Tun nr DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "63.002. Tun nr. 1247824. DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner"

Transkript

1 Tun nr DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner FI - Käyttöohje Autotallinoven avaaja UK - User manual Garage Door Opener

2 DK - Brugervejledning Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af dette produkt. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses førend produktet tages i brug. Opbevar altid vejledningen sammen med produktet. VIGTIGT! Ved brug af garageport åbneren skal følgende grundlæggende sikkerhedsregler nøje overholdes. Sikkert arbejde med produktet forudsætter, at brugervejledningen og sikkerhedsforskrifterne læses igennem og anvisninger overholdes, førend produktet tages i brug. Desuden skal de almindelige sikkerhedsforskrifter følges. Få eventuelt en sagkyndig person til at vise Dem, hvordan produktet fungerer, førend den benyttes første gang. Denne garageport åbner må udelukkende anvendes: Til automatisk åbning og lukning af garageporte. I den private sektor. I overensstemmelse med de beskrivelser og sikkerhedsanvisninger, der er beskrevet i denne brugervejleding. Udvendig nødåbning - Vigtigt! Hvis der ikke er nogen alternativ adgang til garagen, skal der altid monteres en udvendig nødåbningsmulighed. Portlåsning - Vigtigt! Garageportåbneren låser porten, når den er lukket. Eksisterende låseanordninger på porten skal fjernes eller sættes ud af funktion. Gennemfør de enkelte arbejdstrin i den beskrevne rækkefølge og gør dem fortrolig med betjeningen Sørg for, at alle brugere sættes nøje ind i garageportens funktion og betjening efter idrifttagelsen. Ved garageportens lukkende kanter og mekanik er der fare for klem- og skæreskader. Porten bør kun åbnes og lukkes, når man har fuldt overblik over dens bevægelsesområde og der ikke opholder sig personer her. Brug udelukkende de vedlagte eller anbefalede befæstigelsesmaterialer, originale reservedele og -tilbehør. Få omgående udskiftet beskadigede netkabler (skal foretages af autoriseret el-installatør) Opbevar fjernbetetjeningen på en sådan måde, at utilsigtet drift, f.eks. gennem legende børn, er udelukket. Portdrevet må kun monteres på korrekt oprettede og afbalancerede garageporte. En forkert oprettet port kan forårsage personskader Tag altid stikket ud, inden der foretages arbejde på port eller portdrev Grib aldrig ind i en port, der er under bevægelse eller i bevægelige dele. Ved defekt maskine, opsøg da altid forhandler eller Millarco s serviceafd. på tlf. nr eller pr. mail:

3 Udpakning af produktet Pak forsigtigt produktet ud, og kontroller at alle dele er kommet ud af emballagen. Indhold: Motor - Fuld monteringssæt - 3 x skinner 2 x muffer til skinne - Komplet kædetræk - 2 x fjernbetjeninger - Brugervejledning Funktioner Funktioner: Automatisk lys Lyset er tændt i 3 min. efter aktivering af åbning og slukker automatisk. Reduceret hastighed ved afslutning af hæve/sænke Støjsvag og blød start samt langsom standsning, der beskytter motoren og sikrer den en lang levetid Automatisk stop Garageportens bevægelse stoppes, hvis den støder på en forhidring og fører porten et kort stykke tilbage. Programmerbar hæve/sænke trækkraft og længde Trækkraften kan reguleres i en skala 1-9, hvor 9 er det maksimale (800N). Under programering kan træklængden efter ønske. Programmerbar automatisk lukke funktion Garageportåbneren kan indstilles til at lukke automatisk efter en given periode. Mulighed for eftermontering af manuel hæve/sænke kontakt (Ekstra udstyr - se særskilt punkt) Fjernbetjeninger x 2 stk. Én knap til åbning, standsning og lukning af porten Samlevejledning Inden montering skal afstanden fra portblad til loft kontrolleres, der skal minimum være 5 cm. fri plads over porten i hele portens arbejdsområde. Ved en afstand til loft, hvor der er mere end 14 cm. skal garage åbneren monteres nedhængt fra loft ved hjælp af de medfølgende beslag. Ved afstand til loft mindre end 5 cm kontakt da Millarco s service afdeling.

4 Kædetrækket trækkes nu gennem skinnen til den anden ende. Placeres kædetrækket, så de passer i de udstandsede huller i skinnen Monter derefter de 2 medfølgende skruer. Ledeskinne Kædehjul Kædedrevshjul Selvlåsende Lige trækstang Stødsikker skrue Løbevogn Fastgørelse til ledeskinne Belastningsskrue Samling og brug af løbevognen Endedup til træksnor Manuel træksnor Løbevognens opbygning Stang Pløk Selvlåsende tunge Bemærk! Det tre skruer skal spændes; ellers vil det påvirke selvlåsningsfunktionen, når strømmen er slukket. Løbevognens funktion A. Lukning: Når du løsner træksnoren, vil løbevognens låsegang automatisk flytte sig ud, og porten vil gå op og ned. Dette er den automatiske nulstilling af løbevognen. B. Åbning: Når styrearmen bevæger sig ind i løbevognen, skal du trække helt i snoren for at adskille løbevognens låsegang og styrearmen, så porten kan trækkes op og ned manuelt. C. Selvlåsning: Når løbevognen adskilles med kædens styrearm, vil porten være låst.

5 Beskrivelse af produktet Lampedæksel Mainframe-beklædning Betjenings- og indkatorvindue Mainframe-bundbeklædning GND KEY Indikatorlamper (otte) Indstillingsknap Funktionsknap (knappen P ) Fjernbetjening Funktionsknap Betjeningsrækkefølge: Åbne - stoppe - lukke Montering af motor og ledeskinne M6 x 12 skrue med flange Samlestykke U Låse tap Bøj låsetapperne nedad for at fastgøre

6 Fastgørelse og hejsning af portåbneren Dele til fastgørelse på væggen Ekspansionsbolt Loftsophæng i stål Akse på lang stift Dørbeslag Ledeskinne M6x25 Påspændingsbolte Ekspansionsbolt Samlestykke II Akse på kort stift Krum dørstang i stål M6x20 bolte Programmering Forberedelse af garageporten til åbneren Først skal du åbne og lukke porten manuelt for at kontrollere, at porten glider problemfrit og er velafbalanceret. Du må ikke installere åbneren på garageporten, medmindre porten glider problemfrit ved manuel betjening. Vejledning Lysdiodernes tilstand: Knappernes tilstand: Lyser Lyser Lyser ikke Tryk ikke Tryk Hold nede uafbrudt Programmeringsproces Indstilling af portens åbningsposition Tryk på knappen P Lysdiode nr. 2 blinker. Tryk på knappen +, og hold den nede for at bringe porten til den ønskede Tryk én gang på knappen P, og lås ØVER- STE grænse. Imens blinker lysdiode nr. 4 og åbner næste program.

7 Indstilling af den nedre grænse for lukning af porten Lysdiode nr. 4 blinker. Tryk på knappen, og hold den nede for at bringe døren til den ønskede NEDERSTE position. Tryk derefter én gang på knappen P. Døren bevæger sig til ØVERSTE position og derefter tilbage til NEDERSTE position. Denne cyklus indstiller automatisk åbnerens åbnings- og lukkekraft. Lysdiode nr. 3 vil blive ved med at lyse, når programmeringen er færdig. BEMÆRKNING: Når du indstiller grænserne for ØVERSTE eller NEDERSTE position, kan knapperne + eller anvendes til finjustering, inden du trykker på knappen P for at bekræfte. Indstilling af trækkraften til (manuel) åbning og lukning af porten. 1. Tryk tre gange på knappen P, indtil lysdiode nr. 6 blinker. Du kan indstille kraften til åbning af porten. Tryk på knapperne + eller for at øge eller mindske kraften. Lysdiode nr. 8 er den maksimale kraft. Tryk derefter på knappen P for at bekræfte indstillingen. 2. Tryk på knappen P, indtil lysdiode nr. 1 blinker. Du kan indstille trækkraften til lukning af porten. Tryk på knapperne + og. 3. Lysdiode nr. 8 er maksimum, og lysdiode nr. 1 er minimum. Tryk derefter på knappen P for at bekræfte indstillingen. Tryk P indtil lysdiode nr. 3 lyser og programmering er afsluttet. Valg af den automatiske lukkefunktion Tryk fem gange på knappen P, indtil lysdiode nr. 8 blinker. Tryk på knappen + for at vælge den som funktion til åbning af porten. Tryk på knappen for at vælge den til funktion til lukning af porten. Tryk på knappen P, og gem dataene. Bemærk! Den automatiske lukke- og åbningsfunktion er ikke aktiveret fra fabrikken.

8 Tilføjelse eller sletning af (håndholdte) fjernbetjeninger For at tilføje ekstra fjernbetjeninger skal du trykke på knappen P og holde den nede, indtil lysdiode nr. 7 blinker. Tryk på knappen +, indtil lysdiode nr. 7 lyser uafbrudt. C) Tryk på den ønskede knap på den ekstra håndholdte fjernbetjening i 3 sek., tryk på samme knap igen, lys nr. 7 vil igen blinke for at bekræfte programmering. Tryk P for at afslutte og lys 3 lyser konstant. Gentag ovenstående for indkodning af flere. Sletning af koder på håndholdte fjernbetjeninger Tryk på knappen P, og hold den nede, indtil lysdiode nr. 7 blinker. Tryk på knappen, og hold den nede i 3 sekunder. Kodehukommelsen er hermed slettet. Ingen af de håndholdte fjernbetjeninger vil nu kunne betjene portåbneren. Udskiftning af batteriet i fjernbetjeningen Forsigtig! Fare ved ukorrekt udskiftning af batteri. Må kun udskiftes med samme batteritype. Brug udløbsikre batterier. Løsn skruerne på bagsiden af fejlbetjeningen og tag dækslet af. Udskift batteriet. Kontroller at polerne vender rigtigt (+/-). Placer - polen på fjederen Sæt dækslet på igen og stram skruerne. Vedligeholdelse & kontrol Af sikkerhedshensyn skal følgende kontrol gennemføres inden første idrifttagelse samt mindst en gang om måneden. Placer en egnet genstand med min. 40 cm. højde i portåbningen Aktiver lukning af port. Når bunden af porten rammer genstanden skal porten stoppe og åbne helt. Hvis dette ikke er tilfældet kontakt da Millarco s service afdeling. Træk stikket ud, når der arbejdes på garageport åbneren. Produktet er udviklet til at fungere længe uden problemer med et minimum af vedligeholdelse. Ved at rengøre produktet regelmæssigt og behandle den korrekt, forlænger det produktets levetid. Produktet skal renses, rengøres og skinnen skal smøres med jævne mellemrum. Med jævne mellemrum skal porten aktiveres under observation for eventuelle fejl. Kontrollere at alle skruer og møtrikker er spændt.

9 Miljøbeskyttelse Genbrug af råstoffer i stedet for bortskaffelse af affald. Når din maskine er slidt op, beskyt da naturen ved ikke at kaste den bort sammen med almindeligt affald. Maskine tilbehør og emballage skal genbruges på en miljøvenlig måde. Aflever den til et opsamligssted i din kommune eller til et serviceværksted. Informationstekst til elektriske og elektroniske produkter Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis kasseret elektrisk og elektronisk udstyr ikke håndteres korrekt. Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning. Service & reperation Vi yder garanti på vores produkter i henhold til de lovbestemmelser, som gælder i det enkelte land. (Købebevis skal fremlægges/medsendes) Service og reparation uden beregning ydes indenfor garantiperioden iflg. dansk købelov under følgende forudsætninger. 1. Fejlen er en konstruktions- eller materialefejl (normal slitage og misbrug er undtaget) 2. Reparation har ikke være forsøgt, af andre end Millarco s godkendte serviceværksteder 3. Der har ikke været anvendt uoriginale dele til produktet Serviceydelser uden beregning omfatter udskiftning af defekte samt arbejdsløn. Produktet indleveres hvor De har købt det og forretningen sørger for videre forsendelse. Vi modtager ikke reparationer eller garantiforpligtelser direkte fra kunden. Såfremt der skulle opstå tekniske spørgsmål, er De naturligvis velkommen til at kontakte vore serviceværksted: Millarco International A/S, Rokhøj 26, DK Lystrup Service telefon:

10 Fejlfinding Problem Årsag Løsning Motoren fungerer ikke Efter indstilling af åbnings- og lukkeposition fungerer motoren ikke Dårlig forbindelse eller sprunget sikring Møtrikker anvendt til montering af motordelen på skinnen er løse. Programmeringsfejl Kontroller forbindelsen. Udskift sikringen. Stram møtrikkerne. Indstil åbnings- og lukkeposition igen. Vægkontakten fungerer, men fjernbetjeningen fungerer ikke Fjernbetjeningen har ikke foretaget selvlæring. Fjernbetjeningens batteri er fladt Indkod garageport åbneren i fjernbetjeningen - se punkt Selvlærende fjernbetjening Skift batteri i fjernbetjeningen Fjernbetjeningen virker kun på meget kort afstand Garageporten stopper under drift Garageporten fungere ikke ved aktivering af fjernbetjening eller vægkontakt Garageport åbneren åbner ikke helt Fjernbetjeningens batteri er ved at være fladt Sikkerhedsanordning er udløst eller vægkontakt aktiveret Garageporten detekterer ved selvtest en intern fejl og displayet blinker Programmering ikke korrekt foretaget Skade på porten Vejrforhold - f.eks. regn og sne har øget portens vægt Skift batteri i fjernbetjeningen Fjern forhindringen Træk stikket ud og sæt det ind igen efter 5 sekunder. Hvis fejlen vedvarer, kontakt Millarco s serviceafdeling Gennemfør ny programmering Kontakt reperatør for at udbedre skader. Garageporten opfatter situationen som en forhindring. Indstil trækkræften til højere niveau. Fjern sne fra porten Lampen lyser ikke Pære defekt Udskift pære

11 Tekniske data Garageportåbner Model ZTGD(I)-800 Indgangseffekt: V AC 50Hz Modtagerfrekvens: 433,92 MHz Motor: 24 V DC - 12 watt Kode: Rullekode Driftstemperatur: Fjernbetjeningseffekt: 27 A 12 V-batteri Relativ luftfugtighed: 90 % Pære: 230V 15W Åbnings- og lukkekraft: Maks. 800 N Max port højde: 2,40 meter Lys: 3 minutter Kraftig Træk skinne: 3 meter Støj: <60DD Standbyforbrug: 8 watt Til denne garageportåbner kan følgende ekstra udstyr tilkøbes: Beskrivelse Millarco varenr. Fjernbetjening Tastatur - Trådløs, digital til udvendig brug Nødåbner til garageportåbner til udvendig betjening Forlængerskinne 50 cm CE - Overensstemmelseserklæring Manual version 2/Marts 2013 EU-Importør Millarco International A/S Erklærer herved at Materiel: Garageportåbner - model ZTGD(I)-800 Er fremstillet i overensstemmelse med følgende direktiver: 98/37/EC, 2006/95/EEC, 89/336/EEC, Maskindirektivet Lavspændingsdirektivet EMC direktivet DK-8520 Lystrup Place & Date: Lystrup, 5. marts 2013 Signeret: Lars Bærentsen Materiellet er udført i henhold til følgende Standarder: EN EN

12 Säkerhetsanvisningar SE Bruksanvisning Vi tackar för ditt förtroende och för att du valt denna produkt. För att få ett tillfredsställande resultat bör du läsa igenom denna bruksanvisning noga innan du börjar använda produkten. Förvara alltid bruksanvisningen tillsammans med produkten. VIKTIGT! När garageportöppnaren används måste följande grundläggande säkerhetsföreskrifter noga beaktas. Säkert arbete med produkten förutsätter att man läser igenom bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna samt beaktar instruktionerna innan produkten tas i bruk. Dessutom måste de allmänna säkerhetsföreskrifterna följas. Eventuellt kan du be en sakkunnig person att visa dig hur produkten fungerar, innan du använder den för första gången. Denna garageportöppnare får endast användas: För automatisk öppning och stängning av garageport. För privat bruk. I enlighet med de beskrivningar och säkerhetsanvisningar som beskrivs i denna bruksanvisning. Utvändig nödöppning - Viktigt! Om det inte finns någon alternativ ingång till garaget, ska man alltid montera en utvändig nödöppningsmöjlighet. Portlåsning - Viktigt! Garageportöppnaren låser porten, när den är stängd. Befintliga låsanordningar på porten ska tas bort eller sättas ur funktion. Genomför de enskilda arbetsstegen i angiven ordningsföljd och sätt dig in i användningen. Se till att alla användare sätter sig ordentligt in i garageportens funktion och användning när den tagits i bruk. Vid garageportens låsande kanter och mekanik är det risk för kläm- och skärskador. Porten bör endast öppnas och stängas när man har full överblick över dess rörelse område och inga personer vistas där. Använd endast medföljande eller rekommenderade fästmaterial, originalreservdelar och -tillbehör. Byt omgående ut skadade strömslad dar (ska göras av behörig elektriker). Förvara fjärrkontrollen på ett sådant sätt att oavsiktlig användning, t.ex. av lekande barn, är omöjligt. Portdrevet får endast monteras på en korrekt uppsatt och balanserad garageport. En fel uppsatt port kan orsaka personskador. Dra alltid ut strömkontakten innan det görs något arbete på port eller portdrev. Fatta aldrig tag i en port som befinner sig i rörelse eller i de rörliga delarna. Om produkten är defekt ska du alltid kontakta din återförsäljare eller Millarcos serviceavdelning på tel: eller per e-post:

13 Uppackning av produkten Packa försiktigt upp produkten och kontrollera att inga delar ligger kvar i kartongen. Innehåll: Motor - Komplett monteringssats - 3 x skenor 2 x muffar till skenorna - Komplett kedjedrag - 2 x fjärrkontroller - Bruksanvisning Funktioner Funktioner: Automatisk belysning Belysningen är tänd i 3 min. efter aktivering av öppning och släcks automatiskt. Minskad hastighet vid slutet av lyft/sänk. Stötdämpad och mjuk start samt långsamt stopp som skyddar motor och säkerställer att den håller länge. Automatiskt stopp Garageportens rörelse stoppas om den stöter på ett hinder och porten förs en liten bit bakåt. Programmerbar lyft/sänkdragkraft och längd. Dragkraften kan regleres enligt skalan 1-9, där 9 är max. dragkraft (800N). Under programmering kan draglängden ställas in efter önskemål. Programmerbar automatisk låsfunktion. Garageportöppnaren kan ställas in på att stängas automatiskt efter en given period. Möjlighet till eftermontering av manuell lyft/sänk-kontakt. (Extrautrustning - se särskild punkt) Fjärrkontroller x 2 st. En knapp för att öppna, stoppa och låsa porten Monteringsvägledning Före montering skal avståndet från portblad till tak kontrolleras. Det ska finnas min. 5 cm fritt utrymme över porten i hela portens arbetsområde. Om avståndet till taket överstiger 14 cm, ska garageportöppnaren monteras hängande från taket med hjälp av de medföljande beslagen. Om avståndet till taket är mindre än 5 cm, kontakta Millarcos serviceavdelning.

14 Nu dras kedjedraget genom skenan till den andra änden. Placera kedjedraget så att det passar in i de utstansade hålen i skenan. Montera därefter de 2 medföljande skruvarna. Styrskena Kedjedrivhjul Självlåsande anordning Rak dragstång Stötsäker skruv Kedjehjul Släde Spännskruv Fästanordning för styrskena Montera och använda släden Manuell dragknopp Manuellt dragsnöre Slädens konstruktion Stång Stift Självlåsande tunga Observera: de tre skruvarna måste dras åt ordentligt. Självlåsningsfunktionen påverkas annars om strömmen är avstängd. Slädens funktion A. Stängning: I neutralt läge låses självlåsningstungan fast i kedjans manöverarm och porten öppnas och stängs automatiskt. På så sätt återställs släden automatiskt. B. Öppning: Dra i snöret på den självlåsande tungan så att den frigörs från manöverarmen. Porten kan nu öppnas och stängas manuellt. C. Självlåsning: Porten låses när kedjans manöverarm håller släden öppen.

15 Beskrivning av produkten Lampkåpa Huvudkåpa Drift- och indikatorfönster Underkåpa GND KEY Indikatorlampor (8 st) Inställningsknappar Funktionsknapp ( P -knappen) Fjärrkontroll Funktionsknapp Användningsföljd: Öppna - stoppa - stänga Montering av motor och släde M6 *12 flänsskruvar U -beslag Låstapp Vik ned låstapparna för att säkra

16 Fastsättning och upphissning av portöppnaren Väggbeslag Expanderskruv Takbeslag i stål Axel på lång bult Portbeslag Styrskena M6x25 Spännskruv Expanderskruv U -beslag Axel på kort bult Lyftarmens böjda ände i stål M6x20 bult Programmering Förberedelse av garageporten för öppnare Öppna och stäng porten manuellt för att kontrollera att porten rör sig problemfritt och är välbalanserad. Montera inte öppnaren på garageporten om porten inte rör sig problemfritt vid manuell manövrering. Instruktioner Lampstatus: Knappstatus: Lyser Lyser konstant Lyser inte Tryck inte Tryck Håll ned Programmering Ställ in läget för Port öppen Tryck ner P i 2 sekunder. Lampa nr 2 börjar blinka. Tryck och håll ned knappen + för att ställa porten i önskat Öppet läge. Tryck en gång på P och lås Öppet läge. Lampa 4 blinkar och nästa program öppnas.

17 Ställ in läget för Port stängd Lampa 4 blinkar. Tryck och håll ned knappen - för att ställa porten i önskat Stängt läge. Tryck en gång på P. Porten går till Öppet läge och sedan tillbaka till Stängt läge. Denna cykel ställer automatiskt in öppnarens dragkraft för öppning och stängning. Lampa 3 förblir tänd när programmeringen är klar. Anm.: När du ställer in gränserna för Öppet och Stäng läge kan knapparna + och användas för finjustering. Tryck sedan på P för att spara. Inställning av dragkraften för (manuell) öppning och stängning av porten. 1. Tryck på P tre gånger tills lampa 6 blinkar. Du kan justera dragkraften för öppning av porten. Tryck på + eller - för att öka eller minska dragkraften. Lampa nr 8 är max. dragkraft. Tryck på P för att spara inställningen. 2. Tryck på knappen P tills lysdiod nr. 1 blinkar. Du kan justera dragkraften för stängning av porten. Tryck på + eller Lampa nr 8 är max. dragkraft och lampa nr 1 är minsta dragkraft. Tryck på P för att spara inställningen. Tryck på P tills lysdiod nr. 3 lyser och programmeringen är avslutad. Inställning av automatisk stängning Tryck på P fem gånger tills lampa nr 8 blinkar. Tryck på + för att välja den som öppningsfunktion. Tryck på - för att välja den som stängningsfunktion. Tryck på P för att spara inställningarna. Observera: Den automatiska stängnings- och öppningsfunktionen är inte aktiverad vid leverans från tillverkaren.

18 Lägg till eller ta bort (hand)fjärrkontroller Lägg till fler fjärrkontroller genom att hålla P -knappen nedtryckt tills lampa nr 7 blinkar. Tryck på + tills lampa nr 7 lyser konstant. C) Tryck på den önskade knappen på den extra, handhållna fjärrkontrollen i 3 sek, tryck på samma knapp igen, lampa nr. 7 kommer att blinka igen för att bekräfta programmeringen. Tryck på P för att avsluta. Lampa 3 lyser konstant. Upprepa ovanstående för kodning mer. Radera koder för fjärrkontroller Tryck på P och håll den nedtryckt tills lampa nr 7 blinkar. Tryck på - och håll den nedtryckt i 3 sekunder. Kodminnet har nu raderats. Ingen av fjärrkontrollerna kan nu användas för att manövrera portöppnaren. Byta batteri i fjärrkontrollen Försiktighet! Fara vid felaktigt byte av batteri. Får endast ersättas med samma batterityp. Använd läcksäkra batterier. Lossa skruvarna baktill på fjärrkontrollen och ta av luckan. Byt batteriet. Kontrollera att polerna är rättvända (+/-). Placera minuspolen (-) på fjädern. Sätt på luckan igen och spänn skruvarna. Underhåll & kontroll Av säkerhetsskäl ska följande kontroll genomföras innan produkten tas i bruk för första gången, och därefter minst en gång i månaden. Placera ett lämpligt föremål som är minst 40 cm högt i portöppningen. Aktivera stängning av port. När portens botten når föremålet ska porten stanna och öppna helt. Om så inte sker, kontakta Millarcos serviceavdelning. Dra ut strömkontakten när du arbetar med garageportöppnaren. Produkten är konstruerad för att under lång tid fungera problemfritt med minimalt underhåll. Genom att regelbundet rengöra produkten och hantera den korrekt, förlänger du produktens livstid. Produkten ska rensas och rengöras och skenan ska smörjas med jämna mellanrum. Porten ska regelbundet aktiveras under observation för eventuella fel. Kontrollera att alla skruvar och muttrar är åtdragna.

19 Miljöhänsyn Återanvändning av råmaterial i stället för kassering av avfall. När maskinen är utsliten ska du skydda miljön genom att inte kasta maskinen i den vanliga soptunnan. Maskin, tillbehör och emballage ska återanvändas på ett miljövänligt sätt. Lämna in maskinen på närmaste återvinningscentral eller till en serviceverkstad. Informationstext för elektriska och elektroniska produkter Elektrisk och elektronisk utrustning innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för människors hälsa eller för miljön, om den elektriska och elektroniska utrustningen inte hanteras korrekt. Elektrisk och elektronisk utrustning är märkt med nedanstående överkorsade soptunna. Den anger att elektrisk och elektronisk utrustning inte får avfallshanteras tillsammans med osorterat hushållsavfall, utan ska samlas in separat. Alla kommuner har etablerat insamlingssystem för kostnadsfri inlämning av elektrisk och elektronisk utrustning via återvinningsstationer och andra insamlingsplatser. Utrustningen kan även hämtas direkt från hushållen. Mer information finns hos den tekniska förvaltningen i din kommun. Service och reparation Vi lämnar garanti på våra produkter i enlighet med de lagar som gäller i det land där produkten används. (Inköpsbevis ska visas upp/bifogas.) Kostnadsfri service och reparation erbjuds under garantiperioden enligt svensk konsumentlag under följande förutsättningar: 1. Felet är ett konstruktions- eller materialfel (normalt slitage och felaktig användning undantas) 2. Reparationsförsök inte har utförts av någon annan än Millarcos godkända serviceverkstäder 3. Inga reservdelar som inte är original har använts till produkten Kostnadsfri garantiservice omfattar utbyte av defekta delar samt arbetskostnad. Produkten ska lämnas in där den köptes och affären ansvarar för vidare transport. Vi tar inte emot reparationer eller garantiärenden direkt från kunden. Vid tekniska frågor är du naturligtvis välkommen att kontakta vår serviceverkstad: Millarco International A/S, Rokhøj 26, DK Lystrup Servicetelefon: E-post:

20 Felsökning Problem Orsak Lösning Motorn fungerar inte. Efter inställning av öppnings- och stängningsposition fungerar inte motorn. Dålig anslutning eller utlöst säkring. Muttrar som används för montering av motordelen på skenan sitter löst. Programmeringsfel. Kontrollera anslutningen. Byt säkring. Spänn muttrarna. Ställ in öppnings- och stängningsposition på nytt. Väggkontakten fungerar, men fjärrkontrollen fungerar inte. Fjärrkontrollen har inte utfört självinlärning. Fjärrkontrollens batteri är tömt. Koda garageportöppnaren i fjärrkontrollen - se punkten Självinlärande fjärrkontroll. Byt batteri i fjärrkontrollen. Fjärrkontrollen har en mycket begränsad räckvidd. Garageporten stoppar under drift. Garageporten fungerar inte vid aktivering av fjärrkontroll eller vägkontakt. Garageportöppnaren öppnar och stänger inte helt. Fjärrkontrollens batteri håller på att bli tomt. Säkerhetsanordning har utlösts eller så har väggkontakten aktiverats. Garageporten detekterar genom självtest ett internt fel och displayen blinkar. Programmering felaktigt utförd. Skada på porten. Väderleksförhållanden - t.ex. att regn och snö har ökat portens vikt. Byt batteri i fjärrkontrollen. Avlägsna hindret. Dra ut kontakten och sätt in den igen efter 5 sekunder. Om felet kvarstår, kontakta Millarcos serviceavdelning. Genomför ny programmering. Kontakta reperatör för reparation av skador. Garageporten uppfattar situationen som ett hinder. Ställ in dragkraften på en högre nivå. Ta bort snö från porten. Belysningen lyser inte. Trasig glödlampa. Byt glödlampa.

21 Tekniska data Garageportöppnare Modell ZTGD(I)-800 Ingångseffekt: V växelström 50Hz Mottagarfrekvens: 433,92 MHz Motor: 24 V likström watt Kod: Rullkode Driftstemperatur: Fjärrkontrolleffekt: 27 A 12 V-batteri Relativ luftfuktighet: 90 % Glödlampa: 24 V 5 W Öppnings- och stängningskraft: Max. 800 N Max. porthöjd: 2,40 meter Belysning: 3 minuter Kraftig dragskena: 3 meter Bullernivå: <60DB Standby: 800 watt Till den här garageportsöppnaren går det att köpa följande extrautrustning: Beskrivning Millarco varu-nr. Fjärrkontroll Knappsats trådlös, digital för utomhusanvändning Nödöppnare till garageportsöppnare för utvändig manövrering Förlängningsskena, 50 cm CE Överensstämmelseförklaring Bruksanvisning version 2/Marts 2013 EU-importör Millarco International A/S deklarerar härmed att material: Garageportöppnare - modell ZTGD(I)-800 är tillverkad i överensstämmelse med följande direktiv: 98/37/EC, Maskindirektivet 2006/95/EEC, Lågspänningsdirektivet 89/336/EEC, EMC-direktivet DK-8520 Lystrup Ort och datum: Lystrup, 5. marts 2013 Undertecknat: Lars Bærentsen Materialet är utfört i enlighet med följande standarder: EN EN

22 Sikkerhetsanvisninger N - Bruksanvisning Takk for den tilliten du har vist ved å velge denne garasjedøråpneren. Du får de beste resultatene ved å lese denne veiledningen nøye før enheten tas i bruk. Brukerveiledningen skal alltid oppbevares sammen med enheten. VIKTIGT! Ved bruk må nedenstående grunnleggende sikkerhetsregler alltid følges. Sikker betjening av enheten krever at du leser brukerveiledningen og sikkerhetsanvisningene og følger dem før enheten brukes første gang. Du må også alltid følge generelle sikkerhetsregler. Hvis det er mulig, få en kyndig person til å vise deg hvordan enheten fungerer før du bruker den første gang. Bare for bruk: til automatisk åpning og lukking av garasjeport til private formål i samsvar med beskrivelsene og sikkerhetsanvisningene i denne brukerveiledningen Utvendig nødåpning - viktig! Hvis ikke det er noen annen tilgang til garasjen, må det alltid finnes en måte å åpne porten på fra utsiden. Låsing - viktig! Garasjeporten blir låst når den blir lukket. Fjern eller deaktiver alle eksisterende låser på porten. Utfør hvert trinn i den rekkefølgen som beskrives, og påse at du er kjent med betjeningen. Påse at alle andre brukere er kjent med portfunksjonen og betjeningen når den er i bruk. Under- og sidekantene på porten samt mekanismen utgjør en fare ved at man kan klemme eller skjære seg. Ikke betjen porten før du kan se hele bevegelsesområdet og er sikker på at ingen er i veien. Bruk bare de leverte eller anbefalte delene, originale reservedeler og tilbehør. Skift slitte eller skadde strømkabler straks (må gjøres av en autorisert elektriker). Oppbevar fjernkontrollen på et sikkert sted der utilsiktet aktivering ikke kan skje (f.eks. av barn). Bare egnet for montering på riktig monterte og balanserte garasjeporter. En feilmontert port kan føre til personskader. Kople alltid fra strømnettet før du arbeider på porten eller portmotoren. Ikke prøv å stoppe port eller deler som er i bevegelse. Hvis enheten er defekt, ta alltid kontakt med forhandleren eller Millarcos serviceavdeling på tlf.: (+45) eller via e-post:

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-423-424 Manual.indd 2011-02-17, 10.19.24 Art. 49-423-424 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Læs mere

Bravo SB5700 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning

Bravo SB5700 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Bravo SB5700 1 2 3 4 5 6 SV DA NO Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning SV Gratulerar! Du har köpt ett modernt porttelefonsystem från Bewator som uppfyller de krav som kan ställas på ett lättanvänt

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel med hjul (2) pose med adaptere og tilbehør (3)

KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel med hjul (2) pose med adaptere og tilbehør (3) DANSK 1-2-3 KLAR TIL BRUG... 1. Isæt batterier 2. Indstil dato og klokkeslæt 3. MontérRondostat Færdig! KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie Stick

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie Stick DENVER SBT-10BLACK Bluetooth Selfie Stick Læs denne vejledning grundigt før brug, og gem den til fremtidig brug. Erklæring om ansvarsfraskrivelse Denver Electronics A/S vil under ingen omstændigheder tage

Læs mere

Säkerhetsbox med fingeravtryckslås Safe med fingeravtrykkslås Sormenjälkitunnistimella varustettu tallelokero Sikkerhedsboks med fingeraftrykslås

Säkerhetsbox med fingeravtryckslås Safe med fingeravtrykkslås Sormenjälkitunnistimella varustettu tallelokero Sikkerhedsboks med fingeraftrykslås 87-7883_man.indd 2011-08-30, 11.39.42 Art. 87-7883 Säkerhetsbox med fingeravtryckslås Safe med fingeravtrykkslås Sormenjälkitunnistimella varustettu tallelokero Sikkerhedsboks med fingeraftrykslås Original

Læs mere

zense DIN-modul m. Relæ Model DSR-0716 Lyskilde L1 Dansk - Svenska DK Ver 2.1 1 - ANVENDELSE

zense DIN-modul m. Relæ Model DSR-0716 Lyskilde L1 Dansk - Svenska DK Ver 2.1 1 - ANVENDELSE DIN-modul m. Relæ Model DSR-0716 Dansk - Svenska zense DK Ver 2.1 1 - ANVENDELSE DIN-modulet er en zense enhed som benyttes til at styre en 230 VAC lampe, motor el. lign. Enheden kan ikke benyttes selvstændigt,

Læs mere

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning DK SE KØRESTOLEN BOGOTA Brugsanvisning RULLSTOL BOGOTA Bruksanvisning DK Ryglænshøjde: 43 cm Højde i alt: 92 cm Længde i alt: 97 cm Bredde i alt: 63,5 cm foldet ud Bredde i alt: 27 cm sammenfoldet Egenvægt:

Læs mere

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1 Svensk 1 8x 3x 2x 6x 2x 3.2 x 13mm 6x 6x 4.8 x 38mm Ø 6.4 mm 10x 4 x 16mm! 2 1 4 X Ø 8 mm x6 X = Y - 162-650-900 2 m MIN 685 m X MAX 1085 mm 162 mm 650 mm 4.8 x 38 mm 900 mm 5 3 6 1 4.8 x 38 mm 2 3 Y 7

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv Décor 600 Væg Dansk Norsk Svenska - ret effektiv Décor 600 Væg Monterings- og betjeningsvejledning 4 FIGUR 1 2 3 b 2 a a FIGUR 2 Fig. 1 Fig. 2 2 Dansk + Emhætte beregnet til montering på væg. Monteringshøjden

Læs mere

LYSRÖRSARMATUR, IP65 D-MÄRKT LYSRØRARMATUR, IP65 D-MERKET LOISTEPUTKIVALAISIN, IP65-MERKITTY LYSRØRSARMATUR, IP65 D-MÆRKET

LYSRÖRSARMATUR, IP65 D-MÄRKT LYSRØRARMATUR, IP65 D-MERKET LOISTEPUTKIVALAISIN, IP65-MERKITTY LYSRØRSARMATUR, IP65 D-MÆRKET LYSRÖRSARMATUR, IP65 D-MÄRKT LYSRØRARMATUR, IP65 D-MERKET LOISTEPUTKIVALAISIN, IP65-MERKITTY LYSRØRSARMATUR, IP65 D-MÆRKET SE Du får själv byta ut el-material såsom sladdar, lamphållare och stickproppar

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Styrreglage o55 Styresnekke o55. Styring o55

Styrreglage o55 Styresnekke o55. Styring o55 Styrreglage o55 Styresnekke o55 Ohjauslaite o55 Styring o55 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

Scantool TSM 1050/1300

Scantool TSM 1050/1300 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual Scantool TSM 1050/1300 Pladesaks EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk Tlf:

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735

Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735 Fig. 2-2 /3 plans beboelse Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735 Vi takker Dem for købet af denne røgalarm, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. Værelse

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Energieffektivitetsindex per utrymme (EEI utrymme) 88,1. Energieffektivitetsklass per utrymme. Antal utrymmen 1

Energieffektivitetsindex per utrymme (EEI utrymme) 88,1. Energieffektivitetsklass per utrymme. Antal utrymmen 1 Bilaga PRODUKTDTBLD Modellidentifiering Energieffektivitetsindex per utrymme (EEI utrymme 88,1 Energieffektivitetsklass per utrymme Energiförbrukning som krävs för att värma en standardiserad mängd i ett

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

SOLAR POWER GARDEN LAMP

SOLAR POWER GARDEN LAMP MODEL 80640 SOLAR POWER GARDEN LAMP INSTRUCTION MANUAL DK BEDLAMPE MED SOLCELLER Brugsanvisning N BEDLAMPE MED SOLCELLER Bruksanvisning S TRÄDGÅRDSLAMPA MED SOLCELLER Bruksanvisning 2 3 4 FI AURINKOKENNOILLA

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

2 Vedligeholdelse Maskinens skötsel Vedlikehold Lær å bruke din symaskin Stingbredde-ratt Nålposisjonsvelger 16 Fjernelse af spolekapsel Tag bort griparkorgen Ta ut spolehuset Stinglengde-ratt Overtrådspennings-hendel

Læs mere

SVENSKA. Instruktion. Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! SVENSKA. 23945 gördel baby

SVENSKA. Instruktion. Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! SVENSKA. 23945 gördel baby USER_BABY_L.indd 1 2010-03-25 11:39:20 SVENSKA SVENSKA Användningsområden/Indikationer Baby är avsedd att användas då ryggsmärtor uppstår i samband med graviditet. Gördeln kan användas av personer med

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

Vinkelsliber Vinkelslip

Vinkelsliber Vinkelslip Vinkelsliber Vinkelslip Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi

Læs mere

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h k j i 13 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 2 U s e r G u i d e Bl. 3001-789b Baby Dan A/S Niels Bohrs Vej 14 DK-8670

Læs mere

LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR

LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR T8. G13. Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

LightOn. Mobiltelefonsensor. DK Brugervejledning

LightOn. Mobiltelefonsensor. DK Brugervejledning LightOn Mobiltelefonsensor DK Brugervejledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinformation og vigtige oplysninger... 4 Om LightOn... 5 Pakkens indhold... 6 Sådan kommer du i gang... 7 Isætning af batteri...

Læs mere

DA Dansk. Fjernbetjeninger og/eller andre styringer skal opbevares utilgængeligt for børn, så en utilsigtet betjening af garageportmotoren undgås.

DA Dansk. Fjernbetjeninger og/eller andre styringer skal opbevares utilgængeligt for børn, så en utilsigtet betjening af garageportmotoren undgås. DA Dansk Oversættelse af den tyske originale betjeningsvejledning Generelle sikkerhedshenvisninger Garageportmotoren må udelukkende anvendes i overensstemmelse med betingelserne, der er angivet i denne

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 - Naturligvis Indholdsfortegnelse Ibrugtagning af din nye ABook notebook...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligeholdelse af batterier...6 Vedligehold...7 Vista Recoverysystem...8

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

ATTENTION! GENERAL ADVARSEL!

ATTENTION! GENERAL ADVARSEL! ATTENTION! GENERAL ADVARSEL! For at installere, anvende og vedligeholde dette beslagssæt sikkert er en række forholdsregler nødvendige. Læs derfor følgende instruktioner og advarsler inden montage påbegyndes!

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Kvalitetsåbnere til garageporte og låger. Portåbner LIFTRONIC til vippe- og ledhejseporte. Lågeåbner PORTRONIC til sidehængte låger og skydelåger

Kvalitetsåbnere til garageporte og låger. Portåbner LIFTRONIC til vippe- og ledhejseporte. Lågeåbner PORTRONIC til sidehængte låger og skydelåger MERE KOMFORT TIL DIT HJEM Kvalitetsåbnere til garageporte og låger Portåbner LIFTRONIC til vippe- og ledhejseporte Lågeåbner PORTRONIC til sidehængte låger og skydelåger Med kontrolleret sikkerhed i henhold

Læs mere

Montering af automatisk nedblændelig bakspejl og regnsensor på Octavia 2.

Montering af automatisk nedblændelig bakspejl og regnsensor på Octavia 2. Montering af automatisk nedblændelig bakspejl og regnsensor på Octavia 2. Monteringen blev foretaget fordi jeg fik slået min forrude i stykker og fik monteret en ny rude med det rigtige beslag. Det skulle

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning.

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning. True blue är 100 % korrekt, bubblan är mycket tydligare än normalt. Själva vattenpasset är byggd i kraftig aluminiumprofil och har stora handtag så att den passar bra i handen. Det har genomförts tester

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG!

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Brændekløver lodret 8T Instruktionsmanual Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Sikkerheds forskrifter Ved brug af brændekløveren skal sikkerheds forskrifterne følges omhyggeligt.

Læs mere

Surrings- & Dockingkit

Surrings- & Dockingkit MONTERINGSMANUAL Surrings- & Dockingkit DK PASSER TIL: VELA Blues 100, 210, 300 & 1100 Manual. nr. 105900 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING 3 1.1. SIKKERHED 4 1.2. REKLAMATIONSRET 5 1.3. UDPAKNING AF

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

CasArt CA 6000 Kassettemarkise med motor og trådløs fjernbetjening

CasArt CA 6000 Kassettemarkise med motor og trådløs fjernbetjening MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING CasArt CA 6000 Kassettemarkise med motor og trådløs fjernbetjening indhold Markisens dele 2 Generel info 3 Produktfakta 3 Før du går i gang 4 Pakkens indhold 4 Nødvendigt værktøj

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner Poker-sæt med 500 chips Spillevejledning Poker set med 500 marker Instruktioner Tak, fordi du valgte at købe vort produkt. Læs denne vejledning grundigt igennem, før poker-sættet bruges første gang. Gem

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

zense PC-BOKS Model PLM-211OULT Dansk - Svenska DK /Ver 1.2

zense PC-BOKS Model PLM-211OULT Dansk - Svenska DK /Ver 1.2 Dansk - Svenska zense PC-BOKS Model PLM-211OULT DK /Ver 1.2 1 - ANVENDELSE PC-boksen er en zense enhed der bruges til at programmere zense systemet med. PC-boksen benyttes samme med PC-programmet Zense

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

BRÆNDEKLØVER 5 T 52 CM INSTRUKTIONSMANUAL. Art nr 75107604 EAN nr 5709133750664

BRÆNDEKLØVER 5 T 52 CM INSTRUKTIONSMANUAL. Art nr 75107604 EAN nr 5709133750664 BRÆNDEKLØVER 5 T 52 CM INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 75107604 EAN nr 5709133750664 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af brændekløveren. Indhold Sikkerheds forskrifter..... 2 Elektriske

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8 ARUBA Faldarms markise Side 1 ud af 8 Markisens beslag 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at vinduet kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master

Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master CHRONOGRAPH 1/10-sek. DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Oversættelse af original manual Push & Pull B

Oversættelse af original manual Push & Pull B Oversættelse af original manual Push & Pull B DK Push & Pull B 1 Rev. 2 / 03-2011 Push & Pull B: A < 10,0 m 2 Push & Pull B 2 Rev. 2 / 03-2011 M8 x 40mm Push & Pull B 3 Rev. 2 / 03-2011 VIGTIGT: Brug ikke

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

Bluetooth Fitness Armband

Bluetooth Fitness Armband Bluetooth Fitness Armband User's Manual DENVER BFA-10 ALL RIGHTS RESERVED.COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.com DENVER BFA-10 Smart armbånd - Betjeningsvejledning - Dansk Kompatibilitet

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 BEMÆRK Venligst læs disse instruktioner før maskinen transporteres og benyttes i brug. Med købet af denne maskine har De erhvervet

Læs mere