholdsregler. Interessekonflikter opstår oftest, når en medarbejder har en stilling, hvor han eller hun kan indgå forretningsaftaler, ansætte medarbejdere eller får tilbudt ansættelse hos en konkurrent. Her er nogle eksempler på potentielle interessekonflikter. Beskæftigelse uden for Envac: Engagere sig i en stilling, der svarer til jobbet hos Envac, men som er i strid med varetagelse af jobbet hos Envac, eller arbejde hos en eksisterende eller potentiel konkurrent, leverandør eller kunde. Familiemedlemmer og tætte, personlige relationer: Indgå aftaler med en virksomhed, der drives eller ejes af et familiemedlem eller en samlever. Bestyrelsesposter: Fungere som eller acceptere en stilling som funktionær, konsulent eller direktionsmedlem i en virksomhed eller organisation, der er involveret i vores branche eller samarbejder med Envac (f.eks. en samarbejdspartner, leverandør eller kunde). Medarbejdere, der tror, at de har en interessekonflikt, skal underrette deres nærmeste chef, så virksomheden kan afgøre, om der foreligger en interessekonflikt. Vi overholder reglerne om hvidvaskning af penge Envacs holdning til fairness, ærlighed og åbenhed betyder, at vi overholder alle love om hvidvaskning af penge overalt i verden. Alle medarbejdere skal værne om Envacs integritet og omdømme ved at hjælpe med at opdage eventuel hvidvaskning af penge. Vi bogfører retvisende og fuldstændigt Integriteten af Envacs regnskaber afhænger af, at bogføringen er nøjagtig, fuldstændig og rettidig. Alle Envacs forretningstransaktioner skal derfor bogføres fuldstændigt og retvisende i overensstemmelse med Envacs regnskabsprincipper og andre relevante krav. Urigtig og svigagtig dokumentation eller regnskabsaflæggelse er ulovlig. Vi udviser ansvarlighed ved at vælge samarbejdspartnere med omhu Den måde, Envac driver virksomhed på, er afgørende for vores omdømme og succes, og samarbejdspartnere bør opfattes som allierede. Dette afsnit indeholder retningslinjer for passende adfærd over for bl.a. leverandører, agenter og konsulenter. De standarder, der gælder i forbindelse med joint ventures, skal være kompatible med Envacs standarder. Vi er fair i vores samarbejde med leverandører Envac forventer fair konkurrence på sine markeder, og vi anvender de samme standarder i forhold til vores leverandører. Hvis du vælger og/eller samarbejder med leverandører, må du ikke favorisere eller foretrække en person eller virksomhed på basis af andet end Envacs interesser. Du må ikke lade de forretningsdispositioner, du foretager på virksomhedens vegne, påvirke af personlige eller familiemæssige interesser. 6

7 Vi samarbejder med agenter og konsulenter Provision eller honorarer, der betales til agenter og konsulenter, skal stå i rimeligt forhold til de leverede ydelser. Medarbejdere må ikke aftale eller betale provision eller honorarer, der kan betragtes som upassende. Aftaler med konsulenter, mæglere, sponsorer, agenter og andre mellemmænd må ikke bruges til at kanalisere penge til andre personer, herunder offentligt ansatte eller medarbejdere hos kunder. Vi knytter bånd til underleverandører, der har samme værdier som os Vi er afhængige af underleverandører til at hjælpe os med at gennemføre visse projekter, og vi værdsætter det bidrag, de yder til Envacs kunderelationer og omdømme. Vi vælger underleverandører, som vil handle i overensstemmelse med dette etiske regelsæt, for at beskytte og styrke Envacs omdømme. Vi udviser ansvarlighed, når vi lever op til de højeste etiske standarder i vores samarbejde med offentlige myndigheder Envac er i kontakt med forskellige interessentgrupper, herunder kunder, leverandører, medier, private organisationer og kommunale embedsmænd. Kontakten mellem medarbejdere og offentlige myndigheder rundt om i verden er af særlig betydning. Dette afsnit indeholder retningslinjer for samarbejde med embedsmænd og for, hvornår politiske bidrag er tilladt. Vi samarbejder effektivt med embedsmænd Envac opererer i ca. 20 lande og værdsætter gode relationer til offentlige myndigheder. Nationale og lokale myndigheder rundt om i verden har specifikke og forskellige love om offentlige indkøb for at beskytte offentlige interesser. Disse love forbyder som regel, at man tilbyder individuelle embedsmænd betaling eller andre ydelser, de indeholder ofte restriktioner i forbindelse med ansættelse af nuværende eller nyligt fratrådte embedsmænd, og de forbyder enhver adfærd, som kan betragtes som uretmæssig påvirkning af beslutningsprocesser. Envacs medarbejdere skal være ærlige og korrekte i deres samarbejde med embedsmænd. Og de skal leve op til de højeste etiske standarder, når de samarbejder med repræsentanter for offentlige myndigheder. Ved samarbejde med en offentlig myndighed har Envacs medarbejdere pligt til at kende og overholde gældende love og regler. 7

8 Respekt Vi udviser respekt for hinanden, når vi hjælper hinanden med at få succes De mennesker, der arbejder hos Envac, kommer fra mange forskellige lande, baggrunde og kulturer. Vi værdsætter den enkelte medarbejders bidrag ved at leve op til de almindelige normer for høflighed og respekt. Envac bliver også bedømt af tredjeparter på, hvordan disse bliver behandlet, når de samarbejder med virksomheden. Klar og løbende kommunikation, mangfoldighed, lige muligheder for alle og gode sundheds- og sikkerhedsforhold er afgørende for at skabe et arbejdsmiljø, hvor alle føler sig velkomne og trives. Vi fremmer løbende og åben kommunikation Løbende kommunikation mellem ledere og medarbejdere er afgørende for virksomhedens succes. Denne kommunikation, som normalt finder sted på instruktionsmøder og andre møder, bør omfatte forretningsstrategi og kort- og langsigtede mål. Kommunikationen mellem ledere og medarbejdere støttes af Envacs hovedkontor i form af informationer på intranettet, hjemmesider, uddannelse, præsentationer osv. og bør klart vise, hvordan medarbejderne bidrager til Envacs mål. Alle medarbejdere har ret til at få en vurdering af deres indsats fra deres foresatte, som forventes at vurdere medarbejderens udvikling og eventuelt lægge en udviklingsplan. Vi værdsætter mangfoldighed Envac betragter mangfoldighed som et aktiv. I Envacs virksomhedskultur er der plads til alle, uanset køn, nationalitet, alder, fysiske evner eller andre aspekter af mangfoldighed. Alle medarbejdere skal udvise respekt for andre mennesker, uanset forskelle og ligheder, i deres samarbejde med kolleger, kunder, interessenter og samarbejdspartnere. Envac ansætter og forfremmer medarbejdere på grundlag af deres kvalifikationer. Medarbejdere må ikke foretage eller støtte diskrimination i forbindelse med ansættelse, aflønning, adgang til uddannelse, forfremmelse, afskedigelse eller fratrædelse på grund af køn, alder, etnisk eller national oprindelse, kaste, religion, handicap, seksuel orientering, fagforeningsmedlemskab eller politisk tilhørsforhold. Vi arbejder for at skabe et miljø uden mobning og chikane Medarbejdere vil ikke føle sig velkomne og vil ikke trives hos Envac, hvis de, deres kolleger eller nogen, der samarbejder med Envac, udsættes for mobning eller chikane. Vi accepterer ikke mobning eller chikane, det være sig ansigt til ansigt, skriftligt, elektronisk eller mundtligt. Vi sætter de højeste standarder for sundhed og sikkerhed Det er vores pligt over for vores kolleger, deres familier og lokalsamfund at beskytte alle medarbejderes sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen. Envacs grundregler for medarbejderne er: Du skal arbejde sikkert og beskytte dig selv, dine kolleger, lokalsamfundet og miljøet. Du skal kende og overholde loven og relaterede virksomhedspolitikker, hvis du har ansvaret på områder, der er omfattet af sikkerhedsregler og/eller miljøregler. Det er også meget vigtigt, at du omgående rapporterer farlige forhold og andre uacceptable sundheds-, sikkerheds- og miljøforhold med henblik på at minimere antallet af arbejdsulykker og iværksætte korrigerende tiltag. 8

9 Bæredygtighed Vi udviser respekt, når vi anerkender, at vi har et socialt ansvar Hos Envac roser vi os af at være "hjemme" i alle de lokalsamfund, vi opererer i. I dette afsnit ser vi på, hvad Envac kan forvente af sine medarbejdere på områder, der strækker sig fra overholdelse af loven til beskyttelse af miljøet. At fremme bæredygtige forretningsmetoder både mht. den måde, vi arbejder på, og de teknologier, vi tilbyder, er afgørende for, at vi kan leve op til vores sociale ansvar og føle os "hjemme" i hele verden. Vi overholder loven At fastholde Envacs ry for integritet kræver, at Envac og alle Envacs medarbejdere nøje overholder loven. Alle medarbejdere forventes at kende gældende lov inden for deres ansvarsområder, og ledelsen forventes at give medarbejderne de nødvendige instrukser og råd. Envac forventer, at medarbejderne overholder alle love vedrørende beskyttelse af sundhed, sikkerhed og miljø, indhenter alle nødvendige tilladelser og betjener alle faciliteter i nøje overensstemmelse med relevante love. Envacs medarbejdere har pligt til omgående at underrette ledelsen, hvis der er tegn på, at dette ikke overholdes. Vi fremmer en bæredygtig udvikling Alle Envacs medarbejdere skal bidrage til at nå virksomhedens mål om bæredygtighed. Det indebærer bl.a. at tage relevante initiativer til at forbedre livskvaliteten i de lokalsamfund og lande, hvor Envac opererer. Bæredygtighed betyder, at Envac behandler alle interessenter på en socialt ansvarlig måde. Alle medarbejdere skal gøre sig godt bekendt med Envacs bæredygtighedspolitik og dens økonomiske, miljømæssige og sociale krav. Vi lever op til vores miljømæssige ansvar Alle Envacs medarbejdere har pligt til at overholde miljølovens bogstav og ånd og at respektere miljøet, uanset hvor de arbejder. Rapportering om overtrædelser Envac er en decentraliseret koncern, og alle Envac-virksomheder forventes at træffe deres egne selvstændige beslutninger om forskellige forretningsspørgsmål. De standarder, der beskrives i dette etiske regelsæt, repræsenterer imidlertid kernen i Envac-koncernens kultur og engagement. Det er afgørende, at disse standarder overholdes konsekvent i hele koncernen, og hver enkelt medarbejder er ansvarlig for, at standarderne overholdes. Alle medarbejdere har pligt til at rapportere eventuelle formodede eller oplevede overtrædelser af gældende lov, af dette etiske regelsæt eller af virksomhedens politikker og at rapportere, hvis de bliver bedt om at gøre noget, som muligvis vil være en overtrædelse. Rapportering kan ske til den lokale leder, en repræsentant fra et hovedkontor eller til den administrerende direktør. Envacs medarbejdere kan også rapportere mulige overtrædelser anonymt ved at sende en til via en ekstern -konto, som ikke afslører deres navn. Man skal dog være opmærksom på, at anonym rapportering kan være vanskeligere at efterforske. 9

10 Rapporteringer behandles i videst muligt omfang fortroligt. Repressalier mod en medarbejder, som i god tro har rapporteret om ulovlig eller uetisk adfærd til virksomheden, tolereres ikke og kan medføre disciplinærsag. Medarbejdere, som har spørgsmål om en konkret situation, kan bede om hjælp via ovennævnte kontaktmuligheder. Det vigtigste er at få eventuelle problemer frem i lyset, så de kan blive løst hurtigt, inden der sker alvorlige skader. Det er også en overtrædelse af dette etiske regelsæt at undlade at rapportere overtrædelser eller formodede overtrædelser og at nægte at samarbejde i forbindelse med efterforskning af en formodet overtrædelse. Sanktioner ved overtrædelse Alle medarbejdere har pligt til at sikre, at deres egen adfærd og deres nærmeste medarbejderes adfærd er i overensstemmelse med gældende lov, dette etiske regelsæt og virksomhedens politikker. Både egen og underordnede medarbejderes overholdelse tages i betragtning ved de tilbagevendende medarbejderudviklingssamtaler. Envac fører en "nultolerance-politik" og indleder disciplinærsager mod medarbejdere, som overtræder gældende lov, dette etiske regelsæt eller virksomhedens politikker. 10

11 Etisk regelsæt bekræftelse Jeg, (navn, initialer eller lign., Envac region og selskab) bekræfter hermed at have modtaget min egen kopi af Envac AB og datterselskabers etiske regelsæt. Jeg har læst hele det ovennævnte dokument og jeg indvilliger i at efterleve det på alle områder. Sted.. Dato.... Underskrift Når du har underskrevet dokumentet, giv det da venligst til din direktør. Alle ansatte i Envac giver deres bekræftelse af det etiske regelsæt. Denne original opbevares hos Envac Danmark A/S og en kopi hos Envac AB - Headoffice i Stockholm. 11

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Etikpolitiken er besluttet af styrene i If-koncernet og gælder fra 1. januar 2013. Den revideres årligt. 1 FORORD... 1 2 IFS GRUNDLÆGGENDE ETISKE PRINCIPPER... 1 3 LOVE

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

Global Standards of Business Conduct

Global Standards of Business Conduct Global Standards of Business Conduct En meddelelse fra vores direktør Som global markedsleder inden for dialyse og behandling af livstruende sygdomme er vi forpligtet til at opretholde en høj anseelse

Læs mere

Valmets adfærdskodeks

Valmets adfærdskodeks Valmets adfærdskodeks Valmets adfærdskodeks Til Valmet-kolleger og partnere Valmets adfærdskodeks er et regelsæt, der definerer moral og etik, ansvar og korrekt praksis for os alle som enkeltpersoner,

Læs mere

Code of Conduct Guide

Code of Conduct Guide Code of Conduct Guide Toyota Material Handling Danmark A/S Forord Hos Toyota Material Handling Europe (TMHE) vil vi være den foretrukne partner for alle kunder, der søger løsninger på materialehåndteringsområdet.

Læs mere

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter;

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter; BGC Partners, Inc. s Kodeks for god forretningsførelse og etik Omdømmet for og integriteten af BGC Partners, Inc. ("Selskabet") er værdifulde aktiver, der er afgørende for virksomhedens succes. Hver medarbejder

Læs mere

Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions

Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions 2 Etisk regelsæt Denne version af det etiske regelsæt indeholder en opsummering af regelsættet. Den omdeles til alle medarbejdere.

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29.

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. Indorama Ventures Public Company Limited (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. september 2009) Meddelelse fra formanden Indorama Ventures Public Company Limited ("selskabet") har den holdning, at

Læs mere

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet.

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet. GLS Groups antibestikkelsespolitik Introduktion Den tillid, som kunderne viser GLS Group, er en af koncernens største aktiver. Vi skal alle sammen arbejde på at sikre, at vi gør alt, hvad vi kan for at

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet Experian plc Globalt adfærdskodeks Version 1.0 At drive forretning med integritet Indført den 13. maj 2010 Ændret til den 15. marts 2011 Experian plc Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan vi driver forretning

Læs mere

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg J.nr. 359221 / JS (25.11.2011) Advokat (H) Bjarne Strikert Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 Antibestikkelsespolitik gældende for Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption GODKENDT AF HOVEDBESTYRELSEN 31. JANUAR 2013 Røde Kors i Danmarks holdning til korruption RødeKors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Hvad er korruption?... 3 3 Standpunkt angående korruption... 4 4 Tilgang

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Fredag d. 10 januar Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Retningslinjer for alle ansatte... 4 Code of Conduct... 7 3 Introduktion

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger.

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af de førende nordiske virksomheder inden for byggeri og ejendomsudvikling. Med Norden som hjemmemarked arbejder NCC i hele værdikæden udvikler og opfører boliger, kommercielle ejendomme, industriejendomme

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

It-sikkerhed i Dansk Supermarked

It-sikkerhed i Dansk Supermarked It-sikkerhed i Dansk en kort introduktion It-sikkerhed i Dansk 1 Velkommen som it-bruger i Dansk Kære medarbejder Brug af it er for mange i Dansk en naturlig del af arbejdsdagen. Hvis vi skal sikre vores

Læs mere

Meddelelse fra formanden og CEO

Meddelelse fra formanden og CEO FORRETNINGSKODEKS Sulzer forpligter sig til at drive sin virksomhed i henhold til høje etiske standarder og i overensstemmelse med gældende love - og forventer af sine medarbejdere, at de gør det samme.

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

Etik i ejendomsadministration

Etik i ejendomsadministration 1 FORSLAG Etik i ejendomsadministration I Indledning 1 - Status og formål Disse normer gælder for administration af udlejningsejendomme til beboelse og erhverv, andelsboligforeninger, almene boliger og

Læs mere

Forretningsorden for direktionen. Vestas Wind Systems A/S. Forretningsorden for Vestas Wind Systems A/S direktion 1

Forretningsorden for direktionen. Vestas Wind Systems A/S. Forretningsorden for Vestas Wind Systems A/S direktion 1 Forretningsorden for direktionen Vestas Wind Systems A/S Forretningsorden for Vestas Wind Systems A/S direktion 1 Indholdsfortegnelse Direktionens sammensætning 3 Direktionens opgaver, kompetence og ansvar

Læs mere

Securitas værdier og etik

Securitas værdier og etik Securitas værdier og etik 1 2 Meddelelse fra adm. dir. Hver dag, overalt hvor vi arbejder, kan alle hos Securitas hjælpe med at opbygge vores omdømme og varemærke og understøtte langsigtet bæredygtighed

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Kodeks for etik og forretningsførelse. tager ansvar

Kodeks for etik og forretningsførelse. tager ansvar Kodeks for etik og forretningsførelse Vi tager ansvar Bombardiers idegrundlag Vor mission er at blive verdens førende producent af fly og tog. Vi har forpligtet os til at levere værditilvækst og service

Læs mere

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM SECURITAS AB (publ) OG UNION NETWORK INTERNATIONAL OG DET SVENSKE TRANSPORTARBEJDERFORBUND OM UDVIKLINGEN AF GODE

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER 16 1 Introduktion til retningslinjerne mod korruption og bestikkelse Kære kollega, Egmont driver virksomhed uden at benytte sig

Læs mere

- Er din virksomhed klar?

- Er din virksomhed klar? Ansvarlig virksomhedsadfærd i en globaliseret verden - Er din virksomhed klar? OECD s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed?

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

Verdensomspændende politik for korruptionsbekæmpelse

Verdensomspændende politik for korruptionsbekæmpelse Verdensomspændende politik for korruptionsbekæmpelse I. FORMÅL De fleste landes lovgivning gør det ulovligt at betale, tilbyde at betale eller modtage bestikkelse, returkommision og andre korrupte betalinger,

Læs mere

Etiske regler for juridisk rådgivning for Den Sociale Retshjælp

Etiske regler for juridisk rådgivning for Den Sociale Retshjælp Retsudvalget 2012-13 REU alm. del Bilag 131 Offentligt Etiske regler for juridisk rådgivning for Den Sociale Retshjælp Indhold Den Sociale Retshjælps værdigrundlag... 2 1. Formålet med de etiske regler

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

Public Relations Branchens etiske regler

Public Relations Branchens etiske regler Public Relations Branchens etiske regler 1. Public Relations Branchen (Danmark) Public Relations Branchen er den danske sammenslutning af virksomheder i PR- og kommunikationskonsulentbranchen. Disse regler

Læs mere

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss One Company Acting Responsibly Kun til internt brug Vores adfærd Vi vil bygge vores forretning på tillid Det betyder,

Læs mere

Samfundsmæssigt ansvar i Nordea. Skaber tillid hver dag

Samfundsmæssigt ansvar i Nordea. Skaber tillid hver dag Samfundsmæssigt ansvar i Nordea Skaber tillid hver dag Skaber tillid hver dag Hvad betyder samfundsmæssigt ansvar? Samfundsmæssigt ansvar (CSR) handler om virksomhedens vilje til at tage hensyn til sin

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige CODE OF CONDUCT A Den vigtigste menneskelige opgave er at give vores handlinger en moralsk værdi. Vores indre balance og selve vores eksistens afhænger af det. Det er kun moralen i vores handlinger, der

Læs mere

Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed.

Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed. KAPITEL 19 HABILITET Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed. Derfor må du ikke sammenblande personlige og/eller private

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg.

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Introduktion Introduktion Nærværende kommissorium kan anvendes som inspiration til udarbejdelse af kommissorier for revisionsudvalg etableret som selvstændige

Læs mere

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper Værdien af integritet Forretningsetiske Principper 01 Meddelelse fra Chief Executive... 02 Forpligtelsen over for vores værdier... 04 At arbejde med vores forretningsetiske principper... 08 Vores ansvar...

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2007. Intern overvågning

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2007. Intern overvågning CVR/SE-nr. 27 41 28 23 Årsrapport 2007 Intern overvågning Årsberetning for intern overvågning og sikring af ikke-diskriminerende adfærd i NKE-Elnet A/S Ærøvej 2 4700 Næstved Tlf.: 55785150 Fax: 55785160

Læs mere

Erklæring om global forretningspraksis for Viacom

Erklæring om global forretningspraksis for Viacom Erklæring om global forretningspraksis for Viacom 1 2 Indholdsfortegnelse Meddelelse fra bestyrelsesformanden og grundlæggeren 4 Forståelse og brug af erklæringen 6 Overholdelse af love, regler og bestemmelser

Læs mere

ISS A/S Anti-Korruptionspolitik. November 2010 - version 2.0. Version 2.0 - November 2010 1

ISS A/S Anti-Korruptionspolitik. November 2010 - version 2.0. Version 2.0 - November 2010 1 ISS A/S Anti-Korruptionspolitik November 2010 - version 2.0 Version 2.0 - November 2010 1 HENSIGTSERKLÆRING Korruption og bestikkelse er ulovligt, kriminelt og skadeligt for virksomheder, institutioner

Læs mere

Vi sikrer en bæredygtig fremtid

Vi sikrer en bæredygtig fremtid Adfærdskodeks for DuPont Vi sikrer en bæredygtig fremtid VORES KERNEVÆRDIER I PRAKSIS JANUAR 2011 Meddelelse fra CEO en Kære kolleger hos DuPont Medarbejdere hos DuPont har i århundreder anvendt markedsstyret

Læs mere

Etisk kodeks. Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere. Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014

Etisk kodeks. Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere. Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014 Etisk kodeks Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014 Kodeks for etisk og socialt ansvarlig forhandling af spil Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Repræsentantskab...

Læs mere

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes.

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes. Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Sendt til kontakt@regionsyddanmark.dk 4. februar 2013 Vedrørende sikkerhedsbrist i Region Syddanmark Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen.

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen. Personalehåndbog Personalehåndbogens målsætning Strategi og mål m.m. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen Bestyrelse 1 Organisationsdiagram 6. Vores målsætning Politikker

Læs mere

Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening

Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening Praktiserende medlemmer forpligter sig med underskrift til at overholde DNLPPF s etiske regler. 1. Generelle bestemmelser. 1.1 De etiske regler er bindende

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Kend din retning. Meggitt Etik og Forretningsførelse

Kend din retning. Meggitt Etik og Forretningsførelse Kend din retning Meggitt Etik og Forretningsførelse Contents 1-2 Forord af Terry Twigger, koncernchef 4-6 Meggitt etik og forretningsførelsespolitik 8-9 Meggitts kodeks for forretningsførelse 10-21 Antikorruptionspolitik

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Arbejdet med forretningsplanen kan mindske den store risiko, der er ved at starte egen virksomhed.

Arbejdet med forretningsplanen kan mindske den store risiko, der er ved at starte egen virksomhed. Vejledning til forretningsplan for Nordjysk Iværksætter Netværk. En forretningsplan er en beskrivelse af din virksomhed på papir. En forretningsplan er et godt beslutningsgrundlag, hvor du kan vurdere,

Læs mere

BETINGELSER OG VILKÅR

BETINGELSER OG VILKÅR BETINGELSER OG VILKÅR Denne aftale indeholder de betingelser og vilkår, der gælder for din adgang til og benyttelse af programmet Kompetencematch (CAAB). Læs hele aftalen omhyggeligt. Ved at klikke på

Læs mere

Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej

Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej Meggitt Etik og Forretningsførelse Vi guider dig på vej Indhold 1 Brev fra the Chief Executive 2 Guiding-principper 4 Politik om etik og forretningsførelse 8 Etisk kodeks 12 Politik om bekæmpelse af korruption

Læs mere

Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse

Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse 1.1.1. Det anbefales, at det centrale ledelsesorgan bl.a. gennem investor relations arbejde sikrer en løbende dialog mellem selskabet og aktionærerne,

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper 3330_SPC_COE_BKS_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:42 Page 1 Værdien af integritet Forretningsetiske Principper 3330_SPC_COE_BKS_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:42 Page 2 3330_SPC_COE_BKS_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:42

Læs mere

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S ÅRSBERETNING 2014 Program for intern overvågning NGF Nature Energy Distribution A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Beskrivelse af NGFNE-Ds Program for intern overvågning... 3 2.1 Programmets tiltag...

Læs mere

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48 Page 1 Værdien af integritet Forretningsetiske Principper 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48 Page 2 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale ELPASO BERN WEISS CHAMBERS SKUESPIL BERN WEISS PÅ SAGEN, BARRISTER BERN WEISS, REF SAG FILEN / 998.23, Februar 26th, 2013. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale MENS undertegnede

Læs mere

HVER DAG. ALLE STEDER. Kerneværdier. Kodeks for etik og forretningsskik

HVER DAG. ALLE STEDER. Kerneværdier. Kodeks for etik og forretningsskik HVER DAG. ALLE STEDER. Kerneværdier Kodeks for etik og forretningsskik Meddelelse fra Richard Reese, CEO Hos Iron Mountain sætter vi lige så meget pris på vores omdømme i forbindelse med ærlighed og integritet

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Vi sikrer en bæredygtig fremtid

Vi sikrer en bæredygtig fremtid Adfærdskodeks for DuPont Vi sikrer en bæredygtig fremtid VORES KERNEVÆRDIER I PRAKSIS Januar 2015 Meddelelse fra CEO en Kære kolleger hos DuPont Vi har i over to århundreder løst verdens udfordringer gennem

Læs mere

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne.

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne. Nyhedsbrev IP & Technology Nye regler om prismarkedsføring Forbrugerombudsmanden har udstedt nye retningslinjer for prismarkedsføring for at sikre forbrugerne yderligere mod vildledende prisangivelser

Læs mere

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012 International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International

Læs mere

Vores forretningsprincipper

Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper 1 Bæredygtig værdiskabelse Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper Forretningskoncept Fremgangsfaktorer Strategi Vores værdier Adfærdskodeks Politikker "Vores

Læs mere

Adfærdskodeks for virksomheden

Adfærdskodeks for virksomheden Adfærdskodeks for virksomheden Kære kollega: Hver dag hjælper vores beslutninger og handlinger med at skabe vores virksomheds omdømme og fremtidige succes. Det er op til os, som AbbVie medarbejdere, at

Læs mere

Etiske normer. for ejendomsadministration EJENDOMSFORENINGEN DANMARK

Etiske normer. for ejendomsadministration EJENDOMSFORENINGEN DANMARK Etiske normer for ejendomsadministration EJENDOMSFORENINGEN DANMARK 1 Indholdsfortegnelse I Præambel...3 II Almindelige principper...3 III Forholdet til kunden...4 Udformningen af administrationsaftaler...4

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

Deloitte - Kvinder i karriere

Deloitte - Kvinder i karriere Deloitte - Kvinder i karriere Mål og handlingsplan Koncern HR Indhold Deloitte Strategisk forankring Formål Vi tror på Den organisatorisk forankring Status på projektet Charter for flere kvinder i ledelse

Læs mere

Reklame- og sponsorpolitik.

Reklame- og sponsorpolitik. Reklame- og sponsorpolitik. Nærværende retningslinjer omhandler Ringsted kommunes muligheder og begrænsninger i forbindelse med salg af reklamer og sponsering. Formålet med reklameloven er at give kommunerne

Læs mere

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Sådan bruger og beskytter vi personlige oplysninger Hos Genworth Financial ligger det os stærkt på sinde at beskytte dit privatliv og dine personlige oplysninger.

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere