ROSKILDE specifikt. Sikkerhedsinstrukser for laboratorier/feltarbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ROSKILDE specifikt. Sikkerhedsinstrukser for laboratorier/feltarbejde"

Transkript

1 ROSKILDE specifikt. Sikkerhedsinstrukser for laboratorier/feltarbejde 1 SIKKERHEDSINSTRUKSER FOR LABORATORIE/FELTARBEJDE ALARMSYSTEMER ALENE-ARBEJDE ARBEJDSPLADSBRUGSANVISNINGER OPSAMLING OG BORTSKAFFELSE AF FARLIGT AFFALD AFHENTNING AF FARLIGT AFFALD FRA AFDELINGERNE BESKRIVELSE AF DE FORSKELLIGE TYPER FARLIGT AFFALD SPECIALAFFALD TOXRUMSAFFALD MIKROBIOLOGISK AFFALD / BIOLOGISK AKTIVT AFFALD RADIOAKTIVT AFFALD MÆRKNING AF KRÆFTFREMKALDENDE AFFALD/STOFFER AFFALDSANSVARLIGE CENTRIFUGER INSTRUKS I ARBEJDE MED ETHER M.M BETJENING AF ETHER-ALARM KONTROL AF ETHER-ALARM HÅNDTERING AF STOFFER, DER DANNER PEROXIDER PEROXIDDANNENDE STOFFER KAN INDDELES I FØLGENDE KLASSER: OPBEVARINGSTID DMU S RETNINGSLINIER FOR INDKØB OG OPBEVARINGSTID: RISIKO RETNINGSLINIER VED BRUG GRÆNSEVÆRDIER (RETNINGSLINIER FOR DMU) TEST PROCEDURE: STABILISERING AFFALD DMU S EGNE ERFARINGER FELTARBEJDE FROSTRUM OG KØLERUM FUNKTION AF ALARMER OG OVERVÅGNING I FROSTRUM FUNKTION AF ALARMER OG OVERVÅGNING I KØLERUM GRAVIDE OG AMMENDE HANDSKER HANDSKEBOKS HYGIEJNE KONTAKTLINSER OG LABORATORIEARBEJDE...34 Side 1 af 96

2 1.15 KRÆFTFREMKALDENDE STOFFER OG MATERIALER LAFBÆNKE MIKROBØLGEOVNE NØDBRUSERE PÅKLÆDNING RADIOAKTIVE ISOTOPER SIKKERHEDSBRILLER TIL BL.A. LABORATORIE/VÆRKSTEDSBRUG STINKSKABE LEVNEDSMIDLER TRYKFLASKER ULTRALYDBADE VACCINATIONER ØJENSKYLLEFLASKER ÅNDEDRÆTSVÆRN STÆRKSTRØM VED INDKØB/PLACERING AF APPARATUR I RUM/LABORATORIER ORIENTERING: STRØM: BRANDBARE STOFFER: VENTILATION: GAS: ARBEJDSPLADSENS INDRETNING: VEJLEDNING TIL BRUG VED AKUT OPSTÅET HÆNDELSE, FX VANDFORURENING INSTRUCTIONS FOR THE USE AT ACUTE INCIDENTS, FOR EXAMPLE DRINKINGWATER POLLUTIONS LABORATORIETS NØDKALDEINSTRUKS AFDELINGSSPECIFIKKE RETNINGSLINIER ATMI SIKKERHEDSINSTRUKSER FOR MÅLESTATIONEN PÅ JAGTVEJ (1257) SIKKERHEDSINSTRUKSER FOR MÅLESTATIONEN PÅ H.C.Ø. INSTITUTTET (1259) MIMI SIKKERHEDSREGLER FOR ARBEJDE MED GMO ADGANGSFORHOLD OG BEKLÆDNING ARBEJDE MED BIOLOGISK AKTIVT MATERIALE UHELD AFFALDSHÅNDTERING TRANSPORT AF GMO (MIKROORGANISMER OG PLANTER) ANSVAR PLIGTER ANSVAR SAFETY IN THE MICROBIOLOGY LABORATORY (FOREIGN STAFF) INSTRUKS TIL HOVEDRENGØRING AF DE MIKROBIOLOGISKE LABORATORIER INSTRUKS OM VASK AF LABORATORIEKITLER BRUGT I DE MIKROBIOLOGISKE LABORATORIER INSTRUKS TIL RENGØRINGSPERSONALE VEDR. RENGØRING AF DE MIKROBIOLOGISKE LABORATORIER INSTRUKS TIL FREMMEDE HÅNDVÆRKERE OM ARBEJDE I DE MIKROBIOLOGISKE LABORATORIER...64 Side 2 af 96

3 3 BILAGSOVERSIGT BILAG 1: INTERN REGISTRERING AF ARBEJDSMILJØ PROBLEMER BILAG 2: VEJLEDNING TIL ARBEJDSMILJØSKEMA BILAG 3: VEJLEDNING I UDARBEJDELSE AF APB (ARBEJDSPLADSBRUGS-ANVISNING) BILAG 3A SKEMATISK OVERSIGT BILAG 3B LITTERATURLISTE BILAG 4: HANDSKEBOKS BILAG 5A OG 5B: KRÆFTSKEMAER BILAG 5 A: OPLYSNINGER OM HVILKET KRÆFTFREMKALDENDE STOF/MATERIALE MAN ARBEJDER MED BILAG 5 B: OPLYSNINGER OM HVILKE MEDARBEJDERE DER ARBEJDER MED ET BESTEMT KRÆFTFREMKALDENDE STOF/MATERIALE BILAG 6: IONISERENDE STRÅLING BILAG 7: RISIKOVURDERING AF PEROXIDER BILAG 8: LISTE OVER KEMIKALIER DER KAN DANNE PEROXIDER BILAG 9: EVALUERINGSSKEMA TIL BRUG VED ALARMER I DMU, ROSKILDE...95 Side 3 af 96

4 1 Sikkerhedsinstrukser for laboratorie/feltarbejde. Sikkerhed på en arbejdsplads begynder og slutter med den enkelte medarbejder. Sund fornuft, omtanke, hensyntagen, orden og renlighed er alfa og omega, især på et laboratorium. Tænk også på kolleger, der arbejder uden for den almindelige arbejdstid. Efterlad et lokale og/eller arbejdsbord, som man gerne vil finde det igen. Tro ikke andre kommer og rydder op. Styrt ikke ud af arbejdsrum, selvom man har travlt. Løb heller ikke på gangene. 1.1 Alarmsystemer. Der er flere alarmsystemer i huset, dels brandalarmer, se kapitel 2, samt sikkerhedsalarmer der skal forebygge personskader på de mennesker, der opholder sig i bygningen, dels tekniske alarmer, der skal sikre en kontinuerlig drift eller beskytte installationer og apparatur. Alarmer. Teknisk brandalarm i edb-maskinrum B 0.08 og D 0.16, lyssignal overfor kemilaboratoriet, samt akustisk signal på gangen. Brintalarm i apparatrum C 2.25, lyssignal samt akustisk signal i rummet Etheralarm i stinkskabe i følgende rum: C-Fløj: C1.13, C.1.41, C 1.49, C.2.09, C 2.13 B-Fløj: B 2.01, B 2.05 Se afsnit 3.6: Instruks i arbejde med Ether. Stinkskabsalarmer på alle stinkskabe, lyssignal samt akustisk signal, se afsnit 3.22 Fryserumsalarm i kælderen. Kan aktiveres ved tryk på alarmknappen hjælp inde i fryserummet til højre for døren, hvis man ikke er i stand til at få døren op. Alarmen er en klokke, der lyder ude på gangen. I arbejdstiden går alarmen ind på driftsafdelingens CTS-anlæg, samt på udvalgte medarbejderes personsøgere. Udenfor arbejdstid går alarmen til Risø portvagt, se afsnit Alene-arbejde. Følgende regler gælder i DMU, Roskilde: - Hvis du arbejder ved maskiner, med farlige stoffer eller processer, skal der være mindst 2 personer til stede. Side 4 af 96

5 - Ved mindre farlige processer skal man være i telefonisk kontakt med en anden person, det kan være en kollega, et familiemedlem eller en anden person, der er i huset. - Ved arbejde på kontorerne kræves ingen særlige foranstaltninger. Bemærk at denne regel gælder for alle, der opholder sig i bygningen, altså også for udefra kommende servicefolk og studenter, samt for arbejde udenfor DMU s område. Der må af brand og sikkerhedshensyn ikke overnattes i DMU s bygninger. 1.3 Arbejdspladsbrugsanvisninger. Hvis der skal arbejdes med farlige stoffer eller produkter skal arbejdsgiveren før arbejdet påbegyndes udarbejde en Arbejdspladsbrugsanvisning (APB). Kravene til indholdet i en arbejdspladsbrugsanvisning er bl.a beskrevet i At- Vejledning C.1.3 Februar I DMU er det overordnede ansvar for arbejdspladsbrugsanvisninger uddelegeret til chef og projektlederniveau. Det er arbejdsgiveren (arbejdslederen) der har ansvaret for at arbejdspladsbrugsanvisningen bliver udarbejdet og at den indeholder alle relevante opdaterede oplysninger, samt at medarbejderne bliver grundigt informeret og instrueret. Alle arbejdspladsbrugsanvisninger skal skrives under af arbejdslederen (projektleder o.lign.). Der lægges stor vægt på at disse forhold er i orden ude i afdelingerne, både fra sikkerhedsorganisationen i DMU, samt fra myndighederne. Hvis de ikke er det, kan arbejdet under skærpede omstændigheder blive standset og/eller DMU kan blive retsforfulgt. Brugsanvisningen skal omhandle de lokale forhold hvorunder stoffet eller materialet skal håndteres, herunder oplysninger om de farer der er forbundet med den konkrete anvendelse af stoffet eller materialet, samt især de foranstaltninger der er truffet lokalt imod disse farer, se vejledning om APB i bilagene. Hvis det drejer sig om arbejde med kræftfremkaldende stoffer skal der følges nogle helt bestemte procedure, som er nærmere beskrevet i kapitlet om kræftfremkaldende stoffer. Side 5 af 96

6 Brugsanvisningerne skal være opdaterede med den seneste viden på området, herunder bl.a. lokale erfaringer der har sikkerheds eller sundhedsmæssig betydning for arbejdet. Medarbejderne skal orienteres om tilstedeværelsen af de nødvendige APB er, samt om arbejdets risici. De færdige APB er ligger på I-drev/ROSPROJ/Arbejdspladsbrugsanvisninger og kan bruges til inspiration til udarbejdelse af en ny APB. Når man skal udarbejde en ny APB, skal der først installeres nogle 'Ekstra Word faciliteter', hvilket gøres således: Tryk på Start knappen og vælg DMU Setup > Office > Ekstra Word faciliteter Næste gang Word åbnes, vil der være en ekstra menu i Word, kaldet Gl.DMU. Samtidig vil der være installeret de nødvendige skabeloner, sådan at nedenstående opskrift virker: I Word 2003 skal du vælge File > New og ude til højre under overskriften Templates vælge On my computer. I den dialogboks, der dukker op, skal du vælge fanebladet DMU_speciel. Her skal du vælge Brugsanv. skabelon. Når den nye APB er færdig med dato og underskrift, skal den gemmes på I-drevet, så den kan være til inspiration for andre. Der findes kurser hvor man lærer om reglerne, indhold og udformning af brugsanvisninger. I de relevante afdelinger findes ansvarlige personer, som kan rådgive og eventuelt skrive arbejdspladsbrugsanvisninger. Disse personer er i besiddelse af det senest opdaterede regelsæt vedrørende brugsanvisninger og forespørgsler om brugsanvisninger bør i første omgang gå igennem disse: Fra år 2010 er DMU begyndt at lave APB-er i databasesystemet TOXIDO, så der vil være en overgangsfase mellem de 2 systemer. ATMI: Christian Monies Ingerlise Meyer MIMI: (organisk) Karin Rosengaard Pedersen MIMI: (mikro) Anne-Grethe Holm-Jensen Mar: Dorete W. Jensen AM: Lene Bruun 1.4 Opsamling og bortskaffelse af farligt affald. I forbindelse med det arbejde, der finder sted i DMU, Roskilde opstår en betragtelig mængde farligt affald af forskellig art. For at sikre at farligt affald bortskaffes korrekt er der i denne Side 6 af 96

7 vejledning beskrevet samtlige typer af farligt affald, som produceres p.t. på institutionen, tillige med en beskrivelse af, hvordan dette affald skal håndteres. Vejledningen skulle dermed kunne bidrage til at sikre at det farlige affald både håndteres på en arbejdsmiljømæssig sikker måde og bortskaffes på en miljømæssig forsvarlig måde. De typer af affald, der er omtalt i denne vejledning omfatter dels kemikalieaffald og dels såkaldt "specialaffald", der er en fælles betegnelse for flere typer af farligt affald, som af forskellige grunde skal håndteres anderledes end "almindeligt" kemikalieaffald. Kemikalieaffald, der skal bortskaffes som farligt affald via kommunekemi, opsamles på laboratoriet i egnede spande/slumpeflasker, hvorefter det afhentes (se afsnit om "Afhentning af farligt affald på afdelingerne") af personale i Teknisk sektion/driftafdeling, som sørger for korrekt pakning af affaldet. Det er vigtigt af hensyn til at undgå forkert pakning, at det kun er godkendte folk fra Teknisk sektion/driftafdelingen, der pakker flasker samt fast affald i tromler eller lignende. Det er derfor ikke tilladt for afdelingernes personale selv at foretage pakning af farligt affald i tromler m.m., der bortskaffes via kommunekemi. For at sikre at Teknisk sektion/driftafdelingen kan identificere kemikalieaffaldet, er det laboratoriernes ansvar at sørge for en korrekt mærkning af indholdet i spande/slumpeflasker. I det følgende er de forskellige typer af kemikalieaffald beskrevet tillige med den tilsvarende korrekte mærkning. Flydende affald bliver pakket og sendt af sted i affaldsflaskerne/un godkendte dunke. Derfor skal de flasker der stilles til affald være nogle der må smides ud, hvis dette ikke er tilfældet er det brugerens pligt at omhælde affaldet til nogle flasker der må smides ud. Et eksempel på sådanne et tilfældet kunne være, hvis der er brugt en 5 liter duran/pyrex flasker til spild fra HPLC. Her er det HPLC-brugeren der må hælde spildet om til andre beholdere der kan smides ud. I tilfælde, hvor affald ikke kan henføres til en af de beskrevne typer af affald, skal det i samarbejde med den affaldsansvarlige for deklarering af farligt affald konkret vurderes hvordan affaldet skal bortskaffes! (Der findes en oversigt over de personer, der er ansvarlige for håndtering af farligt affald i henholdsvis de enkelte afdelinger og for DMU Roskilde som helhed i punkt 3.4.8). Der står desuden en mappe hos teknisksektion/driftafdelingen og hos den daglige sikkerhedsleder, hvori de forskellige affaldsgrupper er beskrevet AFHENTNING AF FARLIGT AFFALD FRA AFDELINGERNE Teknisk sektion/driftafdelingen sørger for afhentning af farligt affald fra de tre afdelinger MAR, ATMI og MIMI to gange om ugen: tirsdag og torsdag formiddag. (toxrumsaffald i tidsrummet 10-12) Affaldet skal være korrekt emballeret (tillukket emballage) og mærket, samt være anbragt på et af de steder i afdelingen, der fungerer som opbevaringssted for farligt affald. Den person i afdelingen, som er ansvarlig for bortskaffelse af farligt affald, aftaler med Teknisk sektion/driftafdelingen, hvor affaldet vil være placeret ved afhentning. Steder, hvor farligt affald anbringes forud for afhentning er p.t.: ATMI: Ventileret skab i lokale D Side 7 af 96

8 MIMI/MAR: Ventileret skab i lokale B1.37, ventilleret skab i lokale B 2.35, lokale B 2.39, og lokale B 2.01/2.05. MIMI/ATMI: Ventileret skab i lokale C 1.13, ventileret skab i lokale C 2.09, ventileret skab i lokale C 2.13 og rullebord på gangen ud for toxrummene, dog væk fra direkte sollys Hvis det af særlige årsager i enkelte tilfælde er nødvendigt at få afhentet farligt affald på andet tidspunkt end i forbindelse med de to ugentlige afhentninger, skal dette aftales med Teknisk sektion BESKRIVELSE AF DE FORSKELLIGE TYPER FARLIGT AFFALD. I det følgende er de enkelte typer af farligt affald beskrevet nærmere tillige med angivelse af, hvordan affaldet skal emballeres og mærkes ved bortskaffelse fra laboratoriet. Der skelnes af praktiske årsager mellem kemikalieaffald og andre typer af farligt affald, her omtalt under den fælles betegnelse specialaffald. Kemikalieaffald. De etiketter, der skal bruges ved mærkningen af de forskellige typer af farligt affald er lavet med henblik på dels at sikre, at affald, der ikke må blandes, holdes adskilt ved den videre bortskaffelse væk fra DMU og dels at affaldet bliver deklareret i overensstemmelse med modtagerens (Kommunekemis) krav. Det betyder derfor også, at meget reaktive kemikalier (derivatiseringsreagenser, oxidationsmidler o.s.v.) om muligt helst skal inaktiveres inden bortskaffelse som affald. Hvis dette ikke er praktisk muligt, skal man henvende sig til den affaldsansvarlige og det må konkret vurderes, om affaldet alligevel kan indgå i vores almindelige typer af affald, eller om kemikaliet skal opsamles helt separat. Udover en mærkning, der placerer affaldet i en af vores affaldstyper, skal affald, der indeholder kræftfremkaldende stoffer, mærkes i overensstemmelse med Arbejdstilsynets krav så længe det håndteres internt i DMU. Denne mærkningspligt gælder kun, hvis indholdet i affaldet af kræftfremkaldende stoffer er større end 0,1 %. Da affaldet typisk opsamles lidt ad gangen i en beholder kan det være svært at vide, hvornår indholdet af kræftfremkaldende stoffer i blandingen er så stort, at beholderen skal mærkes. DMU har derfor besluttet, at affaldsbeholderen skal mærkes, når der til beholderen overføres kemikalierester, der er omfattet af krav til mærkning for kræft. Det vil sige, at den person der første gang overfører et kemikalie, der er mærket for kræftrisiko, skal sætte en speciel etiket på beholderen, uanset at efterfølgende overførsler af kemikalierester ville kunne medføre en fortynding af affaldet, således at mærkningskravet bortfalder. Fast affald. Der skelnes i praksis mellem flere forskellige typer af fast affald, som er beskrevet nedenfor. Papir, engangshandsker, kanyler, tom emballage, ituslået glas, glaspipetter, pipettespidser, rester af faste kemikalier. (Laboratorieaffald, gruppe H-6). Side 8 af 96

9 Materialer, der har været i kontakt med farlige kemikalier opsamles på laboratoriet i plasticposer placeret i plasticspande tydeligt mærket "Papir, engangshandsker m.m., gruppe H-6". Heri kan også opsamles kanylebokse med brugte kanyler. Brugte kanyler skal altid bortskaffes i godkendte kanylebokse. Fyldte plastic-poser lukkes til og mærkes med små etiketter med teksten "Laboratorieaffald, gruppe H-6". Skarpe eller spidse materialer, der har været i kontakt med farlige kemikalier opsamles på laboratoriet i plasticspande tydeligt mærket "Glasaffald, gruppe H-6". Heri kan også opsamles små rester af faste kemikalier. (Rester af flydende kemikalier bortskaffes som flydende affald i slumpeflasker). Fyldte plasticspande lukkes med tætsluttende låg forud for afhentning. Anbringes på pladsen for afhentning af farligt affald på laboratoriet. Ubrugte kemikalier. (Laboratorieaffald, gruppe Z-1). Resterende mængder af ubrugte kemikalier (f.eks. ønsket bortskaffet i forbindelse med oprydning eller fordi kemikalierne er blevet for gamle) bortskaffes i originalemballagen eller anden solid, tætlukket emballage med tydelig angivelse af indhold. Kemikalierne afhentes uden yderligere emballering, men samles af Teknisk sektion/driftafdelingen i plasticspande mærket "UBRUGTE KEMIKALIER". Hvis det i særlige tilfælde (f.eks. i forbindelse med en større oprydning) drejer sig om mange ubrugte kemikalier, skal afhentning på forhånd aftales med Teknisk sektion/driftafdelingen. Har man mange ubrugte kemikalier, man ønsker at komme af med, skal man pakke dem i en stor plasticspand, mærket UBRUGTE KEMIKALIER. Der skal desuden laves en liste over, hvad spanden indeholder. Listen skal følge spanden. Store glasflasker. Tomme glasbeholdere (1 liter og derover), der har indeholdt farlige kemikalier, skylles (hvis det skønnes nødvendigt) med egnet opløsningsmiddel efterfulgt af vand, og lukkes tæt med skruelåg forud for afhentning. Anbringes på pladsen for afhentning af farligt affald på laboratoriet. Flaskerne opbevares af Teknisk sektion/driftafdelingen, idet de, i det omfang det er muligt, genbruges som slumpeflasker til bortskaffelse af flydende farligt affald. Forurenet jord. Forurenet jord opsamles særskilt i egnet emballage, som derefter anbringes i plasticspand mærket "Forurenet jord", samt angivelse af typen af forurening. Den affaldssansvarlige kontaktes før anbringelse på pladsen for afhentning af farligt affald på laboratoriet. Kviksølvholdigt affald. (Affaldsgruppe K-1). Fast kviksølvholdigt affald (f.eks. ituslåede termometre eller kviksølvholdige batterier) emballeres hensigtsmæssigt før afhentning på laboratoriet og mærkes "Kviksølvholdigt affald". Anbringes på pladsen for afhentning af farligt affald på laboratoriet. Batterier. Batterier opsamles særskilt i passende emballage f.eks. plasticpose eller lign. Anbringes på pladsen for afhentning af farligt affald på laboratoriet. Det er ikke nødvendigt at differentiere mellem batterityper. Side 9 af 96

10 Etiketter, der skal benyttes ved mærkning af de forskellige typer af fast affald, er vist i figur 1. GRUPPE H-6 LABORATORIEAFFALD Figur 1. Små etiketter, der skal benyttes ved mærkning af plasticposer indeholdende forskellige slags fast laboratorieaffald. (6,5 cm x 3,5 cm). GRUPPE H-6 LABORATORIEAFFALD GRUPPE H-6 LABORATORIEAFFALD GRUPPE Z-1 LABORATORIEAFFALD Papir, engangshandsker, kanylebokse, tom emballage m.v. Ituslået glas, glaspipetter, pipettespidser, rester af faste kemikalier Ubrugte kemikalier Figur 1 (fortsat). Etiketter, der skal benyttes ved mærkning af de forskellige typer af fast affald. (virkeligt format er ca. 10,5 cm x 15 cm) Side 10 af 96

11 GRUPPE K-1 KVIKSØLVHOLDIGT- AFFALD Fast affald:ituslåede termometre m.v. FORURENET JORD Forurenet med NB! Husk at kontakte den affaldsansvarlige! Figur 1 (fortsat). Etiketter, der skal benyttes ved mærkning af de forskellige typer af fast affald. (virkeligt format er ca. 10,5 cm x 15 cm) Flydende affald. Ved opsamling af flydende affald skelnes mellem affald med indhold af organisk-kemiske stoffer og affald uden indhold af organisk-kemiske stoffer. Flydende organisk-kemisk affald. Flydende organisk-kemisk affald opsamles i glasbeholdere (f.eks. brugte 2½ liter opløsningsmiddelflasker) eller UN godkendte 5 liters plast dunke Flaskerne/dunkene må kun fyldes ¾ op, for at undgå at flaskerne/dunkene sprænger ved f.eks. ved store temperatur skift, hvor der kan være væske udvidelse. Fyldte, lukkede slumpeflasker anbringes på stedet for afhentning af farligt affald på laboratoriet. Teknisk sektion sørger for afhentning af slumpeflasker, forudsat disse mærkes som beskrevet nedenfor. De eksisterende typer af flydende organisk-kemisk affald er: Organisk affald, der ikke indeholder kviksølv og uden organisk bundet halogen eller svovl. (Affaldsgruppe H-1). Det er rester af opløsningsmidler (methanol, acetone, acetonitril, ethylacetat, ethanol, hexan, toluen, isooktan og isopropanol) Engangsglas med indhold af kemikalieholdige væsker. (Laboratorieaffald, gruppe H-1). Engangsglas med organiske opløsningsmidler (f.eks. analyseopløsninger) opsamles i tykke plasticposer eller UN godkendte dunke, som lukkes til og mærkes med små etiketter med teksten "Laboratorieaffald, gruppe H-1" samt med angivelse af navn på opløsningsmidlet. Småemballagerne skal være lukkede, så indholdet ikke kan trænge ud. Det er dog en god ide at anvende en spand til fx. opsamling af vials over en længere periode. Side 11 af 96

12 Anbringes på pladsen for afhentning af farligt affald på laboratoriet. Vandige phenol- og formalinopløsninger. (Affaldsgruppe H-5). Det er vandige phenolopløsninger, vandige formaldehydopløsninger, affald fra autosampler (ammoniumanalyse). Scintilationsvæske. (Laboratorieaffald, gruppe H-4). Engangsglas med opløsninger (scintillationsvæske: INSTA Gel Plus/Ultima Gold TM MV/Filter Count TM (NB! radioaktivitet < 6000 DPM/ml)) opsamles i tykke plasticposer (0,07mm) eller andet egnet emballage, som lukkes til og mærkes med små etiketter med teksten "Laboratorieaffald, gruppe H-4" samt med angivelse af navn på opløsningsmidlet (etiketter findes). Småemballagerne skal være lukkede, så indholdet ikke kan trænge ud. Det er dog en god ide at anvende en spand til fx. opsamling af vials over en længere periode. - Anbringes på pladsen for afhentning af farligt affald på laboratoriet. Organisk affald, der indeholder halogen eller svovl, men ikke kviksølv. (Affaldsgruppe B-1). (Husk kræftmærkat). Omfatter hovedsageligt opløsningsmidlet dichlormethan. Organisk affald, der indeholder kviksølv. (Affaldsgruppe K-2). (Husk eventuelt kræftmærkat) Kontakt affaldsansvarlig person! Engangsglas med medicinrester. (Laboratorieaffald, gruppe Z-2). Engangsglas med medicinrester opsamles i tykke plasticposer eller UN godkendte dunke, som lukkes til og mærkes med små etiketter med teksten "Laboratorieaffald, gruppe Z-2" samt med angivelse af navn på opløsningsmidlet. Småemballagerne skal være lukkede, så indholdet ikke kan trænge ud. Det er dog en god ide at anvende en spand til fx. opsamling af vials over en længere periode. Anbringes på pladsen for afhentning af farligt affald på laboratoriet. Figur 2. Små etiketter, der skal benyttes ved mærkning af plasticposer indeholdende forskellige slags fast laboratorieaffald m. væsker. (6,5 cm x 3,5 cm). GRUPPE H-1 LABORATORIEAFFALD Kemikalieholdige væsker Arten GRUPPE H-4 LABORATORIEAFFALD Scintilationsvæske Kemikalieholdige væsker GRUPPE Z-2 LABORATORIEAFFALD Medicin affald Kemikalieholdige væsker Arten Side 12 af 96

13 Etiketter, der skal benyttes til mærkning af slumpeflasker med flydende organisk-kemisk affald, er vist her: GRUPPE H-1 ORGANISK AFFALD Uden: Kviksølv og organisk bundet halogen eller svovl GRUPPE H-5 ORGANISK AFFALD Vandige phenol- og formalinopløsninger Husk gul kræftetikette! GRUPPE K-2 ORGANISK AFFALD NB! kontakt affaldsansvarlig! Med: Kviksølv GRUPPE B-1 ORGANISK AFFALD Dichlormethan Uden Kviksølv Med: organisk bundet halogen GRUPPE Z-1 LABORATORIEAFFALD Ubrugte kemikalier Figur 2 fortsat: Etiketter, der skal benyttes til mærkning af slumpeflasker med flydende organisk-kemisk affald, (virkeligt format er ca. 10,5 cm x 15 cm). Ubrugte kemikalier, flydende. (Laboratorieaffald, gruppe Z-1). Resterende mængder af ubrugte kemikalier som ikke kan bortskaffes efter ovenstående beskrivelser (f.eks. ønsket bortskaffet i forbindelse med oprydning eller fordi kemikalierne er blevet for gamle) bortskaffes i originalemballagen eller UN godkendt dunk mærket UBRUGTE KEMIKALIER med tydelig angivelse af indhold. Kemikalierne afhentes uden yderligere emballering, men samles af Teknisk sektion/driftafdelingen i plasttromler med vermakulite. Hvis det i særlige tilfælde (f.eks. i forbindelse med en større oprydning) drejer sig om mange ubrugte kemikalier, skal afhentning på forhånd aftales med Teknisk sektion/driftafdelingen. Side 13 af 96

14 Flydende uorganisk-kemisk affald. Mindre mængder af flydende uorganisk-kemisk affald, der ikke indeholder tungmetaller hældes i vasken under skylning med vand. Alt andet flydende uorganisk-affald opsamles. I tilfælde af tvivl hvorvidt affaldet må hældes i vasken, eller skal opsamles, bør affaldet opsamles. Den DMU ansvarlige for håndtering af farligt affald kan evt. kontaktes for konkret vejledning. Flydende uorganisk-kemisk affald opsamles som surt affald. Der skelnes mellem affald bestående af stærkt surt og svagt surt affald. Ved stærkt surt affald forstås affald indeholdende koncentreret mineralsyre fortyndet mindre end 5 gange. Forskellige typer af stærkt surt affald må ikke blandes, men skal opsamles separat. P.t. opsamles kun salpetersyre som stærkt surt affald. Stærkt surt affald opsamles i 5 liters UN godkendte plastdunke. Ved uorganisk affald som indeholder kviksølv, chrom eller cyanid kontaktes den affaldsansvarlige (se punkt 3.4.8). Teknisk sektion/driftafdelingen sørger for afhentning af slumpeflasker, forudsat disse mærkes som beskrevet nedenfor. De eksisterende typer af flydende uorganisk-kemisk affald er: Vandigt affald, fra analyse for nitrit, nitrat og PO4. (Affaldsgruppe H-7). Små mængder af sulfanilamid, naphthylethylendiamindihydrochlorid (NED) og lidt cadmium fra søjle (<1%) desuden fra PO4: Ammoniummolybdat, ascorbinsyre, kaliumantimontartrat, svovlsyre og kaliumphosphat. Stærkt surt, salpetersyreholdigt affald, der ikke indeholder kviksølv og flussyre. (Affaldsgruppe X-1). Salpetersyre>50%. Affald af denne type må ikke indeholde organisk-kemiske stoffer. Svagt surt, salpetersyreholdigt affald, der ikke indeholder kviksølv og flussyre. (Affaldsgruppe X-2). Salpetersyre<50%. Affald af denne type må ikke indeholde organisk-kemiske stoffer. Stærkt surt uorganisk affald, der ikke indeholder kviksølv, salpetersyre og flussyre. (Affaldsgruppe X-3). Denne affaldstype omfatter f.eks. uorganiske rester i fortyndet saltsyre (>20%), phosphorsyre (>20%), svovlsyre (>15%) og lignende fra analyser. Stærkt surt uorganisk affald, med flussyre. (Affaldsgruppe X-4). Side 14 af 96

15 Denne affaldstype indeholder vandige opløsninger af flussyre fra AAS (med højst 60% hydrogenflurid). Etiketter, der skal benyttes til mærkning af slumpeflasker med flydende uorganisk-kemisk affald er vist i figur 3. GRUPPE H-7 UORGANISK AFFALD NITRIT + NITRAT og PO4- analyse Sur opløsning Små mængder af sulfanilamid, naphthylethylendiamindihydrochlorid (NED) og lidt cadmium fra søjle (<1%) desuden fra PO4: Ammoniummolybdat, ascorbinsyre, kaliumantimontartrat, svovlsyre og kaliumphosphat. GRUPPE X-1 UORGANISK SYREAFFALD KUN TIL STÆRK SALPETERSYRE > 50% GRUPPE X-2 UORGANISK SYREAFFALD KUN TIL SVAG SALPETERSYRE < 50% Side 15 af 96

16 GRUPPE X-3 UORGANISK SYREAFFALD STÆRKT MINERALSURT >20% SALTSYRE >20% PHOSPHORSYRE >15% SVOVLSYRE GRUPPE X-4 UORGANISK SYREAFFALD STÆRKT MINERALSURT FLUSSYRE Med: < 60% hydrogenflurid Uden: Kviksølv, salpetersyre eller flussyre Figur 3: Etiketter, der skal benyttes til mærkning af slumpeflasker med flydende uorganiskkemisk affald. (virkeligt format er ca. 10,5 cm x 15 cm). CN-affald For cyanid affald gælder specielle regler, da det kan være reaktivt. Det må aldrig blandes med surt affald - ph skal holdes over 10. Det må ikke overstige 3% - ellers skal der fortyndes. Spørg affaldsansvarlig (se punkt 3.4.8). O-affald (reaktivt affald): NB! O-affald skal altid pakkes i plasttromle for sig selv. Kontakt altid affaldsansvarlig person! 1. Oxiderende stoffer (O1) er f.eks.: Borat og perborat Bromater og perbromater Chlorater og perchlorater Chromater og dichromater Hydrogenperoxid Hypochloriter (faste) Jodater og perjodater Manganater og permanganater Side 16 af 96

17 Mønje Nitrit- og nitratsalte Uorganiske peroxider 2. Organiske peroxider (O2) er f.eks.: Acetone-peroxid Acetylacetoneperoxid Cyclohexanonperoxid Dibenzoylperoxid Methylenketonperoxid 3. Stoffer der udvikler syredampe ved kontakt med vand (O3) er f.eks.: Aluminiumchlorid (vandfri) Chlorsulfonsyre Ferrichlorid (vandfri) Phosphoroxychlorid Siliciumtetrachlorid Svovldichlorid Thionylchlorid Titantetrachlorid 4. Stoffer der udvikler brandfarlige gasser ved kontakt med vand (O4) er f.eks.: Alkalimetaller Aluminium (pulver) Amider af metaller Carbider chlorsilaner Ferrosilicium Hydrider Lithiumaluminiumhydrid Phosphider Silicider Stoffer der reagerer yderst voldsomt med vand (O4) er f.eks.: Phosphorpentaoxid SPECIALAFFALD. Specialaffald er en fællesbetegnelse for en række forskellige typer af farligt affald, som bliver produceret i laboratorierne og som af forskellige grunde hver især ikke kan håndteres på samme måde som det øvrige kemiske affald. Det drejer sig om toxrums affald, radioaktivt affald og mikrobiologisk affald TOXRUMSAFFALD. Betegnelsen toxrumsaffald dækker alt affald, der opstår i forbindelse med prøveforberedelse m.m. i ATMI/MIMI s toxrum. Der skelnes mellem flydende og fast affald. Side 17 af 96

18 Dette affald skal som hovedregel bortskaffes som H og B affald, dog bortskaffes affald, der indeholder PAH-er, som Z-affald (se tidligere mærkater). GRUPPE Z-1 LABORATORIEAFFALD GRUPPE Z-1 LABORATORIEAFFALD Ubrugte kemikalier Ituslået glas, glaspipetter, pipettespidser, rester af faste kemikalier Figur 4. Etiketter, der skal benyttes især i Toxrum (etiketformat: 6,5 cm x 3,5 cm og 10,5 cm x 15 cm) MIKROBIOLOGISK AFFALD / BIOLOGISK AKTIVT AFFALD Ved biologisk aktivt affald forstås affald indeholdende levende mikroorganismer. Biologisk aktivt affald må ikke hældes i afløb/kloak. Biologisk aktivt affald og forurenet/brugt laboratorieudstyr skal bortskaffes enten som klinisk risikoaffald eller mikrobiologisk autoklaveaffald. Desuden skelnes imellem affald med og uden indhold af farlige kemiske stoffer, f.eks. medicinrester. Autoklaverbart mikrobiologisk affald uden indhold af farligt kemisk stof. Fast affald. Pakkes som klinisk risikoaffald,. Flydende affald. I laboratorierne skal autoklaverbart affald opsamles i lukkede stålspande mærket klasse 1 affald, og derefter transpoteres til autoklaverummet og autoklaveres. Denne affaldstype omfatter f.eks. kultur med gensplejsede bakterier, kulturer med bakterier og jord/vandprøver med bakterier, altså vaskbart laboratorieudstyr, der har været i kontakt med biologisk aktivt materiale.stålspanden autoklaveres. Efter autoklavering hældes indholdet ud i vasken glassene skylles og sættes til opvask. Side 18 af 96

19 Autoklaverbart mikrobiologisk affald med indhold af farligt kemisk stof. Fast affald. Pakkes som klinisk risikoaffald. Flydende affald. Affaldet autoklaveres ikke, men inaktiveres med rodalon inden sammenhældning med anden form for flydende affald. Opsamles derefter i slumpeflasker som beskrevet for farligt kemisk affald, d.v.s. afhængigt af om det farlige kemiske stof er organisk eller uorganisk kemisk stof. Beskrivelse af mærkning m.v., se afsnit om kemikalieaffald. Klinisk risikoaffald (fast affald). Klinisk risikoaffald opsamles i autoklaverummet (B. 2.39) i en speciel dobbelsæk, en plastsæk med en gul papirsæk udenom, mærket klinisk risikoaffald. Når sækken er fuld sendes den til forbrænding. I laboratorierne skal dette kliniske risikoaffald opsamles i plastposer, der forsegles og placeres i sækken med klinisk risikoaffald i autoklaverummet. Denne affaldstype omfatter bl.a. engangslaboratorieudstyr af plast og glas, herunder agarplader, der har været i kontakt med biologisk aktivt materialer, mikroorganismer på agarplader med PAH-forbindelser, andet fast affald med mikroorganismer og PAHforbindelser, inficerede kanyler i godkendt kanylebox RADIOAKTIVT AFFALD. Husk at det er vigtigt, at minimere mængden af radioaktivt affald, der sendes til Risø. Dog IKKE ved fortynding, men ved optimering af forsøgsdesign og ved at dele det i isotoplaboratorierne producerede affald i radioaktivt og ikke-radioaktivt affald. Ved radioaktivt affald forstås affald med en aktivitet > 6000 dpm/ml (0,1 MBq/l, flydende affald) eller > 6000 dpm/g (0,1 MBq/kg, fast affald). HUSK at hver isotop opsamles for sig. Intet radioaktivt affald opbevares på DMU. Alt radioaktivt affald fra DMU-Roskilde bortskaffes som beskrevet nedenfor til Risø's behandlingsstation via MAR (kontaktpersonen i MAR er p.t. Ingela Dahllöf/Winnie Martinsen) som sørger for - efter behov - at kontakte Risø i forbindelse med afhentning af affaldet. Det betyder, at når radioaktivt affald skal bortskaffes fra laboratoriet, skal den, der har produceret affaldet sørge for, at 1) MAR's kontaktperson informeres og 2) at affaldet mærkes korrekt og anbringes på MAR's opbevaringssted for radioaktivt affald (skab med sug i B0.39). Affaldet skal ledsages af oplysninger om mængde, type og aktivitet af isotop. Derudover anføres afsenderens navn og afdeling i DMU. Side 19 af 96

20 Der skelnes ved opsamling mellem flydende og fast radioaktivt affald. Etiketter der skal benyttes til mærkning af radioaktivt affald er vist i figur 5 side 21 Flydende radioaktivt affald. Af hensyn til Risø's videre forarbejdning af affaldet skelnes der ved opsamling af flydende radioaktivt affald mellem flere forskellige ting: A) hvilken radioaktiv isotop affaldet indeholder. Væskerne opsamles (om muligt hver isotop for sig) i brugte solvent glasflasker (kan fås ved henvendelse Teknisksektion/Driftafdeling) B) indhold eller ikke-indhold af organisk bundet halogen, C)vandigt eller ikke-vandigt affald. Væsker med > 1 % halogenindhold mærkes radioaktivt B-affald, organisk (B-2) eller vandigt (B-3) samt indhold (f.eks. radioaktivt organisk affald, B-2, 14 C-PCP). Affaldsflasken opbevares i stinkskab eller skab med sug indtil bortskaffelse. Væsker med < 1 % halogenindhold mærkes med radioaktivt H-affald, organisk (H-2) eller vandigt (H-3) samt med typen af isotop (f.eks. 3 H, 14 C). Husk kræftetiket ved indhold af f.eks. PAH). Opbevares i stinkskab eller skab med sug indtil bortskaffelse. Vials indeholdende scintillationsvæske opsamles som fast affald (se ovenfor). Inden flasken afleveres til Risø skal radioaktivitet per liter bestemmes og noteres på flasken. Ansvaret for dette ligger hos den affaldsproducerende person! Der må ikke være levende mikroorganismer blandt det radioaktive affald. Mikroorganismerne kan slås ihjel med en Rodalon-ethanol opløsning (1% Rodalon, 70% ethanol) og derefter behandles som radioaktivt affald. Prisen for behandling af flydende radioaktivt affald hos Risø afregnes per liter (20 kr./liter juni 1999 priser). Fast radioaktivt affald. Fast radioaktivt affald afregnes med Risø efter vægt. Brug derfor om muligt helst plast dunke til opsamling af f.eks. scintillationsholdige vials. Prisen for behandling af fast radioaktivt affald hos Risø er per juni kr./kg. Scintillationsvials opsamles i tætsluttende plastdunke og mærkes med mængde (kg), isotop og hvis muligt samlet aktivitet. Dunkene opbevares i B0.39 indtil videre bortskaffelse. Papir, handsker, glas o. lign. som vides at være eller mistænkes for at være forurenet med radioaktivt materiale opsamles i kraftige plastposer og opbevares i metal affaldsspande mærket radioaktivt fast affald. Aktiviteten i en pose må højst være 50 MBq for 14 C og 32 P. For 32 S og 3 H må aktiviteten ikke overstige 500 MBq per pose. Glasaffald skal selvfølgelig Side 20 af 96

Bortskaffelse af almindeligt affald i. i August Krogh Bygningen (AKB).

Bortskaffelse af almindeligt affald i. i August Krogh Bygningen (AKB). Bortskaffelse af almindeligt affald i August Krogh Bygningen (AKB) fælles regler for Institut for Idræt/AHF og Biologisk Institut Side 1 af 9 Disse regler er senest revideret i december 2009. Reglerne

Læs mere

INTRODUKTION TIL NYANSATTE

INTRODUKTION TIL NYANSATTE RIGSHOSPITALET VELKOMMEN TIL XPU/ BARTHOLIN INSTITUTTET INTRODUKTION TIL NYANSATTE - praktiske forhold & sikkerhed GMO-REGLER GMO-reglerne, der gælder på XPU/Bartholin, skal læses igennem før arbejdet

Læs mere

Introduktion til nye medarbejdere

Introduktion til nye medarbejdere Introduktion til nye medarbejdere Arbejdsmiljøgrupperne August Krogh Bygningen 2008 Sikkerhedsregler for August Krogh Bygningen NØDUDGANGE FLUGTVEJE Stuen ved informationen. Stuen ved gartnerlokalerne.

Læs mere

Farligt affald. Sådan sorterer, mærker og emballerer du. Vi er klar til at hjælpe dig

Farligt affald. Sådan sorterer, mærker og emballerer du. Vi er klar til at hjælpe dig Sådan sorterer, mærker og emballerer du Farligt affald Vi er klar til at hjælpe dig Kontakt ASA-kemi Mandag torsdag kl. 7-16 Fredag kl. 7-15 Telefon 8843 5323 Mail kemi@sonfor.dk Oversigt Hvad er farligt

Læs mere

Farligt affald. Vi er klar til at hjælpe dig. Kontakt kundeservice: Mandag - torsdag kl. 7 16 Fredag kl. 7 15 Telefon 8031 7100 Telefax 8031 7300

Farligt affald. Vi er klar til at hjælpe dig. Kontakt kundeservice: Mandag - torsdag kl. 7 16 Fredag kl. 7 15 Telefon 8031 7100 Telefax 8031 7300 Vi er klar til at hjælpe dig Farligt affald Kontakt kundeservice: Mandag - torsdag kl. 7 16 Fredag kl. 7 15 Telefon 8031 7100 Telefax 8031 7300 Sådan sorterer, mærker og emballerer I farligt affald. NORD

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Ring eventuelt om de aktuelle priser på 98154530. Øget nyttiggørelse En af vore målsætninger et at øge andelen af affald til nyttiggørelse.

Ring eventuelt om de aktuelle priser på 98154530. Øget nyttiggørelse En af vore målsætninger et at øge andelen af affald til nyttiggørelse. Prisstruktur Alle priser i prislisten vil blive pålagt kr. 0,65/kg for emballeret affald Prisgrupper mærket med Halogen *) Halogen er fællesbetegnelsen for brom, chlor, fluor og iod. Når disse indgår i

Læs mere

Hvad er klinisk risikoaffald?

Hvad er klinisk risikoaffald? Generelt om folderen Kommunerne i Nordforbrændings opland har et samarbejde om indsamling og bortskaffelse af klinisk risikoaffald. Denne folder beskriver hvordan den kommunale indsamlingsordning for klinisk

Læs mere

Emballage katalog. Vi har et bredt udvalg af emballager specielt til brug af opbevaring, transport og bortskaffelse af farligt affald.

Emballage katalog. Vi har et bredt udvalg af emballager specielt til brug af opbevaring, transport og bortskaffelse af farligt affald. Emballage katalog Vi har et bredt udvalg af emballager specielt til brug af opbevaring, transport og bortskaffelse af farligt affald. Indholdsfortegnelse Plast- og jernfade og tromler S.2 Pakkepulver og

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET

ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET Institut for Teknologi og Innovation Indhold Graviditetspolitik ved Institut for Teknologi og Innovation... 2 Hvad skal arbejdsgiveren sørge for... 3 Risikovurderinger Arbejdsmedicinsk

Læs mere

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Spildevandscenter Avedøre Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Øvelse I Formål: På renseanlægget renses et mekanisk, biologisk og kemisk. I den biologiske rensning på renseanlægget benyttes

Læs mere

Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods

Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods Bilag 3 Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods 1. Særlige bestemmelser for emballering, mærkning

Læs mere

Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler

Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler Anbefalingerne er udarbejdet i LIFE-projektet TOPPS, som har til formål at forebygge punktkildeforurening med pesticider. Transport 1. Transporter bekæmpelsesmidler

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 16-04-2008 Revision: 16-04-2008 / HBN Erstatter den:

Læs mere

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6 Arbejde med brandfarlige væsker Vejledning om forebyggelse af brandfare ved arbejde med organiske opløsningsmidler og andre brandfarlige væsker August 2005 Erstatter

Læs mere

klinisk risikoaffald Indsamlingsordning for norddjurs og syddjurs kommuner adresser og telefonnumre - se bagsiden

klinisk risikoaffald Indsamlingsordning for norddjurs og syddjurs kommuner adresser og telefonnumre - se bagsiden klinisk risikoaffald Indsamlingsordning for norddjurs og syddjurs kommuner adresser og telefonnumre - se bagsiden 2 hvorfor skal klinisk risikoaffald indsamles? 3 Hvem er omfattet? 4 Hvad er klinisk risikoaffald?

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Klinkevask

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Klinkevask Identifikation af stoffet/materialet PRnummer: 1520842 Udarbejdet den: 25012013 / HSV Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 29052012 Leverandør: Lip Bygningsartikler A/S, Industrivej

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

INSTITUT FOR MILJØVIDENSKAB OG INSTITUT FOR BIOSCIENCE ROSKILDE AARHUS UNIVERSITET REFERAT

INSTITUT FOR MILJØVIDENSKAB OG INSTITUT FOR BIOSCIENCE ROSKILDE AARHUS UNIVERSITET REFERAT INSTITUT FOR MILJØVIDENSKAB OG INSTITUT FOR BIOSCIENCE ROSKILDE AARHUS UNIVERSITET Referat af møde i arbejdsmiljøorganisationen (AMO) i Roskilde Torsdag d. 25/08-2011 kl. 13:00 til 14:30 i D1.46 REFERAT

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

Opbevaring af farlige stoffer

Opbevaring af farlige stoffer Opbevaring af farlige stoffer Undgå uheld og forureninger Virksomheden bør altid ved opbevaring af farlige stoffer forsøge at reducere risikoen for uheld med efterfølgende forureninger. Ved at følge de

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Würth Brandhæmmende akryl, Art.nr. 0893 311 000

Arbejdspladsbrugsanvisning Würth Brandhæmmende akryl, Art.nr. 0893 311 000 Identifikation af stof eller kemisk produkt PR-nr. : 1833101 Revisionsdato 13.08.2014 Trykdato 16.08.2014 Produkt kode : 0893311000 Firma : Würth Danmark A/S Montagevej 6, Industri N2 6000 Kolding Danmark

Læs mere

Pt. gælder bilag 3 i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods for sådan transport.

Pt. gælder bilag 3 i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods for sådan transport. Til affald danmark, DAKOFA, Dansk Industri, Kommunekemi A/S, FASID, Rigspolitiet, KL, FKB og RenoSam samt deltagere i møde den 4. december 2009 i Beredskabsstyrelsen 21. juni 2012 Transport af affald,

Læs mere

Androstenon-indol-skatol-protokol.

Androstenon-indol-skatol-protokol. Androstenon-indol-skatol-protokol. Indholdsfortegnelse: 1. Formål side 2 2. Teori side 2 2. Prøvebehandling side 2 3. Materialer side 2 3.1 Apparatur side 2 3.2 Kemikalier side 3 3.3 Reagenser side 3 4.

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende.

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende. S i k k e r t N y t NYHEDSBREV FOR SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER I DANSK METAL. NR 3. AUGUST 2003 Farlige kemikalier Arbejdet med farlige kemikalier kan give kræft eller alvorlige hjerneskader. De giftige stoffer

Læs mere

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Indhold Ansvar ifølge Det Naturvidenskabelige Fakultets graviditets politik... 2 Registrering... 2 Ergonomi... 3 Arbejdsstillinger...

Læs mere

Graviditetspolitik i laboratoriet. Fasthold den glade. begivenhed. Tillæg til branchevejledning om graviditetspolitik

Graviditetspolitik i laboratoriet. Fasthold den glade. begivenhed. Tillæg til branchevejledning om graviditetspolitik Fasthold den glade begivenhed Tillæg til branchevejledning om graviditetspolitik Indhold Hvorfor denne vejledning...3 Kemikalier...4 Arbejde med radioaktive stoffer...5 Arbejde med forsøgsdyr...6 Arbejde

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

Hygiejne i kabyssen. - gode råd til skibets egenkontrol. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet

Hygiejne i kabyssen. - gode råd til skibets egenkontrol. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet Hygiejne i kabyssen - gode råd til skibets egenkontrol En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet God hygiejne er hele tiden at tænke sig om, når man laver mad til andre. For at begrænse

Læs mere

Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger

Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger Gregersensvej 3 2630 Taastrup Tlf. +45 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Indledning Denne

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. ProtoxSkimmel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Fabriksvej 19

Sikkerhedsdatablad. ProtoxSkimmel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Fabriksvej 19 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1608123 Leverandør: Revision: 21-12-2009 / TKO Protox aps Fabriksvej 19 Anvendelse: Middel mod

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Udarbejdet den: 15-12-2005 / EK Anvendelse: Flydende maskinopvask. Leverandør: Saniva Vaskerimaskiner

Læs mere

Dagsorden. Præsentation. Dagrenovation og genbrug. Containerpladserne. Øvrige anlæg. Farligt affald

Dagsorden. Præsentation. Dagrenovation og genbrug. Containerpladserne. Øvrige anlæg. Farligt affald 1 Dagsorden Præsentation Dagrenovation og genbrug Containerpladserne Øvrige anlæg Farligt affald 2 Affald og genanvendelse Landbrug kan være med i Sønderborg Affalds genbrugsordning, hvis følgende er opfyldt

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader Emballage: 5kg papirsække Leverandør: Gyproc

Læs mere

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Forord Indholdsfortegnelse 03 Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af arbejdsmarkedets parter og oprettet i henhold

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-473-3 234-541-0 231-791-2

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-473-3 234-541-0 231-791-2 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: MST Reg. nr. 17-2. Revision: 08-07-2008 / ABB Anvendelse: Behandling af træværk mod svampe- og

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Mokana SUPPLERENDE BERETNING

ÅRSRAPPORT 2013. Mokana SUPPLERENDE BERETNING ÅRSRAPPORT Mokana SUPPLERENDE BERETNING Selskabets formål er gennem samarbejde at løse interessentkommunernes opgaver og forpligtelser indenfor håndtering af farligt affald på de områder, som interessentkommunerne

Læs mere

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Forord Indholdsfortegnelse 03 Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af arbejdsmarkedets parter og oprettet i henhold

Læs mere

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune SIDE 2 AF 8 VELKOMMEN SOM HÅNDVÆRKER I HILLERØD KOMMUNE Hillerød Kommune tilstræber et højt niveau for arbejdsmiljø, miljø, risikostyring,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: Aktivator f. Sekundklæber vare nr. 16180 Anvendelse: Leverandør: Aktivator 100 til 300 +FL+HT+SQ+M+Plus METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220

Læs mere

SKRIFTLIGE ANVISNINGER. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation

SKRIFTLIGE ANVISNINGER. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation SKRIFTLIGE ANVISNINGER Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation I tilfælde af en ulykke eller en nødsituation, der kan opstå eller forekomme under transport, skal medlemmerne af køretøjets

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv 91/155/EØF og 93/112/EF

SIKKERHEDSDATABLAD. i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv 91/155/EØF og 93/112/EF i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/6 LIP FUGEMASSE, FLISEKLÆBER, LIMMØRTEL OG LIP 300 PR-nr. LIP 300 VÆGSPARTELMASSE

Læs mere

BRUGSANVISNING SIDE 1

BRUGSANVISNING SIDE 1 BRUGSANVISNING SIDE 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN 1.1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET: Handelsnavn: CONTACT CLEANER PR-nr.: 774744 1.2 IDENTIFIKATION AF LEVERANDØREN: Dato: 13.11.1996

Læs mere

Miljøeffekter af energiproduktion

Miljøeffekter af energiproduktion Miljøeffekter af energiproduktion god ide at bruge de kemiske reaktionsligninger under Forbrænding og forsuring. Forud for laboratoriearbejdet er det en stor fordel hvis eleverne allerede ved hvordan el

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

: FROGGY ADW N.SODA ALLIN1 EL, 30,DK, TEST

: FROGGY ADW N.SODA ALLIN1 EL, 30,DK, TEST 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : identifikationsnummer : 40000038 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Rensevæske Firma : Werner

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

R.O.C. Danmark Aps. Produktnavn : Læderfedt & Læderolie Gold Quality. Ægte bivox & naturlig plantesaft.

R.O.C. Danmark Aps. Produktnavn : Læderfedt & Læderolie Gold Quality. Ægte bivox & naturlig plantesaft. Olie & fedt 1 af 5 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stof/virksomhed. Firmanavn : R.O.C. Danmark ApS. Mossøvej 11 DK 8240 Riskov, Denmark Tlf: 86 17 20 08 Produktnavn : Læderfedt & Læderolie Gold

Læs mere

olie- og benzinudskillere og sandfang

olie- og benzinudskillere og sandfang Vejledning i drift og vedligeholdelse af olie- og benzinudskillere og sandfang Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Indledning Formålet med denne vejledning er at sikre, at sandfang samt olie- og benzinudskillere

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

De lovpligtige arbejdspladsbrugsanvisninger

De lovpligtige arbejdspladsbrugsanvisninger ARBEJDSMILJØ De lovpligtige arbejdspladsbrugsanvisninger Foto Yvonne Thomsen. Netop nu er det yderst aktuelt for alle dyreklinikker og dyrehospitaler at sætte ekstra fokus på arbejdsmiljøet. Blandt andet

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

Rengøring. APV-spørgeskema

Rengøring. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Rengøring Virksomhed: Afdeling: Dato: 29-10-2010 09:46 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt, tobaksrøg, dampe, fugt)

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING (efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 485 af 16. juni 1995)

LEVERANDØRBRUGSANVISNING (efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 485 af 16. juni 1995) LEVERANDØRBRUGSANVISNING (efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 485 af 16. juni 1995) ROCOL SAPPHIRE HI-SPEED 2 1. PRODUKTIDENTIFIKATION: Handelsnavn: ROCOL SAPPHIRE HI-SPEED 2. PR - nr.: Under

Læs mere

Exoterme og endoterme reaktioner (termometri)

Exoterme og endoterme reaktioner (termometri) AKTIVITET 10 (FAG: KEMI) NB! Det er i denne øvelse ikke nødvendigt at udføre alle forsøgene. Vælg selv hvilke du/i vil udføre er du i tvivl så spørg. Hvis du er interesseret i at måle varmen i et af de

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: SUMA MULTI D2 Pr.nr.: 1442047 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10,

Læs mere

Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT. Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af. Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV

Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT. Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af. Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV Fag: KEMI Journal nr. Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT Navn: Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV Formålet er at bestemme opløseligheden

Læs mere

Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby

Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby I denne folder er angivet, hvordan Århus Universitetshospital, Skejby, ønsker arbejdet skal foregå i forhold til hospitalets

Læs mere

Sikkerhed & Samarbejde

Sikkerhed & Samarbejde Sikkerhed & Samarbejde Krav til samarbejdspartnere, leverandører og underentreprenører Denne folder er et værktøj til at følge VAM A/S regler for sikkerhed og samarbejde indenfor: Miljø og Arbejdsmiljø

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

REPARATIONSASFALT. Varenr. 1009-001 PR-nr. - Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationen på tlf: + 45 35 31 60 60. Bispebjerg hospital.

REPARATIONSASFALT. Varenr. 1009-001 PR-nr. - Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationen på tlf: + 45 35 31 60 60. Bispebjerg hospital. SIKKERHEDSDATABLAD udarbejdet af Byggeriets Arbejdsmiljøcenter Dato: 1. april 2011 Erstatter: Maj 2005 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF LEVERANDØREN Handelsnavn: REPARATIONSASFALT Varenr.

Læs mere

20-11-2012. Steen Larsen Orla Madsen. Peter Lindholt. Torkil Hansen Freddy Agerskov Anders Eggert Bent Blaabjerg Kim Vejlø.

20-11-2012. Steen Larsen Orla Madsen. Peter Lindholt. Torkil Hansen Freddy Agerskov Anders Eggert Bent Blaabjerg Kim Vejlø. Steen Larsen Orla Madsen Tungvognscenter Nord i Aalborg Peter Lindholt Tungvognscenter Syd i Vejle Henrik Madsen Kurt Krüth Henning Kudsk Tungvognscenter Øst i Karlslunde Susanne Jensen Torkil Hansen Freddy

Læs mere

SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation

SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation I tilfælde af en ulykke eller en nødsituation, der kan opstå eller forekomme under transport, skal medlemmerne

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Vores hjem beskyttes af Concrobium. Skimmelkontrol

Vores hjem beskyttes af Concrobium. Skimmelkontrol Vores hjem beskyttes af Concrobium Skimmelkontrol www.ecocare.dk EcoCare Ellegårdvej 18 6400 Sønderborg Danmark Tlf: +45 74 42 47 50 Fax: +45 74 42 47 86 Mobil: +45 40 21 47 87 ecocare@c.dk > afrenser

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 6 Arbejdsmiljøorganisation: Arbejdsmiljøleder Jan Sørensen

Læs mere

Måling af ph i syrer og baser

Måling af ph i syrer og baser Kemiøvelse 1 1.1 Måling af ph i syrer og baser Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 1 ved bioanalytikeruddannelsen. Øvelsen skal betragtes som en

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 At-VEJLEDNING D.6.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 Støj 2. udgave april 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob

Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob Gode råd om Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob Læs i denne pjece om: Arbejdsgiverens pligter Arbejdsopgaver Arbejdstid Alene-arbejde Maskiner og tekniske hjælpemidler Tunge løft Farlige stoffer

Læs mere

Sikker i butikken. en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen

Sikker i butikken. en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen Sikker i butikken en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen Få instruktion af din arbejdsgiver Inden du begynder i dit nye job, har din arbejdsgiver en særlig pligt til at informere

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

Udgave 1 Revisionsdato 10.12.2009 Trykdato 11.03.2010 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Udgave 1 Revisionsdato 10.12.2009 Trykdato 11.03.2010 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : identifikationsnummer : 708436 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Rensevæske Udelukkende

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / FORBEREDELSE OG VIRKSOMHED Produktnavn: Røgpatron Vare - nummer.: 1150130, 1150132, 1150134 og, 1150136 Leverandør: Nina Works, Gelderd Road, Leeds LS12 6NA Telf.: + 44 (0)

Læs mere

Monterings- og installationsprocedurer

Monterings- og installationsprocedurer Monterings- og installationsprocedurer for Pall Supracap 100 kapsler 1. Introduktion Følgende procedurer skal følges for installation af Pall Supracap 100 kapsler. De i produktdokumentets indeholdte instruktioner

Læs mere

Sikkerhedsdatablad (Leverandørbrugsanvisning)

Sikkerhedsdatablad (Leverandørbrugsanvisning) Sikkerhedsdatablad (Leverandørbrugsanvisning) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Udarbejdelsesdato: 15-12-2005 Revision: 25-05-2010 / LT Anvendelse:

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: TASKI TAPI SHAMPOO C2c Pr.nr.: 1775829 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør:

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Notat om problemstillinger til enkelte fraktioner/ grupper af farligt affald

Notat om problemstillinger til enkelte fraktioner/ grupper af farligt affald Notat om problemstillinger til enkelte fraktioner/ grupper af farligt affald Baggrund Notatet er udarbejdet som en del af projektet Håndtering af farligt affald i mellemstore og mindre byer samt bygder

Læs mere

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi behandler PCB-holdigt sikkert bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi løser PCB-problemer PCB i bygninger udgør et sundheds- og miljømæssigt problem. Det erkender kommuner, centrale

Læs mere

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje).

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket - Dalsvinget 11, 4200 Slagelse + afdeling/sted Hvem er evt. skadet. Husk At

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI Kemikalier findes i alt, hvad vi omgiver os med. De hjælper os i hverdagen for eksempel når vi bruger kosmetik og rengøringsmidler

Læs mere

Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger

Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger 1. Adgang til kemidatabasen Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Marts 2014 Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger Her kan du skrive dit brugernavn og adgangskode Brugernavn: Adgangskode: Kemidatabasen finder

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

Fleksjob. Gode råd om

Fleksjob. Gode råd om Gode råd om Fleksjob Fleksjob kan hjælpe din virksomhed til at få kvalificeret arbejdskraft og samtidig være med til at styrke virksomhedens sociale profil! Udgivet af Dansk Handel & Service Fleksjob 2005

Læs mere