Klima- & Energistatus for stevns kommune 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klima- & Energistatus for 2013. stevns kommune 1"

Transkript

1 Klima- & Energistatus for 2013 stevns kommune 1

2 CO 2 -udledning (bl.a. afbrænding af fossile brændsler Klimaforandringer (I kraft af f.eks. øget nedbør) Konsekvens (f.eks. oversvømmelse af bebyggede arealer) Forebyggelse (af klimaforandringer) Tilpasning (til klimaforandringer) Indledning Stevns Kommune udarbejdede i 2009 en klimastrategi, der bygger på en vision om, at Stevns Kommune i 2050 skal være en CO 2 -neutral kommune. For at nå dette mål kræves inddragelse fra alle områder i kommunen for at sikre, at bevidstheden om CO 2 -reduktion er med som en del af de overvejelser kommunen gør sig i enhver henseende. Formålet i Stevns Kommunes vedtagne Klimastrategi fra 2009, er at fremlægge virkemidler for energibesparende foranstaltninger til at nedbringe udledningen af CO 2 (forebyggelse) samt tiltag der mindsker effekten af klimaforandringerne (tilpasning). Stevns Kommune arbejder aktivt for nedbringelse af CO 2 -udledningen for derved, at begrænse klimaændringerne og mindske afhængigheden af fossile brændstoffer. I dette arbejde udgør CO 2 -regnskabet et vigtigt og nødvendigt værktøj, der dels anskueliggør hvor det kan være hensigtsmæssigt at sætte ind, dels viser resultaterne af klimaarbejdet. CO 2 -regnskabet for 2013 viser, at Stevns kommune som institution i 2013 havde en samlet udledning af CO 2 på tons (faste emissionstal og graddagskorrigeret). Den samlede udledning af CO 2 for hele Stevns Kommune udgør derved kun 2 % af kommunens samlede udledning på tons CO 2. Resultatet af Stevns Kommunes samlede CO 2- udledning for 2013 har betydet et fald på 3,51 % i forhold til året I dette resultat er der hverken medregnet tjenestekørsel, eller Stevns nye svømmehal Stevnsbadet, der alene står for omkring 10 % af kommunens CO 2 -udledning. Begge disse er store tilføjelser til årets regnskab. Når vi medregner begge disse tilføjelser er årets resultat en stigning på 21,47 %. Tallet er ikke et udtryk for en reel stigning i CO 2 -udledning, men derimod et udslag af en koordinering af et tidligere regnskab samt medtagning af transporten. Der blev i 2013 investerer kr og opnået en årlig besparelse på driften på ca. kr og sparet ca. 21,2 tons co 2. Stevns Kommune indgik i 2012 en ny fire årig aftale med Danmarks Naturfredningsforening. Aftalen lyder på en årlig CO 2 reduktion på 2%. stevns kommune 2

3 Indsatsområder For at Stevns Kommune kan indfri sine ønsker om CO 2 -reduktion, kræver det en målrettet indsats hvert år og derfor er klimahandleplanen en handleplan, der tager afsæt i konkrete initiativer. Initiativerne hænger sammen på kryds og tværs, er såvel forebyggelse som tilpasning, og de er samlet under seks ikke prioriterede tematiske indsatsområder. Stevns Kommune & klimaet Stevns initiativ 1: DN-Klimakommune Stevns initiativ 2: CO 2 -kortlægning og opfølgning Stevns initiativ 3: Udarbejdelse af klimahandleplan Stevns initiativ 4: Årlig statusrapport på kommunens klimaarbejde Stevns initiativ 5: Regionalt klimasamarbejde Stevns initiativ 6: Formidling Stevns initiativ 7: Etablere et korps af Klima-agenter - IGANGSAT 2012 Byggeri og renovering af bygninger Bygningsinitiativ 1: Energistyring og miljørigtig drift af de kommunale bygninger Bygningsinitiativ 2: Energirenoveringsprojekter, kommunens ejendomme Bygningsinitiativ 3: Hybridbelysning, projekt Bygningsinitiativ 4: Energirenovering, private boliger Bygningsinitiativ 5: Energirenovering af kridtstenshuse Energiforsyning Energiinitiativ 1: Vindmølleplan Energiinitiativ 2: Strategisk Energiplan, KBHsyd Energiinitiativ 3: Biogas Energiinitiativ 4: Solceller Energiinitiativ 5: Energilandsby - IGANGSAT 2013 Energiinitiativ 6: Tinghuset i Store Heddinge Energiinitiativ 7: STEPS - NYT 2013 Tilpasning til fremtidens vejr Klimatilpasningsinitiativ 1: Lokal afledning af regnvand, LAR Klimatilpasningsinitiativ 2: Rekreative, grønne områder Klimatilpasningsinitiativ 3: Spildevandsplan Klimatilpasningsinitiativ 4: Skybrudskort Klimatilpasningsinitiativ 5: Klimatilpasningsplan - IGANGSAT 2013 Transport Transportinitiativ 1: Cyklister Transportinitiativ 2: Ladestander til elbiler Transportinitiativ 3: Gadebelysning stevns kommune 3

4 Stevns Kommune & klimaet Stevns initiativ 1: DN-Klimakommune Mandag den 16. januar 2012 underskrev Stevns Kommune en ny klimaaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Stevns initiativ 2: CO 2 - kortlægning og opfølgning CO 2 -udledning for Stevns kommune som samlet enhed Stevns Kommune arbejder aktivt for nedsættelse af CO 2 - udledningen for derved at være med til, at begrænse klimaændringerne og mindske afhængigheden af fossile brændstoffer. I dette arbejde er CO 2 -regnskabet et vigtigt og nødvendigt værktøj. Stevns Kommune indgik i 2011 en aftale med studerende Tue Damsø fra RUC om kortlægning af CO 2 -udledning for Stevns Kommune som samlet enhed. Ifølge beregningerne fra RUC var der i 2013 for Stevns Kommune som samlet enhed, en CO 2 -udledning på tons CO 2. Sektor CO 2 udledning i ton andel i % elektricitet varme transport industri landbrug affaldsdeponi *LULUCF samlet *LULUCF er en forkortelse for Land Use, Land Use Change and Forestry. Kategorien omfatter optag og udslip af kulstof i arealer og naturlig biomasse som følge af ændringer i arealanvendelsen. CO 2 -udledning for Stevns kommune som samlet enhed & Stevns kommune som institution Stevns Kommune som institution havde i 2013 en samlet udledning af CO 2 på tons (faste emissionstal og graddagskorrigeret). Den samlede udledning af CO 2 for hele Stevns Kommune udgør derved kun 2 %. stevns kommune 4

5 CO 2 -udledning for Stevns kommune som institution Der er udarbejdet et CO 2 -regnskab for Stevns Kommunes ejendomme i Resultatet af Stevns Kommunes samlede CO 2- udledning for 2013 har betydet et fald på 3,51 % i forhold til året I dette resultat er der hverken medregnet tjenestekørsel, eller Stevns nye svømmehal Stevnsbadet, der alene står for omkring 10 % af kommunens CO 2 -udledning. Begge disse er store tilføjelser til årets regnskab. Når vi medregner begge disse tilføjelser er årets resultat en stigning på 21,47 %. Tallet er ikke et udtryk for en reel stigning i CO 2 -udledning, men derimod et udslag af en koodinering af et tidligere regnskab samt medtagning af transporten. Stevnsbladet har betyder et merudslip på 393 ton CO 2 mens transporten står for en samlet udledning på 426 ton CO 2. Det givet en samlet forøgelse af udledningen på 818 ton. Det er en markant forøgelse af udslippet og den primære grund til at CO 2 -regnskabet viser en forøgelse på 21.47%. I CO 2 -regnskab for Stevns Kommunes ejendomme skal der desuden tages forbehold for ændringer i bl.a. bygningsmassen. Der er i dette års rapport sket store ændringer i forhold til de forrige. For det første har vi valgt at medtage et estimat på CO 2 -forbruget for tjenestekørsel og valgt, at udvide CO 2- rapporten med nyere CO 2 -ækvivalente tal. Derudover er der sket en stor ændring i de kommunale ejendommes bestand, der er kommet nye bygninger til, nogle er solgt og andre har skiftet funktion. Se CO 2 -regnskabet for en udførlig beskrivelse af dette. Stevnsbadet Lørdag den 25. august 2012 var der indvielse af Stevnsbadet, der indeholder hele 3 bassiner: soppebassin, et børnebassin og et stort 25 meters svømmebassin. Desuden indeholder Stevnsbadet et Wellness- område, med et varmtvandsbassin med boblebænk, massagedyser og modstrømsbølge. Wellness- område inderholder der ud over dampbad og en infrarød sauna. Transport For første gang er der i CO 2 -regnskabet medtaget transport for kørsel i kommunens biler samt arbejdskørsel i privatbiler. Med i regnskabet er taget gravemaskiner og lignende fra Materilegården. I regnskabet indgår ikke transport med fly, tog mv., da det ikke har været muligt, at adskille disse tal nøjagtigt fra andre poster. stevns kommune 5

6 Stevns initiativ 3: Udarbejdelse af en klimahandleplan Der blev i 2012 udarbejdet og efterfølgende politisk godkendt, en klimahandleplan gældende for årene 2012 til Link til Klimahandleplan Stevns initiativ 4: Årlig statusrapport på kommunens klimaarbejde Som led i aftalen med Danmarks Naturfredningsforening skal der årligt udarbejdes en status for klimaarbejdet i Stevns Kommune. Status består dels af et årligt CO 2 -regnskab dels af en status og gennemgang af de mange tiltag, anlæg og projekter der har været igangsat i kommunen. Den årlige status har afsæt i de indsatsområder, der beskrives i Klimahandleplanen. Stevns initiativ 5: Regionalt samarbejde Stevns Kommune deltager på flere fronter i det regionale klimasamarbejde og dette giver rig mulighed for inspirations-, sparrings- og vidensløft. Kommunen deltager i Region Sjællands ERFA gruppe for klimakoordinatorer og dette har blandt andet resulteret i afholdelse af den fælles Klimafestival, der beskrives i det følgende afsnit vedrørende formidling. Desuden deltager kommunen i samarbejdet med Energiklyngecenter Sjælland. Centret er finansieret via KKR Sjælland og 14 af de 17 kommuner i regionen (Lejre, Greve og Solrød er med fra 2014, hvorefter alle 17 kommuner i regionen deltager). Intentionerne med Energiklyngecenter Sjælland er at styrke koordineringen mellem kommunernes indsats på energi- og klimaområdet og koordinere energiplanlægning. Centret faciliterer kommunale myndighedsopgaver på Energi og miljøområdet og varetager projektlederrolle på flere projekter, som Stevns Kommune er med i fx STEPS og Bioenergi Sjælland. Stevns initiativ 6: Formidling Hjemmesiden Via kommunes hjemmeside giver energiteamet gode råd og vejledning om klima- og energitiltag der er lette og enkle at håndtere for kommunens borgere, ligesom de her kan finde præsentationer af kommunale energi- og klimatiltag. Erfaringsudveksling To gange årligt mødes serviceledere og de teknisk administrative teams, der er på kommunens skoler samt større steder som fx Materielgården, Magnoliegården & kommunens plejecentre. Forummet er skabt for at opnå vidensdeling på tværs, og for at give overblik over kommende og eventuelle projekter. Energiteamet deltager i følgende Erfa grupper for at opnå vidensdeling: Klimanetværk for Region Sjælland - Erfagruppe via Det Grønne Hus i Køge - Elforsk forum - Videnscenter for Energibesparelser i bygninger - Borgerdrevet energi- og klimatiltag, sammen med Greve, Solrød, Køge og Faxe kommune Stevns Kommunes Lokal Agenda LA 21 omfatter omkring 32 mål med tilhørende aktiviteter. De dækker over indsatsen for en bæredygtig udvikling og er opdelt efter miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed. Vedtaget i KB den 26. maj LINK Klimafestival Som et led i klimaarbejdet deltager Stevns Kommune i den årlige regionale Klimafestival. Festivalen er blevet skabt på baggrund af et ønske fra de kommuner der har tiltrådt den såkaldte Borgmesterpagt (Covenant of Mayors). Et af elementerne i Borgmesterpagten er afholdelse af energidage for kommunens borgere. I det regionale klimanetværk var et ønske om, at samle indsatsen for stevns kommune 6

7 derved dels at opnå større synlighed dels, opnå sparring og erfaringsudveksling. På baggrund af dette ønske blev der etableret en styregruppe der skulle repræsentere samarbejdsparterne: de 16 af de 17 kommuner i Kommunekontaktrådet (KKR-Sjælland), Energitjenesten Sjælland og Region Sjælland. Selv om Stevns ikke har tilsluttet sig Borgmesterpagten blev det vurderet, at det ville være gavnligt at deltage, da der er lagt stor vægt på formidlingen af viden til borgerne om energibesparelser, klimatilpasning og omstilling til vedvarende energikilder. Stevns kommune har siden 2012 deltaget aktivt i styregruppen for festivalen. i forbindelse med festivalen i 2013 deltog Stevns kommune med følgende to arrangementer: LAR løsninger for private grundejere. Torsdag den 19. september 2013 blev der i forsamlingshuset i Holtug holdt et borgermøde om klimatilpasning og håndtering af regnvand på privat grund. Åbent hus - Lørdag den 28. september var der åbent hus på Bygaden i Hellested. Ingeniør & arkitekt Erling Sørvins byggeri i Hellested er et godt bud på fremtidens byggeri. Sørvin er klima-agent på Stevns. Stevns initiativ 7: Etablere et korps af Klima-agenter En klima-agent i Stevns Kommune er en lokal borger, der er optaget af klima og energi spørgsmål, og som igennem en årrække har søgt viden og indsigt på området, bl.a. via diverse tiltag i hjemmet. Denne borger har via hvervet som klima-agent påtaget sig, at stille sin viden og erfaringer til rådighed for interesserede medborgere. I deres hjem vil man fx i praksis kunne se, hvordan et solcelleanlæg, et pillefyr eller et jordvarmeanlæg fungerer og høre om de glæder og udfordringer anlæggene har medført. Der var i 2013 tre klimaagenter på Stevns. Regionalt netværk for kllma-agenter Region Sjælland igangsatte i 2013 en lokal samfundsorienteret kampagne om energiomstilling. Energisystemet skal i de kommende år omstilles, så energiforsyningen i 2050 er baseret på vedvarende energi. Der er tale om en ressource- og tidkrævende proces, som kræver deltagelse af alle i samfundet. Med afsæt i denne omstilling har Region Sjælland igangsat en klimakampagne for at udvikle lokalsamfundenes kompetencer til at tage denne udfordring op. Til deltagelse i kampagnen, er der blevet udpeget en række lokale klimaagenter i lokalsamfundene. På Stevns deltog 2 af de 3 klimaagenter i netværket. Klima-agenterne har i 2013 gennemgået seks kurser afholdt af Region Sjælland under temaet energiomstilling af lokalsamfundene. stevns kommune 7

8 Byggeri og renovering af bygninger CO 2 udledning pr. m2 Bygningsinitiativ 1: Energistyring og miljørigtig drift af de kommunale bygninger Der er sket en stor ændring i de kommunale ejendommes bestand siden CO 2- regnskabet for Der er kommet nye bygninger til, nogle er solgt og andre har skiftet funktion. Plejecentre, servicearealer Service arealerne fra de nedenstående tre plejehjem er ikke tidligere blevet medregnet i CO 2 -rapporterne: Stevnshøj - Plushøj - Brohøj Andre kommunale bygninger Følgende ejendomme (brugssteder) er ikke tidligere blevet medregnet i CO 2 -rapporterne - Strøby Egede bibliotek - Det gamle Rødvig børnecenter Grundet institutionens flytning til Vemmetoftevej, var den gamle bygning fejlagtigt udeladt fra tidligere CO 2 -rapport. - Solgårdsparken Areal Kulturinstitutioner - Stevnsfyr og Fyrmesterboligen Sportshaller - Stevnsbadet - Hårlevhallerne, Klubhus Huset tilkom kommunen i slutningen af 2013 Solgte ejendomme - Skelbæksskolen, Skolen er blevet solgt halvvejs gennem Hellestedsskolen, Skolen er blevet solgt halvvejs gennem Strøbyhallen, Overgået til AIK Fonden Data er hentet fra CO 2 -rapporten for 2013 stevns kommune 8

9 Der blev i 2013 investerer kr i energitiltag og opnået en årlig besparelse på driften på ca. kr og sparet ca. 18,1 tons CO 2. Dertil kommer at der i 2013 blev skiftet tag på Birkehøj hvilket har resulteret i en yderlige besparelse på ca. 2,9 tons CO 2. Dette giver en samlet reduktion på 21,2 tons CO 2. i Detaljer Energitiltag 2013 Tiltag Adresse Tons CO 2 Besparelse Kr. Bygningsinitiativ 2: Energirenoveringsprojekter, kommunens ejendomme Af nedennævnte oversigter fremgår samtlige energi effektiviseringstiltag, anlæg og vedligeholdelsestiltag som er blevet foretaget i Det er investeringer indenfor belysning, ventilation, automatikstyringer, pumper & motorer samt adfærdsregulering. Der er fokus på tiltag, som kan reducere energiforbruget, CO 2 -udledningen og driftsudgifter for Stevns Kommune. Tilbagebetalingstid Hårlev Materielgård Udskiftet el- til vandradiator Industrivej 28 0, , Hårlev Rådhus Ny gaskedel Hovedgaden 46 8, , Hotherskolen Natsænkning Faxevej 4 3, , Klippinge Børnecenter Belysning Toftepladsen 2 1, , Erikstrup Børnecenter Ny belysning Kronhøjvej 8 2, , Bulderbo Automatik Baunebovej 1 1, , Hotherskolen - Hybridprojekt lysstyring, opsætn easylux Faxevej 4, 4652 Hårlev 18,10 0, #DIVISION/0! 8, Øvrige renoveringer 2013 Tiltag Adresse Tons CO 2 Besparelse Birkehøj + hjælpemid. Tagudskiftning Bjælkerupvej 32 2,93 Store Heddinge skole Brugsvandsinstallation Kronhøjvej 4 0,21 Besparelse CO2 - Total 21,24 Udgift Kr. stevns kommune 9

10 Bygningsinitiativ 3: Hybridbelysning, projekt Stevns Kommune deltager sammen med forskere fra RUC og DTU Fotonik, Designskolen i Kolding og en elinstallatør i et demonstrationsprojekt støttet af EL- FORSK med i alt kr. af PSO-midlerne fra Elforsk-puljen. Siden august 2012 har der i et klasselokale på Hotherskolen været ophængt LED lamper, der drives af solceller fra Hotherskolens tag. Lamperne er en del af et forsøgsprojekt, der bl.a. tester lyskvalitet, forbrugstid og styring. Projektet er et såkaldt demonstrationsprojekt og foregår på Hotherskolen i Hårlev. Projektet tager afsæt i et ikke renoveret lys-område, et renoveret lys-område samt et område hvor der opsættes Solcelle hybridbelysning. I forbindelse med projektet er der blevet udvalgt lokaler, der er rimelig repræsentative for større bygninger/ institutioner. Interessen er specielt rettet mod lokaler, hvor der er begrænset tilgang af dagslys, og hvor LED-belysningen vil udgøre en væsentlig andel af den nødvendige belysning. Projektet er igangsat foråret 2011 og blev afsluttet torsdag den 20. juni 2013, hvor daværende Klima-, energi-, og bygningsminister Martin Lidegaard besøgte Hotherskolen for besigtigelse af projektet og en snak med de deltagende parter om projektet og dets resultater. Projektet kom blandt de sidste ti, der gik til bedømmelse i dommerpanelet for KLs innovationspris i 2013 ud af i alt 86 nominerede projekter. Bygningsinitiativ 4: projektet energirenover din bolig Greve, Faxe, Køge og Stevns har etableret et samarbejde på tværs af kommunegrænserne, fordi det giver mulighed for at tilgå emnet energirenovering i en hel værdi-kæde ligefra boligejerne til håndværkerne og kommunen. Kampagne rettet mod håndværkere: I juni måned blev der afholdt kursus i Energioptimering af boliger. Kurserne blev afholdt på EUC Sjælland i Køge i samarbejde mellem Grøn Linje, Det Grønne Hus, Greve, Faxe, Stevns og Køge kommuner. Kurset fokuserede på identificering af energibesparelser ved gennemførelse af et energitjek og blev tilbudt til svende, der skal i dialog med kunder om mulige energiløsninger og handlingsplaner for renovering af hele eller dele af en bygning. Det var Teknologisk Institut, der underviste på kurserne, der var af tre dages varighed. De deltagende håndværkere blev certificerede Energivejledere. Kampagne rettet mod boligejere: I forbindelse med energimarkedsdagen i Holtug blev der lavet et for enden af vejen arrangement. Efter aftale med lokale borgere blev to huse valgt ud og husets ejer gennemgik sammen med en større gruppe interesserede borgere og en energivejleder husene, og energivejlederen kom med forslag til energiforbedringer. Kommunes klima-agenter blev i 2013 indbudt til at deltage i et uddannelsesforløb foranlediget af Region Sjælland. Der er mulighed for at læse mere om dette under punktet for klima-agenter. Kommunen som myndighed: Der er blevet etableret et fælles kommunalt sparringsforum - hvor byggesagsbehandlere, planfolk og relevante sagsbehandlere fra Natur & Miljø inddrages alt efter om emnet er fx solceller eller klimalokalplaner. Køge Kommune afholdt i foråret et arrangement vedrørende jordvarme og Stevns stevns kommune 10

11 kommune afholdt i efteråret et arrangement om hybridbelysningsprojektet på Hotherskolen. Bygningsinitiativ 5: Energirenovering af kridtstenshuse Stevns Kommune tog i 2012 kontakt til Raadvad Centret bevaringsværdige bygninger og foreslog dem, at der blev lavet et forskningsprojekt omkring energirenovering af kridtstenshuse, gerne i samarbejde med Østsjællands Museum. Formålet med projektet, er at udvikle ny viden til, hvordan disse huse kan energiforbedres, uden at bevaringsværdien forringes. Projektet skal ses som et tiltag, der skal sætte fokus på en unik stevnsk kulturarv, hvor verdensarven sikres også inde i landet. Der er igennem 2013 blevet udarbejdet en klar beskrivelse af de fokuspunkter, materiale mv. der har relevans i informationsmaterialet der sammen med informationsmøder for ejere af kridtstenshuse og lokale håndværkere, skal danne grundlaget for projektet om energirenovering af kridtstenshuse. Projektet forventes igangsat i stevns kommune 11

12 Energiforsyning Energiinitiativ 1: Vindmølleplan Der blev i 2012 igangsat udarbejdelse af en vindmølleplan, der blandt andet skulle vise hvor der vil være mulighed for at opstille vindmøller på Stevns. I den anledning blev der i november 2012 afholdt et borgermøde på Store Heddinge skole. Efter en debatperiode, der gik ind i 2013 og afholdelse af borgermøde i januar 2013, blev det besluttet, at opgive arbejdet med at finde nye egnede opstillingssteder på Stevns. Energiinitiativ 2: Strategisk Energiplan, KBHsyd I 2012 blev der indgået et samarbejde mellem Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommune og VEKS (Vestegnens Kraftvarmeselskab) for, i samarbejde at udarbejde en fælles strategisk energiplan. Planen skal primært være gældende for det geografiske område, som samarbejdspartnerne repræsenterer. Der er fokus på elektricitet, varme og transport, på udnyttelse af de vedvarende energikilder (biomasse og vind), på at sikre effektiv energiudnyttelse med bl.a. anvendelse af overskudsvarme som fjernvarme, samt på energibesparelser i slutforbruget. Projektet blev igangsat sommeren 2012, hvor der blev ansat en Ph.d.-studerende, der i midten af 2013 valgte at forlade sin Ph.d. Dette afstedkom at Greve forlod projektet. Solrød, Køge og Stevns fortsætter projektet og der er indgået aftale om en ny Ph.d, studerende. Energiinitiativ 3: Bioenergi Sjælland 27. september 2012 bevilligede Regionsrådet 13 mio. støttekroner til udnyttelse af regionens potentiale indenfor Bioenergi. Energiklyngecenter Sjælland står for projektledelsen, der er et samarbejde mellem 11 af regionens kommuner (herunder Stevns Kommune), Roskilde Universitetscenter, Copenhagen Capacity, Grønt Center og landboforeninger. I Region Sjælland er der forholdsvis få bioenergianlæg i forhold til hvor mange anlæg, der potentielt kan opføres. Dertil kommer et stigende behov, for at omstille naturgas- og kulbaserede anlæg til biomasse-baserede løsninger. Formålet med projektet er, at få udarbejdet en række forskningsbaserede cases, der skal hjælpe blandt andet kommuner, landbrug og forsyningsselskaber med at afklare både økonomi, ressourcer og praktiske vilkår, når der skal etableres nye bioenergianlæg i regionen. Der er i alt tale om 18 cases og det vurderes, at de kan danne et vurderingsgrundlag for op mod 40 nye anlæg i regionen. Ét af de 18 cases er tomatgartneriet ved Varpelev på Stevns. Energiinitiativ 4: Solcelleanlæg Der er de seneste år sket en rivende udvikling på området, som forvaltningen løbende har holdt øje med, og markedet har ved flere lejligheder været undersøgt i forbindelse med specifikke projekter. I forsøget på Hotherskolen vedr. hybridbelysning indgår solceller som et vigtigt element. Solceller indgår løbende i overvejelser omkring drift og vedligehold af de kommunale bygninger og de anvendes som supplement, hvor det er rentabelt. Energiinitiativ 5: Energilandsbyer Holtug og Højerup blev i april 2013 udvalgt som de to Energilandsbyer på Stevns. Projektet løber over en toårig indkøringsperiode og er finansieret via en anlægsbevilling på kr. Holtug Energilandsby har sit udspring i det lokale samarbejdsforum, der består af borgerforening, forsamlingshuset, lodsejere, strandlauget, vandværket, menighedsrådet og bøgeskovens sejlklub. Der bor 268 borgere i Holtug fordelt på 124 adresser. Højerup energilandsby har sit afsæt i Højerup borgerforening. Der bor 154 borgere i Højerup fordelt på 72 adresser. Et par hundrede mennesker kom lørdag den 17. august 2013 forbi Grønningen i Holtug, hvor der blev holdt energimarkedsdag med fokus på klima og energi. Energikonsulenterne fra energitjenesten gav svar på spørgsmål om energibesparelser og Co 2 reduktion og i forbindelse med to åbent hus arrangementer, gennemgik de husene og kom med råd om konkrete energibesparelser. Arrangementet resulterede i en del presseomtale, også i landsdækkende medier. Pressematerialet er tilgængeligt via kommunens hjemmeside for energilandsbyerne. I december 2013 blev der omdelt en julehilsen til alle borgere i de to landsbyer blandt andet med en opfordring til, at indsende forbrugstal for stevns kommune 12

13 Der er i 2013 foregået følgende i Energilandsbyerne Holtug Udarbejdelse af info-folder til husstandsomdeling - foråret Opstartsmøde søndag den 16. juni i Holtug forsamlingshus Idebank - opsamling fra opstartsmødet Opsætning af informationsstander ved Grønningen Energimarkedsdagen lørdag den 17. august på Grønningen Indkøb af fælles el-cykel Desuden bliver der jævnligt holdt møde i koordinationsgruppen Omdeling af julehilsen Forbrugstal For at få en fornemmelse af de to landsbyers energiforbrug samt have et grundlag for en evaluering af projektet i 2015, blev alle hustande i de to byer indbudt til at oplyse deres forbrugstal for Vi efterlyste forbrugstal for vand, el og varme (+ varmekilde) samt forbrug af bil. Vi modtog i alt oplysninger for 22 husstande i Holtug med samlet 39 beboere & 10 husstande i Højerup med samlet 17 beboere. Alle hustande har efterfølgende modtaget en beregning af deres CO 2 -udleding for 2012 samt en vurdering af deres forbrug. Overordnet ser energiforbruget rigtig fint ud. Mange af husene ligger inden for normalforbruget. En del har fået monteret solceller, jordvarme og / eller solfangere. Af de 32 husstande brugte 3 af dem for meget el, alle tre hustande har jordvarme. 8 husstande har brugt for meget vand, de 5 af disse havde et usædvanligt højt forbrug. 8 husstande brugte for meget varme, 7 af disse huse er opført i perioden mens den ottende er opført i af husstandene har oliefyr mens de sidste tre har pillefyr. Højerup Klimatopmøde i Højeruplund onsdag den 30. oktober i Højeruplund Omdeling af julehilsen Vi vurderer, at det fremadrettet vil være en god ide, at fokusere på vandbesparende tiltag, isolering og alternative varmekilder til erstatning af oliefyr. Eventuelt understøttende til etablering af fælles energiforsyningsanlæg og afholdelse af kurset bliv din egen energivejleder. stevns kommune 13

14 Energiinitiativ 6: Tinghuset i Store Heddinge Lørdag den 7. december 2013 var der indvielse af det ny-renoverede Tinghus. Det gamle Tinghus vil i fremtiden rumme VillaWatt med deres demonstrationer af nye smarte løsninger omkring energirenovering, SEAS-NVE s interaktive installation; Smart Energi, der formidler viden om SmartGrid, energiforbrug og forsyning, konferencelokale med det nyeste digitale udstyr og fibernet, Stevns Erhvervsråd, medieværksted og vidensrum. Energiinitiativ 7: STEPS I september 2013 gav Energistyrelsen tilsagn til et fælles regionalt projekt om strategisk energiplanlægning. Energiklyngecenter Sjælland står for projektledelsen, der er et samarbejde mellem 39 partnere. Det er de 17 kommuner i regionen, Region Sjælland, 19 energiselskaber, RUC og DTU. Målet er at fremme en omstilling til et mere fleksibelt energisystem med mindre energiforbrug og mere vedvarende energi. Den strategiske energiplanlægning skal give kommunerne mulighed for, at planlægge de lokale energiforhold til et mere fleksibelt og energieffektivt energisystem på en måde, så pontentialet for gennemførelse af energibesparelser og omstillingen til mere vedvarende energi udnyttes på den samfundsmæssigt mest energieffektive måde. Projektet forventes afsluttet til efteråret stevns kommune 14

15 Tilpasning til fremtidens vejr Efter sommeren 2011, er der vist ikke mange i Stevns Kommune der ikke er klar over, at regnen er begyndt at falde anderledes og i perioder også i meget større mængder end tidligere. Der venter en stor opgave, når klimatilpasning, sikring af samfundets værdier og forsat bevarelse af naturen skal samtænkes. Man kan meget hurtigt komme til at vælge løsninger, som ikke i tilstrækkeligt omfang tager højde for naturen. Men den rigtige løsning bliver, at integrere de kommende klimatiltag sammen med naturen. Ikke kun at lave løsninger som kun løser klimaudfordringen, men lave løsninger, som er med til at skabe ny spændende natur. Det kan være små søer, hvor rygsvømmer, butsnudet frø og guldsmede larver finder et åndehul. En sø, der samtidig vil kunne udvide sig, når der kommer meget nedbør. Men løsningerne behøver ikke kun at være store områder, det kan sagtens være løsninger i haven, kaldet LAR (Lokal afledning af regnvand). Klimatilpasningsinitiativ 1: Lokal afledning af regnvand, LAR Håndtering af regnvand så tæt på kilden som muligt kaldes i daglig tale for LAR Lokal Afledning af Regnvand, eller Lokal Anvendelse af Regnvand. En af de måder hvorpå Stevns Kommune klimasikrer på, er ved at håndtere så meget regnvand som muligt lokalt. Det betyder, at LAR indtænkes i den kommunale planlægning ved brug af fx forsinkelsesbassiner og regnbede. Der blev i efteråret 2013 udgivet en vejledning til grundejere om håndtering af vand på egen grund. Vejledningen er tilgængelig via borgerservice, bibliotekerne og kommunens hjemmeside LINK Klimatilpasningsinitiativ 2: Rekreative, grønne områder Store Heddinge Et eksempel på en sådan løsning, er området bag Store Heddinge skole, hvor der i 2012 blev lavet et bassin, som skal håndtere en del af det overfladevand, der kommer fra byen. Samtidig kommer bassinet til at virke som en fin sø, der kommer til at indeholde et godt dyreliv, som børnene fra skolen kan bruge i undervisningen fremover. Klimatilpasningsinitiativ 3: Spildevandsplan Spildevandsplan blev politisk godkendt i efteråret Klimatilpasningsinitiativ 4: Skybrudskort Der blev i 2012 udarbejdet et skybrudskort, der visualiserer de oversvømmelsesproblemer der kan forekomme i kommunen som fx ved store nedbørsmængder eller snesmeltning. Med afsæt i Blue Spot - og Flowkort, der blev udarbejdet i 2011, skal skybrudskortet indgå i udarbejdelse af Klimatilpasningsplanen. Klimatilpasningsinitiativ 5: Klimatilpasningsplan Kommunalbestyrelsen godkendte i februar 2103 en strategi for det efterfølgende arbejde med at udfærdige en klimatilpasningsplan for Stevns Kommune. Klimatilpasningsplanen, der indeholder en kortlægning af risiko for oversvømmelser og skaber overblik samt prioriterer indsatsen, forventeres godkendt medio stevns kommune 15

16 Transport Beregninger som RUC foretog i forbindelse med udregningen af CO 2 -regnskabet for Stevns Kommune som samlet enhed, viser en kontinuerlig stigning i CO 2 -udledningen indenfor transport. Det er derfor af stor betydning at der foretages konkrete tiltag på området i et forsøg på at vende udviklingen. Transportinitiativ 1: Cyklister For at øge trafiksikkerheden og fremkommeligheden for cyklisterne i Stevns kommune pågår der pt. et arbejde med at etablere en Kommunal cykelrute på tværs af Stevns. Stevns Kommune består af en kombination af mindre bysamfund og strækninger i åbent land. Ved at etablere cykelstier imellem kommunens by- og landområder samt nabokommunen Køge, bliver det mere attraktivt at vælge cyklen frem for bilen. Det er for længst videnskabeligt bevist, at cyklende borgere er sundere, har færre sygedage, færre livsstilssygdomme og flere raske leveår. Børn, der cykler til skole, får større frihed og selvstændighed, og de koncentrerer sig og lærer bedre i løbet af skoledagen. Både danske og udenlandske turister drømmer om aktive ferier i den danske natur, og det giver et kæmpe vækstpotentiale for cykelturismen. Med andre ord er der god, sund og fornuftig økonomi i, at investere i øget cyklisme i kommunen. For ikke at tale om cyklismens mange positive gevinster for miljøet og kommunens CO2- udledning. I september 2013 var der indvielse af etapen fra Store Heddinge til Rødvig. Cykelstien er etableret langs Rødvigvej fra Rengegade syd for Store Heddinge til Vemmetoftevej i Rødvigs nordlige udkant. Den dobbeltrettede cykelsti er på samlet 4,6 kilometer. Det er nu muligt at cykle fra Rødvig til Køge på cykelsti. Transportinitiativ 2: Ladestander til elbiler For at være med til at fremme elbilens udbredelse, er det planen at der ertableres ladestander for elbiler rundt omkrig i kommunen bl.a. på p-pladsen ved den kommende multihal i Rødvig og ved Nytorv i Store Heddinge. Transportinitiativ 3: Gadebelysning I forbindelse med Stevns Kommunes budgetlægning for 2011 blev det besluttet, at indføre natslukning på gadebelysningen på dele af kommunes veje i sommer halvåret. Slukningen af gadelygterne om natten i sommerhalvåret 2012 gav en besparelse på 2% set i forhold til forbruget i Af CO 2 -regnskabet for Stevns Kommune i 2012 fremgår det at gadebelysningen udgør i alt 11% af den samlede udledning. Dette til trods for, at der i 2010 blev indført natslukning af gadebelysningen på dele af kommunes veje i sommerhalvåret. En opgørelse af CO 2 -udledningen for gadebelysning fra 2008 til 2012 viser følgende: CO2 udledning udledning i ton CO2 udledning Et enigt Plan- og Teknikudvalg besluttede i maj 3013, at ophæve sommerslukningen af gadelyset med øjeblikkelig virkning grundet mange borgerhenvendelser. stevns kommune 16

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune Klima & Energi 1 stevns kommune 2 stevns kommune 3 stevns kommune Klimastrategi 2009 Stevns Kommunes klimastrategi tager afsæt i et ønske om at forbruget af de fossile brændsler mindskes bl.a. ved at undersøge

Læs mere

ENERGI- LANDSBYER PÅ STEVNS 2013/14

ENERGI- LANDSBYER PÅ STEVNS 2013/14 ENERGI- LANDSBYER PÅ STEVNS 2013/14 STATUS FOR ENERGILANDSBYERNE Holtug og Højerup blev i april 2013 udvalgt som kommunens to energilandsbyer for en toårig periode og finansieret via en anlægsbevilling

Læs mere

Klimahandleplan Stevns Kommune 2012-2015. stevns kommune

Klimahandleplan Stevns Kommune 2012-2015. stevns kommune Klimahandleplan Stevns Kommune 2012-2015 stevns kommune 1 CO 2 -udledning (bl.a. afbrænding af fossile brændsler Klimaforandringer (I form af f.eks. øget nedbør) Konsekvens (f.eks. oversvømmelse af bebyggede

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion

Indholdsfortegnelse. 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion Klimaindsats Status primo 2014 Indholdsfortegnelse 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion 2. Strategier & Planer...3 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Strategi for klimatilpasning Handleplan

Læs mere

FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017

FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017 [25. september 2013] FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017 BAGGRUND Struer Kommune har et godt udgangspunkt at arbejde videre med i forhold til klima- og energiindsatsen. Det gælder

Læs mere

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

Klimaplan for Syddjurs Kommune 2012 - Handlingsplan

Klimaplan for Syddjurs Kommune 2012 - Handlingsplan Indsatsområde Indsatser Start Slut Finasiering CO2 reduktion Ansvarlig Status/bemærkninger Projekter 1. Energibesparelser i Syddjurs Kommunes egne ejendomme Reduktion af forbrug af el, vand og varmeforbrugsenheder

Læs mere

FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017

FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017 [30. september 2013] FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017 BAGGRUND Struer Kommune har et godt udgangspunkt at arbejde videre med i forhold til klima- og energiindsatsen. Det gælder

Læs mere

Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011

Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011 Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011 Særlige indsatsområder jf. Klimapolitikken Indsats Mål Status el. Mål 3: Reduktion af borgeres og virksomheders CO 2 -udledning Mål 5:

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

Klimaet sætter dagsordenen. Hvorfor? Randers Kommune

Klimaet sætter dagsordenen. Hvorfor? Randers Kommune Klimaet sætter dagsordenen Hvorfor? Randers Kommune Randers Kommune Strategisk energiplanlægning overvejelser Hvem skal vi lave strategisk energiplanlægning for? For klimaet, økonomien, sikkerheden, Danmark,

Læs mere

ENERGILANDSBY 5762 Indhold; OMSTILLINGEN

ENERGILANDSBY 5762 Indhold; OMSTILLINGEN ENERGILANDSBY Dette notat er udarbejdet af arbejdsgruppen Energilandsby under Udviklingsplan. Forfatter; Rudi Rusfort Kragh, Krovej 15, Vester Skerninge. December + januar 2011. Indhold; Side 1; Omstillingen;

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Men jeg må hellere lige starte forfra fra begyndelsen. Og med et fokus der gælder alle kommunerne i Region Sjælland.

Men jeg må hellere lige starte forfra fra begyndelsen. Og med et fokus der gælder alle kommunerne i Region Sjælland. Kortet viser et overblik over varmeforbrug og varmekilder på Sydhavsøerne. Kendetegnet ved fjernvarme i stort set alle byer, olie (og andet der kan brænde) i landsbyer og enkeltstående huse. Elopvarmning

Læs mere

HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG ENERGI

HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG ENERGI HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG ENERGI NORDDJURS KOMMUNE 2013 Indhold HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG ENERGI I NORDDJURS KOMMUNE 2013...1 Indhold...2 Indledning...3 Introduktion til handleplanens elementer....4 Baseline-opgørelse...4

Læs mere

Referat af borgermøde om energilandsby i Flakkebjerg den 21. marts 2012

Referat af borgermøde om energilandsby i Flakkebjerg den 21. marts 2012 Referat af borgermøde om energilandsby i Flakkebjerg den 21. marts 2012 Mødedato 21. marts 2012 Mødested Flakkebjerg Efterskole 27. september 2012 Teknik og Miljø, Agenda 21 Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.:

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Af Sigurd B. Lauritsen, Chefrådgiver, Grontmij Carl Bro Katuaq, Nuuk 29. oktober 2009 Formål

Læs mere

Grøn omstilling gennem partnerskaber, 15. november 2013

Grøn omstilling gennem partnerskaber, 15. november 2013 Grøn omstilling gennem partnerskaber, 15. november 2013 Henning Donslund, Leder af Sekretariatet for VE / Energisekretariatet Ringkøbing-Skjern Kommune Hvordan kan kommunen spille en aktiv rolle? Med afsæt

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget Klima- og Miljøudvalget By, Kultur og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 208403 Brevid. 1774454 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Muligheder for at opfylde klimamål ved vedvarende energianlæg

Læs mere

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune er udgivet af: Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Vedtaget af Greve Byråd 2009 For henvendelse vedrørende

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Maj 2015 Forord Indhold Baggrund Roskilde Kommune underskrev i sommeren 2008 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at være

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland?

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Dansk Fjernvarmes regional møde i Sæby den 12. marts 2015, oplæg ved Thomas Jensen, energiplanlægger Hjørring Kommune, projektleder for Et Energisk

Læs mere

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Næstved 26. maj 2010 KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Anne Marie Holt Christensen Arkitekt og projektleder på kommunens klimaplan Lidt om byen og klimaplanen Byens fornyelse Boligområder

Læs mere

Udkast til Fælles regional klimastrategi

Udkast til Fælles regional klimastrategi Brevid 2293998 5. maj 2014 Udkast til Fælles regional klimastrategi Fælles regional klimastrategi Region Sjælland og de 17 kommuner, der ligger i regionen vil sammen sikre, at regionen også i fremtiden

Læs mere

Teknik og Miljø. Katalog over supplerende klimainitiativer

Teknik og Miljø. Katalog over supplerende klimainitiativer Teknik og Miljø Katalog over supplerende klimainitiativer Indledning Gentofte Kommune har udarbejdet en Klimaplan, der udstikker mål og rammer for klimaarbejdet i Gentofte Kommune fra 2010-2020, og gennem

Læs mere

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Ballerup Kommunes Klimaplan Gennemgang af klimaplanen Kommentarer Forslag til tiltag Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Indhold Visionen Klimafakta om Ballerup Kommune El- og varmeforsyning

Læs mere

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11. Energirenovering og vedvarende energi v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.2012 Hvad jeg kommer rundt om i mit indlæg Hvad gør Holbæk Kommune

Læs mere

Strategi for bæredygtig udvikling

Strategi for bæredygtig udvikling Strategi for bæredygtig udvikling Strategi for Lokal Agenda 21 arbejde Forord Agenda 21-strategien er en væsentlig del af Middelfartplanen. Middelfartplanen er kommuneplanen, der integrerer og samler politikker

Læs mere

SEAP, Covenant of Mayors

SEAP, Covenant of Mayors SEAP, Covenant of Mayors Sustainable Energy Action Plan, Handleplan for Trekantområdet DATO: 20.07.2010 Baggrund Kommunerne i Trekantområdet besluttede i september 2009 at melde sig ind i EUinitiativet

Læs mere

Grøn omstilling Hvordan i en kommune? -det kræver tonsvis af klimaindsatser

Grøn omstilling Hvordan i en kommune? -det kræver tonsvis af klimaindsatser Grøn omstilling Hvordan i en kommune? -det kræver tonsvis af klimaindsatser Energi på Tværs Case: Helsingør 25. november 2014 Johannes Hecht-Nielsen Program: Kommunernes rolle Helsingørs klimamål Tonsvis

Læs mere

Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger. Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri

Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger. Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Agenda Politiske målsætninger og energiforbrug i bygninger

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

Fællesmøde 28.oktober 2014 Energiløsninger på landet og i mindre byer

Fællesmøde 28.oktober 2014 Energiløsninger på landet og i mindre byer Åben land gruppen Fællesmøde 28.oktober 2014 Energiløsninger på landet og i mindre byer Udgangspunkt og rammer Mål og perspektiver Muligheder og midler Aktører og roller 1 Formålet at bidrage til omstillingen

Læs mere

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Fremtidens byer 9. december 2009 Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Chefkonsulent Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Agenda Københavns Ejendomme Klimaplan

Læs mere

ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND. v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima

ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND. v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima AGENDA Præsentation ELENA teknisk bistand betalt af EU Erfaringer fra Region Sjælland og 12 kommuner Forundersøgelse ELENA-ansøgning

Læs mere

Visionsplan for Ærøs energiforsyning

Visionsplan for Ærøs energiforsyning Udkast til Visionsplan for Ærøs energiforsyning Ærø Kommune og Udvalget for Bæredygtig Energi (UBE) ønsker at understøtte en udvikling frem mod 100 % selvforsyning med vedvarende energi på Ærø. Ønsket

Læs mere

Status for CO2 reduktion -det kræver tonsvis af klimaindsatser

Status for CO2 reduktion -det kræver tonsvis af klimaindsatser Status for CO2 reduktion -det kræver tonsvis af klimaindsatser Naturgruppen 27. november 2014 Karen Marie Pagh Nielsen Program: s klimamål Status for CO2 reduktion Tonsvis af indsatser Kommunen som virksomhed

Læs mere

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Erhverv Mål Handlinger KlimaKlar Virksomheder Dialog ved miljøtilsyn

Læs mere

DET LANGE, SEJE TRÆK

DET LANGE, SEJE TRÆK DET LANGE, SEJE TRÆK Energiby hvad er det? Det gode eksempel Skal tjene som inspirationskilde En udnævnelse, der forpligter Kolding vil fortsætte de gennemtænkte, fremtidssikrede og ambitiøse indsatser

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning

Strategisk Energiplanlægning Strategisk Energiplanlægning Henning Laursen Udviklingskonsulent www.regionmidtjylland.dk Strategisk energiplanlægning i Region Midtjylland 2 www.regionmidtjylland.dk Strategisk energiplanlægning i Region

Læs mere

Notat: Strategisk Energiplan Høringsbehandling

Notat: Strategisk Energiplan Høringsbehandling Notat: Strategisk Energiplan Høringsbehandling Plan og Udvikling Sagsnr. 266462 Brevid. 2130434 Ref. SMAG Dir. tlf. 4633 3179 sorenmag@roskilde.dk 26 august 2015 I dette notat sammenfattes bemærkninger

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter

ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter MANDAG MORGEN Energibesparelser i kommunerne 3. maj 2011 ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter Anne Marie Holt Christensen Arkitekt og projektleder på klimaplan

Læs mere

Miljø og teknikudvalget

Miljø og teknikudvalget Udvalg: Måloverskrift: Miljø og teknikudvalget Assens Kommunes by- og naturværdier Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her. Vi vil værne om vores natur og vi vil give borgere og gæster mulighed for

Læs mere

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september Notat 27. september Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011 En håndværkers muligheder og vilkår for at samarbejde med energiselskaber om energibesparelser en kort introduktion

Læs mere

Klimatilpasning og klimaforebyggelse. Kathrine Stefansen Vand- og Klima Grundejerforeningsmøde, 4. maj 2015

Klimatilpasning og klimaforebyggelse. Kathrine Stefansen Vand- og Klima Grundejerforeningsmøde, 4. maj 2015 Klimatilpasning og klimaforebyggelse Kathrine Stefansen Vand- og Klima Grundejerforeningsmøde, 4. maj 2015 Færre oversvømmelser hvordan? Indsatsområder Klimatilpasningsanlæg: Nordvand og kommunen Borgere

Læs mere

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Bliv klimakommune i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Det nytter at gøre noget lokalt. Du og din kommune kan gøre en positiv forskel for vores klima. Danmarks Naturfredningsforening kan hjælpe

Læs mere

Hovedaftale om Klimapartnerskab

Hovedaftale om Klimapartnerskab Hovedaftale om Klimapartnerskab Denne aftale er indgået mellem: Vejen Kommune og SE Service A/S Ravnevej 12 6705 Esbjerg Ø CVR-nr. 20 70 58 33 (i det følgende kaldet SE Big Blue ) Til denne Hovedaftale

Læs mere

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi De globale mål om forsyningssikkerhed og markant reduktion af CO 2 skal opfyldes gennem større energieffektivisering og meget mere brug af

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne Denne folder henvender sig til alle boligejere ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus

Læs mere

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Favrskov Kommune forstærker klimaarbejdet Forord...3 Indledning...4 Internationale og nationale mål...6 Mål, forbrug og CO 2 -udledning...8 Indhold i

Læs mere

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Forord...3 Indledning...4 Internationale og nationale mål...6 Mål, forbrug og CO 2 -udledning...8 Indhold i Klimaplan 2025...12 Tema 1 - Energiplanlægning...14

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen 12. august 2009 Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen Den gennemsnitlige husstand i Danmark bruger omkring 26.000 kroner om året på energi. Alene opvarmning af hjemmet koster i omegnen af

Læs mere

Fondsfinansierede projekter

Fondsfinansierede projekter 1 of 8 Fondsfinansierede projekter Projektnavn Projektresumé Kategori Projektsu m* Finansiering Pulje Statu s Partnere Klimavenlig sommerhusturis me Analyseprojekt til afdækning af vækst og beskæftigelsesmuligh

Læs mere

Ansøgning om tilskud til energisyn. Energisyn af fremtidige udvalgte fjernvarmetilsluttede bygninger i Ballen, Brundby, Permelille og Ørby.

Ansøgning om tilskud til energisyn. Energisyn af fremtidige udvalgte fjernvarmetilsluttede bygninger i Ballen, Brundby, Permelille og Ørby. Til: Energistyrelsen Amaliegade 44 1401 København K Att.: Jan Biinger 26. juni Ansøgning om tilskud til energisyn. Energisyn af fremtidige udvalgte fjernvarmetilsluttede bygninger i Ballen, Brundby, Permelille

Læs mere

Katalog over virkemidler

Katalog over virkemidler der kan nedbringe forbruget af importerede fossile brændsler Indhold Kortsigtede virkemidler... 2 Byggeri... 2 H1. Reduktion af indetemperatur om vinteren... 2 H2. Energitjek, energibesparelser og udskiftning

Læs mere

Grøn omstilling booster væksten. Klimastrategi SYDDANMARK. Klimaproblemer kan blive guld værd for virksomhederne

Grøn omstilling booster væksten. Klimastrategi SYDDANMARK. Klimaproblemer kan blive guld værd for virksomhederne SYDDANMARK Klimastrategi Grøn omstilling booster væksten Klimaproblemer kan blive guld værd for virksomhederne Energi er dyrt. Heldigvis er det nemt at spare på den 1 intro Tekst: Kim Jensen / Foto: Hyldager

Læs mere

Kommunens løbende udskiftning til mere økonomiske køretøjer vil dog bidrage til, at vi også kan forvente fine tal fremover.

Kommunens løbende udskiftning til mere økonomiske køretøjer vil dog bidrage til, at vi også kan forvente fine tal fremover. Grønt Regnskab 2011 2 l Grønt regnskab 2011 Forord Indhold Det er i år fjerde gang, vi udgiver et Grønt Regnskab for kommunen som virksomhed. Vi satte i 2008 fokus på energi, hvor vi dels fik påbegyndt

Læs mere

Konstruktørdagen i Horsens

Konstruktørdagen i Horsens Konstruktørdagen i Horsens ProjectZero & ZERObolig som vækstdrivere for energirenovering i den private boligmasse Charlie Lemtorp & Peter Rathje ProjectZero BrightGreenBusiness Er visionen om at skabe

Læs mere

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 PostNord Reduktion af kundernes miljøbelastning - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 Vision og værdier Vores mission Med PostNord når man den rette person i rette tid sikkert og

Læs mere

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring?

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Vindmøller ved Sprogø, Sund & Bælt Tyge Kjær Roskilde Universitet Udfordringen Emnerne: - Hvort stort er energiforbruget i dag og hvad skal vi bruge

Læs mere

Eksempler på andre kommuners klimainitiativer overfor borgere og virksomheder

Eksempler på andre kommuners klimainitiativer overfor borgere og virksomheder NOTAT Eksempler på andre kommuners klimainitiativer overfor borgere og virksomheder Hvidovre Teknisk Forvaltning Ejendomsafdelingen Sagsbehandler: Danna Borg Sagsnr.: 11/38537 Journalnr.: 24364/12 16-01-2012

Læs mere

Klimahandleplan. for Vordingborg Kommune 2011-2012

Klimahandleplan. for Vordingborg Kommune 2011-2012 Klimahandleplan for Vordingborg Kommune - Godkendt af kommunalbestyrelsen den 27. januar Klimahandleplan for Vordingborg Kommune - 1. udgave, 1. oplag Vordingborg Kommune Miljø og Teknik Østergårdstræde

Læs mere

Bedre indeklima, beskæftigelse og energibesparelser Et nationalt startskud. Projektskitse

Bedre indeklima, beskæftigelse og energibesparelser Et nationalt startskud. Projektskitse Bedre indeklima, beskæftigelse og energibesparelser Et nationalt startskud Projektskitse 3. maj 2012 Landets skoler og daginstitutioner har arbejdsmiljøproblemer Mindst 50 procent af klasseværelserne og

Læs mere

Dagsorden. Punkter. Hovedstadsregionen i Danmark har visioner om at blive en førende elbilregion. Strategi og Organisering Aktiviteter og Status

Dagsorden. Punkter. Hovedstadsregionen i Danmark har visioner om at blive en førende elbilregion. Strategi og Organisering Aktiviteter og Status Dagsorden Hovedstadsregionen i Danmark har visioner om at blive en førende elbilregion Punkter Strategi og Organisering Aktiviteter og Status Strategi og Organisering Klimastrategi Udover klima også fokus

Læs mere

Ramme for kommunernes klimatilpasning

Ramme for kommunernes klimatilpasning Ramme for kommunernes klimatilpasning Louise Grøndahl Rejsehold for klimatilpasning SIDE 1 Forebyggelse frem for oversvømmelse Regeringen vil Etablere en Task Force for klimatilpasning, der skal udarbejde

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning Hotel Sørup Herregaard Den 4. december 2013

Strategisk Energiplanlægning Hotel Sørup Herregaard Den 4. december 2013 Den strategisk energiplan Hvad kan den strategiske energiplanlægning gøre for energiselskaberne, og hvad kan energiselskaberne gøre for den strategiske energiplanlægning? Tyge Kjær - tk@ruc.dk Roskilde

Læs mere

Enhedslistens klima-jobplan

Enhedslistens klima-jobplan Enhedslistens klima-jobplan Både økonomien og klimaet er i krise. Den økonomiske krise har medført, at omkring 170.000 danskere går arbejdsløse. Samtidig fordrer klimakrisen, at der så hurtigt som muligt

Læs mere

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Michael Minter, komunikationschef Horsens, 31. januar 2013 Om CONCITO CONCITO - Danmarks grønne tænketank Formidler klimaløsninger til politikere, erhvervsliv

Læs mere

Den strategisk energiplanlægning

Den strategisk energiplanlægning Energiens fremtid i Region Sjælland Den strategisk energiplanlægning Fra: Landsplanredegørelsen 2013 afsnittet vedr. Vækst og grøn omstilling Tyge Kjær - tk@ruc.dk Roskilde Universitet Hvad kan det bruges

Læs mere

Grøn energi i hjemmet

Grøn energi i hjemmet Grøn energi i hjemmet Om denne pjece. Miljøministeriet har i samarbejde med Peter Bang Research A/S udarbejdet pjecen Grøn energi i hjemmet som e-magasin. Vi er gået sammen for at informere danske husejere

Læs mere

1. øge antallet af indbyggere i kommunen Planlagt og / eller besluttet. Klima- og Energirådets

1. øge antallet af indbyggere i kommunen Planlagt og / eller besluttet. Klima- og Energirådets Notatark Sagsnr. 1.5.12-G-4-12 Sagsbehandler Niels Rauff 27.3.215 Hedensted Kommune har forpligtet sig til at reducere udledningen af CO 2 med 2% fra 1,1 tons pr. borger i 1995 til 8.1 tons pr. borger

Læs mere

resumé af forslaget til Klimaplan 2010-2012 for Odense Kommune KLIMA PLAN

resumé af forslaget til Klimaplan 2010-2012 for Odense Kommune KLIMA PLAN resumé af forslaget til Klimaplan 2010-2012 for Odense Kommune KLIMA PLAN indhold forord 4 Hvordan og hvorfor 6 Odenses klimavision og klimamål 8 Fokusområder 10 Energi og forsyning 12 Energibesparende

Læs mere

Roskilde seminar 28 april 2011, Snekken.

Roskilde seminar 28 april 2011, Snekken. Der kom mange spændende forslag på banen men gennemgående er hovedlinjen en efterspørgsel på rammer for en videre udvikling. Med den videre udvikling gik 2 elementer igen: Netværksdannelse og Information

Læs mere

Kick-off. konference. Torsdag 10. april 2014 på Tøystrup Gods, Ryslinge

Kick-off. konference. Torsdag 10. april 2014 på Tøystrup Gods, Ryslinge Kick-off konference Torsdag 10. april 2014 på Tøystrup Gods, Ryslinge Energiplan Fyn - En del af Byregion Fyn (Strategi Fyn) Kick-off konference Torsdag d. 10 april 2014 kl. 14:30-18:45 på Tøystrup Gods,

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

inspirerende undervisning

inspirerende undervisning laver inspirerende undervisning om energi og miljø TEMA: Solenergi Lærervejledning BAGGRUND Klodens klima påvirkes, når man afbrænder fossile brændsler. Hele verden er derfor optaget af at finde nye muligheder

Læs mere

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus på at reducere energiforbruget.

Læs mere

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012 Svendborg Kommune Revision af klimapolitik Foråret 2012 Indhold Revision af Svendborg Kommunes klimapolitik... 3 Overordnede statslige mål... 3 Energi og CO 2... 3 Klimatilpasning... 4 Svendborg Kommunes

Læs mere

Tillæg til Grønt Regnskab 2012

Tillæg til Grønt Regnskab 2012 Tillæg til Grønt Regnskab 212 Varme Kommunes korrigerede varmeforbrug er samlet set steget med 1,9 % over de sidste to år. Dette er naturligvis et skuffende resultat, der vil blive arbejdet på at forbedre

Læs mere

Pressemeddelelse Ny aftale sætter mål for kommunernes energispareindsats

Pressemeddelelse Ny aftale sætter mål for kommunernes energispareindsats Pressemeddelelse Ny aftale sætter mål for kommunernes energispareindsats 17. oktober 2007 Transport- og energiministeren og KL har indgået en frivillig aftale, der vil betyde flere energibesparelser i

Læs mere

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes

Læs mere

Fremme af varmepumper i Danmark

Fremme af varmepumper i Danmark Fremme af varmepumper i Danmark Energipolitisk fokus og skrotningsordningen Mikkel Sørensen Energipolitisk fokus I juni 2005 fremlagde regeringen Energistrategi 2025. I en baggrundsrapport blev varmepumper

Læs mere

Bedre energistyring gennem kompetenceudvikling

Bedre energistyring gennem kompetenceudvikling Bedre energistyring gennem kompetenceudvikling Om energistyring gennem kompetenceudvikling Hvorfor kompetenceudvikling Konceptet Afprøvning blandt Plan C-partnere Netværk Kontakter Plan C har arbejdet

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

August 2013. Status på Klimaplan 2011 2012

August 2013. Status på Klimaplan 2011 2012 August 2013 Status på Klimaplan 2011 2012 Indholdsfortegnelse Klimapolitikkens 3 hovedmål... 5 Det har vi nået... 7 Indsatsområde 1: Varme og el... 8 Indsatsområde 2: Planlægning og Byudvikling... 10 Indsatsområde

Læs mere

Forslag KLIMAPLAN 2015-17

Forslag KLIMAPLAN 2015-17 Forslag KLIMAPLAN 2015-17 Offentlighedsperiode fra den 11. marts til den 6. maj 2015 AABENRAA KOMMUNE Klimaplan Indledning Klimaplanen beskriver de initiativer som Aabenraa Kommune vil arbejde for at igangsætte

Læs mere

Sætter du pris på din bolig

Sætter du pris på din bolig Sætter du pris på din bolig Program 19.30 Velkomst, v. MZ (5 min) 19.35 Program og lidt om det praktiske, v. Steen Olesen (5 min) 19.40 Lidt om hvad Høje-Taastrup Kommune har gennemført, v. MZ (10 min)

Læs mere

I uprioriteret rækkefølge vurderer Ferslev Borgerforening, at formålet med den kombinerede gang- og cykelsti er bl.a.:

I uprioriteret rækkefølge vurderer Ferslev Borgerforening, at formålet med den kombinerede gang- og cykelsti er bl.a.: Aalborg Kommune Sundhed og Bæredygtig Udvikling Rantzausgade 4 Postboks 248 9000 Aalborg Ferslev, den 5. maj 2012 Vedr.: Sti fra Ferslev til Svenstrup 1. Baggrund Nedenstående ansøgning er udarbejdet af

Læs mere

Kommuneplanlægning for Klima og Energi

Kommuneplanlægning for Klima og Energi Kommuneplanlægning for Klima og Energi Indkaldelse af ideer og forslag - Foroffentlighed til kommuneplanen 2013 Borgermøde tirsdag d. 26. februar kl. 17.00 Status Klima og energi dækker bredt. Det er alt

Læs mere

Innovative energiløsninger i statens bygninger

Innovative energiløsninger i statens bygninger Innovative energiløsninger i statens bygninger Forord Stort potentiale i byggeriet Bygninger står i dag for omkring 40 % af vores energiforbrug. Derfor er der store klima-gevinster at hente, hvis vi skaber

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014 Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO 2 -opgørelse og handlingsplan 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Resumé... 2 Status på projekter... 2 Energirenovering af de kommunale bygninger... 2

Læs mere