Euler Hermes Danmark Betingelser og priser for inkasso i Danmark og udlandet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Euler Hermes Danmark Betingelser og priser for inkasso i Danmark og udlandet"

Transkript

1 Betingelser og priser for inkasso i Danmark og udlandet Vilkår og priser Euler Hermes Danmark tilbyder inkasso såvel i Danmark som i udlandet i henhold til vilkårene i denne samarbejdsaftale inklusive Almindelige betingelser for Euler Hermes Danmark og den til enhver tid gældende prisliste (se Prisliste for inkasso i Danmark og udlandet). Indehaver og udøver af bevilling til at drive inkassovirksomhed er Euler Hermes Danmark, filial af Euler Hermes Europe S.A., Belgien (i det følgende benævnt Euler Hermes). I Danmark kan inddrivelsen af fordringen ske i samarbejde med anden aftalepart, der har bevilling til at drive inkassovirksomhed i Danmark. I udlandet varetages inddrivelsen af Euler Hermes lokale selskab eller anden samarbejdspartner til Euler Hermes. Selve samarbejdssaftale gælder fra og med den angivne angivne startdato og løber derefter til én af parterne skriftligt har opsagt aftalen med mindst 10 dages varsel. Inkassosager, der overdrages Euler Hermes før samarbejdssaftalens eventuelle ophør, slutbehandles med mindre andet er aftalt. Euler Hermes er databehandler af kundeoplysninger m.v. alene efter instruks fra den dataansvarlige kunde, som indestår for at hjemmel til behandling og videregivelse af oplysninger om den/de registrerede foreligger. Kunden er ansvarlig for en eventuel anmeldelsespligt til Datatilsynet. Euler Hermes træffer de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger. Euler Hermes skal på kundens anmodning give kunden tilstrækkelige oplysninger til at denne kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet. Kunden giver Euler Hermes fuldmagt til, inden for lovgivningens rammer og på vegne af kunden, at indhente relevante oplysninger om skyldnerens forhold fra blandt andet Euler Hermes Danmark, filial af Euler Hermes Europe S.A., Belgien (i det følgende benævnt Euler Hermes Danmark). Kunden er endvidere indforstået med, at Euler Hermes inden for lovgivningens rammer videregiver oplysninger om skyldnerens forhold til Euler Hermes Danmark. Endelig giver kunden tilladelse til, at dennes stamdata (navn, adresse m.v.) af administrative hensyn tillige registreres i Euler Hermes Danmarks kundesystem.

2 Almindelige betingelser Euler Hermes Danmark 1 En inkassosag for kunden indebærer, at Euler Hermes Danmark (herefter benævnt Euler Hermes) med ret til at sætte en anden part i sit sted, har fået fuldmagt til for kundens regning at inkassere ubestridte forfaldne fordringer. Euler Hermes kan afstå fra en inkassosag såvel som fra at afslutte en igangværende inkassosag, hvis Euler Hermes vurderer, at fordringen ikke lader sig inddrive eller der foreligger andre forhold, som Euler Hermes vurderer umuliggør inkasseringen eller på anden måde uforholdsmæssigt komplicerer inkasseringen. Originaldokumenter modtaget fra kunden beholdes af Euler Hermes. Tilbagekalder kunden en overdraget inkassosag eller afslutter Euler Hermes efter eget valg en igangværende sag eller opsiger én af parterne samarbejdsaftalen, er Euler Hermes berettiget til at fakturere kunden for faktiske og forventede udlæg, salærer og retslige omkostninger i øvrigt. 2 Kunden er forpligtet til at fremsende samtlige de oplysninger og dokumenter, som Euler Hermes anser for nødvendige for, at kunne inkassere fordringen. 3 Kunden forpligter sig til at tilskrive skyldner med mindst ét inkassovarsel i henhold til inkassolovens 10 før sagen overgives til Euler Hermes for inddrivelse. 4 Euler Hermes forpligter sig til at drive inkassovirksomhed i overensstemmelse med god inkassoskik og gældende regler for inkassovirksomhed. 5 Nationalt lovbestemte salærer og faktiske udgifter, som betales af skyldner, tilfalder Euler Hermes eller anden part, som Euler Hermes har sat i sit sted. Kan sådanne salærer, udgifter og retslige omkostninger i øvrigt ikke betales af skyldner, debiteres kunden for disse omkostninger i henhold til gældende prisliste. Euler Hermes forbeholder sig ret til at forlange forskudsbetaling af salærer, udgifter og retslige omkostninger i øvrigt i forhold til gældende prisliste eller separat prisaftale. 6 Skyldners betaling af fordringen skal afskrives af Euler Hermes i følgende orden (inklusive moms): udenretslige, lovbestemte inkassosalærer provision til Euler Hermes retslige omkostninger og afgifter den oprindelige fordring rente på den oprindelige fordring. Euler Hermes forbeholder sig ret til at fradrage og beholde inkasserede betalinger fra skyldner til dækning af omkostninger påløbet i forbindelse med inkassering af fordringen samt til at modregne fordringer, som Euler Hermes har mod kunden. Modregning kan tillige foretages, hvis kunden har modtaget erstatning for den pågældende fordring fra Euler Hermes Danmark. Euler Hermes forpligter sig til at holde inkasserede beløb adskilt fra egne midler og skal uden unødig forsinkelse opgøre og udbetale inkasserede beløb til kunden i overensstemmelse med ovenstående procedure for afregning. 7 Ved retslige tiltag eller hertil svarende tiltag med henblik på inddrivelse af fordringen, indhenter Euler Hermes på forhånd kundens accept til sådanne tiltag. I modsat fald er kundens udgift hertil begrænset til DKK Forslag om akkord eller lignende fra skyldner, som modtages af Euler Hermes eller anden nedskrivning af fordringen skal altid godkendes af kunden. 9 Kunden er forpligtet til omgående at underrette Euler Hermes, hvis skyldner bestrider fordringen (tvist) skyldner betaler fordringen direkte til kunden fordringen reduceres. Denne forpligtelse gælder tillige anden information, som kan være af betydning for den pågældende inkassosag eller for aftaleforholdet i øvrigt. Betaling af fordringen direkte til kunden sidestilles med at være inddrevet af Euler Hermes, såfremt betalingen sker efter at Euler Hermes har påbegyndt inddrivelsen. 10 Kunden er ikke berettiget til at: iværksætte egne foranstaltninger for inkassosager overdraget til Euler Hermes overdrage igangværende sager hos Euler Hermes til andet inkassobureau til inddrivelse. 11 Euler Hermes forbeholder sig ret til at ændre vilkår og priser ifølge denne samarbejdsaftale med 30 dages varsel eller uden varsel i tilfælde af foranstaltninger fra myndigheders side samt hvis ændret lovgivning foranlediger ændrede priser. 12 Euler Hermes er ikke ansvarlig for tab som påføres kunden som følge af krig, myndigheders foranstaltninger, oprør, strejke, lockout, naturkatastrofer eller hændelser som Euler Hermes i øvrigt ikke har indflydelse på. Euler Hermes fraskriver sig endvidere ansvar for tab som kan opstå gennem forsætlig eller uagtsom fejlhåndtering fra tredjepart, som Euler Hermes anvender for at opfylde nærværende samarbejdsaftale. 13 Kunden påtager sig det fulde ansvar for retslige følger og omkostninger, der kan opstå som følge af dennes aftalebrud i forhold til betingelserne i nærværende samarbejdsaftale. Opfylder kunden ikke sine forpligtelser i forhold til nærværende samarbejdsaftale, kan Euler Hermes uden varsel ophæve aftalen. 14 Enhver tvist vedrørende fortolkning og anvendelse af nærværende aftale henhører under Danmarks domstole, Københavns Byret som første instans. Aftalen er underlagt dansk ret. INKB-101

3 Prisliste inkasso i Danmark Denne prisliste udgør en del af samarbejdsaftalen for Euler Hermes Danmark. Prislisten gælder pr. 1. september 2010 og indtil ny prisliste udkommer. Samtlige priser er angivet i DKK eksklusive moms. Betalingsvilkår er 15 dage regnet fra fakturadato. Udover en fast pris på DKK 500,- per inkassosag beregner Euler Hermes Danmark sig en provision i henhold til nedenstående procentsatser af det indkasserede beløb, som Euler Hermes Danmark eller kunden modtager fra debitor. Lovbestemte salærer, faktiske udlæg m.v., som betales af debitor, tilfalder Euler Hermes Danmark eller anden part, som Euler Hermes Danmark har sat i sit sted. I helt eller delvis uerholdelige sager debiteres kunden de retslige omkostninger. Ydelse Pris Indhold af ydelse Førretslig inkasso 500,- Førretslig inddrivelse omfatter blandt andet: Vurdering af kundens fordring og sikring af korrekt opgørelse af kravet med renter og gebyrer i overensstemmelse med god inkassoskik og gældende lovgivning Oprettelse af inkassosagen og fremsendelse af rykkerskrivelse samt frivilligt forlig med opfordring til betaling eller afdragsordning - til skyldneren Orientering af kunden om sagens modtagelse og oprettelse Administration af alle indbetalinger og afdragsordninger samt fremsendelse af slutafregning til kunden Rådgivning af kunden i negative sager om mulighederne for retslig inddrivelse. Vurdering af debitors betalingsevne ved søgning i diverse offentlige og private registre. Returpost (i tilfælde, hvor debitor ikke forefindes på den oplyste adresse) 150,- Søgning i diverse registre inkl. CVR, CPR, Statstidende, internettet m.fl. Anmeldelse af krav 1.700,- Anmeldelse af krav i dødsboer, konkursboer, gældssanering og akkord m.v. Retslig inddrivelse på sager uden indsigelser Vejl. pris * 5.000,- Retslig inddrivelse kan blandt andet omfatte: Udfærdigelse af stævning, fremsendelse af stævning med retsafgift til retten, eventuelt møde i retten (op til 2 møder), opnåelse af dom, udsendelse af domsrykker Udfærdigelse af fogedrekvisition med opgørelse af krav, 1. møde i fogedretten, afhøring af debitor, foretagelse af udlæg i aktiver Eventuel begæring om politifremstilling eller udkørende fogedforretning, møde i fogedretten eller hos debitor, afhøring af debitor, foretagelse af udlæg. Fortsættes på bagsiden!

4 Ydelse Pris Indhold af ydelse Retslig inddrivelse ved indsigelser (tvist): - Salær efter timetakst samt dækning af omkostninger i øvrigt. Disse omkostninger søges dækket af skyldner i det omfang, det er muligt Individuel behandling af sagen efter aftale med kunden Eksempelvis: redegørelse til kunden, udvidet sags-fremstilling i stævning, udarbejdelse af supplerende processkrifter, deltagelse i forberedende retsmøder, udarbejdelse af syn og skøn, kontakt til vidner, forberedelse af procedure og deltagelse i hovedforhandling, eventuelt anke eller kære til landsret eller højesteret. Provision af inddrevne beløb 9,0 % 6,0 % Af det inddrevne beløb op til kr Af det inddrevne beløb over kr Alle beløb er i DKK eksklusive moms. Provision afregnes løbende. Der beregnes halv provision, hvis kunden efter sagens opstart udsteder kreditnota eller accepterer at tage varer retur. * Det tilstræbes, at skyldner betaler disse omkostninger i det omfang det er muligt i forhold til advokatens faktiske regning. Kunden betaler de af Justitsministeriet fastsatte afgifter til retten og fogedretten, og disse afgifter indgår ikke i den vejl. pris for retslig inddrivelse. Afgifter til retten og fogedretten søges betalt af skyldner i det omfang det er muligt.

5 Prisliste inkasso i udlandet Denne prisliste udgør en del af samarbejdsaftalen for Euler Hermes Danmark. Prislisten gælder pr. 1. september 2010 og indtil ny prisliste udkommer. Samtlige priser er eksklusive moms. Betalingsvilkår er 15 dage regnet fra fakturadato. Udover en fast pris på DKK 1.000,- per inkassosag beregner Euler Hermes Danmark sig en provision i henhold til nedenstående procentsatser af det indkasserede beløb, som Euler Hermes Danmark eller kunden modtager fra debitor. Nationalt lovbestemte salærer, faktiske udlæg m.v., som betales af debitor, tilfalder Euler Hermes Danmark eller anden part, som Euler Hermes Danmark har sat i sit sted. Ydelse Pris Indhold af ydelse Inkassosag - Udlandsinkasso 1.000,- Identificering af navn, CVR-nummer eller tilsvarende Søgning i Euler Hermes interne databaser Registrering af sagen Bekræftelse for modtagelse af sagen Vurdering af skyldner ud fra egen kreditinformation Overdragelse til Euler Hermes i det aktuelle land eller anden samarbejdspartner. Udlandsprovision for inkassosager i Europa* og USA 16,0% 10,0% Af det inddrevne beløb op til kr Af det inddrevne beløb over kr Udlandsprovision for inkassosager i øvrige lande Tilbud For sager i øvrige lande indhentes særskilt tilbud. Alle beløb er i DKK eksklusive moms. Provision afregnes løbende. Der beregnes halv provision, hvis kunden efter sagens opstart udsteder kreditnota eller accepterer at tage varer retur. *Med Europa menes følgende lande/områder: Belgien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Færøerne, Grækenland, Grønland, Holland, Irland, Island, Italien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Marokko, Monaco, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig

HANDLING! FREMFOR REAKTION!

HANDLING! FREMFOR REAKTION! HANDLING! FREMFOR REAKTION! EN INNOVATIV LØSNING TIL UNDERSTØTTELSE AF JERES KREDITRISIKOSTYRING @rating Service er et hjælpemiddel til hurtig og pålidelig vurdering af jeres forretningsforbindelsers bonitet.

Læs mere

Indhold. Om Euler Hermes Danmark... 3. Polen... 13 Rykkerprocedure... 13. Gode råd ved salg i ind- og udland... 4. Danmark... 5 Rykkerprocedure...

Indhold. Om Euler Hermes Danmark... 3. Polen... 13 Rykkerprocedure... 13. Gode råd ved salg i ind- og udland... 4. Danmark... 5 Rykkerprocedure... Inkassoguiden Indhold Om Euler Hermes Danmark... 3 Gode råd ved salg i ind- og udland... 4 Danmark... 5 Rykkerprocedure... 5 Euler Hermes... 5 Retslig inkasso... 5 Konkurs... 7 Finland.... 8 Rykkerprocedure...

Læs mere

G E N E R E L L E H A N D E L S B E T I N G E L S E R for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v.

G E N E R E L L E H A N D E L S B E T I N G E L S E R for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v. G E N E R E L L E H A N D E L S B E T I N G E L S E R for Netgroups levering af IT-ydelser m.v. Netgroup A/S Store Kongensgade 40 H 1264 København K CVR-nr.: 26 09 35 03 ( Netgroup ) Version 4.3 1. Præambel...

Læs mere

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER 1 ANVENDELSE Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale om abonnement hos bolig:net a/s, CVR-nr. 27 35 25 29 (herefter kaldet bolig:net ), medmindre

Læs mere

GENERELLE HANDELSBETINGELSER

GENERELLE HANDELSBETINGELSER GENERELLE HANDELSBETINGELSER for Mikla IT Mikla IT IVS Trekronergade 147B DK-2500 Valby CVR 32 34 95 60 Herefter kaldet Mikla IT. Version 1.1 1. PRÆAMBEL 1.1. Nærværende generelle handelsbetingelser (

Læs mere

MUNK I HARTZ ADVOKATER. Inkassoservice

MUNK I HARTZ ADVOKATER. Inkassoservice MUNK I HARTZ ADVOKATER Inkassoservice En effektiv inddrivelse kan ses direkte på virksomhedens likviditet. Så har du problemer med dårlige betalere, anbefaler vi, at du hurtigst muligt kontakter MUNK I

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2015 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Definitioner... 3 3) Baggrund, formål og omfang... 3 4)

Læs mere

I det følgende vil betegnelsen "Kunden" blive brugt i stedet for "du", "din" og "dig".

I det følgende vil betegnelsen Kunden blive brugt i stedet for du, din og dig. Forretningsbetingelser Cargomatch ApS Gældende pr. 10-06-2014 Nærværende forretningsbetingelser ("Forretningsbetingelserne") gælder din bestilling og brug af Cargomatch, som udbydes af Cargomatch ApS,

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

Lead (kontakter) der skal betales for: En udfyldt kontaktformular indsendt af et menneskeligt individ.

Lead (kontakter) der skal betales for: En udfyldt kontaktformular indsendt af et menneskeligt individ. Forretningsvilkår Copyright Catillo ApS, September 2014 1 Vilkår Generelt 1.1. Erhvervelse Nærværende forretningsvilkår finder anvendelse for enhver aftale mellem kunden og Catillo ApS idet følgende Catillo.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 65-4 For forsikringen gælder reglerne i henhold til gældende lov om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (10) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV04 DANMARK ) Gyldig fra 01.04.2014 Information om Resurs Bank Resurs Bank Aktiebolag (publ) (herefter RB

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (6) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV02DANMARK ) Gyldig fra 01.01.13 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB (herefter RB ) er et svensk aktieselskab

Læs mere

Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009

Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009 Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009 Introduktion, samt henvendelse Dokumentet beskriver de forretningsvilkår, som Hostnordic arbejder under samt tilbyder

Læs mere

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER 1. DISSE HANDELSBETINGELSER. Handelsbetingelserne pr. 15.september 2012, annullerer alle tidligere udsendte/udgivene

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

HANDELSBETINGELSER AFTALEVILKÅR. Billibi.com drives af: Billi Bi Concept Store Købmagergade 27 DK-1114 København K. Tlf.

HANDELSBETINGELSER AFTALEVILKÅR. Billibi.com drives af: Billi Bi Concept Store Købmagergade 27 DK-1114 København K. Tlf. HANDELSBETINGELSER AFTALEVILKÅR Billibi.com drives af: Billi Bi Concept Store Købmagergade 27 DK-1114 København K Tlf.: +45 33 13 38 18 E-mail: webshop@billibi.com CVR-nr.: 19860647 Billi Bi s almindelige

Læs mere

! Tlf.: +45 33 13 38 18 E-mail: webshop@billibi.com CVR-nr.: 19860647

! Tlf.: +45 33 13 38 18 E-mail: webshop@billibi.com CVR-nr.: 19860647 HANDELSBETINGELSER AFTALEVILKÅR Billibi.com drives af: Billi Bi Concept Store Købmagergade 27 DK-1114 København K Tlf.: +45 33 13 38 18 E-mail: webshop@billibi.com CVR-nr.: 19860647 Billi Bi s almindelige

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser Privatkunder Pr. 1. juni 2015 PenSam Bank A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 44 bank@pensam.dk www.pensam.dk/bank CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø,

Læs mere

Betingelser nr. 520207 Forsikringsbetingelser for Retshjælp - Erhverv

Betingelser nr. 520207 Forsikringsbetingelser for Retshjælp - Erhverv Betingelser nr. 520207 Forsikringsbetingelser for Retshjælp - Erhverv KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby info@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 84 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLP - LANDBRUG

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLP - LANDBRUG Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLP - LANDBRUG i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 14 Gældende fra den 1. maj 2015.. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Lollands Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Lollands Bank gælder

Læs mere

HANDELSBETINGELSER AFTALEVILKÅR. Notabene.dk drives af: Notabene Kronprinsensgade 10 DK-1114 København K. Tlf.: +45 33 13 38 13

HANDELSBETINGELSER AFTALEVILKÅR. Notabene.dk drives af: Notabene Kronprinsensgade 10 DK-1114 København K. Tlf.: +45 33 13 38 13 HANDELSBETINGELSER AFTALEVILKÅR Notabene.dk drives af: Notabene Kronprinsensgade 10 DK-1114 København K Tlf.: +45 33 13 38 13 E-mail: webshop@notabene.dk CVR-nr.: 19860647 Notabenes almindelige salgs-

Læs mere

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Disse tilslutningsvilkår gælder for abonnentens tilslutning af abonnentens ejendom til fibernet hos Fibia P/S (herefter Fibia ). Heri fastsættes de vilkår, der

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN

FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN Præambel Dette dokument (herefter benævnt Aftalen ) indeholder vilkårene for brugen af Find2learn og det dertil forbundne software, apps og hjemmesider mv. (herefter benævnt

Læs mere

VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement

VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement Du kan her læse om forhold, du særligt skal være opmærksom på, når du begynder at bruge dit nye mobilabonnement. Sammen med abonnementet har du adgang

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere