Overordnede retningslinier. Forebyggelse af seksuelle krænkelser og overgreb brugere / beboere imellem. Voksen handicap og psykiatriområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overordnede retningslinier. Forebyggelse af seksuelle krænkelser og overgreb brugere / beboere imellem. Voksen handicap og psykiatriområdet"

Transkript

1 Overordnede retningslinier Forebyggelse af seksuelle krænkelser og overgreb brugere / beboere imellem Voksen handicap og psykiatriområdet Dag- og døgntilbud - Handicap & Psykiatri - Ballerup Kommune 1

2 Forord Ballerup Kommune har som konsekvens af kommunalreformen fået flere tilbud målrettet borgere med nedsat fysisk og eller psykisk funktionsevne eller psykisk sygdom. Der har efterfølgende vist sig behov for udarbejdelse af fælles overordnede retningslinier. Disse danner rammen for forebyggelse af seksuelle krænkelser og overgreb beboere / brugere imellem i dag- og botilbud under Ballerup Kommune. For nogle funktionshæmmede borgere gælder, at de udviklingsmæssigt er et sted fysisk og et andet sted mentalt. Når man kan mærke kroppen længes og ens forstand ikke er udviklet alderssvarende så giver det problemer. Måske udfolder man så sin seksualitet på uheldig vis. For at forebygge seksuelle krænkelser og overgreb - og hvor såvel den krænkede som krænkeren er beboer / bruger i tilbuddet - er det vigtigt at kunne tale åbent om seksualitet. Erfaringer viser, at for at kunne bidrage til at forebygge seksuelle krænkelser og overgreb er det vigtigt med et åbent miljø, hvor medarbejdere og beboere / brugere kan tale om emnet. Det er vigtigt, at medarbejdere ikke står alene med en sag, hvis en seksuel krænkelse eller overgreb sker. Det er vigtigt, at der foreligger retningslinier for handling. At tale åbent om og forholde sig til seksualitet og herunder ikke mindst give rådgivning og støtte til beboere / brugere kan virke forebyggende på uhensigtsmæssig eller helt uacceptabel seksuel adfærd. Seksualitet er en integreret del af ethvert menneskes personlighed og et basalt behov uanset handicap. Seksualitet er individuel og forskellig i forskellige livsfaser. Derfor er det nødvendigt i det enkelte tilbud inden for voksen handicapområdet at drøfte beboeres / brugeres lyster og behov med udgangspunkt i livssituationer, funktionsniveau, kultur, religion, ønsker, følelser og grænser. Det er ligeså nødvendigt på det enkelte sted generelt at drøfte normer og praksis. En række spørgsmål danner grundlag for drøftelserne. For eksempel spørgsmål om: Hvor går grænserne? Hvordan støttes beboere / brugere i at få et seksualliv. Hvor meget skal personalet hjælpe dem i forbindelse med deres seksualitet? Hvem skal give vejledning og oplæring? I hvilket omfang og i hvilke situationer vil personalet hjælpe? I gældende ministeriel vejledning om seksualitet uanset handicap er der en beskrivelse af, hvordan man af hensyn til retssikkerheden sikrer sig det nødvendige mundtlige eller skriftlige samtykke fra beboeren i forhold til for eksempel at yde seksualvejledning og oplæring. Hvornår er adfærd uacceptabel? Hvilken adfærd accepteres i fælles offentligt rum og hvad forstår man ved problematisk eller uacceptabel adfærd? Hvornår er adfærd krænkende for andre brugere, beboere og personale? Hvornår skal en beboer hjælpes fra det fælles til sit private rum? Hvad skal personalet gøre, hvis beboere har andre grænser for intimitet og seksualitet end personalet? Privatliv skal respekteres men hvor langt? Respekt for det private rum er essentielt. Personale skal respektere, at det er beboerens hjem, hvor det er beboerens egne normer og regler som gælder. Men hjemmet er også personalets arbejdsplads. Hvordan håndterer man som personale, at beboere udøver deres seksualitet, mens personale er til stede? Hvordan sikres personalets grænser? Hvordan håndteres seksuelle tilnærmelser fra en bruger / beboer over for personale og hvordan kan personalets egne grænser respekteres? Hvordan sikres, at personalets grænser for, hvad de ønsker at medvirke til eller hvilken adfærd de skal acceptere ikke overskrides? Hvilke regler skal gælde for personale? Skal der være regler for, hvordan personalet må gå klædt? Må man for eksempel kramme, kærtegne og kysse beboere på håret og på kinden? Hvordan med anden berøring ved behov for hjælp til personlig hygiejne? 2

3 Hvordan forholder personalet sig til seksualitet hos beboere uden verbalt sprog? Hvordan kan man som medarbejder være sikker på, at man forstår det behov, beboeren forsøger at udtrykke og ikke misforstår og dermed kommer til at overskride beboerens grænser? Skal pårørende informeres? Hvordan forholder man sig til seksualitet i forhold til pårørende? I hvilke situationer skal pårørende inddrages? Netop drøftelse af normer og regler for brugeres og eller beboeres seksuelle adfærd skal ligge til grund for tilbuddets udarbejdelse af egen praksis. Egen praksis skal være sammenhængende med disse overordnede retningslinier. Skulle seksuel krænkelse eller overgreb alligevel ske skal der ske anvendelse af de administrative procedurer og indberetnings- og vejledningsmateriale, som er udarbejdet. Disse overordnede retningslinier, skema- og indberetningsmateriale m.v. gøres tilgængelige i IT version på afdelingen Job & Familie og tilbuddenes hjemmeside. Denne pjece er resultatet af et forløb, der har involveret administrationen og Dag- og Døgntilbud under afsnittet Handicap & Psykiatri i Job & Familie. Derudover har repræsentanter fra Forældreforeningen til handicappede børn bidraget til såvel disse overordnede retningslinier som til indberetnings- og vejledningsmateriale. Dermed har foreningen haft medindflydelse på det samlede materiale. Materialet har været forelagt i Handicapråd og i Socialudvalget i Om de overordnede retningslinier Formål I FN s standardregler om lige muligheder for handicappede understreges det, at mennesker med nedsat funktionsevne skal have mulighed for at opleve deres egen seksualitet og have seksuelle forhold på linie med andre mennesker og, at de i denne forbindelse skal støttes gennem lovgivning samt med relevant rådgivning. Ballerup Kommunes overordnede retningslinier for voksen handicapområdet skal bidrage til at skabe et fælles værdi- og regelsæt i arbejdet i kommunens uddannelses-, beskæftigelses- og personstøttetilbud samt i aktivitetsog samværstilbud og botilbud målrettet borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og psykisk syge. Retningslinierne er udarbejdet med forebyggende sigte og handler overordnet om den enkelte handicappedes rettigheder, personalets rettigheder og forpligtelser, men også retningslinier for personalets adfærd og arbejde for at mindske risikoen for, at en medarbejder bliver anklaget for at have krænket en bruger / beboer. Tillige retningslinier for handlinger, hvis en bruger / beboer er udsat for krænkelse eller overgreb og krænkeren selv er bruger / beboer. At have kendte retningslinier skaber bedre opgaveløsning i situationer, som kræver handling. De enkelte tilbud inden for voksen handicapområdet forholder sig aktivt til retningslinierne ved at tage stilling til, hvordan disse omsættes og implementeres lokalt. Det er vigtigt, at retningslinierne er kendt af målgrupperne. Målgrupper 3

4 Den primære målgruppe er unge og voksne borgere i Ballerup Kommune og fra andre kommuner og som er brugere af og / eller beboere i kommunens tilbud inden for voksen handicapområdet. Derudover henvender retningslinierne sig til pårørende til brugere og beboere - og ikke mindst til ledelse og medarbejdere i de enkelte tilbud. Handicapbegreb Handicapbegrebet er beskrevet i kommunens handicappolitik. Handicappede er borgere, som har nedsættelse af en eller flere funktioner. Der kan være tale om så forskellige handicap som psykisk udviklingshæmning, hjerneskade, bevægelseshandicap, psykisk sygdom eller kombinationer heraf. Fælles for borgere med handicap er, at deres funktionsnedsættelse gør det vanskeligt for dem at klare sig i situationer, hvor der ikke er taget hensyn til funktionsnedsættelsen. Vejledning om seksualitet uanset handicap Socialministeriets vejledning fra 2001 er fortsat gældende. Vejledningen skal både sikre handicappede og medarbejderes rettigheder. Vejledningen indskærper, at mennesker med nedsat funktionsevne skal have mulighed for at opleve deres egen seksualitet og have seksuelle forhold på linie med andre mennesker og, at pædagoger og andre medarbejdere på det sociale og sundhedsfaglige område skal støtte dem i det. Samtidig angiver vejledningen en række retningslinier, der kan bruges i det dilemmafyldte arbejde med seksualitet. Formålet med vejledningen er: at beskrive den støtte og hjælp, der kan ydes til personer med nedsat fysisk og eller psykisk funktionsevne at oplyse hjælpepersoner om, hvilke forpligtelser og rettigheder de har i forhold til at yde støtte og hjælp til seksualitet at beskrive de retlige rammer, så både hjælpepersoner og personer med nedsat fysisk og eller psykisk funktionsevne kan være trygge ved henholdsvis at give og modtage hjælp at angive nogle pædagogiske retningslinier, der kan afklare nogle af de tvivlssituationer, som hjælpepersoner kan stå i, når de skal give oplæring, støtte og hjælp til seksualitet 4

5 Retningsliniernes fokusområder Tryghed Brugere og beboere og deres forældre / pårørende skal føle tryghed ved at være brugere eller beboere i kommunens tilbud målrettet borgere med (betydelig) nedsat fysisk / psykisk funktionsevne. Der skal være mest mulig sikkerhed for, at ingen udsættes for seksuelle krænkelser eller overgreb. Sker krænkelse eller overgreb skal der være tillid til professionel håndtering. Personalet har også brug for et trygt arbejdsmiljø. I deres virke skal de mindske risikoen for, at en medarbejder bliver anklaget for at have krænket en bruger / beboer. Kommunikation En væsentlig opgave for personalet er at yde vejledning og støtte også i forhold til seksualitet. Personalet skal sikre, at man kan snakke om seksuelle emner ligesom det er vigtigt at lære brugere / beboere at respektere egne og andres personlige grænser. Værdier og holdninger At fastlægge gode retningslinier for, hvordan vi omgår hinanden er vigtigt set i et forebyggende perspektiv. Det være sig medarbejdere imellem, brugere / beboere imellem eller medarbejdere og brugere / beboere imellem. Undervisning og information Medarbejdere skal kende gældende lovgivning og de skal have redskaber til at handle. Unge / voksne med handicap skal kende deres rettigheder og have kendskab til samværsregler, men også have kendskab til strafbare handlinger og konsekvenser. Handling ved seksuel krænkelse eller overgreb Personalet skal kende og handle efter gældende procedurer og retningslinier i tilfælde af, at seksuel krænkelse eller overgreb sker på en bruger / beboer. 5

6 Tryghed Unge og voksne med nedsat fysisk og eller psykisk funktionsevne som er i kommunens dag- og botilbud eller uddannelsestilbud befinder sig i netop disse tilbud for at modtage personlig omsorg, pleje og støtte eller modtage undervisning og indgå i en udviklings- og læringsproces. I alle tilfælde skal der være oplevelse af tryghed, mens de er i Ballerup Kommunes tilbud. Ballerup Kommunes værdigrundlag for handicaparbejdet i kommunen er i forhold til mødet med borgeren: Værdighed Tolerance Ansvarlighed Dette gøres i dialog med borgeren, hvor der ydes en rettidig indsats i et rum præget af tillid, kreativitet, respekt og nærvær. Det enkelte tilbuds professionelle medarbejdere er alene via deres ansættelse forpligtede til at skabe trygge rammer og mest muligt forebygge, at seksuelle krænkelser eller seksuelle overgreb sker mellem brugere / beboere. Respekten for det enkelte menneske, dets livssituation, værdier og normer, herunder også seksualitet, er væsentlig at have for øje, når tilbuddet om hjælp og støtte tilrettelægges og gives. Der kan imidlertid være situationer, hvor det er nødvendigt at gribe ind i en brugers / beboers råderet og personlige frihed. Dette vil være tilfældet i forbindelse med uacceptabel og ulovlig seksuel adfærd. Seksuel adfærd, der sker mod en anden persons vilje eller er til skade for andre, hører under straffelovens bestemmelser og er strafbar. Der kan være tale om personer, som har svært ved at sætte deres personlige grænser i forhold til seksualitet, og nogle personer kan samtidig have svært ved at forstå konsekvenserne af deres handlinger. Der er også personer, som i det offentlige rum har en seksuel adfærd, som er problematisk, anstødelig eller ulovlig. Pårørende kan have svært ved at håndtere og forstå et nært familiemedlems ukontrollerede seksuelle adfærd. For nogle pårørende kan det virke så anstødeligt, at de helt afviser rigtigheden af den meddelte adfærd. For Ballerup Kommune er det vigtigt, at brugere og beboere og deres forældre / pårørende skal føle tryghed ved at være i kommunens tilbud målrettet borgere med (betydelig) nedsat fysisk / psykisk funktionsevne. Der skal være mest mulig sikkerhed for, at ingen udsættes for seksuelle krænkelser eller overgreb. Sker krænkelse eller overgreb skal der være tillid til professionel håndtering. Tilbuddet er personalets arbejdsplads. For Ballerup Kommune er det også vigtigt, at der tages hånd om personalets sikkerhed og tryghed. At der i personalets adfærd og arbejde er mindst mulig risiko for, at en medarbejder udsættes for anklage om at have seksuelt krænket en bruger eller beboer. 6

7 Mål Ballerup Kommune tilbyder rammer i sine tilbud, der gør, at brugere og beboere med handicap oplever livskvalitet og har mulighed for et godt og trygt hverdagsliv. Pårørende er trygge ved, at deres nærmeste er brugere eller beboere i kommunens tilbud. Retningslinier og handlingsmæssige procedurer i tilfælde af seksuel krænkelse eller overgreb er kendte af brugere / beboere, pårørende og personale og der er tillid til personalets faglighed og handlekraft i eventuelle situationer. Personalets værnemidler for at undgå anklager om at have krænket en bruger eller beboer er nedskrevet og kommunikeret til brugere / beboere, pårørende og andre relevante fagprofessionelle. Kommunikation En væsentlig opgave for personalet er at yde såvel generel som individuel vejledning og støtte også i forhold til seksualitet. Det er vigtigt, at personalet i de forskellige tilbud skaber et positivt og åbent miljø for henvendelser og kommunikation omkring seksualitet. I et forebyggende perspektiv er det vigtigt, at tilbuddets kultur indbyder til åbenhed om, at man kan tage emnet op og, at personale udviser den fornødne fortrolighed. Det er tilsvarende vigtigt, at personale er bevidste om de forskellige signaler, der kan relatere sig til et behov for at drøfte seksuelle spørgsmål og, at signalerne tages alvorligt. 7

8 Det er således det enkelte tilbud, der er ansvarlig for, at de personer, der måtte have behov for det, kan få den fornødne vejledning og information. Den kan enten stilles til rådighed af tilbuddet selv eller ved at tilbuddet anviser / tilbyder eksterne vejledningsmuligheder. Nogle personer vil have vanskeligt ved at tage emnet op, fordi det er meget personligt eller de har måske svært ved at udtrykke sig verbalt. Dette stiller krav til personalet om at have opmærksomhed på, om en person gennem sit kropssprog eller sin adfærd udsender signaler, der kan betyde, at personalet bør tage emnet op. Særligt i kommunikationen med borgere med handicap kan det være vigtigt at anvende forskellige formidlingsmåder og målrette informationer. Borgere med handicap kan mangle verbalt sprog, have læsevanskeligheder eller andre vanskeligheder med at kommunikere. Det er virkeligheder, som personalet skal forholde sig til også i forhold til kommunikation og information omkring seksualitet. For nogle personaler kan det være svært at vejlede og støtte andre personer omkring seksualitet. Det er et emne, der kan gå tæt på ens eget liv og måske overskride ens egne personlige grænser. En måde at håndtere det på er at tage emnet op sammen med kollegerne. I fællesskab at drøfte retlige problemstillinger, etiske dilemmaer og andre af de ofte svære overvejelser, der kan knytte sig til temaet. Gennem en åben dialog sættes der ord på de ting, der kan være svære at tale om. Ballerup Kommune prioriterer godt samarbejde med pårørende. God og relevant kommunikation fremmer det gode samarbejde baseret på dialog og information. Mål I kontakten med brugeren / beboeren omkring seksualitet har personalet en særlig opmærksomhed på kommunikative funktionsnedsættelser og redskaber, der kan fremme kommunikationen. Kommunikationen omkring individuel vejledning og støtte er målrettet. Tilbuddet sørger for, at dets kultur indbyder brugere / beboere og pårørende til åben dialog om seksualitet, herunder emner som relaterer sig til temaet. Information omkring seksualitet er målrettet, nødvendig og tilgængelig. Personalet har rum for diskussion af retlige rammer, etiske dilemmaer og om der er brug for mere uddannelse, supervision og hjælp udefra. I det enkelte tilbud indgår Bruger / Pårørenderåd og bestyrelser i kommunikationen om og udarbejdelsen af tilbuddets strategi og handleplan til udmøntning af disse overordnede retningslinjer. 8

9 Værdier og holdninger Mennesker med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har de samme grundlæggende behov og rettigheder som andre mennesker. Dette menneskesyn er en væsentlig del af servicelovens værdigrundlag. En af de gennemgående målsætninger i serviceloven er at skabe så normale vilkår og livsbetingelser som muligt for mennesker med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Et væsentligt formål med den sociale indsats er at forbedre den enkeltes sociale og personlige funktion samt udviklingsmuligheder. Samtidig skal indsatsen være med til at forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse blandt andet gennem kontakt og samvær med andre mennesker. I disse bestræbelser indgår også spørgsmål om støtte og hjælp i forbindelse med seksualitet. I lighed med andre kan personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne have problemer med deres seksualitet bestående i for eksempel: manglende kendskab til egen seksualitet, manglende kendskab til partners seksualitet eller problemer med at være tæt sammen med et andet menneske. I arbejdet er det naturligt også at drøfte personalets egne normer og adfærd. men selv om man i det pædagogiske arbejde bruger sin egen person som arbejdsredskab er det vigtigt at huske, man er professionel og at reflektere over både egen og andres adfærd og handlinger. En åben dialog er med til at sikre, at man i hverdagen ikke kommer til at overskride brugernes / beboernes ønsker og, at personalets grænser og normer respekteres,. At fastlægge gode retningslinier for, hvordan man i det enkelte tilbud omgår hinanden er vigtigt set i et forebyggende perspektiv. Det være sig medarbejdere imellem, brugere / beboere imellem eller medarbejdere og brugere / beboere imellem. Dette er ikke mindst vigtigt ud fra viden om, at mennesker med handicap har særlig stor risiko for at blive udsat for seksuelle overgreb. Et seksuelt overgreb er lige så traumatisk for et menneske med handicap som for alle andre. 9

10 Mål Personalet ved: hvordan de skal tale med brugerne / beboerne om seksualitet hvordan man bedst kan lære brugerne / beboerne, hvad deres rettigheder er og hvordan de kan undgå krænkelser eller overgreb om tegn og signaler på seksuelle krænkelser eller overgreb og ved, hvordan de skal handle hvordan man håndterer en situation, hvor krænkeren er en anden bruger / beboer hvilke tegn, der er på, at en bruger / beboer er seksuelt krænket eller været udsat for seksuel overgreb Personalet inddrager brugerne / beboerne i udarbejdelsen af tilbuddets samværsregler 10

11 Undervisning og kursus Unge / voksne med handicap skal kende deres rettigheder og have kendskab til samværsregler, men også have kendskab til strafbare handlinger og konsekvenser. De fleste psykisk udviklingshæmmede vil udvikle deres seksualitet. Da de psykisk udviklingshæmmede sjældent er jævnt hæmmet i deres udvikling, kan det derfor nogle gange være vanskeligt at vurdere om en adfærd er udtryk for en seksualitet. Og hvis det drejer sig om en seksuel adfærd, er det så en seksualitet, der svarer til pågældendes kronologiske alder eller på pågældendes lavere funktionsalder? Den følelsesmæssige side af seksualitet kræver ofte en mulighed for indsigt i sit eget følelsesliv og kræver også forståelse for samhørighed, hvis seksualiteten skal udfoldes sammen med et andet menneske. Disse forhold kan være problematiske for de psykisk udviklingshæmmede med et udviklingsniveau svarende til barnealderen, hvor barnet stadig sætter sig selv og egne ønsker væsentligt højere end hensynet til andre og deres behov. Det kan være svært for den fagprofessionelle, der er knyttet til pågældende borger alene at vurdere, hvad en adfærd egentlig er udtryk for. En adfærd, der indebærer nøgenhed, berøring af kønsorganer eller berøring af andres organer betragtes almindeligvis som en seksuel adfærd, når det er et aldersmæssigt voksent menneske, som udfører handlingerne. Det kan dog også være en småbarnlig adfærd, der ikke helt kan sammenlignes med voksenseksualitet. Men uanset om en adfærd er udtryk for en seksualitet på et mere umodent funktionsniveau. eller adfærden svarer til den kronologiske voksenalder, så er der ofte brug for en vejledning for at adfærden ikke bliver en uhensigtsmæssig adfærd.. Der er tale om en adfærd, som bør korrigeres. Ballerup Kommune har et medansvar for at sikre unge og voksne borgere med handicap undervisningsforløb også omkring seksualitet. Det kan enten dreje sig om, at vedkommende skal have en seksualvejledning, opøves i seksuel tilfredsstillelse, belæres om seksualitetens private rum, forklares om hensynet til en partner i de seksuelle sammenhænge eller andre forhold af det seksuelle aspekt. Også grupper af brugere / beboere kan have behov for undervisning udover den, som er givet i folkeskolen. Derudover kan vejledning og støtte gives i henhold til gældende ministerielle vejledning. Medarbejdere skal kende gældende lovgivning og de skal have redskaber til at handle. Derudover skal personale mest muligt kunne afkode den enkelte borger og omsætte afkodningen til konkrete handlinger. Det er derfor vigtigt, at personale inden for området er indforstået med at vejlede, støtte og hjælpe i forhold til seksualitet. Mål Seksualundervisning indgår i undervisningsplanen og delemner gentages og udbygges på hvert klassetrin for at sikre, at stoffet bliver en integreret del af elevens personlighed. Kommunens udbyder af ungdomsuddannelse til unge med særlige behov sikrer seksualundervisning og vejledning som en integreret del af sit tilbud. Klubber og andre aktivitets- og samværstilbud giver vejledning ved behov. 11

12 I kommunens tilbud arbejdes forebyggende i forhold til seksuelle krænkelser eller overgreb. Dette gøres blandt andet ved, at personalet tilegner sig viden på området. Personale i kommunens tilbud kender gældende lovgivning, herunder vejledning nr. 36 af 28/02/2001 om Vejledning om seksualitet uanset handicap og er dermed vidende om, hvilke forpligtelser og rettigheder de har i forhold til at yde støtte og hjælp til seksualitet Kommunens tilbud kender seksualvejlederne, deres opgaver og aftaler om faglig støtte, herunder undervisnings- og kursusforløb. Vejlederen kan også hjælpe med at finde litteratur, spil og film om emnet. Handling ved seksuel krænkelse eller overgreb Ballerup Kommune accepterer ikke seksuelle krænkelser eller seksuelle overgreb i sine tilbud eller i tilbud, med hvem driftsoverenskomst er indgået. Får man viden eller har mistanke om seksuelle krænkelser / overgreb, har man ret og pligt til at skride ind. Grænsen mellem krænkelser eller overgreb og seksuelle eksperimenter kan være hårfin og afhænge af den enkeltes behov og grænser. Det, den ene part synes er helt normalt opfatter den anden måske som ubehageligt og krænkende. Der er meget stor forskel på, hvad den enkelte synes er acceptabelt og uacceptabelt. Det vigtigste er at kunne sætte grænser, så man kan sige nej og stop og dermed forebygge en seksuel krænkelse eller et seksuelt overgreb brugere / beboere imellem. 12

13 Personalet skal kende og handle efter gældende retningslinier og følge procedurer i tilfælde af, at seksuel krænkelse eller overgreb sker på en bruger / beboer og hvor krænkeren er en anden bruger / beboer samme sted. Hvad gør man, når det er sket? Hvordan handler man på et signal om krænkelse eller overgreb? Hvordan støtter personalet i praksis en bruger / en beboer, der har været udsat for en seksuel krænkelse eller et seksuelt overgreb? Hvem støtter pågældende og hvori består støtten? Hvor skal hjælpen komme fra? Hvordan håndterer men en situation, hvor en bruger / en beboer har begået en seksuel krænkelse mod en anden bruger / beboer? Hvordan tilrettelægger personalet indsatsen i forhold til den formodede krænker og er der behov for hjælp? Hvor skal hjælpen komme fra? Hvordan med de pårørende? til den krænkede til den formodede krænker Spørgsmålene kan være mange. Behovet for hjælp fra seksualvejleder kan være nødvendigt. Mål Alle tilbud inden for voksen handicap området i Ballerup Kommune implementerer og forankrer udarbejdede retningslinier og administrative procedurer. Brugere og pårørende indgår som interessenter i forankringsprocessen. Alle tilbud inden for voksen handicap området inddrager tilbuddets bruger / pårørende råd eller bestyrelse i udarbejdelse af samværsregler for tilbuddet. Kommunen har en særlig opmærksomhed på forældres behov for generel information og personlig samtale, herunder samtale, hvor begge forældrepar deltager samtidig. 13

Overordnede retningslinier Forebyggelse af seksuelle krænkelser og overgreb brugere / beboere imellem Voksen handicap og psykiatriområdet

Overordnede retningslinier Forebyggelse af seksuelle krænkelser og overgreb brugere / beboere imellem Voksen handicap og psykiatriområdet Overordnede retningslinier Forebyggelse af seksuelle krænkelser og overgreb brugere / beboere imellem Voksen handicap og psykiatriområdet Forord Ballerup Kommune har som konsekvens af kommunalreformen

Læs mere

Seksualpolitik for Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Seksualpolitik for Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Seksualpolitik for Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Region Midtjylland Møgelkærvej 6, 8800 Viborg www.sua.rm.dk Indhold Formål... 2 Definition af seksualitet...

Læs mere

Maglebjergskolens seksualpolitik

Maglebjergskolens seksualpolitik Maglebjergskolens seksualpolitik Seksualpolitikken for Maglebjergskolen tager udgangspunkt i skolens målsætning og danner ramme om og udstikker retningslinjer for arbejdet med elevernes seksualitet. Derudover

Læs mere

Seksualpolitik i Ældre og Handicap. Langeland Kommune

Seksualpolitik i Ældre og Handicap. Langeland Kommune Seksualpolitik i Ældre og Handicap Langeland Kommune Baggrund Mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne har de samme grundlæggende behov og rettigheder som andre mennesker. Dette menneskesyn

Læs mere

Maglebjergskolens seksualpolitik

Maglebjergskolens seksualpolitik Maglebjergskolens seksualpolitik Seksualpolitikken for Maglebjergskolen tager udgangspunkt i skolens målsætning og danner ramme om og udstikker retningslinjer for arbejdet med elevernes seksualitet. Derudover

Læs mere

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Sundhed og trivsel 4 Køn, krop og seksualitet 6 2. trinforløb

Læs mere

Seksualpolitik for Bofællesskabet Birthe Marie

Seksualpolitik for Bofællesskabet Birthe Marie Seksualpolitik for Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indholdsfortegnelse. -Indledning -Rammer/metoder -Serviceloven -Tavshedspligt -Seksualitet på dagsordenen -Straffeloven -Samtykke -Overgreb/krænkelser -WHO

Læs mere

Seksualpolitik 2014-2018. På det specialiserede voksenområde. i Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Seksualpolitik 2014-2018. På det specialiserede voksenområde. i Ishøj og Vallensbæk Kommuner Seksualpolitik På det specialiserede voksenområde i Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014-2018 1 På baggrund af Socialstyrelsens anbefalinger har Ishøj Kommune valgt at udarbejde en seksualpolitik. Seksualpolitikken

Læs mere

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 HANDICAPPOLITIK Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 Produktion og Layout: Tryk: Oplag: Eksemplarer af folderen

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder VOKSEN OG SUNDHED Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 Telefax: 76 29 38 78 voksenogsundhed@horsens.dk www. horsens.dk Dato: 26. maj 2009 KL-emnenr.:

Læs mere

Inspirationskatalog til udarbejdelse af lokale seksualstrategier.

Inspirationskatalog til udarbejdelse af lokale seksualstrategier. Inspirationskatalog til udarbejdelse af lokale seksualstrategier. Inspiration til processen vedrørende udarbejdelse af lokale seksualstrategier på handicap- og psykiatriområdet For at gøre den overordnede

Læs mere

Mariehøns. Oplæg på Hotel Hvide Hus Den 7. december 2011 for Abena A/S. Fra tabu til tema Seksualitet, sundhed og livskvalitet

Mariehøns. Oplæg på Hotel Hvide Hus Den 7. december 2011 for Abena A/S. Fra tabu til tema Seksualitet, sundhed og livskvalitet Mariehøns Oplæg på Hotel Hvide Hus Den 7. december 2011 for Abena A/S Fra tabu til tema Seksualitet, sundhed og livskvalitet - Tabu - Det som vi ikke taler om! Hvorfor er det lige så svært Op til 1700

Læs mere

SEKSUALPOLITIK FOR STENSAGERSKOLEN - SKOLE OG FRITIDSORDNING

SEKSUALPOLITIK FOR STENSAGERSKOLEN - SKOLE OG FRITIDSORDNING SEKSUALPOLITIK FOR STENSAGERSKOLEN - SKOLE OG FRITIDSORDNING Seksualpolitiken for Stensagerskolen tager udgangspunkt i Stensagerskolens målsætning og danner ramme og giver retningslinjer for arbejdet med

Læs mere

Høringsudgave Pårørendepolitik for borgere, der har et handicap

Høringsudgave Pårørendepolitik for borgere, der har et handicap Socialforvaltningen NOTAT Høringsudgave Pårørendepolitik for borgere, der har et handicap 1. INDLEDNING... 2 1.1. INDFLYDELSE... 3 1.2. POLITIKKENS RAMMER... 4 2. DE STYRENDE PERSPEKTIVER OG VÆRDIER...

Læs mere

SEKSUALPOLITIK. Seksualitet er en integreret del af ethvert menneskes personlighed.

SEKSUALPOLITIK. Seksualitet er en integreret del af ethvert menneskes personlighed. SEKSUALPOLITIK Seksualitet er en integreret del af ethvert menneskes personlighed. Den er et basalt behov og et aspekt af det at være menneske, som ikke kan adskilles fra andre aspekter i livet. (Seksualitet

Læs mere

Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Indledning Emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab er et obligatorisk emne i Folkeskolen fra børnehaveklasse til

Læs mere

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

Service deklaration Lindegården 2010 1

Service deklaration Lindegården 2010 1 Service deklaration Lindegården 2010 1 Værdigrundlag...3 Målgrupperne...4 Formål og målsætning...4 Visitation...4 Fysiske rammer...5 Personale...5 Pædagogik...6 Bruger og pårørende råd...6 Ledsagerordning...7

Læs mere

1. Indledning: Medarbejderen skal derfor, altid tage udgangspunkt i borgerens:

1. Indledning: Medarbejderen skal derfor, altid tage udgangspunkt i borgerens: 1. Indledning: Denne Seksualpolitik er udarbejdet med udgangspunkt i Serviceloven, Værdigrundlag og den pædagogiske referenceramme for Bo- og Udviklingscentret Vestkysthusene. Der ligger i seksualpolitikken

Læs mere

Denne seksualpolitik er udarbejdet af Levuks personale, og bygger på Levuks værdier og pædagogik.

Denne seksualpolitik er udarbejdet af Levuks personale, og bygger på Levuks værdier og pædagogik. Denne seksualpolitik er udarbejdet af Levuks personale, og bygger på Levuks værdier og pædagogik. Baggrund: Alle mennesker har en seksualitet uanset handicap. På Levuk lægger vi derfor vægt på at have

Læs mere

DIALOG MED PÅRØRENDE OM INTIMITET OG SEKSUALITET SEKSUEL SUNDHED OG TRIVSEL FOR ÆLDRE OG BORGERE MED KRONISK SYGDOM

DIALOG MED PÅRØRENDE OM INTIMITET OG SEKSUALITET SEKSUEL SUNDHED OG TRIVSEL FOR ÆLDRE OG BORGERE MED KRONISK SYGDOM DIALOG MED PÅRØRENDE OM INTIMITET OG SEKSUALITET SEKSUEL SUNDHED OG TRIVSEL FOR ÆLDRE OG BORGERE MED KRONISK SYGDOM RETTEN TIL SEKSUALITET HELE LIVET Seksualitet og intimitet er en vigtig del af de fleste

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Marts 2013 Bilag 1 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del I Frederikssund Kommunes procedure samt overordnede principper Indholdsfortegnelse

Læs mere

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Indholdsfortegnelse 1. OM UNDERRETNINGSGUIDEN Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.2 Indledning... 3 Underretningsguidens

Læs mere

Den professionelle bekymring på Lyne Friskole

Den professionelle bekymring på Lyne Friskole 1 Den professionelle bekymring på Lyne Friskole November 2015 Lovgrundlag Dette er lovgrundlaget, der skal sikre, at der tages hånd om børn og unge, der har behov for særlig støtte Underretningspligt Underretningspligt

Læs mere

Firkløverskolens seksualpolitik fra skoleåret 2013-14

Firkløverskolens seksualpolitik fra skoleåret 2013-14 Firkløverskolens seksualpolitik fra skoleåret 2013-14 1. Sammenhæng Firkløverskolens seksualpolitik er en del af Randers Kommunes Vejledning til håndtering af mistanke om seksuelle overgreb på børn og

Læs mere

Retningslinier vedr. seksuelle overgreb.

Retningslinier vedr. seksuelle overgreb. Retningslinier vedr. seksuelle overgreb. Forord For at sikre en ensartet og hurtig indsats ved såvel mistanke som begået overgreb skal alle medarbejdere være bekendt med retningslinjerne, som er beskrevet

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Seksualpolitik Jon o s n trup u v p ang n

Seksualpolitik Jon o s n trup u v p ang n Seksualpolitik Jonstrupvang I denne vejledning har vi brugt ordene DU/VI. Det betyder, at man som personale på JV ikke kan fralægge sig sit ansvar i forhold til socialministeriets lov og WHO s anbefalinger

Læs mere

Håndtering af. kønskrænkende adfærd. Forsvarskommandoen. - For chefer og ledere. Forsvarskommandoen Postboks 202 2950 Vedbæk

Håndtering af. kønskrænkende adfærd. Forsvarskommandoen. - For chefer og ledere. Forsvarskommandoen Postboks 202 2950 Vedbæk Forsvarskommandoen Udgivet af Forsvarskommandoen 2004 Forsvarskommandoen Postboks 202 2950 Vedbæk Telefon 4567 4567 e-mail fko@mil.dk www.forsvaret.dk Håndtering af kønskrænkende adfærd - For chefer og

Læs mere

Lovgivningen omkring pårørendesamarbejde

Lovgivningen omkring pårørendesamarbejde Lovgivningen omkring pårørendesamarbejde Psykiatri og Handicap Den 7. oktober 2014 Program Selvbestemmelsesretten Værgemål Servicelovens bestemmelser Tavshedspligten Selvbestemmelsesretten En grundlæggende

Læs mere

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Indledning Middelfart Kommune har overdraget os opgaven med at udføre de lovpligtige kommunale tilsyn med tilbud til kommunens brugere. Konkret

Læs mere

Velkommen dag 4. Jeg støttende omsorg. uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens oktober 2015 dag 4

Velkommen dag 4. Jeg støttende omsorg. uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens oktober 2015 dag 4 Velkommen dag 4 Jeg støttende omsorg uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens oktober 2015 dag 4 teammøde Sæt jer sammen i teamet Hvor langt er i nu Hvad mangler i Gør jeg nogle overvejelser om

Læs mere

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGSPLIGT I dette kapitel beskriver vi indledningsvist reglerne for underretningspligt. Efterfølgende kan du læse mere om, hvordan du og din leder i praksis

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING

DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING Studieordning gældende fra sommeren 2011 Diplomuddannelse i Seksualvejledning Diplomuddannelsen i Seksualvejledning er et tilbud om kompetenceudvikling, der giver de

Læs mere

Odense Kommunes. Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser

Odense Kommunes. Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser Odense Kommunes Handicappolitik Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser Odense Kommunes Handicappolitik Odense Kommunes Handicappolitik Mennesket før handicappet et liv på egne præmisser Udgivet

Læs mere

Pårørendepolitik. For Borgere med sindslidelser

Pårørendepolitik. For Borgere med sindslidelser Pårørendepolitik For Borgere med sindslidelser 2 1. INDLEDNING 3 IN D F LY D E L S E 4 POLITIKKENS RAMMER 5 2. DE STYRENDE PERSPEKTIVER OG VÆRDIER 7 INDFLYDELSE, INDDRAGELSE OG INFORMATION 7 DE SOCIALE

Læs mere

AHORNPARKENS SEKSUALPOLITIK

AHORNPARKENS SEKSUALPOLITIK AHORNPARKENS SEKSUALPOLITIK Seksualitet er en integreret del af ethvert menneskes personlighed. Den er et basalt behov og et aspekt af det at være menneske, som ikke kan adskilles fra andre aspekter i

Læs mere

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune Sundhed og Socialservice Handicap, Psykiatri, Socialt Udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 sundhedogsocialservice@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr: 2012-010002 CHK/SR 13. september

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Botilbuddet Skovsbovej.

Læs mere

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. Lovmæssigt

Læs mere

På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet.

På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet. Fra Tabu til Tema Modul 1: Introduktionsdag Varighed: 1 dag På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet. Foredrag

Læs mere

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Rebild Kommune Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Indledning Rebild Kommune har overdraget os opgaven med at udføre det lovpligtige kommunale tilsyn på Kommunens ældre- og plejecentre. Konkret drejer det sig

Læs mere

Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer.

Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer. Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer. Målgruppe: Primært elever, men også undervisere og vejledere. Baggrund: Vejledningen er tænkt som et brugbart materiale for eleverne på SOSU- og PA-

Læs mere

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion.

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. 1. Lautrupgårdskolen udarbejder handleplan for inklusion. Mål: Inklusionsstrategien skal implementeres som en naturlig del af hverdagen. Succeskriteriet: At

Læs mere

Målsætning Børn og unge i Køge Kommune skal opleve en tryg barn- og ungdom uden vold og seksuelle overgreb

Målsætning Børn og unge i Køge Kommune skal opleve en tryg barn- og ungdom uden vold og seksuelle overgreb Beredskab til forebyggelse af vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Målsætning Børn og unge i Køge Kommune skal opleve en tryg barn- og ungdom uden vold og seksuelle overgreb Børneudvalget og Skoleudvalget

Læs mere

Om socialpædagogers arbejde med udviklingshæmmede. Professionelt nærvær

Om socialpædagogers arbejde med udviklingshæmmede. Professionelt nærvær Om socialpædagogers arbejde med udviklingshæmmede borgere Professionelt nærvær Kære læser Socialpædagogerne Nordjylland vil præsentere vores fag med dette hæfte. Det er et fag, som vi er stolte af, og

Læs mere

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Kvalitetsstandardernes formål Formålet med Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på områderne

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Omsorgspligt og magtanvendelse. Fredericia d. 30.11. 2011. Dorthe V. Buss

Omsorgspligt og magtanvendelse. Fredericia d. 30.11. 2011. Dorthe V. Buss Omsorgspligt og magtanvendelse Fredericia d. 30.11. 2011 Dorthe V. Buss Nationalt Videnscenter for Demens Rigshospitalet Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER ØST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER ØST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 26. marts 2013 Sagsnummer 2013030008EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER ØST Center Øst:

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Vi har forståelse for at alle har forskellige grænser, men samtidig har alle medarbejdere et ansvar ift. at understøtte seksualundervisningen.

Vi har forståelse for at alle har forskellige grænser, men samtidig har alle medarbejdere et ansvar ift. at understøtte seksualundervisningen. Værdier/Visioner Seksualitet er en integreret del af alle mennesker. Som mennesker har vi et grundlæggende behov for nære relationer, kontakt, varme, intimitet og seksualitet, uanset om vi lever med eller

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNES ÆLDREPOLITIK

HVIDOVRE KOMMUNES ÆLDREPOLITIK S Indhold Forord 3 Politikkens indhold 4 Et positivt menneskesyn 6 Værdierne 8 Kommunikation klar og tydelig 10 Aktiviteter samvær og fællesskab 11 Sundhed fælles ansvar 12 Boliger fleksibilitet og muligheder

Læs mere

Serviceramme - Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede

Serviceramme - Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Serviceramme - Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Serviceramme - Støtte i eget hjem og botilbud

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Bregnerødvej 55-57 28. maj 2008 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Bregnerødvej 55 Bregnerødvej 55 3460

Læs mere

Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal.

Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal. Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal. Bremdal Dagtilbud, SFO og Skole. Indledning Dette beredskabs- skriv retter sig mod alle medarbejdere og ledere ansat på Bremdal

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Højslev Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Nordfyns Kommunes handicappolitik tager udgangspunkt i Nordfyns Kommunes overordnede vision, Ny kommune på Nordfyn, der indeholder følgende elementer:

Nordfyns Kommunes handicappolitik tager udgangspunkt i Nordfyns Kommunes overordnede vision, Ny kommune på Nordfyn, der indeholder følgende elementer: NORDFYNS KOMMUNE. DET GODE LIV FOR ALLE. Nordfyns Kommunes handicappolitik tager udgangspunkt i Nordfyns Kommunes overordnede vision, Ny kommune på Nordfyn, der indeholder følgende elementer: En idealkommune

Læs mere

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Vejledning for ledere Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Hovedudvalget i Region Syddanmark Dit ansvar og dine muligheder som leder, når medarbejdere udsættes for chikane, injurier eller

Læs mere

Vejledning. Seksualitet - uanset handicap

Vejledning. Seksualitet - uanset handicap Vejledning Seksualitet - uanset handicap Socialministeriet 28. Februar 2001 Titel: Vejledning om Seksualitet - uanset handicap Udarbejdet af: Formidlingscenter Øst Ulla Rødgaard Henningsen Udgiver: Socialministeriets

Læs mere

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter Daginstitution Højvang Pædagogisk fundament Metoder og hensigter Velkommen Velkommen til Daginstitution Højvang. Vi er en 0-6 års institution beliggende i den sydøstlige ende af Horsens by. Institutionen

Læs mere

Udarbejdet af N. J. Fjordsgades Skoles SFO 1. Marts 2010

Udarbejdet af N. J. Fjordsgades Skoles SFO 1. Marts 2010 1 Udarbejdet af N. J. Fjordsgades Skoles SFO 1. Marts 2010 Identitet Hvem er vi? Hvad vil vi gerne kendes på? 2 Vores overordnede pædagogiske opgave er fritidspædagogisk Endvidere er omsorg, sociale relationer

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

MÅLGRUPPE 7.-9. klasse. FORBEREDELSE Arbejdsarkene printes.

MÅLGRUPPE 7.-9. klasse. FORBEREDELSE Arbejdsarkene printes. Side 1 af 3 3.1 TANKER OM TRIVSEL Gruppearbejde MÅL At eleverne har viden om faktorer, der kan påvirke unges trivsel. At eleverne har kendskab til aktører, der arbejder med at fremme unges trivsel. MÅLGRUPPE

Læs mere

Værdigrundlaget i Regnbuen Udarbejdet i fællesskab med bestyrelsen for Børn, Forældre og Personale

Værdigrundlaget i Regnbuen Udarbejdet i fællesskab med bestyrelsen for Børn, Forældre og Personale Værdigrundlaget i Regnbuen Udarbejdet i fællesskab med bestyrelsen for Børn, Forældre og Personale 1 BØRN FORÆLDRE PERSONALE TRIVSEL Tryghed: At kende de voksne og børnene imellem. Ligeværdighed børnene

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende botilbud

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk

Læs mere

Lemvig kommune. Handicap & Psykiatripolitik. Handicap- og Psykiatripolitik, Lemvig Kommune

Lemvig kommune. Handicap & Psykiatripolitik. Handicap- og Psykiatripolitik, Lemvig Kommune Lemvig kommune Handicap & Psykiatripolitik Side 1 af 14 sider Indholdsfortegnelse Indledning....3 Målgruppe....4 Formål...5 Værdier.5 Indsatsområder.6 Hvordan føres politikken ud i livet..6 Indsatsområder

Læs mere

Ældre og seksualitet

Ældre og seksualitet Ældre og seksualitet Vejledning for personalet i plejeboligerne i Gentofte kommune er venligst sat til vores disposition I denne pjece er der både hele sætninger og hele afsnit af det originale materiale,

Læs mere

Beboer/pårørendemøde den 12. maj 2016

Beboer/pårørendemøde den 12. maj 2016 Beboer/pårørendemøde den 12. maj 2016 Køkkenchefen Max Lindeskov informerede om vores koncept med mad fra bunden. Et nyt layout til menuen er på trapperne. Der bliver kun brugt friske råvarer og grøntsager

Læs mere

FAKTA OM RETTIGHEDER

FAKTA OM RETTIGHEDER FAKTA OM RETTIGHEDER Børn og unge har ret til at bestemme over deres egen krop. De har ret til selv at bestemme, hvem der må give dem et knus, hvem de vil være kæreste med, og hvem der må se deres private

Læs mere

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 7. april 2016 Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune (kolofon:) Værdighedspolitik for ældrepleje i Ballerup Kommune er udgivet af Ballerup Kommune

Læs mere

Samværspolitik. Del I - retningslinier til forebyggelse af fysiske og psykiske overgreb på børn og unge i Ungdommens Røde Kors

Samværspolitik. Del I - retningslinier til forebyggelse af fysiske og psykiske overgreb på børn og unge i Ungdommens Røde Kors Samværspolitik Del I - retningslinier til forebyggelse af fysiske og psykiske overgreb på børn og unge i Ungdommens Røde Kors Del II - retningslinier til forebyggelse af seksuelle overgreb på børn og unge

Læs mere

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen)

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen) Sundheds- og Ældreministeriet Udkast Enhed: Primær sundhed, Ældrepolitik og Jura Sagsbeh.: DEPCHS/SSK Sagsnr.: 1507412 Dok. nr.: 1843181 Dato: 09. december 2015 Forslag til lov om ændring af lov om social

Læs mere

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Praktik i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015 Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

Kulturen på Åse Marie

Kulturen på Åse Marie Kulturen på Åse Marie Kultur er den komplekse helhed, der består af viden, trosretninger, kunst, moral, ret og sædvane, foruden alle de øvrige færdigheder og vaner, et menneske har tilegnet sig som medlem

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Solskrænten Anmeldt tilsyn Den 10. maj 2011

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Solskrænten Anmeldt tilsyn Den 10. maj 2011 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Solskrænten Anmeldt tilsyn Den 10. maj 2011 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

ONLINE BOSTØTTE SOCIALPSYKIATRIEN OG HANDICAP

ONLINE BOSTØTTE SOCIALPSYKIATRIEN OG HANDICAP ONLINE BOSTØTTE SOCIALPSYKIATRIEN OG HANDICAP Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Online

Læs mere

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

Socialpædagogisk kernefaglighed

Socialpædagogisk kernefaglighed Socialpædagogisk kernefaglighed WEBSEMINAR Socialpædagogernes Landsforbund 20. august 2015 v. Bent Madsen www.inklusionsakademiet.dk SOCIALPÆDAGOGISK KERNEFAGLIGHED - otte grundtemaer KENDETEGN VED KERNEFAGLIGHEDEN

Læs mere

Nye muligheder Nye udfordringer Nye initiativer Nye tidsperspektiver. Ny førtidspension muligheder/begrænsninger

Nye muligheder Nye udfordringer Nye initiativer Nye tidsperspektiver. Ny førtidspension muligheder/begrænsninger Nye muligheder Nye udfordringer Nye initiativer Nye tidsperspektiver Ny førtidspension muligheder/begrænsninger Workshop, aspergertræf 2013 Kort præsentation af ny førtidspensionslov. Dialog og uddybelse

Læs mere

Vejledning om samtykke og tavshedspligt. 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune

Vejledning om samtykke og tavshedspligt. 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune Vejledning om samtykke og tavshedspligt 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune Indhold 1. Samtykke... 3 1.1 Hvad er et samtykke og hvornår bruges det?... 3 1.2 Når borgeren ikke kan give et

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser.

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Roar Andersen Social & Arbejdsmarked D 4646 4725 E rlan@lejre.dk Tilsynsbesøg 2011 på det private botilbud Søholm

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune.

Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune. Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune. INDLEDNING I oktober 2013 kom der en lovgivningsændring, der kaldes

Læs mere

Værdier. Plejehjemmet Falkenberg. et godt sted at være! www.falkenberg.helsingor.dk 12. Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Falkenberg

Værdier. Plejehjemmet Falkenberg. et godt sted at være! www.falkenberg.helsingor.dk 12. Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Falkenberg Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Falkenberg Værdier på Plejehjemmet Falkenberg Center for omsorg og ældre Plejehjemmet Falkenberg Falkenbergvej 30 A 3140 Ålsgårde tlf.: 4928 1501 - fax: 4928 1512

Læs mere

REGION SJÆLLANDS POLITIK FOR INDSATS MOD VOLD, TRUSLER, MOBNING OG CHIKANE

REGION SJÆLLANDS POLITIK FOR INDSATS MOD VOLD, TRUSLER, MOBNING OG CHIKANE REGION SJÆLLANDS POLITIK FOR INDSATS MOD VOLD, TRUSLER, MOBNING OG CHIKANE PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG RESPEKT Solrød Sorø Ringsted

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte.... 2 Forord...

Læs mere

Holmegårdsparkens værdier er indlejret i vores målsætning for Det gode liv i Holmegårdsparken.

Holmegårdsparkens værdier er indlejret i vores målsætning for Det gode liv i Holmegårdsparken. HOLMEGÅRDSPARKEN MÅL & VÆRDIER Holmegårdsparkens værdier er indlejret i vores målsætning for Det gode liv i Holmegårdsparken. Forudsætningen for Det gode liv i Holmegårdsparken er, at alle arbejder for

Læs mere

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål:

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål: Side: Side 1 af 18 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆL- PERUDDANNELSEN TEORI 1 TEMA 1: Uddannelse og læring (1 uge) Der gives en introduktion til: Skolen Arbejdsområdet/ faget som social- og sundhedshjælper

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Kvalitetsstandard for 108 botilbud på handicapog psykiatriområdet

Kvalitetsstandard for 108 botilbud på handicapog psykiatriområdet Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for 108 botilbud på handicapog psykiatriområdet Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23.08.2012 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 11.09.2012 Acadre

Læs mere