ROSKILDE specifikt. Sikkerhedsinstrukser for laboratorier/feltarbejde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ROSKILDE specifikt. Sikkerhedsinstrukser for laboratorier/feltarbejde"

Transkript

1 ROSKILDE specifikt. Sikkerhedsinstrukser for laboratorier/feltarbejde 1 SIKKERHEDSINSTRUKSER FOR LABORATORIE/FELTARBEJDE ALARMSYSTEMER ALENE-ARBEJDE ARBEJDSPLADSBRUGSANVISNINGER OPSAMLING OG BORTSKAFFELSE AF FARLIGT AFFALD AFHENTNING AF FARLIGT AFFALD FRA AFDELINGERNE BESKRIVELSE AF DE FORSKELLIGE TYPER FARLIGT AFFALD SPECIALAFFALD TOXRUMSAFFALD MIKROBIOLOGISK AFFALD / BIOLOGISK AKTIVT AFFALD RADIOAKTIVT AFFALD MÆRKNING AF KRÆFTFREMKALDENDE AFFALD/STOFFER AFFALDSANSVARLIGE CENTRIFUGER INSTRUKS I ARBEJDE MED ETHER M.M BETJENING AF ETHER-ALARM KONTROL AF ETHER-ALARM HÅNDTERING AF STOFFER, DER DANNER PEROXIDER PEROXIDDANNENDE STOFFER KAN INDDELES I FØLGENDE KLASSER: OPBEVARINGSTID DMU S RETNINGSLINIER FOR INDKØB OG OPBEVARINGSTID: RISIKO RETNINGSLINIER VED BRUG GRÆNSEVÆRDIER (RETNINGSLINIER FOR DMU) TEST PROCEDURE: STABILISERING AFFALD DMU S EGNE ERFARINGER FELTARBEJDE FROSTRUM OG KØLERUM FUNKTION AF ALARMER OG OVERVÅGNING I FROSTRUM FUNKTION AF ALARMER OG OVERVÅGNING I KØLERUM GRAVIDE OG AMMENDE HANDSKER HANDSKEBOKS HYGIEJNE KONTAKTLINSER OG LABORATORIEARBEJDE...34 Side 1 af 96

2 1.15 KRÆFTFREMKALDENDE STOFFER OG MATERIALER LAFBÆNKE MIKROBØLGEOVNE NØDBRUSERE PÅKLÆDNING RADIOAKTIVE ISOTOPER SIKKERHEDSBRILLER TIL BL.A. LABORATORIE/VÆRKSTEDSBRUG STINKSKABE LEVNEDSMIDLER TRYKFLASKER ULTRALYDBADE VACCINATIONER ØJENSKYLLEFLASKER ÅNDEDRÆTSVÆRN STÆRKSTRØM VED INDKØB/PLACERING AF APPARATUR I RUM/LABORATORIER ORIENTERING: STRØM: BRANDBARE STOFFER: VENTILATION: GAS: ARBEJDSPLADSENS INDRETNING: VEJLEDNING TIL BRUG VED AKUT OPSTÅET HÆNDELSE, FX VANDFORURENING INSTRUCTIONS FOR THE USE AT ACUTE INCIDENTS, FOR EXAMPLE DRINKINGWATER POLLUTIONS LABORATORIETS NØDKALDEINSTRUKS AFDELINGSSPECIFIKKE RETNINGSLINIER ATMI SIKKERHEDSINSTRUKSER FOR MÅLESTATIONEN PÅ JAGTVEJ (1257) SIKKERHEDSINSTRUKSER FOR MÅLESTATIONEN PÅ H.C.Ø. INSTITUTTET (1259) MIMI SIKKERHEDSREGLER FOR ARBEJDE MED GMO ADGANGSFORHOLD OG BEKLÆDNING ARBEJDE MED BIOLOGISK AKTIVT MATERIALE UHELD AFFALDSHÅNDTERING TRANSPORT AF GMO (MIKROORGANISMER OG PLANTER) ANSVAR PLIGTER ANSVAR SAFETY IN THE MICROBIOLOGY LABORATORY (FOREIGN STAFF) INSTRUKS TIL HOVEDRENGØRING AF DE MIKROBIOLOGISKE LABORATORIER INSTRUKS OM VASK AF LABORATORIEKITLER BRUGT I DE MIKROBIOLOGISKE LABORATORIER INSTRUKS TIL RENGØRINGSPERSONALE VEDR. RENGØRING AF DE MIKROBIOLOGISKE LABORATORIER INSTRUKS TIL FREMMEDE HÅNDVÆRKERE OM ARBEJDE I DE MIKROBIOLOGISKE LABORATORIER...64 Side 2 af 96

3 3 BILAGSOVERSIGT BILAG 1: INTERN REGISTRERING AF ARBEJDSMILJØ PROBLEMER BILAG 2: VEJLEDNING TIL ARBEJDSMILJØSKEMA BILAG 3: VEJLEDNING I UDARBEJDELSE AF APB (ARBEJDSPLADSBRUGS-ANVISNING) BILAG 3A SKEMATISK OVERSIGT BILAG 3B LITTERATURLISTE BILAG 4: HANDSKEBOKS BILAG 5A OG 5B: KRÆFTSKEMAER BILAG 5 A: OPLYSNINGER OM HVILKET KRÆFTFREMKALDENDE STOF/MATERIALE MAN ARBEJDER MED BILAG 5 B: OPLYSNINGER OM HVILKE MEDARBEJDERE DER ARBEJDER MED ET BESTEMT KRÆFTFREMKALDENDE STOF/MATERIALE BILAG 6: IONISERENDE STRÅLING BILAG 7: RISIKOVURDERING AF PEROXIDER BILAG 8: LISTE OVER KEMIKALIER DER KAN DANNE PEROXIDER BILAG 9: EVALUERINGSSKEMA TIL BRUG VED ALARMER I DMU, ROSKILDE...95 Side 3 af 96

4 1 Sikkerhedsinstrukser for laboratorie/feltarbejde. Sikkerhed på en arbejdsplads begynder og slutter med den enkelte medarbejder. Sund fornuft, omtanke, hensyntagen, orden og renlighed er alfa og omega, især på et laboratorium. Tænk også på kolleger, der arbejder uden for den almindelige arbejdstid. Efterlad et lokale og/eller arbejdsbord, som man gerne vil finde det igen. Tro ikke andre kommer og rydder op. Styrt ikke ud af arbejdsrum, selvom man har travlt. Løb heller ikke på gangene. 1.1 Alarmsystemer. Der er flere alarmsystemer i huset, dels brandalarmer, se kapitel 2, samt sikkerhedsalarmer der skal forebygge personskader på de mennesker, der opholder sig i bygningen, dels tekniske alarmer, der skal sikre en kontinuerlig drift eller beskytte installationer og apparatur. Alarmer. Teknisk brandalarm i edb-maskinrum B 0.08 og D 0.16, lyssignal overfor kemilaboratoriet, samt akustisk signal på gangen. Brintalarm i apparatrum C 2.25, lyssignal samt akustisk signal i rummet Etheralarm i stinkskabe i følgende rum: C-Fløj: C1.13, C.1.41, C 1.49, C.2.09, C 2.13 B-Fløj: B 2.01, B 2.05 Se afsnit 3.6: Instruks i arbejde med Ether. Stinkskabsalarmer på alle stinkskabe, lyssignal samt akustisk signal, se afsnit 3.22 Fryserumsalarm i kælderen. Kan aktiveres ved tryk på alarmknappen hjælp inde i fryserummet til højre for døren, hvis man ikke er i stand til at få døren op. Alarmen er en klokke, der lyder ude på gangen. I arbejdstiden går alarmen ind på driftsafdelingens CTS-anlæg, samt på udvalgte medarbejderes personsøgere. Udenfor arbejdstid går alarmen til Risø portvagt, se afsnit Alene-arbejde. Følgende regler gælder i DMU, Roskilde: - Hvis du arbejder ved maskiner, med farlige stoffer eller processer, skal der være mindst 2 personer til stede. Side 4 af 96

5 - Ved mindre farlige processer skal man være i telefonisk kontakt med en anden person, det kan være en kollega, et familiemedlem eller en anden person, der er i huset. - Ved arbejde på kontorerne kræves ingen særlige foranstaltninger. Bemærk at denne regel gælder for alle, der opholder sig i bygningen, altså også for udefra kommende servicefolk og studenter, samt for arbejde udenfor DMU s område. Der må af brand og sikkerhedshensyn ikke overnattes i DMU s bygninger. 1.3 Arbejdspladsbrugsanvisninger. Hvis der skal arbejdes med farlige stoffer eller produkter skal arbejdsgiveren før arbejdet påbegyndes udarbejde en Arbejdspladsbrugsanvisning (APB). Kravene til indholdet i en arbejdspladsbrugsanvisning er bl.a beskrevet i At- Vejledning C.1.3 Februar I DMU er det overordnede ansvar for arbejdspladsbrugsanvisninger uddelegeret til chef og projektlederniveau. Det er arbejdsgiveren (arbejdslederen) der har ansvaret for at arbejdspladsbrugsanvisningen bliver udarbejdet og at den indeholder alle relevante opdaterede oplysninger, samt at medarbejderne bliver grundigt informeret og instrueret. Alle arbejdspladsbrugsanvisninger skal skrives under af arbejdslederen (projektleder o.lign.). Der lægges stor vægt på at disse forhold er i orden ude i afdelingerne, både fra sikkerhedsorganisationen i DMU, samt fra myndighederne. Hvis de ikke er det, kan arbejdet under skærpede omstændigheder blive standset og/eller DMU kan blive retsforfulgt. Brugsanvisningen skal omhandle de lokale forhold hvorunder stoffet eller materialet skal håndteres, herunder oplysninger om de farer der er forbundet med den konkrete anvendelse af stoffet eller materialet, samt især de foranstaltninger der er truffet lokalt imod disse farer, se vejledning om APB i bilagene. Hvis det drejer sig om arbejde med kræftfremkaldende stoffer skal der følges nogle helt bestemte procedure, som er nærmere beskrevet i kapitlet om kræftfremkaldende stoffer. Side 5 af 96

6 Brugsanvisningerne skal være opdaterede med den seneste viden på området, herunder bl.a. lokale erfaringer der har sikkerheds eller sundhedsmæssig betydning for arbejdet. Medarbejderne skal orienteres om tilstedeværelsen af de nødvendige APB er, samt om arbejdets risici. De færdige APB er ligger på I-drev/ROSPROJ/Arbejdspladsbrugsanvisninger og kan bruges til inspiration til udarbejdelse af en ny APB. Når man skal udarbejde en ny APB, skal der først installeres nogle 'Ekstra Word faciliteter', hvilket gøres således: Tryk på Start knappen og vælg DMU Setup > Office > Ekstra Word faciliteter Næste gang Word åbnes, vil der være en ekstra menu i Word, kaldet Gl.DMU. Samtidig vil der være installeret de nødvendige skabeloner, sådan at nedenstående opskrift virker: I Word 2003 skal du vælge File > New og ude til højre under overskriften Templates vælge On my computer. I den dialogboks, der dukker op, skal du vælge fanebladet DMU_speciel. Her skal du vælge Brugsanv. skabelon. Når den nye APB er færdig med dato og underskrift, skal den gemmes på I-drevet, så den kan være til inspiration for andre. Der findes kurser hvor man lærer om reglerne, indhold og udformning af brugsanvisninger. I de relevante afdelinger findes ansvarlige personer, som kan rådgive og eventuelt skrive arbejdspladsbrugsanvisninger. Disse personer er i besiddelse af det senest opdaterede regelsæt vedrørende brugsanvisninger og forespørgsler om brugsanvisninger bør i første omgang gå igennem disse: Fra år 2010 er DMU begyndt at lave APB-er i databasesystemet TOXIDO, så der vil være en overgangsfase mellem de 2 systemer. ATMI: Christian Monies Ingerlise Meyer MIMI: (organisk) Karin Rosengaard Pedersen MIMI: (mikro) Anne-Grethe Holm-Jensen Mar: Dorete W. Jensen AM: Lene Bruun 1.4 Opsamling og bortskaffelse af farligt affald. I forbindelse med det arbejde, der finder sted i DMU, Roskilde opstår en betragtelig mængde farligt affald af forskellig art. For at sikre at farligt affald bortskaffes korrekt er der i denne Side 6 af 96

7 vejledning beskrevet samtlige typer af farligt affald, som produceres p.t. på institutionen, tillige med en beskrivelse af, hvordan dette affald skal håndteres. Vejledningen skulle dermed kunne bidrage til at sikre at det farlige affald både håndteres på en arbejdsmiljømæssig sikker måde og bortskaffes på en miljømæssig forsvarlig måde. De typer af affald, der er omtalt i denne vejledning omfatter dels kemikalieaffald og dels såkaldt "specialaffald", der er en fælles betegnelse for flere typer af farligt affald, som af forskellige grunde skal håndteres anderledes end "almindeligt" kemikalieaffald. Kemikalieaffald, der skal bortskaffes som farligt affald via kommunekemi, opsamles på laboratoriet i egnede spande/slumpeflasker, hvorefter det afhentes (se afsnit om "Afhentning af farligt affald på afdelingerne") af personale i Teknisk sektion/driftafdeling, som sørger for korrekt pakning af affaldet. Det er vigtigt af hensyn til at undgå forkert pakning, at det kun er godkendte folk fra Teknisk sektion/driftafdelingen, der pakker flasker samt fast affald i tromler eller lignende. Det er derfor ikke tilladt for afdelingernes personale selv at foretage pakning af farligt affald i tromler m.m., der bortskaffes via kommunekemi. For at sikre at Teknisk sektion/driftafdelingen kan identificere kemikalieaffaldet, er det laboratoriernes ansvar at sørge for en korrekt mærkning af indholdet i spande/slumpeflasker. I det følgende er de forskellige typer af kemikalieaffald beskrevet tillige med den tilsvarende korrekte mærkning. Flydende affald bliver pakket og sendt af sted i affaldsflaskerne/un godkendte dunke. Derfor skal de flasker der stilles til affald være nogle der må smides ud, hvis dette ikke er tilfældet er det brugerens pligt at omhælde affaldet til nogle flasker der må smides ud. Et eksempel på sådanne et tilfældet kunne være, hvis der er brugt en 5 liter duran/pyrex flasker til spild fra HPLC. Her er det HPLC-brugeren der må hælde spildet om til andre beholdere der kan smides ud. I tilfælde, hvor affald ikke kan henføres til en af de beskrevne typer af affald, skal det i samarbejde med den affaldsansvarlige for deklarering af farligt affald konkret vurderes hvordan affaldet skal bortskaffes! (Der findes en oversigt over de personer, der er ansvarlige for håndtering af farligt affald i henholdsvis de enkelte afdelinger og for DMU Roskilde som helhed i punkt 3.4.8). Der står desuden en mappe hos teknisksektion/driftafdelingen og hos den daglige sikkerhedsleder, hvori de forskellige affaldsgrupper er beskrevet AFHENTNING AF FARLIGT AFFALD FRA AFDELINGERNE Teknisk sektion/driftafdelingen sørger for afhentning af farligt affald fra de tre afdelinger MAR, ATMI og MIMI to gange om ugen: tirsdag og torsdag formiddag. (toxrumsaffald i tidsrummet 10-12) Affaldet skal være korrekt emballeret (tillukket emballage) og mærket, samt være anbragt på et af de steder i afdelingen, der fungerer som opbevaringssted for farligt affald. Den person i afdelingen, som er ansvarlig for bortskaffelse af farligt affald, aftaler med Teknisk sektion/driftafdelingen, hvor affaldet vil være placeret ved afhentning. Steder, hvor farligt affald anbringes forud for afhentning er p.t.: ATMI: Ventileret skab i lokale D Side 7 af 96

8 MIMI/MAR: Ventileret skab i lokale B1.37, ventilleret skab i lokale B 2.35, lokale B 2.39, og lokale B 2.01/2.05. MIMI/ATMI: Ventileret skab i lokale C 1.13, ventileret skab i lokale C 2.09, ventileret skab i lokale C 2.13 og rullebord på gangen ud for toxrummene, dog væk fra direkte sollys Hvis det af særlige årsager i enkelte tilfælde er nødvendigt at få afhentet farligt affald på andet tidspunkt end i forbindelse med de to ugentlige afhentninger, skal dette aftales med Teknisk sektion BESKRIVELSE AF DE FORSKELLIGE TYPER FARLIGT AFFALD. I det følgende er de enkelte typer af farligt affald beskrevet nærmere tillige med angivelse af, hvordan affaldet skal emballeres og mærkes ved bortskaffelse fra laboratoriet. Der skelnes af praktiske årsager mellem kemikalieaffald og andre typer af farligt affald, her omtalt under den fælles betegnelse specialaffald. Kemikalieaffald. De etiketter, der skal bruges ved mærkningen af de forskellige typer af farligt affald er lavet med henblik på dels at sikre, at affald, der ikke må blandes, holdes adskilt ved den videre bortskaffelse væk fra DMU og dels at affaldet bliver deklareret i overensstemmelse med modtagerens (Kommunekemis) krav. Det betyder derfor også, at meget reaktive kemikalier (derivatiseringsreagenser, oxidationsmidler o.s.v.) om muligt helst skal inaktiveres inden bortskaffelse som affald. Hvis dette ikke er praktisk muligt, skal man henvende sig til den affaldsansvarlige og det må konkret vurderes, om affaldet alligevel kan indgå i vores almindelige typer af affald, eller om kemikaliet skal opsamles helt separat. Udover en mærkning, der placerer affaldet i en af vores affaldstyper, skal affald, der indeholder kræftfremkaldende stoffer, mærkes i overensstemmelse med Arbejdstilsynets krav så længe det håndteres internt i DMU. Denne mærkningspligt gælder kun, hvis indholdet i affaldet af kræftfremkaldende stoffer er større end 0,1 %. Da affaldet typisk opsamles lidt ad gangen i en beholder kan det være svært at vide, hvornår indholdet af kræftfremkaldende stoffer i blandingen er så stort, at beholderen skal mærkes. DMU har derfor besluttet, at affaldsbeholderen skal mærkes, når der til beholderen overføres kemikalierester, der er omfattet af krav til mærkning for kræft. Det vil sige, at den person der første gang overfører et kemikalie, der er mærket for kræftrisiko, skal sætte en speciel etiket på beholderen, uanset at efterfølgende overførsler af kemikalierester ville kunne medføre en fortynding af affaldet, således at mærkningskravet bortfalder. Fast affald. Der skelnes i praksis mellem flere forskellige typer af fast affald, som er beskrevet nedenfor. Papir, engangshandsker, kanyler, tom emballage, ituslået glas, glaspipetter, pipettespidser, rester af faste kemikalier. (Laboratorieaffald, gruppe H-6). Side 8 af 96

9 Materialer, der har været i kontakt med farlige kemikalier opsamles på laboratoriet i plasticposer placeret i plasticspande tydeligt mærket "Papir, engangshandsker m.m., gruppe H-6". Heri kan også opsamles kanylebokse med brugte kanyler. Brugte kanyler skal altid bortskaffes i godkendte kanylebokse. Fyldte plastic-poser lukkes til og mærkes med små etiketter med teksten "Laboratorieaffald, gruppe H-6". Skarpe eller spidse materialer, der har været i kontakt med farlige kemikalier opsamles på laboratoriet i plasticspande tydeligt mærket "Glasaffald, gruppe H-6". Heri kan også opsamles små rester af faste kemikalier. (Rester af flydende kemikalier bortskaffes som flydende affald i slumpeflasker). Fyldte plasticspande lukkes med tætsluttende låg forud for afhentning. Anbringes på pladsen for afhentning af farligt affald på laboratoriet. Ubrugte kemikalier. (Laboratorieaffald, gruppe Z-1). Resterende mængder af ubrugte kemikalier (f.eks. ønsket bortskaffet i forbindelse med oprydning eller fordi kemikalierne er blevet for gamle) bortskaffes i originalemballagen eller anden solid, tætlukket emballage med tydelig angivelse af indhold. Kemikalierne afhentes uden yderligere emballering, men samles af Teknisk sektion/driftafdelingen i plasticspande mærket "UBRUGTE KEMIKALIER". Hvis det i særlige tilfælde (f.eks. i forbindelse med en større oprydning) drejer sig om mange ubrugte kemikalier, skal afhentning på forhånd aftales med Teknisk sektion/driftafdelingen. Har man mange ubrugte kemikalier, man ønsker at komme af med, skal man pakke dem i en stor plasticspand, mærket UBRUGTE KEMIKALIER. Der skal desuden laves en liste over, hvad spanden indeholder. Listen skal følge spanden. Store glasflasker. Tomme glasbeholdere (1 liter og derover), der har indeholdt farlige kemikalier, skylles (hvis det skønnes nødvendigt) med egnet opløsningsmiddel efterfulgt af vand, og lukkes tæt med skruelåg forud for afhentning. Anbringes på pladsen for afhentning af farligt affald på laboratoriet. Flaskerne opbevares af Teknisk sektion/driftafdelingen, idet de, i det omfang det er muligt, genbruges som slumpeflasker til bortskaffelse af flydende farligt affald. Forurenet jord. Forurenet jord opsamles særskilt i egnet emballage, som derefter anbringes i plasticspand mærket "Forurenet jord", samt angivelse af typen af forurening. Den affaldssansvarlige kontaktes før anbringelse på pladsen for afhentning af farligt affald på laboratoriet. Kviksølvholdigt affald. (Affaldsgruppe K-1). Fast kviksølvholdigt affald (f.eks. ituslåede termometre eller kviksølvholdige batterier) emballeres hensigtsmæssigt før afhentning på laboratoriet og mærkes "Kviksølvholdigt affald". Anbringes på pladsen for afhentning af farligt affald på laboratoriet. Batterier. Batterier opsamles særskilt i passende emballage f.eks. plasticpose eller lign. Anbringes på pladsen for afhentning af farligt affald på laboratoriet. Det er ikke nødvendigt at differentiere mellem batterityper. Side 9 af 96

10 Etiketter, der skal benyttes ved mærkning af de forskellige typer af fast affald, er vist i figur 1. GRUPPE H-6 LABORATORIEAFFALD Figur 1. Små etiketter, der skal benyttes ved mærkning af plasticposer indeholdende forskellige slags fast laboratorieaffald. (6,5 cm x 3,5 cm). GRUPPE H-6 LABORATORIEAFFALD GRUPPE H-6 LABORATORIEAFFALD GRUPPE Z-1 LABORATORIEAFFALD Papir, engangshandsker, kanylebokse, tom emballage m.v. Ituslået glas, glaspipetter, pipettespidser, rester af faste kemikalier Ubrugte kemikalier Figur 1 (fortsat). Etiketter, der skal benyttes ved mærkning af de forskellige typer af fast affald. (virkeligt format er ca. 10,5 cm x 15 cm) Side 10 af 96

11 GRUPPE K-1 KVIKSØLVHOLDIGT- AFFALD Fast affald:ituslåede termometre m.v. FORURENET JORD Forurenet med NB! Husk at kontakte den affaldsansvarlige! Figur 1 (fortsat). Etiketter, der skal benyttes ved mærkning af de forskellige typer af fast affald. (virkeligt format er ca. 10,5 cm x 15 cm) Flydende affald. Ved opsamling af flydende affald skelnes mellem affald med indhold af organisk-kemiske stoffer og affald uden indhold af organisk-kemiske stoffer. Flydende organisk-kemisk affald. Flydende organisk-kemisk affald opsamles i glasbeholdere (f.eks. brugte 2½ liter opløsningsmiddelflasker) eller UN godkendte 5 liters plast dunke Flaskerne/dunkene må kun fyldes ¾ op, for at undgå at flaskerne/dunkene sprænger ved f.eks. ved store temperatur skift, hvor der kan være væske udvidelse. Fyldte, lukkede slumpeflasker anbringes på stedet for afhentning af farligt affald på laboratoriet. Teknisk sektion sørger for afhentning af slumpeflasker, forudsat disse mærkes som beskrevet nedenfor. De eksisterende typer af flydende organisk-kemisk affald er: Organisk affald, der ikke indeholder kviksølv og uden organisk bundet halogen eller svovl. (Affaldsgruppe H-1). Det er rester af opløsningsmidler (methanol, acetone, acetonitril, ethylacetat, ethanol, hexan, toluen, isooktan og isopropanol) Engangsglas med indhold af kemikalieholdige væsker. (Laboratorieaffald, gruppe H-1). Engangsglas med organiske opløsningsmidler (f.eks. analyseopløsninger) opsamles i tykke plasticposer eller UN godkendte dunke, som lukkes til og mærkes med små etiketter med teksten "Laboratorieaffald, gruppe H-1" samt med angivelse af navn på opløsningsmidlet. Småemballagerne skal være lukkede, så indholdet ikke kan trænge ud. Det er dog en god ide at anvende en spand til fx. opsamling af vials over en længere periode. Side 11 af 96

12 Anbringes på pladsen for afhentning af farligt affald på laboratoriet. Vandige phenol- og formalinopløsninger. (Affaldsgruppe H-5). Det er vandige phenolopløsninger, vandige formaldehydopløsninger, affald fra autosampler (ammoniumanalyse). Scintilationsvæske. (Laboratorieaffald, gruppe H-4). Engangsglas med opløsninger (scintillationsvæske: INSTA Gel Plus/Ultima Gold TM MV/Filter Count TM (NB! radioaktivitet < 6000 DPM/ml)) opsamles i tykke plasticposer (0,07mm) eller andet egnet emballage, som lukkes til og mærkes med små etiketter med teksten "Laboratorieaffald, gruppe H-4" samt med angivelse af navn på opløsningsmidlet (etiketter findes). Småemballagerne skal være lukkede, så indholdet ikke kan trænge ud. Det er dog en god ide at anvende en spand til fx. opsamling af vials over en længere periode. - Anbringes på pladsen for afhentning af farligt affald på laboratoriet. Organisk affald, der indeholder halogen eller svovl, men ikke kviksølv. (Affaldsgruppe B-1). (Husk kræftmærkat). Omfatter hovedsageligt opløsningsmidlet dichlormethan. Organisk affald, der indeholder kviksølv. (Affaldsgruppe K-2). (Husk eventuelt kræftmærkat) Kontakt affaldsansvarlig person! Engangsglas med medicinrester. (Laboratorieaffald, gruppe Z-2). Engangsglas med medicinrester opsamles i tykke plasticposer eller UN godkendte dunke, som lukkes til og mærkes med små etiketter med teksten "Laboratorieaffald, gruppe Z-2" samt med angivelse af navn på opløsningsmidlet. Småemballagerne skal være lukkede, så indholdet ikke kan trænge ud. Det er dog en god ide at anvende en spand til fx. opsamling af vials over en længere periode. Anbringes på pladsen for afhentning af farligt affald på laboratoriet. Figur 2. Små etiketter, der skal benyttes ved mærkning af plasticposer indeholdende forskellige slags fast laboratorieaffald m. væsker. (6,5 cm x 3,5 cm). GRUPPE H-1 LABORATORIEAFFALD Kemikalieholdige væsker Arten GRUPPE H-4 LABORATORIEAFFALD Scintilationsvæske Kemikalieholdige væsker GRUPPE Z-2 LABORATORIEAFFALD Medicin affald Kemikalieholdige væsker Arten Side 12 af 96

13 Etiketter, der skal benyttes til mærkning af slumpeflasker med flydende organisk-kemisk affald, er vist her: GRUPPE H-1 ORGANISK AFFALD Uden: Kviksølv og organisk bundet halogen eller svovl GRUPPE H-5 ORGANISK AFFALD Vandige phenol- og formalinopløsninger Husk gul kræftetikette! GRUPPE K-2 ORGANISK AFFALD NB! kontakt affaldsansvarlig! Med: Kviksølv GRUPPE B-1 ORGANISK AFFALD Dichlormethan Uden Kviksølv Med: organisk bundet halogen GRUPPE Z-1 LABORATORIEAFFALD Ubrugte kemikalier Figur 2 fortsat: Etiketter, der skal benyttes til mærkning af slumpeflasker med flydende organisk-kemisk affald, (virkeligt format er ca. 10,5 cm x 15 cm). Ubrugte kemikalier, flydende. (Laboratorieaffald, gruppe Z-1). Resterende mængder af ubrugte kemikalier som ikke kan bortskaffes efter ovenstående beskrivelser (f.eks. ønsket bortskaffet i forbindelse med oprydning eller fordi kemikalierne er blevet for gamle) bortskaffes i originalemballagen eller UN godkendt dunk mærket UBRUGTE KEMIKALIER med tydelig angivelse af indhold. Kemikalierne afhentes uden yderligere emballering, men samles af Teknisk sektion/driftafdelingen i plasttromler med vermakulite. Hvis det i særlige tilfælde (f.eks. i forbindelse med en større oprydning) drejer sig om mange ubrugte kemikalier, skal afhentning på forhånd aftales med Teknisk sektion/driftafdelingen. Side 13 af 96

14 Flydende uorganisk-kemisk affald. Mindre mængder af flydende uorganisk-kemisk affald, der ikke indeholder tungmetaller hældes i vasken under skylning med vand. Alt andet flydende uorganisk-affald opsamles. I tilfælde af tvivl hvorvidt affaldet må hældes i vasken, eller skal opsamles, bør affaldet opsamles. Den DMU ansvarlige for håndtering af farligt affald kan evt. kontaktes for konkret vejledning. Flydende uorganisk-kemisk affald opsamles som surt affald. Der skelnes mellem affald bestående af stærkt surt og svagt surt affald. Ved stærkt surt affald forstås affald indeholdende koncentreret mineralsyre fortyndet mindre end 5 gange. Forskellige typer af stærkt surt affald må ikke blandes, men skal opsamles separat. P.t. opsamles kun salpetersyre som stærkt surt affald. Stærkt surt affald opsamles i 5 liters UN godkendte plastdunke. Ved uorganisk affald som indeholder kviksølv, chrom eller cyanid kontaktes den affaldsansvarlige (se punkt 3.4.8). Teknisk sektion/driftafdelingen sørger for afhentning af slumpeflasker, forudsat disse mærkes som beskrevet nedenfor. De eksisterende typer af flydende uorganisk-kemisk affald er: Vandigt affald, fra analyse for nitrit, nitrat og PO4. (Affaldsgruppe H-7). Små mængder af sulfanilamid, naphthylethylendiamindihydrochlorid (NED) og lidt cadmium fra søjle (<1%) desuden fra PO4: Ammoniummolybdat, ascorbinsyre, kaliumantimontartrat, svovlsyre og kaliumphosphat. Stærkt surt, salpetersyreholdigt affald, der ikke indeholder kviksølv og flussyre. (Affaldsgruppe X-1). Salpetersyre>50%. Affald af denne type må ikke indeholde organisk-kemiske stoffer. Svagt surt, salpetersyreholdigt affald, der ikke indeholder kviksølv og flussyre. (Affaldsgruppe X-2). Salpetersyre<50%. Affald af denne type må ikke indeholde organisk-kemiske stoffer. Stærkt surt uorganisk affald, der ikke indeholder kviksølv, salpetersyre og flussyre. (Affaldsgruppe X-3). Denne affaldstype omfatter f.eks. uorganiske rester i fortyndet saltsyre (>20%), phosphorsyre (>20%), svovlsyre (>15%) og lignende fra analyser. Stærkt surt uorganisk affald, med flussyre. (Affaldsgruppe X-4). Side 14 af 96

15 Denne affaldstype indeholder vandige opløsninger af flussyre fra AAS (med højst 60% hydrogenflurid). Etiketter, der skal benyttes til mærkning af slumpeflasker med flydende uorganisk-kemisk affald er vist i figur 3. GRUPPE H-7 UORGANISK AFFALD NITRIT + NITRAT og PO4- analyse Sur opløsning Små mængder af sulfanilamid, naphthylethylendiamindihydrochlorid (NED) og lidt cadmium fra søjle (<1%) desuden fra PO4: Ammoniummolybdat, ascorbinsyre, kaliumantimontartrat, svovlsyre og kaliumphosphat. GRUPPE X-1 UORGANISK SYREAFFALD KUN TIL STÆRK SALPETERSYRE > 50% GRUPPE X-2 UORGANISK SYREAFFALD KUN TIL SVAG SALPETERSYRE < 50% Side 15 af 96

16 GRUPPE X-3 UORGANISK SYREAFFALD STÆRKT MINERALSURT >20% SALTSYRE >20% PHOSPHORSYRE >15% SVOVLSYRE GRUPPE X-4 UORGANISK SYREAFFALD STÆRKT MINERALSURT FLUSSYRE Med: < 60% hydrogenflurid Uden: Kviksølv, salpetersyre eller flussyre Figur 3: Etiketter, der skal benyttes til mærkning af slumpeflasker med flydende uorganiskkemisk affald. (virkeligt format er ca. 10,5 cm x 15 cm). CN-affald For cyanid affald gælder specielle regler, da det kan være reaktivt. Det må aldrig blandes med surt affald - ph skal holdes over 10. Det må ikke overstige 3% - ellers skal der fortyndes. Spørg affaldsansvarlig (se punkt 3.4.8). O-affald (reaktivt affald): NB! O-affald skal altid pakkes i plasttromle for sig selv. Kontakt altid affaldsansvarlig person! 1. Oxiderende stoffer (O1) er f.eks.: Borat og perborat Bromater og perbromater Chlorater og perchlorater Chromater og dichromater Hydrogenperoxid Hypochloriter (faste) Jodater og perjodater Manganater og permanganater Side 16 af 96

17 Mønje Nitrit- og nitratsalte Uorganiske peroxider 2. Organiske peroxider (O2) er f.eks.: Acetone-peroxid Acetylacetoneperoxid Cyclohexanonperoxid Dibenzoylperoxid Methylenketonperoxid 3. Stoffer der udvikler syredampe ved kontakt med vand (O3) er f.eks.: Aluminiumchlorid (vandfri) Chlorsulfonsyre Ferrichlorid (vandfri) Phosphoroxychlorid Siliciumtetrachlorid Svovldichlorid Thionylchlorid Titantetrachlorid 4. Stoffer der udvikler brandfarlige gasser ved kontakt med vand (O4) er f.eks.: Alkalimetaller Aluminium (pulver) Amider af metaller Carbider chlorsilaner Ferrosilicium Hydrider Lithiumaluminiumhydrid Phosphider Silicider Stoffer der reagerer yderst voldsomt med vand (O4) er f.eks.: Phosphorpentaoxid SPECIALAFFALD. Specialaffald er en fællesbetegnelse for en række forskellige typer af farligt affald, som bliver produceret i laboratorierne og som af forskellige grunde hver især ikke kan håndteres på samme måde som det øvrige kemiske affald. Det drejer sig om toxrums affald, radioaktivt affald og mikrobiologisk affald TOXRUMSAFFALD. Betegnelsen toxrumsaffald dækker alt affald, der opstår i forbindelse med prøveforberedelse m.m. i ATMI/MIMI s toxrum. Der skelnes mellem flydende og fast affald. Side 17 af 96

18 Dette affald skal som hovedregel bortskaffes som H og B affald, dog bortskaffes affald, der indeholder PAH-er, som Z-affald (se tidligere mærkater). GRUPPE Z-1 LABORATORIEAFFALD GRUPPE Z-1 LABORATORIEAFFALD Ubrugte kemikalier Ituslået glas, glaspipetter, pipettespidser, rester af faste kemikalier Figur 4. Etiketter, der skal benyttes især i Toxrum (etiketformat: 6,5 cm x 3,5 cm og 10,5 cm x 15 cm) MIKROBIOLOGISK AFFALD / BIOLOGISK AKTIVT AFFALD Ved biologisk aktivt affald forstås affald indeholdende levende mikroorganismer. Biologisk aktivt affald må ikke hældes i afløb/kloak. Biologisk aktivt affald og forurenet/brugt laboratorieudstyr skal bortskaffes enten som klinisk risikoaffald eller mikrobiologisk autoklaveaffald. Desuden skelnes imellem affald med og uden indhold af farlige kemiske stoffer, f.eks. medicinrester. Autoklaverbart mikrobiologisk affald uden indhold af farligt kemisk stof. Fast affald. Pakkes som klinisk risikoaffald,. Flydende affald. I laboratorierne skal autoklaverbart affald opsamles i lukkede stålspande mærket klasse 1 affald, og derefter transpoteres til autoklaverummet og autoklaveres. Denne affaldstype omfatter f.eks. kultur med gensplejsede bakterier, kulturer med bakterier og jord/vandprøver med bakterier, altså vaskbart laboratorieudstyr, der har været i kontakt med biologisk aktivt materiale.stålspanden autoklaveres. Efter autoklavering hældes indholdet ud i vasken glassene skylles og sættes til opvask. Side 18 af 96

19 Autoklaverbart mikrobiologisk affald med indhold af farligt kemisk stof. Fast affald. Pakkes som klinisk risikoaffald. Flydende affald. Affaldet autoklaveres ikke, men inaktiveres med rodalon inden sammenhældning med anden form for flydende affald. Opsamles derefter i slumpeflasker som beskrevet for farligt kemisk affald, d.v.s. afhængigt af om det farlige kemiske stof er organisk eller uorganisk kemisk stof. Beskrivelse af mærkning m.v., se afsnit om kemikalieaffald. Klinisk risikoaffald (fast affald). Klinisk risikoaffald opsamles i autoklaverummet (B. 2.39) i en speciel dobbelsæk, en plastsæk med en gul papirsæk udenom, mærket klinisk risikoaffald. Når sækken er fuld sendes den til forbrænding. I laboratorierne skal dette kliniske risikoaffald opsamles i plastposer, der forsegles og placeres i sækken med klinisk risikoaffald i autoklaverummet. Denne affaldstype omfatter bl.a. engangslaboratorieudstyr af plast og glas, herunder agarplader, der har været i kontakt med biologisk aktivt materialer, mikroorganismer på agarplader med PAH-forbindelser, andet fast affald med mikroorganismer og PAHforbindelser, inficerede kanyler i godkendt kanylebox RADIOAKTIVT AFFALD. Husk at det er vigtigt, at minimere mængden af radioaktivt affald, der sendes til Risø. Dog IKKE ved fortynding, men ved optimering af forsøgsdesign og ved at dele det i isotoplaboratorierne producerede affald i radioaktivt og ikke-radioaktivt affald. Ved radioaktivt affald forstås affald med en aktivitet > 6000 dpm/ml (0,1 MBq/l, flydende affald) eller > 6000 dpm/g (0,1 MBq/kg, fast affald). HUSK at hver isotop opsamles for sig. Intet radioaktivt affald opbevares på DMU. Alt radioaktivt affald fra DMU-Roskilde bortskaffes som beskrevet nedenfor til Risø's behandlingsstation via MAR (kontaktpersonen i MAR er p.t. Ingela Dahllöf/Winnie Martinsen) som sørger for - efter behov - at kontakte Risø i forbindelse med afhentning af affaldet. Det betyder, at når radioaktivt affald skal bortskaffes fra laboratoriet, skal den, der har produceret affaldet sørge for, at 1) MAR's kontaktperson informeres og 2) at affaldet mærkes korrekt og anbringes på MAR's opbevaringssted for radioaktivt affald (skab med sug i B0.39). Affaldet skal ledsages af oplysninger om mængde, type og aktivitet af isotop. Derudover anføres afsenderens navn og afdeling i DMU. Side 19 af 96

20 Der skelnes ved opsamling mellem flydende og fast radioaktivt affald. Etiketter der skal benyttes til mærkning af radioaktivt affald er vist i figur 5 side 21 Flydende radioaktivt affald. Af hensyn til Risø's videre forarbejdning af affaldet skelnes der ved opsamling af flydende radioaktivt affald mellem flere forskellige ting: A) hvilken radioaktiv isotop affaldet indeholder. Væskerne opsamles (om muligt hver isotop for sig) i brugte solvent glasflasker (kan fås ved henvendelse Teknisksektion/Driftafdeling) B) indhold eller ikke-indhold af organisk bundet halogen, C)vandigt eller ikke-vandigt affald. Væsker med > 1 % halogenindhold mærkes radioaktivt B-affald, organisk (B-2) eller vandigt (B-3) samt indhold (f.eks. radioaktivt organisk affald, B-2, 14 C-PCP). Affaldsflasken opbevares i stinkskab eller skab med sug indtil bortskaffelse. Væsker med < 1 % halogenindhold mærkes med radioaktivt H-affald, organisk (H-2) eller vandigt (H-3) samt med typen af isotop (f.eks. 3 H, 14 C). Husk kræftetiket ved indhold af f.eks. PAH). Opbevares i stinkskab eller skab med sug indtil bortskaffelse. Vials indeholdende scintillationsvæske opsamles som fast affald (se ovenfor). Inden flasken afleveres til Risø skal radioaktivitet per liter bestemmes og noteres på flasken. Ansvaret for dette ligger hos den affaldsproducerende person! Der må ikke være levende mikroorganismer blandt det radioaktive affald. Mikroorganismerne kan slås ihjel med en Rodalon-ethanol opløsning (1% Rodalon, 70% ethanol) og derefter behandles som radioaktivt affald. Prisen for behandling af flydende radioaktivt affald hos Risø afregnes per liter (20 kr./liter juni 1999 priser). Fast radioaktivt affald. Fast radioaktivt affald afregnes med Risø efter vægt. Brug derfor om muligt helst plast dunke til opsamling af f.eks. scintillationsholdige vials. Prisen for behandling af fast radioaktivt affald hos Risø er per juni kr./kg. Scintillationsvials opsamles i tætsluttende plastdunke og mærkes med mængde (kg), isotop og hvis muligt samlet aktivitet. Dunkene opbevares i B0.39 indtil videre bortskaffelse. Papir, handsker, glas o. lign. som vides at være eller mistænkes for at være forurenet med radioaktivt materiale opsamles i kraftige plastposer og opbevares i metal affaldsspande mærket radioaktivt fast affald. Aktiviteten i en pose må højst være 50 MBq for 14 C og 32 P. For 32 S og 3 H må aktiviteten ikke overstige 500 MBq per pose. Glasaffald skal selvfølgelig Side 20 af 96

Bortskaffelse af almindeligt affald i. i August Krogh Bygningen (AKB).

Bortskaffelse af almindeligt affald i. i August Krogh Bygningen (AKB). Bortskaffelse af almindeligt affald i August Krogh Bygningen (AKB) fælles regler for Institut for Idræt/AHF og Biologisk Institut Side 1 af 9 Disse regler er senest revideret i december 2009. Reglerne

Læs mere

GMO arbejde for AU Roskilde

GMO arbejde for AU Roskilde 1 Indhold Sikkerhedsregler for arbejde med GMO... 2 Reglerne gælder for mikroorganismer og planter samt øvrigt mikrobiologisk laboratoriearbejde i laboratorieområderne (B2.28-B2.49) samt klimarum (B0.02,

Læs mere

Forskrift for håndtering/bortskaffelse af radioaktivt affald.

Forskrift for håndtering/bortskaffelse af radioaktivt affald. Forskrift for håndtering/bortskaffelse af radioaktivt affald. De overordnede retningslinjer/regler for bortskaffelse af radioaktivt affald kan findes i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse 954 bilag 8. Denne

Læs mere

Introduktion til nye medarbejdere

Introduktion til nye medarbejdere Introduktion til nye medarbejdere Arbejdsmiljøgrupperne August Krogh Bygningen 2008 Sikkerhedsregler for August Krogh Bygningen NØDUDGANGE FLUGTVEJE Stuen ved informationen. Stuen ved gartnerlokalerne.

Læs mere

INTRODUKTION TIL NYANSATTE

INTRODUKTION TIL NYANSATTE RIGSHOSPITALET VELKOMMEN TIL XPU/ BARTHOLIN INSTITUTTET INTRODUKTION TIL NYANSATTE - praktiske forhold & sikkerhed GMO-REGLER GMO-reglerne, der gælder på XPU/Bartholin, skal læses igennem før arbejdet

Læs mere

Vejledning til sortering af klinisk risikoaffald

Vejledning til sortering af klinisk risikoaffald Vejledning til sortering af klinisk risikoaffald Denne vejledning giver retningslinier for sortering af det affald, der typisk opstår i forbindelse med undersøgelse, behandling og pleje af patienter. Alt

Læs mere

Affaldsdeklarationer INSTITUT FOR HUSDYRVIDENSKAB AARHUS UNIVERSITET FORSKNINGSCENTER TJELE

Affaldsdeklarationer INSTITUT FOR HUSDYRVIDENSKAB AARHUS UNIVERSITET FORSKNINGSCENTER TJELE Sider: 1 af 19 Affaldsdeklarationer Indeks H 1 AFFALD FLYDENDE ORGANISK... 2 H 2 - AFFALD FAST... 3 H 3 AFFALD - TÆLLEVÆSKE FRA ISOTOPANALYSE (evt. H 1)... 4 B 1- AFFALD FLYDENDE ORGANISK MED HALOGENER...

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Farligt affald. Sådan sorterer, mærker og emballerer du. Vi er klar til at hjælpe dig

Farligt affald. Sådan sorterer, mærker og emballerer du. Vi er klar til at hjælpe dig Sådan sorterer, mærker og emballerer du Farligt affald Vi er klar til at hjælpe dig Kontakt ASA-kemi Mandag torsdag kl. 7-16 Fredag kl. 7-15 Telefon 8843 5323 Mail kemi@sonfor.dk Oversigt Hvad er farligt

Læs mere

REGULATIV FOR OPBEVARING, TRANSPORT OG BORTSKAFFELSE AF SPECIELT SYGEHUSAFFALD I DRAGØR KOMMUNE

REGULATIV FOR OPBEVARING, TRANSPORT OG BORTSKAFFELSE AF SPECIELT SYGEHUSAFFALD I DRAGØR KOMMUNE REGULATIV FOR OPBEVARING, TRANSPORT OG BORTSKAFFELSE AF SPECIELT SYGEHUSAFFALD I DRAGØR KOMMUNE Nærværende regulativ er udfærdiget i henhold til Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 131 af 21. marts 1993,

Læs mere

Farligt affald. Vi er klar til at hjælpe dig. Kontakt kundeservice: Mandag - torsdag kl. 7 16 Fredag kl. 7 15 Telefon 8031 7100 Telefax 8031 7300

Farligt affald. Vi er klar til at hjælpe dig. Kontakt kundeservice: Mandag - torsdag kl. 7 16 Fredag kl. 7 15 Telefon 8031 7100 Telefax 8031 7300 Vi er klar til at hjælpe dig Farligt affald Kontakt kundeservice: Mandag - torsdag kl. 7 16 Fredag kl. 7 15 Telefon 8031 7100 Telefax 8031 7300 Sådan sorterer, mærker og emballerer I farligt affald. NORD

Læs mere

Hvad er klinisk risikoaffald?

Hvad er klinisk risikoaffald? Generelt om folderen Kommunerne i Nordforbrændings opland har et samarbejde om indsamling og bortskaffelse af klinisk risikoaffald. Denne folder beskriver hvordan den kommunale indsamlingsordning for klinisk

Læs mere

AU vejledning. Arbejde med kræftfremkaldende stoffer. 5. januar 2015

AU vejledning. Arbejde med kræftfremkaldende stoffer. 5. januar 2015 AU vejledning Arbejde med kræftfremkaldende stoffer 5. januar 2015 INDHOLD Vejledning i risikovurdering og forholdsregler Skema 1: Risikovurdering for arbejde med farlige stoffer og produkter Skema 2:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 215-181-3 215-185-5. 1-5 5-10 Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 215-181-3 215-185-5. 1-5 5-10 Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1688573 Revideret den: 22-06-2007 / JST Anvendelse: Rensning af afløb. 2. Fareidentifikation

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Husholdningssprit 93 % 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad Husholdningssprit 93 % 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Sikkerhedsdatablad Husholdningssprit 93 % 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1074096 Leverandør: Revideret den: 13-10-2003 Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Anvendelse:

Læs mere

Afhentning og afregning. Generelt om folderen. Hvad er klinisk risikoaffald? Mulighed for fritagelse. Yderligere oplysninger

Afhentning og afregning. Generelt om folderen. Hvad er klinisk risikoaffald? Mulighed for fritagelse. Yderligere oplysninger Generelt om folderen Kommunerne i Nordforbrændings opland har indgået et samarbejde om indsamling og bortskaffelse af klinisk risikoaffald. Denne folder beskriver hvordan den kommunale indsamlingsordning

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD GRAM STAIN KIT, R40080

SIKKERHEDSDATABLAD GRAM STAIN KIT, R40080 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren. Produktets navn og/eller nummer. PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Udstedelsesdato: 31.01.2010 Firmanavn, adresse og telefonnummer: Importør: Udenlandsk

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING Produktnavn: IPS Polyester Cleaner 100x Side: 1 / 5 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: IPS Polyester Cleaner 100x Emballage: (liter) 25 og 200 l Leverandør: IPS-Group

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Kaustisk Soda

Sikkerhedsdatablad. Kaustisk Soda Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1691721 Revideret den: 22-06-2007 / JST Anvendelse: Rensning af afløb og afsyring af møbler.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 200-543-5

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 200-543-5 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1065464 Udarbejdelsesdato: 31-10-2005 Udarbejdet den: 15-07-2010 / LBN Anvendelse: Renser sølv

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 17-10-2006 Udarbejdet den: 17-10-2006 / HBN Anvendelse:

Læs mere

HAR DU PROBLEMER MED?

HAR DU PROBLEMER MED? (Som startskud på denne APV runde vil det være en fordel, hvis rektor i et brev forklarede betydningen af projektet ligeledes bør der reklameres i eks CAMPUS) Dette er et elektronisk værktøj til vurdering

Læs mere

Tjekliste til arbejdsmiljøet i kemi- og fysiklokalet

Tjekliste til arbejdsmiljøet i kemi- og fysiklokalet Tjekliste til arbejdsmiljøet i kemi- og fysiklokalet Generelt Ja Nej Forholder arbejdsmiljøorganisationen sig til arbejdsmiljøet i kemi- og fysiklokalerne? Er det tydeligt, hvem der har ansvaret for arbejdsmiljøet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Erstatter den: 05-09-2007. Jernet 35

Sikkerhedsdatablad. Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Erstatter den: 05-09-2007. Jernet 35 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 22-04-2008 / LBN Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Jernet 35 Anvendelse:

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Udarbejdet den: 10-11-2005 / GPS Anvendelse: Rengøringsmiddel Leverandør: Tana-Chemie GmbH

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. NU-CIDEX, færdigblandet opløsning, flaske A og flaske B. Dampe/aerosoler kan irritere luftvejene. Kan irritere øjnene og huden.

SIKKERHEDSDATABLAD. NU-CIDEX, færdigblandet opløsning, flaske A og flaske B. Dampe/aerosoler kan irritere luftvejene. Kan irritere øjnene og huden. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/6 NU-CIDEX, færdigblandet opløsning, flaske A og flaske B PR-nr. Endnu ikke tildelt Anvendelse: Desinfektionsmiddel Emballage: 5000 ml Leverandør:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Tværvej 6

Sikkerhedsdatablad. Tværvej 6 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 17-09-2009 / LFH WoodCare Denmark A/S Tværvej 6 Anvendelse: Overfladebehandling

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Vindues rens. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Vindues rens. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. Handelsnavn Leverandør Vindues rens Nymann Kemi A/S Nyhåbsvej 2 8560 Kolind Tlf.: 86 39 18 00 Fax.: 86 39 15 74 2. Fareidentifikationer. Sundhed/miljø

Læs mere

Introduktion til renrummet

Introduktion til renrummet Introduktion til renrummet - - - Under stadig udarbejdelse - - - Version 1 Opdateret 16. december 2009 Indhold Side Overordnet - - 2 Adgang til bygningen - - 3 Beklædning - - 4 Renrumsadfærd - - 4 Almindelige

Læs mere

Sådan skal affaldet sorteres og emballeres

Sådan skal affaldet sorteres og emballeres Sådan skal affaldet sorteres og emballeres For at håndtere affaldet sikkert og genvinde mest muligt, er det vigtigt, at det bliver korrekt sorteret. Brug derfor sorteringsnøglen som hovedregel når de forskellige

Læs mere

Brandfarlige væsker og gasser

Brandfarlige væsker og gasser Brandfarlige væsker og gasser Beskrivelse af grænser for oplagsmængder - FORELØBIG ENHED: 1 INDLEDNING Denne folder har til formål at give en tilgængelig og ensartet oversigt over begrænsningen af oplaget

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 201-116-6 202-859-9 229-962-1

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 201-116-6 202-859-9 229-962-1 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Under anmeldelse Udarbejdet den: 12-05-2009 / LFJ Anvendelse: Hærder. Anvendes sammen med Flexovoss

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Astrals ph Plus (0020) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Astrals ph Plus (0020) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 2146493 Leverandør: Udarbejdet den: 11-05-2009 / TKO Astral Scandinavia Kometvej 28 Anvendelse:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Produktet skal ikke klassificeres som farligt efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.

Sikkerhedsdatablad. Produktet skal ikke klassificeres som farligt efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 28-11-2007 Revision: 28-11-2007 / HBN Erstatter den:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Klorin WC Gel Ocean 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Klorin WC Gel Ocean 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Revideret den: 05-05-2009 / MPE Colgate-Palmolive A/S Parallelvej 16 Anvendelse:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Produktet skal ikke klassificeres som farligt efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.

Sikkerhedsdatablad. Produktet skal ikke klassificeres som farligt efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 26-11-2007 Revision: 26-11-2007 / HBN Erstatter den:

Læs mere

Spørgeskema til fysisk-ergonomisk APV Aarhus Universitet 2008

Spørgeskema til fysisk-ergonomisk APV Aarhus Universitet 2008 Spørgeskema til fysisk-ergonomisk APV Aarhus Universitet 2008 1 af 22. Dette APV-spørgeskema udfyldes for alle dine arbejdsfunktioner - både kontor/edb-lokaler, undervisningslokaler, laboratorier/værksteder

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i hht. 1907/2006/EF

Sikkerhedsdatablad i hht. 1907/2006/EF 1. IDENTIFIKATION AF PRODUKTET OG AF LEVERANDØR. Produktets navn og nummer: Pindstrup 4-1-5 Gødning PR-nr: Ikke anmeldelsespligtig. Markedsførende virksomhed: Sirena-soap ApS Adresse: Bygmestervej 7, 9560

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Vibe Fælgrens med syre

Arbejdspladsbrugsanvisning Vibe Fælgrens med syre Identifikation af stoffet/materialet PRnummer: 2174398 Udarbejdet den: 23062011 / JST Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Leverandør: Vibe Autokemi ApS, Torslundevej 58, 4520 Svinninge, Tlf: 59265706,

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning. for. Risø Demonstrationskilder

Leverandørbrugsanvisning. for. Risø Demonstrationskilder Leverandørbrugsanvisning for Risø Demonstrationskilder Forskningscenter Risø Hevesy Laboratoriet Frederiksborgvej 399 DK-4000 Roskilde 1. Introduktion Denne brugsanvisning gælder for alfa-, beta- og gammademonstrationskilder,

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 13042007 Udarbejdet den: 13042007 / HBN Anvendelse:

Læs mere

Elevers praktiske øvelser på de gymnasiale uddannelser

Elevers praktiske øvelser på de gymnasiale uddannelser Elevers praktiske øvelser på de gymnasiale uddannelser At-meddelelse Nr. 4.01.9 Januar 1999 Baggrund Lov om arbejdsmiljø. Arbejdsministeriets bekendtgørelse om arbejdets udførelse. Arbejdsministeriets

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Meget brandfarlig. Irriterer øjnene. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

Sikkerhedsdatablad. Meget brandfarlig. Irriterer øjnene. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. Dampe kan give sløvhed og svimmelhed. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 50762 Udarbejdet den: 22-06-2007 / JST Anvendelse: Produktet anvendes som opløsnings- og rensningsmiddel.

Læs mere

Produkt navn: TEMAZINC 99 Dato 02.01.2001 Revideret d. 03.01.2003 2 Sikkerhedsdatablad

Produkt navn: TEMAZINC 99 Dato 02.01.2001 Revideret d. 03.01.2003 2 Sikkerhedsdatablad Dato 02.01.2001 Revideret d. 03.01.2003 2 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren 1.1 Identifikation af stoffet eller materialet. Produkt navn TEMAZINC 99 comp. A Produkt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad (Leverandørbrugsanvisning)

Sikkerhedsdatablad (Leverandørbrugsanvisning) Sikkerhedsdatablad (Leverandørbrugsanvisning) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1922198 Udarbejdelsesdato: 14-04-2003 Revision: 23-10-2008 / LT Anvendelse:

Læs mere

ESBJERGVEJ 18 B 6000 KOLDING TLF. 75 50 82 11. Grøn Kobber. Leverandørbrugsanvisning Revisionsdato: november 2001. Sikkerhedsdatablad

ESBJERGVEJ 18 B 6000 KOLDING TLF. 75 50 82 11. Grøn Kobber. Leverandørbrugsanvisning Revisionsdato: november 2001. Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN : Produktnavn : PR-nr. : 1159954 Leverandør : TRÆ-NORD A/S Esbjergvej 18 B 6000 Kolding Tlf. 75 50 82 11 Fax. 75 50 82 12 Nødtelefon

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 28-11-2007 Revision: 28-11-2007 / HBN Erstatter den:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lubcon Turmosynth VG 2,10,15,32,46,68,100,150,220,460,680,1000,1500

Sikkerhedsdatablad. Lubcon Turmosynth VG 2,10,15,32,46,68,100,150,220,460,680,1000,1500 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 14-05-2009 Revision: 14-05-2009 / HBN Erstatter den:

Læs mere

Emballage katalog. Vi har et bredt udvalg af emballager specielt til brug af opbevaring, transport og bortskaffelse af farligt affald.

Emballage katalog. Vi har et bredt udvalg af emballager specielt til brug af opbevaring, transport og bortskaffelse af farligt affald. Emballage katalog Vi har et bredt udvalg af emballager specielt til brug af opbevaring, transport og bortskaffelse af farligt affald. Indholdsfortegnelse Plast- og jernfade og tromler S.2 Pakkepulver og

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Vibe Textilfarve, sort

Arbejdspladsbrugsanvisning Vibe Textilfarve, sort Identifikation af stoffet/materialet PRnummer: 1152322 Udarbejdet den: 23062011 / JST Arbejdspladsbrugsanvisning Vibe Textilfarve, sort Internt navn: Leverandør: Vibe Autokemi ApS, Torslundevej 58, 4520

Læs mere

Ring eventuelt om de aktuelle priser på 98154530. Øget nyttiggørelse En af vore målsætninger et at øge andelen af affald til nyttiggørelse.

Ring eventuelt om de aktuelle priser på 98154530. Øget nyttiggørelse En af vore målsætninger et at øge andelen af affald til nyttiggørelse. Prisstruktur Alle priser i prislisten vil blive pålagt kr. 0,65/kg for emballeret affald Prisgrupper mærket med Halogen *) Halogen er fællesbetegnelsen for brom, chlor, fluor og iod. Når disse indgår i

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 01-06-2005 Udarbejdet den: 14-10-2005 / HBN Anvendelse:

Læs mere

Indhold Forord Eksplosionsfarligt kemikalieaffald Alarmering Indsats Litteratur Bilag

Indhold Forord Eksplosionsfarligt kemikalieaffald  Alarmering Indsats Litteratur Bilag Vejledning om håndtering af eksplosionsfarligt kemikalieaffald December 2004 Indhold Forord... 2 Eksplosionsfarligt kemikalieaffald Peroxiddannende kemikalier... 3 Overtryksdannende kemikalier... 4 Regulering...

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed Udstedelsesdato: 21.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Synonymer: 150328 - Vision2000+ Eco-Flower Foam Wash none Perfume

Læs mere

SÅDAN SKAL AFFALDET SORTERES OG EMBALLERES

SÅDAN SKAL AFFALDET SORTERES OG EMBALLERES SÅDAN SKAL AFFALDET SORTERES OG EMBALLERES For at håndtere affaldet sikkert og genvinde mest muligt, er det vigtigt, at det bliver korrekt sorteret. Brug derfor sorteringsnøglen som hovedregel når de forskellige

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 231-096-4 231-105-1 231-107-2 231-111-4

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 231-096-4 231-105-1 231-107-2 231-111-4 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/produktet og af selskabet/virksomheden PRnummer: Revideret den: 07062007 / ABB Anvendelse: Metallegering til fabrikation 2. Fareidentifikation Leverandør:

Læs mere

Hvid Vægtfylde (kg/l): 1,07

Hvid Vægtfylde (kg/l): 1,07 Sikkerhedsdatablad Revisionsdato: 23-11-2007 Erstatter: 15-08-2007 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF FREMSTILLER, LEVERANDØR ELLER IMPORTØR Produktets navn og nummer Junckers Nåletræslud, hvid

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 238-878-4 270-659-9 238-878-4

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 238-878-4 270-659-9 238-878-4 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 609925 Udarbejdelsesdato: 12-03-2003 Udarbejdet den: 03-04-2008 / HSV Anvendelse: Spartelmasse

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP 230 Hurtighærdende finspartelmasse, LIP 245 Hurtighærdende Opretningsmasse, LIP Hurtig fliseklæb

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP 230 Hurtighærdende finspartelmasse, LIP 245 Hurtighærdende Opretningsmasse, LIP Hurtig fliseklæb Identifikation af stoffet/materialet PRnummer: 584350 Udarbejdet den: 25012013 / HSV Arbejdspladsbrugsanvisning LIP 230 Hurtighærdende finspartelmasse, LIP 245 Hurtighærdende Opretningsmasse, LIP Hurtig

Læs mere

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation.

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation. Udfærdigelsesdato: 20.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 77101/77102 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

LINOLIEBASERET VÆGMALING, udendørs

LINOLIEBASERET VÆGMALING, udendørs Udstedelsesdato: 31.07.2009 Revisionsdato: 23.08.2010 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliebaseret vægmaling, udendørs PR-nr.: Ikke anmeldepligtig

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad). Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Revideret den: 5-0-2006 / JST Anvendelse: Lim Leverandør: Renia-Gesellschaft mbh Postfach

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Palisanderolie Varenr. 6/3006

Sikkerhedsdatablad. Palisanderolie Varenr. 6/3006 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1052460 Revision: 15-07-2010 / LBN Anvendelse: Renser og giver såvel olieret som matlakeret palisandertræ

Læs mere

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør 1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør Produktnavn: Uldvask Anvendelse: Til tøjvask. 2 Fareidentifikation Vare nr. 1960 Leverandør: Sodasan Wash- und Reinigungsmittel GmbH Rudolf-Diesel-Str.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Olie til Gulvafslibning

Sikkerhedsdatablad. Olie til Gulvafslibning Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Revideret den: 02-06-2003 / JR Anvendelse: Anvendes som "kølemiddel" ved gulvafslibning. Leverandør: Borup Kemi I/S

Læs mere

Bøgeskovvej 7 3490 Kvistgård

Bøgeskovvej 7 3490 Kvistgård SIKKERHEDSDATABLAD 4514 Enviro Sulfaminsyre 1. Identifikation af stoffet/ materialet og leverandøren. Leverandør: SAMSON-ENVIRO ApS Bøgeskovvej 7 3490 Kvistgård CVR.Nr: 31327164 Telefon: 49 13 97 00 Fax.:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Øjne Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge.

Sikkerhedsdatablad. Øjne Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1710435 Leverandør: Revision: 05-02-2007 / MBM Gel-top a-s Storhaven 10 Mølholm Anvendelse: I

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 200-578-6 232-350-7

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 200-578-6 232-350-7 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Revideret den: 17-05-2002/ AN Anvendelse: Polering af ædle træsorter 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Sikkerhedsdatablad

Læs mere

Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning SAC DESI EXTRA

Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning SAC DESI EXTRA Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning SAC DESI EXTRA 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Handelsnavn: Anvendelse: SAC DESI EXTRA Desinfektionsmiddel til industriel brug Leverandør:

Læs mere

S & F BINDER/LIM PVA

S & F BINDER/LIM PVA Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: S & F Binder/lim PVA PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Shellak Politur, Filtreret 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad Shellak Politur, Filtreret 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Sikkerhedsdatablad Shellak Politur, Filtreret 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Leverandør: Revideret den: 13-10-2003 Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Anvendelse:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: ZINKOTOM FL, 5kg spand vare nr. 35006 Anvendelse: Effektiv koldforzinkning og forsegling Leverandør: METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220 Brabrand,

Læs mere

BARDAHL AUTO SHAMPOO

BARDAHL AUTO SHAMPOO Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 61500 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning P3-oxonia active S

Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning P3-oxonia active S Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning P3-oxonia active S 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Handelsnavn: P3-oxonia active S PR-nr. 841193 Anvendelse: Desinfektionsmiddel til

Læs mere

BARDAHL LÆKAGE SØGER

BARDAHL LÆKAGE SØGER Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72405 PR-nr.: 934568 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) . Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: 02352 Revideret den: 502006 / JST Anvendelse: Lim til limning af bl.a. PVC. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Leverandørbrugsanvisning

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 200-578-6 203-550-1 201-159-0

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 200-578-6 203-550-1 201-159-0 Sikkerhedsdatablad. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 3097 Revideret den: 22-06-2007 / JST Anvendelse: Til rengøring og desinficering. Frostsikringsmiddel.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lubcon Turmofluid ED 91. 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. 2. Fareidentifikation

Sikkerhedsdatablad. Lubcon Turmofluid ED 91. 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. 2. Fareidentifikation Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Udarbejdelsesdato: 30-11-2007 Revision: 30-11-2007 / HBN Erstatter den: Anvendelse: Syntetisk

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Astrals Klor-Granulat (0120) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Astrals Klor-Granulat (0120) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 2147357 Leverandør: Udarbejdet den: 11-05-2009 / TKO Astral Scandinavia Kometvej 28 Anvendelse:

Læs mere

ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET

ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET Institut for Teknologi og Innovation Indhold Graviditetspolitik ved Institut for Teknologi og Innovation... 2 Hvad skal arbejdsgiveren sørge for... 3 Risikovurderinger Arbejdsmedicinsk

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner 4. udgave, juli 2013 Grafisk produktion: Kommunikation, Esbjerg Kommune Teknik & Miljø. Industrimiljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg

Læs mere

Eddikesyre 20 % Til afkalkning af kaffemaskiner og maskiner m.m. Effektiv afkalkning af kaffemaskiner og maskiner.

Eddikesyre 20 % Til afkalkning af kaffemaskiner og maskiner m.m. Effektiv afkalkning af kaffemaskiner og maskiner. Type:. Anvendelse: Til afkalkning af kaffemaskiner og maskiner m.m. Egenskaber: Effektiv afkalkning af kaffemaskiner og maskiner. Dosering: Anvendes fortyndet. 1 dl. til 4 dl. vand. Hæld produktet i kedlen

Læs mere

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Spildevandscenter Avedøre Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Øvelse I Formål: På renseanlægget renses et mekanisk, biologisk og kemisk. I den biologiske rensning på renseanlægget benyttes

Læs mere

Sikkerhedsdatablad (Leverandørbrugsanvisning)

Sikkerhedsdatablad (Leverandørbrugsanvisning) Sikkerhedsdatablad (Leverandørbrugsanvisning) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Udarbejdelsesdato: 30-04-2007 Revision: 05-12-2008 / LT Anvendelse:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Natronlud. Udledning af større mængder til vandmiljøet kan forårsage ændringer i ph-værdien. natriumhydroxid C R35 1

SIKKERHEDSDATABLAD. Natronlud. Udledning af større mængder til vandmiljøet kan forårsage ændringer i ph-værdien. natriumhydroxid C R35 1 Natronlud 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: da Produktnavn: Varetype: Natronlud 27,65% Leverandør: Clean Care A/S Indkildevej 2C 9210 Aalborg SØ Telefon: Telefax: Ansvarlig

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Olie til Skifer & Klinker

Sikkerhedsdatablad. Olie til Skifer & Klinker Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1691860 Revideret den: 22-06-2007 / JST Anvendelse: Anvendes til behandling af klinker, teglfliser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden:

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Udstedelsesdato: 24.11.2005 Revisionsdato: 28.07.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

LUGTFJERNER M. CITRUS

LUGTFJERNER M. CITRUS Udstedelsesdato: 28.01.2012 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Lugtfjerner m. Citrus Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Klorin Power Mousse 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Parallelvej 16

Sikkerhedsdatablad. Klorin Power Mousse 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Parallelvej 16 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 19-06-2009 / MPE Colgate-Palmolive A/S Parallelvej 16 Anvendelse:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Petroleum, lugtfri

Sikkerhedsdatablad. Petroleum, lugtfri Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1691852 Revideret den: 22-06-2007 / JST Anvendelse: Anvendes som lampeolie og tændvæske til grill

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lervejdal 10 Addit

Sikkerhedsdatablad. Lervejdal 10 Addit Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: 2179666 Leverandør: Revision: 24092009 / LW MARLON Tørmørtel A/S Lervejdal 10 Addit Anvendelse:.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD SPRIT 93 VOL.- % ethanol F R11 1. Generelt: Medbring dette sikkerhedsdatablad ved henvendelse til læge/skadestue.

SIKKERHEDSDATABLAD SPRIT 93 VOL.- % ethanol F R11 1. Generelt: Medbring dette sikkerhedsdatablad ved henvendelse til læge/skadestue. da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: ITW ApS Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. AdeKema Master FX 310 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. AdeKema Master FX 310 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: Leverandør: Udarbejdet den: 20081101 / IRE DAYsystem a/s Erhvervsvej 25 Anvendelse: Alkaliskt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD MÆLKESYRE 80% E 270

SIKKERHEDSDATABLAD MÆLKESYRE 80% E 270 da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: Aps Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: Chok Fluespray Reg. Nr.: 25-11 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Udarbejdet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 201-553-2 202-327-6

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 201-553-2 202-327-6 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: 1710451 Leverandør: Udarbejdet den: 10102007 / MBM Geltop as Storhaven 10 Mølholm Anvendelse:

Læs mere