36. møde. Fredag den 14. december 2012 (D) 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "36. møde. Fredag den 14. december 2012 (D) 1"

Transkript

1 Fredag den 14. december 2012 (D) møde Fredag den 14. december 2012 kl Dagsorden 1) 3. behandling af lovforslag nr. L 60: Forslag til lov om ændring af lov om frikommuner og lov om naturbeskyttelse. (Etablering af yderligere forsøgsmuligheder for frikommunerne). Af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Tillægsbetænkning ). 2) 3. behandling af lovforslag nr. L 10: Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven. (Omgåelse af udbyttebeskatning, gennemstrømningsselskaber og ledelsens sæde). Af skatteministeren (Thor Möger Pedersen). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). 3) 3. behandling af lovforslag nr. L 49: Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, lønsumsafgiftsloven og forskellige andre love. (Skattefritagelse af avancer af selskabers unoterede porteføljeaktier og forhøjelse af lønsumsafgiften for den finansielle sektor). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). 4) 3. behandling af lovforslag nr. L 50: Forslag til lov om afgift af husstandsomdelte reklamer (reklameafgiftsloven). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). 5) 3. behandling af lovforslag nr. L 51: Forslag til lov om ændring af lov om afgift af svovl. (Bundfradrag i svovlafgiften). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). 6) 3. behandling af lovforslag nr. L 52: Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love og om ophævelse af lov om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer. (Godtgørelse af elafgift for el forbrugt til opladning af batterier til registrerede elbiler, lempelse vedrørende komfortkøling, dagsbeviser for varebiler samt teknisk justering af energiafgifter m.v. og ophævelse af reglerne om fritagelse for afgift af visse typer af affald fra egen cementproduktion). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). 7) 3. behandling af lovforslag nr. L 65: Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Tjekkiet. (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). 8) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 17: Forslag til lov om ændring af selskabsloven, årsregnskabsloven og forskellige andre love. (Indførelse af regler om måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning i det øverste ledelsesorgan og for afrapportering herom). Af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Ændringsforslag nr. 1 af til 3. behandling af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen)). 9) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 2: Forslag til lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd. (Måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning i bestyrelser m.v. for statslige institutioner og virksomheder m.v.). Af ministeren for ligestilling og kirke (Manu Sareen). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). 10) 3. behandling af lovforslag nr. L 58: Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning. (Udstedelse af forsyningspligtbevillinger). Af klima-, energi- og bygningsministeren (Martin Lidegaard). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). 11) 2. behandling af lovforslag nr. L 86: Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven. (Støtte til solcelleanlæg og øvrige små vedvarende energi-anlæg m.v.). Af klima-, energi- og bygningsministeren (Martin Lidegaard).

2 2 Fredag den 14. december 2012 (FM ) (Fremsættelse behandling Betænkning Ændringsforslag nr. 6-8 af uden for betænkningen af klima-, energi- og bygningsministeren (Martin Lidegaard)). 12) 2. behandling af lovforslag nr. L 63: Forslag til lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. (Ophævelse af hjemmeserviceordningen). Af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen). (Fremsættelse behandling Betænkning ). 13) 2. behandling af lovforslag nr. L 87: Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om betalingstjenester og elektroniske penge og forskellige andre love. (Videregivelse af oplysninger til anklagemyndighed og politi, oprettelse af Det Systemiske Risikoråd, sammenlægning af Det Finansielle Virksomhedsråd og Fondsrådet, shortselling, ny tilgang til håndhævelse af solvenskrav og etablering af tilsyn med referencerenter m.v.). Af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen). (Fremsættelse behandling Betænkning Ændringsforslag nr af uden for betænkningen af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen).). 14) 2. behandling af lovforslag nr. L 67: Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige andre love. (Udvidelse af årsopgørelsesordningen, indberetning af udbytter m.v.). (Fremsættelse behandling Betænkning Ændringsforslag nr. 20 af uden for betænkningen af skatteministeren (Holger K. Nielsen).). 15) 2. behandling af lovforslag nr. L 68: Forslag til lov om afgift af bidraget til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring og af arbejdsulykkeserstatninger m.v. (Fremsættelse behandling Betænkning ). 16) 2. behandling af lovforslag nr. L 38: Forslag til lov om ændring af lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi. (Ændring af revisionsklausul). Af ministeren for ligestilling og kirke (Manu Sareen). (Fremsættelse behandling Betænkning ). 17) 2. behandling af lovforslag nr. L 70: Forslag til lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske ressourcer. Af miljøministeren (Ida Auken). (Fremsættelse behandling Betænkning ). 18) 2. behandling af lovforslag nr. L 71: Forslag til lov om ændring af lov om Kort- og Matrikelstyrelsen. (Fri anvendelse af visse data samt varetagelse af søopmåling). Af miljøministeren (Ida Auken). (Fremsættelse behandling Betænkning ). 19) 2. behandling af lovforslag nr. L 47: Forslag til lov om ændring af retsplejeloven, lov om retsafgifter, designloven, varemærkeloven, markedsføringsloven og lov om forbud til beskyttelse af forbrugernes interesser. (Midlertidige afgørelser om forbud og påbud). Af justitsministeren (Morten Bødskov). (Fremsættelse behandling Betænkning ). 20) 2. behandling af lovforslag nr. L 62: Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Sikkerhed ved reparation af havarerede køretøjer på motorvej m.v.). Af justitsministeren (Morten Bødskov). (Fremsættelse behandling Betænkning ). 21) 2. behandling af lovforslag nr. L 57: Forslag til lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer. (Ændrede fordelingsprincipper for områdefornyelse med særligt sigte på mindre byer og landdistrikter m.v.). Af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen). (Fremsættelse behandling Betænkning ). 22) 2. behandling af lovforslag nr. L 53: Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige andre love. (Reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteam, fleksløntilskud m.v.). Af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen). (Fremsættelse behandling Betænkning ). Meddelelser fra formanden Mødet er åbnet. I dag er der følgende anmeldelser: Justitsministeren (Morten Bødskov) Kl. 10:00 Lovforslag nr. L 107 (Forslag til lov om ændring af lov om retsafgifter, tinglysningsafgiftsloven og lov om tinglysning). Liselott Blixt (DF) m.fl.: Forespørgsel nr. F 15 (Hvad kan regeringen oplyse om behandling af personer med diagnosen PTSD (ud over gruppen af traumatiserede soldater og flygtninge, der allerede er i behandling), herunder oplyse om, hvilke tiltag regeringen vil tage med henblik på at sikre, at behandlingen af danskere med PTSD kan forbedres i sundhedsvæsenet med bedre viden og behandling til følge, samt i socialvæsnet, så f.eks. sagsbehandlere sikres solid viden om denne lidelse, viden, der sætter sagsbehandlerne i stand til at spore personer med PTSD ind på enten et uddannelsesforløb eller en plads på arbejdsmarkedet?) Karina Adsbøl (DF) m.fl.: Forespørgsel nr. F 16 (Hvad kan ministeren oplyse om kommunernes manglende efterlevelse af love, regler og ankepraksis på specielt det sociale område, og hvilke initiativer vil regeringen tage med henblik på at få kommunerne til at leve op til love, regler og ankepraksis?)

3 Fredag den 14. december 2012 (L 60) 3 Titlerne på de anmeldte sager vil fremgå af (jf. ovenfor). Kl. 10:00 Samtykke til behandling De punkter, der er opført som nummer 8 og 9 på dagsordenen, kan kun med Tingets samtykke behandles i dette møde. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg Tingets samtykke som givet. Det er givet. erne drejer sig herefter om forslaget som helhed. Det er ikke tilfældet, og vi går til afstemning om lovforslagets endelige vedtagelse, og der kan stemmes. en slutter. Lovforslaget er enstemmigt vedtaget med 104 stemmer og vil nu blive sendt til statsministeren. [For stemte 104 (V, S, DF, SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.] Det første punkt på dagsordenen er: 1) 3. behandling af lovforslag nr. L 60: Forslag til lov om ændring af lov om frikommuner og lov om naturbeskyttelse. (Etablering af yderligere forsøgsmuligheder for frikommunerne). Af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Tillægsbetænkning ). Kl. 10:00 2) 3. behandling af lovforslag nr. L 10: Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven. (Omgåelse af udbyttebeskatning, gennemstrømningsselskaber og ledelsens sæde). Af skatteministeren (Thor Möger Pedersen). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). Kl. 10:03 en drejer sig i første omgang om de stillede ændringsforslag. Det er ikke tilfældet. Så er forhandlingen om ændringsforslagene slut, og vi går til afstemning. Kl. 10:01 Der er ikke stillet ændringsforslag. Da det ikke er tilfældet, går vi til afstemning. Kl. 10:03 Der stemmes om ændringsforslag nr. 1 af et mindretal (EL). en slutter. For stemte 14 (1 RV, EL og LA), imod stemte 91 (V, S, DF, RV, SF og Der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse, og der kan stemmes. en slutter. For stemte 101 (V, S, DF, RV, SF, EL og KF), imod stemte 5 (LA), Lovforslaget er vedtaget og vil nu blive sendt til statsministeren. Der stemmes derefter om ændringsforslag nr. 2 af et mindretal (EL). en slutter. For stemte 15 (1 RV, 1 SF, EL og LA), imod stemte 90 (V, S, DF, RV, SF og 3) 3. behandling af lovforslag nr. L 49: Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, lønsumsafgiftsloven og forskellige andre love. (Skat- Der stemmes derefter om ændringsforslag nr. 3 af et mindretal (EL). en slutter. For stemte 12 (EL og LA), imod stemte 92 (V, S, DF, RV, SF og

4 4 Fredag den 14. december 2012 (L 50) tefritagelse af avancer af selskabers unoterede porteføljeaktier og forhøjelse af lønsumsafgiften for den finansielle sektor). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). Kl. 10:05 Der er ikke stillet ændringsforslag. Da det ikke er tilfældet, går vi til afstemning. Kl. 10:05 Der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse, og der kan stemmes. en slutter. For stemte 100 (V, S, DF, RV, SF, EL og KF), imod stemte 5 (LA), Lovforslaget er vedtaget og vil nu blive sendt til statsministeren. 4) 3. behandling af lovforslag nr. L 50: Forslag til lov om afgift af husstandsomdelte reklamer (reklameafgiftsloven). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). Kl. 10:05 Der er ikke stillet ændringsforslag. Hr. Frank Aaen som Enhedslistens ordfører. Kl. 10:06 (Ordfører) Frank Aaen (EL): Den her afgift går ud på at nedbringe forureningen, bl.a. fra alt for mange reklamer i postkassen, og derfor har vi diskuteret, hvordan vi yderligere kan fremme det miljømæssige aspekt i det ved at sige, at dem, der har Blomsten, altså har et EU-mærke om bedre miljø, får en lavere afgift. Der har i den forbindelse været en del diskussion i lovbehandlingen og i øvrigt også før lovbehandlingen, også med en masse bidrag fra forskellige miljøorganisationer, om ikke man kunne udvide miljøaspektet ved også at inddrage Svanemærket og ved også at inddrage mærkningen som tegn på bæredygtig træproduktion, SFC. Jeg vil bare spørge ministeren, om vi ikke her ved tredjebehandlingen kan være enige om, at vi efter vedtagelsen af det her prøver at se, om ikke vi kan forstærke miljøelementet i den her lov, herunder ved at inddrage andre former for miljømærker. Kl. 10:07 Tak til ordføreren. Hr. Jan E. Jørgensen for en kort bemærkning. Kl. 10:07 Jan E. Jørgensen (V): Jeg vil spørge Enhedslistens ordfører om, hvorfor Enhedslisten ikke stemte for det ændringsforslag, der blev stillet af Venstre ved andenbehandlingen af lovforslaget, hvori vi lige præcis stillede det forslag, som Enhedslisten nu på så fremragende vis plæderer for, nemlig at Svanemærket og FSC-mærket naturligvis også skulle være omfattet af rabatordningen. Oven i købet er der den fordel ved Svanemærket og FSC-mærket, at det er mærker, der i dag kan bruges af trykkerier, hvorimod ikke et eneste trykkeri kan levere produkter, som er mærket med Blomsten. Kl. 10:07 Ordføreren. Kl. 10:08 Frank Aaen (EL): For at starte bagfra vil jeg sige, at der ikke er nogen tvivl om, at når der bliver en afgiftslettelse ved anvendelse af Blomsten, vil flere trykkerier indrette sig på, at de skal kunne levere den vare, som viser den miljøforbedring, der ligger i at kunne få Blomsten. Deri er der jo et fremskridt. Det er korrekt, at vi gerne havde set de andre ting også, men der har indtil videre været nogle EU-hensyn, som har forhindret os i at gøre det. Men det er jo præcis det, vi vil prøve at undersøge nærmere. Jeg må bare sige til hr. Jan E. Jørgensen, at EU altså gang på gang forhindrer os i at gøre det, vi gerne vil, eller i hvert fald gør det mere besværligt at gøre det, vi gerne vil. For vi vil gerne i den retning, som også Venstre har været inde på. Kl. 10:08 Hr. Jan E. Jørgensen. Kl. 10:08 Jan E. Jørgensen (V): Det synes jeg ikke giver meget mening, for det fremgår af lovforslaget, at det ikke kan træde i kraft, før det er blevet godkendt af EU. Kl. 10:08 Ordføreren. Kl. 10:08 Frank Aaen (EL): Næh, men det har altså været regeringens opfattelse, at man ikke kunne få loven godkendt, hvis de to ting var kommet med. Derfor skal der nu forhandles om, hvordan man kan få nogle ting med, som vi kan være sikre på at EU også godkender. Men helt ærligt, det her viser bare, hvor tåbeligt det er, når vi, hver eneste gang vi vil lave en forbedring for miljøet her i landet, skal ned at spørge i Bruxelles, om vi må have lov til det. Jeg taler jo med en stor EU-tilhænger. I virkeligheden synes jeg, det understreger, at der er meget i EU, man kan kritisere, f.eks. på miljøområdet. Her sættes der hele tiden grænser for, hvad vi gerne

5 Fredag den 14. december 2012 (L 50) 5 må, og vi skal hele tiden ned at tigge og bede for at få lov til at gøre det, vi gerne vil. Kl. 10:09 Der er endnu en kort bemærkning. Hr. Ole Birk Olesen. Kl. 10:09 Ole Birk Olesen (LA): Det her viser jo først og fremmest, at Enhedslisten gerne vil score nogle billige point uden at ville gøre det, der er nødvendigt for at gøre sig fortjent til pointene. Når regeringen ikke ønsker, at yderligere miljømærker skal være undtaget fra denne nye afgift, handler det jo om, at man vil have penge i kassen, og det samme vil Enhedslisten. Enhedslisten vil også have penge i kassen til Enhedslistens fuldstændig uhæmmede forslag om nye udgifter i den offentlige sektor. Så derfor er det jo det, der er på spil. Hvis man havde vedtaget, at de her mærkninger også skulle være undtaget fra afgiften, så ville der ikke være de penge, som Enhedslisten ønsker, og derfor har man stemt imod. Kl. 10:10 Ordføreren. Kl. 10:10 Frank Aaen (EL): Der er såmænd ikke noget provenuproblem i det, for man kan jo gøre det, at man øger rabatten og samtidig hæver afgiften for dem, der ikke tager de miljøhensyn, som vi ønsker med den her lov. Så der er ikke noget provenuproblem i det. Det er bare et spørgsmål om, om vi må for EU, og det er det, vi diskuterer lige nu. Det er den ene ting. Den anden ting er, at det her jo altså går ud på at finansiere en forbedring af den såkaldte grønne check det er ikke nogen stor forbedring, men en lille forbedring, som målrettet går til dem i samfundet, der har allerallermindst at leve for. Derfor synes vi faktisk, det er en god afgift, både på grund af miljøet, og fordi det er med til at give en lille ekstra pose penge til dem, der har allermindst i forvejen. Kl. 10:11 Hr. Ole Birk Olesen. Kl. 10:11 Ole Birk Olesen (LA): Lad os lige slå fast, at man har valgt et miljømærke, som er fuldstændig utilgængeligt. Der er ingen trykkerier, der siger, at de kan levere med det miljømærke. Derfor forventer man jo ikke, at det miljømærke vil føre til, at der kommer færre penge i kassen. Hvis man derimod havde valgt, at der skulle være en rabat på afgiften på nogle miljømærker, som var tilgængelige, så kunne man jo risikere, at alle tryksager i Danmark blev omdelt med de pågældende miljømærker på sig, og så ville afgiften til statskassen naturligvis være mindre, og så vil der være færre penge at bruge af for Enhedslisten og regeringen. Og det er jo årsagen til, at man ikke stemmer det her igennem. Kl. 10:11 Ordføreren. Kl. 10:11 Frank Aaen (EL): Hvis omfanget af reklamer skulle falde dramatisk som følge af den her lov eller en ændret lov i samme retning, og hvis man i højere grad sørger for, at alt det, der produceres af reklamer, bliver produceret på den mest miljørigtige måde, så vil vi anse det for at være en stor sejr, og så vil vi prøve at finde pengene et andet sted, f.eks. ved at øge skatten i den finansielle sektor, hvor vi mener der er meget oplagte muligheder for at skaffe finansiering, hvis der skulle komme til at mangle noget. Men i første omgang glæder vi os over, at der her er taget et lille skridt, og jeg er sikker på, at de trykkerier, der er, indretter sig på at bruge Blomsten og på den måde gøre det, de producerer, mere miljørigtigt end det, de gør i dag. Så der bliver en miljøeffekt lige med det samme, og der vil så samtidig blive nogle penge til dem i samfundet, der har allermindst at leve for. Pensionister, folkepensionister og arbejdsløse vil få lidt flere penge, og det synes vi også er en rigtig god ting. Kl. 10:12 Tak til Enhedslistens ordfører. Ønsker flere at udtale sig? Hr. Jan E. Jørgensen som ordfører. Kl. 10:12 (Ordfører) Jan E. Jørgensen (V): Så går jeg da også ud fra, at skatteministeren har trykket på jeg ønsker ordet-knappen, for han fik jo et spørgsmål fra Enhedslisten om, om man fremover ville arbejde på, at flere miljømærker end Blomsten kunne blive omfattet af rabatordningen. Så jeg glæder mig til at høre skatteministeren komme på talerstolen, for jeg vil nemlig også gerne stille et spørgsmål til skatteministeren, som det ikke har kunnet lade sig gøre at få svar på under behandling af sagen. Da vi havde samråd om reklameafgiften, sagde skatteministeren: Jeg er jo ikke argumentresistent. Og der blev jeg faktisk så glad, for det tydede jo på, at der var lidt fornuft hos skatteministeren, og at han godt kunne se nogle af de problemer, der blev rejst. Ligesom skatteministeren her for nylig heroisk traf beslutning om, at brandvæsenet godt måtte hjælpe, når der skulle tændes juletræer rundtomkring, og stor ros for det, så kunne man da også have et håb om, at skatteministeren kunne lytte til de argumenter, der kom omkring reklameafgiften. Jeg vil tage fat i et andet punkt. Jeg står her med to aviser. Den ene hedder Hjerting Posten. Hvis ikke man ved, hvor Hjerting ligger, så kan jeg oplyse, at det ligger ovre omkring Esbjerg. Den anden hedder Frederiksberg Bladet. Frederiksberg ved alle forhåbentlig hvor er, for der kommer jeg jo fra. Vil skatteministeren ikke nok komme herop på Folketingets talerstol det kan for den sags skyld også bare være fra hans plads og forklare den undrende befolkning, hvorfor Hjerting Posten skal betale afgift, mens Frederiksberg Bladet ikke skal betale afgift? Det er begge aviser, som opfylder præcis den samme mission, de gør det bare forskellige steder i samfundet; nogle gør det i Hjerting, nogle gør det på Frederiksberg. De fortæller stort og småt om, hvad der foregår i lokalsamfundet. Den eneste forskel er, at Hjerting Posten ikke kommer helt så tit som Frederiksberg Bladet. Når man så betænker, at formålet med den her afgift jo angiveligt skulle være, at man vil begrænse papirmængderne, så giver det jo slet ikke mening, at den avis, som kommer tit og dermed forbruger meget papir, ikke skal betale afgift, hvorimod den avis, som kommer knap så tit og forbruger mindre papir, skal betale afgift. Vil skatteministeren ikke nok forklare, hvad den højere logik er i det? Vi forstår det simpelt hen ikke, og de forstår det heller ikke på de aviser, som bliver ramt af afgiften, og som i hvert fald skal ud at fyre medarbejdere og i værste fald må lukke. Kl. 10:15 Skatteministeren.

6 6 Fredag den 14. december 2012 (L 50) Kl. 10:15 Skatteministeren (Holger K. Nielsen): Jeg er glad for, at vi om lidt kan vedtage det her forslag. Jeg tror, mange af os, også mange ude i landet, af og til tænker ved sig selv når de får den mængde af trykte reklamer, der kommer, og postkasserne bliver fyldt op, og hvor de samler ind hver dag og smider ud igen om det måske ikke kunne gøres anderledes. Kunne der mon ikke komme lidt færre store trykte reklamer? Kunne man dog ikke spare lidt mere på ressourcerne? Jeg tror egentlig, at mange har det sådan, uden at man af den grund jo ikke skal informeres. Det skal man naturligvis. Men man kan måske godt blive det på en lidt anden måde end den måde, det sker på i øjeblikket. Derfor er der jo dyb fornuft i det her forslag, dyb fornuft. På den ene side tilskynder vi til, at man tænker sig lidt om, når man udsender trykte reklamer laver dem knap så tykke, knap så tunge og på den anden side får vi nogle penge ind, der i det her tilfælde skal finansiere den grønne check. Det her er ganske almindelig sund fornuft, og jeg er glad for, at Folketinget om lidt stemmer for det her. Der er stillet et par spørgsmål til mig, først fra hr. Frank Aaen vedrørende den differentiering, der er, alt efter om man trykker efter det miljømærke, der hedder Blomsten, som EU har vedtaget, eller efter andre. Hvorfor kan man ikke bruger andre miljømærker i stedet for, det være sig Svanen, det være sig det her træproduktmærke, der hedder FSC? Jeg vil sige, at det har meget at gøre med EU. Det er EU, der har udviklet Blomsten, og vi skal have det her godkendt i EU. Derfor er det nødvendigt, at vi tager udgangspunkt i Blomsten. Så bliver der sagt, at danske trykkerivirksomheder ikke har tilpasset sig endnu. Der er et problem dér, det erkender vi, fordi det er et ret nyt mærke. Men vi er ikke et sekund i tvivl om, at danske trykkerier ligesom andre dele af dansk erhvervsliv jo er meget tilpasningsdygtige og selvfølgelig vil kunne tilpasse sig at kunne trykke efter Blomsten. Og i det omfang der måtte opstå flaskehalse i godkendelsen af Blomstentrykkerier, må vi også se på det. Vi følger med andre ord og det er også et svar til hr. Frank Aaen udviklingen meget nøje på det her område. Ifølge lovforslaget er det Blomsten, der giver rabatten, men vi følger udviklingen meget nøje. Så til hr. Jan E. Jørgensen, der spørger mig, hvorfor Hjerting Posten skal betale afgift og Frederiksberg Bladet ikke. Igen kan jeg svare hr. Jan E. Jørgensen meget klart: Det har noget at gøre med EU. Og det er sådan lidt underligt, må jeg sige. Jeg har jo i mange år diskuteret EU med Uffe Ellemann-Jensen, og han sad sådan med blå sokker med gule stjerner på og var meget EU-venlig. Jeg synes, det i hvert fald er noget nyt, at partiet Venstre nu jo nærmest lyder som Jens Peter Bonde og i den grad går imod Blomsten og argumenterer for Svanen og taler om det onde EU, der er årsagen til, at Hjerting Posten skal betale afgift og Frederiksberg Bladet ikke skal betale afgift. Men jeg kan forklare hr. Jan E. Jørgensen hvorfor. Det har noget at gøre med, at der er nogle særlige statsstøtteregler på dagbladsområdet. Det er sådan, at dagblade ikke betaler moms, og det er tilladt at give statsstøtte til dagblade. Det med dagbladsstøtte er sådan set en ganske svær sag at få gennemført i EU. Det er så også lykkedes at give mulighed for statsstøtte til dagbladslignende publikationer dagbladslignende publikationer. Der er det så lykkedes at få ugeblade ind under den definition. Derfor er der i Kulturministeriet en særlig ugebladspulje for ugeblade, som man har lov til at give støtte til. Den er det sådan set heller ikke særlig nemt at holde fast i. For man sidder dernede i Bruxelles, vil jeg sige til hr. Jan E. Jørgensen, og kigger efter, hver gang der er en mulighed for, at der kan være tale om statsstøtte. Det gør man rent faktisk. Og det har Venstre jo altid været stor tilhænger af det ved jeg at Venstre har været men tiderne forandrer sig, sådan er det jo. Men sådan er det nu engang. Kl. 10:20 Derfor går det simpelt hen ikke, at vi udvider det begreb hele tiden. Det er derfor, månedsblade ikke er med i det her. For der vil man så sige, at en månedsavis ikke er en dagbladslignende publikation. Så enkelt er det. Det kan have nok så meget indholdsmæssig lighed med ugebladene, men det hænger simpelt hen sammen med det, og det er derfor. Jeg er ked af det, for jeg vil sådan set gerne kunne sige, at også Hjerting Posten og Limfjordsnyt, tror jeg også der er et blad, der hedder, kunne slippe for den her afgift. Og jeg var efter det samråd ganske villig til at se på det, men da vi i Skatteministeriet så nærmere på det, kunne vi se, at det ikke havde nogen gang på jorden, fordi vi netop er fastlåst af de her statsstøtteregler, så der kun kan gives statsstøtte, når det handler om ugeblade. Det er det længste, man kan gå i forhold til det, man kalder dagbladslignende publikationer. Så det er såmænd forklaringen på det, vil jeg sige til hr. Jan E. Jørgensen, men Venstres mere kritiske tilgang til det europæiske samarbejde synes jeg da er interessant, og det kan vi jo altid skrive os bag øret her op til jul. Men ellers tak for debatten, tak for behandlingen. Det har været en lang behandling med mange, synes jeg, gode spørgsmål, mange saglige spørgsmål. Jeg er som sagt meget tilfreds med, at vi lige om lidt her ved tredjebehandlingen kan vedtage det her lovforslag. Kl. 10:22 Der er et antal korte bemærkninger. Fire stykker er noteret. Hr. Jan E. Jørgensen er den første. Kl. 10:22 Jan E. Jørgensen (V): Jeg vil gerne spørge skatteministeren, om EU har sagt nej, for det fremgår af lovforslaget, at det ikke kan vedtages, før EU har givet sin godkendelse. Mig bekendt har EU ikke sagt nej. Hvorfor prøver man så ikke, om man kan få det her igennem? Altså, det er nyt for mig, at LimfjordsNyt og Hjerting Posten sådan nærmest er direkte nævnt i EU-traktaten det var jeg ikke bekendt med. For som jeg ser det, er de aviser, vi taler om, fuldstændig ens på alle relevante parametre. Et grundlæggende juridisk princip lyder, at det lige skal behandles lige, og der er ingen relevant forskel på de aviser, vi omtaler, der er intet argument for at fritage den ene for afgift og ikke fritage den anden. Og EU-retten er altså også styret af jura og af almindelig tænkning. Så vil jeg stille et andet spørgsmål til skatteministeren. Når det nu er så vigtigt at begrænse papirmængderne, hvorfor er det så, at en publikation som den her fra Socialistisk Folkeparti med hr. Villy Søvndal på forsiden»det kan la' sig gøre«, står der; jeg ved ikke, hvad der hentydes til, men det står der også skal undtages fra reklameafgiften? Hvad er begrundelsen for det? Er det også EU's skyld eller hvad? Kl. 10:23 Skatteministeren. Kl. 10:23 Skatteministeren (Holger K. Nielsen): Der blev spurgt, om vi har fået godkendelse. Nej, det har vi ikke, og det er da helt normalt. Jeg synes sådan set ikke, der er grund til ligefrem at opsøge nederlag. Det er muligt, at Venstre er tilhængere af den doktrin, det skal jeg ikke udelukke, men det er ikke noget, som regeringen kører efter. Altså, vi er helt sikre på det, netop fordi man har en definition på det her i den såkaldte ugebladspulje i Kulturministeriet, og derfor har vi simpelt hen kørt efter de kriterier, som i forvejen er lagt i den danske mediestøtte. Deri ligger, at man kan gi-

105. møde. Torsdag den 30. maj 2013 (D) 1. (2. behandling 28.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

105. møde. Torsdag den 30. maj 2013 (D) 1. (2. behandling 28.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). Torsdag den 30. maj 2013 (D) 1 (2. behandling 28.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). 105. møde Torsdag den 30. maj 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) 3. behandling af lovforslag nr. L 184: Forslag

Læs mere

101. møde. Torsdag den 23. maj 2013 (D) 1

101. møde. Torsdag den 23. maj 2013 (D) 1 Torsdag den 23. maj 2013 (D) 1 101. møde Torsdag den 23. maj 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 41: Forespørgsel til justitsministeren om sagsbehandlingstiderne på indfødsretsområdet.

Læs mere

6. møde. Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1

6. møde. Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1 Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1 6. møde Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortrædere for medlemmer af Folketinget Karen J.

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

84. møde. Tirsdag den 6. maj 2014 (D) 1. Af Martin Henriksen (DF) m.fl. (Fremsættelse 14.01.2014. 1. behandling 14.03.2014. Betænkning 10.04.2014).

84. møde. Tirsdag den 6. maj 2014 (D) 1. Af Martin Henriksen (DF) m.fl. (Fremsættelse 14.01.2014. 1. behandling 14.03.2014. Betænkning 10.04.2014). Tirsdag den 6. maj 2014 (D) 1 84. møde Tirsdag den 6. maj 2014 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgetime med statsministeren. 2) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 35: Forespørgsel til statsministeren om

Læs mere

41. møde. Tirsdag den 31. januar 2012 (D) 1

41. møde. Tirsdag den 31. januar 2012 (D) 1 Tirsdag den 31. januar 2012 (D) 1 41. møde Tirsdag den 31. januar 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem af Folketinget Julie Skovsby

Læs mere

101. møde. Fredag den 27. maj 2011 (D) 1

101. møde. Fredag den 27. maj 2011 (D) 1 Fredag den 27. maj 2011 (D) 1 101. møde Fredag den 27. maj 2011 kl. 10.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 13 [afstemning]: Forespørgsel til udenrigsministeren og integrationsministeren

Læs mere

2 Torsdag den 15. januar 2015 (F 8) Afstemningen er sluttet. Titlen på den anmeldte sag vil fremgå af www.folketingstidende.dk (jf. ovenfor).

2 Torsdag den 15. januar 2015 (F 8) Afstemningen er sluttet. Titlen på den anmeldte sag vil fremgå af www.folketingstidende.dk (jf. ovenfor). Torsdag den 15. januar 2015 (D) 1 42. møde Torsdag den 15. januar 2015 kl. 10.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 8 [afstemning]: Forespørgsel til klima-, energi- og bygningsministeren om

Læs mere

34. møde. Torsdag den 11. december 2014 (D) 1

34. møde. Torsdag den 11. december 2014 (D) 1 Torsdag den 11. december 2014 (D) 1 34. møde Torsdag den 11. december 2014 kl. 10.00 Dagsorden 1) 3. behandling af lovforslag nr. L 12: Forslag til lov om ændring af lov om frikommuner m.v. (Forlængelse

Læs mere

57. møde. Torsdag den 7. februar 2013 (D) 1

57. møde. Torsdag den 7. februar 2013 (D) 1 Torsdag den 7. februar 2013 (D) 1 57. møde Torsdag den 7. februar 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 26: Forespørgsel til justitsministeren om ekstremismen i det danske

Læs mere

64. møde. Torsdag den 29. marts 2012 (D) 1

64. møde. Torsdag den 29. marts 2012 (D) 1 Torsdag den 29. marts 2012 (D) 1 64. møde Torsdag den 29. marts 2012 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 30: Forespørgsel til ministeren for forskning, innovation og videregående

Læs mere

10. møde. Tirsdag den 3. november 2009 (D) 1. Af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen). (Fremsættelse 07.10.2009).

10. møde. Tirsdag den 3. november 2009 (D) 1. Af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen). (Fremsættelse 07.10.2009). Tirsdag den 3. november 2009 (D) 1 10. møde Tirsdag den 3. november 2009 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 10: Forespørgsel til videnskabsministeren om hævdelse og udvikling

Læs mere

8. møde. Torsdag den 29. oktober 2009 (D) 1

8. møde. Torsdag den 29. oktober 2009 (D) 1 Torsdag den 29. oktober 2009 (D) 1 8. møde Torsdag den 29. oktober 2009 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til ministeren for sundhed og forebyggelse om modeller

Læs mere

85. møde. Torsdag den 30. april 2015 (D) 1

85. møde. Torsdag den 30. april 2015 (D) 1 Torsdag den 30. april 2015 (D) 1 85. møde Torsdag den 30. april 2015 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 40: Forespørgsel til fødevareministeren og ministeren for børn, ligestilling,

Læs mere

18. møde. Torsdag den 13. november 2014 (D) 1

18. møde. Torsdag den 13. november 2014 (D) 1 Torsdag den 13. november 2014 (D) 1 18. møde Torsdag den 13. november 2014 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til klima-, energi- og bygningsministeren om

Læs mere

14. møde. Tirsdag den 9. november 2010 (D) 1

14. møde. Tirsdag den 9. november 2010 (D) 1 Tirsdag den 9. november 2010 (D) 1 14. møde Tirsdag den 9. november 2010 kl. 13.00 7) 1. behandling af lovforslag nr. L 37: Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven. (Revision

Læs mere

66. møde. Tirsdag den 10. april 2012 (D) 1. (Fremsættelse 22.02.2012. 1. behandling 02.03.2012. Betænkning 21.03.2012. 2. behandling 29.03.2012).

66. møde. Tirsdag den 10. april 2012 (D) 1. (Fremsættelse 22.02.2012. 1. behandling 02.03.2012. Betænkning 21.03.2012. 2. behandling 29.03.2012). Tirsdag den 10. april 2012 (D) 1 66. møde Tirsdag den 10. april 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 31: Forespørgsel til ministeren for nordisk samarbejde, justitsministeren

Læs mere

105. møde. Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1

105. møde. Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1 Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1 105. møde Tirsdag den 9. september 2014 kl. 9.20 Dagsorden 1) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 200: Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven.

Læs mere

83. møde. Fredag den 2. maj 2014 (D) 1. Af justitsministeren (Karen Hækkerup). (Fremsættelse 29.01.2014). Fredag den 2. maj 2014 kl. 10.00.

83. møde. Fredag den 2. maj 2014 (D) 1. Af justitsministeren (Karen Hækkerup). (Fremsættelse 29.01.2014). Fredag den 2. maj 2014 kl. 10.00. Fredag den 2. maj 2014 (D) 1 83. møde Fredag den 2. maj 2014 kl. 10.00 Af justitsministeren (Karen Hækkerup). (Fremsættelse 29.01.2014). Kl. 10:00 Dagsorden 1) 1. behandling af lovforslag nr. L 178: Forslag

Læs mere

71. møde. Fredag den 27. marts 2015 (D) 1. Meddelelser fra formanden. Fredag den 27. marts 2015 kl. 10.00. Formanden : Mødet er åbnet.

71. møde. Fredag den 27. marts 2015 (D) 1. Meddelelser fra formanden. Fredag den 27. marts 2015 kl. 10.00. Formanden : Mødet er åbnet. Fredag den 27. marts 2015 (D) 1 Kl. 10:00 71. møde Fredag den 27. marts 2015 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 33: Forespørgsel til udenrigsministeren om Vestsahara. Af Christian

Læs mere

47. møde. Torsdag den 27. januar 2011 (D) 1. 1 af 25.01.2011 til 3. behandling af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen)).

47. møde. Torsdag den 27. januar 2011 (D) 1. 1 af 25.01.2011 til 3. behandling af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen)). Torsdag den 27. januar 2011 (D) 1 47. møde Torsdag den 27. januar 2011 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 16: Forespørgsel til beskæftigelsesministeren og skatteministeren

Læs mere

57. møde. Onsdag den 14. marts 2012 (D) 1

57. møde. Onsdag den 14. marts 2012 (D) 1 Onsdag den 14. marts 2012 (D) 1 57. møde Onsdag den 14. marts 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene

Læs mere

100. møde. Torsdag den 26. maj 2011 (D) 1

100. møde. Torsdag den 26. maj 2011 (D) 1 Torsdag den 26. maj 2011 (D) 1 100. møde Torsdag den 26. maj 2011 kl. 10.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 39 [afstemning]: Forespørgsel til forsvarsministeren om koldkrigsforskning. Af

Læs mere

60. møde. Torsdag den 26. februar 2015 (D) 1

60. møde. Torsdag den 26. februar 2015 (D) 1 Torsdag den 26. februar 2015 (D) 1 60. møde Torsdag den 26. februar 2015 kl. 10.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 14 [afstemning]: Forespørgsel til erhvervs- og vækstministeren om Det

Læs mere

53. møde. Onsdag den 30. januar 2013 (D) 1

53. møde. Onsdag den 30. januar 2013 (D) 1 Onsdag den 30. januar 2013 (D) 1 53. møde Onsdag den 30. januar 2013 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene

Læs mere

75. møde. Torsdag den 15. april 2010 (D) 1

75. møde. Torsdag den 15. april 2010 (D) 1 Torsdag den 15. april 2010 (D) 1 75. møde Torsdag den 15. april 2010 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 43: Forespørgsel til skatteministeren om skattetrykket. Af Anders Samuelsen

Læs mere

81. møde. Onsdag den 22. april 2009 (D) 1

81. møde. Onsdag den 22. april 2009 (D) 1 Onsdag den 22. april 2009 (D) 1 81. møde Onsdag den 22. april 2009 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). Udenrigsministeren og skatteministeren deltager

Læs mere

87. møde. Fredag den 9. maj 2014 (D) 1

87. møde. Fredag den 9. maj 2014 (D) 1 Fredag den 9. maj 2014 (D) 1 87. møde Fredag den 9. maj 2014 kl. 10.00 Dagsorden 1) Forhandling om redegørelse nr. R 13: Ministeren for by, bolig og landdistrikters regional- og landdistriktspolitiske

Læs mere

83. møde. Onsdag den 27. april 2011 (D) 1

83. møde. Onsdag den 27. april 2011 (D) 1 Onsdag den 27. april 2011 (D) 1 83. møde Onsdag den 27. april 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene

Læs mere

24. møde. Tirsdag den 25. november 2014 (D) 1

24. møde. Tirsdag den 25. november 2014 (D) 1 Tirsdag den 25. november 2014 (D) 1 24. møde Tirsdag den 25. november 2014 kl. 13.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 2 [afstemning]: Forespørgsel til finansministeren om regeringens digitaliseringspolitik.

Læs mere