Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder"

Transkript

1 Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser for erhverv er gældende fra den 1. november 2009 og kan ændres af banken med 1 måneds varsel ved annoncering i dagspressen. Vilkårene kan også ses på 1. Indledning Almindelige forretningsbetingelser gælder for alle forretningsforhold mellem og erhvervskunder, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet fx i en indlånsaftale, udlånsaftale (kreditaftale) eller andre særlige vilkår. 2. Indhentelse og behandling af oplysninger om Dem Indsamling og brug af personoplysninger Banken er forpligtet til at indhente visse oplysninger om bankens kunder, bl.a. navn, adresse og cpr-/cvr-nr.. Endvidere indhenter banken oplysninger til brug for udbud af finansielle ydelser af enhver art, herunder kunderådgivning, kundepleje, kundeadministration, kreditvurdering samt markedsføring. Der indhentes både oplysninger ved etablering af kundeforholdet og senere. Ved betalingsformidling, herunder brug af kredit- og betalingskort, checks, netbank m.v., indhentes oplysninger fra forretninger, pengeinstitutter og andre. Disse oplysninger indhentes alene for at banken kan gennemføre betalingen korrekt og udarbejde kontoudskrifter, betalingsoversigter og lignende. Banken indhenter oplysninger i offentlige registre, fx CPRregisteret i forbindelse med fx dødsfald og adresseændringer. Ved kreditvurdering indhenter banken oplysninger i kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre. Banken opdaterer løbende sine oplysninger. En kunde kan altid ved henvendelse til banken få oplysning om, hvorfra oplysninger indhentes. Videregivelse af oplysninger Efter lovgivningen har bankens medarbejdere tavshedspligt om kundernes forhold og må derfor ikke uberettiget videregive eller udlevere oplysninger, som de på grund af deres arbejde har fået kendskab til. Banken kan uden kundernes samtykke videregive; Sædvanlige kundeoplysninger, fx navn, adresse og cpr-nummer, til virksomheder, som udfører administrative opgaver for banken, herunder kundeadministration. Modtageren er eller bliver naturligvis også underlagt tavshedspligt. Sædvanlige kundeoplysninger om erhvervskunder til finansielle virksomheder, der er underlagt tavshedspligt, til brug for markedsføring og kunderådgivning. Oplysninger til brug for risikostyring herunder kreditvurdering og kreditadministration inden for bankens koncern til andre virksomheder, der yder udlån eller driver leasingvirksomhed. Oplysninger om kundens navn og adresse til den, som ved en fejl har overført penge til kundens konto. Før banken videregiver oplysningerne, får kunden en frist på 14 dage til at tilbageføre beløbet og dokumentere dette over for banken. Oplysningerne videregives ikke, hvis kunden har navne- og adressebeskyttelse. Oplysninger om kundens navn og adresse til en betalingsmodtager, når der er sket en fejl i forbindelse med, at kunden har anvendt et betalingsinstrument, fx kredit- og betalingskort, netbank eller checks til at betale for varer eller tjenesteydelser hos betalingsmodtageren, eller når transaktionen afvises, fordi der ikke er dækning på kundens konto. Før banken videregiver oplysningerne, får kunden en frist på 14 dage til at berigtige fejlen og dokumentere dette overfor banken. Oplysningerne videregives ikke, hvis kunden har navne- og adressebeskyttelse. Misligholder kunden sine forpligtelser over for banken, kan banken indberette kunden til kreditoplysningsbureauer og/eller advarselsregistre i overensstemmelse med de regler, der gælder herfor. Banken videregiver oplysninger, som er nødvendige for at opfylde aftaler med kunder, fx i forbindelse med værdipapirhandel og betalingsoverførsler. Side 1 - Gældende fra 1. november 2009 Cvr.nr

2 På forespørgsel fra danske pengeinstitutter afgiver banken kreditoplysninger om erhvervskunder efter gældende regler, med mindre kunden skriftligt har meddelt banken, at sådanne oplysninger ikke må gives. For så vidt angår personligt ejede virksomheder, gives sådanne oplysninger kun med kundens samtykke. For til enhver tid at kunne yde den bedste service, uanset hvilken afdeling eller hvilken virksomhed kunden henvender sig til, vil vi bede om kundens samtykke til at videregive oplysninger til alle de virksomheder banken samarbejder med eller er i koncern med. Dette er naturligvis frivilligt. Samtykket kan altid ændres eller trækkes tilbage. pengemarkeds- og øvrige markedsrenter, ændres hvis fundingomkostningerne ændres hvis der er længerevarende ubalance mellem markedsrenter hvis kredit- eller pengepolitikken i ind- eller udland ændres hvis brugen af pengepolitiske instrumenter ændres ved ændringer i skatter og afgifter. Satserne kan ændres med mindst 14 dages varsel, hvis ændringen skyldes bankens markeds- eller indtjeningsmæssige forhold, herunder; Kunder kan altid få oplysning om, hvilke oplysninger om kunden, banken behandler. Hvis kunden ønsker et skriftligt svar, kan banken kræve et gebyr. Hvis banken bliver opmærksom på, at der er fejl i oplysninger om kunder, eller oplysningerne er vildledende, vil oplysningerne straks blive berigtiget eller slettet. Banken vil samtidig underrette eventuelle datterselskaber og andre, hvortil der er videregivet forkerte eller vildledende oplysninger herom. 3. Tegningsforhold og fuldmagt Banken skal have oplyst, hvem der har fuldmagt eller tegningsret for kunden. Fuldmagt gives på bankens fuldmagtsblanket. Vil kunden ændre eller tilbagekalde fuldmagten, skal det ske skriftligt til banken. For personligt drevne enkeltmandsvirksomheder ophører fuldmagten ved fuldmagtsgivers død, og konti mv. bliver spærret, indtil skifteretten har taget stilling til boets behandling. 4. Renter Generelt Oplysninger om de gældende satser fås i banken. Rentesatsen fastsættes individuelt i hvert enkelt tilfælde. Rentevilkår Renten for de enkelte indlåns- og udlånskonti er variabel, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Ændring af rente og provision Ændringer til fordel for kunden kan ske uden varsel. Herudover kan ændringer ske uden varsel i følgende tilfælde; hvis det generelle renteniveau, herunder obligations-, en mere hensigtsmæssig brug af bankens ressourcer eller kapital, øgede omkostninger ved tilvejebringelse af kapital, omkostningsudviklingen i banken, øget operationel risiko for banken, bidrag til generelle garantiordninger, øget generel kreditrisiko for banken, eller at det forudsatte forretningsomfang eller kreditrisikoen i det enkelte kundeforhold ændres. Renteberegning og rentetilskrivning Rentedatoen (valørdagen) er den dag, hvor en bevægelse på en konto får virkning for beregning af renter på kontoen. Ved indbetalinger er rentedagen som hovedregel den første dag efter indbetalingsdagen, hvor banken er åben for ekspedition. På en betalingskonto er indbetalingsdagen som hovedregel også rentedag. Ved udbetalinger er rentedatoen som hovedregel udbetalingsdagen. Lørdage, søn- og helligdage, grundlovsdag, fredag efter Kristi Himmelfartsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag er ikke ekspeditionsdage. Ved de fleste kontoformer foretager banken en daglig renteberegning for hver enkelt konto. Renten for udlån tilskrives månedsvis, kvartalsvis eller halvårligt og beregnes bagud. Renteterminen fremgår af lånedokumentet. Renten for indlån tilskrives årligt bagud. Ved tilskrivning af renter indsætter eller hæver banken de renter Side 2 - Gældende fra 1. november 2009 Cvr.nr

3 på den enkelte konto, der er opsummeret siden foregående termin. andet er aftalt forhøje de gebyrer kunder løbende betaler, hvis Rentetilskrivningen fremgår af kontoudtog eller anden opgørelse. Banken kan bestemme, at rentebeløb under en vis størrelse ikke tilskrives kontoen. 5. Overtræks- og restancerente Banken har ret til at kræve overtræks- eller restancerente, hvis en konto overtrækkes eller kommer i restance. Banken kan til enhver tid på misligholdte fordringer administrativt og regnskabsmæssigt vælge at standse rentetilskrivningen. En sådan undladelse af at tilskrive renter, der ikke beror på en aftale med kunden, kan ikke betragtes som et afkald fra banken på at få forrentet sit krav og kræve dækning for senere påløbne omkostninger. Dette gælder uanset, om den anvendte bogføring bliver meddelt kunden ved kontoudtog eller lignende. 6. Gebyrer Banken kan beregne sig gebyrer for serviceydelser, der udføres for kunder. Banken kan også beregne sig gebyr for at besvare spørgsmål fra offentlige myndigheder. markedsmæssige forhold, herunder bl.a. konkurrencemæssige eller indtjeningsmæssige forhold i ind- og udland, begrunder en ændring af et eller flere gebyrer de forhold som individuelt blev lagt til grund ved fastsættelse af Deres gebyrvilkår ændrer sig banken ændrer sin generelle gebyrstruktur og prisfastsættelse af forretningsmæssige grunde. Det kan fx være af indtjeningsmæssige årsager eller for at udnytte bankens ressourcer eller kapacitet på en mere hensigtsmæssig måde. Hvis banken af forretningsmæssige årsager indfører nye gebyrer i eksisterende løbende aftaleforhold sker det med en måneds varsel. 6. Meddelelse om rente- provisions- og gebyrændringer Renten på bankens enkelte indlåns- og udlånskonti er altid variabel, hvis der ikke udtrykkeligt har aftalt noget andet. Når der er ændringer, oplyses dette gennem netbanken, ved brev, i dagspressen eller når banken udsender det første kontoudtog eller kontooversigt efter offentliggørelsen. Gebyrerne opkræves enten som et fast beløb for ydelsen eller som en procentsats eller en timesats i forhold til ydelsens omfang. Beregningsmetoderne kan kombineres. De almindelige gebyrer fremgår af bankens prisliste, som udleveres ved henvendelse til banken. Øvrige gebyrer oplyses på forespørgsel. Ændring af gebyrer Der er forskel på løbende aftaleforhold og enkeltstående ydelser. En enkeltstående ydelse er fx når der veksles valuta eller når der sker køb og salg af værdipapirer. Løbende aftaleforhold er til gengæld en aftale, der normalt varer en vis periode. Det kan fx være en aftale om adgang til bankens netbank. Banken kan til enhver tid uden varsel nedsætte gebyrer. Banken kan også uden varsel indføre og sætte gebyrer op for enkeltstående ydelser. Det samme gælder for nye løbende aftaleforhold. For eksisterende løbende aftaleforhold kan banken - med mindre Hvis der er tale om rente-, provisions-, eller gebyrændringer grundet ændringer i det individuelle grundlag dine oprindelige vilkår blev fastlagt på baggrund af, vil kunden få besked ved brev eller ved elektronisk post. 7. Indbetalinger og hævninger Forbehold ved indbetalinger Alle indbetalinger på en kundes konto, der ikke sker kontant, sker med forbehold af, at banken modtager beløbet. Tilsvarende gælder for indbetaling ved checks trukket på konti i banken. Forbeholdet gælder, selvom det ikke er nævnt i kvittering eller anden meddelelse om indbetalingen. Hvis en check fx viser sig at være dækningsløs, hæver banken beløbet på kundens konto igen og kunden orienteres. Indbetalinger til konti i Banken, fx overførsler fra andre finansielle virksomheder, bogføres alene ud fra det opgivne kontonummer. Andre oplysninger kontrolleres ikke. Er der ved en åbenbar fejl Side 3 - Gældende fra 1. november 2009 Cvr.nr

4 indsat et beløb som kunden ikke er berettiget til, kan Banken tilbageføre beløbet. er aftalt med banken, forbeholder banken sig ret til samtidig at ændre aftalevilkårene. Anvendelse af indbetalinger Enhver indbetaling på et lån eller kredit anvendes først til dækning af rente og provision og derefter til betaling af afdrag. Det gælder uanset om en kunde selv indbetaler, eller indbetalingerne stammer fra en kautionist eller pantsætter. Kontrol af udskrifter Når der modtages papir- eller elektroniske kontoudskrifter, skal kunden straks kontrollere, om der er bevægelser på kontoen, der ikke kan vedkendes. Er det tilfældet skal kunden straks kontakte banken. Opsigelse Banken og kunden kan til enhver tid bringe kundeforholdet til ophør uden varsel. En opsigelse fra banken skal ledsages af en begrundelse. Når kundeforholdet ophører, kan banken opsige garanti- og kautionsforpligtelser, herunder forpligtelser i fremmed valuta, samt frigøre sig for andre forpligtelser, der måtte være indgået for kunden. Kunden er forpligtet til at frigøre banken for alle forpligtelser indgået på kundens vegne samt om nødvendigt at stille sikkerhed herfor. En udskrift fra bankens registre skal til enhver tid betragtes som gyldigt bevis for gældens størrelse. Online kontrol af betalingskonti Alle kunder, som har en betalingskonto, skal have adgang til bankens netbank og skal via dette online-system føre kontrol med saldi og kontobevægelser, herunder betalingstransaktioner, renter og priser. I særlige tilfælde kan kunden aftale med banken, at kunden i stedet for online adgang anvender kontoudskrifter udstedt en gang om måneden til den løbende kontrol af saldi og kontobevægelser på betalingskonti. Blokering af pengeoverførsler Hvis kunden overfører beløb til beløbsmodtagere, der er registreret i EU s database over finansielle sanktioner, Udenrigsministeriets liste over sanktioner el. lign. kan overførslen blive stoppet og beløbet indefrosset. 8. Opsigelse, modregning og ændring af vilkår Ændring af aftalevilkårene Er der aftalt særlige vilkår med en kunde, er disse angivet i dokumentets afsnit "særlige vilkår". Ved fastsættelse af vilkår for engagementet mellem en kunde og banken, har banken lagt vægt på det samlede forretningsomfang med kunden. Foretages der derefter ændringer i forretningsomfanget, som ikke Modregning Banken kan uden forudgående meddelelse til kunden modregne ethvert forfaldent tilgodehavende mod kunden i ethvert tilgodehavende, som kunden har eller får hos banken, med mindre andet er aftalt med banken. 9. Optagelse af telefonsamtaler For at sikre dokumentation for aftaler og korrekt betjening af vores kunder, kan banken optage telefonsamtaler. Normalt sker dette kun i forbindelse med handel med værdipapirer og valuta. Af sikkerhedsmæssige hensyn kan banken foretage tv-overvågning mv. af fx kundeekspeditioner, indgange, facader, adgangs- og flugtveje samt pengeautomater i henhold til lovgivningen. 10. Forretninger i udlandet Hvis banken på en kundes vegne skal udføre forretninger i udlandet, vælger banken en forretningsforbindelse, medmindre andet er aftalt. Banken er uden ansvar for fejl, der begås af det benyttede pengeinstitut, eller for dets evne til at opfylde sine forpligtelser. Hvis kunden har depot af udenlandske værdipapirer gennem banken, er banken ansvarlig for den udenlandske forretningsforbindelses mulige fejl og dets evne til at opfylde sine forpligtelser, medmindre kunden selv har valgt forretningsforbindelsen. Retsregler, sædvaner og forretningsbetingelser kan i udlandet være meget forskellige fra, hvad der gælder i Danmark. I det omfang banken er underkastet udenlandske retsregler, sædvaner Side 4 - Gældende fra 1. november 2009 Cvr.nr

5 eller forretningsbetingelser, gælder de også for kunden. Ved overførsler inden for EU- og EØS-landene gælder særlige regler, som fremgår af bankens vilkår for udenlandske overførsler. 11. Krav fra amerikanske myndigheder ved overførsler til udlandet Når der overføres penge til udlandet kan der blive givet oplysninger til de amerikanske myndigheder. SWIFT som gennemfører betalingerne er blevet pålagt at udlevere oplysninger, hvis de fatter mistanke om finansiering af kriminalitet eller terrorisme, jf. amerikansk lovgivning. 12. Erstatningsansvar Banken er erstatningsansvarlig, hvis banken på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt. Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er banken ikke ansvarlig for tab, som skyldes: nedbrud i/manglende adgang til IT-systemer eller beskadigelse af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er banken selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne svigt i bankens strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og hacking) strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af banken selv eller dens organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer en del af banken andre omstændigheder, som er uden for bankens kontrol. Bankens ansvarsfrihed gælder ikke hvis: Banken burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet lovgivningen under alle omstændigheder gør banken ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet. om det i bankens dokumenter, regelsæt mv. bruges ord som skriftligt, brev, kontoudskrift mv. Det kan kun ske i den udstrækning, det er muligt efter gældende ret, eller hvis der er indgået særskilt aftale med kunden. 14. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder Efter bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder skal banken oplyse om provisioner eller andet vederlag ved formidling af produkter og ydelser. Ajourført oplysning herom kan ses på Garantifonden for indskydere og investorer Oplysning om dækning fra garantifonden for indskydere og investorer kan fås på Sådan klages over banken Hvis en uoverensstemmelse med banken ikke bliver løst til kundens tilfredshed, kan en klage sendes til bankens Juridisk afdeling der er klageansvarlig. Henvendelse sker til,,, att. Juridisk afdeling. Klager vedrørende bankens overholdelse af de finansielle love, herunder reglerne om god skik, kan indbringes for Finanstilsynet, Klager over bankens behandling af personoplysninger m.v., kan ske til Datatilsynet; Tilsyn Pengeinstituttet er under tilsyn af Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, Tlf , Lovvalg og værneting Retlige tvister med kunden afgøres efter dansk ret og ved danske domstole. 19. Ikrafttræden Betingelserne træder i kraft den 1. november Elektroniske oplysninger Banken kan give kunderne alle oplysninger i elektronisk form, selv- Side 5 - Gældende fra 1. november 2009 Cvr.nr

6 Tillæg til Almindelige forretningsbetingelser, erhverv - betalingskonti Vilkår for betalingskonti til erhvervskunder Indledning Vilkår for betalingskonti erhvervskunder vedrører kundernes rettigheder og forpligtelser ved brug af bankens betalingstjenester. Dette kunne eksempelvis være ved: Kontanter indskudt på en betalingskonto, Kontanter hævet fra en betalingskonto, Gennemførelse af en betalingstransaktion til en betalingskonto, herunder gennemførelse af en kredittransaktion eller en korttransaktion, Pengeoverførsel. Centralt for dette tillæg er begreberne betalingstransaktion, betalingskonto, arbejdsdag og rentedatoen. Betalingstransaktion Handlinger, der iværksættes af en betaler eller en betalingsmodtager med henblik på at indbetale, overføre eller hæve midler uden hensyn til eventuelle underliggende forpligtelser mellem betaleren og betalingsmodtageren. Betalingskonto En betalingskonto, er en konto oprettet med henblik på at gennemføre betalingstransaktioner. Eksempelvis vil kundens driftskonto være omfattet. Arbejdsdag En arbejdsdag er en dag, hvor betalerens eller betalingsmodtagerens relevante udbyder, der er involveret i gennemførelsen af en betalingstransaktion, holder åbent som påkrævet for gennemførelsen af en betalingstransaktion. Rentedatoen Den dag, hvor en indbetaling, udbetaling eller anden kontobevægelse får virkning for beregning af renter på kundens konto. Udførelse af betalingstransaktioner For at pengeinstituttet kan udføre betalingstransaktioner for kunder, skal kunden oplyse, registreringsnr. og kontonr. tilhørende kontoen, hvor beløbet skal trækkes fra. Ved indenlandske overførsler skal kunden oplyse registreringsnr. og kontonr. tilhørende den kontohaver, hvor beløbet skal overføres til. Ved grænseoverskridende betalingstransaktioner skal kunden oplyse IBAN-nr. og SWIFTkode. Ved betaling af fælles indbetalingskort skal kunden oplyse FIkreditornummer og eventuelt betalings-id. Banken betragter en betalingsordre, der gennemføres i overensstemmelse med den entydige identifikationskode, der er angivet i betalingsordren, som korrekt gennemført. En forudsætning for, at banken kan gennemføre kundens betalingsordre er, at der er dækning for beløbet på den pågældende konto. Er en betalingsordre etableret i netbanken og er der ikke dækning på betalingsdagen forsøges betalingen gennemført løbende over en periode på 10 kalender dage. Hvis der ikke er dækning for flere betalingsordre gennemføres de i vilkårlig rækkefølge, når der er dækning. Betalingsordre Kunder kan eksempelvis afgive betalingsordrer på følgende måder: Ved personlig henvendelse i banken Via netbank Ved fremsendelse af brev til banken. En betalingsordre anses for modtaget på den arbejdsdag, hvor banken modtager betalingsordren. Særregler om betalingstjenester Udover dette tillæg om betalingstjenester gælder også bankens særlige vilkår for betalingstjenester. Dette kan f.eks. være bankens Dankortregler, MasterCardregler eller netbankvilkår. En betalingsordre, der modtages tæt på slutningen af en arbejdsdag, anses for at være modtaget den følgende arbejdsdag og vil først blive ekspederet den kommende arbejdsdag. Kunden kan få yderligere oplysninger om sidste frist for modtagelse af betalingsordrer, der skal ekspederes samme dag, ved henvendelse i banken. Side 6 - Gældende fra 1. november 2009 Cvr.nr

7 Tilbagekaldelse, afvisning og tilbageførsel af betalingsordrer Når banken har modtaget kundens betalingsordre, kan den ikke tilbagekaldes. Betalingsordrer, der først skal gennemføres på et senere tidspunkt, kan dog tilbagekaldes senest ved slutningen af arbejdsdagen før den aftalte dato. Hvis kunden ønsker at tilbagekalde en betalingsordre, kan det ske via kundens netbank eller ved henvendelse til banken. Banken forbeholder sig ret til at opkræve et gebyr for tilbagekaldelsen. Hvis kundens betalingsordre afvises på grund af faktuelle fejl, vil banken underrette kunden herom, om begrundelsen for afvisningen og om proceduren for at rette den fejl, som har ført til afvisningen. Maksimal gennemførelsestid En betalingsordre vil altid blive hævet fra kundens konto på den betalingsdag, som kunden har aftalt med banken. Der kan gå op til tre arbejdsdage fra det tidspunkt, hvor et beløb hæves fra kundens betalingskonto til beløbet indsættes på en konto i betalingsmodtagers pengeinstitut. For udenlandske betalinger gælder særlige regler. Reglerne findes på bankens hjemmeside For papirbaserede betalingstransaktioner kan gennemførelsestiden være op til 4 arbejdsdage. Dette gælder eksempelvis giroindbetalingskort eller blanketter, som kunder udfylder i banken med henblik på overførsler til udlandet. Det samme vil være tilfældet, hvis kunder pr. brev eller anmoder banken om at foretage en pengeoverførsel. Overføres der et beløb til en kundes betalingskonto er banken berettiget til at trække eventuelle gebyrer forbundet med overførslen fra det overførte beløb, før beløbet indsættes på kundens konto. Oplysninger om betalingstransaktioner Hvis der i løbet af en måned har været betalinger på en kundes betalingskonto, vil oplysninger om betalingerne dagligt blive stillet til rådighed i netbanken. Har kunden ikke netbank fremsendes kontoudskrift. Banken kan tage et gebyr herfor. Oplysninger om vekselkurser På bankens hjemmeside vil der være oplysninger om den faktiske vekselkurs eller referencekurs, hvis der finder valutaomveksling sted. Banken kan foretage ændringer i den fastlagte vekselkurs uden varsel. Meddelelse om sådanne ændringer vil blive givet hurtigst mulig. Kontrol af betalingstransaktioner Kunden har pligt til løbende at kontrollere posteringerne på sine konti. Uautoriserede betalingstransaktioner Hvis kunden mener, der er gennemført en eller flere betalinger på en betalingskonto, som kunden ikke har godkendt eller foretaget, skal kunden henvende sig til banken, snarest muligt efter, at kunden er blevet opmærksom på den uautoriserede transaktion. Ved vurdering af, om kunden har henvendt sig rettidigt, vil der blive lagt vægt på kundens pligt til løbende at gennemgå posteringer på kundens konto. Under alle omstændigheder skal henvendelse til pengeinstituttet senest ske 2 måneder efter, at transaktionen er gennemført på kontoen. Renteberegning og disposition Beregning af rente ved indsættelse på betalingskonto Ved indbetaling af kontantbeløb på en betalingskonto, er rentedatoen den arbejdsdag, der følger efter modtagelsen af midlerne. Beregning af rente ved træk på betalingskonto Når der trækkes et beløb fra en betalingskonto, er rentedatoen den arbejdsdag, hvor beløbet trækkes fra kontoen. Disposition over overførte beløb Umiddelbart efter, at et beløb er indsat på en betalingskonto, vil kunden kunne disponere over beløbet. Der kan dog ikke disponeres over beløbet på en ikke arbejdsdag Disposition over kontantindbetalinger Ved indbetaling af kontantbeløb på en betalingskonto vil beløbet blive stillet til kundens rådighed umiddelbart efter tidspunktet for modtagelsen. Side 7 - Gældende fra 1. november 2009 Cvr.nr

8 Gebyrer Banken kan beregne gebyr for de betalinger, som kunden foretager, ligesom banken kan tage gebyr for at sende kunden oplysninger om de betalinger, som er foretaget. Størrelsen af bankens eventuelle gebyrer i forbindelse med brug af betalingstjenester fremgår af bankens til enhver tid gældende prisliste. Prislisten fremgår af bankens hjemmeside og udleveres i papirform ved henvendelse til banken. Banken forbeholder sig ret til at opkræve et gebyr ved forsøg på tilbageførsel af midler, hvor kunden har oplyst en forkert entydig identifikationskode. er til fordel for kunden. Ændring til ugunst for kunden kan ændres med 14 dages varsel. Ændringer vil blive meddelt enten skriftligt, elektronisk eller via dagspressen. Kunden er selv forpligtet til at meddele eventuelle ændringer i adresser eller adresser til banken, og kunden bærer selv ansvaret for, at meddelelse om ændringer ikke modtages, hvis banken ikke er underrettet om ændringer i disse. Opsigelse Både kunden og banken kan opsige aftalen om betalingskontoen uden varsel, med mindre der er aftalt andet. Hvis nogle gebyrer er forudbetalt, vil de ikke blive tilbagebetalt, hvis aftalen opsiges. Ændringer Banken forbeholder sig ret til at ændre dette tillæg samt gebyr i forbindelse med betalingstjenester uden varsel hvis ændringerne Ikrafttræden Disse vilkår træder i kraft den 1. november Side 8 - Gældende fra 1. november 2009 Cvr.nr

Almindelige forretningsbetingelser erhverv

Almindelige forretningsbetingelser erhverv Almindelige forretningsbetingelser Andelskassens almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Gældende fra 1. november 2009 De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 1. november 2015. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med HVIDBJERG BANK, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med HVIDBJERG BANK gælder

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser PRIVATKUNDER Gældende fra den 01.01.2010 De almindelige forretningsbetingelser gælder ethvert mellemværende mellem andelskassen og dens kunder, medmindre andet udtrykkeligt

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Middelfart Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 19-10-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Middelfart Sparekasse, medmindre andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser BankNordiks almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem BankNordik og Dem,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 11. februar 2016. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Lollands Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Lollands Bank gælder

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER PRIVATKUNDER Gældende fra den 19. oktober 2015

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER PRIVATKUNDER Gældende fra den 19. oktober 2015 ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER PRIVATKUNDER Gældende fra den 19. oktober 2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Basisbank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Ballings almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 15-02-2016 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Balling, medmindre andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 1. november 2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Fynske Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Fynske Bank gælder der

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er fx en lønkonto,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser. for erhvervskunder i

Almindelige forretningsbetingelser. for erhvervskunder i Almindelige forretningsbetingelser for erhvervskunder i Gældende fra september 2012 ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Gældende fra den 01.01.2017 01.01.2017/03 Side 2/6 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder Side 1 af 5 Forretningsbetingelserne gælder for alle jeres forretninger med Andelskassen Fælleskassen, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Andelskassen Fælleskassen gælder der også

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser erhvervskunder gældende pr. 01.01.2010.

Almindelige forretningsbetingelser erhvervskunder gældende pr. 01.01.2010. Almindelige forretningsbetingelser erhvervskunder gældende pr. 01.01.2010. De almindelige forretningsbetingelser gælder for ethvert mellemværende mellem GrønlandsBANKEN og dig, medmindre der udtrykkeligt

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for indlån og pensionsopsparing i Føroya Banks kontor i København

Almindelige forretningsbetingelser for indlån og pensionsopsparing i Føroya Banks kontor i København Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for indlån og pensionsopsparing i Føroya Banks kontor i København De almindelige forretningsbetingelser gælder for ethvert mellemværende

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Gældende for kundeforhold med: Sydbank A/S Peberlyk 4 6200 Aabenraa CVR-nr. 12626509 sydbank.dk info@sydbank.dk 1. Om forretningsbetingelserne Bankens

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser BankNordiks almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med BankNordik, medmindre andet er aftalt. For de

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser erhvervskunder Gældende for kundeforhold med: Sydbank A/S Peberlyk 4 6200 Aabenraa CVR-nr.: 12626509 sydbank.dk info@sydbank.dk Bankens almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank

Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank Gældende pr. 1. juni 2015 De almindelige forretningsbetingelser gælder i alle forhold mellem Nykredit Bank og dens privatkunder, medmindre

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Lån & Spar Bank A/S's almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Lån & Spar Bank A/S, medmindre andet

Læs mere

Privatkunder i Nykredit Bank

Privatkunder i Nykredit Bank Almindelige forretningsbetingelser for Gældende pr. 1. august 2015 Privatkunder i Nykredit Bank 0815 Nykredit Bank A/S CVR-nr. 10 51 96 08 København R5008 Propellant.dk De almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser Den Jyske Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBE- TINGELSER GÆLDENDE FRA DEN 01.07.2015

ALMINDELIGE FORRETNINGSBE- TINGELSER GÆLDENDE FRA DEN 01.07.2015 FORRETNINGSBE- TINGELSER GÆLDENDE FRA DEN 01.07.2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med pengeinstituttet, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med pengeinstituttet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Rønde Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Rønde Sparekasse, medmindre andet er aftalt.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser privatkunder Almindelige forretningsbetingelser privatkunder Gældende for kundeforhold med: Sydbank A/S Peberlyk 4 6200 Aabenraa CVR-nr.: 12626509 sydbank.dk info@sydbank.dk Bankens almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Gældende for kundeforhold med: Sydbank A/S Peberlyk 4 6200 Aabenraa CVR-nr. 12626509 sydbank.dk info@sydbank.dk 1. Om forretningsbetingelserne Bankens

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder Gældende fra 1. juni 2015 w w w. dro n s p ar. d k Dronninglund Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 01.02.2016. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser BankNordiks almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med BankNordik, medmindre andet er aftalt. For de

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Djurslands almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Djursland, medmindre andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Fyn A /S's almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Fyn A/S, medmindre andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sønderhå - Hørsted Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sønderhå - Hørsted Sparekasse,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder Side 1 af 5 Gældende fra den 1. november 2015. Forretningsbetingelserne gælder for alle jeres forretninger med Fynske Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Fynske Bank gælder

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Lån & Spar Banks almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Lån & Spar Bank, medmindre andet er aftalt.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sønderhå - Hørsted Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 19-10-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sønderhå - Hørsted Sparekasse,

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 23. januar 2015. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - privatkunder Almindelige forretningsbetingelser - privatkunder Gældende for kundeforhold med: Sydbank A/S Peberlyk 4 6200 Aabenraa CVR-nr. 12626509 sydbank.dk info@sydbank.dk 1. Om forretningsbetingelserne Bankens

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Fanø Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Fanø Sparekasse, medmindre andet er aftalt.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser Erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser Erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser Erhvervskunder De almindelige forretningsbetingelser er det juridiske grundlag for det daglige forhold mellem Merkur, Den Almennyttige Andelskasse, herefter kaldet Merkur,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder Side 1 af 5 Gældende fra den 2. november 2015. Forretningsbetingelserne gælder for alle jeres forretninger med Lollands Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Lollands Bank gælder

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto. Bortset fra kontante

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser forbrugere gældende pr. 01.01.2010.

Almindelige forretningsbetingelser forbrugere gældende pr. 01.01.2010. Almindelige forretningsbetingelser forbrugere gældende pr. 01.01.2010. De almindelige forretningsbetingelser gælder for ethvert mellemværende mellem GrønlandsBANKEN og dig, medmindre der udtrykkeligt er

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Vendsyssels almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Vendsyssel, medmindre

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Thys almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Thy, medmindre andet er aftalt.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Middelfart Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Middelfart Sparekasse, medmindre

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Ballings almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Balling, medmindre andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Bredebros almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Bredebro, medmindre andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Dragsholm Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Dragsholm Sparekasse, medmindre andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Den Jyske Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Den Jyske Sparekasse, medmindre andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Den lille Bikubes almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Den lille Bikube,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sønderhå - Hørsted Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sønderhå - Hørsted Sparekasse,

Læs mere

De almindelige forretningsbetingelser gælder mellem Maj Bank A/S og Maj Bank A/S' kunder, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem parterne.

De almindelige forretningsbetingelser gælder mellem Maj Bank A/S og Maj Bank A/S' kunder, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem parterne. Almindelige forretningsbetingelser De almindelige forretningsbetingelser gælder mellem Maj Bank A/S og Maj Bank A/S' kunder, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem parterne. 1. Etablering af kundeforhold

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Djurslands almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Djursland, medmindre

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER ERHVERVSKUNDER Gældende pr. 1. juni 2015

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER ERHVERVSKUNDER Gældende pr. 1. juni 2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle jeres forretninger med Fynske Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Fynske Bank gælder der også specifikke aftaler, f.eks. aftale om værdipapirhandel,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010.

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder CVR-nummer 31 46 70 12 København De almindelige forretningsbetingelser gælder for alle forretninger mellem Arbejdernes Landsbank, Vesterbrogade 5, 1502

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Generelle vilkår for Privatkunder

Generelle vilkår for Privatkunder Generelle vilkår for Privatkunder Generelle vilkår for privatkunder gælder fra 14. oktober 2015 og kan ændres af banken med en måneds varsel ved annoncering i dagspressen. Vilkårene kan også ses på nordea.dk.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Vendsyssels almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Vendsyssel, medmindre

Læs mere

Generelle vilkår for erhvervskunder

Generelle vilkår for erhvervskunder Generelle vilkår for erhvervskunder Generelle vilkår for erhvervskunder gælder fra 14. oktober 2015 og kan ændres af banken med en måneds varsel ved annoncering i dagspressen. Vilkårene kan også ses på

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - erhvervskunder De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Salling Bank A/S og jer, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks. i en

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Dragsholm Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Dragsholm

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser i Betri Banki P/F

Almindelige forretningsbetingelser i Betri Banki P/F Gælder fra 22. juli 2010 for både eksisterende og nye kunder Almindelige forretningsbetingelser i Velkommen í Betri Banka. De almindelige forretningsbetingelser gælder for ethvert mellemværende mellem

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Rønde Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Rønde Sparekasse, medmindre andet er aftalt.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser. for privatkunder i

Almindelige forretningsbetingelser. for privatkunder i Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Gældende fra september 2012 ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder

Læs mere

Almindelige Forretningsbetingelser Privatkunder

Almindelige Forretningsbetingelser Privatkunder Almindelige Forretningsbetingelser - Privatkunder Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Coop Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Coop Bank gælder der

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Nørre Nebel Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Nørre Nebel Sparekasse, medmindre

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for Side 1 af 7 De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Swedbank og jer, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Rønde Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Rønde Sparekasse, medmindre andet er aftalt.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser BankNordiks almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med BankNordik, medmindre andet er aftalt. For de

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Jutlander Bank A/S's almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Jutlander Bank A/S, medmindre andet

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kunden kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage.

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage. Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan til at betale regninger i danske

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017 Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 12-09-2016 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Vendsyssels almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder Gældende fra den 19-10-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Vendsyssel, medmindre

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank

Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank 1. Om forretningsbetingelserne Coop Banks almindelige forretningsbetingelser gælder for alle aftaler mellem dig og banken, medmindre der udtrykkeligt er aftalt

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. december 2012 1. Hvad er indbetalingskort Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Den Jyske Sparekasse og jer, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Den lille Bikubes almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Den lille Bikube,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - erhvervskunder De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Den Jyske Sparekasse og jer, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Fanø Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 15-02-2016 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Fanø Sparekasse, medmindre andet er aftalt.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Dragsholm Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Dragsholm Sparekasse, medmindre andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Middelfart Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder Gældende fra den 19-06-2017 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Middelfart Sparekasse, medmindre

Læs mere

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 Her kan du læse de regler der gælder for debitorer i BetalingsserviceGenerelle regler

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser BankNordiks almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 15-02-2016 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med BankNordik, medmindre andet er aftalt. For de

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER # et godt sted at være ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER ERHVERV Gældende fra den 26-06-2017 Frøs Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder Gældende fra den 26-06-2017 Forretningsbetingelserne

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Faaborg A /S's almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Sparekassen

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Frøs Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 19-09-2016 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Frøs Sparekasse, medmindre andet er aftalt.

Læs mere

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder)

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Betingelser 1. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN må, om ønsket, gennemføre betalinger via PBS (Pengeinstitutternes

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Middelfart Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder Gældende fra den 12-09-2016 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Middelfart Sparekasse, medmindre

Læs mere

Almindelige Forretningsbetingelser - Erhverv

Almindelige Forretningsbetingelser - Erhverv 1. Om forretningsbetingelserne Disse Almindelige Forretningsbetingelser gælder for ethvert mellemværende mellem PFA Bank (Banken) og dens kunder (forbrugere), medmindre andet er udtrykkeligt aftalt mellem

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 15-05-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S kan dog uden kundens samtykke videregive kundeoplysninger:

Danske Andelskassers Bank A/S kan dog uden kundens samtykke videregive kundeoplysninger: De almindelige forretningsbetingelser gælder for ethvert mellemværende mellem Danske Andelskassers Bank A/S og kunden, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks. i en indlånsaftale, udlånsaftale

Læs mere