STATUS KLIMA & ENERGI 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STATUS KLIMA & ENERGI 2014"

Transkript

1 STATUS KLIMA & ENERGI 2014 STATUS FOR KLIMA & ENERGI På baggrund af Stevns Kommunes klimahandleplan for perioden udarbejdes der årligt en status for arbejdet med klima og energi i det forgangende år. Til denne status tilhører et CO2-regnskab ligeledes for det forgangende år.

2 KLIMA & ENERGI CO 2 -udledning (bl.a. afbrænding af fossile brændsler Klimaforandringer (I kraft af f.eks. øget nedbør) Konsekvens (f.eks. oversvømmelse af bebyggede arealer) Forebyggelse (af klimaforandringer) Tilpasning (til klimaforandringer) INDLEDNING Stevns Kommune udarbejdede i 2009 en klimastrategi, der bygger på en vision om, at Stevns Kommune i 2050 skal være en CO 2 -neutral kommune. For at nå dette mål kræves inddragelse fra alle områder i kommunen for at sikre, at bevidstheden om CO 2 -reduktion er med som en del af de overvejelser, kommunen gør sig i enhver henseende. Formålet i Stevns Kommunes vedtagne klimastrategi fra 2009 er at fremlægge virkemidler for energibesparende foranstaltninger til at nedbringe udledningen af CO 2 (forebyggelse) samt tiltag der mindsker effekten af klimaforandringerne (tilpasning). Stevns Kommune arbejder aktivt på at nedbringe CO 2 - udledningen for derved at begrænse klimaændringerne og mindske afhængigheden af fossile brændstoffer. I dette arbejde udgør CO 2 -regnskabet et vigtigt og nødvendigt værktøj, der dels anskueliggør, hvor det kan være hensigtsmæssigt at sætte ind, dels viser resultaterne af klimaarbejdet. Stevns Kommune indgik i 2012 en ny fire-årig aftale med Danmarks Naturfredningsforening. Aftalen lyder på en årlig CO 2 -reduktion på 2%. CO 2 -regnskabet for 2014 viser, at Stevns Kommune som institution i 2014 havde en samlet udledning af CO 2 på tons (faste emissionstal og graddagskorrigeret). Den samlede udledning af CO 2 for hele Stevns Kommune udgør derved kun 1,5 % af kommunens samlede udledning på tons CO 2. Resultatet af Stevns Kommunes samlede CO 2 -udledning for 2014, har betydet et fald på 1,41 % i forhold til året Det forholdvis begrænsede fald skyldes at CO 2 -udledning fra varmeforbruget ikke står mål med det lave antal graddage i Der er brugt næste tilsvarende mængde varme som i 2013, men vejret har været mildere og varmere. Forbruget burde have været lavere. KLIMA & ENERGI - STATUS FOR

3 INDSATSOMRÅDER For at Stevns Kommune kan indfri sine ønsker om CO2-reduktion, kræver det en målrettet indsats hvert år, og derfor er klimahandleplanen en handleplan, der tager afsæt i konkrete initiativer. Initiativerne hænger sammen på kryds og tværs, er såvel forebyggelse som tilpasning, og de er samlet under fem ikke prioriterede tematiske indsatsområder. I Klimahandleplanen for beskrives 25 ambitiøse initiativer, der skal igangsættes i den omhandlende periode. Undervejs er der indtil nu kommer yderlig 2 initiativer til listen. Stevns Kommune & klimaet Stevns initiativ 1: DN-Klimakommune Stevns initiativ 2: CO2-kortlægning og opfølgning Stevns initiativ 3: Udarbejdelse af klimahandleplan Stevns initiativ 4: Årlig statusrapport på kommunens klimaarbejde Stevns initiativ 5: Regionalt klimasamarbejde Stevns initiativ 6: Formidling og samarbejde Stevns initiativ 7: Etablere et korps af klima-agenter Byggeri og renovering af bygninger Bygningsinitiativ 1: Energistyring og miljørigtig drift af de kommunale bygninger Bygningsinitiativ 2: Energirenoveringsprojekter, kommunale ejendomme Bygningsinitiativ 3: Hybridbelysning, projekt Bygningsinitiativ 4: Energirenovering, private boligerby Bygningsinitiativ 5: Energirenovering af kridtstenshuse Energiforsyning Energiinitiativ 1: Vindmølleplan Energiinitiativ 2: Strategisk Energiplan, København Syd Energiinitiativ 3: Biogas Energiinitiativ 4: Solenergi Energiinitiativ 5: Energilandsby Energiinitiativ 6: Tinghuset i Store Heddinge Energiinitiativ 7: STEPS - NYT 2013 Tilpasning til fremtidens vejr Klimatilpasningsinitiativ 1: Lokal afledning af regnvand, LAR Klimatilpasningsinitiativ 2: Spildevandsplan Klimatilpasningsinitiativ 3: Bluespot-analyse Klimatilpasningsinitiativ 4: Klimatilpasningsplan Transport Transportinitiativ 1: Cyklister Transportinitiativ 2: Ladestander til elbiler Transportinitiativ 3: Gadebelysning Transportinitiativ 4: Flådeanalyse - NYT 2014 KLIMA & ENERGI - STATUS FOR

4 STEVNS KOMMUNE & KLIMAET 1,5% af kommunens CO 2 -udledning kommer fra Stevns Kommune som institution - 98,5 % kommer fra Stevns Kommune som samlet enhed. Stevns Kommune som institution havde i 2014 en samlet udledning af CO 2 på tons (faste emissionstal og graddagskorrigeret). Den samlede udledning af CO2 for hele Stevns Kommune er opgjort til tons (faste emissionstal og graddagskorrigeret). STEVNS INITIATIV NR 1: DN-KLIMAKOMMUNE Mandag den 16. januar 2012 underskrev Stevns Kommune en ny klimaaftale med Danmarks Naturfredningsforening. STEVNS INITIATIV NR 2: CO2-KORTLÆGNING OG OPFØLGNING Stevns Kommune arbejder aktivt for nedsættelse af CO 2 -udledningen for derved at være med til at begrænse klimaændringerne og mindske afhængigheden af fossile brændstoffer. I dette arbejde er CO 2 -regnskabet et vigtigt og nødvendigt værktøj. Stevns Kommune indgik i 2011 en aftale med studerende Tue Damsø fra RUC om kortlægning af CO 2 -udledning for Stevns Kommune som samlet enhed. Ifølge beregningerne fra RUC var der i 2014 for Stevns Kommune som samlet enhed en CO 2 -udledning på tons CO 2. CO 2 -udledning for Stevns Kommune som institution Der er udarbejdet et CO 2 -regnskab for Stevns Kommunes ejendomme og transport i Resultatet af Stevns Kommunes samlede CO 2 -udledning for 2014 har betydet et fald på 1,41 % i forhold til året Det forholdvis begrænsede fald skyldes at CO 2 -udledning fra varmeforbruget ikke står mål med det lave antal graddage i Der er brugt næste tilsvarende mængde varme som i 2013, men vejret har været mildere og varmere. Forbruget burde have været lavere. Transport CO2-regnskabet for transport er medtaget transport for kørsel i kommunens biler samt arbejdskørsel i privatbiler. Med i regnskabet er taget gravemaskiner og lignende fra Materielgården. I regnskabet indgår ikke transport med fly, tog mv., da det ikke har været muligt at adskille disse tal nøjagtigt fra andre poster. Opgørelsen viser, at CO 2 -udledningen i 2014 er uforandret i forhold til opgørelsen for KLIMA & ENERGI - STATUS FOR

5 St. Heddinge skole supplering af gaskedel med pillefyr har betydet et betydligt fald i CO 2 -udledningen Hotherskolen supplering af gaskedel med pillefyr har betydet et betydligt faldt i CO 2 -udledningen Salg af Store Heddinge skole, Boestofte-afdelingen fra den 1. februar 2014 gør, at skolens forbrug kun figurerer i regnskabet en måned. Behandlingscentre Magnoliegården har fået udskiftet oliefyr til træpiller (Oliefyret var stadig i brug i dele af året 2014) Kulturinstitutioner Østsjællands Museum har en stigning i graddagskorrigeret elforbrug til opvarmning Tekniske anlæg Beredskabet er flyttet til ny bygning i starten af Den gamle bygning benyttes nu af vejteamet. I skemaet ovenfor vises den samlede CO 2 -udledning for Stevns Kommune som virksomhed gældende for året Der er følgende bemærkninger til regnskabet: Ændringer i bygningsmassen Nye ejendomme, i forhold til kategori: Materielgårde Beredskabet er flyttet til ny bygning i starten af Den gamle bygning benyttes stadig. Solgte ejendomme Skole, fritids- og ungdomsklubber Store Heddinge skole, Boestofte afd. blev solgt i starten af Begrundelse for større afvigelser i 2014-udledningen ift. kategori Skole, fritids- og ungdomsklubber KLIMA & ENERGI - STATUS FOR

6 STEVNS INITIATIV NR 3: UDARBEJDELSE AF EN KLIMAHANDLEPLAN har afsæt i de indsatsområder, der beskrives i klimahan- som Stevns Kommune er med i, fx STEPS og Bioenergi dleplanen. Sjælland. Der blev i 2012 udarbejdet en klimahandleplan STEVNS INITIATIV NR 5: REGIONALT SAMARBEJDE STEVNS INITIATIV NR 6: FORMIDLING gældende for årene Den blev efterfølgende politisk godkendt. Klimahandleplan Stevns Kommune deltager på flere fronter i det re- Via kommunes hjemmeside giver ener- er tilgængelig via kommunens hjemmeside: bolig & gionale klimasamarbejde, og dette giver rig mulighed giteamet gode råd og vejledning om klima- og energi- byggeri -. Klima & Energi. Ved udgangen af 2015 vil for inspirations-, sparrings- og vidensløft. Kommunen tiltag, der er lette og enkle at håndtere for kommunens der blive fremlagt en ny klimahandleplan gældende for deltager i Region Sjællands Erfa-gruppe for klimakoordi- borgere, ligesom de her kan finde præsentationer af en ny periode. Handleplanen vil indeholde en række nye natorer, og dette har blandt andet resulteret i afholdelse tiltag og mål. af den fælles klimafestival, der beskrives i det følgende Hjemmesiden kommunale energi- og klimatiltag. afsnit vedrørende formidling. Desuden deltager kom- Erfaringsudveksling STEVNS INITIATIV NR 4: ÅRLIG STATUSRAPPORT PÅ KOMMUNENS KLIMAARBEJDE munen i samarbejdet med Energiklyngecenter Sjæl- Energiteamet deltager i følgende Erfa-grupper for at land. Centret er finansieret via KKR Sjælland, og alle opnå videndeling: 17 kommuner i regionen deltager. Intentionerne med Klimanetværk for Region Sjælland Som led i aftalen med Danmarks Naturfredningsforen- Energiklyngecenter Sjælland er at styrke koordineringen Erfagruppe via Det Grønne Hus i Køge ing skal der årligt udarbejdes en status for klimaarbejdet mellem kommunernes indsats på energi- og klimaområ- Elforsk forum i Stevns Kommune. Status består dels af et årligt CO2- det og koordinere energiplanlægning. Centret faciliterer Videnscenter for Energibesparelser i bygninger regnskab dels af en status og gennemgang af projekter, kommunale myndighedsopgaver på energi og miljø- Borgerdrevet energi- og klimatiltag, sammen med der har været igangsat i kommunen. Den årlige status området og varetager projektlederrolle på flere projekter, Greve, Solrød, Køge og Faxe kommune. KLIMA & ENERGI - STATUS FOR

7 Rundvisning på gartneriet Østervang den 20. september 2014 Grøn Energi Stevns 27. september 2014 i Stevns Hallen Borgermøde om alternativer til brugen af oliefyr 25. november 2014 i Hårlev Stevns Kommunes Lokal Agenda 21 LA 21 omfatter omkring 32 mål med tilhørende aktiviteter. De dækker over indsatsen for en bæredygtig udvikling og er opdelt efter miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed. Vedtaget i KB den 26. maj Finde Lokal Agenda 21 på kommunens hjemmeside via: Om kommunen - Planer & Politikker - Lokal Agenda 21. Klimafestival Festivalen er blevet skabt på baggrund af et ønske fra de kommuner, der har tiltrådt den såkaldte Borgmesterpagt (Covenant of Mayors). Et af elementerne i Borgmesterpagten er afholdelse af energidage for kommunens borgere. Selv om Stevns ikke har tilsluttet sig Borgmesterpagten, blev det vurderet, at det ville være gavnligt at deltage, da der er lagt stor vægt på formidlingen af viden til borgerne om energibesparelser, klimatilpasning og omstilling til vedvarende energikilder. Stevns Kommune har siden 2012 deltaget aktivt i styregruppen for festivalen. I forbindelse med festivalen i 2014 deltog Stevns Kommune med ét arrangement: Stevns Kommune inviterede til rundvisning på gartneriet Østervang den 20. september Gartneriet Østervang har gennemført en stribe tiltag for at reducere deres energiforbrug, og derfor blev der inviteret på rundvisning i anledning af den årlige Regionale Klimafestival. Gartneriet indgår som en vigtig del af planerne for etableringen af VE-park Varpelev. Gartneriejer Peter Krage viste gartneriet frem og fortalte om, hvordan han energioptimerer sin virksomhed. Der var omkring deltagere i arrangementet samt repræsentanter fra pressen. Grøn Energi Stevns Lørdag den 27. september i Stevns Hallen i Store Heddinge holdt Stevns Kommune i samarbejde med Stevns Erhvervsråd igen klima- & energimesse. Messen blev holdt for at sætte fokus på klima og bæredygtighed og for at understøtte den grønne omstilling. Der var 49 stande på messen, der fik besøg af mere end 1000 deltagere. Sig farvel til dit oliefyr 100 borgere deltog i et infomationsmøde om alternativer til oliefyret. Der blev udsendt invitation til de 3166 boliger, der ifølge BBR benytter oliefyr som opvarmning. I den anledning modtog vi knap 300 rettelser til BBR. STEVNS INITIATIV NR 7: ETABLERE ET KORPS AF KLIMA-AGENTER En klima-agent i Stevns Kommune er en lokal borger, der er optaget af klima og energi-spørgsmål, og som igennem en årrække har søgt viden og indsigt på området, bl.a. via diverse tiltag i hjemmet. Denne borger har via hvervet som klima-agent påtaget sig at stille sin viden og erfaringer til rådighed for interesserede medborgere. I deres hjem vil man fx i praksis kunne se, hvordan et solcelleanlæg, et pillefyr eller et jordvarmeanlæg fungerer og høre om de glæder og udfordringer, anlæggene har medført. Der var i 2014 tre klimaagenter på Stevns. KLIMA & ENERGI - STATUS FOR

8 BYGGERI OG RENOVERING AF BYGNINGER CO 2 -udledning for m 2 BYGNINGSINITIATIV 1: ENERGISTYRING OG MILJØRIGTIG DRIFT AF DE KOMMUNALE BYGNINGER Der er i 2014 i forhold til 2013 kun sket mindre ændring i de kommunale ejendommes bestand. Beredskabet er flyttet til en ny bygning i starten af 2014, og den gamle bygning benyttes nu af Vejteamet og Falck. Store Heddinge skole, Boestofte-afdeligen blev solgt i starten af Ændring i brug Vi har i forbindelse med udarbejdelsen af CO 2 -regnskabet for 2014 kunnet konstatere, at skolereformen, og den derved ændrede brug af skolerne, har givet en forøgelse på ca. 7 % i CO 2 -udledningen. Forøgelsen er som sådan ikke synlig i det store regnestykke, hvor diverse energibesparelser, salg af Boestofte-afdeligen mv. ligeledes medregnes og giver en samlet reduktion. KLIMA & ENERGI - STATUS FOR

9 Energitiltag i de kommunale ejendomme 2014 BYGNINGSINITIATIV 2: ENERGIRENOVERINGSPROJEKTER, KOMMUNENS EJENDOMME På oversigten ovenfor ses samtlige anlæg og vedligeholdelsestiltag i relation til energireduktion, der blev udført i kommunale ejendomme i Det er investeringer inden for belysning, ventilation, automatikstyringer, udskiftning af oliefyr, pumper & motorer samt adfærdsregulering. Der er fokus på tiltag, som kan reducere energiforbruget, CO 2 -udledningen og driftsudgifter for Stevns Kommune. Beregningen af besparelsen er hentet fra Energimærkningsordningen (også kaldet EMO). Rapporterne er et EU tiltag, der har til hensigt at synliggøre de enkelte bygningers energimæssige ydeevne og har som åbenlyst mål at reducere bygningernes energiforbrug. Beregningen af besparelsen er hentet fra de EMO-rapporter der blev udarbejdet på de kommunale ejendomme i KLIMA & ENERGI - STATUS FOR

10 Det såkaldte Stevns-armatur Fossilet - fiskeben blev oprindeligt specieludviklet i forbindelse med lys-projektet på Hotherskolen. Armaturet er efterfølgende blevet ophænger i et større områder på Store Heddinge Skole, hvor 9 klasselokaler har fået etableret hybridbelysning. Aramaturet leverer LED-belysning, der drives af solceller på skolens tag. BYGNINGSINITIATIV 3: HYBRIDBELYSNING, PROJEKT Projekt på Hotherskolen blev afsluttet i For mere information om projektet se status for 2013 på kommunens hjemmeside, via: bolig & byggeri -. Klima & Energi - CO2-regnskab. Med afsæt i projektet blev der i lavet et udviklingsprojekt på Store Heddinge Skole, hvor 2 områder fik etableret hybrid-belysning. Solen fanges ind på taget af skolen via solceller og strømmmen sendes til batterier /LED-lysarmaturer inde i klaselokalerne dette kaldes Ø-Drift, fordi der er intet forbrug af el fra nettet. Der er sammenlagt ophængt 111 lyskilder, hvoraf de 9 er tavlelys, og 76 er armaturet Fossilet - fiskeben som vist ovenfor. BYGNINGSINITIATIV 4: PROJEKT ENERGIRENOVER DIN BOLIG Greve, Solrød, Faxe, Køge og Stevns har etableret et samarbejde på tværs af kommunegrænserne, fordi det giver mulighed for at tilgå emnet energirenovering i en hel værdi-kæde, lige fra boligejerne til håndværkerne og kommunen. Kampagne rettet mod håndværkere: I 2014 blev der forsøgt afholdt et kursusforløb i samarbejde med EUC Sjælland i Køge. Da der var for få tilmeldte, blev kurset aflyst. Kampagne rettet mod boligejere: Energistyrelsen lancerede i 2014 kampagnen BedreBolig. Intentionerne var, at boligejere kunne få udarbejdet en plan for fremtidige tiltag i deres bolig med hjælp fra en BedreBolig-rådgiver. Via breve, informationsmøder, lokalpressen og information i bl.a. erhvervsrådets nyhedsbrev har kommunen informeret de lokale håndværkere og andre om mulighed for uddannelse til BedreBolig-rådgiver. Der er pt. ingen på Stevns, som har ladet sig uddanne. Højerup, der i var energilandsby på Stevns, fik i efteråret 2014 udført 19 Bedre Bolig-tjek af energikonsulenter fra Energitjenesten i Køge. BYGNINGSINITIATIV 5: ENERGIRENOVERING AF KRIDTSTENSHUSE Natur-, Fritids- og Kulturudvalget gav i 2014 midler til udarbejdelse af materiale i samarbejde med Raadvad Centret og Østsjællands Museum. Formålet med materialet var at samle og udvikle viden om, hvordan kridtstenshuse kan energiforbedres, uden at bevaringsværdien forringes. Materialet er i dag tilgængeligt via bibliotekterne, borgerservice og kommunens hjemmeside, via: bolig & byggeri - Min bolig - Jeg bor i kridtstenshus. Der blev i 2014 afholdt to velbesøgte arrangementer, hvor borgere og lokale håndværkere fik mulighed for at høre oplæg og stille spørgsmål til Søren Vadstrup fra Raadvad Centret med afsæt i det udarbejdede materiale. KLIMA & ENERGI - STATUS FOR

11 ENERGIFORSYNING Gartneriet Østervang ENERGIINITIATIV 1: VINDMØLLEPLAN Det blev i 2013 besluttet politisk at opgive arbejdet med at finde nye egnede opstillingssteder på Stevns. ENERGIINITIATIV 2: STRATEGISK ENERGIPLAN, KBH-SYD I 2012 blev der indgået et samarbejde mellem Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommune og VEKS (Vestegnens Kraftvarmeselskab) om at udarbejde en fælles strategisk energiplan. Projektet blev igangsat sommeren 2012, hvor der blev ansat en Ph.d.-studerende, der i midten af 2013 valgte at forlade sin Ph.d. Dette afstedkom, at Greve forlod projektet. Solrød, Køge og Stevns fortsatte projektet, og der blev indgået aftale med en ny Ph.d-studerende, der i 2014 blev langtidssygemeldt. Det blev derefter be- Logo til Grøn Energi Stevns messen den 27. september 2014 sluttet af stoppe projektet, og det udarbejdede materiale overgik til det parallele forløb i STEPS-projektet, se beskrivelse under punktet Energiinitiativ 7: STEPS. ENERGIINITIATIV 3: BIOENERGI SJÆLLAND 30. september 2014 blev der holdt afsluttende semiar for projektet. Projektet resulterede i 18 cases, og det vurderes, at de kan danne et vurderingsgrundlag for op mod 40 nye anlæg i regionen. Ét af de 18 cases er tomatgartneriet ved Varpelev på Stevns. De 18 projekter modtog i 2014 økonomisk støtte fra Region Sjælland til det videre arbejde. På Stevns har det resulteret i arbejdet med en EU-ansøgning til Horizon 2020 for støtte til mellemfasen i VE-park Varpelev. Ansøgningen forventes afsendt til EU i juni Holtug Energilandsby, logo ENERGIINITIATIV 4: SOLCELLER Der er de seneste år sket en rivende udvikling på området, som forvaltningen løbende har holdt øje med, og markedet har ved flere lejligheder været undersøgt i forbindelse med specifikke projekter. Der er anvendt solceller i forbindelse med etalbering af hybridbelysninger på Hotherskolen og Store Heddinge Skole. Solceller indgår løbende i overvejelser omkring drift og vedligehold af de kommunale bygninger, og de anvendes som supplement, hvor det er rentabelt. ENERGIINITIATIV 5: ENERGILANDSBYER Holtug og Højerup blev i april 2013 udvalgt som de to energilandsbyer på Stevns. Projektet løb over en toårig indkøringsperiode i og blev finansieret via en anlægs- KLIMA & ENERGI - STATUS FOR

12 3.-4. oktober tog en gruppe borgere fra Stevns på besøg hos Samsø Energi Akademi. Den efterfølgende evaluering af turen var, at deltagere at det har været intenst, inspirerende og at meget kan omsættes til Stevnske forhold. Det har givet nye tankebaner og energi til at arbejde for grønne løsninger på Stevns. bevilling på kr. Ved overgangen til 2015 blev der udarbejdet en status, der beskriver de tiltag og resultatet, der er kommet ud af arbejdet i energilandsbyerne. Denne er tilgængelig på kommunens hjemmeside via: bolig & byggeri -. Klima & Energi - Holtug Energilandsby. Holtug Energilandsby søgte i 2014 Kommunalbestyrelsen om midler til at kunne fortsætte som energilandsby i , hvilket blev bevilliget. Samsøtur Fredag den 3. til lørdag den 4. oktober tog en delegation til Samsø for at besøge Samsø Energi Akademi. Delegationen bestod af repræsentanter fra de to Energilandsbyer, Stevns klima- og Energigruppe samt kommunes lokalplanlægger og klimakoordinator. Formålet med besøget var at møde Samsø Energi Akademi, et samlingssted for viden om energibesparelse og vedvarende energi. Samsø er i dag er 100 % selvforsynende med vedvarende energi en proces der har taget 10 år. Delegationen var rundt på Samsø og se på fælles energiforsyninger, som fx halmvarmeværker, vindmøller og solfangere. Besøget resulterede bl.a. i, at Holtug energilandsby har igangsat en proces omkring etablering af fælles varme. ENERGIINITIATIV 6: TINGHUSET I STORE HEDDINGE Lørdag den 7. december 2013 var der indvielse af det nyrenoverede Tinghus. Tinghuset huser VillaWatt med deres demonstrationer af nye smarte løsninger omkring energirenovering, SEAS-NVE s interaktive installation; Smart Energi, der formidler viden om SmartGrid, energiforbrug og forsyning, konferencelokale med det nyeste digitale udstyr og fibernet, Stevns Erhvervsråd, medieværksted og vidensrum. ENERGIINITIATIV 7: STEPS I september 2013 gav Energistyrelsen tilsagn til et fælles regionalt projekt om strategisk energiplanlægning. Energiklyngecenter Sjælland står for projektledelsen, der er et samarbejde mellem 39 partnere. Det er de 17 kommuner i regionen, Region Sjælland, 19 energiselskaber, RUC og DTU. Målet er at fremme en omstilling til et mere fleksibelt energisystem med mindre energiforbrug og mere vedvarende energi. Den strategiske energiplanlægning skal give Infoboks: Her kan du fremhæve relevante kommunerne mulighed for at planlægge de lokale energiforhold til et mere fleksibelt og energieffektivt energi- årstal, statistikker mm. fra teksten. En lille system forklaring på en til måde, tallet så giver potentialet et godt for overblik gennemførelse hos af energibesparelser læseren. og omstillingen til mere vedvarende energi udnyttes på den samfundsmæssigt mest energieffektive måde. Projektet forventes afsluttet til efteråret KLIMA & ENERGI - STATUS FOR

13 TILPASNING TIL FREMTIDENS VEJR I efteråret 2014 var der ved Store Heddinge Skole indvielse en ny udeskole, der ligger på det grønne areal mellem skolen og jernbanen. Udeskolen skal danne rammerne for læring på nye måder og bliver brugt til udendørs undervisning. Området er ligeledes åbent for borgere, hvor det får mere karakter af at være et rekreativt område. Udeskolen er etableret omkring et regnvandsbassin, der er etableret af Stevns Forsyning KLIMATILPASNINGSINITIATIV 1: LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND, LAR Håndtering af regnvand så tæt på kilden som muligt kaldes i daglig tale for LAR Lokal Afledning af Regnvand, eller Lokal Anvendelse af Regnvand. En af de måder Stevns Kommune klimasikrer på, er ved at håndtere så meget regnvand som muligt lokalt. KLIMATILPASNINGSINITIATIV 2: REKREATIVE, GRØNNE OMRÅDER Store Heddinge Et eksempel på en sådan løsning er området bag Store Heddinge skole, hvor der i 2012 blev lavet et bassin, som skal håndtere en del af det overfladevand, der kommer fra byen. Samtidig kommer bassinet til at virke som en fin sø, der kommer til at indeholde et godt dyreliv, som børnene fra skolen kan bruge i undervisningen fremover. Der var indvielse af den ny udeskole 20. november Solgårdsparken Et andet eksempel er placeringen af et egnvandsbassin i Solgårdsparken. Et samarbejde mellem Støtteforening i Strøby Egede, Stevns Forsyning og kommunens Materielgård gjorde det muligt at placere bassinet, så det tilfører området en rekreativ værdi. Bassinet er en udløber af den omfattende plan om separatkloakering i Strøby Egede, som udføres af Stevns Forsyning. Bassinet stod færdigt i efteråret KLIMATILPASNINGSINITIATIV 3: SPILDEVANDSPLAN Spildevandsplan blev politisk godkendt i efteråret KLIMATILPASNINGSINITIATIV 3: SKYBRUDSKORT Der blev i 2012 udarbejdet et skybrudskort, der visualiserer de oversvømmelsesproblemer, der kan forekomme i kommunen, som fx ved store nedbørsmængder eller snesmeltning. Med afsæt i Blue Spot- og Flowkort, der blev udarbejdet i 2011, skal skybrudskortet indgå i udarbejdelse af klimatilpasningsplanen. KLIMATILPASNINGSINITIATIV 4: KLIMATILPASNINGSPLAN I april 2014 godkendte en enig kommunalbestyrelse kommunens første klimatilpasningsplan, der indeholder en kortlægning af risiko for oversvømmelser og skaber overblik samt prioriterer indsatsen for at klimasikre kommunen. KLIMA & ENERGI - STATUS FOR

14 TRANSPORT Beregninger som RUC foretog i forbindelse med udregningen af CO 2 -regnskabet for Stevns Kommune som samlet enhed, viser en kontinuerlig stigning i CO 2 - udledningen inden for transport. Det er derfor af stor betydning, at der foretages konkrete tiltag på området i et forsøg på at vende udviklingen. TRANSPORTINITIATIV 1: CYKLISTER For at øge trafiksikkerheden og fremkommeligheden for cyklisterne i Stevns Kommune pågår der p.t. et arbejde med at etablere en kommunal cykelrute på tværs af Stevns. Stevns Kommune består af en kombination af mindre bysamfund og strækninger i åbent land. Ved at etablere cykelstier imellem kommunens by- og landområder samt nabokommunen Køge, bliver det mere attraktivt at vælge cyklen frem for bilen. Det er for længst videnskabeligt bevist, at cyklende borgere er sundere, har færre sygedage, færre livsstilssygdomme og flere raske leveår. Børn, der cykler til skole, får større frihed og selvstændighed, og de koncentrerer sig og lærer bedre i løbet af skoledagen. Både danske og udenlandske turister drømmer om aktive ferier i den danske natur, og det giver et kæmpe vækstpotentiale for cykelturismen. Med andre ord er der god, sund og fornuftig økonomi i at investere i øget cyklisme i kommunen. For ikke at tale om cyklismens mange positive gevinster for miljøet og kommunens CO 2 -udledning. TRANSPORTINITIATIV 2: LADESTANDER TIL ELBILER For at være med til at fremme elbilens udbredelse er det planen, at der etableres ladestander for elbiler rundt omkrig i kommunen: På p-pladsen ved det kommende sundhedscenter i Hårlev, den kommende multihal i Rødvig og i Strøby Egede. Standerne forventes opsat i TRANSPORTINITIATIV 3: GADEBELYSNING De sidste få år er der sket en enorm udvikling indenfor netop dette område sammenlignet med de seneste 40 år. Vi kan derfor med fordel påregne at kunne nedbringe både el-udgiften og driftsudgifterne i form af udskiftning af de gl. kviksølvpærer til LED og en overordnet styringsstrategi for vores Gadebelysning. TRANSPORTINITIATIV 4: FLÅDEANALYSE Sammen med en række andre kommuner, heriblandt Ringkøbing-Skjern, Thisted, Skive, Syddjurs, Hedensted, Holbæk, Sønderborg, Høje-Tåstrup, København, Køge har Stevns i 2014 været med i et projekt, der havde til formål at demonstrere storskalapotentiale for implementering af el-delebilskoncepter. Projektets formål var at optimere udnyttelsen af vores bilressourcer og derved udgifter til biler samt at øge antallet af kilometer som kommunen kører i el-biler. Analysen bestod i at skabe et samlet overblik over alle biler i kommunen, hvor de hører til, og hvor meget de kører. I maj/juni måned 2014 kørte 50 af de 87 kommunalt ejede biler rundt med en GPS, der noterede, hvornår bilen blev brugt, samt hvor langt den kørte. Analysen viste, at 1/3 af flåden problemfrit kan omlægges til elbiler. I forbindlese med etablering af sundhedscenter i Hårlev sommeren 2015, er der i forlængelse af flådeanalysen indkøbt én el-bil til hjemmeplejen med tilhørende ladestation. UDGIVET Stevns Kommune Teknik & Miljø maj/juni 2015 Tekst: Layout: Birgitte Nielsen Birgitte Nielsen stevns.dk

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune Klima & Energi 1 stevns kommune 2 stevns kommune 3 stevns kommune Klimastrategi 2009 Stevns Kommunes klimastrategi tager afsæt i et ønske om at forbruget af de fossile brændsler mindskes bl.a. ved at undersøge

Læs mere

Klima- & Energistatus for 2013. stevns kommune 1

Klima- & Energistatus for 2013. stevns kommune 1 Klima- & Energistatus for 2013 stevns kommune 1 CO 2 -udledning (bl.a. afbrænding af fossile brændsler Klimaforandringer (I kraft af f.eks. øget nedbør) Konsekvens (f.eks. oversvømmelse af bebyggede arealer)

Læs mere

Klima- & Energistatus for stevns kommune 1

Klima- & Energistatus for stevns kommune 1 Klima- & Energistatus for 2012 stevns kommune 1 CO 2 -udledning (bl.a. afbrænding af fossile brændsler Klimaforandringer (I kraft af f.eks. øget nedbør) Konsekvens (f.eks. oversvømmelse af bebyggede arealer)

Læs mere

Side 2 af , CO 2 -regnskab for Stevns Kommune som virksomhed

Side 2 af , CO 2 -regnskab for Stevns Kommune som virksomhed 2014, CO 2 -regnskab for Stevns Kommune som virksomhed Stevns Kommune arbejder aktivt for nedsættelse af CO 2 -udledningen og dermed være med til, at begrænse klimaændringerne og mindske afhængigheden

Læs mere

Klimahandleplan Stevns Kommune 2012-2015. stevns kommune

Klimahandleplan Stevns Kommune 2012-2015. stevns kommune Klimahandleplan Stevns Kommune 2012-2015 stevns kommune 1 CO 2 -udledning (bl.a. afbrænding af fossile brændsler Klimaforandringer (I form af f.eks. øget nedbør) Konsekvens (f.eks. oversvømmelse af bebyggede

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion

Indholdsfortegnelse. 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion Klimaindsats Status primo 2014 Indholdsfortegnelse 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion 2. Strategier & Planer...3 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Strategi for klimatilpasning Handleplan

Læs mere

2015 CO2 regnskab for Stevns Kommune som virksomhed

2015 CO2 regnskab for Stevns Kommune som virksomhed CO2-regnskab for Stevns Kommune 2015 2015 CO2 regnskab for Stevns Kommune som virksomhed Stevns Kommune arbejder aktivt for nedsættelse af CO 2 udledningen og for at begrænse klimaændringerne og mindske

Læs mere

ENERGI- LANDSBYER PÅ STEVNS 2013/14

ENERGI- LANDSBYER PÅ STEVNS 2013/14 ENERGI- LANDSBYER PÅ STEVNS 2013/14 STATUS FOR ENERGILANDSBYERNE Holtug og Højerup blev i april 2013 udvalgt som kommunens to energilandsbyer for en toårig periode og finansieret via en anlægsbevilling

Læs mere

2013 CO2-regnskab for Stevns Kommune som virksomhed

2013 CO2-regnskab for Stevns Kommune som virksomhed CO 2 -regnskab for Stevns Kommune 2013 Side 2 af 11 2013 CO2-regnskab for Stevns Kommune som virksomhed Stevns Kommune arbejder aktivt for nedsættelse af CO2 udledningen og dermed være med til, at begrænse

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

Status for klima- og energihandleplan i Faxe Kommune 2010-2013

Status for klima- og energihandleplan i Faxe Kommune 2010-2013 Center for Teknik & Miljø, oktober 2013 Status for klima- og energihandleplan i Faxe Kommune 2010-2013 Byrådet vedtog 23. august 2012 en klima- og energihandleplan for Faxe Kommune 2010-2020. Handleplanen

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 20.06.13 kl. 16:30 i mødelokale 1 Medlemmer: Hans Barlach (C) Brian Hemmingsen (A) Battal Kücükavci (F) Gert Poul Christensen (O) Ikke til stede: Lars Kilhof

Læs mere

Klimastatus for stevns kommune

Klimastatus for stevns kommune Klimastatus for 2011 stevns kommune 1 CO2-udledning (bl.a. afbrænding af fossile brændsler Klimaforandringer (I kraft af f.eks. øget nedbør) Konsekvens (f.eks. oversvømmelse af bebyggede arealer) Forebyggelse

Læs mere

Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011

Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011 Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011 Særlige indsatsområder jf. Klimapolitikken Indsats Mål Status el. Mål 3: Reduktion af borgeres og virksomheders CO 2 -udledning Mål 5:

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 1 Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 Hvad fortæller tallene 4 Forbruget måles 6 Elforbrug 6 Varmeforbrug 8 Vandforbrug 10 Brændstofforbrug

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 20.06.13 kl. 16:30 i mødelokale 1 Medlemmer: Hans Barlach (C) Brian Hemmingsen (A) Battal Kücükavci (F) Gert Poul Christensen (O) Lars Kilhof (V) Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016

Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016 Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016 1 Titel: Formål: Udarbejdet af: Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen

Læs mere

Energikonference den 1. december 2015

Energikonference den 1. december 2015 Energikonference den 1. december 2015 Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Kristian Tilsted Klima- Miljø- og Teknikudvalget Nedbringelsen af CO2-udledningen Vi gør allerede meget, men vi kan gøre

Læs mere

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2013

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2013 KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2013 Udarbejdet af: Odsherred Kommune 2014. 1 Indhold KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2013... 1 Baggrund... 3 Data, behandling og beregninger... 3 Data... 3 Behandling...

Læs mere

Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011

Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011 Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011 1 CO 2 -udledning i Gentofte Kommune Gentofte Kommune indgik i maj 2009 aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive Klimakommune. Herved

Læs mere

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde:

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde: Klimaindsats 01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Klima og energiarbejdet er drevet af et lokalt politisk ønske om, at arbejde for en bedre forsyningssikkerhed og at mindske sårbarheden

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017

FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017 [25. september 2013] FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017 BAGGRUND Struer Kommune har et godt udgangspunkt at arbejde videre med i forhold til klima- og energiindsatsen. Det gælder

Læs mere

CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune

CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune Indledning Ringsted Kommune underskrev aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune den 16. marts 2009. Målet

Læs mere

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012 KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012 Udarbejdet af: Odsherred Kommune 2012. 1 Indhold KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012... 1 Baggrund... 3 Data, behandling og beregninger... 3 Data... 3 Behandling...

Læs mere

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009 Bilag 3. Første udkast til handlingsplaner Handlingsplan 1.1 ESCO Indsatsområde 1 Energimæssige optimeringer i kommunale ejendomme Handlingsplan 1.1 ESCO I fastsættes en målsætning om, at Greve Kommune

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Teknik og Miljø Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune o o Indledning Resultater o Hvad skal der ske i 2013 Hvad fortæller tallene Metodebeskrivelse Forbruget måles o o o o o o o Elforbrug

Læs mere

Klimaplan. Gentofte Kommunes

Klimaplan. Gentofte Kommunes Klimaplan Gentofte Kommunes 2010-2020 Titel: Gentofte Kommunes Klimaplan 2010-2020 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2010 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 100 GENTOFTE KOMMUNES KLIMAPLAN 2010-2020

Læs mere

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014 KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014 Foto Marianne Diers Regnskab udarbejdet af Odsherred Kommune 2015 Indhold KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014... 1 Foto Marianne Diers... 1 Regnskab udarbejdet af

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2010 og handlingsplan 2011. Indledning

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2010 og handlingsplan 2011. Indledning Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO2-opgørelse og handlingsplan 2011 Indledning 1 Ringsted Kommune underskrev aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune den 16. marts.

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER

ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER Afdeling for Byudvikling 1 Byrådets vision for Roskilde Kommune på klimaområdet er: Roskilde Kommune vil sikre en bæredygtig kommuneudvikling, medvirke

Læs mere

Klimaplan for Syddjurs Kommune 2012 - Handlingsplan

Klimaplan for Syddjurs Kommune 2012 - Handlingsplan Indsatsområde Indsatser Start Slut Finasiering CO2 reduktion Ansvarlig Status/bemærkninger Projekter 1. Energibesparelser i Syddjurs Kommunes egne ejendomme Reduktion af forbrug af el, vand og varmeforbrugsenheder

Læs mere

Klimakommune Statusrapport

Klimakommune Statusrapport Klimakommune Statusrapport Nærmere oplysninger: Rebild Kommune Hobrovej 110 9530 Støvring Tlf. 99 88 99 88 Mail: raadhus@rebild.dk Rapporten er udarbejdet af Rebild Kommune. Klimakommune statusrapport

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Handlingsplan for Hillerød Kommune

Handlingsplan for Hillerød Kommune Handlingsplan for Hillerød Kommune Klimakommune under DN s klimakommuneinitiativ Afrapportering til Danmarks Naturfredningsforening 2016 1 Indledning Hillerød Kommunes Borgmester, underskrev i maj måned

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

Energi i Egedal de kommunale ejendomme

Energi i Egedal de kommunale ejendomme Energi i Egedal de kommunale ejendomme Status på arbejdet med energi i egne bygninger 2013 2020 Mål for Egedal Kommune Egedal Kommune har som mål at reducere energiforbruget og CO2-udslippet i egne bygninger

Læs mere

CO 2 -regnskab 2014 For virksomheden Odder Kommune

CO 2 -regnskab 2014 For virksomheden Odder Kommune CO 2 -regnskab 2014 For virksomheden Odder Kommune Rådhusgade 3, 8300 Odder - tlf. 87803333 Sagid: 2014-12101 Dokid: 2015-69262 www.odder.dk Ver.: 1.0 Udgivet juni 2015 Udarbejdet af: Byrådsservice 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: Pkt.nr. 5 Samlet CO2opgørelse for Hvidovre Kommune som geografisk enhed 688013 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 212 Fredericia Kommune Som virksomhed Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Elforbrug... 4 Varmeforbrug... 6 Transport... 7 Klima... 8 Vandforbrug... 1 Forbrug af sprøjtemidler... 11 Indledning

Læs mere

Kommunens grønne regnskab 2012

Kommunens grønne regnskab 2012 Kommunens grønne regnskab 212 CO 2- udledningen falder! Ny lavenergi daginstitution på Virginiavej. Foto: Christian Lilliendahl 1 Grønt regnskab for Frederiksberg Kommune 212 Det grønne regnskab viser

Læs mere

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Mod en fossilfri fremtid Hvor er vi, hvor skal vi hen og hvordan når vi målet? Marie-Louise Lemgart, Klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014.

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014. Samsø Kommune, klimaregnskab 214. Hermed følger Samsø Kommunes CO2 regnskab for 214. Nærværende regnskab har inkluderet enkelte delresultater inden for de enkelte energiforbrug ellers er det selve konklusionen

Læs mere

Forslag til Gentofte Kommunes. Klimaplan

Forslag til Gentofte Kommunes. Klimaplan Forslag til Gentofte Kommunes Klimaplan 2010-2020 Titel: Forslag til Gentofte Kommunes Klimaplan 2010-2020 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2010 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 250 Denne tryksag

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere

Samsø Kommune, klimaregnskab 2015.

Samsø Kommune, klimaregnskab 2015. Samsø Kommune, klimaregnskab 2015. Hermed følger Samsø Kommunes CO2 regnskab for 2015. Nærværende regnskab har inkluderet enkelte delresultater inden for de enkelte energiforbrug ellers er det selve konklusionen

Læs mere

Fondsfinansierede projekter

Fondsfinansierede projekter 1 of 8 Fondsfinansierede projekter Projektnavn Projektresumé Kategori Projektsu m* Finansiering Pulje Statu s Partnere Klimavenlig sommerhusturis me Analyseprojekt til afdækning af vækst og beskæftigelsesmuligh

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Klimaplan i Næstved. Foreningen Bæredygtige Byer & Bygninger Temadag i Næstved 16/6 2009

Klimaplan i Næstved. Foreningen Bæredygtige Byer & Bygninger Temadag i Næstved 16/6 2009 Klimaplan i Næstved Foreningen Bæredygtige Byer & Bygninger g yg g y yg g Temadag i Næstved 16/6 2009 Udvalgte data Areal: 683 km 2 Indb.: 80.950 Boliger: 37.742 742 NK bygningsmasse/brugsareal: 478.000

Læs mere

Men jeg må hellere lige starte forfra fra begyndelsen. Og med et fokus der gælder alle kommunerne i Region Sjælland.

Men jeg må hellere lige starte forfra fra begyndelsen. Og med et fokus der gælder alle kommunerne i Region Sjælland. Kortet viser et overblik over varmeforbrug og varmekilder på Sydhavsøerne. Kendetegnet ved fjernvarme i stort set alle byer, olie (og andet der kan brænde) i landsbyer og enkeltstående huse. Elopvarmning

Læs mere

Sig farvel til dit oliefyr - gratis informationsaften på Toldkammeret

Sig farvel til dit oliefyr - gratis informationsaften på Toldkammeret Sig farvel til dit oliefyr - gratis informationsaften på Toldkammeret Personlig information: 1. Køn: mand kvinde 1.1 Hvad er dit fødselsår? 1.2 Hvornår flyttede du til Helsingør? 1.3 Hvad er din nationalitet?

Læs mere

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Borgmesterpagten Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020 Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 1 Forside: Døvehøjskolen Castberggaard har udskiftet oliefyret med solceller og varmepumper;

Læs mere

HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG ENERGI

HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG ENERGI HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG ENERGI NORDDJURS KOMMUNE 2013 Indhold HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG ENERGI I NORDDJURS KOMMUNE 2013...1 Indhold...2 Indledning...3 Introduktion til handleplanens elementer....4 Baseline-opgørelse...4

Læs mere

Klima- og energipolitik

Klima- og energipolitik Klima- og energipolitik Godkendt i Byrådet den 26. september 2011 1 Forord Klima- og Energi i nyt perspektiv Politik og Strategi 2020 blev udarbejdet af Plan- og Klimaudvalget og godkendt den 1. juni 2011

Læs mere

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem 1 Centrale målsætninger i Energiaftalen 22-3-2012 2020: 50% vindenergi i elforbruget 2020: 40% reduktion af drivhusgasser set i forhold til 1990

Læs mere

Visionsplan for Ærøs energiforsyning

Visionsplan for Ærøs energiforsyning Udkast til Visionsplan for Ærøs energiforsyning Ærø Kommune og Udvalget for Bæredygtig Energi (UBE) ønsker at understøtte en udvikling frem mod 100 % selvforsyning med vedvarende energi på Ærø. Ønsket

Læs mere

ENERGISTRATEGI IDEKATALOG

ENERGISTRATEGI IDEKATALOG ENERGISTRATEGI IDEKATALOG 3 2 Herning Kommune, maj 2016 Idekatalog Mere vækst med energirigtige løsninger Ideerne i kataloget er samlet i forbindelse med den proces, der har ligget forud for den politiske

Læs mere

FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017

FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017 [30. september 2013] FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017 BAGGRUND Struer Kommune har et godt udgangspunkt at arbejde videre med i forhold til klima- og energiindsatsen. Det gælder

Læs mere

Klimaarbejdet i Helsingør. 25. August 2011 Karen Marie Pagh Nielsen

Klimaarbejdet i Helsingør. 25. August 2011 Karen Marie Pagh Nielsen Klimaarbejdet i Helsingør 25. August 2011 Karen Marie Pagh Nielsen Agenda Klimaarbejdet i Helsingør: Organisation Klimaplan Tiltag og resultater kommunen som virksomhed Borgerne / Agenda 21 Virksomheder

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED CO 2 REGNSKAB FOR 2010 AFRAPPORTERING TIL DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING

ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED CO 2 REGNSKAB FOR 2010 AFRAPPORTERING TIL DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED CO 2 REGNSKAB FOR 2010 AFRAPPORTERING TIL DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING 1 Indledning har i en årrække haft fokus på en bred vifte af klimasatsninger. Senest har kommunen

Læs mere

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten Notatark Sagsnr. 01.05.12-G00-4-12 Sagsbehandler Niels Rauff Udkast 26.5.2015 Handleplan for Borgmesterpagten Det er Hedensted Kommunes overordnede mål, at blive tilnærmelsesvis CO 2 -neutral. På den baggrund

Læs mere

ENERGI FYN. Jette Kjær Projektleder.

ENERGI FYN. Jette Kjær Projektleder. ENERGI FYN Jette Kjær Projektleder jik@energifyn.dk HVEM ER ENERGI FYN? Forbrugerejet andelsselskab. Ejet af 175.000 andelshavere på Fyn. 6. største energiselskab i Danmark. Distribuerer el til godt 2/3

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2015/2016

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2015/2016 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 2015/2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Status for forbrugsåret 2015... 3 Forudsætninger... 4 Opgørelse... 5 Elforbrug...

Læs mere

CO 2 regnskab for virksomheden Skanderborg Kommune

CO 2 regnskab for virksomheden Skanderborg Kommune CO 2 regnskab 2010 for virksomheden Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Side 3 Side 3 Side 5 Side 10 Skanderborg Kommune er en Klimakommune Energiforbrug og CO 2 udledning

Læs mere

Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Læsevejledning Dette er det Grønne Regnskab for Slagelse Kommunes egen drift. Dokumentet redegør dermed for ressourceforbruget i de kommunale bygninger og udvalgte medarbejders kørsel. Det Grønne Regnskab

Læs mere

Varde Kommune. CO2 opgørelse Klimakommune

Varde Kommune. CO2 opgørelse Klimakommune Varde Kommune CO2 opgørelse 2015 Klimakommune CO2 opgørelse 2015 År 2015 CO2 Udledning [Ton] Besparelse Elforbrug 1.506 9 % Varmeforbrug 6.577 26 % Transport 1.832-1,2 % Andet* 708 2,9 % I alt 10.623 18,8

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2012 og handlingsplan 2013

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2012 og handlingsplan 2013 Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO 2 -opgørelse 2012 og handlingsplan 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Status på projekter 2012... 2 Energirenovering af de kommunale bygninger... 2 Energibesparelser

Læs mere

VEDTAGET 8. OKTOBER 2013 KLIMA- OG ENERGISTRATEGI 2014-2017

VEDTAGET 8. OKTOBER 2013 KLIMA- OG ENERGISTRATEGI 2014-2017 VEDTAGET 8. OKTOBER 2013 KLIMA- OG ENERGISTRATEGI 2014-2017 17 STK. 4-UDVALG Byrådet besluttede ved årsskiftet 2013 at nedsætte et midlertidigt politisk udvalg til at varetage en særlig opgave omkring

Læs mere

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune CO2-opgørelse 215 Virksomheden Fredericia Kommune 1. Generelle bemærkninger til CO 2 -opgørse 215 Midt i 214 blev driften af plejecentre og ældreboliger overtaget af boligselskabet Lejrbo, og data for

Læs mere

UDKAST følger ikke designmanual

UDKAST følger ikke designmanual UDKAST følger ikke designmanual Rådhuset Varmetabsbillede af blandt andet Høje-Taastrup Rådhus (billede taget af Fugro A/S) Klimaplan 2009-2013 for Høje-Taastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune arbejder

Læs mere

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune er udgivet af: Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Vedtaget af Greve Byråd 2009 For henvendelse vedrørende

Læs mere

CO 2 -regnskab for Hjørring Kommune som virksomhed for årene 2009 til 2013

CO 2 -regnskab for Hjørring Kommune som virksomhed for årene 2009 til 2013 CO 2 -regnskab 2013 - for Hjørring Kommune som virksomhed for årene 2009 til 2013 Hjørring Kommune Teknik- og Miljøområdet Team Bæredygtig Udvikling November 2014 Forsiden: viser Hjørring Kommunes nyrenoveret

Læs mere

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed.

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed. -opgørelse for 2009-2010 for Morsø Kommune som virksomhed. Opgørelse af udledning for Morsø Kommune som virksomhed 2 Formålet med Klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening er at sætte et

Læs mere

Klimastrategi for Hovedstadsregionen

Klimastrategi for Hovedstadsregionen Klimastrategi for Hovedstadsregionen Møde i den 10. juni 2011 Det indstilles, at Hovedstaden: tager oplægget til efterretning godkender de fremlagte aktiviteter som de centrale elementer i klimastrategien.

Læs mere

Grønt Regnskab Ressourceforbrug i Greve Kommunes ejendomme

Grønt Regnskab Ressourceforbrug i Greve Kommunes ejendomme Grønt Regnskab 215 Ressourceforbrug i Greve Kommunes ejendomme Indhold Indledning... 3 Greve Kommune er Klimakommune... 3 Udviklingen i energiforbruget samlet set... 3 Datagrundlag... 3 Elforbrug... 4

Læs mere

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Fremtidens byer 9. december 2009 Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Chefkonsulent Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Agenda Københavns Ejendomme Klimaplan

Læs mere

Klima- og Energipolitik. Svendborg Kommune. Udkast til revision juni 2013

Klima- og Energipolitik. Svendborg Kommune. Udkast til revision juni 2013 Klima- og Energipolitik 2013 Svendborg Kommune Udkast til revision juni 2013 Indhold Revision af Svendborg Kommunes klima- og energipolitik...3 Målsætninger...4 Statslige målsætninger...4 Borgmesteraftalen...5

Læs mere

Klima- og miljøregnskab 2015

Klima- og miljøregnskab 2015 Klima- og miljøregnskab 2015 Status på vej mod 65% -reduktion Siden lanceringen af Nykredits klima- og miljøstrategi frem mod 2020 er vi i Nykredit nået knap halvdelen af vejen i forhold til den interne

Læs mere

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010 Klimakommunehandlingsplan 2009-2012 Udgave 1, maj 2010 Indhold Indledning... 3 Projekter og tiltag til realisering af reduktionsmål... 4 EPC på skoler... 4 Tiltag... 4 Reduktionspotentiale... 5 Tidspunkt

Læs mere

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Bliv klimakommune i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Det nytter at gøre noget lokalt. Du og din kommune kan gøre en positiv forskel for vores klima. Danmarks Naturfredningsforening kan hjælpe

Læs mere

Økonomi og forventet effekt af projekter i klimahandlingsplan 2013

Økonomi og forventet effekt af projekter i klimahandlingsplan 2013 Økonomi og forventet effekt af projekter i klimahandlingsplan 2013 Indsats: Kommunal planlægning Emne Økonomi Forventet effekt Ny Blovstrød Udgifter til planlægning afholdes af Nyt byggeri vil alt andet

Læs mere

Miljørapport til Udkast til Varmeplan. Indhold. Varmeplanens indhold. Skanderborg Kommune 19. august 2016

Miljørapport til Udkast til Varmeplan. Indhold. Varmeplanens indhold. Skanderborg Kommune 19. august 2016 Miljørapport til Udkast til Varmeplan Indhold Miljørapport til Udkast til Varmeplan...1 Varmeplanens indhold...1 Formål:...1 Mål:...1 Indhold:...1 Nul-alternativ...2 Indvirkning på miljøet...2 Bilag 1.

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget Klima- og Miljøudvalget By, Kultur og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 208403 Brevid. 1774454 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Muligheder for at opfylde klimamål ved vedvarende energianlæg

Læs mere

GRØNT REGNSKAB Kommunale bygninger TEMARAPPORT. Energiforbrug og byggeri

GRØNT REGNSKAB Kommunale bygninger TEMARAPPORT. Energiforbrug og byggeri GRØNT Kommunale bygninger Energiforbrug og byggeri INDLEDNING... 3 ENERGIFORBRUG - EL, VAND, VARME OG CO 2...4 Statusopgørelse i forhold til målene...4 Skoler...5 Daginstitutioner...6 Administrationsbygninger...7

Læs mere

Sagsnr.: 190-2011-32891 Åbent punkt Dokumentnr.: 190-2011-173250

Sagsnr.: 190-2011-32891 Åbent punkt Dokumentnr.: 190-2011-173250 Status for energirenoveringer i kommunale ejendomme Sagsnr.: 190-2011-32891 Åbent punkt Dokumentnr.: 190-2011-173250 Sagsfremstilling Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget orienteres om centrets arbejde

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 25. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Formidlingscentret, Genbrugsstationen, Ørnegårdsvej Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

41. Kl. 12.00-12.40 Besøg hos Popermo Forsikring g/s, C.F. Tietgens Boulevard 38, Odense SØ

41. Kl. 12.00-12.40 Besøg hos Popermo Forsikring g/s, C.F. Tietgens Boulevard 38, Odense SØ Assens Kommune, 1 af 5 Referat Klimaforum Tid fredag den 10. februar 2012 kl. 12:00 Sted Odense Afbud Indholdsfortegnelse: 41. Kl. 12.00-12.40 Besøg hos Popermo Forsikring g/s, C.F. Tietgens Boulevard

Læs mere

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11. Energirenovering og vedvarende energi v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.2012 Hvad jeg kommer rundt om i mit indlæg Hvad gør Holbæk Kommune

Læs mere

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Ballerup Kommunes Klimaplan Gennemgang af klimaplanen Kommentarer Forslag til tiltag Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Indhold Visionen Klimafakta om Ballerup Kommune El- og varmeforsyning

Læs mere

ENERGILANDSBY 5762 Indhold; OMSTILLINGEN

ENERGILANDSBY 5762 Indhold; OMSTILLINGEN ENERGILANDSBY Dette notat er udarbejdet af arbejdsgruppen Energilandsby under Udviklingsplan. Forfatter; Rudi Rusfort Kragh, Krovej 15, Vester Skerninge. December + januar 2011. Indhold; Side 1; Omstillingen;

Læs mere

Klimavision for Lindebjergskolen og Gundsølillehallen. Møde med Jens Thornsen 19. maj 2011

Klimavision for Lindebjergskolen og Gundsølillehallen. Møde med Jens Thornsen 19. maj 2011 Klimavision for Lindebjergskolen og Gundsølillehallen Møde med Jens Thornsen 19. maj 2011 1 Baggrund: Vi er i gang på 3 niveauer Visionering Visionen for Lindebjergskolen præsenteres Projektering Planlægning

Læs mere

Udarbejdet af Byggeri og Natur. CO2 opgørelse 2013

Udarbejdet af Byggeri og Natur. CO2 opgørelse 2013 Udarbejdet af Byggeri og Natur CO2 opgørelse 2013 2 Indledning Denne opgørelse omhandler forbrugsåret 2013. Frederikssund kommune blev klimakommune i maj 2010. Efter aftale med DN er 2009 udgangsåret.

Læs mere

Afrapportering til Danmarks Naturfredningsforening

Afrapportering til Danmarks Naturfredningsforening Afrapportering 2016 til Danmarks Naturfredningsforening Sammenfatning CO2 udledningen fra de kommunale bygninger og gadelysanlæg er faldet markant igennem de seneste år, hvor der har været fokus på at

Læs mere