TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Frants Nielsen, Paw Karslund Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Godkendelse af anlægsregnskab vedrørende Fælles Tandreguleringsklinik i Hvidovre Ét lokale til frisør og fodterapeut på plejehjemmene på Løjtegårdsvej Morgenåbning og følgeordning i SFO Budgetnotat af 19. juni Budget Tårnbyhuse, afdeling Bredagergården, helhedsplan, skema B Delegering af kompetence vedr. beboerindskudslån Udskiftning af materiel Ændring - LUKKET SAG Udbud- bekæmpelse af rotter i Tårnby og Dragør Kommuner - LUKKET SAG Justering af alkohol-/rusmiddelpolitik - LUKKET SAG Tjenstlig sanktion - LUKKET SAG Indledning af afskedigelse - LUKKET SAG Indhentelse af helbredsoplysninger - LUKKET SAG Ansøgt afsked - LUKKET SAG Amager Bakke - LUKKET SAG Køb af ejendom Amager Landevej 9 - LUKKET SAG...23 Bilagsoversigt

3 1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 14/6088 Sagsansvarlig: cel.of INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. Dagsordenen godkendes. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Godkendt, idet yderligere punkt optaget på dagsorden vedrørende Køb af ejendommen Amager Landevej 9. 2

4 2. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 14/6088 Sagsansvarlig: cel.of BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Ingen. 3

5 3. Godkendelse af anlægsregnskab vedrørende Fælles Tandreguleringsklinik i Hvidovre Åben sag Sagsnr.: 14/11828 Sagsansvarlig: nkm.am RESUMÉ Tårnby Kommune indgår i et samarbejde med 6 øvrige kommuner om at drive en Fælles Tandreguleringsklinik i Hvidovre. Anlægsarbejdet er udført af Hvidovre Kommune og Albertslund Kommune, og dækker årene Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Tårnby Kommune indgår i et samarbejde med 6 øvrige kommuner om at drive en Fælles Tandreguleringsklinik i Hvidovre. Anlægsarbejdet er udført af Hvidovre Kommune og Albertslund Kommune, og dækker årene Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. ØKONOMI Økonomiudvalget har meddelt anlægsbevillinger på i alt til formålet. Det revisionsgodkendte regnskab udviser samlede udgifter på en mindreudgift på kr., svarende til 6%. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget /kam 1. At det revisionsgodkendte anlægsregnskab vedrørende Fælles Tandreguleringsklinik godkendes. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Revisionsgodkendt regnskab for anlægsbevilling og anlægsregnskabsskema.pdf 88689/14 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Godkendt. 4

6 4. Ét lokale til frisør og fodterapeut på plejehjemmene på Løjtegårdsvej Åben sag Sagsnr.: 14/5331 Sagsansvarlig: pfr.as RESUMÉ For at optimere udnyttelsen af de knappe lokaleressourcer på plejehjemmene på Løjtegårdsvej foreslås det, at der frigives et lokale ved fremadrettet at lade frisør og fodterapeut dele et lokale på forskellige ugedage. Målet er at frigive et lokale til brug for undervisning, samtaler med pårørende og beboere og lignende aktiviteter, hvilket i dag mangler på Løjtegårdsvej. Der er meget begrænsede muligheder for at holde samtale m.m. med beboere og pårørende i egnede lokaler, hvor der ikke sker forstyrrelser. Beboerne på plejehjemmene samt daghjemsgæsterne vil fortsat have mulighed for at tilkøbe assistance fra både frisør og fodterapeut i huset, men vil samtidig få mulighed for at indgå aftale med en ekstern mobil leverandør. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der er i dag to lokaler til frisørsalon og fodterapeutklinik på plejehjemmene Travbanehuset og Tårnbygård på Løjtegårdsvej. Frisøren, der har forpagtet frisørsalonen, er gået på pension med udgangen af Fodterapeuten, der i dag forpagter fodklinikken, har meddelt, at hun planlægger at gå på pension i midten af Så derfor kan både frisør- og fodplejefunktionen nytænkes uden personlige konsekvenser for hverken frisør eller fodterapeut. Indtil nu har frisøren været 3 dage om ugen i salonen og fodterapeuten 4 dage om ugen i klinikken. Både plejehjemsbeboere, daghjemsgæster og borgere udefra benytter frisør og fodpleje. Frisørfunktionen har siden januar 2014 været dækket af mobilfrisør. Fremtidigt tilbud om frisør og fodpleje på plejehjemmene Travbanehuset og Tårnbygård: Det planlægges, at den nuværende fodklinik indrettes, så den kan benyttes af både fodterapeut og frisør. Klinikken vil kunne forpagtes af en fodterapeut 3 dage om ugen og en frisør 2 dage om ugen. Der kan også være en anden fordelingsnøgle alt efter efterspørgsel, herunder kan indtænkes at lokalet også kan benyttes i weekenden. Herudover får beboere og daghjemsgæster tilbud om at benytte mobil frisør eller fodterapeut, hvilket nogle beboere allerede gør. Det vil i højere grad end i dag lægge op til, at beboeren selv vælger den frisør eller fodterapeut, de ønsker at benytte. En mulighed er samtidig at benytte frisør, der ligger i umiddelbar nærhed af plejehjemmene. Generelt for kommunens plejehjem: 5

7 I kommunens kvalitetsstandarder for plejeboliger, daghjem og genoptræning, døgnophold, fremgår at frisør og fodpleje kan tilkøbes mod betaling. Dette ændrer sig ikke med nærværende forslag. Lokaler, som benyttes til flere formål, findes også på andre af kommunens plejehjem. På Tagenshus er der et lokale til frisør og fodpleje, og på Ugandavej deler fodterapeut og tandlæge lokale. Mobil frisør og fodpleje benyttes generelt i stigende omfang, således er der også borgere på kommunens øvrige plejehjem, der benytter sig af dette tilbud. Hvad skal lokalet bruges til?: På nuværende tidspunkt er der på Løjtegårdsvej meget begrænsede muligheder for at afholde samtaler i uforstyrrede omgivelser. I dag holdes samtalerne på personalekontorer, opholdstuerne og andre mindre egnede lokaler. Derfor er der behov for at der etableres et lokale, hvor der kan holdes samtaler med beboere, pårørende, læger m.m. Samtidig kan lokalet benyttes til undervisningsseancer for personalet og for beboerne. ØKONOMI Økonomiske konsekvenser for borgerne: Frisør: Priser hos frisøren var ved udgangen af kr. for vask, 200 kr. for klipning og 525 kr. for permanent. Baseret på tidligere erfaringer forventes det, at en indgåelse af aftale med en ny frisør vil medføre en prisstigning. Priserne hos de mobile frisører varierer meget, men der er fundet følgende priser: vask og klip 350 kr. permanent 650 kr. Fodterapeut: Den nuværende pris for en standard behandling hos husets fodterapeut er 300 kr. For fodterapi forventes også en regulering af priserne i opadgående retning. Priserne på mobile fodterapeuter varierer en del, men der er fundet en standardbehandling til 350 kr. I begge tilfælde vil overgang til mobil frisør eller fodterapeut betyde en merudgift for borgeren. Borgernes mulighed for at få tilskud til fodterapi ændres ikke ved at benytte en mobil fodterapeut, så længe fodterapeuten har et ydernummer. Økonomiske konsekvenser for Plejehjemmene: Plejehjemmet Travbanehuset har indtægter i form af forpagtningsafgift fra frisør og fodpleje. Da forpagtningsafgiften beregnes på baggrund af nettoomsætningen, kan den variere fra år til år. I 2013 var forpagtningsafgiften fra fodterapeuten kr. (9.903 kr. mere end budgetteret) og for frisøren kr. (4.382 kr. mindre end budgettet). 6

8 Begge forpagtningsafgifter ligger fuldt ud i Travbanehusets kontoplan konto I 2014 budgetteres med samlede indtægter på kr. Vælges en model med fodterapeut 3 dage og frisør 2 dage, vil der med udgangspunkt i 2013-tallene forventes en indtægt på kr kr., i alt kr. svarende til et indtægtstab på kr. pr. år. Indtægtstabet anbefales finansieret ved mindreforbrug på konto , kørsel i Daghjemmet, med halvårseffekt for 2014 og helårseffekt for 2015 og frem. Der vil være udgifter til flytning af udsugning og vask i forbindelse med samling i ét lokale. Udgifter vil beløbe sig til max kr. jf. tilbud fra håndværker. Udgifter finansieres via mindreforbrug på konto , kørsel i Daghjemmet. Derudover vil der være udgifter til istandsættelse af det frigjorte lokale. Denne udgift afholdes inden for plejehjemmenes vedligeholdelsesbudgetter. Rengøring i forbindelse med deling af lokale afholdes inden for eksisterende budget. Indkøbsstop på eksterne institutioner: Der er som følge af den økonomiske situation besluttet et indkøbsstop på de eksterne institutioner med undtagelse af det mest nødvendige. Det anbefales, at udgifterne til omlægning af lokaleressourcerne i dette tilfælde undtages for indkøbsstoppet, da det er en ekstraordinær situation, at både fodterapeuten og frisørsalonen er ledig, hvilket giver muligheden for at gentænke lokaleressourcerne uden omkostninger for lejerne og beboerne. INDSTILLING Arbejdsmarked- og Sundhedsforvaltningen indstiller til, at Økonomiudvalget tiltræder følgende: 1. Det godkendes, at frisørsalon og fodterapeut på plejehjemmene på Løjtegårdsvej samles i ét lokale pr Det godkendes, at udgifterne forbundet med omlægningen af lokaler undtages et udmeldte indkøbsstop på eksterne institutioner. 3. Det godkendes, at udgifter til flytning af sug og vask finansieres ved et mindreforbrug på kr på konto , kørsel i Daghjemmet i Det godkendes, at mindreindtægten fra forpagtningsafgiften finansieres ved mindreforbrug på konto , kørsel i Daghjemmet. I 2014 vil det dreje sig om kr og i 2015 og frem vil det dreje som om kr årligt. /kam BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Punkt 1, 3 og 4 godkendt. 7

9 5. Morgenåbning og følgeordning i SFO Åben sag Sagsnr.: 14/15974 Sagsansvarlig: mpr.uk RESUMÉ Børne- og Kulturforvaltningen fremsender forslag om retningslinjer for morgenåbning og udvidet følgeordning i SFO til godkendelse i Børne- og Skoleudvalget med virkning fra skoleåret 2014/2015. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. januar 2014 beslutning om rammebeslutninger for folkeskolereformen. Heri blev det besluttet, at alle fritidstilbud fra klasse sker i SFO, og at der er én SFO pr. skole på flere matrikler. Fælles morgenåbning på almindelige skoledage På nuværende tidspunkt har alle fritidshjem og SFO"er morgenåbent på skoledage og modtager børn fra kl , der efterfølgende bliver fulgt til skole. Det er meget forskelligt hvor mange børn, der bliver afleveret i institutionen om morgenen. Antallet af børn varierer fra 5 til 25 børn - afhængig af behov og institutionens størrelse. Med Kommunalbestyrelsens rammebeslutning for folkeskolereformen vil der være én SFO pr. skole på flere matrikler. Det vil derfor i højere grad være muligt, at benytte de samlede ressourcer og muligheder i hele skoledistriktet, herunder også det samlede personale i det enkelte distrikt. For at udnytte personaleressourcerne bedst muligt foreslår forvaltningen, at morgenåbning på skoledage for indmeldte SFO børn sker ved fælles morgenåbning på én matrikel på skolen eller nærmest skolen, da det ikke er alle skoler, der har et fritidstilbud på deres matrikel. Det vil i det enkelte distrikt være muligt, at sikre en høj pædagogisk kvalitet og det vil stadigt være muligt for børnene, at være sammen med velkendte medarbejdere om morgenen, idet der vil være personale fra de enkelte matrikler, der forestår morgenåbningen. Det må yderligere forventes, at nogle forældre sågar vil opleve en fælles morgenåbning som en forbedring af de eksisterende forhold på grund af den kortere afstand fra fritidstilbud til skole. For nuværende bliver nogle børn fulgt til skole i tidsrummet fra kl på grund af fritidstilbuddets afstand til skolen. Endelig vil det som allerede skrevet betyde en bedre udnyttelse af de eksisterende personalemæssige ressourcer og flere børn vil således i dagligdagen få glæde og gavn af denne ressource. 8

10 Nuværende følgeordning På nuværende tidspunkt, er der følgeordning for alle 0. klasser indmeldt i fritidstilbud. Denne ordning opretholdes og varetages indenfor distriktets/sfo"ens samlede personalenormering. Der gøres opmærksom på, at der ved godkendelse af fælles morgenåbning vil blive frigjort en del personalemæssige ressourcer, idet medarbejderressourcen, der ellers for tiden benyttes i de enkelte fritidstilbud til at følge børnene i skole om morgenen, vil blive reduceret. Udvidet følgeordning Forvaltningen foreslår, at der sker en udvidelse af den nuværende følgeordning, så denne også er gældende for de 1. klassebørn, der er indmeldt i fritidstilbud, der hvor der er længst fra skole til fritidstilbud og der, hvor børnene skal krydse en større vej uden lyssignal for at komme til deres fritidstilbud. Forvaltningen vurderer, at der vil være tale om 4-5 fritidstilbud og varetagelsen af følgeordningen vil kunne afholdes indenfor distriktets/sfo"ens samlede personalenormering. ØKONOMI Udgiftsneutralt INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at der fra skoleåret 2014/15 etableres fælles morgenåbning på én matrikel på skolen eller nærmest skolen 2. at følgeordning fra skoleåret 2014/15 udvides til også at gælde enkelte 1. klassebørn i de fritidstilbud, der hvor der er længst fra skole til fritidstilbud og der, hvor børnene skal krydse en større vej uden lyssignal for at komme til deres fritidstilbud. Der vil være tale om 4-5 fritidstilbud. /MSV BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 9

11 6. Budgetnotat af 19. juni Budget 2015 Åben sag Sagsnr.: 13/35468 Sagsansvarlig: heh.of RESUMÉ Notat om Budget af 19. juni INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler, at Økonomiudvalget tager stilling til følgende punkter: Jse 1. Notatet med tilhørende bilag drøftes. 2. Udvalgenes rammeoverholdelse. 3. Hvorvidt de fremsendte lønbudgetforslag skal indarbejdes. 4. Indarbejdelse af merudgifter til anlæg på 5,5 mill. kr. vedrørende køkkenomlægning. 5. Evt. indarbejdelse af anlægsmidler til udskiftning af vejbelysningsmaster. 6. Budgetneutral omfordeling af 13,0 mill. kr. mellem anlægsprojekterne: Plejehjemsrenovering og Renovering af fællesfaciliteter mellem 2015 og Indarbejdelse af grundkapitalindskud i Landbyggefonden på 4,0 mill. kr. vedr. renovering af Televænget. 8. Nedjustering af rentekonti med 1,1 mill. kr. 9. Indarbejdelse af forventet nettoforbedring på 18,0 mill. kr. vedr. kommunens andel af selskabsskatten. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Budgetnotat 18. juni Budget /14 2 Åben Udkast II til Investeringsoversigt Budget /14 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Godkendt, idet dog punkt 5 afventer til mellem 1. og 2. behandlingen. 10

12 7. Tårnbyhuse, afdeling Bredagergården, helhedsplan, skema B Åben sag Sagsnr.: 13/12937 Sagsansvarlig: bmi.of RESUMÉ Tårnbyhuse har fremsendt skema B til behandling i kommunen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER På Kommunalbestyrelsens møde den blev der givet tilsagn til helhedsplanen for Bredagergården og skema A blev godkendt med en støtteberettiget anskaffelsessum på kr. Tårnbyhuse har nu udarbejdet skema B (anskaffelsessummen ved byggeriets påbegyndelse). Anskaffelsessummen udgør fortsat kr. Der er gennemført EU-udbud og entreprenør Anker Hansen & Co A/S er udvalgt som det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Arbejderne planlægges påbegyndt LOVGRUNDLAG Lov om almene boliger 91 ØKONOMI Kommunens økonomiske engagement er uændret i forhold til skema A: kapitaltilførsel på kr. samt en garantistillelse på op til kr. Der er ikke afsat budgetbeløb til udgiften til kapitaltilførslen, hvorfor der ansøges om tillægsbevilling. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget 1) at meddele Tårnbyhuse godkendelse af skema B med en støtteberettiget anskaffelsessum på kr. med meddelelse til Landsbyggefonden. 2) at godkende en tillægsbevilling på kr. til budget 2014 til konto nr , tilgodehavende Bredagergården. Jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Tiltrådt skema A indstilling /14 2 Åben Skema B Bredagergården med bilag /14 11

13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 12

14 8. Delegering af kompetence vedr. beboerindskudslån Åben sag Sagsnr.: 14/16550 Sagsansvarlig: mko.of RESUMÉ Delegering af kompetence til sekretariatslederen for Kommunalbestyrelsens Sekretariat og i dennes fravær til stedfortræderen i forbindelse med afgørelser af ansøgninger til beboerindskudslån i henhold til lov om individuel boligstøtte (boligstøtteloven). UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Afgørelser i sager om beboerindskudslån i henhold boligstøtteloven 54-71, er indtil videre truffet af Økonomiudvalget. Med vedlagte indstilling lægger administrationen optil, at kompetencen vedrørende afgørelser af ansøgninger til beboerindskudslån delegeres til sekretariatslederen i Kommunalbestyrelsens Sekretariat og i dennes fravær til stedfortræderen med virkning fra den 26. juni Det kan oplyses, at ydelserne er fastlagt og reguleres af boligstøtteloven. Beboerindskudslån fordeles på tre typer. Kommunalt lån (pligtlån) Boligen er fra efter 1.april Kommunal kaution for banklån (kautionslån, frivillige lån) Boligen er fra før 1.april 1964 Kommunen kautioner for et lån, ansøgeren optager i banken. I Tårnby Kommune vurderes de efter samme kriterier som pligtlån. Flygtningelån Jf i boligstøtteloven. Følgende lovbestemte kriterier bruges i sagsbehandlingen: Borgeren må kun have et beboerindskudslån af gangen. Boligen skal være almennyttig. Dog må flygtningelån gerne være privat udlejning. Man må ikke overstige indkomstgrænsen, hvis sats reguleres pr. 1. januar hvert år. Borgeren skal have behov for lånet. Borgeren må ikke have en likvid formue højere end indskuddets størrelse. Desuden vurderes hver sag konkret og individuelt for behovet for at flytte i ny bolig. 13

15 Som udgangspunkt ydes beboerindskudslån til ansøgeren, hvis boligen er anvist af Tårnby Kommune, og ansøgeren opfylder de ovenstående kriterier. Der kan ydes lån med betingelser: Hvis ansøgeren har et beboerindskudslån i forvejen, og det vurderes, at ansøgeren har behov for lånet. I forbindelse med godkendelse af det nye beboerindskudslån, så laves en aftale med ansøgeren om indfrielse af gammelt lån hurtigst muligt. Hvis ansøgeren har en formue i fast ejendom, som senere sælges med fortjeneste, skal beboerindskudslånet indfries. Administrationen vil orientere Økonomiudvalget en gang om året (1.kvartal) om foregående års status på området. LOVGRUNDLAG Boligstøtteloven INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at udvalget godkender Jse 1. at kompetencen til at træffe afgørelser i sager vedrørende beboerindskudslån i henhold til boligstøttelovens delegeres til sekretariatslederen i Kommunalbestyrelsens Sekretariat og i dennes fravær til stedfortræderen med virkning fra 26. juni BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 14

16 9. Udskiftning af materiel Ændring - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/852 Sagsansvarlig: aej.do.tf 15

17 10. Udbud- bekæmpelse af rotter i Tårnby og Dragør Kommuner - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/16957 Sagsansvarlig: vmo.tf 16

18 11. Justering af alkohol-/rusmiddelpolitik - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 04/935 Sagsansvarlig: oph_medarb 17

19 12. Tjenstlig sanktion - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 04/226 Sagsansvarlig: TPE.OF 18

20 13. Indledning af afskedigelse - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 02/1283 Sagsansvarlig: oph_medarb 19

21 14. Indhentelse af helbredsoplysninger - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 02/517 Sagsansvarlig: MHY.OF 20

22 15. Ansøgt afsked - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 03/117 Sagsansvarlig: jhd.of 21

23 16. Amager Bakke - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/7527 Sagsansvarlig: ari.of 22

24 17. Køb af ejendom Amager Landevej 9 - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 08/1816 Sagsansvarlig: cni.of 23

25 Bilagsoversigt 3. Godkendelse af anlægsregnskab vedrørende Fælles Tandreguleringsklinik i Hvidovre 1. Revisionsgodkendt regnskab for anlægsbevilling og anlægsregnskabsskema.pdf (88689/14) 6. Budgetnotat af 19. juni Budget Budgetnotat 18. juni Budget 2015 (83606/14) 2. Udkast II til Investeringsoversigt Budget (105627/14) 7. Tårnbyhuse, afdeling Bredagergården, helhedsplan, skema B 1. Tiltrådt skema A indstilling (105621/14) 2. Skema B Bredagergården med bilag (105565/14) 24

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. maj 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. januar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 16. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. november 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. august 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 19. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. januar 2016 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. oktober 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 9. december 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. oktober 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 24. august 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 6. januar 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. januar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 29. november 2016 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 16. maj 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 1. oktober 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. maj 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 13. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 15. december 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 13. november 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben tillægsdagsorden. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åben tillægsdagsorden. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åben tillægsdagsorden til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 24. marts 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 7. april 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 29. maj 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 3. april 2013 Mødetidspunkt: 10:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 15. maj 2017 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: 215, Mødelokale Medlemmer: Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants Nielsen, Jan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget. Mødet holdes på Hovedbiblioteket

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget. Mødet holdes på Hovedbiblioteket TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 9. marts 2017 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Mødet holdes på Hovedbiblioteket Allan S.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. februar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15. juni 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. februar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 9. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. marts 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 27. oktober 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 24. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 23. april 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan R.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 24. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 24. august 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 20. august 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. maj 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. august 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 19. november 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:30 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 26. oktober 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 209 Medlemmer: Afbud: Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen, Frants

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 15. januar 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 23. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 18. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders Krantz,

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. januar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Referat. til Kommunalbestyrelsen

Referat. til Kommunalbestyrelsen Referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. februar 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsens mødesal Medlemmer: Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Arne Hansen, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. oktober 2016 Mødetidspunkt: 8:30 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. marts 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. oktober 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 15. marts Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 29. juli 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. december 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 23. november 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 13. august 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. januar 2017 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 9. december 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 23. august 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 8. september 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen, Louis

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. marts 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere