Orientering fra miljøstyrelsen Nr Brancheorientering for autoværksteder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orientering fra miljøstyrelsen Nr. 13 2000. Brancheorientering for autoværksteder"

Transkript

1 Orientering fra miljøstyrelsen Nr Brancheorientering for autoværksteder 1

2 2

3 Indhold,1'/('1,1* )250c/ +9,/.(9,5.620+('(5(520)$77(7 %(6.5,9(/6($)$872%5$1&+(1 35,1&,33(5,0,/- 5(*8/(5,1*(1$)$ ('(5 %(6.5,9(/6($)$872%5$1&+(16 0,/- 3c9,5.1,1*(5 $872%5$1&+(16$.7,9,7(7(5 /LWWHUDWXURPDXWREUDQFKHQ $872%5$1&+(160,/- 3c9,5.1,1*(5 $QYHQGHOVHDIPLOM RJVXQGKHGVVNDGHOLJHSURGXNWHU $IIDOG 6W M /XIW 6SLOGHYDQG /LWWHUDWXUYHGU UHQGHDXWREUDQFKHQV PLOM SnYLUNQLQJHU 0,/- 67<5,1* +YDGHUPLOM VW\ULQJ )RUGHOHYHGPLOM VW\ULQJ 2YHUVLJWRYHUY UNW MHUKHQYHQGWWLODXWREUDQFKHQ /LWWHUDWXUYHGU UHQGHPLOM VW\ULQJ $ ('(7608/,*+('(5)25$7 %(*5 16(0,/- %(/$671,1*(1,1'(1(7$%/(5,1*(1 /LWWHUDWXURPI\VLVNSODFHULQJ 5(1(5(7(.12/2*, 5HQHUHSURFHVVHU 9DOJDIUHVHUYHGHOH 6XEVWLWXWLRQDINHPLNDOLHU 9 UNW MHUWLOYXUGHULQJDINHPLNDOLHU (QHUJLEHVSDUHOVHU 9DQGEHVSDUHOVHU /LWWHUDWXUYHGU UHQGHUHQHUHWHNQRORJL )2585(1,1*6%(*5 16(1'()25$167$/71,1*(5 6W M /XIW 6SLOGHYDQG $IIDOG -RUG /LWWHUDWXUYHGU UHQGHIRUXUHQLQJVEHJU QVHQGH IRUDQVWDOWQLQJHU 3

4 $5%(-'60,/- $ ('6%(.(1'7* 5(/6(1 1<(7$%/(5,1*6$078'9,'(/6(2* 1'5,1*$) ('(5 5(/$7,21(51(7,/*2'.(1'(/6(66<67(0(7 6 5/,*(5(*/(5)25 /'5($ ('(5 $XWRY UNVWHGHUHWDEOHUHWI U $XWRY UNVWHGHUHWDEOHUHWPHOOHPRJ 6 5/,*(9,5.620+('67<3(5 $XWRODNHULQJVRJXQGHUYRJQVEHKDQGOLQJVDQO J $XWRRSKXJ %LOYDVNHKDOOHU $))$/' 63,/'(9$1' 3c%8'2*)25%8' 6 5/,*()25+2/'./$*(08/,*+('(5 '( $/(3/$1/ *1,1* $1'(10,/- 5(*8/(5,1*$)$ ('(5 2/,(7$1.%(.(1'7* 5(/6( $/(5(*8/$7,9(5 5(*/(520672))(52*352'8.7(5 5HJOHURPVDOJRJDQYHQGHOVH 5HJOHURPRSEHYDULQJPY /LVWHQRYHUX QVNHGHVWRIIHU $))$/'65(*/(51( $QPHOGHOVHDIIDUOLJWDIIDOG 6RUWHULQJ 2SEHYDULQJ $IOHYHULQJ 5HJLVWUHULQJ 7,/6<1(7 7,/6<163/$1 )25%(5('(/6( 6(/9(7,/6<1(7,QGOHGHQGHRSO\VQLQJHU 9 UNVWHGHWVLQGUHWQLQJ 6W M /XIWHPLVVLRQ 6SLOGHYDQG $IIDOG 7,/6<165$33257 /,77(5$785/,67( 5(680(3c'$16.2*(1*(/6. 4

5 67,.25'65(*,67(5 $33(1',.6$%(.(1'7* 5(/6(200,/-.5$9, )25%,1'(/6(0('(7$%/(5,1*2*'5,)7$)$ ('(509%(.(1'7* 5(/6(15$) '(&(0%(5«««««««««««««««««««««$33(1',.6%(.6(03/(53c),/75('(5.$1 $19(1'(63c$ ('(5«««««««««««$33(1',.6&9,*7,*(%(67(00(/6(520 $5%(-'60,- «««««««««««««««««««««««5

6 1 Indledning Denne brancheorientering dækker alle de virksomheder og aktiviteter, der er omfattet af bestemmelserne i Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 922 af 5. december 1997). I denne orientering kaldes de autoværksteder. Brancheorienteringen henvender sig til autoværksteder, deres rådgivere og de kommunale miljømyndigheder. 1.1 Formål Brancheorienteringen skal understøtte arbejdet med at mindske de miljøpåvirkninger, som autoværksteder giver. Dette arbejde udføres af de enkelte autoværksteder i samarbejde med rådgivere og miljømyndigheder. Der er i Danmark et stort antal autoværksteder. Selv om den enkelte virksomhed er lille, udgør de tilsammen en stor kilde til forurening. En samlet indsats på dette område har derfor stor miljømæssig betydning. I brancheorienteringen er samlet den viden, der i øjeblikket findes om autoværkstedernes miljøforhold. Der gives en oversigt over de væsentlige miljøpåvirkninger i branchen og en gennemgang af mulighederne for at forebygge og begrænse miljøpåvirkningerne. Autoværkstedsbekendtgørelsen fra 1997 giver miljømyndigheden mulighed for at stille krav om, at autoværkstedet anvender den mindst forurenende teknologi og/eller bedst mulige rensning. Brancheorienteringen skal give et grundlag for at vurdere, hvornår dette kunne være aktuelt. Udover de regler, der er fastsat i autoværkstedsbekendtgørelsen, skal autoværkstedet overholde de krav, som miljømyndigheden i øvrigt måtte stille i medfør af miljøbeskyttelsesloven. Brancheorienteringen kan hjælpe med at få overblik over, hvilke regler der gælder. Brancheorienteringen indeholder endelig en beskrivelse af miljømyndighedens gennemførelse af tilsyn på autoværkstederne. Brancheorienteringen er ikke udarbejdet på grundlag af nye undersøgelser, men som en sammenskrivning af eksisterende viden. 6

7 1.2 Hvilke virksomheder er omfattet Definition af autoværksteder Autoværkstedsbekendtgørelsen dækker virksomheder, anlæg og aktiviteter for service, reparation, vask og overfladebehandling af motorkøretøjer. Motorkøretøjer forstås i overensstemmelse med færdselsloven som: personbiler, varebiler, lastbiler, busser og motorcykler. En knallert, et påhængskøretøj, en traktor, et motorredskab, f.eks. en truck, en entreprenørmaskine og en landbrugsmaskine er derimod ikke omfattet af begrebet. Reparationer og servicearbejder, som ejeren foretager på sin egen bil, er ikke omfattet af autoværkstedsbekendtgørelsen. Gør-det-selv værksteder, autoværksteder på benzinstationer og autoværksteder under vognmandsforretninger og busselskaber er omfattet. Det samme er foreninger, klubber og lignende, når det indgår som et væsentligt led i deres aktivitet at reparere eller foretage servicearbejde på motorkøretøjer. Det er ikke afgørende, om værkstedet er offentligt eller privat ejet. Det er heller ikke afgørende, om ejeren af virksomheden tager betaling eller er momsregistreret. Virksomhedstyper Autobranchen består af flere typer af virksomheder, f.eks. værksteder til mekaniske reparationer, pladeværksteder, autolakerings- og undervognsbehandlingsanlæg, vaskepladser, vaskehaller, værksteder i tilknytning til garageanlæg, dækcentre, bilplejecentre og motorcykelværksteder. Tit er der på en virksomhed kombinationer af de ovennævnte aktiviteter og derudover aktiviteter, der ikke er omfattet af autoværkstedsbekendtgørelsen, f.eks. salg af nye eller brugte biler. Autolakerings- og undervognsbehandlingsanlæg samt karrosseriværksteder over en vis størrelse er godkendelsespligtige efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5. Der henvises til afsnit 5.2 for en gennemgang af relationerne til godkendelsessystemet. 1.3 Beskrivelse af autobranchen Antal værksteder Brancheforeninger Der er ifølge branchens skøn mellem og autoværksteder i Danmark. Antallet af ansatte varierer fra indehaveren selv til flere hundrede ansatte. Værkstederne ligger både i centrum af byer, i boligområder, i erhvervsområder og i landzone. Autobranchen er i Danmark organiseret i flere brancheforeninger: Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark (C.A.D.), Danmarks Automobilforhandler Forening (D.A.F.), Sammenslutningen af Karrosseribyggere og Autooprettere i Danmark (S.K.A.D.), Foreningen 7

8 af Auto- og Industrilakerere (FAI), Oliebranchens Fællesrepræsentation og arbejdsgiverforeninger. 1.4 Principper i miljøreguleringen af autoværksteder Miljøbeskyttelsesloven Autoværkstedsbekendtgørelsen Bedst tilgængelig teknik Miljøstyrelsens vejledninger Autoværksteder skal, som alle andre typer af forurenende virksomheder indrettes og drives, så de i mindst mulig omfang medfører forurening. Det betyder blandt andet, at gener for omgivelserne, så vidt det er muligt, skal forebygges i forbindelse med etablering og drift. Værkstederne skal indrettes, så unødig støj- og luftforurening undgås. Der må ikke ske forurening af jord, grundvand eller overfladevand. Anvendelse og spild af råstoffer og andre ressourcer skal begrænses, ligesom miljøproblemer i forbindelse med håndtering og bortskaffelse af værkstedets affald så vidt muligt skal undgås. Der skal først og fremmest lægges vægt på at forebygge forureningen. Herudover skal forureningen begrænses mest muligt ved forureningsbegrænsende foranstaltninger, herunder bedst mulig rensning. Autoværkstedsbekendtgørelsen fastsætter specifikke krav til etablering, indretning og drift med henblik på forebyggelse og begrænsning af forureningen fra autoværksteder. Den bygger på den forudsætning, at branchen består af et stort antal virksomheder med samme type aktiviteter og med sammenlignelige miljøpåvirkninger. En del af kravene er fastsat som afstandskrav og som drifts- eller funktionskrav. Nye værksteder og værksteder, der foretager udvidelser, skal foretage anmeldelse til miljømyndigheden. Fastsættelsen af fælles, relativt detaljerede regler for hele branchen skyldes et ønske om, at der landet over skal gælde ens krav til værkstederne. Samtidig ønsker man, at kommunernes administration i forbindelse med autoværkstederne lettes. Det fremgår af autoværkstedsbekendtgørelsens 17, stk. 1, at kommunen kan meddele påbud om, at forureningen skal nedbringes, hvis et autoværksted medfører væsentlig mere forurening herunder frembringer mere affald, end hvis der var anvendt den mindst forurenende teknologi eller bedst mulige rensning. Det betyder, at autoværkstederne også skal leve op til BAT- princippet 1. I autoværkstedsbekendtgørelsens 4 og 6 fastsættes krav om, at driften af et autoværksted ikke må give anledning til væsentlige støjgener eller luftforurening, herunder lugtgener. Når tilsynsmyndigheden skal vurdere dette, benyttes Miljøstyrelsens gældende vejledninger som udgangspunkt. Se litteraturlisten i afsnit 8. 1 BAT står for Best Available Technique; på dansk: bedst tilgængelig teknik 8

9 Når der skal meddeles tilladelse til afledning af spildevand fra værkstedet, enten til offentlig kloak eller direkte til vandløb, søer eller havet, benyttes ligeledes Miljøstyrelsens gældende vejledninger. Den produktorienterede miljøindsats På autoværksteder anvendes til pleje og reparation af biler en lang række produkter, der indeholder miljø- og sundhedsskadelige stoffer, der er medtaget på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer og på effektlisten /75/, /60/. Brugen af disse produkter medfører, udover en eventuel direkte forurening fra værkstedet, også en indirekte forurening, der sker, når produkterne bliver produceret, mens bilen er i drift, og når produkterne bortskaffes som affald. Det samme gælder for de materialer, der er benyttet til produktion af bilen. Miljøstyrelsen anbefaler derfor, at man på de enkelte værksteder stiller miljøkrav til bilimportører og leverandører af produkter. Afsnit 3 indeholder en gennemgang af autoværkstedets muligheder for at begrænse miljøbelastningen. For en nærmere uddybning af miljøreguleringen af autoværksteder henvises til afsnit 5 og 6. 9

10 2 Beskrivelse af autobranchens miljøpåvirkninger 2.1 Autobranchens aktiviteter Typiske aktiviteter på et autoværksted er: œ Mekaniske reparationer œ Service œ Karosseriarbejde œ Undervognsbehandling œ Autovask og rengøring œ Autolakering I det følgende afsnit er arbejdsmetoder og -processer samt de væsentligste kilder til miljøbelastning beskrevet for de ovennævnte aktiviteter samt for drift af værkstedslokaler generelt. Mekaniske reparationer På værkstedet foregår forskellige aktiviteter som reparation af motor, bremser, gearkasse, styretøj m.m. Ved motorreparationer foretages efter afmontering en grundig rengøring af motoren. Til dette formål anvendes varmt vand, rensevæske baseret enten på organiske opløsningsmidler eller på alkaliske (vandbaserede) opløsninger. Rensning foregår med klude eller i rensebar, hvor varmt vand eller rensevæske påføres med børste eller pistol. Ved motorreparation indgår diverse motorreservedele, pakninger mv. Ved montering af motoren påfyldes motorolie og kølervæske. Ved bremsereparationer foretages efter afmontering en grundig rengøring. Til rengøring/affedtning af bremserne anvendes såvel varmt vand som organiske og vandbaserede opløsningsmidler. Bremsevask udføres almindeligvis med en bremsevasker, som er en beholder påmonteret en bruser og med mulighed for opvarmning af vandet/affedtningsmidlet. Bremseservice omfatter udskiftning af slanger, bremsebakker og -klodser, sandblæsning og slibning af bremsebelægninger, afdrejning af bremsetromle og -skiver og påfyldning af bremsevæske. Af øvrige reparationer på værkstedet kan nævnes udskiftning af akkumulatorer og diverse reparationer af styretøj, gearkasse, koblinger m.m., hvor der som ved motorreparation anvendes reservedele, smøremidler, olier og rensevæsker. Endvidere foretages reparation, montage og afbalancering af dæk, opskæring af lastvognsdæk samt reparation og udskiftning af elektriske dele, udstødning og katalysatorer. 10

11 Service Karosseriarbejde Serviceeftersyn omfatter primært skift af motorolie samt olie-, brændstof- og luftfiltre, kontrol og påfyldning af kølervæske og udskiftning af diverse sliddele (kileremme, tændrør og vinduesviskere). Desuden kontrolleres og rengøres bremser, og bremsesliddele (bremseklodser, bremsebakker osv.) efterses og udskiftes efter behov. Emissioner (f.eks. CO, CO 2, NO x, partikler) kontrolleres, og brændstof- og luftblandingen justeres. Endelig kan eftersyn omfatte nødvendig motorvask. På værksteder kan der foregå forskellige aktiviteter vedrørende karosseriarbejder. Det er f.eks. pladearbejde samt reparation og udskiftning af ruder og gummilister. Pladearbejder indebærer, at den defekte del afmonteres. Det beskadigede område forberedes for tilpasning til den nye del og renses for rust og tætningsmasse. Rensningen foregår med vinkelsliber, stålbørste, sandpapir eller lignende. Den nye del boltes, limes eller svejses fast og eventuelt påføres en tætningsmasse. Herefter afpudses området med f.eks. vinkelsliber, sandpapir eller lignende. Mindre karosseriarbejder kan udføres ved først at oprette skaden (evt. ved opvarmning med acetylen/ilt-brænder) og dernæst ved at udfylde med spartelmasse, der efter tørring tilpasses ved slibning og pudsning. Ved udskiftning af ruder rengøres rammen efter udtagning af den gamle rude ved brug af håndværktøj og opløsningsmidler. Den nye rude rengøres tilsvarende og isættes derefter ved brug af lim eller gummiliste. Undervognsbehandling Autovask og rengøring Autolakering Rustbeskyttelse af nye og ældre biler foretages for at forlænge karrosseriets levetid. Efter eventuel afmontering af inderskærme og hjul renses karrosseriet med højtryksrenser, damprenser eller andet. Efter tørring påføres rustbeskyttelsesmidlet ved hjælp af sprøjteudstyr på undervogn og eventuelt i hulrum, blandt andet i døre og vanger. Påføringen sker ved mindst 15 0 C. Påføring og afdampning skal ifølge Arbejdstilsynets regler ske på et særligt indrettet sprøjte- /tørrested, adskilt fra andre arbejdspladser. Efter samling og tilpropning sættes bilen til afdrypning og tørring. Bilen rengøres til sidst ved brug af affedtningsmidler eller vand og sæbe. På vaskepladsen foregår forskellige vaske- og rengøringsopgaver. Det kan være en autovask eller en indvendig rengøring af bilen. Rengøringen foregår ved brug af rengørings- og plejemidler samt varmt vand. Vask og rengøring af biler kan både foregå i en automatisk vaskemaskine eller ved manuel vask (højtryksrenser, damprenser eller vandslange). Autolakering omfatter hel- eller delvis lakering ind- og udvendigt af motorkøretøjer eller enkelte nye eller skadede karrosseridele. Skade- 11

12 de dele, der skal lakeres, er oprettet fra pladesmeden, og autolakereren foretager kun finspartlingen. Områder, der skal lakeres, afrenses og slibes. Øvrige områder afdækkes, og ved hjælp af sprøjtepistol påføres primer, grunder og fylder. Der mellemslibes og afrenses efter behov. Herefter påføres base-/grundfarven og klarlakken. Herefter tørres ved mindst 60 0 C. Der kan eventuelt benyttes Infra Rød (IR) tørring. Drift af værkstedslokaler Det væsentligste forbrug af ressourcer ved driften af lokalerne er forbruget af energi og vand. Endvidere bruges rengøringsmidler Litteratur om autobranchen Følgende publikationer kan være nyttige i forbindelse med indhentning af informationer om autobranchens aktiviteter. Se også litteraturlisten i afsnit 8. œ Autoreparation m.v. Arbejdstilsynet, 1995, (Branchebilleder; 3) /48/ œ Miljøhåndbog for autobranchen. Autobranchens Fagforening. Metal København, 1995 /82/ œ Amternes Videnscenter for jordforurening, Branchebeskrivelse for autoværksteder, Teknik og Administration, nr. 4, 1997 /44/ 2.2 Autobranchens miljøpåvirkninger En bil medfører mange forskellige miljøpåvirkninger gennem dens livscyklus, det vil sige under produktionen, i driftsfasen, ved bilpleje og reparation, og når den skrottes. Miljøpåvirkningen fra bilpleje og reparation er set over bilens samlede livscyklus ikke ubetydelig /81/, /95/. Autoværkstederne kan, hvis de er placeret nær boliger, give nabogener på grund af støj. De kan bidrage med luftforurening, primært fra brug af flygtige organiske opløsningsmidler (VOC 2 ) ved undervognsbehandling og lakering, men også fra f.eks. affedtningsmidler, spartelmasse og lim. Spildevand fra autoværksteder kan have et højt indhold af olie, tungmetaller og andre miljøskadelige stoffer. Affaldsmængden fra autoværksteder er stor og indeholder mange typer af farligt affald, ligesom der er en betydelig risiko for jordforurening med især olie og tungmetaller. I selve bilerne og i en lang række af de bilplejemidler, reservedele og materialer, der benyttes på autoværksteder, indgår stoffer, der er optaget på Miljøstyrelsens liste over stoffer, der ud fra en miljø- og sundhedsmæssig vurdering er særligt betænkelige. Disse stoffer har stor betydning for arbejdsmiljøet, og spredes til miljøet ikke kun 2 VOC står for Volatile Organic Compounds; på dansk: letflygtige organiske stoffer 12

13 gennem forureningen direkte fra autoværkstedet, men også fra bilen i hele driftsfasen, og når den bliver skrottet /60/ Anvendelse af miljø- og sundhedsskadelige produkter I forbindelse med autoreparation og vedligeholdelse håndteres både et stort antal hjælpestoffer og produkter i bildele, der udskiftes eller repareres. Hjælpestoffer Det er karakteristisk for autobranchen, at der anvendes et meget stort antal hjælpestoffer. Hjælpestofferne kan udgøre et umiddelbart sundhedsmæssigt problem eller kan have skadevirkninger på det ydre miljø. I tabel er en liste over produkter, hvis miljø- og sundhedsmæssige skadevirkninger påkalder sig særlig opmærksomhed. Produkter i bildele Biler består ud over jern og metaller af en række materialer, der indeholder stoffer, som kan udgøre et sundhedsmæssigt problem ved direkte kontakt, og som udgør et særligt problem ved bortskaffelse. I tabel er anført væsentlige produkttyper, der udgør et sådant problem Affald Farligt affald Farligt affald fra autoværksteder udgøres typisk af : œ œ œ œ œ œ œ œ œ Brugte affedtningsmidler, smøremidler, rustbeskyttelse og diverse væsker Lakrester (ikke afhærdede) Slibestøv Kasserede opløsningsmidler Olie Brugte klude Akkumulatorer og elektronikdele Rester af lim og spartel/fugemasse Aerosoldåser Andet affald Opbevaring af affald Derudover vil der skulle bortskaffes brugte reservedele, skrot, dæk, tom emballage fra hjælpestoffer (er i nogle tilfælde farligt affald) samt almindelig dagrenovation. Affald oplagres normalt midlertidigt ved autoværkstedet, før det bortskaffes gennem de respektive affalds- og genbrugsordninger. Midlertidige oplag udgør en risiko for spild i forbindelse med omhældning, uheld ved påkørsler, hærværk mv. Der kan ved sådanne spild være risiko for forurening af jord og eventuelt grundvand samt vandmiljøet ved bortledning til kloak. 13

14 Tabel Produkter med problemstoffer og deres miljøpåvirkning/sundhedsmæssige virkninger PRODUKTER Rengøringsog plejemidler PROBLEM- STOFFER LAS 3 NPE 4 MILJØPÅVIRKNING/ SUNDHEDSMÆSSIG VIRKNING,UHQVQLQJVDQO JJHWQHGEU\GHVGHW PHVWH/$6PHQHQGHOHQGHULGHW VODPGHUEUXJHVWLOJ GQLQJDI ODQGEUXJVMRUG 13(QHGEU\GHVWLO13 GHUHU VY UWQHGE\GHOLJW13NDQRSKREHV LYDQGPLOM HWRJHUJLIWLJWIRUYDQG OHYHQGHRUJDQLVPHU Olieprodukter PAH 6 PAH ophobes i miljøet både i vand og på land. Det er giftigt for såvel organismer, der lever i vand, som for pattedyr. Indånding kan give anledning til lungekræft. Opløsningsmidler (bl.a. i affedtningsmidler, lak lim og spatelmasse) Benzin Hærdere til lak, lim og spartelmasse Benzen, toluen, acetone, trichlorethylen, styrenterpentin, blandingsfortynder osv. Benzen, toluen m.v. MTBE 7 Isocyanat LASstår for lineære alkylbenzen sulphonater 4 NPE står for nonylphenolethoxylater 5 NP står for nonylphenol 6 PAH står for polycyklisk aromatisk hydrocarbon 7 MTBE står for methyl tert-butyl ether Opløsningsmidler er brand- og eksplosionsfarlige. Kan medføre eksem ved hudkontakt. Mange opløsningsmidler kan ved indånding, selv ved lave koncentrationer, medføre kroniske hjerneskader. Ved længere tids påvirkning kan visse af opløsningsmidlerne medføre kræft. Nogle opløsningsmidler er giftige for organismer i vand og kan forårsage langtidsvirkninger i vandmiljøet. Flere kræftfremkaldende stoffer. Risiko for nedsivning til grundvandet. Muligt kræftfremkaldende. Kan irritere hud, øjne og åndedrætsorganer og kan give overfølsomhed. Kan være farligt eller giftigt ved indånding. Muligt kræftfremkaldende. Nogle kan være giftige over for vandlevende organismer. 14

15 Tabel Problemstoffer i bilmaterialer og deres miljøpåvirkning/sundhedsmæssige virkninger PROBLEM- STOFFER Flammehæmmere Blødgørere (phtalater, DEHP 8 ) Tungmetaller (kobber, krom, tin, zink, bly, cadmium) MATERIALER I BILER Plast Elektronikprodukter Tekstiler Undervognsbelægning PVC Elektronikdele Maling/lak Akkumulatorer m.v. PVC fx afballanceringsklodser MILJØPÅVIRKNING/ SUNDHEDSMÆSSIG VIRKNING Bromerede flammehæmmere kan spredes i miljøet ved bl.a. fordampning. Visse af stofferne er tungt nedbrydelige og opkoncentreres i fødekæden. Nogle har IRVWHUVND GHQGHRJPXOLJYLVKRUPRQIRUVW\U UHQGHHIIHNWHU Udvaskning af phtalater sker ved vask af biler, slitage og i regnvejr. Phtalater kan have langtidseffekter på vandlevende organismer. Nogle stoffer kan give skader på forplantningsevne og nogle er kræftfremkaldende i dyr. Tungmetaller, f.eks. bly, er giftige for både organismer, der lever i vand, og for pattedyr. Tungmetaller ophobes også i forskellige organismer Støj De fleste af værkstedsaktiviteterne giver anledning til støj. Støj udgør dels et problem for arbejdsmiljøet og dels for omgivelserne, især når værkstedet er placeret nær boliger eller arealer med anden støjfølsom anvendelse. Væsentlige støjkilder udgøres af: œ Trykluftsværktøj (vinkelsliber, excentersliber, rystepudser, luftnøgle, mejsel, boremaskine mv.) œ Eldrevne værktøjer (vinkelsliber, excentersliber, boremaskine, fræser, pudsemaskine mv.) œ Afprøvning af motorer œ Rullefelt œ Hammerslag œ Ventilatorer œ Kompressorer 8 DEHP står for Di(2-ethylhexyl)phthalat 15

16 œ Sandblæsning œ Højtryksrenser œ Vaskemaskiner (vaskehaller) Luft I branchen anvendes mange forskellige flydende kemikalier, der medfører afgivelse af farlige dampe til luften. Disse kemikalier udgør desuden et generelt miljøproblem i forbindelse med fremstilling og bortskaffelse. En række stoffer, der anvendes ved autoreparation, er flygtige ved almindelig rumtemperatur og udgør således en særlig risiko for afgivelse af dampe. Dette gælder i særlig grad de organiske opløsningsmidler, der kan være i maling/lak, affedtningsmidler, lim, spartelmasse, rustbeskyttelsesmidler og benzin. Desuden frembringes forskellige typer støv (metalstøv og støv af maling/lak) ved slibning og anden mekanisk afrensning. Væsentlige kilder til luftforurening udgøres af: œ Udstødningsgas œ Benzindampe œ Dampe fra affedtningsmidler œ Dampe fra rustbeskyttelses- og opløsningsmidler œ Dampe fra lim, spartelmasse, tætningsmasse og maling/lak œ Svejserøg œ Støv fra slibning af bremser og mekanisk afrensning i øvrigt œ Støv fra pudsning af overflader œ Metalstøv fra vinkelslibning På mindre værksteder uden lakering og undervognsbehandling er forureningen af det eksterne miljø beskeden, mens aktiviteterne generelt vil påvirke arbejdsmiljøet Spildevand Spildevand fremkommer især ved autovask, men også motorvask, rengøring af lokaler og rengøring efter spild kan være væsentlige kilder. Vand fra vask af bildele (bremser, motordele, gearkasser, bagtøj osv.) i vaskemaskine recirkuleres i stor udstrækning, og bortskaffes oftest som farligt affald. Desuden bortledes regnvand med indhold af snavs og eventuelle spild fra befæstede arealer til kloak. Brugen af højtryksrenser, hedtvandsrenser eller autovaskeanlæg medfører, at olien slås i meget små dråber - olien emulgerer, og derefter 16

17 er sværere at skille fra vandet. Desuden medfører anvendelse af affedtnings- og vaskemidler, at olien emulgerer i vandet. Vaskevand med indhold af vejsnavs, støv og olie/kemikalier bortledes almindeligvis til kloak via sandfang og olieudskiller. Affedtningsog vaskemidler i spildevandet kan nedsætte olieudskillerens evne til at tilbageholde olie. Spildevandet fra autovask kan blandt andet indeholde tungmetaller og PAH er 9 fra olie og tjæreprodukter, phthalat (DEHP 10 ) fra rustbeskyttelsesmidler og nonylphenolethoxylater (NPE 11 ), der kan stamme fra plastkomponenter, maling/lak, oliespild og bremsevæske /52/. DEHP og NPE er to af de stoffer/stofgrupper, der har været i fokus i de seneste års debat om anvendelse af kommunalt spildevandsslam i landbruget Litteratur vedrørende autobranchens miljøpåvirkninger Følgende publikationer kan være nyttige i forbindelse med identifikation af produkter og stoffer, der udgør særlige miljø- og sundhedsmæssige problemer. Se også litteraturlisten i afsnit 8. œ Kemisk arbejdsmiljø i autobranchen: Del 1 og 2, Arbejdsmiljøfondets forskningsrapporter /71/ œ Håndbog i renere teknologi på autoværksteder udarbejdet af Ry Kommune, Foreningen af Miljømedarbejdere i Kommunerne /66/ œ Keminøglen, Liste over kemiske produkter i autobranchen /70/ œ Miljøhensyn ved offentlige indkøb af biler /81/ œ Reduktion af biltransportens miljøbelastning med faktor 4 og faktor 10 /95/ 2.3 Miljøstyring Hvad er miljøstyring Et autoværksted kan af forskellige årsager ønske at tage værkstedets miljøforhold op til overvejelse. Det kan skyldes ændret lovgivning, klager fra naboer, påbud fra myndighederne, miljøafgifter, sparetiltag eller andet. I stedet for at løse miljøproblemer efterhånden som de opstår, kan man betragte værkstedets miljøforhold i større perspektiv. Det gøres ved en systematisk og planlagt indsats for at nedbringe ressourceforbruget og miljøbelastningen på en økonomisk forsvarlig måde. Det gøres gennem en kortlægning af den enkelte virksomheds miljøforhold, hvor arbejdsprocedurer bliver beskrevet, og ansvar og kompetence bliver fastlagt. Denne metode kaldes miljøledelse eller mil- 9 PAH står for polycyklisk aromatisk hydrocarbon 10 DEHP står for Di(2-ethylhexyl)phthalat 11 NPE står for nonylphenolethoxylater 17

18 jøstyring. Miljøindsatsen styres på denne måde af virksomheden selv gennem miljøansvarlig ledelse. I Danmark kan man blive certificeret efter ISO 14001, som er en international miljøledelsesstandard. Ligeledes kan man blive registreret under EUs EMAS-forordning. EMAS-forordningen er mere omfangsrig end miljøledelsesstandarden. F.eks. kræver EMASforordningen, at der udarbejdes og offentliggøres en miljøredegørelse. Fordele ved miljøstyring Fordele ved miljøstyring Miljøstyring kan give konkrete forbedringer for miljøet. Samtidig kan der være økonomiske fordele, når miljøhensynene inddrages i virksomhedernes øvrige ledelsesværktøjer som kvalitetsstyring, økonomistyring mv. En kritisk gennemgang af forbruget af råstoffer og hjælpestoffer kan afdække områder, hvor forurenende stoffer kan erstattes med andre, eller områder, hvor der kan spares på forbruget af stoffer. Ved øget daglig fokus på råvareudnyttelse, energieffektivitet mv. kan der opnås både miljømæssige og driftsøkonomiske fordele, f.eks. i forbindelse med bortskaffelse af affald og ved at lægge vægt på mulighederne for renere teknologi i forbindelse med nyinvesteringer. Renere teknologi behandles i afsnit 3. Forslag til tiltag fremkommer ofte som gode ideer fra medarbejderne, når de inddrages i en miljøgennemgang af værkstedet. Mange gange er det simple tiltag som god husholdning og omtanke, der kan give store besparelser ved reduceret forbrug af vand, energi og råvarer. Med forbrugernes stigende miljøbevidsthed vil virksomheder, der er aktive, offensive og åbne om deres miljøforhold, kunne opnå markedsfordele. Indførelse af miljøstyring kan også skabe grundlag for en positiv dialog med miljømyndighederne. Virksomheder, der indfører miljøstyring, vil ofte have lettere ved at opfylde de krav, der stilles fra myndighedernes side. Ved indførelse af miljøstyring på autoværkstedet anbefales det at inddrage arbejdsmiljø. Dette er efter de før nævnte officielle systemer (ISO og EMAS) frivilligt. De lovpligtige arbejdspladsvurderinger er et godt værktøj til at kortlægge arbejdsmiljøproblemer, som herefter kan indgå i miljøstyringssystemets aktiviteter til miljø- og arbejdsmiljøforbedringer Oversigt over værktøjer henvendt til autobranchen Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark (C.A.D.) har i samarbejde med Dansk Automobilhandler Forening (D.A.F.) og Autobranchens Bedriftssundhedstjenesten (BST) udarbejdet et værktøj til udvikling af miljøstyring og miljøhåndbøger til autoværksteder. Der 18

19 er udarbejdet et miljøstyringssystem, miljøhåndbøger og checkskemaer /88/. Foreningen af Auto- og Industrilakerere (FAI) har udarbejdet et kvalitets- og miljøstyringssystem, hvor formålet er at fremme indførelse af miljøstyring i auto- og industrilakererbranchen ved at integrere EMAS-tilpasset miljøstyring som en del af branchens kvalitetsstyringssystem KS 2000 /64/. Motorbranchens Arbejdsgiverforening (M.A.F.) har ligeledes udarbejdet et miljøstyringssystem. Hjælp til indførelse af miljøstyring Autoværksteder kan hente hjælp hos en række organisationer og firmaer til at indføre miljøstyring. œ Brancheforeningerne kan vejlede værkstedet eller formidle kontakt til andre relevante steder, hvor man kan hente assistance œ Autoværksteder med ansat personale skal være medlem af en Bedriftssundhedstjeneste (BST), som har stor viden om arbejdsmiljø. Autobranchens BST, Maler BST og lokale BST-centre tilbyder også vejledning. œ Kommunen œ TIC - Teknologiske Informationscentre - har i en årrække arbejdet aktivt med miljø i mindre danske virksomheder. TIC hjælper virksomheder i gang - gratis œ Leverandører kan oplyse om produkters miljøforhold œ Uddannelsessteder (AMU-centre, fagskoler m.m) œ Private rådgivende firmaer Litteratur vedrørende miljøstyring Følgende publikationer kan være nyttige i forbindelse med indførelse af miljøstyring. Disse publikationer er generelle og ikke direkte rettet til autobranchen, men kan være relevante at hente inspiration fra. Se også litteraturlisten i afsnit 8. œ Kom godt i gang virksomhedernes erfaringer med miljøledelse. Bogen giver en række gode råd til virksomheder, som står over for at skulle i gang med miljøstyring. Bogen beskriver de opgaver en virksomhed skal igennem med vægt på at videregive erfaringer om, hvordan man får tilrettelagt arbejdet fornuftigt og dermed kommer godt i gang /72/ œ Orientering fra Miljøstyrelsen, Nr. 12, Miljøstyring i mindre virksomheder kortlægningshåndbog /85/ œ Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 13, Miljøstyring i mindre virksomheder - miljøstyringshåndbog /86/ œ Miljøprojekt 332, Værktøj til evaluering af virksomheders miljøpræstation /104/ 19

20 œ Orientering fra Miljøstyrelsen, Nr. 4, Miljøstyring i små og mellemstore virksomheder. Fremgangsmåde og hjælpeværktøjer /87/ œ Håndbog i miljøstyring. FAI og Dansk Energianalyse, 1998 /64/ œ +nqgerjlplom VW\ULQJDIMRUGRJJUXQGYDQGVIRUXUHQLQJ)RU YHQWHVDWXGNRPPHLVHULHQ0LOM SURMHNWHU œ 0LOM VW\ULQJRJ0LOM KnQGERJL$XWREUDQFKHQ%LQG0LOM VW\ ULQJ%LQG0LOM %LQG$UEHMGVPLOM 8GJLYHWDI$XWREUDQ FKHQV%67&HQWUDOIRUHQLQJHQDI$XWRUHSDUDW UHUL'DQPDUN 'DQPDUNV$XWRPRELOIRUKDQGOHUIRUHQLQJRJ7UDQH'DQPDUN 20

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 25.08.2015 CVR-nummer 74888313 P-nummer 1002443167 Virksomhed Be-Ni Auto Adresse Brendstrupvej 46 Postnummer og

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 14.12.2015 CVR-nummer 27071708 P-nummer 1009767920 Virksomhed CP Auto Teknik V/Carsten Pedersen Adresse Møgelgårdsvej

Læs mere

ANMELDELSES- OG TILSYNSSKEMA VEDR. AUTOVÆRKSTEDER

ANMELDELSES- OG TILSYNSSKEMA VEDR. AUTOVÆRKSTEDER ANMELDELSES- OG TILSYNSSKEMA VEDR. AUTOVÆRKSTEDER (I henhold til bek. nr. 699 af 24/06 2011 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.) Dato for anmeldelse / tilsyn: Sag.nr.:

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 15.09.2015 CVR-nummer 77559515 P-nummer 1002523931 Virksomhed Adresse Jack Pot-Auto ApS Skanderborgvej 118A Postnummer

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 28.06.2016 CVR-nummer 35947817 P-nummer Virksomhed Jyllands-Posten A/S Adresse Gunnar Clausens Vej 60 Postnummer

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Pierre.dk Autolakering A/S. mads@pierre.dk

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Pierre.dk Autolakering A/S. mads@pierre.dk Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 09.09.2015 CVR-nummer 15000295 P-nummer Virksomhed Pierre.dk Autolakering A/S Adresse Herredsvej 62 Postnummer

Læs mere

START AF NY VIRKSOMHED..?

START AF NY VIRKSOMHED..? START AF NY VIRKSOMHED..? i Holstebro Kommune.Tænk på miljøet fra start! Går du med overvejelser om at starte en ny virksomhed i Holstebro Kommune? Har du hovedet fuld af tanker omkring forretningsplan,

Læs mere

Anmeldelsen skal være forvaltningen i hænde senest 4 uger før etableringen, udvidelsen eller ændringen påtænkes gennemført.

Anmeldelsen skal være forvaltningen i hænde senest 4 uger før etableringen, udvidelsen eller ændringen påtænkes gennemført. Side 1 af 5 Sendes til Skive Kommune Teknisk Forvaltning Rådhuspladsen 2 7800 Skive Anmeldelse af autoværksted (Jf. Bekendtgørelseom miljøkraviforbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.,

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 07.12.2015 CVR-nummer 13783934 P-nummer 1000624355 Virksomhed Hjort`s Auto V/Lars Ingvar Hjort Adresse Damagervej

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02. september 2015 CVR-nummer 14513884 P-nummer - Journal nr. 13/032810 Virksomhed Adresse Postnummer og by Dinitrol

Læs mere

Vejledning om miljøforhold i autobranchen. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00

Vejledning om miljøforhold i autobranchen. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Vejledning om miljøforhold i autobranchen Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Marts 2012 Forord Denne vejledning henvender sig primært til autobranchen

Læs mere

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet med denne forskrift

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Januar 2013 Indledning Disse regler skal sikre en miljømæssig forsvarlig opbevaring af olie og kemikalier. Dermed kan risikoen for

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 31.08.2015 CVR-nummer 31811856 P-nummer 1014931321 Virksomhed Hr. Sørensen's Garage v/daniel Sørensen Adresse

Læs mere

Forskrift for vaskepladser i Rebild Kommune

Forskrift for vaskepladser i Rebild Kommune Forskrift for vaskepladser i Rebild Kommune Forskrift for etablering, indretning og drift af vaskepladser i Rebild Kommune Baggrund og lovgivning Mange vaskepladser er med tiden blevet utætte, er ikke

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 05.08.2015 CVR-nummer 32876498 P-nummer 1016068310 Virksomhed Adresse Bovbjerg Autoteknik v/nick Bovbjerg Engtoften

Læs mere

Anmeldelsesskema for nyetablerede autoværksteder Journalnumre Virksomhedens navn

Anmeldelsesskema for nyetablerede autoværksteder Journalnumre Virksomhedens navn Anmeldelsesskema for nyetablerede autoværksteder Journalnumre Virksomhedens navn Adresse Matr. nr. Ejer af værkstedet Ejer af ejendommen Kontaktperson Antal ansatte på værksted Arbejdstider på værksted

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 07.09.2015 CVR-nummer 27565174 P-nummer 1002367437 e-doc journal nr. 13/027588 Virksomhed Thomas Svendsen Autoreparation

Læs mere

Miljøtilsynsrapport. Virksomhedstype: Bilsalg Autoværksted

Miljøtilsynsrapport. Virksomhedstype: Bilsalg Autoværksted POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK -- Fousing Autoværksted Klosterhedevej 36 Fousing Kirkeby 7600 Struer Att. Lars Hvingelby DATO:13-08-2015

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 23.09.2015 CVR-nummer 10118247 P-nummer 1000020940 Virksomhed Schous Auto Adresse Holme Ringvej 139 Postnummer

Læs mere

Opbevaring af farlige stoffer

Opbevaring af farlige stoffer Opbevaring af farlige stoffer Undgå uheld og forureninger Virksomheden bør altid ved opbevaring af farlige stoffer forsøge at reducere risikoen for uheld med efterfølgende forureninger. Ved at følge de

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02.05.2016 CVR-nummer 35974784 P-nummer 1019668025 Virksomhed AROS Speedshop, alt i motorcykler Adresse Rudolfgårdsvej

Læs mere

Anmeldelse af autoværksted

Anmeldelse af autoværksted Sendes til: Sønderborg Kommune Erhverv & Affald Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Anmeldelse af autoværksted Før du etablerer et autoværksted, skal du anmelde det til miljøafdelingen. Det samme gælder, hvis

Læs mere

Uggerhøj Nord ApS Søndergade 250B 9900 Frederikshavn Att.: Poul Holst og Carl Johan Andersen. og

Uggerhøj Nord ApS Søndergade 250B 9900 Frederikshavn Att.: Poul Holst og Carl Johan Andersen.   og Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Uggerhøj Nord ApS Søndergade 250B 9900 Frederikshavn Att.: Poul Holst og Carl Johan Andersen Tlf. +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 05.08.2015 CVR-nummer 27121772 P-nummer 1003659363 Virksomhed Adresse Kirk Auto v/ Martin Gronemann Jensen Engtoften

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 27.08.2015 CVR-nummer 21679992 P-nummer 1019299283 Virksomhed Adresse Postnummer og by Ivan Auto Møgelgårdsvej

Læs mere

Miljøledelse Husdyrbrug

Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse på husdyrbrug er lettere end du tror... Vil du gavne miljøet - og spare penge? Miljøstyrelsen har udviklet et miljøledelsesværktøj, som kan hjælpe husdyrbrug gennem

Læs mere

A-10 Auto Energivej Sæby Att.: Jan Hugo Larsen. Sendt via:

A-10 Auto Energivej Sæby Att.: Jan Hugo Larsen. Sendt via: Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A-10 Auto Energivej 17 9300 Sæby Att.: Jan Hugo Larsen Tlf. +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Sendt via:

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 5. oktober 2015 CVR-nummer 44883112 P-nummer 1001859876 e-doc journal nr. 13/026874 Virksomhed Via Biler A/S Adresse

Læs mere

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Olie- og benzinudskillere i Syddjurs Kommune Hvad er en olie- og benzinudskiller? Begrundelse for krav om olie og benzinudskillere Benzin

Læs mere

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning Opbevaring af olier og kemikalier Vejledning Indledning Ved opbevaring af olie og kemikalier er der risiko for forurening af jord, grundvand, søer og vandløb samt utilsigtet tilledning til kloaksystemer.

Læs mere

Syvsten Karosseri og Autolak Kennedyvej 14 9300 Sæby. Sendt via mail: syvsten@pc.dk

Syvsten Karosseri og Autolak Kennedyvej 14 9300 Sæby. Sendt via mail: syvsten@pc.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Syvsten Karosseri og Autolak Kennedyvej 14 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Sendt via

Læs mere

Miljøbelastning ved manuel bilvask

Miljøbelastning ved manuel bilvask Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 (Omtryk - 02-09-2016 - Opfølgning på foretræde vedlagt) MOF Alm.del Bilag 591 Offentligt Miljøbelastning ved manuel bilvask Landemærket 10, 5. Postboks 120 1004 København

Læs mere

Hvad betyder kodenummeret på emballagen?;

Hvad betyder kodenummeret på emballagen?; Dansk Forening for Rosport Lak Sikkerhedsregler for lak På arbejde lak og tilsvarende Hvad betyder kodenummeret på emballagen?; Blanding Sikkerhed 4-5 produkter, der anvendes til lakarbejde, findes en

Læs mere

Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier

Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier BAGGRUND OG FORMÅL Håndtering og opbevaring af olie og kemikalier skal foregå miljømæssigt forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand,

Læs mere

Generelt om olie- og benzinudskillere. Teknik og Miljøafdelingen i Silkeborg Kommune

Generelt om olie- og benzinudskillere. Teknik og Miljøafdelingen i Silkeborg Kommune 1 Generelt om olie- og benzinudskillere Teknik og Miljøafdelingen i Silkeborg Kommune 2 1. Hvor skal der etableres olie- og benzinudskilleranlæg? Olie- og benzinudskilleranlæg skal etableres hvor der forekommer

Læs mere

Citroën - Auto-Huset Søndergade 250B 9900 Frederikshavn. Att.: Poul Holst [ph@uggerhoej.dk]

Citroën - Auto-Huset Søndergade 250B 9900 Frederikshavn. Att.: Poul Holst [ph@uggerhoej.dk] Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 Citroën - Auto-Huset Søndergade 250B Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Att.: Poul Holst [ph@uggerhoej.dk] 17. november

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 05.11.2015 CVR-nummer 20219785 P-nummer 1016981334 e-doc journal nr. 13/029262 Virksomhed Lakspecialisten Syd

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 26.05.2016 CVR-nummer 36917334 P-nummer 1020470263 Virksomhed Skorstensgaard Adresse Jens Juuls Vej 11 Postnummer

Læs mere

Overfladebehandling med vandige og 2-k vådmaling. Sikkerhed & Miljø

Overfladebehandling med vandige og 2-k vådmaling. Sikkerhed & Miljø Overfladebehandling med vandige og 2-k vådmaling Sikkerhed & Miljø Sikkerhed og miljø Malinger med organiske opløsningsmidler, benævnt konventionelle malinger, indeholder en lang række af stoffer og væsker,

Læs mere

Bedste tillgængelige teknikker (BAT) i autoværksteder

Bedste tillgængelige teknikker (BAT) i autoværksteder Bedste tillgængelige teknikker (BAT) i autoværksteder TemaNord 2007:544 Bedste tillgængelige teknikker (BAT) i autoværksteder TemaNord 2007:544 Nordisk Ministerråd, København 2007 ISBN 978-92-893-1516-6

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for. Titan Lastvogne A/S

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for. Titan Lastvogne A/S SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for Titan Lastvogne A/S Titan Lastvogne A/S CVR nr.: 55164711 Motelvej 4, 2690 Karlslunde P nr.:

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.1)

Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.1) (Den sammensatte version) BEK 699 af 24/06/2011 + BEK 454 af 30/04/2013 Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.1) I medfør af 7, stk. 1, 7 b, 16, stk. 1

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune 1. Baggrund og lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 17. november CVR-nummer 30811356 P-nummer 1013564228 e-doc journal nr. 15/013916 Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Retningslinjer for indretning og drift af olie- og benzinudskillere og sandfang

Retningslinjer for indretning og drift af olie- og benzinudskillere og sandfang Retningslinjer for indretning og drift af olie- og benzinudskillere og sandfang 1. Formål Formålet med en udskiller er at fjerne olie- og benzinrester fra spildevandet. Olie og benzin i spildevandet kan

Læs mere

olie- og benzinudskillere og sandfang

olie- og benzinudskillere og sandfang Vejledning i drift og vedligeholdelse af olie- og benzinudskillere og sandfang Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Indledning Formålet med denne vejledning er at sikre, at sandfang samt olie- og benzinudskillere

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Autonord v/mohammad Reza Sakhizada. Bildoktor666@hotmail.

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Autonord v/mohammad Reza Sakhizada. Bildoktor666@hotmail. Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 25.08.2015 CVR-nummer 28152000 P-nummer 1016230843 Virksomhed Autonord v/mohammad Reza Sakhizada Adresse Randersvej

Læs mere

Basistilsyn regelmæssigt forekommende, med en frekvens bestemt ud fra bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Basistilsyn regelmæssigt forekommende, med en frekvens bestemt ud fra bekendtgørelse om miljøtilsyn. Karsten Iwersen A/S Traktor & Entreprenørmaskiner Søgårdvej 15 6200 Aabenraa Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 29-03-2016 Sagsnr.: 15/30850 Dok.løbenr.: 294485/15

Læs mere

Kortlægningsskema Tillæg til APV værksted. Arbejdspladsvurdering for Pladeværksted

Kortlægningsskema Tillæg til APV værksted. Arbejdspladsvurdering for Pladeværksted Kortlægningsskema Tillæg til AV værksted Arbejdspladsvurdering for ladeværksted Hvordan bruges AV skemaerne En AV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal et autoværksted som minimum benytte

Læs mere

Farlige stoffer og materialer om bord i skibe

Farlige stoffer og materialer om bord i skibe Farlige stoffer og materialer om bord i skibe I denne pjece kan du læse om de forholdsregler, du skal tage for at undgå skadelige påvirkninger, når du arbejder med stoffer og materialer. Det kan fx være

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 09.03.2016 CVR-nummer 88747518 P-nummer 1002801761 Virksomhed Mazda & Suzuki v/kaj Hansen Adresse Tinghøjvej 92

Læs mere

6. Stoffer og materialer

6. Stoffer og materialer Undgå rygning og brug af åben ild (svejsning mv.). Sørg for effektiv ventilation. Brug egnet åndedrætsværn, hvis det ikke på anden måde er muligt at undgå indånding af dampene. Stå ikke lænet ind over

Læs mere

Formål og indhold. Del 2: Praktiske værktøjer til at substituere farlige stoffer og materialer med mindre farlige stoffer og materialer

Formål og indhold. Del 2: Praktiske værktøjer til at substituere farlige stoffer og materialer med mindre farlige stoffer og materialer Indledning Formål og indhold Denne mappe er et hjælpeværktøj for autoværksteder. Mappen indeholder en praktisk om udarbejdelse af lovpligtige arbejdspladsbrugsanvisninger samt en række værktøjer til at

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Forskrift for opbevaring af flydende farligt affald og råvarer

Forskrift for opbevaring af flydende farligt affald og råvarer Forskrift for opbevaring af flydende farligt affald og råvarer Lemvig K o mm u n e Natur & Miljø Januar 2012 Baggrund Flydende farligt affald, færdigvarer og råvarer skal opbevares miljømæssig forsvarligt

Læs mere

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune.

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskriften er udarbejdet i henhold til 6 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 367 af 10. maj

Læs mere

FORSKRIFT FOR HÅNDTERING OG OPBEVARING AF OLIE OG KEMIKALIER. teknik & miljø STEVNS KOMMUNE TEKNIK & MILJØ 1. MAJ 2017 FORSKRIFT

FORSKRIFT FOR HÅNDTERING OG OPBEVARING AF OLIE OG KEMIKALIER. teknik & miljø STEVNS KOMMUNE TEKNIK & MILJØ 1. MAJ 2017 FORSKRIFT STEVNS KOMMUNE TEKNIK & MILJØ FORSKRIFT FOR 1. MAJ 2017 HÅNDTERING OG OPBEVARING AF OLIE OG KEMIKALIER FORSKRIFT Formålet med denne forskrift er at sikre, at håndtering og opbevaring af olie og kemikalier

Læs mere

Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier

Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier Produkter, affald m.v. teknik og miljø Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier i Horsens Kommune Produkter, affald m.v. Regulativet for opbevaring

Læs mere

Virksomhederne skal være mere påpasselig, når spildolie hældes over i spildolietanken

Virksomhederne skal være mere påpasselig, når spildolie hældes over i spildolietanken Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Volkswagen Frederikshavn, A/S Knud Uggerhøj Søndergade 246 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr.

Læs mere

Frederikshavn Kommune

Frederikshavn Kommune Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Rasi Maskinfabrik v/lars Jacobsen Snedkergårdsvej 24 9300 Sæby Att.: Lars Jacobsen Tlf. +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Br.: Autobranche virksomhed.

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Br.: Autobranche virksomhed. Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 20.06.2016 CVR-nummer 29634203 P-nummer 1012386172 Virksomhed Aarhus Industri- og Autolakering ApS Adresse Fabrikvej

Læs mere

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner.

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. 4.1. Anvendelsesområde Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. 4.2. Beskrivelse af de væsentligste

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 07.07.2015 CVR-nummer 82876219 P-nummer 1002657768 Virksomhed Jørn Glad A/S Adresse Høgemosevænget 13 Postnummer

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 10.12.2015 CVR-nummer 27757979 P-nummer 1002100405 Virksomhed BG Service center Adresse Jens Juuls Vej 28 Postnummer

Læs mere

FORSLAG TIL PLAN FOR MILJØTILSYN GENTOFTE KOMMUNE

FORSLAG TIL PLAN FOR MILJØTILSYN GENTOFTE KOMMUNE NATUR OG MILJØ FORSLAG TIL PLAN FOR MILJØTILSYN 2017-2020 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.08.2015 CVR-nummer 33162936 P-nummer 1017478407 e-doc journal nr. 13/026855 Virksomhed Shell Service Adresse

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner 4. udgave, juli 2013 Grafisk produktion: Kommunikation, Esbjerg Kommune Teknik & Miljø. Industrimiljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg

Læs mere

Brugeren af udskillere og sandfang er ansvarlig for, at der ikke sker uhensigtsmæssige udledninger.

Brugeren af udskillere og sandfang er ansvarlig for, at der ikke sker uhensigtsmæssige udledninger. Januar 2014 1 Formålet med denne vejledning er at sikre, at olie- og benzinudskillere (herefter udskiller) samt sandfang IKKE giver anledning til forurening af jord og grundvand, tilstopning eller tæring

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 16.08.2016 CVR-nummer 32274943 P-nummer 1015357513 Virksomhed Tilst Bilcenter ApS Adresse Græsvangen 10 Postnummer

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Vindues rens. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Vindues rens. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. Handelsnavn Leverandør Vindues rens Nymann Kemi A/S Nyhåbsvej 2 8560 Kolind Tlf.: 86 39 18 00 Fax.: 86 39 15 74 2. Fareidentifikationer. Sundhed/miljø

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02.06.2016 Journal nr. 13/031800 CVR-nummer 25926196 Virksomhed Adresse Samsø Grønt A/S Industrivej 10, 8305 Samsø

Læs mere

I ønsker, at vaskehallen skal være i drift alle dage i tidsrummet fra kl. 07:00 22:00.

I ønsker, at vaskehallen skal være i drift alle dage i tidsrummet fra kl. 07:00 22:00. Nordkystens Autocenter A/S H P Christensens Vej 8 3000 Helsingør info@helsingor.peugeot.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Cvr nr. 64 50 20 18 Sagsnr. 16/15035

Læs mere

Miljøvejledning for autoværksteder i Odder Kommune

Miljøvejledning for autoværksteder i Odder Kommune Miljøvejledning for autoværksteder i Odder Kommune Natur og Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder 17-07-2009 Sags Id. 727-2009-92024 Sagsbeh. Peter Aaen Erichsen Tlf. 8780 4057 peter.erichsen@odder.dk Dok id.

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. G. S. V. Materieludlejning A/S. og

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. G. S. V. Materieludlejning A/S. og Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 23.03.2016 CVR-nummer 87945928 P-nummer 1003220077 e-doc journal nr. 13/026468 Virksomhed G. S. V. Materieludlejning

Læs mere

Autoværkstedsbekendtgørelsen

Autoværkstedsbekendtgørelsen Autoværkstedsbekendtgørelsen 1 Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder For yderligere oplysninger kontakt egen kommunes miljøafdeling. Udviklet i samarbejde

Læs mere

Skagen Auto Service Hans Baghs Vej Skagen Att.: Kurt Larsen. Sendt via mail:

Skagen Auto Service Hans Baghs Vej Skagen Att.: Kurt Larsen. Sendt via mail: Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Skagen Auto Service Hans Baghs Vej 30 9990 Skagen Att.: Kurt Larsen Tlf. +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498

Læs mere

DHB-Teknik ApS De hvide Busser A/S Att.: Tim Valbøll

DHB-Teknik ApS De hvide Busser A/S Att.: Tim Valbøll DHB-Teknik ApS De hvide Busser A/S Att.: Tim Valbøll Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 18.02.2016 Sagsnr.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kildeagervej 14 Postnr./by: 2690 Karlslunde BBR-nr.: 253-051639 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 03.03.2016 CVR-nummer 18300702 P-nummer 1007860443 Virksomhed Juel Auto Adresse Græsvangen 12 Postnummer og by

Læs mere

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune Forskrift for FACADEBEHANDLING i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for facadebehandling i københavns kommune Denne forskrift er udstedt i henhold til 18 i bekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 om

Læs mere

Miljøtilsyn hos Poul EJ Biler v/poul Erik Jensen, Eriksborgvej 86, 8600 Silkeborg

Miljøtilsyn hos Poul EJ Biler v/poul Erik Jensen, Eriksborgvej 86, 8600 Silkeborg Poul EJ Biler v/poul Erik Jensen Eriksborgvej 86 8600 Silkeborg Att.: Poul Erik Jensen pejauto@gmail.com 12. oktober 2016 Miljøtilsyn hos Poul EJ Biler v/poul Erik Jensen, Eriksborgvej 86, 8600 Silkeborg

Læs mere

Uddannelse af driftsansvarlige energirigtig drift VAND. Jørn Bødker og Peter Poulsen Energi og Klima

Uddannelse af driftsansvarlige energirigtig drift VAND. Jørn Bødker og Peter Poulsen Energi og Klima Uddannelse af driftsansvarlige energirigtig drift VAND Jørn Bødker og Peter Poulsen Energi og Klima HVORFOR SKAL VI SPARE PÅ VANDET? Det koster fra 20 til 80 kr. pr. m 3 Ressourcer Vandløb løber tør om

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

Vejledning for indretning og drift af olieudskilleranlæg i Skive Kommune

Vejledning for indretning og drift af olieudskilleranlæg i Skive Kommune Vejledning for indretning og drift af olieudskilleranlæg i Skive Kommune Skive Kommune August 2005 Indholdsfortegnelse 1. Sandfang og olieudskillere... 2 1.1 Hvor skal der være olieudskilleranlæg... 2

Læs mere

Vejledning om opbevaring og håndtering af kemikalier, olie og farligt affald

Vejledning om opbevaring og håndtering af kemikalier, olie og farligt affald Vejledning om opbevaring og håndtering af kemikalier, olie og farligt affald Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Juni 2012 Forord Denne vejledning henvender

Læs mere

Tilslutningstilladelse til vaskeplads hos HOFOR A/S, Smedeholm 1 og 4

Tilslutningstilladelse til vaskeplads hos HOFOR A/S, Smedeholm 1 og 4 til vaskeplads hos HOFOR A/S, Smedeholm 1 og 4 1 Stamdata for HOFOR A/S Smedeholm 1 og 4 Virksomhedens navn og adresse HOFOR A/S Smedeholm 1+4 2730 Herlev Kommune CVR nr. og p nr. CVR nr. 10073022 P-nr.

Læs mere

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8 NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige dyrehold overholder

Læs mere

AUTOVÆRKSTEDSBEKENDTGØRELSEN

AUTOVÆRKSTEDSBEKENDTGØRELSEN AUTOVÆRKSTEDSBEKENDTGØRELSEN For yderligere oplysinger kontakt kommunes miljøafdeling. Udviklet i samarbejdet mellem Sønderborg Kommune og HANSENBERG HANSENBERG Illustrator: Daniel Nielsen. Layout og design:

Læs mere

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende.

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende. S i k k e r t N y t NYHEDSBREV FOR SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER I DANSK METAL. NR 3. AUGUST 2003 Farlige kemikalier Arbejdet med farlige kemikalier kan give kræft eller alvorlige hjerneskader. De giftige stoffer

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 04.09.2015 CVR-nummer 18036800 P-nummer 1000079630 Virksomhed Nellemann Århus Adresse Jens Juuls Vej 14 Postnummer

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 64-60

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 64-60 Opgavens art: Opgaveformulering: Fagområde: Opgavens varighed: Spørgsmål vedr. sikkerhed, arbejdsmiljø, materialer og proces Giv en skriftlig besvarelse på en række teoretiske spørgsmål Hærdeplast 4 lektioner

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olier, kemikalier og miljøfarlige væsker. Hvis uheldet er ude! Omfatter råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald

Forskrift for opbevaring af olier, kemikalier og miljøfarlige væsker. Hvis uheldet er ude! Omfatter råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald Hvis uheldet er ude! Opdager du spild af olie eller kemikalier, som kan brede sig til luft, jord, grundvand, søer, vandløb eller kloak, skal du straks ringe 112 og så vidt muligt stoppe uheldet. Forskrift

Læs mere