GUIDE KOMPRESSOR PROLINE 330

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GUIDE KOMPRESSOR PROLINE 330"

Transkript

1 KOMPRESSOR PROLINE 330

2 INDHOLD 1 KOMPONENTERNES NAVNE TEKNISKE OPLYSNINGER OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING EF-MÆRKE N MODTAGERE TILSTAND MASKINE SLUKKET GARANTI FORBEHOLDTE RETTIGHEDER EGNET BRUG UKORREKT ANVENDELSE, DER MED RIMELIGHED KAN FORUDSES TRANSPORT OG FLYTNING AF MASKINEN EMBALLAGE UDPAKNING PLACERING OPBEVARING ELEKTRISK TILSLUTNING TILSLUTNING AF TRYKLUFTSLANGE OG VÆRKTØJ INSTALLERET SIKKERHEDSUDSTYR SIKKERHEDSSIGNALER INDIVIDUELT BESKYTTELSESUDSTYR (DPI) RISIKO FOR UDSLIP POSTER BESAT AF AUTORISEREDE BRUGERE BETJENINGSUDSTYR KONTROLLER, INDEN MASKINEN STARTES STARTE MASKINEN SLUKKE MASKINEN NULSTIL TERMORELÆ NØDSTOP STARTE EFTER NØDSTOP ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE EKSTRAORDINÆR VEDLIGEHOLDELSE BORTSKAFFELSE RESERVEDELE FEJL - ÅRSAG - AFHJÆLPNING

3 1. KOMPONENTERNES NAVNE 01 Kontraventil 02 Luftindsugningsfilter 03 Hjul 04 Sikkerhedsventil (justeret til 10,5 bar) 05 Ventil for aftapning af kondensvand 06 Manometer tryk i tank 07 Manometer udgangstryk 08 Trykmåler 09 Tank 10 Afbryder ON (1) - OFF (0) 11 Elektrisk motor 12 Termorelæ 13 Regulator til udgangstryk 14 Luftudtag 15 Tilslutningsrør til pumpeenhed/tank 16 Støttefod 17 Beskyttelsesgitter til ventilator 18 Drejehjul til højderegulering 19 Håndtag

4 2. TEKNISKE OPLYSNINGER Forsyningsspænding/frekvens /50 V/Hz Nominel styrke Maks. tryk under brug Det akustiske trykniveau fra udledningen vejet som A på arbejdsstederne (Dir. 2006/42/EF) Motoraksels rotationshastighed Tankens størrelse 1,7 kw 10,5 bar 79,6 db 1400 o/m 24 liter Præstation (udsuget/ydet) 330/200 l/min Temperatur/luftfugtighed +5 C +40 C / 5% 95% Samlet vægt Størrelse (b l h) 36 kg mm 3. OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Gentilin S.r.l. - Via delle Tezze, 20/ Trissino (VI) - Italien - Moms-nr./skatteregistrering: Erklærer, at KOMPRESSOR PASLODE PROLINE 330 MASKINE: Volumetrisk luft kompressor REGISTRERINGSNUMMER: Er i overensstemmelse med følgende direktiver: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning). Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/108/EF af 15. december 2004, om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet og om ophævelse af direktiv 89/336/EØF97/23/ EØF (artikel 3, stk. 3) Rådets og Europa-Parlamentes direktiv 2006/95/EF af 12. december Person autoriseret til at skabe de tekniske akter: Gentilin Giuseppe, som teknisk ansvarlig. Sted: Via delle Tezze, 20/ Trissino (VI) ITALY Dato:

5 4. EF-MÆRKE EF-mærket Overensstemmelsesattest for maskinen for de grundlæggende sikkerheds- og sundhedskrav, der er fastsat i maskindirektiv 2006/42/EF. Den består af en klæbemærkat med et sort varmeoverført stempel, og den sidder på motorrammen. 5. N INDEN DEN PÅGÆLDENDE MASKINE BRUGES, SKAL DE AUTORISEREDE BRUGERE LÆSE OG FORSTÅ ALLE DELE I NÆRVÆRENDE. Guiden er udarbejdet i medfør af indikationerne i maskindirektivet 2006/42/EF med henblik på at sikre de brugere, der er autoriseret til at bruge og vedligeholde den pågældende maskine, en let og korrekt forståelse af argumenterne, der behandles. Såfremt de udpegede brugere finder uforståelige emner under læsningen, bedes de for at undgå for kerte personlige fortolkninger, som kan skade sikkerheden, i rette tid bede producenten om de korrekte forklaringer og yderligere oplysninger. Guiden skal til enhver tid være tilgængelig for de autoriserede brugere og befinde sig godt opbevaret og bevaret og altid i nærheden af maskinen. DENNE ER EN INTEGRERET DEL AF MASKINEN OG SKAL BEVARES TIL SENERE OPSLAG, INDTIL MASKINEN BORTSKAFFES. N SKAL ALTID VÆRE TILGÆNGELIG FOR DE AUTORISEREDE BRU- GERE OG BEFINDE SIG I NÆRHEDEN AF MASKINEN. PRODUCENTEN FRASKRIVER SIG ETHVERT ANSVAR FOR SKADER FORÅRSAGET PÅ PERSONER, DYR OG TING SOM FØLGE AF MANGLENDE OVERHOLDELSE AF DE NORMER OG ADVARSLER, DER ER BESKREVET I DENNE. HVIS N GÅR TABT ELLER BESKADIGES, SKAL DU BEDE PRODUCENTEN ELLER DEN AUTORISEREDE FORHANDLER OM EN KOPI OG ANFØRE MASKINENS MODEL OG DEN REVISION, DER ER GENGIVET PÅ INDSKRIFTEN. N AFSPEJLER DEN TEKNISKE STAND PÅ TIDSPUNKTET FOR MASKINENS MARKEDSFØRING, OG DEN KAN IKKE ANSES SOM UEGNET, FORDI DEN PÅ GRUNDLAG AF NYE ERFARINGER SENERE ER BLEVET OP- DATERET. DENNE SKAL OBLIGATORISK OVERGIVES SAMMEN MED MASKINEN, NÅR DEN AFHÆNDES TIL AN- DEN BRUGER. 6. MODTAGERE Denne guide er udelukkende henvendt til de brugere, der er autoriseret ud fra deres specifikke tekniskprofessionelle kompetencer, der kræves til typen af indgreb. Symbolerne vist nedenfor er placeret i begyndelsen af et afsnit for at vise, hvilken bruger er berørt af det behandlede emne. DE AUTORISEREDE BRUGERE SKAL UDELUKKENDE FORETAGE DE OPERATIONER PÅ MASKINEN, DER ER UNDER DERES SPECIFIKKE KOMPETENCE

6 DE AUTORISEREDE BRUGERE SKAL, INDEN DE FORETAGER NOGET INDGREB PÅ MASKINEN, SØRGE FOR, AT DE HAR ALLE PSYKISKE-FYSISKE EVNER TIL ALTID AT SIKRE, AT SIKKERHEDSBETINGELSERNE OVERHOLDES. EGNET BRUGER: En bruger, der er fyldt 18 år (privat bruger eller arbejdstager), og som i overensstemmelse med gældende ret i brugslandet vedrørende sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen er i stand til udelukkende at tænde, bruge og slukke maskinen i overensstemmelse med anvisningerne heri, og som bærer det fastsatte personlige beskyttelsesudstyr. VEDLIGEHOLDELSESPERSONALE - MEKANISK/PNEUMATISK: Er en kvalificeret tekniker, der er egnet til udelukkende at udføre indgreb på de mekaniske/pneumatiske dele for, iført det fastsatte personlige beskyttelsesudstyr, at foretage justeringer, vedligeholdelse og/eller reparationer, også når beskyttelserne er slået fra, i fuld overensstemmelse med anvisningerne heri eller i andre dokumenter, der alene er konkret leveret af producenten. VEDLIGEHOLDELSESPERSONALE - ELEKTRISK: Er en kvalificeret tekniker, der er egnet til udelukkende at udføre indgreb på det elektriske udstyr for, iført det fastsatte personlige beskyttelsesudstyr, at foretage justeringer, vedligeholdelse og/eller reparationer, også når spændingen er slået til, og beskyttelserne er slået fra, i fuld overensstemmelse med anvisningerne heri eller i andre dokumenter, der alene er konkret leveret af producenten. VIRKSOMHEDENS SIKKERHEDSANSVARLIGE: Er en kvalificeret tekniker, som arbejdsgiver har udpeget (når maskinen bruges i en virksomhed), som opfylder de teknisk-professionelle krav, der er fastsat i gældende ret inden for sikkerhed og sundhed på arbejdspladserne. PRODUCENTENS TEKNIKER: Er en kvalificeret tekniker, som producenten og/eller den autoriserede forhandler stiller til rådighed for at yde den ønskede tekniske bistand, almindelig og ekstraordinær vedligeholdelse og/eller operationer, der ikke er nævnt her, som kræver særligt kendskab til maskinen, iført det fastsatte personlige beskyttelsesudstyr. 7. TILSTAND MASKINE SLUKKET Inden der foretages nogen form for vedligeholdelse og/eller justeringer på maskinen, skal man: 1) Sæt på OFF (10) 2) Fjern EL-kabel fra stikkontakt 3) Tøm tanken (05)

7 8. GARANTI 1) GARANTIERKLÆRING: Producenten forpligter sig i forhold til køber at udskifte, reparere eller på anden vis gribe ind på maskinen, når den fremviser overensstemmelsesfejl, som skader den korrekte brug og funktion heraf, men udelukkende hvis disse defekter kan henføres til producentens egentlige ansvar. Producenten forbeholder sig ret til at træffe en bedre løsning for at bringe maskinen tilbage til overensstemmelsen inden for et rimeligt tidsrum. 2) KØBER: Ved køber forstås en forbruger, når en fysisk person køber maskinen, som handler med et formål, der ikke er omfattet af hans kommercielle eller professionelle aktiviteter. Ved køber forstås professionel eller virksomhed, når en professionel eller en virksomhed køber maskinen, for at den indgår i dennes kommercielle eller professionelle aktiviteter. 3) FRISTER: Producenten er ansvarlig for manglende overensstemmelse, hvis den opstår inden for nedenstående frister efter købsdatoen: 24 måneder, hvis købet er foretaget af en forbruger som beskrevet i punkt 2). 12 måneder, hvis købet er foretaget af en professionel eller virksomhed som beskrevet i punkt 2). 4) GYLDIGHED: Garantien gælder, når køberen underretter producenten om den manglende overensstemmelse inden for 2 måneder, efter at denne defekt er konstateret. Ovennævnte underretning skal ledsages af et lovligt købsbevis (skattebilag eller faktura). 5) UDLØB: Garantien udløber, såfremt køber bruger maskinen på uegnet vis og/eller i strid med, hvad der er anført i denne brugsanvisning leveret af producenten, eller såfremt en overensstemmelsesfejl er forårsaget af købers uerfarenhed eller en tilfældig hændelse. 6) ANSVAR: Producenten er frataget ansvar for eventuelle tab, der følger af manglende eller mindsket produktion som følge af eventuelle overensstemmelsesfejl. 7) OMKOSTNINGER: Omkostninger til arbejdsløn og materialer, der er nødvendige til at genindstille maskinens overensstemmelse, påhviler producenten. Omkostningerne til og forsendelsesmåden skal aftales med den autoriserede forhandler. 9. FORBEHOLDTE RETTIGHEDER De forbeholdte rettigheder vedrørende brugsanvisningen forbliver producentens ejendom. Ingen del af nærværende brugsanvisning må gengives og/eller udbredes (helt eller delvist) med noget middel uden producentens skriftlige tilladelse. Alle de nævnte mærker tilhører de respektive ejere. 10. EGNET BRUG ANVENDELSESOMRÅDE Industrielt og privat brug. ANVENDELSESSTED Lukkede områder, der er tilstrækkeligt oplyst, ventilerede med temperatur- og luftfugtighedsværdierne, der er gengivet i afsnit 2, som er i overensstemmelse med de fældende lovbestemmelser i brugslandet hvad angår sikkerhed og sundhed på arbejdspladserne. Maskinen skal stå på en overflade, som sikrer dens stabilitet i forhold til dens vægt og størrelse (jf. afsnit 2). NB! MASKINEN SKAL VÆRE UDEN FOR BØRNS RÆKKEVIDDE

8 EGNET BRUG Luftkomprimering (uden olie) til brug af pneumatiske værktøjer, der er egnede og i overensstemmelse med gældende ret. EGNEDE BRUGERE En autoriseret bruger, der opfylder de tekniske krav beskrevet i afsnit UKORREKT ANVENDELSE, DER MED RIMELIGHED KAN FORUDSES Maskinen er alene udarbejdet og lavet med henblik på anvendelsen anført i afsnit 10. Alle andre former for anvendelse og brug er derfor strengt forbudt for til enhver tid at sikre de autoriserede brugeres sikkerhed og sikkerhedens virkning. DET ER STRENGT FORBUDT AT TAGE MASKINEN I BRUG I OMGIVELSER MED POTENTIELT EKSPLOSIV LUFT OG/ELLER VED TILSTEDEVÆRELSE AF BRANDBART PULVER (F.EKS.: TRÆSPÅNER, MEL, SUKKER OG KORN). FARE FOR FORBRÆNDING VED UTILSIGTET KONTAKT MED DEN BICYLINDRISKE PUMPEENHED OG DEN ELEK TRISKE MOTOR. NB! FARE FOR RESTER (JF. AFSNIT 22). MASKINEN SKAL ANVENDES I OVERENSSTEMMELSE MED GÆLDENDE RET I BRUGSLANDET, HVAD ANGÅR UDLEDNINGER (STØJ). UNDER BRUG SKAL DET KONSTANT OVERVÅGES, AT UAUTORISEREDE PERSONER IKKE NÆRMER SIG MASKINEN. MASKINEN SKAL VÆRE UDEN FOR BØRNS RÆKKEVIDDE. DET ER STRENGT FORBUDT AT BRUGE MASKINEN TIL UEGNET BRUG, DER ER ANDERLEDES END DET FORE- SKREVNE (AFSNIT 10). DET ER STRENGT FORBUDT AT BENYTTE TRYKLUFTSLANGER OG VÆRKTØJER, DER IKKE ER EGNEDE OG/ ELLER IKKE ER I OVERENSSTEMMELSE MED GÆLDENDE REGLER. DET ER STRENGT FORBUDT AT LØFTE MASKINEN MED KRAN ELLER GAFFELTRUCK. DET ER STRENGT FORBUDT AT RETTE TRYKLUFT MOD PERSONER OG/ELLER DYR. DET ER STRENGT FORBUDT AT ANVENDE MASKINEN TIL AT TRANSPORTERE OG/ELLER LØFTE PERSONER, DYR OG TING. DET ER STRENGT FORBUDT AT SLÆBE MASKINEN MED ALLE MIDLER OG/ELLER KØRETØJ. DET ER STRENGT FORBUDT AT FLYTTE MASKINEN MANUELT PÅ NEDGANGE OG/ELLER UDGANGE MED FARLIGE HÆLDNINGER

9 12. TRANSPORT OG FLYTNING AF MASKINEN Maskinen kan transporteres manuelt af to egnede brugere ved at skubbe den på støttefoden (A) og ved håndtaget (B) eller for manuel bevægelse fra en egnet bruger med håndtaget (C) og hjulene (D) som den er udstyret med. MASKINEN SKAL TRANSPORTERES AF EGNEDE BRUGERE I OVERENSSTEMMELSE MED REGLERNE OM MANUEL FLYTNING AF LAST FOR AT UNDGÅ UGUNSTIGE ERGONOMISKE STILLINGER, DER MED- FØRER RISIKO FOR RYG- OG LÆNDESKADER. 13. EMBALLAGE Maskinen er emballeret af producenten i papkarton indeholdende 1 kompressor og 1 guide. 14. UDPAKNING Når emballagen er placeret på gulvet på en lige overflade, som sikrer stabilitet, udpakkes maskinen ved at fjerne den fra emballagen eller i henhold til anvisningerne i afsnit 12. DET ANBEFALES, AT EMBALLAGEN BORTSKAFFES EFTER DE FORSKELLIGE FORMER FOR MATERIALE I FULDSTÆNDIG OVERENSSTEMMELSE MED GÆLDENDE RET I BRUGSLANDET. 15. PLACERING Maskinen skal anvendes på et arbejdssted med kendetegnene beskrevet i afsnit 2, placeret på et fladt underlag, som sikrer dens stabilitet i forhold til dens størrelse og vægt. FOR AT SIKRE, AT AUTORISEREDE BRUGERE HAR MULIGHED FOR AT ARBEJDE SIKKERT, ANBEFALES DET AT STILLE MASKINEN MED EN MINDSTEAFSTAND PÅ 1 M TIL ANDRE GENSTANDE OG/ELLER HINDRINGER

10 16. OPBEVARING Såfremt maskinen ikke bruges i længere tid, skal den opbevares et sikkert sted med en passende temperatur og fugtighed, og den skal beskyttes mod støv. Det anbefales, at udlede kondensvand fra tanken regelmæssigt. 17. ELEKTRISK TILSLUTNING Maskinen kan tilsluttes til det elektriske fødenet ved at indsætte el-fødekablets stik i den tilhørende kontakt. DET ELEKTRISKE FORSYNINGSNET, SOM MASKINEN TILSLUTTES TIL, SKAL VÆRE I OVERENSSTEM- MELSE MED KRAVENE FASTSAT I GÆLDENDE RET I BRUGSLANDET OG OPFYLDE DE TEKNISKE KEND- ETEGN, DER ER GENGIVET I AFSNIT 2 OG VÆRE UDSTYRET MED ET EGNET JORDSTIK. ALLE FORMER FOR ELEKTRISK MATERIALE, DER BENYTTES TIL TILSLUTNINGEN, SKAL VÆRE EGNET TIL ANVENDELSEN, MARKERET MED EF, HVIS DET ER OMFATTET AF LAVSPÆNDINGSDIREKTIVET 2006/95/ EF OG I OVERENSSTEMMELSE MED KRAVENE FASTSAT I GÆLDENDE RET I LANDET, HVOR MASKINEN BRU- GES. MANGLENDE OVERHOLDELSE AF ADVARSLERNE BESKREVET OVENFOR KAN FORÅRSAGE UOPRETTELIGE SKADER PÅ MASKINENS ELEKTRISKE UDSTYR OG DERMED BORTFALD AF GARANTI. PRODUCENTEN FRASKRIVER SIG ETHVERT ANSVAR FOR DEFEKTER OG FEJL I MASKINENS FUNKTION FORÅR- SAGET AF SPÆNDINGSUDSVING UD OVER DEN TOLERANCE, DER ER FASTSAT AF DEN FORHANDLENDE VIRKSOMHED (SPÆNDING ±10% - FREKVENS ±2%). OM NØDVENDIGT, SKAL MASKINEN UDELUKKENDE TILSLUTTES EL-GENERATORER MED EN STYRKE, DER ER HØJERE END DEN INSTALLEREDE ELEKTRISKE STYRKE (JF. AFSNIT 2), FOR AT UNDERSTØTTE ABSORBERIN- GENS UDGANGSPUNKT VED STARTEN. 18. TILSLUTNING AF TRYKLUFTSLANGE OG VÆRKTØJ 1) Tilslut værktøjet til trykluftslange. 2) Tilslut trykluftslange til maskinens luftudtag (14). PRODUCENTEN FRASKRIVER SIG ETHVERT ANSVAR FOR SKADER PÅ PERSONER, DYR OG TING SOM FØLGE AF MANGLENDE OVERHOLDELSE AF ADVARSLERNE BESKREVET OVENFOR. DET ER OBLIGATORISK AT BRUGE TRYKLUFTSLANGER OG VÆRKTØJER, DER ER I OVERENSSTEMMELSE MED DET I DE PÅGÆLDENDE PRODUCENTERS RESPEKTIVE BRUGSANVISNINGER ANFØRTE. DET ER STRENGT FORBUDT AT BENYTTE TRYKLUFT- SLANGER OG VÆRKTØJER, DER IKKE ER EGNEDE OG IKKE ER I OVERENSSTEMMELSE MED GÆLDENDE RET

11 19. INSTALLERET SIKKERHEDSUDSTYR 1) SIKKERHEDSVENTIL (4): Det er en autoriseret sikkerhedsventil (justeret til 10,5 bar), der er installeret på det pneumatiske anlæg under trykmåleren. Tjener til al udlede overtryk fra anlægget, når trykmåleren ved eventuelle fejl ikke fungerer. Sikkerhedsventilens indgreb forpligter brugeren til at slukke maskinen og bede om vedligeholdelsespersonalets indgriben. 2) TRYKMÅLER (8): Er en elektro-pneumatisk enhed (justeret på min. 8,5 bar, maks. 10,5 bar), der er installeret på det pneumatiske anlæg. Den tjener til at iværksætte automatisk start af maskinen, når udøvelsestrykket går ned til 8,5 bar, og automatisk stop, når udøvelsestrykket når 10,5 bar. 3) BESKYTTELSESGITTER TIL VENTILATOR (17): Det er en fast beskyttelse, som udgøres af et gitter af plastic, der er fastgjort med skruer til den bicylindriske pumpeenheds base. Den tjener til at hindre utilsigtet kontakt med ventilatorpropel. 4) TERMORELÆ (12): Det er en varmebeskyttelse, der er installeret på det elektriske anlæg, som stopper den elek triske motor ved overforbrug af strøm og/eller kortslutning. Der kan foretages genstart med den tilhørende knap (12). 5) MANOMETER TIL TRYK I TANK (6): Det er et måleudstyr, der er installeret på maskinens tank. Viser lufttrykket inde i tanken. 6) MANOMETER TIL UDGANGSTRYK (7): Måleudstyr der viser udgangstrykket. Kan indstilles med den tilhørende trykregulator (0 10,5 bar) (13). DET ER OBLIGATORISK HELE TIDEN AT KONTROLLERE, AT ALT SIKKERHEDSUDSTYRET, DER ER INSTALLERET PÅ MASKINEN, FUNGERER GODT. DET ER OBLIGATORISK I RETTE TID AT UDSKIFTE EVENTUELT SIKKERHEDSUDSTYR, DER IKKE FUNGER- ER ORDENTLIGT ELLER ER BESKADIGET. DET ER STRENG FORBUDT AT OMBYGGE, UDELUKKE OG/ELLER FJERNE NOGEN FORM FOR SIKKERHEDS UDSTYR, DER FINDES PÅ MASKINEN. DET ER STRENGT FORBUDT AT UDSKIFTE ETHVERT SIKKERHEDSUDSTYR ELLER EN DEL HERAF MED IKKE-ORIGINALE RESERVEDELE

12 20. SIKKERHEDSSIGNALER De anvendte sikkerhedssignaler udgøres af en klæbemærkat, som sidder på maskinen. Signalernes betydning: 1 Fare for elektricitet. 2 Fare for automatisk start. 3 Fare for høje temperaturer. 4 Anvisningerne skal Iæses. 5 Spændingen skal fjernes. 6 Brug høreværn. SIKKERHEDSSIGNALERNE SKAL HOLDES RENGJORTE FOR AT SIKRE, AT DE ER LETTE AT SE. BESKADIGEDE SIKKERHEDSSIGNALER SKAL UDSKIFTES VED AT ANMODE PRODUCENTEN ELLER DEN AUTORISEREDE FORHANDLER OM DET. DET ER STRENGT FORBUDT AT FJERNE OG/ELLER BESKADIGE SIKKERHEDSSIGNALERNE, DER SIDDER PÅ MASKINEN. 21. INDIVIDUELT BESKYTTELSESUDSTYR (DPI) DPI SOM FASTSAT AF PRODUCENTEN SKAL ANVENDES. DE AUTORISEREDE BRUGERE SKAL BRUGE DET DPI, DER ER FASTSAT AF PRODUCENTEN AF DET VÆRKTØJ, DER ANVENDES, OG UNDER HENSYN TIL FORARBEJDNINGSTYPEN. DET ER STRENGT FORBUDT FOR DE AUTORISEREDE BRUGERE AT BÆRE BEKLÆDNING OG TILBEHØR, SOM KAN SIDDE FAST I MASKINEN. SIGNAL DPI OBLIGATORISK ANVENDELSESTYPE Beskyttelse af hænder (varmebeskyttende handsker) Såfremt der anmodes om vedligeholdelse uden at vente på, at den elektriske motor og den bicylindriske pumpeenhed køles ned. Hørebeskyttelse (høreværn) Under alle forarbejdningsfaser. Fodbeskyttelse (sko med styrket tådel) Under transport af maskinen

13 22. RISIKO FOR UDSLIP De autoriserede brugere oplyses om, at der, selv om producenten har foretaget alle mulige tekniske, konstruktive fremgangsmàder for at gøre maskinen sikker, fortsat er en potentiel risiko for udslip. RISIKO FOR UDSLIP SKADENS ALVOR RISIKO FOR UDSLIP SANDSYNLIGHED FASER, HVORI DER ER EN RISIKO Fare for forbrændinger ved utilsigtet berøring af pumpeenheden med to cylindre og el-motoren. Lettere beskadigelser (normalt reversible). Der kan være risiko for udslip, hvis operatøren beslutter at udføre en handling, som ikke er tilladt. Lav og utilsigtet. Driften. ANVENDT UDSTYR Sikkerhedsskiltning (se afsnit 20). Forpligtelse til at anvende personlige værnemidler (PV) (se afsnit 21) og/eller vente på, at maskinen afkøler. 23. POSTER BESAT AF AUTORISEREDE BRUGERE POST A: På maskinens forside ved siden af betjeningsudstyret, til at starte eller slukke kompressoren, for at påsætte/aftage værktøjerne, aflæsning af manometret og indstilling af trykket, eventuel rengøring eller udskiftning af luftfiltret og åbning eller lukning af kondensudledningsventilen. POST B: I arbejdsstilling for at foretage en forarbejdning, der er egnet til det anvendte værktøj (f.eks. sømning, osv.). 24. BETJENINGSUDSTYR Betjeningsudstyret er vist på figuren: 1 El-fødekabel 2 Trykmåler 3 Afbryder ON-OFF 4 Regulator til udgangstryk 5 Luftudtag 6 Manometer til udgangstryk 7 Manometer til tryk i tank

14 25. KONTROLLER, INDEN MASKINE STARTES INDEN MASKINEN STARTES, SKAL DE AUTORISEREDE BRUGERE FORETAGE KONTROLLERNE ANFØRT NEDENFOR. 1) Sørg for, at der ikke er uautoriserede personer i nærheden af maskinen. 2) Sørg for, at sikkerhedsudstyret er helt og korrekt installeret og virker (jf. afsnit 19). 3) Sørg for, at maskinen er placeret korrekt (jf. afsnit 15). 4) Sørg for, at afbryderen ON-OFF er i positionen OFF (0) (jf. afsnit 24). 5) Sørg for, at kondensudledningsventilen er lukket (5). 6) Brug obligatorisk personligt beskyttelsesudstyr (DPI) (jf. afsnit 21). 7) Sørg for at have læst og forstået hele den nærværende guide STARTE MASKINE FARE FOR FORBRÆNDING VED UTILSIGTET KONTAKT MED DEN BICYLINDRISKE PUMPEENHED OG DEN ELEKTRISKE MOTOR. NB! RISIKO FOR UDSLIP (JF. AFSNIT 22). PRODUCENTEN FRASKRIVER SIG ETHVERT ANSVAR FOR SKADER FORÅRSAGET PÅ PERSONER, DYR OG TING SOM FØLGE AF MANGLENDE OVERHOLDELSE AF DE NORMER OG ADVARSLER, DER ER BESKREVET I DENNE. PRODUCENTEN FRASKRIVER SIG ETHVERT ANSVAR FOR DET ENDELIGE RESULTAT AF FORARBEJDNINGEN, IDET DET UDELUKKENDE AFHÆNGER AF DET ANVENDTE VÆRKTØJ OG DE AUTORISEREDE BRUGERES PRO- FESSIONELLE EVNER. DE AUTORISEREDE BRUGERE MÅ KUN STARTE MASKINEN, NÅR DE OBLIGATORISK HAR UDFØRT KONTROL- LERNE BESKREVET I AFSNIT 25. INDEN DEN PÅGÆLDENDE MASKINE BRUGES, SKAL DE AUTORISEREDE BRUGERE LÆSE OG FORSTÅ ALLE DELE I NÆRVÆRENDE. UNDER BRUG SKAL DET KONSTANT OVERVÅGES, AT UAUTORISEREDE PERSONER IKKE NÆRMER SIG MASKINEN. DET ER FORBUDT FOR DE AUTORISEREDE BRUGERE AT EFTERLADE MASKINEN UDEN OPSYN UNDER DENS FUNKTION OG VEDLIGEHOLDELSE

15 1) Tilslut maskinen til det elektriske fødenet ved at indsætte el-fødekablets stik (1) i den tilhørende kontakt. 2) Tænd maskinen med afbryderen ON-OFF (3) på stillingen ON (I) (maskinen kører, indtil den når et udøvelsestryk på maks. 10 bar, hvorefter den stopper automatisk). 3) Indstil udgangstrykket med den tilhørende regulator (4), på grundlag af det anvendte værktøj og forarbejdningstypen. Kontroller trykket i det tilhørende manometer (6). DET ER FORBUDT AT DREJE REGULATOREN TIL UDGANGSTRYKKET UD OVER ENDEN AF DENS LØBEBANE (4) FOR AT UNDGÅ AT SKADE HINDEN. 4) Tilslut værktøjet til trykluftslange. 5) Tilslut trykluftslange til maskinens luftudtag (5). DET ER OBLIGATORISK AT BRUGE TRYKLUFTSLANGER VÆRKTØJER, DER ER I OVERENSSTEMMELSE MED DET I DE PAGÆLDENDE PRODUCENTERS RESPEKTIVE BRUGSANVISNINGER ANFØRTE. DET ER STRENGT FORBUDT AT BENYTTE TRYKLUFTSLANGER OG VÆRKTØJER, DER IKKE ER EGNEDE OG IKKE ER I OVERENSSTEMMELSE MED GLELDENDE RET. 6) Udfør forarbejdningen (maskinen starter igen automatisk, når tanktrykket falder til under 8,5 bar). 7) Når forarbejdningen er afsluttet, slukkes maskinen som beskrevet i afsnit SLUKKE MASKINE Ved afslutning af arbejdscyklussen skal maskinen slukkes således: 1) Sluk ALTID maskinen med afbryderen ON-OFF (3) på stillingen OFF (0). 2) Frakobl maskinen fra det elektriske net ved at fjeme el-kablets stik (1) fra den tilhørende kontakt. 3) Frakobl værktøjet fra trykluftslangen. 4) Frakobl trykluftslangen fra luftudtag (14) på kompressoren. 5) Foretag kun kondensudledning fra tanken som afslutning af arbejdscyklussen (5)

16 28. NULSTIL TERMORELÆ Når der forekommer overforbrug af strøm og/eller kortslutning i maskinens elektriske anlæg, griber termorelæet ind ved at stoppe den elektriske motor. For at nulstille, skal man gøre følgende: 1) Stil afbryderen ON-OFF på stillingen OFF (0). 2) Tryk på termorelæets knap. 3) Inden du genstarter maskinen, skal du vente nogle minutter til enheden er kølet ned. HVIS MASKINEN, EFTER AT DEN ER NULSTILLET, IKKE GENSTARTER, SKAL DEN EGNEDE BRUGER OBLIGATORISK ANMODE OM INDGREB FRA VEDLIGEHOLDELSESPERSONALE OG/ELLER DEN AUTORISEREDE FORHANDLER NØDSTOP Maskinen kan nødstoppes ved at stille afbryderen ON-OFF på OFF (0). For at undgå situationer med umiddelbar eller nærliggende fare, skal de autoriserede brugere obligatorisk foretage følgende operationer: 1) STIL I RETTE TID AFBRYDEREN ON-OFF PÅ OFF (0). 2) UNDERRET STRAKS DE SIKKERHEDSANSVARLIGE OM NØDSTILFÆLDET (NÅR MASKINEN BRUGES I EN VIRKSOMHED). 30. STARTE EFTER NØDSTOP Kun og udelukkende når årsagerne til nødstilfældet er fjernet, og man omhyggeligt har vurderet, at der ikke er opstået skader og/eller fejl på maskinen, kan man med samtykke fra den sikkerhedsansvarlige (når maskinen anvendes i en virksomhed) starte maskinen, som beskrevet i afsnit

17 31. ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE Det består i de samlede aktiviteter, der er egnede til at bevare maskinens brugsbetingelser og funktion ved forskellige slags indgreb (justeringer, visuelt tilsyn, rengøring af luftfiltre, osv...), der foretages af autoriseret vedligeholdelsespersonale med den fastsatte hyppighed. DE AUTORISEREDE BRUGERE SKAL UDELUKKENDE FORETAGE DE OPERATIONER, DER ER UNDER DERES SPECIFIKKE KOMPETENCE (JF. AFSNIT 6) OG MED SAMTYKKE FRA VIRKSOMHEDENS SIKKERHEDS - ANSVARLIGE (NÅR MASKINEN BRUGES I EN VIRKSOMHED). DET ER FORBUDT FOR DE AUTORISEREDE BRUGERE AT EFTERLADE MASKINEN UDEN OPSYN UNDER DENS VEDLIGEHOLDELSE. DAGLIGT Sikkerhedsudstyr Sørg for, at det er helt, korrekt installeret og fungerer. Kabel og el-fødestik Tank Visuel kontrol af slitagetilstand. Ved hver arbejdscyklus afslutning stilles maskinen på jorden, og kondensvand udledes fra tanken ved at åbne ventil for aftapning af kondensvand (A). UGENTLIGT Hjul Kontrol af hjulenes tryk (gælder for modeller produceret før juli 2015). Pump eventuelt op med trykluft indtil maks. 2,5 bar. N. 2 luftfiltre Løsn skruerne (1). Fjern dækslet (2). Træk filtret ud (3) og rengør det med trykluft. Sæt dækslet korrekt på igen. NB: UDSKIFT, HVIS DET ER KLART, AT DET ER SLIDT. 32. EKSTRAORDINÆR VEDLIGEHOLDELSE Det er de samlede udøvede aktiviteter, der er egnet til at opretholde maskinens brugs- og funktionsbetingelser, ved forskellige typer indgreb (indstillinger, udskiftninger osv.), der udelukkende foretages af producentens teknikere med den fastsatte frekvens eller ved defekt eller slitage. FOR AL EKSTRAORDINÆR VEDLIGEHOLDELSE SKAL MAN BEDE PRODUCENTEN ELLER DEN AUTORI SE- RE DE FORHANDLER OM TEKNISK ASSISTANCE

18 33. BORTSKAFFELSE Ved bortskaffelse af maskinen er det obligatorisk at holde sig til reglerne i gældende ret. Sorter de forskellige dele, der udgør maskinen, efter de forskellige typer byggematerialer (plast, kobber, jem, osv...). 34. RESERVEDELE FOR AL EKSTRAORDINÆR VEDLIGEHOLDELSE SKAL MAN BEDE PRODUCENTEN ELLER DEN AUTORI- SEREDE FORHANDLER OM TEKNISK ASSISTANCE. DET ER STRENGT FORBUDT AT UDSKIFTE ENHVER KOMPONENT PÅ MASKINEN MED UORIGINALE RESERVE- DELE. 35. FEJL - ÅRSAG - AFHJÆLPNING I tabellen nedenfor gengives en række situationer, som kan opstå under anvendelsen af maskinen. DE AUTORISEREDE BRUGERE SKAL UDELUKKENDE FORETA GE DE OPERATION ER, DER ER UNDER DERES SPECIFIKKE KOMPETENCE (JF. AFSNIT 6) OG MED SAMTYKKE FRA VIRKSOMHEDENS SIKKER- HEDSANSVARLIGE (NÅR MASKINEN BRUGES I EN VIRKSOMHED). FEJL ÅRSAG AFHJÆLPNING Maskinen starter ikke eller stopper og starter ikke igen Mangler/utilstrækkelig elektrisk spænding Termorelæets indgriben som følge af elektrisk overforbrug og/eller kortslutning Kontroller termorelæ. Kontroller, at afbryderen ON-OFF er i positionen ON (1) (3). Kontroller, at el-fødekablets stik fungerer og sidder korrekt i den tilhørende kontakt. Kontroller, at eventuelt anvendte forlængerledninger og el-kontakten fungerer. Kontroller, at fødenettets hovedafbryder fungerer og er stillet på ON. Foretag proceduren beskrevet i afsnit

19 FEJL ÅRSAG AFHJÆLPNING Maskinen genstartes flere gange uden at bruge værktøjet Tab fra trykluftslangen, værktøjet eller det pneumatiske anlæg Kontroller for utætheder. Kontroller, at trykluftslangen og værktøjet er hele og tilsluttet/tilspændt korrekt. Intet tryk Der er ikke længere tryk i tanken Ukorrekt indstilling af udgangstrykket Tænd maskinen og vent på, at tanken fyldes ved at kontrollere trykket på det tilhørende manometer. Kontroller den anførte værdi på manometeret for udgangstrykket (A) er større end 0 (nul) bar. Fald af lufttryk i tanken Sikkerhedsventilen griber ind Tab af luft fra trykmålerens ventil, når maskinen er slukket Værktøjet er beskadiget Tab fra trykluftslangen, værktøjet eller det pneumatiske anlæg Trykmåleren er defekt Tilbageholdelsesventilen er beskidt eller slidt Kontroller, at værktøjet er helt og virker. Kontroller, at det pneumatiske anlæg er helt. Kontroller, at trykluftslange og værktøjet er helt. Kontroller, at tilslutningerne maskine-trykluftslange og trykluftslange-værktøj er korrekte. Kontroller, at ventil for aftapning af kondensvand (5) er lukket ordentligt. Henvend dig til en autoriseret forhandler. Henvend dig til en autoriseret forhandler. Maskinen vibrerer og/eller støjer meget Hyppige igangsættelser og lav præstation Mekanisk defekt Luftfiltre beskidte Henvend dig til en autoriseret forhandler. Rengør filtrene (jf. afsnit 31)

20 FÅ MERE INFORMATION PÅ: ITW BYG er totalleverandør af fastgørelsesprodukter. ITW BYG forhandler, udover Spit, anerkendte kvalitetsmærker som NKT Fasteners og Paslode og tilbyder dermed markedets bredeste produktsortiment til alle typer fastgørelsesopgaver i træ, beton, stål og gips. ITW BYGs forbrugsprodukter og værktøjer er skabt ud fra to grundprincipper; de skal hjælpe til at skabe kvalitetsbyggeri og lette fastgørelsesarbejdet. ITW er en international virksomhed, som er repræsenteret i 57 lande verden over og har medarbejdere på verdensplan. ITW Construction Products Aps CVR nr Gl. Banegårdsvej 25 DK 5500 Middelfart T: F: E: W:

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

Luftkompressor. Art.nr. 85203024 / 85203025. EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784. Instruktions Manual

Luftkompressor. Art.nr. 85203024 / 85203025. EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784. Instruktions Manual Luftkompressor Art.nr. 85203024 / 85203025 EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784 Instruktions Manual LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN IGENNEM INDEN BRUG AF KOMPRESSOREN. INDHOLD 1 KORT BESKRIVELSE 2 2 OVERSIGT

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Husvandværk. DAVIDSENshop.dk. Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk

Husvandværk. DAVIDSENshop.dk. Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk Husvandværk 9135943 DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk GARDEN PUM Kære kunde, Tak fordi du købte dette hus vandværk! Før installering skal du

Læs mere

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING 2 F75E F 50 BRUG SWEPAC F75E bruges til at pakke grus og sand i forbindelse med mindre byggearbejder såsom underlag for betonblokke eller belægningssten til haver. Maskinens

Læs mere

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual 50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10054001 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 Montagevejledning... 5 Før første brug... 5 Betjeningsvejledningen...

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Luftkompressor Art.nr. 85202052

Luftkompressor Art.nr. 85202052 Luftkompressor Art.nr. 85202052 EAN-nr: 5709133910167 Instruktions Manual LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN IGENNEM INDEN BRUG AF KOMPRESSOREN. INDHOLD 1 KORT BESKRIVELSE 2 2 OVERSIGT OVER VIGTIGSTE DELE 2 3 TEKNISKE

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10004041 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Oversigts diagram... 6

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSES ANVISNING SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL Serie nummer: Leverings dato: El tilslutning: V. BRØNDUM A/S Sadolinsvej 18 8600 Silkeborg Telefon 8682 4366

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1990L0269 DA 27.06.2007 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 29. maj 1990 om minimumsforskrifter for sikkerhed og

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40

Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40 Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40 BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING 1. GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER 2. BESKRIVELSE 3. TEKNISKE DATA 4. MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender.

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. 1 VELKOMMEN TIL PEARL DK Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. Indtil du har vænnet dig til at bruge produktet, kan det i starten

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

Betjeningsvejledning. Prestige. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Betjeningsvejledning. Prestige. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Prestige Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Installation...4 Håndtering...5

Læs mere

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA BE17 DA BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 3

Læs mere

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Tak for købet af en Starlyf Cyclonic Vac. Læs disse sikkerhedsvejledninger omhyggeligt før brug af støvsugeren, da de er udarbejdet for at gøre det lettere for dig at bruge din Starlyf

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

BRUGERMANUAL IC1 UNI IC1 UNI XL

BRUGERMANUAL IC1 UNI IC1 UNI XL BRUGERMANUAL IC1 UNI IC1 UNI XL 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6-7 Garantibestemmelser 8 Mål og Vægt 9 Forsendelsesmål

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Transportbånd Betjeningsvejledning >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Staring Transportbånd 1 > 2 Betjeningsvejledning Staring Transportbånd

Læs mere

7 Port USB Hub 7 PORT USB HUB. Brugervejledning. Version 1.0

7 Port USB Hub 7 PORT USB HUB. Brugervejledning. Version 1.0 7 PORT USB HUB Brugervejledning Version 1.0 Mange tak Vi takker dig for at have valgt dette produkt fra Trust's sortiment. Vi håber du får megen fornøjelse af det, og anbefaler dig at gennemgå denne vejledning

Læs mere

BRUGERMANUAL EM1 AC SAFE

BRUGERMANUAL EM1 AC SAFE BRUGERMANUAL EM1 AC SAFE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6-7 Garantibestemmelser 8 Mål og Vægt 9 Forsendelsesmål 9 Transport

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - TYPE 0-9 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 Rechaud 5 120803 Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2.

Læs mere

ST1800. Original-Gebrauchsanleitung V1/1215

ST1800. Original-Gebrauchsanleitung V1/1215 ST1800 825212 Original-Gebrauchsanleitung V1/1215 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 114 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 114 1.2 Symbolerklæring... 118 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 119 2. Generelle

Læs mere

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN BRUGERVEJLEDNING OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR VARMESKUFFEN TAGES I BRUG INDBYGNING AF APPARATET (AFHÆNGIGT AF MODEL) ELTILSLUTNING RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE

Læs mere

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ART NR 83002010 EAN NR 5709133800819 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSFORSKRIFTER ARBEJDSOMRÅDE: Rengør regelmæssigt. Støv, affald og skrammel på en arbejdsplads øger

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

Indhold. Vejledning til stavblender. Dansk

Indhold. Vejledning til stavblender. Dansk Vejledning til stavblender Indhold Sikker brug af stavblenderen Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 Elektriske krav 8 Bortskaffelse af elektriske apparater 8 GUIDE TIL DELE OG FUNKTIONER Dele og funktioner

Læs mere

BRUGERMANUAL IT 700 / 900

BRUGERMANUAL IT 700 / 900 BRUGERMANUAL IT 700 / 900 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål 8 Transport

Læs mere

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. bade/toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt

Læs mere

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64302901 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

Lindab Brugervejledning - læsseramper. Lindab Doorline 1404.01. Brugervejledning Læsseramper

Lindab Brugervejledning - læsseramper. Lindab Doorline 1404.01. Brugervejledning Læsseramper Lindab Brugervejledning - læsseramper 1404.01 Lindab Doorline Brugervejledning Læsseramper Indhold 1. Generelt... 3 1.1 Brug af vejledningen... 3 1.2 Operatør/tekniker... 3 1.3 Garanti... 3 1.4 Eftersalg...

Læs mere

WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG

WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG 1 1 2 3 6 4 7 5 8 9 10 12 13 21 11 20 18 19 16 17 14 15 2 I. Tekniske Data Model: WIC 4000 Plus. Tilslutning: 12V DC via. krokodillenæb. Strømforbrug: 192 W. Dimensioner:

Læs mere

PooL-Lift Brugervejledning. fra POOLLIFT.DK

PooL-Lift Brugervejledning. fra POOLLIFT.DK PooL-Lift Brugervejledning fra POOLLIFT.DK 1. Sikkerhedsanvisninger Før du bruger Pool lift, skal du sørge for at: brugeren / pårørende har fået passende instruktion og oplæring. denne brugsanvisning er

Læs mere

HG Hovedskære Vinkel & Lige

HG Hovedskære Vinkel & Lige BETJENINGSVEJLEDNING HG Hovedskære Vinkel & Lige Tillykke med købet af din nye HG Hovedskære. Hos Hedensted Gruppen A/S bestræber vi os altid på, at producere kvalitetsprodukter, du kan regne med. Vi er

Læs mere

Varmekanon S45 Diesel

Varmekanon S45 Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044863 Varmekanon S45 Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044863 Beskrivelse: Transportabel direkte

Læs mere

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation The Bose 251 TM Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Til Deres optegnelser

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

El-forvarmeflade Til aggregater

El-forvarmeflade Til aggregater INSTRUKTIONSMANUAL El-forvarmeflade Til aggregater Version 1.0 17/06-2014 www.geovent.dk Indhold 1.0 Generelle sikkerhedsforskrifter...2 1.1 Fare...2 1.2 Anvendelsesområde...2 1.3 Beskrivelse...2 1.4 Mærkning...............................

Læs mere

Brugsanvisning. TL-5209 Keramisk Toaster

Brugsanvisning. TL-5209 Keramisk Toaster Brugsanvisning TL-5209 Keramisk Toaster Version 1.0 APR 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. Generelt...3 2.1. Fabrikant... 3 2.2. Maskinskilt... 3 3. Oversigt og anvendelse...4

Læs mere

Pneumatik. Pneumatik. Pneumatik

Pneumatik. Pneumatik. Pneumatik Oversigt Trykluft forsyning: Kompressor Køletørre Filter & Vandudskiller Tryktank/ beholder Fremføring af trykluft: Rørføring med udtag og kondenspotter Luftbehandling FRS Enhed : Cylinder og aktuator

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

www.sproejtepudser.dk

www.sproejtepudser.dk SPRØJTEPUDSER VEJLEDNING I BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE Indholdsfortegnelse. 1. Vejledningens formål 2. Forhandler samt produktbeskrivelse 2.1. Forhandler 2.2. Produkt 2.3. Produktbeskrivelse 2.4. CE-mærket

Læs mere

6 EKSTRA SIKKERHEDSANVISNINGER TIL TAPETFJERNER... 4 7 MONTERING... 5

6 EKSTRA SIKKERHEDSANVISNINGER TIL TAPETFJERNER... 4 7 MONTERING... 5 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. A)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 ALMINDELIGE SIKKERHEDSANVISNINGER FOR EL- VÆRKTØJ... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3 5.3

Læs mere

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 0.0 Symboler 2 1.0 Indledning 2 2.0 Sikkerhed 3 3.0 Sædesystem 3 4.0 Montering 4 5.0 Tilpasninger/indstilling 4

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

BÆNK BOREMASKINE INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE MANUAL

BÆNK BOREMASKINE INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE MANUAL BÆNK BOREMASKINE INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE MANUAL Vare nr. 10000140 Model nr. 14 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Anvendelse...

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 IF-91 300324 Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2. Generelle

Læs mere

Emhætte P602WH/P602SS

Emhætte P602WH/P602SS Emhætte P602WH/P602SS HN 10166/10167 Brugervejledning Læs denne manual grundigt, før emhætten monteres og tages i brug. Installation Denne emhætte kan anvendes enten med aftræk eller recirkulation. Emhætten

Læs mere

VELA Samba 500. VELA Samba 520. VELA Samba 510 BRUGERMANUAL

VELA Samba 500. VELA Samba 520. VELA Samba 510 BRUGERMANUAL DK VELA Samba 500 VELA Samba 520 VELA Samba 510 BRUGERMANUAL 510 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING.... 3 1.1. SIKKERHED.... 4 1.2. REKLAMATIONSRET... 4 1.3. UDPAKNING AF STOLEN.... 4 1.4. VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

Brugermanual MB4110-DK

Brugermanual MB4110-DK Gemino Brugermanual Indledning Tillykke med dit valg af ny rollator Kvalitet og funktion er nøglebegreber for alle Handicare-produkter. Vi er meget interesserede i en tilbagemelding fra dig om dine erfaringer

Læs mere

4. INSTALLATION 1. ENHEDEN PAKKES UD. Enheden bør opstilles midt i lokalet, eller i det mindste således, at der sikres en optimal luftcirkulation.

4. INSTALLATION 1. ENHEDEN PAKKES UD. Enheden bør opstilles midt i lokalet, eller i det mindste således, at der sikres en optimal luftcirkulation. 1. ENHEDEN PAKKES UD Det kontrolleres, at enheden er fri for transportskader og at alle tilbehørsdele er medleveret. Ved eventuelle problemer, tages omgående kontakt til forhandleren. Emballagematerialer

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

Model Nr. JA2000J. Installation, drift og. reservedeles manual. Donkraft Løfte kapacitet 2000KG. Forhandlet af:

Model Nr. JA2000J. Installation, drift og. reservedeles manual. Donkraft Løfte kapacitet 2000KG. Forhandlet af: Model Nr. Donkraft Løfte kapacitet 2000KG Installation, drift og reservedeles manual Forhandlet af: Læs venligst hele denne manual omhyggeligt og fuldstændigt før installation eller betjening af donkraften.

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Brugsanvisning for følgende modeller

Brugsanvisning for følgende modeller Brugsanvisning for følgende modeller System 10 / 153 System 10 / 107 Type 12 Type 14 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDLEDNING. 3 1. PRODUKTIDENTIFIKATION 4 2. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

BRUGERMANUAL WCM 900

BRUGERMANUAL WCM 900 BRUGERMANUAL WCM 900 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål- og Vægt 8 Forsendelsemål 8 Transport

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

CTEK XC 800 Batterilader

CTEK XC 800 Batterilader CTEK XC 800 Batterilader Til blysyre-batterier 1.2 100Ah Brugsanvisning og vejledning til professional opladning af start- og solarbatterier. DK INTRODUKTION Tillykke med købet af din nye professionelle

Læs mere

Emhætte Brugsanvisning

Emhætte Brugsanvisning Emhætte Brugsanvisning INDHOLD 1.Introduktion 2.Beskrivelse 3..Montering 4..Bemærkninger vedr. montering 5..Sikkerhedsregler 6 Brug 7 Vedligeholdelse 8..Garantibevis 1 INTRODUKTION 1. Tak, fordi du valgte

Læs mere

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten.

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten. LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Denne støvsuger må kun anvendes til almindelig husholdningsrengøring, som beskrevet i brugsanvisningen. Du bør sikre dig, at du har forstået indholdet af denne brugervejledning

Læs mere

PLADEVIBRATOR BRUGSANVISNING

PLADEVIBRATOR BRUGSANVISNING PLADEVIBRATOR BRUGSANVISNING MODEL.: 120-46 SERIENR.: INDHOLDSFORTEGNELSE TRANSPORT- OG HÅNDTERINGSVEJLEDNING... 3 BRUGERVEJLEDNING... 4 IGANGSÆTNING.... 4 ADVARSEL... 4 STANDSNING AF MOTOR... 4 VIPPEBART

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

POWX308 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1-2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER...

POWX308 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1-2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1-2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3 5.3 Personlig sikkerhed...

Læs mere

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600 11/2010 Mod: N600 Production code: UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Brugsvejledning DK DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

2000D I 825207 V3/0514

2000D I 825207 V3/0514 2000D I 825207 V3/0514 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Korrekt anvendelse...

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Luftkompressor Art.nr / /

Luftkompressor Art.nr / / Luftkompressor Art.nr. 85203024 / 85203025 / 85203026 EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784 / 5709133851019 Instruktions Manual LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN IGENNEM INDEN BRUG AF KOMPRESSOREN. INDHOLD 1 KORT

Læs mere

INSTRUKTIONSBOGEN SKAL LÆSES OG FORSTÅS FØR ANVENDELSEN AF RADIATOREN OG SKAL OPBEVARES PÅ ET SIKKERT STED FOR EVT. SENERE BRUG.

INSTRUKTIONSBOGEN SKAL LÆSES OG FORSTÅS FØR ANVENDELSEN AF RADIATOREN OG SKAL OPBEVARES PÅ ET SIKKERT STED FOR EVT. SENERE BRUG. 1. GENERELLE SIKKERHEDSREGLER INSTRUKTIONSBOGEN SKAL LÆSES OG FORSTÅS FØR ANVENDELSEN AF RADIATOREN OG SKAL OPBEVARES PÅ ET SIKKERT STED FOR EVT. SENERE BRUG. ENHEDEN SKAL INSTALLERES OG BETJENES I OVERENSSTEMMELSE

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Bancada Plus Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Bancada Plus Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Bancada Plus Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Håndtering...4 Elektriske anvisninger...5

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere