Årsberetning 2012 for Byggeforeningen af 1933

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2012 for Byggeforeningen af 1933"

Transkript

1 Årsberetning 2012 for Byggeforeningen af 1933 Indledning og formål Formålet med årsberetningen er, at orientere om byggeforeningens aktiviteter i forhold til foreningens formål overfor foreningens interessenter, herunder foreningens medlemmer og beboere, kommune, Landsbyggefonden og andre samarbejdspartnere. Årsberetningen er udarbejdet i en skriftlig og en mundtlig beretning. Den skriftlige årsberetning for år 2012 opdelt i organisationsbestyrelsens beretning og en beretning om byggeforeningens forretningsførelse og drift. Herudover foreligger der en lovpligtig Forvaltningsrevisionsrapport. Forvaltningsrevisionsrapporten for år 2012 beskriver udvalgte områder af byggeforeningens samlede målsætninger og resultaterne herfor. Årsberetningerne og Forvaltningsrevisionsrapporten kan ses på byggeforeningens hjemmeside. Organisationsbestyrelsens beretning Organisationsbestyrelsen har det sidste år, primært haft fokus 2 områder: 1. Gennemførelse af økonomiske- og organisatoriske tilpasninger. 2. Udvikling af et overordnet værdigrundlag for byggeforeningen og organisationsbestyrelsen. Gennemførelse af økonomiske- og organisatoriske tilpasninger. Ordet økonomi er græsk og betyder: Husholdning. Husholdning er en disciplin der er blevet en større og større økonomisk udfordring for mange i disse år, hvor det omgivne samfund løbende må tilpasse sig de begrænsninger der ligger i tidens vilkår. Det er blevet sværere at låne penge i bankerne, mange mennesker har tabt rigtigt mange penge på fejlslagne investeringer og huspriserne er raslet ned, osv.. Vi står fortsat overfor en stor udfordring i forhold til vedligeholdelsen og genopretningen af vores bygningsmasse. Emnet har været drøftet mange gange de sidste år, og der er også taget mange skridt i den rigtige retning. Men der er stadigt grund til at udvise sparsommelighed og sikre tilstrækkelige henlæggelser til fremtiden. 1

2 Organisationsbestyrelsens plan for de seneste og de kommende år er og har været, at gennemføre tilpasninger af byggeforeningens organisation, med det formål at reducere omkostningerne og derved forsøge at begrænse huslejestigninger. Som følge af organisationsbestyrelsens krav til administrationen, vil der over de kommende år fortsat ske gradvise tilpasninger af driften af byggeforeningen. Vi kan ikke undlade at påtage os det ansvar der ligger i, at drive byggeforeningen efter principperne om sparsommelighed og effektivitet, som er os pålagt af såvel beboerne som af lovgivere. Udvikling af et overordnet værdigrundlag forbyggeforeningen og organisationsbestyrelsen Vi har måske i bestyrelsen i for mange år arbejdet ud fra ordsproget: For at være sikker på at ramme målet, skyd først og kald det, du ramte, for målet. Men det er vigtigt at vi har et fælles grundlag for arbejdet i byggeforeningen. Vi skal vide hvad der er vigtigst for os, hvad der mindre vigtigt, hvad vi skal bruge vores ressourcer på og hvordan vi gør det. I efteråret 2012 indledte organisationsbestyrelsen derfor et samarbejde med Erik Løgstrup fra Performex, og har efterfølgende gennemført en møderække internt i organisationsbestyrelsen og sammen med afdelingsbestyrelserne, hvor vi i fællesskab har udviklet og drøftet et fælles værdi-sæt for byggeforeningens arbejde. Og hvorfor er det så vigtigt at formulere nogle værdier? Fordi værdierne kan fungere som et konstruktivt og effektivt styringsværktøj for bestyrelsen og administration, når der skal træffes vigtige beslutninger. Fordi beslutningsprocesser bliver lettere, når værdier og mål er tydeliggjorte. Fordi det bliver lettere at orientere sig som beboer og forstå baggrunden for beslutningsprocesserne. Fordi det bliver lettere for kommende beboere at navigere og vælge bolig, når byggeforeningens værdier er formulerede og synlige på f.eks. hjemmesiden. De 3 overordnede værdier som der var enighed om skulle være ledende for vores arbejde i byggeforeningen blev: Godt BoMiljø Ansvarlighed Demokrati Som et tillæg til årsberetningen her, vedlægges en nærmere beskrivelse og uddybning af, hvad det er der menes med de 3 2

3 værdier og hvordan de skal anvendes i vores videre arbejde. Alternativ energi Byggeforeningen har som det øvrige samfund også måtte se i øjnene, at vi i fremtiden må indstille os på at skulle se på, hvordan vi forsyner vores ejendomme og huse, med alternativ energi. Efterspørgslen på energi generelt set bliver større og større og mængden af de mest almindeligt anvendte energityper, så som olie og gas, svinder ind. For at vi i byggeforeningen kan få en større viden om mulige alternative energiformer, har der indledningsvist været afholdt et fyraftensmøde på Hotel Strandparken i marts I samarbejde med Byggeforeningen Centrum, fik vi foredragsholdere ud fra Energi Midt, Boligselskabernes Landsforening og Holbæk Kommune, til at fortælle os om de muligheder og begrænsninger, der ligger i anvendelsen af solceller. Forretningsførelse og drift Organisation og struktur Organisationsbestyrelsens økonomiske målsætninger og krav til administrationen, har medført at der er iværksat og gennemført en række ændringer og tilpasninger af driften. Konkret har det betydet, at der er gennemført nogle besparelser på personaleområdet og der efter en udbudsrunde er indgået kontrakt med et eksternt firma, der fremover skal passe vores udenoms arealer og snerydningen. Rengøringen overtages af én af vores egne folk, hvorved at vi her spare en hel del penge. Drift af afdelingerne Som følge af udlicitering af plejen af renholdelsen af de grønne områder og stier, samt snerydning og glatførebekæmpelse, vil beboerne i etageafdelingerne sandsynligvis, opleve at der sker forandringer i driften. Men grundlaget for udførelse af opgaverne, bygger på et sæt plejeplaner som definerer kvaliteten og målet herfor har været, at denne skulle ligge på niveau med den man hidtil har oplevet. Så forandringerne ligger måske mere i, at opgaverne løses af andre folk med andet maskinel. For plejen af de grønne områder kan der være tale om, at opgaverne måske udføres på andre tidspunkter end man har været vant til. Vedligeholdelse og Renoveringer Vedligeholdelsen til afdelingerne, er gennemført i henhold til de udarbejdede 10 års vedligeholdelsesplaner. Ejendommene Labæk 32 og Borchsvej nr i afdeling F, lider af et relativt stort vedligeholdelsesefterslæb. Der er behov for modernisering af badeværelser og installationer, udskiftning af vinduer og meget mere. Og økonomien i afdelingen er desværre også under et hårdt pres. 3

4 Beboerne har på afdelingsmøder i 2011 og 2012, vedtaget at der skulle udarbejdes en ansøgning til Landsbyggefonden, med henblik på at opnå en økonomisk støtte til gennemførelse af et renoveringsprojekt, som ellers ikke var realistisk, hvis arbejderne skulle gennemføres for egne og lånte penge, alene. Ved udgangen af år 2012, færdiggjorde og fremsendte byggeforeningen i samarbejde med rådgiverfirmaet Kuben, en såkaldt prækvalifikationsansøgning til Landsbyggefonden. Prækvalifikationsansøgningen er første skridt på vejen til at opnå støtte til gennemførelse af en renoveringssag, med støtte fra Landsbyggefonden. Desværre er der også mange andre boligforeninger der er i samme situation som os og derfor må vi forvente, at sagsbehandlingstiden ved Landsbyggefonden, kan vare frem til efteråret 2014 og herefter vil et eventuel renoveringsprojekt, tidligst komme i gang i løbet af 2. halvår af år Energimærkning I foråret 2012 gennemførte administrationen et udbud for energimærkning af byggeforeningens etageafdelinger. Det billigste firma var i denne omgang Botjek fra Holbæk og de har henover sommeren 2012, udarbejdet og leveret energimærker for alle etageafdelingerne. Energimærkning af boliger er lovpligtigt. Formålet er at synliggøre energiforbruget og især de muligheder, der er for at spare energi. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, og hvor meget man kan spare på el- og varmeregningen. I mange tilfælde er der desuden en behagelig sidegevinst i form af bedre indeklima med mindre fodkulde og træk. Mærkningen oplyser om energiforbrug til opvarmning af bygningen og til drift af de faste bygningsinstallationer. Hver bygning får et mærke fra A til G. Skalaen svarer til den, som kendes fra en række energiforbrugende produkter, blandt andet hårde hvidevarer. I løbet af vinteren 2012/2013, er der udarbejdet energimærker for husafdelingerne, på nær for afdeling L, Kapellanvej/Præstevænget hvor størrelsen af boligerne ligger under kravet for, hvornår man skal foretage en energimærkning. Byggeforeningen vil søge at igangsætte så mange som mulige af de anbefalinger der giver en kort tilbagebetalingstid og i øvrigt søge at indarbejde løsningerne i de fremtidige vedlige- 4

5 holdelsesplaner og renoveringsprojekter. Ejendomsskatter Tilbage i år 2007, indgik byggeforeningen en aftale med rådgiverfirmaet Rafn & Søn om en gennemgang af vores ejendomsvurderinger der danner grundlag for ejendomsskattebetalinger til Holbæk Kommune. Det har nemlig vist sig, at man i mange kommuner har undladt at give fradrag for en række forbedringer der er udført i forbindelse med flere ejendommes opførelse. Man er som bygningsejer berettiget til en reduktion i ens grundskyldsbetaling, hvis grunden er plaget af støj, forurenet, dårlig jordbund, eller hvis der har været forbedringer på grunden. Fx kan visse udgifter til byggemodning udløse et fradrag. Byggemodningen er den opgradering af jorden, der sker, når den forvandles fra bar mark til byggegrund. Her vil der være udgifter til etablering af veje, kloak, vand, varme, elledninger, stianlæg, landinspektør, tilslutningsafgifter, støjvolde, visse former for terrænregulering osv., og disse udgifter kan fratrækkes i en periode på 30 år fra det tidspunkt, byggemodningen blev udført. Rådgivernes arbejde er nu afsluttet, er det har resulteret i besparelser til afdeling R, Bjergmarken/Samsøvej og afdeling U, Piratstræde på i alt kr. Forsikringer Byggeforeningen har gennem de seneste par år, haft et samarbejde med Købstædernes Forsikring. Men da Købstædernes forsikring i efteråret 2012 varslede præmieforhøjelsen på 25% valgte byggeforeningen, at gennemføre en udbudsrunde og her var Alka billigst, hvorfor at der nu er tegnet en 2 årig aftale med Alka. Salg af Pirathuset Efter ca. 4 års arbejde er det endeligt lykkedes, at afhænde Pirathuset som var det hus der lå som det eneste på grunden på Gasværksvej, da byggeforeningen i 80erne købte grunden og opførte afdeling U, Piratstræde. Pirathuset som er opført tilbage i år 1850, er et lille byhus på 2 etager på samlet 83m². Det har seneste været lejet ud til en alternativ behandler, men huset har længe stået foran en facaderenovering. En facaderenovering ville betyde et udgift på ca kr. Herudover er der kommet nye krav i det seneste bygningsreglement der betyder, at en istandsættelse af huset til en egentlig bolig igen, ville betyde en merudgift på ca kr. yderligere. 5

6 Byggeforeningen har haft en række udgifter i forbindelse med salget til advokat, landskabsinspektør og revisor m.m., som ikke kan dækkes af salgssummen. Ikke desto mindre er det vores opfattelse, at der er udvist rettidig omhu ved at afhænde Pirathuset nu, i det at der herved er sparet rigtigt mange penge på vedligeholdelse og drift i fremtiden for beboerne i afdeling U. Udlejning Udlejningen af byggeforeningens lejligheder, er fortsat ikke præget af lejeledighed, heldigvis. Det betyder, at vi ikke har de store tab på tomgang af ledige lejligheder, hvilket er meget positivt. Fraflyttere Hvad der er knap så positivt er, at vi desværre har en del tilgodehavender, fra en række fraflyttere, som ikke betaler eller har betalt, deres restance ved fraflytning. Restancen kan bestå af skyldig husleje og/eller omkostninger til istandsættelse af lejligheden ved fraflytning. Byggeforeningen har indgået en aftale med et inkassofirma om, at forestå inddrivelsen af restancerne i fremtiden. inkassofirmaet sørger for, at ingen restancer bliver for gamle, at der tages fat i fraflytterne jævnligt og at der findes afdragsordninger der kan sikre, at byggeforeningens tab på fraflyttere, mindskes. 6

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Forvaltningsrevision 2013

Forvaltningsrevision 2013 Forvaltningsrevision 2013 1 Indhold 1. Indledning 2. Målsætninger og resultater 3. Bilag 1 - Evaluering af bestyrelsesarbejde 4. Bilag 2 - Kvalitetsmåling for indflytningsforretninger 5. Bilag 3 Administrationsomkostninger

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9 Valgavis Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9 Jan René Petersen Ellebæk, Svogerslev Kandidat til posten som formand Jeg kan bidrage med mit engagement og min viden om vores boligselskab og den almene

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

Farvel Kuben Bo og goddag Entré

Farvel Kuben Bo og goddag Entré Farvel Kuben Bo og goddag Entré andelsboliger og ejerlejligheder 03 Sammen er vi stærkere 16 Nedsæt energiforbruget 22 Energistyring er sund fornuft og god økonomi MARTS 2010... en del af Dan-Ejendomme

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

Årsberetning AAB Vejle

Årsberetning AAB Vejle 1. oktober 2008 30. september 2009 77. regnskabsår Årsberetning AAB Vejle Indhold 1. BESTYRELSENS BERETNING 1.1. BOLIGORGANISATIONEN 1.2. AFDELINGERNE 1.3. NYBYGGERI 1.4. FREMTID 2. BOLIGORGANISATIONEN

Læs mere

Fakta om energimærkning af erhvervsbygninger og offentlige bygninger

Fakta om energimærkning af erhvervsbygninger og offentlige bygninger Fakta om energimærkning af erhvervsbygninger og offentlige bygninger Gældende fra 1. januar 2007 HANDEL, SERVICE, ADMINISTRATION SAMT OFFENTLIGE BYGNINGER Nye energiregler for erhvervsbygninger og offentlige

Læs mere

Sæt fokus på. energispareindsatsen

Sæt fokus på. energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen CO 2 -udledningen skal mindskes, hvis klodens klimaproblemer skal løses. Hvis vi i Danmark desuden skal nå vores energi- og klimamål,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for bestyrelsen... 3 2. Referat

Læs mere

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for beboerindflydelse Læs side 6 15. årgang Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk eller mail til info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg:

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010 andelsboliger og ejerlejligheder 03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark November 2010... en del af Dan-Ejendomme as Leder Ordentlighed

Læs mere

Årsberetning 2007/2008

Årsberetning 2007/2008 Årsberetning 2007/2008 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning... 2 Bestyrelsens Beboerdemokrati på tværs af organisationer... 4 Et år med BO-VEST... 6 Økonomi...11 De nye boligsociale områdesekretariater...

Læs mere

Fakta om energimærkning af flerfamiliehuse

Fakta om energimærkning af flerfamiliehuse Fakta om energimærkning af flerfamiliehuse FLERFAMILIEHUSE Gældende fra 1. januar 2007 Nye energiregler for flerfamiliehuse og lejlighedsbyggeri Bygninger er en af de største energiforbrugere i samfundet.

Læs mere

årsberetning 2008/09

årsberetning 2008/09 årsberetning 2008/09 B Forord Det seneste år har været præget af drastiske omvæltninger på boligmarkedet og indenfor byggebranchen som følge af finanskrisen. Tidligere års høje byggepriser er dæmpet betragteligt,

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 FORORD Mange boligejere er interesserede i at vide, hvordan deres bolig kan blive mere energieffektiv, men det er ikke altid så ligetil at finde rundt i de mange begreber og processer,

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 Forord Vil du energirenovere dit hus, men er du ikke helt sikker på, hvordan du kommer i gang? Så kan denne guide hjælpe dig på vej. Guiden hjælper dig også med at finde de rigtige håndværkere

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING. Høje-Taastrup Kommune

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING. Høje-Taastrup Kommune DIN GUIDE TIL Høje-Taastrup Kommune 2 Forord Store dele af Høje-Taastrup er skudt op for 30-40 år siden, så mange går nu og overvejer at renovere deres bolig. Og så kan det samtidig være en god ide at

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling mandag den 26. april 2004 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 24 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

LANDSBYGGEFONDEN. Rapport om forsøg med forvaltningsrevision m.v.

LANDSBYGGEFONDEN. Rapport om forsøg med forvaltningsrevision m.v. LANDSBYGGEFONDEN Rapport om forsøg med forvaltningsrevision m.v. Januar 1999 LANDSBYGGEFONDEN Bilagsoversigt Bilag 1 Praktisk vejledning i forvaltningsrevision vedrørende o institutioner mv., Rigsrevisionen,

Læs mere

Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger

Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger FORORD Det er ikke altid lige til at finde rundt i de mange

Læs mere

Beretning 2 013 1 Beretning 2013

Beretning 2 013 1 Beretning 2013 1 2 Indhold 4 3B - en boligforening med mange facetter 3 5 6 7 8 9 10 11 13 14 16 18 20 22 23 25 27 28 29 30 32 33 35 Nyt hovedkontor på Havneholmen Demokratiet på arbejde Hvad har organisationsbestyrelsen

Læs mere

Fakta om energimærkning af enfamiliehuse

Fakta om energimærkning af enfamiliehuse Fakta om energimærkning af enfamiliehuse ENFAMILIEHUSE Gældende fra 1. januar 2007 Nye energiregler for enfamiliehuse Bygninger er en af de største energiforbrugere i samfundet. Mellem 30 og 40 procent

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere