TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Frants Nielsen, Paw Karslund Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Godkendelse af anlægsregnskab vedrørende Fælles Tandreguleringsklinik i Hvidovre Ét lokale til frisør og fodterapeut på plejehjemmene på Løjtegårdsvej Morgenåbning og følgeordning i SFO Budgetnotat af 19. juni Budget Tårnbyhuse, afdeling Bredagergården, helhedsplan, skema B Delegering af kompetence vedr. beboerindskudslån Udskiftning af materiel Ændring - LUKKET SAG Udbud- bekæmpelse af rotter i Tårnby og Dragør Kommuner - LUKKET SAG Justering af alkohol-/rusmiddelpolitik - LUKKET SAG Tjenstlig sanktion - LUKKET SAG Indledning af afskedigelse - LUKKET SAG Indhentelse af helbredsoplysninger - LUKKET SAG Ansøgt afsked - LUKKET SAG Amager Bakke - LUKKET SAG Køb af ejendom Amager Landevej 9 - LUKKET SAG...23 Bilagsoversigt

3 1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 14/6088 Sagsansvarlig: cel.of INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. Dagsordenen godkendes. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Godkendt, idet yderligere punkt optaget på dagsorden vedrørende Køb af ejendommen Amager Landevej 9. 2

4 2. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 14/6088 Sagsansvarlig: cel.of BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Ingen. 3

5 3. Godkendelse af anlægsregnskab vedrørende Fælles Tandreguleringsklinik i Hvidovre Åben sag Sagsnr.: 14/11828 Sagsansvarlig: nkm.am RESUMÉ Tårnby Kommune indgår i et samarbejde med 6 øvrige kommuner om at drive en Fælles Tandreguleringsklinik i Hvidovre. Anlægsarbejdet er udført af Hvidovre Kommune og Albertslund Kommune, og dækker årene Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Tårnby Kommune indgår i et samarbejde med 6 øvrige kommuner om at drive en Fælles Tandreguleringsklinik i Hvidovre. Anlægsarbejdet er udført af Hvidovre Kommune og Albertslund Kommune, og dækker årene Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. ØKONOMI Økonomiudvalget har meddelt anlægsbevillinger på i alt til formålet. Det revisionsgodkendte regnskab udviser samlede udgifter på en mindreudgift på kr., svarende til 6%. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget /kam 1. At det revisionsgodkendte anlægsregnskab vedrørende Fælles Tandreguleringsklinik godkendes. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Revisionsgodkendt regnskab for anlægsbevilling og anlægsregnskabsskema.pdf 88689/14 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Godkendt. 4

6 4. Ét lokale til frisør og fodterapeut på plejehjemmene på Løjtegårdsvej Åben sag Sagsnr.: 14/5331 Sagsansvarlig: pfr.as RESUMÉ For at optimere udnyttelsen af de knappe lokaleressourcer på plejehjemmene på Løjtegårdsvej foreslås det, at der frigives et lokale ved fremadrettet at lade frisør og fodterapeut dele et lokale på forskellige ugedage. Målet er at frigive et lokale til brug for undervisning, samtaler med pårørende og beboere og lignende aktiviteter, hvilket i dag mangler på Løjtegårdsvej. Der er meget begrænsede muligheder for at holde samtale m.m. med beboere og pårørende i egnede lokaler, hvor der ikke sker forstyrrelser. Beboerne på plejehjemmene samt daghjemsgæsterne vil fortsat have mulighed for at tilkøbe assistance fra både frisør og fodterapeut i huset, men vil samtidig få mulighed for at indgå aftale med en ekstern mobil leverandør. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der er i dag to lokaler til frisørsalon og fodterapeutklinik på plejehjemmene Travbanehuset og Tårnbygård på Løjtegårdsvej. Frisøren, der har forpagtet frisørsalonen, er gået på pension med udgangen af Fodterapeuten, der i dag forpagter fodklinikken, har meddelt, at hun planlægger at gå på pension i midten af Så derfor kan både frisør- og fodplejefunktionen nytænkes uden personlige konsekvenser for hverken frisør eller fodterapeut. Indtil nu har frisøren været 3 dage om ugen i salonen og fodterapeuten 4 dage om ugen i klinikken. Både plejehjemsbeboere, daghjemsgæster og borgere udefra benytter frisør og fodpleje. Frisørfunktionen har siden januar 2014 været dækket af mobilfrisør. Fremtidigt tilbud om frisør og fodpleje på plejehjemmene Travbanehuset og Tårnbygård: Det planlægges, at den nuværende fodklinik indrettes, så den kan benyttes af både fodterapeut og frisør. Klinikken vil kunne forpagtes af en fodterapeut 3 dage om ugen og en frisør 2 dage om ugen. Der kan også være en anden fordelingsnøgle alt efter efterspørgsel, herunder kan indtænkes at lokalet også kan benyttes i weekenden. Herudover får beboere og daghjemsgæster tilbud om at benytte mobil frisør eller fodterapeut, hvilket nogle beboere allerede gør. Det vil i højere grad end i dag lægge op til, at beboeren selv vælger den frisør eller fodterapeut, de ønsker at benytte. En mulighed er samtidig at benytte frisør, der ligger i umiddelbar nærhed af plejehjemmene. Generelt for kommunens plejehjem: 5

7 I kommunens kvalitetsstandarder for plejeboliger, daghjem og genoptræning, døgnophold, fremgår at frisør og fodpleje kan tilkøbes mod betaling. Dette ændrer sig ikke med nærværende forslag. Lokaler, som benyttes til flere formål, findes også på andre af kommunens plejehjem. På Tagenshus er der et lokale til frisør og fodpleje, og på Ugandavej deler fodterapeut og tandlæge lokale. Mobil frisør og fodpleje benyttes generelt i stigende omfang, således er der også borgere på kommunens øvrige plejehjem, der benytter sig af dette tilbud. Hvad skal lokalet bruges til?: På nuværende tidspunkt er der på Løjtegårdsvej meget begrænsede muligheder for at afholde samtaler i uforstyrrede omgivelser. I dag holdes samtalerne på personalekontorer, opholdstuerne og andre mindre egnede lokaler. Derfor er der behov for at der etableres et lokale, hvor der kan holdes samtaler med beboere, pårørende, læger m.m. Samtidig kan lokalet benyttes til undervisningsseancer for personalet og for beboerne. ØKONOMI Økonomiske konsekvenser for borgerne: Frisør: Priser hos frisøren var ved udgangen af kr. for vask, 200 kr. for klipning og 525 kr. for permanent. Baseret på tidligere erfaringer forventes det, at en indgåelse af aftale med en ny frisør vil medføre en prisstigning. Priserne hos de mobile frisører varierer meget, men der er fundet følgende priser: vask og klip 350 kr. permanent 650 kr. Fodterapeut: Den nuværende pris for en standard behandling hos husets fodterapeut er 300 kr. For fodterapi forventes også en regulering af priserne i opadgående retning. Priserne på mobile fodterapeuter varierer en del, men der er fundet en standardbehandling til 350 kr. I begge tilfælde vil overgang til mobil frisør eller fodterapeut betyde en merudgift for borgeren. Borgernes mulighed for at få tilskud til fodterapi ændres ikke ved at benytte en mobil fodterapeut, så længe fodterapeuten har et ydernummer. Økonomiske konsekvenser for Plejehjemmene: Plejehjemmet Travbanehuset har indtægter i form af forpagtningsafgift fra frisør og fodpleje. Da forpagtningsafgiften beregnes på baggrund af nettoomsætningen, kan den variere fra år til år. I 2013 var forpagtningsafgiften fra fodterapeuten kr. (9.903 kr. mere end budgetteret) og for frisøren kr. (4.382 kr. mindre end budgettet). 6

8 Begge forpagtningsafgifter ligger fuldt ud i Travbanehusets kontoplan konto I 2014 budgetteres med samlede indtægter på kr. Vælges en model med fodterapeut 3 dage og frisør 2 dage, vil der med udgangspunkt i 2013-tallene forventes en indtægt på kr kr., i alt kr. svarende til et indtægtstab på kr. pr. år. Indtægtstabet anbefales finansieret ved mindreforbrug på konto , kørsel i Daghjemmet, med halvårseffekt for 2014 og helårseffekt for 2015 og frem. Der vil være udgifter til flytning af udsugning og vask i forbindelse med samling i ét lokale. Udgifter vil beløbe sig til max kr. jf. tilbud fra håndværker. Udgifter finansieres via mindreforbrug på konto , kørsel i Daghjemmet. Derudover vil der være udgifter til istandsættelse af det frigjorte lokale. Denne udgift afholdes inden for plejehjemmenes vedligeholdelsesbudgetter. Rengøring i forbindelse med deling af lokale afholdes inden for eksisterende budget. Indkøbsstop på eksterne institutioner: Der er som følge af den økonomiske situation besluttet et indkøbsstop på de eksterne institutioner med undtagelse af det mest nødvendige. Det anbefales, at udgifterne til omlægning af lokaleressourcerne i dette tilfælde undtages for indkøbsstoppet, da det er en ekstraordinær situation, at både fodterapeuten og frisørsalonen er ledig, hvilket giver muligheden for at gentænke lokaleressourcerne uden omkostninger for lejerne og beboerne. INDSTILLING Arbejdsmarked- og Sundhedsforvaltningen indstiller til, at Økonomiudvalget tiltræder følgende: 1. Det godkendes, at frisørsalon og fodterapeut på plejehjemmene på Løjtegårdsvej samles i ét lokale pr Det godkendes, at udgifterne forbundet med omlægningen af lokaler undtages et udmeldte indkøbsstop på eksterne institutioner. 3. Det godkendes, at udgifter til flytning af sug og vask finansieres ved et mindreforbrug på kr på konto , kørsel i Daghjemmet i Det godkendes, at mindreindtægten fra forpagtningsafgiften finansieres ved mindreforbrug på konto , kørsel i Daghjemmet. I 2014 vil det dreje sig om kr og i 2015 og frem vil det dreje som om kr årligt. /kam BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Punkt 1, 3 og 4 godkendt. 7

9 5. Morgenåbning og følgeordning i SFO Åben sag Sagsnr.: 14/15974 Sagsansvarlig: mpr.uk RESUMÉ Børne- og Kulturforvaltningen fremsender forslag om retningslinjer for morgenåbning og udvidet følgeordning i SFO til godkendelse i Børne- og Skoleudvalget med virkning fra skoleåret 2014/2015. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. januar 2014 beslutning om rammebeslutninger for folkeskolereformen. Heri blev det besluttet, at alle fritidstilbud fra klasse sker i SFO, og at der er én SFO pr. skole på flere matrikler. Fælles morgenåbning på almindelige skoledage På nuværende tidspunkt har alle fritidshjem og SFO"er morgenåbent på skoledage og modtager børn fra kl , der efterfølgende bliver fulgt til skole. Det er meget forskelligt hvor mange børn, der bliver afleveret i institutionen om morgenen. Antallet af børn varierer fra 5 til 25 børn - afhængig af behov og institutionens størrelse. Med Kommunalbestyrelsens rammebeslutning for folkeskolereformen vil der være én SFO pr. skole på flere matrikler. Det vil derfor i højere grad være muligt, at benytte de samlede ressourcer og muligheder i hele skoledistriktet, herunder også det samlede personale i det enkelte distrikt. For at udnytte personaleressourcerne bedst muligt foreslår forvaltningen, at morgenåbning på skoledage for indmeldte SFO børn sker ved fælles morgenåbning på én matrikel på skolen eller nærmest skolen, da det ikke er alle skoler, der har et fritidstilbud på deres matrikel. Det vil i det enkelte distrikt være muligt, at sikre en høj pædagogisk kvalitet og det vil stadigt være muligt for børnene, at være sammen med velkendte medarbejdere om morgenen, idet der vil være personale fra de enkelte matrikler, der forestår morgenåbningen. Det må yderligere forventes, at nogle forældre sågar vil opleve en fælles morgenåbning som en forbedring af de eksisterende forhold på grund af den kortere afstand fra fritidstilbud til skole. For nuværende bliver nogle børn fulgt til skole i tidsrummet fra kl på grund af fritidstilbuddets afstand til skolen. Endelig vil det som allerede skrevet betyde en bedre udnyttelse af de eksisterende personalemæssige ressourcer og flere børn vil således i dagligdagen få glæde og gavn af denne ressource. 8

10 Nuværende følgeordning På nuværende tidspunkt, er der følgeordning for alle 0. klasser indmeldt i fritidstilbud. Denne ordning opretholdes og varetages indenfor distriktets/sfo"ens samlede personalenormering. Der gøres opmærksom på, at der ved godkendelse af fælles morgenåbning vil blive frigjort en del personalemæssige ressourcer, idet medarbejderressourcen, der ellers for tiden benyttes i de enkelte fritidstilbud til at følge børnene i skole om morgenen, vil blive reduceret. Udvidet følgeordning Forvaltningen foreslår, at der sker en udvidelse af den nuværende følgeordning, så denne også er gældende for de 1. klassebørn, der er indmeldt i fritidstilbud, der hvor der er længst fra skole til fritidstilbud og der, hvor børnene skal krydse en større vej uden lyssignal for at komme til deres fritidstilbud. Forvaltningen vurderer, at der vil være tale om 4-5 fritidstilbud og varetagelsen af følgeordningen vil kunne afholdes indenfor distriktets/sfo"ens samlede personalenormering. ØKONOMI Udgiftsneutralt INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at der fra skoleåret 2014/15 etableres fælles morgenåbning på én matrikel på skolen eller nærmest skolen 2. at følgeordning fra skoleåret 2014/15 udvides til også at gælde enkelte 1. klassebørn i de fritidstilbud, der hvor der er længst fra skole til fritidstilbud og der, hvor børnene skal krydse en større vej uden lyssignal for at komme til deres fritidstilbud. Der vil være tale om 4-5 fritidstilbud. /MSV BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 9

11 6. Budgetnotat af 19. juni Budget 2015 Åben sag Sagsnr.: 13/35468 Sagsansvarlig: heh.of RESUMÉ Notat om Budget af 19. juni INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler, at Økonomiudvalget tager stilling til følgende punkter: Jse 1. Notatet med tilhørende bilag drøftes. 2. Udvalgenes rammeoverholdelse. 3. Hvorvidt de fremsendte lønbudgetforslag skal indarbejdes. 4. Indarbejdelse af merudgifter til anlæg på 5,5 mill. kr. vedrørende køkkenomlægning. 5. Evt. indarbejdelse af anlægsmidler til udskiftning af vejbelysningsmaster. 6. Budgetneutral omfordeling af 13,0 mill. kr. mellem anlægsprojekterne: Plejehjemsrenovering og Renovering af fællesfaciliteter mellem 2015 og Indarbejdelse af grundkapitalindskud i Landbyggefonden på 4,0 mill. kr. vedr. renovering af Televænget. 8. Nedjustering af rentekonti med 1,1 mill. kr. 9. Indarbejdelse af forventet nettoforbedring på 18,0 mill. kr. vedr. kommunens andel af selskabsskatten. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Budgetnotat 18. juni Budget /14 2 Åben Udkast II til Investeringsoversigt Budget /14 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Godkendt, idet dog punkt 5 afventer til mellem 1. og 2. behandlingen. 10

12 7. Tårnbyhuse, afdeling Bredagergården, helhedsplan, skema B Åben sag Sagsnr.: 13/12937 Sagsansvarlig: bmi.of RESUMÉ Tårnbyhuse har fremsendt skema B til behandling i kommunen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER På Kommunalbestyrelsens møde den blev der givet tilsagn til helhedsplanen for Bredagergården og skema A blev godkendt med en støtteberettiget anskaffelsessum på kr. Tårnbyhuse har nu udarbejdet skema B (anskaffelsessummen ved byggeriets påbegyndelse). Anskaffelsessummen udgør fortsat kr. Der er gennemført EU-udbud og entreprenør Anker Hansen & Co A/S er udvalgt som det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Arbejderne planlægges påbegyndt LOVGRUNDLAG Lov om almene boliger 91 ØKONOMI Kommunens økonomiske engagement er uændret i forhold til skema A: kapitaltilførsel på kr. samt en garantistillelse på op til kr. Der er ikke afsat budgetbeløb til udgiften til kapitaltilførslen, hvorfor der ansøges om tillægsbevilling. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget 1) at meddele Tårnbyhuse godkendelse af skema B med en støtteberettiget anskaffelsessum på kr. med meddelelse til Landsbyggefonden. 2) at godkende en tillægsbevilling på kr. til budget 2014 til konto nr , tilgodehavende Bredagergården. Jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Tiltrådt skema A indstilling /14 2 Åben Skema B Bredagergården med bilag /14 11

13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 12

14 8. Delegering af kompetence vedr. beboerindskudslån Åben sag Sagsnr.: 14/16550 Sagsansvarlig: mko.of RESUMÉ Delegering af kompetence til sekretariatslederen for Kommunalbestyrelsens Sekretariat og i dennes fravær til stedfortræderen i forbindelse med afgørelser af ansøgninger til beboerindskudslån i henhold til lov om individuel boligstøtte (boligstøtteloven). UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Afgørelser i sager om beboerindskudslån i henhold boligstøtteloven 54-71, er indtil videre truffet af Økonomiudvalget. Med vedlagte indstilling lægger administrationen optil, at kompetencen vedrørende afgørelser af ansøgninger til beboerindskudslån delegeres til sekretariatslederen i Kommunalbestyrelsens Sekretariat og i dennes fravær til stedfortræderen med virkning fra den 26. juni Det kan oplyses, at ydelserne er fastlagt og reguleres af boligstøtteloven. Beboerindskudslån fordeles på tre typer. Kommunalt lån (pligtlån) Boligen er fra efter 1.april Kommunal kaution for banklån (kautionslån, frivillige lån) Boligen er fra før 1.april 1964 Kommunen kautioner for et lån, ansøgeren optager i banken. I Tårnby Kommune vurderes de efter samme kriterier som pligtlån. Flygtningelån Jf i boligstøtteloven. Følgende lovbestemte kriterier bruges i sagsbehandlingen: Borgeren må kun have et beboerindskudslån af gangen. Boligen skal være almennyttig. Dog må flygtningelån gerne være privat udlejning. Man må ikke overstige indkomstgrænsen, hvis sats reguleres pr. 1. januar hvert år. Borgeren skal have behov for lånet. Borgeren må ikke have en likvid formue højere end indskuddets størrelse. Desuden vurderes hver sag konkret og individuelt for behovet for at flytte i ny bolig. 13

15 Som udgangspunkt ydes beboerindskudslån til ansøgeren, hvis boligen er anvist af Tårnby Kommune, og ansøgeren opfylder de ovenstående kriterier. Der kan ydes lån med betingelser: Hvis ansøgeren har et beboerindskudslån i forvejen, og det vurderes, at ansøgeren har behov for lånet. I forbindelse med godkendelse af det nye beboerindskudslån, så laves en aftale med ansøgeren om indfrielse af gammelt lån hurtigst muligt. Hvis ansøgeren har en formue i fast ejendom, som senere sælges med fortjeneste, skal beboerindskudslånet indfries. Administrationen vil orientere Økonomiudvalget en gang om året (1.kvartal) om foregående års status på området. LOVGRUNDLAG Boligstøtteloven INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at udvalget godkender Jse 1. at kompetencen til at træffe afgørelser i sager vedrørende beboerindskudslån i henhold til boligstøttelovens delegeres til sekretariatslederen i Kommunalbestyrelsens Sekretariat og i dennes fravær til stedfortræderen med virkning fra 26. juni BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 14

16 9. Udskiftning af materiel Ændring - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/852 Sagsansvarlig: aej.do.tf 15

17 10. Udbud- bekæmpelse af rotter i Tårnby og Dragør Kommuner - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/16957 Sagsansvarlig: vmo.tf 16

18 11. Justering af alkohol-/rusmiddelpolitik - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 04/935 Sagsansvarlig: oph_medarb 17

19 12. Tjenstlig sanktion - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 04/226 Sagsansvarlig: TPE.OF 18

20 13. Indledning af afskedigelse - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 02/1283 Sagsansvarlig: oph_medarb 19

21 14. Indhentelse af helbredsoplysninger - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 02/517 Sagsansvarlig: MHY.OF 20

22 15. Ansøgt afsked - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 03/117 Sagsansvarlig: jhd.of 21

23 16. Amager Bakke - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/7527 Sagsansvarlig: ari.of 22

24 17. Køb af ejendom Amager Landevej 9 - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 08/1816 Sagsansvarlig: cni.of 23

25 Bilagsoversigt 3. Godkendelse af anlægsregnskab vedrørende Fælles Tandreguleringsklinik i Hvidovre 1. Revisionsgodkendt regnskab for anlægsbevilling og anlægsregnskabsskema.pdf (88689/14) 6. Budgetnotat af 19. juni Budget Budgetnotat 18. juni Budget 2015 (83606/14) 2. Udkast II til Investeringsoversigt Budget (105627/14) 7. Tårnbyhuse, afdeling Bredagergården, helhedsplan, skema B 1. Tiltrådt skema A indstilling (105621/14) 2. Skema B Bredagergården med bilag (105565/14) 24

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 13. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 3. april 2013 Mødetidspunkt: 10:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 16. maj 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 24. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. august 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:30 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. december 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 24. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. oktober 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 9. december 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 20. maj 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00 Dagsorden Dato: Mandag den 26. september 2011 Mødetidspunkt: 09:00 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Milton Graff Pedersen, Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne Bech, Mikkel Dencker,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 17. juni 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. juli 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 6. november 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. september 2013 Mødetidspunkt: 10:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 9 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 13. oktober 2004 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Renovering af

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17. juli 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

Egebjerg Kommune. Referat

Egebjerg Kommune. Referat Kommunalbestyrelsen Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Indkaldelsesdato: Onsdag den 22-06-2005 Deltagere: Bemærkninger: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. juni 2013 Mødelokale: 213, Mødelokale Medlemmer: Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw Karslund Afbud:

Læs mere

Ejendoms- og Arealudvalget

Ejendoms- og Arealudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Kystagerparken, By- og Teknikforvaltningen Anders Wolf Andresen, Steen Ørskov, Arne Bech, Ømer Kuscu Bemærkninger:

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. januar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 10. marts 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 2. december 2014 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 3. december 2009 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Hans Rex Christensen Stedfortræder Medlemmer Jens Hedegaard Kristensen (A) - Formand

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen REFERAT SOCIAL- OG ÆLDREUDVALGET Mødedato: 9. september 2009 Mødested: Gl. Rådhus, i Repræsentationslokalet Mødetidspunkt: 12:00 Mødet hævet: Deltagere: Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga

Læs mere

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget n Ordinært møde Dato 6. september 2011 Tid 14:30 Sted Himmerigsvej 10, Jerup NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 11. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 11. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 3. december 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Indstilling. Økonomiske retningslinjer m.v. for alment byggeri. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 4.

Indstilling. Økonomiske retningslinjer m.v. for alment byggeri. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 4. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 4. november 2009 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Kalkværksvej 10 8100 Århus C Århus Kommune har siden 1999

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 17. september 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Hovedbiblioteket, mødelokale 4 (i stuen) Vibeke Rasmussen,

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. september 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. december 2013 Mødetidspunkt: 10:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Beslutningsprotokol 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Indholdsfortegnelse Side 183. Godkendelse af dagsorden... 380 184. Til orientering... 381 185. Godkendelse af

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 11 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 10. marts 2004 16:00 mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Flemming Sten Indholdsfortegnelse 1. Overførsler fra år 2003 til 2004-budgettet

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 30. april 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Arne

Læs mere

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011 Handicaprådet i torsdag d. 13. januar 1 REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 13. januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde...2 2. Høringssag - Revidering af Kvalitetsstandard

Læs mere