ODENSE FOR. B)rFORENINGEN. Kommende moder og besøg. d. 27. januar NB GIROBLANKET TIL KONTINGENT ER INDHÆFTET. Nr. 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ODENSE FOR. B)rFORENINGEN. Kommende moder og besøg. d. 27. januar 2003. NB GIROBLANKET TIL KONTINGENT ER INDHÆFTET. Nr. 1"

Transkript

1 B)rFORENINGEN FOR ODENSE Nr 1 d 27 januar 2003 Toldboom vcd det 11ml H&VMbusin dtn Omby,plDl(fn J847 Kommende moder og besøg mandag d 10 februar Den gamic Odense Banegaard tirsdag d 25 februar Jan Utzon om sine bygninger lørdag d 8 marts Fyn's Militærhistoriske Samling onsdag d 12 marts Besøg på Grand Hotel torsdag d 27 marts Godsbanearealet i Odense onsdag d 2 april De eventyrlige Bænke afsløres tirsdag d,8 april GENERALFORSAMUNG NB GIROBLANKET TIL KONTINGENT ER INDHÆFTET I

2 I I rnandal! d 10 februar kl 1900 Odense Banegaard PrieewaterhouseCoopers, Revisionsfirrnaet der bar til huse i den tidligere badegård, østre Stationsvej 33 har inviteret ßyforeningen indenfor, så rnedlemmerne kan se, hvordad CD værdig stationsbygning anvendes i dag Tillige vii statsbanearkitekt Niels A Dam fortælle 010 fine danske stationsbygnidger, ikke mindst bygningerne her i Odense NB Der er begrænset dc1tager antal tilmclding til Paul Kanndal tlf

3 onsda!! d 12 marts k11500 (bemærk tidspunkt) Grand Hotel Byens fine, gamle hotel, et af provinsens førende, Opfllrt i 1897 efter tegning af arkitekt Niels Jacobsen og i øvrigt også under hans ledelse Siden modemiseret og udvidet adskilligc gange Den nytiltrådte direktør Michael Thomsen har lovet at vise os rundt, inden der over en kop kaffe / the fortælles om hotellet First Grand Vi mødes ved hovedindgangen tilmelding til Poul Karmdal tlf

4 torsda!! d 27 marts kl 1930 Godsbanearealet i Odense Som rangerterræn bar det store godsbancarcal udspillct sin hidtidige funktion og er modent til omdannelse til byformål Dct norske planlægningsfirma Steen & Strom har nu meldt sig på banen med et udviklingsprojekt, der bla indeholder et butikscenter med m' detailhandel ßyplankontoret vii fortælle om kommunens aktuellc planer for det pågældende område og repræsentanter for projektud viklingssclskabet vii præsentere deres planer Modet slutter wed en debatrunde, hvori deltager repræsentanter fra byens detailhandel Model alltoldes i samarbejde med Fynske Planlæggere modested Odense Slot, indgang C tilmelding til Poul Karmdal t1f

5 Odense som uddannelsesby Visioner contra virkelighed Mange har i tidens løb beklagct, at Odense Universitet biev placeret langt fra bymidten og sikkert er det, at netop denne placering har medvirkettil at Odense aid rig har fået det intense studenterliv og det gode 'Y, som kendetegner feks Arhus I den gældende kommuneplan, Kommuneplan Odense , er der sal focus på Odense som uddannelsesby Man har erkendt, at byen har et imageproblem og der skal i de kommende år gøres en ekstra indsats for at udvikle Odense til en bedre uddannelsesby Kommuneplanen rummer mange og gode bud på hvordan dette arbejde skal gribes an I planen står b1a "ßymidten er rimelig let tilgængelig fra aile dele af kommunen for de bløde trafikanter r bymidten ligger endvidcre knudepunkteme for den regionale kollektive tralik Derfor er det hensigtsmæssigt at nye uddannelsesinstitutioner placeres her Nye uddannelsesinstitutioner vii give mere IiI' i bymidten, ligesom en placering i bymidtcn kan være gavnlig for selve studiemiljøet" leg troede det var løgn, at en borgmester, som kalder sin by for Danmarks studieby nr I, en amtsborgmester, som mener at uddannelse og erhl'ervsiii' skal knyttes tættere sam men og en avis, som i årevis har talt for at styrke bymidten med tlere uddannelser har fundet sammen om at!lytte 2000 sundheds studerende, primært fra hospitalets område i Odense C, til Blangstedgårdsvej, et industriområde i Odense 50 Delle er stik imod intentioneme i kommuneplanen og et ualmindeligt dårligt signal at sende omverdenen r Odense tlytter vi kontorarbejdspladser ind til bymidten og sender de studerende ud i et industrikvarter! BL~~GSTEDGÅRDSVEJ 1') \'! t,0;,\\ '" Odense byder de nye studerende velkommen

6 " Denne sag vidner om en ualmindelig kortsigtet Kasemen, hospitajets tankegang nabo mod nord, Var en oplagt placeringer nelseme Er det et pludselig for sundhedsuddan_ opstàet behov at samle en helt anden kabale sundhedsuddannelseme? der sku lie går op? Er det Hvis ikke det er et pludseligt opstået akut behov, er der mange oplagte steder i og nær bymidten som índen for en kort årrække uddannelsesinstitution kan konverteres til Feks de en stor gamle sporvognsremiser boldoaner, Godsbanearealet, Gasværksgrunden, offentlige Thrige Titan Slagtehuse på GrønJøkkevej grunden eller Dc syd for hospitalet, OB s DE OFFENTLlGF: SLA(;TEHUSE,~;;;í f'~ ~i/ " :;z: ~~ ~ Fyns Amt og Odense Kommune har en fælles vision om at Odense skal være det store lokomotiv, som skal trække Fyn i gang igen efter en lang dvaleperiode Omdannelsen afodense Havn eren væsemlig katalysator for denne proccs For at det skal Iykkes skal havnen lyldes moo andet end kontorhuse Boliger, caféer, butikker, kultur og uddannelsesinstitutioner er nødvendige, for at det skal blive en levende bydel En stor magnet som feks et multikulturhus sruderende ville bestemt ville være Iykken, også men 2000 sætte skub i udviklingen trække flere hundrede Uddannelsesinstirutionen ungdomsboliger til havneområdet ville åbne eaféer Erhvervsdrivende og bulikker og der ville ville blive turde etableret spillesteder og badmintonbaner i nedlagte erhvervsbygninger Det Jiv der ville komme i området ville give andre borgere Iyst til at bosætte sig og virksomheder Iyst IiI at etablere sig på havnen Den positive spiral ville vrere i gang

7 B1iv llvordan vii der se ud på Blangstedgårdsvej om 15 år vel Stort sel som i dag De sluderende forlader områdel når skoledagen er omme og forlader byen når sllldiel er afslullel Del er blevet nævnt at Fyens Stittslidendes bygninger ligger læl på Univcrsiletel Man kan mod lige så slor rei påslå, al Odense Universitetshospila\ ligger tæt på Odense Havn Afslanden er den samme! Hvad blev der af de gode visioner? uddannelsesinslitution i Fyens Den nye Stiftslidendes bygninger er desværre endnu en kortsigtel og halv løsning som vi har sel all for mange af i Odense Lad os håbe at del nye år vii give yore poiilikere mod Ii! at tro på deres egne drømme om den gode by Godt nytår Slot Byforeningens indsats medlem Vær med og tag del i debatten! klip her Undertegnede vii geme være medlem af Byforeningen for Odense navn: gade: post by: df: nr: Kontingent pr I januar 2003 som cnkeltmedlem sæt kryjs 130" kr sæt som par kryds kr 180" som pensiorust sæl kryds kr 105" som pcnsiorustpar sæt kryjs kr 155, Underskrifì : Jato: Indmeidt af:

8 Havnefofllm FO!Tllidd<"gcrs foredragsholdere nævnte bla CCNicJsc!l: Tunge virksomheder pa højt niveau Transfonn crkitektemc: Bycenter, Grønt hjene, Max kant, Max forskellighcd, Min indsô:s (cae) Pas på ale êor ~rore visioner Stare der hvor del cr gratis Fekx b~r ccntainerene på natllrsièen (bassin 3) fjen1cs, ryd op (Ll) Vi bør pleje det maritime, ml1sccr, udstíl1inger asv Ikkc i konkurencc med city (IIF) Vi hør tage fat i Skibhuskvartcrct, det er nemt og oplagt Gør ThBTh,rigesgade til en oplevelse Startcnde ved Wihl Wemers Plads, Havneporta! og sluttende j et MuItihus Fiud ud aflw?d kvalitclemc i onuãdet er og IlVad man sa i givet fld vii ofre Dyrk v?riationcn mcljelll skov og bcbyggelse

9 ikke S! lla ",n e f arum Virksomheder De grimme erhvervsbygningcr skal fjemes 2002 Input fra åbent Havneforum 15november2002 Please, bevar så mange af de gamie bygninger som muligt, det er langt mere spændende end nyt gias og beton Bevar så mange af de gamie bygninger som mullgt Udnyt bygninger, det er meget mere spændende FAF bygningerne fex har masser af potentiaie i slg Tag kølevand fra Fynsværket og led tli det inderste bassin, så er del Isfrit om vinteren Omdan havnen til et udvlkllngsselskab med prof bestyrelse og ledelse Boliger Kommunen skal opprloritere boliger på havnen forud for udbygnlng af andre områder Sløjf aile de dyre ballger og giv plads tli os almindelige borgere Sørg også for lejeboliger tli rimelig prls Boligforenlnger skal også leje ud tii almindelige folk Almindelige folk skal også have råd tit at bo på havnen Lav også små udstykninger så almindelige mennesker får mulighed for at bo på havnen kun store udstyknlnger! (Nyhavn i København, Skt Knuds Gade i Odense) Flotte bollgbygninger vii øge aktiviteten ved havnen Ikke kun boliger og kontorer, også rekreativt område God idé med mange små øer God idé med kanalby Der margler grønt lav ophøjet græs (parterre?), som på Islands _ ' ",_ 9 "JL L

10 Kuiturhus skalllgge ved koncerthus, Ikke acceptabeit at føre al trafikken gennem byen Odins tårn ved havn God idé med Frederlk den IX's Færgemuseum En turlstsplsebåd, der sejler mens man splser Teaterby med mange små alternative teatre Det hac man ikke andre steder Veterantogskørsel til havnen slægtsforsknlngscenter, hvor danskere i udlandet kan mødes og finde slægtnlnge Noget så foik kan samles på havnen om og ikke være nødt tll at køre I I I til Kertemlnde og kystbyerne Kæmpe Isbane Delfinarium, som Nordeuropas største (renset vand og overdækket selvfølgellg) I Blandet lad det nu Ikke bllve halve løsnlnger (mange) BrugHavneareaiet tll noget, som Odense ikke har I forvejen og som Ikke flndes andre steder! Det er vigtigt at binde byen sammen med Havnen, monorall/bro for cykler Sørg for en smuk vej fra bymidtcn Flyt Odense centrum til Havnen prøv at tænke Jjdt stort Odense skal være nr I som erhvervsby/boliger Havnen skal bruges af mange mennesker i mange sammerhænge Uforståeligt at samle sundheds~ddannelse stedet for at styrke city på Blangstcdgårdsvej I Kultur, erhverv og boliger skal forenes i én fælies oplevelse

11 I Op/ægsho/dere kart refe/'at Odense Havn kan ikke kopiere andre byluivne Udnyt erhversbygningeme kreativt \ Forbindelse mellem by og havn vigtig Hvem skal vedligeholde havnen til sejlads (og luksuslinere f ex? Det kan blive kostbart Odense havn, dynamo for Odense og Fyn, mangler videnstunge virksomheder, grundlaget er der, kræver politisk og økonomisk opbakning, lokalisering hver det er attraktivt at boo Billige grunde ikke nok Det Sikkerhed for vigtigste er forrentningen investeringen, hvad sker der ved siden af? \ Derfor plan KOlnmunelAmt skal gà foran fex med Kulturhus og høj kvalitet I 4 Minimum indsats, nyt byggeri, nilr der er reserveareal til fremtiden \ plads, havnen som, I fredetjaget, \ Virksomher skiftevis \ investeringer (her 40 mill indenfor de seneste lir) \ kræver klar udmelding Virksomheder geme ændring: Boliger, erlwerv, cafeér Dcke kold \ arkitektur hell ere organiseret rod \ li;\ Causerier og scenarier over det fremtidige mellem melulesker på havnen, malende \ \ billeder og forslag H C Andersen Infor:~ationscentral om Boulevard \ havnen ved \ gmder I eater_dansperfo1111ance tll Havnen, \ lands, vands og i luften International I

12 VIRKSOMHEDER OG DEN ['lye UA Vi'< V:gtigt af hc!hedsp!anen er på plds for at; skabe tryghcd fx virksomhcd IO~ 10 o/1:sq Q ops IS ri ~'f'/"' elf/ll> ll}ed / p,_ ",et'e éil(hlj J ' :ã kcli,dskab tii ;>Jancme for cmddeme (service, bolig, virksomhedcl') Set, kendskab hi tidsrarmnerne ~i!trække/fasùlolde ernvervsînves!orer Vigtig~ at skabe en "Magnet" på havnen for at tiltrække San:tidig med helhedsplan skallænkes på samhæng til byen Udbygning af sri og vejnet Desuden sporvogn fra centru:n til hav!1cn Odc:":se skal fasùloides som "Havl1eby", Gives plads til at eriwervshavnen udbygges Som crhvervshavn _ LindøTeJminalen Signalværdien OK bør gå foran og byggemodne havneområder før der er investo:cr på oanco Vigtigt mcd infrastrukturen " forbindelse over kanalen (bra der kan åbnes) HaVllcn skal bibeholdc sin indscjlingsmulighed Der skal indpasses uddannelscssleder + konununale bygninge: på havnen Del' skal skabes el miks på arealellle med virksomheder konlorer, boligel' Ocr skal skabts et mîks af sarnme i de enkelte bygningel' Bibeholdc karakteritiske bygninger (siloer, FAF) Gerne udviklil1g på havjlen, men i respekr for virksomhcdernes Jcjcko~[raktcr produk!ionsvilkår og '130L ICIER ÞA Vi sk1 ille værc bange for at bygge hojt /fa l?nef\{ Vigtigt for investoier, at kommunen ol!så investerer i et attraklivt miljø THm grønt, pjadser UdnyC vandet! Havnenmdfart, rest3martskibe Iii erhvervsgæsler i Luxusklasscn Husbåde er god idé Kan Sten & Strøm projektet væn: koa'(ur:ent til Hayn? KUQ'1e det være på havnen i s~edct som dyl:a:no?! Del' er bmg for dyilí'r:loe: på havnen

13 , KTIL Il', TUR P Å IIA VNEN Et Multikultu:hlS på havncn er en afgerede kraft i udvikenger af helc havn~:1 FYRTÅRJ"ffiT Centralt placeret og sam Jøftestang :or helheåen Respekt for det del' ~ i havne:1 Oct er ikke et sancringsområde; rren bevaingsolrråde SA faslhold og forstærk de eksisterende maritime CÎcme!1ter En in:er:ational idékollkllrrence baseret på en helhcdsplan for det samlede havneområde,udskrivcs snarcst Det arkiteklonisk stors!!ede kan ikkc ski!les f:a placeringen! Med respekt for Kult\lrv~rdier i 200 års havnchisloric og krafter i mîljøerne på havnen og nærområdeme (bla Skibhtìskv~eret) forbinèelse til bymid!en skal belyscs i idéko!lkurrencen Det tager lid fer Multihusct er færdigt, så del' skal igangsættes ct kulturelt miljø i 0& ved havnen nu og del vii så trække erhvervslivct med Vi snakker ikke om en oy havn, men lidvikling at'det eksistcl'ende havnerniljø Smid ikke det gode væk I Det kan få børnefamilie,r m~~~n a't støttet Ishus es en bro over I(an Start med a~ lave et :la:~,u;n ~lierede nu Dterd~9ø~i~: mulig'ned for at skibe til bare at ga en t~r gen Det skal dog 5 a \ for1æng~\se af g~rr~f~~\gaf havnen et \ udgangspunkt En overordn m komme tll den In rordnet strateg 50 Der bør være et en ove målsætning 1 er \wtlkc bvrnttl_ ~ vcp'ordncdc strukturp an ~ at et dement 1 den a Oct vii vcere V'gag Skìbhuskvart~te~ der bør bevarcs etc byn"'ldten2ß_ Forbmdc\se Sk'chlJskvarteret er vigtlgere hængel) n~d, 1 d by\uldten s?;,,:unen Ù1(eogen lue enàsamme1 (JJ\1) N!Jr miln skji j gallg bozo man sc p3 Icjckootrakternc og så rage ct afgrænser omr:\de ad g1jlgcn s!llcdes dct knn færdiggßrcs og blive ClI tryk cuhed mcd sin egen idcntitct Helhedspfan nødvendig for nye investarcr og fortsaue investcringer i eks vi rksamheder Havrckarakteren i amrádct ønskes fastnoldt Støj ag røg cr ikke afgørende Der er tale om en dispanering af centrale byarealer og ikke en ny havn Ocr skal være iillid til udviklingtempoct forventningen er 5 ~r til udbygning af det nu JokalplanJagte område og 2530 år far hele rammeplancmrådet Der skal være valumen i nybyggeriet Omdannelscn forüdsætlcr cn strategi, som kcm generere nyt og generere ydcrligerc omdannc!se Et fokus er vigtigt

14 Der skal være boliger på haynen og de sk<11 indgå i et funktionsblandet ornråde; erhverv, byferie, kultur, hotel, frj!id, søbad mm Der skal fortsat \'ære og blandingen frygtes ikke ha\'neaktiyitctcr (dog má tungt erhverv forvciltes at (orsvinde over tid) Ingen hayn uden skibe af aile slags Iystbåde, husbåde, krydstogter Veri e:ab!ering af Kanaîfarbîndelse skaj òet sikres, at skibe kan kof1me under en eve bm Vand, skov, byrnîdte tæt på, kulturdynamo, kullurhi!:itorisk kyalitet, spor af oprindelig funktion og af "havn(\sjæj('n" er faktorer, der vii gare dct attraktivt at bo på havncn Havnen skal rumme aile typer boliger Dyre og billige boliger (kan det fx styres ved fastsat Dfo(orceling?), husbåde og penlhousclejlighecer_ dog ikke parcelh:jse, men gerne højl byggeri Fokus på god kvalitet generelt Gruppen diskuterede, om det or rentabell at bygge og am cen høje <valitet kan holdes, hvis boligerne skal være billigel Og der overhovedet er befalknirgsgruîdlag om for at lave rer mange dyre bolîger? Forslag: Start med at genanvende de havncbygninger, der cf1erhànden boliger, bliver til uá (ra overs tll en kort1ægning af mdighcderrh~ Forsl?g: ll:k op far mujighederr;e a!je sreder for at komfl1e j gang _ Nye îndflyttc:c skal kunne levq rned forholdene sam de er uanset konflik:er Forbindelse mellem byen 08 ha\'tlen er ';,igtig (or sammennængen by 08 omrádet ag havn skallænkes ind i mellem helhedsplanen Men de! bet:agtes ikkc som realisiîsk har at vi byvolumen og vækst nak tîl at mcllcmområdet kan fyldes ud Forbîndelse med byfunk:îoncr kan elabléres (x via lerchesgade A(sfandcn meuem by ag havn skal ka~ere, både i tid (fx gøres ved en kørende forbindelse; gratis sparvogn, rullende fartarv, r:"lanorall hurtigt og direkte) ved, at der er offcntjige, attraktive aktiviteter pà vejen Skibhuskyarteret skaludvikle sig naturligt ned mod hilvncn G:uppen men:e, at den udvikling vii komme helt üf sîg selv og der at skal skabes mulighed for dpt (ra 5tarten Code forbindejser rij!frd kvar!eret vil fä Skibhuskvarere[ ril at bidrage tif fivet j omràdet Ved udnyttelscn af havnen skal der være fokus pa kontilkten til vandfladerne og bevaring af oprindejigt havnemiljø og hdvnekajer Oer skal være af(ent/ig adgang langs II aile havnekajer! Vedligehaldclsen af kajerne skal sikres, når havneaktîvitc:erne forsvinder fx ved en slags grundcjerforenîng eller ved at indregne del i grundpr;sen Men der skaj ikke laves for mcget kunsrig kana/by, det kan ende i en "'tîva[iserîng'" Jf havnerniljeet cg de:s opr:ndrlige kvalîletcr Sorn serhgt for Odense ham pegede gruppen pd/ at den ønskede funktionsblanding skallykkes, havnens oprindelige "sjæl" skal overlcve, 5<1 mange som rnuligt af hayncns yærdifulde bygnirger skal bevarcs og genanvendes (ogs! gero(~ siloerne), de fjotte grønne træk ræt på ska/ bevares og (orstærkes og opfevefscn Ilngs kanalen kan styrkes

15 _ s"ar _ Ira børnene lhvad kan DU bedst tide på havnen J eg kan bedst lide : Ski be, fordi, de er store og flotte,xxxxxxxx og hyggelige, xxx,fordi der er nog!e der altid er og så kommer der nyc,det er flat når der kommer slore skibe ind i hamen,fordi det er godt hvis man [alder i vandel,fordi det kan jeg bare,fordi jeg vii være sømand At k;gge på ski be, fordi man lærer noget af at være i naturen Frisk luft, fordi den lugter godtxxx for det er dejligt med frisk luft At gå lange ture, fordi det or dejligt Vandet, fordi det cr flot,xxxxxxxx fordi jeg e1skcr vand og skibe og fordi der er sælcr) Vandpytter, fordi det erskægt at sende myrer ud på dem _ Udsigten, fordi jeg bor her Den skvulpende Iyd afbølger, fordi at det lyder dejlig og stille!<vr>785:ls GRU!<: ~1?~ ~/"~' ' " ~ ' ld'cf~ ~fj_ij,' p"~ '1' Ó'k'U'N'S'TÄ RT E R',"' Een gár\g for alll!, ~~,, l De! du formljlerer kfaft, modbcvíscs i en!ilrt 'I"", Oet du maler i del d'j~klc, \I~ $Offi visdom lænue' {unkle

16 Knud Laurits Eibye var den sidste smed i den kendte smedeslægt: Eibye Knud Laurits Eibyes og mine fælles aner går helt tilbage til 1600 tallet i Hjallese by, hvor smeden Rasmus Johansen boede Del var begyndelsen Iii smedeslægten Siden overtog Rasmus Johansens søn Hans Rasmussen smedeværksledel I Hjallese, som lå der omkring, hvor Hjallese Kirke slår i dag Hans Rasmussens søn, der hed Niels Hansen, var den Iredje generalion smed i Hjallese, men fiyllede senere lillandsbyen Ejby ved Odense Niels Hansens søn Rasmus Nielsen Eibye overtog sid en smedeværksledel i Ejby, men køble I 1787 ejendommen, Veslergade 29 i Odense Rasmus Nielsen Eibye's søn Knud Eibye, overtog værkstedet i Veslergade Siden overtog hans søn Bertel Johan Eibye værkstedet, som nu lå i Klaregade 13 ( Ejendommen Vestergade 29 blev desværre nedrevel i 1909) Etter Bertel Johan Eibye's død overtog brodersønnen Knud Launls Eibye smedeværkstedel Knud Laurits Eibye blev den sidste smed i Eibye slæglen, som jeg her vii fortælleom Knud Laurits Eibye, der blev født 7 apnl1 883 i SkI Knuds sogn i Odense, var søn af Carl Eibye og Marie Kirstine Andrea Dorthe Nielsen Faderen var købmand og ejede Kongensgade 36, hvor han havde sin bulik Da Knud var blevel konfirmeret og udskrevet af skolen, kom han i smedelære Den 1 maj 1887 var første dag i hans læretid hos onklen Bertel Johan Eibye Arbejdstiden var fra kl 0600 tll 1830 på hverdage Søndag fra kl 0700 Iii 1200 Desuden gik Knud Iii undervisning på Teknisk skole i vinterhalvårel etter dagens arbejde, fra kl 1930 Iii 2130 ~æreliden som smed var dengang 5 ar Læretiden afsluttedes med et svendestykke, hvor han lavede en håndsmedet portlås Etter lærellden ønskede Knud al lære jern og melaldrejning, og kom III fabrikanl Thomas B Thrige i el år som forbundtere, men forsatte som svend Iii apri11904 Mellem gik Knud på valsen I Tyskland og Svejts, hvorunder han tog en kunstsmedeuddannelse i Tyskland Etter uddannelsen Iii kunslsmed, fik Knud arbejde hos en Hofkunstsmed I München Hans forældre syntes imidlertid, det var på lide al rejse hjem til Odense, men bare et pro dage etter hjemkomsten tog Knud til København og fik arbejde der I årel 1908 blev Knud myndlg og flyttede iii Odense med sin kæreste, senere huslru Den 28 oklober 1908 /øsle Knud Borgerskab som smed i Odense, hvorpå han gik i gang med at fremslille forskellige ling, som udslilledes på landsudstillingen i Arhus 1909 Knud lavede mange forskellige \lng, bla et ba/kongelænder Iii den daværende konges Håndbibìiolek på Christiansborg, en Lysekrone Iii en kirke I Kolding samt smedejernsgitre til kirker, bla tii Vor Frue Kirke i Skive sam I Øslbirk Kirke ved Horsens 4

17 Fra var Knud laurits Eibye I bestyrelsen i Odense Smedelaug, de sldste 8 år som Oldermand, samt medlem af bestyrelsen for Centra/forenlngen for Smedemestre i Østifterne, de to sidste år som formand Knud havde også andre tillidspo ster, bla var han medjem at beslyrelsen j Håndværkerrådet, Håndværker og Industriforeningen I Odense, Sammenslutningen af Arbejdergiverforeninger i Østifterne, samt tormand for Ane Margrelhe Petersens SUftelse i Odense, der ejer del tine hus Smedestræde trak Knud sig tilbage tra aile lillidsposterne, da han hellere ville bruge sin tid på sit smedearbejde I 1942 var Knud begyndt på sit skriverl Den første art/kel handlede om Kunstsmeden Johan Georg Oreggs arbejder i 1700 tallet (Artiklen stod i Dansk Smedetidende i 1942 ) Siden udkom en bog at Knud om Odense Smedelaug, da delle havde 500 års jubilæum i 1946 Ti år senere udkom igen en bog at han, denne gang om Smedeslægten Elbye: 250 års beståen igennem 7 Generationer Knud Laurits Eibye døde den 9 oklober 1958 i SkI Knuds sogn I Odense Han efterlod sig hustru og en daller Itølge vejviseren anno 1964 stod svigersønnen da som ejer at Klaregade 13 Omkring 1981 vardet nu en Norman Hansen, der slod som ejer at ejendommen i Klaregade ( Itølge Berlingske Fremmedordbog 1948, betyder forbundter: næsten udlært Jærling, der arbejder som svend = en der i kortere lid ønsker at lære et håndværk Tegn et medlem og vind enflaske rodvin Der udsættes 1 fl for bver 10 nye medlemmer, der tegnes, så der er gode muligheder Udfyld den ledige giro blanket med det nye medlems navn og adresse i (indbetaler rubrikker ) Kontingentet skri yes på efter kontingent pr I januar 2003 Skriv Jeres eget navn i rubrikken: evt meddelelser så deltager 1 i Jodftrækningen om rødvin Spørgsmål vedr kontingenter, adresseændringer samt ind og udmeldelser bedes rettet til Byforeningens kasserer Søren Michael Nielsen, østre Stationsvej 42, 5000 Odense C tlf Girokonto nr: Kassow 2002 S/ægtning iii Knud Laurits Eibye

18 BYfORININGEN forodense POSTBESØRGET BlAD ARC Langelinic 15, 5230 Odense M Formand & "5V rtdaktl'lr Poul Karmdal Jensen Langdinìe 15, 5230 Odensc M Tlf: , Fax l ~æstformadd Jar\ Abrahamsen KJostc:ryej 16,5000 Odense C Tlf: Ka5stn~r Søren Michael Nielsen Østre Stalionsvej Odcnse C Tlf: 659\ Sekrdær Bine Landorph Uergendahls AJlé 14, 5250 Odensc SV Tlf: II 75 Carin Kollslcr Palnafokcsvcj 38, 5000 Odense C Tlf: Kaj Brinkmann Falco 53 C 5000 Odcnse C Tlf: Kristian Isager Kronprinscnsgadc 32, 5000 Odcnse C Tlf: 66 \ \ SuppJeanter: [nge Steem8nt\ Oamsbo,,'ccngcl 1,5230 Odcnse M 11f: John llansen Tyneba:rvej 24, 5260 Odemc S 11f: Villy Knudsen Thorkildsgade 47, 5000 Odense C Tlf: redaj:1ionssekr Alice Sache Kære medlemmer Godt ny/år og tak for det forgallgne! Nytårsønskerne er flere! Ha\lneplanerne liar en mærke/ig titbøje/iglled tit at synke hen i glemselen Det kan ikke være rigtigt, at byen afholder ell større ha\lllekonferellce uden at drage konsekvenser heraf Udtrykket " at der går Odense i det" må ikke få 10\1 at bllndfældes Kære byråd! Kom dog i gallg med beslutnillgerne, sel\l om der ikke pt er penge i kassen, kan man lietop godt lave en langsigtet plan med visioller for det store lia\lneområde for balleterrænet for et mlilti hus OS\l Såfår andre måske Ilst at starte på deres projekter i tillid III dell offelltlige planlæglling Det er også på tide, at byen gor alvor af at indrette dell gamle bibliotekssal på klosterbakkell, så dell kan bruges bla titforenillgsarbejde,foredrags og modelokale med mulighed for et lille tltekokkell og et rek\lisitrulii m kopimaskille mm Og for Byforenillgen øllskes flere medlemmer til at støtte i arbejáetfor at skabe etl by i \lækst og ell by, der kan \lære fremmest i riget Ell by, \Ii kan være stolte af at bo i!!! Godt nytår og \lenug It ilsen Poul Karmclal

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Kan vi tænke større - sammen?

Kan vi tænke større - sammen? Kan vi tænke større - sammen? Creo Arkitekter A/S Hans Toksvig Larsen Adm. Direktør, Arkitekt MAA 23. september 2014 Creo Arkitekter A/S Medlem af Danske Ark www.creoarkitekter.dk Afhængighed Hvem trækker

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Velkommen til februarmødet. Tirsdag, den 21. februar kl. 18:00 Kom og hør Lisbeth Gade Mikkelsens historie Vi mødes på Hotel Comwell i Kolding Program

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Svensk Dansk Børneortopædisk Fællesmøde i København. 24. til 26. september 2014

Svensk Dansk Børneortopædisk Fællesmøde i København. 24. til 26. september 2014 Svensk Dansk Børneortopædisk Fællesmøde i København 24. til 26. september 2014 Kulturhuset Islands Brygge Islands Brygge 18 Efter nogle års venten lykkes det nu at indbyde til et fællesmøde mellem svenske

Læs mere

Netværkstur til Odense

Netværkstur til Odense Netværkstur til Odense Byens Netværk 24.04.14 Tekst og foto: Katja Pryds Beck Fra dansk stor by til dansk storby sådan præsenterer Odense sin ambitiøse og omfattende byudviklingsvision frem mod 2020. Byens

Læs mere

Idræt og kulturtilbuddets Sommerprogram 2015

Idræt og kulturtilbuddets Sommerprogram 2015 Idræt og kulturtilbuddets Sommerprogram 2015 Velkommen til årets sommerprogram hos Idræt og kultur. Programmet er blevet til ved et fællesmøde i idræt og kulturtilbuddet, hvor der kom mange idéer på banen.

Læs mere

Studietur til Amsterdam for Byggesocietetet d. 23-26. september 2012

Studietur til Amsterdam for Byggesocietetet d. 23-26. september 2012 Studietur til Amsterdam for Byggesocietetet d. 23-26. september 2012 Amsterdam er med sin gamle by med de mange kanaler en fantastisk attraktion i sig selv. I de senere år er der igangsat en stor udbygning

Læs mere

Emne: Interesser (hobbyer)

Emne: Interesser (hobbyer) Afsnit 1 Smukt og grimt Emne: Interesser (hobbyer) Skriv om en interesse (en hobby), du har. Det kan være en sport, du dyrker, noget du samler på, noget du kan lide at lave, fx: sy, male, spille guitar,

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen Velkommen til Strandkanten - med tæerne i havet og byen i ryggen Da Strandkanten endnu ikke er færdigbygget, er brochurens billeder af bygningen og interiør ikke rigtige fotos, men såkaldte arkitekt 3D

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Nyhedsbrev august - 2009. Hej alle gode MJ ere! Økonomi

Nyhedsbrev august - 2009. Hej alle gode MJ ere! Økonomi Nyhedsbrev august - 2009 Hej alle gode MJ ere! Økonomi Generelt kører vi pænt efter budgettet - og vi er dybt taknemlige for Jespers (Spar købmandens) sponsorat. Årets sponsorat falder i år i to omgange:

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub StilladsInformation nr. 75 - maj 2005 Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub Navn: Jesper Christiansen Bopæl: Svebølle Alder: 32 Start i branchen: 1993/1994 Nuværende firma:

Læs mere

3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade

3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade Bilag 5. Samling af VUC Århus BS 21 29.3.2011 Indhold Indledning 1. Samling på Ingerslevs Boulevard 2. Samling på Ceres-grunden 3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Byloppemarked i Troense

Byloppemarked i Troense Byloppemarked i Troense Lørdag og søndag 4.og 5.juni Kl. 10.00-16.00 Den hyggelige nye tradtion med at holde loppemarked i hele Troense by den første weekend i juni er i år den 4. og 5. juni. Sidste år

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Arbejder for Odense. STEEN MØLLER ny borgmester ARBEJDER FOR ODENSE

Arbejder for Odense. STEEN MØLLER ny borgmester ARBEJDER FOR ODENSE Arbejder for Odense STEEN MØLLER ny borgmester ARBEJDER FOR ODENSE Den absolut største udfordring for Odense lige nu er, at vi mang ler arbejds pladser. Det er vigtigt at de kommende års byggerier giver

Læs mere

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Byens Netværk 01.11.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Den 1. november tager Byens Netværk, i samarbejde med InnoByg og AlmenNet, på

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

Demokratiløb. Materialer: A4 papir til at afgive stemmer, skrive forslag til borgmesteren. Kuverter. Blyanter og farver. Kort til antal indbyggere

Demokratiløb. Materialer: A4 papir til at afgive stemmer, skrive forslag til borgmesteren. Kuverter. Blyanter og farver. Kort til antal indbyggere Demokratiløb Materialer: A4 papir til at afgive stemmer, skrive forslag til borgmesteren Kuverter Blyanter og farver Kort til antal indbyggere Hale til halefanger Kort hvor der skal indtegnes kommune grænser

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI Resen ligger nord for Skive i umiddelbar forlængelse af Skive by. Området skiller sig således ud fra de andre caseområder ved ikke at være en landsby men en bydel på

Læs mere

og nyt liv i Varde midtby

og nyt liv i Varde midtby Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby side 2 Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby Området I Vardes absolutte centrum omkranset af Torvegade, Kræmmergade, Fiskergade og ligger der et upåagtet område

Læs mere

SVENDBORGSUND MARINA. - et projekt med unik beliggenhed

SVENDBORGSUND MARINA. - et projekt med unik beliggenhed UDSYN A/S - Frederiksø 2, bygning 3, 1. sal - 5700 Svendborg - 8888 6977 - mail@udsyn.com - www.udsyn.com PROJEKTSALG Type : boliger Byggerets m² : 3.760 m² Projekterede byggeri m² : 3.192 m² Pris pr.

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 8: side 9: side 9: side 10: side 11: side 12: Skolelederen har ordet Kalenderen SMS-service på Intraen Huskeliste Forældremøderne Idrætsdagene på

Læs mere

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Bestyrelsen ønsker DIN feedback til klubben. I år vil der ikke være et traditionelt møde. Du kan give din feedback på e-mail: formand@stjernen-tennis.dk, som en kommentar

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Svendborg set udefra Råstof fra tilflytterseminar 6. september 2008

Svendborg set udefra Råstof fra tilflytterseminar 6. september 2008 Svendborg set udefra Råstof fra tilflytterseminar 6. september 2008 Indspil fra workshop 1. runde Styrker Bymæssige kvaliteter Skønne omgivelser, gratis oplevelser (kultur) Svendborg Sund Havet Mod Motorvejen

Læs mere

Hekla Husene. 129 lejeboliger på Islands Brygge

Hekla Husene. 129 lejeboliger på Islands Brygge Hekla Husene 129 lejeboliger på Islands Brygge Hekla Husene 01 02 VELKOMMEN TIL EN NY AGA I HAVNETAD cenen er sat til Islands Brygge, nærmere betegnet Havnestad yd. Her opfører Lærernes Pension Hekla Husene

Læs mere

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHD MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHDNORDSJÆLLAND SIDE 3 5 Nyt fra bestyrelsen 7 Fisketur med SKJOLD på Øresund 11 Café for voksne med ADHD 13 Besøg foreningens hjemmeside

Læs mere

Danske politimesterskaber i. Bordtennis. den 14. og 15. april 2015. Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund

Danske politimesterskaber i. Bordtennis. den 14. og 15. april 2015. Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund Danske politimesterskaber i Bordtennis den 14. og 15. april 2015 Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund Kære udøver I en tid, hvor Dansk Politi er presset på ressourcer og set i lyset af den frygtelige

Læs mere

Regnskab - Teknik-, Miljø- og Klimaudvalgets studietur til Rotterdam, Holland den 2. - 4. april 2014

Regnskab - Teknik-, Miljø- og Klimaudvalgets studietur til Rotterdam, Holland den 2. - 4. april 2014 Skannet: 09-10-2014 10:17 Seperatorkode: OU481PE299 Center for Erhverv, Politik og Organisation Politisk Service Team Dagsorden Kfc 09-10-2013 iiilsb!iemm 14/1539, 14/21722 Regnskab - Teknik-, Miljø- og

Læs mere

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014.

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Kære medlem Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Hvad nåede vi i kajakklubben i 2013 Når vi ser

Læs mere

Et aktivt liv på sin egen måde

Et aktivt liv på sin egen måde Artikel i Muskelkraft nr. 4, 2005 Et aktivt liv på sin egen måde Om et halvt år flytter 29-årige Marc Jørgensen hjemmefra og ind i sit eget hus en opfyldelse af et af hans mål i livet Af Jane W. Schelde

Læs mere

Skal vi prøve at lave et kæmpe turist område?

Skal vi prøve at lave et kæmpe turist område? Skal vi prøve at lave et kæmpe turist område? Den Nye børnevenlige Vestkyst Med centrum i Bade Byerne Skælskør og Korsør Strand. Lidt ideer og nytænkning til Korsør og hele Slagelse kommune. Kamp nr. 1

Læs mere

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Hovedstadens eksklusive åndehul At bo på Østerbro har altid været forbundet med en vis prestige, og historisk set har det hovedsagligt

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn. Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling.

Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn. Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling. Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling. Nordatlantisk Hus på Odense Havn inviterer hermed interesserede restauratører til at byde

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag Årre En Blomstrende Landsby Bilag 1 Kære Foreninger Så nærmer d. 7. oktober sig, hvor I har givet tilsagn om at stille op til præsentation af netop jeres forening. Vi er rigtig glade for jeres opbakning,

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding August 2010, nr. 6 Velkommen til augustmødet. Tirsdag, den 17. august kl. 18:00 til virksomhedsbesøg hos Nordisk Skoletavlefabrik, Kolding Kl. 18:00 får vi en rundvisning på virksomheden.

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold:

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold: Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Dansk Cabby Club www.danskcabby.dk Indhold: Cabby Club Danmark Cabby Clubbens formål Klub kontingent Kontakt Cabby Club Danmark En lille historie fra Vintertræf i Esbjerg

Læs mere

Nyt træhus på gammel grund. TEMA: Nybyggeri. Side 14-19. OK Gulve Gulve og Gardiner til erhverv og private

Nyt træhus på gammel grund. TEMA: Nybyggeri. Side 14-19. OK Gulve Gulve og Gardiner til erhverv og private Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis søndag 4. oktober 2015 TEMA: Nybyggeri Nyt træhus på gammel grund Side 14-19 NYT FRITIDSHUS Lilje-huset A/S C.F. Tietgens Boulevard 32 5220 Odense SØ tlf. 66 14 46

Læs mere

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Kære medlem Hvem er vi egentlig? Er det kun det grå guld, der tror på en nordisk identitet? Ser ungdommen et fællesskab? Hvad med vores nye

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

JUNI 2015. Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk

JUNI 2015. Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk JUNI 2015 Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk Bestyrelsen Kaj Andersen og Henny Boch har ønsket at udtræde af bestyrelsen. I stedet er indtrådt Niels Hansen og Carl Petersen.

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år.

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år. Beretning 2014-15 Vi har netop sluttet sæson nr. 21 og alle hold er afsluttet. Sjovt nok har vi en slags 50 års jubilæum, idet Hanne har været instruktør i 21 år, Hans i 19 år, og Birthe i 10 år. Det er

Læs mere

Red i Andst Af Viggo Kaspersen.

Red i Andst Af Viggo Kaspersen. Red i Andst Af Viggo Kaspersen. Efter Borgermøde 2 d. 15. dec. er der 115 Andst borgere, der har tilkendegivet et ja til projektet, tusind tak for jeres opbakning. Desværre udgør dette antal tilkendegivelser

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen.

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen. 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 19. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/31/138/596//441/439/326/308 Uddelingssalme: se ovenfor: 326 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26

Læs mere

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er inde i nu, så jeg er jo stadig lidt grøn i det politiske

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

Jens Chr. Petersen Holbæk, den 7. maj 2013

Jens Chr. Petersen Holbæk, den 7. maj 2013 Jens Chr. Petersen Holbæk, den 7. maj 2013 Eksempler på investorer og entreprenører Aareal Bank Alm. Brand A/S Rødovre Centrum By og Havn A/S Cargill Carlsberg Ceraco DADES/DATEA DEAS DSB Ejendomme A/S

Læs mere

FRIVILLIGKURSER. Vi vil med dette katalog informere jer om sekretariatets tilbud om kurser i den nærmeste fremtid.

FRIVILLIGKURSER. Vi vil med dette katalog informere jer om sekretariatets tilbud om kurser i den nærmeste fremtid. København den 1. april 2011 Kære frivillige rundt i landet Vi vil med dette katalog informere jer om sekretariatets tilbud om kurser i den nærmeste fremtid. Siden sidste meddelelse om kursustilbud, er

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager - til leje... Kontordomicil 794 m 2 Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn Inspirerende kontorlejemål i flere etager Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Kontorlejemål

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

Spændende lyssætning side 18

Spændende lyssætning side 18 Nr. 16 December 2009 Spændende lyssætning side 18 Fuldautomatisk ESD-system øger sikkerheden i sommerlandet side 10 Få en optimal motorløsning side 28 Horsens vand side 14 I forbindelse med renoveringen

Læs mere

5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg

5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg 5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg Isbjerge, nordlys, bygdebesøg og hundeslæde Det er sammen med meget andet, hvad der kan opleves på turen.

Læs mere

HOLBÆK - DANMARK. 30. Europa Vandredage. 22.-25. maj

HOLBÆK - DANMARK. 30. Europa Vandredage. 22.-25. maj HOLBÆK - DANMARK 30. Europa Vandredage 2015 22.-25. maj Velkommen til Holbæk Kære vandreentusiaster Her i Holbæk Kommune er vi stolte af at skulle huse den 30. udgave af Europa Vandredage i Pinsen 2015.

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage - til leje... Kontordomicil 799 m 2 Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn Velegenet til fx. domicil på fuld etage Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Gennemrenoveret

Læs mere

Dansk Endokrinologisk Selskab DES Årsmøde 16.-17. januar 2015 Radisson Blu H.C.Andersen Hotel Odense

Dansk Endokrinologisk Selskab DES Årsmøde 16.-17. januar 2015 Radisson Blu H.C.Andersen Hotel Odense Dansk Endokrinologisk Selskab DES Årsmøde 16.-17. januar 2015 Radisson Blu H.C.Andersen Hotel Odense Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Radisson Blu H.C. Andersen Hotel i Odense er et af de største og mest

Læs mere

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Projektområdet Collstrop-grunden 3 ha Stationsområdet 6 ha Søndre Havn 15 ha 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig

Læs mere

Nyhedsbrev. Husk at sætte kryds i kalenderen til Konsumfisk netværksdag torsdag den 1. november 2012. Oktober 2012. Kære læsere

Nyhedsbrev. Husk at sætte kryds i kalenderen til Konsumfisk netværksdag torsdag den 1. november 2012. Oktober 2012. Kære læsere Nyhedsbrev Oktober 2012 Kære læsere Generationsskifte-selskaberne i både Hvide Sande og Thyborøn-Thorsminde vil gerne gøre opmærksom på, at de hjælper unge, der gerne vil købe sig ind i fiskeriet. Idéen

Læs mere

TJØRNEGÅRDSSKOLEN Gentofte Kommune

TJØRNEGÅRDSSKOLEN Gentofte Kommune Nyhedsbrev juni 2012 Sommerferien nærmer sig med hastige skridt, og næste års planlægning er på plads. Vores 9. klasser har allerede holdt sidste skoledag med fest og farver. Alt foregik i god ro og orden,

Læs mere

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage Løgumkloster Refugium Busrejse til Harzen 10. 17. juni 2011 med forberedende dage på

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere