Check på rengøringsvogne og -maskiner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Check på rengøringsvogne og -maskiner"

Transkript

1 1 af :33 Check på rengøringsvogne og -maskiner OBS: Henvisningerne i den elektroniske udgave af publikationen er opdateret i forhold til den trykte udgave. RENE LINJER I ARBEJDSMILJØET Rengøringsbranchen anmelder hvert år et stort antal arbejdsskader. Arbejdstilsynet har derfor valgt at gennemføre indsatsen "Rene linjer i arbejdsmiljøet" i 1998 for at forbedre sikkerheds- og sundhedsforholdene i branchen. Indsatsen, der er planlagt i samarbejde med Branchesikkerhedsrådet for service- og tjenesteydelser (Branchearbejdsmiljørådet for service og tjenesteydelser), er led i opfølgningen på arbejdsministerens handlingsprogram for et rent arbejdsmiljø år Bedre rengøringsvogne og gulvrengøringsmaskiner, og mere udbredt brug af dem, kan medvirke til at begrænse de sikkerheds- og sundhedsskadelige påvirkninger af de ansatte under rengøringsarbejdet. Arbejdstilsynet har derfor udarbejdet denne folder som en hjælp til vurderingen af, om sådanne vogne og maskiner opfylder kravene i arbejdsmiljølovgivningen. Foruden egentlige krav indeholder folderen også anbefalinger til hensigtsmæssigt design af rengøringsvogne og gulvrengøringsmaskiner (herefter kaldet rengøringsmaskiner) til almindelig rengøring af hårde gulve. Når der i teksten anvendes bør, er det bl.a. udtryk for, at hensigtsmæssigt design på nogle områder afhænger af situationen og stedet, hvor rengøringsvognen eller rengøringsmaskinen skal bruges. Hvis der er begrænsede eller særlige anvendelsesmuligheder for vognen eller maskinen, skal dette være oplyst i leverandørbrugsanvisningen. Folderen indeholder desuden tre checklister - en til rengøringsvogne, en til rengøringsmaskiner med gående fører og en til rengøringsmaskiner med siddende fører. Listerne kan bruges til at checke, om rengøringsvogne og -maskiner opfylder de sikkerheds- og sundhedsmæssige krav og anbefalinger. Folderen er samtidig et værktøj, som kan bruges af lejere af rengøringsvogne og -maskiner samt af arbejdsmiljøorganisationer og ansatte, når de skal indkøbe nye vogne og maskiner eller vurdere, om eksisterende vogne og maskiner er hensigtsmæssige. I den sammenhæng er det vigtigt også at være opmærksom på, at vognen eller maskinen skal passe i størrelse, dimension og vægt til de lokaliteter, hvor den skal bruges. Sådan bruges checklisterne Før hver checkliste er beskrevet de krav og anbefalinger, som gælder for henholdsvis rengøringsvogne og rengøringsmaskiner. Spørgsmålene i checklisterne kan besvares med Ja, Nej, Undersøges nærmere og Ikke relevant. Først når alle relevante spørgsmål kan besvares med Ja, kan vognen eller maskinen anses for at være sikkerheds- og sundhedsmæssigt korrekt konstrueret. Der sættes ét kryds ud for hvert spørgsmål ud fra følgende kriterier: Ja-rubrikken anvendes, når spørgsmålet uden forbehold kan besvares med et ja. Nej-rubrikken udfyldes, når rengøringsvognen eller -maskinen ikke opfylder kravet eller anbefalingen. Rubrikken Undersøges nærmere udfyldes, hvis der er tvivl om, hvorvidt kravet eller

2 2 af :33 anbefalingen er opfyldt. Der sættes ligeledes kryds i denne rubrik, hvis der er tvivl om, hvordan forholdet kan ændres, for at kravet eller anbefalingen kan efterleves. Rubrikken Ikke relevant anvendes kun, når spørgsmålet ikke er relevant for den pågældende vogn eller maskine. I rubrikken Bemærkninger beskrives alle forhold, som ikke er nævnt i listen, men som er relevante for vurderingen. Desuden er der afsat plads til, at den person, der udfylder listen, skriver under og samtidig angiver, hvem listen afleveres til, så det på et senere tidspunkt er muligt at finde den ansvarlige. RENGØRINGSVOGNE En rengøringsvogn er et teknisk hjælpemiddel og skal derfor opfylde kravene i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr juni 2008 om indretning af tekniske hjælpemidler (ny bekendtgørelse juni 2011 træder i kraft 15. december 2011). Producenter og leverandører af tekniske hjælpemidler er ansvarlige for, at den manuelle håndtering ved brugen af hjælpemidlerne kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Det skal derfor sikres, at den manuelle håndtering kan udføres i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1164/92 om manuel håndtering. Rengøringsvogne skal være hensigtsmæssigt indrettet i forhold til det arbejde, de skal bruges til, og i forhold til de personer, der skal arbejde med dem. Vognene skal have de nødvendige indstillingsmuligheder og leve op til en række ergonomiske krav, som sikrer, at de ansatte ikke belastes unødigt, når de skal skubbe, styre og arbejde med vognen. Det er derfor vigtigt, at rengøringsvognene er forsynet med ergonomiske kørehåndtag og letløbende hjul, og at løse redskaber kan fastgøres, så de ikke falder af. De redskaber, som bruges ofte, skal være placeret i hensigtsmæssig arbejdshøjde. Det er også vigtigt, at vognene er fri for ujævnheder og skarpe kanter, at de er nemme at gøre rene, og at de støjer og vibrerer så lidt som muligt under brug. At-vejledning A.1.15 Arbejdspladsens indretning og inventar oplyser om arbejdsområder og arbejdshøjder mv., mens At-vejledning D.3.1 Løft, træk og skub giver vejledning om vurdering af løft. Krav og anbefalinger Anvendelse Vognen skal være indrettet, så redskaber og materialer kan placeres, transporteres og bruges hensigtsmæssigt under arbejdet. Vognen skal være hensigtsmæssigt indrettet i forhold til arbejdsopgaven og i forhold til den eller de personer, der skal bruge den. Ved indsamling af affald skal affaldssække eller containere være placeret hensigtsmæssigt i forhold til den type affald, der skal indsamles. Tømning af papirkurve på vognen må ikke foregå over albuehøjde. Klargøring og tømning Redskaber skal kunne placeres og fastgøres til vognen, så de ikke falder af. Redskaber, der bruges ofte, skal kunne placeres inden for underarmsafstand (ca. 30 cm). Lette redskaber, der bruges sjældnere, skal kunne placeres i en afstand af op til 50 cm. Spande skal kunne stå ordentligt fast på vognen. De skal kunne placeres i passende højde på vognen i forhold til arbejdsopgaven og den person, der arbejder med vognen. Vognen bør derfor

3 3 af :33 kunne indstilles, så spandene kan stå i forskellige højder. Spande med vand skal nemt kunne placeres på og fjernes fra vognen. Spande på over syv liter skal kunne anbringes, så fyldning og tømning kan ske, uden at spanden løftes fra vognen, så tunge løft undgås. Ved levering skal der medfølge en brugsanvisning, som bl.a. skal indeholde en vejledning om korrekt placering af spande. Vognen skal være let at rengøre og opbevare. Kørehåndtag Kørehåndtag bør have en diameter på 3-4 cm. De bør kunne reguleres mellem 85 og 130 cm i højden, så de kan afpasses til førerens højde. De bør endvidere være placeret, så der er god plads til fingre og hænder, og så de kan betjenes i hensigtsmæssig afstand fra kroppen. Kørehåndtag skal være placeret, så føreren ikke støder benene mod vognen under brug. Kørehåndtag til én hånd skal have tilstrækkelig plads til hånden. De bør således være mindst 15 cm brede og de skal være placeret med en passende indbyrdes afstand. Hvis kørehåndtaget er indrettet til to hænder, bør det være mindst 45 cm bredt. Kørehåndtagene skal være stabile. De skal give et sikkert greb, og de må ikke være glatte eller kolde at holde på. Ved levering af rengøringsvognen skal der medfølge en brugsanvisning, som bl.a. bør indeholde vejledning om indstilling af højden på kørehåndtag. Hjul Hjul, der bruges på plane gulve, bør have faste ringe eller hårdt pumpede dæk. På nubrede gulve bør der bruges luftfyldte dæk. Hjul til kørsel på plant underlag bør have en diameter på mindst 10 cm. Ved kørsel med tunge byrder eller på ujævne underlag skal hjulene være større. Hjul, der skal køre på blødt underlag, som fx tæpper, bør være brede og have en stor diameter. Hjul bør have letløbende lejer, og de bør være nemme at gøre rene. De skal være svingbare, og det kan være hensigtsmæssigt, at hjulene længst væk fra føreren kan fastholdes i kørselsretningen. Mindst et af hjulene bør være forsynet med bremse. Presse OBS: Folderens afsnit om hånd- og fodbetjent presse er teknologisk forældet, fordi der i dag kan bruges rengøringsvogne med fx el-presse, og man kan også bruge metoder, der ikke kræver presse. Hvis vognen er forsynet med presse til mobgarner, bør der være mulighed for både fodbetjening og håndbetjening, så føreren selv kan vælge. Betjeningsanordninger til fod- eller håndpresse skal være lettilgængelige, og de skal være anbragt og udformet på en ergonomisk hensigtsmæssig måde. Anvendelse af pressen må ikke forringe vognens stabilitet. Mekanisk fodbetjening af presse Fodbetjente pressere bør have passende modstand (45-90 Newton). Fodbetjeningen bør ikke være

4 4 af :33 anbragt for højt. Ca. 15 cm over gulvniveau er passende. Trædeplader til fodbetjening bør være mindst 12 cm brede. Der bør være tilstrækkelig plads til foden både på og over pedalen. Fodbetjeningen bør være placeret, så den er let at nå, og så trykket kan ske med en nedadgående bevægelse. Mekanisk håndbetjening af presse Håndtaget bør være 3-4 cm i diameter og bør kunne betjenes i ca. 90 cm højde. Håndtaget bør kunne betjenes med et lille tryk, og der bør være passende modstand ved betjening (5-15 Newton). CHECKLISTE TIL RENGØRINGSVOGNE ANVENDELSE Kan vognen indstilles, så der kan opnås en hensigtsmæssig arbejdshøjde? Er der hensigtsmæssig rækkeafstand til fx håndtag og redskaber? Er vognen, når den er fuldt læsset, let at køre, styre og dreje på det underlag, hvor den skal bruges? Er vognen, når den er fuldt læsset, let at køre, styre og dreje på det underlag, hvor den skal bruges? KLARGØRING OG TØMNING Kan klargøring af vognen ske hensigtsmæssigt, så tunge løft undgås, fx når spandene skal fyldes? Kan tømning af spande ske hensigtsmæssigt uden tunge løft? Er vognen let at rengøre og opbevare? KØREHÅNDTAG Er kørehåndtagene korrekt udformet og placeret? Kan kørehåndtagene tilpasses føreren i højden? HJUL Er hjulenes diameter mindst 10 cm? Er hjulene i øvrigt hensigtsmæssige? PRESSE Er håndtag eller pedaler til pressen korrekt udformet og placeret? Kan pressen betjenes med passende kraft? Bemærkninger: Udfyldt den: Afleveret til: Ja Nej Undersøges nærmere Af: Ikke relevant RENGØRINGSMASKINER Som hovedregel skal nye gulvrengøringsmaskiner, der er leveret til brug efter den 1. januar 1995, opfylde Maskindirektivets krav. Det samme gælder for CE-mærkede tekniske hjælpemidler, der er leveret til brug efter den 1. januar Kravene er implementeret i dansk lovgivning i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr juni 2008 om indretning af tekniske hjælpemidler (ny

5 5 af :33 bekendtgørelse juni 2011 træder i kraft den 15. december 2011). En række af Maskindirektivets bestemmelser er uddybet i europæiske standarder (se Henvisninger). Producenter og leverandører af tekniske hjælpemidler er ansvarlige for, at anvendelsen af hjælpemidlerne kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Det skal derfor sikres, at også den manuelle håndtering ved arbejde med maskinen kan udføres i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1164/92 om manuel håndtering. Rengøringsmaskiner skal være hensigtsmæssigt indrettet, så de ansatte ikke bliver unødigt belastet, når de arbejder med dem. Ved at følge proceduren i CEN standarden DS/EN 614 kan man sikre sig, at ergonomiske hensyn er medtaget i produktudviklingsfasen. Fabrikanten skal i forbindelse med konstruktionen af en ny rengøringsmaskine foretage en risikovurdering jf. Maskindirektivets retningslinjer og DS/EN Maskinsikkerhed - Generelle principper for konstruktion - Risikovurdering og risikonedsættelse. Der henvises i den forbindelse også til DS/EN 614. I vurderingen skal der ikke kun tages hensyn til almindelig brug af maskinen. Det skal også overvejes, hvilken form for unormal brug man med rimelighed kan forvente. Nye rengøringsmaskiner er desuden omfattet af Lavspændingsdirektivet. Elektricitetsrådet kan give yderligere oplysninger herom. Krav og anbefalinger Klemning og væltning Det skal sikres, at der ikke er klemningsfare ved hjul, undervogn og håndtag under normal brug, fx ved rengøring i hjørner. Hvis der ved anvendelsen af maskinen er risiko for at komme i kontakt med farlige bevægelige maskindele, skal disse være afskærmet. Afskærmninger, som kan åbnes, skal være "overvågede", fx med en elektrisk anordning. Alternativt skal det sikres, at afskærmningerne kun kan fjernes ved brug af værktøj, nøgle e.l. Maskinen skal være tilstrækkelig stabil i forhold til den forventede anvendelse. Der må ikke være risiko for, at den vælter. Igangsætning og standsning Maskinen skal være indrettet med entydige start- og stopanordninger, og den skal være sikret mod utilsigtet igangsætning. Selvkørende maskiner bør være forsynet med nøgleafbryder eller tilsvarende anordning. Risikoen for, at føreren kan blive påkørt, skal minimeres. Det er især vigtigt ved maskiner med gående fører. Maskinen skal kunne nedbremses på forsvarlig måde, og den skal være forsynet med parkeringsbremse eller tilsvarende bremseanordning. Maskinen skal let kunne stoppes i en nødsituation. Selvkørende maskiner skal være forsynet med dødmandsfunktion, så maskinen stopper, når føreren slipper gashåndtaget eller -pedalen. Håndtag og betjeningsanordninger Håndtag og betjeningsanordninger bør udformes, så maskinen er let at køre og styre. Håndtagene skal være stabile og give et sikkert greb. De må ikke være glatte eller kolde at holde på. Der skal være tilstrækkelig plads til fingre eller hænder rundt om håndtagene. Betjeningsanordninger bør udformes, så de er naturligt placeret samt lette at nå og betjene.

6 6 af :33 Udformningen bør være i overensstemmelse med standarden DS/EN 894. Fingerbetjente anordninger, som fx knapper, bør have en passende modstand (3-10 Newton). Kontrolinstrumenter bør være lette at forstå, og de bør være placeret, så de er nemme at aflæse. Specielt for maskiner med gående fører Kørehåndtag bør have en diameter på 3-4 cm og bør kunne reguleres mellem 85 og 130 cm i højden, så de kan tilpasses førerens højde. Bredden på kørehåndtag til to hænder bør være ca. 45 cm. Kørehåndtag skal være placeret, så føreren ikke støder benene mod maskinen under brug. Gashåndtag bør være hensigtsmæssigt placeret i forhold til kørehåndtag, så man opnår gode arbejdsstillinger for hænder og arme. Specielt for maskiner med siddende fører Kørsel må kun kunne ske, når føreren befinder sig ved betjeningspladsen. Det kan fx sikres ved montering af sædekontakt. Maskinen skal have nødstop, som kan aktiveres, hvis andre stopanordninger svigter. Det skal være let at stige på og af maskinen, og betjeningsknapper o.l. bør være placeret hensigtsmæssigt, så de er lette at nå samt lette og logiske at betjene. Håndbetjente anordninger skal være placeret inden for optimalt område (se At-vejledning B.1.3 Maskiner og maskinanlæg). Førerpladsen skal kunne tilpasses føreren, så der opnås en hensigtsmæssig arbejdsstilling. Der skal være plads nok ved førerpladsen til at sikre tilstrækkelig bevægelsesfrihed, så maskinen er hensigtsmæssig at styre og sikker i brug. Det skal sikres, at føreren ikke sidder i en for fastlåst arbejdsstilling, da det kan medføre træthed og utilpashed. Sædet skal være hensigtsmæssigt udført, så der opnås god støtte for lænd og ryg. Polstringen skal tillade huden at ånde. Sædet skal kunne indstilles i forhold til pedaler og rat eller styreanordning. Displays bør udformes i overensstemmelse med standarden DS/EN 894. Klargøring Maskinen skal kunne påfyldes vand og sæbe, samt kunne tømmes for spildevand, på en hensigtsmæssig måde uden tunge løft. Maskinen skal nemt kunne rengøres efter brug. Leverandøren skal sikre, at opladning af batterier kan foretages forsvarligt. Leverandøren skal endvidere oplyse, hvordan batterierne skal oplades og om pligt til advarselsskiltning, placering af ladestation samt ventilation. Brugsanvisning Nye maskiner skal leveres med en brugsanvisning på dansk. Den skal som minimum indeholde oplysninger om: 1. Klargøring og ibrugtagning ved levering 2. Støj og vibrationer 3. Maskinens vægt 4. Ergonomiske forhold 5. Mærkning (mærkningen skal vises og forklares) 6. Maskinens funktioner 7. Betjening og anvendelse, herunder påfyldning, tømning samt udskiftning af tilbehør

7 7 af :33 8. Eftersyn, vedligeholdelse og reparation 9. Særlige sikkerhedsforhold 10. Opladning. Påvirkning af føreren Hvis maskinen anvendes i en proces, hvor der afgives støv, gasser og aerosoler, skal disse opsamles effektivt, så føreren ikke påvirkes. Maskinen skal afgive så lidt støj som muligt. Støj Hvis lydtrykniveauet på nye maskiner ligger under 70 db(a), skal det fremgå af brugsanvisningen. Hvis lydtrykniveauet på nye maskiner overstiger 70 db(a), skal det målte niveau oplyses i brugsanvisningen. Hvis lydeffektnivauet på nye maskiner overstiger 85 db(a), skal det målte niveau oplyses i brugsanvisningen. Vibrationer Leverandøren har pligt til at levere maskiner med lav vibrationsstyrke. Sæde og håndtag skal vibrere så lidt som muligt. Hvis håndtagene på nye maskiner vibrerer mindre end 2,5 m/s2, skal det fremgå af brugsanvisningen. Hvis håndtagene på nye maskiner vibrerer mere end 2,5 m/s2, skal vibrationsstyrken oplyses i brugsanvisningen. Hvis sædet på nye maskiner vibrerer mindre end 0,5 m/s2, skal det fremgå af brugsanvisningen. Hvis sædet på nye maskiner vibrerer mere end 0,5 m/s2, skal vibrationsstyrken oplyses i brugsanvisningen. Mærkning Nye rengøringsmaskiner skal være CE-mærket og være forsynet med mærkeskilt, der bl.a. angiver fabrikantens navn og adresse samt maskinens fremstillingsår. Ved levering af nye maskiner skal der medfølge en dansksproget EF-overensstemmelseserklæring. CHECKLISTE TIL MASKINER MED GÅENDE FØRER Er støjniveauet lavt? Er vibrationsstyrken fra håndtagene lav? KLEMNING OG VÆLTNING Er bevægelige maskindele, hvor der er fare for klemning, afskærmede? Er føreren beskyttet mod klemning af hænder og fødder? Er maskinen stabil, så den ikke kan vælte under normal anvendelse? IGANGSÆTNING OG STANDSNING Er der dødmandsbetjening på håndtag til fremdrift og bak, så maskinen standser, når håndtaget slippes? Er maskinen forsynet med entydig stopanordning? Ja Nej Undersøges nærmere Ikke relevant

8 8 af :33 Kan maskinen afbremses med drifts- og parkeringsbremse? HÅNDTAG OG BETJENINGSANORDNINGER Kan kørehåndtagene tilpasses i højden og er de hensigtsmæssigt placeret? Er gashåndtaget hensigtsmæssigt udformet og placeret? Kan øvrige betjeningsknapper, håndtag og greb anvendes hensigtsmæssigt, og er de logisk udformet og placeret? Er maskinen let at køre og styre? Er kontrolinstrumenter og advarselslamper lette at forstå og aflæse? KLARGØRING Kan klargøring (påfyldning af vand, sæbe mv.) foregå enkelt og uden unødig fysisk belastning? Kan tømning (af spildevand mv.) foregå enkelt og uden unødig fysisk belastning? BRUGSANVISNING Er brugsanvisningen på dansk og er den letforståelig? Indeholder brugsanvisningen de relevante oplysninger? MÆRKNING Er maskinen CE-mærket (gælder kun for nye maskiner)? Er maskinen forsynet med mærkning om batteritype Er maskinen forsynet med advarsels- og sikkerhedsskiltning bl.a. om opladning? Bemærkninger: Udfyldt den: Afleveret til: Af: MÆRKNING Er maskinen CE-mærket (gælder kun for nye ma- skiner)? Er maskinen forsynet med mærkning om batteritype? Er maskinen forsynet med advarsels- og sikkerheds- skiltning bl.a. om opladning? CHECKLISTE TIL MASKINER MED SIDDENDE FØRER KLEMNING OG VÆLTNING Ja Nej Under-søges Ikke

9 9 af :33 Er bevægelige maskindele, hvor der er fare for klemning, afskærmede? Er føreren beskyttet mod klemning af hænder og fødder? Er maskinen stabil, så den ikke kan vælte under normal anvendelse? nærmere relevant IGANGSÆTNING OG STANDSNING Er der dødmandsbetjening til fremdrift og bak, så maskinen standser, når håndtaget eller pedalen slippes? Kan maskinen afbremses med drifts- og parkerings- bremse? Er maskinen forsynet med nødstop? Kan af- og påstigning ske uden besvær? HÅNDTAG OG BETJENINGSANORDNINGER Er håndtag eller pedaler til fremdrift og bak hensigtsmæssigt udført og placeret? Kan der opnås hensigtsmæssig rækkeafstand til betjeningsanordninger og kontakter? Er kontrolinstrumenter og advarselslamper lette

10 10 af :33 at forstå og aflæse? Er betjeningsanordningerne lette og logiske at betjene? Kan sædet indstilles, så afstanden til rat, styr, håndtag, pedaler o.l. kan tilpasses føreren? Er der tilstrækkelig plads til hensigtsmæssige arbejdsstillinger ved benene foran førersædet? KLARGØRING Kan klargøring (påfyldning af vand, sæbe mv.) foregå enkelt og uden unødig fysisk belastning? Kan tømning (af spildevand mv.) foregå enkelt og uden unødig fysisk belastning? BRUGSANVISNING Er brugsanvisningen på dansk og er den letforståelig? Indeholder brugsanvisningen de relevante oplysninger? PÅVIRKNING AF FØREREN Opsamles støv, gasser og aerosoler effektivt? Er støjniveauet lavt?

11 11 af :33 Er sæde og håndtag tilstrækkeligt vibrationsdæmpet? Er sædet hensigtsmæssigt udformet? MÆRKNING Er maskinen CE-mærket (gælder kun for nye maskiner)? Er maskinen forsynet med mærkning om batteritype? Er maskinen forsynet med advarsels- og sikkerhedsskiltning bl.a. om opladning? Bemærkninger:... Udfyldt den... af... Afleveret til... HENVISNINGER Arbejdstilsynets regler og vejledninger Bekendtgørelserne og meddelelserne gælder for både rengøringsvogne og rengøringsmaskiner. Bekendtgørelse nr. 612 af 25. juni 2008 om indretning af tekniske hjælpemidler (Ny bekendtgørelse nr. 654 af 16. juni 2011 træder i kraft den 15. december 2011). Bekendtgørelse nr af 15. december 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler. Bekendtgørelse nr af 16. december 1992 om manuel håndtering. At-vejledning A.1.15 Arbejdspladsens indretning og inventar. At-vejledning B.1.3 Maskiner og maskinanlæg.

12 12 af :33 At-vejledning D.3.1 Løft, træk og skub. Materialerne kan bestilles i At-salg på tlf Standarder Følgende standarder indeholder generelle designprincipper, som bl.a. kan bruges til at opfylde Maskindirektivets krav. DS/EN Maskinsikkerhed - Generelle principper for konstruktion - Risikovurdering og risikonedsættelse. DS/EN og 3, Maskinsikkerhed. Kroppens dimensioner. Del 2: Principper om fastlæggelse af dimension på adgangsåbninger. Del 3: Antropometriske data. DS/EN 614-1, Maskinsikkerhed. Ergonomiske konstruktionsprincipper. Del 1: Terminologi og generelle konstruktioner. DS/EN og 2, Maskinsikkerhed. Ergonomiske krav til konstruktion af displays og betjeningsudstyr. Del 1: Generelle principper for personbetjening af displays og betjeningsudstyr. Del 2: Displays. DS/EN 1050, Maskinsikkerhed. Principper for risikovurdering. Yderligere oplysninger om standarder fås hos Dansk Standard på tlf Arbejdstilsynet Postboks København C Telefon Fax

Sunde sikre indkøb. i rengøringsvirksomheder. En indføring i arbejdsmiljørigtige indkøb

Sunde sikre indkøb. i rengøringsvirksomheder. En indføring i arbejdsmiljørigtige indkøb Sunde sikre indkøb i rengøringsvirksomheder En indføring i arbejdsmiljørigtige indkøb En indføring i arbejdsmiljørigtige indkøb i rengøringsvirksomheder. Sunde sikre indkøb Branchearbejdsmiljørådet for

Læs mere

Rengøring. APV-spørgeskema

Rengøring. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Rengøring Virksomhed: Afdeling: Dato: 29-10-2010 09:46 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt, tobaksrøg, dampe, fugt)

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til EL-INSTALLATØRER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 At-VEJLEDNING D.6.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 Støj 2. udgave april 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Indhold Ansvar ifølge Det Naturvidenskabelige Fakultets graviditets politik... 2 Registrering... 2 Ergonomi... 3 Arbejdsstillinger...

Læs mere

Arbejdsteknik. I PDF en kan du læse mere om:

Arbejdsteknik. I PDF en kan du læse mere om: Der er en lang række retningslinjer for, hvordan medarbejderne kan arbejde sikkert og sundt. Det er arbejdsgiverens ansvar, at medarbejderne er instrueret i god arbejdsteknik og dermed mindsker belastningen

Læs mere

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.0.1. Fjernstyring (trådløs styring)

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.0.1. Fjernstyring (trådløs styring) At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.0.1 Fjernstyring (trådløs styring) Vejledning om indretning af fjernstyring til tekniske hjælpemidler, der ikke er omfattet af Maskindirektivet April 2006 Erstatter

Læs mere

Kravspecifikation delaftale 3/2013: Rollator ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11

Kravspecifikation delaftale 3/2013: Rollator ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11 Kravspecifikation delaftale 3/2013: Rollator ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11 Minimumskrav til service og levering: - Leveringstid: Indenfor 2 arbejdsdage bestillingsdag

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

Kravspecifikation delaftale 2/2013: Rollator sideværts sammenklappelig ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11

Kravspecifikation delaftale 2/2013: Rollator sideværts sammenklappelig ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11 Kravspecifikation delaftale 2/2013: Rollator sideværts sammenklappelig ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11 Minimumskrav til service og levering: - Leveringstid:

Læs mere

Brugsanvisning for TA elektrisk Kontor/arbejdsstol

Brugsanvisning for TA elektrisk Kontor/arbejdsstol Brugsanvisning for TA elektrisk Kontor/arbejdsstol Karakteristika: Kontor/arbejdsstol med ekstra højt / lavt løft og elektrisk betjent centralbremse. Anvendelse: 1. Hjælp til at rejse sig op 2. Sideforflytning

Læs mere

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen Branchevejledning om unge under 18 år i hotel- og restaurationsbranchen 1 Indledning Hotel- og restaurationsbranchen er en af de brancher, hvor mange unge under 18 år har fritidsjob. Når der er unge ansatte,

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Korrekte arbejdsstillinger og løft

Korrekte arbejdsstillinger og løft Korrekte arbejdsstillinger og løft Indholdet i denne pjece er baseret på lovgivningen, men indholdet udtrykker ikke hele lovgivningen. Hvis der er behov for at vide præcist hvad lovgivningen i alle detaljer

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN 1 Generelt: Opmuringsarbejde kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig risiko. Denne leverandørbrugsanvisning

Læs mere

APV-checkliste for dyrepassere

APV-checkliste for dyrepassere APV-checkliste for dyrepassere ULYKKER 1 Er der ulykker, der ikke undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen? 2 Er der medarbejdere, der ikke er instrueret og oplært i arbejdet? 3 Er der

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor Arbejdspladsvurdering for Lager Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal et autoværksted som minimum benytte

Læs mere

Sikker i butikken. en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen

Sikker i butikken. en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen Sikker i butikken en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen Få instruktion af din arbejdsgiver Inden du begynder i dit nye job, har din arbejdsgiver en særlig pligt til at informere

Læs mere

Tjekliste for tidsplan

Tjekliste for tidsplan Tjekliste for tidsplan Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde skal lade

Læs mere

APV spørgeskema skabelon

APV spørgeskema skabelon Ulykker I orden / Ja Problem / Nej Bemærkninger/løsningsforslag Er der ryddeligt og orden i lokalet, så der ikke er risiko for fald og andre ulykker? Er gulvbelægning uden huller og ujævnheder samt generelt

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden?

Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden? 3. Opstilling og installation af maskine Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden? Ulykker på arbejdet er ærgerlige og kan også være alvorlige. Gennemgå jeres maskiner og løs de problemer, I

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

At-vejledningen henvender sig til maskinproducenter, leverandører, indkøbere af maskiner, rådgivere mfl.

At-vejledningen henvender sig til maskinproducenter, leverandører, indkøbere af maskiner, rådgivere mfl. CE-mærkede maskiner Vejledning om de særlige krav, der gælder ved indretning, markedsføring og salg af maskiner og sikkerhedskomponenter, som er omfattet af Maskindirektivet At-vejledning B.1.2 Oktober

Læs mere

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter?

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? APV for chauffører og bude Arbejdssted: Udfyldt af: Dato: Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? Vurder

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Metal og maskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

DK... GH2 Hjælpers Guide

DK... GH2 Hjælpers Guide DK............ GH2 Hjælpers Guide V. Guldmann A/S Graham Bells Vej 21-23A DK-8200 Århus N Tlf. +45 8741 3100 Fax +45 8741 3131 20 E-mail info@guldmann.com www.guldmann.dk 1 Guldmann 930/03/06 Indhold Om

Læs mere

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET Tekniske hjælpemidler i brolæggerfaget Brolæggerhåndværket er et herligt fag med en stor grad af frihed for den enkelte til at forme sin egen

Læs mere

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader.

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader. StandUp SystemRoMedic TM Manual - Dansk REF 60800001 StandUp med strømkabel REF 60800002 StandUp, med batteri SWL: 160 kg StandUp er en løftestol, der er udviklet til at hjælpe personer op fra gulv til

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

DK... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide. Vers. 1.00

DK... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide. Vers. 1.00 DK...... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide Vers. 1.00 Indhold 1.00......... Guldmann plejeseng........................................... 3 2.00......... Sikkerhed....................................................

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Indledning Trucks, el-heste og andre løftevogne bruges i stort omfang på lagre. Arbejdstilsynets

Læs mere

Den billigste og mest effektive dæmpning af støj og vibrationer opnås ved at anskaffe de mest støj- og vibrationssvage maskiner og udstyr.

Den billigste og mest effektive dæmpning af støj og vibrationer opnås ved at anskaffe de mest støj- og vibrationssvage maskiner og udstyr. 7. Tjekliste til indkøb af maskiner Den billigste og mest effektive dæmpning af støj og vibrationer opnås ved at anskaffe de mest støj- og vibrationssvage maskiner og udstyr. Af tjeklisten fremgår, hvilke

Læs mere

I rapporten Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler gennemgås risikoområderne ved lægning, optagning og indlagring samt lagring af kartofler.

I rapporten Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler gennemgås risikoområderne ved lægning, optagning og indlagring samt lagring af kartofler. I rapporten Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler gennemgås risikoområderne ved lægning, optagning og indlagring samt lagring af kartofler. Anvisningerne er velegnede til at anvende ved kortlægning

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Indretning af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik

Indretning af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik Indretning af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik Retningslinjer og vejledning December 2014 Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Regionshuset Horsens Emil Møllers Gade 41, 8700 Horsens www.fa.rm.dk

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991. Sandblæsning

At-VEJLEDNING. Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991. Sandblæsning At-VEJLEDNING D.2.1 Marts 2000 Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991 Sandblæsning Vejledning om sandblæsning med tør fristråle i kabine og hal samt udendørs sandblæsning, herunder byggeog anlægsarbejde

Læs mere

Ergonomisk 2-hjulet affaldsbeholder Håndtering (vip, træk og skub) af 240 liter affaldsbeholder med dobbeltlåg og ergonomiske håndtag.

Ergonomisk 2-hjulet affaldsbeholder Håndtering (vip, træk og skub) af 240 liter affaldsbeholder med dobbeltlåg og ergonomiske håndtag. HUMUS Sylbækvej 1, DK-8230 Åbyhøj Tlf. +45 86 25 34 00 Fax +45 86 25 35 22 Tlf. +45 47 10 70 77 Fax +45 47 10 70 79 E-mail: genplast@post.tele.dk Ergonomisk 2-hjulet affaldsbeholder Håndtering (vip, træk

Læs mere

Krav til Trykluftanlæg

Krav til Trykluftanlæg Krav til Trykluftanlæg Der stilles fra myndighedernes side krav til sikkerheden af produktionsudstyr og beskyttelse af medarbejdere Dette gælder også Trykluftanlæg, hvor Arbejdstilsynet (AT) er den vigtigste

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.15. Arbejdspladsens indretning og inventar

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.15. Arbejdspladsens indretning og inventar At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.15 Arbejdspladsens indretning og inventar November 2008 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.14 af december 1998 og nr. 4.10.2 af november 1985 2 Hvad er en At-vejledning?

Læs mere

At-VEJLEDNING. Brug af transportable stiger. Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3

At-VEJLEDNING. Brug af transportable stiger. Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3 At-VEJLEDNING Brug af transportable stiger Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3 Juli 2005 Opdateret juni 2014 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

At-VEJLEDNING. CE-mærkede maskiner. B.1.2 Oktober 2003

At-VEJLEDNING. CE-mærkede maskiner. B.1.2 Oktober 2003 At-VEJLEDNING B.1.2 Oktober 2003 CE-mærkede maskiner Vejledning om de særlige krav, der gælder ved indretning, markedsføring og salg af maskiner og sikkerhedskomponenter, som er omfattet af Maskindirektivet

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.3. Skærmarbejde

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.3. Skærmarbejde At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.3 Skærmarbejde Juni 2009 Erstatter november 2006 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

Arbejdsrum på faste arbejdssteder

Arbejdsrum på faste arbejdssteder Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.11 Juni 2007 Erstatter august 2004 Denne vejledning om Arbejdsrum på faste arbejdssteder oplyser om krav til arbejdsrum, hvori der beskæftiges ansatte.

Læs mere

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning FORFLYTNINGSTEKNIK i ambulance og sygetransport Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Denne branchevejledning er udarbejdet af brancheudvalget for brand- og redning under BAR

Læs mere

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN Generelt Der henvises til generel teknisk branchevejledning, Oplægning af tegltage, Tegl 36. Vejledningen findes på www.randerstegl.dk og www.mur-tag.dk.

Læs mere

Undgå skader under arbejde

Undgå skader under arbejde Undgå skader under arbejde Skadeforebyggelse for transportfirmaer og chauffører der udfører godstransport. Som chauffør skal du dagligt udføre mange arbejdsopgaver, som du kan komme til skade ved læs folderen,

Læs mere

Politi, beredskab og fængsler

Politi, beredskab og fængsler Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 21 Politi, beredskab og fængsler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen Du bør tænke på dit eget arbejdsmiljø, og hvordan du kan tage vare på dig selv i dagligdagen. Uanset om du er nyansat eller har været kasseassistent i længere tid, er det altid en god idé med jævne mellemrum

Læs mere

t e k n i s k b r u g e r v e j l e d n i n g

t e k n i s k b r u g e r v e j l e d n i n g Sole Sole Slim t e k n i s k b r u g e r v e j l e d n i n g D e n n e b r u g e r v e j l e d n i n g e r u d v i k l e t t i l t e k n i k e r e, i n s t a l l a t ø r e r, f y s i o t e r a p e u t

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Skovbrug og gartneri Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

Få tjek på maskinsikkerheden

Få tjek på maskinsikkerheden Få tjek på maskinsikkerheden Tjekliste for maskinsikkerhed - et redskab til sikkerhedsgruppen Vejledning til arbejdsmiljøkonsulenten Redskabet Få tjek på maskinsikkerheden er udarbejdet af BST Sjælland,

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

En ny generation rollatorer

En ny generation rollatorer En ny generasjon rullator En ny generation rollatorer 1 1. INDHOLD 1. Indhold 2. Introduktion 3. Produktbeskrivelse 4. Personlig sikkerhed 5. Tilpasning af rollatoren 6. Transport og klargøring 7. Vedligeholdelse

Læs mere

Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen. Du kan vente dig i butikken

Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen. Du kan vente dig i butikken Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen Du kan vente dig i butikken 1 Tillykke med din graviditet! Når du er gravid, sker der utrolig mange ting i din krop. Derfor dukker der naturligvis en masse spørgsmål

Læs mere

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV Bilag 4.13 Hensigten med at udarbejde en APV er at fokusere på forhold i virksomheden, der kan forbedres. Hvis de nævnte forhold ikke er e, sættes X i feltet Ikke. Hvis et forhold er i orden, sættes X

Læs mere

Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden

Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden www.alulock.com Danish designed and engineered Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden En vejledning i hvilke krav en arbejdsplatform eller stige skal leve op til, ved udførsel af arbejde

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Brugsanvisning til HS-90B

Brugsanvisning til HS-90B Pladevibrator HS-90B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Danmark Aps Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi

Læs mere

Brug af personlige værnemidler

Brug af personlige værnemidler Brug af personlige værnemidler Hvem har ansvaret, og hvor skal de personlige værnemidler benyttes? Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd,

Læs mere

Vejledning om. Ergonomi og rengøring

Vejledning om. Ergonomi og rengøring Vejledning om Ergonomi og rengøring Indholdsfortegnelse Forord... 1 Indledning... 2 Tilrettelæggelse af rengøringsarbejde... 3 God oplæring og instruktion... 3 Godt samarbejde mellem virksomheder... 4

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.4. Arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.4. Arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.4 Arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær Maj 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

Retningslinjer for børnenes selvhjulpenthed og personalets ergonomi i Daginstitution Dagnæs

Retningslinjer for børnenes selvhjulpenthed og personalets ergonomi i Daginstitution Dagnæs Indledning Med udgangspunkt i at lade pædagogik og ergonomi gå hånd i hånd er følgende retningslinjer udarbejdet af Arbejdsmiljøgruppen i Daginstitution Dagnæs. Formålet med retningslinjerne er: at skabe

Læs mere

Baggrund: - Bekendtgørelse om manuel håndtering. - Bekendtgørelse om arbejdets udførelse. - Bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler.

Baggrund: - Bekendtgørelse om manuel håndtering. - Bekendtgørelse om arbejdets udførelse. - Bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler. At-meddelelse Nr. 4.05.2 Oktober 1994 Erstatter: Nr. 4.04.15/Maj 1989 Vurdering af løft Indholdsfortegnelse Baggrund Belastninger ved løft Risiko for skader Vurdering af løft Vægt og rækkeafstand Vurdering

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.7. Helkropsvibrationer

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.7. Helkropsvibrationer At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.7 Helkropsvibrationer April 2006 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.5 af juli 1998 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejde ved skærmterminaler på offshoreanlæg i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1

Bekendtgørelse om arbejde ved skærmterminaler på offshoreanlæg i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1 Bekendtgørelse om arbejde ved skærmterminaler på offshoreanlæg i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1 Bek. nr. 397 af 15. maj 2008 med senere ændringer ikke autoriseret sammenskrivning.

Læs mere

Maskinsikkerhed Aps. Nyt maskindirektiv 2006/42. Maskinsikkerhed

Maskinsikkerhed Aps. Nyt maskindirektiv 2006/42. Maskinsikkerhed Maskinsikkerhed Maskinsikkerhed Aps 1 21 2 Opgaver Maskinsikkerhed og CE-mærkning - Risikovurdering - Sikker indretning af maskiner - Dokumentation og brugsanvisninger - Projektering af sikringsløsninger

Læs mere

Maskinsikkerhed Er CE-mærkning af maskiner nogen garanti?

Maskinsikkerhed Er CE-mærkning af maskiner nogen garanti? Maskinsikkerhed Er CE-mærkning af maskiner nogen garanti? Bar Bygge & Anlæg, februar 2013 Niels-Christian Daugaard Maskinmester Mail: ncdj@alectia.com Mobil: 27 13 80 34 Præsentation Hvem er jeg Niels-Christian

Læs mere

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndtering af belægningssten

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndtering af belægningssten Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Håndtering af belægningssten Indhold 3 Forord 4 Indledning 5 Manuel lægning 11 Håndlangerarbejdet 18 Opsummering Forord 3 Denne branchevejledning Håndtering af belægningssten

Læs mere

MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed

MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed Hvad er maskindirektivet? Maskindirektivet fastlægger de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav til indretningen af maskiner. Direktivet er bl.a. indført for at nedbringe

Læs mere

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER Bruger manual MX 19 SIKKERHEDS REGLER Fare for fald Fare for at liften Fare for at liften Fare for vælter vælter elektrisk stød Kollisionsfare Fare for elektrisk stød ADVARSLER, FORBUD OG PÅMINDELSER BRUG

Læs mere

Gør det færdigt! God ergonomi kræver en plan

Gør det færdigt! God ergonomi kræver en plan Gør det færdigt! God ergonomi kræver en plan Udgiver: Grafisk BAR 2 Redaktion: Hanne Mølgaard, Alectia, Tine Vorting, MAX Kommunikation, Grafisk BAR Fotos: Sonja Iskov og Grafisk BAR Layout: Michael Svendsen,

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere