TIRSDAG d. 5. NOVEMBER BYBÆKSKOLEN Kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TIRSDAG d. 5. NOVEMBER BYBÆKSKOLEN Kl. 19.00"

Transkript

1 I dette nummer af KULTURNYT fortæller de partier, der stiller op til valget d. 19. november om deres syn på kulturpolitik i Furesø kommune. Alle partier er blevet bedt om at besvare 3 spørgsmål: 1. Hvad har dit parti specielt gjort for kulturen i indeværende byrådsperiode? 2. Hvilke planer har dit parti for kulturelle tiltag for den kommende byrådsperiode? 3. En kort redegørelse for dit partis langsigtede kulturpolitik for Furesø Kommune. Partierne fremstår i alfabetisk rækkefølge i forhold til det bogstav, der på stemmesedlerne henviser til partiet. Derudover i KULTURNYT også noget om puljer specielt for kulturen, som foreninger i kommunen kan søge. Der er stadig lidt tilbage. Se sidste sider Og endelig som altid nogle tilbud til medlemsforeningerne. Og HUSK evalueringsmøde omkring kulturdagen/foreningsfestivallen, der blev afholdt i september. TIRSDAG d. 5. NOVEMBER BYBÆKSKOLEN Kl Ud over evaluering mulighed for at se det nye kulturhus, som Bybækskolen er blevet omdannet til. Redaktion: Tom Høst

2 Henrik Poulsen Hvad har dit parti specielt gjort for kulturen i den indeværende byrådsperiode? Socialdemokraterne opnår ikke resultater alene, men sammen med andre partier, folkeoplysningsudvalg, foreninger og kommunens borgere og medarbejdere. På kulturområdet har vi i perioden bl.a. medvirket til, at: Immigrantmuseet er åbnet, Mosegården er renoveret, Skovhuset er bevaret, egnsteatret Undergrunden er startet, Farum Kulturhus er udvidet med værksteder, Satellitten renoveres, kulturhuset Stien er åbnet. Nedskæringer på bibliotekerne er erstattet med udvikling og digitalisering. Biograferne er digitaliserede. Forsamlingshusene fortsætter med plads til foreninger og aktiviteter. Furesø Musikskole er fortsat blandt landets største, og Furesø blev udpeget som årets Spil Dansk kommune i Hvilke planer har dit parti for kulturelle tiltag for den kommende byrådsperiode? Socialdemokraterne vil fortsætte linjen i næste byrådsperiode med at udvikle det, som er, og være med til at sætte ny initiativer i gang: Ny idrætshal ved Søndersø, renovering af Værløsehallerne og andre idrætsanlæg i kommunen, udvikle Bybæk-arealet, åbne Flyvestationen for kulturlivet, sætte skub i ungekulturen bl.a. med skole for rapmusik, gøre kultur- og fritidsaktiviteter mere åbne for alle, også for borgere uden for foreningslivet, f.eks. et parkouranlæg i Farum, skabe flere fælles kulturoplevelser, f.eks. en årlig filmfestival for og med børn og unge, der kan skabe synergi mellem skole, kulturliv og erhvervsliv i kommunen. En kort redegørelse for dit partis langsigtede kulturpolitik for Furesø Kommune Socialdemokraternes langsigtede kulturpolitik er at realisere den vision, vi har skabt enighed om i Byrådet: Vi skal være en kommune med stærke fællesskaber, hvor borgeren engagerer sig og tager ansvar, hvor vi har et rigt og varieret kultur- og fritidsliv med brugerindflydelse. Furesø har ikke én, men mange kulturer. Kulturudbuddet i Furesø Kommune skal både have et breddesnit, hvor foreningerne får en væsentlig rolle sammen med kommunens egne institutioner som f.eks. Furesø Musikskole, og et elitesnit, hvor udøvende kunstnere kan inspirere til en større oplevelseshorisont. Her har de etablerede kulturinstitutioner som Skovhuset, Grafen, Galleriet i Farum Kulturhus og Undergrunden en væsentlig rolle. Bibliotekerne skal fortsætte udviklingen i retning af bredt funderede kulturhuse, der kan indgå i samarbejdsprojekter med kommunale og private kulturaktiviteter. Et blomstrende, varieret kulturliv er essentiel for en Furesø. Det skaber samhørighed, tiltrækker nye borgere og giver plads for spændende tværgående samarbejder mellem skoler, erhvervsliv og kommunens kulturinstitutioner.

3 Helle Katrine Møller Hvad har dit parti specielt gjort for kulturen i den indeværende byrådsperiode? Vi har gjort mange synlige ting. Men for at trække de lidt mere usynlige frem først, så oplever jeg selv, at der er kommet mere ro og koncentration på aktiviteter i perioden. Det er kulturfolkets egen for tjeneste, men jeg bilder mig ind, at det også har haft betydning, at der fra politisk hold har været mere lydhørhed over for de udfordringer, der har været, og meget mere konsekvent retning i det, vi har villet politisk. Som formand for Kultur-, Fritids- og idrætsudvalgets formand har jeg arbejdet for kulturen bredt set ikke kun for mine egne radikale projekter. Jeg bilder mig ind, at det har bidraget til at gøre dagsordenen mere aktivitets-orienteret og mindre hvad-får-de-andre præget end før. Og så er der jo alle nyskabelserne: Immigrantmuseet flyver, Furesø har fået et egnsteater med eksperienterende opera som omdrejningspunkt, og de unge har nu det ungekulturhus, som de har haft behov for meget længe. Den gamle Bybækskole er nu indrettet som midlertidige lokaler til foreninger og aktiviteter. Alt det har Radikale Venstre været primus motor for. Vi har gennemført disse nye tiltag uden at skære noget videre i det eksisterende. De gode gamle kulturforeninger som fx Furesø Teater, Grafen og jazz-foreningerne kører for fuld udblæsning, det samme gør kulturhusene. Der er kun én forening, der for alvor har lidt i den seneste periode, og det er Fandango. Der har simpelthen været alt for få politiske dumheder at gøre grin med! Hvilke planer har dit parti for kulturelle tiltag for den kommende byrådsperiode? Først og fremmest vil jeg gerne have lidt flere muskler til de ting, vi har sat i værk. Større driftsbudgetter simpelthen, så de kan komme endnu bedre ud over rampen til folk. Vi skal også have snakket fremtid for bibliotekerne. Hvilken rolle skal de spille? Hvad skal de fokusere på? Der bliver også et stort kulturelt fingeraftryk på udviklingen af flyvestationen, og vi skal have noget ud af Hovedstadens Filmfond, som vi er en del af. Vi skal endvidere gøre alle kultur- og fritidstilbuddene mere synlige for borgerne. Og for turister. En kort redegørelse for dit partis langsigtede kulturpolitik for Furesø Kommune. Furesøs DNA er den smukke natur og det rige kultur-, fritids- og idrætsliv. Kulturlivet er altså et af de helt centrale indsatspunkter, når vi taler Furesø kommunes attraktivitet. Derfor vil kulturen også i næste byrådsperiode stå meget højt på den radikale agenda. Vi skal have mere af det samme, men vi skal også have kulturblikket rettet mod fremtiden. Vi skal eksperimentere og udvikle.

4 Egil F. Huldgaard Hvad har dit parti specielt gjort for kulturen i den indeværende byrådsperiode? Det Konservative Folkeparti er det borgerlige parti, der er mest opmærksom på bevarelse og udvikling af vor kulturelle arv. Derfor sætter vi stor pris på indsatsen fra Kulturelt samråd og andre kulturelle aktører. Hvis vi skal fremhæve en vinkel, har vi i denne periode især arbejdet for at sikre vor musikalske kultur via en årlig Ungemusical. Derudover har vi støttet etableringen af Egnsteatret og arbejdet for at fastholde at vi også fremover har høj aktivitet i andre dele af vores kulturliv f.eks. via Farum Kulturhus, Musikskolen, Furesø teater, børneteatret m.m. Den lokale kultur har fået nye muligheder for at udvikle sig f.eks. via etableringen af Stien, der især vil henvende sig til borgere omkring Farum Midtpunkt, og via en bemanding af Kombibiblioteket i Hareskovby, der især vil henvende sig til borgere i Hareskovby. Kultur kræver mennesker og samarbejdet mellem en offentlig institution (som f.eks. et bemandet Stien eller et bemandet bibliotek) og de lokale frivillige er afgørende for udvikling af kommunens kulturliv. Hvilke planer har dit parti for kulturelle tiltag for den kommende byrådsperiode? Vi ser gerne en fortsat udvikling af vores musikalske kultur, herunder en fortsat udvikling af Musikskolen f.eks. at Musikskolen tilbyder flere lokale timer som følge af skolereformen. Kulturelle tiltag skal i høj grad komme fra borgerne. Vi politikere stiller rammerne til rådighed eller er med til at skabe dem. Heldigvis er Furesø en meget kulturelt aktiv kommune og med de tiltag, der er taget i denne byrådsperiode bliver opgaven i høj grad at udvikle vor kultur indenfor de rammer, der allerede er skabt. Dog vil børnenes deltagelse i kulturlivet, være et væsentligt fokus og udviklingsområde. En kort redegørelse for dit partis langsigtede kulturpolitik for Furesø Kommune. Furesø er Danmarks kreative kommune. Det skal den fortsat være. Denne status kan f.eks. understøttes ved at tiltrække en kreativ uddannelsesinstitution til Furesø. Vi har i dag kun et privat gymnasium og det vil være naturligt, at en erhvervsskole eller lign. etableres i Furesø. Hvis denne er en kreativ skole indenfor arkitektur, kunst, musik, forfatter- eller filmskole, vil dette kunne bygge videre på vore kreative værdier. Kulturen benyttes i høj grad af borgere med nogle år på bagen og ikke så meget af yngre borgere. Vi bør udvikle tilbud og tiltag, der sikrer at vore børn får en kulturel ballast med fra Furesø kommune. Igen er der basis for at fremhæve den årlige Ungemusical, som et rigtig godt eksempel på dette

5 Jane Isdal Hvad har dit parti specielt gjort for kulturen i den indeværende byrådsperiode? Hvad er der sket i denne periode på Kulturområdet. Som en del af byrådsflertallet har SF været med til mange beslutninger, så som ekstrabevilling til Skovhuset, så de kan opretholde deres udstillinger, Egnsteateret er blevet oprettet, ungemusikalen, syng dansk dagen med mange flotte og gode arrangementer. Hvilke planer har dit parti for kulturelle tiltag for den kommende byrådsperiode? SF ønsker at beholde de forskelligheder som er i kommunen. De to biografer, Galaksen, Farum kulturhus, bibliotekerne både med hensyn til udlån af bøger og alle de arrangementer som foregår på et bibliotek. En kort redegørelse for dit partis langsigtede kulturpolitik for Furesø Kommune. I fremtiden kunne SF godt ønske sig, at man som borger kunne komme på biblioteket når man ønskede det, og flere borgerrettet aktiviteter, og så skal der tænkes utraditionelt. Vi ligger tæt på København og alle deres tilbud, skal derfor ikke have helt det sammen, men lidt af det og så noget som er Furesøs.Gøre brug af Flyvestationen til Kulturelle formål, det er kun fantasien der sætter grænser.

6 Hvad har dit parti specielt gjort for kulturen i den indeværende byrådsperiode? Mogens B. Andersen Liberal Alliance har ikke været repræsenteret i byrådet i den forløbne periode, men løbende fulgt byrådsmøderne. Hvilke planer har dit parti for kulturelle tiltag for den kommende byrådsperiode? Liberal Alliance Furesø har noteret os borgernes ønsker på kulturområdet, som de er udtrykt i vision Furesø'; " Vi skaber løsninger sammen" Det er de ønsker, der skal arbejdes ud fra." Liberal Alliance Furesø har en positiv indstilling til forslag som indeholder et bæredygtigt privat engagement indenfor kultur og fritid. Ønsker til kulturelle begivenheder skal komme fra græsrødderne, og bør i videst muligt omfang økonomisk kunne hvile i sig selv. Kommunale midler bør primært bruges på fritidsaktiviteter til unge. Helt konkret synes vi at der skal arbejdes for at vores mange gode faciliteter, herunder Farum Park i højere grad end i dag udnyttes til kultur arrangementer, der kan sætte Furesø på landkortet, og gøre det lidt mere sjovt at være ung i Furesø. En kort redegørelse for dit partis langsigtede kulturpolitik for Furesø Kommune. Vi ser ingen særlig forskel på den kortsigtede som langsigtede kulturpolitik. Midler hertil er et prioriteringsspørgsmål i det totale budget.

7 Per Kattrup Hvad har dit parti specielt gjort for kulturen i den indeværende byrådsperiode? DANSK FOLKEPARTI har i den nuværende valgperiode arbejdet på- og været med til at gennemføre at Furesø Kommune i dag er en god, sund og grøn Bopælskommune. Det er vigtigt for borgernes trivsel, at der er rigeligt med fritidstilbud og aktiviteter og DF har derfor i sin første periode i byrådet prioriteret kulturpolitiken på lige fod med en aktiv ældrepolitik. Hvilke planer har dit parti for kulturelle tiltag for den kommende byrådsperiode? Furesø Kommune er i dag HOVEDSTADENS HAVE med store grønne skovområdet, historiske samlingsposter og med en kulturel baggrund opbygget over hundrede af år. Vi vil fortsat kæmpe vor at bevare disse naturområder, give dem liv og vise dem intresse også for de mange mennesker fra andre dele af Danmark og fra hele verden, som søger oplevelser og informationer om fortiden. Uden at kende vor fortid kender vi heller ikke vor nutid. Vi vil i næste byrådsperiode fortsætte med at tiltrække den moderne turist. Turisme giver flere arbejdspladser, er erhvervsfremmende og skaber omsætning og fremgang for erhvervslivet. Vi ønsker også at borgerne og erhvervslivet i deres hverdag og til salgfremme bruger de lokale seværdigheder, museer og specialiteter, så det bliver attraktivt at komme til Furesø Kommune at bo, at det bliver et sted hvor ældre og yngre generationer i fællesskab opnår livsglæde, livskvalitet og indhold. En kort redegørelse for dit partis langsigtede kulturpolitik for Furesø Kommune. Jeg vil som nyt byrådsmedlem i Furesø Kommune fortsætte mine aktiviteter, bruge min viden og kreativitet bl.a. i kulturstederne Skovhuset ved Søndersø, Farum Kulturhus og i Galaxens teater og musikverden. Jeg ønsker derfor aktiv indflydelse på Furesø Kommunes kultur- og arkitekturpolitik.

8 Lars Carpens Furesø har nogle af de mest kultur- og idrætsaktive borgere i landet, og det er en styrkelse af fællesskabet, når borgere mødes og glædes ved aktiviteter som teater, musik, idræt, naturoplevelser eller frivilligt arbejde. Venstre vil værne om vore kulturhuse, og det særdeles vigtige samspil kulturhusene udgør med Farum Bytorv og Værløse Bymidte. Venstre ønsker at kommunen aktivt deltager i FCNs erhvervsnetværk med henblik på at skabe vækst og udvikling i kommunen. Det er vigtigt, at kommunen er lydhøre overfor alle typer af foreninger, som vil være med til at udvikle Furesø. Det kan være teaterforeninger, kunstforeninger, musikforeninger, idrætsforeninger, beboerforeninger, besøgsvenner eller andre, som ønsker at skabe aktiviteter til glæde for en større gruppe af Furesøs borgere. Furesø har en masse idrætsfaciliteter og endnu flere, der gerne vil benytte dem. Venstre vil arbejde for at vores idrætsfaciliteter får øget tilgængelighed. F.eks. skal Farum Svømmehal være mere tilgængelig for borgerne. Vi skal udnytte vores mange faciliteter til det maksimale. Vi skal udvide åbningstiderne, bruge ledige haller f.eks. om formiddagene til seniorer/pensionister, og være åbne overfor flere nye anvendelsesmuligheder, og vi skal bygge en ny fleksibel idrætshal i Værløse for at imødekomme den store efterspørgsel efter træningsfaciliteter. Venstre ønsker, at undersøge mulighederne for etablering af en idrætshøjskole i Furesø. Vi vil skabe mulighed for at integrere kultur-, fritids- og idrætsforeningernes aktiviteter med skoler og pasningstilbud. For så tidligt som muligt at bibringe de unge lyst og interesse for foreningslivet."

9 Øivind Vilsholm Hvad har Enhedslisten gjort for kulturen i den indeværende byrådsperiode? Uden en plads i byrådet, har vi holdt os til det, vi har kunnet påvirke på græsrodsniveau. Mange medlemmer er aktive i de kulturelle foreninger, hvor de har bidraget i det frivillige arbejde. Hvilke planer har Enhedslisten for kulturelle tiltag i den kommende byrådsperiode? Enhedslisten satser først og fremmest på at bakke op om alle de frivillige foreningers store arbejde. Byrådet skal være klar med en økonomisk håndsrækning, når der er gode initiativer, så en udvidelse af kulturpuljen vil stå højt på vores ønskeseddel. Vi ved også, at en forhøjelse af de faste støttebeløb til de kulturelle fyrtårne vil kunne give mere kvalitet - f.eks. i Kulturhuset i Farum og i Skovhuset. Vi har selvfølgelig også kig på Flyvestationen, og kan der findes midler til at Flymuseum, som ikke kommer til at gå fra den øvrige kultur, så vil vi gerne arbejde videre med det. Men andre ideer skal også i spil. Enhedslistens langsigtede kulturpolitik i Furesø Kommune Foreningernes arbejde er der, hvor vi ser, at Furesø har sin styrke. Det skal fortsat være omdrejningspunktet, og det kunne være interessant at tænke mere i samspillet mellem det frivillige og det professionelle. Vi vil gerne sætte gang i en proces, hvor f.eks. Galaksen og Furesø Museer kunne spille endnu mere sammen med de forskellige foreninger. Men det skal vi selvfølgelig først og fremmest drøfte med de forskellige foreninger, for det skal være lysten, der driver værket.

10 I Furesø kommune har man besluttet at Folkeoplysningsloven også dækker de kulturelle foreninger. Det betyder at kulturelle foreninger kan låne lokaler til aktiviteter hos kommunen - gratis. Eneste krav er at foreningen er en godkendt forening. Ansøgning om dette sendes til Folkeoplysningsudvalget/FOU (se adresse nedenfor), her kan I søge om godkendelse og samtidig søges om at blive lokalelånsberettiget. DOG: I Galaksen skal betales -ikke leje- men for pedel, lys og lyd, opstilling/nedtagning samt et administrationsgebyr. På FOU-møde den 16./ blev der dog åbnet mulighed for at de kulturelle foreninger kan søge FOU om tilskud til dette. På FOU-møde den 29/ blev følgende vedtaget vedr. tilskud til Jubilæumsaktiviteter: at der kun gives tilskud til konkrete jubilæumsaktiviteter at der kun gives tilskud til godkendte foreninger at der gives tilskud ved 10, 25, 50, 75 og 100 års jubilæer at tilskuddet fast udgør 100,- kr. pr. år dog aldrig mere end den forventede udgift til den konkrete aktivitet Kulturpulje Furesø Hvad kan man søge om puljemidler til? Du kan søge om puljemidler til nye initiativer på kulturområdet i Furesø Kommune. Det skal være helt nye initiativer, udviklingsarbejde eller enkeltstående projekter som fornyer og udvikler kulturområdet i Furesø Kommune. F.eks.: - Aktiviteter, der omfatter alle borgere i Furesø - Nye aktiviteter nye ideer som sætter fokus på kulturen i Furesø - PR beløbet skal være realistisk i.f.t. det p.t. gældende prisniveau - Undervisning, der er relevant for arbejdet i en frivillig, kulturel forening - Udgifter til udøvende, fremmede kunstnere, instruktører, og lignende. - Der skal ikke prioriteres mellem arrangementer for voksne og for børn - Ved større arrangementer kan der gives en "regnvejrs"-underskudsgaranti FOU bevilger som hovedregel underskudsgaranti til foreningerne fra Kulturpuljen. En underskudsgaranti vil sige, at hvis arrangementet giver underskud, kan underskud-det dækkes op til det beløb, der er givet i underskudsgaranti. Hvem kan søge om puljemidler? Alle frivillige kulturelle foreninger, der er godkendt som forening af FOU samt enkeltpersoner. Hvilke kriterier skal være opfyldt? Ansøgningen skal indeholde følgende: - Formålet hvad er ideen med aktiviteten - Indholdet Hvordan skal det foregå - Målgruppen Hvem henvender foreningen sig til - Medvirkende hvem medvirker ved udførelsen - Tidspunkt hvornår finder arrangementet sted - Sted- Hvor finder arrangementet sted - Budget for arrangementer, herunder hvor stor en andel der betales af foreningen og hvor stor en andel, der er deltagerbetaling. FORTSÆTTES NÆSTE SIDE

11 Hvad gives der ikke tilskud til? - Bespisning - Alm. foreningsarrangementer - der kun er rettet mod foreningens medlemmer - Arrangementer, der i forvejen får eksterne tilskud såsom puljen "Budgetterede tilskud" dog kan FOU bevillige evt. tilskud til helt nye initiativer - Driftsmidler og materialer - Kulturelle foreninger, der ikke er hjemmehørende i Furesø kommune - Kommercielle aktiviteter. Hvornår kan man søge? Man kan søge hele året. Ansøgningerne behandles af udvalget ved udvalgets møder. Folkeoplysningsudvalget vil i hvert enkelt tilfælde træffe afgørelse om tildeling af puljemidler ud fra såvel de nævnte retningslinjer som ud fra den samlede vurdering. Ansøgningen skal sendes til Kultur og Fritid, Furesø Kommune, Kulturhuset, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum eller på til: Eventpuljen Kriterier for at søge er følgende: Eventpuljen er til nytænkning af kulturen for borgere i Furesø Kommune. Hvem kan søge? Alle kulturinstitutioner i Furesø Kommune, ikke-folkeoplysende foreninger, grupper og enkeltpersoner kan søge om midler fra Eventpuljen. Puljen er på kr. i Hvad kan man søge om midler til? Man kan søge om midler til nye aktiviteter og projekter. Formålet for puljen er understøttelse af ungekultur, men også andre aktiviteter kan komme i betragtning. Ansøgninger skal beskrive motivationen for projektet, og være vedlagt en projektbeskrivelse. Det er Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget, der behandler ansøgningerne. Udvalget kan også selv foreslå projekter. Hvornår kan man søge? Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget behandler ansøgninger 2 gange årligt. Til mødet den 12. september er ansøgningsfristen den 23. august. Ansøgningen skal sendes til Kultur og Fritid, Furesø Kommune, Kulturhuset, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum eller på til: Den digitale kulturkalender Download med QR-koden

12 Koncert Kor- workshop på Spildanskdagen den 31. oktober 2013 kl i Galaksen, Værløse Glasbjergene til tekst af Eva Chortsen og musik af John Høybye. Efter de sidste års succeser er vi blevet mere modige og prøver kræfter med et lidt mere krævende værk. Til værket indgår 12 malerier, som vil blive vist og visualiseret samtidig med musikken. Om værket er skrevet følgende: "12 billeder i tekst og musik" står der på forsiden af denne udgivelse, og så er det meste jo sagt! Et meget frugtbart samspil mellem billedkunsten (12 fantastiske billeder, der repræsenter noget af det ypperste fra Anna og Michael Ancher over Oluf Høst til Carl Henning Pedersen), lyrikken og musikken. Eva Chortsen har til hvert af billederne skrevet et digt, der er en præcisering af det centrale i billedet, men som også tilfører digterens egne associationer. John Høybye har, i sin vanlige, legende tilgang til musik og komposition, skrevet og arrangeret smukke melodier, der klæder såvel billederne som digtene. Medvirkende: 140 korsangere fra Furesø Kommune og omegn Klaver: Carl Ulrik Munk Andersen Sax: Jesper Løvdal Bas: Mikkel Nielsen Trommer: Gunnar Kristiannsen Visualisering: Torben Olander Dirigent: John Høybye

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Valgprogram 2013. Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013

Valgprogram 2013. Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013 Valgprogram 2013 Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013 Tværpolitisk Forening er Danmarks ældste tværpolitiske lokalliste. Vi har været repræsenteret i kommunalbestyrelsen uafbrudt siden 1962

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 3. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/7403 1. status mål

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

Dialog og deltagelse i byudvikling

Dialog og deltagelse i byudvikling dialog og deltagelse i byudvikling 1 2 Forord Byer er for mennesker og skal være attraktive at bruge for mennesker. Det er Realdania Bys grundlæggende tilgang til byudvikling. Det forudsætter, at vi som

Læs mere

Dit Lolland - din fremtid

Dit Lolland - din fremtid Dit Lolland - din fremtid Det konservative valgprogram ved kommunalvalget 2009 Side 1 af 15 Konservative Lolland 2009 Dit Lolland din fremtid Vi konservative arbejder på en spændende og positiv fremtid

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015.

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. Kulturpolitik Frem mod 2020 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. INDHOLD Forord... 3 Syddjurs Kultur Vision 2020... 4 Formidling Kultur og oplevelser...

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12

PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12 PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12 Tilføjelse til Kulturaftale mellem Kulturring Østjylland og Kulturministeriet. Projektbeskrivelser 2010 12. 21. maj 2010 Indhold SKEMATISK OVERSIGT OVER FOKUSOMRÅDER OG MÅL

Læs mere

interviewundersøgelse

interviewundersøgelse Folkebiblioteket: Fra bøger til brugere interviewundersøgelse Styrelsen for Bibliotek og Medier 12.03.08 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med undersøgelsen side 3 2. Interviewspørgsmål side 4 3. Rammerne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008.

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Indholdsfortegnelse Forord...2 Fokus og afgrænsning...4 Processen bag fritidsstrategiens

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Nærdemokrati. det er også os. En debatpjece udgivet af AOF, DIF, DFIF, DFS, DOF, DUF, DGI, FOF, LOF og NETOP

Nærdemokrati. det er også os. En debatpjece udgivet af AOF, DIF, DFIF, DFS, DOF, DUF, DGI, FOF, LOF og NETOP Nærdemokrati det er også os En debatpjece udgivet af AOF, DIF, DFIF, DFS, DOF, DUF, DGI, FOF, LOF og NETOP Klare spilleregler 2 Nærdemokrati kommer ikke af sig selv. Der er behov for klare spilleregler,

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

Gentofte Kommune 21. september 2014

Gentofte Kommune 21. september 2014 Gentofte Kommune 21. september 2014 Budgetaftale Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Venstre og Det Radikale Venstre har den 21. september 2014 indgået en aftale om budgettet for Gentofte

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse vedr. bibliotekerne i Lejre Kommune...2

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Nye tider, nye samarbejdsformer

Nye tider, nye samarbejdsformer Nye tider, nye samarbejdsformer En DATS rapport om udvikling af nye samarbejdsstrukturer og netværk udarbejdet af Line Hauger og Ann Vægter Projektet er støttet af Udviklingspuljen 2007 Dansk Folkeoplysnings

Læs mere

Strækningen fra Christmas Møllers plads til Holmbladsgade bliver opgraderet og forskønnet.

Strækningen fra Christmas Møllers plads til Holmbladsgade bliver opgraderet og forskønnet. AMA RØSTEN UDGIVES AF AMAGER ØST LOKALUDVALG 16. ÅRGANG NR. 83 SEPTEMBER 2014 BUDGETFORLIG 2015 GODE NYHEDER PÅ VEJ TIL BORGERNE I AMAGER ØST 32,2 mio. kr. til opgradering og forskønnelse af Amagerbrogade,

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING 9 lokalområders samarbejde om en aktiv bevillingspolitik 2011 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering Ansvarlig udskænkning 9 lokalområders samarbejde om

Læs mere

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød Planstrategi 2007 Lillerød Blovstrød Uggeløse Lynge Vassingerød Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi Allerød Kommune Planstrategi 2007 og bilag til Planstrategi 2007 kan downloades på kommunens hjemmeside:

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra de

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere