Selskabets CFO, Vice President for Group Accounts, samt udvalgets sekretær deltager normalt i disse møder. Ingen af disse er medlem af udvalget.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Selskabets CFO, Vice President for Group Accounts, samt udvalgets sekretær deltager normalt i disse møder. Ingen af disse er medlem af udvalget."

Transkript

1 DFDS A/S Bestyrelsesudvalg 1. Revisionsudvalg Formålet med Revisionsudvalget ( Udvalget ) er at bistå bestyrelsen med at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med kontrol af kvaliteten og rigtigheden af regnskab, revision og regnskabsaflæggelse i selskabet. Udvalget består af Lene Skole (formand), Vagn Sørensen og Jill Lauritzen Melby. Lene Skole og Vagn Sørensen betragtes som uafhængige. Lene Skole har særlige kompetencer inden for international ledelse og regnskab. Vagn Sørensen har særlige kompetencer inden for international ledelse, bestyrelsesarbejde for internationale og børsnoterede selskaber samt international luftfart. Jill Lauritzen Melby har særlige kompetencer inden for økonomistyring. Der har været afholdt i alt 3 møder i løbet af De vigtigste emner, der er blevet behandlet, er regnskabspraksis vedrørende 2010, forberedelse af regnskabet for 2011, finansiel integration af Norfolkline samt finansiel og IT-mæssig risikostyring. Selskabets CFO, Vice President for Group Accounts, samt udvalgets sekretær deltager normalt i disse møder. Ingen af disse er medlem af udvalget. Der afholdes udvalgsmøder mindst tre gange om året eller så ofte som formanden finder det nødvendigt. Formanden skal altid forhåndsgodkende eventuelle væsentlige vederlag til de eksterne revisorer for ikkerevisionsydelser i størrelsesordenen over 1MDKK, eller hvis ydelsen har karakter af repræsentation af selskabet på nogen måde, eller hvis ydelsen ikke er knyttet til/ydet i forbindelse med i) generel rådgivning/bistand om/til regnskabsmæssige forhold og fremlæggelse af regnskaber, ii) erhvervs- og tonnageskat iii) skatterådgivning for personer i forbindelse med udstationering og iv) moms og indirekte skatter/afgifter. Udvalget kan aftale at mødes uden deltagelse af selskabets repræsentanter, som det måtte finde det passende. Direktionen skal stille den fornødne sekretærbistand til rådighed for Udvalget. Udvalget kan ansætte og aflønne eksterne rådgivere eller andre eksperter eller konsulenter, som det finder hensigtsmæssigt for at kunne udføre sine opgaver. Sådanne ansættelser og aflønninger skal ske via selskabets ledelse eller efter godkendelse af Vice President for Group Accounts. Udvalget refererer til selskabets bestyrelse. Udvalget skal føre tilsyn med selskabets regnskabsmæssige og finansielle rapporteringer, med revisionen af selskabets regnskaber og med selskabets eksterne revisorers kvalifikationer, uafhængighed og arbejdets udførelse. 1

2 Udvalgets opgaver er: at føre tilsyn med rigtigheden af selskabets regnskabsrapporter og selskabets regnskabs- og rapporteringsprocesser samt regnskabsrevision at føre tilsyn med, at selskabet overholder lovgivningens krav at føre tilsyn med de uafhængige revisorers kvalifikationer, arbejde og uafhængighed samt deres revision af selskabets regnskab at føre tilsyn med, at selskabet overholder oplysningskrav og procedurer samt overholder krav til intern kontrol af regnskabsrapportering og kvaliteten af denne at vurdere behovet for intern revision at føre tilsyn med selskabets risikovurderinger, evalueringer og kontrol at indstille valg af selskabets eksterne revisor til Bestyrelsen Udvalget skal årligt evaluere sit arbejde. 2

3 2. Vederlagsudvalg Formålet med Vederlagsudvalget ( Udvalget ) er at bistå bestyrelsen med at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med fastlæggelse, overvågning og justering af selskabets vederlagspolitik, herunder incitamentsaflønninger. Udvalget består af Bent Østergaard (formand), Vagn Sørensen og Søren Skou. Vagn Sørensen og Søren Skou betragtes som uafhængige; Bent Østergaard har særlige kompetencer inden for international ledelse i sin egenskab af direktør i internationale og børsnoterede selskaber samt international shipping. Vagn Sørensen har særlige kompetencer inden for international ledelse, bestyrelsesarbejde for internationale og børsnoterede selskaber samt international luftfart. Søren Skou har særlige kompetencer inden for international ledelse, shipping, logistik og indkøb. Udvalget blev nedsat i 2011 og har i 2011 afholdt to møder med fokus på tilpasning af selskabets vederlagspolitik. Der afholdes mindst ét møde om året eller så ofte som formanden finder det nødvendigt. Direktionen skal stille den fornødne sekretærbistand til rådighed for Udvalget. Udvalget refererer til bestyrelsen. Udvalget kan ansætte og aflønne eksterne konsulenter, som det måtte finde påkrævet for at løse sine opgaver. Sådanne ansættelser og aflønninger skal ske efter godkendelse af selskabets bestyrelsesformand, og medmindre andet er udtrykkeligt aftalt, må konsulenten ikke tidligere have udført arbejde for direktionen. Udvalgets opgaver er: at anbefale en lønpolitik herunder de overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, for bestyrelsen og direktionen, til godkendelse af bestyrelsen forud for godkendelse på den årlige generalforsamling at fremsætte forslag til bestyrelsen for så vidt angår aflønning (alle vederlag herunder fast, variabel og resultatorienteret aflønning, pensioner, personalegoder/frynsegoder, bilordninger, pensionsaftaler m.v.) samt ansættelsesaftaler for medlemmer af bestyrelsen og direktionen at sikre, at aflønningen (og andre goder som bliver stillet til rådighed for medlemmerne af bestyrelsen og direktionen) er i overensstemmelse med selskabets vederlagspolitik og den enkeltes indsats. Udvalget skal informeres om det samlede vederlag (samt øvrige goder), som medlemmerne af bestyrelsen og direktionen måtte modtage fra andre selskaber i koncernen at fremkomme med forslag til politikker m.v. (herunder eventuelle tærskelværdier) vedrørende rejse- og repræsentationsudgifter, bilordninger, frynsegoder m.v. samt procedurer vedrørende godkendelse heraf at sikre, at oplysningerne i Årsrapporten vedrørende vederlag til bestyrelsen og direktionen er korrekte, præcise og fyldestgørende nøje at følge andre forhold i forbindelse med ovennævnte punkter, som Vederlagsudvalget efter eget skøn anser for at være relevant i tilgift til andre opgaver, som bestyrelsen måtte anmode Vederlagsudvalget om at foretage eller undersøge. 3

4 3. Nomineringsudvalg Formålet med Nomineringsudvalget ( Udvalget ) er at bistå bestyrelsen i at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med løbende opfølgning på de kompetencer, der kræves af bestyrelsen og direktionen, organiseringen af selskabets ledende organer samt afrapportering vedrørende disse. Derudover skal Nomineringsudvalget bistå selskabet i forbindelse med rekruttering af kandidater til selskabets ledende organer, herunder bistå direktionen ved rekruttering af kandidater til stillinger i executive committee. Udvalget består af Bent Østergaard (formand), Vagn Sørensen og Søren Skou. Vagn Sørensen og Søren Skou betragtes som uafhængige; Bent Østergaard har særlige kompetencer inden for international ledelse i sin egenskab af direktør i internationale og børsnoterede selskaber samt inden for international shipping. Vagn Sørensen har særlige kompetencer inden for international ledelse, bestyrelsesarbejde for internationale og børsnoterede selskaber samt international luftfart. Søren Skou har særlige kompetencer inden for international ledelse, shipping, logistik og indkøb. Udvalget blev nedsat i 2011 og har i 2011 afholdt ét møde med fokus på selskabets planer i relation til udskiftning på ledende poster (succession planning). Udvalgsmøder afholdes mindst én gang om året eller så ofte, som formanden finder det nødvendigt. Direktionen skal stille den fornødne sekretærbistand til rådighed for Udvalget. Udvalget refererer til bestyrelsen. Udvalget kan ansætte og aflønne eksterne rådgivere eller andre eksperter eller konsulenter, som det finder det hensigtsmæssigt for at udføre sine opgaver. Sådanne ansættelser og aflønninger skal ske efter godkendelse af bestyrelsens formand. Udvalgets opgaver/forpligtelser er: årligt at beskrive kompetencer for de enkelte medlemmer af bestyrelse og direktion, og de kompetencer, der kræves for at bestride en given stilling samt at vurdere den fornødne tid, der må påregnes at medgå for at bestride stillingen samt at fastlægge de kompetencer, den viden og erfaring, der er til rådighed hos medlemmerne af bestyrelse og direktion samt at fremlægge dette for bestyrelsen. årligt at evaluere bestyrelsens og direktionens struktur, størrelse og sammensætning samt bestyrelsens og direktionens resultater/ indsats og at fremlægge dette for bestyrelsen og samtidig fremlægge anbefalinger til eventuelle nødvendige ændringer for bestyrelsen. årligt at beskrive kompetencer, viden og erfaring for de enkelte medlemmer af bestyrelse og direktion samt at fremlægge dette for bestyrelsen. forud for gennemførelsen af en søgeproces til en given stilling at beskrive krav til og indhold af en stillingen samt de kompetencer, den viden og den erfaring, som kræves for at bestride den ledige stilling. at overveje forslag fra relevante personer, herunder aktionærer og medlemmer af bestyrelse eller direktion, til kandidater til eventuelle ledige stillinger i bestyrelse eller direktion. at indstille kandidater til eventuelle ledige stillinger i bestyrelse eller direktion til bestyrelsen. at sikre en kvalificeret udvælgelse af eventuelle eksterne rådgivere til at bistå ved søgningen efter egnede kandidater på grundlag af kvalifikationer, viden og erfaring. at gennemgå og vurdere kandidater og deres kvalifikationer, deres viden og erfaring samt hvorvidt de har den fornødne tid til rådighed. Vurderingen bør ske under hensyntagen til beskrivelsen nævnt i det foregående og de kompetencer, den viden og erfaring, der er til rådighed i bestyrelsen og direktionen. 4

5 at sikre, at planer og processer til stadighed er til rådighed for at sikre et passende beredskab i tilfælde af pludselige ændringer på væsentlige poster i selskabets ledelse (succession planning). at fremkomme med anbefalinger til nye medlemmer af og formænd for bestyrelsens udvalg efter samråd med formanden for bestyrelsen eller formanden for det enkelte udvalg. at overveje andre forhold i relation til de nævnte opgaver, som Nomineringsudvalget efter eget skøn måtte finde nødvendige samt øvrige opgaver, som bestyrelsen måtte anmode Nomineringsudvalget om at forberede eller vurdere. 5

6 4. Formandskab Formålet med Formandskabet er at bistå bestyrelsen med at opfylde sine forpligtelser ved at mødes mellem bestyrelsens møder med eller uden deltagelse af direktionen. Formandskabet udgøres af Bent Østergaard (formand), Vagn Sørensen og Søren Skou. Vagn Sørensen og Søren Skou betragtes som uafhængige; Bent Østergaard har særlige kompetencer inden for international ledelse i sin egenskab af direktør i internationale og børsnoterede selskaber samt inden for international shipping. Vagn Sørensen har særlige kompetencer inden for international ledelse, bestyrelsesarbejde for internationale og børsnoterede selskaber samt international luftfart. Søren Skou har særlige kompetencer inden for international ledelse, shipping, logistik og indkøb. Der har været afholdt i alt 4 møder i Disse møder har primært omhandlet mulige virksomhedsopkøb. Formandskabsmøder kan afholdes på anmodning fra ethvert medlem. Direktionen skal stille den fornødne sekretærbistand til rådighed for Formandskabet. Formandskabet skal rapportere om sine møder og aktiviteter til bestyrelsen. Formandskabet s opgaver/forpligtelser er: at mødes mellem de ordinære bestyrelsesmøder for at følge op på spørgsmål, som allerede er blevet drøftet af bestyrelsen ved tidligere lejligheder, med henblik på at forberede eller arbejde videre med spørgsmål forud for et efterfølgende bestyrelsesmøde eller for at diskutere og, i de tilfælde, hvor det er relevant, at træffe afgørelse i spørgsmål, som er opstået efter det seneste bestyrelsesmøde, og som ikke kan afvente behandling på næste ordinære bestyrelsesmøde. at mødes med direktionen når det skønnes påkrævet at påtage sig andre opgaver, som bestyrelsen på et givent tidspunkt måtte finde påkrævet eller relevant Gældende per 29. februar

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b BAVARIAN NORDIC A/S Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b 2013 1 Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i Bavarian Nordics årsrapport 2013, der

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S I. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen Selskabernes ejere, aktionærerne og samfundet har en fælles interesse i, at

Læs mere

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater.

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater. Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Lovpligtig rapport for god selskabsledelse for 2014, jf. artikel 107b i Årsregnskabsloven) Denne redegørelse indeholder en beskrivelse

Læs mere

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Naalakkersuisut forventer, at årsrapporten henviser til en samlet oversigt over selskabets arbejde med retningslinjernes

Læs mere

Indledning. Bestyrelsens arbejde

Indledning. Bestyrelsens arbejde Corporate Governance i Dragsholm Sparekasse Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse Gældende for regnskabsåret 2014 1 Indledning Det fremgår nedenfor, hvorledes Dragsholm Sparekasse

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Principper for god selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2013 Forklaring på / 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 1 Følg eller forklar Det fremgår af årsregnskabslovens 107 b, stk.1, nr. 3, at selskabet skal angive årsagerne til, hvis

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b.

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Corporate Governance Ledelsen for Berlin III A/S følger udviklingen inden for Corporate Governance og bestræber sig på at forbedre

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Indledning: Det fremgår fra side 5 og frem, hvorledes Fanø Sparekasse forholder sig til hver enkelt anbefaling.

Indledning: Det fremgår fra side 5 og frem, hvorledes Fanø Sparekasse forholder sig til hver enkelt anbefaling. Fanø Sparekasses redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse 2014 1 Indledning: Fanø Sparekasse skal i forbindelse med indkaldelse til repræsentantskabet forholde sig til Komitéen for

Læs mere

Redegørelse for selskabsledelse

Redegørelse for selskabsledelse Redegørelse for selskabsledelse Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b Denne årlige redegørelse for selskabsledelse for Chr. Hansen Holding A/S er en del af ledelsesberetningen

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107b regnskabsperioden 1. januar-31. december 2013 Principper for god selskabsledelse Selskabsledelse, defineret som det system, som

Læs mere

God selskabsledelse 2013/14 November 2014

God selskabsledelse 2013/14 November 2014 God selskabsledelse 2013/14 November 2014 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107 b. Denne redegørelse er et supplement til ledelsesberetningen

Læs mere

Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 2

Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 2 Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

DSB Status på anbefalinger for God selskabsledelse

DSB Status på anbefalinger for God selskabsledelse DSB Status på anbefalinger God selskabsledelse Anbefaling 1 1. s kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer og øvrige interessenter

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse Selskabets aktionærer, medarbejdere og øvrige interessenter har en fælles interesse i, at selskabet til enhver tid er i stand til at tilpasse sig

Læs mere

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer:

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer: Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2011 Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten Anbefalinger om god selskabsledelse

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5.

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5. UDKAST Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse [måned] 2013 Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner.

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner. God selskabsledelse Industriens Pensions har arbejdet systematisk med anbefalingerne og har redegjort herfor i årsrapporterne. Vi har neden for i skematisk form oplyst, om vi følger anbefalingen, om vi

Læs mere