ODENSE FOR. B)rFORENINGEN. Kommende moder og besøg. d. 27. januar NB GIROBLANKET TIL KONTINGENT ER INDHÆFTET. Nr. 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ODENSE FOR. B)rFORENINGEN. Kommende moder og besøg. d. 27. januar 2003. NB GIROBLANKET TIL KONTINGENT ER INDHÆFTET. Nr. 1"

Transkript

1 B)rFORENINGEN FOR ODENSE Nr 1 d 27 januar 2003 Toldboom vcd det 11ml H&VMbusin dtn Omby,plDl(fn J847 Kommende moder og besøg mandag d 10 februar Den gamic Odense Banegaard tirsdag d 25 februar Jan Utzon om sine bygninger lørdag d 8 marts Fyn's Militærhistoriske Samling onsdag d 12 marts Besøg på Grand Hotel torsdag d 27 marts Godsbanearealet i Odense onsdag d 2 april De eventyrlige Bænke afsløres tirsdag d,8 april GENERALFORSAMUNG NB GIROBLANKET TIL KONTINGENT ER INDHÆFTET I

2 I I rnandal! d 10 februar kl 1900 Odense Banegaard PrieewaterhouseCoopers, Revisionsfirrnaet der bar til huse i den tidligere badegård, østre Stationsvej 33 har inviteret ßyforeningen indenfor, så rnedlemmerne kan se, hvordad CD værdig stationsbygning anvendes i dag Tillige vii statsbanearkitekt Niels A Dam fortælle 010 fine danske stationsbygnidger, ikke mindst bygningerne her i Odense NB Der er begrænset dc1tager antal tilmclding til Paul Kanndal tlf

3 onsda!! d 12 marts k11500 (bemærk tidspunkt) Grand Hotel Byens fine, gamle hotel, et af provinsens førende, Opfllrt i 1897 efter tegning af arkitekt Niels Jacobsen og i øvrigt også under hans ledelse Siden modemiseret og udvidet adskilligc gange Den nytiltrådte direktør Michael Thomsen har lovet at vise os rundt, inden der over en kop kaffe / the fortælles om hotellet First Grand Vi mødes ved hovedindgangen tilmelding til Poul Karmdal tlf

4 torsda!! d 27 marts kl 1930 Godsbanearealet i Odense Som rangerterræn bar det store godsbancarcal udspillct sin hidtidige funktion og er modent til omdannelse til byformål Dct norske planlægningsfirma Steen & Strom har nu meldt sig på banen med et udviklingsprojekt, der bla indeholder et butikscenter med m' detailhandel ßyplankontoret vii fortælle om kommunens aktuellc planer for det pågældende område og repræsentanter for projektud viklingssclskabet vii præsentere deres planer Modet slutter wed en debatrunde, hvori deltager repræsentanter fra byens detailhandel Model alltoldes i samarbejde med Fynske Planlæggere modested Odense Slot, indgang C tilmelding til Poul Karmdal t1f

5 Odense som uddannelsesby Visioner contra virkelighed Mange har i tidens løb beklagct, at Odense Universitet biev placeret langt fra bymidten og sikkert er det, at netop denne placering har medvirkettil at Odense aid rig har fået det intense studenterliv og det gode 'Y, som kendetegner feks Arhus I den gældende kommuneplan, Kommuneplan Odense , er der sal focus på Odense som uddannelsesby Man har erkendt, at byen har et imageproblem og der skal i de kommende år gøres en ekstra indsats for at udvikle Odense til en bedre uddannelsesby Kommuneplanen rummer mange og gode bud på hvordan dette arbejde skal gribes an I planen står b1a "ßymidten er rimelig let tilgængelig fra aile dele af kommunen for de bløde trafikanter r bymidten ligger endvidcre knudepunkteme for den regionale kollektive tralik Derfor er det hensigtsmæssigt at nye uddannelsesinstitutioner placeres her Nye uddannelsesinstitutioner vii give mere IiI' i bymidten, ligesom en placering i bymidtcn kan være gavnlig for selve studiemiljøet" leg troede det var løgn, at en borgmester, som kalder sin by for Danmarks studieby nr I, en amtsborgmester, som mener at uddannelse og erhl'ervsiii' skal knyttes tættere sam men og en avis, som i årevis har talt for at styrke bymidten med tlere uddannelser har fundet sammen om at!lytte 2000 sundheds studerende, primært fra hospitalets område i Odense C, til Blangstedgårdsvej, et industriområde i Odense 50 Delle er stik imod intentioneme i kommuneplanen og et ualmindeligt dårligt signal at sende omverdenen r Odense tlytter vi kontorarbejdspladser ind til bymidten og sender de studerende ud i et industrikvarter! BL~~GSTEDGÅRDSVEJ 1') \'! t,0;,\\ '" Odense byder de nye studerende velkommen

6 " Denne sag vidner om en ualmindelig kortsigtet Kasemen, hospitajets tankegang nabo mod nord, Var en oplagt placeringer nelseme Er det et pludselig for sundhedsuddan_ opstàet behov at samle en helt anden kabale sundhedsuddannelseme? der sku lie går op? Er det Hvis ikke det er et pludseligt opstået akut behov, er der mange oplagte steder i og nær bymidten som índen for en kort årrække uddannelsesinstitution kan konverteres til Feks de en stor gamle sporvognsremiser boldoaner, Godsbanearealet, Gasværksgrunden, offentlige Thrige Titan Slagtehuse på GrønJøkkevej grunden eller Dc syd for hospitalet, OB s DE OFFENTLlGF: SLA(;TEHUSE,~;;;í f'~ ~i/ " :;z: ~~ ~ Fyns Amt og Odense Kommune har en fælles vision om at Odense skal være det store lokomotiv, som skal trække Fyn i gang igen efter en lang dvaleperiode Omdannelsen afodense Havn eren væsemlig katalysator for denne proccs For at det skal Iykkes skal havnen lyldes moo andet end kontorhuse Boliger, caféer, butikker, kultur og uddannelsesinstitutioner er nødvendige, for at det skal blive en levende bydel En stor magnet som feks et multikulturhus sruderende ville bestemt ville være Iykken, også men 2000 sætte skub i udviklingen trække flere hundrede Uddannelsesinstirutionen ungdomsboliger til havneområdet ville åbne eaféer Erhvervsdrivende og bulikker og der ville ville blive turde etableret spillesteder og badmintonbaner i nedlagte erhvervsbygninger Det Jiv der ville komme i området ville give andre borgere Iyst til at bosætte sig og virksomheder Iyst IiI at etablere sig på havnen Den positive spiral ville vrere i gang

7 B1iv llvordan vii der se ud på Blangstedgårdsvej om 15 år vel Stort sel som i dag De sluderende forlader områdel når skoledagen er omme og forlader byen når sllldiel er afslullel Del er blevet nævnt at Fyens Stittslidendes bygninger ligger læl på Univcrsiletel Man kan mod lige så slor rei påslå, al Odense Universitetshospila\ ligger tæt på Odense Havn Afslanden er den samme! Hvad blev der af de gode visioner? uddannelsesinslitution i Fyens Den nye Stiftslidendes bygninger er desværre endnu en kortsigtel og halv løsning som vi har sel all for mange af i Odense Lad os håbe at del nye år vii give yore poiilikere mod Ii! at tro på deres egne drømme om den gode by Godt nytår Slot Byforeningens indsats medlem Vær med og tag del i debatten! klip her Undertegnede vii geme være medlem af Byforeningen for Odense navn: gade: post by: df: nr: Kontingent pr I januar 2003 som cnkeltmedlem sæt kryjs 130" kr sæt som par kryds kr 180" som pensiorust sæl kryds kr 105" som pcnsiorustpar sæt kryjs kr 155, Underskrifì : Jato: Indmeidt af:

8 Havnefofllm FO!Tllidd<"gcrs foredragsholdere nævnte bla CCNicJsc!l: Tunge virksomheder pa højt niveau Transfonn crkitektemc: Bycenter, Grønt hjene, Max kant, Max forskellighcd, Min indsô:s (cae) Pas på ale êor ~rore visioner Stare der hvor del cr gratis Fekx b~r ccntainerene på natllrsièen (bassin 3) fjen1cs, ryd op (Ll) Vi bør pleje det maritime, ml1sccr, udstíl1inger asv Ikkc i konkurencc med city (IIF) Vi hør tage fat i Skibhuskvartcrct, det er nemt og oplagt Gør ThBTh,rigesgade til en oplevelse Startcnde ved Wihl Wemers Plads, Havneporta! og sluttende j et MuItihus Fiud ud aflw?d kvalitclemc i onuãdet er og IlVad man sa i givet fld vii ofre Dyrk v?riationcn mcljelll skov og bcbyggelse

9 ikke S! lla ",n e f arum Virksomheder De grimme erhvervsbygningcr skal fjemes 2002 Input fra åbent Havneforum 15november2002 Please, bevar så mange af de gamie bygninger som muligt, det er langt mere spændende end nyt gias og beton Bevar så mange af de gamie bygninger som mullgt Udnyt bygninger, det er meget mere spændende FAF bygningerne fex har masser af potentiaie i slg Tag kølevand fra Fynsværket og led tli det inderste bassin, så er del Isfrit om vinteren Omdan havnen til et udvlkllngsselskab med prof bestyrelse og ledelse Boliger Kommunen skal opprloritere boliger på havnen forud for udbygnlng af andre områder Sløjf aile de dyre ballger og giv plads tli os almindelige borgere Sørg også for lejeboliger tli rimelig prls Boligforenlnger skal også leje ud tii almindelige folk Almindelige folk skal også have råd tit at bo på havnen Lav også små udstykninger så almindelige mennesker får mulighed for at bo på havnen kun store udstyknlnger! (Nyhavn i København, Skt Knuds Gade i Odense) Flotte bollgbygninger vii øge aktiviteten ved havnen Ikke kun boliger og kontorer, også rekreativt område God idé med mange små øer God idé med kanalby Der margler grønt lav ophøjet græs (parterre?), som på Islands _ ' ",_ 9 "JL L

10 Kuiturhus skalllgge ved koncerthus, Ikke acceptabeit at føre al trafikken gennem byen Odins tårn ved havn God idé med Frederlk den IX's Færgemuseum En turlstsplsebåd, der sejler mens man splser Teaterby med mange små alternative teatre Det hac man ikke andre steder Veterantogskørsel til havnen slægtsforsknlngscenter, hvor danskere i udlandet kan mødes og finde slægtnlnge Noget så foik kan samles på havnen om og ikke være nødt tll at køre I I I til Kertemlnde og kystbyerne Kæmpe Isbane Delfinarium, som Nordeuropas største (renset vand og overdækket selvfølgellg) I Blandet lad det nu Ikke bllve halve løsnlnger (mange) BrugHavneareaiet tll noget, som Odense ikke har I forvejen og som Ikke flndes andre steder! Det er vigtigt at binde byen sammen med Havnen, monorall/bro for cykler Sørg for en smuk vej fra bymidtcn Flyt Odense centrum til Havnen prøv at tænke Jjdt stort Odense skal være nr I som erhvervsby/boliger Havnen skal bruges af mange mennesker i mange sammerhænge Uforståeligt at samle sundheds~ddannelse stedet for at styrke city på Blangstcdgårdsvej I Kultur, erhverv og boliger skal forenes i én fælies oplevelse

11 I Op/ægsho/dere kart refe/'at Odense Havn kan ikke kopiere andre byluivne Udnyt erhversbygningeme kreativt \ Forbindelse mellem by og havn vigtig Hvem skal vedligeholde havnen til sejlads (og luksuslinere f ex? Det kan blive kostbart Odense havn, dynamo for Odense og Fyn, mangler videnstunge virksomheder, grundlaget er der, kræver politisk og økonomisk opbakning, lokalisering hver det er attraktivt at boo Billige grunde ikke nok Det Sikkerhed for vigtigste er forrentningen investeringen, hvad sker der ved siden af? \ Derfor plan KOlnmunelAmt skal gà foran fex med Kulturhus og høj kvalitet I 4 Minimum indsats, nyt byggeri, nilr der er reserveareal til fremtiden \ plads, havnen som, I fredetjaget, \ Virksomher skiftevis \ investeringer (her 40 mill indenfor de seneste lir) \ kræver klar udmelding Virksomheder geme ændring: Boliger, erlwerv, cafeér Dcke kold \ arkitektur hell ere organiseret rod \ li;\ Causerier og scenarier over det fremtidige mellem melulesker på havnen, malende \ \ billeder og forslag H C Andersen Infor:~ationscentral om Boulevard \ havnen ved \ gmder I eater_dansperfo1111ance tll Havnen, \ lands, vands og i luften International I

12 VIRKSOMHEDER OG DEN ['lye UA Vi'< V:gtigt af hc!hedsp!anen er på plds for at; skabe tryghcd fx virksomhcd IO~ 10 o/1:sq Q ops IS ri ~'f'/"' elf/ll> ll}ed / p,_ ",et'e éil(hlj J ' :ã kcli,dskab tii ;>Jancme for cmddeme (service, bolig, virksomhedcl') Set, kendskab hi tidsrarmnerne ~i!trække/fasùlolde ernvervsînves!orer Vigtig~ at skabe en "Magnet" på havnen for at tiltrække San:tidig med helhedsplan skallænkes på samhæng til byen Udbygning af sri og vejnet Desuden sporvogn fra centru:n til hav!1cn Odc:":se skal fasùloides som "Havl1eby", Gives plads til at eriwervshavnen udbygges Som crhvervshavn _ LindøTeJminalen Signalværdien OK bør gå foran og byggemodne havneområder før der er investo:cr på oanco Vigtigt mcd infrastrukturen " forbindelse over kanalen (bra der kan åbnes) HaVllcn skal bibeholdc sin indscjlingsmulighed Der skal indpasses uddannelscssleder + konununale bygninge: på havnen Del' skal skabes el miks på arealellle med virksomheder konlorer, boligel' Ocr skal skabts et mîks af sarnme i de enkelte bygningel' Bibeholdc karakteritiske bygninger (siloer, FAF) Gerne udviklil1g på havjlen, men i respekr for virksomhcdernes Jcjcko~[raktcr produk!ionsvilkår og '130L ICIER ÞA Vi sk1 ille værc bange for at bygge hojt /fa l?nef\{ Vigtigt for investoier, at kommunen ol!så investerer i et attraklivt miljø THm grønt, pjadser UdnyC vandet! Havnenmdfart, rest3martskibe Iii erhvervsgæsler i Luxusklasscn Husbåde er god idé Kan Sten & Strøm projektet væn: koa'(ur:ent til Hayn? KUQ'1e det være på havnen i s~edct som dyl:a:no?! Del' er bmg for dyilí'r:loe: på havnen

13 , KTIL Il', TUR P Å IIA VNEN Et Multikultu:hlS på havncn er en afgerede kraft i udvikenger af helc havn~:1 FYRTÅRJ"ffiT Centralt placeret og sam Jøftestang :or helheåen Respekt for det del' ~ i havne:1 Oct er ikke et sancringsområde; rren bevaingsolrråde SA faslhold og forstærk de eksisterende maritime CÎcme!1ter En in:er:ational idékollkllrrence baseret på en helhcdsplan for det samlede havneområde,udskrivcs snarcst Det arkiteklonisk stors!!ede kan ikkc ski!les f:a placeringen! Med respekt for Kult\lrv~rdier i 200 års havnchisloric og krafter i mîljøerne på havnen og nærområdeme (bla Skibhtìskv~eret) forbinèelse til bymid!en skal belyscs i idéko!lkurrencen Det tager lid fer Multihusct er færdigt, så del' skal igangsættes ct kulturelt miljø i 0& ved havnen nu og del vii så trække erhvervslivct med Vi snakker ikke om en oy havn, men lidvikling at'det eksistcl'ende havnerniljø Smid ikke det gode væk I Det kan få børnefamilie,r m~~~n a't støttet Ishus es en bro over I(an Start med a~ lave et :la:~,u;n ~lierede nu Dterd~9ø~i~: mulig'ned for at skibe til bare at ga en t~r gen Det skal dog 5 a \ for1æng~\se af g~rr~f~~\gaf havnen et \ udgangspunkt En overordn m komme tll den In rordnet strateg 50 Der bør være et en ove målsætning 1 er \wtlkc bvrnttl_ ~ vcp'ordncdc strukturp an ~ at et dement 1 den a Oct vii vcere V'gag Skìbhuskvart~te~ der bør bevarcs etc byn"'ldten2ß_ Forbmdc\se Sk'chlJskvarteret er vigtlgere hængel) n~d, 1 d by\uldten s?;,,:unen Ù1(eogen lue enàsamme1 (JJ\1) N!Jr miln skji j gallg bozo man sc p3 Icjckootrakternc og så rage ct afgrænser omr:\de ad g1jlgcn s!llcdes dct knn færdiggßrcs og blive ClI tryk cuhed mcd sin egen idcntitct Helhedspfan nødvendig for nye investarcr og fortsaue investcringer i eks vi rksamheder Havrckarakteren i amrádct ønskes fastnoldt Støj ag røg cr ikke afgørende Der er tale om en dispanering af centrale byarealer og ikke en ny havn Ocr skal være iillid til udviklingtempoct forventningen er 5 ~r til udbygning af det nu JokalplanJagte område og 2530 år far hele rammeplancmrådet Der skal være valumen i nybyggeriet Omdannelscn forüdsætlcr cn strategi, som kcm generere nyt og generere ydcrligerc omdannc!se Et fokus er vigtigt

14 Der skal være boliger på haynen og de sk<11 indgå i et funktionsblandet ornråde; erhverv, byferie, kultur, hotel, frj!id, søbad mm Der skal fortsat \'ære og blandingen frygtes ikke ha\'neaktiyitctcr (dog má tungt erhverv forvciltes at (orsvinde over tid) Ingen hayn uden skibe af aile slags Iystbåde, husbåde, krydstogter Veri e:ab!ering af Kanaîfarbîndelse skaj òet sikres, at skibe kan kof1me under en eve bm Vand, skov, byrnîdte tæt på, kulturdynamo, kullurhi!:itorisk kyalitet, spor af oprindelig funktion og af "havn(\sjæj('n" er faktorer, der vii gare dct attraktivt at bo på havncn Havnen skal rumme aile typer boliger Dyre og billige boliger (kan det fx styres ved fastsat Dfo(orceling?), husbåde og penlhousclejlighecer_ dog ikke parcelh:jse, men gerne højl byggeri Fokus på god kvalitet generelt Gruppen diskuterede, om det or rentabell at bygge og am cen høje <valitet kan holdes, hvis boligerne skal være billigel Og der overhovedet er befalknirgsgruîdlag om for at lave rer mange dyre bolîger? Forslag: Start med at genanvende de havncbygninger, der cf1erhànden boliger, bliver til uá (ra overs tll en kort1ægning af mdighcderrh~ Forsl?g: ll:k op far mujighederr;e a!je sreder for at komfl1e j gang _ Nye îndflyttc:c skal kunne levq rned forholdene sam de er uanset konflik:er Forbindelse mellem byen 08 ha\'tlen er ';,igtig (or sammennængen by 08 omrádet ag havn skallænkes ind i mellem helhedsplanen Men de! bet:agtes ikkc som realisiîsk har at vi byvolumen og vækst nak tîl at mcllcmområdet kan fyldes ud Forbîndelse med byfunk:îoncr kan elabléres (x via lerchesgade A(sfandcn meuem by ag havn skal ka~ere, både i tid (fx gøres ved en kørende forbindelse; gratis sparvogn, rullende fartarv, r:"lanorall hurtigt og direkte) ved, at der er offcntjige, attraktive aktiviteter pà vejen Skibhuskyarteret skaludvikle sig naturligt ned mod hilvncn G:uppen men:e, at den udvikling vii komme helt üf sîg selv og der at skal skabes mulighed for dpt (ra 5tarten Code forbindejser rij!frd kvar!eret vil fä Skibhuskvarere[ ril at bidrage tif fivet j omràdet Ved udnyttelscn af havnen skal der være fokus pa kontilkten til vandfladerne og bevaring af oprindejigt havnemiljø og hdvnekajer Oer skal være af(ent/ig adgang langs II aile havnekajer! Vedligehaldclsen af kajerne skal sikres, når havneaktîvitc:erne forsvinder fx ved en slags grundcjerforenîng eller ved at indregne del i grundpr;sen Men der skaj ikke laves for mcget kunsrig kana/by, det kan ende i en "'tîva[iserîng'" Jf havnerniljeet cg de:s opr:ndrlige kvalîletcr Sorn serhgt for Odense ham pegede gruppen pd/ at den ønskede funktionsblanding skallykkes, havnens oprindelige "sjæl" skal overlcve, 5<1 mange som rnuligt af hayncns yærdifulde bygnirger skal bevarcs og genanvendes (ogs! gero(~ siloerne), de fjotte grønne træk ræt på ska/ bevares og (orstærkes og opfevefscn Ilngs kanalen kan styrkes

15 _ s"ar _ Ira børnene lhvad kan DU bedst tide på havnen J eg kan bedst lide : Ski be, fordi, de er store og flotte,xxxxxxxx og hyggelige, xxx,fordi der er nog!e der altid er og så kommer der nyc,det er flat når der kommer slore skibe ind i hamen,fordi det er godt hvis man [alder i vandel,fordi det kan jeg bare,fordi jeg vii være sømand At k;gge på ski be, fordi man lærer noget af at være i naturen Frisk luft, fordi den lugter godtxxx for det er dejligt med frisk luft At gå lange ture, fordi det or dejligt Vandet, fordi det cr flot,xxxxxxxx fordi jeg e1skcr vand og skibe og fordi der er sælcr) Vandpytter, fordi det erskægt at sende myrer ud på dem _ Udsigten, fordi jeg bor her Den skvulpende Iyd afbølger, fordi at det lyder dejlig og stille!<vr>785:ls GRU!<: ~1?~ ~/"~' ' " ~ ' ld'cf~ ~fj_ij,' p"~ '1' Ó'k'U'N'S'TÄ RT E R',"' Een gár\g for alll!, ~~,, l De! du formljlerer kfaft, modbcvíscs i en!ilrt 'I"", Oet du maler i del d'j~klc, \I~ $Offi visdom lænue' {unkle

16 Knud Laurits Eibye var den sidste smed i den kendte smedeslægt: Eibye Knud Laurits Eibyes og mine fælles aner går helt tilbage til 1600 tallet i Hjallese by, hvor smeden Rasmus Johansen boede Del var begyndelsen Iii smedeslægten Siden overtog Rasmus Johansens søn Hans Rasmussen smedeværksledel I Hjallese, som lå der omkring, hvor Hjallese Kirke slår i dag Hans Rasmussens søn, der hed Niels Hansen, var den Iredje generalion smed i Hjallese, men fiyllede senere lillandsbyen Ejby ved Odense Niels Hansens søn Rasmus Nielsen Eibye overtog sid en smedeværksledel i Ejby, men køble I 1787 ejendommen, Veslergade 29 i Odense Rasmus Nielsen Eibye's søn Knud Eibye, overtog værkstedet i Veslergade Siden overtog hans søn Bertel Johan Eibye værkstedet, som nu lå i Klaregade 13 ( Ejendommen Vestergade 29 blev desværre nedrevel i 1909) Etter Bertel Johan Eibye's død overtog brodersønnen Knud Launls Eibye smedeværkstedel Knud Laurits Eibye blev den sidste smed i Eibye slæglen, som jeg her vii fortælleom Knud Laurits Eibye, der blev født 7 apnl1 883 i SkI Knuds sogn i Odense, var søn af Carl Eibye og Marie Kirstine Andrea Dorthe Nielsen Faderen var købmand og ejede Kongensgade 36, hvor han havde sin bulik Da Knud var blevel konfirmeret og udskrevet af skolen, kom han i smedelære Den 1 maj 1887 var første dag i hans læretid hos onklen Bertel Johan Eibye Arbejdstiden var fra kl 0600 tll 1830 på hverdage Søndag fra kl 0700 Iii 1200 Desuden gik Knud Iii undervisning på Teknisk skole i vinterhalvårel etter dagens arbejde, fra kl 1930 Iii 2130 ~æreliden som smed var dengang 5 ar Læretiden afsluttedes med et svendestykke, hvor han lavede en håndsmedet portlås Etter lærellden ønskede Knud al lære jern og melaldrejning, og kom III fabrikanl Thomas B Thrige i el år som forbundtere, men forsatte som svend Iii apri11904 Mellem gik Knud på valsen I Tyskland og Svejts, hvorunder han tog en kunstsmedeuddannelse i Tyskland Etter uddannelsen Iii kunslsmed, fik Knud arbejde hos en Hofkunstsmed I München Hans forældre syntes imidlertid, det var på lide al rejse hjem til Odense, men bare et pro dage etter hjemkomsten tog Knud til København og fik arbejde der I årel 1908 blev Knud myndlg og flyttede iii Odense med sin kæreste, senere huslru Den 28 oklober 1908 /øsle Knud Borgerskab som smed i Odense, hvorpå han gik i gang med at fremslille forskellige ling, som udslilledes på landsudstillingen i Arhus 1909 Knud lavede mange forskellige \lng, bla et ba/kongelænder Iii den daværende konges Håndbibìiolek på Christiansborg, en Lysekrone Iii en kirke I Kolding samt smedejernsgitre til kirker, bla tii Vor Frue Kirke i Skive sam I Øslbirk Kirke ved Horsens 4

17 Fra var Knud laurits Eibye I bestyrelsen i Odense Smedelaug, de sldste 8 år som Oldermand, samt medlem af bestyrelsen for Centra/forenlngen for Smedemestre i Østifterne, de to sidste år som formand Knud havde også andre tillidspo ster, bla var han medjem at beslyrelsen j Håndværkerrådet, Håndværker og Industriforeningen I Odense, Sammenslutningen af Arbejdergiverforeninger i Østifterne, samt tormand for Ane Margrelhe Petersens SUftelse i Odense, der ejer del tine hus Smedestræde trak Knud sig tilbage tra aile lillidsposterne, da han hellere ville bruge sin tid på sit smedearbejde I 1942 var Knud begyndt på sit skriverl Den første art/kel handlede om Kunstsmeden Johan Georg Oreggs arbejder i 1700 tallet (Artiklen stod i Dansk Smedetidende i 1942 ) Siden udkom en bog at Knud om Odense Smedelaug, da delle havde 500 års jubilæum i 1946 Ti år senere udkom igen en bog at han, denne gang om Smedeslægten Elbye: 250 års beståen igennem 7 Generationer Knud Laurits Eibye døde den 9 oklober 1958 i SkI Knuds sogn I Odense Han efterlod sig hustru og en daller Itølge vejviseren anno 1964 stod svigersønnen da som ejer at Klaregade 13 Omkring 1981 vardet nu en Norman Hansen, der slod som ejer at ejendommen i Klaregade ( Itølge Berlingske Fremmedordbog 1948, betyder forbundter: næsten udlært Jærling, der arbejder som svend = en der i kortere lid ønsker at lære et håndværk Tegn et medlem og vind enflaske rodvin Der udsættes 1 fl for bver 10 nye medlemmer, der tegnes, så der er gode muligheder Udfyld den ledige giro blanket med det nye medlems navn og adresse i (indbetaler rubrikker ) Kontingentet skri yes på efter kontingent pr I januar 2003 Skriv Jeres eget navn i rubrikken: evt meddelelser så deltager 1 i Jodftrækningen om rødvin Spørgsmål vedr kontingenter, adresseændringer samt ind og udmeldelser bedes rettet til Byforeningens kasserer Søren Michael Nielsen, østre Stationsvej 42, 5000 Odense C tlf Girokonto nr: Kassow 2002 S/ægtning iii Knud Laurits Eibye

18 BYfORININGEN forodense POSTBESØRGET BlAD ARC Langelinic 15, 5230 Odense M Formand & "5V rtdaktl'lr Poul Karmdal Jensen Langdinìe 15, 5230 Odensc M Tlf: , Fax l ~æstformadd Jar\ Abrahamsen KJostc:ryej 16,5000 Odense C Tlf: Ka5stn~r Søren Michael Nielsen Østre Stalionsvej Odcnse C Tlf: 659\ Sekrdær Bine Landorph Uergendahls AJlé 14, 5250 Odensc SV Tlf: II 75 Carin Kollslcr Palnafokcsvcj 38, 5000 Odense C Tlf: Kaj Brinkmann Falco 53 C 5000 Odcnse C Tlf: Kristian Isager Kronprinscnsgadc 32, 5000 Odcnse C Tlf: 66 \ \ SuppJeanter: [nge Steem8nt\ Oamsbo,,'ccngcl 1,5230 Odcnse M 11f: John llansen Tyneba:rvej 24, 5260 Odemc S 11f: Villy Knudsen Thorkildsgade 47, 5000 Odense C Tlf: redaj:1ionssekr Alice Sache Kære medlemmer Godt ny/år og tak for det forgallgne! Nytårsønskerne er flere! Ha\lneplanerne liar en mærke/ig titbøje/iglled tit at synke hen i glemselen Det kan ikke være rigtigt, at byen afholder ell større ha\lllekonferellce uden at drage konsekvenser heraf Udtrykket " at der går Odense i det" må ikke få 10\1 at bllndfældes Kære byråd! Kom dog i gallg med beslutnillgerne, sel\l om der ikke pt er penge i kassen, kan man lietop godt lave en langsigtet plan med visioller for det store lia\lneområde for balleterrænet for et mlilti hus OS\l Såfår andre måske Ilst at starte på deres projekter i tillid III dell offelltlige planlæglling Det er også på tide, at byen gor alvor af at indrette dell gamle bibliotekssal på klosterbakkell, så dell kan bruges bla titforenillgsarbejde,foredrags og modelokale med mulighed for et lille tltekokkell og et rek\lisitrulii m kopimaskille mm Og for Byforenillgen øllskes flere medlemmer til at støtte i arbejáetfor at skabe etl by i \lækst og ell by, der kan \lære fremmest i riget Ell by, \Ii kan være stolte af at bo i!!! Godt nytår og \lenug It ilsen Poul Karmclal

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet:

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet: INVESTER I ODENSE ODENSE - Fra stor dansk by til dansk storby Odense er en by i rivende udvikling. Inden for de kommende 10-15 år vil investeringer for 24 mia. kr. transformere Odense fra stor dansk by

Læs mere

Med venlig hilsen. Lisbet Huusom SFO leder

Med venlig hilsen. Lisbet Huusom SFO leder Kære Forældre Godt nytår til alle familier og tak for godt samarbejde i 2012. Efter en dejlig juleferie glæder vi os til at tage fat på et nyt arbejdsår med jer og jeres børn. Vi ser frem til både hverdagen,

Læs mere

Borgermøde Høje-Taastrup Kommune 7. april 2008

Borgermøde Høje-Taastrup Kommune 7. april 2008 Borgermøde Høje-Taastrup Kommune 7. april 2008 Borgermødet på Hedehusene Fritidscenter begyndte kl. 19.30, omkring 130 deltagerne havde fundet deres pladser, da Borgmester Michael Ziegler og Viceborgmester

Læs mere

Støt vores Sponsorer de støtter os. Lions Club Stenløse-Veksø. Oticon PEOPLE FIRST. Egedal Kommune. Opt m sten

Støt vores Sponsorer de støtter os. Lions Club Stenløse-Veksø. Oticon PEOPLE FIRST. Egedal Kommune. Opt m sten Støt vores Sponsorer de støtter os Lions Club Stenløse-Veksø Oticon PEOPLE FIRST Egedal Kommune Opt m sten Vi planlægger aktiviteter et halvt år frem i tiden. Første gang i måneden er der fællesspisning

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et Nyhedsbrev uge 8-2013 Side 1 Besøg fra Skive Kaserne Side 4 Diverse INFO Side 2 Nyt fra Bestyrelsen Side 6 Kalender, kontakt mm. Side 3 Børnehaven Besøg fra Skive kaserne i børnehave og skole Fredag i

Læs mere

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard AARHUS Ø Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard 5448 VISIONEN I begyndelsen af dette årtusinde satte Aarhus Kommune en vision for Aarhus: Aarhus en god by for alle og en by i bevægelse.

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Festival kataloget 2013 er på gaden

Festival kataloget 2013 er på gaden Nyhedsbrev 4 Festival kataloget 2013 er på gaden Ligesom sidste år er deltagertallet på festivalen stigende. I år deltager 101 kunstnere fra i alt 12 lande i de ni dage festivalen varer. Alene den lokale

Læs mere

Ø-posten, december 2014

Ø-posten, december 2014 Indholdsfortegnelse: Om Ø-posten 1 Træffetid og telefontid 1 VAR DET NOGET FOR DIG? (Førtidspensionistnetværk) 2 Tur går til Christiansborg 2 Sidste Torsdagscafe inden jul 2 Det er sket: - Medlesmøde om

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2012. Godt nytår

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2012. Godt nytår Godt nytår Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2012 Jeg håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år. Jeg håber, at 2012 vil blive et rigtig godt år for dig, for dine venner og for alle

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2012 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn Produktionsnr.

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere

SÆT FOKUS PÅ EFFEKTIVITET

SÆT FOKUS PÅ EFFEKTIVITET SÆT FOKUS PÅ EFFEKTIVITET Arrangementer Efterår 2015 BLIV SYNLIG PÅ INTERNETTET BESØG HOS FØTEX NYBORG PERSONLIG EFFEKTIVITET FACEBOOK BESØG HOS TRIOPLAST Deltagergebyr kun kr. 500 + moms Medlemmer af

Læs mere

Velkommen til Søndre Havn

Velkommen til Søndre Havn Velkommen til Søndre Havn På Søndre Havn i Køge er den tidligere erhvervshavn godt på vej til at blive omdannet til et attraktivt og levende boligområde med adgang til badestrand, strandeng og grønne områder.

Læs mere

Midsommer i Sverige 21. juni - 28. juni 2013. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium

Midsommer i Sverige 21. juni - 28. juni 2013. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium Midsommer i Sverige 21. juni - 28. juni 2013 Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage Løgumkloster Refugium Busrejse til Sverige 21. 28. juni 2013 med forberedende dage på Løgumkloster

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Kan vi tænke større - sammen?

Kan vi tænke større - sammen? Kan vi tænke større - sammen? Creo Arkitekter A/S Hans Toksvig Larsen Adm. Direktør, Arkitekt MAA 23. september 2014 Creo Arkitekter A/S Medlem af Danske Ark www.creoarkitekter.dk Afhængighed Hvem trækker

Læs mere

Baggrund for Town Center Management TCM Hillerød Realisering af visionen fra Købstad til Mødestad

Baggrund for Town Center Management TCM Hillerød Realisering af visionen fra Købstad til Mødestad Baggrund for Town Center Management TCM Hillerød Realisering af visionen fra Købstad til Mødestad Baggrund Ifm. budgetaftale 2014 besluttede Byrådet, at der skulle udarbejdes en vision for Bykernen Det

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

Idræt og kulturtilbuddets Sommerprogram 2015

Idræt og kulturtilbuddets Sommerprogram 2015 Idræt og kulturtilbuddets Sommerprogram 2015 Velkommen til årets sommerprogram hos Idræt og kultur. Programmet er blevet til ved et fællesmøde i idræt og kulturtilbuddet, hvor der kom mange idéer på banen.

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune.

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. IDRÆTSFORENINGEN Godt Gået VINTERPROGRAM 2 o 1 4 / 2 o 15 Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. Idrætsforeningen GODT GÅET Idrætsforeningens formål er at tilbyde idræt og

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

VI KAN LANGT MERE - SAMMEN

VI KAN LANGT MERE - SAMMEN VALGKATALOG 2018 2021 SOCIALDEMOKRATIET I KOLDING KOMMUNE Socialdemokratiet i Kolding Kommune tror på dig som medborger og på os alle som fællesskab. Vi er overbevist om, at vi kan langt mere sammen, end

Læs mere

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er Jeg skal i skole - Kan du nu skynde dig, siger mor, da jeg med sne på min jakke stormer ind i køkkenet. - Du skulle ikke ha taget med Rasmus Mælkekusk, nu kommer du for sent i skole. Og se hvor du drypper

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde Sommerskole En verden udenfor Fællesskab på den fede måde 2013 Sommerskole i Kirkeladen Kære sommerskoledeltagere. Efter en skøn uge i dejligt selskab, synes vi, at I skal vide, at det var skønt at være

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt.

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. Hold øje uge 11 Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. I denne uge afsluttede valgfagene. Et af valgfagene var

Læs mere

Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner

Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner Laila Kjærbæk FIO2009 Tirsdag den 9. juni 2009 Pronominer Personlige Fx jeg, du (De), han, hun, den (det), vi, I (De), de; mig, dig (Dem), ham, hende, os,

Læs mere

Demokratiløb. Materialer: A4 papir til at afgive stemmer, skrive forslag til borgmesteren. Kuverter. Blyanter og farver. Kort til antal indbyggere

Demokratiløb. Materialer: A4 papir til at afgive stemmer, skrive forslag til borgmesteren. Kuverter. Blyanter og farver. Kort til antal indbyggere Demokratiløb Materialer: A4 papir til at afgive stemmer, skrive forslag til borgmesteren Kuverter Blyanter og farver Kort til antal indbyggere Hale til halefanger Kort hvor der skal indtegnes kommune grænser

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken kystvejsstrækningen

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Bondebjerget 8. apr, 2013 by Maybritt 00:00 00:00 Bondebjerget er et bofællesskab.

Bondebjerget 8. apr, 2013 by Maybritt 00:00 00:00 Bondebjerget er et bofællesskab. Bondebjerget 8. apr, 2013 by Maybritt Bondebjerget er et bofællesskab. Det ligger i Bellinge i Odense, cirka 9 km fra centrum. Her bor unge og gamle, små børn og pensionister. De bor her, fordi de godt

Læs mere

Velkommen til Frederikshavn Kommune Biblioteksforeningens årsmøde Torsdag den 29. marts 2012 kl. 09:15

Velkommen til Frederikshavn Kommune Biblioteksforeningens årsmøde Torsdag den 29. marts 2012 kl. 09:15 Velkommen til Frederikshavn Kommune Biblioteksforeningens årsmøde Torsdag den 29. marts 2012 kl. 09:15 Kære Alle sammen Det er mig en glæde at få lov til at byde jer velkommen til Frederikshavn. Velkommen

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Perfekt beliggenhed i Jylland tæt ved mange spændende seværdigheder. Zleep Hotel Kolding. Introduktion. Hotellet tilbyder

Perfekt beliggenhed i Jylland tæt ved mange spændende seværdigheder. Zleep Hotel Kolding. Introduktion. Hotellet tilbyder Zleep Hotel Kolding Introduktion Tag på ferie på Zleep Hotel Kolding og bo centralt i Danmark. Hotellet er lyst og hyggeligt indrettet, og ligger centralt i Kolding. Oplev designbyen Kolding eller tag

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø 21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø Der var en gang og det er så længe siden, at vi måske er hen ved 800 år før Jesus blev født. Så blandt gamle fortællinger, så har jeg besluttet at tage

Læs mere

Lise Almind Rønsholt blev nyt medlem i bestyrelsen velkommen til Lise.

Lise Almind Rønsholt blev nyt medlem i bestyrelsen velkommen til Lise. Kære medlemmer af lokalafdeling Fyn I år afholdt vi den lokale generalforsamling i Odense midtby på Kulturmaskinen ved Brandts. Vi synes at Kulturmaskinen er et dejligt sted, gode lokaler, god stemning

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2012. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2012. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2012 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn CPR-nummer

Læs mere

For et rødere Nørrebro. kbh.enhedslisten.dk

For et rødere Nørrebro. kbh.enhedslisten.dk For et rødere Nørrebro kbh.enhedslisten.dk Enhedslisten Nørrebro kæmper for din bydel Kommunalvalget er vigtigt! København er historisk en rød by, med tradition for at gennemføre politiske tiltag, der

Læs mere

Velkommen til Hotel Odense, som ligger lige ved siden af Odense Congress Center!

Velkommen til Hotel Odense, som ligger lige ved siden af Odense Congress Center! Hotel Odense Velkommen til Hotel Odense, som ligger lige ved siden af Odense Congress Center! Introduktion På Hotel Odense er komfort og afslapning i centrum. Her kan I tage et afbræk fra hverdagen, nyde

Læs mere

Ind- og udmeldte børn. Personalet: nye børn og forældre og ønsker jer en god tid på fritidshjemmet.

Ind- og udmeldte børn. Personalet: nye børn og forældre og ønsker jer en god tid på fritidshjemmet. Vi byder velkommen til nye børn og forældre og ønsker jer en god tid på fritidshjemmet. Formålet med Arilds Tidende er blandt andet at holde jer orienteret om fritidshjemmets og bestyrelsens arbejde. Alle

Læs mere

Slagtermester Svend Kristensen

Slagtermester Svend Kristensen Slagtermester Svend Kristensen Svend Kristensen blev hjemmefødt på Jørlunde overdrev d. 22 februar 1903 af forælderene Hans Peder Kristensen og hustru Karen Kristensen f. Johansen Barnedåben blev publiceret

Læs mere

Opsamlingen herpå er sammenfattet for hvert af de tre temaer. Der vil derfor kunne være input og synspunkter, som går igen i de tre temaer.

Opsamlingen herpå er sammenfattet for hvert af de tre temaer. Der vil derfor kunne være input og synspunkter, som går igen i de tre temaer. Opsamling på byrådets temamødedrøftelse af midtbyplanen for Horsens by Mandag den 23. februar 2009 Temamødet om midtbyplanen tog udgangspunkt i Gehl-arkitekternes byrumsrapport, som bl.a. indeholder seks

Læs mere

Bøn: Vor Gud og Far Tak at du går i forvejen for os gennem mørket til opstandelsens lys. Amen

Bøn: Vor Gud og Far Tak at du går i forvejen for os gennem mørket til opstandelsens lys. Amen Påskedag II 27. marts 2016 Sundkirken 10 Salmer: 224 Stat op, min sjæl 218 Krist stod op Det er påske 408 Nu ringer alle klokker 233 Jesus lever 236 Påskeblomst Bøn: Vor Gud og Far Tak at du går i forvejen

Læs mere

Referat Efter velkomsten begyndte cafedebatten, som hurtigt kom i gang efterfølgende er der under hvert cafebord opsamlet fokuspunkter, mange

Referat Efter velkomsten begyndte cafedebatten, som hurtigt kom i gang efterfølgende er der under hvert cafebord opsamlet fokuspunkter, mange Referat fra tema2 Byudvikling og Bosætning Pilegårdsskolen, Langeskov 14.05 2007 Program 19.00 Musik og velkomst ved udvalgsformanden 19.15 Niras informerer om cafebordsmetode 19.20 Hanne fortæller om

Læs mere

Byrådets vision: Vejle med Vilje

Byrådets vision: Vejle med Vilje Byrådets vision: Vejle med Vilje Intro En vision er et billede af den ønskede fremtid : Inden for synsvidde, men uden for umiddelbar rækkevidde. Med Vejle med Vilje ønsker Vejle Kommunes Byråd, at borgere,

Læs mere

indkaldelse af idéer og forslag

indkaldelse af idéer og forslag indkaldelse af idéer og forslag CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Psykiatrisk Hospital, Risskov - omdannelse til boliger Baggrund for høringen Denne høring udsendes som en orientering og et oplæg til

Læs mere

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub StilladsInformation nr. 75 - maj 2005 Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub Navn: Jesper Christiansen Bopæl: Svebølle Alder: 32 Start i branchen: 1993/1994 Nuværende firma:

Læs mere

Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011. Lokalrådet December 2011

Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011. Lokalrådet December 2011 Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011 Lokalrådet December 2011 1 Kilde. Kms/Hillerød kommune 2 Baggrund Sommeren 2011 afholdt lokalrådet for Alsønderup sogn en visionsdag på Kulsviergården i Alsønderup,

Læs mere

Referat af møde i Ældrerådet Torsdag den 16. august 2012

Referat af møde i Ældrerådet Torsdag den 16. august 2012 Referat af møde i Ældrerådet Torsdag den 16. august 2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Gæst: Rådmand Steen Møller,

Læs mere

Hermed lidt praktiske oplysninger omkring jul og nytår!

Hermed lidt praktiske oplysninger omkring jul og nytår! [deadline mandag kl. 8.30] Hermed lidt praktiske oplysninger omkring jul og nytår! Tirsdag den 17. dec. Fredag den 20. dec. Juleafslutning i domkirken kl.18.00 Juleafslutning i klasserne og julespil i

Læs mere

Byrådets vision: Vejle med Vilje

Byrådets vision: Vejle med Vilje Byrådets vision: Vejle med Vilje Intro En vision er et billede af den ønskede fremtid : Inden for synsvidde, men uden for umiddelbar rækkevidde. Med Vejle med Vilje ønsker Vejle Kommunes Byråd, at borgere,

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 bilag 7 Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 I forbindelse med planlægningen af de Bilfri Dage i 2005 har der været nedsat en arbejdsgruppe

Læs mere

Der afgår jævnligt InterCity tog mod Odense. Perronen findes under lufthavnens indgangshal. Rejsetid med tog varer omkring 1 time og 45 minutter.

Der afgår jævnligt InterCity tog mod Odense. Perronen findes under lufthavnens indgangshal. Rejsetid med tog varer omkring 1 time og 45 minutter. FiO 2010: Kursusplan Onsdag 26. maj: Ankomst Kursusdeltagerne ankommer til Kastrup Lufthavn, København, onsdag den 26. maj. Der afgår jævnligt InterCity tog mod Odense. Perronen findes under lufthavnens

Læs mere

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING SFO ST O R A G ER G A A R D MAJ 2011 ST U E 2 28786021 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING Hjemmeside: www.storagergaard.albertslund.dk Email:

Læs mere

SENTRUMSKONFERANSEN 20. OKTOBER 2016 Å VELGE OG VILLE SENTRUM I BYEN VEJLE - DANMARK

SENTRUMSKONFERANSEN 20. OKTOBER 2016 Å VELGE OG VILLE SENTRUM I BYEN VEJLE - DANMARK SENTRUMSKONFERANSEN 20. OKTOBER 2016 Å VELGE OG VILLE SENTRUM I BYEN VEJLE - DANMARK Udviklingskonsulent Bodil Øllgaard, Vejle Kommune Arkitekt maa. Henrik Stjernholm, StjernholmArkitektur.dk DET VIL VI

Læs mere

Velkommen til Søndre Havn

Velkommen til Søndre Havn Velkommen til Søndre Havn På Søndre Havn i Køge er den tidligere erhvervshavn godt på vej til at blive omdannet til et attraktivt og levende boligområde med adgang til badestrand, strandeng og grønne områder.

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

VMJK har i en periode fået franskbrød/kage til kaffen klokken 21. Det ser ud til at det er faldet positiv ud, så indtil videre fortsættes dette.

VMJK har i en periode fået franskbrød/kage til kaffen klokken 21. Det ser ud til at det er faldet positiv ud, så indtil videre fortsættes dette. Formanden skriver Nu når bladene snart gulnes og falder af, blæsten kommer, altså den kolde blæst er det bedst at være inden dørs. Så er det godt vi har vores model tog og vores klub at mødes i. Der er

Læs mere

Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer. Frivillig Fredag Sorø 2015

Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer. Frivillig Fredag Sorø 2015 Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer Frivillig Fredag Sorø 2015 Arrangører: Aktiviteten Stenlille AFRIKASTRIK Velkommen til Frivillig Fredag 2015 I år fejrer vi Frivillig Fredag både med Åbent Hus-arrangementer

Læs mere

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen?

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen? Transskription af interview med Emil 14/04/2016 Så skal jeg lige høre først, hvor gammel du er? Jeg er 25. 25, øh, og det er så basket du spiller? Dyrker du andre sportsgrene, sådan? Øh, altså, jeg går

Læs mere

EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2

EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 Historiens Hus står bag en række arrangementer i efteråret 2010. Nærmere oplysninger om de enkelte arrangementer vil løbende blive vist på

Læs mere

Baggrundsmaterialet. Hidtidige planer og processer Status og udfordringer Synergi til andre tiltag

Baggrundsmaterialet. Hidtidige planer og processer Status og udfordringer Synergi til andre tiltag Baggrundsmaterialet Hidtidige planer og processer Status og udfordringer Synergi til andre tiltag 1 Fremtidens Skanderborg 2001 Vision: Skanderborg by attraktiv for nuværende og kommende borgere virksomheder

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom 2016-2 1 Siden sidst. Tirsdag den 19. januar: Foredrag på friskolen i samarbejde med Nutidens Husmødre, Foreningen Norden, Friskolen og Lokalhistorisk Forening.

Læs mere

Hold Øje uge 39. Aften- BØF fortsat. Hver torsdag er der Aften- BØF.

Hold Øje uge 39. Aften- BØF fortsat. Hver torsdag er der Aften- BØF. Hold Øje uge 39 Aften- BØF første udgave. Torsdag eftermiddag/aften var der aktivitet på Næringen 98. John, Helen, Mia, undertegnede og ikke mindst Birthe Hansen var trukket i arbejdstøjet. Med hjælp fra

Læs mere

Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk. Side 5-6

Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk. Side 5-6 Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 44-2013 Side 1 Side 2 Musik for 4.-5. kl. om Carl Nielsen Invitation til bedsteforældredag

Læs mere

SOCIALDEMOKRATERNE. med motorvej mod vest - så det gavner hele kommunen Stem: Niels Therkildsen. Har du fået en fiks eller fed idé?

SOCIALDEMOKRATERNE. med motorvej mod vest - så det gavner hele kommunen Stem: Niels Therkildsen. Har du fået en fiks eller fed idé? Har du fået en fiks eller fed idé? Planlægning og idéskabning omkring Andst nye samlingspunkt vores Fælles Foreningshus er godt i gang i forskellige udvalg, og der er masser af spændende ting at gå i gang

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Uge 33, 34 og 35 August 2012. Velkommen tilbage fra sommerferie

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Uge 33, 34 og 35 August 2012. Velkommen tilbage fra sommerferie Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Uge 33, 34 og 35 August 2012 Velkommen tilbage fra sommerferie Jeg håber at I alle har nydt ferien og fået samlet ny energi, så I er klar til sensommerens og efterårets

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Velkommen til februarmødet. Tirsdag, den 21. februar kl. 18:00 Kom og hør Lisbeth Gade Mikkelsens historie Vi mødes på Hotel Comwell i Kolding Program

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Hvad er det, du siger - 6

Hvad er det, du siger - 6 Hvad er det, du siger - 6 Hvad er det, DU siger? Mål: Børn indser, at det ikke er lige meget, hvad vi siger. Vil vi ære Gud med vores ord, eller vil vi bare sige det samme, som alle andre siger? Gør børnene

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

IMPULS. Valby. Marts - april 2012. Nyhedsblad fra Frelsens Hær i Valby

IMPULS. Valby. Marts - april 2012. Nyhedsblad fra Frelsens Hær i Valby IMPULS Marts - april 2012 Nyhedsblad fra Frelsens Hær i Valby Valby AT TAGE PÅ FERIE Den sidste uge i januar havde vi muligheden for at tage på ferie. Og jeg, Anders, tror at de fleste af os kobler ordet

Læs mere

NYT. Herskindskolen og Nordlyset. Valg til Fællesbestyrelsen

NYT. Herskindskolen og Nordlyset. Valg til Fællesbestyrelsen A P R I O L 2 0 1 4 NYT Herskindskolen og Nordlyset Valg til Fællesbestyrelsen Kære forældre så er det nu, hvis du vil være med Fællesbestyrelsen og få indflydelse på dit barns skole. Det er valgår og

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015 Håndværkerkvarteret debatoplæg april 2015 Baggrunden for dette debatoplæg Byen udvikler sig, og byomdannelsen nærmer sig Håndværkerkvarteret fra flere sider. Godsbanearealet vest for og Eternitten sydøst

Læs mere

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI I ESBJERG KOMMUNE Teknik & Miljø Esbjerg Kommune INDHOLD 1. Forord.................................. 3 2. Strategien i en sammenhæng................ 3 3. Bæredygtighed i strategien..................

Læs mere

1. årgang nr. 9. April 2009/10. Teamteatrets forestilling MÆRKELIG. Brobygningsprojekt i 7. årgang

1. årgang nr. 9. April 2009/10. Teamteatrets forestilling MÆRKELIG. Brobygningsprojekt i 7. årgang 1. årgang nr. 9 April 2009/10 Teamteatrets forestilling MÆRKELIG Brobygningsprojekt i 7. årgang Nyt fra ledelsen side 2 Af Thomas Henten, skoleleder Tiden flyver af sted og inden vi ser os om er skoleåret

Læs mere

Værftshallerne. i Helsingør

Værftshallerne. i Helsingør Værftshallerne i Helsingør I det hæfte, du nu står med i hånden, har vi samlet en række spørgsmål og svar omkring Værftshallerne i Helsingør. Spørgsmålene og svarene handler om bygningerne, Nordhavnen

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 1 13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 Åbningshilsen Efter højmessen sørger en af vore frivillige for kirkefrokost, så

Læs mere

Nr. 5 november - december 2008 56. årg.! " # $ $ % & % % ' (! & *$ ' % +,%, ' - * $. / +.

Nr. 5 november - december 2008 56. årg.!  # $ $ % & % % ' (! & *$ ' % +,%, ' - * $. / +. Nr. 5 november - december 2008 56. årg. 1! " # $ $ % & % % ' (! )%* & *$ ' % +,%, ' - * $. / +. Ukrainernes besøg i Østervangskirken august 2008. 0! 1 1 1 23% 45 2667 Indlæg til næste Gildenyt skal være

Læs mere

Illustration: C.F. Møller BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER

Illustration: C.F. Møller BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER Illustration: C.F. Møller BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER 1 BUTIK Der bliver en butik i stueetagen på ca. 700 m 2. UDDANNELSE Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole får ca. 6200

Læs mere

NÅR FAR OG MOR SKAL SKILLES

NÅR FAR OG MOR SKAL SKILLES B Ø R N NÅR FAR OG MOR SKAL SKILLES Gode råd Du skal ikke vælge, hvor du vil bo, hvis du synes, det er for svært. Du skal ikke passe på din far og mor efter skilsmissen. Det ansvar er for stort for dig.

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere