Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr Årsrapport 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55 12 46 12. Årsrapport 2013"

Transkript

1 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr Årsrapport 2013

2 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab Indholdsfortegnelse Selskabets navn, ledelse og revision 1 Side Femårsoversigt 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors erklæringer 8 Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse 10 Balance pr Egenkapitalopgørelse 13 Noter 14

3 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab 1 Selskabets navn, ledelse og revision Selskabet Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab Platanvej Frederiksberg C CVR-nr Bestyrelse Allan Buch, Middelfart, formand Jan Nicolai Hansen, Thisted, næstformand Svend-Erik Andersen, Vejle Alfred Fisker Hansen, Harboøre Ulrik Kølle Hansen, Bagenkop Carl Jesper Hermansen, Skagen Palle Heinrich, Mommark Direktion Sejer Christensen Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Godkendt på selskabets generalforsamling den 25. april 2014

4 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab 2 Femårsoversigt Resultatposter t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Bruttopræmieindtægter Forsikringsteknisk rente Bruttoerstatningsudgifter for skader indtruffet i regnskabsåret Bruttoerstatningsudgifter (inkl. afløb) Forsikringsmæssige driftsomkostninger Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk resultat Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente Årets resultat Afløbsresultat Balanceposter Forsikringsmæssige hensættelser Egenkapital Aktiver i alt Nøgletal Erstatningsprocent 88,4 23,7 40,3 61,1 36,1 Omkostningsprocent 23,8 23,3 37,2 40,1 50,9 Combined ratio 112,2 47,1 77,6 101,2 87,0 Operating ratio 134,6 59,2 96,8 116,9 84,7 Relativt afløbsresultat 5,3 12,1 6,7 7,2 7,3 Egenkapitalforrentning (procent) 6,0 12,0 1,3 1,2 4,9 Solvensdækning 7,1 8,2 7,9 8,0 7,8

5 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab 3 Ledelsesberetning Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Fiskeri g/f og De Sydlige Farvande G/F for Fiskefartøjer er blevet fusioneret sammen og hedder fremover Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. Fusionen har regnskabsmæssig virkning fra den 1. januar 2013, med det tidligere ulykkesforsikringsforbund som det fortsættende selskab. Hele ideen med denne fusion er at sikre et solidt fiskerejet forsikringsselskab, der konkurrencemæssigt kan tage kampen op med andre selskaber. Når indsigelsesfristen for de tidligere medlemmer i De Sydlige Farvande udløber den 21. april 2014, vil Danske Fiskeres Forsikring blive registreret. Danske Fiskeres Forsikring er fortsat et gensidigt selskab, der ejes og fortsat vil være 100% ejet af fiskerne. På denne måde kan selskabet yde den bedste service over for forsikringstagerne. Til trods for, at der anes lys forude her i den finansielle krise, så har fiskerierhvervet det stadig meget hårdt. Skønt et negativt årsresultat 2013 for De Sydlige Farvande, opvejes dette af et positivt årsresultat for Ulykkesforsikringsforbundet, så Danske Fiskeres Forsikring samlet kom ud af 2013 med et særdeles pænt resultat. På baggrund af de foreløbige meget pæne regnskabstal for 2013, tog ledelsen den beslutning, at sætte grundpræmien for arbejdsskadeforsikring for medhjælper ned med 37% med virkning fra 1. januar Ledelsen finder fortsat, at medlemmerne selvfølgelig skal have del i selskabets overskud, og såfremt budgettet for 2014 følges, vil det blive indstillet, at der tilbagebetales grundpræmie for 2014 til medlemmerne. De seneste meldinger er, at solvens II reglerne først træder i kraft den 1. januar Ledelsen er meget opmærksom på betydningen heraf samt kravet til en øget konsolidering, hvilket en tilbagebetaling af præmie selvfølgelig skal tage højde for. Økonomisk udvikling Årets resultat udviser et overskud på 9,6 mio. kr. før skat, hvor overskuddet sidste år var på 1,9 mio. kr. Resultatet er betydelig bedre end det budgetterede for 2013, der kalkulerede med et underskud på 0,4 mio. kr. Samlet vurderes resultatet som værende særdeles tilfredsstillende, når der henses til den globale finanskrise. Den 1. januar 2014 træder en ny bekendtgørelse om opgørelse af det individuelle solvensbehov i kraft. Den fastlagte politik i bekendtgørelsen omhandler både opgørelse af det individuelle solvensbehov på 1 års basis samt en fremadrettet vurdering af egne risici baseret på ORSA-principper. Det vurderes, at de risici som ikke er medtaget i ISB standardmodellen, ikke vil påvirke den samlede solvens væsentligt. Set i forhold til 2012 udviser det forsikringstekniske resultat et overskud på 2,3 mio. kr. mod et underskud på 3,1 mio. kr. året før, hvilket primært skyldes et fald i erstatningsudgifterne.

6 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab 4 Ledelsesberetning Erstatningsudgifterne for skader indtruffet i regnskabsåret andrager 21,4 mio. kr. mod 26,2 mio. kr. foregående år, mens afløbet af skader indtruffet i tidligere år blev en gevinst på 15,0 mio. kr. mod en gevinst på 15,3 mio. kr. foregående år. Erstatningshensættelserne på endnu ikke afgjorte skader udgør i alt 51,1 mio. kr. pr. 31. december 2013 mod 84,8 mio. kr. foregående år. Erstatningshensættelserne indeholder den nødvendig styrkelse til imødegåelse af genoptagelser og usikkerheden ved opgørelse af sagshensættelserne. Præmieindtægten udgør 17,8 mio. kr. mod 17,7 mio. kr. i Stabiliteten skyldes, dels et uændret medlemstal, dels at det som følge af fusionen ikke var muligt at tilbagebetale præmie i årets løb. Resultat af investeringsvirksomhed efter overførsel af forsikringsteknisk rente viser et overskud på 8,1 mio. kr. mod et overskud på 5,0 mio. kr. i Udviklingen kan primært henføres til et forbedret investeringsafkast som følge af udviklingen i kursreguleringer. I overensstemmelse med de nye krav i solvensbekendtgørelsen har selskabets ledelse opgjort selskabets individuelle solvensbehov, der for 2013 andrager 40,9 mio. kr. mod 48,5 mio. kr. i Solvensbehovet ligger indenfor de grænser, selskabet har til opfyldelse heraf. Ved opgørelsen har selskabet taget hensyn til de forhold, der er beskrevet i vejledning om tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov. Risikostyring Finansielle risici Investeringer i værdipapirer foretages i overensstemmelse med en af bestyrelsen fastlagt investeringspolitik, som indeholder retningslinier for sammensætning af selskabets investeringer for at begrænse den totale risko i forhold til selskabets finansielle styrke. Der foretages løbende opfølgning og overvågning af risikomål og afkast af investeringerne. Forretningsmæssige risici Selskabets acceptpolitik indeholder regler for indtegning af forsikringsmæssige risici, som er begrænset til alene at omfatte arbejdsskade- og ulykkesforsikringer og skibsforsikringer indenfor dansk erhvervsfiskeri. Der foretages løbende vurderinger af risici ved større enkeltstående begivenheder (katastrofer), og der er til imødegåelse af disse risici foretaget henlæggelser til en særlig katastrofefond under egenkapitalen, som skal dække sådanne større enkeltstående begivenheder, og der er derfor ikke skønnet behov for reassurancedækning end den der er tegnet for skibsforsikringen. Usikkerheder ved indregning og måling Selskabets investeringsaktiver er sikkert værdifastsat, da der primært er tale om danske realkreditobligationer. Med hensyn til hensættelserne hviler disse på et konkret skøn i hver enkelt sag. Da der er tale om en langhalet

7 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab 5 Ledelsesberetning forretning, er det ikke muligt at angive et nærmere beløb for usikkerheden. Usikkerheden minimeres ved løbende overvågning af hver enkelt sag, samt at afløbsresultatet følges nøje. Fremtiden Året 2013 bød på en fusion, hvor grundstenen til et samlet fiskerejet forsikringsselskab nu er lagt. Hovedideen ved sammenlægningen er at drage nytte af den store specialviden, herunder den forsikringstekniske ekspertise på arbejdsskade, der er oparbejdet igennem mere end 100 år. I kraft af fusionen kan Danske Fiskeres Forsikring nu selv tegne både arbejdsskade-, ulykkes- samt skibsforsikring, da selskabet har koncession til disse produkter. Dette giver medlemmerne en større medbestemmelsesret, og ved et eventuelt overskud skal dette ikke deles med en mægler eller et reassuranceselskab. Danske Fiskeres Forsikrings målsætning er derfor, at så meget som muligt af hovedforsikringsforretningen, skal tegnes i medlemmernes eget selskab. Det kommende år vil nu blive brugt på yderligere at udvikle forsikringsprodukterne samt justere præmierne. Danske Fiskeres Forsikrings primære politik er nu koncentreret om det udvidede kerneområde, og der holdes løbende øje med, om der er mulighed for at kunne tilbyde vore medlemmer andre forsikringsprodukter. Udover at yde en kompetent og personlig service, er det selskabets politik at tilbyde et produkt til så favorabel en præmie som mulig. Derfor vil et eventuelt overskud efter konsolidering også blive udbetalt til medlemmerne. Dette vil sikre at selskabet bedst kan modstå presset fra de store danske og udenlandske selskaber. Der vil nu blive arbejdet videre på at etablere et samarbejde/fusion med andre fiskerejede gensidige forsikringsselskaber, idet vi er overbevist om, at dette initiativ skal være med til at styrke fiskernes egne forsikringsselskaber, og dermed på sigt blive til stor gavn for de danske erhvervsfiskere. På nuværende tidspunkt følges budgettet, og selskabets bestyrelse og direktion forventer et positivt nettoresultat for Kursændringerne på de finansielle aktiver har siden regnskabsårets udløb og frem til i dag ikke givet anledning til bemærkninger.

8 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab 6 Ledelsesberetning Efterfølgende begivenheder Der er ikke indtruffet hændelser efter regnskabsårets udløb og frem til i dag, som kunne forrykke vurderingen af årsrapporten. Resultatdisponering for 2013 t. kr. Årets resultat Overført resultat Til disposition som af bestyrelsen foreslås disponeret således: Overført fra opskrivningshenlæggelser, ejendom -48 Overført resultat

9 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab 7 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2013 for Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed og selskabets vedtægter. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet kan påvirkes af. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Frederiksberg, den 4. marts 2014 Direktion Sejer Christensen Bestyrelse Allan Buch Jan Nicolai Hansen Svend-Erik Andersen (formand) (næstformand) Alfred Fisker Hansen Ulrik Kølle Hansen Carl Jesper Hermansen Palle Heinrich

10 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab 8 Den uafhængige revisors erklæringer Til medlemmerne i Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt forbund Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab for regnskabsåret 1. januar december 2013, der omfatter resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, som er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2013 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed.

11 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab 9 Den uafhængige revisors erklæringer Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 4. marts 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Thomas Hermann statsautoriseret revisor Stinus Andersen statsautoriseret revisor

12 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab 10 Resultatopgørelse Forsikringsvirksomhed Note t. kr. t. kr. Præmieindtægter Bruttopræmieindtægter Afgivne præmieindtægter Præmieindtægter for egen regning Forsikringsteknisk rente Udbetalte erstatninger Modtagen genforsikringsdækning Ændring i erstatningshensættelser Erstatningsudgifter for egen regning Erhvervelsesomkostninger, provisioner Administrationsomkostninger Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskab Forsikringsmæssige driftsomkostninger Forsikringsteknisk resultat Renteindtægter og udbytte mv Kursreguleringer Administrationsomkostninger ved investeringsvirksomhed Investeringsafkast Forrentning af forsikringsmæssige hensættelser Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente Andre omkostninger Resultat før skat Skat Årets Resultat Totalindkomstopgørelse Årets resultat Anden totalindkomst 0 0 Årets totalindkomst Resultatdisponeringen fremgår af ledelsesberetningen.

13 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab 11 Balance pr Note t. kr. t. kr. Driftsmidler Domicilejendom Materielle aktiver i alt Kapitalandele Obligationer Andre finansielle investeringsaktiver i alt Investeringsaktiver i alt Tilgodehavender hos forsikringstagere Tilgodehavender hos forsikringsvirksomheder Andre tilgodehavender Tilgodehavender i alt Udskudt skat (skatteaktiv) Likvide beholdninger Andre aktiver i alt Tilgodehavende renter Andre periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter i alt Aktiver i alt

14 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab 12 Balance pr Note t. kr. t. kr Opskrivningshenlæggelse, ejendom Henlæggelse til katastrofefond Overført resultat Egenkapital i alt Erstatningshensættelser Hensættelser for løbende ydelser Hensættelser til forsikringskontrakter i alt Gæld til forsikringstagere 0 0 Selskabsskat Anden gæld Gæld i alt Passiver i alt Sikkerhedsstilllelser 13 Følsomhedsoplysninger 16 Ledelseshverv 17 Øvrige noter Eventualforpligtelser : Ingen

15 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab 13 Egenkapitalopgørelse Opskrivnings- Henlæggelse Overført henlæggelser til katastroferesultat ejendom fond I alt Egenkapital pr Årets resultat Anden totalindkomst Egenkapital pr Årets resultat Anden totalindkomst Egenkapital pr Selskabet beregnede basiskapital og kapitalkrav udgør følgende beløb: Egenkapital, jf. ovenfor Tilbageført skatteaktiv -80 Basiskapital Kapitalkrav

16 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab 14 Noter 1. Anvendt regnskabspraksis Generelt Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed med tilhørende bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Som følge af fusionen med De Sydlige Farvande G/F for Fiskefartøjer pr. 1. januar 2013 er sammenligningstallene for 2012 og tallene i femårsoversigten tilrettet, således, at tallene omfatter de akkumulerede tal for begge selskaber. Ved fusionen er sammenlægningsmetoden anvendt. Bortset herfra er den anvendte regnskabspraksis uændret i forhold til 2012: Resultat af forsikringsvirksomhed Præmieindtægten for arbejdsskadeforsikring og ulykkesforsikring er opgjort på grundlag af indgåede bemandingslister for det enkelte regnskabsår. Den opgjorte præmieindtægt er herefter reguleret for hensættelser til imødegåelse af tab på præmierestancer. Præmieindtægten vedrørende skibsforsikring omfatter årets opkrævede præmier med fradrag af de til genforsikring afgivne præmier reguleret for hensættelser til imødegåelse af tab på præmierestancer. Præmieindtægten er periodiseret i overensstemmelse med forsikringernes dækningsperiode, som alle udløber på balancetidspunktet. Forsikringsteknisk rente Af det samlede resultat af investeringsvirksomheden overføres et beregnet renteafkast (forsikringsteknisk rente) til resultat af forsikringsvirksomhed. Renteafkastet beregnes på grundlag af årets gennemsnitlige forsikringsmæssige hensættelser. Som rentesats anvendes den løbetidsafhængige sats som anvendes til diskontering af de forsikringsmæssige hensættelser. Den del af årets ændring af erstatningshensættelserne, der kan henføres til diskontering af hensættelser, fradrages i det beregnede renteafkast. Erstatningsudgifter indeholder årets betalte erstatninger og renteydelser reguleret for bevægelserne i erstatningshensættelserne svarende til kendte og forventede erstatningsudgifter vedrørende regnskabsåret. Endvidere indgår forskellen (afløbsresultatet) mellem de i regnskabsåret udbetalte og hensatte erstatninger vedrørende skader indtruffet i tidligere år og erstatningshensættelserne ved regnskabsårets begyndelse. I erstatningsudgifterne indregnes direkte og indirekte omkostninger til skadesbehandling. Indirekte omkostninger henføres på baggrund af et skønnet ressourceforbrug beregnet på medarbejderressourcer.

17 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab 15 Den del af erstatningsudgifterne, der kan henføres til diskontering, overføres til den forsikringstekniske rente, mens den del, der kan henføres til ændret diskonteringsrente, overføres til kursreguleringer. Forsikringsmæssige driftsomkostninger Den andel af de forsikringsmæssige driftsomkostninger, der kan henføres til erhvervelse og fornyelse af forsikringsbestanden, opføres under erhvervelsesomkostninger. Samtlige erhvervelsesomkostninger udgiftsføres ved forsikringernes tegning. I de forsikringsmæssige driftsomkostninger indgår domicilejendommens driftsresultat samt afskrivninger. Administrationsomkostninger omfatter de periodiserede udgifter, der kan henføres til regnskabsåret. Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente Renter mv. indeholder de i regnskabsåret indtjente renter og udbytte. Kursreguleringer Såvel realiserede som urealiserede gevinster og tab på obligationer og aktier samt gevinster og tab ved udtrækning af obligationer indgår under kursreguleringer. Realiserede kursgevinster og -tab ved salg af obligationer opgøres som forskellen mellem salgssummen og den bogførte værdi primo regnskabsåret eller anskaffelsessummen, såfremt de afhændede obligationer er erhvervet i regnskabsåret. Udgifter i tilknytning til investeringsaktiver Handelsomkostninger ved anskaffelse og salg af investeringsaktiver udgiftsføres under denne post i resultatopgørelsen. Udgifter i tilknytning til investeringsaktiver omfatter herudover gebyrer og andre omkostninger, som er direkte forbundet med forvaltningen af investeringsaktiverne. Skat Skat af årets resultat er beregnet med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke skattepligtige indtægter og omkostninger. Aktuel skat er beregnet på basis af acontoskatteordningen. Udskudt skat er hensat med 25% af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og passiver. Negative forskelle og skattemæssige underskud (skatteaktiver) medtages i opgørelsen af udskudt skat, hvis det er overvejende sandsynligt, at disse kan udnyttes i fremtiden og kun med den værdi, hvortil de forventes udnyttet.

18 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab 16 Balancen Domicilejendom værdiansættes til omvurderet værdi svarende til dagsværdi på vurderingstidspunktet med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Dagsværdien opgøres på grundlag af Finanstilsynets retningslinier om afkastmetoden, hvilket betyder, at ejendommen værdiansættes på grundlag af ejendommens forventede ordinære driftsbudget og et af ledelsen fastsat afkastkrav. Der foretages afskrivning af ejendommen over dennes skønnede brugstid, som er fastsat til 50 år. Der foretages ikke afskrivning på grund. Ved fastlæggelse af afskrivningsgrundlag er indregnet restværdi ved udgangen af brugstiden. Opskrivning af ejendommens værdi indgår direkte i posten opskrivningshenlæggelser under egenkapitalen, med mindre opskrivninger modsvarer tidligere nedskrivninger, som er foretaget over resultatopgørelsen. Nedskrivninger, som ikke modsvarer tidligere opskrivninger, føres via resultatopgørelsen. Andre finansielle investeringsaktiver Børsnoterede obligationer værdiansættes til den på balancetidspunktet senest noterede børskurs for alle handler. Udtrukne obligationer værdiansættes dog til pari. Finansielle instrumenter indregnes på afregningsdagen. Såfremt afregningsdatoen ligger efter balancedagen, optages forpligtelsen i balancen svarende til værdien af afregningsprisen. Tilgodehavender indregnes til amortiseret kostpris med fradrag for hensættelse til tabsrisici, opgjort på grundlag af en individuel vurdering af tilgodehavenderne. Driftsmidler indregnes til kostpris med fradrag af afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Inventar og edb mv. 5 år Periodeafgrænsningsposter omfatter udgifter, der er afholdt før balancetidspunktet, men som vedrører efterfølgende regnskabsår. Erstatningshensættelser omfatter beløb hensat til dækning af kendte, men endnu ikke afviklede erstatninger samt beløb til dækning af indtrufne, men endnu ikke anmeldte arbejdsskader (IBNR-hensættelse). Hensættelserne opgøres som sag for sag hensættelser ud fra erfaringsmæssige skøn baseret på de tilgængelige oplysninger på opgørelsestidspunktet. Herudover hensættes beløb til dækning af forventede erstatningsudgifter som følge af genoptagelser og forhøjelser mv. af tidligere afgjorte sager (IBNER-hensættelse).

19 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab 17 I erstatningshensættelserne indgår endvidere direkte og indirekte omkostninger, som efter bedste skøn forventes at skulle afholdes i forbindelse med afvikling af erstatningshensættelserne. Erstatningshensættelserne diskonteres med den variable rentestruktur, som løbende fastsættes af Finanstilsynet. I 2013 er anvendt den justerede rentekurve offentliggjort af Finanstilsynet. De væsentligste forudsætninger og skøn, der anvendes ved opgørelsen af erstatningshensættelserne, er foruden erstatningsbeløb betalingsstrøm ved udbetaling og forventede omkostninger til færdigbehandling af erstatningskravet. Hensættelser for løbende ydelser omfatter den kapitaliserede værdi af de erstatninger, som udbetales i form af løbende ydelser. Hensættelserne er opgjort med den variable rentestruktur som løbende fastsættes af Finanstilsynet. I 2013 er anvendt rentekurven offentliggjort af Finanstilsynet, med korrektion for forventninger til løntalsudvikling.

20 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab 18 Noter 2. Præmieindtægter Arbejdsskade Ulykkesfor- Søforsik forsikring sikring ring I alt t. kr. t. kr. t. kr. t. kr Opkrævet præmie, Danmark Præmieindtægter Erstatningsudgifter Forsikringsmæssige driftsomkostninger Resultat af genforsikring Forsikringsteknisk rente Forsikringsteknisk resultat Antal skader Erstatninger gennemsnitligt Erstatningsfrekvens af antal helårsbeskæftiget 0,12 0,07-0,10 Antal forsikringer, søforsikring Erstatningsfrekvens, søforsikring - - 0,204 0, Antal skader Erstatninger gennemsnitligt Erstatningsfrekvens af antal helårsbeskæftiget 0,14 0,09-0,11 Antal forsikringer, søforsikring Erstatningsfrekvens, søforsikring - - 0,221 0,221 Selskabets aktiviteter består af direkte tegning af arbejdsskadeforsikringer og ulykkesforsikringer for personer beskæftiget ved dansk erhvervsfiskeri samt forsikring af fiskefartøjer t.kr. t.kr. 3. Resultat af genforsikring Afgivne forsikringspræmier Modtagen genforsikringsdækning 0 0 Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskab

21 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab 19 Noter t.kr. t.kr. 4. Forsikringsteknisk rente Renteafkast af årets gennemsnitlige forsikringsmæssige hensættelser overført fra investeringsvirksomhed Ændring i erstatningshensættelse som følge af diskontering Ændring i erstatningshensættelser Ændring i erstatningshensættelser Ændring i hensættelser for løbende ydelser Ændring i hensættelse vedr. ændring af diskonteringssats overført til kursregulering Ændring af hensættelser som følge af diskontering overført til forsikringsteknisk rente Administrationsomkostninger Lønninger og honorar m.v Pensionsbidrag Andre udgifter til social sikring Personaleomkostninger i alt Andre administrationsomkostninger Afskrivninger, ejendom Afskrivninger på inventar og edb-anlæg Omkostninger til fratrædelser i forbindelse med fusionen Lønsumsafgift og bidrag til Finanstilsynet Overført skadesbehandlingsomkostninger til erstatninger Af administrationsomkostningerne udgør det samlede vederlag til: Bestyrelserne Direktionerne Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab har i 2013 gennemsnitligt beskæftiget 8,2 personer (2012: 6,2 personer). Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab blev etableret ved en fusion mellem Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Fiskeri, Gensidigt Forbund og De Sydlige Farvandes Gensidige Forsikring for Fiskefartøjer. Fusionen blev vedtaget på generalforsamlinger i november og december måned 2013 med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2013.

22 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab 20 Noter Der er udbetalt følgende honorarer til medlemmerne af de 2 bestyrelser i 2013 Honorar til bestyrelse og direktion i Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Fiskeri, Gensidigt Forbund: Allan Buch, formand Jan Nicolai Hansen, næstformand Carl Jesper Hermansen Jesper Juul Larsen Kim Kær Hansen Svend-Erik Andersen Sejer Christensen, direktør 102 t.kr. (2012: 92 t.kr.) 61 t.kr. (2012: 54 t.kr.) 46 t.kr. (2012: 40 t.kr.) 46 t.kr. (2012: 40 t.kr.) 46 t.kr. (2012: 40 t.kr.) 46 t.kr. (2012: 40 t.kr) t. kr. (2012: t. kr.) Honorar til bestyrelse og direktion i De Sydlige Farvandes Gensidige Forsikring for Fiskefartøjer: Allan Buch, formand 79 t.kr. (2012: 58 t.kr.) Ulrik Kølle Hansen, næstformand 49 t.kr. (2012: 44 t.kr.) Finn Reincke 49 t.kr. (2012: 108 t. kr.) Egon Tækker 5 t.kr. (2012: 41 t. kr.) Keld Larsen 18 t.kr. (2012: 25 t. kr.) Steffen Andersen 5 t.kr. (2012: -) Erik Rasmussen - (2012: 8 t.kr.) Eigil Hansen - (2012: 8 t.kr.) Palle Heinrich 15 t.kr. (2012: 16 t.kr.) Annette Elmer, direktør 520 t. kr. ( t. kr.) Selskabets direktion og bestyrelsen har alene fast løn t.kr. t.kr. Honorar til generalforsamlingsvalgte revisorer: Deloitte: Honorar for lovpligtig revision Andre erklæringsopgaver med sikkerhed Honorar for skatterådgivning Andre ydelser PricewaterhouseCoopers: Honorar for lovpligtig revision - 95 Andre erklæringsopgaver med sikkerhed - 13 Honorar for skatterådgivning - 0 Andre ydelser

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. CVR-nr. 55 12 46 12. Årsrapport 2014

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. CVR-nr. 55 12 46 12. Årsrapport 2014 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55 12 46 12 Årsrapport 2014 Bilag 2 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55 12 46 12 Årsrapport 2014 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2005. CVR-nr. 73 46 50 28

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2005. CVR-nr. 73 46 50 28 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2005 CVR-nr. 73 46 50 28 Forsikringsselskabet Nærsikring A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...1 Femårsoversigt...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning...5

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Lokal Forsikring G/S Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2008 Lokal Forsikring

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004. CVR-nr. 73 46 50 28

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004. CVR-nr. 73 46 50 28 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004 CVR-nr. 73 46 50 28 Forsikringsselskabet Nærsikring A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...1 Femårsoversigt...2 Årsberetning...3 Ledelsespåtegning...5

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F CVR-nr. 24 25 61 38. Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F CVR-nr. 24 25 61 38. Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F CVR-nr. 24 25 61 38 Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2

Læs mere

Dansk Fartøjsforsikring A/S CVR-nr. 32 47 19 35. Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Dansk Fartøjsforsikring A/S CVR-nr. 32 47 19 35. Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45945000 Telefax 45945099 www.deloitte.dk Dansk Fartøjsforsikring A/S CVR-nr. 32 47 19 35

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2009 1 Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Årsberetning 5-7 Den uafhængige revisors påtegning 8-9 5-års oversigt 10

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Ulykkesforsikringsforbun det for dansk Fiskeri, Gensidigt Forbund CVR-nr. 55 12 46 12. Årsrapport 2011

Ulykkesforsikringsforbun det for dansk Fiskeri, Gensidigt Forbund CVR-nr. 55 12 46 12. Årsrapport 2011 Ulykkesforsikringsforbun det for dansk Fiskeri, Gensidigt Forbund CVR-nr. 55 12 46 12 Årsrapport 2011 Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Fiskeri, Gensidigt Forbund Indhoidsfortegnelse Selskabets navn,

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Dansk Fartøjsforsikring A/S CVR-nr. 32 47 19 35. Årsrapport 2013

Dansk Fartøjsforsikring A/S CVR-nr. 32 47 19 35. Årsrapport 2013 Dansk Fartøjsforsikring A/S CVR-nr. 32 47 19 35 Årsrapport 2013 Dansk Fartøjsforsikring A/S Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge (CVR-nr. 47 49 97 12) Årsrapport for 2014 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB 2011 CVR-NR. 11 70 42 98 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fondsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54

Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54 Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsvalgte revisorers påtegning 4 Oplysninger om virksomheden

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen,

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 1. halvår 2014. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 1. halvår 2014 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr. ÅRSREGNSKAB 2013 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S CVR nr.: 21 17 68 42 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Fondsoplysninger...

Læs mere

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2014 [1] Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning 5-10 Den uafhængige revisors erklæringer 11-12 Resultatopgørelse

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 6

Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 B o r n h o l m s B R A N D f o r s i k r i n g A / S C V R n r. 1 5 4 6 5 9 7 2 T o r n e g a d e 8 3 7 0 0 R ø n n e w w w. b o r n h o l m s b r a n d. d k i n f o @ b o

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR.

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. 18 66 11 01 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på interessentskabets ordinære

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ----------------------------------------

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ---------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov CVR-nr. 32 10 70 44 ----------------------------------------

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2011 [1] Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Årsberetning 5-8 Den uafhængige revisors påtegning 9-10 Resultatopgørelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2011 Selskabsoplysninger Side 5: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 6: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

NærBrand Forsikring G/S. Årsrapport for 2013

NærBrand Forsikring G/S. Årsrapport for 2013 NærBrand.dk -; samarbejde med TopdMmartc:.. Genpart til Erhvervsstyrelsen Postboks 621 0900 København C NærBrand Forsikring G/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 17342517 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2011 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A.

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

De Sydlige Farvandes Gensidige Forsikring for Fiskefartøjer

De Sydlige Farvandes Gensidige Forsikring for Fiskefartøjer DE SYDLIGE FARVANDES g!f FOR FISKEFARTØJER De Sydlige Farvandes Gensidige Forsikring for Fiskefartøjer CVR-nr. 154350 11 0 Arsrapport for tiden 01.01.10 31.12.10 Årsrapporten er fremlagt og god kendt ~r~i

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning

Læs mere

TREKRONER FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004

TREKRONER FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004 TREKRONER FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegninger 3 Hovedtal 4 Ledelsens beretning 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8 Balance pr. 31. december

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 25 06 49 17 Indhold Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Side Årsregnskab

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 2 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Selskab... 3 Bestyrelse... 3 Direktion... 3 Dirigent... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors erklæringer... 5

Læs mere