at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt."

Transkript

1

2 Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te, at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Al-li-ge-vel sy-nes jeg, du skal læ-se vi-de-re, for selv-om hi-sto-ri-en er sør-ge-lig, kan man godt bli-ve klo-ge-re af den.

3 Hvad er en kryb-skyt-te? Før du hø-rer den sør-ge-li-ge hi-sto-ri-e, skal du vi-de lidt om kryb-skyt-ter og om skov-ens folk på den tid, hvor den sør-ge-li-ge hi-sto-ri-e fo-re-går. Dengang var der mang-e kryb-skyt-ter. Men ved du e-gent-lig, hvad en kryb-skyt-te er? En kryb-skyt-te er en mand, der ja-ger dyr og sky-der dem der, hvor han ik-ke har lov til at ja-ge. En kryb-skyt-te er alt-så en mand, der sky-der dyr i en skov el-ler på en mark, som til-hø-rer en and-en.

4 Han gør no-get u-lov-ligt. Der-for ja-ger en kryb-skyt-te helst om nat-ten, så han ik-ke så let bli-ver op-da-get. Skov-ens folk Skov-ens folk er de men-ne-sker, der ar-bej-der i skov-en. Den, der ej-er en skov, har folk til at pas-se skov-en. De folk skal fæld-e træ-er, de skal plan-te ny-e træ-er, de skal hold-e øje med dy-re-ne i skov-en, se til, at de tri-ves

5 og ik-ke bli-ver for mang-e, for så er der jo ik-ke mad nok til al-le dyr. Skov-ens folk må godt sky-de dyr, hvis der er ble-vet for mang-e af dem, el-ler hvis dy-re-ne ik-ke er ra-ske. Skov-ens folk skal og-så hold-e øj-e med kryb-skyt-ter. Hvis de op-da-ger en kryb-skyt-te, skal de fang-e ham og hen-te po-li-ti-et. Tid-li-ge-re skete det tit, at kryb-skyt-ten fik bank af dem, der fang-e-de ham.

6 Men mang-e gang-e gav kryb-skyt-ten og-så sine for-føl-ge-re bank og slap så selv væk. Så-dan var det den-gang, den sør-ge-li-ge hi-sto-ri-e fo-regår.

7 Den fi-ne-ste af skov-ens folk er en skov-ri-der. Han har en flot u-ni-form og be-stem-mer hvil-ket ar-bej-de, der skal la-ves i skov-en. Til at hjæl-pe sig har han en skov-fo-ged. Skov-fo-ge-den har og-så en fin u-ni-form og sty-rer det dag-li-ge ar-bej-de i skov-en. Til at hjæl-pe sig har han skov-lø-be-re og skov-ar-bej-de-re. Skov-ri-de-ren og skov-fo-ge-den bor i hu-se u-de i sko-ven.

8 Kryb-skyt-tens liv Kryb-skyt-ter var al-tid fat-ti-ge folk, Nog-le hav-de og-så and-et ar-bej-de, men mang-e blev kryb-skyt-ter, for-di de ik-ke kun-ne finde no-get ar-bej-de, og så vil-le der-es børn jo kom-me til at sul-te. Men der var og-så nog-le kryb-skyt-ter, der ik-ke vil-le ha-ve ar-bej-de. De vil-le kun være kryb-skyt-ter. De kun-ne li-de spænd-ing-en, og de kun-ne li-de peng-e-ne.

9 Des-vær-re drak og spil-le-de mang-e kryb-skyt-ter der-es peng-e op, og så måt-te de ud at ja-ge i-gen. Der var og-så mang-e kryb-skyt-ter, der let kom op at slås. De kun-ne væ-re ret vold-e-li-ge.

10 Nog-le kryb-skyt-ter gik på jagt om da-gen, men det var meg-et far-ligt, for-di de så nemt blev op-da-get. De fle-ste kryb-skyt-ter gik der-for på jagt om nat-ten. En kryb-skyt-te skal vi-de meg-et om dyr. Han skal vi-de no-get om, Hvor-dan de le-ver, og hvor de fær-des, og han skal kun-ne find-e der-es spor. Det er i-sær rå-dyr, fa-sa-ner, ænd-er og ha-rer, han jager. Kryb-skyt-ten måt-te al-tid gå rig-tig langt, for det kun-ne jo ik-ke nyt-te no-get, at han gik på jagt i en skov

11 tæt på, hvor han bo-e-de, så var han for nem at gen-kend-e. Når kryb-skyt-ten nå-e-de der-hen, hvor han vil-le ja-ge, måt-te han liste sig rundt i skoven el-ler på mar-ker li-ge ved skov-en, ind-til han fandt nog-le dyr, han kun-ne sky-de. Han var nødt til at li-ste sig helt tæt på dy-re-ne, så han kun-ne ram-me dem i mør-ket. Han måt-te væ-re meg-et stil-le, for ved den mind-ste lyd løb dy-re-ne væk.

12 Når han hav-de skudt et dyr, Skul-le han hur-tigt bræk-ke det. Det vil si-ge, at han skul-le skæ-re dy-ret op og ta-ge ind-vold-e-ne ud.

13 Når han hav-de gjort det, Lag-de han dy-ret i en sæk. Hjer-te og le-ver pak-ke-de han ind og kom og-så det i sæk-ken. Re-sten lod han lig-ge ude i skov-en, og så var det el-lers om at kom-me hur-tigt væk. Mang-e gang e ske te det, at skov-fo-ge-den hav-de hørt skud-det, og så måt-te kryb-skyt-ten ta-ge he-le dy-ret på nak-ken og prø-ve at lø-be væk, inden skov-fo-ge-den fandt ham..

14 Må-ske fandt kryb-skyt-ten et sted, hvor han kun-ne nå at gem-me det dø-de dyr. Men det kun-ne ske, at de, der for-fulg-te ham, fandt det dø-de dyr, og så tog de det. Det var jo der-es ret.

15 Hvis kryb-skyt-ten blev fang-et, fik han en bø-de. Som re-gel kun-ne han ik-ke be-ta-le bø-den, og så kom han i fæng-sel et styk-ke tid. Hvis kryb-skyt-ten nå-e-de hjem med sit byt-te, skul-le han ud og find-e nog-en, der vil-le kø-be kø-det. Han måt-te gå rundt til hu-se-ne i lands-by-er i nær-he-den og spørg-e, om folk vil-le kø-be vildt-kød, el-ler han gik ind til en stør-re by og solg-te kø-det til re-stau-rant-er. Så man kan godt si-ge, at kryb-skyt-ten ar-bej-dede hårdt.

16 Den-gang vil-le folk godt kø-be vildt-kød fra en kryb-skyt-te, for mang-e men-te ik-ke, at kryb-skyt-te-ri var en for-bry-del-se, i hvert fald ik-ke en slem for-bry-del-se. Nu kom-mer vi til vor-es sør-ge-li-ge hi-sto-ri-e. Den fo-re-går i Har-e-skov-en, og det for-fær-de-li-ge ske-te den 16. marts 1866.

17 Skov-fo-ged Thom-sen U-de i Har-e-skov-en i et hus, der hed-der Rav-ne-hu-set bo-e-de skov-fo-ged Thom-sen med sin fa-mi-li-e. Han var en dyg-tig mand og og-så rar. Al-le kun-ne li-de ham. Skov-fo-ged Thomaen var født i Far-um, i det lil-le skov-lø-ber-hus ved Lil-le-vang-skov-en. Da han blev gift, fik han ar-bej-de i Vær-lø-se. Han og hans ko-ne, der hed A-ne Al-vil-da Mi-chae-li-ne. kom så til at bo i Rav-ne-hu-set

18 I-gen-nem å-re-ne fik de 4 pi-ger: Fre-de-rik-ke E-mi-li-e, Ma-ri-e So-phi-e Fran-cis-ka, Cla-ra Al-vil-da Pe-tre-a og An-na Al-vil-da Mi-chae-li-ne. Men da de fik den sid-ste pi-ge i 1859, Dø-de mo-ren li-ge ef-ter, at hun hav-de født, og skov-fo-ged Thom-sen blev nu a-le-ne med de 4 små pi-ger på 7, 5, 2 og 0 år. Prøv at find-e ud af, hvor gam-le pi-ger-ne var i Det år mi-ste-de de og-så der-es far, så de nu hver-ken hav-de mor el-ler far.

19 Sor-te Hans I et lil-le hus i ud-kan-ten af Vi-rum lands-by bo-e-de Hans Han-sen. Han hav-de en ko-ne og to vok-sne søn-ner, der hed Christian og Lars. Hans Han-sen var kryb-skyt-te. Han gik som re-gel på jagt med sine to søn-ner, som han hav-de op-lært til og-så at bli-ve kryb-skyt-ter. Hans Han-sen blev kaldt Sor-te Hans, Han var høj og kraf-tig. Hans hår og skæg var sort, og og-så hans øj-ne var helt sor-te.

20 Han så al-tid på an-dre men-ne-sker med et tru-end-e blik. Sor-te Hans og hans søn-ner var nog-le rå bør-ster, meg-et vold-e-li-ge i-sær far-en og den æld-ste søn.

21 De var før ble-vet an-kla-get for for-skel-li-ge for-bry-del-ser, men for-di de tru-e-de vid-ner-ne, var der ik-ke mang-e, der turd-e vid-ne mod dem. og så kun-ne de ik-ke bli-ve dømt. Sor-te Hans gik tit på kryb-skyt-te-jagt i skov-e-ne om-kring Vær-lø-se. Han var så fræk, at han kun-ne find-e på at ja-ge om da-gen, for ing-en turd-e jo sige no-get, selv-om de så, hvad der ske-te.

22 Den 16. marts 1866 Den dag hav-de Sor-te Hans og hans to søn-ner væ-ret på kryb-skyt-te-ri fra mor-gen-stund-en. De var gå-et til Jon-strup-vang og Chri-sti-an hav-de skudt et rå-dyr, som de hav-de bræk-ket og lagt i en sæk. Da det var ble-vet mørkt, strej-fe-de de om i Lil-le Ha-re-skov. Skov-fo-ged Thom-sen hav-de he-le da-gen ar-bej-det i skov-en sam-men med to hjæl-pe-re. Da det be-gynd-te at bli-ve mørkt, holdt de op og gik hjem-ad.

23 Mødet På en sti ik-ke så langt fra Rav-ne-hus, Hør-te de plud-se-lig no-get. Da de kom nær-me-re, så de, at det var tre mænd. Den for-re-ste bar en sæk og den ba-ge-ste bar no-get, der lig-ne-de en stok.

24 God-af-ten, sag-de skov-fo-ged Thom-sen. God-af-ten, sag-de de tre mænd. I mør-ket kun-ne Thom-sen ik-ke se, om de tre mænd var no-gen, han kend-te. Han sag-de der-for: Hvem er I? De tre svar-e-de ik-ke. I sted-et for be-gynd-te de at lø-be. Ef-ter dem, råb-te Thom-sen nu, og han og hans to hjæl-pe-re sat-te i løb. På vej op ad en stejl bak-ke var skov-fo-ged Thom-sen ved at ind-hen-te den ba-ge-ste, Sor-te Hans. Plud-se-lig stand-se-de Sor-te Hans op og vend-te sig om,

25 Han hæ-ve-de stok-ken, der slet ik-ke var en stok, men en bøs-se, og skød Thom-sen lige i ma-ven. Skov-fo-ged Thom-sen sank sam-men, i-det han sag-de: Åh Gud, hjælp mig, de har skudt mig! Hils mi-ne kæ-re børn!

26 Hans to hjæl-pe-re op-gav straks at for-føl-ge de tre mænd. De bøj-e-de sig ned over Thom-sen og så med det sam-me, at det var meg-et al-vor-ligt. Han blød-te vold-somt fra ma-ven. Den-gang var der ing-en te-le-fon. Der var ing-en am-bu-lan-ce. Ja, der var slet ik-ke bi-ler. Jens løb til-ba-ge til Rav-ne-hus og hen-te-de en tril-le-bør, som de kun-ne kø-re Thom-sen hjem på.

27 Til-ba-ge på Rav-ne-hus Så snart Thom-sen var ble-vet lagt i seng, red Jens, alt hvad han kun-ne, til Bal-le-rup ef-ter læ-gen. En and-en red til Kol-le-kol-le med bud til skov-ri-de-ren. Da skov-ri-de-ren kom til Rav-ne-hus og hør-te, hvad der var sket, send-te han sin karl til Lyng-by for at hen-te po-li-ti-et. Sam-ti-dig blev Jens sendt ud i skoven, for at sø-ge ef-ter den sæk, som Thom-sen hav-de set en af de tre mænd smi-de fra sig,

28 da de be-gynd-te at lø-be væk. Jens fandt ret hur-tigt sæk-ken, og det vi-ste sig, at der i sæk-ken lå et dødt rå-dyr. Pak-ket ind i et tør-klæ-de lå le-ve-ren og hjer-tet fra rå-dy-ret. Så var det alt-så kryb-skyt-te, der hav-de væ-ret på spil. Po-li-ti-et kom-mer Det blev mid-nat, Ind-en po-li-ti-et nå-e-de til Har-e-skov-en.

29 Kort før var læ-gen nå-et frem. Han und-er-søg-te skov-fo-ged Thom-sen, og sag-de, at Thom-sen var så hårdt så-ret, at han ik-ke vil-le leve nat-ten ov-er. Po-li-ti-be-tjent Blom fik lov af læ-gen til at af-hø-re Thom-sen. Det tog lang tid at ta-le med Thom-sen, for-di han he-le ti-den måt-te hold-e pau-se, for-di det gjor-de så ondt.

30 Til sidst fik Blom dog he-le for-klar-ing-en. Thom-sen for-tal-te, at han men-te, at kryb-skyt-ter-ne var Sor-te Hans og hans to søn-ner. Så snart Blom hør-te det, be-gav han sig i he-ste-vogn til Vi-rum sam-men med tre be-tjen-te. Hjemme hos Sor-te Hans Det var næ-sten ble-vet mor-gen, før be-tjen-te-ne nå-e-de Vi-rum. De fandt hur-tigt Sor-te Hans hus.

31 De kend-te det, for-di Sor-te Hans hav-de væ-ret ar-re-ste-ret fle-re gang-e før. Da de buld-re-de på dør-en, var det Sor-te Hans ko-ne, der åb-ne-de den. De vi-ste hend-e sæk-ken og tør-klæ-det, og hun gen-kend-te det straks.

32 Så var der jo ik-ke så meg-et, at væ-re i tvivl om. Sor-te Hans og hans to søn-ner måt-te følg-e med po-li-ti-et, selv om de sag-de, at de slet ik-ke hav-de væ-ret i Har-e-skov-en. Til-ba-ge i Rav-ne-hus Hvor-dan gik det til-ba-ge i Rav-ne-hu-set? Næ-ste dag - det var en lør-dag Dø-de skov-fo-ged Thom-sen lidt ov-er mid-dag.

33 Der blev stor sorg. Ik-ke bar-e hos pi-ger-ne, der nu hver-ken hav-de mor el-ler far. Al-le, der kendte Thom-sen, sørgede. Da han skul-le be-gra-ves, skul-le ki-sten fø-res fra Rav-ne-hus til Kir-ke Vær-lø-se Kir-ke. Fle-re sted-er på vej-en var der rejst æ-res-por-te, og me-re end 300 men-ne-sker fulg-te ki-sten. Det var en sorgens dag i hele Vær-lø-se sogn.

34 A-vi-ser-ne I lang tid ef-ter mord-et, blev der skre-vet i a-vi-ser-ne om det. Der var stor vre-de ov-er det, der var sket. Folk på eg-nen var bang-e for, at Sor-te Hans og hans søn-ner ik-ke vil-le bli-ve straf-fet, for-di han før var slup-pet for at bli-ve dømt. Der blev og-så skre-vet skil-lings-vi-ser. Skil-lings-vi-ser-ne for-tal-te al-tid om vold-som-me be-gi-ven-he-der. Man kan godt si-ge, at det var den tids Ek-stra-blad.

35 End-e-lig star-te-de der i nog-le a-vi-ser en ind-sam-ling af peng-e til de 4 for-æl-dre-løse pi-ger. Sor-te Hans og hans søn-ner Først sagde Sor-te Hans og hans søn-ner, at de slet ik-ke hav-de væ-ret i Har-e-skov-en den nat. Så ind-røm-me-de de, at de hav-de væ-ret i Jon-strup-vang, men ik-ke i Har-e-skov-en. Til sidst ind-røm-me-de Sor-te Hans, at de hav-de væ-ret i Har-e-skov-en,

36 og at de hav-de mødt Thom-sen og hans hjæl-pe-re. Men Sor-te Hans sag-de, at han ik-ke hav-de sig-tet på Thom-sen, da han skød. Hel-dig-vis vi-ste en skud-prø-ve, at der var ble-vet skudt så tæt på, at Sor-te Hans ik-ke kun-ne und-gå at vi-de, at han vil-le ram-me. Skov-fo-ged Thom-sen var ble-vet ramt af 11 hagl i ma-ven, og no-get af stof-fet fra hans tøj var gået med ind i såret.

37 Rets-sag-er-ne Sor-te Hans blev ved und-er-ret-ten i-dømt 8 års tugt-hus-ar-bej-de.

38 Ov-er-ret-ten ned-sat-te straf-fen til 2 års for-bed-rings-hus-ar-bej-de. Nu skrev a-vi-ser-ne i-gen om sag-en. Der var stor vre-de ov-er, at straf-fen var ble-vet ned-sat. Så måt-te højeste-ret se på sag-er-ne. Den end-e-li-ge dom til Sor-te Hans blev på 8 års tugt-hus-ar-bej-de. Da Sor-te Hans hav-de ud-stå-et sin straf, kom han til at bo hos en fa-mi-li-e i Bag-sværd. Se-ne-re blev han røg-ter på en stor gård i Her-lev og til sidst be-gra-vet på Her-lev Kir-ke-gård.

39 Pi-ger-ne De 4 pi-ger blev sat i plej-e i kær-li-ge hjem, hvor der blev pas-set godt på dem, og de end-te al-le med at få et godt liv.

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget.

Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget. Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget. Benni Bødker Gespenst Tekst 2011 Benni Bødker og Forlaget Carlsen Illustrationer 2011 Peter Snejbjerg og Forlaget Carlsen Grafisk tilrettelægning:

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 3 SESS: 15 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 PIA JUUL SKADEN roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 4 SESS: 14 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 Skaden Pia Juul/Tiderne

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Sagnet om Sorte Hans

Sagnet om Sorte Hans Sagnet om Sorte Hans Vidste I, at der engang her på dette sted lå et hus? Hvis vi i morgen, når der er lyst, går lidt ind i træerne der, så vil I kunne se nogle sten, som udgør ruinerne af, hvad der var

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Samuel. - en underlig fisk

Samuel. - en underlig fisk Samuel - en underlig fisk Fantasistafetten i Højen og Troldhøjen - oktober/november 2014 Der var engang en underlig blå fisk, der hed Samuel. Den kunne svømme ganske hurtigt - især hvis der var nogen efter

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 1 Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 Præludium 290 I al sin glans 46 Sorrig og glæde 70 Du kom til vor runde jord 42 I underværkers

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Et af de andre børn på anbringelsesstedet fortæller, at Heidi på 13 år bliver slået, når hun er hjemme på weekend.

Et af de andre børn på anbringelsesstedet fortæller, at Heidi på 13 år bliver slået, når hun er hjemme på weekend. Et af de andre børn på anbringelsesstedet fortæller, at Heidi på 13 år bliver slået, når hun er hjemme på weekend. 1 Under samtale med Selmas mor observerer du, at Selmas mor har et tydeligt blåt mærke

Læs mere

Til læreren Opgaver til: FLUGT Instruktioner og nøgler

Til læreren Opgaver til: FLUGT Instruktioner og nøgler Opgave 1 Formål: Førlæsningsopgave for at aktivere baggrundsviden om temaet 30 minutter Organisering: Smågruppearbejde Instruktion: Sæt jer sammen i smågrupper og snak om, hvilke former for flugt I kan

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

JURGEN BRAUN ANTON SCHMIDT GUSTAV MULLER FRIEDRICH MENDEL. Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Værnemagten

JURGEN BRAUN ANTON SCHMIDT GUSTAV MULLER FRIEDRICH MENDEL. Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Værnemagten BESÆTTELSEN ROLLER Værnemagten ANTON SCHMIDT Du er 27 år gammel, og det er dig, der bestemmer over den deling af soldater, som Værnemagten har sendt til Vimmerslev. Du er stolt af at være soldat i den

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Den hemmelige remse. Kapitel 1. Kapitel 2

Den hemmelige remse. Kapitel 1. Kapitel 2 Den hemmelige remse Af Kenneth Bernholm (http://kennethbernholm.dk/) Udgivet under Creative Commons BY-NC-ND 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/) ISBN 978-87-91845-15-4 Kapitel 1 Nu

Læs mere

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til Kapitel 1 Det var Julies fødselsdag, og hun havde spekuleret meget på, hvad hendes far og mor mon ville give hende. Hun havde skrevet en lang liste over småting, hun syntes hun manglede, og så havde hun

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL ALBERT WOODFOX, USA 1) Hvorfor sidder Albert Woodfox i fængsel? 2) Hvorfor sidder Albert Woodfox i isolationsfængsel? 3) Mener du, at det er retfærdigt at sætte Albert Woodfox i isolationsfængsel

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame På jagttur til Mayogi-safaris i Sydafrika 100 For et år siden tog fire danske par på jagt efter bl.a. springbuk, bleesbuk, duiker, black wildebeest og kudu nær Port Elisabet, og den tur kom de ikke til

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Det hele startede, da vi læste i en af fars gamle tegneserier.

Det hele startede, da vi læste i en af fars gamle tegneserier. et HeLt NYt Ord! Det her er historien om, hvordan min lillebror opfandt et nyt ord. Og om hvordan vi blev til det, som ordet betyder. Ordet var: DIGTER-TIV. Næsten alle ved vist, hvad en detektiv er altså

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Maria Jensen blev banket, spærret inde og næsten slået ihjel af sin kæreste. Da hun forlod ham, tog han sit eget liv Af Jesper Vestergaard Larsen, 14. oktober

Læs mere

Præstens hemmelighed

Præstens hemmelighed Den lå på bordet. Pia vidste, hun ikke måtte røre den, men det trak i hver en fiber i hendes krop for at kigge i den. Den var hendes fars og han havde udtrykkeligt fortalt, at ingen måtte åbne den, for

Læs mere

At være barmhjertig er ikke at være blind men at have lukkede øjne

At være barmhjertig er ikke at være blind men at have lukkede øjne At være barmhjertig er ikke at være blind men at have lukkede øjne Prædiken til søndag den 28. juni 2015 i Havdrup kirke. Friluftsgudstjeneste på kirkegården. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Søndagen

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31 Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 32 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 33 Vi standsede for at tage os

Læs mere

RAMMEN April - Maj 2014

RAMMEN April - Maj 2014 Alle møder afholdes i Islev Kirkes Ungdomscenter Slotsherrensvej 321 2610 Rødovre Spirerne: Islev Gruppe Piger fra 5-7 år Mandag kl. 18.30-20.00 Smutterne: Piger fra 7-10 år Mandag kl. 18.30-20.00 Årgang

Læs mere

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide D u kan virkelig godt lide pindsvin, ikke? sagde Dalia. Jo, sagde jeg og børstede videre Vilhelmina elsker at få børstet de bløde hår på maven, og de halvstore unger havde også fået smag for det, så der

Læs mere

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Michael Rohde var stødt på vej op ad karrierestigen, inden han valgte at ændre kurs. I dag hjælper han andre mennesker med at leve et bedre liv i pagt med deres

Læs mere

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt.

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt. GPS 27-31 Sådan kan det bruges Af Maj Højgaard m. fl. Evangelisk Børnemission I hjemmet I klubben I kirken På ferien www.opdagnyt.dk GPS 27: Moses og Josva Nøglesætning: Gud har en plan for dit liv Bibelvers

Læs mere

Kristi liv. Det tror vi

Kristi liv. Det tror vi Studie 1 Guds ord 9 Åbne spørgsmål Har du nogensinde skullet sende en besked til en anden, hvor det ikke er lykkedes pga. en kommunikationsfejl? Hvordan føltes det? Del historien. Forestil dig, at du har

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Det har gjort noget ved min sjæl

Det har gjort noget ved min sjæl Det har gjort noget ved min sjæl Mariann Østergaard Bomholt er vokset op i Lyngby nord for København. Hendes far var skattesagkyndig ved kommunen, og hendes mor var hjemmegående. De var begge amatørdansere

Læs mere

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det.

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 5 Unge mand, rejs dig op! Ugens tekst og referencer: Luk 7,11-17. Den store Mester, kap. 32. Huskevers: Gud har besøgt sit folk. (Luk 7,16) Hovedformålet er, at børnene Ved,

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Grundbogen til Sidste Søndag

Grundbogen til Sidste Søndag Hvad er rollespil I dette kapitel vil vi forklare lidt omkring hvad rollespil er. Først vil vi forsøge at definere rollespil (en svær opgave), og derefter har vi et afsnit skrevet specielt til forældrene

Læs mere

SKUDDET. Marianne Gade SKUDDET. Marianne Gade. Marianne Gade er forfatter og foredragsholder og skriver bøger for børn, unge og voksne.

SKUDDET. Marianne Gade SKUDDET. Marianne Gade. Marianne Gade er forfatter og foredragsholder og skriver bøger for børn, unge og voksne. Marianne Gade er forfatter og foredragsholder og skriver bøger for børn, unge og voksne. nu lød der skud inde fra skoven. Ét skud, efterfulgt af råb, der lød som om de kom ovre fra den anden side af skoven.

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Kasper Adsbøll Eventyret over alle Eventyr. Der er altid en historie, der ikke er blevet fortalt! Grimm. Puplishing

Kasper Adsbøll Eventyret over alle Eventyr. Der er altid en historie, der ikke er blevet fortalt! Grimm. Puplishing 1 Kasper Adsbøll Eventyret over alle Eventyr Der er altid en historie, der ikke er blevet fortalt! Grimm Puplishing Eventyret over alle Eventyr Forlaget: Grimm Puplishing Forfatter: Kasper Adsbøll Layout:

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

De to bedragere. Opgave 1

De to bedragere. Opgave 1 Opgave 1 Formål: At gøre kursisterne bekendt med temaet bedrag. Omhyggelig global læsning. ca. 30 minutter. Organisering: Kursisterne læser hver for sig teksten om de to bedragere. Derefter snakker de

Læs mere

Den Talende Kamel. Den Talende Kamel. 2.a s storyline om Aladdin. Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: MB 2006

Den Talende Kamel. Den Talende Kamel. 2.a s storyline om Aladdin. Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: MB 2006 Den Talende Kamel MB 2006 2.a s storyline om Aladdin Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: Den Talende Kamel Den Talende Kamel Ørkenscene: Troldmand, 3 kameler: Ali og den bedrøvede og

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb Indhold Denne pjece er til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb. Når du anmelder en

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 12. oktober 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er Dåb: DDS 448:

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Gatta-fisken var enorm. Meget større end nogen anden flyvefisk Sirius nogensinde havde set.

Gatta-fisken var enorm. Meget større end nogen anden flyvefisk Sirius nogensinde havde set. LÆS STARTEN AF 1 Dræberfisken Sirius holdt godt fast i sit svævebræt mens han spejdede nervøst gennem skyerne. Han frøs, for han havde holdt udkig i mange timer. Skyerne var tætte. Hver gang han drev gennem

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre.

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre. (Henrik - Leander, Octavius, begge drukne, især Octavius). HENRIK - Herre! LEANDER - Hvad vil du? HENRIK - Jeg, og I... LEANDER - Hvad Jeg og I? Hvad skal det sige? HENRIK - Nu er det altså sket. LEANDER

Læs mere

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923.

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. Den 10. Maj 1923 giver SS OSCAR II et gigantisk trut i skibsfløjten, da den stævner ud fra Københavns Havn. Ombord på emigrantskibet

Læs mere

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår.

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår. PRÆDIKEN ALLEHELGENS SØNDAG 2.NOVEMBER 2014 AASTRUP KL. 15 VESTER AABY KL. 17 Tekster: Es. 49,8-11; Åb.21,1-7; Matth. 5,13-16 Salmer: 573,571,552,549,787 Gud, lær os før din vinters gru Som æblerne, der

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

l. kapitel Som fortæller lidt om, hvem der er med i historien, og hvor den foregår.

l. kapitel Som fortæller lidt om, hvem der er med i historien, og hvor den foregår. l. kapitel Som fortæller lidt om, hvem der er med i historien, og hvor den foregår. Her ligger TUMLETOFTEN, en almindelig dansk by. Den er ikke særlig stor, men den er heller ikke helt lille. Egentlig

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv?

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv? Opgave 1 Jesus udvalgte sig 12 disciple som fulgte ham mens han vandrede på jorden og senere rejste de ud i verden for at fortælle evangeliet videre. Find navnene Jesu 12 disciple: Bonusspørgsmål: Hvad

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

Vejledning. Forslag. Illustrationer er lavet af Pernille Ane Egebæk. Tør du tale om det?

Vejledning. Forslag. Illustrationer er lavet af Pernille Ane Egebæk. Tør du tale om det? Vejledning Som en del af afrundingen til resten af materialet, er det vigtigt at eleverne får viden om hvordan de kan få hjælp. Denne tavleøvelse præsenteres af læreren, men giver eleverne mulighed for

Læs mere

JULEPOSTHUSET. 16. december

JULEPOSTHUSET. 16. december STHUSET afs. 16 - side 1 JULEPOSTHUSET 16. december "" LYD: CLS POSTHUS CLS GADE POSTHUSDØR KLEMTER TLF RINGER FODTRAMP (CLS POSTHUS) Jeg er rasende, Madsen! Nu er grænsen ikke alene nået - men overskredet!

Læs mere

Flere gode bøger 18 måneder

Flere gode bøger 18 måneder Flere gode bøger 18 måneder Lån dem på biblioteket. Køb dem i boghandlen. På nettet. I supermarkedet. Børn elsker bøger En sandwich med 10 lag Af Annette Herzog og Kamilla Christiansen En tællebog med

Læs mere