Grundejerforeningen Stubbegård. 40 år. 11. marts

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Stubbegård. 40 år. 11. marts 1974-2014"

Transkript

1 Grundejerforeningen Stubbegård 40 år 11. marts

2 Grundejerforeningen Stubbegårds Jubilæumsskrift 2014 Redaktion: Kurt O. S. Hansen og Mogens Hansen Layout: Kurt O. S. Hansen og Pernille S. Rasmussen Fotos: Fotograf Jan Knudsen, Det kgl. Bibliotek, Gitte Albrechtsen, Bent Carlsson, Kurt O. S. Hansen og flere medlemmer. Tryk: Npc-grafikom, Nyk. F. Grundejerforeningen STUBBEGÅRD 2 Grundejerforeningen Stubbegård blev etableret den 11. marts Jørgen Petersen, nr. 140 valgt til formand Kontingent 2x100 kr. 1974

3 Forord Sydkystens perle Overskriften kan passende dække opfattelsen af sommerhusområdet Stubbegårdsparken, som har udviklet sig til en ren natur- og rekreationsmæssig perle på Lollands sydkyst. I 2014 har grundejerforeningen eksisteret i 40 år. Det er 40 år med aktive bestyrelser og nuværende og tidligere medlemmer, som har bakket op om foreningen og området, således at resultatet er blevet et pænt, velholdt, roligt og naturskønt område med et meget rigt dyreliv, som vi fortsat skal værne om. Hverken grundejerforeningen eller området er fyrre, fed og færdig, - men fyrre, flot og fremsynet! Bestyrelsens intention med dette jubilæumsskrift er at beskrive området i ord og billeder igennem de 40 år og takker - nuværende og tidligere medlemmer - for mange gode oplysninger og billeder. Tak til Mogens Hansen og Pernille S. Rasmussen for aktiv medvirken ved redaktion og tilrettelæggelse. God læselyst! Kurt O. S. Hansen Formand Sælgeren af udstykningen var under kraftig beskydning fra såvel bestyrelse som grundejere for at etablere ordentlige veje!

4 Ejendommen STUBBEGÅRD Fra storhed til fald Af Gerda Stigsen, nr. 12 Sommerhusområdet Stubbegårdsparkens historie begynder for over 40 år tilbage da landbrugsejendommen Stubbegårds jordtilliggende på 60 tønder land*) (lå på det areal, hvor Stubbegårdsvænget nu ligger) bliver udstykket til sommerhusgrunde. Stubbegård med traditionelt landbrug De oprindelige ejere Martin og Kathrine Rasmussen - som havde haft gården i en årrække dyrkede jorden med de almindelige afgrøder, såsom hvede, byg og havre samt foderroer. *)En tønde land er et gammelt dansk arealmål. En tønde land svarede til det markareal, der kunne tilsås med 1 tønde korn! Nu er en tønde land lig med 5516 m 2 4 Bestyrelsen foreslår at der bliver indkøbt 2 skilte med teksten levende børn. Det skulle nok have været legende børn! 1976

5 1949 Foderroerne var til grise og kvæg. Så var der sukkerroerne, som blev transporteret til Majbølle saftstation (lå der hvor Rudbjerghallen nu ligger) med roetoget. Roebaneskinnerne var lagt tværs over de forskellige gårdejeres marker og strakte sig fra vejen langs Stubbegård videre over markerne op forbi Næsby Station (nu Rolandsvej 8-10) som var en station på Nakskov-Rødby-banen og til saftstationen. Nede bag diget var der et bredt engareal, hvor køer og heste græssede om sommeren, men som om vinteren gerne var dækket af vand som hvis det var hård frost blev til den fineste skøjtebane. Stubbegårds marker bliver sommerhusområde Martin og Kathrine Rasmussen solgte gården sidst i halvtredserne til Ejner Hansen, som forpagter gården ud til Jørgen Stang, Rolandsgård. Senere sælger Ejner Hansen så Stubbegård til Henrik Saunte, som derefter udstykker gårdens jordtilliggende til sommerhusgrunde i Senere igen køber en ejendomsmægler og turistbureauejer fra Det besluttes at beplante friarealer Der betales vandforbrug for 100 kbm årligt uanset reelt forbrug

6 1989 Marienlyst bygningerne til Stubbegård og går i gang med at restaurere bygningerne og i 1974 indretter dem til 12 lejligheder. Et alt for dyrt projekt, der resulterer i at han går konkurs og må afhænde det. Stubbegård i forfald Derefter kommer der en sagfører, Jørgen Holm, som overtager det uden at der kommer nogen aktiviteter. Herefter forfalder bygningerne, men rives først ned i 1996 efter rigtig mange henvendelser fra grundejerforeningen til Rudbjerg Kommune og mange avisskriverier i den lokale presse. 6 Mogens Hansen nr. 248 nyvalgt formand. - Fællesforening i Rudbjerg Kommune dannet - Ekstrakontingent på 200 kr. til asfaltering. 1978

7 Københavnerne invaderede Stubbegårdsparken I 1974 blev jeg uddannet som socialrådgiver og som mange andre københavnere ville vi gerne spare op ved at investere i en sommerhusgrund og samtidig have rekreative glæder. Der var et stort økonomisk opsving i Danmark fra slutningen af 60 erne. Alle vil have deres eget. Det betød en voldsom efterspørgsel på parcelhuse og sommerhusgrunde. Så da det var vores tur, måtte vi køre langt, for at finde noget vi kunne betale. Det kunne vi på Lolland kr. kostede grunden uden udbetaling. Lige et køb for et ungt ægtepar der ikke havde haft mulighed for at spare op. Så vi slog til, selvom afstanden var lang. For som ejendomsmægleren sagde: Der kommer snart motorvej hele vejen til Rødby. Det tænkte vi tit på når motorvejen stoppede i Rønnede og vi skulle køre ad Vordingborgvejen. Så fra midten af 80 erne ændredes sammensætningen sig i Stubbegårdsparken. Det blev folk fra nærområderne, der erhvervede grunde og ejendomme. Af Mogens Hansen, nr. 248 Enkelte københavnere holdt stand, som os. Til gengæld flyttede vi til Nakskov, så for os er der heller ikke mere langt til Stubbegårdsparken. Vi var mange københavnere i udstykningen. Så mange at vi i starten af grundejerforeningens historie hvert 2. år afholdt generalforsamling i København. På den måde delte grundejerne transportbesværet. De fleste grunde var dog ubebyggede. Så kom oliekrisen i 70 erne. Benzinen steg, inflationen galopperede, arbejdsløsheden steg, Danmark var tæt på afgrundensrand, som den daværende økonomiminister udtalte. Det betød at mange ville afhænde deres grunde. Mange grunde kom på tvangsauktion samtidig med at grundpriserne faldt. På et tidspunkt kunne man overtage en grund på auktion for 1 kr. Så for de der havde købt med opsparing for øje, var det ikke en god forretning, for andre var det de forhøjede transportomkostninger, der betød de ville afhænde. Telefonboks opsættes ved rensningsanlæg. Forslag om nærbutik for de to grundejerforeninger. Forslag om medlemsblad

8 Rudbjerg Kommune et ideelt sted for rekreative områder Af fhv. borgmester Benny Schwartz Larsen Området der tidligere udgjorde Rudbjerg Kommune er jo som bekendt beliggende i ét af de mest flade områder i Danmark, med store dele direkte ud til Østersøen, men dog, og heldigvis, beskyttet af de lollandske diger. Rubinplanen som udgangspunkt Inden kommunesammenlægningen i fandtes der naturligvis også sommerhuse, men spredt og uden nogen nævneværdig planlægning. I slutningen af 60 erne fremkom den såkaldte Rubinplan, som et resultat af et ønske om en mere struktureret udbygning med sommerhuse langs kysten, men så vidt vides, blev planen aldrig godkendt, endsige realiseret. Den fik dog betydning alligevel, idet man i årene derefter alligevel forsøgte at følge dens intentioner, som i store træk gik ud på at skabe lommer med sommerhusbebyggelse, og derimellem have åbne landskaber med vid udsigt over det bagvedliggende landbrugsland. Den almindelige samfundsudvikling bevirkede øgede muligheder for alle grupper i samfundet, og op igennem 70 erne og 80 erne blev store områder udlagt til og bebygget med sommerhuse, og den gældende lovgivning sikrede en god og ordentlig kvalitet af byggeriet. Foruden sommerhusene blev der også etableret campingpladser i Hummingen og ved Albuen, og et feriecenter i Kramnitze var med til at gøre kommunen til opholdssted for rigtig mange mennesker, - i det mindste i sommerhalvåret. På et tidspunkt blev det beregnet, at kommunen tredoblede sit indbyg- 8 Jørgen Nielsen, nr. 90 ny formand. Tidspunkter for græsslåning til debat. Der oprettes separat græsslånings- og vejfond. 1980

9 gerantal i feriesæsonen, og det er klart, at en sådan befolkningstilvækst havde stor betydning. Ikke bare for kommunen, men i høj grad også for de handlende både i og uden for kommunen. I samarbejde med Sparekassen Lolland, blev det omkring 1990 beregnet, at enhver sommergæst brugte 300 kr. om dagen alt inclusive, og selv om ikke alle pengene blev brugt inden for kommunens grænser, havde det alligevel stor betydning. Sommerhusejere tilførte økonomi Derudover har sommerhusejerne, i lighed andre ejere af fast ejendom, naturligvis betalt ejendomsskat, som var et velkomment bidrag til kommunes økonomi. Selv om denne skat er sammenlignelig med de fleste andre skatter, mødte man af og til det synspunkt, at sommerhusejerne fik for lidt for pengene. Det kan naturligvis altid diskuteres, men det er nu min opfattelse, at i tidligere Rudbjerg kommune, blev goderne rimeligt fordelt, men at også sommerhusejernes skattepligtige bidrag havde stor betydning for kommunens økonomi, er uden for enhver tvivl. Det er værd at bemærke, at den udlejning af sommerhuse som har fundet sted i mange år, har haft en selvstændig betydning for vort område. Først og fremmest i kraft af, at mange fremmede fra både udland og indland har stiftet bekendtskab med vor egn og vor ø. Det betyder en vigtig kulturel udveksling mellem gæster og værter, som på mange måder er med til at fastholde vor identitet, som udadskuende øboere, der gerne vil favne verden, og som byder alle vore gæster hjerteligt velkommen. Jeg håber, at sommerhusene vedblivende vil være en markant og vigtig del af vort område, og sender mine bedste hilsner. Stamveje asfalteres for kr Godkendt som stillevej Stort vandspild. Det overvejes at sætte målere op ved hvert hus

10 Det lollandske dige Danmarks længste dige Af Torben Larsen, medlem af Digelagets bestyrelse Havet skyller uophørligt mod Lollands sydkyst. For at beskytte de ca ha, der blev oversvømmet ved stormfloden i 1872, vedligeholder og udbygger Det Lollandske Digelag det ca. 37 km lange kystdige. Det Lollandske Digelag, der blev oprettet efter den store stormflod i 1872 ejer og administrerer ca. 70 km. dige langs Lollands sydkyst og på sydsiden af Nakskov Fjord. Digelagets opgave og organisering, som er fastsat ved lov, er at vedligeholde digerne, således at disse er i bedst mulig stand til at imødegå de påvirkninger, de udsættes for fra havet. Opgaven har igennem tiderne givet baggrund for visse uoverensstemmelser mellem kommuner og amt, men de senere år er der indledt et godt samarbejde, der bl.a. har resulteret i en cykelsti på diget og strandfodring ved Næsby Strand. Digelagets økonomi hviler på digeskatter fordelt på de arealer, der var oversvømmet i Digernes forstærkes De 14 km dige fra Nakskov til Albuen benævnes Fjorddiget. Dette dige udsættes ikke for det stor slid fra havet, men sørger for at vandet 10 Rudbjerg kommune påbyder 52 grundejere at beplante grunde. - Der sættes nummerskilte op ud for stikveje. 1982

11 det har derfor været nødvendigt at forstærke digefoden med efterhånden større og større stensætninger længere og længere østpå. (ved 0-punktet deler strømmen sig mod øst og vest). ikke oversvømmer de bagvedliggende arealer. Østersødiget fra Albuen til Hyllekrog beskytter sydkysten, der er en kyststrækning under konstant nedbrydning. Sandaflejringerne på havbunden ud for kysten vandrer langsomt mod øst med det resultat, at der bliver dybere og dybere ind under land, og sandstrandene forsvinder fra sydkysten. I de sidste 40 år er denne udvikling blevet særlig synlig. Fra kystens 0-punkt ved Ålehoved og østover til Næsby Strand forsvandt al sandet frem til 1994, og Bølgebrydere som kystsikring Kystsikring med stensætninger på digefoden beskytter kun diget og ikke forstranden og badestranden. Derfor forsøgte Digelaget i sommeren 1994 sig med en ny form for kystsikring. Den går ud på at opretholde og udbygge sandstranden samtidig med at diget sikres. Der er på ca m parallelt med kysten bygget 14 stk. bølgebrydere på vanddybder fra 1,25 m til 2,00 m. Bølgebryderne er 40 m lange og åbningen mellem dem er 30 m målt på havbunden, således at bølgebryderne og åbning i vandlinien er lige store. Til bølgebryderne er brugt tons sten. Bagved og vest for bølgebryderne er der fodret med kubikmeter sand hentet i Kramnitze, hvor der sker en naturlig aflejring af sandet. Hele projektet har koster 5,6 mill. Kr. og er betalt med 50% af Digelaget og 50% af EU. Forsøg på udstykning af arealet hvor Stubbegårdsvænget nu er etableret. Ændring af græsslåningstider

12 Kystinspektoratet, der er vores øverste myndighed, har godkendt og ydet teknisk bistand til projektet. Diget overvåges konstant Projektet virker efter hensigten, men vil først endelig kunne vurderes efter 5-10 år, hvor der hvert år sandfodres vest for anlægget. Dette skal så af strømmen føres østover og skulle gerne medvirke til, at vi kan opretholde sandstrand ved vore øvrige badestrande langs kysten. Risikoen for oversvømmelse er altid til stede. Statistisk set forekommer en stormflod som i 1872 én gang for hvert 500 år. Digelaget følger nøje vandstanden. Vi får løbende 36 timers prognoser fra DMI, og digeingeniøren og opsynsmanden følger udviklingen på kysten. Ved risiko for digegennembrud foreligger en beredskabsplan, der bl. a. inddrager politi og hjemmeværn. Digerne på sydkysten er en speciel og særpræget attraktion, der også i fremtiden vil kunne være til glæde og rekreation for både fastboende og turister, hvad enten de blot vil nyde naturen, bade, fiske, cykle eller iagttage havets mægtige kræfter, når stormene raser, og digets styrke prøves af. 12 Postkasser udskiftet til aluminiumspostkasser. Bøje Andersen slår græs fremover. Kontingent forhøjes til 150 kr pr. halvår. 1984

13 Dramatik i strandkanten I starten af juli måned 2009 observerede beboeren i Stubbegårdsparken 223 at der lå en minelignende genstand i strandkanten på højde med rensningsanlægget og legepladsen. Iagttagelsen blev meddelt formanden, som besigtigede genstanden og godt nok ikke mente det var en mine, da der ingen horn var at se, men turde dog ikke tage nogen risiko, hvorfor der straks blev ringet til politiet, som i første omgang intet foretog sig, hvilket var underligt og foruroligende da de måtte have fået at vide, at tysk politi og Søværnets Operative Kommando havde sat en større eftersøgning i gang bl. a. med helikopter. Det havde tysk politi gjort på baggrund af en observation og fotografi fra en passager på Rødby-Puttgarden-overfarten, som mente det kunne være en løsreven hornmine. Der er tidligere fundet farlige miner i Østersøen fra 2. verdenskrig. Minørkorps tilkaldt Nu lå den og skvulpede i strandkanten med risiko for at ramme på større sten. Samtidig var mange nysgerrige henne og røre den og nogle forsøgte endda på at tage den op på stranden. Først dagen efter - da formanden igen henvendte sig til politiet og inddrog den lokale presse - reagerede politiet og tilkaldte minørkorpset fra Nordsjælland ved middagstid. Alt imens disse kørte den lange vej til Næsby Strand satte politiet to mand til at overvåge minen. Først kl. ca nåede minørerne frem og afmonterede minen som ingen detonator havde, men var spækket med elektronik. Heldigvis viste det sig at være en ufarlig tysk farvandsafmærkningsbøje, så freden sænkede sig igen over Næsby Strand! Bump etableres på stamveje. Badebro indkøbes. Hærværk mod postkasser

14 Naturen ved Næsby Strand Løvfrø Af naturvejleder Klaus Bek Nielsen Næsby Strand, Natur- og Friluftscenter Som en oase i det dyrkede landskab ligger Næsby Strand omgivet af spændende natur mod øst, syd og vest. Det er samtidigt meget afvekslende, hvilket gør området til et populært sted. Kor af løvfrøhanner Vi kan alle om foråret på lune aftener i maj og juni nyde koret af løvfrøhanner fra de nærliggende vandhuller. De siddder og kalder højlydt for at lokke kønne løvfrøpiger til. Efter parringen går de på land. Så kan vi undertiden opleve, Engelskgræs at de kravler rundt i hegn og buske, mens de holder fast med deres sugekopper på fødderne. Undertiden kan på lune sensommerdage høres en hæs skrattende lyd fra hegn og krat, når hannerne kalder til overvintring. Mange blomster på diget Når dagene bliver lunere og lysere begynder diget at blomstre. Ofte med et flot rosa skær, når engelskgræsset åbner sine blomster i maj. Senere på sommeren ser vi de duftende gul snerre og i klitten ved badestranden ses de kønne ærteblomstrende strand-fladbælg med rosaviolette blomster. Det hele brydes af forskellige græsser og andre mere eller mindre sjældne planter. Tilsammen skaber det blomstrende dige, det blå hav og det grønne bagland en enestående farvepalet, som vi kan nyde undervejs på gå- og cykelture på diget. 14 Stubbegården planlægges ombygget til ferieboliger. Hunde skal holdes i snor. - Nakskovbussens vendeplads til debat. 1986

15 Naturens små knæklys Mange sjældne smådyr nyder også godt af det varme og sydvendte dige. Ildfluerne eller sankthansormene - som de også kaldes - er godt nok ikke så sjældne, men nogle år er de ret talrige på diget. Når det bliver helt mørkt kan man opleve deres hunner lyse op nede på stranden. Det er en forunderlig oplevelse når naturens små knæklys lyser op og kan ses på 20 meters afstand. Hvis man er rigtig heldig, kan man også opleve hannerne, der viser at ormene faktisk er en billeart, for hannerne har dækvinger og kan flyve som de fleste andre biller, mens hunner ligner orme uden vinger. Fugleflugten en oplevelse Når sommeren går på hæld, så kan vi for alvor opleve, at Næsby Strand ligger ved fugleflugtslinien. Træktiden begynder i september og slutter i november. Særligt i oktober kan der være nogle enestående trækdage. Der er dage, hvor der passerer tusindvis af småfugle. Rød glente Måske småfugle på de største dage. Det er de dage, hvor man risikerer at få hold i nakken, for der er virkelig noget at kigge efter, når de store rovfugle kommer glidende. De mindre spurvehøge suser gennem området, mens store musvåger, fjeldvåger, røde glenter og andet spændende kommer svævende lavt ud fra skoven og stiger i store spiraler inden de glider ud over Østersøen eller forsætter med mere målrettede vingeslag mod lunere himmelstrøg. Året rundt er der flotte og interessante naturoplevelser lige uden for døren. Der er hele tiden nye oplevelser, hvis man holder øje med og lægger mærke til de små og store ting. Bare kig godt efter, så åbner der sig en forunderlig verden. Forslag om fliser ved postkasser. Forslag om etablering af legeplads på friareal. - Opstillede containere bruges forkert

16 Der var engang Barndomserindring om Næsby Strand af Dorrit Krogh, nr. 201 Jeg blev født i Næsby i 1948 og kom jævnligt på Næsby Strand hver sommer, indtil familien flyttede til Tillitze 11 år senere. Herefter var Maglehøj den nærmeste strand og Næsby gled ud i glemslen. Min mor var ivrig havbader, som mange var på den tid. Sundhed, frisk luft og badning var i høj kurs! Selv lærte jeg at flømme (svømme) før jeg kunne tale rent. Vi tilhørte den fattige del af landbosamfundet, så naturligvis cyklede vi til stranden. Vejen derud var den samme som i dag, dog er der nogle få forandringer. Vi passerede dengang Stubbegården. Der var nogle børn på gården, der somme tider lavede cirkus og solgte billetter til det. Ret fantastisk! De sidste få hundrede meter til stranden var grusvej. Nu er der asfalteret. En særlig spændende tur til stranden hvor både min mor og far havde været på høstarbejde på Sølvbjerggård, og nu havde de brug for at skylle avnerne af kroppen. Det var nyt og anderledes at bade om aftenen! Rolandsgården lå der også dengang, men den kom vi ikke forbi. Selve stranden var ligesom i dag. Dog uden høfder og med et noget lavere dige. Det gamle dige kan stadig ses. Dengang lå der kun én række sommerhuse tæt ved diget. De fleste af dem ejet af rige nakskovitter. Mit højeste ønske dengang var at bo i et af dem. Det kom jeg aldrig til. Men sommerhuset jeg nu bor i (nr. 201) ligger trods alt også tæt på stranden. Sådan begyndte det Indholdet i et julekort fra 1970 Der sker meget her omkring os. 2 gårde på ca. 60 tdr. land hver bliver udstykket og vores jord støder lige op til. Der er bygget en masse sommerhuse. Der skal laves supermarked og der skal anlægges strandvej langs hele kysten til Rødbyhavn og der er en trafik heroppe på vejen i sommertiden så man skulle tro vi boede nær byen Ja, det er en vældig udvikling på alle områder, der foregår i disse år. Spildevandsplan til 100 mio fremlægges af kommunen. Bestyrelsen protesterer. Kontingent 330 kr. pr. år

17 Medlemmerne har ordet! Derfor valgte vi Stubbegårdsparken Af Birgitte og Jørgen Fog Larsen, nr. 175 Da efterlønnen var ved at nærme sig, ville vi gerne tilbringe livets efterår i et sommerhusområde. Vi var ude at se på forskellige lokaliteter og valget faldt på en grund i Stubbegårdsparken. Valget af sommerhus var en formssag, idet vores søn er ansat i EBK-huse og han solgte os et medbyggerhus. Det har vi aldrig fortrudt. I Stubbegårdsparken er der dejligt fredeligt og roligt og tingene er i orden og vi sætter stor pris på formanden, som i øvrigt hjalp os med køb af grunden. En anden årsag til købet var, at Jørgen er født i Ravnegravene, som ligger længere mod vest ud mod Albuen. Derved er han kommet nær sit fødested. Huset er i dag brændt ned. Den gang var der ikke noget der hed Stubbegårdsparken. Det var landbrugsjord. Husker Næsby som landsby med smed, mejeri, købmand med foderstofforretning, jernbanestation, cykelsmed, murermester, bageri og Tatol, doktor og dyrlæge samt Næsby Skole med 2 klasser. Derudover var der en del bøndergårde. Stamveje repareres for kr. Stubbegården i forfald. Vindmøllepark (24 møller) ved Vesternæs igangsættes

18 Medlemmerne har ordet! Oplevelser af dyrelivet Af Else Nielsen, nr. 229 En dejlig sommereftermiddag sidder vi på terrassen og betragter en sværm af guldsmede. De ligner små helikoptere. De flyver frem og tilbage. Livet er dejligt. Pludselig kommer der et raketangreb. En seks-syv svaler angriber fra alle sider. Efter få minutter er alle guldsmede ædt. En dag vi går i haven, er der lige pludselig en påfugl (hun) på græsplænen. Den gik så op på terrassen og hen mod døren. Vi fik den væk. Jeg kan fortælle, det er en stor fugl, alt for stor til at have i en stue. Den forsvandt efterfølgende, men hvor den kom fra, ved vi ikke. En anden dag jeg gik inde i stuen, viste der sig en kæmpe stor skygge ude i haven. Jeg dukkede automatisk hovedet. Det var som en hel dør, der kom flyvende. Det var en havørn. Den satte sig i et af de høje træer. Vi var helt stille. Min mand ville hente kameraet for at tage et billede. Men da var fuglen fløjet. Vores naboer lægger nødder i et af fuglehusene til egern. Når de snupper nødderne, holder de låget åbent med det ene ben, og stikker så hele kroppen ned i dybet, for at tage nødderne. De er jo så smarte og sjove at betragte. 18 Badebroen har været urimelig dyr. Bestyrelsen anmoder kommunen om etablering af separate vandmålere. 1990

19 En høj mobilmast blev en lang affære Mobilmasten - som er placeret i skellet ved poppeltræerne i den østlige side af Stubbegårdsparken - er 33 meter høj. Det blev dog en lang affære ikke tidsmæssigt men arbejdsmæssigt for formand og bestyrelse, Rudbjerg kommune og TDC inden masten kunne rejses i Inden det nåede så vidt, havde et medlem anlagt sag med udgangspunkt i, at han ikke kunne lide synet af den og den ville genere udsynet fra hans sommerhus. Sådan begyndte det Allerede i 1998 rettede bestyrelsen første gang henvendelse til TDC og SONOFON. Det var det tidspunkt, hvor mobiltelefoni begyndte at vinde indpas, og flere medlemmer klagede over dårlige forbindelser. I bund og grund var det også en trussel mod foreningens korttelefon (stod ved legepladsen), som hvert år gav underskud. I januar 2005 henvendte TDC sig med et tilbud om opsætning af mobilmast i området.efter forhandling om placering og pris sendte bestyrelsen og senere også kommunen projektet til høring blandt de grundejere, der var nærmest masteplaceringen. På generalforsamlingen var det også et punkt på dagsordenen. Medio april meddeler kommunen at der ingen indsigelser var kommet. Stor var overraskelsen da bestyrelsen midt i maj erfarer, at et medlem har indsendt en klage til Naturklagenævnet. Klagen går på at der ifølge deklarationen - ikke må bygges på arealet samt at masten var grim at se på fra medlemmets sommerhus. Kommunen indsender og indrømmer procedurefejl overfor Naturklagenævnet, som dog ikke får nogen indflydelse. Formanden Det foreslås at foreningen køber Stubbegård m.h.b. på nedrivning. Forkastet. Tid for græsslåning kl

20 tager kontakt til medlemmet for at undersøge muligheden for et forlig. F. eks. ved at flytte placeringen af masten. Dette blev afvist. Allerede sidst i maj afviser Naturklagenævnet administrativt klagen. Stor opbakning til bestyrelsen Midt i juli modtager bestyrelsen en stævning. Inden retsmødet havde bestyrelsen behov for at få afprøvet deres mandat på en ekstraordinær generalforsamling. Den blev et tilløbsstykke. Ud over medlemmet der havde stævnet bestyrelsen deltog 130 personer og bølgerne gik højt, men resultatet blev en kæmpe opbakning til bestyrelsen. Der blev også vedtaget kontingentstigning til evt. imødegåelse af omkostninger, hvis sagen blev tabt. Derudover lagde Fællesforeningen af fritidshusejere et sikkerhedsnet ud ved evt. at betale sagsomkostningerne mod at Stubbegård senere betalte beløbet af i rater. Forsøg på forlig faldt på gulvet På den ekstraordinære generalforsamling luftede medlemmet muligheden for forlig som bestyrelsen tidligere havde tilbudt - ved eventuelt at finde en anden placering. Efterfølgende blev der brugt oceaner af tid og møder på at finde en anden placering. Det viste sig at tilbuddet udelukkende skulle bruges til at trække sagen i langdrag. I januar 2006 holdes et møde på kommunen med deltagelse af borgmester, kommunaldirektør, TDC, foreningens advokat, formanden og kassereren. Her blev man enige om at etablere masten uden at afvente en kommende dom. Forud havde jurister vurderet med baggrund i lignende sager - at sagen lå til at 20 Tilbud på vandmålere 2500 kr. Foreningen meldes ind i Landssammenslutningen. Forlængelse af badebro. 1992

21 medlemmet ville tabe denne. Forudsætningen for en sådan beslutning var, at TDC ville nedtage den igen omkostningsfrit, hvis sagen blev tabt. Dette accepterede TDC. Pludselig begynder et par andre medlemmer i nærheden af masten at bringe spørgsmålet om strålingsfare ind i sagen. Disse får fremsendt målinger og rapporter. Det stillede de sig tilfredse med. Endelig byggetilladelse samtidig med domfældelse I marts 2006 udsteder kommunen byggetilladelse til TDC. 3 dage efter berammes restmødet til at finde sted den 19. maj Dommen falder den 16. juni og giver grundejerforeningen medhold. Meget hurtigt anker medlemmet dommen til Landsretten og her gentager medlemmet øvelsen med at trække sagen i langdrag med udsættelse på udsættelse for pludselig i slutningen af september 2006 at hæve sagen. For fuldstændighedens skyld skal det nævnes at mobilmasten blev indviet i slutningen af august Efterfølgende er teknikken blevet opgraderet flere gange og fungerer nu til alles også anmelderens tilfredshed. Tror vi nok. Legeplads etableres ved rensningsanlæg. Der overvejes flisning 2 gange om året Ruinen Stubbegård overvejes anmeldt til politiet

22 Den pragtfulde natur 22 Laden overfor Stubbegård er i forfald. Der etableres stenhøfder ved stranden. Pris 5,6 mio. Erik Erichsen, nr. 207 ny formand. 1994

23 Her er tid til fordybelse Nedrivning af ruinen Stubbegård. Der planlægges cykelsti på diget. Der oprettes jub. fond på 50 kr. til 25 års jubilæum i

24 Medlemmerne har ordet! Mange oplevelser gennem årene Af Lone Brandhøj, nr. 61 Vi købte vores sommerhusgrund i 1972 og fik sat hus på i Fra start af fik vi god kontakt med alle vores naboer efterhånden som grundene blev bebygget. Alle grundene var beplantet med 100 små fyrretræer i ca. 30 cm højde. Vi kunne derfor se rundt på hele udstykningen og se og følge med i hvad der foregik overalt. Vi har afholdt samtlige påskeferier, sommerferier og utallige weekender der siden vi fik sommerhuset. Da min mand Jørgen blev 50 år afholdte vi fødselsdagen i sommerhuset. Da vi begge er ud af store familier og en stor vennekreds blev vi over 50 personer. Vi lejede et stort 8-kantet telt med fast gulv og rigtige lysekroner i loftet. Fik aftalt med en slagter om at grille en pattegris og bestilte et 5 mands jazzorkester. Vi kunne ikke have afholdt festen, hvis ikke vi havde haft gode naboer, der ville hjælpe os. Vi inviterede alle naboerne med til festen og de tog alle hver især gæster med hjem til overnatning. De fleste af de udenbys gæster kom fra Jylland og Sjælland, så de havde brug for overnatning. Det blev en fantastisk fest. Vores yngste søn ville overraske sin far, så han havde købt en stor raket, som han ville affyre på nabogrunden, hvor der ikke var bebygget på daværende tidspunkt. Da det blev mørkt blev vi alle gennet derover. Det skal siges, det var i 24 Ny renovationsordning gennemføres. Badebroen opgives grundet høfderne. - Forslag om minigolf- og petanquebane. Nedstemt. 1996

25 starten af september med højt klart vejr. Desværre blev raketten en fuser, men der er ingen af gæsterne der glemmer den stjernehimmel, som de fik at se i stedet. De taler stadig om det så mange år efter. Det er en fest vi aldrig glemmer og en af gæsterne var så heldig at finde et stort stykke rav (så stort som en tommelfinger) lige nede på stranden. Vi andre har gået utallige gange og kigget og aldrig fundet noget. Vi har haft så mange gæster i sommerhuset gennem årene, både familie og venner har stået i kø for at komme med herned. Alle elsker roen og den dejlige natur. I de senere år er det mest børn og børnebørn, der elsker at komme her. Vi fandt også vores nære venner her fra starten i 1976, som vi har haft så mange gode dejlige minder og oplevelser sammen med. Råhygge hos Lone og Jørgen. Klage over legepladsen fra beboerne på Stubbe Strandvej. Beachvolleybane etableres på stranden. Familiedag afholdt i juli

26 Medlemmerne har ordet! Måske er vi bare lidt tættere på stjernerne Af Lise Hansen, nr. 48 Sommeren 2013 skulle jeg have besøg af 5 gode veninder. Vejret er vi jo ikke herre over, så hvad skulle jeg finde på for at sikre en god oplevelse af livet i Stubbegårdsparken... Kunne ikke finde på andet end god mad og vin, og så tage det som det kommer. Godt jeg gjorde det, for de dejlige oplevelser som naturen bringer og det gode naboskab sørgede for resten. Vi spiste en dejlig skovturskurv ved bordet neden for digekronen og efter et par flasker vin, venindesnak og latter, begyndte en helt ukendt mand fra husrækken at gøre klar med en lille brændende træstamme som bål. Han hentede stole til at stille op omkring helt nede i vandkanten og så blev vi 5 piger inviteret til bål og irsk kaffe. Efter mange timer og endnu mere snak, sluttede vi aftenen meget sent, med at ligge på ryggen på rad og række på diget og kigge stjerner, totalt overvældet af de klare stjernebilleder. En fantastisk dag/aften ud af rigtig mange ved Næsby Strand var slut. Det er stadig den tøse-aften vi taler mest om. Stubbegårdsparken er stedet med det mest fantastiske naboskab.- Måske er vi også bare lidt tættere på stjernerne her. 26 Luftledning på vestre stamvej lagt i jorden. Generalforsamling afholdes for 1. gang i april. Ønske om lys ved bump. Nedstemt. 1998

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Medlemsnyt september 2007

Medlemsnyt september 2007 Medlemsnyt september 2007 Bestyrelsen lovede på den ordinære generalforsamling, at der fremover jævnligt ville udkomme nyhedsbreve til medlemmerne. I dette nyhedsbrev vil vi orientere om det der er sket

Læs mere

Grundejerforeningen Sommerlaget Bonderupgård. Et tilbageblik i anledning af 40-års jubilæet

Grundejerforeningen Sommerlaget Bonderupgård. Et tilbageblik i anledning af 40-års jubilæet Grundejerforeningen Sommerlaget Bonderupgård Et tilbageblik i anledning af 40-års jubilæet Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Poul Bo Larsens udstykning... 3 Drænene... 3 Bonderupgård... 4 Sommerlaget

Læs mere

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL April 2013 BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL Det er første gang, at jeg skal aflægge beretning for grundejerforeningen Teglgården og det endda på bestyrelsens vegne. Det vil jeg

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN REGNERSGÅRD PLANTAGE ORD. GENERALFORSAMLING D. 6. AUGUST 2006 REFERAT

GRUNDEJERFORENINGEN REGNERSGÅRD PLANTAGE ORD. GENERALFORSAMLING D. 6. AUGUST 2006 REFERAT Nr. 46 i rækken - 39 fremmødte Pkt. 1: Valg af dirigent: Jørgen Olsen, Kobjældevej 12 valgt. Pkt. 2: Valg af referent: Ebbe Nørtved valgt. Pkt. 3: Formandens beretning Formanden indledte med at bemærke,

Læs mere

Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND

Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2016 Allerførst velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Strandudvalgets beretning for 2014 v/ Inge Fensten:

Strandudvalgets beretning for 2014 v/ Inge Fensten: Strandudvalgets beretning for 2014 v/ Inge Fensten: Møder med Kommunen: Strandudvalget har haft en del møder med kommunen i foråret i år, telefonsamtaler og en del brevveksling. Stranden og"grønt partnerskab":

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011.

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011. Formand: Martin Larsen, Frodesvej 51. Kasserer: Mogens E. Knudsen Frodesvej 39. Tlf. 41 91 83 93. Tlf. 21 44 93 10 Bestyrelsesmedlemmer: Alma Jensen nr. 1. Liselotte Knudsen nr. 39. Aksel Mikkelsen nr.

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening Referat Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl. 19.00 Bratten Grundejerforening Antal deltagere ca. 95 1. Valg af dirigent Forslag Jens A. Jensen valgt. Indkaldelse godkendt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Referat fra foreningens generalforsamling den 10. maj 2014 afholdt i Vig forsamlingshus, Ravnsbjergvej 1 4560 Vig Den 11.maj 2014 Dagsorden: 1 Valg af dirigent

Læs mere

Project Zero ( Zero Master Plan)

Project Zero ( Zero Master Plan) Project Zero ( Zero Master Plan) 25/11 2009 Alsion. Kl.13.00 Allerførst vil jeg sige tak til Project Zero, for invitation til at komme her i dag for fortælle om Østerholm Landsbylaug og vores alternativ

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Virksund d 20. juni 2016 Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse

Læs mere

Beretning om veje, den 9. august 2014 for Pedersdal Grundejerforening.

Beretning om veje, den 9. august 2014 for Pedersdal Grundejerforening. Beretning om veje, den 9. august 2014 for Pedersdal Grundejerforening. Vejene 2013/14 1. Vinter Sne og regn i vinteren 2013/2014 var minimal, så selvom snerydningen kun blev til en enkelt gang, vil vi

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013.

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Historien om et gammelt klitområde i Nr. Hurup, som gik fra at være dårligt

Læs mere

Formandens beretning.

Formandens beretning. Frederikshavn, Maj 2015 Formandens beretning Indledning Jeg vil gerne byde velkommen til alle, der er mødt frem til generalforsamling i Suderbo 1 Vanen tro vil jeg byde en særlig velkomst til nye medlemmer

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2002

Referat fra generalforsamlingen 2002 \ Referat fra generalforsamlingen 2002 Formanden bød velkommen og fremviste dagsordenen. Formanden informerede om de nye tiltag i området: Området nord for Børnehaven udstykkes og anlægges, så snart der

Læs mere

Formandsberetning 2013. Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre

Formandsberetning 2013. Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre 1 Formandsberetning 2013 Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre travlt år; men vi har prøvet at løse opgaverne på bedste måde for vandværket.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN REGNERSGAARD PLANTAGE REFERAT GENERALFORSAMLING D. 7. AUG. 2011

GRUNDEJERFORENINGEN REGNERSGAARD PLANTAGE REFERAT GENERALFORSAMLING D. 7. AUG. 2011 Nr. 51 i rækken. Antal fremmødte: 34 Formanden indledte mødet med at byde velkommen til de nye og at mindes Inga Thorkildsen; æret være hendes minde. Pkt. 1: Valg af dirigent: Karsten Ledgaard Kobjældevej

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ØRNBJERG

GRUNDEJERFORENINGEN ØRNBJERG GRUNDEJERFORENINGEN ØRNBJERG VELKOMMEN TIL KETTRUP BJERGE 1 Grundejerforeningen Ørnbjerg v / formand Søren Dam Søndergade 58 9700 Brønderslev Tlf.: 98 80 09 26 Mail: soerendam@mail.dk Kettrup Bjerge. XXXX

Læs mere

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd Fællesmøde med arbejdsgrupperne onsdag den 12. oktober kl. 19.30 22.00 i Multihuset. Status fra de enkelte arbejdsgrupper: Kulturgruppen: 5 minutters oplæg fra hver gruppe I støbeskeen til det kommende

Læs mere

Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale

Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale Regnskab for perioden fra 14. december 2012 til 31. december 2013 1. regnskabsår Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Formandens beretning... 4 Bestyrelsens

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

En anden familie og ferie

En anden familie og ferie Mit navn er Timon Mader. Jeg er 14 år gammel og blev født den 11.01.2002 i Flensborg, hvor vi boede indtil jeg var 2 år gammel. Med 2 år flyttede jeg til Danmark, hvor jeg så gik i tysk børnehave. Vi boede

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MADS'S PLANTAGE

GRUNDEJERFORENINGEN MADS'S PLANTAGE Referat af Ordinær generalforsamling 1. Valg af dirigent og referent John Norup valgt. Tid: lørdag, den 31. maj 2014, kl. 10. Sted: 2. Formandens beretning Vedligeholdelse af foreningens veje. En af bestyrelsens

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Kære Grundejer, Svanlevvej, 06.05.2012

Kære Grundejer, Svanlevvej, 06.05.2012 Kære Grundejer, Svanlevvej, 06.05.2012 Den nye bestyrelse: Hermed en kort introduktion til den nye bestyrelse, som nu varetager jeres nuværende og fremtidige fælles interesser i forbindelse med det skønne

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Vej Afstand Beplantning Fabrik Hvad betydning har det for os ifølge eksperter og egen vurdering Vores forslag Vej

Vej Afstand Beplantning Fabrik Hvad betydning har det for os ifølge eksperter og egen vurdering Vores forslag Vej Balstrup d. 21/11-10 Kære Byråd, Vi, Johny og Arielle Askildsen ønsker at gøre en skriftlig indsigelse ang. lokalplan forslag nr. 250 - Ringsted Spærfabrik. Vi købte ejendommen Balstrupvej 107 c i 1996

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Referat: 1. Formandens velkomst Formanden bød velkommen 2. Valg af dirigent Dan Jønsson have 71, blev valgt til dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 3. Protokol og

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil

Læs mere

Bestyrelsens beretning ved Generalforsamlingen i Tirstrup - Hallen Lørdag den 14. maj 2011 kl. 10:00

Bestyrelsens beretning ved Generalforsamlingen i Tirstrup - Hallen Lørdag den 14. maj 2011 kl. 10:00 Bestyrelsens beretning ved Generalforsamlingen i Tirstrup - Hallen Lørdag den 14. maj 2011 kl. 10:00 Et år er gået - en beretning skal aflægges på denne sommerdag - og det er igen dejligt at se så mange

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst Generalforsamling 2011 Sted: Klim Bjerg Dato: 23. april 2011 Efter at formanden havde budt velkommen gik man straks over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Til dirigent blev valgt Jørgen Pedersen, som

Læs mere

Kobæk - 4230 - Skælskø r

Kobæk - 4230 - Skælskø r Grundejerforeningen østre Strand Kobæk - 4230 - Skælskø r 3. april 2002 ). Indkaldelse til 19. ordinære generalforsamling I h.t. foreningens vedtægter indkaldes der herved til ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat fra GENERALFORSAMLING. Søndag den 3. maj 2015 kl. 9:30. på Restaurant SØMÆRKET DAGSORDEN

Referat fra GENERALFORSAMLING. Søndag den 3. maj 2015 kl. 9:30. på Restaurant SØMÆRKET DAGSORDEN Gnaverhavens Grundejerforening Referat fra GENERALFORSAMLING Søndag den 3. maj 2015 kl. 9:30 på Restaurant SØMÆRKET DAGSORDEN 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Generalforsamling 2012. Hej alle sammen. Det er skønt at se så mange kønne ansigter. Velkommen, der skulle være kaffe og brød på bordene, så værs god.

Generalforsamling 2012. Hej alle sammen. Det er skønt at se så mange kønne ansigter. Velkommen, der skulle være kaffe og brød på bordene, så værs god. Generalforsamling 2012. Hej alle sammen. Det er skønt at se så mange kønne ansigter. Velkommen, der skulle være kaffe og brød på bordene, så værs god. Vi skal først ha valgt en dirigent, vi foreslår som

Læs mere

Grundejerforeningen Krudthuset

Grundejerforeningen Krudthuset Grundejerforeningen Krudthuset 19. marts 2013 Ordinær generalforsamling tirsdag den 19. marts 2013 1. Valg af dirigent Bestyrelsen forslog Charlotte Simonÿ som dirigent. Charlotte Simonÿ (nr. 14) blev

Læs mere

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Formandens beretning Generalforsamling, Landsbyen, 13. april 2011 i Bramdrupdam Hallerne.

Formandens beretning Generalforsamling, Landsbyen, 13. april 2011 i Bramdrupdam Hallerne. Formandens beretning Generalforsamling, Landsbyen, 13. april 2011 i Bramdrupdam Hallerne. Dette er sket siden sidste generalforsamling. Generalforsamling 2010 Der var mødt 12 beboere op på generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Info til Kerteminde Sommerbys ejere og lejere. Efterår 2012

Info til Kerteminde Sommerbys ejere og lejere. Efterår 2012 Info til Kerteminde Sommerbys ejere og lejere Kære sommerhusejere og lejere Efterår 2012 Vi vil igen informere om det arbejde der er foregået i 2012 og prøve at se lidt frem mod 2013. Dette skrift vil

Læs mere

Endnu engang velkommen til Klegod Grundejerforenings ordinære generalforsamling.

Endnu engang velkommen til Klegod Grundejerforenings ordinære generalforsamling. taj/beret08.doc BESTYRELSENS BERETNING VEDR. ÅRET 2008. Endnu engang velkommen til Klegod Grundejerforenings ordinære generalforsamling. Jeg vil samtidig byde velkommen til formanden for Teknik og Miljø-udvalget

Læs mere

Formandens Beretning for Pedersdal Grundejerforening 12. august 2017

Formandens Beretning for Pedersdal Grundejerforening 12. august 2017 Det har været et fantastisk dejligt år for Pedersdal Grundejerforening. Og bestyrelsen har hygget sig med en masse spændende ting. Vi har i bestyrelsen bare det sidste år arbejdet ca. 1200 timer frivilligt

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Hvor? Problem Hvad gør vi? Bestyrelsens beslutning Æbletræer på trekanten v. stien til skoven

Hvor? Problem Hvad gør vi? Bestyrelsens beslutning Æbletræer på trekanten v. stien til skoven Noter fra havevandring på Terrasserne 14. september 2015.09.15 Vi havde en rigtig fin vandring sammen med Allan. 10 12 medlemmer trodsede udsigten til regn og deltog nogle stødte til, andre faldt fra.

Læs mere

OVERDREV NEWS. Ejerforeningen Sundby Overdrev Årgang 2015 nr. 1 Den 14. februar 2015

OVERDREV NEWS. Ejerforeningen Sundby Overdrev Årgang 2015 nr. 1 Den 14. februar 2015 Ejerforeningen Sundby Overdrev Årgang 2015 nr. 1 Den 14. februar 2015 Dødsfald Fhv. flymekaniker Per Køncke Petersen, Fælleddiget 77, sov ind den 9. februar 2015 efter lang tids sygdom. Han blev 71 år.

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19. GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra generalforsamling Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.

Læs mere

Nye grundejere: Vi byder velkommen til Torben & Sandie, som er flyttet ind i Nr. 94, og tillykke med den lille.

Nye grundejere: Vi byder velkommen til Torben & Sandie, som er flyttet ind i Nr. 94, og tillykke med den lille. Generalforsamling Tunehaverne 2 24. februar 2009. Tune skole. Bestyrelsens beretning: Nye grundejere: Vi byder velkommen til Torben & Sandie, som er flyttet ind i Nr. 94, og tillykke med den lille. Reparation

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Bålfest Bålfest deltager vi traditionelt i hvert år, i det forgangne år kom vi ved arrangementet igennem med stor succes,der var bred forældre opbakning af både børnehave forældre,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Grævlingehøj. Fredag d kl i Ølstykke Kirkes konfirmandstue

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Grævlingehøj. Fredag d kl i Ølstykke Kirkes konfirmandstue Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Grævlingehøj Fredag d. 23.10 2009 kl. 19.00 i Ølstykke Kirkes konfirmandstue Fremmødte: Bestyrelse 4 + suppleant samt 12 medlemmer i alt 17 personer.

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Generalforsamling E/F Rubinsøen den 14. maj 2009 1. Aflæggelse af årsberetning for det senest forløbende år 2. Forelæggelse til godkendelse af årsregnskab med påtegning af revisor. 3. Forelæggelse af budget

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen En sikker vej til gode naturoplevelser hvad du kan og må i naturen Gode råd om færdsel Naturen skal opleves! Og det er der heldigvis rigtig gode muligheder for i Danmark. Både fordi vi har en masse spændende

Læs mere

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 0209 13 Grundejerforeningen Helmklit v/formand Kenn

Læs mere

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer.

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer. Bestyrelsens beretning begynder, som den plejer, med et velkommen til de andelshavere, der er kommet til siden sidste generalforsamling; i år drejer det sig om Emil, som pr. 1. juli (?) 2010 overtog Sandras

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN REGNERSGAARD PLANTAGE REFERAT GENERALFORSAMLING D. 3. AUG 2008

GRUNDEJERFORENINGEN REGNERSGAARD PLANTAGE REFERAT GENERALFORSAMLING D. 3. AUG 2008 Nr. 48 i rækken. Antal fremmødte: 40 Pkt. 1: Valg af dirigent: Ledgaard Kobjældevej 16 valgt. Pkt. 2: Valg af referent: Ebbe Nørtved valgt. Pkt. 3: Formandens beretning. Stranden: For øjeblikket er stranden

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Grundejerforeningen for Saltum Strand. Beretning 2009 / 2010

Grundejerforeningen for Saltum Strand. Beretning 2009 / 2010 Grundejerforeningen for Saltum Strand Beretning 2009 / 2010 Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 4 bestyrelsesmøder 2 i efteråret 2009 og 2 i foråret 2010. I vore møder har suppleanterne deltaget,

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Bestyrelsens beretning til den ordinære generalforsamling den 31. marts 2016.

Bestyrelsens beretning til den ordinære generalforsamling den 31. marts 2016. Grundejerforeningen Hasselbakken af 1988 Bestyrelsens beretning til den ordinære generalforsamling den 31. marts 2016. 2015 har været året, hvor vi igangsatte en større fysisk genopretning af området.

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamlingen 2016 i Grundejerforeningen Lindegården afholdt den 13. april 2016 i overensstemmelse med vedtægternes 13. Fremmøde: Der var fremmødt 11 husstande

Læs mere

Dirigenten kunne konkludere at generalforsamlingen er lovligt indkaldt og bestemmelserne i vedtægterne er opfyldet.

Dirigenten kunne konkludere at generalforsamlingen er lovligt indkaldt og bestemmelserne i vedtægterne er opfyldet. Referat af generalforsamlingen den 9. juni 2013 Formanden byder velkommen 1. Valg af dirigent Erik Søgaard takker for valget som dirigent. Dirigenten kunne konkludere at generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Grundejerforeningen for Saltum Strand. Beretning 2008 / 2009

Grundejerforeningen for Saltum Strand. Beretning 2008 / 2009 Grundejerforeningen for Saltum Strand Beretning 2008 / 2009 Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 4 bestyrelsesmøder 2 i efteråret 2008 samt 2 i foråret 2009, samt møde i november med Teknik og Miljøforvaltningen

Læs mere

Blomstrende landsby, Bøjden gruppen

Blomstrende landsby, Bøjden gruppen Blomstrende landsby, Bøjden gruppen Rapport/konklusion fra gruppemøder, sommeren 2012. Førstehåndsindtryk Fra Siversbjerg : Flot udsigt! En fin og fartdæmpende chikane af den lange, lige, landevej. Derefter

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

QUINTO GRUNDEJERFORENINGEN QUINTO

QUINTO GRUNDEJERFORENINGEN QUINTO REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN 2013 19. april 2013 Generalforsamling i Grundejerforeningen Quinto onsdag den 20. marts 2013. i Pilegården, lokale 5, Brønshøjvej 17, Brønshøj. Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Formandens tale i anledning af grundejerforeningens 40 års jubilæum

Formandens tale i anledning af grundejerforeningens 40 års jubilæum Formandens tale i anledning af grundejerforeningens 40 års jubilæum Sjællands Odde var aldrig den gode jord set med en landmands øjne, men nu har ferie-folket kastet sine øjne på den, og med et slag er

Læs mere

Grundejerforeningen Store Vangen

Grundejerforeningen Store Vangen Grundejerforeningen Store Vangen Generalforsamling 7. april 2010 Referat Bilag a. Bestyrelsens Beretning for 2009 b. Årsregnskab 2009 c. Budget 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Fritidshusejerne December 2015

Fritidshusejerne December 2015 Fritidshusejerne December 2015 Hurtig, effektiv og faglig kompetent behandling af spørgsmål og henvendelser! At sidde i en bestyrelse for en grundejerforening er en opgave, som man har påtaget sig frivilligt.

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 10. marts 2011.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 10. marts 2011. Generalforsamlingen blev åbnet at formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer - De to bestyrelsesmedlemmer på valg:

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer - De to bestyrelsesmedlemmer på valg: Indkaldelse til generalforsamling Kære grundejer i Grundejerforeningen Regstrup Å Så er det tid til årets generalforsamling i Grundejerforeningen Regstrup Å. Vi håber meget, at rigtig mange af Jer vil

Læs mere

En lille opdatering på året som snart er brugt op!!

En lille opdatering på året som snart er brugt op!! En lille opdatering på året som snart er brugt op!! Så har vi næsten slidt endnu et år op, og vi vil lige lave et lille tilbageblik på året, som har mindre end 2 måneder tilbage. Bestyrelsen har i året

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Beretning generalforsamling 2013.

Beretning generalforsamling 2013. Beretning generalforsamling 2013. Set med foreningens øjne har det halve år i 2012 været dårligt, vores stiger har været i en dårlig forfatning, da vores stigemand ikke har kunnet holde dem i den stand,

Læs mere