Arbejdsbeskrivelse Side : 1/15 Dato :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsbeskrivelse Side : 1/15 Dato : 20.10.2015"

Transkript

1 Arbejdsbeskrivelse Side : 1/ TØMRERARBEJDET Grundlag for arbejdets udførelse TEGNINGER OG MÅL De på de udleverede tegninger indskrevne mål er rå mål. Tegninger i større mål gælder frem for tegninger i mindre mål. Detailtegninger angiver de teoretiske mål, og entreprenøren skal forud for tildannelse kontrollere målene. Entreprenøren skal sikre, at de angivne krav til måltolerancer overholdes. Ved eventuel overskridelse af kravene afgør byggeledelsen, om dette er afgørende betydning for konstruktionens sikkerhed og rette funktion eller æstetik. Er dette tilfældet, kan byggeledelsen kassere det pågældende arbejde PROJEKTERING Denne entreprise skal levere produktionstegninger af følgende bygningsdele til godkendelse af arkitekt fagtilsyn. Indvendige døre. Produktionstegninger leveres til godkendelse i god tid før produktionen skal opstartes. Der skal min. være 14 dages tilbagemeldingsfrist BYGGEPLADS Denne entreprises ydelser til indretning og drift af byggepladsen er angivet i Fællesbetingelser Omgivende miljø. Se fællesbetingelser ARBEJDETS PLANLÆGNING Entreprenøren skal lede sit arbejde på byggepladsen og samarbejde med andre entreprenører samt byggelederen på byggepladsen som angivet i AB LEVERING Produktions- og montagearbejder skal udføres som absolut 1. klasses arbejde. Der må kun anvendes gode og sunde materialer af bedste handelskvalitet. Der henvises til forskrifter for materialer i nærværende beskrivelse vedr. stillede krav til materialer BESKYTTELSE AF MATERIALER Alle arbejder og leverancer under nærværende entreprise skal ved transport og montering være beskyttet på en sådan måde, at de efter endt montage er ubeskadigede. I øvrigt skal der over alt, hvor det er nødvendigt, foretages beskyttelse af det færdige arbejde AFDÆKNING Nærværende entreprise skal før udførelse af egne arbejder foretage en omhyggelig afdækning af omkringliggende bygningsdele, således der ikke sker skader herpå under arbejdet udførelse, samt at de ikke udsættes for tilsmudsning, vand, fysisk belastning m.v. under arbejdets udførelse. Nærværende entreprenør skal ligeledes afdække egne arbejder i nødvendigt omfang, således at der ikke sker skade herpå inden aflevering til bygherre STILLADS Nærværende entreprenør leverer, opstiller og fjerner stillads for egne arbejder NORMER OG STANDARDER

2 Arbejdsbeskrivelse Side : 2/15 Nedennævnte normer og standarder i sidst gældende udgave og med eventuelle tillæg er gældende for arbejdet med de tilføjelser og afvigelser, som fremgår af denne arbejdsbeskrivelse samt af tegninger. DS og DIF's gældende normer med tilhørende vejledninger. DS 409 Norm for sikkerhedsbestemmelser for konstruktioner. DS 410 Norm for last på konstruktioner. DS 412 Norm for stålkonstruktioner. DS 413 Norm for trækonstruktioner. DS 146 Savet nåletræ. Længde og tværsnitsmål. DS 1002 Høvlet nåletræ, Tværsnitsmål. DS 1012 Målsætning på byggeplads. DS 1050 Tolerancer i byggeriet. DS Brandteknisk klassifikationer. Døre. Modstandsevne mod brand. DS Brandteknisk klassifikation. Byggematerialer. Klasse A og klasse B beklædninger. DS Brandteknisk klassifikation. Beklædninger. Klasse 1 og klasse 2 beklædninger. DS 1070 Branddøre. Brandprøvede døre. BS-, BD- og F-døre. Ministerielle og kommunale bekendtgørelser, herunder Arbejdstilsynets krav vedr. udførelse af gulvbelægningsarbejder. GSO gulvfakta. Gulvbranchens Samarbejds- og oplysningsråd. De i referencerne anførte vejledninger, noter mv. skal betragtes som krav, der kun må fraviges, hvis det er angivet i denne arbejdsbeskrivelse og/eller på tegninger eller aftalt med byggeledelsen ANVISNINGER Hvor nedennævnte anvisninger, rapporter med mere i gældende udgave og med eventuelle tillæg, sammen med projektmaterialets specifikationer er gjort gældende for arbejdet, skal de anførte anbefalinger, anvisninger, procedurer, råd med videre betragtes som krav. SBI-anvisning 172: Byggeriets lydisolering SBI-anvisning 178: Byggeriets fugtisolering SBI-anvisning 184: Byggeriets varmeisolering Træbranchens Oplysningsråd, Træmappen. DDK Dansk Dør Kontrol. FSO Fugebranchens Samarbejds- og Oplysningsråd Fugemappen. Malerfagligt Behandlings-Katalog (MBK). Dansk Teknologisk Institut, Overfladeteknik. Gældende montageanvisninger fra samtlige øvrige leverandører PRØVER Følgende prøver for fastlæggelse af udfaldskrav skal udføres: Der skal fremsendes prøver af alle beskrevne færdige overflader til godkendelse af arkitektens fagtilsyn Linoleum Prøver skal udføres i god tid før det egentlige arbejde skal opstartes, således, at der er tid til af få udført ændringer ved prøver samt godkendelse heraf LEVERANDØRFORSKRIFTER Gældende forskrifter og vejledninger fra leverandører vedrørende transport, lagring, beskyttelse, forarbejdning, montering, anvendelse mv. skal overholdes, hvis ikke andet er foreskrevet i projektmaterialet RELATIONER TIL ANDRE ARBEJDER

3 Arbejdsbeskrivelse Side : 3/15 Kan entreprenøren ved overtagelse ikke godkende det foreliggende grundlag for videre arbejde, f.eks. med hensyn til overflader, tolerancer el. lign. Skal han, forinden arbejdet påbegyndes gøre begrundet indsigelse overfor bygherrens fagtilsyn, som herefter forestår den videre koordinering, henholdsvis til anden entreprenør eller byggeledelsen. Entreprenøren skal straks rette henvendelse til bygherrens tilsyn, hvis forudsætningerne for et konditionsmæssigt arbejde konstateres ikke at være til stede Arbejdets omfang GENERELT Tømrerarbejdet udføres i overensstemmelse med arbejdsgrundlaget som foreskrevet i projektmaterialet samt omfatter alle de nedtagninger der er angivet på tegninger og/eller er nævnt i nærværende beskrivelse OVERSIGT: Nedbrydning Støvvægge Udvekslinger i etagedækkene omkring elevatorskakt. Brandsikring af stålkonstruktioner. Loftkonstruktion i elevatorskakt. Levering og montering af inspektionslemme. Gipspladeskillevægge samt indklædning af installationer og kanaler. Indvendige ramper tilpasset eksisterende gulve. Levering og montering af værn til indvendige ramper. Levering og montering af linoleumsgulve. Levering og montering af nye døre og dørparti. Indvendige snedkerarbejder fodlister, dørindfatninger, sandlister samt tildannelse af eks. vægpaneler. Fugearbejder. Efterreparationer Materialer og produkter PRODUKTDEKLARATION Den krævede dokumentation for anvendte materialer og produkter, eksempelvis i form af produktdeklarationer, recepter eller lignende, skal forelægges byggeledelsen for gennemsyn. I projektmaterialet kan materialer og produkter være foreskrevet ved bestemte fabrikater. Der kan anvendes andre fabrikater, hvis disse er ligestillet med de foreskrevne. Dokumentation herfor skal forelægges byggeledelsen til godkendelse GENERELLE KRAV TIL PRODUKTER Træ og trykimprægneret træ Konstruktionstræ skal minimum leveres som klasse DK 18, hvis andet ikke er nævnt i udbudsmaterialet. Træ skal leveres som god og sund handelsvare, dvs. uden fejl, der forringer styrken eller varigheden eller som vanskeliggør brugen. Træ skal således være stærkt og retvokset, uden ringskøre, grove revner, større barkslag, rådne eller løse knaster, eller flere store knaster i samme tværsnit. Det må ikke være angrebet af råd, svamp eller insekter. Tømmer må ikke være behæftet med vankant i større omfang end at samlinger, beslag mv. kan udføres og monteres korrekt. Træ må ved indbygning maksimalt have et fugtindhold på maksimalt 20 % af tørvægten, hvis ikke andet er foreskrevet i projektmaterialet. Høvlet træ må maksimalt have et fugtindhold på 14 % af tørvægten før høvling, hvis ikke andet er foreskrevet i projektmaterialet.

4 Arbejdsbeskrivelse Side : 4/15 Ved den endelige tørringsstabilisering må normalt ikke opstå fuger over 2,5 % af bræddebredden og ikke over 3 mm. Fingerskarret træ må kun anvendes hvor det er direkte foreskrevet i projektmaterialet. Konstruktionstræ skal være sorteret iht. DS 413, bilag 1, sorteringsregler for konstruktionstræ. Træ skal være vinterfældet, dvs. i perioden fra 1. november til 1. april. Er andet ikke nævnt skal træ til alt snedker- og apteringsarbejde være i fyrretræ kvalitet U/S 1. sortering, træ til lister mindre end 1 X1 skal være knastfrit. Træ skal være nøjagtig høvlet, kehlet og fuldstændig plant og ret. Alle synlige flader og kehlinger skal være glatte uden ujævnheder, kutterslag og oprifter eller andre beskadigelser. Der skal anvendes træ i så store længder, at unødvendige og skadelige samlinger undgås. Trækomponenter til malerbehandling skal leveres med affasede kanter og evt. knasthuller lukket med shellak. Trækomponenter skal grunders af malerentreprenør før montage. Træ til snedkerarbejde må maksimalt have et fugtindhold på 12% af tørvægten før høvling, hvis ikke andet er foreskrevet i projektmaterialet. Ved den endelige tørringsstabilisering på normalt ikke opstå revner med maks. bredde 0,5 mm og længde 10% af emnet KRYDSFINER Krydsfiner skal være fremstillet under en af Boligministeriet anerkendt kontrolordning og mærket i henhold til denne. Krydsfiner skal være som Canadisk COFI DFP Select, hvis ikke andet er foreskrevet i projektmaterialet. Indendørs anvendes krydsfiner værket Interiør. Vejrbestandig krydsfiner skal være mærket Eksteriør eller WBP, hvis ikke andet er foreskrevet i projektmaterialet. Krydsfiner skal være forsynet med fer og not på langsiderne, hvis ikke andet er foreskrevet i projektmaterialet. Krydsfiner må ved indbygning maksimalt have et fugtindhold på 20%. Brandimprægneret krydsfiner skal være som Injecta F-exterior og godkendt af Boligministeriet som klasse A materiale i henhold til DS , henholdsvis klasse 1 beklædning i henhold til DS Krydsfineren skal være WBP-limet. Brandimprægneret krydsfiner skal værre mærket i henhold til Boligministeriets MKgodkendelse, herunder Trærådets Brandimprægneringsudvalgs T-mærke ISOLERINGSMATERIALER Isoleringsmaterialet skal være VIK-kontrolleret (Varmeisoleringskontrollen) og være ubrændbart iht. ISO Isoleringsmaterialet skal være dimensions- og trykstabilt, således at kravene i bygningsreglementet og DS 418 kan overholdes. Isoleringsmaterialet må ikke være kapillarsugende. Varmeisolering leveres i dimension og fabrikat som foreskrevet i projektmaterialet.. Krav til de enkelte produkter fremgår af projektmaterialet. Uspecificerede isoleringsmateriale skal have en varmeledningsevne på λp = 0,039 W/mK SØM OG SØMBESLAG Søm skal være firkantede med karreret hoved, hvis ikke andet er foreskrevet i projektmaterialet. Ikke benævnte som og dykkere skal være firkantede. Længden skal, hvor forholdene tillader det, være 2 x tykkelsen af den fastsømmede emne + 25 mm. Sømbeslag og kamsøm hertil skal være fabrikat MBF eller andet af bygherrens tilsyn og godkendt fabrikat. Søm og sømbeslag skal mindst være korrosionsbeskyttede ved elforzinkning i henhold

5 Arbejdsbeskrivelse Side : 5/15 til DS413, fugtklasse IU. Varmforzinkning af søm og sømbeslag udføres i henhold til DS/ISO 1459, 1460 og Søm med diameter på maksimalt 8 mm skal være varmforzinkede med zinklagstykkelse minimum 45µm. Varmforzinkede sømbeslag o underlagsplader med godstykkelse under 5 mm skal være varmforzinket i klasse C. Rustfri søm og sømbeslag skal være syrefaste, kvalitet AISI 316. Til fastgørelse af trykimprægneret træ skal der anvendes rustfrit befæstelsesmidler. Til udvendig synlig befæstelse anvendes udelukkende rustfri skruer og søm STÅLBESLAG Stålbeslag skal udføres i overensstemmelse med DS 412. Fastgørelsesbeslag leveres udført af stål varmgalvaniseret i klasse C iht. DS/ISO 1461 eller af rustfri stål, kvalitet AISI 316. Leverandør skal dimensionere beslag iht. DS 409 og DS BOLTE OG SKRUER Bolte, møtrikker og franske skruer skal minimum være kvalitet 2.6 i henhold til DS/EN og Generelt skal bolte, møtrikker og franske skruer samt tilhørende underlagsplader minimum være elforzinkede i henhold til DS/ISO 2081 klasse Fe/Zn 5c. Varmeforzinkning udføres i henhold til DS/ISO 1459, 1460 og Varmforzinkede bolte, møtrikker, franske skruer, ankerstænger og ekspansionsbolte, alle med diameter større end 8 mm, skal være varmforzinkede i klasse E. RF-bolte, møtrikker og underlagsskiver skal være Hilti eller andet af bygherrens tilsyn godkendt fabrikat. Boremontage udføres efter leverandørens anvisninger, og der skal bores med dybdestop. Til fastgørelse af trykimprægneret træ skal der anvendes varmforzinkede eller rustfri befæstelsesmidler GIPSPLADER Der anvendes generelt 13/900 mm A1 fra Danogips. Pladerne skal være i hele længder, således endesamlinger undgås. Plader leveres med spartelkant. Stålprofiler dimensioneres for det givne spænd. Skruer til gipsplader og stålprofiler skal være de af leverandøren anbefalede GULVSPÅNPLADER Der anvendes 22 mm spånpæade som Spandex Gulv V20 med fast fer og not fr Novopan Træindustri A/S BRANDBESKYTTELSE AF STÅL Der anvendes Fireboardsystem med plader i tykkelse i h.t. Ing. anvisning STØVVÆGGE Der leveres og opsættes 2 støvvægge 20 m² pr. stk. Støvvægge udføres i trælægter og 0,2 mm plastfolie Arbejdets udførelse NEDBRYDNING Under nærværende entreprise nedbrydes og bortkøres alt hvad der normalt henhører under tømrerarbejdet. Udgift til bortskaffelse af alle nedbrudte materialer samt til deponi, skal være indeholdt i tilbudsprisen. Bygning og bygningsdele skal besigtiges inden tilbudsgivning. Kælderplan: Der nedbrydes i etagedæk mod stueplan for etablering af elevatorskakt. Der fjernes gulvbrædder og gulvbelægning. Der skal udføres midlertidig understøtning af etagedækket frem til, at den permanente konstruktion er udført omkring

6 Arbejdsbeskrivelse Side : 6/15 elevatorskakten. Stueplan: Der nedbrydes i etagedæk mod 1. sals plan for etablering af elevatorskakt. Der fjernes gulvbrædder og gulvbelægning. Der skal udføres midlertidig understøtning af etagedækket frem til at den permanente konstruktion er udført omkring elevatorskakten. Lette vægge i område omkring elevatorskakt nedbrydes og bortskaffes. Døre demonteres og stilles på lager, bygherres ejendom. Eksisterende gulvbelægning inkl. sandlister i rum 1.26 og undergulv planslibes. 1 salsplan: Der nedbrydes i etagedæk mod tagetagens plan for etablering af elevatorskakt. Der gulvbrædder og gulvbelægning. Der skal udføres midlertidig understøtning af etagedækket frem til at den permanente konstruktion er udført omkring elevatorskakten. Lette vægge i område omkring elevatorskakt nedbrydes og bortskaffes. Døre demonteres og stilles på lager, bygherres ejendom. Eksisterende gulvbelægning inkl. sandlister i rum 2.20 og undergulv planslibes. Tagplan: Nedbrydning af blændgulve i Rum 3.08, Rum 3.09 og 3.10, se tegning E Der etableres hul i loftkonstruktion for udluftning af elevatorskakt. Der skal indregnes etableret et hul med diameter ca. ø250 mm gennem rørpudsloft, indskudsbrædder, indskud, gulvbrædder isolering, gulvplade og gulvbelægning. Dør til rum 3.11 demonteres for senere genmontering i ny let væg til rum STØVVÆGGE Omfang og lokalisering Leveres og monteres i rum 1.15 Gang stueetage og i 2.10 Gang på 1. sal Tegningshenvisning Plantegninger A1.02 og A Materialer og produkter Trælægter og 0,20 mm plastfolie Udførelse Der udføres støvvægge forinden udførelse af gennembrydning af eks. skillevægge for etablering af muråbning, således at byggeområderne afgrænses fra de øvrige dele af bygningen, der ikke skal ombygges. Støvvægge udføres med tætte samlinger og holdes tætte og intakte i hele byggeperioden UDVEKSLINGER I ETAGEDÆKKENE OMKRING ELEVATORSKAKT Omfang og lokalisering Udvekslinger i etagedæk mellem kælder og stueplan, mellem stueplan og 1. sal. samt mellem 1. sal og tagetage. Omfatter levering og udførelse af: Bjælker, dragere og veksler omkring elevatorskakt iht. tegningsmateriale Tegningshenvisning Omfang som anvist på tegning A 1.01, A 1.02, A 1.03, A 1.04 og A Tilstødende bygningsdele Hultagning i etagedæk er udført og skaktvægge er muret op Materialer og produkter Træbjælker og ståldragere samt stålbeslag iht. ingeniøranvisning og tegningsmateriale Udførelse Bjælker og dragere oplægges og fastgøres iht. tegningsmateriale og ingeniøranvisning BRANDSIKRING AF STÅLKONSTRUKTIONER Omfang og lokalisering Iht. tegningerner A 1.02, A 1.03, A 1.04, A1.05 samt A 4.01.

7 Arbejdsbeskrivelse Side : 7/ Omfatter levering og udførelse af: Brandsikring af stålkonstruktioner Tegningshenvisning Omfang som angivet på tegninger i område omkring elevatorskakt. A 1.01, A 1.02, A 1.03, A 1.04 og A Tilstødende bygningsdele Stålkonstruktioner jf. projekt Projektering Se arbejdsbeskrivelse Materialer og produkter Som Knauf Fireboard, tilbehør iht. leverandøres anvisninger, brandklassifikation som angivet på tegningsmaterialet Udførelse 2-, 3-, 4-sider inddækning som angivet på tegninger. Monteringen udføres iht. leverandørens anvisninger. Dragere indklædes til R 60 A2- s1,d0 (BS 60) LOFTKONSTRUKTION I ELEVATORSKAKT Omfang og lokalisering Top i elevatorskakt iht. tegningerne A 4.01 og K Omfatter levering og udførelse af: Loftkonstruktion til brandklasse REI 60 A2-s1,d Tilstødende bygningsdele Skaktvægge af teglsten er opført Materialer og produkter 25 mm Knauf GF Floorboard Knauf GF lim 15,5 mm Knauf Secura Board 150 mm C-stålprofiler 30 mm mineraluld S 25 Knauf monteringsprofil Elastisk fuge iht. Sika Udførelse Konstruktion opbygges af C-profiler pr. 400 mm. På overside monteres 25 mm Floorboard plade. Samlinger i pladen forskydes min. 250 mm og Floorboardpladen sammenlimes med Knauf GF lim. Alle endesamlinger skal være endestøttede. På underside monteres S25 monteringsprofiler pr. 400 mm. Oven på monteringsprofiler udlægges 30 mm mineraluld. På underside af monteringsprofiler, monteres 2 lag 15,5 mm Secura plade, opsat med forskudte samlinger. Der fuges tæt med elastisk fuge lags alle vægbegrænsninger LEVERING OG MONTERING AF INSPEKTIONSLEMME Omfatter levering og udførelse af: Brandlem, klassificeret inspektionslem EI 30/60, uden synlige hængsler, 400x400 mm med cylinderlås og tætningsliste. Til fastgørelse i vægge med en tykkelse fra 12,5 mm Omfang og lokalisering Der monteres i alt 4 stk. inspektionslemme i skaktvægge Materialer og produkter Forsinket, stål, malet hvid Ral som Carl Ras type , kode kn54554, Udførelse Inspektionslemme monteres og placeres efter aftale med tilsynet GIPSPLADESKILLEVÆGGE SAMT INDKLÆDNING AF INSTALLATIONER OG KANALER Omfang og lokalisering Omfang, som angivet på tegning A.1.04.A 1.02, A 1.03, A 1.04, A1.

8 Arbejdsbeskrivelse Side : 8/ Omfatter levering og udførelse af: Indvendige gipsvægge. Alle indklædninger af kanaler og installationer. Indklædning af Ø200 mm naturligt aftræk fra elevatorskakt. Omfanget udgør indvendige skillevægge i tagetagen ved elevator. Indklædning af naturligt aftræk fra elevator i tagetagen Tilstødende bygningsdele Ny elevatorskakt er opmuret. Eksisterende tung skillevæg og gipspladebeklædning på væg og loft Materialer og produkter Stålskelet som KnaufDanogips vægsystem med opbygning som angivet på tegninger. Mineraluld, som Rockwool Flexi A-batts. Gipsplader, som Knauf Classic 1 Board 13/900 mm A-1 Gipsplader, som Knauf Secura Board 15/900 mm EF-3 Acrylfuge som SIKAFinish HM. Elastisk fuge som SIKA Supermastic på Sika bagstopning Skruer til montering som standardskruer fra KnaufDanogips. Kantskinner som KnaufDanogips, type KS13 Hjørnebeskyttere som KnaufDanogips, type HSK Udførelse Specifikation af de enkelte vægtyper fremgår af tegningerne. Opstilling af lette skillevægge udføres i nøje overensstemmelse med KnaufDanogips monteringsvejledning. Det afrettede underlag beklædes med hele gipsplader iht. generelle retningslinjer fra KnaufDanogips. Alle pladekanter skal være understøttet. Hulrum udfyldes med mineraluld iht. specifikationer på tegninger. Yderste lag gips monteres lodret. Vægge monteres og gipsplader afsluttes helt tæt mod etagedækkene. Ved begrænsninger afsluttes yderste pladelag med kantskinne og der afsluttes med L-profil iht. KnaufDanogips anvisninger. Beklædningen skæres tæt mod omgivende bygningsdele og efterfuges med acrylfuge. Loft- og vægskinner monteres på filtunderlag. Ved indvendige dørhuller monteres forstærkningsprofiler iht. montagevejledning fra Danogips. Gipspladevægge spartles og males af malerentreprenør. Udskæringer: Der udføres udskæringer for alle installationer som skal indbygges i vægge. I vægge indbygges nødvendige forstærkningsprofiler for ophængning af installationsgenstande. Leveres og monteres af de respektive entrepriser der samarbejdes med disse om indbygning og udskæring herfor. Installationsarbejder i vægge udføres af den respektive entreprise når skelet er monteret samt en vægside er beklædt med gips INDVENDIGE RAMPER TILPASSET EKSISTERENDE GULVE Omfang og lokalisering Omfang, som angivet på tegning A.1.01, A 1.04 OG A Omfatter levering og udførelse af: Strøopbygning med pladebelægning til linoleum. Ramper afgrænses ved åben side med vange til montering af værn Tilstødende bygningsdele Eksisterende strøgulve med linoleumsbelægning samt eksisterende vægge. Strøer opklodses på en underliggende konstruktion af evt. beton eller træ Materialer og produkter 45x120 mm skarpkantet massivt træ, høvlet på den side, som vender op mod pladebelægningen. Strøer leveres i fuld længde. Strøer skal værre rette, efter udlægning må afvigelse være højst +_ 2 mm på et 2 m retholt. Strøerne skal være af en kvalitet, så krav til knaster svarer til sorteringsreglerne for DK18.

9 Arbejdsbeskrivelse Side : 9/15 Der skal opnås et plant underlag for trægulvet. 0,20 mm plastfolie. Der anvendes 22 mm spånplade som Spandex Gulv V20 med fast fer og not fra Novopan Træindustri A/S Udførelse Langs vægge parallelt med strøretningen lægges 1. strø, således at afstanden til væggen er 50 mm. 2. strø lægges max. 400 mm fra 1. strø. Øvrige strøer lægges med normal afstand.i øvrigt lægges strøgulve iht LEVERING OG MONTERING AF VÆRN TIL INDVENDIGE RAMPER Omfang og lokalisering Omfang, som angivet på tegning A.1.01 og A Omfatter levering og udførelse af: Gelænder i træ med håndliste i rundstokke af træ Tilstødende bygningsdele Materiale og produkter Trægelænder udført i rundstokke med håndlister i rundstokke, alt malerbehandlet Udførelse Gelænder og håndliste udføres efter mål. Der henvises til Trappefabrikken A/S. Industrivej 4, Ølgod, - Tlf Gelænder udføres med trærundstokke Ø22 mm. Håndlister udføres med en diameter på ca. 50 mm. Håndlisten føres ca. 40 cm ud over rampens begyndelse og slutning. Gelænder og håndliste monteres efter anvisning fra Trappefabrikken LEVERING OG MONTERING AF LINOLEUMSGULVE Omfang og lokalisering Nyt linoleumsgulv i kælderetage i Rum 0.17, 0.18, 0.19, 0.20, 0.22 og 0.23 og i stueetagen i Rum 1.23, 1.24, 1.25 og 1.26 og på 1. sal i Rum 2.17, 2.18, 2.19 og 2.20 og i tagetagen i 3.11, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18 og Omfatter levering og udførelse af: Spartling og slibning af undergulv for linoleumsbelægning Linoleumsbelægning Afdækning af gulve Tegningshenvisning Plantegninger A1.01, A1.02, A1.03 og A Tilstødende bygningsdele Eksisterende træpladeunderlag eller ny gulvspånplade med fer og not Materialer og produkter Primer: Primer skal være vandbaseret og den af spartelmasseleverandøren anviste. Der vælges primer som er forenelig med slidlag og valgt spartelmasse. Primer skal være i en sådan kvalitet, at de anførte funktionskrav til spartelmasser og klæbestoffer kan opfyldes. Spartelmasse Spartelmasse skal opfylde de af GSO stillede krav til funktion, styrke og undergulve. Linoleumsbelægning Linoleum i fabrikat og type som eksisterende i tilstødende opholdsrum. Skal besigtiges på stedet. Tykkelse: 2,5 mm Farve nr.: endelig farve leveres efter senere valg. Smeltetråd (fugetråd) i farve afstemt efter farve på belægning jf. aftale med tilsynet. Limen skal være vandbaseret og egnet til den anvendte linoleum. Limen skal være vandfast. Gulvskinner

10 Arbejdsbeskrivelse Side : 10/15 Gulvskinner som 5x50 mm rustfri stål med slebet overflade. Stålkvalitet som AISI316. gulvskinner leveres med forboret huller for skruemontage. Fastgøres med undersænkede skruer i stålkvalitet som gulvskinner. Klæber som Araldit. Siliconefuge som Sikasil S. Afdækning af gulve Gulvpap som kraftig kardus gulvpap med vægt på 500 g/m². Tape som 50 mm brede Lasso-tape Udførelse Spartling Underlaget slibes og afrenses grundigt og fuldstændigt for lim- og spartelrester m.v. evt. løs spartelmasse fjernes. Forinden spartling primes gulvflader. Der udføres fuldspartling af gulve til opnåelse af en fuldstændig plan flade. Den færdige overflade skal være fuldstændig vandret og plan. Afvigelsen må højst være +/- 1,0 mm /2 meter retholt samt + /- 0,5 mm /0,25 m retholt, og der må højst være en bule inden for den længde. Måling af planhed udføres iht. GSO Gulvfakta vejledning. Linoleumsbelægning Før udlægning skal linoleumsbelægning være akklimatiseret i løst oprullet form i mindst 24 timer, før lægningen påbegyndes. Linoleummet fuldlimes til underlaget med baneretningen parallelt med lysretningen og med færrest mulige samlinger. Leverandørens anvisninger om limningsmetode og til- og sammenskæring af baner skal følges. Belægning pålægges klæbet uden folder, buler og med fuldstændig glatte og rette flader og med svejsede samlinger. Samlinger og stød m.v. belastes i fornødent omfang indtil klæbemidlet er afbundet. Klæbemiddel på overside af belægning fjernes straks efter nedlægning af belægning. Efter klæbning tromles belægning. Baner lægges med passende overlæg for renskæring og tilskæres tæt til tilstødende bygningsdele, komponenter m.m. Hængefolder i linoleum bortskæres. Alle samlinger i linoleumsbanevarer skal udføres med svejsede samlinger. Smeltetråd monteres i nøje overensstemmelse med leverandørs montagevejledning. Under branddøre og ved belægningsskift monteres gulvskinner undersænket i gulvbelægning. Gulvskinner leveres og monteres som angivet i efterfølgende afsnit. Samlinger mellem forskellige gulvbelægningstyper udføres under dørplade, hvor der skæres til gulvskinne. Såfremt der opstår uoverensstemmelse ved afsætning ud fra ovennævnte, skal det forelægges byggeledelsen til nærmere afgørelse. Belægning rengøres fuldstændig for urenheder og limrester efter afslutning af gulvbelægningsarbejdet. Gulvskinner: Gulvskinner monteres planforsænket i plan med overside af gulvbelægning. Fastgørelse udføres dels med planforsænket skruer, dels ved klæbning med Aralidt eller tilsvarende 2-komponent klæber. I døråbning placeres gulvskinne midt under dørplade. Der fuges med siliconefuge ved skinne gulvbelægning. Afdækning Gulvet skal støvsuges, før det afdækkes. Gulvet afdækkes i hele gulvets udstrækning med gulvpap, som tapes i samlinger samt langs kanter. Vedligeholdelse af ovennævnte beskyttelse indtil ibrugtagelse hører under nærværende entreprise. Umiddelbart før ibrugtagning skal afdækning fjernes på tilsigelse fra byggeledelsen. Gulvflade støvsuges igen både før og efter fjernelse af afdækning.

11 Arbejdsbeskrivelse Side : 11/ LOFTER Omfang og lokalisering Omfatter levering og udførelse af: Gipslofter nedstroppet i stålskinnesystem Kælderetagen: Rum 0.22 Gang og 0.23 Personaleomklædning. Fastmonteret gipsloft Tagetagen i Rum 3.17 Forrum Tegningshenvisning Iht. plantegninger A1.01, A1.02, A1.03 og A Materialer og produkter Nedhængte gipslofter: 2x13 mm gipsplade Knauf Classic 1 Board Underlag af stålskinner, system Knauf LN P45-S AA Knauf Danogips monteringsprofil S25 Stropper af båndjern 1,5x20 mm Knauf Danogips kantskinne type MSKP 70 Knauf Danogips bæreprofiler P45 Elastisk malbar fuge. Faste gipslofter: 13 mm gipsplade som Knauf Danogips Classic 1 Board 22x100 mm høvlet træforskalling. Knauf Danogips træskruer. Elastisk fuge som fabrikat Sika Udførelse Montage nedhængt loft Udføres i overensstemmelse med leverandørens monteringsvejledning. Nedhængt loft monteres som beskrevet af KnaufDanogips, system LN P45-S AA. Forinden arbejdet påbegyndes, skal alle lofthøjden gennemgås med byggeledelsen, idet højden er afhængig af andre bygningsdele og installationer. Loftarealet afgrænses med MSKP 70 skinneprofiler, som monteres langs alle tilstødende vægge, Bæreprofiler P45 stroppes ned og på tværs heraf fastgøres monteringsprofiler S25 med F/F 13 skruer. Afstand mellem ophæng er 1200 mm og afstand mellem bæreprofiler er 1200 mm. Afstand mellem monteringsprofiler er 450 mm. Der etableres 5 mm fuge mellem gipsplader og vægbegrænsninger. Herefter fuges med elastisk malbar fugemasse. Under dæk monteres dobbelt skinnesystem iht. montagevejledning fra leverandøren. Metalstropper fastgøres til dækkonstruktion med egnede skruer, og det er nærværende entreprises ansvar, at der opnås tilstrækkelig bæreevne til at bære nedhængt loftkonstruktion inkl. Belysningsarmaturer og anemostater som indbygges i loftfladen. Der må ikke forekomme luft i fuger mellem plader. Loft opsættes vandret og helt plant, med en afvigelse på maksimalt +/- 2 mm pr. 4 meter loft, målt med retholt. Der benyttes ved opsætning af pladerne stofhandsker, for at undgå smuds herpå. Ved inddeling af bæreskinner skal der tages hensyn til indbygningsarmaturer, ventilationskanaler, anemostater mv. Der udføres udveksling i nødvendigt omfang, samt ekstra nedstropning og forstærkning af underlag således, at armaturer m.m. kan monteres direkte på de nedhængte lofter (se installationstegninger herom). Fastmonteret gipsloft. Forskalling monteres med afstand, c/c iht. Knauf tabel og fastgøres med skruer til underlag. Der etableres underlag for loftplader ved alle kantsamlinger og åbninger i væg- og loftflade. Plader skæres i tæt forbindelse med afgrænsendes bygningsdele.

12 Arbejdsbeskrivelse Side : 12/15 Gipspladeloft spartles og malerbehandles under malerentreprisen. Der udskæres for et stk. belysningsarmatur efter anvisning fra el-entreprenøren. Udskæringer: Alle udskæringer for installationer, armaturer m.m. udføres af nærværende entreprenør i nært samarbejde med de pågældende installationsentreprenører. Alle stropper, bærebeslag, skinner m.v., som er nødvendige for opsætning af loftsystemet, hører under nærværende entreprise DØRE OG DØRPARTIER Omfang og lokalisering Omfatter levering og/eller montering af: Yderdør i kælderetage Indvendige døre og dørparti. Eksisterende døre Tegningshenvisning. Omfang som angivet på tegninger A 1.01, A 1.02, A 1.03 og A Tilstødende bygningsdele Nye muråbninger er etableret, åbninger i nye/eks. gipspladevægge er etableret Materialer og produkter Yderdør Leveres som Sweedor Advance-line-konstruktion med termoglas, tykkelse 30 mm. sporfræst, både på indvendig og udvendig side. Leveres med tilhørende karme til udadgående dør. Skjulte hængsler.lås trepunktslukker FIX2025. Specialmål. Aluminium sparkeplade i højden 150 mm. Yderdør leveres med overparti med fast glas. Farve standard Indvendige døre Indvendige døre leveres generelt med opbygning, således at de kan opfylde de brandkrav som er specificeret på tegninger. Det er nærværende entreprenørs ansvar at den færdigmonterede dør ved aflevering kan godkendes af myndigheder. Dørplader Dørplader som fabrikat Swedoor Jeld-Wen Advance-line flex+karm, massiv dørplade (ikke celledørplader) med færdiglakeret overflade i NCS farve efter senere valg. Hængsler: som fabr. Standard Låsekasse: som fabr. Standard Dørstopper: som Bama dørstop, model B1 B, bambus, hvidmalet med hvid ring, til montering på gulv eller model B2, hvidmalet til montering på væg. I ovennævnte besætning skal alle nødvendige skruer, beslag m.m. være indeholdt, således den færdige dør fremstår fuldt funktionsdygtig. Karme leveres samlet fra fabrik tilpasset efter vægtykkelse. Karmbredden udføres som vægtykkelse. Lysningspaneler leveres og monteres under dette arbejde. Hængslerne leveres færdig lakeret i farve som karm Dørene udføres uden dørtrin og døren skal udføres med 6 mm luft til belægning eller nedfældet stålskinne under brandklassificerede døre. Alle uklassificerede døre leveres med massive dørplader. Branddøre leveres med mærkning. Dørplader leveres færdiglakeret fra fabrik i ral-farve efter aftale. Karme leveres færdiglakeret fra fabrik. Glas: Glas uføres som brand- og personsikkerhedsklassificeret klart glas iht. gældende normer og lovgivning dvs. fri for armerede trådnet Udførelse Døre og dørpartier Montering i henhold til leverandørens monteringsvejledninger. Karmene skal placeres over gulv, således at underkant af dørplade er placeret max. 6 mm over færdigt gulvniveau. Karme monteres med karmdübler eller rustfri skruer. Stopning om alle døre foretages som ved branddøre.

13 Arbejdsbeskrivelse Side : 13/15 Al opstilling skal udføres fuldstændigt lodret og de for vægge foreskrevne tolerancer må ikke overskrides, og i øvrigt forudsættes, at der benyttes en model af dørplade, der passer fuldstændigt til de færdige døre. Det skal påregnes at dørplader skal monteres på et senere tidspunkt end dørkarme. Ved montering af dørkarme anvendes model af dørplade INDVENDIGE SNEDKERARBEJDER Omfang og lokalisering Omfatter levering og udførelse af: Dørindfatninger Fodlister Sandlister Tildannelse af eks. vægpaneler Tegningshenvisning Omfang som angivet på tegninger A 1.01, A 1.02, A 1.03, A 1.04 og A Tilstødende bygningsdele Murede vægge, gipspladevægge, linoleumsgulv Materialer og produkter Fodlister: Kælder: I Rum 0.18, 0.20, 0.21 og 0.22 monteres nye 15x58 mm fodlister. Stueplan: I Rum 1.23, Rum 1.25og Rum1.26 monteres nye fodlister som eksisterende i rum 1.23; skal besigtiges på stedet inden tilbudsgivning. 1. salsplan: I Rum 2.19, Rum 2.20 og 2.17 monteres nye fodlister som eksisterende i Rum 2.17; skal besigtiges på stedet inden tilbudsgivning. Tagetage: I Rum 3.15, Rum 3.16, Rum 3.17 og Rum 3.19 monteres nye fodlister som eksisterende i Rum Fodlister malerbehandles af malerentreprenør. I rum med ny gulvbelægning og fodlister, monteres plast sandliste i farve efter aftale. Dørindfatninger: Der monteres nye almue dørindfatninger ved alle nye døre i størrelse og udformning som eksisterende i de pågældende rum. Indfatninger skal monteres på begge sider af nye døre. Eks. vægpaneler, tildannelse, supplering og genmontering. Omfang og lokalisering Tegning A. 1.02, A 1.03 ved muråbning i Rum 1.15 Gang og Rum 2.10 Gang. Eksisterende vægpaneler, der demonteres forud for udførelse af nye muråbninger skal, efter muråbning er etableret, tilpasses og genmonteres på vægge i rum 1.15 Gang og rum 2.10 Gang. Såfremt der suppleres med nyt panel, skal det i udseende og geometri udføres nøjagtigt som eksisterende EFTERREPARATIONER Generelt Almindelige efterreparationer udføres efter egne arbejder og efter andre entreprenører. Ved aflevering skal alle mekaniske dele smøres og evt. justeres. Ved afhjælpningsperiodens udløb skal alle bygningsdele gennemgås. Evt. skævheder oprettes og der foretages evt. udskiftning af beskadigede dele Kvalitetssikring Generelt. Bygningskomponenter skal leveres med mærkning iht. opstillede krav i projektmateriale samt gældende kontrolordninger. Undladelse heraf kan medføre

14 Arbejdsbeskrivelse Side : 14/15 kassation af materialet Kvalitetsdokumentation Som dokumentation for entreprenørens kvalitetsovervågning og kontrol af arbejdets kvalitet skal entreprenøren føre et arkiv, der skal indeholde dokumentation for materialekontrol, modtagekontrol, kontrol af udførelsen, slutkontrol samt andre i denne arbejdsbeskrivelses udbudskontrolplan anførte kontroller. Se også fællesbetingelser D&V-dokumentation Der skal ved byggeriets aflevering udleveres varedeklarationer og vedligeholdelsesvejledninger som angivet i fællesbetingelser Kontrol af mål på præfabrikeret bygningsdele: Indbygningsmål for præfabrikeret bygningsdele skal kontrolleres af entreprenøren på stedet før produktionen igangsættes i de tilfælde hvor byggerytmen tillader det Kontrol Nedenstående udbudskontrolplan skal indarbejdes i entreprenørens kontrolplan. Nr. Emne Metode/ Hvordan Modtagerkontrol Materialeleverancer Flg. følgesedler Omfang/ Frekvens Tidspunkt 100 % Ved levering Krav til dokomentation Kopi af følgeseddel Proces- og slutkontrol Montage / Rethed Visuelt 20 % Løbende Notat Rethed på åbninger Visuelt 20 % Løbende Notat måling Fuger mod Visuelt 10 % Løbende Notat afgrænsninger Udv. hjørner/afslutninger Visuelt 20 % Løbende Notat Lofter: Udtrækningsprøve Måling 100 % Før Notat for stropper opstart Rethed og inddeling Visuelt 30 % Løbende Notat af bæreskinner Montage /Finish Visuelt 20 % Løbende Notat /Foto Indv. døre Montage / Rethed Måling 20 % Løbende Notat /Foto Besætning Visuelt 20 % Løbende Notat Overflader Visuelt 20 % Løbende Notat /Foto Kontrol af funktion Prøve 100 % Efter montage Notat Indv. snedkerarbejder: Montage / Rethed Måling 20 % Løbende Notat / Foto Overflade / Finish Visuelt 20 % Løbende Notat /Foto

15 Arbejdsbeskrivelse Side : 15/15 Gulvbelægning: Underlag Måling af 40 % Før Notat fugtprocent opstart Spartling / afretning Visuelt / 20 % Efter Notat Retholt udtørring Primning Visuelt 40 % Efter Notat påsmøring Baneretning Visuelt 100 % Løbende Notat Klæbning Visuelt / 40 % Løbende Notat fysisk Sammenskæringer Visuelt 20 % Løbende Notat Tilskæring Visuelt 25 % Løbende Notat Svejsning af fuger Visuelt 20 % Løbende Notat Gulvskinner Visuelt 20 % Løbende Notat

1.3.1.3 BYGGEPLADS Denne entreprises ydelser til indretning og drift af byggepladsen er angivet i Fællesbetingelser.

1.3.1.3 BYGGEPLADS Denne entreprises ydelser til indretning og drift af byggepladsen er angivet i Fællesbetingelser. Arbejdsbeskrivelse Side : 1/14 1.3 1.3.1 Grundlag for arbejdets udførelse 1.3.1.1 FÆLLESBETINGELSER Fællesbetingelser skal gennemlæses. Byggestyrelsens cirkulære om kvalitetssikring af dec. 1986. 1.3.1.2

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejdsbeskrivelse 14-02-2013 Rev: ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1. Bygningsdele.

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejdsbeskrivelse 14-02-2013 Rev: ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1. Bygningsdele. Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter

Læs mere

C. Gulventreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter

C. Gulventreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter 1.0 Gulvbelægningsarbejder Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK - 7500 Holstebro Telefon: 97 42 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail atra@atra.dk Internet www.atra.dk

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Indholdsfortegnelse 11-04-2013 ARBEJDSBESKRIVELSE. Bygningsdele Side 2 Referencer Side 2 Arbejdets kvalitet Side 2 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE Afgrænsning, produkter

Læs mere

Fagentreprise Dato: 14-02-2013 Arbejdsbeskrivelse Vvs Side 1 af 5

Fagentreprise Dato: 14-02-2013 Arbejdsbeskrivelse Vvs Side 1 af 5 Vvs Side 1 af 5 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (52)50.05 Nedtagning

Læs mere

Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012

Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Indholdsfortegnelse: 1 - Omfang... 3 1.1 - Generelt... 3 1.2 - Bygningsdele... 3 1.3 - Projektering... 3 1.4 - Byggeplads...

Læs mere

Læggevejledning PLANKER

Læggevejledning PLANKER Læggevejledning PLANKER For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G P L

Læs mere

Bygningsdelsbeskrivelse tømrer

Bygningsdelsbeskrivelse tømrer Generelt Nærværende beskrivelse omhandler tømrerarbejde i forbindelse med om- og tilbygning til ovenstående ejendom. Omfang Til tømrerarbejdet hører følgende ydelser (24)01 Ydervægge af træskelet (24)02

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter.

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Fagbeskrivelse Fælles vinduer Thomas Sørensen, Krusågade 35, 1719 København V. Telefon 33 23 78 10 Mobil 22 95 50 52 Udgave

Læs mere

EG Slotsplanke. Planker til fastmontering på strøer, svømmende samt fuldklæbning.

EG Slotsplanke. Planker til fastmontering på strøer, svømmende samt fuldklæbning. Planker til fastmontering på strøer, svømmende samt fuldklæbning. 1 Dimensioner Tykkelse: Bredde: Længde: 21 mm 260 mm 1200 + 2400 mm Opbygning Hørning Slotsplanke leveres lamineret af 6 mm europæisk eg,

Læs mere

Læggevejledning FEB. 2004

Læggevejledning FEB. 2004 Læggevejledning P L A N K E R For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O

Læs mere

DNU, Det Nye Universitetshospital i Aarhus

DNU, Det Nye Universitetshospital i Aarhus 5.0-A- XX-5-39-50 3 3 03--9 PKJ MBN Rettelser pr. 03--9 - til entreprenør/underleverandør 03-06-04 PKJ MBN Iht. rettelsesblad 0. 03-05-07 AG MBN HD Hovedprojekt Dato: Udarb.: Godk.: Kontrol: Ændringer:

Læs mere

SPAANDEX VÆG/GULV. Spånplader til gulve og vægge! MONTERINGSANVISNING

SPAANDEX VÆG/GULV. Spånplader til gulve og vægge! MONTERINGSANVISNING Spånplader til gulve og vægge! SPAANDEX VÆG/GULV MONTERINGSANVISNING 1 Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk TYPE BLAD 2 FAS Monteringsanvisning - NOVOPAN

Læs mere

Særlige Arbejdsbeskrivelser SA. Projektnr.: EGB 42-323-0-400-011. Indhold

Særlige Arbejdsbeskrivelser SA. Projektnr.: EGB 42-323-0-400-011. Indhold SA Projektnr.: EGB 42-323-0-400-011 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER for udførelsen af Malerarbejde af B995 til B999 Severin Kristoffersenip Aqq 1-9, 3952 Ilulissat Ilulissat 11/02/2015 Side 1 / 9 Indhold 1.

Læs mere

Montageguide. FERMACELL fibergips

Montageguide. FERMACELL fibergips Montageguide FERMACELL fibergips Hvorfor vælge FERMACELL fibergips Stil krav til din gipsvæg! Et enkelt lag er nok til at gøre op med gamle vaner FERMACELL fibergips kan spare dig for meget. Et enkelt

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

Til bydende entreprenører på offentlig licitation

Til bydende entreprenører på offentlig licitation Til bydende entreprenører på offentlig licitation Ombygning af Juniorklub, Jyllandsgade 16, 6520 Toftlund Murer: Ny gulvkonstruktion, ny flisebelægning, ny nedsivningsanlæg, nedrivningsarbejde Tømrer:

Læs mere

Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ

Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ Oplæg til beskrivelsespositioner for: Rev. 02.12.04 Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ Leverandør: Holbæk Byggemateriale Compagni A/S, tlf. 59 44 12 00 www.hbc-as.dk

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

T500. Installationer: D520 Installations-huller uden forstærkningsplade. side 21 D521 Installations-huller med forstærkningsplade. side 22.

T500. Installationer: D520 Installations-huller uden forstærkningsplade. side 21 D521 Installations-huller med forstærkningsplade. side 22. Tegningsliste, etagedæk. T500 Eksempler på opbygninger af etagedæk: D501 med udstøbning på svalehaleplader. side 2 D502 med gulvgips på trapezplader. side 3 D503 med OSB-plade på toppen. side 4 D504 med

Læs mere

For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser er vejledende.

For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser er vejledende. Læggevejledning HØRNING Origin massive plankegulve For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser er vejledende. Hørning

Læs mere

Lauritz Sørensens Vej Etablering af nyt El og HPFI relæ Fagentreprise Dato: 11-04-2013. EL Side 1 af 6

Lauritz Sørensens Vej Etablering af nyt El og HPFI relæ Fagentreprise Dato: 11-04-2013. EL Side 1 af 6 EL Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (01) HPFI relæ

Læs mere

MK-GOdkendt MK 5.33/1804. Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk

MK-GOdkendt MK 5.33/1804. Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk MK-GOdkendt MK 5.33/1804 Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 salg@novopan.dk Novopan Klimagulv - ligger lunt under gulvet i alle rum Nem gulvvarmeløsning med novopan klimagulv NOVOPAN

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/9 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering Projektering / Etagedæk og Lofter / Dimensionering Dimensioneringstabeller De efterfølgende tabeller 1 og 2 indeholder maksimale spændvidder for Gyproc TCA etagedæk udført med C-profiler. Spændvidder er

Læs mere

<Identifikationskode;CCS-kode;Sfb-kode> Vinduer/Vinduespartier

<Identifikationskode;CCS-kode;Sfb-kode> Vinduer/Vinduespartier Udbudsbeskrivelse: Vinduer og vinduespartier med VELFAC 200 Energy Producent: VELFAC A/S - Bygholm Søpark 23-8700 Horsens Anvendelse: Nærværende tekst stilles til rådighed for arkitekter til inspiration

Læs mere

Gyptone BIG system Monteringsvejledning

Gyptone BIG system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse/anvendelse Gyptone BIG er gipsakustiklofter med stor designværdi, da der ikke forekommer synlige samlinger. Gyptone BIG kan anvendes i mange forskellige

Læs mere

LIG ARBEJDSBESKRIVELSE vedr. Udvendig Malerarbejde Samuel Kleinschmidt-ip aqq. B-1393/ B-1679 og B-3678

LIG ARBEJDSBESKRIVELSE vedr. Udvendig Malerarbejde Samuel Kleinschmidt-ip aqq. B-1393/ B-1679 og B-3678 LIG ARBEJDSBESKRIVELSE vedr. Udvendig Malerarbejde Samuel Kleinschmidt-ip aqq. B-1393/ B-1679 og B-3678 31/3-2016 1. ALMINDELIGE BETINGELSER. 1.1. Generelt. Nærværende Særlig Arbejdsbeskrivelse (SA) omhandler

Læs mere

Montage. Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer undergulv i gips.

Montage. Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer undergulv i gips. Montage Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer undergulv i gips. De nærmere specifikationer på gulvpladerne fremgår af produktoversigter og datablade. MONTAGE GULVE

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLNING AF TRÆ

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLNING AF TRÆ MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLNING AF TRÆ Tegnforklaring: B C Forskallingen skal være min. 60 mm bred ved de korte endesamlinger (ved brug af træforskalling; stålforskalling kan være min. 45 mm). Den resterende

Læs mere

Fagentreprise Dato: 11-04-2013. Maler Side 1 af 7

Fagentreprise Dato: 11-04-2013. Maler Side 1 af 7 Maler Side 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (00) Afrensning

Læs mere

Fjorden Arkitekter, Aalborg Universitet, Danmark, Tectopanel, Quadril

Fjorden Arkitekter, Aalborg Universitet, Danmark, Tectopanel, Quadril Fjorden Arkitekter, Aalborg Universitet, Danmark, Tectopanel, Quadril VIDSTE DU, AT perforerede gipsplader i tilfælde af brand fungerer som et naturligt brandslukningsapparat i bygningen? TECTOPANEL FASTMONTERET

Læs mere

3.5.2. Projektering / Gipslofter / Faste, nedhængte lofter. Faste, nedhængte lofter. Gipslofter monteret på stålunderlag

3.5.2. Projektering / Gipslofter / Faste, nedhængte lofter. Faste, nedhængte lofter. Gipslofter monteret på stålunderlag Projektering / Gipslofter / Gipslofter monteret på stålunderlag a Et loft er defineret som nedhængt, såfremt der mellem oversiden af beklædningen og undersiden af den overliggende etageadskillelse eller

Læs mere

Toftlund Distriktsskole FASE - 2

Toftlund Distriktsskole FASE - 2 Toftlund Distriktsskole FASE - 2 Entreprise 2 28. marts 2014 Totalrådgiver: INGENIØR NE A/S Nordre landevej 2a 6270 Tønder Side : 1 31.0.00 UDV. VINDUER OG DØRE 31.1.00 ALMENT 31.1.1 Arbejdets omfang Arbejdet

Læs mere

Poul P. Gade - Ungdoms- og Familieboliger

Poul P. Gade - Ungdoms- og Familieboliger 4.0 Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/7 4.0 4.1 Orientering Følgende bips basisbeskrivelse(r) er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet: bips B2.270, Basisbeskrivelse træ

Læs mere

VÅDRUM. Se brochuren Novopan Klimagulv. - gulvpladen til gulvvarme. - for gulvvarme til husets øvrige rum!

VÅDRUM. Se brochuren Novopan Klimagulv. - gulvpladen til gulvvarme. - for gulvvarme til husets øvrige rum! Se brochuren Novopan Klimagulv - for gulvvarme til husets øvrige rum! - gulvpladen til gulvvarme VÅDRUM Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk Novopan

Læs mere

Clips on. Komplettering / Let adgang til installationer. Nem montage. MK-godkendt konstruktion. Kan leveres i andre farver og i rustfrit stål.

Clips on. Komplettering / Let adgang til installationer. Nem montage. MK-godkendt konstruktion. Kan leveres i andre farver og i rustfrit stål. LETTE INDERVÆGGE MED GIPSPLADER Komplettering / Clips on Clips on har en hvidlakeret stålplade som låge. Lågen ligger uden på den konstruktion, som inspektionslem men indbygges i. Let adgang til installationer.

Læs mere

Gyptone Kant D1 system Monteringsvejledning

Gyptone Kant D1 system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse/anvendelse Gyptone akustikloft med Kant D er et færdigmalet, demonterbart loft, monteret i skjult skinnesystem (T-). Lofter med Kant D er altid

Læs mere

Indholdsfortegnelse. ARKKON arkitekter ApS Brorsonsvej 2a 6270 Tønder tlf.: mail: web:

Indholdsfortegnelse. ARKKON arkitekter ApS Brorsonsvej 2a 6270 Tønder tlf.: mail: web: Indholdsfortegnelse 39.0.00 SOLAFSKÆRMNING / MØRKLÆGNING... 2 39.1.00 ALMENT... 2 39.2.00 KRAV TIL PRODUKTER... 3 39.3.00 ARBEJDETS UDFØRELSE... 4 39.4.00 KVALITETSSIKRING... 5 39.5.00 SPECIFIKATION...

Læs mere

SB/SA. SÆRLIGE BETINGELSER og SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE. Renovering af klimaskærm. vedr. udførelsen af. Avallia 26-32, 3900 Nuuk

SB/SA. SÆRLIGE BETINGELSER og SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE. Renovering af klimaskærm. vedr. udførelsen af. Avallia 26-32, 3900 Nuuk SB/SA SÆRLIGE BETINGELSER og SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE vedr. udførelsen af Renovering af klimaskærm Avallia 26-32, 3900 Nuuk 11.12.2015 INDHOLDSFORTEGNELSE OVERSIGT SIDE 1 SÆRLIGE BETINGELSER... 2 1.1

Læs mere

Indbygningskarm. www.svalk.dk

Indbygningskarm. www.svalk.dk Indbygningskarm www.svalk.dk Indbygningskarm 70/95 Indbygningskarm 70/95 - træ/stål. Svalk indbygningskarm er en 1- fløjet karm med solidt rammeværk. Karmen er nem at montere. Indbygningskarmen leveres

Læs mere

Udfaldskrav. Trægulve. Branchevejledningen angiver retningslinjer for vurdering af udfaldskrav. Vejledningen kan anvendes:

Udfaldskrav. Trægulve. Branchevejledningen angiver retningslinjer for vurdering af udfaldskrav. Vejledningen kan anvendes: 02 Trægulve Udfaldskrav Branchevejledningen angiver retningslinjer for vurdering af udfaldskrav. Vejledningen kan anvendes: I byggesager med direkte henvisning til vejledningen Som udgangspunkt for egne

Læs mere

SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER. Malerarbejde af B 1010. Niels Lyngep aqq., 3912 Maniitsoq

SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER. Malerarbejde af B 1010. Niels Lyngep aqq., 3912 Maniitsoq SA Projekt nr.: EGB 07-246-0-400-032 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER for udførelsen af Malerarbejde af B 1010 Niels Lyngep aqq., 3912 Maniitsoq Tekniskafdeling Sisimiut 11/03/2016 Side 1 / 13 Indhold 1. ALMINDELIGE

Læs mere

Jackon vådrum. Monteringsanvisning. Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering V Å D R U M. www.jackon.dk

Jackon vådrum. Monteringsanvisning. Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering V Å D R U M. www.jackon.dk Monteringsanvisning Jackon vådrum V Å D R U M Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering 10-2013 erstatter 02-2012 Jackon vådrum Produktbeskrivelse Væg Gulv Godkendelse MK 7.32/1651

Læs mere

Gyptone Kant E system Monteringsvejledning

Gyptone Kant E system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse Gyptone akustiklofter med Kant E er et færdigmalet, demonterbart akustikloft monteret i et synligt skinnesystem (T-). Skinnesystemets synlige flade

Læs mere

Derbigum, parkeringsdæk_un Indledning

Derbigum, parkeringsdæk_un Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Derbigum, parkeringsdæk_un Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc i henhold

Læs mere

Tagkonstruktioner. opstilling og afstivning af spær

Tagkonstruktioner. opstilling og afstivning af spær Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg & industri Tagkonstruktioner opstilling og afstivning af spær Undervisningsministeriet. Marts 2011. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg

Læs mere

Derbigum, parkeringsdæk Indledning

Derbigum, parkeringsdæk Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Derbigum, parkeringsdæk Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc i henhold

Læs mere

Montage. Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan stålbyggesystemet opbygges.

Montage. Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan stålbyggesystemet opbygges. Montage Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan stålbyggesystemet opbygges. De nærmere specifikationer på profilerne fremgår af produktoversigter og datablade. MONTAGE YDERVÆGGE GENERELT PROFILER

Læs mere

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse Indholdsfortegnelse Side : 1/13 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Definitioner... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Bygningsdele... 4 2.4 Byggeplads... 4 2.5 Sikkerhed

Læs mere

dfaldskrav Spartlede overflader Mål og tolerancer

dfaldskrav Spartlede overflader Mål og tolerancer U Aquapanel bolig og kontor Afsætning af mål og tolerancer Vær opmærksom på, hvorvidt de enkelte bygningsdele skal være i lod eller vage. Afsætning af lodrette og vandrette mål må ikke afvige med tolerancer

Læs mere

Tagbeklædning med Harmoni:

Tagbeklædning med Harmoni: Tagbeklædning med : Tagbeklædning med bølgeplader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

Gennemfarvet facadeplade fra Power-Board

Gennemfarvet facadeplade fra Power-Board Gennemfarvet facadeplade fra Power-Board Projektering og anvendelse Indhold Power Board - C plader Power Board - C montering Detaljer 5 Facader byggeeksempler 6 Power Board -C Plank 7 Power Board - C Plank

Læs mere

Lægningsanvisning. Boligvinyl. 5. Marts 2013

Lægningsanvisning. Boligvinyl. 5. Marts 2013 Lægningsanvisning Boligvinyl 5. Marts 2013 Læs dette først! 1. Boligvinylen kan monteres på spartlet betonunderlag, spånplade- og krydsfiner gulvplader, eksisterende trægulve eller træfiberplader (masonitplader).

Læs mere

27.01 2012 23.10 2013

27.01 2012 23.10 2013 Tegningsnr. Emne Dato: (99)01 Tegningsliste 27.01-2012 Dato rev: (99)12.100 Niveaufri adgang (99)12.110 Facademur ved fundament 27.01-2012 27.01-2012 (99)21.100 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel,

Læs mere

Skruemontage på underlag af stål

Skruemontage på underlag af stål Skruemontage på underlag af stål Indhold Heradesign-plader monteret på F-2-skinnesystemet, af nedhængte eller direkte monterede C-skinner. Dokument nr. B 202 Sidst revideret: Juni 2008 Konstruktioner og

Læs mere

Derbigum, grønt tag Indledning

Derbigum, grønt tag Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Derbigum, grønt tag Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc i henhold til

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLNING AF TRÆ

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLNING AF TRÆ MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLNING AF TRÆ Tegnforklaring: B C Forskallingen skal være min. 60 mm bred ved de korte endesamlinger (ved brug af træforskalling; stålforskalling kan være min. 45 mm). Den resterende

Læs mere

PRODUKTANVENDELSE GULV. Ved nedlægning af spånplader som undergulv skelnes mellem fire konstruktionstyper: Strøafstand max. 50mm til væg.

PRODUKTANVENDELSE GULV. Ved nedlægning af spånplader som undergulv skelnes mellem fire konstruktionstyper: Strøafstand max. 50mm til væg. Min. 00mm PRODUKTANVENDELSE GULV. Ved nedlægning af spånplader som undergulv skelnes mellem fire konstruktionstyper: BÆRENDE UNDERGULV - en gulvkonstruktion, hvor gulvspånpladerne er selvbærende på udlagte

Læs mere

Montagevejledning HODY. forskallings- og armeringsplade. HODY forskallings- og armeringsplade

Montagevejledning HODY. forskallings- og armeringsplade. HODY forskallings- og armeringsplade Montagevejledning HODY EFTEX ApS - HI-PARK 411-7400 HERNING - Tlf 86 66 20 00 - Fax 86 66 23 96 - WWW.EFTEX.DK Indholdsfortegnelse Side 2 Fordele ved HODY pladen HODY Tekniske data Side 3 Lagring af HODY

Læs mere

SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER. Udskiftning af køkkener i Atersuit 44-46, 3952 Ilulissat

SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER. Udskiftning af køkkener i Atersuit 44-46, 3952 Ilulissat SA Projektnr.: EGB 42-323-402 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER for udførelsen af Udskiftning af køkkener i Atersuit 44-46, 3952 Ilulissat Ilulissat 07/03/2016 Side 1 / 17 INDHOLDSFORTEGNELSE Side I. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Simon Martin Hansen Tilbud nr. 941-2013 Worsaaesvej 12, 3. th 1972 Frederiksberg C. Frederiksberg den 18. august 2014

Simon Martin Hansen Tilbud nr. 941-2013 Worsaaesvej 12, 3. th 1972 Frederiksberg C. Frederiksberg den 18. august 2014 Simon Martin Hansen Tilbud nr. 941-2013 Worsaaesvej 12, 3. th 1972 Frederiksberg C. Frederiksberg den 18. august 2014 Mail: simonmartinhansen@gmail.com Tlf: +45 2649 6904 Altanprojekt på Worsaaesvej 12.

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Dato: Murerarbejde Østergade 36-38

Arbejdsbeskrivelse Dato: Murerarbejde Østergade 36-38 2. Omfang... 2 2.1. Generelt... 2 2.2. Bygningsdele... 2 2.3. Projektering... 3 2.4. Byggeplads... 3 2.5. Sikkerhed og sundhed... 3 2.6. Omgivende miljø... 3 2.7. Kvalitetsstyring... 3 2.7.1. Generelt...

Læs mere

UDSKIFTNING AF ALTANDØRE, B-3400

UDSKIFTNING AF ALTANDØRE, B-3400 Særlige arbejdsbeskrivelse (SA) SA 01.04.2016 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For udførelse af samtlige entrepriser vedrørende UDSKIFTNING AF ALTANDØRE, B-3400 tnt nuuk a/s postbox 189, 3900 Nuuk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Konstruktionsarbejder

Arbejdsbeskrivelse Konstruktionsarbejder ATP Ejendomme Butik - Møntergade 19 Smedeentreprisen Dato: 2014.11.03 Indhold Side 1 af 8 ATP Ejendomme Butik - Møntergade 19 Smedeentreprisen Dato: 2014.11.03 Indhold Indholdsfortegnelse 01.2. Omfang...

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR.

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR. SA SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR. Noah Mølgårdip aqqutaa 3 3952 Ilulissat 1 Indholdsfortegnelse side 1. Arbejdet omfang 2. Projekt 3. Arbejdsgrundlag 4. Materialer 5. Arbejdets

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLING AF TRÆ

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLING AF TRÆ MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLING AF TRÆ Tegnforklaring: Forskallingen skal være min. 60 mm bred ved de korte endesamlinger (ved brug af træforskalling; stålforskalling kan være min. 45 mm). Den resterende

Læs mere

ØSTERGADE 51. Familie- og ungdomsboliger. Udbudskontrolplaner fra Arkitektgruppen

ØSTERGADE 51. Familie- og ungdomsboliger. Udbudskontrolplaner fra Arkitektgruppen ØSTERGADE 51 Familie- og ungdomsboliger Udbudskontrolplaner fra Arkitektgruppen Dato : 16.05.2011 Østergade 51 Udbudskontrolplaner INDHOLD SIDE Kvalitetssikringsgrundlag...3 A - Byggemodningsentreprisen

Læs mere

MATERIALE BESKRIVELSE

MATERIALE BESKRIVELSE MATERIALE BESKRIVELSE STED: BRUNBAKKEVEJ DATO: 12-11-2015 FACADER OG UDVENDIGE VÆGGE 108 mm Mursten - Wienerberger Teglsten - WT 108 Reduceret Bark samt sten som PT458, standard mørtelfuge. Rustfri murbindere

Læs mere

KVINDEHJEMMET - ombygning 5.sal

KVINDEHJEMMET - ombygning 5.sal WOHLERT Arkitekter A/S KVINDEHJEMMET - ombygning 5.sal RETTELSESBLAD NR 02, UDSENDT DEN 17.02.2016 Rettelsesbladet inkl. tilhørende bilag indgår i det samlede udbudsmateriale. Alle entrepriser - Diverse

Læs mere

H318-34-RX-701. Boligkontoret Fredericia - Afdeling 318 - Ryes Plads og Hans De Hofman Gården

H318-34-RX-701. Boligkontoret Fredericia - Afdeling 318 - Ryes Plads og Hans De Hofman Gården H318-34-RX-701 Indholdsfortegnelse Side Tekst Revision Note: lle ubenævnte mål er i mm. 00 Forside og indholdsfortegnelse 2014-02-20 01 Bygningsdelsbeskrivelse 2014-02-20 02 Stueplan - Fremtidige forhold

Læs mere

Projektering / Komplettering til konstruktioner 3.7.1. Gyproc Håndbog 9

Projektering / Komplettering til konstruktioner 3.7.1. Gyproc Håndbog 9 Projektering / Komplettering til konstruktioner Gyproc Håndbog 9 363 Projektering / Komplettering til konstruktioner / er / Typedetaljer er Tilslutning af let dør (kanaldør) i 1-1 væg Typedetalje: -201

Læs mere

Beskrivelse af opgaven: Renovering af et tidligere rygerum, Fredericia Fritidscenter.

Beskrivelse af opgaven: Renovering af et tidligere rygerum, Fredericia Fritidscenter. Ejendomscentret 1 Beskrivelse af opgaven: Renovering af et tidligere rygerum, Fredericia Fritidscenter. Arbejdet omfatter følgende entreprise: Murer, Kloak/beton, Tømrer, VVS, Maler, Gulvlægger. Generelt:

Læs mere

Rettelsesblad nr. 1 25.01.2013

Rettelsesblad nr. 1 25.01.2013 Rettelsesblad nr. 1 25.01.2013 Sammenlægning af lejligheder og etablering af træningsfaciliteter på Klosterparken Generelt: Udbudsbetingelser, sikkerhedsstillelse: Præcisering: Hvis den samlede entreprisesum

Læs mere

Beskrivelseseksempel

Beskrivelseseksempel Bygningsdel Dato : -- Bygningsbeskrivelse Side : 1/5 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Let facadebeklædning, Plan 8 mm 4.1 Orientering bips B2.290 Basisbeskrivelse - Skeletkonstruktioner er sammen med

Læs mere

SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER. Renovering af bad/toilet i Nammaarfik 18-20, 3952 Ilulissat

SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER. Renovering af bad/toilet i Nammaarfik 18-20, 3952 Ilulissat SA Projektnr.: EGB 42-323-401 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER for udførelsen af Renovering af bad/toilet i Nammaarfik 18-20, 3952 Ilulissat Ilulissat 09/03/2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Side I. Indholdsfortegnelse

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 01:

RETTELSESBLAD NR. 01: Rettelsesblad nr. 01 af 04.12.2014 Side 1 af 8 RETTELSESBLAD NR. 01: GENERELT: Alle: - Tømrer opstiller udv. stillads til brug for alle entrepriser i omfang vist på byggepladsplanen. Indvendige stilladser

Læs mere

Lofter, Etagedæk i træ og renovering af Etagedæk

Lofter, Etagedæk i træ og renovering af Etagedæk Lofter, Etagedæk i træ og renovering af Etagedæk Beskrivelse Lofter Omfatter MK-Godkendte BD 30 og BD 60 loftkonstruktioner mod uudnytteligt tagrum. Etagedæk i træ Omfatter BD 30 og BD 60 løsninger til

Læs mere

Tegnestuen Virumgården, Torstorp Plejecenter, Danmark, Danopanel, Globe VIDSTE DU, AT

Tegnestuen Virumgården, Torstorp Plejecenter, Danmark, Danopanel, Globe VIDSTE DU, AT Tegnestuen Virumgården, Torstorp Plejecenter, Danmark,, Globe VIDSTE DU, AT vores produktsortiment omfatter et specielt loft- og vægbeklædning, der opfylder de strengeste krav til slagfasthed og kan anvendes

Læs mere

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) er supplerende, særlig arbejdsbeskrivelse til AAB Fælles for vejudstyr og AAB Afmærkningsmateriel

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) er supplerende, særlig arbejdsbeskrivelse til AAB Fælles for vejudstyr og AAB Afmærkningsmateriel 1 af 6 SAB Afmærkning H1114.45 Afmærkningsmateriel 1. Alment Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) er supplerende, særlig arbejdsbeskrivelse til AAB Fælles for vejudstyr og AAB Afmærkningsmateriel 1.1 Omfang

Læs mere

3.1.2 Fagbeskrivelsens opbygning. Fagbeskrivelsen er en beskrivende mængdefortegnelse, der af praktiske grunde er delt i 2 afsnit:

3.1.2 Fagbeskrivelsens opbygning. Fagbeskrivelsen er en beskrivende mængdefortegnelse, der af praktiske grunde er delt i 2 afsnit: Om- og tilbygning af enfamiliehus, Gasse Høje 9, Skærbæk 3.1 Tømrerarbejder Kap.-side : 2.1-1 Generel del Dato : 07.01.2014 3.1.1 Entreprisen omfatter. Alle i det efterfølgende og på tegninger viste arbejder

Læs mere

Tegningsliste, typer og funktionskrav T700

Tegningsliste, typer og funktionskrav T700 Tegningsliste, typer og funktionskrav T700 Tagbeklædninger: D701 Underpap på TF-30. D702 Tagfolie på TF-30. D703 Underpap på ståltrapezplade. side 1 side 2 side 3 Loftbeklædninger: D704 18 mm ståltrapezplade

Læs mere

Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen

Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen (Lejer, Sagsnavn) Arbejdsbeskrivelse - Stinkskabsentreprisen med tilhørende rumautomatik Dato: (xx.xx.xx) Rev. dato: (xx.xx.xx) Indholdsfortegnelse

Læs mere

VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING.

VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING. Arkitektfirmaet C. F. Møller HADERSLEV ANDELS BOLIGFORENING VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING. TILLÆGSBLAD NR. 01 ARKITEKT Udbud: Tillæg til udbudsmateriale

Læs mere

Fuggibaggi Design, Bergen Kino, Norge, Kinopanel

Fuggibaggi Design, Bergen Kino, Norge, Kinopanel Fuggibaggi Design, Bergen Kino, Norge, Kinopanel KINOPANEL VÆGBEKLÆDNINGER Speciel akustisk vægbeklædning til biografer og andre underholdningslokaler, hvor der kræves fremragende lyddiffusion. Diskret,

Læs mere

Branddøre K V A L I T E T D E R K A N M Æ R K E S

Branddøre K V A L I T E T D E R K A N M Æ R K E S Branddøre K V A L I T E T D E R K A N M Æ R K E S Branddøre I vores udviklingsafdeling arbejder vi konstant på at udvikle vores sortiment af branddøre, der både opfylder Bygningsreglementets bestemmelser

Læs mere

Redskabsrum 5 m² Tegningsmateriale og arbejdsvejledning

Redskabsrum 5 m² Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Tegningsmateriale og arbejdsvejledning 00004 side 1 INDHOLD Materialeliste Afsætning Montageforløb og arbejdsvejledning Tegningsmateriale: Plan, snit, facade og detail Efterbehandling og vedligeholdelse

Læs mere

Nye glatte lofter. Knauf Danogips Gør det selv 3.0 03/2008

Nye glatte lofter. Knauf Danogips Gør det selv 3.0 03/2008 Nye glatte lofter Knauf Danogips Gør det selv 3.0 03/2008 Fordele med gips Generelt Gips er et byggemateriale med gode tekniske og miljømæssige egenskaber. Gipsplader er billige, nemme at bearbejde og

Læs mere

Montage. Gipskartonplader Montage. Profiler til stålskelet De nærmere specifikationer på profilerne fremgår af produktoversigter og datablade.

Montage. Gipskartonplader Montage. Profiler til stålskelet De nærmere specifikationer på profilerne fremgår af produktoversigter og datablade. Montage Profiler til stålskelet De nærmere specifikationer på profilerne fremgår af produktoversigter og datablade. MSKP og MSK Vægskinne udgør lofternes afgrænsning til andre bygningsdele. Type MSKP er

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLING AF TRÆ

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLING AF TRÆ MONTGEVEJLEDNING - FORSKLLING F TRÆ Tegnforklaring: Forskallingen skal være min. 60 mm bred ved de korte endesamlinger (ved brug af træforskalling; stålforskalling kan være min. 45 mm). Den resterende

Læs mere

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato:

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Malerarbejde Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Dato: 2012.08.31. 7.0 VVs arbejder Østergade 36-38. 0. Indholdsfortegnelse... 1. 1. Orientering... 1 1.1 Generelt...

Arbejdsbeskrivelse Dato: 2012.08.31. 7.0 VVs arbejder Østergade 36-38. 0. Indholdsfortegnelse... 1. 1. Orientering... 1 1.1 Generelt... Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 1 1.1 Generelt... 1 2. Omfang... 1 2.1 Generelt... 1 2.2 Bygningsdele... 1 2.3 Projektering... 1 2.4 Byggeplads... 2 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

ACO VVS. ACO ShowerDrain. Design & funktion. ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure. www.aco.dk. Gældende for Januar 2016

ACO VVS. ACO ShowerDrain. Design & funktion. ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure. www.aco.dk. Gældende for Januar 2016 ACO VVS ACO ShowerDrain Gældende for Januar 06 Design & funktion ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure www.aco.dk ACO ShowerDrain Design & funktion... I vores enkle design har vi fokus

Læs mere

Monteringsvejledning. Lægning af fliser og natursten i svømmende. Indbygningshøjde kun 21 mm inkl. fliser. www.ardex.dk

Monteringsvejledning. Lægning af fliser og natursten i svømmende. Indbygningshøjde kun 21 mm inkl. fliser. www.ardex.dk Monteringsvejledning Lægning af fliser og natursten i svømmende konstruktion Indbygningshøjde kun 2 mm inkl. fliser www.ardex.dk : ET EFFEKTIVT DRÆNLAG I KUN 0 MM TYKKELSE MONTERINGSVEJLEDNING WatecDrain

Læs mere

Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING

Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING 2012 Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING 2 VMZ Stikfals Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse VMZ stikfals side 4 Produktinformation/anbefalinger side 5 Paneler side 6 Tilbehør side 8 Fastgørelse/befæstigelse

Læs mere

BÆKKELUNDSVEJ, RØNDE VINDUES OG DØROVERSIGT OG POSTKASSER. Rev: V1 samt V4 Tillæg: V11, V12 samt V13

BÆKKELUNDSVEJ, RØNDE VINDUES OG DØROVERSIGT OG POSTKASSER. Rev: V1 samt V4 Tillæg: V11, V12 samt V13 BÆKKELUNDSVEJ, RØNDE VINDUES OG DØROVERSIGT OG POSTKASSER Rev: V1 samt V4 Tillæg: V11, V12 samt V13 NILS ENGELUND OG ALLAN PEDERSEN ARKITEKTER MAA/PAR TVÆRGADE 5 TLF.: 86 54 20 66 ARK@ARKIPARTNERS.DK 8300

Læs mere

Monteringsvejledning Brandtætningsskum 2K

Monteringsvejledning Brandtætningsskum 2K Monteringsvejledning Brandtætningsskum 2K Brandmodstandsevnen for blandede installationer er: Brandmodstandsevnen for kabel og rørinstallationer er: EI 120 Side 1 af 16 for massive og flexible vægge og

Læs mere

MATERIALE BESKRIVELSE

MATERIALE BESKRIVELSE MATERIALE BESKRIVELSE STED: KÆRGAARD - BALLEBYGADE 38 DATO: 25-05-2016 FACADER OG UDVENDIGE VÆGGE 108 mm Mursten - Wienerberger Teglsten - WT 108 Reduceret Bark samt sten som PT458, standard mørtelfuge.

Læs mere

VIDSTE DU, AT. 22 % af gipsmassen er vand, som er bundet til gipskrystallet, og som giver gipspladerne de brandbeskyttende egenskaber?

VIDSTE DU, AT. 22 % af gipsmassen er vand, som er bundet til gipskrystallet, og som giver gipspladerne de brandbeskyttende egenskaber? VIDSTE DU, AT 22 % af gipsmassen er vand, som er bundet til gipskrystallet, og som giver gipspladerne de brandbeskyttende egenskaber? Narud, Stokke & Wiig Arkitekter, Lørenskog Center, Norge, Solopanel,

Læs mere

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen 12.4.1 Letklinkerblokke Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen Letklinkerblokke er lette byggeblokke, der på samme måde som Lego klodser - dog i større format - ud fra standardstørrelser opbygges til

Læs mere