at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt."

Transkript

1

2 Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te, at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Al-li-ge-vel sy-nes jeg, du skal læ-se vi-de-re, for selv-om hi-sto-ri-en er sør-ge-lig, kan man godt bli-ve klo-ge-re af den.

3 Hvad er en kryb-skyt-te? Før du hø-rer den sør-ge-li-ge hi-sto-ri-e, skal du vi-de lidt om kryb-skyt-ter og om skov-ens folk på den tid, hvor den sør-ge-li-ge hi-sto-ri-e fo-re-går. Dengang var der mang-e kryb-skyt-ter. Men ved du e-gent-lig, hvad en kryb-skyt-te er? En kryb-skyt-te er en mand, der ja-ger dyr og sky-der dem der, hvor han ik-ke har lov til at ja-ge. En kryb-skyt-te er alt-så en mand, der sky-der dyr i en skov el-ler på en mark, som til-hø-rer en and-en.

4 Han gør no-get u-lov-ligt. Der-for ja-ger en kryb-skyt-te helst om nat-ten, så han ik-ke så let bli-ver op-da-get. Skov-ens folk Skov-ens folk er de men-ne-sker, der ar-bej-der i skov-en. Den, der ej-er en skov, har folk til at pas-se skov-en. De folk skal fæld-e træ-er, de skal plan-te ny-e træ-er, de skal hold-e øje med dy-re-ne i skov-en, se til, at de tri-ves

5 og ik-ke bli-ver for mang-e, for så er der jo ik-ke mad nok til al-le dyr. Skov-ens folk må godt sky-de dyr, hvis der er ble-vet for mang-e af dem, el-ler hvis dy-re-ne ik-ke er ra-ske. Skov-ens folk skal og-så hold-e øj-e med kryb-skyt-ter. Hvis de op-da-ger en kryb-skyt-te, skal de fang-e ham og hen-te po-li-ti-et. Tid-li-ge-re skete det tit, at kryb-skyt-ten fik bank af dem, der fang-e-de ham.

6 Men mang-e gang-e gav kryb-skyt-ten og-så sine for-føl-ge-re bank og slap så selv væk. Så-dan var det den-gang, den sør-ge-li-ge hi-sto-ri-e fo-regår.

7 Den fi-ne-ste af skov-ens folk er en skov-ri-der. Han har en flot u-ni-form og be-stem-mer hvil-ket ar-bej-de, der skal la-ves i skov-en. Til at hjæl-pe sig har han en skov-fo-ged. Skov-fo-ge-den har og-så en fin u-ni-form og sty-rer det dag-li-ge ar-bej-de i skov-en. Til at hjæl-pe sig har han skov-lø-be-re og skov-ar-bej-de-re. Skov-ri-de-ren og skov-fo-ge-den bor i hu-se u-de i sko-ven.

8 Kryb-skyt-tens liv Kryb-skyt-ter var al-tid fat-ti-ge folk, Nog-le hav-de og-så and-et ar-bej-de, men mang-e blev kryb-skyt-ter, for-di de ik-ke kun-ne finde no-get ar-bej-de, og så vil-le der-es børn jo kom-me til at sul-te. Men der var og-så nog-le kryb-skyt-ter, der ik-ke vil-le ha-ve ar-bej-de. De vil-le kun være kryb-skyt-ter. De kun-ne li-de spænd-ing-en, og de kun-ne li-de peng-e-ne.

9 Des-vær-re drak og spil-le-de mang-e kryb-skyt-ter der-es peng-e op, og så måt-te de ud at ja-ge i-gen. Der var og-så mang-e kryb-skyt-ter, der let kom op at slås. De kun-ne væ-re ret vold-e-li-ge.

10 Nog-le kryb-skyt-ter gik på jagt om da-gen, men det var meg-et far-ligt, for-di de så nemt blev op-da-get. De fle-ste kryb-skyt-ter gik der-for på jagt om nat-ten. En kryb-skyt-te skal vi-de meg-et om dyr. Han skal vi-de no-get om, Hvor-dan de le-ver, og hvor de fær-des, og han skal kun-ne find-e der-es spor. Det er i-sær rå-dyr, fa-sa-ner, ænd-er og ha-rer, han jager. Kryb-skyt-ten måt-te al-tid gå rig-tig langt, for det kun-ne jo ik-ke nyt-te no-get, at han gik på jagt i en skov

11 tæt på, hvor han bo-e-de, så var han for nem at gen-kend-e. Når kryb-skyt-ten nå-e-de der-hen, hvor han vil-le ja-ge, måt-te han liste sig rundt i skoven el-ler på mar-ker li-ge ved skov-en, ind-til han fandt nog-le dyr, han kun-ne sky-de. Han var nødt til at li-ste sig helt tæt på dy-re-ne, så han kun-ne ram-me dem i mør-ket. Han måt-te væ-re meg-et stil-le, for ved den mind-ste lyd løb dy-re-ne væk.

12 Når han hav-de skudt et dyr, Skul-le han hur-tigt bræk-ke det. Det vil si-ge, at han skul-le skæ-re dy-ret op og ta-ge ind-vold-e-ne ud.

13 Når han hav-de gjort det, Lag-de han dy-ret i en sæk. Hjer-te og le-ver pak-ke-de han ind og kom og-så det i sæk-ken. Re-sten lod han lig-ge ude i skov-en, og så var det el-lers om at kom-me hur-tigt væk. Mang-e gang e ske te det, at skov-fo-ge-den hav-de hørt skud-det, og så måt-te kryb-skyt-ten ta-ge he-le dy-ret på nak-ken og prø-ve at lø-be væk, inden skov-fo-ge-den fandt ham..

14 Må-ske fandt kryb-skyt-ten et sted, hvor han kun-ne nå at gem-me det dø-de dyr. Men det kun-ne ske, at de, der for-fulg-te ham, fandt det dø-de dyr, og så tog de det. Det var jo der-es ret.

15 Hvis kryb-skyt-ten blev fang-et, fik han en bø-de. Som re-gel kun-ne han ik-ke be-ta-le bø-den, og så kom han i fæng-sel et styk-ke tid. Hvis kryb-skyt-ten nå-e-de hjem med sit byt-te, skul-le han ud og find-e nog-en, der vil-le kø-be kø-det. Han måt-te gå rundt til hu-se-ne i lands-by-er i nær-he-den og spørg-e, om folk vil-le kø-be vildt-kød, el-ler han gik ind til en stør-re by og solg-te kø-det til re-stau-rant-er. Så man kan godt si-ge, at kryb-skyt-ten ar-bej-dede hårdt.

16 Den-gang vil-le folk godt kø-be vildt-kød fra en kryb-skyt-te, for mang-e men-te ik-ke, at kryb-skyt-te-ri var en for-bry-del-se, i hvert fald ik-ke en slem for-bry-del-se. Nu kom-mer vi til vor-es sør-ge-li-ge hi-sto-ri-e. Den fo-re-går i Har-e-skov-en, og det for-fær-de-li-ge ske-te den 16. marts 1866.

17 Skov-fo-ged Thom-sen U-de i Har-e-skov-en i et hus, der hed-der Rav-ne-hu-set bo-e-de skov-fo-ged Thom-sen med sin fa-mi-li-e. Han var en dyg-tig mand og og-så rar. Al-le kun-ne li-de ham. Skov-fo-ged Thomaen var født i Far-um, i det lil-le skov-lø-ber-hus ved Lil-le-vang-skov-en. Da han blev gift, fik han ar-bej-de i Vær-lø-se. Han og hans ko-ne, der hed A-ne Al-vil-da Mi-chae-li-ne. kom så til at bo i Rav-ne-hu-set

18 I-gen-nem å-re-ne fik de 4 pi-ger: Fre-de-rik-ke E-mi-li-e, Ma-ri-e So-phi-e Fran-cis-ka, Cla-ra Al-vil-da Pe-tre-a og An-na Al-vil-da Mi-chae-li-ne. Men da de fik den sid-ste pi-ge i 1859, Dø-de mo-ren li-ge ef-ter, at hun hav-de født, og skov-fo-ged Thom-sen blev nu a-le-ne med de 4 små pi-ger på 7, 5, 2 og 0 år. Prøv at find-e ud af, hvor gam-le pi-ger-ne var i Det år mi-ste-de de og-så der-es far, så de nu hver-ken hav-de mor el-ler far.

19 Sor-te Hans I et lil-le hus i ud-kan-ten af Vi-rum lands-by bo-e-de Hans Han-sen. Han hav-de en ko-ne og to vok-sne søn-ner, der hed Christian og Lars. Hans Han-sen var kryb-skyt-te. Han gik som re-gel på jagt med sine to søn-ner, som han hav-de op-lært til og-så at bli-ve kryb-skyt-ter. Hans Han-sen blev kaldt Sor-te Hans, Han var høj og kraf-tig. Hans hår og skæg var sort, og og-så hans øj-ne var helt sor-te.

20 Han så al-tid på an-dre men-ne-sker med et tru-end-e blik. Sor-te Hans og hans søn-ner var nog-le rå bør-ster, meg-et vold-e-li-ge i-sær far-en og den æld-ste søn.

21 De var før ble-vet an-kla-get for for-skel-li-ge for-bry-del-ser, men for-di de tru-e-de vid-ner-ne, var der ik-ke mang-e, der turd-e vid-ne mod dem. og så kun-ne de ik-ke bli-ve dømt. Sor-te Hans gik tit på kryb-skyt-te-jagt i skov-e-ne om-kring Vær-lø-se. Han var så fræk, at han kun-ne find-e på at ja-ge om da-gen, for ing-en turd-e jo sige no-get, selv-om de så, hvad der ske-te.

22 Den 16. marts 1866 Den dag hav-de Sor-te Hans og hans to søn-ner væ-ret på kryb-skyt-te-ri fra mor-gen-stund-en. De var gå-et til Jon-strup-vang og Chri-sti-an hav-de skudt et rå-dyr, som de hav-de bræk-ket og lagt i en sæk. Da det var ble-vet mørkt, strej-fe-de de om i Lil-le Ha-re-skov. Skov-fo-ged Thom-sen hav-de he-le da-gen ar-bej-det i skov-en sam-men med to hjæl-pe-re. Da det be-gynd-te at bli-ve mørkt, holdt de op og gik hjem-ad.

23 Mødet På en sti ik-ke så langt fra Rav-ne-hus, Hør-te de plud-se-lig no-get. Da de kom nær-me-re, så de, at det var tre mænd. Den for-re-ste bar en sæk og den ba-ge-ste bar no-get, der lig-ne-de en stok.

24 God-af-ten, sag-de skov-fo-ged Thom-sen. God-af-ten, sag-de de tre mænd. I mør-ket kun-ne Thom-sen ik-ke se, om de tre mænd var no-gen, han kend-te. Han sag-de der-for: Hvem er I? De tre svar-e-de ik-ke. I sted-et for be-gynd-te de at lø-be. Ef-ter dem, råb-te Thom-sen nu, og han og hans to hjæl-pe-re sat-te i løb. På vej op ad en stejl bak-ke var skov-fo-ged Thom-sen ved at ind-hen-te den ba-ge-ste, Sor-te Hans. Plud-se-lig stand-se-de Sor-te Hans op og vend-te sig om,

25 Han hæ-ve-de stok-ken, der slet ik-ke var en stok, men en bøs-se, og skød Thom-sen lige i ma-ven. Skov-fo-ged Thom-sen sank sam-men, i-det han sag-de: Åh Gud, hjælp mig, de har skudt mig! Hils mi-ne kæ-re børn!

26 Hans to hjæl-pe-re op-gav straks at for-føl-ge de tre mænd. De bøj-e-de sig ned over Thom-sen og så med det sam-me, at det var meg-et al-vor-ligt. Han blød-te vold-somt fra ma-ven. Den-gang var der ing-en te-le-fon. Der var ing-en am-bu-lan-ce. Ja, der var slet ik-ke bi-ler. Jens løb til-ba-ge til Rav-ne-hus og hen-te-de en tril-le-bør, som de kun-ne kø-re Thom-sen hjem på.

27 Til-ba-ge på Rav-ne-hus Så snart Thom-sen var ble-vet lagt i seng, red Jens, alt hvad han kun-ne, til Bal-le-rup ef-ter læ-gen. En and-en red til Kol-le-kol-le med bud til skov-ri-de-ren. Da skov-ri-de-ren kom til Rav-ne-hus og hør-te, hvad der var sket, send-te han sin karl til Lyng-by for at hen-te po-li-ti-et. Sam-ti-dig blev Jens sendt ud i skoven, for at sø-ge ef-ter den sæk, som Thom-sen hav-de set en af de tre mænd smi-de fra sig,

28 da de be-gynd-te at lø-be væk. Jens fandt ret hur-tigt sæk-ken, og det vi-ste sig, at der i sæk-ken lå et dødt rå-dyr. Pak-ket ind i et tør-klæ-de lå le-ve-ren og hjer-tet fra rå-dy-ret. Så var det alt-så kryb-skyt-te, der hav-de væ-ret på spil. Po-li-ti-et kom-mer Det blev mid-nat, Ind-en po-li-ti-et nå-e-de til Har-e-skov-en.

29 Kort før var læ-gen nå-et frem. Han und-er-søg-te skov-fo-ged Thom-sen, og sag-de, at Thom-sen var så hårdt så-ret, at han ik-ke vil-le leve nat-ten ov-er. Po-li-ti-be-tjent Blom fik lov af læ-gen til at af-hø-re Thom-sen. Det tog lang tid at ta-le med Thom-sen, for-di han he-le ti-den måt-te hold-e pau-se, for-di det gjor-de så ondt.

30 Til sidst fik Blom dog he-le for-klar-ing-en. Thom-sen for-tal-te, at han men-te, at kryb-skyt-ter-ne var Sor-te Hans og hans to søn-ner. Så snart Blom hør-te det, be-gav han sig i he-ste-vogn til Vi-rum sam-men med tre be-tjen-te. Hjemme hos Sor-te Hans Det var næ-sten ble-vet mor-gen, før be-tjen-te-ne nå-e-de Vi-rum. De fandt hur-tigt Sor-te Hans hus.

31 De kend-te det, for-di Sor-te Hans hav-de væ-ret ar-re-ste-ret fle-re gang-e før. Da de buld-re-de på dør-en, var det Sor-te Hans ko-ne, der åb-ne-de den. De vi-ste hend-e sæk-ken og tør-klæ-det, og hun gen-kend-te det straks.

32 Så var der jo ik-ke så meg-et, at væ-re i tvivl om. Sor-te Hans og hans to søn-ner måt-te følg-e med po-li-ti-et, selv om de sag-de, at de slet ik-ke hav-de væ-ret i Har-e-skov-en. Til-ba-ge i Rav-ne-hus Hvor-dan gik det til-ba-ge i Rav-ne-hu-set? Næ-ste dag - det var en lør-dag Dø-de skov-fo-ged Thom-sen lidt ov-er mid-dag.

33 Der blev stor sorg. Ik-ke bar-e hos pi-ger-ne, der nu hver-ken hav-de mor el-ler far. Al-le, der kendte Thom-sen, sørgede. Da han skul-le be-gra-ves, skul-le ki-sten fø-res fra Rav-ne-hus til Kir-ke Vær-lø-se Kir-ke. Fle-re sted-er på vej-en var der rejst æ-res-por-te, og me-re end 300 men-ne-sker fulg-te ki-sten. Det var en sorgens dag i hele Vær-lø-se sogn.

34 A-vi-ser-ne I lang tid ef-ter mord-et, blev der skre-vet i a-vi-ser-ne om det. Der var stor vre-de ov-er det, der var sket. Folk på eg-nen var bang-e for, at Sor-te Hans og hans søn-ner ik-ke vil-le bli-ve straf-fet, for-di han før var slup-pet for at bli-ve dømt. Der blev og-så skre-vet skil-lings-vi-ser. Skil-lings-vi-ser-ne for-tal-te al-tid om vold-som-me be-gi-ven-he-der. Man kan godt si-ge, at det var den tids Ek-stra-blad.

35 End-e-lig star-te-de der i nog-le a-vi-ser en ind-sam-ling af peng-e til de 4 for-æl-dre-løse pi-ger. Sor-te Hans og hans søn-ner Først sagde Sor-te Hans og hans søn-ner, at de slet ik-ke hav-de væ-ret i Har-e-skov-en den nat. Så ind-røm-me-de de, at de hav-de væ-ret i Jon-strup-vang, men ik-ke i Har-e-skov-en. Til sidst ind-røm-me-de Sor-te Hans, at de hav-de væ-ret i Har-e-skov-en,

36 og at de hav-de mødt Thom-sen og hans hjæl-pe-re. Men Sor-te Hans sag-de, at han ik-ke hav-de sig-tet på Thom-sen, da han skød. Hel-dig-vis vi-ste en skud-prø-ve, at der var ble-vet skudt så tæt på, at Sor-te Hans ik-ke kun-ne und-gå at vi-de, at han vil-le ram-me. Skov-fo-ged Thom-sen var ble-vet ramt af 11 hagl i ma-ven, og no-get af stof-fet fra hans tøj var gået med ind i såret.

37 Rets-sag-er-ne Sor-te Hans blev ved und-er-ret-ten i-dømt 8 års tugt-hus-ar-bej-de.

38 Ov-er-ret-ten ned-sat-te straf-fen til 2 års for-bed-rings-hus-ar-bej-de. Nu skrev a-vi-ser-ne i-gen om sag-en. Der var stor vre-de ov-er, at straf-fen var ble-vet ned-sat. Så måt-te højeste-ret se på sag-er-ne. Den end-e-li-ge dom til Sor-te Hans blev på 8 års tugt-hus-ar-bej-de. Da Sor-te Hans hav-de ud-stå-et sin straf, kom han til at bo hos en fa-mi-li-e i Bag-sværd. Se-ne-re blev han røg-ter på en stor gård i Her-lev og til sidst be-gra-vet på Her-lev Kir-ke-gård.

39 Pi-ger-ne De 4 pi-ger blev sat i plej-e i kær-li-ge hjem, hvor der blev pas-set godt på dem, og de end-te al-le med at få et godt liv.

Du skal adlyde din mor

Du skal adlyde din mor Du skal adlyde din mor af Sørine Steenholdt fra novellesamlingen: Ung i Grønland, ung i Verden Oversat til dansk af Aminnguaq Dahl Petrussen Kommentarer af psykolog Jonna Ketwa Novelle 2 En ung kvinde

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

De er døde, begge to

De er døde, begge to De er døde, begge to De er døde, begge to. 2012 Ved Vivi Petersen. Alle rettigheder forbeholdes. Tryk: Eurographic, Denmark Design af omslag: Frede Uhrskov Forlagsredaktør: Vibeke Uhrskov Larsen Forsidefoto:

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

er en dokumentarisk roman om opvækst og revolution.

er en dokumentarisk roman om opvækst og revolution. Sam Nik og Michael Svennevig: er en dokumentarisk roman om opvækst og revolution. Det er en fortælling, der giver indblik i livet i skyggen af den religiøse revolution i Iran i 1979, og er begyndelsen

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser.

Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser. Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser. Undervisningshæftet Klima og historie giver et indblik i seks

Læs mere

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN HVOR ER DU? BAGSIDETEKST Adoption bringer mange tanker og følelser i spil. I bøger, aviser,

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Familiens liv og hverdag år 1900

Familiens liv og hverdag år 1900 Familiens liv og hverdag år 1900 Århundredeskiftet Børneliv Mad og Køkken Ægteskab Bolig Arbejde Introduktion Hvorfor ser Danmark ud, som det gør i dag? Historien kan hjælpe os med at få svar på det spørgsmål.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Del 2 side 38 Støtte i sorgen side 40. Landsforeningen Spædbarnsdød

Indholdsfortegnelse. Del 2 side 38 Støtte i sorgen side 40. Landsforeningen Spædbarnsdød Når I har mistet Når I har mistet Rymarksvej 1 2900 Hellerup Telefon: 3961 2451 Kontonr.: 9884 104990 www.spaedbarnsdoed.dk forening@spaedbarnsdoed.dk Landsforeningen Spædbarnsdød er på Facebook Tekst:

Læs mere

Fiskeren, der sprang ud

Fiskeren, der sprang ud Fiskeren, der sprang ud 68-årige Poul Jensen sejler ud i al slags vejr for at fange ål i ruser. Hjemme venter hans tyve år yngre ægtemand fra Thailand. Men sådan har det ikke altid været. Engang var Poul

Læs mere

Fleksibel barselsorlov. Til forældre

Fleksibel barselsorlov. Til forældre Fleksibel barselsorlov Til forældre ministrenes forord 3 Kære forældre Når et barn kommer til verden, er det på alle måder vigtigt, at barnet får en god start på livet. Og ligeså vigtigt er det, at I

Læs mere

Fair Play Kids Nu også på nettet www.tdc.dk/fairplay. Fair Play Kids Nu også på nettet. www.tdc.dk/fairplay

Fair Play Kids Nu også på nettet www.tdc.dk/fairplay. Fair Play Kids Nu også på nettet. www.tdc.dk/fairplay Fair Play Kids Nu også på nettet Fair Play Kids Nu også på nettet www.tdc.dk/fairplay www.tdc.dk/fairplay Følg Frederik og Pernille og deres oplevelser en dag til et fodboldstævne, hvor de møder fodboldspillet

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

LAES PA BAKKl. * * * En historie om et husmandshjem. Børge Larsen.

LAES PA BAKKl. * * * En historie om et husmandshjem. Børge Larsen. LAES PA BAKKl. * * * En historie om et husmandshjem. af Børge Larsen. HISTORIEN OM LAES PÅ BAKKI Indledning. Mit navn er Børge Larsen, Serritslev, og jeg er født på den egn, som har det mærkelige navn

Læs mere

DE FRAFALDNE. 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser UNGDOMSBUREAUET

DE FRAFALDNE. 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser UNGDOMSBUREAUET DE FRAFALDNE 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser UNGDOMSBUREAUET DE FRAFALDNE 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser De Frafaldne En samling af fortællinger om

Læs mere

yngre engle, som godt kunne lide at komme ind i det lidt lumre men også dragende

yngre engle, som godt kunne lide at komme ind i det lidt lumre men også dragende For mange tusinde år siden var der en ærkeengel ved navn Mikael, som gjorde sig ret så bemærket blandt øvrige engle. Han var den sejeste af alle englene, kunne han slet ikke lade være med at styre dem

Læs mere

Jeg kunne påstå, at det var. Den unge soldats lidelser. Novelle

Jeg kunne påstå, at det var. Den unge soldats lidelser. Novelle Novelle Det handler om hemmeligheder. Månedens forfatter tager i 2012 udgangspunkt i én af læsernes hemmeligheder. Vil du være med til at inspirere forfatterne? Se, hvordan du gør på side 64. Og smugkig

Læs mere

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt HEJ SØSTER 1. HEJ SØSTER Hej, søster, kan du ikke se komikken, så står vi her igen med fletningerne langt nede i postkassen hej, søster, det er ligesom bukseelastikken har fået et knæk og sikkerhedsnålen

Læs mere