LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem"

Transkript

1 LOKALPLAN 205 for Kløckershave og Salem GENTOFTE KOMMUNE

2 Gentoftegade INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 205 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING LOKALPLAN 205 BESTEMMELSER KORTBILAG Skrænten Skrænten Udsigten Vindestræde Mitchellsstræde Salem Gentofte Park Kløckershave Dahlensstræde

3 REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 205 for Kløckershave og Salem LOKALPLANENS BAGGRUND Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 30. april 2001, at udvide og ombygge ældreboligbebyggelsen Kløckershave, tilhørende Gentofte Kommune, i forbindelse med en om- og tilbygning til den tilstødende, selvejende institution for ældre, Salem. Om- og tilbygningen skal ses i sammenhæng med Gentofte Kommunes moderniseringsplan for ældre- og plejeboliger. Institutionerne er i dag bygget sammen, men med hver sin indgang og uden nogen form for fysisk fællesskab. Om- og tilbygningerne på såvel Salem som Kløckershave skal koordineres således, at den samlede bebyggelse i fremtiden arkitektonisk vil kunne opleves som en samlet enhed med fælles funktioner omkring indgang, cafe og aktivitetsrum. EKSISTERENDE FORHOLD Området afgrænses mod nord af Mitchellsstræde, mod øst af ejendommen Ole Nielsens Have, Gentoftegade 36-48, mod syd af Dahlensstræde og mod vest af Gentofte Park og Gentofte Sø. Området har et samlet areal på ca. 1,2 ha. I den sydlige del af området, Dahlensstræde 6a-d, ligger ældreboligbebyggelsen Kløckershave. Ejendommen har et grundareal på m 2 og et etageareal på ca m 2 foruden ca. 355 m 2 lavtliggende kælder. Bebyggelsesprocenten er ca. 65. Bebyggelsen er i 1-3 etager. Bebyggelsen rummer 53 ældreboliger heraf 35 1-værelses lejligheder og værelses lejligheder med tilhørende servicefaciliteter. I den nordlige del af området, Mitchellsstræde 1-9, ligger plejehjemmet Salem. Ejendommen har et grundareal på m 2 og et etageareal på ca m 2 foruden ca. 145 m 2 lavtliggende kælder. Bebyggelsesprocenten er ca. 71. Plejehjemsbebyggelsen er i 1 2 etager samt høj kælder under en del af bebyggelsen. Plejehjemmet rummer 44 værelser med tilhørende servicefaciliteter. 1

4 Kløckershave og Salem set fra luften Områdets bebyggelse består foruden plejehjemmet Salem af 2 mindre bygninger, Mitchellsstræde 1, areal ca. 415 m2, der anvendes til bofællesskab og Mitchellsstræde 3, areal ca. 700 m2, der anvendes til bofællesskab og dagcenter. Begge bygninger er i 2½ etage. Bebyggelserne Kløckershave og Salem råder i alt over 32 parkeringspladser foruden parkeringsmuligheder på offentlige parkeringspladser ved Dahlensstræde og Mitchellsstræde. Bebyggelserne Kløckershave og Salem er opført omkring 1960 af arkitekterne Hans Erling Langkilde og Ib Martin Jensen og udpegede som bevaringsværdige. Bebyggelsen Mitchellsstræde 3 er ligeledes udpeget som bevaringsværdig. Bebyggelserne grænser op til Gentofte Park med græsplæner, en markant lindealle og spredt træbeplantning i øvrigt. Langs Gentofte Sø løber en sti med forbindelse til henholdsvis Dahlensstræde og Mitchellsstræde. Dahlensstræde og Mitchellsstræde er stille veje uden uvedkommende trafik, men med megen parkering på vejareal og i umiddelbar tilknytning til vejareal. LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD Formålet med lokalplanen er at give mulighed for en forbedring af de fysiske rammer for beboerne i ældre- og plejeboligerne i Kløckershave og Salem. Formålet med lokalplanen er også at sikre, at den samlede bebyggelse i fremtiden arkitektonisk vil kunne opleves som en samlet enhed med fælles funktioner omkring indgang, cafe og aktivitetsrum. 2

5 Formålet er endvidere at sikre, at om- og udbygning af institutionerne sker under hensyntagen til lokalplanområdets- og tilstødende områders bebyggelse og landskabelige kvaliteter. Lokalplanen indeholder bestemmelser, der gør det muligt at udbygge området med ca m 2. Bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet forventes at stige fra ca. 68 til ca. 100 efter udbygning efter lokalplanen. Lokalplanen giver mulighed for at opføre bebyggelse inden for en bebyggelsesprocent på 100 for området som helhed. Bebyggelsesforslag Arkitektfirmaet Thora arkitekter A/S har udarbejdet et forslag til om- og udbygning af Kløckershave og Salem, som vil kunne opføres inden for rammerne af lokalplanen. Ifølge forslaget udbygges Kløckershave med ca m 2 etageareal og Salem med ca m 2 etageareal. Kløckershaves 53 et- og toværelses lejligheder ombygges til ca. 50 moderne toværelses lejligheder med køkken, toilet og bad. Bebyggelsen udvides med en fløj mod sydøst i 2 etager og ombygning og udvidelse af den sydligste fløj til 2 og 3 etager. Salems 44 etværelses lejligheder ombygges til 45 moderne lejligheder med toilet og bad. Bebyggelsen udvides ved at den øst- og sydlige fløj øges fra 1 til 2 etager samt en høj kælder. Endvidere udvides bebyggelsen ved at det nuværende gårdrum overdækkes og indrettes som fælles opholdsareal for beboerne. Bygningen mellem Kløckershave og Salem udvides og indrettes til fælles foyer med café og frisør. I kælderetagen indrettes bl.a. personalefaciliteter samt træningsrum og træningskøkken for beboerne i Kløckershave og Salem. Parkeringskapaciteten udvides fra 32 til 50 parkeringspladser. I forbindelse med opførelse af naboejendommen Ole Nielsens Have, er lokalplanområdet pålagt servitutter, der medfører, at 890 m 2 grundareal ikke kan medregnes ved beregning af bebyggelsesprocenten for lokalplanens område. 3

6 Eksisterende forhold Rumlig afbildning af Kløckershave og Salem set fra Ole Nielsens Have med Gentofte Sø i baggrunden Gentofte Park Salem Det Hvide Hus Ole Nielsens Have Snit gennem Salem, set mod nord Gentofte Park Kløckershave Ole Nielsens Have Snit gennem Kløckershave, set mod nord 4

7 Fremtidige forhold Rumlig afbildning af Kløckershave og Salem set fra Ole Nielsens Have med Gentofte Sø i baggrunden Gentofte Park Salem Det Hvide hus Ole Nielsens Have Snit gennem Salem, set mod nord Gentofte Park Kløckershave Ole Nielsens Have Snit gennem Kløckershave, set mod nord 5

8 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING KOMMUNEPLAN 2001 Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne i kommuneplan Ifølge Kommuneplan 2001 må bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom ikke overstige 60. Bebyggelsens etageantal max. 4 etager og max. højde 15 meter. Udvidelse af bebyggelsen kræver, at bebyggelsesprocenten ændres til 100 for området som helhed. Der er derfor udarbejdet kommuneplantillæg med følgende indhold. TILLÆG 2/01 TIL KOMMUNEPLAN 2001 I Tillæg 2/01 til Kommuneplan 2001 for Gentofte Kommune indgår lokalplanområdet som enkeltområde 5. D21. En lokalplan, som træffer bestemmelser for enkeltområde 5. D21, skal sikre: at området fastlægges til OFFENTLIG FORMÅL, - plejehjem, dagcenter m.v., administration, boliger, at bebyggelsen bliver institutionsbebyggelse, administrationsbebyggelse og boliger, at bebyggelsesprocenten for området under ét ikke overstiger 100, at etageantallet ikke overstiger 3 etager, at bebyggelsens højde ikke overstiger 12 meter, at opholdsarealet bliver mindst 50 % af boligetagearealet, at parkeringsbehovet dækkes. Endvidere skal lokalplanen være i overensstemmelse med Kommuneplanens Generelle rammer for lokalplanlægning. Lokalplan 205 er i overensstemmelse med Tillæg 2/01 til Kommuneplan BYPLANVEDTÆGTER OG LOKALPLANER Lokalplanens område er ikke omfattet af byplanvedtægt eller lokalplan. 6

9 en Skrænten 5.B4 5.B46 5.B24 5.F6 5.D21 5.B5 5.C1 5.B47 5.F4 5.D10 5.C2 5.C3 Udsnit af kortbilag til rammer for lokalplanlægning i henhold til kommuneplantillæg 2/01 FREDNING/BEVARINGSPLANLÆGNING Lokalplanområdet er omfattet af en søbeskyttelseslinie. Søbeskyttelseslinien vil blive søgt ophævet for lokalplanområdet. Der er udpeget 3 bevaringsværdige træer i lokalplanen. Når et træ er udpeget som bevaringsværdigt, skal en grundejer rette henvendelse til Gentofte Kommune inden en evt. beslutning om at fælde eller beskære et træ. Kommunen tager efterfølgende stilling til, i hvilket omfang træer må ændres og vejleder grundejeren om beskæring, nyplantning og lignende. VARMEPLANLÆGNING I henhold til lov om varmeplanlægning har Gentofte Kommunalbestyrelse vedtaget planer for varmeforsyningen i kommunen med delplan for kraftvarmeforsyning og delplan for naturgasforsyning. Lokalplanområdet skal forsynes med kraftvarme i henhold til delplan for kraftvarmeforsyning. AFVANDINGSFORHOLD Ved afvanding af området må det samlede afløb ikke overstige den vandmængde, der svarer til de afløbskoefficienter, der er fastsat i kommunens spildevandsplan. Lokalplanområdets afløbskoefficient er 0,25 hvorfor afværgeforanstaltninger må påregnes. 7

10 TRAFIK- OG MILJØPLAN Gentofte Kommunalbestyrelse har vedtaget Trafik- og Miljøplan, hvori kommunens veje bl.a. er opdelt i vejklasser. For så vidt angår lokalplanområdet tilhører Mitchellsstræde og Dahlensstræde vejklasse 4, hvor færdselslovens almindelige hastighedsgrænse for færdsel i bymæssig bebyggelse er gældende, dog må hastigheden på Mitchellsstræde ikke overstige 30 km/t. SERVITUTTER I forbindelse med bebyggelse af ejendommen Ole Nielsens Have, matr.nr. 36 an og 36 ao, er der lyst en servitut, med Gentofte Kommune som påtaleberettiget, der reserverer 890 m 2 af lokalplanområdets grundareal til beregning af bebyggelsesprocenten for Ole Nielsens Have. KYSTNÆRHED Lokalplanen er ikke omfattet af planlovens bestemmelser for de kystnære dele af byzoneområderne. TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER Lokalplanens virkeliggørelse er afhængig af dispensation fra eller ophævelse af søbeskyttelseslinien. 8

11 LOKALPLAN 205 for Kløckershave og Salem I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 518 af 11. juni 2000) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 beskrevne område: 1 FORMÅL Formålet med lokalplanen er at give mulighed for en forbedring af de fysiske rammer for beboerne i ældre- og plejeboligerne i Kløckershave og Salem. Formålet med lokalplanen er også at sikre, at den samlede bebyggelse i fremtiden arkitektonisk vil kunne opleves som en samlet enhed med fælles funktioner omkring indgang, cafe og aktivitetsrum. Formålet er endvidere at sikre, at om- og udbygning af institutionerne sker under hensyntagen til lokalplanområdets- og tilstødende områders bebyggelse og landskabelige kvaliteter. 2 OMRÅDET Lokalplanområdet afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag og omfatter følgende matr.nr.: 36 a og 36 ap, Gentofte, samt alle parceller, der efter den 1. oktober 2001 udstykkes fra de nævnte ejendomme. 9

12 3 ANVENDELSE 3.1 Lokalplanens område må kun anvendes til offentligt formål, institutioner, plejehjem, dagcenter, boliger for ældre samt tilhørende administration. 3.2 Inden for lokalplanområdet kan der opføres transformerstationer og lignende installationer til sikring af den nødvendige energiforsyning. 4 UDSTYKNING 4.1 Udstykning og arealoverførsel i strid med planens formål må ikke finde sted. 4.2 Kommunalbestyrelsen kan desuden gøre en tilladelse til udstykning eller arealoverførsel afhængig af, at parcellen giver mulighed for en hensigtsmæssig bebyggelse og rimeligt dimensionerede opholdsarealer. 5 VEJ-, STI- OG PARKERING 5.1 Vejadgang til området skal ske som angivet på kortbilaget. 5.2 Ved opførelse af ny bebyggelse samt ved ændret anvendelse af eksisterende bebyggelse skal eget parkeringsbehov dækkes. 6 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 6.1 Bebyggelsesprocent for området som helhed må ikke overstige Ny bebyggelse skal opføres inden for de på kortbilaget viste byggefelter og skal opføres med de på kortbilaget angivne etageantal, excl. kælderetager. 6.3 Inden for byggefeltet, på kortbilaget mrk. A, må der opføres bebyggelse i 2 etager. Endvidere må bebyggelsens gårdrum overdækkes med et glastag. Bebyggelsens højde må ikke overstige 10 meter excl. glastag og 11 meter incl. glastag. 6.4 Inden for byggefeltet, på kortbilaget på kortbilaget mrk. B, må der opføres bebyggelse i 2 etager. Bebyggelsens højde må ikke overstige 8 meter. 6.5 Inden for byggefeltet, på kortbilaget mrk. C, må der opføres bebyggelse i 2 og 3 etager. Bebyggelsens højde må ikke overstige 8 meter ved 2 etager og 10 meter ved 3 etager. 6.6 Inden for byggefeltet, på kortbilaget mrk. D, må der opføres bebyggelse i 1 etage. Bebyggelsens højde må ikke overstige 5 meter. 6.7 Udover de på kortbilaget viste byggefelter kan der med Kommunalbestyrelsens særlige tilladelse opføres mindre udhusbygninger, overdækninger, udvendige trapper, transformerstation og lignende, som har tilknytning til områdets anvendelse. 10

13 7 BEVARING AF BEBYGGELSE OG TRÆER 7.1 Bebyggelsen inden for området, bortset fra Mitchellsstræde 1, er bevaringsværdig og må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden Kommunalbestyrelsens tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 7.2 De på kortbilaget angivne bevaringsværdige træer må ikke uden Kommunalbestyrelsens tilladelse beskæres, fældes eller på anden måde ændres. 8 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN 8.1 Ny bebyggelse skal tilpasses den eksisterende bebyggelse og skal udformes således, at der efter Kommunalbestyrelsens skøn opnås en god helhedsvirkning. 8.2 Til udvendige bygningsflader må der ikke anvendes former, materialer eller farver, som efter Kommunalbestyrelsens skøn virker skæmmende. 8.3 Skiltning og reklamering må kun finde sted med Kommunalbestyrelsens særlige tilladelse. 9 UBEBYGGEDE AREALER 9.1 Den del af områdets ubebyggede arealer, der ikke benyttes til parkering, gårdsplads eller lignende, skal anlægges og vedligeholdes som grønt område. Oplag, herunder parkering af uindregistrerede køretøjer, henstilling af containere mv., må ikke finde sted. 9.2 Der skal anlægges udendørs opholdsarealer svarende til mindst 50 % af etagearealet. Overdækket gårdrum i byggefelt A kan indgå ved beregning af opholdsarealet. 9.3 Anlæg af interne veje, stier og parkeringspladser, må kun ske efter en samlet plan, godkendt af Kommunalbestyrelsen. Planen skal indeholde bestemmelser vedrørende belægning, belysning, beplantning, hegning, placering af skure mv. 9.4 Terrænregulering på mere end +/- 0,5 meter må kun finde sted efter Kommunalbestyrelsens tilladelse. 10 LEDNINGS- OG ANTENNEANLÆG 10.1 Nye el-ledninger i området, herunder ledninger til intern vejbelysning, skal udføres som jordkabler Inden for området må der kun opsættes antenner og parabolantenner med Kommunalbestyrelsens tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 11 FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGNING 11.1 Forinden ny bebyggelse må tages i brug, skal der være etableret opholds- og parkeringsarealer i overensstemmelse med 5 og 9. 11

14 11.2 Forinden ny bebyggelse tages i brug til boligformål skal det på de primære opholdsarealer sikres, at støjniveauet ikke overstiger 55 db(a) fra vejtrafik. Forinden ny bebyggelse tages i brug til offentlige administration, skal det på de primære opholdsarealer sikres, at støjniveauet ikke overstiger 60 db(a) fra vejtrafik. Støjdæmpende foranstaltninger skal udføres i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning nr. 3/1984, Trafikstøj i boligområder. 12 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 12.1 Efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, i henhold til planlovens 18 kun udstykkes, bebygges og anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg mv., der er indeholdt i planen. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige afvigelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at disse ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af denne. VEDTAGELSESPÅTEGNING Således vedtaget af Gentofte Kommunalbestyrelse den 27. maj Hans Toft (Sign.) Jørgen Steen Knudsen (Sign.) 12

15 Nærværende lokalplan begæres i henhold til 31, stk. 2 i lov om planlægning tinglyst på følgende matr.nr.: 36 a og 36 ap, Gentofte, samt alle parceller, der efter den 1. oktober 2001 udstykkes fra de nævnte ejendomme. Gentofte Kommune, Teknisk Forvaltning, den 20. juni 2002 Jørgen Steen Knudsen (Sign.) Hanne Rostock (Sign.) Offentliggjort den 12. juni 2002 Tinglyst den 25. juni

16 64g 1 66b a 63a 65a Vindestræde 2 NORD Mitchellsstræde SALEM 5 z ao A 38 36a 40 D z z 42 6C 44 6B KLØCKERSHAVE 6A 46 36ap B 36an 48 6D C Dahlénsstræde 35k 54 51c 35p 52b 35d 35a b KORTBILAG LOKALPLAN 205 for Kløckershave og Salem MÅL 1:1.000 z Bevaringsværdigt Områdegrænse Vejadgang træ Byggefelt 3 etager Byggefelt 2 etager Byggefelt 1 etage Parkering GENTOFTE KOMMUNE, TEKNISK FORVALTNING 2002

17 LOKALPLAN 205 FOR KLØCKERSHAVE OG SALEM

LOKALPLAN 196. for Copenhagen International School i Hellerup

LOKALPLAN 196. for Copenhagen International School i Hellerup LOKALPLAN 196 for Copenhagen International School i Hellerup GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 196 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD

Læs mere

Lokalplan 320. for et område i Skovshoved By

Lokalplan 320. for et område i Skovshoved By Lokalplan 320 for et område i Skovshoved By ! INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 320 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994

LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994 LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994 LOKALPLAN NR.116 FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ

Læs mere

Lokalplan 267. for ejendommen Gentoftegade 71 FORSLAG

Lokalplan 267. for ejendommen Gentoftegade 71 FORSLAG Lokalplan 267 for ejendommen Gentoftegade 71 FORSLAG INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 267 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL

Læs mere

Lokalplan 284. for Trunnevangen 4A og 4B

Lokalplan 284. for Trunnevangen 4A og 4B Lokalplan 284 for Trunnevangen 4A og 4B INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 284 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

LOKALPLAN 215. for Dahlénsstræde 5, Gentofte HF

LOKALPLAN 215. for Dahlénsstræde 5, Gentofte HF LOKALPLAN 215 for Dahlénsstræde 5, Gentofte HF GENTOFTE KOMMUNE Gentoftegade INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 215 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD

Læs mere

LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997

LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997 LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997 LÖKÅLPL~NNR. 134 FOR ET OMRÅDE VED C.V.È. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ i GENTOFTE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING

Læs mere

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 112 For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold.......................

Læs mere

LOKALPLAN 106 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED LINDEGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1992

LOKALPLAN 106 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED LINDEGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1992 LOKALPLAN 106 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED LINDEGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1992 LQKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED LINDEGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE NR.106 TEKNISK DIREKTORAT

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

LOKALPLAN 218. for plejehjemmet Egebjerg

LOKALPLAN 218. for plejehjemmet Egebjerg LOKALPLAN 218 for plejehjemmet Egebjerg GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN NR. 218 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN 224. for Jægersborg Allé 149

LOKALPLAN 224. for Jægersborg Allé 149 LOKALPLAN 224 for Jægersborg Allé 149 GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 224 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL

Læs mere

LOKALPLAN 190. for Øregård Gymnasium

LOKALPLAN 190. for Øregård Gymnasium LOKALPLAN 190 for Øregård Gymnasium GENTOFTE KOMMUNE Gersonsvej Gruts Allé INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 190 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 265 for et erhvervsområde ved Milnersvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Lokalplan nr. 101. for et område ved Emil Chr. Hansens Vej (Skolen på La Cours Vej)

Lokalplan nr. 101. for et område ved Emil Chr. Hansens Vej (Skolen på La Cours Vej) Lokalplan nr. 101 for et område ved Emil Chr. Hansens Vej (Skolen på La Cours Vej) September 1998 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området (Skolen på La Cours Vej) til offentlige

Læs mere

LOKALPLAN 230. for et område ved Lyngbyvej 339A til 341B

LOKALPLAN 230. for et område ved Lyngbyvej 339A til 341B LOKALPLAN 230 for et område ved Lyngbyvej 339A til 341B GENTOFTE KOMMUNE GENTOFTE KOMMUNE Plan og Byg Rettelsesblad til Lokalplan 230 for et område ved Lyngbyvej 339A-341B Med offentlig bekendtgørelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 188 For et område ved P.Mogensenvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAII 136 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE MELLEM BAKKEVÆNGET OG VANGEDEVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1997

LOKALPLAII 136 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE MELLEM BAKKEVÆNGET OG VANGEDEVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1997 LOKALPLAII 136 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE MELLEM BAKKEVÆNGET OG VANGEDEVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1997 GENTOFTE KOMMUNE Plan og Byg Rettelsesblad til Lokalplan 136 for et område mellem Bakkevænget og Vangedevej

Læs mere

LOKALPLAN 1.36. Torsbo - plejehjem og ældreboliger

LOKALPLAN 1.36. Torsbo - plejehjem og ældreboliger LOKALPLAN 1.36 Torsbo - plejehjem og ældreboliger Ishøj Kommune 2001 BAGGRUND FOR LOKALPLAN 1.36 Torsbo Plejehjem blev opført i 1957-58 som et af de første større, offentlige byggerier i Ishøj Kommune.

Læs mere

LOKALPLAN 77. For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 77. For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 77 For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 1 Baggrunden for lokalplanen 2 Lokalplanens indhold Bebyggelsesforslag Lokalplanens forhold

Læs mere

T. 22. 05 LOKALPLAN NR. 5

T. 22. 05 LOKALPLAN NR. 5 T. 22. 05 LOKALPLAN NR. 5 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 5 vedrører et areal syd for Gammel Klausdalsbrovej vest for eksisterende center ved Dildhaven og fastlægger, at området kun

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89 Lokalplan nr. 134 for Holger Danskes Vej 87-89 2004 Lokalplan nr. 134 er udarbejdet af Frederiksberg Kommune Teknisk Direktorat Projekt- og Planafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg Tlf. 3821 4071 E-mail:

Læs mere

Lokalplan 230- Forslag

Lokalplan 230- Forslag Lokalplan 230- Forslag Boliger ved Søbjergvej Haraldsted Sø oktober 2009 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 227. For ældrecenter og ældreboliger i Grønnegade. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 227. For ældrecenter og ældreboliger i Grønnegade. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 227 For ældrecenter og ældreboliger i Grønnegade Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 229. For en daginstitution ved Ålholmparken. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 229. For en daginstitution ved Ålholmparken. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 229 For en daginstitution ved Ålholmparken Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 29 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 29 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 29 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 29 vedrører et område mellem Tårnvænget og Kastaniedal og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres efter. Bebyggelsen

Læs mere

LOKALPLAN 62.1 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED FREDENSVEJ OG HYLDEGÅRDSVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1993

LOKALPLAN 62.1 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED FREDENSVEJ OG HYLDEGÅRDSVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1993 LOKALPLAN 62.1 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED FREDENSVEJ OG HYLDEGÅRDSVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1993 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED FREDENSVEJ OG HYLDEGÅRDSVEJ I GENTOFTE KOMMUNE nr. 62.1 TEKNISK DIREKTORAT GENTOFTE

Læs mere

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ LOKALPLAN 156 for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000 GENTOFTE KIRKEGÅRD H.A.CLAUSENS VEJ WILH.SCHMIDTS VEJ ADOLPHSVEJ GENTOFTEGADE GENTOFTE SØ INDHOLDELSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

Matr.nr. 13o i^, 13o m og 13o n Ringkøbing markjorder

Matr.nr. 13o i^, 13o m og 13o n Ringkøbing markjorder Anmelder: ADVOKAT H. THORNINGER HERNINGVEJ 1. 6950 RINGKØBING TELEFON 07-32 38 11 Matr.nr. 13o i^, 13o m og 13o n Ringkøbing markjorder RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.027 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED MØLLEVEJ

Læs mere

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 03.008

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 03.008 RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 03.008 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPUNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT C 836870 Anmelder: Advokatfirmaet Dalgaard- Knudsen & Jepsen, v/hogens Jepsen, Ringkøbing

Læs mere

LOKALPLAN 119 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE MELLEM HELLERUPVEJ, RYGÅRDS ALLE OG C.V.E. KNUTHS VEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994

LOKALPLAN 119 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE MELLEM HELLERUPVEJ, RYGÅRDS ALLE OG C.V.E. KNUTHS VEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994 LOKALPLAN 119 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE MELLEM HELLERUPVEJ, RYGÅRDS ALLE OG C.V.E. KNUTHS VEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994 LOKALPLAN NR. 119 FOR ET OMRÅDE MELLEM HELLERUPVEJ, RYGÅRDS ALLE OG C.V.E. KNUTHS VEJ

Læs mere

LOKALPLAN 129 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE MELLEM HANS JENSENS VEJ, DÆMRINGSVEJ, HVILEVEJ OG LYNGBYVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1996

LOKALPLAN 129 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE MELLEM HANS JENSENS VEJ, DÆMRINGSVEJ, HVILEVEJ OG LYNGBYVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1996 LOKALPLAN 129 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE MELLEM HANS JENSENS VEJ, DÆMRINGSVEJ, HVILEVEJ OG LYNGBYVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE VEDRØRENDE LOKALPLAN NR. 129 Side LOKALPLANENS

Læs mere

KOMMUNE NR. 3014 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL VED KYSTVEJEN I RUDE

KOMMUNE NR. 3014 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL VED KYSTVEJEN I RUDE ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 3014 FOR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL VED KYSTVEJEN I RUDE Odder Kommune Lokalplan nr. 3014 Lokalplan for et område til offentlige formål ved Kystvejen i Rude. Udarbejdet

Læs mere

Rettelsesblad til Lokalplan 144 for et område ved Niels Andersens Vej og Skelvej

Rettelsesblad til Lokalplan 144 for et område ved Niels Andersens Vej og Skelvej GENTOFTE KOMMUNE Plan og Byg Rettelsesblad til Lokalplan 144 for et område ved Niels Andersens Vej og Skelvej Med offentlig bekendtgørelse af Lokalplan 402 om overdækninger, herunder udestuer (PlanID:

Læs mere

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-9407 for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanforslaget omfatter et ældre centerområde med gode muligheder

Læs mere

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ 1 LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Tidligere Klædefabrik Lokalplanområdet omfatter ejendommen Hermann Stillingsvej 1, der har tilhørt Forsvarets Bygningstjeneste.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989)

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN På baggrund af ønsker fra grundejerforeningen "Klanparken" om mulighed

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 134 FOR ET OMRÅDE VED PRÆSTEVÆNGET

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 134 FOR ET OMRÅDE VED PRÆSTEVÆNGET HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 134 FOR ET OMRÅDE VED PRÆSTEVÆNGET GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan nr. 134 for

Læs mere

Lokalplan 286. for ejendommen Ordrupvej 39

Lokalplan 286. for ejendommen Ordrupvej 39 Lokalplan 286 for ejendommen Ordrupvej 39 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 286 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

Lokalplan 361. for Dahlénsstræde 5, Gentofte HF

Lokalplan 361. for Dahlénsstræde 5, Gentofte HF Lokalplan 361 for Dahlénsstræde 5, Gentofte HF INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 361 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051.295

LOKALPLAN NR. 051.295 I~ISvendborg ~ Kommune ij~d~li -U541~ LOKALPLAN NR. 051.295 For et område mellem Bregningevej, Syrenvej, Vindeby Pilevej og Eskærvej Teknisk Forvaltning - Plan- og Udviklingsafdelingen November 1996 Hvad

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 170 For et område ved Gadeledsvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde

Læs mere

LOKALPLAN NR. 37 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 37 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 37 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 37 vedrører et område mellem Herlev Torv og Herlev Ringvej, nord for Herlev Hovedgade. Lokalplanen fastlægger en udvidelse af butiksbebyggelsen

Læs mere

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY.

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. Odder Kommune Lokalplan nr. 1067 Lokalplan for et område til boligbebyggelse ved Vennelundsvej

Læs mere

LOKALPLAN NR. B 51.30.01

LOKALPLAN NR. B 51.30.01 LOKALPLAN NR. B 51.30.01 FOR DØGNINSTITUTION PÅ FRØRUPVEJ 34A ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2002 2 Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. B 51.30.01 Lokalplanens redegørelse. Side Lokalplanens baggrund

Læs mere

INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov.

INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov. INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov. Det naturskønne område som bl. a. indeholder flere mindre søer,

Læs mere

KOMMUNE NR. 3016 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL BELIGGENDE VED BLOMMEVÆNGET I SAKSILD BY

KOMMUNE NR. 3016 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL BELIGGENDE VED BLOMMEVÆNGET I SAKSILD BY ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL KOMMUNE NR. 3016 BELIGGENDE VED BLOMMEVÆNGET I SAKSILD BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR 3016 Lokalplan for et areal til boligformål. beliggende ved Blommevænget

Læs mere

LOKALPLAN NR. B 51.17

LOKALPLAN NR. B 51.17 \ ~. ~ L_- ~ ~, 4/ -~) LOKALPLAN NR. B 51.17.-~ v~. ~ ~1 SrI~I~MÆRKE NYT BOLIGOMRÅDE IRBiEKBY ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 199 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE LOKALPLANENS REDEGØRELSER Lokaiplanens baggrund

Læs mere

Lokalplan nr Område for Plejecentret Hotherhaven og boliger for ældre

Lokalplan nr Område for Plejecentret Hotherhaven og boliger for ældre Vallø Kommune Lokalplan nr. 1-22 Område for Plejecentret Hotherhaven og boliger for ældre Indhold Lokalplanens baggrund 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Kommuneplan

Læs mere

LO KALPLAN 132 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VEST FOR KORSGÅRDSVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1996

LO KALPLAN 132 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VEST FOR KORSGÅRDSVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1996 LO KALPLAN 132 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VEST FOR KORSGÅRDSVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1996 GENTOFTE KOMMUNE Plan og Byg Rettelsesblad til Lokalplan 132 for et område vest for Korsgårdsvej Med offentlig bekendtgørelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 256 A FOR ET BOLIGOM- RÅDE VED GL. AMTSVEJ. INDLEDNING

LOKALPLAN NR. 256 A FOR ET BOLIGOM- RÅDE VED GL. AMTSVEJ. INDLEDNING INDLEDNING Gl. Amtsvej er et ældre, blandet område, som med sine mange forskelligartede huse, fremstår som en karakterfyldt villavej. Indenfor området ligger to ubebyggede grunde, matr. nre. 1 dg og 1dh,

Læs mere

L0KKEN - VRÅ KOMMUNE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 3.1.1.1. FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE I HUNDELEV

L0KKEN - VRÅ KOMMUNE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 3.1.1.1. FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE I HUNDELEV L0KKEN - VRÅ KOMMUNE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 3.1.1.1. FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE I HUNDELEV 1 LOKKEN-VRÅ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3.1.1.1. Forslag til lokalplan for et område til tæt-lav

Læs mere

LOKALPLAN 188. for Lyngbyvej , Gentofte Værkstedsgård

LOKALPLAN 188. for Lyngbyvej , Gentofte Værkstedsgård LOKALPLAN 188 for Lyngbyvej 415-421, Gentofte Værkstedsgård GENTOFTE KOMMUNE GENTOFTE KOMMUNE Plan og Byg Rettelsesblad til Lokalplan 188 for Lyngbyvej 415-421, Gentofte Værkstedsgård Med offentlig bekendtgørelse

Læs mere

Lokalplan 258. for Gl. Hellerup Gymnasium

Lokalplan 258. for Gl. Hellerup Gymnasium Lokalplan 258 for Gl. Hellerup Gymnasium INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 258 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA e STEMPFXMÆRKE RETTEN l '1REMAA KUN GYLOKJT M 0 AFSTtMPUNG AF OOMM ftkonto«ets lcass KONTf»OLAPFA«AT B 263523 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 66 FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER

Læs mere

LOKALPLAN 204. for et område ved Charlottenlund Travbane - Institution

LOKALPLAN 204. for et område ved Charlottenlund Travbane - Institution LOKALPLAN 204 for et område ved Charlottenlund Travbane - Institution GENTOFTE KOMMUNE Strandhøjsvej INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 204 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej

LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Plejecenter Solvang, Ore LOKALPLAN NR. B - 15.2. Pris kr. 20,-

VORDINGBORG KOMMUNE. Plejecenter Solvang, Ore LOKALPLAN NR. B - 15.2. Pris kr. 20,- VORDINGBORG KOMMUNE BOR N CHS VEJ E T OLE G O N R Æ E V V E S U N D V E J N Y V E J T JØ R N E J LOKALPLAN NR. B - 15.2 Plejecenter Solvang, Ore Vordingborg april 2002 Pris kr. 20,- Om kommune- og lokalplaner

Læs mere

LOKALPLAN NR. 60. r,t UDVIDELSE AF LEIKKEGARDEN TROMMESLAGERVEJ STORE-HEDDDINGE --- I I I I I I // I. I Lokal planom rådd I I I. 1 Oa STEVNS KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 60. r,t UDVIDELSE AF LEIKKEGARDEN TROMMESLAGERVEJ STORE-HEDDDINGE --- I I I I I I // I. I Lokal planom rådd I I I. 1 Oa STEVNS KOMMUNE g r,t nr- i: LOKALPLAN NR. 60 - UDVDELSE AF LEKKEGARDEN TROMMESLAGERVEJ STORE-HEDDDNGE - l // --- Lokal planom rådd N \ 1 Oa STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 60 Lokalplan for udbygning af Lærkegården, Trommeslagervej,

Læs mere

Sejlflod kommune. Lokalplan 40.05.02. Tæt-lav boligområde ved Søndre Bygade 3

Sejlflod kommune. Lokalplan 40.05.02. Tæt-lav boligområde ved Søndre Bygade 3 Anmelder: Sejlfl'od Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde Sejlflod kommune Lokalplan 40.05.02 Tæt-lav boligområde ved Søndre Bygade 3 2 Opførelse af tæt-lav boligbebyggelse ved Søndre Bygade 3, Sejlflod.

Læs mere

Lokalplan 271. for et område ved Sankt Lukas Vej

Lokalplan 271. for et område ved Sankt Lukas Vej Lokalplan 271 for et område ved Sankt Lukas Vej INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 271 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

Lokalplan 1.01. Køge Bugt Uddannelsescenter

Lokalplan 1.01. Køge Bugt Uddannelsescenter Lokalplan 1.01 Køge Bugt Uddannelsescenter Ishøj Kommune ISHØJ KOMMUNE LOKALPLAN l.01 Lokalplanens' indhold, Lokalplanen, der omfatter arealet "begrænset af Tranegildestien, Vejlebrovej, Gildbrovej og

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE Lokalplanområdet l Lokalplanens baggrund og formål l Lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til anden planlægning 2 Lokalplanens retsvirkninger 5

Læs mere

Erhvervsområde i Tandslet. Sydals Kommune Lokalplan TA 6

Erhvervsområde i Tandslet. Sydals Kommune Lokalplan TA 6 Erhvervsområde i Tandslet Sydals Kommune Lokalplan TA 6 Indledning 1 Sydals Kommune Lokalplan nr. TA 6 For en erhvervsvirksomhed i Tandslet Indledning og redegørelse Hvad er en lokalplan...................

Læs mere

J. I / KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY

J. I / KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY J. I / ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5007 Lokalplan for et område til boligformål ved Vestergade i Hou by. Lokalplanen er udarbejdet

Læs mere

5('(* 5(/6()25/2.$/3/$1 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

5('(* 5(/6()25/2.$/3/$1 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING IRUHWRPUnGHYHG 2UGUXS&\NHOEDQH *(172)7(.20081( Lindegårdsvej Grønnevænge ej INDHOLDSFORTEGNELSE 5('(* 5(/6()25/2.$/3/$1 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN 41. For et område ved Stenrødgård i Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 41. For et område ved Stenrødgård i Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 41 For et område ved Stenrødgård i Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 5 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 2-19 Tagboliger på Nylandsvej

LOKALPLAN 2-19 Tagboliger på Nylandsvej LOKALPLAN 2-19 Tagboliger på Nylandsvej KØGE KOMMUNE 1987 LOKALPLAN 2-19 TAGBOLIGER VED NYLANDSVEJ INDHOLD side Redegørelsen... 3 Forhold til anden planlægning 5 Retsvirkninger... 8 Lokalplanen... 11 Lokalplan

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 117 FREDERIKSBORG STATSSKOLE OG FREDERIKSBORG BYSKOLE

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 117 FREDERIKSBORG STATSSKOLE OG FREDERIKSBORG BYSKOLE HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 117 FREDERIKSBORG STATSSKOLE OG FREDERIKSBORG BYSKOLE GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Status for området før planen Det område, som lokalplanen omfatter, er beliggende mellem

Læs mere

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Lokalplan nr. 147 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007 Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...4 Forhold

Læs mere

LOKAL PLAN 06-008 OKTOBER 1988

LOKAL PLAN 06-008 OKTOBER 1988 LOKAL PLAN 06-008 OKTOBER 1988 REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nuværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af ønsket om at kunne udnytte området ved det tidligere bryggeri - Urban

Læs mere

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune Lokalplan nr. 77 for et sommerhusområde ved Brøndalstien Hundested Kommmune Redegørelse, side 4 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Regionplanlægning Servitutter

Læs mere

Lokalplan 328 LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE

Lokalplan 328 LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ ULLERSVEJ NYVANGSVEJ VIDARSVEJ FRIGGSVEJ ENERGIVEJ Lokalplan 328 EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på 42 nye boliger kan opføres på arealet

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 28. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

VEDTAGET. Tillæg 28. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) VEDTAGET Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 28 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm

Læs mere

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34. Område øst for Søndermarken. August 2002. κ κ. κ κ. κ κ. κ κ

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34. Område øst for Søndermarken. August 2002. κ κ. κ κ. κ κ. κ κ TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34 Område øst for Søndermarken August 2002 Lokal D lån. 1.34 For et boligområde øst for S ø rider marken.i Tølløse LOKALPLAN 1.34 FOR ET BOLIGOMRÅDE OST FOR SONDERMARKEN l TOLLOSE

Læs mere

LOKALPLAN 3-16 Søndre Strand

LOKALPLAN 3-16 Søndre Strand LOKALPLAN 3-16 Søndre Strand KØGE KOMMUNE 1984 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-16 SØNDRE STRAND LOKALPLANOMRÅDET. Søndre strand er et værdifuldt rekreativt område for hele Køge by, og som strand er den besøgt

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 35. for en boligbebyggelse ved Lundestien/ Hartkornsvej

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 35. for en boligbebyggelse ved Lundestien/ Hartkornsvej DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 35 for en boligbebyggelse ved Lundestien/ Hartkornsvej DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 35 for et areal ved Lundestien/Hartkornsvej ("Den kvarte lagkage") Udarbejdet af Plan og Teknik,

Læs mere

Sydals Kommune. Lokalplan HØ 11.1. Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008. Område til center- og erhvervsformål i Hørup. Hørup Hav 1: 20.

Sydals Kommune. Lokalplan HØ 11.1. Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008. Område til center- og erhvervsformål i Hørup. Hørup Hav 1: 20. Område til center- og erhvervsformål i Hørup N Skovbyvej Skovsholm Sdr. Landevej Hørup Hav 1: 20.000 Sydals Kommune Lokalplan HØ 11.1 Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008 Indledning 1 Sydals Kommune

Læs mere

VEJLE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING LOKALPLAN NR. 59 FOR ET OMRÅDE VED BRYGGERVANGEN

VEJLE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING LOKALPLAN NR. 59 FOR ET OMRÅDE VED BRYGGERVANGEN VEJLE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING LOKALPLAN NR. 59 FOR ET OMRÅDE VED BRYGGERVANGEN JUNI 1983 INDLEDNING Dette hæfte indeholder lokalpian for et område ved Bryggervangen, Bredballe. Hensigten med at udarbejde

Læs mere

Lokalplan Tillæg 1 til lokalplan 218 for Plejehjemmet Egebjerg

Lokalplan Tillæg 1 til lokalplan 218 for Plejehjemmet Egebjerg Lokalplan 218.1 Tillæg 1 til lokalplan 218 for Plejehjemmet Egebjerg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 218.1 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 Boligområde ved Rugagerparken Januar 2001 Lokaiplan nr. 3.86 Indhoidsfortegnelse: Redet~orelse side Lokalpianens baggrund og formål 3 Beskrivelse af lokalpianområdet 3 Lokalpianens

Læs mere

Lokalplan nr. 18. Boligområdet Brydetoften i Strø

Lokalplan nr. 18. Boligområdet Brydetoften i Strø Lokalplan nr. 18 Boligområdet Brydetoften i Strø 29.11.1989 SKÆVINGE KOMMUNE 11 Strøgåc - Hyllegard LOKALPLAN NR. 18 STRØ JUNI 1989 /, 7 / s~ SKÆVINGE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 18 HILLERØD KUN GYLDIGT MED

Læs mere

Lokalplan nr. 9-20 for et område syd for Vråvejen, Ærøskøbing.

Lokalplan nr. 9-20 for et område syd for Vråvejen, Ærøskøbing. Lokalplan nr. 9-20 for et område syd for Vråvejen, Ærøskøbing. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 8 Kortbilag side 12 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 184. for et område ved Melchiorsvej

LOKALPLAN 184. for et område ved Melchiorsvej LOKALPLAN 184 for et område ved Melchiorsvej GENTOFTE KOMMUNE GENTOFTE KOMMUNE Plan og Byg Rettelsesblad til Lokalplan 184 for et område ved Melchiorsvej Med offentlig bekendtgørelse af Lokalplan 402 om

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 165. Skovskolen i Nødebo. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 165. Skovskolen i Nødebo. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 165 Skovskolen i Nødebo Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 246. for Charlottenlund Travbane

LOKALPLAN 246. for Charlottenlund Travbane LOKALPLAN 246 for Charlottenlund Travbane GENTOFTE KOMMUNE !! INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 246 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN O-B2/03. Boligejendom Stadionvej 27

OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN O-B2/03. Boligejendom Stadionvej 27 OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN O-B2/03 Boligejendom Stadionvej 27 LOKALPLAN O-B2/03 Boligejendom Stadionvej 27 i OTTERUP BY PRIS 50 KR. INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG TIL LOKALPLAN SIDE 2 BILAG A Kort beskrivelse

Læs mere

LO KALPLAN 153 LOKALPLAN FOR BENGTASVEJ 1A OG SIGRIDSVEJ 2A I GENTOFTE KOMMUNE 2000

LO KALPLAN 153 LOKALPLAN FOR BENGTASVEJ 1A OG SIGRIDSVEJ 2A I GENTOFTE KOMMUNE 2000 LO KALPLAN 153 LOKALPLAN FOR BENGTASVEJ 1A OG SIGRIDSVEJ 2A I GENTOFTE KOMMUNE 2000 GENTOFTE KOMMUNE Plan og Byg Rettelsesblad til Lokalplan 153 for Bengtasvej 1 A og Siridsvej 2 A Med offentlig bekendtgørelse

Læs mere

Lokalplan 288. for ejendommen Nesa Allé 1

Lokalplan 288. for ejendommen Nesa Allé 1 Lokalplan 288 for ejendommen Nesa Allé 1 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 288 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

LOKALPLAN NR. 36 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 36 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 36 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 36 vedrører et areal ved det nordøstlige hjørne af vejkrydset Kantatevej/Herlev Ringvej og fastlægger, at området kun må anvendes til

Læs mere

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15 LOKALPLAN NR. 356 for et boligområde Uffesvej 3-15 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 356 FOR ET BOLIGOMRÅDE UFFESVEJ 3-15 INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er

Læs mere