Etisk regelsæt. Envac-koncernen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Etisk regelsæt. Envac-koncernen"

Transkript

1 Etisk regelsæt Envac-koncernen

2 Indhold Hvorfor har vi et etisk regelsæt? 3 Pålidelighed 4 Kvalitet 4 Tillid og integritet 4 Fri og åben konkurrence 4 Uretmæssige betalinger 4 Gaver og repræsentation 4 Ansvarlighed Beskyttelse af virksomhedens aktiver 5 Brug af virksomhedens aktiver 5 Informationssystemer, og Internettet 5 Fortrolige oplysninger 5 Andres immaterielle rettigheder 5 Interessekonflikter 6 Overholdelse af love og regler om hvidvaskning af penge 6 Bogføring 6 Valg af og samarbejde med samarbejdspartnere 6 Leverandører 6 Agenter og konsulenter 7 Underleverandører 7 Samarbejde med offentlige myndigheder 7 Samarbejde med embedsmænd 7 Respekt Vi hjælper hinanden med at få succes 8 Kommunikation 8 Mangfoldighed og lige muligheder for alle 8 Beskyttelse mod mobning og chikane 8 Sundhed og sikkerhed 8 Bæredygtighed Virksomhedens sociale ansvar 9 Respekt for loven 9 Bæredygtighed 8 Miljøbeskyttelse 9 Rapportering om overtrædelser 9 Sanktioner ved overtrædelse 10 2

3 Hvorfor har vi et etisk regelsæt? Hos Envac stræber vi efter at være konkurrencedygtige, fordi det er det, vores succes afhænger af. Men vores succes skal være baseret på god forretningsskik og på vores kerneværdier, som er beskrevet i "Envacs værdier og retningslinjer": Fornuft, pålidelighed og bæredygtighed. I dette etiske regelsæt medtager vi også værdierne ansvarlighed og respekt, som beskriver den adfærd, vi forventer af vores medarbejdere og samarbejdspartnere. Kunder, leverandører, aktionærer, medarbejdere, myndigheder og medier har ret til at forvente, at vi driver vores forretning hæderligt, og vores medarbejdere skal kunne føle sig stolte af, hvad de har opnået, og den måde, de har opnået det på. Vi vil ikke gå på kompromis. Vi ønsker, at Envac skal være en virksomhed, som medarbejderne er stolte af at være ansat hos, og som andre ser op til. Envacs etiske regelsæt beskriver de generelle retningslinjer, der gælder for vores relationer til kunder og andre samarbejdspartnere i de lokalsamfund og lande, hvor vi opererer og sidst, men ikke mindst, vores indbyrdes relationer. Det er også et sæt praktiske instruktioner, som kan være til hjælp for medarbejderne i det daglige arbejde. Det beskriver f.eks., hvordan man håndterer potentielle interessekonflikter, og hvordan man rapporterer formodede overtrædelser af reglerne. Regelsættet går længere end overholdelse af love og regler. Vi forventer, at alle medarbejdere lever op til de højeste standarder for etisk adfærd og integritet. Vi mener, at etiske og økonomiske værdier er indbyrdes afhængige, og at erhvervslivet skal stræbe efter ikke blot at leve op til de standarder, der er fastsat af nationale og internationale myndigheder, men gøre det endnu bedre. Dette etiske regelsæt er en handlingsplan, der skal sikre, at Envac fortsat kan tiltrække branchens største talenter og de kunder, der værdsætter en kompetent og ansvarlig partner. Stockholm, 17. september 2008 Christer Öjdemark Administrerende direktør, Envac AB 3

4 Pålidelighed Vi fokuserer på kvalitet Vi bestræber os på at hjælpe vores kunder ved at være værdiskabende i kraft af vores teknologiers og serviceydelsers kvalitet. Vi skaber tillid ved at være ærlige Tillid skabes gennem åbenhed og ærlighed. For at opnå succes på langt sigt skal vi opnå hver enkelt kundes tillid ved at være hæderlige i både ord og handling. Vi holder, hvad vi lover, og vi bestræber os på at sikre, at vores kunder, aktionærer og kolleger stoler på, at vi holder ord. Vi konkurrerer på fair betingelser Vi tror på fri markedsøkonomi og fri konkurrence, fordi det sikrer, at vores arbejdsindsats og nyskabelser bliver belønnet. Vi mister vores kunders tillid, hvis vi behandler dem forskelligt, eller hvis vi indgår aftaler med konkurrenter på kundernes bekostning. Dette system, som er grundlaget for fri markedsøkonomi, beskyttes og fremmes af konkurrencelovgivningen. Vores handlinger skal derfor altid være i overensstemmelse med gældende monopollovgivning og anden konkurrencelovgivning. Da disse love varierer fra land til land, har Envac følgende minimumsstandard: Vi konkurrerer åbent og uafhængigt på alle markeder. Vi indgår ikke formelle eller uformelle aftaler med konkurrenter om prisfastsættelse eller fordeling af produkter, markeder, områder eller kunder. Vi skaffer ikke oplysninger eller udveksler oplysninger med konkurrenter om nuværende eller fremtidige priser, avancer, omkostninger, tilbud, markedsandele, distributionspraksis, salgsbetingelser eller specifikke kunder eller leverandører. Vi foretager ikke uretmæssige betalinger Envacs ry for ærlighed og integritet må ikke bringes i fare ved at tilbyde uretmæssige betalinger. Ved kontakt med offentligt ansatte, politiske partier, embedsmænd og medarbejdere i den private sektor må Envacs medarbejdere ikke tilbyde, love eller give nogen form for uretmæssig økonomisk fordel eller anden fordel, hverken direkte eller via mellemmænd, med det formål at opnå eller fastholde en forretningsaftale eller en uretmæssig forretningsmæssig fordel. Vi værner om vores troværdighed ved at afvise gaver og tjenester At acceptere gaver eller ydelser fra samarbejdspartnere eller tilbyde sådanne tjenester underminerer vores troværdighed. Det gør Envac sårbar over for beskyldninger om, at forretningsmæssige beslutninger bliver truffet på et usagligt grundlag. Envacs medarbejdere må derfor ikke tilbyde eller give eksisterende eller potentielle samarbejdspartnere gaver, betaling, repræsentation eller tjenester eller bede om eller acceptere gaver, betaling, repræsentation eller tjenester fra eksisterende eller potentielle samarbejdspartnere, hvis dette med rimelighed kan antages at påvirke forretningsdispositioner, eller ikke falder inden for rammerne af normal forretningsskik eller er forbudt i henhold til gældende lov. 4

5 Ansvarlighed Vi udviser ansvarlighed, når vi værner om virksomhedens aktiver Vi omgås virksomhedens aktiver med respekt Envac bestræber sig på at give medarbejderne de værktøjer udstyr og informationer de skal bruge for at være effektive. Envacs fysiske aktiver, immaterielle rettigheder og informationer skal håndteres med forsigtighed for at undgå tab, tyveri og skader. Informationsaktiver omfatter teknologier, processer, produktionsmetoder, markedsføring, reklame og forretningsmæssige udviklingsanalyser og -planer. Vi bruger kun informationssystemer til arbejdsrelaterede formål Envacs informationssystemer skal hjælpe os med at arbejde effektivt og professionelt. Sådanne systemer må generelt kun bruges til forretningsformål og på en måde, som ikke krænker Envacs rettigheder, som ikke er i strid med Envacs interesser, og som er i overensstemmelse med de regler, Envac fastsætter. Husk, at al -kommunikation vil kunne betragtes som en udtalelse fra Envac. Alle medarbejdere skal derfor være omhyggelige med ikke at sende informationer, der er kommercielt følsomme eller kontroversielle, eller som kan have uønskede kontraktlige eller andre juridiske konsekvenser for Envac. Informationer, der genereres og lagres i Envacs informationssystemer, betragtes som Envacs ejendom, og Envac forbeholder sig ret til at skaffe sig adgang til alle sådanne informationer, medmindre dette er begrænset ved lov eller aftaler. Medarbejderne har ansvaret for at opbevare deres elektroniske filer og arkiver på en forsvarlig måde. Vi værner om fortrolige oplysninger Informationer er et aktiv. Vi offentliggør nogle informationer i form af pressemeddelelser, produktoplysninger, årsrapporter og andre offentlige dokumenter. Alle andre informationer, som medarbejdere modtager i forbindelse med deres arbejde, skal uanset kilden behandles fortroligt for at forhindre, at andre plagierer vores arbejde eller overtager vores kunder. Det gælder også informationer, som leverandører, kunder eller samarbejdspartnere har betroet Envac. Registrér informationer på en hensigtsmæssig måde, opbevar dem sikkert, og begræns adgangen til informationer til medarbejdere, der har brug for oplysningerne for at kunne udføre deres arbejde. Undgå at diskutere informationer på steder, hvor andre kan overhøre, hvad der bliver sagt, f.eks. i lufthavne, offentlige transportmidler, restauranter, barer, cafeterier, toiletter og elevatorer. Informationer er så værdifulde, at det kan være hensigtsmæssigt at bede alle tredjeparter, der får adgang til fortrolige oplysninger, om at underskrive en erklæring om tavshedspligt. Vi respekterer andres immaterielle rettigheder Envac beskytter sine egne hemmeligheder og respekterer andres immaterielle rettigheder. Medarbejdere må ikke fremskaffe fortrolige oplysninger på uretmæssig vis eller videregive fortrolige oplysninger uden tilladelse. 5

6 Vi undgår og håndterer interessekonflikter Interessekonflikter kan opstå, når personlige interesser, familieforhold eller andre tilhørsforhold kommer i strid med virksomhedens interesser. Vi kan undgå interessekonflikter, hvis vi er opmærksomme på problemet og tager de nødvendige forholdsregler. Interessekonflikter opstår oftest, når en medarbejder har en stilling, hvor han eller hun kan indgå forretningsaftaler, ansætte medarbejdere eller får tilbudt ansættelse hos en konkurrent. Her er nogle eksempler på potentielle interessekonflikter. Beskæftigelse uden for Envac: Engagere sig i en stilling, der svarer til jobbet hos Envac, men som er i strid med varetagelse af jobbet hos Envac, eller arbejde hos en eksisterende eller potentiel konkurrent, leverandør eller kunde. Familiemedlemmer og tætte, personlige relationer: Indgå aftaler med en virksomhed, der drives eller ejes af et familiemedlem eller en samlever. Bestyrelsesposter: Fungere som eller acceptere en stilling som funktionær, konsulent eller direktionsmedlem i en virksomhed eller organisation, der er involveret i vores branche eller samarbejder med Envac (f.eks. en samarbejdspartner, leverandør eller kunde). Medarbejdere, der tror, at de har en interessekonflikt, skal underrette deres nærmeste chef, så virksomheden kan afgøre, om der foreligger en interessekonflikt. Vi overholder reglerne om hvidvaskning af penge Envacs holdning til fairness, ærlighed og åbenhed betyder, at vi overholder alle love om hvidvaskning af penge overalt i verden. Alle medarbejdere skal værne om Envacs integritet og omdømme ved at hjælpe med at opdage eventuel hvidvaskning af penge. Vi bogfører retvisende og fuldstændigt Integriteten af Envacs regnskaber afhænger af, at bogføringen er nøjagtig, fuldstændig og rettidig. Alle Envacs forretningstransaktioner skal derfor bogføres fuldstændigt og retvisende i overensstemmelse med Envacs regnskabsprincipper og andre relevante krav. Urigtig og svigagtig dokumentation eller regnskabsaflæggelse er ulovlig. Vi udviser ansvarlighed ved at vælge samarbejdspartnere med omhu Den måde, Envac driver virksomhed på, er afgørende for vores omdømme og succes, og samarbejdspartnere bør opfattes som allierede. Dette afsnit indeholder retningslinjer for passende adfærd over for bl.a. leverandører, agenter og konsulenter. De standarder, der gælder i forbindelse med joint ventures, skal være kompatible med Envacs standarder. Vi er fair i vores samarbejde med leverandører Envac forventer fair konkurrence på sine markeder, og vi anvender de samme standarder i forhold til vores leverandører. Hvis du vælger og/eller samarbejder med leverandører, må du ikke favorisere eller foretrække en person eller virksomhed på basis af andet end Envacs interesser. Du må ikke lade de forretningsdispositioner, du foretager på virksomhedens vegne, påvirke af personlige eller familiemæssige interesser. 6

7 Vi samarbejder med agenter og konsulenter Provision eller honorarer, der betales til agenter og konsulenter, skal stå i rimeligt forhold til de leverede ydelser. Medarbejdere må ikke aftale eller betale provision eller honorarer, der kan betragtes som upassende. Aftaler med konsulenter, mæglere, sponsorer, agenter og andre mellemmænd må ikke bruges til at kanalisere penge til andre personer, herunder offentligt ansatte eller medarbejdere hos kunder. Vi knytter bånd til underleverandører, der har samme værdier som os Vi er afhængige af underleverandører til at hjælpe os med at gennemføre visse projekter, og vi værdsætter det bidrag, de yder til Envacs kunderelationer og omdømme. Vi vælger underleverandører, som vil handle i overensstemmelse med dette etiske regelsæt, for at beskytte og styrke Envacs omdømme. Vi udviser ansvarlighed, når vi lever op til de højeste etiske standarder i vores samarbejde med offentlige myndigheder Envac er i kontakt med forskellige interessentgrupper, herunder kunder, leverandører, medier, private organisationer og kommunale embedsmænd. Kontakten mellem medarbejdere og offentlige myndigheder rundt om i verden er af særlig betydning. Dette afsnit indeholder retningslinjer for samarbejde med embedsmænd og for, hvornår politiske bidrag er tilladt. Vi samarbejder effektivt med embedsmænd Envac opererer i ca. 20 lande og værdsætter gode relationer til offentlige myndigheder. Nationale og lokale myndigheder rundt om i verden har specifikke og forskellige love om offentlige indkøb for at beskytte offentlige interesser. Disse love forbyder som regel, at man tilbyder individuelle embedsmænd betaling eller andre ydelser, de indeholder ofte restriktioner i forbindelse med ansættelse af nuværende eller nyligt fratrådte embedsmænd, og de forbyder enhver adfærd, som kan betragtes som uretmæssig påvirkning af beslutningsprocesser. Envacs medarbejdere skal være ærlige og korrekte i deres samarbejde med embedsmænd. Og de skal leve op til de højeste etiske standarder, når de samarbejder med repræsentanter for offentlige myndigheder. Ved samarbejde med en offentlig myndighed har Envacs medarbejdere pligt til at kende og overholde gældende love og regler. 7

8 Respekt Vi udviser respekt for hinanden, når vi hjælper hinanden med at få succes De mennesker, der arbejder hos Envac, kommer fra mange forskellige lande, baggrunde og kulturer. Vi værdsætter den enkelte medarbejders bidrag ved at leve op til de almindelige normer for høflighed og respekt. Envac bliver også bedømt af tredjeparter på, hvordan disse bliver behandlet, når de samarbejder med virksomheden. Klar og løbende kommunikation, mangfoldighed, lige muligheder for alle og gode sundheds- og sikkerhedsforhold er afgørende for at skabe et arbejdsmiljø, hvor alle føler sig velkomne og trives. Vi fremmer løbende og åben kommunikation Løbende kommunikation mellem ledere og medarbejdere er afgørende for virksomhedens succes. Denne kommunikation, som normalt finder sted på instruktionsmøder og andre møder, bør omfatte forretningsstrategi og kort- og langsigtede mål. Kommunikationen mellem ledere og medarbejdere støttes af Envacs hovedkontor i form af informationer på intranettet, hjemmesider, uddannelse, præsentationer osv. og bør klart vise, hvordan medarbejderne bidrager til Envacs mål. Alle medarbejdere har ret til at få en vurdering af deres indsats fra deres foresatte, som forventes at vurdere medarbejderens udvikling og eventuelt lægge en udviklingsplan. Vi værdsætter mangfoldighed Envac betragter mangfoldighed som et aktiv. I Envacs virksomhedskultur er der plads til alle, uanset køn, nationalitet, alder, fysiske evner eller andre aspekter af mangfoldighed. Alle medarbejdere skal udvise respekt for andre mennesker, uanset forskelle og ligheder, i deres samarbejde med kolleger, kunder, interessenter og samarbejdspartnere. Envac ansætter og forfremmer medarbejdere på grundlag af deres kvalifikationer. Medarbejdere må ikke foretage eller støtte diskrimination i forbindelse med ansættelse, aflønning, adgang til uddannelse, forfremmelse, afskedigelse eller fratrædelse på grund af køn, alder, etnisk eller national oprindelse, kaste, religion, handicap, seksuel orientering, fagforeningsmedlemskab eller politisk tilhørsforhold. Vi arbejder for at skabe et miljø uden mobning og chikane Medarbejdere vil ikke føle sig velkomne og vil ikke trives hos Envac, hvis de, deres kolleger eller nogen, der samarbejder med Envac, udsættes for mobning eller chikane. Vi accepterer ikke mobning eller chikane, det være sig ansigt til ansigt, skriftligt, elektronisk eller mundtligt. Vi sætter de højeste standarder for sundhed og sikkerhed Det er vores pligt over for vores kolleger, deres familier og lokalsamfund at beskytte alle medarbejderes sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen. Envacs grundregler for medarbejderne er: Du skal arbejde sikkert og beskytte dig selv, dine kolleger, lokalsamfundet og miljøet. Du skal kende og overholde loven og relaterede virksomhedspolitikker, hvis du har ansvaret på områder, der er omfattet af sikkerhedsregler og/eller miljøregler. Det er også meget vigtigt, at du omgående rapporterer farlige forhold og andre uacceptable sundheds-, sikkerheds- og miljøforhold med henblik på at minimere antallet af arbejdsulykker og iværksætte korrigerende tiltag. 8

9 Bæredygtighed Vi udviser respekt, når vi anerkender, at vi har et socialt ansvar Hos Envac roser vi os af at være "hjemme" i alle de lokalsamfund, vi opererer i. I dette afsnit ser vi på, hvad Envac kan forvente af sine medarbejdere på områder, der strækker sig fra overholdelse af loven til beskyttelse af miljøet. At fremme bæredygtige forretningsmetoder både mht. den måde, vi arbejder på, og de teknologier, vi tilbyder, er afgørende for, at vi kan leve op til vores sociale ansvar og føle os "hjemme" i hele verden. Vi overholder loven At fastholde Envacs ry for integritet kræver, at Envac og alle Envacs medarbejdere nøje overholder loven. Alle medarbejdere forventes at kende gældende lov inden for deres ansvarsområder, og ledelsen forventes at give medarbejderne de nødvendige instrukser og råd. Envac forventer, at medarbejderne overholder alle love vedrørende beskyttelse af sundhed, sikkerhed og miljø, indhenter alle nødvendige tilladelser og betjener alle faciliteter i nøje overensstemmelse med relevante love. Envacs medarbejdere har pligt til omgående at underrette ledelsen, hvis der er tegn på, at dette ikke overholdes. Vi fremmer en bæredygtig udvikling Alle Envacs medarbejdere skal bidrage til at nå virksomhedens mål om bæredygtighed. Det indebærer bl.a. at tage relevante initiativer til at forbedre livskvaliteten i de lokalsamfund og lande, hvor Envac opererer. Bæredygtighed betyder, at Envac behandler alle interessenter på en socialt ansvarlig måde. Alle medarbejdere skal gøre sig godt bekendt med Envacs bæredygtighedspolitik og dens økonomiske, miljømæssige og sociale krav. Vi lever op til vores miljømæssige ansvar Alle Envacs medarbejdere har pligt til at overholde miljølovens bogstav og ånd og at respektere miljøet, uanset hvor de arbejder. Rapportering om overtrædelser Envac er en decentraliseret koncern, og alle Envac-virksomheder forventes at træffe deres egne selvstændige beslutninger om forskellige forretningsspørgsmål. De standarder, der beskrives i dette etiske regelsæt, repræsenterer imidlertid kernen i Envac-koncernens kultur og engagement. Det er afgørende, at disse standarder overholdes konsekvent i hele koncernen, og hver enkelt medarbejder er ansvarlig for, at standarderne overholdes. Alle medarbejdere har pligt til at rapportere eventuelle formodede eller oplevede overtrædelser af gældende lov, af dette etiske regelsæt eller af virksomhedens politikker og at rapportere, hvis de bliver bedt om at gøre noget, som muligvis vil være en overtrædelse. Rapportering kan ske til den lokale leder, en repræsentant fra et hovedkontor eller til den administrerende direktør. Envacs medarbejdere kan også rapportere mulige overtrædelser anonymt ved at sende en til via en ekstern -konto, som ikke afslører deres navn. Man skal dog være opmærksom på, at anonym rapportering kan være vanskeligere at efterforske. 9

10 Rapporteringer behandles i videst muligt omfang fortroligt. Repressalier mod en medarbejder, som i god tro har rapporteret om ulovlig eller uetisk adfærd til virksomheden, tolereres ikke og kan medføre disciplinærsag. Medarbejdere, som har spørgsmål om en konkret situation, kan bede om hjælp via ovennævnte kontaktmuligheder. Det vigtigste er at få eventuelle problemer frem i lyset, så de kan blive løst hurtigt, inden der sker alvorlige skader. Det er også en overtrædelse af dette etiske regelsæt at undlade at rapportere overtrædelser eller formodede overtrædelser og at nægte at samarbejde i forbindelse med efterforskning af en formodet overtrædelse. Sanktioner ved overtrædelse Alle medarbejdere har pligt til at sikre, at deres egen adfærd og deres nærmeste medarbejderes adfærd er i overensstemmelse med gældende lov, dette etiske regelsæt og virksomhedens politikker. Både egen og underordnede medarbejderes overholdelse tages i betragtning ved de tilbagevendende medarbejderudviklingssamtaler. Envac fører en "nultolerance-politik" og indleder disciplinærsager mod medarbejdere, som overtræder gældende lov, dette etiske regelsæt eller virksomhedens politikker. 10

11 Etisk regelsæt bekræftelse Jeg, (navn, initialer eller lign., Envac region og selskab) bekræfter hermed at have modtaget min egen kopi af Envac AB og datterselskabers etiske regelsæt. Jeg har læst hele det ovennævnte dokument og jeg indvilliger i at efterleve det på alle områder. Sted.. Dato.... Underskrift Når du har underskrevet dokumentet, giv det da venligst til din direktør. Alle ansatte i Envac giver deres bekræftelse af det etiske regelsæt. Denne original opbevares hos Envac Danmark A/S og en kopi hos Envac AB - Headoffice i Stockholm. 11

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Indledning -koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde landets love og regler beskytter vi vores integritet og omdømme.

Læs mere

Etiske regler for H+H Koncernen

Etiske regler for H+H Koncernen Etiske regler for H+H Koncernen Indhold Introduktion... 1 Arbejdstager... 2 Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen... 2 Grundlæggende arbejdstagerrettigheder... 2 Arbejdstager, fortsat... 3 Lighed, ikke-diskrimination

Læs mere

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Koncernregler Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Code of Conduct Formålet med Code of Conduct Code of Conduct indeholder regler for korrekt etisk forretningsmæssig adfærd i DB Schenker. Reglerne

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS. Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance

ADFÆRDSKODEKS. Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance ADFÆRDSKODEKS Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance INDLEDNING Braas Monier ( Braas Monier eller Group ) tror på en verden, hvor det er muligt at realisere

Læs mere

DACHSER Adfærdskodeks

DACHSER Adfærdskodeks DACHSER Adfærdskodeks 1. Indledning Grundlaget for alle aktiviteter hos Dachser er vores overholdelse af juridisk bindende forskrifter på nationalt og internationalt niveau samt alle forpligtelser, vi

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til kunder og andre aktører...5

Læs mere

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT INDHOLD MILJØ LOGISTIK A/S CODE OF CONDUCT 3 OVERHOLDELSE AF LOVGIVNINGEN 4 MENNESKERETTIGHEDER 4 MEDARBEJDERE 5 FORRETNINGSETIK 6 INTERESSEKONFLIKT 7 FORTROLIGHED 7 RELATIONER

Læs mere

Adfærdskodeks.

Adfærdskodeks. Adfærdskodeks Altid Ved Din Side. www.polygongroup.dk Our Responsibility Introduktion til Polygons adfærdskodeks Polygons adfærdskodeks beskriver hovedprincipperne for Polygons sociale ansvar, samt de

Læs mere

Etiske retningslinjer. Gode rum

Etiske retningslinjer. Gode rum Etiske retningslinjer Gode rum Indhold 1. Forståelse og anvendelse af Moelvens etiske retningslinjer... 3 Formål... 3 Hvem er omfattet af retningslinjerne?... 3 Gældende lovgivning... 3 Personligt ansvar...

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Etikpolitiken er besluttet af styrene i If-koncernet og gælder fra 1. januar 2013. Den revideres årligt. 1 FORORD... 1 2 IFS GRUNDLÆGGENDE ETISKE PRINCIPPER... 1 3 LOVE

Læs mere

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct)

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Indledning Bestyrelsen i Hvidbjerg Bank ønsker med dette Adfærdskodeks at udstikke regler og retningslinjer til bankens medarbejdere, bestyrelse og

Læs mere

Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd.

Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd. Forretningsetiske retningslinjer for NUNAOIL A/S Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd. Det påhviler den enkelte

Læs mere

Global Standards of Business Conduct

Global Standards of Business Conduct Global Standards of Business Conduct En meddelelse fra vores direktør Som global markedsleder inden for dialyse og behandling af livstruende sygdomme er vi forpligtet til at opretholde en høj anseelse

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS VEJLEDENDE PRINCIPPER FOR ANSATTE HOS AXINTER

ADFÆRDSKODEKS VEJLEDENDE PRINCIPPER FOR ANSATTE HOS AXINTER ADFÆRDSKODEKS VEJLEDENDE PRINCIPPER FOR ANSATTE HOS AXINTER 1 Vores virksomhed er under konstant udvikling, men kravene til etisk korrekt adfærd i alt, hvad vi gør, forandres ikke. Vi har alle en forpligtelse

Læs mere

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 5 Kære leverandør: Sapa er en mangfoldig koncern af industrivirksomheder med globale aktiviteter. Sapas værdier og kultur for bæredygtig udvikling

Læs mere

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører Introduktion NSG Group Adfærdskodeks for leverandører NSG Group og derved Pilkington tilstræber at have det bedste omdømme i verden i kraft af vores professionelle, lovlige og etiske tilgang til forretningsdrift,

Læs mere

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Januar 2015 Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Indhold Forord... 3 Introduktion... 4 Hvad er Code of Conduct?... 4 Hvorfor har Danske Fodbolddommere brug for et Code of Conduct?... 4 Hvem gælder Code

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS. Dette adfærdskodeks er vedtaget af bestyrelsen i Addtech AB (publ), og ændringer eller dispensationer kan kun besluttes af bestyrelsen.

ADFÆRDSKODEKS. Dette adfærdskodeks er vedtaget af bestyrelsen i Addtech AB (publ), og ændringer eller dispensationer kan kun besluttes af bestyrelsen. ADFÆRDSKODEKS Vores vision er at være førende indenfor værdiskabende teknologi handel. For at leve op til vores vision skal vi hele tiden udvikle os, men aldrig ved at gå på kompromis med princippet om

Læs mere

Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder

Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder Det er det urokkelige princip for Takeda Pharmaceutical Company Limited og alle dets koncernselskaber (samlet Takeda ) at overholde alle gældende

Læs mere

Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden )

Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden ) Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden ) Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Whistleblowing-systemet 5 3. Sådan rapporteres en bekymring via whistleblowing-systemet 7 4.

Læs mere

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Forretningsetik... 2 3.

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29.

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. Indorama Ventures Public Company Limited (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. september 2009) Meddelelse fra formanden Indorama Ventures Public Company Limited ("selskabet") har den holdning, at

Læs mere

CODE OF CONDUCT. Vores fælles Code of Conduct ODE. Denne politik blev vedtaget af Coors bestyrelse den 11. december 2014.

CODE OF CONDUCT. Vores fælles Code of Conduct ODE. Denne politik blev vedtaget af Coors bestyrelse den 11. december 2014. ODE CODE OF CONDUCT Vores fælles Code of Conduct Denne politik blev vedtaget af Coors bestyrelse den 11. december 2014. MEDDELELSE FRA KONCERNCHEFEN SPILLETS REGLER Etik handler grundlæggende om, hvilke

Læs mere

Skagen Skipperskoles politik i forbindelse med mobning og seksuel chikane af såvel studerende som medarbejdere.

Skagen Skipperskoles politik i forbindelse med mobning og seksuel chikane af såvel studerende som medarbejdere. fbn fbn acta Godkendt 1 af 5 Skagen Skipperskoles politik i forbindelse med mobning og seksuel chikane af såvel studerende som medarbejdere. Denne politik er udtryk for, at skolen tilstræber at være en

Læs mere

Valmets adfærdskodeks

Valmets adfærdskodeks Valmets adfærdskodeks Valmets adfærdskodeks Til Valmet-kolleger og partnere Valmets adfærdskodeks er et regelsæt, der definerer moral og etik, ansvar og korrekt praksis for os alle som enkeltpersoner,

Læs mere

Code of Conduct. Niels G. Langerhuus Administrerende direktør

Code of Conduct. Niels G. Langerhuus Administrerende direktør HYTORs Code of Conduct oplister de standarder, som gælder for vores forretningsadfærd. HYTORs aktiviteter sker i overensstemmelse med gældende nationale love og regler i alle lande, hvor vi opererer. Vi

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. Vi ønsker også at bevare og styrke vores høje integritet

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

Indledning. Generelle krav. Børnearbejde

Indledning. Generelle krav. Børnearbejde Adfærdskodeks Indledning Beirholms Væverier A/S er førende leverandør af højtydende, lønsomme og konkurrencedygtige tekstilløsninger til tekstilservice branchen. Vi ønsker at samarbejde med vores forretningspartnere

Læs mere

Code of Conduct Guide

Code of Conduct Guide Code of Conduct Guide Toyota Material Handling Danmark A/S Forord Hos Toyota Material Handling Europe (TMHE) vil vi være den foretrukne partner for alle kunder, der søger løsninger på materialehåndteringsområdet.

Læs mere

Addtech AB. Adfærdskodeks

Addtech AB. Adfærdskodeks Addtech AB Adfærdskodeks Indledning Addtech er en teknologikoncern, som tilfører både teknologisk og økonomisk merværdi i kæden mellem producenter og kunder. Koncernen driver forretning inden for udvalgte

Læs mere

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet... Intego CSR Intego CSR Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...7 Hos Intego overholder vi til enhver tid

Læs mere

Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation)

Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation) Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation) Royal Mail Group har en nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Denne politik fastsætter standarden for

Læs mere

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Læs mere

Teknologisk Institut. Personalepolitik

Teknologisk Institut. Personalepolitik Teknologisk Institut Personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning 3 Værdisæt det vi er 4 Brand Promise det vi lover vores kunder 5 Viden- og relationsopbygning 6 Læring og samarbejde 7 Rekruttering

Læs mere

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global Etiske regler Akelius Residential Group etiske regler Godkendt af forretningsudvalget 14-04-2016 Region implementering Global 1 Indledning og ambitioner De etiske regler er et afgørende grundlag for vores

Læs mere

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg J.nr. 359221 / JS (25.11.2011) Advokat (H) Bjarne Strikert Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 Antibestikkelsespolitik gældende for Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling samt at bevare og styrke vores høje integritet og troværdighed.

Læs mere

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct Code of Conduct 3 Introduktion 4 Interne anliggender Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Tillid og respekt Sikkerhed 5 Eksterne anliggender Konkurrence Åbenhed og fortrolighed Anti-korruption og

Læs mere

Politik om bekæmpelse af bestikkelse

Politik om bekæmpelse af bestikkelse Politik om bekæmpelse af bestikkelse Indledning RPC koncernen Plc ( selskabet ) fører en nultolerancepolitik i forhold til bestikkelse og korruption i sine globale forretningsaktiviteter, i både den offentlige

Læs mere

Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions

Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions 2 Etisk regelsæt Denne version af det etiske regelsæt indeholder en opsummering af regelsættet. Den omdeles til alle medarbejdere.

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Politik vedrørende menneskerettigheder (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 den 22. februar 2013) Revision 1 (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2015 den 20. februar

Læs mere

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter;

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter; BGC Partners, Inc. s Kodeks for god forretningsførelse og etik Omdømmet for og integriteten af BGC Partners, Inc. ("Selskabet") er værdifulde aktiver, der er afgørende for virksomhedens succes. Hver medarbejder

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet Experian plc Globalt adfærdskodeks Version 1.0 At drive forretning med integritet Indført den 13. maj 2010 Ændret til den 15. marts 2011 Experian plc Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan vi driver forretning

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S Hovedstadens Letbane I/S Indholdsfortegnelse 3 for leverandører 4 Forventninger 5 Principperne Hovedstadens Letbane I/S Metrovej 5 København S CVR-nr. 36032499 T +45 3311 1700 E info@dinletbane.dk Læs

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet.

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet. GLS Groups antibestikkelsespolitik Introduktion Den tillid, som kunderne viser GLS Group, er en af koncernens største aktiver. Vi skal alle sammen arbejde på at sikre, at vi gør alt, hvad vi kan for at

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Adfærdsregler (Code of Conduct)

Adfærdsregler (Code of Conduct) Adfærdsregler (Code of Conduct) Brev fra ledelsen For Caverion er det vigtigt at udvikle forretningen på lang sigt. Vi skal ikke tjene penge for enhver pris. I stedet tror vi på, at vores succes afhænger

Læs mere

Etisk kodeks. Etisk kodeks 2013

Etisk kodeks. Etisk kodeks 2013 Etisk kodeks Etisk kodeks 2013 Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Vision og værdier Bevidsthed om sikkerhed og miljø Kundeorientering Faglig ekspertise Teamwork 3. Principper for social ansvarlighed (CSR)

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

Compass Groups etiske regelsæt

Compass Groups etiske regelsæt Compass Groups etiske regelsæt Udgave 1.2 Compass Groups etiske regelsæt & FN's Global Compact Som en verdensleder på vores felt har vi sat de allerhøjeste standarder for kvaliteten af de tjenesteydelser,

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT Version 4.0 Introduktion LEGO Gruppens motto er "Kun det bedste er godt nok" og gør alt for at leve op til deres ansvar i en verden i konstant forandring, hvor den generelle

Læs mere

God adfærd i Horsens Kommune

God adfærd i Horsens Kommune God adfærd i Horsens Kommune hr og jura God adfærd i Horsens Kommune I Horsens Kommune har vi et fælles ansvar for at respektere de forvaltningsretslige principper, når vi udfører vores arbejde og leverer

Læs mere

Fælles adfærdskodeks og etisk politik

Fælles adfærdskodeks og etisk politik Fælles adfærdskodeks og etisk politik FÆLLES ADFÆRDSKODEKS OG ETISK POLITIK 1. Indledning Amcor anerkender sit ansvar som global producent af emballagematerialer og -ydelser og har forpligtet sig til at

Læs mere

LEVERANDØR NORMER FOR FORRETNINGSFØRELSE

LEVERANDØR NORMER FOR FORRETNINGSFØRELSE LEVERANDØR NORMER FOR FORRETNINGSFØRELSE LEVERANDØR NORMER FOR FORRETNINGSFØRELSE Vores værdier Vi, kvinder og mænd i Northrop Grumman, retter os efter følgende værdier. Vi ønsker, at vore beslutninger

Læs mere

Vi vil ikke bruge eller dele dine oplysninger, undtagen de tilfælde som er beskrevet i denne fortrolighedspolitik.

Vi vil ikke bruge eller dele dine oplysninger, undtagen de tilfælde som er beskrevet i denne fortrolighedspolitik. Fortrolighedspolitik Effektiv fra: 8. november 2017 Introduktion Pagobox ApS ( "Pleo", "os", "vi" eller "vores") driver Pleo.io webstedet, Pleo webapplikationen, Pleo mobilapplikationen og tilbyder Pleo

Læs mere

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM SECURITAS AB (publ) OG UNION NETWORK INTERNATIONAL OG DET SVENSKE TRANSPORTARBEJDERFORBUND OM UDVIKLINGEN AF GODE

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption GODKENDT AF HOVEDBESTYRELSEN 31. JANUAR 2013 Røde Kors i Danmarks holdning til korruption RødeKors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Hvad er korruption?... 3 3 Standpunkt angående korruption... 4 4 Tilgang

Læs mere

CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009

CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009 CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009 1. Introduktion 1.1 Formål Formålet med denne code of conduct er at sikre, at id husets leverandører i videst muligt omfang driver deres virksomhed i overensstemmelse

Læs mere

DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION

DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION I. FORMÅL DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION Korruption er forbudt ved lov i næsten enhver retskreds i verden. Danaher Corporation ( Danaher ) er forpligtet til at overholde disse

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

Code of Conduct DK (Policy) AH Industries Code of Conduct. 1 Overholdelse af lovgivningen. 2 Menneskerettigheder. 2.1 Menneskerettigheder generelt

Code of Conduct DK (Policy) AH Industries Code of Conduct. 1 Overholdelse af lovgivningen. 2 Menneskerettigheder. 2.1 Menneskerettigheder generelt AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling samt at bevare og styrke vores høje integritet og troværdighed.

Læs mere

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Udbuddets navn 1 Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Indhold 1. Parterne...2 2. Formål og generelle krav...2 3. Leverandørens ansvar og forpligtelse...2 3.1. Krav til Leverandøren

Læs mere

Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies

Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies Dokumentnavn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarlig: Ledelsesgruppen Dato: 110321 Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies Miljø, kvalitet, sikkerhed og sundhed en del af vores hverdag Indholdsfortegnelse

Læs mere

Managementrådgivernes Etiske kodeks

Managementrådgivernes Etiske kodeks s Etiske kodeks ETISK KODEKS Præambel Det bærende princip i enhver professionel managementkonsulentvirksomhed er, at virksomheden i dens drift og ledelse praktiserer en høj faglighed og høj etisk standard.

Læs mere

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER TIL COOR SERVICE MANAGEMENT

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER TIL COOR SERVICE MANAGEMENT Koncernindkøb 2011-06-29 1 (5) CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER TIL COOR SERVICE MANAGEMENT INDLEDNING Coor Service Management er Nordens førende aktør indenfor Service Management. Firmaet har specialiseret

Læs mere

for Multinational Enterprises, principperne i FNs Global Compact, FNs Guiding Principles on Business and

for Multinational Enterprises, principperne i FNs Global Compact, FNs Guiding Principles on Business and Samarbejdskodeks for leverandører af ydelser (entreprenører) Naturligt ansvar HedeDanmark a/s er en international service- og handelsvirksomhed inden for det grønne område. Vi er ledende inden for serviceydelser

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 22. juni 2017 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger.

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af de førende nordiske virksomheder inden for byggeri og ejendomsudvikling. Med Norden som hjemmemarked arbejder NCC i hele værdikæden udvikler og opfører boliger, kommercielle ejendomme, industriejendomme

Læs mere

Revideret personalepolitik

Revideret personalepolitik Revideret personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning Normer for det daglige arbejdsliv Delpolitik for rekruttering og ansættelse Delpolitik for løn Delpolitik for kompetence- og karriereudvikling

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Principles for Business Danish Translation

Principles for Business Danish Translation Principles for Business Danish Translation Introduktion Medlemmerne af Caux Round Table tror på, at erhvervsfolk på verdensplan bør spille en vigtig rolle i forbedring af de økonomiske og sociale forhold.

Læs mere

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR) Bilag 5 Leverandørens samfundsansvar (CSR) 1 1. Generelle krav Københavns Kommune har fokus på eget og samarbejdspartneres samfundsansvar, når konkrete opgaver udføres. Derfor forpligter Leverandøren sig

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ MENNESKERETTIGHEDER ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MILJØ ANTI-KORRUPTION INDHOLD Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Brev fra Adm. Direktør, Vikargruppen side 3 Menneskerettigheder side 4 Arbejdstagerrettigheder

Læs mere

Indhold. Code of Conduct

Indhold. Code of Conduct Indhold Information fra vores koncernchef... 3 1 Indledning... 4 2 Vores arbejdsfællesskab... 5 2.1 Menneskerettigheder... 5 2.2 Arbejdsvilkår... 5 2.3 Medarbejdernes sundhed, sikkerhed og arbejdsmiljø...

Læs mere

ETISKE RETNINGSLINJER, REVISION 2016

ETISKE RETNINGSLINJER, REVISION 2016 ETISKE RETNINGSLINJER, REVISION 2016 ETISKE RETNINGSLINJER INDHOLD 1. INDLEDNING OG DEFINITIONER 1.1. Indledning 1.2. Definitioner 2. KERNEPRINCIPPER FOR Applus+ 1 1 3 4 3. ETISKE RETNINGSLINJER FOR Applus+

Læs mere