BOLIGSELSKABET ROSENVÆNGET, FREDERIKSSUND (selskab 0800) UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BOLIGSELSKABET ROSENVÆNGET, FREDERIKSSUND (selskab 0800) UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 933-983 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013/2014"

Transkript

1 Tlf: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr BOLIGSELSKABET ROSENVÆNGET, FREDERIKSSUND (selskab 0800) UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013/2014 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og en del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer.

2 933 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Den uafhængige revisors erklæringer... Side II. Revisionens gennemførelse... Side III. Bemærkninger til de enkelte regnskabsposter: Boligorganisationen... Side Afdeling Side Afdeling Side Afdeling Side Afdeling Side Afdeling Side Afdeling Side Afdeling Side Afdeling Side Afdeling Side Afdeling Side Afdeling Side Afdeling Side Afdeling Side Afdeling Side Afdeling Side Afdeling Side Afdeling Side Afdeling Side Afdeling Side Afdeling Side Afdeling Side Afdeling Side Afdeling Side Afdeling Side Afdeling Side Afdeling Side Afdeling Side Afdeling Side IV. Revisors erklæringer... Side 983

3 934 I. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER Revisionen af boligorganisationens årsregnskaber for tiden 1. oktober september 2014 er nu tilendebragt. Regnskabet for boligorganisationen har vi forsynet med følgende revisionspåtegning: Til boligorganisationens repræsentantskab PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Boligselskabet Rosenvænget, Frederikssund, for regnskabsåret 1. oktober september 2014, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter samt spørgeskema. Årsregnskabet udarbejdes efter reglerne i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Boligorganisationens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med kravene til regnskabsaflæggelse i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik samt Instruks om revision af almene boligselskabers regnskaber. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

4 935 Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af boligorganisationens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2014 samt af resultatet af boligorganisationens aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober september 2014 i overensstemmelse med kravene til regnskabsaflæggelse i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi henlede opmærksomheden på, at der i regnskabet for boligorganisationen er medtaget budgettal som sammenligningstal i resultatopgørelsen og noter. Disse budgettal har, som det også fremgår af resultatopgørelsen og noter, ikke været underlagt revision, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom. UDTALELSE OM BESTYRELSENS ÅRSBERETNING Vi har i henhold til Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. gennemlæst bestyrelsens årsberetning. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i bestyrelsens årsberetning er i overensstemmelse med årsregnskabet. Regnskabet for afdeling 804, 805, 806, 814, 815, 816, 819, 820, 821, 823, 824, 826, 840, 841, 843, 844, 845, 847, 848, 849 og 852 er forsynet med følgende påtegning: Til afdelingen og boligorganisationens repræsentantskab Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligafdeling , afd. 8--, for regnskabsåret 1. oktober september 2014, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter reglerne i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Boligorganisationens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med kravene til regnskabsaflæggelse i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik samt Instruks om revision af almene boligselskabers regnskaber. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

5 936 En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2014 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober september 2014 i overensstemmelse med Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi henlede opmærksomheden på, at der i regnskabet for afdelingen er medtaget budgettal som sammenligningstal i resultatopgørelsen og noter. Disse budgettal og afsnittet omkring Vurdering af afdelingens økonomi har, som det også fremgår af resultatopgørelsen og noter, ikke været underlagt revision, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom. Regnskabet for afdeling 825 er forsynet med en tilsvarende påtegning med tillæg af følgende afsnit: Supplerende oplysninger vedrørende forhold i årsregnskabet Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi henlede opmærksomheden på, at afdelingens udgifter til gennemførelse af helhedsplanen, tkr , er et udtryk for de foreløbigt afholdte byggeudgifter pr. 30. september Renoveringen er fysisk afsluttet. Først når byggeregnskabet er opgjort og revideret, kan vi udtale os om renoveringens endelige anskaffelsessum. Landsbyggefonden har den 24. maj 2012 godkendt projektets Skema B på i alt tkr , ligesom Landsbyggefonden og organisationsbestyrelsen i regnskabsåret 2013/2014 har godkendt merbevillinger til renoveringen på i alt tkr Regnskabet for afdeling 830 og 831 er forsynet med en tilsvarende påtegning med tillæg af følgende afsnit: Supplerende oplysninger vedrørende forhold i årsregnskabet Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi henlede opmærksomheden på, at ejendommen er indregnet i årsregnskabet til skema B-summen. Først når byggeriet er afsluttet og byggeregnskabet er revideret, kan vi udtale os om den endelige anskaffelsessum. Frederikssund Kommune har den 21. marts 2012 godkendt projektets Skema B. Byggeregnskabet er pt. under udarbejdelse.

6 937 Regnskabet for afdeling 842 er forsynet med en tilsvarende påtegning med tillæg af følgende afsnit: Supplerende oplysning vedrørende forhold i årsregnskabet Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi henlede opmærksomheden på, at afdelingens henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser ikke er tilstrækkelige til at kunne dække det budgetterede forbrug i 2014/2015. Der er således risiko for, at driften vil blive belastet af merudgifter ud over de budgetterede. Regnskabet for afdeling 846 er forsynet med en tilsvarende påtegning med tillæg af følgende afsnit: Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi henlede opmærksomheden på, at posten andre debitorer tkr. 113 vedrørende lejetab/genhusningsudgifter i forbindelse med verserende forsikringssag, er opgjort ud fra administrators forventning om fuld forsikringsdækning af skaderne. Revisionen af tilgodehavendet er foretaget i henhold til administrators vurdering, idet vi ikke har fundet anledning til at vurdere anderledes. Regnskabet for afdeling 851 er forsynet med en tilsvarende påtegning med tillæg af følgende afsnit: Supplerende oplysninger vedrørende forhold i årsregnskabet Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi henlede opmærksomheden på, at Frederikssund Kommune har godkendt byggeregnskabets skema C den 24. februar Tillægsbelåning på i alt tkr. 466 er som følge heraf indgået efter status. Balancen for afdeling 832 er forsynet med følgende påtegning: Til afdelingen og boligorganisationens repræsentantskab Vi har revideret balancen pr. 30. september 2014 for den almene boligafdeling Æblelunden 2. etape, afd. 832, der omfatter aktiver og passiver. Balancen udarbejdes efter reglerne i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Boligorganisationens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af en balance, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med kravene til regnskabsaflæggelse i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde en balance uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af balancen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om balancen på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik samt Instruks om revision af almene boligorganisationers regnskaber. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om balancen er uden væsentlig fejlinformation.

7 938 En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i balancen. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i balancen, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af en balance, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af balancen. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af balancen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at balancen giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2014 i overensstemmelse med Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af balancen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysninger vedrørende forhold i balancen Balancen er et udtryk for de foreløbigt afholdte byggeudgifter pr. 30. september Først når byggeriet er afsluttet og byggeregnskabet er revideret kan vi udtale os om den endelige anskaffelsessum. Egedal Kommune har den 06. maj 2013 godkendt projektets Skema B. II. REVISIONENS GENNEMFØRELSE Den udførte revision Som udgangspunkt for regnskabsaflæggelsen er anvendt de af os reviderede årsregnskaber for 2012/2013. I forbindelse med revisionen har vi gennemlæst bestyrelsens forhandlingsprotokol og påset, at trufne beslutninger er kommet rigtigt til udtryk i regnskaberne. Vi har under vor revision gennemgået og analyseret samtlige konti i bogholderiet og stikprøvevis sammenholdt posteringerne med det underliggende bilagsmateriale. Vi har gennemgået eventuelle fordelinger af udgifter mellem afdelingerne. Vi har under vor gennemgang af de i årsregnskaberne opførte aktiver og passiver afstemt disse i størst muligt omfang. Vi skal oplyse, at vi finder Domea s.m.b.a.'s forretningsgange betryggende, ligesom vi ikke har fundet mangler ved selskabets interne kontrol og regnskabsmæssige registreringer i øvrigt.

8 939 Forvaltningsrevision Ledelsen i Domea gennemfører i årene et nyt målsætnings- og strategiprojekt. Domea har en klar målsætning om at forbedre produktiviteten/effektiviteten med 20 % gennem strategiprojektet Domea Denne forbedring skal fuldt ud overføres til kunderne, således at målet fra 1. januar 2016 er, at administrationsbidraget skal nedsættes tilsvarende med gennemsnitligt 20 %, ligesom organisationen skal administrere 20 % flere boliger, dels ved egen nyopførelse og dels ved indgåelse af administrationsaftaler med nye kunder. Der vil således gennem de pågældende 3 år blive arbejdet med Domea 2015, hvor det er hensigten, dels at centralisere en række opgaver på 2 regionskontorer og dels at udvide servicen over for lejerne ved oprettelse af ca. 30 lokale servicecentre. Herudover vil effektiviteten og produktiviteten blive forbedret ved forenkling og digitalisering af arbejdsmetoder, ligesom mange opgaver omorganiseres. Der vil i højere grad end i dag blive lagt op til, at beboere og bestyrelser skal foretage digital selvbetjening af en række opgaver, som det er kendt fra områder som bankverdenen og SKAT. Vi vil i denne fase følge implementeringen af Domea 2015 og de individuelle målsætninger, som boligorganisationen har valgt at fokusere på. Gennemførelsen af Domea 2015 betyder, at Domea efter vor opfattelse opfylder den proces, der har til formål at sikre skyldige og økonomiske hensyn, og at gennemførelsen af projektet vil betyde, at revisionen herefter vil kunne udføres med udgangspunkt i boligorganisationens rapportering om mål og opnåede resultater, der har til formål at sikre sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. Da Boligselskabet Rosenvænget administreres af Domea, er således langt de fleste af boligorganisationens aktiviteter omfattet af det ovenfor beskrevne projekt og dermed af den anførte konklusion. For så vidt angår den del af forvaltningsrevisionen, der omfatter de forretningsgange og de delmål, som Boligselskabet Rosenvængets bestyrelse lokalt skal opstille, har Domea udviklet et koncept, som de enkelte selskaber kan anvende til at definere de hovedområder, inden for hvilken man vil nedbryde den overordnede målsætning i en række konkrete delmål. Denne konceptudarbejdelse for at bistå de enkelte datterorganisationer er præsenteret for Boligselskabet Rosenvænget af Domeas ledelse. Konceptet er anvendt af Boligselskabet Rosenvænget og man har valgt konkrete målsætninger og handlingsplaner. Hovedparten af målsætningerne er opfyldt i regnskabsåret 2013/2014, idet vi henviser til omtalen i årsberetningen. Organisationsbestyrelsen har i regnskabsåret anvendt ressourcer på at færdiggøre etableringen af et fælles servicecenter. Boligselskabet Rosenvænget har således været pilotprojekt i denne proces. Boligorganisationen har samtidig færdiggjort projekter vedrørende elektronisk syn samt nyt opgavestyringssystem. Der er etableret et samlet driftfællesskab med blå og grønne medarbejdere, som på hver sin måde servicerer afdelingerne. Der er gennemført faste årshjul og alle afdelinger afregner ejendomsservice efter forbrug. Halsnæs Ny Boligselskab indgår ligeledes i servicecentret fra 1. april Projekterne har til formål at styrke grundbegreberne i forvaltningsrevisionen, henholdsvis effektivitet, produktivitet og sparsommelighed.

9 940 Ill. BEMÆRKNINGER TIL ENKELTE REGNSKABSPOSTER BOLIGORGANISATIONEN 800 Den økonomiske situation I forlængelse af revisionen af boligorganisationens årsregnskab for 2013/2014 skal vi henlede bestyrelsens opmærksomhed på følgende forhold: Boligorganisationen har igennem flere år konstateret væsentlige underskud på driften, hvilket har medført, at arbejdskapitalen er reduceret til tkr Det er vores vurdering, at størrelsen af arbejdskapitalen ikke er tilstrækkelig set i forhold til boligorganisationens størrelse til at imødegå eventuelle fremtidige ekstraordinære overskridelser på driften. Boligorganisationens likvide beredskab er pr. 30. september 2014 ikke tilstrækkeligt til at dække gæld til afdelinger i drift/under opførelse, således som det fremgår af reglerne for fælles kapitalforvaltning. De likvide beholdninger kan opgøres til tkr , hvorimod gæld til afdelinger udgør tkr Vi skal således henstille til bestyrelsen, at det sikres, at afdelingernes midler til hver en tid kan frigøres med kort varsel. Det skal tilføjes, at likviditeten er forbedret i december 2014, idet udlån til afdeling 825 på tkr er indfriet ved træk på eksternt byggelån i afdelingen. Hermed opfyldes kapitalforvaltningsreglerne på dette tidspunkt. Boligorganisationen har foretaget investeringer i ombygning af lokaler, inventar og ITudstyr til etablering af servicecenter i afdeling 806. De samlede investeringer er pr. 30. september 2014 opgjort til tkr Investeringerne er afregnet via likvide beholdninger og det er over for os oplyst, at man ikke på forhånd har sikret sig, hvorvidt der kan ydes ekstern belåning heraf. Dette medfører nu, at boligorganisationens disponible egenkapital er stærkt reduceret, hvilket kan have stor betydning for fremtidige nødvendige kapitaltilførsler til afdelingerne. Det er således vores opfattelse, at organisationsbestyrelsen ikke i denne sag har foretaget de nødvendige undersøgelser af forholdene omkring økonomi og likviditet forinden man godkendte dispositionerne. Boligorganisationens samlede disponible egenkapital er pr. 30. september 2014 opgjort til tkr , hvilket er en reduktion på tkr i forhold til året før. Det kan samtidig konstateres, at boligorganisationen har påtaget sig fremtidige årlige forpligtelser på minimum 3 mio. kr. tillige med allerede bevilgede engangstilskud for regnskabsåret 2014/2015 på ca. 3,7 mio. kr. Hertil kommer lovpligtige forpligtelser i form af dækning af tab ved lejeledighed og tab ved fraflytninger for samtlige boligorganisationens afdelinger. Den årlige tilgang kan for året 2014/2015 opgøres til ca. 5,8 mio. kr. De kommende år udviser også kun lige tilstrækkelig kapital til at dække allerede kendte forpligtelser, hvilket kan medføre, at det vil være nødvendigt at sætte tilskud over for afdelingerne i bero i en længere periode. Organisationsbestyrelsen skal således overveje, hvorvidt den disponible egenkapital pr. 30. september 2014 på tkr er tilstrækkelig til at afdække de forpligtelser og allerede godkendte tilskud overfor boligorganisationens afdelinger, som skal honoreres i de kommende år. Det kan således være afgørende, at der dels kan hjemtages ekstern finansiering på ombygning af lokaler i afdeling 806 og dels kan opnås dispensation fra Frederikssund Kommune for fremtidig dækning af tab ved lejeledighed og fraflytninger i afdelingerne.

10 941 Vi skal i forlængelse af ovenstående henstille til organisationsbestyrelsen, at der sker en tæt løbende opfølgning af økonomien og likviditeten i boligorganisationen, således at denne ikke forværres. Vi er enige med ledelsen i, at årsregnskabet kan aflægges i henhold til reglerne for fortsat drift, da det vurderes, at egenkapitalen pr. 30. september 2014 tillige med de budgetterede indtægter for 2014/2015 er tilstrækkelig til at honorere boligorganisationens forpligtelser i de kommende 12 måneder. Honorar til Domea s.m.b.a. De betalte administrationsbidrag ligger efter vor opfattelse på et for almene boligorganisationer rimeligt niveau. Administrationsbidraget opkræves efter Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 30 stk. 2, hvilket indebærer en opdeling af administrationsbidraget i et grundbidrag for en grundydelse og tillægsbidrag for tillægsydelser. Grundydelsen omfatter betaling for en grundlæggende forsvarlig administration, som er nødvendig for at drive en afdeling, så lovens krav om forsvarlig forvaltning og beboerdemokrati opfyldes. Andre anlægsaktiver Boligorganisationen har foretaget samlede investeringer hovedsagelig på indretning af lejede lokaler på adressen Heimdalsvej 7, st., 3600 Frederikssund for i alt tkr Alle investeringer er pt. egenfinansierede, hvilket har medført, at hovedparten af boligorganisationens egenkapital pr. 30. september 2014 er bundet i aktiverne. Heraf vedrører ombygningsudgifter af lokalerne tkr , som boligorganisationen har udlånt til afdeling 806, idet afdelingen er den retmæssige ejer af ejendommen. Det er organisationsbestyrelsens forventning, at ombygningsudgifterne kan finansieres via et eksternt lån udstedt med sikkerhed i ejendommen. Såfremt denne forudsætning kan gennemføres, vil der ske en forhøjelse af huslejen svarende til låneydelsen over for servicecentret, som anvender lokalerne. Samtidig vil der ske en forhøjelse af den disponible egenkapital til styrkelse af boligorganisationens beredskab over for afdelingerne. Vi har gennemgået det udarbejdede anlægskartotek herunder regnskabsprincipperne samt årets afskrivninger på inventar og IT-anlæg og har ikke bemærkninger hertil. Afskrivningen i regnskabsåret 2013/2014 er skønsmæssigt beregnet til tkr. 203, idet forbedringerne er taget i brug løbende hen over regnskabsåret. Boligorganisationens likvide midler er, tillige med midler fra øvrige boligorganisationer, som Domea s.m.b.a. administrerer, indsat på fælles konti i pengeinstitutter. Pengene holdes adskilt fra Domea s.m.b.a.'s egne likvide midler. Der foretages ikke udlån imellem boligorganisationerne. mellem boligorganisationerne i forhold til deres gennemsnitlige indestående. Vi har påset, at forrentningen for selskab 800 i regnskabsåret 2013/2014 mindst har svaret til bestemmelserne i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. En del af boligorganisationens midler har i regnskabsåret været udlånt til egne afdelinger. Vi har påset, at forrentningen af disse midler har svaret til bestemmelserne i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Der er pr. 30. september 2014 udlånt tkr til afdelinger i drift og tkr. 16 til afdelinger under projektering. Udlånene forventes ikke at medføre tab for boligorganisationen, idet de vil blive indfriet hovedsagelig ved endelig finansiering af afsluttende byggesager i afdeling 825 og afdeling 851. Udlånet til afdeling 825 på tkr er indfriet i december 2014 ved træk på afdelingens eksterne byggelån.

11 942 Boligorganisationens likvide midler med tillæg af udlån til egne afdelinger og fradrag af gæld til egne afdelinger overstiger pr. 30. september 2014 boligorganisationens disponible egenkapital. Dispositionsfond Dispositionsfonden har i hovedtal udviklet sig som følger (tkr.): Saldo pr. 1. oktober Rentetilskrivning Udamortiserede ydelser fra afdelinger Pligtmæssige bidrag til egen trækningsret i Landsbyggefonden Tilskud til tab ved lejeledighed Tilskud til afdelinger i drift Briksystem til døre i afdelingerne Nye skilte til alle afdelinger Saldo pr. 30. september Anvendelserne er godkendt af organisationsbestyrelsen. Dispositionsfondens disponible saldo udgør tkr , hvilket medfører, at boligorganisationens afdelinger i 2014/2015 skal betale lovmæssige bidrag til dispositionsfonden. Arbejdskapital Saldo på arbejdskapitalen er forøget med bidrag fra afdelinger, kr Arbejdskapitalen er samtidig reduceret med overførsel af årets underskud, kr , samt tilskud til afdelinger og lønudgifter til beboerrådgiver på i alt kr Underskuddet er blandt andet opstået som følge af ekstraordinære ydelser til Domea ved etablering af servicecenter på tkr. 548 og øvrige ekstraordinære omkostninger på tkr Herudover er kr svarende til kr. 110 pr. lejemålsenhed overført til fælles dispositionsfond i Domea. Arbejdskapitalen udgør pr. 30. september 2014 kr Hele saldoen er disponibel. AFDELING 804 Nettokapitaludgifter Afdelingen har indfriet oprindelige kreditforeningslån ved almindeligt udløb af lånene. Den årlige ydelse herpå androg tkr. 16. I forlængelse heraf skal der efter reglerne fortsat indbetales ydelser på udamortiserede lån. Ydelserne skal indbetales med 2/3 til Landsdispositionsfonden under Landsbyggefonden og 1/3 til boligorganisationens dispositionsfond, hvilket er sket i regnskabsåret 2013/2014. Henlæggelsen er foretaget i overensstemmelse med det specificerede henlæggelsesbudget, der danner grundlag for de årlige henlæggelser. Afdelingens drifts- og vedligeholdelsesplanen udviser kun lige tilstrækkelige henlæggelser i de kommende 3-4 år, hvorfor der kan være risiko for, at selv mindre udsving vil belaste afdelingens driftsregnskab ekstraordinært. Vi skal derfor henstille til, at bestyrelsen har fokus på planlagte arbejder og udførelsestidspunkter heraf, således at der til stadighed er tilstrækkelige henlæggelsesmidler til dækning af planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser.

12 943 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. Vandrenovering (2013/2014) Afdelingen har gennemført en renovering af vandinstallationer for i alt kr ifølge det af os reviderede byggeregnskab af 19. juni Der er i 2013/2014 overført udgifter til driften for i alt kr , således at den samlede anskaffelsessum udgør kr Efter afskrivning med kr i 2013/2014 resterer pr. 30. september 2014 en saldo på kr svarende til det tilhørende banklån. Afskrivning på underskud fra tidligere år Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 66 stk. 3 foreskriver, at eventuelt opsamlet driftsunderskud skal budgetteres afviklet over højst 3 år. Underskudssaldoen for afdeling 804 kan specificeres således: Underskud 2012/2013, rest Underskud 2013/ Underskudssaldo pr. 31. december 2014 jf. årsregnskab Underskudssaldoen skal budgetteres afviklet inden udgangen af 2017/2018. Der er ikke budgetteret med en afskrivning i 2014/2015. Drift af vaskeri I regnskabet er indtægtsført møntsalg, kr Bogføringen sker på grundlag af afregning fra inspektørkontoret. Vi har sammenholdt posten med tidligere år og påset, at udviklingen er rimelig set i forhold hertil. Vi skal dog gøre opmærksom på, at det ikke er os muligt at foretage en egentlig kontrol af indtægtsposten. Idet den samlede indtægt fra vaskeriet ikke skønnes at opveje en investering i mønttællere eller andre kontrolforanstaltninger, er sådanne foranstaltninger efter nøje overvejelse, ikke etableret. et udgør et underskud på kr efter foretagne henlæggelser og afskrivninger. Den foreskrevne balance mellem indtægter og udgifter har således ikke været til stede i året 2013/2014.

13 944 mellem afdelingerne i forhold til deres gennemsnitlige indestående. Afdeling 804 har i 2013/2014 opnået en gennemsnitlig forrentning på 1,81 % p.a. af indeståendet på den løbende driftskonto. Afdelingens likvide midler overstiger pr. 30. september 2014 summen af saldi for henlæggelser. AFDELING 805 Henlæggelsen er foretaget i overensstemmelse med det specificerede henlæggelsesbudget, der danner grundlag for de årlige henlæggelser. Afdelingens samlede henlæggelser pr. 30. september 2014 vurderes i forhold til den forelagte drifts- og vedligeholdelsesplan at være tilstrækkelige til at dække de fremtidige 10 års budgetterede forbrug under forudsætning af, at de budgetterede årlige henlæggelser fastholdes. Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. Køkkenrenovering (etape 1-5) Udskiftning af køkkener finder sted i lejemål, som har accepteret installation af køkkenet mod betaling over huslejen de næste ca. 15 år. I betalingen er inkluderet en forrentning svarende til en forrentning ved en ekstern finansiering. Der har i 2013/2014 været afholdt udgifter for i alt kr Køkkenerne er finansieret via banklån, og efter afskrivning med kr resterer en saldo pr. 30. september 2014 på kr for de første 4 etaper, der svarer til bankgælden. Herudover er påbegyndt udskiftning i etape 5, hvor udgifterne pr. 30. september 2014 samlet har udgjort kr , som foreløbig er selvfinansieret. Der vil blive hjemtaget ekstern belåning i 2014/2015. Renovering af passivhus (2010/2013) Afdelingen afsluttede i 2013 renoveringssagen. Der har i regnskabsåret 2013/2014 været afholdte udgifter for kr Arbejderne er pr. 30. september 2014 opgjort til kr , hvoraf tkr indtil videre er egenfinansieret/finansieret via byggelån. Efter afskrivning med kr i 2013/2014 resterer pr. 30. september 2014 en bogført saldo på kr Den samlede renoveringssum er i henhold til det af os reviderede byggeregnskab af 19. november 2014 opgjort til i alt tkr Renoveringssummen forventes fuldt finansieret via ustøttede kreditforeningslån, således at der i 2014/2015 vil blive optaget en restfinansiering på tkr Den samlede årlige ydelse vil herefter udgøre ca. tkr Der er i driftsbudgettet for 2014/2015 indregnet en samlet udgift på tkr Afskrivning på underskud Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 66 stk. 3 foreskriver, at eventuelt opsamlet driftsunderskud skal budgetteres afviklet over højst 3 år. Skønnes det påkrævet for boligernes videreførsel, kan underskuddet dog afvikles over højst 10 år.

14 945 Underskudssaldoen for afdeling 805, kr , er opstået i regnskabsåret 2013/2014. Underskudssaldoen skal budgetteres afviklet inden udgangen af 2017/2018. Ekstraordinære indtægter Afdelingen har modtaget kr i tilskud fra boligorganisationens dispositionsfond til dækning af Proxlæser og briksystem samt andel af ydelser på lån til energiforbedring. Tilskuddene er godkendt af organisationsbestyrelsen. et udgør et underskud på kr efter foretagne henlæggelser og afskrivninger. Underskuddet er overført til kontoen for opsamlet resultat. Den foreskrevne balance mellem indtægter og udgifter har således ikke været til stede i året 2013/2014. Tilgodehavender hos fraflyttere Afdelingens tilgodehavender hos fraflyttere udgør i alt kr Heraf vurderes minimum tkr. 270 at være risikobehæftede, hvorfor der må forventes tab herpå. Som følge af nye regler, der i Boligselskabet Rosenvænget er indført fra 1. oktober 2014, skal dispositionsfonden i boligorganisationen dække afdelingernes tab ved fraflytninger, såfremt disse årligt overstiger kr. 319 pr. lejemålsenhed. Med udgangspunkt i disse regler og vores gennemgang af de samlede tilgodehavender hos fraflyttere i alle boligorganisationens afdelinger er det vurderet, at boligorganisationen har en tilstrækkelig disponibel saldo til dækning heraf. Afdelingens forpligtelse i regnskabsåret 2014/2015 kan derfor maksimalt andrage tkr. 39. Der er pr. 30. september 2014 henlagt tkr. 700 til imødegåelse af tab. mellem afdelingerne i forhold til deres gennemsnitlige indestående. Afdeling 805 har i 2013/2014 opnået en gennemsnitlig forrentning på 1,81 % p.a. af indeståendet på den løbende driftskonto. Afdelingens likvide midler svarer pr. 30. september 2014 ikke til summen af saldi for henlæggelser. Dette skal ses i sammenhæng med den midlertidige underfinansiering af forbedringsarbejdet vedrørende renovering af passivhus.

15 946 AFDELING 806 Generelt Afdeling 806 har indgået lejeaftale med Servicecenter Frederikssund om udlejning af erhvervslokaler i ejendommen. Lejemålet er påbegyndt den 1. januar 2014 og kan af hver af parterne opsiges med 6 måneders varsel. Den årlige husleje ekskl. forbrug udgør tkr. 364, som indeksreguleres hvert år pr. 1. januar. Der er indregnet husleje i årsregnskabet for 2013/2014 for afdeling 806 i henhold til lejekontrakten. Der skal samtidig betales et depositum på tkr. 182, hvilket ikke er sket endnu pr. 30. september Afdelingen har samtidig foretaget ombygning af lokalerne, herunder opført udendørs skur og affaldsløsning for en samlet sum af kr Investeringen er indtil videre finansieret via boligorganisationens dispositionsfond, idet det forventes, at der optages ekstern belåning til finansiering af forbedringerne i regnskabsåret 2014/2015. Når den endelige finansiering er tilvejebragt, vil der blive foretaget et tillæg til lejekontrakten, således at lejer kompenserer udlejer for nettokapitaludgifter i forbindelse med ombygningen. Henlæggelsen er foretaget i overensstemmelse med det specificerede henlæggelsesbudget, der danner grundlag for de årlige henlæggelser. Afdelingens samlede henlæggelser pr. 30. september 2014 vurderes i forhold til den forelagte drifts- og vedligeholdelsesplan at være tilstrækkelige til at dække de fremtidige 10 års budgetterede forbrug under forudsætning af, at de budgetterede årlige henlæggelser fastholdes. Afskrivning på underskud fra tidligere år Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 66 stk. 3 foreskriver, at eventuelt opsamlet driftsunderskud skal budgetteres afviklet over højst 3 år. Skønnes det påkrævet for boligernes videreførsel, kan underskuddet dog afvikles over højst 10 år. Underskudssaldoen for afdeling 806 kan specificeres således: Underskud 2011/2012, rest Afskrivning 2013/2014, budget Overskud 2013/ Underskudssaldo pr. 30. september 2014, jfr. årsregnskab Underskudssaldoen skal som udgangspunkt budgetteres afviklet inden udgangen af 2015/2016. Der er budgetteret med en afskrivning på tkr. 75 i 2014/2015. Ekstraordinære indtægter Afdelingen har modtaget kr i tilskud fra boligorganisationens dispositionsfond til dækning af briksystem samt kunst til afdelingen. Tilskuddene er godkendt af organisationsbestyrelen. et udgør et overskud på kr efter foretagne henlæggelser og afskrivninger. Beløbet er overført til kontoen for opsamlet resultat.

16 947 Bortset herfra er størrelsen af de nævnte afskrivninger og henlæggelser i overensstemmelse med forskrifterne i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v., og den foreskrevne balance mellem afdelingens udgifter og indtægter har således været til stede. Tilgodehavender hos fraflyttere Afdelingens tilgodehavender hos fraflyttere udgør i alt kr Heraf vurderes minimum tkr. 216 at være risikobehæftede, hvorfor der må forventes tab herpå. Som følge af nye regler, der i Boligselskabet Rosenvænget er indført fra 1. oktober 2014, skal dispositionsfonden i boligorganisationen dække afdelingernes tab ved fraflytninger, såfremt disse årligt overstiger kr. 319 pr. lejemålsenhed. Med udgangspunkt i disse regler og vores gennemgang af de samlede tilgodehavender hos fraflyttere i alle boligorganisationens afdelinger er det vurderet, at boligorganisationen har en tilstrækkelig disponibel saldo til dækning heraf. Afdelingens forpligtelse i regnskabsåret 2014/2015 kan derfor maksimalt andrage tkr. 48. Der er pr. 30. september 2014 henlagt tkr. 194 til imødegåelse af tab. mellem afdelingerne i forhold til deres gennemsnitlige indestående. Afdeling 806 har i 2013/2014 opnået en gennemsnitlig forrentning på 1,81 % p.a. af indeståendet på den løbende driftskonto. Afdelingens likvide midler overstiger pr. 30. september 2014 summen af saldi for henlæggelser. AFDELING 814 Henlæggelsen er foretaget i overensstemmelse med det specificerede henlæggelsesbudget, der danner grundlag for de årlige henlæggelser. Som forventet er tidligere års henlæggelser anvendt, og der er herudover driftsført kr som følge af sidste års fremrykning af vindues- og dørudskiftning. Afdelingens samlede henlæggelser pr. 30. september 2014 vurderes i forhold til den forelagte drifts- og vedligeholdelsesplan at være tilstrækkelige til at dække de fremtidige 10 års budgetterede forbrug under forudsætning af, at de budgetterede årlige henlæggelser fastholdes.

17 948 et udgør et underskud på kr efter foretagne henlæggelser og afskrivninger. Den foreskrevne balance mellem indtægter og udgifter har således ikke været til stede i året 2013/2014. mellem afdelingerne i forhold til deres gennemsnitlige indestående. Afdeling 814 har i 2013/2014 opnået en gennemsnitlig forrentning på 1,81 % p.a. af indeståendet på den løbende driftskonto. Afdelingens likvide midler overstiger pr. 30. september 2014 summen af saldi for henlæggelser. Opsamlet resultat Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 66 stk. 3 foreskriver, at opsamlet resultatkonto som udgangspunkt skal budgetteres afviklet over højst 3 år uanset om kontoen er positiv eller negativ. Kontoen for opsamlet resultat for afdeling 814 kan specificeres således: Overskud 2011/ Overskud 2012/ Overført til andre ordinære indtægter 2013/2014, budget Underskud 2013/ Opsamlet resultat pr. 30. september 2014, jfr. årsregnskab Der er budgetteret med en indtægt i driftsregnskabet for 2014/2015 på tkr. 15. AFDELING 815 Henlæggelsen er foretaget i overensstemmelse med det specificerede henlæggelsesbudget, der danner grundlag for de årlige henlæggelser. Afdelingens samlede henlæggelser pr. 30. september 2014 vurderes i forhold til den forelagte drifts- og vedligeholdelsesplan at være tilstrækkelige til at dække de fremtidige 10 års budgetterede forbrug under forudsætning af, at de budgetterede årlige henlæggelser fastholdes.

18 949 et udgør et overskud på kr efter foretagne henlæggelser og afskrivninger. Beløbet er overført til kontoen for opsamlet resultat. Saldoen for opsamlet resultat udgør pr. 30. september 2014 kr og vil blive indtægtsført over de kommende 4 år. Bortset herfra er størrelsen af de nævnte afskrivninger og henlæggelser i overensstemmelse med forskrifterne i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v., og den foreskrevne balance mellem afdelingens udgifter og indtægter har således været til stede. mellem afdelingerne i forhold til deres gennemsnitlige indestående. Afdeling 815 har i 2013/2014 opnået en gennemsnitlig forrentning på 1,81 % p.a. af indeståendet på den løbende driftskonto. Afdelingens likvide midler overstiger pr. 30. september 2014 summen af saldi for henlæggelser. Opsamlet resultat Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 66 stk. 3 foreskriver, at opsamlet resultatkonto som udgangspunkt skal budgetteres afviklet over højst 3 år uanset om kontoen er positiv eller negativ. Kontoen for opsamlet resultat for afdeling 815 kan specificeres således: Overskud 2010/ Overskud 2011/ Overskud 2012/ Overført til andre ordinære indtægter 2013/2014, budget Overskud 2013/ Opsamlet resultat pr. 30. september 2014, jfr. årsregnskab Der er budgetteret med en indtægt i driftsregnskabet for 2014/2015 på tkr. 34. AFDELING 816 Henlæggelsen er foretaget i overensstemmelse med det specificerede henlæggelsesbudget, der danner grundlag for de årlige henlæggelser. Afdelingens samlede henlæggelser pr. 30. september 2014 vurderes i forhold til den forelagte drifts- og vedligeholdelsesplan at være tilstrækkelige til at dække de fremtidige 10 års budgetterede forbrug under forudsætning af, at de budgetterede årlige henlæggelser fastholdes.

19 950 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. Helhedsplan Afdelingen har i 2013/2014 fortsat arbejderne vedrørende facaderenovering, ligesom ansøgning om fysisk helhedsplan er igangsat. Der er pr. 30. september 2014 afholdt omkostninger for i alt kr Udgifterne er pt. selvfinansieret. Boligorganisationen har godkendt at yde afdelingen et tilskud på kr til udarbejdelse af helhedsplan. Beløbet er overført i regnskabsåret 2013/2014. Afskrivning på underskud fra tidligere år Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 66 stk. 3 foreskriver, at eventuelt opsamlet driftsunderskud skal budgetteres afviklet over højst 3 år. Skønnes det påkrævet for boligernes videreførsel, kan underskuddet dog afvikles over højst 10 år. Underskudssaldoen for afdeling 816 kan specificeres således: Underskud 2012/2013, rest Overskud 2013/ Underskudssaldo pr. 30. september 2014 jf. årsregnskab Underskudssaldoen skal budgetteres afviklet inden udgangen af 2016/2017. Der er budgetteret med en afskrivning på tkr. 20 i 2014/2015. Drift af vaskeri I regnskabet er indtægtsført kr vedrørende vaskerier. Der er installeret magnetkortsystem i afdelingerne, hvilket giver en effektiv intern kontrol. Ekstraordinære indtægter Afdelingen har modtaget tilskud fra boligorganisationens dispositionsfond på kr til dækning af udgifter til skimmelsvamp i 2012/2013. Tilskuddet er godkendt af organisationsbestyrelsen. et udgør et overskud på kr efter foretagne henlæggelser og afskrivninger. Beløbet er overført til kontoen for opsamlet resultat som pr. 30. september 2014 udgør kr Bortset herfra er størrelsen af de nævnte afskrivninger og henlæggelser i overensstemmelse med forskrifterne i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v., og den foreskrevne balance mellem afdelingens udgifter og indtægter har således været til stede.

20 951 Antenneregnskab Afdelingen har et samlet tilgodehavende hos lejerne via antenneregnskabet på kr pr. 30. september Tilgodehavendet er opstået gennem flere regnskabsår. Ifølge antennereglerne skal tilgodehavendet afregnes overfor lejerne inden for en kort årrække. Det kan konstateres, at opkrævning af antennebidrag er sat i bero over for afdelingens lejere. Tilgodehavender hos fraflyttere Afdelingens tilgodehavender hos fraflyttere udgør i alt kr Heraf vurderes tkr. 59 at være risikobehæftede, hvorfor der må forventes tab herpå. Som følge af nye regler, der i Boligselskabet Rosenvænget er indført fra 1. oktober 2014, skal dispositionsfonden i boligorganisationen dække afdelingernes tab ved fraflytninger, såfremt disse årligt overstiger kr. 319 pr. lejemålsenhed. Med udgangspunkt i disse regler og vores gennemgang af de samlede tilgodehavender hos fraflyttere i alle boligorganisationens afdelinger er det vurderet, at boligorganisationen har en tilstrækkelig disponibel saldo til dækning heraf. Afdelingens forpligtelse i regnskabsåret 2014/2015 kan derfor maksimalt andrage tkr. 21. Der er pr. 30. september 2014 henlagt tkr. 126 til imødegåelse af tab. mellem afdelingerne i forhold til deres gennemsnitlige indestående. Afdeling 816 har i 2013/2014 opnået en gennemsnitlig forrentning på 1,81 % p.a. af indeståendet på den løbende driftskonto. Afdelingens likvide midler svarer pr. 30. september 2014 ikke til summen af saldi for henlæggelser. Dette skal ses i sammenhæng med, at udgifter til helhedsplan er midlertidigt selvfinansieret. AFDELING 819 Henlæggelsen er foretaget i overensstemmelse med det specificerede henlæggelsesbudget, der danner grundlag for de årlige henlæggelser. Drifts- og vedligeholdelsesplanen udviser kun lige tilstrækkelige henlæggelser i de kommende 3 år, hvorfor der kan være risiko for, at selv mindre udsving vil belaste afdelingens driftsregnskab ekstraordinært. Herudover er der arbejder, som skulle have været udført i 2013/2014, men som er rykket til de kommende år. Vi skal derfor henstille til, at afdelingsbestyrelsen har fokus på planlagte arbejder og udførelsestidspunkter heraf, således at der til stadighed er tilstrækkelige henlæggelsesmidler til dækning af planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser.

21 952 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. Forbedring af fællesantenneanlæg Forbedringen er selvfinansieret og vil blive afskrevet i takt med indbetaling fra lejerne over antenneregnskabet. Efter afskrivning med kr i 2013/2014 resterer pr. 30. september 2014 en saldo på kr et udgør et overskud på kr efter foretagne henlæggelser og afskrivninger. Beløbet er overført til kontoen for opsamlet resultat. Saldoen for opsamlet resultat udgør pr. 30. september 2014 kr og vil blive indtægtsført over de kommende 4 år. Bortset herfra er størrelsen af de nævnte afskrivninger og henlæggelser i overensstemmelse med forskrifterne i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v., og den foreskrevne balance mellem afdelingens udgifter og indtægter har således været til stede. Tilgodehavender hos fraflyttere Afdelingens tilgodehavender hos fraflyttere udgør i alt kr Heraf vurderes minimum tkr. 12 at være risikobehæftede, hvorfor der må forventes tab herpå. Som følge af nye regler, der i Boligselskabet Rosenvænget er indført fra 1. oktober 2014, skal dispositionsfonden i boligorganisationen dække afdelingernes tab ved fraflytninger, såfremt disse årligt overstiger kr. 319 pr. lejemålsenhed. Med udgangspunkt i disse regler og vores gennemgang af de samlede tilgodehavender hos fraflyttere i alle boligorganisationens afdelinger er det vurderet, at boligorganisationen har en tilstrækkelig disponibel saldo til dækning heraf. Afdelingens forpligtelse i regnskabsåret 2014/2015 kan derfor maksimalt andrage tkr. 5. Der er pr. 30. september 2014 henlagt tkr. 20 til imødegåelse af tab. mellem afdelingerne i forhold til deres gennemsnitlige indestående. Afdeling 819 har i 2013/2014 opnået en gennemsnitlig forrentning på 1,81 % p.a. af indeståendet på den løbende driftskonto. Afdelingens likvide midler svarer pr. 30. september 2014 stort set til summen af saldi for henlæggelser.

SKANDERBORG ÆLDREBOLIGSELSKAB (SELSKAB 11900) UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 119-129 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2014/2015

SKANDERBORG ÆLDREBOLIGSELSKAB (SELSKAB 11900) UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 119-129 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2014/2015 Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SKANDERBORG ÆLDREBOLIGSELSKAB (SELSKAB 11900) UDSKRIFT AF

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd )

ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd ) Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT

Læs mere

HUMLEBÆK BOLIGSELSKAB. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd. 406)

HUMLEBÆK BOLIGSELSKAB. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd. 406) Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HUMLEBÆK BOLIGSELSKAB EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR.

Læs mere

BOLIGSELSKABET DOMEA HORSENS (SELSKAB 6000) UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2014/2015

BOLIGSELSKABET DOMEA HORSENS (SELSKAB 6000) UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2014/2015 Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 BOLIGSELSKABET DOMEA HORSENS (SELSKAB 6000) UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk. HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB (selskab 2500) UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 226-247

Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk. HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB (selskab 2500) UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 226-247 IB DO Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK 1561 København V CVR nr. 20 22 26 70 HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB (selskab 2500) UDSKRIFT AF

Læs mere

BOMIDTVEST AFDELINGER I STRUER KOMMUNE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 82-88 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKAB 2014

BOMIDTVEST AFDELINGER I STRUER KOMMUNE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 82-88 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKAB 2014 Tlf: 96 26 38 00 herning@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Birk Centerpark 30 DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 BOMIDTVEST AFDELINGER I STRUER KOMMUNE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

BOLIGSELSKABET ROSENVÆNGET, FREDERIKSSUND (selskab 0800) UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2012/2013

BOLIGSELSKABET ROSENVÆNGET, FREDERIKSSUND (selskab 0800) UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2012/2013 Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 BOLIGSELSKABET ROSENVÆNGET, FREDERIKSSUND (selskab 0800)

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 906 Afdelingsnr. 1401 Kommune nr. 376 Sakskøbing Boligselskab Guldborgsund Kommune v/ Boligkontoret

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 906 Afdelingsnr. 101 Kommune nr. 376 Sakskøbing Boligselskab Guldborgsund Kommune v/ Boligkontoret

Læs mere

Regnskab for afdeling : 9 - Eghøj

Regnskab for afdeling : 9 - Eghøj Boligorgansation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0404 Afdelingsnr. 9 Kommune nr. 253 Navn Navn Navn Greve Boligselskab Eghøj Greve Kommune Adresse Adresse Adresse Greveager 1 Birkehusene

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7 Voldgården Årsregnskab for 2009

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7 Voldgården Årsregnskab for 2009 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7 Voldgården Årsregnskab for 2009 Administrator: Boligorgnisation. Tilsynsførende kommune: LBF-nr.: 8037 LBF-nr.:0214 Kommunenr. 153 Fællesadministrationen

Læs mere

Boligforeningen AAB. Afdeling 21 Årsregnskab for 2013. LBF-nr. 0049 LBF-nr: 02100 Kommunenr.: 101

Boligforeningen AAB. Afdeling 21 Årsregnskab for 2013. LBF-nr. 0049 LBF-nr: 02100 Kommunenr.: 101 Boligforeningen AAB Afdeling 21 Årsregnskab for 2013 LBF-nr. 0049 LBF-nr: 02100 Kommunenr.: 101 Boligforeningen AAB Afdeling 21 Tilsynsførende: Svend Aukens Plads 9 Østerbrogade 119, kælderen Københavns

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2012 Regnskabsperiode fra 01-01-2012 Regnskabsperiode til 31-12-2012

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2012 Regnskabsperiode fra 01-01-2012 Regnskabsperiode til 31-12-2012 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-01- Regnskabsperiode til 31-12- Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 837

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011 Regnskabsperiode fra 01-01-2011 Regnskabsperiode til 31-12-2011

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011 Regnskabsperiode fra 01-01-2011 Regnskabsperiode til 31-12-2011 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-01- Regnskabsperiode til 31-12- Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 260

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 4 FREDENSGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 4 FREDENSGADE Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Kommunenr. Boligorganisationsnr. 0705 Afdelingsnr. 00401 751 Navn Navn Navn Kollegiekontoret i Aarhus Fredensgade Kollegiet

Læs mere

Regnskab for afdeling : 28 - Fjællestien

Regnskab for afdeling : 28 - Fjællestien Boligorgansation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0404 Afdelingsnr. 28 Kommune nr. 253 Navn Navn Navn Greve Boligselskab Fjællestien Greve Kommune Adresse Adresse Adresse Greveager

Læs mere

Almene boligorganisationer

Almene boligorganisationer Almene boligorganisationer Regnskabsperiode Regnskab for afdeling 406 01.01.2014-31.12.2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende Kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Kommunenr. Boligorganisationsnummer

Læs mere

Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune

Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune Almene boligorganisationer Balance for afdeling 6009 Godsbanegade Regnskabsperiode 01.04.2014 31.03.2015 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligselskabsnr.:

Læs mere

Boligforeningen Fredensbo

Boligforeningen Fredensbo vedrørende Årsregnskab for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Aalborg

Læs mere

Regnskab 2014/2015 01.07.2014-30.06.2015

Regnskab 2014/2015 01.07.2014-30.06.2015 2014/2015 01.07.2014-30.06.2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-boligorganisationsnr. 0173 LBF-afdelingsnr. 16900 Kommunenr. 430 Fyns almennyttige Boligselskab 01-69 Ringe Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Regnskab 2014/2015 01.07.2014-30.06.2015

Regnskab 2014/2015 01.07.2014-30.06.2015 2014/2015 01.07.2014-30.06.2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-boligorganisationsnr. 0173 LBF-afdelingsnr. 04101 Kommunenr. 461 Fyns almennyttige Boligselskab 01-40 Korsløkkeparken

Læs mere

Regnskab 2014/2015 01.07.2014-30.06.2015

Regnskab 2014/2015 01.07.2014-30.06.2015 2014/2015 01.07.2014-30.06.2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-boligorganisationsnr. 0173 LBF-afdelingsnr. 0801 Kommunenr. 461 Fyns almennyttige Boligselskab 01-78 Ridderhatten Ungdomsboliger

Læs mere

Andelsboligforeningen Samvirke

Andelsboligforeningen Samvirke Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 230 Afdelingsnr. 400 Kommune nr. 461 Andelsboligforeningen Samvirke Odense Kommune v/ Boligkontoret

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 kr@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 kr@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 kr@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V SUND BY NETVÆRKET Revisionsprotokollat (side 38-44)

Læs mere

Regnskab 2014/2015 01.07.2014-30.06.2015

Regnskab 2014/2015 01.07.2014-30.06.2015 2014/2015 01.07.2014-30.06.2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-boligorganisationsnr. 0173 LBF-afdelingsnr. 01100 Kommunenr. 461 Fyns almennyttige Boligselskab 01-12 Mosegårdsparken

Læs mere

Boligkontoret Fredericia. Afd. 208 Ørnevej - Høgevej. Regnskab for året 2014

Boligkontoret Fredericia. Afd. 208 Ørnevej - Høgevej. Regnskab for året 2014 208 Boligkontoret Fredericia Afd. 208 Ørnevej - Høgevej Regnskab for året 2014 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger 2 Resultatopgørelse 4 Balance 7 Noter 9 Påtegning 12 1 Stamoplysninger Boligorganisation:

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2011/12 AFD 4 FREDENSGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2011/12 AFD 4 FREDENSGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 252.260. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2011/12 2011/12

Læs mere

Boligselskabet Hjem Afdeling 5 Sundby Algård Årsregnskab for 2009

Boligselskabet Hjem Afdeling 5 Sundby Algård Årsregnskab for 2009 Administrator: Boligselskabet Hjem Afdeling 5 Sundby Algård Årsregnskab for 2009 Tilsynsførende kommune: Kommunenr. 101 Fællesadministrationen af 2009 Københavns Kommune Siestavej 7 Center for Bydesign

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 9 MUNKEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 9 MUNKEGADE Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 9.864. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15 Afvigelse

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2013/2014 Regnskabsperiode fra 01-08-2013 Regnskabsperiode til 31-07-2014

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2013/2014 Regnskabsperiode fra 01-08-2013 Regnskabsperiode til 31-07-2014 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-08-2013 Regnskabsperiode til 31-07-2014 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Boligforeningen Enggården Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Afdeling V Fra 01-04-2011 Til 31-03-2012

Boligforeningen Enggården Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Afdeling V Fra 01-04-2011 Til 31-03-2012 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0393 LBF-nr.: 005 Kommunenr.: 851 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligforeningen Enggården Afdeling V Aalborg Kommune Toften

Læs mere

Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune. Boligselskabsnr.: Afdelingsnr.: Kommunenr.: 437 3201 240 Navn: Navn: Navn: Egedal Kommune

Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune. Boligselskabsnr.: Afdelingsnr.: Kommunenr.: 437 3201 240 Navn: Navn: Navn: Egedal Kommune Almene boligorganisationer Balance for afdeling 832 Æblelunden 2. etape Regnskabsperiode 01.10.2013 30.09.2014 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligselskabsnr.:

Læs mere

Regnskab 2014/2015 01.07.2014-30.06.2015

Regnskab 2014/2015 01.07.2014-30.06.2015 2014/2015 01.07.2014-30.06.2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-boligorganisationsnr. 0173 LBF-afdelingsnr. 10701 Kommunenr. 450 Fyns almennyttige Boligselskab 01-07 Højvangen - Ullerslev

Læs mere

MORSØ GOLFKLUB ÅRSREGNSKAB

MORSØ GOLFKLUB ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 70 18 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab nykoebingm@bdo.dk Fårtofts Plads 9, 1. www.bdo.dk DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20 22 26 70 MORSØ GOLFKLUB ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR. 10 15 86

Læs mere

Roskilde Nord Boligselskab Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Tømmergården Fra 01-07-2014 Til 30-06-2015

Roskilde Nord Boligselskab Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Tømmergården Fra 01-07-2014 Til 30-06-2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0185 LBF-nr.: 005 Kommunenr.: 265 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Roskilde Nord Boligselskab Tømmergården Roskilde Kommune c/o

Læs mere

Boligselskabet AKB, København Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Sundbyvang, plejeboliger Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013

Boligselskabet AKB, København Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Sundbyvang, plejeboliger Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0255 LBF-nr.: 817 Kommunenr.: 101 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet AKB, København Sundbyvang, plejeboliger København

Læs mere

Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune. Boligselskabsnr.: Afdelingsnr.: Kommunenr.: 280 301 183 Navn: Navn: Navn: Ishøj Boligselskab.

Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune. Boligselskabsnr.: Afdelingsnr.: Kommunenr.: 280 301 183 Navn: Navn: Navn: Ishøj Boligselskab. Almene boligorganisationer Regnskab for afdeling 2703 Søvej Regnskabsperiode 01.01.2012 31.12.2012 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligselskabsnr.: Afdelingsnr.:

Læs mere

Boligforeningen Enggården Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 23, Hovvej, Nibe Fra 01-04-2010 Til 31-03-2011

Boligforeningen Enggården Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 23, Hovvej, Nibe Fra 01-04-2010 Til 31-03-2011 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0393 LBF-nr.: 023 Kommunenr.: 851 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligforeningen Enggården 23, Hovvej, Nibe Aalborg Kommune Toften

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION HOLBO HERREDS KULTURHISTORISKE CENTRE VESTREBROGADE 56, GILLELEJE ÅRSREGNSKAB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION HOLBO HERREDS KULTURHISTORISKE CENTRE VESTREBROGADE 56, GILLELEJE ÅRSREGNSKAB DEN SELVEJENDE INSTITUTION HOLBO HERREDS KULTURHISTORISKE CENTRE VESTREBROGADE 56, GILLELEJE ÅRSREGNSKAB 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om museet Oplysninger om museet... 2 Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Hastrup Huse Køge Boligselskab Årsregnskab 2012. Regnskab pr. 31/12-2012

Hastrup Huse Køge Boligselskab Årsregnskab 2012. Regnskab pr. 31/12-2012 Køge Boligselskab Boligorganisation Regnskab pr. 31/12-2012 01/01-2012 - 31/12-2012 Tilsynskommune Afdeling: Hastrup Huse BLF nr. 615 Kommune nr. 259 Køge Boligselskab Køge Kommune Langelandsvej 32 Torvet

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2010/2011 Regnskabsperiode fra 01-06-2010 Regnskabsperiode til 31-05-2011

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2010/2011 Regnskabsperiode fra 01-06-2010 Regnskabsperiode til 31-05-2011 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-06-2010 Regnskabsperiode til 31-05-2011 Regnskab for afdeling DER ER EN DIFF I RESULTATOPGØRELSEN. CHECK 0 KONTROL Boligorganisation

Læs mere

Hastrup Huse Køge Boligselskab Årsregnskab 2010. Regnskab pr. 31/12-2010

Hastrup Huse Køge Boligselskab Årsregnskab 2010. Regnskab pr. 31/12-2010 Køge Boligselskab Afdeling: Hastrup Huse Regnskab pr. 31/12-2010 Regnskabsår og periode 20. regnskab 01-01-2010 31-12-2010 Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 615 Kommune nr. 259 Køge Boligselskab

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 4 FREDENSGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 4 FREDENSGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 63.103. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-10-2009 Regnskabsperiode til 30-09-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-10-2009 Regnskabsperiode til 30-09-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-10-2009 Regnskabsperiode til 30-09-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Boligorganisations nr.: 276 LBF afdelingsnr.: 1101 Taastrup almennyttige Boligselskab

Boligorganisations nr.: 276 LBF afdelingsnr.: 1101 Taastrup almennyttige Boligselskab Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Regnskab for afdeling 27-20 1. juni 2014-31. maj 2015 Boligorganisation : Afdeling : Boligorganisations nr.: 276 LBF afdelingsnr.: 1101 Vesterby v/dab v/dab

Læs mere

Den selvejende institution KVINTUS KOLLEGIET. Regnskab for året

Den selvejende institution KVINTUS KOLLEGIET. Regnskab for året Den selvejende institution KVINTUS KOLLEGIET Regnskab for året INDHOLD Side Bestyrelsens regnskabspåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Resultatopgørelse for året 3 Balance pr. 7 31. juli 2012

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 17 MINDEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 17 MINDEGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 40.081. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2014 Regnskabsperiode fra 01-01-2014 Regnskabsperiode til 31-12-2014

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2014 Regnskabsperiode fra 01-01-2014 Regnskabsperiode til 31-12-2014 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-01- Regnskabsperiode til 31-12- Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 255

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Holmens Sogns Menighedsråd. i Holmens og Østerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7036. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Holmens Sogns Menighedsråd. i Holmens og Østerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7036. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Holmens Sogns Menighedsråd i Holmens og Østerbro Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7036 CVR-nr. 18195917 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et underskud på kr , som er overført til arbejdskapitalen.

Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et underskud på kr , som er overført til arbejdskapitalen. 215/216 216/217 217/218 218/219 219/22 22/221 221/222 222/223 223/224 224/225 Bestyrelsens årsberetning Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et underskud på kr. 5.536, som er overført til arbejdskapitalen.

Læs mere

EJENDOMSSELSKABET HJULMAGERVEJ 58 A/S 24. REGNSKABSÅR

EJENDOMSSELSKABET HJULMAGERVEJ 58 A/S 24. REGNSKABSÅR Tlf: 96 2 76 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab frederikshavn@bdo.dk Rimmens Alle 89, Box 712 www.bdo.dk DK-99 Frederikshavn CVR-nr. 2 22 26 7222267 EJENDOMSSELSKABET HJULMAGERVEJ 58 A/S ÅRSRAPPORT

Læs mere

Frederikshavn Boligforening Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Senhjerneskadecenter Nord Fra 01-01-2011 Til 31-12-2011

Frederikshavn Boligforening Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Senhjerneskadecenter Nord Fra 01-01-2011 Til 31-12-2011 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0157 LBF-nr.: 043 Kommunenr.: 813 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Frederikshavn Boligforening Senhjerneskadecenter Nord Frederikshavn

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 26 Åpark Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 26 Åpark Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 112.573. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Boligselskabet Borgerbo, Værløse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling II Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013

Boligselskabet Borgerbo, Værløse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling II Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0966 LBF-nr.: 002 Kommunenr.: 190 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet Borgerbo, Værløse II Furesø Kommune c/o Advokatfirmaet

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Store Fuglede Sogns Menighedsråd. i Kalundborg Provsti. i Kalundborg Kommune. Myndighedskode 7221. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Store Fuglede Sogns Menighedsråd. i Kalundborg Provsti. i Kalundborg Kommune. Myndighedskode 7221. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Store Fuglede Sogns Menighedsråd i Kalundborg Provsti i Kalundborg Kommune Myndighedskode 7221 CVR-nr. 52323614 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Årsrapport. 1. april 2014 til 31. marts 2015

Årsrapport. 1. april 2014 til 31. marts 2015 CVR-nr. 10305217 28. maj 2015 Årsrapport 1. april 2014 til 31. marts 2015 Børnehjælpsdagen Strandlodsvej 7 2300 København S Telefon: 3530 9300 www.bhd.dk post@bhd.dk INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Ledelsespåtegning

Læs mere

KIS REMA1000 HØJE TAASTRUP ÅRSRAPPORT 1. REGNSKABSÅR

KIS REMA1000 HØJE TAASTRUP ÅRSRAPPORT 1. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 1666 esbjerg@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Bavnehøjvej 6 OK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab KIS REMA1000 HØJE TAASTRUP ÅRSRAPPORT 2014 1. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 25 CHRISTIANSHØJ

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 25 CHRISTIANSHØJ Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 218.723. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Bælum Sogns Menighedsråd. i Rebild Provsti. i Rebild Kommune. Myndighedskode 8346. CVR-nr. 52026415. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Bælum Sogns Menighedsråd. i Rebild Provsti. i Rebild Kommune. Myndighedskode 8346. CVR-nr. 52026415. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Bælum Sogns Menighedsråd i Rebild Provsti i Rebild Kommune Myndighedskode 8346 CVR-nr. 52026415 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Regnskab for afdeling 27-20 1. juni 2007 -

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Regnskab for afdeling 27-20 1. juni 2007 - Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Regnskab for afdeling 27-20 1. juni 2007-31. maj 2008 Boligorganisation : Afdeling : Boligorganisations nr.: 276 LBF afdelingsnr.: 1101 Vesterby v/dab v/dab

Læs mere

Boligforeningen Kristiansdal Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Afdeling 32, Nordatlantisk Hus Fra 01-11-2013 Til 31-12-2014

Boligforeningen Kristiansdal Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Afdeling 32, Nordatlantisk Hus Fra 01-11-2013 Til 31-12-2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0013 LBF-nr.: 132 Kommunenr.: 461 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligforeningen Kristiansdal Afdeling 32, Nordatlantisk Hus

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Læborg Sogns Menighedsråd. i Malt Provsti. i Vejen Kommune. Myndighedskode 8932. CVR-nr. 16315311

ÅRSREGNSKAB 2014. for Læborg Sogns Menighedsråd. i Malt Provsti. i Vejen Kommune. Myndighedskode 8932. CVR-nr. 16315311 ÅRSREGNSKAB for Læborg Sogns Menighedsråd i Malt Provsti i Vejen Kommune Myndighedskode 8932 CVR-nr. 16315311 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring Revisors

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2010/2011 Regnskabsperiode fra 01-08-2010 Regnskabsperiode til 31-07-2011

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2010/2011 Regnskabsperiode fra 01-08-2010 Regnskabsperiode til 31-07-2011 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-08-2010 Regnskabsperiode til 31-07-2011 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et overskud på kr , som er overført til arbejdskapitalen.

Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et overskud på kr , som er overført til arbejdskapitalen. Bestyrelsens årsberetning Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et overskud på kr. 21.269, som er overført til arbejdskapitalen. Arbejdskapital: Den disponible del af saldoen udgør pr. 31. marts 215

Læs mere

Den Selvejende Institution Vikingeskibsmuseet i Roskilde

Den Selvejende Institution Vikingeskibsmuseet i Roskilde Den Selvejende Institution Vikingeskibsmuseet i Roskilde Revisionsprotokollat af 7. april 2014 (side 253-259) vedrørende årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse 1. Revision af årsregnskabet for 2013

Læs mere

HERNING SVÆVEFLYVECENTER ÅRSRAPPORT

HERNING SVÆVEFLYVECENTER ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 HERNING SVÆVEFLYVECENTER ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2014. Bruno Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Skibet Sogns Menighedsråd. i Vejle Provsti. i Vejle Kommune. Myndighedskode 7904. CVR-nr. 14797017. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Skibet Sogns Menighedsråd. i Vejle Provsti. i Vejle Kommune. Myndighedskode 7904. CVR-nr. 14797017. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Skibet Sogns Menighedsråd i Vejle Provsti i Vejle Kommune Myndighedskode 7904 CVR-nr. 14797017 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

De Vanføres Boligselskab, Fyn/Langeland Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling Nyborg Fra 01-01-2010 Til 31-12-2010

De Vanføres Boligselskab, Fyn/Langeland Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling Nyborg Fra 01-01-2010 Til 31-12-2010 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0270 LBF-nr.: 005 Kommunenr.: 449 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: De Vanføres Boligselskab, Fyn/Langeland Nyborg Nyborg Kommune

Læs mere

De Vanføres Boligselskab, Fyn/Langeland Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Fyn Fra 01-01-2011 Til 31-12-2011

De Vanføres Boligselskab, Fyn/Langeland Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Fyn Fra 01-01-2011 Til 31-12-2011 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0270 LBF-nr.: 006 Kommunenr.: 479 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: De Vanføres Boligselskab, Fyn/Langeland Fyn Svendborg Kommune

Læs mere

Regnskab 2014 01/01-2014 - 31/12-2014. Leje Kr./m² årligt Forhøjelsesdato: 01. januar 2014 (De angivne værdier er

Regnskab 2014 01/01-2014 - 31/12-2014. Leje Kr./m² årligt Forhøjelsesdato: 01. januar 2014 (De angivne værdier er Regnskab 2014 01/01-2014 - 31/12-2014 Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 615 Kommune nr. 259 Køge Boligselskab Køge Kommune Langelandsvej 32 Torvet 1 4600 Køge 4600 Køge Tlf. 5663 7500 Tlf. 5667

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 28. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 28. regnskabsår Revisionsfirmaet TORBEN JENSEN Godkendt Revisionsanpartsselskab www.torbenjensen.dk CVR.nr. 27521975 Havnepladsen 3 A 7100 Vejle Tlf. 70 20 13 05 Fax 75 85 85 49 E-mail: vejle@torbenjensen.dk Vejlevej

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Ansgarkirkens Sogns Menighedsråd. i Bispebjerg-Brønshøj Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7061. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Ansgarkirkens Sogns Menighedsråd. i Bispebjerg-Brønshøj Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7061. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Ansgarkirkens Sogns Menighedsråd i Bispebjerg-Brønshøj Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7061 CVR-nr. 12406819 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets

Læs mere

Antenneforeningen Trekanten

Antenneforeningen Trekanten Antenneforeningen Trekanten Årsrapport 214 Himmelev Bygade 7 Postbox 116 4 Roskilde CVR-nr. 33 78 5 24 T: 4636 6 F: 4636 77 E: rir@rir.dk www.rir.dk Uafhængigt medlem af RevisorGruppen Danmark og BKR International

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 20 STEEN BILLES TORV

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 20 STEEN BILLES TORV Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 8.230. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15 Afvigelse

Læs mere

Boligselskabet AKB, København Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Lynghuset Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015

Boligselskabet AKB, København Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Lynghuset Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0255 LBF-nr.: 030 Kommunenr.: 101 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet AKB, København Lynghuset København Kommune c/o

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Solrød Sogns Menighedsråd. i Greve-Solrød Provsti. i Solrød Kommune. Myndighedskode 7203. CVR-nr. 68543916

ÅRSREGNSKAB 2013. for Solrød Sogns Menighedsråd. i Greve-Solrød Provsti. i Solrød Kommune. Myndighedskode 7203. CVR-nr. 68543916 ÅRSREGNSKAB for Solrød Sogns Menighedsråd i Greve-Solrød Provsti i Solrød Kommune Myndighedskode 7203 CVR-nr. 68543916 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Nebbelunde-Sædinge Sognes Menighedsråd. i Maribo Domprovsti. i Lolland Kommune. Myndighedskode 7661. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Nebbelunde-Sædinge Sognes Menighedsråd. i Maribo Domprovsti. i Lolland Kommune. Myndighedskode 7661. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Nebbelunde-Sædinge Sognes Menighedsråd i Maribo Domprovsti i Lolland Kommune Myndighedskode 7661 CVR-nr. 75147252 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ansgars Sogns Menighedsråd. i Odense Sankt Knuds Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode 7775. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ansgars Sogns Menighedsråd. i Odense Sankt Knuds Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode 7775. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Ansgars Sogns Menighedsråd i Odense Sankt Knuds Provsti i Odense Kommune Myndighedskode 7775 CVR-nr. 35148914 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Greve Boligselskab Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Grevehaven Fra 01-01-2011 Til 31-12-2011

Greve Boligselskab Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Grevehaven Fra 01-01-2011 Til 31-12-2011 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0404 LBF-nr.: 051 Kommunenr.: 253 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Greve Boligselskab Grevehaven Greve kommune Greveager 1 Grevehaven

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 14.609. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 24 SKEJBYPARKEN

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 24 SKEJBYPARKEN Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 11.828. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Lyngbygaard Golf Klub Årsrapport for 2015

Lyngbygaard Golf Klub Årsrapport for 2015 Lyngbygaard Golf Klub Årsrapport for 2015 CVR-nr. 32 12 23 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på klubbens ordinære generalforsamling den / 2016 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning

Læs mere

EJERFORENINGEN. KLlNTEGMRDEN ÅRSREGNSKAB

EJERFORENINGEN. KLlNTEGMRDEN ÅRSREGNSKAB Tlf: 9 0 00 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Kystvejen 29 DK-000 Århus C CVR-nr. 2022260 revisions aktieselskab EJERFORENINGEN KLlNTEGMRDEN ÅRSREGNSKAB 20 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ejerforeningsoplysninger

Læs mere

Boligforeningen Vanggården Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Afdeling 32, Jyllandsparken Fra 01-01-2011 Til 31-12-2011

Boligforeningen Vanggården Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Afdeling 32, Jyllandsparken Fra 01-01-2011 Til 31-12-2011 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0158 LBF-nr.: 032 Kommunenr.: 851 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligforeningen Vanggården Afdeling 32, Jyllandsparken Aalborg

Læs mere

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Stadil Sogns Menighedsråd. i Ringkøbing Provsti. i Ringkøbing-Skjern Kommune. Myndighedskode 8758. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Stadil Sogns Menighedsråd. i Ringkøbing Provsti. i Ringkøbing-Skjern Kommune. Myndighedskode 8758. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Stadil Sogns Menighedsråd i Ringkøbing Provsti i Ringkøbing-Skjern Kommune Myndighedskode 8758 CVR-nr. 25379519 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 21 SKELAGER

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 21 SKELAGER Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 16.607. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 28 Svane Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 28 Svane Kollegiet Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 119.893. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Jelstrup Sogns Menighedsråd. i Hjørring Søndre Provsti. i Hjørring Kommune. Myndighedskode 8472. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Jelstrup Sogns Menighedsråd. i Hjørring Søndre Provsti. i Hjørring Kommune. Myndighedskode 8472. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Jelstrup Sogns Menighedsråd i Hjørring Søndre Provsti i Hjørring Kommune Myndighedskode 8472 CVR-nr. 34650233 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2013 Regnskabsperiode fra 01-01-2013 Regnskabsperiode til 31-12-2013

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2013 Regnskabsperiode fra 01-01-2013 Regnskabsperiode til 31-12-2013 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-01- Regnskabsperiode til 31-12- Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 255

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 12 KIRSEBÆRHAVEN

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 12 KIRSEBÆRHAVEN RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN: 1. august 2012-31. juli 2013 UDGIFTER Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 Konto Note Specifikation Ordinære udgifter 105.9 * Nettokapitaludgifter 676.701 677.782

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 6 ROSENSGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 6 ROSENSGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 35.380. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Em Sogns Menighedsråd. i Hjørring Søndre Provsti. i Hjørring Kommune. Myndighedskode 8415. CVR-nr. 10680514

ÅRSREGNSKAB 2013. for Em Sogns Menighedsråd. i Hjørring Søndre Provsti. i Hjørring Kommune. Myndighedskode 8415. CVR-nr. 10680514 ÅRSREGNSKAB for Em Sogns Menighedsråd i Hjørring Søndre Provsti i Hjørring Kommune Myndighedskode 8415 CVR-nr. 10680514 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Hedehusene Sogns Menighedsråd. i Høje Taastrup Provsti. i Høje-Taastrup Kommune. Myndighedskode 9083. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Hedehusene Sogns Menighedsråd. i Høje Taastrup Provsti. i Høje-Taastrup Kommune. Myndighedskode 9083. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hedehusene Sogns Menighedsråd i Høje Taastrup Provsti i Høje-Taastrup Kommune Myndighedskode 9083 CVR-nr. 21694711 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 14 VEJLBY

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 14 VEJLBY Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 10.273. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

AAGE V. JENSENS FOND ÅRSREGNSKAB 2014

AAGE V. JENSENS FOND ÅRSREGNSKAB 2014 1800 Tlf: 39155200 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisions aktieselskab Havneholmen 29 OK-1561 København V CVR-nr. 2022 26 70 AAGE V. JENSENS FOND ÅRSREGNSKAB 2014 Adresse Kampmannsgade

Læs mere

Janderup Vandværk 6851 Janderup. CVR-nr. 85 11 70 17. ÅRSREGNSKAB 1. januar 2014 til 31. december 2014

Janderup Vandværk 6851 Janderup. CVR-nr. 85 11 70 17. ÅRSREGNSKAB 1. januar 2014 til 31. december 2014 Tlf: 75 18 16 66 esbjerg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Bavnehøjvej 6 DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 70 Janderup Vandværk 6851 Janderup CVR-nr. 85 11 70 17 ÅRSREGNSKAB 1.

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 16 CHRISTIANSBJERG

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 16 CHRISTIANSBJERG Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 9.326. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15 Afvigelse

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar til 31. december 2015 DRIFT AF FERIEBOLIGER

Årsregnskab. 1. januar til 31. december 2015 DRIFT AF FERIEBOLIGER Årsregnskab 1. januar til 31. december 2015 DRIFT AF FERIEBOLIGER Administrator: Boligselskabnr. 0177 Domea.dk s.m.b.a. Oldenburg Allé 3 2630 Taastrup Telefon 76 64 64 64 Tilsynsførende kommune: Kommunenr.

Læs mere