TIRSDAG d. 5. NOVEMBER BYBÆKSKOLEN Kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TIRSDAG d. 5. NOVEMBER BYBÆKSKOLEN Kl. 19.00"

Transkript

1 I dette nummer af KULTURNYT fortæller de partier, der stiller op til valget d. 19. november om deres syn på kulturpolitik i Furesø kommune. Alle partier er blevet bedt om at besvare 3 spørgsmål: 1. Hvad har dit parti specielt gjort for kulturen i indeværende byrådsperiode? 2. Hvilke planer har dit parti for kulturelle tiltag for den kommende byrådsperiode? 3. En kort redegørelse for dit partis langsigtede kulturpolitik for Furesø Kommune. Partierne fremstår i alfabetisk rækkefølge i forhold til det bogstav, der på stemmesedlerne henviser til partiet. Derudover i KULTURNYT også noget om puljer specielt for kulturen, som foreninger i kommunen kan søge. Der er stadig lidt tilbage. Se sidste sider Og endelig som altid nogle tilbud til medlemsforeningerne. Og HUSK evalueringsmøde omkring kulturdagen/foreningsfestivallen, der blev afholdt i september. TIRSDAG d. 5. NOVEMBER BYBÆKSKOLEN Kl Ud over evaluering mulighed for at se det nye kulturhus, som Bybækskolen er blevet omdannet til. Redaktion: Tom Høst

2 Henrik Poulsen Hvad har dit parti specielt gjort for kulturen i den indeværende byrådsperiode? Socialdemokraterne opnår ikke resultater alene, men sammen med andre partier, folkeoplysningsudvalg, foreninger og kommunens borgere og medarbejdere. På kulturområdet har vi i perioden bl.a. medvirket til, at: Immigrantmuseet er åbnet, Mosegården er renoveret, Skovhuset er bevaret, egnsteatret Undergrunden er startet, Farum Kulturhus er udvidet med værksteder, Satellitten renoveres, kulturhuset Stien er åbnet. Nedskæringer på bibliotekerne er erstattet med udvikling og digitalisering. Biograferne er digitaliserede. Forsamlingshusene fortsætter med plads til foreninger og aktiviteter. Furesø Musikskole er fortsat blandt landets største, og Furesø blev udpeget som årets Spil Dansk kommune i Hvilke planer har dit parti for kulturelle tiltag for den kommende byrådsperiode? Socialdemokraterne vil fortsætte linjen i næste byrådsperiode med at udvikle det, som er, og være med til at sætte ny initiativer i gang: Ny idrætshal ved Søndersø, renovering af Værløsehallerne og andre idrætsanlæg i kommunen, udvikle Bybæk-arealet, åbne Flyvestationen for kulturlivet, sætte skub i ungekulturen bl.a. med skole for rapmusik, gøre kultur- og fritidsaktiviteter mere åbne for alle, også for borgere uden for foreningslivet, f.eks. et parkouranlæg i Farum, skabe flere fælles kulturoplevelser, f.eks. en årlig filmfestival for og med børn og unge, der kan skabe synergi mellem skole, kulturliv og erhvervsliv i kommunen. En kort redegørelse for dit partis langsigtede kulturpolitik for Furesø Kommune Socialdemokraternes langsigtede kulturpolitik er at realisere den vision, vi har skabt enighed om i Byrådet: Vi skal være en kommune med stærke fællesskaber, hvor borgeren engagerer sig og tager ansvar, hvor vi har et rigt og varieret kultur- og fritidsliv med brugerindflydelse. Furesø har ikke én, men mange kulturer. Kulturudbuddet i Furesø Kommune skal både have et breddesnit, hvor foreningerne får en væsentlig rolle sammen med kommunens egne institutioner som f.eks. Furesø Musikskole, og et elitesnit, hvor udøvende kunstnere kan inspirere til en større oplevelseshorisont. Her har de etablerede kulturinstitutioner som Skovhuset, Grafen, Galleriet i Farum Kulturhus og Undergrunden en væsentlig rolle. Bibliotekerne skal fortsætte udviklingen i retning af bredt funderede kulturhuse, der kan indgå i samarbejdsprojekter med kommunale og private kulturaktiviteter. Et blomstrende, varieret kulturliv er essentiel for en Furesø. Det skaber samhørighed, tiltrækker nye borgere og giver plads for spændende tværgående samarbejder mellem skoler, erhvervsliv og kommunens kulturinstitutioner.

3 Helle Katrine Møller Hvad har dit parti specielt gjort for kulturen i den indeværende byrådsperiode? Vi har gjort mange synlige ting. Men for at trække de lidt mere usynlige frem først, så oplever jeg selv, at der er kommet mere ro og koncentration på aktiviteter i perioden. Det er kulturfolkets egen for tjeneste, men jeg bilder mig ind, at det også har haft betydning, at der fra politisk hold har været mere lydhørhed over for de udfordringer, der har været, og meget mere konsekvent retning i det, vi har villet politisk. Som formand for Kultur-, Fritids- og idrætsudvalgets formand har jeg arbejdet for kulturen bredt set ikke kun for mine egne radikale projekter. Jeg bilder mig ind, at det har bidraget til at gøre dagsordenen mere aktivitets-orienteret og mindre hvad-får-de-andre præget end før. Og så er der jo alle nyskabelserne: Immigrantmuseet flyver, Furesø har fået et egnsteater med eksperienterende opera som omdrejningspunkt, og de unge har nu det ungekulturhus, som de har haft behov for meget længe. Den gamle Bybækskole er nu indrettet som midlertidige lokaler til foreninger og aktiviteter. Alt det har Radikale Venstre været primus motor for. Vi har gennemført disse nye tiltag uden at skære noget videre i det eksisterende. De gode gamle kulturforeninger som fx Furesø Teater, Grafen og jazz-foreningerne kører for fuld udblæsning, det samme gør kulturhusene. Der er kun én forening, der for alvor har lidt i den seneste periode, og det er Fandango. Der har simpelthen været alt for få politiske dumheder at gøre grin med! Hvilke planer har dit parti for kulturelle tiltag for den kommende byrådsperiode? Først og fremmest vil jeg gerne have lidt flere muskler til de ting, vi har sat i værk. Større driftsbudgetter simpelthen, så de kan komme endnu bedre ud over rampen til folk. Vi skal også have snakket fremtid for bibliotekerne. Hvilken rolle skal de spille? Hvad skal de fokusere på? Der bliver også et stort kulturelt fingeraftryk på udviklingen af flyvestationen, og vi skal have noget ud af Hovedstadens Filmfond, som vi er en del af. Vi skal endvidere gøre alle kultur- og fritidstilbuddene mere synlige for borgerne. Og for turister. En kort redegørelse for dit partis langsigtede kulturpolitik for Furesø Kommune. Furesøs DNA er den smukke natur og det rige kultur-, fritids- og idrætsliv. Kulturlivet er altså et af de helt centrale indsatspunkter, når vi taler Furesø kommunes attraktivitet. Derfor vil kulturen også i næste byrådsperiode stå meget højt på den radikale agenda. Vi skal have mere af det samme, men vi skal også have kulturblikket rettet mod fremtiden. Vi skal eksperimentere og udvikle.

4 Egil F. Huldgaard Hvad har dit parti specielt gjort for kulturen i den indeværende byrådsperiode? Det Konservative Folkeparti er det borgerlige parti, der er mest opmærksom på bevarelse og udvikling af vor kulturelle arv. Derfor sætter vi stor pris på indsatsen fra Kulturelt samråd og andre kulturelle aktører. Hvis vi skal fremhæve en vinkel, har vi i denne periode især arbejdet for at sikre vor musikalske kultur via en årlig Ungemusical. Derudover har vi støttet etableringen af Egnsteatret og arbejdet for at fastholde at vi også fremover har høj aktivitet i andre dele af vores kulturliv f.eks. via Farum Kulturhus, Musikskolen, Furesø teater, børneteatret m.m. Den lokale kultur har fået nye muligheder for at udvikle sig f.eks. via etableringen af Stien, der især vil henvende sig til borgere omkring Farum Midtpunkt, og via en bemanding af Kombibiblioteket i Hareskovby, der især vil henvende sig til borgere i Hareskovby. Kultur kræver mennesker og samarbejdet mellem en offentlig institution (som f.eks. et bemandet Stien eller et bemandet bibliotek) og de lokale frivillige er afgørende for udvikling af kommunens kulturliv. Hvilke planer har dit parti for kulturelle tiltag for den kommende byrådsperiode? Vi ser gerne en fortsat udvikling af vores musikalske kultur, herunder en fortsat udvikling af Musikskolen f.eks. at Musikskolen tilbyder flere lokale timer som følge af skolereformen. Kulturelle tiltag skal i høj grad komme fra borgerne. Vi politikere stiller rammerne til rådighed eller er med til at skabe dem. Heldigvis er Furesø en meget kulturelt aktiv kommune og med de tiltag, der er taget i denne byrådsperiode bliver opgaven i høj grad at udvikle vor kultur indenfor de rammer, der allerede er skabt. Dog vil børnenes deltagelse i kulturlivet, være et væsentligt fokus og udviklingsområde. En kort redegørelse for dit partis langsigtede kulturpolitik for Furesø Kommune. Furesø er Danmarks kreative kommune. Det skal den fortsat være. Denne status kan f.eks. understøttes ved at tiltrække en kreativ uddannelsesinstitution til Furesø. Vi har i dag kun et privat gymnasium og det vil være naturligt, at en erhvervsskole eller lign. etableres i Furesø. Hvis denne er en kreativ skole indenfor arkitektur, kunst, musik, forfatter- eller filmskole, vil dette kunne bygge videre på vore kreative værdier. Kulturen benyttes i høj grad af borgere med nogle år på bagen og ikke så meget af yngre borgere. Vi bør udvikle tilbud og tiltag, der sikrer at vore børn får en kulturel ballast med fra Furesø kommune. Igen er der basis for at fremhæve den årlige Ungemusical, som et rigtig godt eksempel på dette

5 Jane Isdal Hvad har dit parti specielt gjort for kulturen i den indeværende byrådsperiode? Hvad er der sket i denne periode på Kulturområdet. Som en del af byrådsflertallet har SF været med til mange beslutninger, så som ekstrabevilling til Skovhuset, så de kan opretholde deres udstillinger, Egnsteateret er blevet oprettet, ungemusikalen, syng dansk dagen med mange flotte og gode arrangementer. Hvilke planer har dit parti for kulturelle tiltag for den kommende byrådsperiode? SF ønsker at beholde de forskelligheder som er i kommunen. De to biografer, Galaksen, Farum kulturhus, bibliotekerne både med hensyn til udlån af bøger og alle de arrangementer som foregår på et bibliotek. En kort redegørelse for dit partis langsigtede kulturpolitik for Furesø Kommune. I fremtiden kunne SF godt ønske sig, at man som borger kunne komme på biblioteket når man ønskede det, og flere borgerrettet aktiviteter, og så skal der tænkes utraditionelt. Vi ligger tæt på København og alle deres tilbud, skal derfor ikke have helt det sammen, men lidt af det og så noget som er Furesøs.Gøre brug af Flyvestationen til Kulturelle formål, det er kun fantasien der sætter grænser.

6 Hvad har dit parti specielt gjort for kulturen i den indeværende byrådsperiode? Mogens B. Andersen Liberal Alliance har ikke været repræsenteret i byrådet i den forløbne periode, men løbende fulgt byrådsmøderne. Hvilke planer har dit parti for kulturelle tiltag for den kommende byrådsperiode? Liberal Alliance Furesø har noteret os borgernes ønsker på kulturområdet, som de er udtrykt i vision Furesø'; " Vi skaber løsninger sammen" Det er de ønsker, der skal arbejdes ud fra." Liberal Alliance Furesø har en positiv indstilling til forslag som indeholder et bæredygtigt privat engagement indenfor kultur og fritid. Ønsker til kulturelle begivenheder skal komme fra græsrødderne, og bør i videst muligt omfang økonomisk kunne hvile i sig selv. Kommunale midler bør primært bruges på fritidsaktiviteter til unge. Helt konkret synes vi at der skal arbejdes for at vores mange gode faciliteter, herunder Farum Park i højere grad end i dag udnyttes til kultur arrangementer, der kan sætte Furesø på landkortet, og gøre det lidt mere sjovt at være ung i Furesø. En kort redegørelse for dit partis langsigtede kulturpolitik for Furesø Kommune. Vi ser ingen særlig forskel på den kortsigtede som langsigtede kulturpolitik. Midler hertil er et prioriteringsspørgsmål i det totale budget.

7 Per Kattrup Hvad har dit parti specielt gjort for kulturen i den indeværende byrådsperiode? DANSK FOLKEPARTI har i den nuværende valgperiode arbejdet på- og været med til at gennemføre at Furesø Kommune i dag er en god, sund og grøn Bopælskommune. Det er vigtigt for borgernes trivsel, at der er rigeligt med fritidstilbud og aktiviteter og DF har derfor i sin første periode i byrådet prioriteret kulturpolitiken på lige fod med en aktiv ældrepolitik. Hvilke planer har dit parti for kulturelle tiltag for den kommende byrådsperiode? Furesø Kommune er i dag HOVEDSTADENS HAVE med store grønne skovområdet, historiske samlingsposter og med en kulturel baggrund opbygget over hundrede af år. Vi vil fortsat kæmpe vor at bevare disse naturområder, give dem liv og vise dem intresse også for de mange mennesker fra andre dele af Danmark og fra hele verden, som søger oplevelser og informationer om fortiden. Uden at kende vor fortid kender vi heller ikke vor nutid. Vi vil i næste byrådsperiode fortsætte med at tiltrække den moderne turist. Turisme giver flere arbejdspladser, er erhvervsfremmende og skaber omsætning og fremgang for erhvervslivet. Vi ønsker også at borgerne og erhvervslivet i deres hverdag og til salgfremme bruger de lokale seværdigheder, museer og specialiteter, så det bliver attraktivt at komme til Furesø Kommune at bo, at det bliver et sted hvor ældre og yngre generationer i fællesskab opnår livsglæde, livskvalitet og indhold. En kort redegørelse for dit partis langsigtede kulturpolitik for Furesø Kommune. Jeg vil som nyt byrådsmedlem i Furesø Kommune fortsætte mine aktiviteter, bruge min viden og kreativitet bl.a. i kulturstederne Skovhuset ved Søndersø, Farum Kulturhus og i Galaxens teater og musikverden. Jeg ønsker derfor aktiv indflydelse på Furesø Kommunes kultur- og arkitekturpolitik.

8 Lars Carpens Furesø har nogle af de mest kultur- og idrætsaktive borgere i landet, og det er en styrkelse af fællesskabet, når borgere mødes og glædes ved aktiviteter som teater, musik, idræt, naturoplevelser eller frivilligt arbejde. Venstre vil værne om vore kulturhuse, og det særdeles vigtige samspil kulturhusene udgør med Farum Bytorv og Værløse Bymidte. Venstre ønsker at kommunen aktivt deltager i FCNs erhvervsnetværk med henblik på at skabe vækst og udvikling i kommunen. Det er vigtigt, at kommunen er lydhøre overfor alle typer af foreninger, som vil være med til at udvikle Furesø. Det kan være teaterforeninger, kunstforeninger, musikforeninger, idrætsforeninger, beboerforeninger, besøgsvenner eller andre, som ønsker at skabe aktiviteter til glæde for en større gruppe af Furesøs borgere. Furesø har en masse idrætsfaciliteter og endnu flere, der gerne vil benytte dem. Venstre vil arbejde for at vores idrætsfaciliteter får øget tilgængelighed. F.eks. skal Farum Svømmehal være mere tilgængelig for borgerne. Vi skal udnytte vores mange faciliteter til det maksimale. Vi skal udvide åbningstiderne, bruge ledige haller f.eks. om formiddagene til seniorer/pensionister, og være åbne overfor flere nye anvendelsesmuligheder, og vi skal bygge en ny fleksibel idrætshal i Værløse for at imødekomme den store efterspørgsel efter træningsfaciliteter. Venstre ønsker, at undersøge mulighederne for etablering af en idrætshøjskole i Furesø. Vi vil skabe mulighed for at integrere kultur-, fritids- og idrætsforeningernes aktiviteter med skoler og pasningstilbud. For så tidligt som muligt at bibringe de unge lyst og interesse for foreningslivet."

9 Øivind Vilsholm Hvad har Enhedslisten gjort for kulturen i den indeværende byrådsperiode? Uden en plads i byrådet, har vi holdt os til det, vi har kunnet påvirke på græsrodsniveau. Mange medlemmer er aktive i de kulturelle foreninger, hvor de har bidraget i det frivillige arbejde. Hvilke planer har Enhedslisten for kulturelle tiltag i den kommende byrådsperiode? Enhedslisten satser først og fremmest på at bakke op om alle de frivillige foreningers store arbejde. Byrådet skal være klar med en økonomisk håndsrækning, når der er gode initiativer, så en udvidelse af kulturpuljen vil stå højt på vores ønskeseddel. Vi ved også, at en forhøjelse af de faste støttebeløb til de kulturelle fyrtårne vil kunne give mere kvalitet - f.eks. i Kulturhuset i Farum og i Skovhuset. Vi har selvfølgelig også kig på Flyvestationen, og kan der findes midler til at Flymuseum, som ikke kommer til at gå fra den øvrige kultur, så vil vi gerne arbejde videre med det. Men andre ideer skal også i spil. Enhedslistens langsigtede kulturpolitik i Furesø Kommune Foreningernes arbejde er der, hvor vi ser, at Furesø har sin styrke. Det skal fortsat være omdrejningspunktet, og det kunne være interessant at tænke mere i samspillet mellem det frivillige og det professionelle. Vi vil gerne sætte gang i en proces, hvor f.eks. Galaksen og Furesø Museer kunne spille endnu mere sammen med de forskellige foreninger. Men det skal vi selvfølgelig først og fremmest drøfte med de forskellige foreninger, for det skal være lysten, der driver værket.

10 I Furesø kommune har man besluttet at Folkeoplysningsloven også dækker de kulturelle foreninger. Det betyder at kulturelle foreninger kan låne lokaler til aktiviteter hos kommunen - gratis. Eneste krav er at foreningen er en godkendt forening. Ansøgning om dette sendes til Folkeoplysningsudvalget/FOU (se adresse nedenfor), her kan I søge om godkendelse og samtidig søges om at blive lokalelånsberettiget. DOG: I Galaksen skal betales -ikke leje- men for pedel, lys og lyd, opstilling/nedtagning samt et administrationsgebyr. På FOU-møde den 16./ blev der dog åbnet mulighed for at de kulturelle foreninger kan søge FOU om tilskud til dette. På FOU-møde den 29/ blev følgende vedtaget vedr. tilskud til Jubilæumsaktiviteter: at der kun gives tilskud til konkrete jubilæumsaktiviteter at der kun gives tilskud til godkendte foreninger at der gives tilskud ved 10, 25, 50, 75 og 100 års jubilæer at tilskuddet fast udgør 100,- kr. pr. år dog aldrig mere end den forventede udgift til den konkrete aktivitet Kulturpulje Furesø Hvad kan man søge om puljemidler til? Du kan søge om puljemidler til nye initiativer på kulturområdet i Furesø Kommune. Det skal være helt nye initiativer, udviklingsarbejde eller enkeltstående projekter som fornyer og udvikler kulturområdet i Furesø Kommune. F.eks.: - Aktiviteter, der omfatter alle borgere i Furesø - Nye aktiviteter nye ideer som sætter fokus på kulturen i Furesø - PR beløbet skal være realistisk i.f.t. det p.t. gældende prisniveau - Undervisning, der er relevant for arbejdet i en frivillig, kulturel forening - Udgifter til udøvende, fremmede kunstnere, instruktører, og lignende. - Der skal ikke prioriteres mellem arrangementer for voksne og for børn - Ved større arrangementer kan der gives en "regnvejrs"-underskudsgaranti FOU bevilger som hovedregel underskudsgaranti til foreningerne fra Kulturpuljen. En underskudsgaranti vil sige, at hvis arrangementet giver underskud, kan underskud-det dækkes op til det beløb, der er givet i underskudsgaranti. Hvem kan søge om puljemidler? Alle frivillige kulturelle foreninger, der er godkendt som forening af FOU samt enkeltpersoner. Hvilke kriterier skal være opfyldt? Ansøgningen skal indeholde følgende: - Formålet hvad er ideen med aktiviteten - Indholdet Hvordan skal det foregå - Målgruppen Hvem henvender foreningen sig til - Medvirkende hvem medvirker ved udførelsen - Tidspunkt hvornår finder arrangementet sted - Sted- Hvor finder arrangementet sted - Budget for arrangementer, herunder hvor stor en andel der betales af foreningen og hvor stor en andel, der er deltagerbetaling. FORTSÆTTES NÆSTE SIDE

11 Hvad gives der ikke tilskud til? - Bespisning - Alm. foreningsarrangementer - der kun er rettet mod foreningens medlemmer - Arrangementer, der i forvejen får eksterne tilskud såsom puljen "Budgetterede tilskud" dog kan FOU bevillige evt. tilskud til helt nye initiativer - Driftsmidler og materialer - Kulturelle foreninger, der ikke er hjemmehørende i Furesø kommune - Kommercielle aktiviteter. Hvornår kan man søge? Man kan søge hele året. Ansøgningerne behandles af udvalget ved udvalgets møder. Folkeoplysningsudvalget vil i hvert enkelt tilfælde træffe afgørelse om tildeling af puljemidler ud fra såvel de nævnte retningslinjer som ud fra den samlede vurdering. Ansøgningen skal sendes til Kultur og Fritid, Furesø Kommune, Kulturhuset, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum eller på til: Eventpuljen Kriterier for at søge er følgende: Eventpuljen er til nytænkning af kulturen for borgere i Furesø Kommune. Hvem kan søge? Alle kulturinstitutioner i Furesø Kommune, ikke-folkeoplysende foreninger, grupper og enkeltpersoner kan søge om midler fra Eventpuljen. Puljen er på kr. i Hvad kan man søge om midler til? Man kan søge om midler til nye aktiviteter og projekter. Formålet for puljen er understøttelse af ungekultur, men også andre aktiviteter kan komme i betragtning. Ansøgninger skal beskrive motivationen for projektet, og være vedlagt en projektbeskrivelse. Det er Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget, der behandler ansøgningerne. Udvalget kan også selv foreslå projekter. Hvornår kan man søge? Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget behandler ansøgninger 2 gange årligt. Til mødet den 12. september er ansøgningsfristen den 23. august. Ansøgningen skal sendes til Kultur og Fritid, Furesø Kommune, Kulturhuset, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum eller på til: Den digitale kulturkalender Download med QR-koden

12 Koncert Kor- workshop på Spildanskdagen den 31. oktober 2013 kl i Galaksen, Værløse Glasbjergene til tekst af Eva Chortsen og musik af John Høybye. Efter de sidste års succeser er vi blevet mere modige og prøver kræfter med et lidt mere krævende værk. Til værket indgår 12 malerier, som vil blive vist og visualiseret samtidig med musikken. Om værket er skrevet følgende: "12 billeder i tekst og musik" står der på forsiden af denne udgivelse, og så er det meste jo sagt! Et meget frugtbart samspil mellem billedkunsten (12 fantastiske billeder, der repræsenter noget af det ypperste fra Anna og Michael Ancher over Oluf Høst til Carl Henning Pedersen), lyrikken og musikken. Eva Chortsen har til hvert af billederne skrevet et digt, der er en præcisering af det centrale i billedet, men som også tilfører digterens egne associationer. John Høybye har, i sin vanlige, legende tilgang til musik og komposition, skrevet og arrangeret smukke melodier, der klæder såvel billederne som digtene. Medvirkende: 140 korsangere fra Furesø Kommune og omegn Klaver: Carl Ulrik Munk Andersen Sax: Jesper Løvdal Bas: Mikkel Nielsen Trommer: Gunnar Kristiannsen Visualisering: Torben Olander Dirigent: John Høybye

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

NYHEDSBREV FRA KULTURELT SAMRÅD FURESØ AUGUST / SEPTEMBER 2013

NYHEDSBREV FRA KULTURELT SAMRÅD FURESØ AUGUST / SEPTEMBER 2013 NYHEDSBREV FRA KULTURELT SAMRÅD FURESØ AUGUST / SEPTEMBER 2013 7 sider DAGENS PROGRAM 11.00 KULTURDAGEN ÅBNES V. borgmester Ole Bondo Christensen 11.15 FANDANGO 2 numre fra sidst opførte forestilling vises

Læs mere

Kulturelle tilskud. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud

Kulturelle tilskud. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Kulturelle tilskud Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Kulturelle tilskud rammer og vilkår Rudersdal Kommune har formuleret en frivillighedspolitik, der har til formål at styrke, synliggøre og

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune 1. MUSIKTANKEN. 2. Kontaktperson: Karen M.V. Olesen Løkkenvej 436, Stenum 9700 Brønderslev Tlf: 21291588 Email: post@karenmvolesen.dk www.karenmvolesen.dk

Læs mere

EGNS-AVIS for området V.4RLØSE-EGNEN 3500 Værløse side 12 Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt-9'1945 Uge 3-2010 Kultur, Fritidsog Idrætsudvalget havde møde den 6.1. Man godkendte

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget Fritidspolitik 2010 Folkeoplysningsudvalget Gode fritidstilbud kommer ikke af sig selv. De skal planlægges og organiseres, ofte af frivillige, der bruger deres fritid, energi og engagement på det. Fritiden

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Kultur- og Fritids- POLITIKKEN 2013-2017 Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Forord side 3 Folkeoplysningspolitikken side 4 Indhold Landdistriktspolitikken side 10 Kulturpolitikken side 16 side 3 Forord Tønder

Læs mere

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Start- og udviklingspuljen. 4 Formål.. 4 Hvad gives

Læs mere

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Kolding Kommune Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Fritid og Idræt 13-11-2011 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Mission... 4 Strategi... 4 Brugerinddragelse... 5 De frivillige

Læs mere

Samrådets repræsentant i Folkeoplysningsudvalget

Samrådets repræsentant i Folkeoplysningsudvalget Kulturelt Samråd i Høje-Taastrup Kommune Referat fra mødet den 27.01.2015 i Kulturcentret Ruth Trier Jette Thomsen Jørgen Kristensen Benny Pedersen Anette Dahl Nielsen Otto Vinter Tine Brings Brock Jørn

Læs mere

Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling

Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling på møde i Udvalget for kultur og planlægning d. 4. juni 2013. A. sart Danseteater - 13/12988 sart Danseteater søger produktionstilskud på

Læs mere

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK 2012 15 MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER Oplag: 500 Udgiver: Fredericia Kommune, 2012 Grafisk

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10 Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitikken for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 1. juli 2008. Politikken

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Sørger for, at ældre, syge og udsatte får den nødvendige omsorg, pleje og hjælp.

Sørger for, at ældre, syge og udsatte får den nødvendige omsorg, pleje og hjælp. Det talte ord gælder Borgmester Carl Christian Ebbesens tale ved Borgerrepræsentationens førstebehandling af budget 2015 28. august 2014 Verdens bedste by. Det er København. For tredje år i træk har magasinet

Læs mere

Byrådet har som en del af budgetaftalen for 2013-2016 besluttet, at der skal udarbejdes et beslutningsoplæg vedrørende etablering af et hus

Byrådet har som en del af budgetaftalen for 2013-2016 besluttet, at der skal udarbejdes et beslutningsoplæg vedrørende etablering af et hus Borgernes hus Byrådet har som en del af budgetaftalen for 2013-2016 besluttet, at der skal udarbejdes et beslutningsoplæg vedrørende etablering af et hus med hovedbibliotek, musikskole, mødelokaler mv.

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 I en række år har det været en vanskelig opgave at lægge budget her i Aarhus. For vi har hvert år skullet finde store besparelser. Sidste

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 8 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb kun i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg:

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Integrationsindsatsen på kultur- og fritidsområdet skal ses i lyset af det

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 31-10-2002

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 31-10-2002 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 31-10-2002 Mødedato: 31-10-2002 Mødetidspunkt: kl. 15.00-18.30 Mødested: B246 Cai Møller. Jytte Schaltz deltog fra kl. 15.20. Anders Gram Mikkelsen

Læs mere

Folkeoplysningspolitikken udmøntes via Folkeoplysningsudvalgets arbejde og valgte indsatsområder.

Folkeoplysningspolitikken udmøntes via Folkeoplysningsudvalgets arbejde og valgte indsatsområder. Indhold Forord... 3 Visioner og målsætninger for området... 4 Rammer for folkeoplysning i Hillerød Kommune... 4 Økonomiske rammer... 4 Udviklingspuljen... 4 Voksenundervisning... 4 Frivilligt foreningsarbejde...

Læs mere

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Partnerskaber mellem foreningslivet og kommunen om løsning af konkrete opgaver Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Partnerskaber mellem foreningslivet

Læs mere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune I de mange år jeg har beskæftiget mig med politik, har mit arbejde været præget af: Ærlighed Åbenhed Dialog Du kan læse mere om mit politiske virke

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012. Epinion og Pluss Leadership

Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012. Epinion og Pluss Leadership Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012 Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Spørgeskemaundersøgelse. Spurgt mere end 12.000 Besvarelser

Læs mere

FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af. Forsamlingshusenes aften Middelfart september 2010

FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af. Forsamlingshusenes aften Middelfart september 2010 FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af forsamlingshuse? LOKALE-OG ANLÆGSFONDEN: Hvem, hvad og hvordan? FORSAMLINGSHUSET I FREMTIDEN: Modernisere og udvikle, i stedet for at afvikle? LOKALE-

Læs mere

Open Call 2015. Ansøgningsvejledning

Open Call 2015. Ansøgningsvejledning Open Call 2015 Ansøgningsvejledning OPEN CALL 2015 OPEN CALL 2015 Aarhus 2017 inviterer nye kulturprojekter til at blive en del af programmet et helt år med kulturelle oplevelser! Vi udvikler et program,

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik Holbæk Kommunes kultur- og fritidspolitik Indhold Forord... s. 3 1. Fremtidens udfordringer... s. 6 2. Vores overordnede ambitioner... s. 8 3. Udviklingsområder: a. Kulturmuligheder for og med alle...

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 Ansøgningsfrist

Læs mere

Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve

Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve Kun hver tredje dansker tror, at flere penge vil forbedre folkeskolen. 56 % tror på flere faglige krav og mere disciplin. Flertallet er tilfreds med lærerne,

Læs mere

Det er Kommunalbestyrelsens mål - gennem en aktiv kulturpolitik - at gøre Ballerup Kommune kendt for:

Det er Kommunalbestyrelsens mål - gennem en aktiv kulturpolitik - at gøre Ballerup Kommune kendt for: MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 40.38 Kulturel virksomhed Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Kulturbevillingen omfatter: Fællessekretariat på Lautrupgård. Musik

Læs mere

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00 Idrætskonference i Randers 2010 lørdag den 18. september 8:30-15:00 SIKR (Samvirkende Idrætsklubber i Randers) arrangerer i samarbejde med Kultur- og fritidsforvaltningen en konference for idrætsforeninger

Læs mere

Forord. Pia Allerslev

Forord. Pia Allerslev Forord UDKAST De seneste 10 år har budt på markante ændringer i det københavnske kultur- og fritidsliv. De selvejende institutioner KUC og KI er kommunaliserede. Kommunen er nu direkte ansvarlig for drift

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Vedtaget af Viborg Byråd 25. september 2013. Folkeoplysningspolitik

Vedtaget af Viborg Byråd 25. september 2013. Folkeoplysningspolitik Vedtaget af Viborg Byråd 25. september 2013 Folkeoplysningspolitik Indhold Borgmesteren.... 3 Kulturudvalgsformanden.... 4 Indledning... 5 Rammer og afgrænsning... 5 Målsætninger....6 Brugerinddragelse...

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012.

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012. Godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. maj 2012. Handlekatalogets temaer (indsats = vi gør i politikken) Frivillige ledere Silkeborg Kommune letter de bureaukratiske krav til idræts- og fritidslivet

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Oplæg om DUFs InitiativStøtte. 21. Januar 2014 V. Konsulent Jakob Harbo Kastrup

Oplæg om DUFs InitiativStøtte. 21. Januar 2014 V. Konsulent Jakob Harbo Kastrup Oplæg om DUFs InitiativStøtte 21. Januar 2014 V. Konsulent Jakob Harbo Kastrup Kort om DUF DUF er en service- og interesseorganisation for 70 ungdomsorganisationer. DUF fremmer unges deltagelse i foreningslivet

Læs mere

Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik KOLDING KOMMUNE. Fritid og Idræt KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1

Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik KOLDING KOMMUNE. Fritid og Idræt KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1 KOLDING KOMMUNE Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik Fritid og Idræt V0_Våben_Rød KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord................................

Læs mere

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013 Epinion og Pluss Leadership ALLE DE PROCENTER Alt kan ikke måles og vejes! Kvantitet som udgangspunkt for: Kvalificeret debat, Udvikling og Kvalitet State of

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

Søg støtte til projekter

Søg støtte til projekter Søg støtte til projekter hvor tværfaglighed eller inddragelse af brugerne er grundstenen. Vær med til at fremme tværfagligheden og inddragelse af brugerne indenfor kultur & fritid og teknik & miljø -områderne.

Læs mere

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler 1. Hvem kan låne kommunens lokaler? Foreninger i Sønderborg Kommune samt enhver af kommunens borgere, der ønsker at tage initiativ til et arrangement med

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Samarbejdsaftale. For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof

Samarbejdsaftale. For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof Samarbejdsaftale For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Aftalens parter 3. Kontaktdata 4. Vedtægter 5. Ledelse og organisation 6.

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub Tune IF Idrætsfritidsklub 1. Indledning: Tune IF har, i forbindelse med vor visionsudarbejdelse for alle vore aktiviteter, igen drøftet mulighederne for at etablere en Tune IF Idrætsfritidsklub. Tune IF

Læs mere

Udbygget oversigt over udmøntning af folkeoplysningspuljen 2013 (annonceret og tilsagnsgivet primo 2014)

Udbygget oversigt over udmøntning af folkeoplysningspuljen 2013 (annonceret og tilsagnsgivet primo 2014) Udbygget oversigt over udmøntning af folkeoplysningspuljen 2013 (annonceret og tilsagnsgivet primo 2014) Der er i alt modtaget ansøgninger til 102 projekter med en samlet ansøgt tilskudsramme på 9,8 mio.

Læs mere

Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen.

Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen. Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen. Index INDHOLDSFORTEGNELSE side Innovativ digital formidling... 3 Idékatalog 4 Udvalgte funktioner 5 Kort 6 Kalender 7

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 (Puljen genudmeldes

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Oktober INFO. Nyhedsbrev fra Kultur og Fritid Oktober 2010. I dette nyhedsbrev

Oktober INFO. Nyhedsbrev fra Kultur og Fritid Oktober 2010. I dette nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Kultur og Fritid Oktober 2010 NYHEDSBREV Oktober INFO Afholder din forening eller klub et spændende arrangement i løbet af efteråret, eller vil du dele informationer om aktiviteter og initiativer

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 13-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Hvordan skal Byrådets midler under væksttemaet ildsjæle udmøntes?

Hvordan skal Byrådets midler under væksttemaet ildsjæle udmøntes? Hvordan skal Byrådets midler under væksttemaet ildsjæle udmøntes? ILDSJÆLE- LOKOMOTIVET VÆKSTKUL PROJEKT PROJEKT Oplæg til debat- og høringsmøde den 15. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund.. 1 2.

Læs mere

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene Aftale mellem Byrådet og Randers Bibliotek 2008 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen 5. Opfølgning på målene 6. Økonomi

Læs mere

Resume Ballerup Kommune vedtog i 1995 en ungdomspolitik. Der foreligger nu en revideret udgave, som har været sendt til høring.

Resume Ballerup Kommune vedtog i 1995 en ungdomspolitik. Der foreligger nu en revideret udgave, som har været sendt til høring. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 12) Meddelelser a) Præsention af Medborgerhuset v/susanne Barfod b) Forslag til ændring af Lov om støtte til Folkeoplysning c) Høringssvar vedrørende

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Mandag den 22. juni 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Svømmeklubben Pilehaveskolen Horsbred 197 A Indgang til højre for svømmehallen

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet

Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet af Trine Bille Kristiansand Kommune i Norge har en stiftelse Cultiva Kristiansand Kommunes Energiværksstiftelse. Stiftelsen har

Læs mere

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Internationaliseringsudvalg Som led i budgetforliget 2015 blev det besluttet at nedsætte et midlertidigt internationaliseringsudvalg

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Sundhedsfremme i tidlig stadie Sundhedsplejen + frivillige Sundhedsplejen + frivillige

Læs mere

Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice)

Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice) Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice) Udmøntning af effektiviseringskravet på 0,5 % via reduktion i lønfremskrivningen i 2015 og frem fordeles i Borgerservice

Læs mere

Dokument til underskrift. Ansøgningsskema til puljer under Kultur og Fritid

Dokument til underskrift. Ansøgningsskema til puljer under Kultur og Fritid Vordingborg Kommune Postboks 1060 0900 København C Dokument til underskrift Ansøgningsskema til puljer under Kultur og Fritid Antal sider i dokumentet inklusiv denne forside: 7 Husk at denne forside skal

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

Filmaftale 2011-2014

Filmaftale 2011-2014 Filmaftale 2011-2014 2014 27. oktober 2010 Med den filmpolitiske aftale for 2011-2014 ønsker regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti,

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere