Grundejerforeningen Stubbegård. 40 år. 11. marts

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Stubbegård. 40 år. 11. marts 1974-2014"

Transkript

1 Grundejerforeningen Stubbegård 40 år 11. marts

2 Grundejerforeningen Stubbegårds Jubilæumsskrift 2014 Redaktion: Kurt O. S. Hansen og Mogens Hansen Layout: Kurt O. S. Hansen og Pernille S. Rasmussen Fotos: Fotograf Jan Knudsen, Det kgl. Bibliotek, Gitte Albrechtsen, Bent Carlsson, Kurt O. S. Hansen og flere medlemmer. Tryk: Npc-grafikom, Nyk. F. Grundejerforeningen STUBBEGÅRD 2 Grundejerforeningen Stubbegård blev etableret den 11. marts Jørgen Petersen, nr. 140 valgt til formand Kontingent 2x100 kr. 1974

3 Forord Sydkystens perle Overskriften kan passende dække opfattelsen af sommerhusområdet Stubbegårdsparken, som har udviklet sig til en ren natur- og rekreationsmæssig perle på Lollands sydkyst. I 2014 har grundejerforeningen eksisteret i 40 år. Det er 40 år med aktive bestyrelser og nuværende og tidligere medlemmer, som har bakket op om foreningen og området, således at resultatet er blevet et pænt, velholdt, roligt og naturskønt område med et meget rigt dyreliv, som vi fortsat skal værne om. Hverken grundejerforeningen eller området er fyrre, fed og færdig, - men fyrre, flot og fremsynet! Bestyrelsens intention med dette jubilæumsskrift er at beskrive området i ord og billeder igennem de 40 år og takker - nuværende og tidligere medlemmer - for mange gode oplysninger og billeder. Tak til Mogens Hansen og Pernille S. Rasmussen for aktiv medvirken ved redaktion og tilrettelæggelse. God læselyst! Kurt O. S. Hansen Formand Sælgeren af udstykningen var under kraftig beskydning fra såvel bestyrelse som grundejere for at etablere ordentlige veje!

4 Ejendommen STUBBEGÅRD Fra storhed til fald Af Gerda Stigsen, nr. 12 Sommerhusområdet Stubbegårdsparkens historie begynder for over 40 år tilbage da landbrugsejendommen Stubbegårds jordtilliggende på 60 tønder land*) (lå på det areal, hvor Stubbegårdsvænget nu ligger) bliver udstykket til sommerhusgrunde. Stubbegård med traditionelt landbrug De oprindelige ejere Martin og Kathrine Rasmussen - som havde haft gården i en årrække dyrkede jorden med de almindelige afgrøder, såsom hvede, byg og havre samt foderroer. *)En tønde land er et gammelt dansk arealmål. En tønde land svarede til det markareal, der kunne tilsås med 1 tønde korn! Nu er en tønde land lig med 5516 m 2 4 Bestyrelsen foreslår at der bliver indkøbt 2 skilte med teksten levende børn. Det skulle nok have været legende børn! 1976

5 1949 Foderroerne var til grise og kvæg. Så var der sukkerroerne, som blev transporteret til Majbølle saftstation (lå der hvor Rudbjerghallen nu ligger) med roetoget. Roebaneskinnerne var lagt tværs over de forskellige gårdejeres marker og strakte sig fra vejen langs Stubbegård videre over markerne op forbi Næsby Station (nu Rolandsvej 8-10) som var en station på Nakskov-Rødby-banen og til saftstationen. Nede bag diget var der et bredt engareal, hvor køer og heste græssede om sommeren, men som om vinteren gerne var dækket af vand som hvis det var hård frost blev til den fineste skøjtebane. Stubbegårds marker bliver sommerhusområde Martin og Kathrine Rasmussen solgte gården sidst i halvtredserne til Ejner Hansen, som forpagter gården ud til Jørgen Stang, Rolandsgård. Senere sælger Ejner Hansen så Stubbegård til Henrik Saunte, som derefter udstykker gårdens jordtilliggende til sommerhusgrunde i Senere igen køber en ejendomsmægler og turistbureauejer fra Det besluttes at beplante friarealer Der betales vandforbrug for 100 kbm årligt uanset reelt forbrug

6 1989 Marienlyst bygningerne til Stubbegård og går i gang med at restaurere bygningerne og i 1974 indretter dem til 12 lejligheder. Et alt for dyrt projekt, der resulterer i at han går konkurs og må afhænde det. Stubbegård i forfald Derefter kommer der en sagfører, Jørgen Holm, som overtager det uden at der kommer nogen aktiviteter. Herefter forfalder bygningerne, men rives først ned i 1996 efter rigtig mange henvendelser fra grundejerforeningen til Rudbjerg Kommune og mange avisskriverier i den lokale presse. 6 Mogens Hansen nr. 248 nyvalgt formand. - Fællesforening i Rudbjerg Kommune dannet - Ekstrakontingent på 200 kr. til asfaltering. 1978

7 Københavnerne invaderede Stubbegårdsparken I 1974 blev jeg uddannet som socialrådgiver og som mange andre københavnere ville vi gerne spare op ved at investere i en sommerhusgrund og samtidig have rekreative glæder. Der var et stort økonomisk opsving i Danmark fra slutningen af 60 erne. Alle vil have deres eget. Det betød en voldsom efterspørgsel på parcelhuse og sommerhusgrunde. Så da det var vores tur, måtte vi køre langt, for at finde noget vi kunne betale. Det kunne vi på Lolland kr. kostede grunden uden udbetaling. Lige et køb for et ungt ægtepar der ikke havde haft mulighed for at spare op. Så vi slog til, selvom afstanden var lang. For som ejendomsmægleren sagde: Der kommer snart motorvej hele vejen til Rødby. Det tænkte vi tit på når motorvejen stoppede i Rønnede og vi skulle køre ad Vordingborgvejen. Så fra midten af 80 erne ændredes sammensætningen sig i Stubbegårdsparken. Det blev folk fra nærområderne, der erhvervede grunde og ejendomme. Af Mogens Hansen, nr. 248 Enkelte københavnere holdt stand, som os. Til gengæld flyttede vi til Nakskov, så for os er der heller ikke mere langt til Stubbegårdsparken. Vi var mange københavnere i udstykningen. Så mange at vi i starten af grundejerforeningens historie hvert 2. år afholdt generalforsamling i København. På den måde delte grundejerne transportbesværet. De fleste grunde var dog ubebyggede. Så kom oliekrisen i 70 erne. Benzinen steg, inflationen galopperede, arbejdsløsheden steg, Danmark var tæt på afgrundensrand, som den daværende økonomiminister udtalte. Det betød at mange ville afhænde deres grunde. Mange grunde kom på tvangsauktion samtidig med at grundpriserne faldt. På et tidspunkt kunne man overtage en grund på auktion for 1 kr. Så for de der havde købt med opsparing for øje, var det ikke en god forretning, for andre var det de forhøjede transportomkostninger, der betød de ville afhænde. Telefonboks opsættes ved rensningsanlæg. Forslag om nærbutik for de to grundejerforeninger. Forslag om medlemsblad

8 Rudbjerg Kommune et ideelt sted for rekreative områder Af fhv. borgmester Benny Schwartz Larsen Området der tidligere udgjorde Rudbjerg Kommune er jo som bekendt beliggende i ét af de mest flade områder i Danmark, med store dele direkte ud til Østersøen, men dog, og heldigvis, beskyttet af de lollandske diger. Rubinplanen som udgangspunkt Inden kommunesammenlægningen i fandtes der naturligvis også sommerhuse, men spredt og uden nogen nævneværdig planlægning. I slutningen af 60 erne fremkom den såkaldte Rubinplan, som et resultat af et ønske om en mere struktureret udbygning med sommerhuse langs kysten, men så vidt vides, blev planen aldrig godkendt, endsige realiseret. Den fik dog betydning alligevel, idet man i årene derefter alligevel forsøgte at følge dens intentioner, som i store træk gik ud på at skabe lommer med sommerhusbebyggelse, og derimellem have åbne landskaber med vid udsigt over det bagvedliggende landbrugsland. Den almindelige samfundsudvikling bevirkede øgede muligheder for alle grupper i samfundet, og op igennem 70 erne og 80 erne blev store områder udlagt til og bebygget med sommerhuse, og den gældende lovgivning sikrede en god og ordentlig kvalitet af byggeriet. Foruden sommerhusene blev der også etableret campingpladser i Hummingen og ved Albuen, og et feriecenter i Kramnitze var med til at gøre kommunen til opholdssted for rigtig mange mennesker, - i det mindste i sommerhalvåret. På et tidspunkt blev det beregnet, at kommunen tredoblede sit indbyg- 8 Jørgen Nielsen, nr. 90 ny formand. Tidspunkter for græsslåning til debat. Der oprettes separat græsslånings- og vejfond. 1980

9 gerantal i feriesæsonen, og det er klart, at en sådan befolkningstilvækst havde stor betydning. Ikke bare for kommunen, men i høj grad også for de handlende både i og uden for kommunen. I samarbejde med Sparekassen Lolland, blev det omkring 1990 beregnet, at enhver sommergæst brugte 300 kr. om dagen alt inclusive, og selv om ikke alle pengene blev brugt inden for kommunens grænser, havde det alligevel stor betydning. Sommerhusejere tilførte økonomi Derudover har sommerhusejerne, i lighed andre ejere af fast ejendom, naturligvis betalt ejendomsskat, som var et velkomment bidrag til kommunes økonomi. Selv om denne skat er sammenlignelig med de fleste andre skatter, mødte man af og til det synspunkt, at sommerhusejerne fik for lidt for pengene. Det kan naturligvis altid diskuteres, men det er nu min opfattelse, at i tidligere Rudbjerg kommune, blev goderne rimeligt fordelt, men at også sommerhusejernes skattepligtige bidrag havde stor betydning for kommunens økonomi, er uden for enhver tvivl. Det er værd at bemærke, at den udlejning af sommerhuse som har fundet sted i mange år, har haft en selvstændig betydning for vort område. Først og fremmest i kraft af, at mange fremmede fra både udland og indland har stiftet bekendtskab med vor egn og vor ø. Det betyder en vigtig kulturel udveksling mellem gæster og værter, som på mange måder er med til at fastholde vor identitet, som udadskuende øboere, der gerne vil favne verden, og som byder alle vore gæster hjerteligt velkommen. Jeg håber, at sommerhusene vedblivende vil være en markant og vigtig del af vort område, og sender mine bedste hilsner. Stamveje asfalteres for kr Godkendt som stillevej Stort vandspild. Det overvejes at sætte målere op ved hvert hus

10 Det lollandske dige Danmarks længste dige Af Torben Larsen, medlem af Digelagets bestyrelse Havet skyller uophørligt mod Lollands sydkyst. For at beskytte de ca ha, der blev oversvømmet ved stormfloden i 1872, vedligeholder og udbygger Det Lollandske Digelag det ca. 37 km lange kystdige. Det Lollandske Digelag, der blev oprettet efter den store stormflod i 1872 ejer og administrerer ca. 70 km. dige langs Lollands sydkyst og på sydsiden af Nakskov Fjord. Digelagets opgave og organisering, som er fastsat ved lov, er at vedligeholde digerne, således at disse er i bedst mulig stand til at imødegå de påvirkninger, de udsættes for fra havet. Opgaven har igennem tiderne givet baggrund for visse uoverensstemmelser mellem kommuner og amt, men de senere år er der indledt et godt samarbejde, der bl.a. har resulteret i en cykelsti på diget og strandfodring ved Næsby Strand. Digelagets økonomi hviler på digeskatter fordelt på de arealer, der var oversvømmet i Digernes forstærkes De 14 km dige fra Nakskov til Albuen benævnes Fjorddiget. Dette dige udsættes ikke for det stor slid fra havet, men sørger for at vandet 10 Rudbjerg kommune påbyder 52 grundejere at beplante grunde. - Der sættes nummerskilte op ud for stikveje. 1982

11 det har derfor været nødvendigt at forstærke digefoden med efterhånden større og større stensætninger længere og længere østpå. (ved 0-punktet deler strømmen sig mod øst og vest). ikke oversvømmer de bagvedliggende arealer. Østersødiget fra Albuen til Hyllekrog beskytter sydkysten, der er en kyststrækning under konstant nedbrydning. Sandaflejringerne på havbunden ud for kysten vandrer langsomt mod øst med det resultat, at der bliver dybere og dybere ind under land, og sandstrandene forsvinder fra sydkysten. I de sidste 40 år er denne udvikling blevet særlig synlig. Fra kystens 0-punkt ved Ålehoved og østover til Næsby Strand forsvandt al sandet frem til 1994, og Bølgebrydere som kystsikring Kystsikring med stensætninger på digefoden beskytter kun diget og ikke forstranden og badestranden. Derfor forsøgte Digelaget i sommeren 1994 sig med en ny form for kystsikring. Den går ud på at opretholde og udbygge sandstranden samtidig med at diget sikres. Der er på ca m parallelt med kysten bygget 14 stk. bølgebrydere på vanddybder fra 1,25 m til 2,00 m. Bølgebryderne er 40 m lange og åbningen mellem dem er 30 m målt på havbunden, således at bølgebryderne og åbning i vandlinien er lige store. Til bølgebryderne er brugt tons sten. Bagved og vest for bølgebryderne er der fodret med kubikmeter sand hentet i Kramnitze, hvor der sker en naturlig aflejring af sandet. Hele projektet har koster 5,6 mill. Kr. og er betalt med 50% af Digelaget og 50% af EU. Forsøg på udstykning af arealet hvor Stubbegårdsvænget nu er etableret. Ændring af græsslåningstider

12 Kystinspektoratet, der er vores øverste myndighed, har godkendt og ydet teknisk bistand til projektet. Diget overvåges konstant Projektet virker efter hensigten, men vil først endelig kunne vurderes efter 5-10 år, hvor der hvert år sandfodres vest for anlægget. Dette skal så af strømmen føres østover og skulle gerne medvirke til, at vi kan opretholde sandstrand ved vore øvrige badestrande langs kysten. Risikoen for oversvømmelse er altid til stede. Statistisk set forekommer en stormflod som i 1872 én gang for hvert 500 år. Digelaget følger nøje vandstanden. Vi får løbende 36 timers prognoser fra DMI, og digeingeniøren og opsynsmanden følger udviklingen på kysten. Ved risiko for digegennembrud foreligger en beredskabsplan, der bl. a. inddrager politi og hjemmeværn. Digerne på sydkysten er en speciel og særpræget attraktion, der også i fremtiden vil kunne være til glæde og rekreation for både fastboende og turister, hvad enten de blot vil nyde naturen, bade, fiske, cykle eller iagttage havets mægtige kræfter, når stormene raser, og digets styrke prøves af. 12 Postkasser udskiftet til aluminiumspostkasser. Bøje Andersen slår græs fremover. Kontingent forhøjes til 150 kr pr. halvår. 1984

13 Dramatik i strandkanten I starten af juli måned 2009 observerede beboeren i Stubbegårdsparken 223 at der lå en minelignende genstand i strandkanten på højde med rensningsanlægget og legepladsen. Iagttagelsen blev meddelt formanden, som besigtigede genstanden og godt nok ikke mente det var en mine, da der ingen horn var at se, men turde dog ikke tage nogen risiko, hvorfor der straks blev ringet til politiet, som i første omgang intet foretog sig, hvilket var underligt og foruroligende da de måtte have fået at vide, at tysk politi og Søværnets Operative Kommando havde sat en større eftersøgning i gang bl. a. med helikopter. Det havde tysk politi gjort på baggrund af en observation og fotografi fra en passager på Rødby-Puttgarden-overfarten, som mente det kunne være en løsreven hornmine. Der er tidligere fundet farlige miner i Østersøen fra 2. verdenskrig. Minørkorps tilkaldt Nu lå den og skvulpede i strandkanten med risiko for at ramme på større sten. Samtidig var mange nysgerrige henne og røre den og nogle forsøgte endda på at tage den op på stranden. Først dagen efter - da formanden igen henvendte sig til politiet og inddrog den lokale presse - reagerede politiet og tilkaldte minørkorpset fra Nordsjælland ved middagstid. Alt imens disse kørte den lange vej til Næsby Strand satte politiet to mand til at overvåge minen. Først kl. ca nåede minørerne frem og afmonterede minen som ingen detonator havde, men var spækket med elektronik. Heldigvis viste det sig at være en ufarlig tysk farvandsafmærkningsbøje, så freden sænkede sig igen over Næsby Strand! Bump etableres på stamveje. Badebro indkøbes. Hærværk mod postkasser

14 Naturen ved Næsby Strand Løvfrø Af naturvejleder Klaus Bek Nielsen Næsby Strand, Natur- og Friluftscenter Som en oase i det dyrkede landskab ligger Næsby Strand omgivet af spændende natur mod øst, syd og vest. Det er samtidigt meget afvekslende, hvilket gør området til et populært sted. Kor af løvfrøhanner Vi kan alle om foråret på lune aftener i maj og juni nyde koret af løvfrøhanner fra de nærliggende vandhuller. De siddder og kalder højlydt for at lokke kønne løvfrøpiger til. Efter parringen går de på land. Så kan vi undertiden opleve, Engelskgræs at de kravler rundt i hegn og buske, mens de holder fast med deres sugekopper på fødderne. Undertiden kan på lune sensommerdage høres en hæs skrattende lyd fra hegn og krat, når hannerne kalder til overvintring. Mange blomster på diget Når dagene bliver lunere og lysere begynder diget at blomstre. Ofte med et flot rosa skær, når engelskgræsset åbner sine blomster i maj. Senere på sommeren ser vi de duftende gul snerre og i klitten ved badestranden ses de kønne ærteblomstrende strand-fladbælg med rosaviolette blomster. Det hele brydes af forskellige græsser og andre mere eller mindre sjældne planter. Tilsammen skaber det blomstrende dige, det blå hav og det grønne bagland en enestående farvepalet, som vi kan nyde undervejs på gå- og cykelture på diget. 14 Stubbegården planlægges ombygget til ferieboliger. Hunde skal holdes i snor. - Nakskovbussens vendeplads til debat. 1986

15 Naturens små knæklys Mange sjældne smådyr nyder også godt af det varme og sydvendte dige. Ildfluerne eller sankthansormene - som de også kaldes - er godt nok ikke så sjældne, men nogle år er de ret talrige på diget. Når det bliver helt mørkt kan man opleve deres hunner lyse op nede på stranden. Det er en forunderlig oplevelse når naturens små knæklys lyser op og kan ses på 20 meters afstand. Hvis man er rigtig heldig, kan man også opleve hannerne, der viser at ormene faktisk er en billeart, for hannerne har dækvinger og kan flyve som de fleste andre biller, mens hunner ligner orme uden vinger. Fugleflugten en oplevelse Når sommeren går på hæld, så kan vi for alvor opleve, at Næsby Strand ligger ved fugleflugtslinien. Træktiden begynder i september og slutter i november. Særligt i oktober kan der være nogle enestående trækdage. Der er dage, hvor der passerer tusindvis af småfugle. Rød glente Måske småfugle på de største dage. Det er de dage, hvor man risikerer at få hold i nakken, for der er virkelig noget at kigge efter, når de store rovfugle kommer glidende. De mindre spurvehøge suser gennem området, mens store musvåger, fjeldvåger, røde glenter og andet spændende kommer svævende lavt ud fra skoven og stiger i store spiraler inden de glider ud over Østersøen eller forsætter med mere målrettede vingeslag mod lunere himmelstrøg. Året rundt er der flotte og interessante naturoplevelser lige uden for døren. Der er hele tiden nye oplevelser, hvis man holder øje med og lægger mærke til de små og store ting. Bare kig godt efter, så åbner der sig en forunderlig verden. Forslag om fliser ved postkasser. Forslag om etablering af legeplads på friareal. - Opstillede containere bruges forkert

16 Der var engang Barndomserindring om Næsby Strand af Dorrit Krogh, nr. 201 Jeg blev født i Næsby i 1948 og kom jævnligt på Næsby Strand hver sommer, indtil familien flyttede til Tillitze 11 år senere. Herefter var Maglehøj den nærmeste strand og Næsby gled ud i glemslen. Min mor var ivrig havbader, som mange var på den tid. Sundhed, frisk luft og badning var i høj kurs! Selv lærte jeg at flømme (svømme) før jeg kunne tale rent. Vi tilhørte den fattige del af landbosamfundet, så naturligvis cyklede vi til stranden. Vejen derud var den samme som i dag, dog er der nogle få forandringer. Vi passerede dengang Stubbegården. Der var nogle børn på gården, der somme tider lavede cirkus og solgte billetter til det. Ret fantastisk! De sidste få hundrede meter til stranden var grusvej. Nu er der asfalteret. En særlig spændende tur til stranden hvor både min mor og far havde været på høstarbejde på Sølvbjerggård, og nu havde de brug for at skylle avnerne af kroppen. Det var nyt og anderledes at bade om aftenen! Rolandsgården lå der også dengang, men den kom vi ikke forbi. Selve stranden var ligesom i dag. Dog uden høfder og med et noget lavere dige. Det gamle dige kan stadig ses. Dengang lå der kun én række sommerhuse tæt ved diget. De fleste af dem ejet af rige nakskovitter. Mit højeste ønske dengang var at bo i et af dem. Det kom jeg aldrig til. Men sommerhuset jeg nu bor i (nr. 201) ligger trods alt også tæt på stranden. Sådan begyndte det Indholdet i et julekort fra 1970 Der sker meget her omkring os. 2 gårde på ca. 60 tdr. land hver bliver udstykket og vores jord støder lige op til. Der er bygget en masse sommerhuse. Der skal laves supermarked og der skal anlægges strandvej langs hele kysten til Rødbyhavn og der er en trafik heroppe på vejen i sommertiden så man skulle tro vi boede nær byen Ja, det er en vældig udvikling på alle områder, der foregår i disse år. Spildevandsplan til 100 mio fremlægges af kommunen. Bestyrelsen protesterer. Kontingent 330 kr. pr. år

17 Medlemmerne har ordet! Derfor valgte vi Stubbegårdsparken Af Birgitte og Jørgen Fog Larsen, nr. 175 Da efterlønnen var ved at nærme sig, ville vi gerne tilbringe livets efterår i et sommerhusområde. Vi var ude at se på forskellige lokaliteter og valget faldt på en grund i Stubbegårdsparken. Valget af sommerhus var en formssag, idet vores søn er ansat i EBK-huse og han solgte os et medbyggerhus. Det har vi aldrig fortrudt. I Stubbegårdsparken er der dejligt fredeligt og roligt og tingene er i orden og vi sætter stor pris på formanden, som i øvrigt hjalp os med køb af grunden. En anden årsag til købet var, at Jørgen er født i Ravnegravene, som ligger længere mod vest ud mod Albuen. Derved er han kommet nær sit fødested. Huset er i dag brændt ned. Den gang var der ikke noget der hed Stubbegårdsparken. Det var landbrugsjord. Husker Næsby som landsby med smed, mejeri, købmand med foderstofforretning, jernbanestation, cykelsmed, murermester, bageri og Tatol, doktor og dyrlæge samt Næsby Skole med 2 klasser. Derudover var der en del bøndergårde. Stamveje repareres for kr. Stubbegården i forfald. Vindmøllepark (24 møller) ved Vesternæs igangsættes

18 Medlemmerne har ordet! Oplevelser af dyrelivet Af Else Nielsen, nr. 229 En dejlig sommereftermiddag sidder vi på terrassen og betragter en sværm af guldsmede. De ligner små helikoptere. De flyver frem og tilbage. Livet er dejligt. Pludselig kommer der et raketangreb. En seks-syv svaler angriber fra alle sider. Efter få minutter er alle guldsmede ædt. En dag vi går i haven, er der lige pludselig en påfugl (hun) på græsplænen. Den gik så op på terrassen og hen mod døren. Vi fik den væk. Jeg kan fortælle, det er en stor fugl, alt for stor til at have i en stue. Den forsvandt efterfølgende, men hvor den kom fra, ved vi ikke. En anden dag jeg gik inde i stuen, viste der sig en kæmpe stor skygge ude i haven. Jeg dukkede automatisk hovedet. Det var som en hel dør, der kom flyvende. Det var en havørn. Den satte sig i et af de høje træer. Vi var helt stille. Min mand ville hente kameraet for at tage et billede. Men da var fuglen fløjet. Vores naboer lægger nødder i et af fuglehusene til egern. Når de snupper nødderne, holder de låget åbent med det ene ben, og stikker så hele kroppen ned i dybet, for at tage nødderne. De er jo så smarte og sjove at betragte. 18 Badebroen har været urimelig dyr. Bestyrelsen anmoder kommunen om etablering af separate vandmålere. 1990

19 En høj mobilmast blev en lang affære Mobilmasten - som er placeret i skellet ved poppeltræerne i den østlige side af Stubbegårdsparken - er 33 meter høj. Det blev dog en lang affære ikke tidsmæssigt men arbejdsmæssigt for formand og bestyrelse, Rudbjerg kommune og TDC inden masten kunne rejses i Inden det nåede så vidt, havde et medlem anlagt sag med udgangspunkt i, at han ikke kunne lide synet af den og den ville genere udsynet fra hans sommerhus. Sådan begyndte det Allerede i 1998 rettede bestyrelsen første gang henvendelse til TDC og SONOFON. Det var det tidspunkt, hvor mobiltelefoni begyndte at vinde indpas, og flere medlemmer klagede over dårlige forbindelser. I bund og grund var det også en trussel mod foreningens korttelefon (stod ved legepladsen), som hvert år gav underskud. I januar 2005 henvendte TDC sig med et tilbud om opsætning af mobilmast i området.efter forhandling om placering og pris sendte bestyrelsen og senere også kommunen projektet til høring blandt de grundejere, der var nærmest masteplaceringen. På generalforsamlingen var det også et punkt på dagsordenen. Medio april meddeler kommunen at der ingen indsigelser var kommet. Stor var overraskelsen da bestyrelsen midt i maj erfarer, at et medlem har indsendt en klage til Naturklagenævnet. Klagen går på at der ifølge deklarationen - ikke må bygges på arealet samt at masten var grim at se på fra medlemmets sommerhus. Kommunen indsender og indrømmer procedurefejl overfor Naturklagenævnet, som dog ikke får nogen indflydelse. Formanden Det foreslås at foreningen køber Stubbegård m.h.b. på nedrivning. Forkastet. Tid for græsslåning kl

20 tager kontakt til medlemmet for at undersøge muligheden for et forlig. F. eks. ved at flytte placeringen af masten. Dette blev afvist. Allerede sidst i maj afviser Naturklagenævnet administrativt klagen. Stor opbakning til bestyrelsen Midt i juli modtager bestyrelsen en stævning. Inden retsmødet havde bestyrelsen behov for at få afprøvet deres mandat på en ekstraordinær generalforsamling. Den blev et tilløbsstykke. Ud over medlemmet der havde stævnet bestyrelsen deltog 130 personer og bølgerne gik højt, men resultatet blev en kæmpe opbakning til bestyrelsen. Der blev også vedtaget kontingentstigning til evt. imødegåelse af omkostninger, hvis sagen blev tabt. Derudover lagde Fællesforeningen af fritidshusejere et sikkerhedsnet ud ved evt. at betale sagsomkostningerne mod at Stubbegård senere betalte beløbet af i rater. Forsøg på forlig faldt på gulvet På den ekstraordinære generalforsamling luftede medlemmet muligheden for forlig som bestyrelsen tidligere havde tilbudt - ved eventuelt at finde en anden placering. Efterfølgende blev der brugt oceaner af tid og møder på at finde en anden placering. Det viste sig at tilbuddet udelukkende skulle bruges til at trække sagen i langdrag. I januar 2006 holdes et møde på kommunen med deltagelse af borgmester, kommunaldirektør, TDC, foreningens advokat, formanden og kassereren. Her blev man enige om at etablere masten uden at afvente en kommende dom. Forud havde jurister vurderet med baggrund i lignende sager - at sagen lå til at 20 Tilbud på vandmålere 2500 kr. Foreningen meldes ind i Landssammenslutningen. Forlængelse af badebro. 1992

21 medlemmet ville tabe denne. Forudsætningen for en sådan beslutning var, at TDC ville nedtage den igen omkostningsfrit, hvis sagen blev tabt. Dette accepterede TDC. Pludselig begynder et par andre medlemmer i nærheden af masten at bringe spørgsmålet om strålingsfare ind i sagen. Disse får fremsendt målinger og rapporter. Det stillede de sig tilfredse med. Endelig byggetilladelse samtidig med domfældelse I marts 2006 udsteder kommunen byggetilladelse til TDC. 3 dage efter berammes restmødet til at finde sted den 19. maj Dommen falder den 16. juni og giver grundejerforeningen medhold. Meget hurtigt anker medlemmet dommen til Landsretten og her gentager medlemmet øvelsen med at trække sagen i langdrag med udsættelse på udsættelse for pludselig i slutningen af september 2006 at hæve sagen. For fuldstændighedens skyld skal det nævnes at mobilmasten blev indviet i slutningen af august Efterfølgende er teknikken blevet opgraderet flere gange og fungerer nu til alles også anmelderens tilfredshed. Tror vi nok. Legeplads etableres ved rensningsanlæg. Der overvejes flisning 2 gange om året Ruinen Stubbegård overvejes anmeldt til politiet

22 Den pragtfulde natur 22 Laden overfor Stubbegård er i forfald. Der etableres stenhøfder ved stranden. Pris 5,6 mio. Erik Erichsen, nr. 207 ny formand. 1994

23 Her er tid til fordybelse Nedrivning af ruinen Stubbegård. Der planlægges cykelsti på diget. Der oprettes jub. fond på 50 kr. til 25 års jubilæum i

24 Medlemmerne har ordet! Mange oplevelser gennem årene Af Lone Brandhøj, nr. 61 Vi købte vores sommerhusgrund i 1972 og fik sat hus på i Fra start af fik vi god kontakt med alle vores naboer efterhånden som grundene blev bebygget. Alle grundene var beplantet med 100 små fyrretræer i ca. 30 cm højde. Vi kunne derfor se rundt på hele udstykningen og se og følge med i hvad der foregik overalt. Vi har afholdt samtlige påskeferier, sommerferier og utallige weekender der siden vi fik sommerhuset. Da min mand Jørgen blev 50 år afholdte vi fødselsdagen i sommerhuset. Da vi begge er ud af store familier og en stor vennekreds blev vi over 50 personer. Vi lejede et stort 8-kantet telt med fast gulv og rigtige lysekroner i loftet. Fik aftalt med en slagter om at grille en pattegris og bestilte et 5 mands jazzorkester. Vi kunne ikke have afholdt festen, hvis ikke vi havde haft gode naboer, der ville hjælpe os. Vi inviterede alle naboerne med til festen og de tog alle hver især gæster med hjem til overnatning. De fleste af de udenbys gæster kom fra Jylland og Sjælland, så de havde brug for overnatning. Det blev en fantastisk fest. Vores yngste søn ville overraske sin far, så han havde købt en stor raket, som han ville affyre på nabogrunden, hvor der ikke var bebygget på daværende tidspunkt. Da det blev mørkt blev vi alle gennet derover. Det skal siges, det var i 24 Ny renovationsordning gennemføres. Badebroen opgives grundet høfderne. - Forslag om minigolf- og petanquebane. Nedstemt. 1996

25 starten af september med højt klart vejr. Desværre blev raketten en fuser, men der er ingen af gæsterne der glemmer den stjernehimmel, som de fik at se i stedet. De taler stadig om det så mange år efter. Det er en fest vi aldrig glemmer og en af gæsterne var så heldig at finde et stort stykke rav (så stort som en tommelfinger) lige nede på stranden. Vi andre har gået utallige gange og kigget og aldrig fundet noget. Vi har haft så mange gæster i sommerhuset gennem årene, både familie og venner har stået i kø for at komme med herned. Alle elsker roen og den dejlige natur. I de senere år er det mest børn og børnebørn, der elsker at komme her. Vi fandt også vores nære venner her fra starten i 1976, som vi har haft så mange gode dejlige minder og oplevelser sammen med. Råhygge hos Lone og Jørgen. Klage over legepladsen fra beboerne på Stubbe Strandvej. Beachvolleybane etableres på stranden. Familiedag afholdt i juli

26 Medlemmerne har ordet! Måske er vi bare lidt tættere på stjernerne Af Lise Hansen, nr. 48 Sommeren 2013 skulle jeg have besøg af 5 gode veninder. Vejret er vi jo ikke herre over, så hvad skulle jeg finde på for at sikre en god oplevelse af livet i Stubbegårdsparken... Kunne ikke finde på andet end god mad og vin, og så tage det som det kommer. Godt jeg gjorde det, for de dejlige oplevelser som naturen bringer og det gode naboskab sørgede for resten. Vi spiste en dejlig skovturskurv ved bordet neden for digekronen og efter et par flasker vin, venindesnak og latter, begyndte en helt ukendt mand fra husrækken at gøre klar med en lille brændende træstamme som bål. Han hentede stole til at stille op omkring helt nede i vandkanten og så blev vi 5 piger inviteret til bål og irsk kaffe. Efter mange timer og endnu mere snak, sluttede vi aftenen meget sent, med at ligge på ryggen på rad og række på diget og kigge stjerner, totalt overvældet af de klare stjernebilleder. En fantastisk dag/aften ud af rigtig mange ved Næsby Strand var slut. Det er stadig den tøse-aften vi taler mest om. Stubbegårdsparken er stedet med det mest fantastiske naboskab.- Måske er vi også bare lidt tættere på stjernerne her. 26 Luftledning på vestre stamvej lagt i jorden. Generalforsamling afholdes for 1. gang i april. Ønske om lys ved bump. Nedstemt. 1998

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011.

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011. Formand: Martin Larsen, Frodesvej 51. Kasserer: Mogens E. Knudsen Frodesvej 39. Tlf. 41 91 83 93. Tlf. 21 44 93 10 Bestyrelsesmedlemmer: Alma Jensen nr. 1. Liselotte Knudsen nr. 39. Aksel Mikkelsen nr.

Læs mere

Kære Grundejer, Svanlevvej, 06.05.2012

Kære Grundejer, Svanlevvej, 06.05.2012 Kære Grundejer, Svanlevvej, 06.05.2012 Den nye bestyrelse: Hermed en kort introduktion til den nye bestyrelse, som nu varetager jeres nuværende og fremtidige fælles interesser i forbindelse med det skønne

Læs mere

NORDLANGELANDSHALLEN - SNØDE

NORDLANGELANDSHALLEN - SNØDE www.stoense-havn.dk info@stoense-havn.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stoense Havn lørdag den 21. april 2012 i NORDLANGELANDSHALLEN - SNØDE Bestyrelsen i Grundejerforeningen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Vejlebakkens Vandværk!

Vejlebakkens Vandværk! Vejlebakkens Vandværk! Vejlebakken er en forholdsvis ny bebyggelse, som opstod i begyndelsen af 60erne. det var en privat udstykning som blev foretaget af Katrine Pedersen også kaldet Bibbi. Fordi det

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Grundejerforeningen Udlejreparken. Referat Generalforsamling 2010

Grundejerforeningen Udlejreparken. Referat Generalforsamling 2010 Sted: Ølstykke bibliotek Tidspunkt: 14-4-2010 kl. 20.00 (Numre i parentes angiver husnummer på Emilsvej) Grundejerforeningen Udlejreparken Referat Generalforsamling 2010 Stemmeberettigede tilstedeværende:

Læs mere

Grundejerforeningen Lodskovvad

Grundejerforeningen Lodskovvad Grundejerforeningen Lodskovvad Referat af ordinær generalforsamling lørdag den 19. april 2014. Generalforsamlingen afholdtes ifølge vedtægterne på Ålbæk Gl. Kro påskelørdag kl. 10.00. Formanden bød velkommen

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

SOMMERHUS- OG VEDLIGEHOLDELSESFORENINGEN GRENAA STRAND

SOMMERHUS- OG VEDLIGEHOLDELSESFORENINGEN GRENAA STRAND SOMMERHUS- OG VEDLIGEHOLDELSESFORENINGEN GRENAA STRAND Årsberetning 2011. Formanden indledte sin beretning med en velkomst til alle de fremmødte og var glad for, at generalforsamlingen igen i år kunne

Læs mere

ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. Referat fra generalforsamlingen, den 18. juni 2010. Der var 41 tilmeldte. Dagsorden: a) valg af dirigent ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. b) formanden

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år.

Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år. Formandens beretning Grundejerforeningen Skovgårdsparken Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år. Sidste år havde vi generalforsamling den 20. april, hvor Christian

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af Generalforsamling d. 18.marts-2014 på Skårup skole

Referat af Generalforsamling d. 18.marts-2014 på Skårup skole Skårup 18,marts-2014 Referat af Generalforsamling d. 18.marts-2014 på Skårup skole Repræsenteret på generalforsamling husnumre (antal personer i parentes): Agerskiftet nr. 1(2)-3(1)-4(1)-6(1)-8(2)-10(1)-11(2)-14(1)

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling i Klyngehusenes Grundejerforening tirsdag den 11. oktober 2011 19.30-21.30 på Frederiksberg skole, Hus 7, blå sal. Til stede: Th-32, Th-35, Th-26, O-11 (2 personer gik kl.

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

Evalueringsrapport Nørlev Strand

Evalueringsrapport Nørlev Strand Evalueringsrapport Nørlev Strand Trykudligning sammenlignet med sandfodring 1 SIC Skagen Innovations Center Dr. Alexandrinesvej 75 9990 Skagen Tlf. 98445713 Mob 40401425 web www.shore.dk Mail sic@shore.dk

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Grundejerforeningen Store Vangen

Grundejerforeningen Store Vangen Grundejerforeningen Store Vangen Generalforsamling 8. Apr. 2009 Referat Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og meddelte foreningen det triste budskab om Henrik Boesvig Nielsens bortgang. 1.

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Velkommen til årets generalforsamling. I forhold til sidste år er der sket den fornyelse, at der ikke sendes breve med indkaldelse ud til medlemmerne. Det var vi i bestyrelsen

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Damgårdens Jorder Mandag den 19. marts 2012 i Fårup-Sabro Sognegård.

Referat fra Grundejerforeningen Damgårdens Jorder Mandag den 19. marts 2012 i Fårup-Sabro Sognegård. Hjemmeside: www.damgaardens-jorder.dk Referat fra Grundejerforeningen Damgårdens Jorder Mandag den 19. marts 2012 i Fårup-Sabro Sognegård. 1. Valg af dirigent Efter formandens velkomst blev Poul Øxenholt

Læs mere

Referat af generalforsamling lørdag den 31. maj 2014 kl. 14.00 Hotel Viking

Referat af generalforsamling lørdag den 31. maj 2014 kl. 14.00 Hotel Viking Referat af generalforsamling lørdag den 31. maj 2014 kl. 14.00 Hotel Viking Velkomst: Formand Ole Nøhr bød velkommen til de 63 fremmødte (47 stemmeberettigede, inkl. bestyrelsen) Pkt. 1: Valg af dirigent

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN NORDENBRO AF 15.3.1973 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag d. 25. maj 2013 på Humble Hotel

GRUNDEJERFORENINGEN NORDENBRO AF 15.3.1973 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag d. 25. maj 2013 på Humble Hotel GRUNDEJERFORENINGEN NORDENBRO AF 15.3.1973 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Lørdag d. 25. maj 2013 på Humble Hotel 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Lund, som blev valgt. Hans Lund konstaterede, at

Læs mere

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften 2. Referat af den 42. ordinære generalforsamling afholdt den 24. april 2012 i Kulturcentret. Kulturcentrets båndoptager gået i udu,

Læs mere

Grundejerforeningen Lodskovvad

Grundejerforeningen Lodskovvad Grundejerforeningen Lodskovvad Referat af ordinær generalforsamling lørdag den 30. marts 2013. Generalforsamlingen afholdtes ifølge vedtægterne på Ålbæk Gl. Kro påskelørdag kl. 10.00. Formanden bød velkommen

Læs mere

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 0209 13 Grundejerforeningen Helmklit v/formand Kenn

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2015-06-28

Referat fra Generalforsamling 2015-06-28 Referat fra Generalforsamling 2015-06-28 Der var fremmødt 27 medlemmer. 1. Valg af dirigent Fungerende formand Henrik Seifert Larsen (HS) bød de fremmødte velkommen, og efterlyste forslag til en dirigent.

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden: 20. Maj 2010 Referat fra generalforsamlingen, søndag den 9. maj 2010. G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

Læs mere

Indhold : En opfordring fra bestyrelsen: Hundeluftning i bebyggelsen.

Indhold : En opfordring fra bestyrelsen: Hundeluftning i bebyggelsen. Ørenlyd Grundejerforeningen Øresundsparken informerer Nr. 147 21 årgang 21. oktober 2011 Indhold : Hundeluftning i bebyggelsen Side 1 Regnskab for første halvår 2011 Side 2 Kommende arbejder Side 2 Antenne

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 25. august 2007 Side 1 af 5 Referat fra bestyrelsesmøde Mødet blev afholdt: 14. august 2007 Deltagere:, Lone, Anne Lise, Gitte, Per Referent: Per Fraværende: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Grundejerforeningen St. Sjørup Strand

Grundejerforeningen St. Sjørup Strand Grundejerforeningen St. Sjørup Strand www.st-sjoerup.strand.dk St. Sjørup den 19/7 2015. Generalforsamling d. 12/7 2015 kl. 10 i Huset i St. Sjørup. 47 personer er frem mødt og 38 husstande repræsenteret.

Læs mere

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup G algebjerg rundejerforening august 2007 Referat af generalforsamlingen den 26. august 2007 Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Gældende fra 01 12 2012 Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Foruden efterfølgende regler gældende

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Tirsdag den 14. maj 2013 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter kl. 19.00 i Sognehuset, Sønderris med følgende

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd

Grundejerforeningen Slagslunde Syd Mødedato: Tirsdag 18. august 2009 Kl.: 19.00 Mødested: Zetnye Rasmussen, Bellisvej 7 Deltagere i mødet: Bestyrelsesmedlemmer: Mødt Forhindret Zetnye Rasmussen Flemming Toft Bent Holm Ditte Walther Jensen

Læs mere

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej.

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Da vi købte huset Søvej 11, og fik læst papirerne igennem, var det bla. uddybet, at på de 2 facader som vender mod Søvej, må der ikke opføres ny bebyggelse. Vi troede

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Fraværende fra bestyrelsen var: Søren Barlebo (SB), formand Steen Andersen (SA), suppleant og Erik Rhode Andersen (ERA), revisor

Fraværende fra bestyrelsen var: Søren Barlebo (SB), formand Steen Andersen (SA), suppleant og Erik Rhode Andersen (ERA), revisor Mødereferat Strandgårdens Grundejerforening Ordinær generalforsamling Søndag 29.juli 2012 kl 10:00 Tilstede var: Mogens Jensen (MJ), sekretær Kjeld T Arp (KTA), kasserer - Anne Lise Overgaard (ALO), suppleant

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Højstrupposten. Jubilæums udgave maj 2015. Højstrupparken 50 år. Højstrupparken februar 1965

Højstrupposten. Jubilæums udgave maj 2015. Højstrupparken 50 år. Højstrupparken februar 1965 Højstrupposten Jubilæums udgave maj 2015 Højstrupparken 50 år Højstrupparken februar 1965 Højstrupparken maj 2015 1 Det første almene byggeri i Vallensbæk kommune. I det daværende sogneråd i Vallensbæk

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 Torsdag den 31. marts 2011, i fælleslokalerne på Skæphøj. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

REFERAT AFDELINGSMØDET AUGUST 2014

REFERAT AFDELINGSMØDET AUGUST 2014 Tilstede: 15 husstande REFERAT AFDELINGSMØDET AUGUST 2014 Velkomst ved afdelingsbestyrelsen Thomas Hansen, formand bød velkommen. 15 ud af 33 lejemål var til stede ved mødet. Valg af dirigent Thomas Hansen

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 19.03.2013 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården. Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården. Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården Fremmøde: Der var fremmøde af 28 personer fra 26 husstande svarende til 30 stemmer, inkl. 3 fra bestyrelsen. Der blev ikke uddelt stemmesedler

Læs mere

AB Merlegårdsparken II

AB Merlegårdsparken II Loftsrum: AB Merlegårdsparken II Husorden Loftsrummene må ikke benyttes som opholds- eller soverum, og der må ikke opbevares brandbare væsker. Brug af ild eller anden adfærd, der kan beskadige andelsforeningens

Læs mere

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948.

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. H. F. Ellebækhøj Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. 1 Foreningens navn er Ellebækhøj stiftet den 20. marts 1948. Foreningen, som efter lov af 2001, har status som varige

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012 GRUNDEJERFORENINGEN BOESLUM PLANTAGE Formand: Ejvind Frandsen, Havrevangen 8, 8400 Ebeltoft Kasserer: Poul Thind, Havrevangen 11, 8400 Ebeltoft www.gfgp.dk Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum

Læs mere

Tisvildelund den 15. januar 2009

Tisvildelund den 15. januar 2009 Tisvildelund den 15. januar 2009 Medlemsinformation januar 2009 I tiden siden generalforsamlingen 2008 har bestyrelsen været samlet fire gange. Derudover har vi haft kontakt til og en række møder med både

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Lodskovvad

Grundejerforeningen Lodskovvad Grundejerforeningen Lodskovvad Referat af ordinær generalforsamling lørdag den 4. april 2015. Generalforsamlingen afholdtes ifølge vedtægterne på Ålbæk Gl. Kro påskelørdag kl. 10.00. Formanden bød velkommen

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hyrdeengen. Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30 i Pilehaveskolens

Læs mere

Formandsberetning 2013. Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre

Formandsberetning 2013. Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre 1 Formandsberetning 2013 Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre travlt år; men vi har prøvet at løse opgaverne på bedste måde for vandværket.

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

selv, at fylde lidt forebyggende grus i et lille hul, der pludselig dukker op udenfor jeres parcel.

selv, at fylde lidt forebyggende grus i et lille hul, der pludselig dukker op udenfor jeres parcel. Beretning 2007 Ja så er endnu et år gået, og denne gang med ny formand for grundejerforeningen. Dette efter mange fine år med Leif som formand. Det har været både spændende og arbejdskrævende, at forsøge

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Grundejerforeningen 1DO Båstrup c/o Dannevang 455, 3480 Fredensborg, bestyrelsen1do@gmail.com

Grundejerforeningen 1DO Båstrup c/o Dannevang 455, 3480 Fredensborg, bestyrelsen1do@gmail.com Formandens beretning 203/ (Oktober 20) FORMANDENS BERETNING 203/ BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING DET FORLØBNE ÅR BEBOERSAGER EJERLAUGET GRØNNE OMRÅDER ARBEJDSDAGE VEJE KLOAKKER TAGENE I RÆKKEHUSENE ØKONOMI

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Referat: 1. Formandens velkomst Formanden bød velkommen 2. Valg af dirigent Dan Jønsson have 71, blev valgt til dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 3. Protokol og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Grundejerforeningen Tingskiftet

Grundejerforeningen Tingskiftet Referat af generalforsamling 19.3.2014 kl. 19.30 på Næsbylund Kro. 17 husstande repræsenteret ved 21 tilstedeværende. Dagsorden: 1. Valg af dirigent: Børge Lund blev foreslået af bestyrelsen. Han takkede

Læs mere

Sommerhus-og Vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strand

Sommerhus-og Vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strand Sommerhus-og Vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strand Årsberetningen 2012. Bestyrelsen byder jer alle velkommen til generalforsamlingen 2012, en særlig velkomst til nye medlemmer. Traditionen tro holder

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

Der har jo i år været flere projekter som skulle sættes i gang og jeg vil her kort gennemgå dem og sætte status på.

Der har jo i år været flere projekter som skulle sættes i gang og jeg vil her kort gennemgå dem og sætte status på. 3. december 2008 Ja, så er sæsonen 2008 allerede gået. Jeg ved ikke om det kun er mig, der syntes at sommeren herhjemme bliver kortere og kortere, men den går i hvert fald stærkt. Sæsonen har vejrmæssigt

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen.

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. Fremmødt 52 parceller Dagsorden: 1. Valg af dirigent Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. 2. Beretning: se orientering i avisen side 6 3. Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Krebsen 14/4-2010

Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Krebsen 14/4-2010 Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Krebsen 14/4-2010 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af formandens beretning. 3. Forelæggelse af regnskab for indeværende regnskabsår og godkendelse heraf.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 Fremmødte Nr. 1 (2 fremmødte) nr. 3 (2 fremmødte) nr. 4 (1 fremmødt) nr. 6 (1 fremmødt) nr. 8 (1 fremmødt) nr. 9 (1 fremmødt) nr. 10 (2 fremmødte) nr. 11

Læs mere

Grundejerforeningen Saloparken af 1998

Grundejerforeningen Saloparken af 1998 Grundejerforeningen Saloparken af 1998 Årsberetning for året 2003 I 2003 har bestyrelsens arbejde især koncentreret sig om 2 mærkesager. Vi har afholdt 4 ordinære møder og et ekstraordinært det vender

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Referent: SyP 27. marts 2011

Referent: SyP 27. marts 2011 Referat Grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Møde: Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Dato for møde: 2011-03-23 Deltagere: 34 parceller var repræsenteret Referent: SyP 27.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 10 AUG 2004

Referat fra bestyrelsesmøde den 10 AUG 2004 Side 1 Viborg den 10 AUG 2004 Til Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Jakob Hoffmann, Teglmarken 203 Martin Neubert, Teglmarken 16, Erik Krogh, Enghaverne 38, Jan Stampe, Teglmarken 53, Ole Rishøj, Enghaverne

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere