Brugermanual for 1-fløjet brandskydeport type BS-601

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugermanual for 1-fløjet brandskydeport type BS-601"

Transkript

1 Brugermanual for 1-fløjet brandskydeport type BS-601 Produktionsår: Ordre nr: Sag:

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Opbygning og funktion. 2. Montering og indregulering. 3. Sikkerheds- og sundhedsrisici. 4. Betjening. 5. Rengøring. 6. Vedligehold. 7. Brugsanvisninger for kemikalier. 8. Personlige værnemidler.

3 1. OPBYGNING OG FUNKTION FP-brandskydeporte er opbygget som en helsvejset rammekonstruktion af stålprofiler, beklædt med sammenfalsede stålpladekassetter, som gør at FP-portene er relativt lette og særdeles stabile. Porten er udført som typegodkendte BS-60 porte efter DS Max. murhulsmål: Bredde 4800 mm, højde 3600 mm. Vedr.: denne ordres portstørrelse, henvises til ordrebekræftelsen SELVLUKKESYSTEM: Porten ophænges på vandret køreskinne og kan være parkeret vilkårligt på skinnen. FP-brandskydeportes selvlukkesystem, kan udføres på følgende måde: 1. FP-brandskydporte kan være forsynet med 70 o smelteled med Woodsmetal indstøbt i kobberhylster, som placeres øverst på anslagsstolpen. 2. FP-brandskydeporte kan være forsynet med el-holdemagnet beregnet for tilkobling til et (automatisk-branddør-lukningsanlæg) ABDL-anlæg. Holdemagneten placeres normalt i bagkant af køreskinne. Fælles for begge systemer gælder følgende: Smelteled eller elholdemagnet, vil i en brandsituation, slippe lukkeloddets wire, således at wirelåsen/magnetanker rammer medbringerbeslag på den ene portrulle, som derved får porten til at lukke og dermed forhindre en røg- og brandspredning. Se principskitseskitse for de forskellige selvlukkesystemer. Vedr.: denne ordres selvlukkesystem, henvises til ordrebekræftelsen. EL-SPIL: FP-brandskydeporte kan forsynes med automatisk åbne- og lukkefunktion som sikrer, at transport kan foregå uhindret. Den automatiske lukkefunktion sikrer ligeledes, at trækproblemer, samt varmespild begrænses. Alle FP-branddøre og brandporte lever op til forskrifterne i Brandteknisk vejledning nr. 26 Vedr.: denne ordres elbetjening, henvises til ordrebekræftelsen.

4 2. MONTERING OG INDREGULERING 2.1 Indledning Det er af stor betydning for portens brandtekniske egenskaber, at den bliver monteret korrekt. Den, der udfører montagen, er ansvarlig for, at porten monteres som foreskrevet i denne monteringsforskrift. Inden montering af porten påbegyndes, kontrolleres at portens lysnings-mål og målene for væghuller passer sammen. Hvis målspecifikationerne ikke er opfyldt, skal det aktuelle væghulsmål etableres efter aftale mellem byggeledelsen og Fyns Portindustri A/S, således at portens brandtekniske egenskaber ikke forringes. 2.2 Fastgørelse af køreskinne Køreskinnen fastgøres til de tilstødende bygningsdele (væg m.v.) med mindst det antal forankringer der er forboret for i køreskinnen. Ved endelig fastgørelse kontrolleres det: at køreskinnen er monteret i lod og vage. at køreskinnens fastgørelse til bygningsdele er forsvarligt udført. i letbeton og murværk fastgøres med gennemgående M10 bolte med underlagsplader. i beton fastgøres med M10 ekspansionsbolte. i stålkonstruktion fastgøres ved svejsning eller med bolte. 2.3 Fastgørelse af anslag og tætninger Anslag og tætninger fastgøres til de tilstødende bygningsdele (væg m.v.) med mindst det antal forankringer der er forboret for. Ved endelig fastgørelse kontrolleres det: at anslaget/tætningerne er monteret i lod og vage. at anslaget/tætningernes fastgørelse til bygningsdele er forsvarligt udført. at fangsko ved anslag er monteret således, at portens anslag går i korrekt indgreb.

5 2.4 Montering af portblad Portbladet transporteres til porthullet enten direkte på varevogn, eller omlæsses ved ankomst på egnet transportvogn. Transportvogn kan være en fladvogn eller en specielt indrettet vogn med et skråtstillet stativ fastmonteret. Transportvognen skal være tilstrækkeligt dimensioneret til portbladets vægt og personalets sikkerhed. Sørg for ved læsning på transportvogn at porten vender rigtigt! Portbladet rejses op ad væggen ud for parkering i åben stilling. Bemærk at porten skal være placeret således at denne ikke kan vælte ud fra væggen. kontroller om der er monteret "afløftesikring" i form af 1 stk. M10 sætskrue med kontramøtrik ud for hver kørerulle. ved opstilling skal disse skruer være spændt i bund. køreruller monteres på de påsvejste " bærebeslag " med hver 4 stk. M10 stålbolte med spændeskiver. Kørerullen fastspændes i midterposition af de aflange huller på bærebeslaget. portbladets ene ende løftes nu op således at kørerullen placeres korrekt ovenpå den runde køreskinne. Den anden ende løftes op på tilsvarende måde. Opløftet foretages under stor forsigtighed med f.eks. et "koben" eller dertil indrettet løftestang med underlag. under denne operation skal der sikres mod at portblad ikke kan falde ud foroven og dermed vælte. når portbladet er oppe at hænge - begge køreruller er korrekt placeret - skal afløftesikringen ud for hvert kørehjul indstilles ved at skrue bolten opad mod køreskinnens underkant, således at der opstår et spillerum på max. 2 mm mellem overkant bolt og underkant U-køreskinne. afløftesikringens stilling sikres ved at spænde kontra med den ekstra møtrik. VÆR OPMÆRKSOM PÅ AT AFLØFTESIKRINGER ER MONTERET KORREKT, DA DETERVÆSENTLIGTFORSIKKERHEDEN. bundstyrerullen monteres korrekt under portblad ud for den bagerste karm/røgtætning. Bundstyrerullen sikrer at porten altid kører i den rigtige afstand til væg, og at porten åbner og lukker let og korrekt.

6 2.5 Montering af drivmotor og klemsikring. Standardporte er manuelle porte uden åbne/lukkeautomatik 2.6 Fugebredder ved gulv Efter fastgørelsen af køreskinne, anslag og tætninger samt montering af portbladet, må afstanden fra portbladets underkant til ubrændbar gulvbelægning, eller en i belægningen nedlagt synlig (mindst 5 mm tyk og 50 mm bred) stål- eller messingskinne, ikke være større end 10 mm 2.7 Lukkeanordning Porten færdigmonteres med de foreskrevne beslag, hvorefter det kontrolleres: at stålwiren løber frit igennem medbringerbeslaget, monteret på den ene kørerulle. at lukkevægt løber frit i skærm i hele vandringen. at portmedbringer/magnetanker er korrekt monteret på stålwire. at evt. smelteled er monteret frit i portlysningen. at evt. el-holdemagnet er korrekt monteret. at lukkehastigheden, ved udløsning af smelteled eller ABDL-anlæg, nedbremses så bevægelsen ikke forårsager tilskadekomst. som vejledning må trykket, mellem portforkant og karm ikke være større end 150 N. at portbladet lukker helt i og forbliver i indgreb, når porten lukker fra en vilkårlig stilling større end eller lig med 300 mm. at wiretræk fra drivmotor frakobles, ved aktivering af smelteled eller ABDL-anlæg, hvorefter porten skal lukke. at sikring mod portbladets afløftning af køreskinne er korrekt monteret.

7 2.8 Demontering Demontering bør kun udføres af Fyns Portindustri A/S eller andet tilsvarende firma. 2.9 Gangdør/flugtvej Hvis port er leveret med gangdør, kontrolleres følgende: at greb, dørlukker og anden beslåning på gangdør i portbladet går fri af tætninger og anslag samt bygningsdele. at dørlukker er indstillet således at døren kan lukke selv fra en åbning lig med eller større end 300 mm. at døren ved lukning går i indgreb med karm med mindst een låsefalle. (der må ikke monteres lås med rigle i døren.) 2.10 Øvrige bestemmelser Der må ikke foretages fræsning, skæring eller anden bearbejdning af portblad, køreskinne, anslag og tætninger uden skriftlig tilladelse fra Fyns Portindustri A/S. Brandbare gulvbelægninger, f.eks. tæpper, må ikke føres ind under portbladet og heller ikke ind under den stål- eller messingskinne, som eventuelt er nedlagt i gulvbelægningen. Identifikationsmærker må ikke overmales. Monteringsforskrift må ikke fjernes fra porten, før den færdigmonterede port er godkendt af bygge- eller brandmyndigheden. El-tilslutning El-tilslutning til ABDL-anlæg og motorautomatik o.l., må kun udføres af autoriseret elinstallatør. El-tilslutning vedr. ABDL-anlæg er excl. FP`s leverance.

8 3. SIKKERHEDS- OG SUNDHEDSRISICI Ved automatisk lukning af brandskydeporten forårsaget ved udløsning af smelteled eller ABDL-anlæg, må porten ikke kunne forårsage personskade. Porten skal være indrettet, så der ikke kan ske personskade, når den lukker ind i lukkebeslaget i portstolpen. Dette hindres normalt ved montering af hvirvelstrømsbremse, som hindrer at portbladet trykker med mere end 150 N - gælder ved enten "testafprøvning" eller ved selvlukke i forbindelse med "brand". 4. BETJENING For manuelle brandskydeporte gælder, at disse porte kan anvendes som almindelige skydeporte og være parkeret i åben stilling eller vilkårligt. 5. RENGØRING Portbladet kan rengøres med almindelige rengøringsmidler for overfladerengøring. Portbladet må ikke rengøres med højtryksrenser, med mindre det er anført i tilbud/ordrebekræftelse, da højtryksrensning af en ikke vandtæt port, vil kunne ødelægge den indvendige brandisolering. Øvrige dele f.eks. føleliste, fotocelle, geartransmission, rengøres med klud/børste med egnet rensemiddel. 6. VEDLIGEHOLD For at sikre, at brandporten altid er funktionsdygtig er det vigtigt, at der foretages kontrol og vedligehold af portens elektriske- og mekaniske dele med jævne mellemrum. Ud over den daglige funktionskontrol skal der foretages eftersyn efter behov. Kontrollér mindst en gang 1/4 årlig følgende: (Arbejdstilsynets krav) At porten kan køre frit og ubesværet fra helt åben- til helt lukket stilling. At "trækwiren" fra h.h.v. smelteled eller holdemagnet er holdt stram af lukkelod, og at denne er hel og uskadt. At lukkeloddet frit kan bevæges op og ned i styret. (Kontrolleres ved at trække let i wiren)

9 Porte forsynet med ABDL-anlæg afprøves ved at trykke på Testknappen" på ABDL-centralen. Portens elholdemagnet vil derefter give slip på ankerpladen. Porten skal ved denne test selv køre til lukket stilling og forblive i indgreb, så portblad og karm har mindst 25 mm. overlapning. Efter endt test, sammenkobles elholdemagnet og ankerplade igen, hvilket sker ved at skubbe porten til åben stilling. Hvis ankerpladen ikke fastholdes af magneten kan det skyldes at ABDLanlægget ikke er i drift og det kan være nødvendigt at trykke på Afstil tasten på ABDL-centralen. Om portbeklædning er hel og ubeskadiget. Evt. rustangreb udbedres. Følgende smøres: Wireruller, testbeslag og evt. låsebeslag. Køreruller og styreruller er forsynet med helforseglede kuglelejer og smøres derfor ikke. Kontrol af bremsens funktion med evt. regulering af bremsekraften. KONTROL AF ABDL-ANLÆG: ABDL-anlæg (centraler samt iondetektorer) skal i henhold til FORSKRIFT 231 fra Dansk Brandteknisk Institut afsnit 52 Anlægsvedligeholdelse kontrolleres på følgende måde: Det påhviler anlægsejer at lade kvalificeret installatør foretage de nødvendige eftersyn, hvilket omfatter mindst et årligt eftersyn. Eftersyn skal omfatte følgende i henhold til fabrikantens specifikationer: Kontrol af samtlige anlægsfunktioner Vedligeholdelse og rensning af samtlige anlægsdele, herunder detektorer. Justering af detektorfølsomhed samt strømforsyning SERVICEORDNING: Vil De sikre at porten/e bliver systematisk gennemgået og testet det nødvendige antal gange om året, kan vi tilbyde Dem en "SERVICEORDNING"

10 7. BRUGERANVISNINGER FOR KEMIKALIER Til rengøring af malede overflader anvendes et "universal"-rengøringsmiddel. For eks. Dyrups Grundrens eller lignende. Følg nøje instruktionen på rengøringsmidlets emballage. 8. PERSONLIGE VÆRNEMIDLER Benyt læder arbejdshandsker ved håndtering og montage af portblad, karme o.l. Benyt kemikalieresistente handsker ved rengøring af portblad og øvrige dele, som kræver rensevæsker for opløsning af snavs. Benyt tætsluttende beskyttelsesbriller og evt. høreværn, ved brug af f.eks. vinkelsliber o.l. værktøjer. Udføres der "varmt arbejde" i forbindelse med montage eller demontage - hav da en ildslukker indenfor rækkevidde - idet gløder kan antænde! Arbejdet skal i øvrigt udføres sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

11 LODRET SNIT BRANDSKYDEPORT TYPE BS * Brandskydeporte type BS-601 leveres som standard, grundet for maling og spartling og monteret på vandret køreskinne, forsynet med lukkevægt og mekanisk smeltesikring med 70 C smelteled * 220 VED MOTORDRIFT Brandportene leveres typegodkendt i henhold til DS , indtil følgende max. mål: Max Bredde...: 4800 mm. Max Højde...: 3600 mm Ved porte større end disse mål søges godkendelse hos de lokale brandmyndigheder. H MURHULS HØJDE MAX. 10 EKSTRAUDSTYR Indbygning af gangdør i port. Inddækning af køreskinne. Blændkarm i sider og top. Motordrift. ABDL-Anlæg. El-magnet inkl. Ankerplade. Hvirvelstrømsbremse. X - MÅL LODRET SNIT STANDARD...: MED GANGDØR...: MED MOTORDRIFT...: 160 mm. 200 mm. 230 mm. VANDRET SNIT VED MOTORDRIFT B B B MURHULS BREDDE 120 X LUKKEVÆGT VANDRET SNIT

12 AUTOMATISK LUKNING MED SMELTELED PORTMEDBRINGER SMELTELED TESTBESLAG LUKKEVÆGT AUTOMATISK LUKNING MED RØGDETEKTOR ANKERPLADE HOLDEMAGNET LUKKEVÆGT

13 AUTOMATISK ÅBNING OG LUKNING MED MOTORDRIFT MOTOR AUTOMATISK ÅBNING OG LUKNING MED MOTORDRIFT KONTRAVÆGT MOTOR

ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning

ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning Nordisk Port Import ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning Læs denne vejledning igennem inden du starter Vigtige

Læs mere

Vejledning om brandforhold på skoler

Vejledning om brandforhold på skoler Vejledning om brandforhold på skoler Foreningen mener Brande på skoler forekommer med jævne mellemrum. De udvikler sig sjældent katastrofalt, hvilket blandt andet skyldes, at skoler i vid udstrækning benyttes

Læs mere

DRIFT- OG VEDLIGEHOLDELSESHÅNDBOG BRUGERMANUAL SERVICETELEFON (+45) 70 204 208

DRIFT- OG VEDLIGEHOLDELSESHÅNDBOG BRUGERMANUAL SERVICETELEFON (+45) 70 204 208 DRIFT- OG VEDLIGEHOLDELSESHÅNDBOG BRUGERMANUAL SERVICETELEFON (+45) 70 204 208 Indholdsfortegnelse: 1. Sikkerhed og miljø 4 2. Grundlæggende introduktion 4 3. Tekniske specifikationer 4 4. Generel beskrivelse

Læs mere

Model: SL-350TRS-CE-D. Installationsvejledning ADVARSEL

Model: SL-350TRS-CE-D. Installationsvejledning ADVARSEL Model: SL-350TRS-CE-D Installationsvejledning 0086 ADVARSEL: Hvis oplysningerne i denne vejledning ikke følges nøje, kan det resultere i brand eller eksplosion og tingskade, personskade eller død. Undgå

Læs mere

ABDL 4000 BRANDDØRLUKNING

ABDL 4000 BRANDDØRLUKNING ABDL-CENTRAL ABDL-4000 er en ny generation af ABDL-centraler og strømforsyninger. serien opfylder Dansk Brandteknisk Instituts (DBI) forskrift 231 for automatiske branddør lukningsanlæg (ABDL). Samtlige

Læs mere

Indhold. Forord 2. Fane 130 FASTGØRELSESTEKNIK. Fastgørelse 14 Generelt Afstand til nærmeste kant

Indhold. Forord 2. Fane 130 FASTGØRELSESTEKNIK. Fastgørelse 14 Generelt Afstand til nærmeste kant Indhold Forord 2 Byggematerialer 2 Beton Teglsten (mursten) Opmuring og fuger Let klinkerbeton (fibo, leca m.v.) Gasbeton Træ - fyrretræ/løvtræ Gipsplader Sikringsenheder 4 Rullegitre Faste gitre Sikringsglas

Læs mere

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7.

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7. Indholdsfortegnelse 1. ANVISNINGER FOR BRUG... 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK... 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER... 6 4. BRUG AF APPARATET... 7 5. LÆR DIT APPARAT AT KENDE... 7 6. INDEN

Læs mere

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe.

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe. Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte som leverandør af Deres nye trappe. Denne monteringsvejledning er ment som en hjælp til samling og montering af Deres trappe. Den dækker de almindelige ting

Læs mere

Montage supplement - Spæncom

Montage supplement - Spæncom Montage supplement - Spæncom Denne vejledning består af en generel del og en produkt specifik del. Hvor det drejer sig om elementer, der er behandlet i branchevejledningen er denne vejledning et supplement,

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3196-DK-D

BRUGSANVISNING MB3196-DK-D BRUGSANVISNING DA -D Indledning Tillykke med den nye manuelle kørestol Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 20 bliver fremstillet af Handicare. For din egen sikkerhed

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3197-DK-B

BRUGSANVISNING MB3197-DK-B BRUGSANVISNING DA -B Tillykke med den nye manuelle kørestol Indledning Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 30 bliver fremstillet af Handicare Produktion AS.

Læs mere

MONTAGE VEJLEDNING GARAGEPORTE HØJ MONTERING

MONTAGE VEJLEDNING GARAGEPORTE HØJ MONTERING MONTAGE VEJLEDNING GARAGEPORTE HØJ MONTERING AUGUST 2010 INSTALLATION MANUAL GARAGE DOORS HIGH MOUNTING Contents 1. GENERELLE INSTRUKTIONER... 2 1.1. DET OPTIMALE ANTAL AF PERSONER TIL MONTERINGEN...2

Læs mere

6/2014. Branchevejledning om OPSTILLING OG NED- TAGNING AF STILLADSER

6/2014. Branchevejledning om OPSTILLING OG NED- TAGNING AF STILLADSER 6/2014 Branchevejledning om OPSTILLING OG NED- TAGNING AF STILLADSER Indhold InDhold Indledning... 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet... 6 Projektering og planlægning... 7 Bygherren.... 7 Projekterende...

Læs mere

BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12

BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12 BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12 04101049 Kære kunde. DENKA LIFT A/S ønsker Dem tillykke med Deres nye DENKA LIFT. Liften er konstrueret og fremstillet for at sikre Dem størst mulig glæde under

Læs mere

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK Betjenings- og installationsvejledning El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK DK Indholdsfortegnelse Side Henvisninger vedrørende dokumentationen..... 3 1 Beskrivelse af varmtvandsbeholderen....

Læs mere

Big Star Supreme Classic stel, Supreme stel og Big Star S stel

Big Star Supreme Classic stel, Supreme stel og Big Star S stel Brugsanvisning for: Big Star Supreme Classic stel, Supreme stel og Big Star S stel VIGTIGT! GEM BRUGSANVISNINGEN FOR FREMTIDIG BRUG LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR DU ANVENDER VOGNEN! Disse

Læs mere

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef Udgave 12 - juli 2013 Forord Tips og tricks er IKKE en norm for montagen, men anviser mulige løsninger på de udfordringer, man kan komme ud for under montagen. Denne publication er en anvisning og viser

Læs mere

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 EN303-5 2012 Klasse 5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk INDHOLDS FORTEGNELSE:

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B BRUGSANVISNING DA -B Indledning Tillykke med den nye manuelle kørestol Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 10 bliver fremstillet af Handicare. For din egen sikkerhed

Læs mere

ATTENTION! GENERAL ADVARSEL!

ATTENTION! GENERAL ADVARSEL! ATTENTION! GENERAL ADVARSEL! For at installere, anvende og vedligeholde dette beslagssæt sikkert er en række forholdsregler nødvendige. Læs derfor følgende instruktioner og advarsler inden montage påbegyndes!

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere

Montagevejledning. Til 28mm hytter. Har du grunden, så har vi huset...

Montagevejledning. Til 28mm hytter. Har du grunden, så har vi huset... 28 Montagevejledning Til 28mm hytter Bjælkehytter Bjælkehuse Træhuse Sommerhuse Fritidshuse Kolonihavehuse Jagthytter Anneks Campinghytter Redskabsrum Lysthuse Har du grunden, så har vi huset... Kære kunde

Læs mere

den danske kvalitetstrailer Trailerhåndbog

den danske kvalitetstrailer Trailerhåndbog den danske kvalitetstrailer Trailerhåndbog www.variant.dk Data - Min trailer Model: Stelnr.: Dato for indregistrering: Registreringsnr.: Service og eftersyn Dato: Udført af: Dato: Udført af: Dato: Udført

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER

Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER Indhold InDhold 4 Indledning... 4 5 Projekterings- og kontraheringsfasen Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivendes

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere