Check på rengøringsvogne og -maskiner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Check på rengøringsvogne og -maskiner"

Transkript

1 1 af :33 Check på rengøringsvogne og -maskiner OBS: Henvisningerne i den elektroniske udgave af publikationen er opdateret i forhold til den trykte udgave. RENE LINJER I ARBEJDSMILJØET Rengøringsbranchen anmelder hvert år et stort antal arbejdsskader. Arbejdstilsynet har derfor valgt at gennemføre indsatsen "Rene linjer i arbejdsmiljøet" i 1998 for at forbedre sikkerheds- og sundhedsforholdene i branchen. Indsatsen, der er planlagt i samarbejde med Branchesikkerhedsrådet for service- og tjenesteydelser (Branchearbejdsmiljørådet for service og tjenesteydelser), er led i opfølgningen på arbejdsministerens handlingsprogram for et rent arbejdsmiljø år Bedre rengøringsvogne og gulvrengøringsmaskiner, og mere udbredt brug af dem, kan medvirke til at begrænse de sikkerheds- og sundhedsskadelige påvirkninger af de ansatte under rengøringsarbejdet. Arbejdstilsynet har derfor udarbejdet denne folder som en hjælp til vurderingen af, om sådanne vogne og maskiner opfylder kravene i arbejdsmiljølovgivningen. Foruden egentlige krav indeholder folderen også anbefalinger til hensigtsmæssigt design af rengøringsvogne og gulvrengøringsmaskiner (herefter kaldet rengøringsmaskiner) til almindelig rengøring af hårde gulve. Når der i teksten anvendes bør, er det bl.a. udtryk for, at hensigtsmæssigt design på nogle områder afhænger af situationen og stedet, hvor rengøringsvognen eller rengøringsmaskinen skal bruges. Hvis der er begrænsede eller særlige anvendelsesmuligheder for vognen eller maskinen, skal dette være oplyst i leverandørbrugsanvisningen. Folderen indeholder desuden tre checklister - en til rengøringsvogne, en til rengøringsmaskiner med gående fører og en til rengøringsmaskiner med siddende fører. Listerne kan bruges til at checke, om rengøringsvogne og -maskiner opfylder de sikkerheds- og sundhedsmæssige krav og anbefalinger. Folderen er samtidig et værktøj, som kan bruges af lejere af rengøringsvogne og -maskiner samt af arbejdsmiljøorganisationer og ansatte, når de skal indkøbe nye vogne og maskiner eller vurdere, om eksisterende vogne og maskiner er hensigtsmæssige. I den sammenhæng er det vigtigt også at være opmærksom på, at vognen eller maskinen skal passe i størrelse, dimension og vægt til de lokaliteter, hvor den skal bruges. Sådan bruges checklisterne Før hver checkliste er beskrevet de krav og anbefalinger, som gælder for henholdsvis rengøringsvogne og rengøringsmaskiner. Spørgsmålene i checklisterne kan besvares med Ja, Nej, Undersøges nærmere og Ikke relevant. Først når alle relevante spørgsmål kan besvares med Ja, kan vognen eller maskinen anses for at være sikkerheds- og sundhedsmæssigt korrekt konstrueret. Der sættes ét kryds ud for hvert spørgsmål ud fra følgende kriterier: Ja-rubrikken anvendes, når spørgsmålet uden forbehold kan besvares med et ja. Nej-rubrikken udfyldes, når rengøringsvognen eller -maskinen ikke opfylder kravet eller anbefalingen. Rubrikken Undersøges nærmere udfyldes, hvis der er tvivl om, hvorvidt kravet eller

2 2 af :33 anbefalingen er opfyldt. Der sættes ligeledes kryds i denne rubrik, hvis der er tvivl om, hvordan forholdet kan ændres, for at kravet eller anbefalingen kan efterleves. Rubrikken Ikke relevant anvendes kun, når spørgsmålet ikke er relevant for den pågældende vogn eller maskine. I rubrikken Bemærkninger beskrives alle forhold, som ikke er nævnt i listen, men som er relevante for vurderingen. Desuden er der afsat plads til, at den person, der udfylder listen, skriver under og samtidig angiver, hvem listen afleveres til, så det på et senere tidspunkt er muligt at finde den ansvarlige. RENGØRINGSVOGNE En rengøringsvogn er et teknisk hjælpemiddel og skal derfor opfylde kravene i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr juni 2008 om indretning af tekniske hjælpemidler (ny bekendtgørelse juni 2011 træder i kraft 15. december 2011). Producenter og leverandører af tekniske hjælpemidler er ansvarlige for, at den manuelle håndtering ved brugen af hjælpemidlerne kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Det skal derfor sikres, at den manuelle håndtering kan udføres i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1164/92 om manuel håndtering. Rengøringsvogne skal være hensigtsmæssigt indrettet i forhold til det arbejde, de skal bruges til, og i forhold til de personer, der skal arbejde med dem. Vognene skal have de nødvendige indstillingsmuligheder og leve op til en række ergonomiske krav, som sikrer, at de ansatte ikke belastes unødigt, når de skal skubbe, styre og arbejde med vognen. Det er derfor vigtigt, at rengøringsvognene er forsynet med ergonomiske kørehåndtag og letløbende hjul, og at løse redskaber kan fastgøres, så de ikke falder af. De redskaber, som bruges ofte, skal være placeret i hensigtsmæssig arbejdshøjde. Det er også vigtigt, at vognene er fri for ujævnheder og skarpe kanter, at de er nemme at gøre rene, og at de støjer og vibrerer så lidt som muligt under brug. At-vejledning A.1.15 Arbejdspladsens indretning og inventar oplyser om arbejdsområder og arbejdshøjder mv., mens At-vejledning D.3.1 Løft, træk og skub giver vejledning om vurdering af løft. Krav og anbefalinger Anvendelse Vognen skal være indrettet, så redskaber og materialer kan placeres, transporteres og bruges hensigtsmæssigt under arbejdet. Vognen skal være hensigtsmæssigt indrettet i forhold til arbejdsopgaven og i forhold til den eller de personer, der skal bruge den. Ved indsamling af affald skal affaldssække eller containere være placeret hensigtsmæssigt i forhold til den type affald, der skal indsamles. Tømning af papirkurve på vognen må ikke foregå over albuehøjde. Klargøring og tømning Redskaber skal kunne placeres og fastgøres til vognen, så de ikke falder af. Redskaber, der bruges ofte, skal kunne placeres inden for underarmsafstand (ca. 30 cm). Lette redskaber, der bruges sjældnere, skal kunne placeres i en afstand af op til 50 cm. Spande skal kunne stå ordentligt fast på vognen. De skal kunne placeres i passende højde på vognen i forhold til arbejdsopgaven og den person, der arbejder med vognen. Vognen bør derfor

3 3 af :33 kunne indstilles, så spandene kan stå i forskellige højder. Spande med vand skal nemt kunne placeres på og fjernes fra vognen. Spande på over syv liter skal kunne anbringes, så fyldning og tømning kan ske, uden at spanden løftes fra vognen, så tunge løft undgås. Ved levering skal der medfølge en brugsanvisning, som bl.a. skal indeholde en vejledning om korrekt placering af spande. Vognen skal være let at rengøre og opbevare. Kørehåndtag Kørehåndtag bør have en diameter på 3-4 cm. De bør kunne reguleres mellem 85 og 130 cm i højden, så de kan afpasses til førerens højde. De bør endvidere være placeret, så der er god plads til fingre og hænder, og så de kan betjenes i hensigtsmæssig afstand fra kroppen. Kørehåndtag skal være placeret, så føreren ikke støder benene mod vognen under brug. Kørehåndtag til én hånd skal have tilstrækkelig plads til hånden. De bør således være mindst 15 cm brede og de skal være placeret med en passende indbyrdes afstand. Hvis kørehåndtaget er indrettet til to hænder, bør det være mindst 45 cm bredt. Kørehåndtagene skal være stabile. De skal give et sikkert greb, og de må ikke være glatte eller kolde at holde på. Ved levering af rengøringsvognen skal der medfølge en brugsanvisning, som bl.a. bør indeholde vejledning om indstilling af højden på kørehåndtag. Hjul Hjul, der bruges på plane gulve, bør have faste ringe eller hårdt pumpede dæk. På nubrede gulve bør der bruges luftfyldte dæk. Hjul til kørsel på plant underlag bør have en diameter på mindst 10 cm. Ved kørsel med tunge byrder eller på ujævne underlag skal hjulene være større. Hjul, der skal køre på blødt underlag, som fx tæpper, bør være brede og have en stor diameter. Hjul bør have letløbende lejer, og de bør være nemme at gøre rene. De skal være svingbare, og det kan være hensigtsmæssigt, at hjulene længst væk fra føreren kan fastholdes i kørselsretningen. Mindst et af hjulene bør være forsynet med bremse. Presse OBS: Folderens afsnit om hånd- og fodbetjent presse er teknologisk forældet, fordi der i dag kan bruges rengøringsvogne med fx el-presse, og man kan også bruge metoder, der ikke kræver presse. Hvis vognen er forsynet med presse til mobgarner, bør der være mulighed for både fodbetjening og håndbetjening, så føreren selv kan vælge. Betjeningsanordninger til fod- eller håndpresse skal være lettilgængelige, og de skal være anbragt og udformet på en ergonomisk hensigtsmæssig måde. Anvendelse af pressen må ikke forringe vognens stabilitet. Mekanisk fodbetjening af presse Fodbetjente pressere bør have passende modstand (45-90 Newton). Fodbetjeningen bør ikke være

4 4 af :33 anbragt for højt. Ca. 15 cm over gulvniveau er passende. Trædeplader til fodbetjening bør være mindst 12 cm brede. Der bør være tilstrækkelig plads til foden både på og over pedalen. Fodbetjeningen bør være placeret, så den er let at nå, og så trykket kan ske med en nedadgående bevægelse. Mekanisk håndbetjening af presse Håndtaget bør være 3-4 cm i diameter og bør kunne betjenes i ca. 90 cm højde. Håndtaget bør kunne betjenes med et lille tryk, og der bør være passende modstand ved betjening (5-15 Newton). CHECKLISTE TIL RENGØRINGSVOGNE ANVENDELSE Kan vognen indstilles, så der kan opnås en hensigtsmæssig arbejdshøjde? Er der hensigtsmæssig rækkeafstand til fx håndtag og redskaber? Er vognen, når den er fuldt læsset, let at køre, styre og dreje på det underlag, hvor den skal bruges? Er vognen, når den er fuldt læsset, let at køre, styre og dreje på det underlag, hvor den skal bruges? KLARGØRING OG TØMNING Kan klargøring af vognen ske hensigtsmæssigt, så tunge løft undgås, fx når spandene skal fyldes? Kan tømning af spande ske hensigtsmæssigt uden tunge løft? Er vognen let at rengøre og opbevare? KØREHÅNDTAG Er kørehåndtagene korrekt udformet og placeret? Kan kørehåndtagene tilpasses føreren i højden? HJUL Er hjulenes diameter mindst 10 cm? Er hjulene i øvrigt hensigtsmæssige? PRESSE Er håndtag eller pedaler til pressen korrekt udformet og placeret? Kan pressen betjenes med passende kraft? Bemærkninger: Udfyldt den: Afleveret til: Ja Nej Undersøges nærmere Af: Ikke relevant RENGØRINGSMASKINER Som hovedregel skal nye gulvrengøringsmaskiner, der er leveret til brug efter den 1. januar 1995, opfylde Maskindirektivets krav. Det samme gælder for CE-mærkede tekniske hjælpemidler, der er leveret til brug efter den 1. januar Kravene er implementeret i dansk lovgivning i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr juni 2008 om indretning af tekniske hjælpemidler (ny

5 5 af :33 bekendtgørelse juni 2011 træder i kraft den 15. december 2011). En række af Maskindirektivets bestemmelser er uddybet i europæiske standarder (se Henvisninger). Producenter og leverandører af tekniske hjælpemidler er ansvarlige for, at anvendelsen af hjælpemidlerne kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Det skal derfor sikres, at også den manuelle håndtering ved arbejde med maskinen kan udføres i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1164/92 om manuel håndtering. Rengøringsmaskiner skal være hensigtsmæssigt indrettet, så de ansatte ikke bliver unødigt belastet, når de arbejder med dem. Ved at følge proceduren i CEN standarden DS/EN 614 kan man sikre sig, at ergonomiske hensyn er medtaget i produktudviklingsfasen. Fabrikanten skal i forbindelse med konstruktionen af en ny rengøringsmaskine foretage en risikovurdering jf. Maskindirektivets retningslinjer og DS/EN Maskinsikkerhed - Generelle principper for konstruktion - Risikovurdering og risikonedsættelse. Der henvises i den forbindelse også til DS/EN 614. I vurderingen skal der ikke kun tages hensyn til almindelig brug af maskinen. Det skal også overvejes, hvilken form for unormal brug man med rimelighed kan forvente. Nye rengøringsmaskiner er desuden omfattet af Lavspændingsdirektivet. Elektricitetsrådet kan give yderligere oplysninger herom. Krav og anbefalinger Klemning og væltning Det skal sikres, at der ikke er klemningsfare ved hjul, undervogn og håndtag under normal brug, fx ved rengøring i hjørner. Hvis der ved anvendelsen af maskinen er risiko for at komme i kontakt med farlige bevægelige maskindele, skal disse være afskærmet. Afskærmninger, som kan åbnes, skal være "overvågede", fx med en elektrisk anordning. Alternativt skal det sikres, at afskærmningerne kun kan fjernes ved brug af værktøj, nøgle e.l. Maskinen skal være tilstrækkelig stabil i forhold til den forventede anvendelse. Der må ikke være risiko for, at den vælter. Igangsætning og standsning Maskinen skal være indrettet med entydige start- og stopanordninger, og den skal være sikret mod utilsigtet igangsætning. Selvkørende maskiner bør være forsynet med nøgleafbryder eller tilsvarende anordning. Risikoen for, at føreren kan blive påkørt, skal minimeres. Det er især vigtigt ved maskiner med gående fører. Maskinen skal kunne nedbremses på forsvarlig måde, og den skal være forsynet med parkeringsbremse eller tilsvarende bremseanordning. Maskinen skal let kunne stoppes i en nødsituation. Selvkørende maskiner skal være forsynet med dødmandsfunktion, så maskinen stopper, når føreren slipper gashåndtaget eller -pedalen. Håndtag og betjeningsanordninger Håndtag og betjeningsanordninger bør udformes, så maskinen er let at køre og styre. Håndtagene skal være stabile og give et sikkert greb. De må ikke være glatte eller kolde at holde på. Der skal være tilstrækkelig plads til fingre eller hænder rundt om håndtagene. Betjeningsanordninger bør udformes, så de er naturligt placeret samt lette at nå og betjene.

6 6 af :33 Udformningen bør være i overensstemmelse med standarden DS/EN 894. Fingerbetjente anordninger, som fx knapper, bør have en passende modstand (3-10 Newton). Kontrolinstrumenter bør være lette at forstå, og de bør være placeret, så de er nemme at aflæse. Specielt for maskiner med gående fører Kørehåndtag bør have en diameter på 3-4 cm og bør kunne reguleres mellem 85 og 130 cm i højden, så de kan tilpasses førerens højde. Bredden på kørehåndtag til to hænder bør være ca. 45 cm. Kørehåndtag skal være placeret, så føreren ikke støder benene mod maskinen under brug. Gashåndtag bør være hensigtsmæssigt placeret i forhold til kørehåndtag, så man opnår gode arbejdsstillinger for hænder og arme. Specielt for maskiner med siddende fører Kørsel må kun kunne ske, når føreren befinder sig ved betjeningspladsen. Det kan fx sikres ved montering af sædekontakt. Maskinen skal have nødstop, som kan aktiveres, hvis andre stopanordninger svigter. Det skal være let at stige på og af maskinen, og betjeningsknapper o.l. bør være placeret hensigtsmæssigt, så de er lette at nå samt lette og logiske at betjene. Håndbetjente anordninger skal være placeret inden for optimalt område (se At-vejledning B.1.3 Maskiner og maskinanlæg). Førerpladsen skal kunne tilpasses føreren, så der opnås en hensigtsmæssig arbejdsstilling. Der skal være plads nok ved førerpladsen til at sikre tilstrækkelig bevægelsesfrihed, så maskinen er hensigtsmæssig at styre og sikker i brug. Det skal sikres, at føreren ikke sidder i en for fastlåst arbejdsstilling, da det kan medføre træthed og utilpashed. Sædet skal være hensigtsmæssigt udført, så der opnås god støtte for lænd og ryg. Polstringen skal tillade huden at ånde. Sædet skal kunne indstilles i forhold til pedaler og rat eller styreanordning. Displays bør udformes i overensstemmelse med standarden DS/EN 894. Klargøring Maskinen skal kunne påfyldes vand og sæbe, samt kunne tømmes for spildevand, på en hensigtsmæssig måde uden tunge løft. Maskinen skal nemt kunne rengøres efter brug. Leverandøren skal sikre, at opladning af batterier kan foretages forsvarligt. Leverandøren skal endvidere oplyse, hvordan batterierne skal oplades og om pligt til advarselsskiltning, placering af ladestation samt ventilation. Brugsanvisning Nye maskiner skal leveres med en brugsanvisning på dansk. Den skal som minimum indeholde oplysninger om: 1. Klargøring og ibrugtagning ved levering 2. Støj og vibrationer 3. Maskinens vægt 4. Ergonomiske forhold 5. Mærkning (mærkningen skal vises og forklares) 6. Maskinens funktioner 7. Betjening og anvendelse, herunder påfyldning, tømning samt udskiftning af tilbehør

7 7 af :33 8. Eftersyn, vedligeholdelse og reparation 9. Særlige sikkerhedsforhold 10. Opladning. Påvirkning af føreren Hvis maskinen anvendes i en proces, hvor der afgives støv, gasser og aerosoler, skal disse opsamles effektivt, så føreren ikke påvirkes. Maskinen skal afgive så lidt støj som muligt. Støj Hvis lydtrykniveauet på nye maskiner ligger under 70 db(a), skal det fremgå af brugsanvisningen. Hvis lydtrykniveauet på nye maskiner overstiger 70 db(a), skal det målte niveau oplyses i brugsanvisningen. Hvis lydeffektnivauet på nye maskiner overstiger 85 db(a), skal det målte niveau oplyses i brugsanvisningen. Vibrationer Leverandøren har pligt til at levere maskiner med lav vibrationsstyrke. Sæde og håndtag skal vibrere så lidt som muligt. Hvis håndtagene på nye maskiner vibrerer mindre end 2,5 m/s2, skal det fremgå af brugsanvisningen. Hvis håndtagene på nye maskiner vibrerer mere end 2,5 m/s2, skal vibrationsstyrken oplyses i brugsanvisningen. Hvis sædet på nye maskiner vibrerer mindre end 0,5 m/s2, skal det fremgå af brugsanvisningen. Hvis sædet på nye maskiner vibrerer mere end 0,5 m/s2, skal vibrationsstyrken oplyses i brugsanvisningen. Mærkning Nye rengøringsmaskiner skal være CE-mærket og være forsynet med mærkeskilt, der bl.a. angiver fabrikantens navn og adresse samt maskinens fremstillingsår. Ved levering af nye maskiner skal der medfølge en dansksproget EF-overensstemmelseserklæring. CHECKLISTE TIL MASKINER MED GÅENDE FØRER Er støjniveauet lavt? Er vibrationsstyrken fra håndtagene lav? KLEMNING OG VÆLTNING Er bevægelige maskindele, hvor der er fare for klemning, afskærmede? Er føreren beskyttet mod klemning af hænder og fødder? Er maskinen stabil, så den ikke kan vælte under normal anvendelse? IGANGSÆTNING OG STANDSNING Er der dødmandsbetjening på håndtag til fremdrift og bak, så maskinen standser, når håndtaget slippes? Er maskinen forsynet med entydig stopanordning? Ja Nej Undersøges nærmere Ikke relevant

8 8 af :33 Kan maskinen afbremses med drifts- og parkeringsbremse? HÅNDTAG OG BETJENINGSANORDNINGER Kan kørehåndtagene tilpasses i højden og er de hensigtsmæssigt placeret? Er gashåndtaget hensigtsmæssigt udformet og placeret? Kan øvrige betjeningsknapper, håndtag og greb anvendes hensigtsmæssigt, og er de logisk udformet og placeret? Er maskinen let at køre og styre? Er kontrolinstrumenter og advarselslamper lette at forstå og aflæse? KLARGØRING Kan klargøring (påfyldning af vand, sæbe mv.) foregå enkelt og uden unødig fysisk belastning? Kan tømning (af spildevand mv.) foregå enkelt og uden unødig fysisk belastning? BRUGSANVISNING Er brugsanvisningen på dansk og er den letforståelig? Indeholder brugsanvisningen de relevante oplysninger? MÆRKNING Er maskinen CE-mærket (gælder kun for nye maskiner)? Er maskinen forsynet med mærkning om batteritype Er maskinen forsynet med advarsels- og sikkerhedsskiltning bl.a. om opladning? Bemærkninger: Udfyldt den: Afleveret til: Af: MÆRKNING Er maskinen CE-mærket (gælder kun for nye ma- skiner)? Er maskinen forsynet med mærkning om batteritype? Er maskinen forsynet med advarsels- og sikkerheds- skiltning bl.a. om opladning? CHECKLISTE TIL MASKINER MED SIDDENDE FØRER KLEMNING OG VÆLTNING Ja Nej Under-søges Ikke

9 9 af :33 Er bevægelige maskindele, hvor der er fare for klemning, afskærmede? Er føreren beskyttet mod klemning af hænder og fødder? Er maskinen stabil, så den ikke kan vælte under normal anvendelse? nærmere relevant IGANGSÆTNING OG STANDSNING Er der dødmandsbetjening til fremdrift og bak, så maskinen standser, når håndtaget eller pedalen slippes? Kan maskinen afbremses med drifts- og parkerings- bremse? Er maskinen forsynet med nødstop? Kan af- og påstigning ske uden besvær? HÅNDTAG OG BETJENINGSANORDNINGER Er håndtag eller pedaler til fremdrift og bak hensigtsmæssigt udført og placeret? Kan der opnås hensigtsmæssig rækkeafstand til betjeningsanordninger og kontakter? Er kontrolinstrumenter og advarselslamper lette

10 10 af :33 at forstå og aflæse? Er betjeningsanordningerne lette og logiske at betjene? Kan sædet indstilles, så afstanden til rat, styr, håndtag, pedaler o.l. kan tilpasses føreren? Er der tilstrækkelig plads til hensigtsmæssige arbejdsstillinger ved benene foran førersædet? KLARGØRING Kan klargøring (påfyldning af vand, sæbe mv.) foregå enkelt og uden unødig fysisk belastning? Kan tømning (af spildevand mv.) foregå enkelt og uden unødig fysisk belastning? BRUGSANVISNING Er brugsanvisningen på dansk og er den letforståelig? Indeholder brugsanvisningen de relevante oplysninger? PÅVIRKNING AF FØREREN Opsamles støv, gasser og aerosoler effektivt? Er støjniveauet lavt?

11 11 af :33 Er sæde og håndtag tilstrækkeligt vibrationsdæmpet? Er sædet hensigtsmæssigt udformet? MÆRKNING Er maskinen CE-mærket (gælder kun for nye maskiner)? Er maskinen forsynet med mærkning om batteritype? Er maskinen forsynet med advarsels- og sikkerhedsskiltning bl.a. om opladning? Bemærkninger:... Udfyldt den... af... Afleveret til... HENVISNINGER Arbejdstilsynets regler og vejledninger Bekendtgørelserne og meddelelserne gælder for både rengøringsvogne og rengøringsmaskiner. Bekendtgørelse nr. 612 af 25. juni 2008 om indretning af tekniske hjælpemidler (Ny bekendtgørelse nr. 654 af 16. juni 2011 træder i kraft den 15. december 2011). Bekendtgørelse nr af 15. december 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler. Bekendtgørelse nr af 16. december 1992 om manuel håndtering. At-vejledning A.1.15 Arbejdspladsens indretning og inventar. At-vejledning B.1.3 Maskiner og maskinanlæg.

12 12 af :33 At-vejledning D.3.1 Løft, træk og skub. Materialerne kan bestilles i At-salg på tlf Standarder Følgende standarder indeholder generelle designprincipper, som bl.a. kan bruges til at opfylde Maskindirektivets krav. DS/EN Maskinsikkerhed - Generelle principper for konstruktion - Risikovurdering og risikonedsættelse. DS/EN og 3, Maskinsikkerhed. Kroppens dimensioner. Del 2: Principper om fastlæggelse af dimension på adgangsåbninger. Del 3: Antropometriske data. DS/EN 614-1, Maskinsikkerhed. Ergonomiske konstruktionsprincipper. Del 1: Terminologi og generelle konstruktioner. DS/EN og 2, Maskinsikkerhed. Ergonomiske krav til konstruktion af displays og betjeningsudstyr. Del 1: Generelle principper for personbetjening af displays og betjeningsudstyr. Del 2: Displays. DS/EN 1050, Maskinsikkerhed. Principper for risikovurdering. Yderligere oplysninger om standarder fås hos Dansk Standard på tlf Arbejdstilsynet Postboks København C Telefon Fax

Adresser og telefonnumre

Adresser og telefonnumre Adresser og telefonnumre Fællessekretariatet Børsen 1217 København K Kontoradr.: Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 70 13 12 00 Fax: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsledersekretariatet

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.15. Arbejdspladsens indretning og inventar

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.15. Arbejdspladsens indretning og inventar At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.15 Arbejdspladsens indretning og inventar November 2008 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.14 af december 1998 og nr. 4.10.2 af november 1985 2 Hvad er en At-vejledning?

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1. Løft, træk og skub

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1. Løft, træk og skub At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1 Løft, træk og skub September 2005 Erstatter 2. udgave oktober 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3. Maskiner og maskinanlæg

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3. Maskiner og maskinanlæg At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3 Maskiner og maskinanlæg Vejledning om konstruktion og opstilling af maskiner og maskinanlæg, der ikke er omfattet af Maskindirektivet Maj 2004 Erstatter At-anvisning

Læs mere

Helkropsvibrationer. Vejledning om helkropsvibrationer. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Helkropsvibrationer. Vejledning om helkropsvibrationer. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Helkropsvibrationer Vejledning om helkropsvibrationer Industriens Branchearbejdsmiljøråd Vejledning om helkropsvibrationer Denne vejledning angiver det niveau og den gode praksis, som arbejdsmarkedets

Læs mere

Branchevejledning om. Vinduespolerernes. arbejdsmiljø

Branchevejledning om. Vinduespolerernes. arbejdsmiljø Branchevejledning om Vinduespolerernes arbejdsmiljø Vinduespolerernes arbejdsmiljø 1 Indhold Forord... 2 Håndredskaber... 3 Tekniske hjælpemidler... 4 Stiger... 4 Personløftere (lifte og gondoler)...

Læs mere

Rengøringsbranchens APV og den gode arbejdsmiljø standard

Rengøringsbranchens APV og den gode arbejdsmiljø standard Rengøringsbranchens APV og den gode arbejdsmiljø standard - Kontorer - Skoler - Daginstitutioner - Døgninstitutioner Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser Indhold side 0. Forord 1. Vejledningens

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejdsmiljø på teatre 1 Forord 4 2 Indledning 6 3 Samarbejde om et godt arbejdsmiljø 8 3.1 Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 3.2 Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 9 3.3 Uddannelse

Læs mere

Kasseassistenters arbejdsmiljø. Branchevejledning til arbejdsgivere og sikkerhedsorganisation

Kasseassistenters arbejdsmiljø. Branchevejledning til arbejdsgivere og sikkerhedsorganisation Kasseassistenters arbejdsmiljø Branchevejledning til arbejdsgivere og sikkerhedsorganisation Forord På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) herunder

Læs mere

At-VEJLEDNING. Brug af transportable stiger. Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3

At-VEJLEDNING. Brug af transportable stiger. Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3 At-VEJLEDNING Brug af transportable stiger Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3 Juli 2005 Opdateret juni 2014 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros FORORD Denne håndbog er skrevet til alle, der arbejder inden for transportområdet. Bogen handler om dine arbejdsforhold,

Læs mere

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.0.1. Fjernstyring (trådløs styring)

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.0.1. Fjernstyring (trådløs styring) At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.0.1 Fjernstyring (trådløs styring) Vejledning om indretning af fjernstyring til tekniske hjælpemidler, der ikke er omfattet af Maskindirektivet April 2006 Erstatter

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER 2012 Indholdsfortegenlse Forord 1 Indledning 2 Få overblik og et godt samarbejde om arbejdsmiljøet 3 Arbejdspladsvurderingen

Læs mere

Arbejds- miljø- håndbog

Arbejds- miljø- håndbog Fællessekretariatet H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 33 77 33 77 Fax 33 77 33 70 www.bar-service.dk Arbejdsgiversekretariatet H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 33 77

Læs mere

auto apv trin for trin TjeklisTe klargøring

auto apv trin for trin TjeklisTe klargøring AUTO APV trin for trin T j e k l i s t e K l a r g ø r i n g Vejledning til udfyldelse Spørgsmålene er udformet som Ja/Nej spørgsmål. Hvis spørgsmålet ikke er relevant, kan det overstreges. Hvis der svares

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Arbejdsmiljøorganisation... 2 3.

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3. Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3. Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3 Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer Juli 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier

Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier Bedemænd og ansatte i krematorier varetager en meget væsentlig samfundsmæssig opgave med at sikre et værdigt forløb i forbindelse med begravelse

Læs mere

Få tjek på sikkerheden. Vejledning og tjekliste ved gasbrænding af ukrudt

Få tjek på sikkerheden. Vejledning og tjekliste ved gasbrænding af ukrudt Få tjek på sikkerheden Vejledning og tjekliste ved gasbrænding af ukrudt Kolofon Udgiver: BAR Jord til Bord, Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg 1. oplag: August 2008 Grafisk tilrettelæggelse: Rechnitzer A/S

Læs mere

At-VEJLEDNING. Køleanlæg og varmepumper. At-vejledning B.4.4

At-VEJLEDNING. Køleanlæg og varmepumper. At-vejledning B.4.4 At-VEJLEDNING Køleanlæg og varmepumper At-vejledning B.4.4 Oktober 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

ARBEJDE VED COMPUTER SÅDAN SIKRER I GOD INDRETNING OG VARIATION I ARBEJDSSTILLINGER VED COMPUTERARBEJDE

ARBEJDE VED COMPUTER SÅDAN SIKRER I GOD INDRETNING OG VARIATION I ARBEJDSSTILLINGER VED COMPUTERARBEJDE BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM arbejde ved computer ARBEJDE VED COMPUTER SÅDAN SIKRER I GOD INDRETNING OG VARIATION I ARBEJDSSTILLINGER VED COMPUTERARBEJDE INDHOLD 4 FORORD 5 ARBEJDSMILJØFORHOLD VED

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.7. Helkropsvibrationer

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.7. Helkropsvibrationer At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.7 Helkropsvibrationer April 2006 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.5 af juli 1998 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet Ny version 2012 Sikkerhedspjece Blik- og Rørarbejderforbundet Pas nu på! Det skal ikke være farligt at gå på arbejde. Derfor er der regler for, hvordan arbejdsmiljøet og sikkerheden skal være på arbejdspladserne.

Læs mere

Arbejdsteknik. I PDF en kan du læse mere om:

Arbejdsteknik. I PDF en kan du læse mere om: Der er en lang række retningslinjer for, hvordan medarbejderne kan arbejde sikkert og sundt. Det er arbejdsgiverens ansvar, at medarbejderne er instrueret i god arbejdsteknik og dermed mindsker belastningen

Læs mere

ARBEJDE VED SKÆRME BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE VED SKÆRME PÅ KONTORARBEJDSPLADSER. BAR Privat Kontor og Administration

ARBEJDE VED SKÆRME BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE VED SKÆRME PÅ KONTORARBEJDSPLADSER. BAR Privat Kontor og Administration ARBEJDE VED SKÆRME BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE VED SKÆRME PÅ KONTORARBEJDSPLADSER BAR Privat Kontor og Administration 02 ARBEJDE VED SKÆRME FORORD "Arbejde ved skærme" henvender sig til medarbejdere,

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.20. Brug af vandtryk til rengøring, afrensning, skæring mv.

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.20. Brug af vandtryk til rengøring, afrensning, skæring mv. At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.20 Brug af vandtryk til rengøring, afrensning, skæring mv. November 2006 Erstatter At.meddelelse nr. 4.04.18 af oktober 1990 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

INDRETNING AF DET GODE KØKKEN. Branchevejledning om ny- og ombygning af daginstitutionskøkkener

INDRETNING AF DET GODE KØKKEN. Branchevejledning om ny- og ombygning af daginstitutionskøkkener INDRETNING AF DET GODE KØKKEN Branchevejledning om ny- og ombygning af daginstitutionskøkkener 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning Side 3 Kapitel 2 Planlægning af byggeriet Side 5 Kapitel 3 Generelle

Læs mere

ergonomiske arbejdsmiljøforhold ved arbejde på militærfly

ergonomiske arbejdsmiljøforhold ved arbejde på militærfly Vejledning om BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER ergonomiske arbejdsmiljøforhold ved arbejde på militærfly Forord Mennesker er skabt til at bevæge sig og til at skifte mellem arbejde

Læs mere

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen Branchevejledning om unge under 18 år i hotel- og restaurationsbranchen 1 Indledning Hotel- og restaurationsbranchen er en af de brancher, hvor mange unge under 18 år har fritidsjob. Når der er unge ansatte,

Læs mere

God ergonomi i tjenestebiler. - Politi og forsvar

God ergonomi i tjenestebiler. - Politi og forsvar God ergonomi i tjenestebiler - Politi og forsvar Indholdsfortegnelse 1 Forord...3 2 Indledning...4 3 Ind i og ud af bilen...5 4 Sid og kør godt i bilen...7 4.1 Sæde og rat...7 4.2 Nakkestøtten og sikkerhedsselen...10

Læs mere