Direktiv 98/34/EF: et instrument til samarbejde mellem institutioner og virksomheder for at sikre, at det indre marked fungerer gnidningsløst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Direktiv 98/34/EF: et instrument til samarbejde mellem institutioner og virksomheder for at sikre, at det indre marked fungerer gnidningsløst"

Transkript

1 ERHVERVSPOLITIK Direktiv 98/34/EF: et instrument til samarbejde mellem institutioner og virksomheder for at sikre, at det indre marked fungerer gnidningsløst En vejledning i proceduren for indberetning af oplysninger vedrørende tekniske standarder og forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester Europa-Kommissionen

2

3 Direktiv 98/34/EF: et instrument til samarbejde mellem institutioner og virksomheder for at sikre, at det indre marked fungerer gnidningsløst En vejledning i proceduren for indberetning af oplysninger vedrørende tekniske standarder og forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester Europa-Kommissionen 1

4 Europe Direct er en service, der har til formål at hjælpe med at besvare Deres spørgsmål om Den Europæiske Union Frikaldsnummer (*): ( * ) Nogle mobiloperatører tillader ikke opkald til numre eller tager betaling for sådanne opkald. Yderligere oplysninger om EU fås på internet via Europa-serveren (http://europa.eu.int) Bibliografiske data findes bagest i denne publikation Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 2005 ISBN De Europæiske Fællesskaber, 2005 Eftertryk tilladt med kildeangivelse Printed in Italy TRYKT PÅ IKKE-KLORBLEGET PAPIR

5 Indholdsfortegnelse Indledning Direktiv 98/34/EF, et instrument for åbenhed i det indre markeds tjeneste 10 Kapitel I Direktivets dækningsområde Definitioner (Artikel 1) 16 produkt 16 tjeneste 16 teknisk specifikation 17 andet krav 18 forskrift vedrørende tjenester 19 standard 20 standardiseringsprogram 22 udkast til standard 23 europæisk standardiseringsorgan 23 nationalt standardiseringsorgan 27 teknisk forskrift 28 udkast til teknisk forskrift 31 Kapitel II Informationsprocedure for standarder 34 Underretning af Kommissionen og standardiseringsorganer om nye emner i de nationale standardiseringsprogrammer (artikel 2) 34 Meddelelse om udkast til standarder til europæiske og nationale standardiseringsorganer samt Kommissionen (artikel 3) 36 Foranstaltninger, som medlemsstaterne har ansvar for (artikel 4) 37 Medlemsstaternes forpligtelse til at sikre, at der ikke opstilles hindringer for teknisk harmonisering på europæisk plan (artikel 7) 39 3

6 Kapitel III Procedure for tekniske forskrifter 42 Meddelelse og formidling af oplysninger om udkast til tekniske forskrifter og reaktionsmuligheder for Kommissionen og medlemsstaterne (artikel 8) 42 Første stadium: informationsforpligtelsen 43 a) Medlemsstaternes forpligtelser 1. Generelt Specifikke tilfælde 44 b) Kommissionens forpligtelser 46 Andet stadium: Kommissionens og medlemsstaternes reaktionsmuligheder Faser (kommentarer, udførlige udtalelser og blokering ) 47 Forpligtelse til at overholde status quo-perioderne (artikel 9) 48 Undtagelser fra forpligtelsen til at notificere eller overholde status quo-perioder (artikel 10) 52 Kapitel IV Det stående udvalg (artikel 5-6) Generelle beføjelser Særlige beføjelser under proceduren for tekniske forskrifter Særlige beføjelser under proceduren for standarder. 60 Kapitel V Direktivets anvendelse 64 Rapporter og statistikker (artikel 11) 64 Henvisning til direktivet på tidspunktet for vedtagelsen af en teknisk forskrift (artikel 12) 64 Tidsplan og anvendelsesmetoder 65 Kapitel VI Borgernes og erhvervslivets adgang til information og retsmidler Information, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende, C-serien Andre informationskilder Ikke-anmeldte tekniske forskrifters uanvendelighed 69 Konklusion 72 4

7 Udvalgt bibliografi 76 Bilag 82 Bilag 1 Kontaktpunkter i Kommissionen og medlemsstaterne vedrørende aspektet tekniske forskrifter i direktivet 82 Bilag 2 Kontaktpunkter vedrørende aspektet standarder i direktivet (Kommissionen samt europæiske standardiseringsorganer og nationale standardiseringsorganer) 84 5

8

9 Forord I 2000 lancerede Den Europæiske Union Lissabon-strategien - en ambitiøs reformdagsorden, der sigtede mod at gøre EU til den mest konkurrencedygtige og dynamiske videnbaserede økonomi i verden inden Halvvejs, i 2005, foreslog Kommissionen en ny indfaldsvinkel til denne strategi, hvor der fokuseres på vækst og beskæftigelse. Kommissionen så en forbedring af EU-lovgivningen og den nationale lovgivning med henblik på at sikre, at det indre marked fungerer gnidningsløst, som en central udfordring i denne henseende. En af de vanskeligste og samtidig vigtigste opgaver i forbindelse med forvaltningen af det indre marked består i at forhindre, at der indføres tekniske forskrifter og standarder på nationalt plan, der skaber nye handelshindringer. Tyve år efter dets ikrafttræden har direktivet om informationsprocedurer (direktiv 83/189/EØF, kodificeret ved direktiv 98/34/EF), vist sig at være et vigtigt instrument for det indre marked. Ordningen, der indførtes ved det oprindelige direktiv 83/189/ EØF, er baseret på en aftale mellem medlemsstaterne om at underrette og høre hinanden og Kommissionen, inden de indfører tekniske forskrifter, og ændre deres udkast, hvis dette viser sig at være nødvendigt. Gennem åbenhed og udveksling af oplysninger allerede ved udformningen af forslagene til lovgivning er medlemsstaterne blevet enige om at forhindre, at der opstår nye hindringer for det indre marked. Man indførte derfor en undersøgelsesprocedure forud for vedtagelsen for alle udkast til tekniske forskrifter og standarder vedrørende produkter, og denne er gradvis blevet udvidet. Kommissionen, medlemsstaterne, erhvervslivet og enkeltpersoner har nu frit indblik i de tekniske aktiviteter, hvilket giver dem mulighed for at fjerne årsagerne til enhver hindring for varernes frie bevægelighed. Gennem de forgangne 20 år er direktivets dækningsområde gradvis blevet udvidet til at omfatte alle produkter fra industri, landbrug og fiskeri. Med direktiv 98/48/EF blev systemet udvidet til også at omfatte informationssamfundets tjenester, idet man følte, at der var behov for en mekanisme til overvågning af dette nye område i hastig udvikling og samtidig give såvel de erhvervsdrivende som medlemsstaterne størst mulig frihed til at forebygge hindringer af den teknologiske udvikling inden for denne sektor. Proceduren bidrager til anvendelsen af subsidiaritetsprincippet, både ved at skabe mulighed for forbedringer af den nationale lovgivning og ved at identificere områder, hvor der virkelig er behov for harmonisering. Beslutningsprocessen kan således gennemføres på det mest hensigtsmæssige niveau og give mulighed for en decentralisering, der sikrer mangfoldigheden blandt politiske, kulturelle og regionale traditioner. Direktivet har givet indblik i nationale lovgivningsinitiativer, ført til oprettelsen af et forum for konkrete diskussioner, banet vejen for en fælles indsats med det formål at styrke det indre marked og har for nylig bidraget til indførelsen af det udvidede indre marked bestående af 25 medlemsstater. Desuden er mekanismen et værktøj, der sikrer en bedre regulering, idet de forskellige kompetente myndigheder, både på fællesskabsplan og på nationalt plan, kan foregribe problemerne og dermed undgå bekostelige og kontroversielle overtrædelsesprocedurer, som først kan iværksættes efterfølgende. Udveksling og indsamling af information er også en effektiv metode til sikring af, at bedste praksis på nationalt plan bliver videreformidlet og benyttet som model for andre reguleringsinitiativer. Efter en rapport fra Kommissionen fra 2002, hvori man analyserer hindringer for friheden til at levere tjenester og den frie etableringsret på det indre marked 1, arbejder Kommissionens tjenestegrene på en mulig udvidelse af direktiv 98/34, så det 1 KOM(2002)

10 kommer til at omfatte andre tjenester end informationssamfundets tjenester. Såvel erhvervslivet som Kommissionen og medlemsstaterne er involveret i informationsproceduren. Ud over muligheden for at gennemgå lovgivningen i deres egne lande får virksomhederne i medlemsstaterne mulighed for at gennemgå forslag til lovgivning i lande, som de eksporterer til eller ønsker at eksportere til, eller hvor de leverer eller ønsker at levere informationssamfundets tjenester. De kan således planlægge en tilpasning af deres produkter eller tjenester til de nye krav. De kan ligeledes identificere protektionistiske elementer i forslagene og foranledige dem fjernet. For at kunne drage fuld nytte af systemet skal erhvervslivet derfor vide, hvordan det fungerer, og hvordan det får adgang til de anmeldte tekster. Dette kan ske gennem et besøg i vores offentlige database på følgende adresse: comm/enterprise/tris. Denne brochure er et ud af en række initiativer fra Kommissionens side, der har til formål at bringe fællesskabslovgivningen tættere på brugerne. Det er mit håb, at denne publikation vil bidrage til at lette den informationsudveksling og dialog og det samarbejde, der danner grundlag for en ny fællesskabskultur. Sabine Lecrenier Kontorchef Generaldirektoratet for Erhvervspolitik 8

11 Indledning Direktiv 98/34/EF, et instrument for åbenhed i det indre markeds tjeneste

12 Indledning: Direktiv 98/34/EF, et instrument for åbenhed i det indre markeds tjeneste Først i 1980 erne lancerede Kommissionen med udgangspunkt i den såkaldte Cassis de Dijon -dom fra Domstolen en ny politik med henblik på at gennemføre det indre marked ud fra tre grundprincipper: Medlemsstaterne skal acceptere produkter, der er fremstillet i henhold til lovgivningen i resten af Fællesskabet ( gensidig anerkendelse ); Harmoniseringen begrænses til væsentlige økonomiske sektorer, navnlig sundhed, sikkerhed og miljø; Overvågning af nationale bestemmelser baseret på forebyggelse. Siden 1984 har der i henhold til direktiv 83/189/EØF 2, som efter kodificering senere blev til direktiv 98/34/EF 3, været fastlagt en forebyggelsesmekanisme, hvis dækningsområde gradvist er blevet udvidet. I dag har Den Europæiske Unions medlemsstater pligt til at give Kommissionen og de øvrige medlemsstater meddelelse om alle tekniske forskrifter vedrørende produkter og informationssamfundets tjenester, før de indføres i national lovgivning. Princippet var revolutionerende på daværende tidspunkt og er det fortsat - i en sådan grad, at Kommissionen er i færd med at undersøge, om det kan udvides til andre områder. Informationsudvekslingen sker i henhold til en todelt procedure, hvor direktivet opdeles i to adskilte dele, der supplerer hinanden. Første del vedrører proceduren for fremsendelse af information om nye nationale initiativer, der efter planen skal føre til udarbejdelse af nationale standarder, mellem nationale standardiseringsorganer, europæiske standardiseringsorganer, CEN (Den Europæiske Standardiseringsorganisation), CENELEC (Den Europæiske Komité for Elektroteknisk Standardisering) og ETSI (Det Europæiske Standardiseringsinstitut for Telekommunikation) samt Europa-Kommissionen. Kommissionen har givet de europæiske standardiseringsorganer ansvaret for at gennemføre proceduren gennem en årlig kontrakt. Anden del af direktivet er rettet til medlemsstaterne, som har accepteret at deltage i et gensidigt system for gennemsigtighed og overvågning på reguleringsområdet. Initiativet var nyskabende på flere måder: Systemet er forebyggende: Der udveksles oplysninger, når de tekniske forskrifter vedrørende produkter eller forskrifter om informationssamfundets tjenester endnu er på forslagsstadiet og kan ændres med henblik på at sikre overholdelsen af principperne for det indre marked. Det er ikke kun Kommissionen, der kan gennemgå og overvåge teksterne gennem brug af status quo-perioder, men også alle medlemsstaterne. Disse har erkendt fordelene ved en procedure, der giver mulighed for gensidig indflydelse på deres respektive lovgivningsprocesser. I selve traktaten gives medlemsstaterne kun mulighed for efterfølgende overvågning gennem brug af de mere besværlige overtrædelsesprocedurer, der sjældent anvendes medlemsstater imellem. Systemet gør det også muligt at lægge forslag til national lovgivning på is i en vis periode for at lette drøftelserne om de pågældende spørgsmål på fællesskabsplan i lyset af harmoniseringsinitiativer. Ved hjælp af denne observation af 2 Direktiv af 28. marts EFT L 109, , s Direktiv af 22. juni EFT L 204, , s

13 lovgivningen bliver det også lettere at identificere de reelle behov for harmonisering. Systemet kom kun langsomt i gang, men er nu kommet op i fart og har givet Kommissionen, medlemsstaterne og virksomhederne et indblik i de nationale myndigheders og standardiseringsorganers aktiviteter på det tekniske område (bestemmelser vedrørende produkters sammensætning, mærkning, navngivning, prøvning osv. samt bestemmelser vedrørende produkternes livscyklus frem til bortskaffelsen). Direktivets dækningsområde er gradvist blevet udvidet, så det nu omfatter alle landbrugs- og industriprodukter, og der tages hensyn til et stadigt stigende antal bestemmelser, navnlig for at forhindre foranstaltninger, der indirekte kræver overholdelse af tekniske specifikationer, i at smutte gennem nettet. I 1998 blev proceduren gennem direktiv 98/48/EF udvidet til også at omfatte informationssamfundets tjenester. 4 Direktivets geografiske dækningsområde blev også gradvist udvidet. Direktiv 98/34/EF, som allerede er blevet anvendt delvist i EFTA-landene siden 1990, 5 er ligeledes delvis blev udvidet til at omfatte Tyrkiet i henhold til associeringsaftalen med Tyrkiet 6. Direktivet har også fungeret som model for en konvention vedtaget af Europarådet 7.Anvendelsen af informationsproceduren har givet anledning nye former for praksis. Der har udviklet sig en hel filosofi for informationsudveksling, dialog og samarbejde mellem medlemsstaterne. Mekanismen har også vist sig at være et fantastisk værktøj til benchmarking, som giver medlemsstaterne mulighed for at udnytte deres partneres idéer til at løse fælles problemer vedrørende tekniske forskrifter, navnlig inden for sektorer, der først er blevet reguleret for nylig såsom gmo er, domænenavne og genterapi. Kommissionen anvender desuden direktiv 98/34/EF som undervisningsmateriale med henblik på at justere medlemsstaternes lovgivningsstil. Ved hjælp af dette instrument lykkes det ikke blot Kommissionen at fjerne bestemmelser, der strider mod fællesskabslovgivningen, men det bidrager ligeledes til udformning af bestemmelser, der skal medtages i den nationale lovgivning for at sikre, at de erhvervsdrivende informeres fuldt ud om deres rettigheder, og giver mulighed for den praktiske anvendelse af princippet om gensidig anerkendelse, der er indeholdt i De Europæiske Fællesskabers Domstols fortolkning af traktatens artikel 28 ff. I henhold til dette princip skal de enkelte medlemsstater acceptere, at alle produkter, der lovligt fremstilles eller markedsføres i en anden medlemsstat, kan sælges på deres område på betingelse af, at produkterne sikrer et beskyttelsesniveau, der er i overensstemmelse med medlemsstatens legitime interesser vedrørende sikkerhed og sundhed. Følgen af denne accept af produkter fra resten af Fællesskabet - som gennem aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde udvides til 4 Direktiv 83/189/EØF blev navnlig ændret ved Rådets direktiv 88/182/EØF af 22. marts 1988 (EFT L 81, , s. 75) og ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/10/EF af 23. marts 1994 (EFT L 100, , s. 30). Direktiv 98/34/EF af 22. juni 1998 kodificerede direktiv 83/189/EØF og alle efterfølgende ændringer heraf, mens direktiv 98/34/EF blev ændret ved 98/48/EF af 20. juli Aftalen mellem medlemsstaterne i EFTA og EØF om en procedure for udveksling af informationer om tekniske forskrifter trådte i kraft i november Aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, der trådte i kraft den 1. januar 1994, omfatter ligeledes direktiv 83/189/EØF med de nødvendige tilpasninger. Selv om Schweiz ikke har underskrevet denne aftale, anvender dette land fortsat proceduren for udveksling af information. 6 Aftale om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Tyrkiet (EFT C Bind 16 nr. C 113, , engelsk version) og afgørelse nr. 1/95 truffet af Associeringsrådet EF-Tyrkiet af 22. december 1995 om iværksættelse af slutfasen af toldunionen (EFT L 39, , s. 1). 7 Europarådets konvention nr. 180 om information og juridisk samarbejde vedrørende informationssamfundets tjenester. 11

14 produkter fra de EFTA-lande, der har underskrevet aftalen 8 - er gensidig anerkendelse af bestemmelserne vedrørende udformning, fremstilling og prøvning af produkter samt de anvendte procedurer for overensstemmelsesvurderinger. Medlemsstaterne og Kommissionen underrettes om disse bestemmelser gennem proceduren for informationsudveksling i henhold til direktiv 98/34/EF. Desuden fortolkes bestemmelserne i afgørelse nr. 1/95 i overensstemmelse med de relevante afgørelser fra De Europæiske Fællesskabers Domstol vedrørende EF-traktatens bestemmelser, navnlig artikel 28-30, med hensyn til deres indførelse og anvendelse på produkter, der er omfattet af toldunionen. Afgørelsen er truffet af Associeringsrådet EF-Tyrkiet den 22. december 1995 om iværksættelse af slutfasen af toldunionen 9, som giver mulighed for at afskaffe kvantitative restriktioner eller foranstaltninger med tilsvarende virkning mellem EU og Tyrkiet. Gennem udvidelsen af informationsprocedurens dækningsområde til bestemmelserne vedrørende informationssamfundets tjenester har direktiv 98/34/EF siden august 1999 forebygget indførelsen af nye hindringer for den frie etableringsret og fri bevægelighed for informationssamfundets tjenester gennem en mekanisme til analyse af, hvorvidt nye nationale lovgivningsbestemmelser på dette område er i overensstemmelse med EF-traktatens artikel 43 og 49. I henhold til retspraksis ved De Europæiske Fællesskabers Domstol kræves det i artikel 43 og 49 i traktaten, at restriktioner skal fjernes, dvs. alle foranstaltninger, der kan begrænse eller gøre udøvelsen af [sådanne] friheder mindre attraktiv (etableringsfrihed og frihed til at udbyde tjenester) 10. For at kunne anerkendes som en undtagelse fra de grundlæggende friheder på det indre marked på et ikke-harmoniseret område skal en national restriktion i henhold til denne retspraksis være i overensstemmelse med principperne om ikkediskriminering, nødvendighed og proportionalitet. 11 Navnlig hvad angår friheden til at udbyde tjenester, betyder dette følgende: Nationale bestemmelser, der ikke tager hensyn til krav, som en erhvervsdrivende allerede opfylder i den medlemsstat, hvor vedkommende er etableret, og hvorfra vedkommende udbyder sine tjenester 12, må anses for en uforholdsmæssig restriktion og således være ulovlige i henhold til fællesskabsretten, når den pågældende tjeneste, som det ofte er tilfældet for informationssamfundets tjenester, leveres, uden at udbyderen nødvendigvis behøver at opholde sig på den medlemsstats område, hvor tjenesten leveres. 13 Ved gennemgangen af de nationale forslag til bestemmelser vedrørende informationssamfundets tjenester har Kommissionens overordnede målsætning derfor været f.eks. idet den er baseret på Domstolens Sagslovgivning at modsætte sig ethvert nationalt lovgivningsforslag, der har til formål at indføre generelle, eksterritoriale juridiske ordninger, hvor der ikke skelnes mellem erhvervsdrivende, der er hjemmehørende i den anmeldende medlemsstat, og erhvervsdrivende, der ønsker at 8 Det skal påpeges, at de relevante bestemmelser i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde kun vedrører produkter med oprindelse i de kontraherende parter og dermed ikke produkter, der blot markedsføres der. 9 EFT L 35, , s Sag C-439/99 Kommissionen mod Italien - Messer, udstillinger og markeder [2002] Sml. I Sag C-76/90 Dennemeyer [1991] Sml. I-4221; Sag C-369/96 Arblade [1999] Sml. I-8453 og Sag C-55/94 Gebhard [1995] Sml. I Se Arblade -dommen, som citeres ovenfor, fodnote Jf. Dennemeyer -dommen, som citeres ovenfor, fodnote

15 levere tjenester i en sådan medlemsstat uden at være hjemmehørende der. Kommissionen har også sørget for, at planlagte nationale bestemmelser ikke medfører unødvendige eller uforholdsmæssige juridiske eller administrative udgifter for de erhvervsdrivende og eventuelt for brugerne idet den er baseret på Domstolens Sagslovgivning. For at sikre en effektiv gennemførelse af direktivet skal alle aktører - nationale myndigheder, standardiseringsorganer og erhvervsdrivende i Den Europæiske Union - have en grundig forståelse af direktivets bestemmelser og således være fuldstændig klar over deres rettigheder og forpligtelser. Dette er så meget desto vigtigere, siden Domstolen i april 1996 fastslog princippet om, at manglende overholdelse af informationspligten betyder, at de pågældende tekniske forskrifter ikke finder anvendelse og dermed ikke kan håndhæves over for enkeltpersoner. 14 Formålet med denne brochure er at informere alle aktører - og navnlig europæiske producenter og udbydere af informationssamfundets tjenester - om formålet med, indholdet af og dækningsområdet for et nøgleinstrument for fællesskabslovgivningen, der sigter mod at afskaffe årsagen til tekniske hindringer for varernes fri bevægelighed, fri etableringsret og frihed til at udbyde informationssamfundets tjenester på det indre marked. 14 Sag C-194/94 CIA Security [1996] Sml. I

16

17 Kapitel I Direktivets dækningsområde

18 Kapitel I: Direktivets dækningsområde I artikel 1 defineres betydningen af en række centrale begreber, som anvendes i direktivets bestemmelser. Denne terminologiske og semantiske præcisering er vigtig for forståelsen af teksten og udgør samtidig en definition af direktivets dækningsområde. I dette direktiv forstås ved: Direktivets dækningsområde Artikel 1 1) produkt : alle produkter, der fremstilles industrielt, og alle landbrugsprodukter, herunder også fiskeriprodukter; Dækningsområdet for den oprindelige udgave af direktivet (dvs. 83/189/EØF) omfattede ikke kosmetiske midler i den i direktiv 76/768/EØF 15 anvendte betydning, lægemidler i den i direktiv 65/65/EØF 16 anvendte betydning, produkter beregnet til konsum og dyrefoder samt landbrugsvarer. 17 Direktivets dækningsområde er blevet udvidet, da den praktiske anvendelse af informationsproceduren viste, at talrige nationale forskrifter og standarder, der betød hindringer for samhandelen inden for Fællesskabet, ikke var blevet overvåget af Kommissionen og medlemsstaterne, fordi nogle produkter ikke var omfattet. Med henblik på at præcisere den meget brede definition, der anvendes i dag, er det værd at erindre om, at Domstolen medtog følgende under bestemmelserne vedrørende fri bevægelighed for varer i henhold til artikel 28 i traktaten: produkter, der kan vurderes i beløb, og som dermed kan danne grundlag for kommercielle transaktioner. 18 I denne forbindelse fastslog Domstolen, at affald, uanset om det kan genanvendes eller ej, skal betragtes som et produkt, hvis bevægelighed i princippet ikke bør forhindres. 19 Det vil være hensigtsmæssigt at tage højde for dette ved fastlæggelsen af direktivets dækningsområde. 2) tjeneste : enhver tjeneste i informationssamfundet, dvs. enhver tjeneste, der normalt ydes mod betaling, og som teleformidles ad elektronisk vej på individuel anmodning fra en tjenestemodtager. Med henblik på denne definition forstås ved - teleformidling : at en tjeneste ydes, uden at parterne er til stede samtidig - ad elektronisk vej : at en tjeneste fra afsendelsesstedet sendes og på bestemmelsesstedet modtages ved hjælp af elektronisk databehandlingsudstyr (herunder digital komprimering) og datalagringsudstyr, og som udelukkende sendes, rutes og modtages via tråd, radio, optiske midler eller andre elektromagnetiske midler - på individuel anmodning fra en tjenestemodtager : at en tjeneste ydes ved transmission af data på individuel anmodning. En vejledende liste over tjenester, der ikke er omfattet af denne definition, findes i bilag V. Direktivet gælder ikke tjenester i forbindelse med - radiospredning 15 EFT L 262 af , s Ophævet ved direktiv 2001/83/EF af 6. november 2001 om oprettelse af en fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler. EFT L 311, , s I henhold til betydningen i den tidligere artikel 38, stk. 1, i traktaten (i dag artikel 33, stk. 1, i traktaten). 18 Sag 7/68 Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Republikken Italien [1968] Sml Sag 2/90 Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Kongeriget Belgien [1992] Sml. I

19 - tv-radiospredning som omhandlet i artikel 1, litra a), i direktiv 89/552/EØF. Det skal understreges, at medtagelsen af informationssamfundets tjenester udgør en meget væsentlig udvidelse af direktivets dækningsområde, så det er på højde med de seneste udviklingstendenser inden for den internationale samhandel. Når man skal afgøre, hvorvidt en aktivitet er omfattet af definitionen af informationssamfundets tjenester, må man først kontrollere, hvorvidt den pågældende aktivitet udgør en tjeneste i henhold til fællesskabsretten. I henhold til retspraksis ved Domstolen er tjenester en tjeneste, der normalt leveres mod betaling. Domstolen fastslog, at det væsentlige kendetegn ved betalingen [findes] i det forhold, at den udgør det økonomiske modstykke til tjenesteydelsen. 20 Et sådant kendetegn gør sig ikke gældende for de aktiviteter, som staten udfører uden beregning inden for rammerne af sine opgaver, navnlig på det sociale, kulturelle, uddannelsesmæssige og retlige område. Dernæst er det nødvendigt at kontrollere, hvorvidt tjenesten i henhold til direktivets definition er en af informationssamfundets tjenester. I henhold til direktivets artikel 1, stk. 2, er informationssamfundets tjenester tjenester, der: teleformidles, ad elektronisk vej og på individuel anmodning fra en tjenestemodtager. Begrebet teleformidles vedrører situationer, hvor tjenesten leveres ved hjælp af teknikker til telekommunikation, og som derfor er kendetegnet ved, at parterne (dvs. tjenesteudbyderen og modtageren) ikke er fysisk til stede på samme tid. Udtrykket ad elektronisk vej betyder tjenester, hvis bestanddele afsendes, overføres og modtages inden for et elektronisk netværk. Tjenesten skal overføres fra startpunktet til modtagelsespunktet ved hjælp af elektronisk (behandling og lagring) udstyr og ved hjælp af telekommunikation. Endelig skal tjenesten leveres ved dataoverførsel på individuel anmodning. Dette udgør det element af interaktivitet, som kendetegner informationssamfundets tjenester, og adskiller dem fra andre tjenester, der afsendes, uden at der er behov for en forespørgsel fra modtageren. Derfor specificeres det i artikel 1, at direktivet ikke finder anvendelse på tv-radiospredning som omhandlet af direktiv 89/552/EØF 21 (ændret ved direktiv 97/36/EF 22, direktivet om fjernsyn uden grænser) 23. Af eksempler, som er omfattet af direktivet, kan nævnes onlineinformationstjenester af generel karakter (aviser, databaser osv.), teleovervågningsaktiviteter, interaktivt teleindkøb, elektronisk post, onlinereservation af flybilletter, professionelle onlinetjenesteydelser (adgang til databaser, diagnosticering osv.). 3) teknisk specifikation : en specifikation, der indeholdes i et dokument, som fastlægger karakteristika for et produkt, som f.eks. kvalitet, brugsegenskaber, sikkerhed, dimensioner, herunder forskrifter for varen vedrørende handelsmæssig betegnelse, terminologi, symboler, prøvning og prøvningsmetoder, emballering, mærkning eller etikettering samt procedurer for overensstemmelsesvurdering. Udtrykket»teknisk specifikation dækker ligeledes fremstillingsmetoder og processer vedrørende landbrugsvarer i henhold til trakta- 20 Sag C-109/92 Wirth [1993] Sml. I Direktiv af 3. oktober 1989, EFT L 298, , s Direktiv af 30. juni 1997, EFT L 202, , s I Mediakabel -dommen af 2. juni 2005, Sag C-89/04, endnu ikke offentliggjort, bekræftede Domstolen, at videoprogrammer bestilt direkte til brugerens tv (near video on demand) ikke er en af informationssamfundets tjenester, da den ikke leveres gennem teleformidling. 17

20 tens artikel 38, stk. 1, produkter beregnet til konsum og dyrefoder samt lægemidler som defineret i artikel 1 i direktiv 65/65/EØF), samt fremstillingsmetoder og processer vedrørende de øvrige produkter, når de har indvirkning på produkternes karakteristika. I denne bestemmelse defineres begrebet teknisk specifikation, en generisk betegnelse, der omfatter såvel standarder som tekniske forskrifter. Det slås fast, at dokumentet med den tekniske specifikation indeholder en definition af karakteristika for et produkt. De anførte eksempler er ikke udtømmende. Man kunne have tilføjet produktets sammensætning, form, vægt, udseende, ydelse, levetid, energiforbrug osv. Specifikationen kan tjene en række forskellige formål: f.eks. beskyttelse af forbrugeren, af miljøet, befolkningens sundhed og sikkerhed, standardisering af produktionen, forbedring af kvaliteten, retfærdige kommercielle transaktioner, opretholdelse af den offentlige orden. I den oprindelige udgave af direktivet var definitionen af en teknisk specifikation begrænset til de krævede karakteristika ved produktet. Udvidelsen af begrebet teknisk specifikation til at omfatte produktionsprocesser og -metoder skete i to tempi: først i 1988 (ved direktiv 88/182/EØF) for landbrugsprodukter, produkter til konsum og dyrefoder samt lægemidler på tidspunktet for deres medtagelse i direktivets dækningsområde; senere i 1994 (ved direktiv 94/10/EF) for øvrige produkter med henblik på at sikre konsekvens. For så vidt angår landbrugsprodukter, produkter til konsum og dyrefoder samt lægemidler, påvirker produktionsmetoder og -processer normalt selve produktet (f.eks. pligten til at vaccinere køer, før de sælges. Dette er ikke altid tilfældet inden for de øvrige produktsektorer, og her indføres der ved direktivet et informationskrav vedrørende de relevante produktionsmetoder og -processer med en specifik undtagelse for bestemmelser vedrørende arbejdets tilrettelæggelse, der ikke påvirker produkterne. Prøvning og prøvningsmetoder nævnes som eksempler på tekniske specifikationer og omfatter tekniske og videnskabelige metoder, der kan anvendes til at vurdere karakteristika for et givet produkt. Procedurer for overensstemmelsesvurdering, som ligeledes nævnes, anvendes til at sikre, at produkterne er i overensstemmelse med bestemte krav. Specialiserede instanser, enten offentlige eller private, eller producenten har ansvaret for disse. Det er yderst vigtigt, at disse parametre er medtaget i direktivets dækningsområde, idet procedurer for prøvning og overensstemmelsesvurdering under visse omstændigheder kan have en negativ indflydelse på samhandelen. Mangfoldigheden og forskelligheden ved de nationale systemer for overensstemmelsescertificering kan forårsage tekniske handelshindringer på samme måde som specifikationer for produkterne, som er endnu vanskeligere at fjerne på grund af deres kompleksitet. 4) andet krav : et krav, der ikke er en teknisk specifikation, og som pålægges et produkt af bl.a. forbruger- eller miljøbeskyttelseshensyn, og som vedrører produktets livscyklus efter markedsføring, såsom betingelser for anvendelse, genanvendelse, genbrug eller bortskaffelse, når disse betingelser kan influere betydeligt på sammensætningen af produktet, dets natur eller afsætningen af det Begrebet andet krav som defineret i dette stykke fandtes ikke i den oprindelige udgave af direktiv 83/189/EØF. Det blev indført ved direktiv 94/10/EF i forbindelse med den anden ændring af teksten. Begrebet omfatter krav, som kan gøres gældende for et produkt gennem hele dets levetid, fra anvendelsesperioden til fasen med forvaltning eller bortskaffelse af det affald, som produktet har givet anledning til. I bestemmelsen specificeres det, at denne type krav hovedsagelig indføres med henblik på at beskytte forbrugerne eller miljøet. Dette er de to hovedårsager, som under ekstraordinære omstændigheder kan begrunde, at en medlemsstat afviger 18

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A og 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A og 213, L 217/18 DA EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/48/EF af 20. juli 1998 om ændring af direktiv 98/34/EF om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller 1. INDLEDNING

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004)753 endelig 2003/0134(COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 17.9.2002 L 249/21 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2002/77/EF af 16. september 2002 om konkurrence på markederne for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EØS-relevant tekst) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/108/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/108/EF L 390/24 31.12.2004 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/108/EF af 15. december 2004 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet og om ophævelse af

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af EU's holdning med henblik på revisionen af det internationale telekommunikationsreglement

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse

Læs mere

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.11.2015 COM(2015) 575 final 2015/0036 (CNS) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og midlertidig anvendelse af den multilaterale aftale mellem Det

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted P6_TA(2009)0086 Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2009 med henstillinger til Kommissionen om grænseoverskridende flytning af selskabers

Læs mere

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 BILAG til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/98/EF om affald, 94/62/EF om emballage og emballageaffald,

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument.

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. november 2017 (OR. fr) 11323/01 DCL 1 AFKLASSIFICERING af dokument: af: 27. november 2001 ny status: Vedr.: JUR 258 INST 69 INF 106 PESC 318 COSDP 215

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages af Unionen med hensyn til ændringerne af

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Udenrigsudvalget 2009 FORELØBIG 2004/0151(COD) 19.5.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Kultur- og Uddannelsesudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN Udkast til meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer en mærkbar begrænsning

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Artikel 2 GMO, der er omfattet af disse tilladelser. 1. Ansøgninger om markedsføring af genetisk modificerede ( 1 ) EUT L 268 af , s. 24.

Artikel 2 GMO, der er omfattet af disse tilladelser. 1. Ansøgninger om markedsføring af genetisk modificerede ( 1 ) EUT L 268 af , s. 24. 16.1.2004 L 10/5 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 65/2004 af 14. januar 2004 om indførelse af et system til fastlæggelse og tildeling af entydige identifikatorer til genetisk modificerede organismer KOMMISSIONEN

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 30. maj 2008 (04.06) (OR. en) 9437/08 MI 148 ECO 59 SAN 82

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 30. maj 2008 (04.06) (OR. en) 9437/08 MI 148 ECO 59 SAN 82 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 30. maj 2008 (04.06) (OR. en) 9437/08 MI 148 ECO 59 SAN 82 NOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Coreper/Rådet Komm. forsl. nr.: 5242/08 MI 12 ECO

Læs mere

MAR-retningslinjer 17/01/2017 ESMA/2016/1480 DA

MAR-retningslinjer 17/01/2017 ESMA/2016/1480 DA MAR-retningslinjer Oplysninger om markedet for råvarederivater eller tilknyttede spotmarkeder med henblik på at definere intern viden om råvarederivater 17/01/2017 ESMA/2016/1480 DA Indhold 1 Anvendelsesområde...

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 NOTE fra: formandskabet til: Coreper/Rådet Komm. forsl. nr.: 13775/08 TELECOM 149 Vedr.: Meddelelse

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen BEK nr 760 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final 2015/0062 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.1.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0006/2009 af Jean Marie Taga Fosso, fransk statsborger, om den forskelsbehandling på grundlag af

Læs mere

Bekendtgørelse om EU s informationsprocedure for tekniske forskrifter og forskrifter for informationssamfundets tjenester 1)

Bekendtgørelse om EU s informationsprocedure for tekniske forskrifter og forskrifter for informationssamfundets tjenester 1) BEK nr 1087 af 08/07/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. november 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-4854 Senere ændringer

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.9.2014 COM(2014) 593 final 2014/0275 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om suspension af visse indrømmelser vedrørende indførsel til Unionen

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske

Læs mere

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 31. maj 2002 (03.06) (OR. en) CONV 75/02 NOTE fra: til: Vedr.: Henning Christophersen konventet Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.6.2014 COM(2014) 375 final 2014/0191 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0045(COD) 26.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 24.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 326/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1097/2012 af 23. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 6 Offentligt (Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Præambel Medlemsstaterne af Europarådet og medlemslandene

Læs mere

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final 2011/0103 (NLE) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas Forenede

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked FORELØBIG 6. juni 2001 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked til Udvalget om Kultur,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 17.9.2008 ARBEJDSDOKUMENT om omsætning, gennemførelse og håndhævelse af direktivet om vildledende og sammenlignende reklame

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. september 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. september 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. september 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0258 (NLE) 11888/16 TRANS 331 FORSLAG fra: modtaget: 29. august 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.11.2014 COM(2014) 693 final 2014/0325 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 07/XI/2006

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 07/XI/2006 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07/XI/2006 K(2006) 5222 endelig KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 07/XI/2006 om indledning af en tvistbilæggelsesprocedure mod Indien i henhold til forståelsen

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Jan Trzaskowski !"#$$% &' '

Jan Trzaskowski !#$$% &' ' Jan Trzaskowski!"#$$% &' ' Ruth Nielsen, e-handelsret kapitel 3 Jan Trzaskowski, Direktivet om elektronisk handel, UfR 2000B 643 Forslag til lov om informationssamfundstjenester af 3. juli 2001 E-handelsdirektivet

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.3.2004 KOM(2004) 166 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af den maksimale

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Retsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

EUROPA-PARLAMENTET. Retsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse EUROPA-PARLAMENTET 2004 Retsudvalget 2009 2007/0248(COD) 19.3.2008 UDKAST TIL UDTALELSE fra Retsudvalget til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2.12.2011 2011/0156(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til tilbagekøbsprogrammer

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 15.6.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (50/2011) Om: Begrundet udtalelse fra Den Italienske Republiks Senat om forslag til Rådets forordning om kompetence, lovvalg,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 202 final 2015/0105 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.01.2006 KOM(2006) 4 endelig 2006/0003 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om særlige foranstaltninger

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt

Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.1.2018 COM(2018) 30 final 2018/0010 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 5.9.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra det maltesiske Repræsentanternes Hus om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2016 COM(2016) 771 final 2016/0383 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2017 COM(2017) 783 final 2017/0349 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår forpligtelsen

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Forbrugsgoder Farmaceutiske produkter Bruxelles, den 9/1/2008 ENTR NR. D(2007) Offentlig indkaldelse af interessetilkendegivelser vedrørende

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester

for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester EBA/GL/2016/06 13/12/2016 Retningslinjer for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 11.3.2016 DA L 65/49 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/347 af 10. marts 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår det præcise format for insiderlister og for ajourføring

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.10.2013 C(2013) 6837 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 18.10.2013 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om markedsføring af radioudstyr, KOM(2012)584

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om markedsføring af radioudstyr, KOM(2012)584 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del Bilag 55 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 19. november 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 27.10.2010 2010/0067(CNS) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Læs mere

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL)

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) KAPITEL X Europæisk Samarbejdsudvalg eller informations- og høringsprocedure i fællesskabsvirksomheder. 1. Afsnit : Anvendelsesområde? L 439-6 Med det formål at sikre de ansattes

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA A7-0276/135. Ændringsforslag

DA Forenet i mangfoldighed DA A7-0276/135. Ændringsforslag 4.9.2013 A7-0276/135 Ændringsforslag 135 Frédérique Ries, Rebecca Taylor and Chris Davies, for ALDE-Gruppen Martin Callanan for ECR-Gruppen Betænkning Linda McAvan Fremstilling, præsentation og salg af

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.4.2010 KOM(2010)176 endelig 2010/0097 (CNS) C7-0136/10 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastsættelse af bestemmelser vedrørende import til Den Europæiske Union fra

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.7.2013 COM(2013) 555 final 2013/0269 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftale mellem Den Europæiske

Læs mere