ROSKILDE specifikt. Sikkerhedsinstrukser for laboratorier/feltarbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ROSKILDE specifikt. Sikkerhedsinstrukser for laboratorier/feltarbejde"

Transkript

1 ROSKILDE specifikt. Sikkerhedsinstrukser for laboratorier/feltarbejde 1 SIKKERHEDSINSTRUKSER FOR LABORATORIE/FELTARBEJDE ALARMSYSTEMER ALENE-ARBEJDE ARBEJDSPLADSBRUGSANVISNINGER OPSAMLING OG BORTSKAFFELSE AF FARLIGT AFFALD AFHENTNING AF FARLIGT AFFALD FRA AFDELINGERNE BESKRIVELSE AF DE FORSKELLIGE TYPER FARLIGT AFFALD SPECIALAFFALD TOXRUMSAFFALD MIKROBIOLOGISK AFFALD / BIOLOGISK AKTIVT AFFALD RADIOAKTIVT AFFALD MÆRKNING AF KRÆFTFREMKALDENDE AFFALD/STOFFER AFFALDSANSVARLIGE CENTRIFUGER INSTRUKS I ARBEJDE MED ETHER M.M BETJENING AF ETHER-ALARM KONTROL AF ETHER-ALARM HÅNDTERING AF STOFFER, DER DANNER PEROXIDER PEROXIDDANNENDE STOFFER KAN INDDELES I FØLGENDE KLASSER: OPBEVARINGSTID DMU S RETNINGSLINIER FOR INDKØB OG OPBEVARINGSTID: RISIKO RETNINGSLINIER VED BRUG GRÆNSEVÆRDIER (RETNINGSLINIER FOR DMU) TEST PROCEDURE: STABILISERING AFFALD DMU S EGNE ERFARINGER FELTARBEJDE FROSTRUM OG KØLERUM FUNKTION AF ALARMER OG OVERVÅGNING I FROSTRUM FUNKTION AF ALARMER OG OVERVÅGNING I KØLERUM GRAVIDE OG AMMENDE HANDSKER HANDSKEBOKS HYGIEJNE KONTAKTLINSER OG LABORATORIEARBEJDE...34 Side 1 af 96

2 1.15 KRÆFTFREMKALDENDE STOFFER OG MATERIALER LAFBÆNKE MIKROBØLGEOVNE NØDBRUSERE PÅKLÆDNING RADIOAKTIVE ISOTOPER SIKKERHEDSBRILLER TIL BL.A. LABORATORIE/VÆRKSTEDSBRUG STINKSKABE LEVNEDSMIDLER TRYKFLASKER ULTRALYDBADE VACCINATIONER ØJENSKYLLEFLASKER ÅNDEDRÆTSVÆRN STÆRKSTRØM VED INDKØB/PLACERING AF APPARATUR I RUM/LABORATORIER ORIENTERING: STRØM: BRANDBARE STOFFER: VENTILATION: GAS: ARBEJDSPLADSENS INDRETNING: VEJLEDNING TIL BRUG VED AKUT OPSTÅET HÆNDELSE, FX VANDFORURENING INSTRUCTIONS FOR THE USE AT ACUTE INCIDENTS, FOR EXAMPLE DRINKINGWATER POLLUTIONS LABORATORIETS NØDKALDEINSTRUKS AFDELINGSSPECIFIKKE RETNINGSLINIER ATMI SIKKERHEDSINSTRUKSER FOR MÅLESTATIONEN PÅ JAGTVEJ (1257) SIKKERHEDSINSTRUKSER FOR MÅLESTATIONEN PÅ H.C.Ø. INSTITUTTET (1259) MIMI SIKKERHEDSREGLER FOR ARBEJDE MED GMO ADGANGSFORHOLD OG BEKLÆDNING ARBEJDE MED BIOLOGISK AKTIVT MATERIALE UHELD AFFALDSHÅNDTERING TRANSPORT AF GMO (MIKROORGANISMER OG PLANTER) ANSVAR PLIGTER ANSVAR SAFETY IN THE MICROBIOLOGY LABORATORY (FOREIGN STAFF) INSTRUKS TIL HOVEDRENGØRING AF DE MIKROBIOLOGISKE LABORATORIER INSTRUKS OM VASK AF LABORATORIEKITLER BRUGT I DE MIKROBIOLOGISKE LABORATORIER INSTRUKS TIL RENGØRINGSPERSONALE VEDR. RENGØRING AF DE MIKROBIOLOGISKE LABORATORIER INSTRUKS TIL FREMMEDE HÅNDVÆRKERE OM ARBEJDE I DE MIKROBIOLOGISKE LABORATORIER...64 Side 2 af 96

3 3 BILAGSOVERSIGT BILAG 1: INTERN REGISTRERING AF ARBEJDSMILJØ PROBLEMER BILAG 2: VEJLEDNING TIL ARBEJDSMILJØSKEMA BILAG 3: VEJLEDNING I UDARBEJDELSE AF APB (ARBEJDSPLADSBRUGS-ANVISNING) BILAG 3A SKEMATISK OVERSIGT BILAG 3B LITTERATURLISTE BILAG 4: HANDSKEBOKS BILAG 5A OG 5B: KRÆFTSKEMAER BILAG 5 A: OPLYSNINGER OM HVILKET KRÆFTFREMKALDENDE STOF/MATERIALE MAN ARBEJDER MED BILAG 5 B: OPLYSNINGER OM HVILKE MEDARBEJDERE DER ARBEJDER MED ET BESTEMT KRÆFTFREMKALDENDE STOF/MATERIALE BILAG 6: IONISERENDE STRÅLING BILAG 7: RISIKOVURDERING AF PEROXIDER BILAG 8: LISTE OVER KEMIKALIER DER KAN DANNE PEROXIDER BILAG 9: EVALUERINGSSKEMA TIL BRUG VED ALARMER I DMU, ROSKILDE...95 Side 3 af 96

4 1 Sikkerhedsinstrukser for laboratorie/feltarbejde. Sikkerhed på en arbejdsplads begynder og slutter med den enkelte medarbejder. Sund fornuft, omtanke, hensyntagen, orden og renlighed er alfa og omega, især på et laboratorium. Tænk også på kolleger, der arbejder uden for den almindelige arbejdstid. Efterlad et lokale og/eller arbejdsbord, som man gerne vil finde det igen. Tro ikke andre kommer og rydder op. Styrt ikke ud af arbejdsrum, selvom man har travlt. Løb heller ikke på gangene. 1.1 Alarmsystemer. Der er flere alarmsystemer i huset, dels brandalarmer, se kapitel 2, samt sikkerhedsalarmer der skal forebygge personskader på de mennesker, der opholder sig i bygningen, dels tekniske alarmer, der skal sikre en kontinuerlig drift eller beskytte installationer og apparatur. Alarmer. Teknisk brandalarm i edb-maskinrum B 0.08 og D 0.16, lyssignal overfor kemilaboratoriet, samt akustisk signal på gangen. Brintalarm i apparatrum C 2.25, lyssignal samt akustisk signal i rummet Etheralarm i stinkskabe i følgende rum: C-Fløj: C1.13, C.1.41, C 1.49, C.2.09, C 2.13 B-Fløj: B 2.01, B 2.05 Se afsnit 3.6: Instruks i arbejde med Ether. Stinkskabsalarmer på alle stinkskabe, lyssignal samt akustisk signal, se afsnit 3.22 Fryserumsalarm i kælderen. Kan aktiveres ved tryk på alarmknappen hjælp inde i fryserummet til højre for døren, hvis man ikke er i stand til at få døren op. Alarmen er en klokke, der lyder ude på gangen. I arbejdstiden går alarmen ind på driftsafdelingens CTS-anlæg, samt på udvalgte medarbejderes personsøgere. Udenfor arbejdstid går alarmen til Risø portvagt, se afsnit Alene-arbejde. Følgende regler gælder i DMU, Roskilde: - Hvis du arbejder ved maskiner, med farlige stoffer eller processer, skal der være mindst 2 personer til stede. Side 4 af 96

5 - Ved mindre farlige processer skal man være i telefonisk kontakt med en anden person, det kan være en kollega, et familiemedlem eller en anden person, der er i huset. - Ved arbejde på kontorerne kræves ingen særlige foranstaltninger. Bemærk at denne regel gælder for alle, der opholder sig i bygningen, altså også for udefra kommende servicefolk og studenter, samt for arbejde udenfor DMU s område. Der må af brand og sikkerhedshensyn ikke overnattes i DMU s bygninger. 1.3 Arbejdspladsbrugsanvisninger. Hvis der skal arbejdes med farlige stoffer eller produkter skal arbejdsgiveren før arbejdet påbegyndes udarbejde en Arbejdspladsbrugsanvisning (APB). Kravene til indholdet i en arbejdspladsbrugsanvisning er bl.a beskrevet i At- Vejledning C.1.3 Februar I DMU er det overordnede ansvar for arbejdspladsbrugsanvisninger uddelegeret til chef og projektlederniveau. Det er arbejdsgiveren (arbejdslederen) der har ansvaret for at arbejdspladsbrugsanvisningen bliver udarbejdet og at den indeholder alle relevante opdaterede oplysninger, samt at medarbejderne bliver grundigt informeret og instrueret. Alle arbejdspladsbrugsanvisninger skal skrives under af arbejdslederen (projektleder o.lign.). Der lægges stor vægt på at disse forhold er i orden ude i afdelingerne, både fra sikkerhedsorganisationen i DMU, samt fra myndighederne. Hvis de ikke er det, kan arbejdet under skærpede omstændigheder blive standset og/eller DMU kan blive retsforfulgt. Brugsanvisningen skal omhandle de lokale forhold hvorunder stoffet eller materialet skal håndteres, herunder oplysninger om de farer der er forbundet med den konkrete anvendelse af stoffet eller materialet, samt især de foranstaltninger der er truffet lokalt imod disse farer, se vejledning om APB i bilagene. Hvis det drejer sig om arbejde med kræftfremkaldende stoffer skal der følges nogle helt bestemte procedure, som er nærmere beskrevet i kapitlet om kræftfremkaldende stoffer. Side 5 af 96

6 Brugsanvisningerne skal være opdaterede med den seneste viden på området, herunder bl.a. lokale erfaringer der har sikkerheds eller sundhedsmæssig betydning for arbejdet. Medarbejderne skal orienteres om tilstedeværelsen af de nødvendige APB er, samt om arbejdets risici. De færdige APB er ligger på I-drev/ROSPROJ/Arbejdspladsbrugsanvisninger og kan bruges til inspiration til udarbejdelse af en ny APB. Når man skal udarbejde en ny APB, skal der først installeres nogle 'Ekstra Word faciliteter', hvilket gøres således: Tryk på Start knappen og vælg DMU Setup > Office > Ekstra Word faciliteter Næste gang Word åbnes, vil der være en ekstra menu i Word, kaldet Gl.DMU. Samtidig vil der være installeret de nødvendige skabeloner, sådan at nedenstående opskrift virker: I Word 2003 skal du vælge File > New og ude til højre under overskriften Templates vælge On my computer. I den dialogboks, der dukker op, skal du vælge fanebladet DMU_speciel. Her skal du vælge Brugsanv. skabelon. Når den nye APB er færdig med dato og underskrift, skal den gemmes på I-drevet, så den kan være til inspiration for andre. Der findes kurser hvor man lærer om reglerne, indhold og udformning af brugsanvisninger. I de relevante afdelinger findes ansvarlige personer, som kan rådgive og eventuelt skrive arbejdspladsbrugsanvisninger. Disse personer er i besiddelse af det senest opdaterede regelsæt vedrørende brugsanvisninger og forespørgsler om brugsanvisninger bør i første omgang gå igennem disse: Fra år 2010 er DMU begyndt at lave APB-er i databasesystemet TOXIDO, så der vil være en overgangsfase mellem de 2 systemer. ATMI: Christian Monies Ingerlise Meyer MIMI: (organisk) Karin Rosengaard Pedersen MIMI: (mikro) Anne-Grethe Holm-Jensen Mar: Dorete W. Jensen AM: Lene Bruun 1.4 Opsamling og bortskaffelse af farligt affald. I forbindelse med det arbejde, der finder sted i DMU, Roskilde opstår en betragtelig mængde farligt affald af forskellig art. For at sikre at farligt affald bortskaffes korrekt er der i denne Side 6 af 96

7 vejledning beskrevet samtlige typer af farligt affald, som produceres p.t. på institutionen, tillige med en beskrivelse af, hvordan dette affald skal håndteres. Vejledningen skulle dermed kunne bidrage til at sikre at det farlige affald både håndteres på en arbejdsmiljømæssig sikker måde og bortskaffes på en miljømæssig forsvarlig måde. De typer af affald, der er omtalt i denne vejledning omfatter dels kemikalieaffald og dels såkaldt "specialaffald", der er en fælles betegnelse for flere typer af farligt affald, som af forskellige grunde skal håndteres anderledes end "almindeligt" kemikalieaffald. Kemikalieaffald, der skal bortskaffes som farligt affald via kommunekemi, opsamles på laboratoriet i egnede spande/slumpeflasker, hvorefter det afhentes (se afsnit om "Afhentning af farligt affald på afdelingerne") af personale i Teknisk sektion/driftafdeling, som sørger for korrekt pakning af affaldet. Det er vigtigt af hensyn til at undgå forkert pakning, at det kun er godkendte folk fra Teknisk sektion/driftafdelingen, der pakker flasker samt fast affald i tromler eller lignende. Det er derfor ikke tilladt for afdelingernes personale selv at foretage pakning af farligt affald i tromler m.m., der bortskaffes via kommunekemi. For at sikre at Teknisk sektion/driftafdelingen kan identificere kemikalieaffaldet, er det laboratoriernes ansvar at sørge for en korrekt mærkning af indholdet i spande/slumpeflasker. I det følgende er de forskellige typer af kemikalieaffald beskrevet tillige med den tilsvarende korrekte mærkning. Flydende affald bliver pakket og sendt af sted i affaldsflaskerne/un godkendte dunke. Derfor skal de flasker der stilles til affald være nogle der må smides ud, hvis dette ikke er tilfældet er det brugerens pligt at omhælde affaldet til nogle flasker der må smides ud. Et eksempel på sådanne et tilfældet kunne være, hvis der er brugt en 5 liter duran/pyrex flasker til spild fra HPLC. Her er det HPLC-brugeren der må hælde spildet om til andre beholdere der kan smides ud. I tilfælde, hvor affald ikke kan henføres til en af de beskrevne typer af affald, skal det i samarbejde med den affaldsansvarlige for deklarering af farligt affald konkret vurderes hvordan affaldet skal bortskaffes! (Der findes en oversigt over de personer, der er ansvarlige for håndtering af farligt affald i henholdsvis de enkelte afdelinger og for DMU Roskilde som helhed i punkt 3.4.8). Der står desuden en mappe hos teknisksektion/driftafdelingen og hos den daglige sikkerhedsleder, hvori de forskellige affaldsgrupper er beskrevet AFHENTNING AF FARLIGT AFFALD FRA AFDELINGERNE Teknisk sektion/driftafdelingen sørger for afhentning af farligt affald fra de tre afdelinger MAR, ATMI og MIMI to gange om ugen: tirsdag og torsdag formiddag. (toxrumsaffald i tidsrummet 10-12) Affaldet skal være korrekt emballeret (tillukket emballage) og mærket, samt være anbragt på et af de steder i afdelingen, der fungerer som opbevaringssted for farligt affald. Den person i afdelingen, som er ansvarlig for bortskaffelse af farligt affald, aftaler med Teknisk sektion/driftafdelingen, hvor affaldet vil være placeret ved afhentning. Steder, hvor farligt affald anbringes forud for afhentning er p.t.: ATMI: Ventileret skab i lokale D Side 7 af 96

8 MIMI/MAR: Ventileret skab i lokale B1.37, ventilleret skab i lokale B 2.35, lokale B 2.39, og lokale B 2.01/2.05. MIMI/ATMI: Ventileret skab i lokale C 1.13, ventileret skab i lokale C 2.09, ventileret skab i lokale C 2.13 og rullebord på gangen ud for toxrummene, dog væk fra direkte sollys Hvis det af særlige årsager i enkelte tilfælde er nødvendigt at få afhentet farligt affald på andet tidspunkt end i forbindelse med de to ugentlige afhentninger, skal dette aftales med Teknisk sektion BESKRIVELSE AF DE FORSKELLIGE TYPER FARLIGT AFFALD. I det følgende er de enkelte typer af farligt affald beskrevet nærmere tillige med angivelse af, hvordan affaldet skal emballeres og mærkes ved bortskaffelse fra laboratoriet. Der skelnes af praktiske årsager mellem kemikalieaffald og andre typer af farligt affald, her omtalt under den fælles betegnelse specialaffald. Kemikalieaffald. De etiketter, der skal bruges ved mærkningen af de forskellige typer af farligt affald er lavet med henblik på dels at sikre, at affald, der ikke må blandes, holdes adskilt ved den videre bortskaffelse væk fra DMU og dels at affaldet bliver deklareret i overensstemmelse med modtagerens (Kommunekemis) krav. Det betyder derfor også, at meget reaktive kemikalier (derivatiseringsreagenser, oxidationsmidler o.s.v.) om muligt helst skal inaktiveres inden bortskaffelse som affald. Hvis dette ikke er praktisk muligt, skal man henvende sig til den affaldsansvarlige og det må konkret vurderes, om affaldet alligevel kan indgå i vores almindelige typer af affald, eller om kemikaliet skal opsamles helt separat. Udover en mærkning, der placerer affaldet i en af vores affaldstyper, skal affald, der indeholder kræftfremkaldende stoffer, mærkes i overensstemmelse med Arbejdstilsynets krav så længe det håndteres internt i DMU. Denne mærkningspligt gælder kun, hvis indholdet i affaldet af kræftfremkaldende stoffer er større end 0,1 %. Da affaldet typisk opsamles lidt ad gangen i en beholder kan det være svært at vide, hvornår indholdet af kræftfremkaldende stoffer i blandingen er så stort, at beholderen skal mærkes. DMU har derfor besluttet, at affaldsbeholderen skal mærkes, når der til beholderen overføres kemikalierester, der er omfattet af krav til mærkning for kræft. Det vil sige, at den person der første gang overfører et kemikalie, der er mærket for kræftrisiko, skal sætte en speciel etiket på beholderen, uanset at efterfølgende overførsler af kemikalierester ville kunne medføre en fortynding af affaldet, således at mærkningskravet bortfalder. Fast affald. Der skelnes i praksis mellem flere forskellige typer af fast affald, som er beskrevet nedenfor. Papir, engangshandsker, kanyler, tom emballage, ituslået glas, glaspipetter, pipettespidser, rester af faste kemikalier. (Laboratorieaffald, gruppe H-6). Side 8 af 96

9 Materialer, der har været i kontakt med farlige kemikalier opsamles på laboratoriet i plasticposer placeret i plasticspande tydeligt mærket "Papir, engangshandsker m.m., gruppe H-6". Heri kan også opsamles kanylebokse med brugte kanyler. Brugte kanyler skal altid bortskaffes i godkendte kanylebokse. Fyldte plastic-poser lukkes til og mærkes med små etiketter med teksten "Laboratorieaffald, gruppe H-6". Skarpe eller spidse materialer, der har været i kontakt med farlige kemikalier opsamles på laboratoriet i plasticspande tydeligt mærket "Glasaffald, gruppe H-6". Heri kan også opsamles små rester af faste kemikalier. (Rester af flydende kemikalier bortskaffes som flydende affald i slumpeflasker). Fyldte plasticspande lukkes med tætsluttende låg forud for afhentning. Anbringes på pladsen for afhentning af farligt affald på laboratoriet. Ubrugte kemikalier. (Laboratorieaffald, gruppe Z-1). Resterende mængder af ubrugte kemikalier (f.eks. ønsket bortskaffet i forbindelse med oprydning eller fordi kemikalierne er blevet for gamle) bortskaffes i originalemballagen eller anden solid, tætlukket emballage med tydelig angivelse af indhold. Kemikalierne afhentes uden yderligere emballering, men samles af Teknisk sektion/driftafdelingen i plasticspande mærket "UBRUGTE KEMIKALIER". Hvis det i særlige tilfælde (f.eks. i forbindelse med en større oprydning) drejer sig om mange ubrugte kemikalier, skal afhentning på forhånd aftales med Teknisk sektion/driftafdelingen. Har man mange ubrugte kemikalier, man ønsker at komme af med, skal man pakke dem i en stor plasticspand, mærket UBRUGTE KEMIKALIER. Der skal desuden laves en liste over, hvad spanden indeholder. Listen skal følge spanden. Store glasflasker. Tomme glasbeholdere (1 liter og derover), der har indeholdt farlige kemikalier, skylles (hvis det skønnes nødvendigt) med egnet opløsningsmiddel efterfulgt af vand, og lukkes tæt med skruelåg forud for afhentning. Anbringes på pladsen for afhentning af farligt affald på laboratoriet. Flaskerne opbevares af Teknisk sektion/driftafdelingen, idet de, i det omfang det er muligt, genbruges som slumpeflasker til bortskaffelse af flydende farligt affald. Forurenet jord. Forurenet jord opsamles særskilt i egnet emballage, som derefter anbringes i plasticspand mærket "Forurenet jord", samt angivelse af typen af forurening. Den affaldssansvarlige kontaktes før anbringelse på pladsen for afhentning af farligt affald på laboratoriet. Kviksølvholdigt affald. (Affaldsgruppe K-1). Fast kviksølvholdigt affald (f.eks. ituslåede termometre eller kviksølvholdige batterier) emballeres hensigtsmæssigt før afhentning på laboratoriet og mærkes "Kviksølvholdigt affald". Anbringes på pladsen for afhentning af farligt affald på laboratoriet. Batterier. Batterier opsamles særskilt i passende emballage f.eks. plasticpose eller lign. Anbringes på pladsen for afhentning af farligt affald på laboratoriet. Det er ikke nødvendigt at differentiere mellem batterityper. Side 9 af 96

10 Etiketter, der skal benyttes ved mærkning af de forskellige typer af fast affald, er vist i figur 1. GRUPPE H-6 LABORATORIEAFFALD Figur 1. Små etiketter, der skal benyttes ved mærkning af plasticposer indeholdende forskellige slags fast laboratorieaffald. (6,5 cm x 3,5 cm). GRUPPE H-6 LABORATORIEAFFALD GRUPPE H-6 LABORATORIEAFFALD GRUPPE Z-1 LABORATORIEAFFALD Papir, engangshandsker, kanylebokse, tom emballage m.v. Ituslået glas, glaspipetter, pipettespidser, rester af faste kemikalier Ubrugte kemikalier Figur 1 (fortsat). Etiketter, der skal benyttes ved mærkning af de forskellige typer af fast affald. (virkeligt format er ca. 10,5 cm x 15 cm) Side 10 af 96

11 GRUPPE K-1 KVIKSØLVHOLDIGT- AFFALD Fast affald:ituslåede termometre m.v. FORURENET JORD Forurenet med NB! Husk at kontakte den affaldsansvarlige! Figur 1 (fortsat). Etiketter, der skal benyttes ved mærkning af de forskellige typer af fast affald. (virkeligt format er ca. 10,5 cm x 15 cm) Flydende affald. Ved opsamling af flydende affald skelnes mellem affald med indhold af organisk-kemiske stoffer og affald uden indhold af organisk-kemiske stoffer. Flydende organisk-kemisk affald. Flydende organisk-kemisk affald opsamles i glasbeholdere (f.eks. brugte 2½ liter opløsningsmiddelflasker) eller UN godkendte 5 liters plast dunke Flaskerne/dunkene må kun fyldes ¾ op, for at undgå at flaskerne/dunkene sprænger ved f.eks. ved store temperatur skift, hvor der kan være væske udvidelse. Fyldte, lukkede slumpeflasker anbringes på stedet for afhentning af farligt affald på laboratoriet. Teknisk sektion sørger for afhentning af slumpeflasker, forudsat disse mærkes som beskrevet nedenfor. De eksisterende typer af flydende organisk-kemisk affald er: Organisk affald, der ikke indeholder kviksølv og uden organisk bundet halogen eller svovl. (Affaldsgruppe H-1). Det er rester af opløsningsmidler (methanol, acetone, acetonitril, ethylacetat, ethanol, hexan, toluen, isooktan og isopropanol) Engangsglas med indhold af kemikalieholdige væsker. (Laboratorieaffald, gruppe H-1). Engangsglas med organiske opløsningsmidler (f.eks. analyseopløsninger) opsamles i tykke plasticposer eller UN godkendte dunke, som lukkes til og mærkes med små etiketter med teksten "Laboratorieaffald, gruppe H-1" samt med angivelse af navn på opløsningsmidlet. Småemballagerne skal være lukkede, så indholdet ikke kan trænge ud. Det er dog en god ide at anvende en spand til fx. opsamling af vials over en længere periode. Side 11 af 96

12 Anbringes på pladsen for afhentning af farligt affald på laboratoriet. Vandige phenol- og formalinopløsninger. (Affaldsgruppe H-5). Det er vandige phenolopløsninger, vandige formaldehydopløsninger, affald fra autosampler (ammoniumanalyse). Scintilationsvæske. (Laboratorieaffald, gruppe H-4). Engangsglas med opløsninger (scintillationsvæske: INSTA Gel Plus/Ultima Gold TM MV/Filter Count TM (NB! radioaktivitet < 6000 DPM/ml)) opsamles i tykke plasticposer (0,07mm) eller andet egnet emballage, som lukkes til og mærkes med små etiketter med teksten "Laboratorieaffald, gruppe H-4" samt med angivelse af navn på opløsningsmidlet (etiketter findes). Småemballagerne skal være lukkede, så indholdet ikke kan trænge ud. Det er dog en god ide at anvende en spand til fx. opsamling af vials over en længere periode. - Anbringes på pladsen for afhentning af farligt affald på laboratoriet. Organisk affald, der indeholder halogen eller svovl, men ikke kviksølv. (Affaldsgruppe B-1). (Husk kræftmærkat). Omfatter hovedsageligt opløsningsmidlet dichlormethan. Organisk affald, der indeholder kviksølv. (Affaldsgruppe K-2). (Husk eventuelt kræftmærkat) Kontakt affaldsansvarlig person! Engangsglas med medicinrester. (Laboratorieaffald, gruppe Z-2). Engangsglas med medicinrester opsamles i tykke plasticposer eller UN godkendte dunke, som lukkes til og mærkes med små etiketter med teksten "Laboratorieaffald, gruppe Z-2" samt med angivelse af navn på opløsningsmidlet. Småemballagerne skal være lukkede, så indholdet ikke kan trænge ud. Det er dog en god ide at anvende en spand til fx. opsamling af vials over en længere periode. Anbringes på pladsen for afhentning af farligt affald på laboratoriet. Figur 2. Små etiketter, der skal benyttes ved mærkning af plasticposer indeholdende forskellige slags fast laboratorieaffald m. væsker. (6,5 cm x 3,5 cm). GRUPPE H-1 LABORATORIEAFFALD Kemikalieholdige væsker Arten GRUPPE H-4 LABORATORIEAFFALD Scintilationsvæske Kemikalieholdige væsker GRUPPE Z-2 LABORATORIEAFFALD Medicin affald Kemikalieholdige væsker Arten Side 12 af 96

13 Etiketter, der skal benyttes til mærkning af slumpeflasker med flydende organisk-kemisk affald, er vist her: GRUPPE H-1 ORGANISK AFFALD Uden: Kviksølv og organisk bundet halogen eller svovl GRUPPE H-5 ORGANISK AFFALD Vandige phenol- og formalinopløsninger Husk gul kræftetikette! GRUPPE K-2 ORGANISK AFFALD NB! kontakt affaldsansvarlig! Med: Kviksølv GRUPPE B-1 ORGANISK AFFALD Dichlormethan Uden Kviksølv Med: organisk bundet halogen GRUPPE Z-1 LABORATORIEAFFALD Ubrugte kemikalier Figur 2 fortsat: Etiketter, der skal benyttes til mærkning af slumpeflasker med flydende organisk-kemisk affald, (virkeligt format er ca. 10,5 cm x 15 cm). Ubrugte kemikalier, flydende. (Laboratorieaffald, gruppe Z-1). Resterende mængder af ubrugte kemikalier som ikke kan bortskaffes efter ovenstående beskrivelser (f.eks. ønsket bortskaffet i forbindelse med oprydning eller fordi kemikalierne er blevet for gamle) bortskaffes i originalemballagen eller UN godkendt dunk mærket UBRUGTE KEMIKALIER med tydelig angivelse af indhold. Kemikalierne afhentes uden yderligere emballering, men samles af Teknisk sektion/driftafdelingen i plasttromler med vermakulite. Hvis det i særlige tilfælde (f.eks. i forbindelse med en større oprydning) drejer sig om mange ubrugte kemikalier, skal afhentning på forhånd aftales med Teknisk sektion/driftafdelingen. Side 13 af 96

14 Flydende uorganisk-kemisk affald. Mindre mængder af flydende uorganisk-kemisk affald, der ikke indeholder tungmetaller hældes i vasken under skylning med vand. Alt andet flydende uorganisk-affald opsamles. I tilfælde af tvivl hvorvidt affaldet må hældes i vasken, eller skal opsamles, bør affaldet opsamles. Den DMU ansvarlige for håndtering af farligt affald kan evt. kontaktes for konkret vejledning. Flydende uorganisk-kemisk affald opsamles som surt affald. Der skelnes mellem affald bestående af stærkt surt og svagt surt affald. Ved stærkt surt affald forstås affald indeholdende koncentreret mineralsyre fortyndet mindre end 5 gange. Forskellige typer af stærkt surt affald må ikke blandes, men skal opsamles separat. P.t. opsamles kun salpetersyre som stærkt surt affald. Stærkt surt affald opsamles i 5 liters UN godkendte plastdunke. Ved uorganisk affald som indeholder kviksølv, chrom eller cyanid kontaktes den affaldsansvarlige (se punkt 3.4.8). Teknisk sektion/driftafdelingen sørger for afhentning af slumpeflasker, forudsat disse mærkes som beskrevet nedenfor. De eksisterende typer af flydende uorganisk-kemisk affald er: Vandigt affald, fra analyse for nitrit, nitrat og PO4. (Affaldsgruppe H-7). Små mængder af sulfanilamid, naphthylethylendiamindihydrochlorid (NED) og lidt cadmium fra søjle (<1%) desuden fra PO4: Ammoniummolybdat, ascorbinsyre, kaliumantimontartrat, svovlsyre og kaliumphosphat. Stærkt surt, salpetersyreholdigt affald, der ikke indeholder kviksølv og flussyre. (Affaldsgruppe X-1). Salpetersyre>50%. Affald af denne type må ikke indeholde organisk-kemiske stoffer. Svagt surt, salpetersyreholdigt affald, der ikke indeholder kviksølv og flussyre. (Affaldsgruppe X-2). Salpetersyre<50%. Affald af denne type må ikke indeholde organisk-kemiske stoffer. Stærkt surt uorganisk affald, der ikke indeholder kviksølv, salpetersyre og flussyre. (Affaldsgruppe X-3). Denne affaldstype omfatter f.eks. uorganiske rester i fortyndet saltsyre (>20%), phosphorsyre (>20%), svovlsyre (>15%) og lignende fra analyser. Stærkt surt uorganisk affald, med flussyre. (Affaldsgruppe X-4). Side 14 af 96

15 Denne affaldstype indeholder vandige opløsninger af flussyre fra AAS (med højst 60% hydrogenflurid). Etiketter, der skal benyttes til mærkning af slumpeflasker med flydende uorganisk-kemisk affald er vist i figur 3. GRUPPE H-7 UORGANISK AFFALD NITRIT + NITRAT og PO4- analyse Sur opløsning Små mængder af sulfanilamid, naphthylethylendiamindihydrochlorid (NED) og lidt cadmium fra søjle (<1%) desuden fra PO4: Ammoniummolybdat, ascorbinsyre, kaliumantimontartrat, svovlsyre og kaliumphosphat. GRUPPE X-1 UORGANISK SYREAFFALD KUN TIL STÆRK SALPETERSYRE > 50% GRUPPE X-2 UORGANISK SYREAFFALD KUN TIL SVAG SALPETERSYRE < 50% Side 15 af 96

16 GRUPPE X-3 UORGANISK SYREAFFALD STÆRKT MINERALSURT >20% SALTSYRE >20% PHOSPHORSYRE >15% SVOVLSYRE GRUPPE X-4 UORGANISK SYREAFFALD STÆRKT MINERALSURT FLUSSYRE Med: < 60% hydrogenflurid Uden: Kviksølv, salpetersyre eller flussyre Figur 3: Etiketter, der skal benyttes til mærkning af slumpeflasker med flydende uorganiskkemisk affald. (virkeligt format er ca. 10,5 cm x 15 cm). CN-affald For cyanid affald gælder specielle regler, da det kan være reaktivt. Det må aldrig blandes med surt affald - ph skal holdes over 10. Det må ikke overstige 3% - ellers skal der fortyndes. Spørg affaldsansvarlig (se punkt 3.4.8). O-affald (reaktivt affald): NB! O-affald skal altid pakkes i plasttromle for sig selv. Kontakt altid affaldsansvarlig person! 1. Oxiderende stoffer (O1) er f.eks.: Borat og perborat Bromater og perbromater Chlorater og perchlorater Chromater og dichromater Hydrogenperoxid Hypochloriter (faste) Jodater og perjodater Manganater og permanganater Side 16 af 96

17 Mønje Nitrit- og nitratsalte Uorganiske peroxider 2. Organiske peroxider (O2) er f.eks.: Acetone-peroxid Acetylacetoneperoxid Cyclohexanonperoxid Dibenzoylperoxid Methylenketonperoxid 3. Stoffer der udvikler syredampe ved kontakt med vand (O3) er f.eks.: Aluminiumchlorid (vandfri) Chlorsulfonsyre Ferrichlorid (vandfri) Phosphoroxychlorid Siliciumtetrachlorid Svovldichlorid Thionylchlorid Titantetrachlorid 4. Stoffer der udvikler brandfarlige gasser ved kontakt med vand (O4) er f.eks.: Alkalimetaller Aluminium (pulver) Amider af metaller Carbider chlorsilaner Ferrosilicium Hydrider Lithiumaluminiumhydrid Phosphider Silicider Stoffer der reagerer yderst voldsomt med vand (O4) er f.eks.: Phosphorpentaoxid SPECIALAFFALD. Specialaffald er en fællesbetegnelse for en række forskellige typer af farligt affald, som bliver produceret i laboratorierne og som af forskellige grunde hver især ikke kan håndteres på samme måde som det øvrige kemiske affald. Det drejer sig om toxrums affald, radioaktivt affald og mikrobiologisk affald TOXRUMSAFFALD. Betegnelsen toxrumsaffald dækker alt affald, der opstår i forbindelse med prøveforberedelse m.m. i ATMI/MIMI s toxrum. Der skelnes mellem flydende og fast affald. Side 17 af 96

18 Dette affald skal som hovedregel bortskaffes som H og B affald, dog bortskaffes affald, der indeholder PAH-er, som Z-affald (se tidligere mærkater). GRUPPE Z-1 LABORATORIEAFFALD GRUPPE Z-1 LABORATORIEAFFALD Ubrugte kemikalier Ituslået glas, glaspipetter, pipettespidser, rester af faste kemikalier Figur 4. Etiketter, der skal benyttes især i Toxrum (etiketformat: 6,5 cm x 3,5 cm og 10,5 cm x 15 cm) MIKROBIOLOGISK AFFALD / BIOLOGISK AKTIVT AFFALD Ved biologisk aktivt affald forstås affald indeholdende levende mikroorganismer. Biologisk aktivt affald må ikke hældes i afløb/kloak. Biologisk aktivt affald og forurenet/brugt laboratorieudstyr skal bortskaffes enten som klinisk risikoaffald eller mikrobiologisk autoklaveaffald. Desuden skelnes imellem affald med og uden indhold af farlige kemiske stoffer, f.eks. medicinrester. Autoklaverbart mikrobiologisk affald uden indhold af farligt kemisk stof. Fast affald. Pakkes som klinisk risikoaffald,. Flydende affald. I laboratorierne skal autoklaverbart affald opsamles i lukkede stålspande mærket klasse 1 affald, og derefter transpoteres til autoklaverummet og autoklaveres. Denne affaldstype omfatter f.eks. kultur med gensplejsede bakterier, kulturer med bakterier og jord/vandprøver med bakterier, altså vaskbart laboratorieudstyr, der har været i kontakt med biologisk aktivt materiale.stålspanden autoklaveres. Efter autoklavering hældes indholdet ud i vasken glassene skylles og sættes til opvask. Side 18 af 96

19 Autoklaverbart mikrobiologisk affald med indhold af farligt kemisk stof. Fast affald. Pakkes som klinisk risikoaffald. Flydende affald. Affaldet autoklaveres ikke, men inaktiveres med rodalon inden sammenhældning med anden form for flydende affald. Opsamles derefter i slumpeflasker som beskrevet for farligt kemisk affald, d.v.s. afhængigt af om det farlige kemiske stof er organisk eller uorganisk kemisk stof. Beskrivelse af mærkning m.v., se afsnit om kemikalieaffald. Klinisk risikoaffald (fast affald). Klinisk risikoaffald opsamles i autoklaverummet (B. 2.39) i en speciel dobbelsæk, en plastsæk med en gul papirsæk udenom, mærket klinisk risikoaffald. Når sækken er fuld sendes den til forbrænding. I laboratorierne skal dette kliniske risikoaffald opsamles i plastposer, der forsegles og placeres i sækken med klinisk risikoaffald i autoklaverummet. Denne affaldstype omfatter bl.a. engangslaboratorieudstyr af plast og glas, herunder agarplader, der har været i kontakt med biologisk aktivt materialer, mikroorganismer på agarplader med PAH-forbindelser, andet fast affald med mikroorganismer og PAHforbindelser, inficerede kanyler i godkendt kanylebox RADIOAKTIVT AFFALD. Husk at det er vigtigt, at minimere mængden af radioaktivt affald, der sendes til Risø. Dog IKKE ved fortynding, men ved optimering af forsøgsdesign og ved at dele det i isotoplaboratorierne producerede affald i radioaktivt og ikke-radioaktivt affald. Ved radioaktivt affald forstås affald med en aktivitet > 6000 dpm/ml (0,1 MBq/l, flydende affald) eller > 6000 dpm/g (0,1 MBq/kg, fast affald). HUSK at hver isotop opsamles for sig. Intet radioaktivt affald opbevares på DMU. Alt radioaktivt affald fra DMU-Roskilde bortskaffes som beskrevet nedenfor til Risø's behandlingsstation via MAR (kontaktpersonen i MAR er p.t. Ingela Dahllöf/Winnie Martinsen) som sørger for - efter behov - at kontakte Risø i forbindelse med afhentning af affaldet. Det betyder, at når radioaktivt affald skal bortskaffes fra laboratoriet, skal den, der har produceret affaldet sørge for, at 1) MAR's kontaktperson informeres og 2) at affaldet mærkes korrekt og anbringes på MAR's opbevaringssted for radioaktivt affald (skab med sug i B0.39). Affaldet skal ledsages af oplysninger om mængde, type og aktivitet af isotop. Derudover anføres afsenderens navn og afdeling i DMU. Side 19 af 96

20 Der skelnes ved opsamling mellem flydende og fast radioaktivt affald. Etiketter der skal benyttes til mærkning af radioaktivt affald er vist i figur 5 side 21 Flydende radioaktivt affald. Af hensyn til Risø's videre forarbejdning af affaldet skelnes der ved opsamling af flydende radioaktivt affald mellem flere forskellige ting: A) hvilken radioaktiv isotop affaldet indeholder. Væskerne opsamles (om muligt hver isotop for sig) i brugte solvent glasflasker (kan fås ved henvendelse Teknisksektion/Driftafdeling) B) indhold eller ikke-indhold af organisk bundet halogen, C)vandigt eller ikke-vandigt affald. Væsker med > 1 % halogenindhold mærkes radioaktivt B-affald, organisk (B-2) eller vandigt (B-3) samt indhold (f.eks. radioaktivt organisk affald, B-2, 14 C-PCP). Affaldsflasken opbevares i stinkskab eller skab med sug indtil bortskaffelse. Væsker med < 1 % halogenindhold mærkes med radioaktivt H-affald, organisk (H-2) eller vandigt (H-3) samt med typen af isotop (f.eks. 3 H, 14 C). Husk kræftetiket ved indhold af f.eks. PAH). Opbevares i stinkskab eller skab med sug indtil bortskaffelse. Vials indeholdende scintillationsvæske opsamles som fast affald (se ovenfor). Inden flasken afleveres til Risø skal radioaktivitet per liter bestemmes og noteres på flasken. Ansvaret for dette ligger hos den affaldsproducerende person! Der må ikke være levende mikroorganismer blandt det radioaktive affald. Mikroorganismerne kan slås ihjel med en Rodalon-ethanol opløsning (1% Rodalon, 70% ethanol) og derefter behandles som radioaktivt affald. Prisen for behandling af flydende radioaktivt affald hos Risø afregnes per liter (20 kr./liter juni 1999 priser). Fast radioaktivt affald. Fast radioaktivt affald afregnes med Risø efter vægt. Brug derfor om muligt helst plast dunke til opsamling af f.eks. scintillationsholdige vials. Prisen for behandling af fast radioaktivt affald hos Risø er per juni kr./kg. Scintillationsvials opsamles i tætsluttende plastdunke og mærkes med mængde (kg), isotop og hvis muligt samlet aktivitet. Dunkene opbevares i B0.39 indtil videre bortskaffelse. Papir, handsker, glas o. lign. som vides at være eller mistænkes for at være forurenet med radioaktivt materiale opsamles i kraftige plastposer og opbevares i metal affaldsspande mærket radioaktivt fast affald. Aktiviteten i en pose må højst være 50 MBq for 14 C og 32 P. For 32 S og 3 H må aktiviteten ikke overstige 500 MBq per pose. Glasaffald skal selvfølgelig Side 20 af 96

Stinkskabe. Vejledning om arbejde i stinkskabe

Stinkskabe. Vejledning om arbejde i stinkskabe Stinkskabe Vejledning om arbejde i stinkskabe Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri Vester Søgade 12 1790

Læs mere

Arbejds- miljø- håndbog

Arbejds- miljø- håndbog Fællessekretariatet H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 33 77 33 77 Fax 33 77 33 70 www.bar-service.dk Arbejdsgiversekretariatet H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 33 77

Læs mere

Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier

Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier Bedemænd og ansatte i krematorier varetager en meget væsentlig samfundsmæssig opgave med at sikre et værdigt forløb i forbindelse med begravelse

Læs mere

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER 6/2014 Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER Indhold InDhold Side Indledning... 7 Del 1 Hvor finder du bly... 8 Hvorfor er bly farligt?...10 Hvordan optages bly?...10 Forundersøgelser...

Læs mere

VEJLEDNING OM LÆKAGESPORING MED Br-82

VEJLEDNING OM LÆKAGESPORING MED Br-82 VEJLEDNING OM LÆKAGESPORING MED Br-82 2007 Vejledning om lækagesporing med Br-82 Redaktion Statens Institut for Strålehygiejne Sundhedsstyrelsen Knapholm 7 2730 Herlev Emneord: lækagesporing, strålebeskyttelse,

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER 2012 Indholdsfortegenlse Forord 1 Indledning 2 Få overblik og et godt samarbejde om arbejdsmiljøet 3 Arbejdspladsvurderingen

Læs mere

Bedre arbejdsmiljø gennem systematisk vedligehold og ryddelighed. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Bedre arbejdsmiljø gennem systematisk vedligehold og ryddelighed. Industriens Branchearbejdsmiljøråd 5S Bedre arbejdsmiljø gennem systematisk vedligehold og ryddelighed Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters

Læs mere

Stoffer og materialer

Stoffer og materialer Stoffer og materialer Gode råd og værktøjer, som kan anvendes i forbindelse med omgangen med kemiske produkter og stoffer Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien 1 Vejledningen er udarbejdet af Træets Arbejdsgivere,

Læs mere

Sikkerhed ved e-post og Internet. hacking og virus

Sikkerhed ved e-post og Internet. hacking og virus Sikkerhed ved e-post og Internet hacking og virus IT-Sikkerhedsrådet Marts 2001 Sikkerhed ved e-post og Internet hacking og virus Publikationen kan rekvireres gratis så længe lager haves ved henvendelse

Læs mere

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING B LY V EJ LE D N IN G VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING DANSK ASBESTFORENING 2012 WWW.ASBEST.DK 2 FORORD Det miljø- og sundhedsskadelige stof bly er udbredt forekommende i danske bygninger.

Læs mere

- en vejledning om introduktion og instruktion af nye medarbejdere

- en vejledning om introduktion og instruktion af nye medarbejdere Industriens Branchearbejdsmiljøråd Fællessekretariatet Postboks 7777 1790 København V www.i-bar.dk E-mail: ibar@ibar.dk Telefon: 70 23 15 43 Introduktion til støberibranchen - en vejledning om introduktion

Læs mere

Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring

Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring Side 2 Side 3 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 2 Indledning... 5 3 Smitterisiko og spredning af infektionssygdomme i forbindelse

Læs mere

MSE A/S ARBEJDSPLADSBESKRIVELSE

MSE A/S ARBEJDSPLADSBESKRIVELSE ARBEJDSPLADSBESKRIVELSE Arbejdspladsbeskrivelse Indhold Arbejdspladsbeskrivelse... 1 Personlige værnemidler... 5 Krav til værnemidler... 5 Udlevering, betaling, vedligehold og ejerskab... 5 Arbejdsgiveren

Læs mere

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD Ejendomskontor Damgården 10 2620 Albertslund Administration Kanalens Kvarter 66 2620 Albertslund Telefon: 43 64 56 86 nord@alb-bolig.dk www.alb-bolig.dk

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Arbejdsmiljøorganisation... 2 3.

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v.

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Afsnit I Indledning Regler om egenkontrol Regler om egenkontrol findes i forordning om fødevarehygiejne 1 i daglig tale kaldet hygiejneforordningen,

Læs mere

-Et idékatalog til procesindustrien

-Et idékatalog til procesindustrien Ulykkesforebyggelse gennem ændring af holdninger og adfærd -Et idékatalog til procesindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40

Læs mere

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Sundere rengøringsjob Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Indholdsfortegnelse Forord... 3 Velkomst... 4 Oplæring, instruktion og uddannelse... 6 Rengøringsmetoder... 10 Rengøringsprodukter...

Læs mere

Arbejdsmiljøet kan smages i sovsen

Arbejdsmiljøet kan smages i sovsen TEMA Storkøkken Arbejdsmiljøet kan smages i sovsen En vejledning om arbejdsmiljø i de store køkkener Ord og forkortelser Følgende definitioner og begreber bruges ofte i vejledningen: Faste arbejdspladser:

Læs mere

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 EN303-5 2012 Klasse 5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk INDHOLDS FORTEGNELSE:

Læs mere

Limning. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Limning. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Limning Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, som er arbejdsmarkedets part i industriens

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Fødevarestyrelsen Juni 2009 Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Indholdsfortegnelse Afsnit I 4 Indledning 4 Ikrafttræden 4 Definitioner 4 Undtaget

Læs mere

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros FORORD Denne håndbog er skrevet til alle, der arbejder inden for transportområdet. Bogen handler om dine arbejdsforhold,

Læs mere

Miljøkortlægning i storkøkkener

Miljøkortlægning i storkøkkener Miljøkortlægning i storkøkkener erfaringer og resultater fra 14 mindre institutionskøkkener Redigeret af Mette Elsig og Tine Skriver StorKøkkenCentret Fødevaredirektoratet Miljøkortlægning i storkøkkener

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord

Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for skovbruget Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af repræsentanter fra arbejdsmarkedets

Læs mere

Sikkerhedshåndbog for Skovbruget. Branchearbejdsmiljørådet jord til bord

Sikkerhedshåndbog for Skovbruget. Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for skovbruget Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af repræsentanter

Læs mere

ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE

ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE Forord 1 Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne arbejdsmiljøhåndbog give et redskab til sikkerhedsorganisationen i zoologiske haver,

Læs mere