Klimahandleplan Stevns Kommune stevns kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klimahandleplan Stevns Kommune 2012-2015. stevns kommune"

Transkript

1 Klimahandleplan Stevns Kommune stevns kommune 1

2 CO 2 -udledning (bl.a. afbrænding af fossile brændsler Klimaforandringer (I form af f.eks. øget nedbør) Konsekvens (f.eks. oversvømmelse af bebyggede arealer) Forebyggelse (af klimaforandringer) Tilpasning (til klimaforandringer) Indledning Klimaet er under forandring, og det vil få stor betydning for den verden vi kender også her på Stevns. Danmark skal klimasikres, men det kan være dyrt at gennemføre klimatilpasninger. Dyrt bliver det imidlertid også, hvis vi ikke gør noget. Der er beregninger, som viser, at vi risikerer at miste 1,8 mia. kr. hver eneste måned frem mod 2025 ved ikke at tilpasse det danske samfund til klimaforandringer (Concito 2011). Stevns Kommune udarbejdede i 2009 en klimastrategi, der bygger på en vision om, at Stevns Kommune i 2050 skal være en CO 2 -neutral kommune, og for at nå dette mål kræver det, at alle områder i kommunen er inddraget for at sikre, at bevidstheden om CO 2 -reduktion er med som en del af de overvejelser kommunen gør sig i enhver henseende. Formålet i Stevns Kommunes vedtagne Klimastrategi fra 2009, var at fremlægge virkemidler for energibesparende foranstaltninger for at nedbringe udledningen af CO 2 (forebyggelse) samt tiltag, der mindsker effekten af klimaforandringerne (tilpasning). Denne handleplan indeholder konkrete mål og indsatser for, hvordan Stevns Kommune opnår dette. Handleplanen forholder sig til, hvad vi kan gøre lokalt både for at forebygge og tilpasse os de konsekvenser som klimaforandringerne kan få. Vi kan forebygge ved at nedbringe CO 2 -udledningen og ressourceforbruget. Vi kan tilpasse os forandringerne, bl.a. ved at tage stilling til, hvordan vi skal håndtere ekstremregn, flere storme og højere vandstand i havene. Klimaplanen beskriver 25 ambitiøse initiativer, der enten er sat i gang eller vil blive igangsat i de kommende år. stevns kommune 2

3 Indsatsområder For at Stevns Kommune kan opfylde ønsket om CO 2 -reduktion, kræver det en målrettet indsats hvert år, og derfor er klimahandleplanen en handleplan, der tager afsæt i konkrete initiativer. Initiativerne hænger sammen på kryds og tværs, er såvel forebyggelse som tilpasning, og de er samlet under seks ikke prioriterede tematiske indsatsområder. Stevns Kommune & klimaet Stevns initiativ 1: DN-Klimakommune Stevns initiativ 2: CO 2 -kortlægning og opfølgning Stevns initiativ 3: Udarbejdelse af klimahandleplan Stevns initiativ 4: Årlig statusrapport på kommunens klimaarbejde Stevns initiativ 5: Regionalt klimasamarbejde Stevns initiativ 6: Formidling og samarbejde Stevns initiativ 7: Etablere et korps af Klima-agenter Byggeri og renovering af bygninger Bygningsinitiativ 1:Energistyring og miljørigtig drift af de kommunale bygninger Bygningsinitiativ 2: Energirenoveringsprojekter, kommunale ejendomme Bygningsinitiativ 3: Hybridbelysning, projekt Bygningsinitiativ 4: Energirenovering, private boligerby Bygningsinitiativ 5: Energirenovering af kridtstenshuse Energiforsyning Energiinitiativ 1: Vindmølleplan Energiinitiativ 2: Strategisk Energiplan, København Syd Energiinitiativ 3: Biogas Energiinitiativ 4: Solenergi Energiinitiativ 5: Energilandsby Energiinitiativ 6: Tinghuset i Store Heddinge Tilpasning til fremtidens vejr Klimatilpasningsinitiativ 1: Lokal afledning af regnvand, LAR Klimatilpasningsinitiativ 2: Spildevandsplan Klimatilpasningsinitiativ 3: bluespot analyse Klimatilpasningsinitiativ 4: klimatilpasningsplan Transport Transportinitiativ 1: Cyklister Transportinitiativ 2: Ladestander til elbiler Transportinitiativ 3: Gadebelysning stevns kommune 3

4 CO 2 -Udledning i Region Sjælland Region Sj¾lland Udledningen af drivhusgasser 2008 M¾ngder i tons Faxe tons Elektricitet Varme Transport Industri Landbrug S¾rlig transp. Oganisk affald Arealanvendelse Greve tons Guldborgsund Holb¾k tons tons Kalundborg tons K ge tons Lejre tons Lolland tons N¾stved tons Odsherred Ringsted Roskilde tons tons tons I 2008 blev Region Sjællands CO 2- udledning kortlagt. Derved blev det muligt at sammenligne CO 2 -udledningen dels for de enkelte kommuner i regionen dels for de forskellige sektorer. Slagelse Solr d tons tons Region Sjællands klimaarbejde tager afsæt i en opfyldelse af EU s klimamål om 20 % reduktion af CO 2- udledningen, samt at mindst 20 % af vores energiforsyning skal kommer fra vedvarende energi Sor tons i Stevns tons Vordingborg tons stevns kommune 4

5 Stevns Kommune & klimaet De rigtige rammer for klimaindsatsen - kortlæg, beregn og prioriter Kommunen er en virksomhed med mange bygninger og et stort indkøb. Som virksomhed kan kommunen, ved at spare på energien, reducere sin CO2-udledning, spare penge, være et godt eksempel og tillige være med til at udvikle markedet for klimavenlige løsninger. Parallelt med dette har kommunen desuden en funktion som offentlig myndighed og spiller en væsentlig rolle i den lokale udvikling igennem den kommunale planlægning, myndighedsudøvelsen og samarbejdet med andre aktører. Der pågår et kontinuerligt arbejde med kortlægning, således at det bliver muligt at beregne, hvor det bedst kan betale sig at gøre en indsats. Ændringerne i klimaet har betydning for planarbejdet i kommunen. Der udarbejdes et årligt CO2-regnskab. De politisk godkendte klimahandleplaner sikrer faste rammer for beslutninger, der giver gode forudsætninger for at agere og investere. Det er vigtigt for et godt resultat, at kommunens klimaindsats sker i et tæt samspil mellem kommunens embedsfolk, politikerne, borgerne og erhvervslivet. Samtidigt skal vi sikre kontinuerlig koordinering på tværs af kommunen via organisering af klimaarbejdet, tillige med et tæt samarbejde med relevante organisationer og andre interessenter. Stevns initiativ 1: DN-Klimakommune Den 7. oktober 2009 underskrev Stevns Kommune en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. I aftalen forpligtede Stevns Kommune sig som virksomhed til at reducere CO2-udledningen med 2 % om året i 2010 & Aftalen indebar, at: kommunen skulle udarbejde en klimahandleplan for årligt skulle opgøre reduktionen af CO2-udledningen og offentliggøre resultatet bl.a. på kommunens hjemmeside Af CO2-regnskabet ses det, at Stevns Kommune til fulde har indfriet aftalen ved udgangen af I starten af 2012 blevet der indgået en ny fire-årig aftale med Danmarks Naturfredningsforening. stevns kommune 5

6 Stevns initiativ 2: CO 2 -kortlægning og opfølgning Stevns Kommune indgik i 2011 en aftale med studerende Tue Damsø fra RUC om kortlægning af Co 2 -udledning (emission)/drivhusgasudledningen for Stevns Kommune som samlet enhed, med afsæt i årene 2008, 2015 & Beregningerne for 2011 viser følgende fordeling af CO 2 -udledningen i Stevns kommune Sektor CO 2 udledning i ton andel i % Elektricitet ,9 17 Varme ,0 27 Transport ,6 26 Industri 411,8 0 Landbrug ,0 25 Affaldsdeponi 5105,4 2 LULUCF* 8425,7 3 Total ,4 100 elektricitet varme transport industri landbrug affald LULUCF *LULUCF er en forkortelse for Land Use, Land Use Change and Forestry. Kategorien omfatter optag og udslip af kulstof i arealer og naturlig biomasse som følge af ændringer i arealanvendelsen. Tue Damsø fra RUC vurderer, at udledning af CO 2 vil stige til ton i 2015, ton CO2 i 2020 og ton CO2 i CO 2 -regnskabet for 2011, gældende for Stevns Kommune som institution viser, at det primære forbrug ligger i kommunens ejendomme. 73 % af forbruget kommer primært fra skole, fritids- og ungdomsklubber men også fra daginstitutioner og administrationsbygninger. 15 % af udledningen kommer fra kommunens vejbelysning. Stevns Kommunes CO 2 -udledning - Graddagskorrigeret andel i % Kommunale bygninger % Idrætsanlæg 228 7% Vejbelysning % Affaldshåndtering 110 3% Tekniske anlæg 63 2% Kommunale bygninger Idrætsanlæg Vejbelysning Affaldshåndtering Tekniske anlæg I alt for hele kommunen stevns kommune 6

7 Stevns Kommune som institution havde i 2011 en samlet udledning af CO 2 på tons (graddagskorrigeret). Ifølge beregningnerne fra RUC var der i 2011 for Stevns Kommune som samlet enhed, en CO 2 udledning på ,4 ton CO 2. Stevns Kommunes udledning af CO 2 udgør 1,32 % af den samlende udledning for hele kommunen. 1,32% Stevns Kommune som samlet enhed Stevns Kommune som institution Stevns initiativ 3: Udarbejdelse af klimahandleplan Denne klimahandleplan er gældende for perioden 2012 til 2015 og fungerer således parallelt med den indgåede aftale med Danmarks Naturfredningsforening. Stevns initiativ 4: Årlig statusrapport på kommunens klimaarbejde Som led i aftalen med Danmarks Naturfredningsforening skal vi årligt udarbejde en status for klimaarbejdet i Stevns Kommune. Status består af det årlige CO 2 -regnskab men også den gennemgang af de mange tiltag, anlæg og projekter der det forgangne år har været bragt i spil. Den årlige status har afsæt i de indsatsområder der, beskrives i handleplanen. 98,68% Stevns initiativ 5: Regionalt samarbejde Stevns Kommune deltager i klimasamarbejdet indenfor Region Sjælland. Kommunen deltager i arbejdet med at formulere en klimastrategi, som dækker hele området. Strategien skal give overblik over udfordringer og styrkepositioner i regionen. Som et led i klimasamarbejdet deltager Stevns Kommune i den årlige regionale Klimafestival. Festivalen er blevet skabt på baggrund af et ønske fra de kommuner der har tiltrådt den såkaldte Borgmesterpagt (Covenant of Mayors). Et af elementerne i Borgmesteraftalen er afholdelse af energidage for kommunens borgere. I det regionale klimanetværk var der et ønske om, at samle indsatsen for derved dels at opnå større synlighed dels opnås sparring og erfaringsudveksling. På baggrund af dette ønske blev der etableret en styregruppe, der skulle repræsentere samarbejdsparterne: de 16 af de 17 kommuner i Kommunekontaktrådet (KKR-Sjælland), Energitjenesten Sjælland og Region Sjælland. Selv om Stevns ikke har tilsluttet sig Borgmesterkontrakten blev det vurderet, at det ville være gavnligt at deltage, da der er lagt stor vægt på formidlingen af viden til borgerne om energibesparelser, klimatilpasning og omstilling til vedvarende energikilder. Stevns Kommune deltager aktivt i styregruppen for festivalen. Stevns initiativ 6: Formidling og samarbejde Formidling og samarbejde spiller en væsentlig rolle for kommunens klimaarbejde. Vi vil gerne skabe øget interesse hos borgerne for at medvirke til klimaløsninger. Der er behov for at formidle såvel ny som gammel viden om vedvarende energikilder samt diverse tiltag i forhold til klimaændringerne. Formidlingen sker bl.a. via kommunens hjemmeside, afholdelse af borgermøder, informationskampagner om fx energirenovering, deltagelse i den årlige klimafestival m.v. Kommunen deltager i flere ERFA-grupper som fx kommunerne i Region Sjælland, København Syd-samarbejdet og Energiklyngecenter Sjælland. ERFA-grupper giver mulighed for sparring, viden og indsigt, der ofte resulterer i konkrete samarbejdsprojekter. stevns kommune 7

8 Stevns initiativ 7: Etablere et korps af Klima-agenter En klima-agent i Stevns Kommune er en lokal borger, der er optaget af klima- og energispørgsmål og som igennem en årrække har søgt viden og indsigt på området. Denne borger har via hvervet som klima-agent påtaget sig at stille sin viden og erfaringer til rådighed for interesserede medborgere. I deres hjem vil man f.eks. i praksis kunne se, hvordan et solcelleanlæg, et pillefyr, et jordvarmeanlæg, faskiner eller grønne tage mv. fungerer og høre om de glæder og udfordringer anlæggene har medført. Som klima-agenter gør de en forskel for klimaet samtidig med, at de inspirerer andre til at spare energi og penge. Tidsplan & konkrete mål for Stevns kommune & klimaet Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Stevns initiativ 1: DN klimakommune Stevns initiativ 2: CO 2 - kortlægning og opfølgning Stevns initiativ 3: Udarbejdelse af klimahandleplan Stevns initiativ 4: Årlig statusrapport på kommunens klimaarbejde Stevns initiativ 5: Regionalt klima samarbejde Stevns initiativ 6: Formidling og samarbejde Stevns initiativ 7: Etablere et korps af klima-agenter stevns kommune 8

9 Byggeri og renovering af bygninger Bygningsinitiativ1: Energistyring og miljørigtig drift af de kommunale bygninger I Stevns Kommune sætter vi fokus på klimaet i såvel nybyggeri som renovering. Der er siden starten af kommunens klimaarbejde i 2009 blevet igangsat adskillige energirenoveringsprojekter, der ikke blot har resulteret i en bedre og energirigtig drift af bygningerne, men tillige har givet lavere energiregninger og bedre indeklima. Adm. Bygninger Skole, fritids- og ungdomsklubber Daginstitutioner Behandlingscentre Kulturinstitutioner Andre kommunale bygninger Plejecentre, servicearealer Når der udføres energirenovering, giver det ikke kun et lavere energiforbrug. Det vil generelt også resultere i et bedre indeklima og derved en forbedring af de fysiske rammer for udfoldelse i hverdagen for elever, lærere, pædagoger, administrationspersonale og andre, der arbejder og opholder sig i de kommunale bygninger. Alle kommunens bygninger styres og vedligeholdes miljørigtigt og der er fokus på klima i al renovering, der pågår i kommunens bygninger. Stevns Kommune indførte energiledelse i 2009 og udarbejdede til det formål et indberetningsværktøj for opsamling af energidata fra 35 af de kommunale ejendomme (primært daginstitutioner, skoler og ældrecentre). Institutionsledere og serviceledere/teknikere har ansvar for inddateringerne, som danner grundlag for, at forbruget kan følges løbende. CO 2 -udledning i de kommunale bygninge (graddagskorrigeret) andel i % Adm. Bygninger Skole-, fritids- og ungdomsklubber Daginstitutioner Behandlingscentre Kulturinstitutioner Andre kommunale bygninger Plejecentre, servicearealer 86 4 Kommunale bygninger i alt Skal Danmark klimasikres så er det nødvendigt, at kommunerne inddrager borgerne og virksomhederne i arbejdet. Som anført udgør den kommunale udledning af CO 2 kun 1,32% af den samlede kommunale udledning, og inddragelse af borgerne er en ubetinget nødvendighed i kommunens klimaarbejde. Der er stor bevågenhed omkring reducering af energiforbruget bl.a. via energibesparende foranstaltninger. Kommunen vurderer, at der er et stort og ikke udnyttet potentiale i energirenoveringer. Som led i vores kommunale klimaforpligtelser vil vi gerne være med til at løfte den opgave, der ligger i at synliggøre, understøtte og initiere udførelsen af diverse energitiltag i private boliger. Bygningsinitiativ2: Energirenoveringsprojekter, kommunale ejendomme Af CO 2 -regnskabet fra 2011 gældende for Stevns kommune som institution, fremgår det, at 73% af CO 2 -udledningen kom fra de kommunale ejendomme. Forbruget er primært på kommunens skoler-, fritids- og ungdomsklubber. stevns kommune 9

10 Bygningsinitiativ 3: Hybridbelysning, projekt Stevns Kommune har indgået samarbejde med forskere fra RUC og DTU Fotonik, Designskolen i Kolding og en elinstallatør i et demonstrationsprojekt af hybridbelysning. Projektet har modtaget støtte af ELFORSK. Bygningsinitiativ 4: Energirenovering, private boliger I år 2012 satte Stevns Kommune gang i en proces,der havde til formål at skabe fokus på energirenovering. I udvalgte lokaler på Hotherskolen er der via en heliostat på taget ført dagslys ned til et armatur i lokalet. I armaturet sidder en lyssensor, der registrerer mængden af sollys, og tænder for en indbygget LED-pære, når solskinnet ikke leverer tilstrækkeligt lys. I tæt samarbejde med de øvrige tre København Syd -kommuner: Greve, Solrød og Køge og Teknologisk Institut blev der afholdt uddannelsesforløb lokalt for at uddanne lokale håndværkere til energivejledere. Beregninger har indtil videre vist, at der kan opnås en elbesparelse på 50 %. Projektet forventes afsluttet med udgangen af Der er etableret en erhvervsklynge for lokale håndværkere (i samarbejde med Energiklyngecenter Sjælland). Bygningsinitiativ 5: Energirenovering af kridtstenshuse En del huse i Stevns kommunen er bygget af kridtsten. Disse huse er svære at energirenovere og kommunen får en del henvendelser fra ejere og lejere, der oplever skimmelsvamp. Stevns Kommune har sammen med Østsjællands Museum og Raadvad-centeret intentioner om at etablere et forskningsprojekt med fokus på energirenovering af kridtstenshuse. Der er i 2012 blevet udgivet et 28 siders magasin vedr. energirenovering og energitiltag i boligen. Folderen er tilgængelig via kommunens hjemmeside, biblioteket, byggemarkeder mv. LINK TIL FOLDER Der er etableret et sparringsforum til kommunernes byggesagsbehandlere og planfolk Tidsplan & konkrete mål for byggeri og renovering af bygninger Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Bygningsinitiativ 1: Energistyring og miljørigtig drift af de kommunale bygninger Bygningsinitiativ 2: Energirenoveringsprojekter, kommunale ejendomme Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Bygningsinitiativ 3: Hybridbelysning, projekt Bygningsinitiativ 4: Energirenovering, private boliger Bygningsinitiativ 5: Energirenovering af kridtstenshuse stevns kommune 10

11 Energiforsyning Det største CO 2 -forbrug stammer fra el- og varmeforbruget. Det er derfor vigtigt at omstille fra fossil til vedvarende energi samt effektivisere energiforbruget. Udviklingen i dette drives i høj grad af nationale og internationale aftaler og Stevns Kommune gør sit til, at mål og aftaler fastholdes og efterleves. En omlægning af energiforsyningen er også en samfundsøkonomisk fordel, idet investeringer betaler sig hjem ofte på ganske kort tid. Samtidig vil vi med vedvarende energi være langt mindre følsomme overfor konjunktursvingninger og prisstigninger på det globale energimarked. Fokus på energiforsyning er vigtig, fordi den vil medføre stabil energi til en rimelig pris for borgerne, erhvervslivet og kommunen selv. Regeringen indgik den 22. marts 2012 en energipolitik aftale Vores energi med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti for perioden Med aftaler Vores energi tages store skridt mod målet om 100 pct. vedvarende energi i Det langsigtede mål er en omstilling til et energi- og transportsystem, der er 100 pct. baseret på vedvarende energi. Allerede i 2020 forventes det, at initiativerne i Vores energi vil føre til massive energibesparelser. Samtidig vil vi være godt på vej mod helt at udfase kul fra danske kraftværker i 2030, og dække hele el- og varmeforsyningen med vedvarende energi i Milepæle på vejen mod 2050 Regeringens milepæle i 2020, 2030 og 2035 skal sikre fremdrift mod det langsigtede mål i I 2020 er det regeringens mål, at halvdelen af det traditionelle elforbrug er dækket af vind. Implementeres initiativerne i Vores energi opfyldes målet med 52 pct. vind i el-forbruget i Det er regeringens klimapolitiske mål at nå en reduktion på 40 pct. af de samlede drivhusgasudledninger i 2020 i forhold til Med initiativerne i Vores energi når Danmark op på en drivhusgasreduktion på 35 pct. i 2020 i forhold til For at nå op på 40 pct. fremlægges i 2012 en klimaplan med en strategi for yderligere tiltag. I 2030 er det målet, at kul er udfaset fra de danske kraftværker, og at oliefyr er erstattet at vedvarende energiformer som opvarmning i husholdninger. Med initiativerne i Vores energi vil det danske kul-forbrug allerede være reduceret med 65 pct. i 2020 i forhold til i dag. Initiativerne vil også resultere i en halvering af antallet af oliefyr i 2020 i forhold til I 2035 skal el- og varmeforsyningen ifølge regeringen være dækket af vedvarende energi. Med initiativerne i Vores energi halveres anvendelsen af fossile brændsler til el og varme fra 2010 til stevns kommune 11

12 Energiinitiativ 1: Vindmølleplan I aftalen Vores energi sker der en ekstra udbygning med vindkraft, svarende til godt 1½ mio. husholdningers årlige forbrug. Dermed vil vindkraft i 2020 dække omkring halvdelen af vores elforbrug mod en fjerdedel i dag. Aftalen betyder bl.a.: at der etableres 600 MW havmøller på Kriegers Flak og 400 MW på Horns Rev inden 2020 at der forventes etableret yderligere 500 MW kystnære havmøller frem mod 2020 at vindmølleplanlægningen styrkes med henblik på nye landmøller med en samlet kapacitet på MW frem mod 2020 hvormed elproduktionen fra landmøller stiger på trods af nedtagning af gamle møller (der forventes i samme periode nedtaget vindmøller med en samlet kapacitet på MW) at afregningen for vindmøller aftrappes ved høje elpriser for at hindre overkompensation at der afsættes alt 100 mio. kr. over 4 år til at støtte udvikling og anvendelse af nye VE teknologier til elproduktion (sol, bølger mv.) samt 25 mio. kr. til bølgekraft Udviklingen i retning af stadig større og mere effektive vindmøller har medført stigende krav til valget af placeringsmuligheder. En fortsat udbygning med vindmøller på land nødvendiggør derfor, at der udover hensynet til vindressourcen, tages omfattende hensyn til såvel den landskabelige påvirkning som til de øvrige interesser i det åbne land, herunder nabobeboelser. Der er med afsæt i dette igangsat udarbejdelse af en vindmølleplan, der blandt andet vil vise hvor der vil være mulighed for at opstille vindmøller på Stevns. Vindmølleplanen forventes færdig med udgangen af Energiinitiativ 2: Strategisk Energiplan, KBHsyd Over de seneste år er der i stigende grad sket en øget prioritering af en række indsatser, der kan bidrage til en omstilling af energisystemerne til mere vedvarende energi. Den generelle forventning er, at Danmark skal være uafhængig af fossile energikilder i Omstillingen af dansk økonomi mod et samfund uafhængigt af fossile energikilder medfører både en betydelig indsats og omkostninger på den ene side, men også et stort erhvervspotentiale på den anden side. Stevns Kommune finansierer i samarbejde med Roskilde Universitet, VEKS samt de øvrige tre København Syd-kommuner Greve, Solrød og Køge et Ph.d.-projekt, der har til formål at udvikle en fælles strategisk energiplan for København Syd. Formålet med projektet er at understøtte en positiv udvikling i de fire kommuner indenfor klima-, energi og erhvervsområdet samt sikre en langsigtet og robust energiplanlægning. Energiinitiativ 3: Biogas I stil med vindmølleplanen er der igangsat en proces for udpegning af områder, der egner sig til etablering af et biogasanlæg. Udpegningen vil være at finde i Kommuneplan 13, som forventes endeligt vedtaget med udgangen af Energiinitiativ 4: Solenergi Der er helt klart tale om CO2-besparelser ved opsætning af solcelleanlæg og solfangere. Bygninger er en af de største energiforbrugere i samfundet. Mellem 30 og 40 procent af Danmarks samlede energiforbrug anvendes til opvarmning, ventilation og lys i bygninger. Øget indsats for energibesparelser er en helt central del af Danmarks energipolitik. Energieffektiviseringer medvirker til at begrænse energiforbruget. Der er brug for markante energieffektiviseringer og energibesparelser inden for alle områder. Vi skal bruge mindre energi i vores boliger, i erhvervsvirksomhederne, og der skal gøres en særlig indsats i de offentlige institutioner. stevns kommune 12

13 Hovedstrategien for udviklingen af både solceller og solvarme er dels billiggørelse, dels forøget udnyttelse, og endelig forbedret bygningsintegration og arkitektonisk indpasning i byggeriet. Stevns Kommunen følger derfor udviklingen tæt. Der er de seneste år sket en rivende udvikling på området, som forvaltningen løbende har holdt øje med, og markedet har ved flere lejligheder været undersøgt i forbindelse med specifikke projekter. Der har bl.a. været samarbejdet med Energi Midt/borger om muligheden for solcelleanlæg på Hårlevhallen. Der er anvendt solceller som supplement til forsyningen i kommunens første energiplus byggeri med vuggestue, børnehave og klubfaciliteter samlet under et tag såvel som vi deltager i forsøgsprojekt med hybridbelysning. Energiinitiativ 5: Energilandsby Mange steder i Danmark har man stor succes med oprettelser af energilandsbyer, der tager afsæt i et lokalt ønske om at gøre noget særligt for klimaet i lokalområdet som f.eks. at lave energirenovering, installere vedvarende energianlæg eller andre former for klima- og energitiltag. Med den øgede fokus på energitiltag lokalt bliver der mulighed for at gennemføre en teknisk og økonomisk vurdering af muligheder for energitiltag i flere huse og større lokalområder, ligesom det kan være med til at gøre området til et mere attraktivt bosætningssted og fremme det sociale fællesskab i landsbyen. Energiinitiativ 6: Tinghuset i Store Heddinge Tinghuset i Store Heddinge blev i 2011 købt af Realdania Byg. Fonden har som formål at købe og bevare enestående gamle bygninger i Danmark. Tinghuset sættes nu i stand som en moderne, højteknologisk bygning, der blandt andet omfatter et nyt tag, udskiftning af spær, gennemgang af facader og reparation af hamburgfuger. Indvendigt skal tekniske installationer udskiftes, overflader og tapeter restaureres og males. Istandsættelsen af Tinghuset forventes færdig til december 2013, hvorefter det er planen, at Stevns Kommune skal leje det. I samarbejde med Villa Watt og SEAS-NVE vil kommunen benytte Tinghuset som et højteknologisk udstillings- og eventcenter til f.eks. kulturbegivenheder, udstillinger og produktdemonstrationer. Huset skal gøres til idé- og inspirationscenter for borgere og erhvervsliv. Det er planen, at energiforbruget i Tinghuset skal reduceres mest muligt, så det kan fungere som inspiration for alle, der ønsker at energi- og klimaoptimere egen virksomhed eller bolig. Tidsplan & konkrete mål for Energiforsyning Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Energiforsyningsinitiativ 1: Vindmølleplan Energiforsyningsinitiativ 2: Strategisk Energiplan, København syd Energiforsyningsinitiativ 3: Biogas Energiforsyningsinitiativ 4: Solenergi Energiforsyningsinitiativ 5: Energilandsby Energiforsyningsinitiativ 6: Tinghuset i Store Heddinge stevns kommune 13

14 Tilpasning til fremtidens vejr De globale klimaændringer vil i løbet af de næste 100 år sætte sit præg på vores verden. Tørre, varmere somre med intensive regnperioder, vintre med mere regnvejr og stigende vandstande. Vi kender ikke de fulde konsekvenser, og vi ved ikke hvornår de indtræder. Men vi ved, at vi i fremtiden vil få hyppigere oversvømmelser og vejr med stormflodshændelser. Det er helt centralt, at vi fremtidssikrer kommunen og forbereder os på ekstremt vejr. Dette sker bl.a. via en koordineret indsats mellem kloakforsyningen, planlægningen samt kommunens vandløbsmedarbejdere. Klimatilpasningsinitiativ 1: Lokal afledning af regnvand (LAR) Håndtering af regnvand så tæt på kilden som muligt kaldes i daglig tale for LAR Lokal Afledning af Regnvand eller Lokal Anvendelse af Regnvand. Ved etablering af LAR-løsninger ledes regnvandet udenom kloakken og skal i stedet sive ned til grundvandet, fordampe eller anvendes i f.eks. rekreative sammenhænge. Derved reduceres mængden af regnvand, der løber til kloak og renseanlæg, hvorved vi undgår oversvømmelser. LAR kan ligeledes hjælpe til at sikre badevand og kommunens søer, vandløb og marine-områder. LAR skaber mulighed for at bruge regnvand i vådområder i byens parker og grønne områder og bidrager gennem øget fordampning til at mindske problemerne ved fremtidens øgede temperatur og nedbør. En af de måder hvorpå Stevns Kommune klimasikrer, er ved at håndtere så meget regnvand som muligt lokalt. Det betyder, at LAR indtænkes i den kommunale planlægning ved brug af f.eks. forsinkelsesbassiner og regnbede. Klimatilpasningsinitiativ 2: Spildevandsplan Stevns Kommunes Spildevandsplan er en sammenskrivning af spildevandsplanerne for de tidligere Vallø og Stevns kommuner, således at Spildevandsplan omfatter den samlede Stevns Kommune. Der er samtidig tale om en revision af planerne, hvor der er indarbejdet nye tiltag og projekter, hvor kommunen har vurderet, at en indsats bl.a. er nødvendig af miljømæssige årsager. stevns kommune 14

15 Med Spildevandsplan er udpeget nye kloakoplande, og der planlægges en række nye spildevandstiltag gennemført for ca. 170 ejendomme. Stevns Kommunes overordnede mål med planen er at sikre kommunens vandløb, søer og badevand mod forurening fra spildevandsafledning, således at vi kan få et godt vandmiljø. Ligeledes ønsker vi med planen at minimere forureningen af det fælles grundvand ved at begrænse nedsivning af spildevand og dermed sikre godt og tilstrækkeligt drikkevand for Stevns Kommunes borgere i fremtiden. Klimatilpasningsinitiativ 3: Blue-spotanalyse Der er i 2011 sket en kortlægning af risikoen for oversvømmelser fra kysten samt en terrænanalyse den såkaldte Blue Spot, der kortlægger de lavninger, hvor vandet vil samle sig under langvarig og kraftig regn. Klimatilpasningsinitiativ 4: Klimatilpasningsplan Blandt andet på baggrund af blue spot -analyse vil der i blive udarbejdet en klimatilpasningsplan. Planen skal sikre, at klimatilpasningen sker på den mest optimale og omkostningseffektive måde, via langsigtede investeringer og god planlægning. Tidsplan & konkrete mål for tilpasning til fremtidens vejr Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Klimatilpasningsinitiativ 1:Lokal afledning af regnvand (LAR) Klimatilpasningsinitiativ 2: Spildevand Klimatilpasningsinitiativ 3: Bluespotanalyse Klimatilpasningsinitiativ 4: Klimatilpasningsplan stevns kommune 15

16 Transport Transporten er klimapolitikkens smertensbarn. Mens det generelle energiforbrug er stabilt, stiger energiforbruget på transportområdet støt og CO 2 -udslippet forøges. Transport er familiens største klimabelastning. Transporten og privatbilismen er stigende og udgør en stadig vigtigere faktor i CO 2 -belastningen af vores klima. Derfor har det stor betydning, hvordan vi hver især transporterer os, og hvad vi benytter, når vi transporter os rundt. Ifølge CO 2 -opgørelsen for Stevns Kommune som samlet enhed, udgjorde transporten i 2011 hele 26 % af den samlede CO 2 -belastning. Beregninger som RUC foretog i forbindelse med udregningen af CO 2 regnskabet for Stevns Kommune som samlet enhed, viser en kontinuerlig stigning i CO 2 -udledningen indenfor transport. Det er derfor af stor betydning, at der iværksættes konkrete tiltag på området i et forsøg på at vende udviklingen. Stevns Kommune vil, via en række tiltag, gerne være med til at vende udviklingen og sikre et bedre klima og luftmiljø. Det skal være lettere og mere attraktivt at vælge andre transportformer end bilen. stevns kommune 16

17 Transportinitiativ 1: Cyklister For at øge trafiksikkerheden og fremkommeligheden for cyklisterne i Stevns kommune pågår der pt. et arbejde med at etablere en Kommunal cykelrute på tværs af Stevns. Stevns Kommune består af en kombination af mindre bysamfund og strækninger i åbent land. Ved at etablere cykelstier imellem kommunens by- og landområder samt nabokommunen Køge bliver det mere attraktivt at vælge cyklen frem for bilen. I august 2010 var der indvielse af den 4,5 kilometer, dobbeltrettede cykelsti anlagt langs Bjælkerupvej fra Fægangen ved Store Heddinge og frem til tunnelunderføringen ved Kirkevej i Klippinge. I november 2011 stod den 3,3 km cykelsti klar mellem Maglebyvej ved Strøby til Kirkevej ved Klippinge. Med etableringen af cykelstien mellem Strøby og Klippinge kan man nu trygt køre på cykel fra Store Heddinge til Strøby Egede og derfra videre til Køge. I 2013 er det planen at påbegynde anlæggelsen af en cykelstil fra Rødvig til Store Heddinge. Cykelstien forventes klar til brug i Transportinitiativ 2: Ladestander til elbiler For at være med til at fremme elbilens udbredelse, skal der ertableres en ladestander for elbiler på p-pladsen ved Rødvig Grønne Multihus samt ved Tinghuset i Store Heddinge. Transportinitiativ 3: Gadebelysning I CO 2 -regnskabet for Stevns Kommune i 2011 fremgår det, at gadebelysningen udgør 15 % af den samlede udledning. Dette til trods for, at der i 2010 blev indført natslukning af gadebelysningen på dele af kommunens veje i sommerhalvåret. En opgørelse af CO 2 udledningen fra gadebelysning fra 2008 til 2011 viser, at der har været en reduktion på 15% CO 2 udledningen fra 2010 til 2011, hvor natslukning på gadebelysningen blev indført. År CO 2 udledning Elforbrug (Mw/h pr. år.) CO2 udledning Tidsplan & konkrete mål for transport Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Transportinitiativ 1: Cyklister Transportinitiativ 2: Ladestander til elbiler Transportinitiativ 3: Gadebelysning stevns kommune 17

18 Organisering & Forankring Klimaarbejdet i Stevns Kommune er politisk forankret i Natur,- Fritids- og Kulturudvalget. Energibesparelser er forankret i Der er nedsat en overordnet styregruppe for det samlede arbejde med klima i Stevns Kommune. I denne styregruppe er der deltagelse af udvalgte ledere fra diverse afdelinger samt direktionen. Der afholdes halvårlige styregruppemøder, hvor kommunens klimaindsats gennemgås, og derved sikres den nødvendige fokus med henblik på fremdrift og implementering. Sektorgruppen mødes kvartalsvis og gennemgår status på igangsatte projekter samt drøfter mulighederne for kommende projekter. Klimakoordinatoren har ansvar for, at det samlede projekt holdes i gang, at der sker opfølgning på de enkelte delprojekter, og at de indgåede aftaler holdes. Teknik & Miljøchef Klima, styregruppe Klima, sektorgruppe Drift & Anlæg, Energi Vicekommunaldirektør Skole- & Institutionschef Social, Sundhed & Ældre chef Økonomi, HR & IT chef Klimakoordinator Teknik & Miljøchef Klimakoordinator Leder Natur & Miljø Kommuneplanlægger Leder Drift & Anlæg Kommuneplanlægger Natur & Miljø Klimakoordinator Stevns Kommune Efteråret 2012 Layout Birgitte Nielsen stevns kommune 18

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2012 2 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2011 Indhold Indledning... 3 Status: Hvor er Greve Kommune i dag, og hvor vil kommunen hen?... 5 Indsatsområde

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Indhold Forord 3 Et resumé 4 Mennesker og klimaforandringer 6 Om kilder til de menneskeskabte klimaforandringer 10

Læs mere

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012 Svendborg Kommune Revision af klimapolitik Foråret 2012 Indhold Revision af Svendborg Kommunes klimapolitik... 3 Overordnede statslige mål... 3 Energi og CO 2... 3 Klimatilpasning... 4 Svendborg Kommunes

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

Byernes rolle i klimastrategien. Del 2 - virkemidler indarbejdet i kommuneplanlægning. Virkemidler for forebyggelse af klimaforandringer

Byernes rolle i klimastrategien. Del 2 - virkemidler indarbejdet i kommuneplanlægning. Virkemidler for forebyggelse af klimaforandringer Bright Green Business ProjectZero Sønderborg VIRKEMIDLER KOMMUNEPLAN Byernes rolle i klimastrategien Virkemidler for forebyggelse af klimaforandringer Del 2 - virkemidler indarbejdet i kommuneplanlægning

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET

DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER

Læs mere

Klimainvesteringer i kommunerne. fordi vi ikke har råd til andet

Klimainvesteringer i kommunerne. fordi vi ikke har råd til andet fordi vi ikke har råd til andet fordi vi ikke har råd til andet Kommuneforlaget A/S KL 1. udgave, 1. oplag 2009 Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen Design: Kontrapunkt Foto: Stock.xchng Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Kommunernes muligheder energi og klima. fremtidens miljø skabes i dag

Kommunernes muligheder energi og klima. fremtidens miljø skabes i dag Kommunernes muligheder energi og klima fremtidens miljø skabes i dag Kommunernes muligheder Energi og klima Tekst: Søren Dyck-Madsen og Jette Hagensen, Det Økologiske Råd Tak til: Roskilde Kommune og Christian

Læs mere

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Maj 2011 Udgiver: Hjemmeside: Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby www.forsyning.dk Udgivelse: maj 2011 Titel: Energistrategi

Læs mere

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil!

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil! Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet, september 2008 Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Rapport og anbefalinger fra projektet

Læs mere

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden Grønt regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Region Hovedstaden Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe 2 GRØNT REGNSKAB 2013 Indholdsfortegnelse Forord...4 1 Indledning...5

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

Effektiv kur mod energispild

Effektiv kur mod energispild ESCO Effektiv kur mod energispild - med garanti ESCO: Kommunal succes med bredt perspektiv Middelfart Kommune og Schneider Electric satte ESCO*-modellen på den energipolitiske dagsorden herhjemme og på

Læs mere

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats Energibesparelser og marked Økonomi- og Erhvervsministeriet December 2004 Kapitel 1 Indledning Kapitel 1 Indledning Energi er afgørende for, at et

Læs mere

kebmin.dk Regeringen klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser

kebmin.dk Regeringen klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser kebmin.dk Regeringens klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser August 213 Regeringen Regeringens klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser 4 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 7 1. Danmarks

Læs mere

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Samt udarbejdelse af plan for etablering af et landsdækkende markedsføringsnetværk - med afsæt i 950 boliger i Fløng Nye vinduer og døre E erisolering

Læs mere

KL s beretning 2009. Politiske mål - resultater og perspektiver

KL s beretning 2009. Politiske mål - resultater og perspektiver KL s beretning 2009 Politiske mål - resultater og perspektiver Klar til generationsskifte i kommunerne De store politiske indsatser i 2009 Om fem år er hver tredje kommunale medarbejder gået på efterløn

Læs mere

Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj

Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj Natur og rekreative områder Luftforurening Kommunens grønne regnskab

Læs mere

En visionær dansk energipolitik

En visionær dansk energipolitik En visionær dansk energipolitik Det er regeringens vision, at Danmark på langt sigt helt skal frigøre sig fra fossile brændsler kul, olie og naturgas. I stedet skal vi anvende vedvarende energi. I dag

Læs mere

KAPITEL 1: INDLEDNING...5 KAPITEL 2: METODEOVERVEJELSER...10 3. ENERGIKORTLÆGNING AF VESTSJÆLLANDS AMT...21

KAPITEL 1: INDLEDNING...5 KAPITEL 2: METODEOVERVEJELSER...10 3. ENERGIKORTLÆGNING AF VESTSJÆLLANDS AMT...21 KAPITEL 1: INDLEDNING...5 1.1 Problemfelt...5 1.2 Problemformulering...8 KAPITEL 2: METODEOVERVEJELSER...10 2.1 Afgrænsninger...10 2.2 De to plansystemer...11 2.3 Det specifikke og det almene...12 2.4

Læs mere

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011 CONCITOs fremskrivning HOVEDRAPPORT ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011 CONCITO 2011 100 90 80 Danmarks historiske udslip (mio. ton CO2e) 70 60 50 40 30 Danmarks 2050-pathway 20 10 0 1990 2000 2010 2020 2030 2040

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Viden der bringer mennesker videre --- Herning Kommune. Scenarierapport. Scenarier for en reduceret udledning af drivhusgasser fra Herning Kommune.

Viden der bringer mennesker videre --- Herning Kommune. Scenarierapport. Scenarier for en reduceret udledning af drivhusgasser fra Herning Kommune. Viden der bringer mennesker videre --- Herning Kommune Scenarierapport Scenarier for en reduceret udledning af drivhusgasser fra Herning Kommune. Herning Kommune Scenarierapport Scenarier for en reduceret

Læs mere

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen j u n i 2 0 0 2 NORDISK MILJØMÆRKNING Regeringen, juni, 2002 Danmarks nationale strategi for bæredygtig

Læs mere

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 2 På vej I de kommende år vil en række vilkår ændre sig for Rebild Kommune. Det drejer sig både om erhvervsudviklingen, økonomien

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport klima og energi 2013

Grønt Regnskab Temarapport klima og energi 2013 Grønt Regnskab Temarapport klima og energi 2013 1. Sammenfatning og konklusion...3 2. Energi... 4 2.1 Elforsyning i Herning Kommune som geografisk område... 4 2.2 Elforbrug i Herning Kommune som virksomhed...

Læs mere