Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr Årsrapport 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55 12 46 12. Årsrapport 2013"

Transkript

1 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr Årsrapport 2013

2 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab Indholdsfortegnelse Selskabets navn, ledelse og revision 1 Side Femårsoversigt 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors erklæringer 8 Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse 10 Balance pr Egenkapitalopgørelse 13 Noter 14

3 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab 1 Selskabets navn, ledelse og revision Selskabet Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab Platanvej Frederiksberg C CVR-nr Bestyrelse Allan Buch, Middelfart, formand Jan Nicolai Hansen, Thisted, næstformand Svend-Erik Andersen, Vejle Alfred Fisker Hansen, Harboøre Ulrik Kølle Hansen, Bagenkop Carl Jesper Hermansen, Skagen Palle Heinrich, Mommark Direktion Sejer Christensen Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Godkendt på selskabets generalforsamling den 25. april 2014

4 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab 2 Femårsoversigt Resultatposter t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Bruttopræmieindtægter Forsikringsteknisk rente Bruttoerstatningsudgifter for skader indtruffet i regnskabsåret Bruttoerstatningsudgifter (inkl. afløb) Forsikringsmæssige driftsomkostninger Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk resultat Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente Årets resultat Afløbsresultat Balanceposter Forsikringsmæssige hensættelser Egenkapital Aktiver i alt Nøgletal Erstatningsprocent 88,4 23,7 40,3 61,1 36,1 Omkostningsprocent 23,8 23,3 37,2 40,1 50,9 Combined ratio 112,2 47,1 77,6 101,2 87,0 Operating ratio 134,6 59,2 96,8 116,9 84,7 Relativt afløbsresultat 5,3 12,1 6,7 7,2 7,3 Egenkapitalforrentning (procent) 6,0 12,0 1,3 1,2 4,9 Solvensdækning 7,1 8,2 7,9 8,0 7,8

5 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab 3 Ledelsesberetning Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Fiskeri g/f og De Sydlige Farvande G/F for Fiskefartøjer er blevet fusioneret sammen og hedder fremover Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. Fusionen har regnskabsmæssig virkning fra den 1. januar 2013, med det tidligere ulykkesforsikringsforbund som det fortsættende selskab. Hele ideen med denne fusion er at sikre et solidt fiskerejet forsikringsselskab, der konkurrencemæssigt kan tage kampen op med andre selskaber. Når indsigelsesfristen for de tidligere medlemmer i De Sydlige Farvande udløber den 21. april 2014, vil Danske Fiskeres Forsikring blive registreret. Danske Fiskeres Forsikring er fortsat et gensidigt selskab, der ejes og fortsat vil være 100% ejet af fiskerne. På denne måde kan selskabet yde den bedste service over for forsikringstagerne. Til trods for, at der anes lys forude her i den finansielle krise, så har fiskerierhvervet det stadig meget hårdt. Skønt et negativt årsresultat 2013 for De Sydlige Farvande, opvejes dette af et positivt årsresultat for Ulykkesforsikringsforbundet, så Danske Fiskeres Forsikring samlet kom ud af 2013 med et særdeles pænt resultat. På baggrund af de foreløbige meget pæne regnskabstal for 2013, tog ledelsen den beslutning, at sætte grundpræmien for arbejdsskadeforsikring for medhjælper ned med 37% med virkning fra 1. januar Ledelsen finder fortsat, at medlemmerne selvfølgelig skal have del i selskabets overskud, og såfremt budgettet for 2014 følges, vil det blive indstillet, at der tilbagebetales grundpræmie for 2014 til medlemmerne. De seneste meldinger er, at solvens II reglerne først træder i kraft den 1. januar Ledelsen er meget opmærksom på betydningen heraf samt kravet til en øget konsolidering, hvilket en tilbagebetaling af præmie selvfølgelig skal tage højde for. Økonomisk udvikling Årets resultat udviser et overskud på 9,6 mio. kr. før skat, hvor overskuddet sidste år var på 1,9 mio. kr. Resultatet er betydelig bedre end det budgetterede for 2013, der kalkulerede med et underskud på 0,4 mio. kr. Samlet vurderes resultatet som værende særdeles tilfredsstillende, når der henses til den globale finanskrise. Den 1. januar 2014 træder en ny bekendtgørelse om opgørelse af det individuelle solvensbehov i kraft. Den fastlagte politik i bekendtgørelsen omhandler både opgørelse af det individuelle solvensbehov på 1 års basis samt en fremadrettet vurdering af egne risici baseret på ORSA-principper. Det vurderes, at de risici som ikke er medtaget i ISB standardmodellen, ikke vil påvirke den samlede solvens væsentligt. Set i forhold til 2012 udviser det forsikringstekniske resultat et overskud på 2,3 mio. kr. mod et underskud på 3,1 mio. kr. året før, hvilket primært skyldes et fald i erstatningsudgifterne.

6 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab 4 Ledelsesberetning Erstatningsudgifterne for skader indtruffet i regnskabsåret andrager 21,4 mio. kr. mod 26,2 mio. kr. foregående år, mens afløbet af skader indtruffet i tidligere år blev en gevinst på 15,0 mio. kr. mod en gevinst på 15,3 mio. kr. foregående år. Erstatningshensættelserne på endnu ikke afgjorte skader udgør i alt 51,1 mio. kr. pr. 31. december 2013 mod 84,8 mio. kr. foregående år. Erstatningshensættelserne indeholder den nødvendig styrkelse til imødegåelse af genoptagelser og usikkerheden ved opgørelse af sagshensættelserne. Præmieindtægten udgør 17,8 mio. kr. mod 17,7 mio. kr. i Stabiliteten skyldes, dels et uændret medlemstal, dels at det som følge af fusionen ikke var muligt at tilbagebetale præmie i årets løb. Resultat af investeringsvirksomhed efter overførsel af forsikringsteknisk rente viser et overskud på 8,1 mio. kr. mod et overskud på 5,0 mio. kr. i Udviklingen kan primært henføres til et forbedret investeringsafkast som følge af udviklingen i kursreguleringer. I overensstemmelse med de nye krav i solvensbekendtgørelsen har selskabets ledelse opgjort selskabets individuelle solvensbehov, der for 2013 andrager 40,9 mio. kr. mod 48,5 mio. kr. i Solvensbehovet ligger indenfor de grænser, selskabet har til opfyldelse heraf. Ved opgørelsen har selskabet taget hensyn til de forhold, der er beskrevet i vejledning om tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov. Risikostyring Finansielle risici Investeringer i værdipapirer foretages i overensstemmelse med en af bestyrelsen fastlagt investeringspolitik, som indeholder retningslinier for sammensætning af selskabets investeringer for at begrænse den totale risko i forhold til selskabets finansielle styrke. Der foretages løbende opfølgning og overvågning af risikomål og afkast af investeringerne. Forretningsmæssige risici Selskabets acceptpolitik indeholder regler for indtegning af forsikringsmæssige risici, som er begrænset til alene at omfatte arbejdsskade- og ulykkesforsikringer og skibsforsikringer indenfor dansk erhvervsfiskeri. Der foretages løbende vurderinger af risici ved større enkeltstående begivenheder (katastrofer), og der er til imødegåelse af disse risici foretaget henlæggelser til en særlig katastrofefond under egenkapitalen, som skal dække sådanne større enkeltstående begivenheder, og der er derfor ikke skønnet behov for reassurancedækning end den der er tegnet for skibsforsikringen. Usikkerheder ved indregning og måling Selskabets investeringsaktiver er sikkert værdifastsat, da der primært er tale om danske realkreditobligationer. Med hensyn til hensættelserne hviler disse på et konkret skøn i hver enkelt sag. Da der er tale om en langhalet

7 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab 5 Ledelsesberetning forretning, er det ikke muligt at angive et nærmere beløb for usikkerheden. Usikkerheden minimeres ved løbende overvågning af hver enkelt sag, samt at afløbsresultatet følges nøje. Fremtiden Året 2013 bød på en fusion, hvor grundstenen til et samlet fiskerejet forsikringsselskab nu er lagt. Hovedideen ved sammenlægningen er at drage nytte af den store specialviden, herunder den forsikringstekniske ekspertise på arbejdsskade, der er oparbejdet igennem mere end 100 år. I kraft af fusionen kan Danske Fiskeres Forsikring nu selv tegne både arbejdsskade-, ulykkes- samt skibsforsikring, da selskabet har koncession til disse produkter. Dette giver medlemmerne en større medbestemmelsesret, og ved et eventuelt overskud skal dette ikke deles med en mægler eller et reassuranceselskab. Danske Fiskeres Forsikrings målsætning er derfor, at så meget som muligt af hovedforsikringsforretningen, skal tegnes i medlemmernes eget selskab. Det kommende år vil nu blive brugt på yderligere at udvikle forsikringsprodukterne samt justere præmierne. Danske Fiskeres Forsikrings primære politik er nu koncentreret om det udvidede kerneområde, og der holdes løbende øje med, om der er mulighed for at kunne tilbyde vore medlemmer andre forsikringsprodukter. Udover at yde en kompetent og personlig service, er det selskabets politik at tilbyde et produkt til så favorabel en præmie som mulig. Derfor vil et eventuelt overskud efter konsolidering også blive udbetalt til medlemmerne. Dette vil sikre at selskabet bedst kan modstå presset fra de store danske og udenlandske selskaber. Der vil nu blive arbejdet videre på at etablere et samarbejde/fusion med andre fiskerejede gensidige forsikringsselskaber, idet vi er overbevist om, at dette initiativ skal være med til at styrke fiskernes egne forsikringsselskaber, og dermed på sigt blive til stor gavn for de danske erhvervsfiskere. På nuværende tidspunkt følges budgettet, og selskabets bestyrelse og direktion forventer et positivt nettoresultat for Kursændringerne på de finansielle aktiver har siden regnskabsårets udløb og frem til i dag ikke givet anledning til bemærkninger.

8 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab 6 Ledelsesberetning Efterfølgende begivenheder Der er ikke indtruffet hændelser efter regnskabsårets udløb og frem til i dag, som kunne forrykke vurderingen af årsrapporten. Resultatdisponering for 2013 t. kr. Årets resultat Overført resultat Til disposition som af bestyrelsen foreslås disponeret således: Overført fra opskrivningshenlæggelser, ejendom -48 Overført resultat

9 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab 7 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2013 for Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed og selskabets vedtægter. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet kan påvirkes af. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Frederiksberg, den 4. marts 2014 Direktion Sejer Christensen Bestyrelse Allan Buch Jan Nicolai Hansen Svend-Erik Andersen (formand) (næstformand) Alfred Fisker Hansen Ulrik Kølle Hansen Carl Jesper Hermansen Palle Heinrich

10 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab 8 Den uafhængige revisors erklæringer Til medlemmerne i Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt forbund Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab for regnskabsåret 1. januar december 2013, der omfatter resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, som er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2013 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed.

11 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab 9 Den uafhængige revisors erklæringer Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 4. marts 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Thomas Hermann statsautoriseret revisor Stinus Andersen statsautoriseret revisor

12 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab 10 Resultatopgørelse Forsikringsvirksomhed Note t. kr. t. kr. Præmieindtægter Bruttopræmieindtægter Afgivne præmieindtægter Præmieindtægter for egen regning Forsikringsteknisk rente Udbetalte erstatninger Modtagen genforsikringsdækning Ændring i erstatningshensættelser Erstatningsudgifter for egen regning Erhvervelsesomkostninger, provisioner Administrationsomkostninger Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskab Forsikringsmæssige driftsomkostninger Forsikringsteknisk resultat Renteindtægter og udbytte mv Kursreguleringer Administrationsomkostninger ved investeringsvirksomhed Investeringsafkast Forrentning af forsikringsmæssige hensættelser Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente Andre omkostninger Resultat før skat Skat Årets Resultat Totalindkomstopgørelse Årets resultat Anden totalindkomst 0 0 Årets totalindkomst Resultatdisponeringen fremgår af ledelsesberetningen.

13 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab 11 Balance pr Note t. kr. t. kr. Driftsmidler Domicilejendom Materielle aktiver i alt Kapitalandele Obligationer Andre finansielle investeringsaktiver i alt Investeringsaktiver i alt Tilgodehavender hos forsikringstagere Tilgodehavender hos forsikringsvirksomheder Andre tilgodehavender Tilgodehavender i alt Udskudt skat (skatteaktiv) Likvide beholdninger Andre aktiver i alt Tilgodehavende renter Andre periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter i alt Aktiver i alt

14 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab 12 Balance pr Note t. kr. t. kr Opskrivningshenlæggelse, ejendom Henlæggelse til katastrofefond Overført resultat Egenkapital i alt Erstatningshensættelser Hensættelser for løbende ydelser Hensættelser til forsikringskontrakter i alt Gæld til forsikringstagere 0 0 Selskabsskat Anden gæld Gæld i alt Passiver i alt Sikkerhedsstilllelser 13 Følsomhedsoplysninger 16 Ledelseshverv 17 Øvrige noter Eventualforpligtelser : Ingen

15 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab 13 Egenkapitalopgørelse Opskrivnings- Henlæggelse Overført henlæggelser til katastroferesultat ejendom fond I alt Egenkapital pr Årets resultat Anden totalindkomst Egenkapital pr Årets resultat Anden totalindkomst Egenkapital pr Selskabet beregnede basiskapital og kapitalkrav udgør følgende beløb: Egenkapital, jf. ovenfor Tilbageført skatteaktiv -80 Basiskapital Kapitalkrav

16 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab 14 Noter 1. Anvendt regnskabspraksis Generelt Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed med tilhørende bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Som følge af fusionen med De Sydlige Farvande G/F for Fiskefartøjer pr. 1. januar 2013 er sammenligningstallene for 2012 og tallene i femårsoversigten tilrettet, således, at tallene omfatter de akkumulerede tal for begge selskaber. Ved fusionen er sammenlægningsmetoden anvendt. Bortset herfra er den anvendte regnskabspraksis uændret i forhold til 2012: Resultat af forsikringsvirksomhed Præmieindtægten for arbejdsskadeforsikring og ulykkesforsikring er opgjort på grundlag af indgåede bemandingslister for det enkelte regnskabsår. Den opgjorte præmieindtægt er herefter reguleret for hensættelser til imødegåelse af tab på præmierestancer. Præmieindtægten vedrørende skibsforsikring omfatter årets opkrævede præmier med fradrag af de til genforsikring afgivne præmier reguleret for hensættelser til imødegåelse af tab på præmierestancer. Præmieindtægten er periodiseret i overensstemmelse med forsikringernes dækningsperiode, som alle udløber på balancetidspunktet. Forsikringsteknisk rente Af det samlede resultat af investeringsvirksomheden overføres et beregnet renteafkast (forsikringsteknisk rente) til resultat af forsikringsvirksomhed. Renteafkastet beregnes på grundlag af årets gennemsnitlige forsikringsmæssige hensættelser. Som rentesats anvendes den løbetidsafhængige sats som anvendes til diskontering af de forsikringsmæssige hensættelser. Den del af årets ændring af erstatningshensættelserne, der kan henføres til diskontering af hensættelser, fradrages i det beregnede renteafkast. Erstatningsudgifter indeholder årets betalte erstatninger og renteydelser reguleret for bevægelserne i erstatningshensættelserne svarende til kendte og forventede erstatningsudgifter vedrørende regnskabsåret. Endvidere indgår forskellen (afløbsresultatet) mellem de i regnskabsåret udbetalte og hensatte erstatninger vedrørende skader indtruffet i tidligere år og erstatningshensættelserne ved regnskabsårets begyndelse. I erstatningsudgifterne indregnes direkte og indirekte omkostninger til skadesbehandling. Indirekte omkostninger henføres på baggrund af et skønnet ressourceforbrug beregnet på medarbejderressourcer.

17 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab 15 Den del af erstatningsudgifterne, der kan henføres til diskontering, overføres til den forsikringstekniske rente, mens den del, der kan henføres til ændret diskonteringsrente, overføres til kursreguleringer. Forsikringsmæssige driftsomkostninger Den andel af de forsikringsmæssige driftsomkostninger, der kan henføres til erhvervelse og fornyelse af forsikringsbestanden, opføres under erhvervelsesomkostninger. Samtlige erhvervelsesomkostninger udgiftsføres ved forsikringernes tegning. I de forsikringsmæssige driftsomkostninger indgår domicilejendommens driftsresultat samt afskrivninger. Administrationsomkostninger omfatter de periodiserede udgifter, der kan henføres til regnskabsåret. Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente Renter mv. indeholder de i regnskabsåret indtjente renter og udbytte. Kursreguleringer Såvel realiserede som urealiserede gevinster og tab på obligationer og aktier samt gevinster og tab ved udtrækning af obligationer indgår under kursreguleringer. Realiserede kursgevinster og -tab ved salg af obligationer opgøres som forskellen mellem salgssummen og den bogførte værdi primo regnskabsåret eller anskaffelsessummen, såfremt de afhændede obligationer er erhvervet i regnskabsåret. Udgifter i tilknytning til investeringsaktiver Handelsomkostninger ved anskaffelse og salg af investeringsaktiver udgiftsføres under denne post i resultatopgørelsen. Udgifter i tilknytning til investeringsaktiver omfatter herudover gebyrer og andre omkostninger, som er direkte forbundet med forvaltningen af investeringsaktiverne. Skat Skat af årets resultat er beregnet med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke skattepligtige indtægter og omkostninger. Aktuel skat er beregnet på basis af acontoskatteordningen. Udskudt skat er hensat med 25% af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og passiver. Negative forskelle og skattemæssige underskud (skatteaktiver) medtages i opgørelsen af udskudt skat, hvis det er overvejende sandsynligt, at disse kan udnyttes i fremtiden og kun med den værdi, hvortil de forventes udnyttet.

18 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab 16 Balancen Domicilejendom værdiansættes til omvurderet værdi svarende til dagsværdi på vurderingstidspunktet med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Dagsværdien opgøres på grundlag af Finanstilsynets retningslinier om afkastmetoden, hvilket betyder, at ejendommen værdiansættes på grundlag af ejendommens forventede ordinære driftsbudget og et af ledelsen fastsat afkastkrav. Der foretages afskrivning af ejendommen over dennes skønnede brugstid, som er fastsat til 50 år. Der foretages ikke afskrivning på grund. Ved fastlæggelse af afskrivningsgrundlag er indregnet restværdi ved udgangen af brugstiden. Opskrivning af ejendommens værdi indgår direkte i posten opskrivningshenlæggelser under egenkapitalen, med mindre opskrivninger modsvarer tidligere nedskrivninger, som er foretaget over resultatopgørelsen. Nedskrivninger, som ikke modsvarer tidligere opskrivninger, føres via resultatopgørelsen. Andre finansielle investeringsaktiver Børsnoterede obligationer værdiansættes til den på balancetidspunktet senest noterede børskurs for alle handler. Udtrukne obligationer værdiansættes dog til pari. Finansielle instrumenter indregnes på afregningsdagen. Såfremt afregningsdatoen ligger efter balancedagen, optages forpligtelsen i balancen svarende til værdien af afregningsprisen. Tilgodehavender indregnes til amortiseret kostpris med fradrag for hensættelse til tabsrisici, opgjort på grundlag af en individuel vurdering af tilgodehavenderne. Driftsmidler indregnes til kostpris med fradrag af afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Inventar og edb mv. 5 år Periodeafgrænsningsposter omfatter udgifter, der er afholdt før balancetidspunktet, men som vedrører efterfølgende regnskabsår. Erstatningshensættelser omfatter beløb hensat til dækning af kendte, men endnu ikke afviklede erstatninger samt beløb til dækning af indtrufne, men endnu ikke anmeldte arbejdsskader (IBNR-hensættelse). Hensættelserne opgøres som sag for sag hensættelser ud fra erfaringsmæssige skøn baseret på de tilgængelige oplysninger på opgørelsestidspunktet. Herudover hensættes beløb til dækning af forventede erstatningsudgifter som følge af genoptagelser og forhøjelser mv. af tidligere afgjorte sager (IBNER-hensættelse).

19 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab 17 I erstatningshensættelserne indgår endvidere direkte og indirekte omkostninger, som efter bedste skøn forventes at skulle afholdes i forbindelse med afvikling af erstatningshensættelserne. Erstatningshensættelserne diskonteres med den variable rentestruktur, som løbende fastsættes af Finanstilsynet. I 2013 er anvendt den justerede rentekurve offentliggjort af Finanstilsynet. De væsentligste forudsætninger og skøn, der anvendes ved opgørelsen af erstatningshensættelserne, er foruden erstatningsbeløb betalingsstrøm ved udbetaling og forventede omkostninger til færdigbehandling af erstatningskravet. Hensættelser for løbende ydelser omfatter den kapitaliserede værdi af de erstatninger, som udbetales i form af løbende ydelser. Hensættelserne er opgjort med den variable rentestruktur som løbende fastsættes af Finanstilsynet. I 2013 er anvendt rentekurven offentliggjort af Finanstilsynet, med korrektion for forventninger til løntalsudvikling.

20 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab 18 Noter 2. Præmieindtægter Arbejdsskade Ulykkesfor- Søforsik forsikring sikring ring I alt t. kr. t. kr. t. kr. t. kr Opkrævet præmie, Danmark Præmieindtægter Erstatningsudgifter Forsikringsmæssige driftsomkostninger Resultat af genforsikring Forsikringsteknisk rente Forsikringsteknisk resultat Antal skader Erstatninger gennemsnitligt Erstatningsfrekvens af antal helårsbeskæftiget 0,12 0,07-0,10 Antal forsikringer, søforsikring Erstatningsfrekvens, søforsikring - - 0,204 0, Antal skader Erstatninger gennemsnitligt Erstatningsfrekvens af antal helårsbeskæftiget 0,14 0,09-0,11 Antal forsikringer, søforsikring Erstatningsfrekvens, søforsikring - - 0,221 0,221 Selskabets aktiviteter består af direkte tegning af arbejdsskadeforsikringer og ulykkesforsikringer for personer beskæftiget ved dansk erhvervsfiskeri samt forsikring af fiskefartøjer t.kr. t.kr. 3. Resultat af genforsikring Afgivne forsikringspræmier Modtagen genforsikringsdækning 0 0 Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskab

21 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab 19 Noter t.kr. t.kr. 4. Forsikringsteknisk rente Renteafkast af årets gennemsnitlige forsikringsmæssige hensættelser overført fra investeringsvirksomhed Ændring i erstatningshensættelse som følge af diskontering Ændring i erstatningshensættelser Ændring i erstatningshensættelser Ændring i hensættelser for løbende ydelser Ændring i hensættelse vedr. ændring af diskonteringssats overført til kursregulering Ændring af hensættelser som følge af diskontering overført til forsikringsteknisk rente Administrationsomkostninger Lønninger og honorar m.v Pensionsbidrag Andre udgifter til social sikring Personaleomkostninger i alt Andre administrationsomkostninger Afskrivninger, ejendom Afskrivninger på inventar og edb-anlæg Omkostninger til fratrædelser i forbindelse med fusionen Lønsumsafgift og bidrag til Finanstilsynet Overført skadesbehandlingsomkostninger til erstatninger Af administrationsomkostningerne udgør det samlede vederlag til: Bestyrelserne Direktionerne Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab har i 2013 gennemsnitligt beskæftiget 8,2 personer (2012: 6,2 personer). Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab blev etableret ved en fusion mellem Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Fiskeri, Gensidigt Forbund og De Sydlige Farvandes Gensidige Forsikring for Fiskefartøjer. Fusionen blev vedtaget på generalforsamlinger i november og december måned 2013 med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2013.

22 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab 20 Noter Der er udbetalt følgende honorarer til medlemmerne af de 2 bestyrelser i 2013 Honorar til bestyrelse og direktion i Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Fiskeri, Gensidigt Forbund: Allan Buch, formand Jan Nicolai Hansen, næstformand Carl Jesper Hermansen Jesper Juul Larsen Kim Kær Hansen Svend-Erik Andersen Sejer Christensen, direktør 102 t.kr. (2012: 92 t.kr.) 61 t.kr. (2012: 54 t.kr.) 46 t.kr. (2012: 40 t.kr.) 46 t.kr. (2012: 40 t.kr.) 46 t.kr. (2012: 40 t.kr.) 46 t.kr. (2012: 40 t.kr) t. kr. (2012: t. kr.) Honorar til bestyrelse og direktion i De Sydlige Farvandes Gensidige Forsikring for Fiskefartøjer: Allan Buch, formand 79 t.kr. (2012: 58 t.kr.) Ulrik Kølle Hansen, næstformand 49 t.kr. (2012: 44 t.kr.) Finn Reincke 49 t.kr. (2012: 108 t. kr.) Egon Tækker 5 t.kr. (2012: 41 t. kr.) Keld Larsen 18 t.kr. (2012: 25 t. kr.) Steffen Andersen 5 t.kr. (2012: -) Erik Rasmussen - (2012: 8 t.kr.) Eigil Hansen - (2012: 8 t.kr.) Palle Heinrich 15 t.kr. (2012: 16 t.kr.) Annette Elmer, direktør 520 t. kr. ( t. kr.) Selskabets direktion og bestyrelsen har alene fast løn t.kr. t.kr. Honorar til generalforsamlingsvalgte revisorer: Deloitte: Honorar for lovpligtig revision Andre erklæringsopgaver med sikkerhed Honorar for skatterådgivning Andre ydelser PricewaterhouseCoopers: Honorar for lovpligtig revision - 95 Andre erklæringsopgaver med sikkerhed - 13 Honorar for skatterådgivning - 0 Andre ydelser

gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Halvårsrapport

gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Halvårsrapport gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Danske Fiskeres Forsikring, pr. 30. juni 2015 Halvårsrapport Ind hoidsforteg ne Ise Side Selskabets navn, ledelse og revision Ledelsesberetning 2 Ledelsespåtegning 3

Læs mere

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab Platanvej Frederiksberg C CVR-nr Årsrapport 2015

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab Platanvej Frederiksberg C CVR-nr Årsrapport 2015 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab Platanvej 12 1810 Frederiksberg C CVR-nr. 55 12 46 12 Årsrapport 2015 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab Indholdsfortegnelse Selskabets navn, ledelse

Læs mere

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr Halvårsrapport

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr Halvårsrapport Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Halvårsrapport pr. 301 juni 2017 Indhoidsfortegnelse Side Selskabets navn, ledelse og revision Ledelsesberetning 2 Ledelsespåtegning 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. CVR-nr. 55 12 46 12. Årsrapport 2014

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. CVR-nr. 55 12 46 12. Årsrapport 2014 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55 12 46 12 Årsrapport 2014 Bilag 2 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55 12 46 12 Årsrapport 2014 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR CVR 14592385 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Aktiver... 5 Passiver... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Side

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016 Nykredit Forsikring A/S Halvårsrapport 2016 (1.1.2016-30.06.2016) CVR nr. 14 50 61 87 Ledelsesberetning Aktivitet Aktiviteten består af tegning af skadeforsikring. Økonomisk udvikling Periodens resultat

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2012 4 Balance pr. 30. juni 2012 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 31 15 50 96 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1 q Ledelsespåtegning 2 q Anvendt regnskabspraksis 3 q Resultatopgørelse for perioden 1. januar-30. juni

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 4 Balance pr. 30. juni 2013 5 6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse: Ledelsesberetning Side 1 Nøgletal Side 1 Anvendt regnskabspraksis Side 2-3 Ledelsespåtegning Side 4 Resultatopgørelse Side 5

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2013. Amaliegade 33 B, 1256 København K

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2013. Amaliegade 33 B, 1256 København K ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2013 Amaliegade 33 B, 1256 København K Ledelsesberetning for første halvår 2013 Udvikling i aktiviteter og

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

Næstved Erhverv A/S CVR-nr

Næstved Erhverv A/S CVR-nr CVR-nr. 32 34 87 42 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Kim Ulrik Larsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 26 23 14 18 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1-2 q Ledelsespåtegning 3 q Anvendt regnskabspraksis 4 q Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 q

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S Tordenskjoldsgade 2, st 6700 Esbjerg Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår)

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR 26 26 21 19 ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19 / 6 2013. Karsten Buchhave Dirigent 1

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

Kræmmer Consulting ApS

Kræmmer Consulting ApS CVR-nummer 26 23 01 44 Årsrapport 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2013 Michael Kræmmer dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer 33 24 17 63 Kongevejen

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2005. CVR-nr. 73 46 50 28

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2005. CVR-nr. 73 46 50 28 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2005 CVR-nr. 73 46 50 28 Forsikringsselskabet Nærsikring A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...1 Femårsoversigt...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning...5

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Deptracker ApS CVR-nr.

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2017 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2017 er et overskud på 277 mio. kr. før skat og 214 mio. kr. efter skat.

Læs mere

PROJEKT NØRRE VILSTRUP APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012/13 (6. regnskabsår)

PROJEKT NØRRE VILSTRUP APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012/13 (6. regnskabsår) PROJEKT NØRRE VILSTRUP APS CVR-NR 30 54 65 20 ÅRSRAPPORT FOR 2012/13 (6. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18 / 12 2013. Henning Nørgaard Dirigent

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55124612. Halvårsrapport

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55124612. Halvårsrapport Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Halvårsrapport pr. 30juni 2016 Ind hol dsfo rtegnels e Selskabets navn, ledelse og revision 1 Side Ledelsesberetning Ledelsespåtegning 2 3

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

EMG Invest ApS CVR-nr Grædstrupvej Brædstrup. Årsrapport 2014/15

EMG Invest ApS CVR-nr Grædstrupvej Brædstrup. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk EMG Invest ApS CVR-nr. 26868378 Grædstrupvej 45 8740

Læs mere

Dansk Fartøjsforsikring A/S CVR-nr. 32 47 19 35. Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Dansk Fartøjsforsikring A/S CVR-nr. 32 47 19 35. Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45945000 Telefax 45945099 www.deloitte.dk Dansk Fartøjsforsikring A/S CVR-nr. 32 47 19 35

Læs mere

Ejendomsselskabet Tangmosevej 104, Køge ApS CVR-nr Årsrapport Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Ejendomsselskabet Tangmosevej 104, Køge ApS CVR-nr Årsrapport Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ejendomsselskabet Tangmosevej

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

Dansk Fartøjsforsikring A/S CVR-nr. 32 47 19 35. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2015

Dansk Fartøjsforsikring A/S CVR-nr. 32 47 19 35. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2015 Dansk Fartøjsforsikring A/S CVR-nr. 32 47 19 35 Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2015 Dansk Fartøjsforsikring A/S _ 0 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

SNB II Komplementar ApS CVR-nr

SNB II Komplementar ApS CVR-nr SNB II Komplementar ApS CVR-nr. 30 51 26 42 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015. Torben N. Sørensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

MULTISERVICE OG MALERFIRMA ApS

MULTISERVICE OG MALERFIRMA ApS MULTISERVICE OG MALERFIRMA ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Ole Mortensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

ApS N0074. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014

ApS N0074. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 ApS N0074 Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Margit Pohlmann Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg CVR-nr. 13 08 02 08 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere