Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering (version )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering 2014-2015 (version 2014.2)"

Transkript

1 Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering (version ) Præambel Dette turneringsreglement gælder for alle hold, som deltager i Badminton Københavns (KBKr) holdturnering. Hold, der deltager i Badminton Danmarks (BD) holdturnering, følger BD holdturneringsbestemmelser benævnt DH-reglementet. DH-reglementet er gældende i de tilfælde, hvor der ikke er specifikke regler/ændringer i Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering. Endvidere gælder BD Reglement for spilletilladelser og klubskifter. Formål 1. I henhold til BD Vedtægter for holdmesterskabet for Danmark i badminton er det KBKr opgave, at afvikle en holdturnering med det formål, at finde de stærkeste klubhold inden for Kredsen. Administration 2. KBKr administration Stk. 1. KBKr administration har ansvaret for at arrangere afviklingen af hele holdturneringen efter dette og DH-reglementet. Stk. 2. Herudover udføres administrationsopgaver for Holdturneringsudvalget (HU) i forbindelse med løsningen af opgaverne som nævnt i Holdturneringsudvalget (HU) består som minimum af en holdturneringsadministrator, næstformand og en repræsentant fra ungdom, senior og/eller veteran. 4. HU opgaver Stk. 1. At vejlede klubberne i forståelse af dette og DH-reglementet. Stk. 2. HU kan give dispensationer. I den forbindelse er der en forventet behandlingstid på 14 dage. Stk. 3. HU varetager sanktioner over for klubberne. Stk. 4. HU afgør protester. Stk. 5. HU sender indbydelse ud til klubberne i april måned. Tilmelding skal ske senest 1. maj. 5. Reglementets gyldighed DH reglementet er gældende for holdturneringen, såfremt der ikke foreligger specifikke regler/ændringer i forhold til DH reglementet i KBKr turneringsreglement. 6. Matchprogram Stk. 1. HU fastsætter matchprogram. Stk. 2. Udskrivning af holdturneringen. Hvert år udskrives en senior-, en ungdoms- og en veteranturnering. Stk. 3. HU kan inddele rækkerne efter alders- og styrkekriterier. Stk. 4. Turneringen afvikles i så mange serie/puljer, som de anmeldte hold gør det nødvendigt. Stk. 5. HU fastsætter, hvorvidt en serie/pulje afvikles som enkeltturnering, dobbelturnering (både ude - og hjemmekampe) og/eller med slutspil. 1 af 13

2 Stk. 6. Holdenes størrelse i de enkelte rækker fastsættes på KBKr repræsentantskabsmøde. Såfremt der ikke er tilstrækkelig tilmelding til en serie/række, kan HU lade denne udgå. Stk. 7. Endvidere kan HU udskrive turneringer efter ønsker fra klubberne. Stk. 8. HU offentliggør programmet for holdturneringen på med rundedatoer for spillerunderne. Stk. 9. Den arrangerende klub skal indtaste dato og klokkeslæt for afviklingen af den enkelte match inden den i programmet angivne frist. Hvis en klub undtagelsesvis ikke har sin reservation af haltider på plads inden fristens udløb, kan HU give udsættelse for indtastning af oplysninger. HU skal i givet fald skriftligt orienteres om de manglende haltider inden fristens udløb. Stk. 10. Såfremt den arrangerende klub ikke rettidigt har meddelt dato og klokkeslæt for sine hjemmekampe, kan der ikendes/pålægges en bod/gebyr. Størrelsen af denne fastsættes på repræsentantskabsmødet. Stk. 11. Hvis spilletidspunktet for matchen undtagelsesvis ikke er optaget i programmet for holdturneringen på skal den arrangerende klub senest 21 dage inden matchen give udeholdet en skriftlig meddelelse om det nøjagtige spillested og tidspunkt. Udeholdet skal bekræfte senest 14 dage inden matchen. Stk. 12. Matcherne skal afvikles 7 dage før eller efter den i programmet anførte rundedato. 7. Økonomi Stk. 1. For deltagelse i turneringen betaler hver klub et indskud, der hvert år fastsættes af KBKr bestyrelse. Stk. 2. Afmelding af hold efter 1. september kan kun ske mod betaling af gebyr som fastsættes ved KBKr bestyrelse. Struktur 8. Turneringsform For Københavnsserien (KS) er turneringen opdelt i et grundspil og et slutspil. For de resterende serier er der kun grundspil. 9. Oprykning Stk. 1. Københavnsserien. Fra KS slutspillet rykker nr. 1 og nummer 2 op i Danmarksturneringen (DS Øst). Såfremt klubben allerede er repræsenteret i DS med to hold, overgår retten til oprykning til den næste oprykningsberettigede klub. Stk. 2. Såfremt der er tale om ekstraordinære forhold vil også nr. 3 rykke op (disponering af Bornholms ene plads i DH-turneringen). Stk. 3. Serie 1 og lavere. Nr. 1 og nr. 2 i hver pulje vil normalt rykke én serie op. Stk. 4. Laveste serie. HU har ret til at regulere denne serie og dens puljer alt efter tilmeldinger og op-/nedrykninger med henblik på samme antal hold i hver serie/pulje. Stk. 5. Serie Q1 og lavere. Nr. 1 og nr. 2 i serier med matcher á 8 kampe rykker én serie op, dog foretages oprykning med henblik på samme antal hold i hver serie. 10. Nedrykning Stk. 1. Nedrykning foretages med henblik på samme antal hold i alle serier og er afhængig af hvor mange KBKr hold, der rykker ned fra DS Øst. Stk. 2. Københavnsserien. KBKr hold, som rykker ned fra DS Øst, spiller i den følgende sæson i KS. Stk. 3. Serie 1 3 vil altid indeholde 16 hold fordelt i to puljer á 8 hold. Serie 4og lavere fastsættes antallet af hold i hver serie og dens puljer af HU. 2 af 13

3 Stk. 4. Serie 1 og lavere. Antal nedrykkere er afhængig af hvor mange KBKr hold, der rykker ned fra DS Øst. Normalt vil nummer næstsidst og sidst i hver pulje rykke én serie ned. Stk. 5. Serie 3 og lavere. Holdturneringsudvalget fastsætter nedrykningerne med henblik på samme antal hold i hver serie/pulje. Stk. 6. I alle øvrige senior- og veteranserier med matcher under 13 kampe rykker nummer næstsidst og sidst én serie ned, dog foretages nedrykning med henblik på samme antal hold i serierne. Stk. 7. Nummer sidst i en serie/pulje vil dog altid rykke ned, selv om dette ikke skulle være nødvendigt med henblik på en udligning af serierne. Turneringsudvalget vil dog til enhver tid kunne ændre på seriernes indhold og antal. 11. Københavnsserien (KS) omfatter to puljer á 8 hold. Stk. 1. Der spilles et grundspil som enkelt-turnering over 7 spillerunder og alle møder alle i deres pulje. Stk. 2. De 4 højest placerede hold i hver pulje spiller et slutspil (oprykningsspil) over 4 spillerunder. Det vindende hold er Københavnsmester. Stk. 3. De 4 lavest placerede hold i hver pulje spiller ligeledes et slutspil (nedrykningsspil). Stk. 4. De hold, som kommer fra den samme grundspilspulje, vil ikke møde hinanden i slutspillene. Stk. 5. Holdene medtager ikke matchpoint og score fra grundspillet til slutspillet men tildeles placeringspoint efter den opnåede placering, således: Nr. 1 og 5: 6 point, nr. 2 og 6: 4 point, nr. 3 og 7: 2 point og nr. 4 og 8: 0 point. Stk. 6. Slutstillingerne afgøres efter reglerne beskrevet i 11. stk. 5, idet ordet matchpoint erstattes af placeringspoint plus matchpoint fra slutspillet. 12. Antal hold i serierne Stk. 1. For Københavnserien (senior) og serier med flere puljer må man maksimalt have to hold, ellers må man maksimalt have et. Stk. 2. I tilfælde af at en klub har to hold i samme serie skal de placeres i hver sin pulje. Stk. 3. Rykker en klub op i en serie, hvor man i forvejen har to hold, overgår pladsen til det nærmeste oprykningsberettigede hold. Stk. 4. Rykker en klub ned i en serie, hvor man i forvejen har to hold, degraderes det lavest rangerende hold til den lavere liggende serie. I visse tilfælde vil Holdturneringsudvalget dog kunne dispensere fra denne regel. Stk. 5. For alle øvrige serier gælder, at hvis der efter op/nedrykning skulle være mere end et hold fra samme klub i serien, vil det lavest rangerende hold rykke en serie ned, og nærmeste oprykningsberettigede hold rykke en serie op. I visse tilfælde vil holdturneringsudvalget dog kunne dispensere fra denne regel. Stk. 6. I de særlige tilfælde, hvor der optræder to hold fra samme klub i samme pulje, skal holdene møde hinanden i puljens første runde. Deltagerne 13. Hold. Stk. 1. Kun klubber tilsluttet KBKr er deltager berettigede. Stk. 2. Såfremt to eller flere klubber tilsluttet KBKr enes om at tilmelde et fælles hold, kan HU efter ansøgning give tilladelse hertil. Stk. 3. Der kan ikke tilmeldes fælleshold i ungdomsholdturneringens 1. serier. Stk. 4. Ansøgning om fællesskaber sendes til HU inden 1. april. Stk. 5. BD regler for holdfællesskaber finder tilsvarende anvendelse for sådanne fælleshold under KBKr. 3 af 13

4 14. Spillere Stk. 1. Klubberne må kun anvende spillere, der på spilledagen a. er lovligt medlem af den pågældende klub b. ikke i samme sæson har repræsenteret en udenlandsk klub eller organisation i de respektive landes holdturnering. Stk. 2. I Ungdomsholdturneringen gælder herudover, at der mindst 3 uger før skal søges om dispensation hos HU for at anvende udenlandske spillere, og at sådanne spillere skal have dansk folkeregisteradresse i den pågældende sæson. Stk. 3. Spillerne i seniorholdturneringen skal være fyldt 15 år senest i den pågældende sæson (U17) for at deltage i holdturnering for seniorer. Stk. 4. En klub må ikke ved de forskellige holds første kamp i en sæson benytte spillere, der allerede har været anvendt på et af de andre hold i samme aldersklasse i samme sæson. Afvikling af turneringen 15. Flytning af matcher Stk. 1. Flytning af allerede fastsatte matcher kan kun ske, hvis der sendes en skriftlig ansøgning til HU indeholdende det ændrede spilletidspunkt. Flytning kan kun tillades efter begge klubbers accept. Dog kan HU bestemme et tidspunkt i tilfælde af Force Majeure. Stk. 2. Matcherne kan afvikles før/efter den i programmet anførte dato dog kun mellem de to nærmest placerede rundedatoer. Stk. 3. Kan to klubber ikke blive enige, fastsætter HU spilletid og -sted for matchens afholdelse. Stk. 4. Flytning af kamptidspunkter efter 1. september vil udløse gebyr, som fastsættes på KBKr repræsentantskabsmøde. Stk. 5. Såfremt en match ønskes flyttet på grund af ændring i Badminton Danmarks sæsonplan, og de involverede klubber ikke indbyrdes kan arrangere en flytning, er HU berettiget til at diktere et andet tidspunkt for afviklingen af den/de berørte matcher. Et sådant diktat kan ikke appelleres og kan medføre, at et hold dømmes som taber. 16. Trækning af hold eller udeblivelse fra match Stk. 1. Skriftligt afbud til en match skal være sendt til modstanderen og HU mindst 14 dage før den fastsatte spilledag. Senere indgivne afbud ligestilles med manglende afbud. Stk. 2. Misligholdelse af fristen vil udløse et gebyr som fastsættes på KBKr repræsentantskabsmøde. Stk. 3. Såfremt et hold undlader at spille 2 matcher i holdturneringen, betragtes holdet som trukket af turneringen. Holdet udgår af den serie eller pulje, som det deltager i. Alle matcher, også allerede spillede matcher, tabes i serie eller pulje med det maksimale antal kampe. De spillere, som er benyttet i den 2. WO. kamp, er spærret for nedrykning til lavere hold. Stk. 4. Såfremt et hold udebliver fra en match eller ikke er spilleklar senest 15 minutter efter den for matchen fastsatte tid, kan matchen erklæres for tabt for det pågældende hold. Samtlige spillere, som har været brugt på det pågældende hold, vil have status, som om de havde spillet matchen, og er derfor efterfølgende spærret for nedrykning til lavere hold. Stk. 5. Såfremt begge hold er enige om at afvikle kampen, selvom det afbudsramte hold ikke teknisk kan vinde kampen, opkræves der ikke gebyr for afbud. 4 af 13

5 17. Den arrangerende klubs pligter Stk. 1. Den i turneringsprogrammet førstnævnte klub er arrangør af matchen, og skal som sådan sørge for spillested og bolde uden udgift for udeholdet. Stk. 2. Til matcher, der afvikles på neutral bane, deles udgifterne til baneleje og bolde ligeligt mellem parterne. Stk. 3. Arrangøren er ansvarlig for, at holdmatchen afvikles korrekt, og skal herunder påse, at banerne opfylder de fastsatte mål i BWF spilleregler. Stk. 4. I tvivlstilfælde skal spillestedet godkendes af HU. Stk. 5. Til matcher i Københavnsseriens puljer for seniorer bør arrangøren tilstræbe, at der benyttes dommerstole med tællere. Stk. 6. Såfremt begge parter er enige om, at lade matchen afvikle på et spillested, der ikke opfylder de fastsatte regler, kan der ikke efter matchen protesteres over spillestedet. Stk. 7. Hjemmeholdet er ansvarlig for at indtaste resultatet af en match på senest samme dag som kampen spilles. Den fulde holdseddel skal være indberettet samme sted senest 48 timer efter matchens afslutning. Stk. 8. Ved ikke at overholde den arrangerende klubs pligter kan klubben blive pålagt gebyr som er fastsat ved KBKr repræsentantskab. Stk. 9. Hvis der er afbud på begge hold, deles antallet af walkover kampe ligeligt mellem klubberne. Stk. 10. I tilfælde af et ulige antal walkover kampe på grund af afbud, taber det første hold som taber en kamp på walkover den overskydende kamp. Stk. 11. Walkover kampe skal indeholde spilleberettigede spilleres navne. I tilfælde, hvor klubber undlader dette, og ikke kan/vil oplyse disse navne på skemaet, vil holdet i gentagelsestilfælde blive trukket ud af turneringen og placeret som nummer sidst i den pågældende serie. Dog vil manglende navne på en holdseddel blive betragtet som et ukorrekt udfyldt holdseddel. 18. Matchen Stk. 1. Matchvinder og Point. I alle holdmatcher bestående af lige antal kampe, gives 2 matchpoint for en vunden match til det vindende hold og 0 matchpoint til det tabende hold - ved uafgjort tildeles begge hold 1 matchpoint. Stk. 2. I holdmatch bestående af 13 kampe, tildeles matchpoint således: a. Slutter matchen 7-6 tildeles der 2 matchpoint til vinderen og 1 matchpoint til taberen af matchen. b. Slutter matchen 8 5 eller større gives alle 3 matchpoint til vinderen, og 0 matchpoint til taberen af matchen. Stk. 3. Vinder af en serie/pulje er det hold, der opnår flest matchpoint. Stk. 4. Dersom to eller flere klubber opnår lige mange matchpoint, afgøres placeringen ved, at det hold, der har vundet flest matcher, rangeres højest. Stk. 5. Står to eller flere hold stadig lige, afgøres placeringen ved det samlede antal vundne kampe. Stk. 6. Står to eller flere hold stadig lige, afgøres placeringen ved, at det hold, der har størst positiv/mindst negativ forskel i vundne kontra tabte sæt, besætter den højeste plads. Stk. 7. Står flere hold stadig lige, rangeres de ud fra de pågældende holds indbyrdes matcher, således: Først indbyrdes vundne matcher, dernæst indbyrdes vundne kampe og til sidst størst positiv/mindst negativ forskel i vundne kontra tabte sæt. Stk. 8. Står flere hold stadig lige, udregnes placeringen således, at det af holdene, der har størst positiv/mindst negativ forskel i vundne kontra tabte point, rangeres højest. Stk. 9. Afgøres spørgsmålet ikke herved, spilles der omkampe efter HU bestemmelser. Stk. 10. Turneringens enkelte kampe spilles efter BWF spilleregler. 19. Holdopstillingen 5 af 13

6 6 af 13 Stk. 1. Spillere låst for nedrykning til lavere hold, når spilleren har spillet følgende antal matcher på de højere liggende hold: 10 matcher i serier hvor der spilles i alt 14 matcher 10 matcher i serier hvor der spilles i alt 13 matcher 9 matcher i serier hvor der spilles i alt 12 matcher 8 matcher i serier hvor der spilles i alt 11 matcher 7 matcher i serier hvor der spilles i alt 10 matcher 7 matcher i serier hvor der spilles i alt 9 matcher 6 matcher i serier hvor der spilles i alt 8 matcher 5 matcher i serier hvor der spilles i alt 7 matcher 4 matcher i serier hvor der spilles i alt 6 matcher 4 matcher i serier hvor der spilles i alt 5 matcher 3 matcher i serier hvor der spilles i alt 4 matcher. Hvor seriernes antal matcher ved sæson start er gældende. Der tages udgangspunkt i antal kampe som det hold man kommer fra spiller i sæsonen. Stk. 2. Reglen er også gældende for spillere, der har nået grænserne ved deltagelse i DH/DS turneringerne. Stk. 3. En spiller må ikke rykke mere end et hold ned ad gangen. Det betyder at man ikke kan spille på et førstehold og i efterfølgende runde på tredjeholdet. Man vil dog godt kunne spille en kamp på førsteholdet, så en kamp på anden holdet, og efterfølgende en kamp på tredjeholdet. Dog må man maksimalt rykke to hold ned i løbet af en sæson. Denne regel er ikke gældende, hvis der er gjort brug af 20 reservereglen. Stk. 4. En spiller må først spille på et lavere rangeret hold, når det højere rangerede hold har, eller samme dag spiller en kamp uden denne spiller. Dog må en spiller ikke spille på to forskellige hold samme dag i samme aldersklasse. Dette gælder dog ikke ved benyttelse af 20 reservereglen. Stk. 5. For KBKr holdturnering gælder endvidere, at klubberne skal anvende sine stærkeste spillere på det højest rangerende hold. Det vil sige at klubber altid skal anvende sine spillere i klubstyrkeorden. Stk. 6 En klub må ikke ved de forskellige holds første kamp i en sæson benytte spiller, der allerede har været anvendt i de andre holds første kamp i samme aldersklasse i samme sæson. Stk. 7. I tilfælde af at en spiller bliver skadet efter udvekslingen af holdopstillingen, kan der ikke indsættes reserve. De tilbageværende spillere/par rykkes ikke op, idet holdopstillingen fastholdes. Den skadede spiller kan ikke spille sin anden kamp. En undtagelse til denne regel er dog, hvis spilleren er kommet for sent til sin første kamp. Stk. 8. I tilfælde af at en spiller bliver skadet og ikke fuldfører sin første kamp, kan der ikke indsættes reserve i spillerens anden kamp. De tilbageværende doubler rykkes ikke op, idet holdopstillingen fastholdes. Stk. 9. Overtrædelse af disse regler vil blive straffet på den måde, at ikke blot den eller de kampe, hvori overtrædelsen er begået, vil blive erklæret tabt, men også alle efterfølgende kampe i samme kategori (HS, DS, MD, HD, DD). Stk. 10. En klub, der har anvendt en eller flere ulovlige spillere taber matchen med max. point/kampe. (, vil dog mindst få sin score for den pågældende match forringet med 2 sejre pr. ulovlig spiller. Hvor dette ikke kan lade sig gøre, pålægges klubben et gebyr som fastsættes på KBKr repræsentantskab.) Stk. 11. En klub, der på et senior- eller veteranhold anvender en spiller under ukorrekt navn, vil blive dømt som taber af matchen, og man kan fradømmes alle hidtil spillede matcher, retten til at deltage i flere matcher i turneringen, og de på holdskemaet angivne spillere kan udelukkes fra at deltage i matcher i resten af sæsonen. Stk. 12. Ved spillerafbud (ikke skader efter udveksling af holdseddel) er det kampene nederst i hver kategori som udgår. 20. Reserver

7 Stk. 1. Maksimalt to spillere kan indsættes som reserver i en holdopstilling. Hver spiller må maksimalt indsættes som reserve to gange på en sæson, for hver turnering (ungdom, senior og veteran). Stk. 2 Ved indsættelse som reserve skal spilleren komme fra et lavere rangerende hold. Stk. 3. Ved indsættelse som reserve vil spilleren uden karantæne kunne spille næste kamp på et lavere rangerende hold - dog ikke lavere end det hold, spilleren kom fra. Stk. 4. Ved indsættelse af reserve skal det klart fremgå hvem spilleren er reserve for. Stk. 5. Den spiller som reserven indsættes for, skal have deltaget i holdets forrige kamp. Man kan dog ikke indsætte en reserve for en spiller, der blot har byttet plads med en anden spiller på et højere rangerende hold pga. en ændring i styrkeforholdet. Stk. 6. Den spiller som reserven er indsat for, vil tælle som at have spillet kampen. Spilleren vil efterfølgende først kunne rykke til et lavere hold jf. reglerne i 19, stk. 4 Stk. 7. Det er derfor ikke muligt at indsætte reserver i første runde af holdturneringen. 21. Præmieregulativ Vinderne af en serie tildeles et elektronisk diplom. Vinderne af 1. serierne tildeles en evigt vandrende pokal. I Ungdomsturneringen tildeles vinderne af en serie en medalje pr. spiller. 22. Holdsammensætning Stk. 1. I serier med matcher á 13 kampe, skal der bruges 6 herrer og 4 damer, der spiller 4 HS, 2 DS, 3 HD, 2 DD og 2 MD. Stk. 2. I serier med matcher á 8 kampe, skal der bruges 4 herrer og 2 damer, der spiller 3 HS, 1 DS, 2 HD, 1 DD og 1 MD. Stk. 3. I rene herre serier med matcher á 10 kampe, skal der bruges 8 herrer, der spiller 4 HS og 6 HD. De 6 HD sammensættes som følger: HD skal udvælges af alle 8 herrer, og skal stilles op i styrkeorden. 5. og 6. HD skal bestå af de herrer, som ikke spiller HS. 5. og 6. HD konstellation må ikke genanvendes i spillernes 2. kamp. Stk. 4. I serier med matcher á 11 kampe, skal der bruges 6 herrer og 4 damer, der spiller 2 HS, 3 HD, 2 DD og 4 MD. Stk. 5. Serie 4 og lavere spiller matcher á 12 kampe, hvortil der skal bruges 6 herrer og 4 damer, der spiller 3 HS, 1 DS, 3 HD, 2 DD og 3 MD. Stk. 6. Serie 25 spiller matcher á 7 kampe, hvortil der bruges 4 herrer og 2 damer, der spiller 2 HS, 2 HD, 1 DD og 2 MD. Stk. 7. Serie 30 spiller matcher á 10 kampe, hvortil bruges 6 herrer og 2 damer, der spiller 4 HS, 3 HD, 1 DD og 2 MD. Stk. 8. Serie 35 spiller matcher á 8 kampe, hvortil bruges 8 herrer, der spiller 8 HD. 1. til 4. HD opstilles normalt, herefter laves 4 nye HD (5.-8.) som igen opstilles i styrke, og hvor konstellationerne ikke gentages. Stk. 9. I alle serier skal hver spiller deltage i to kategorier. Det vil sige, at alle skal spille en ren double, samt enten en single eller mixed-double. (Se dog særreglerne for rene herrehold, ungdom, veteran og Q-serier samt serie 5 og lavere.) Stk. 10. Matchen afvikles så rationelt som muligt, f.eks. i nævnte rækkefølge: MD, DS, HS, DD, HD. Hver kategori skal dog afvikles således, at højst rangerende skal spille først inden for hver kategori. Holdopstillingerne udveksles skriftligt senest 15 minutter før matchens begyndelse. Holdene opstilles med spillerne / parrene i rækkefølge efter dygtighed og med den stærkeste spiller/par øverst. 23. Sanktioner Stk. 1. Hvis et af holdene ønsker det, spilles der med dommere. Udgiften til dette betales af den anmodende part. 7 af 13

8 Stk. 2. Ønsker en klub at protestere, indsendes protesten til HU og skal, for at blive behandlet, være ledsaget af et depositum, som fastsættes på KBKr repræsentantskab. Depositum fortabes, hvis protesten ikke tages til følge. Dog tilsikres der begge parter ret til at udtale sig i sagen. Eventuelle protester skal fremsendes senest 3 hverdage efter matchens afvikling. Samtidig med indsendelsen af protesten til HU sendes en kopi af protesten til modstanderen. Særlige regler Ungdom 24. Ungdom Stk. 1. Klubberne tilmelder hvert år deres ungdomshold i den/de serie(r), de finder deres hold har styrke til. Stk. 2. HU bestemmer hvert år ved udsendelsen af tilmeldingsblanketten, i hvor mange serier der kan tilmeldes hold. Dette antal kan HU dog ændre, hvis der er belæg herfor. Stk. 3. Klubber, der anmelder hold til Kredsens ungdomsturnering, skal ved tilmeldingen vedlægge forventede navnelister for de hold, de ønsker, der skal spille i 1. serie. Stk. 4. I tilfælde hvor Badminton Bornholm deltager i holdturneringen vil matcherne blive afviklet i København. DBF Bornholm kan vinde en serie men ikke blive Københavnsmester. Stk. 5. Såfremt Badminton Bornholm vinder en 1. serie, er Københavnsmesteren det højst placerede Københavnske hold, når alle resultater mellem disse og holdet fra DBF Bornholm annulleres. Stk. 6. Der foretages ingen automatisk op- og nedrykning. Stk. 7. For klubber, som anmelder flere hold, vil disse være at betragte som 1. og 2. hold, hvorfor en spiller ikke må spille på det lavere rangerende hold, før det højere rangerende hold har spillet, eller samme dag spiller uden den pågældende spiller. Stk. 8. Mod besked senest 24 timer før planlagt kamptidspunkt, kan klubberne ved afbud fra en pige/dreng på det lavest rangerende hold spille DS/HS og MD. Den manglende kamp tabes på walkover (WO). Stk. 9. I X-serierne må spillerne ved sæsonens begyndelse (1. september) højst være klassificeret som C-række spiller. En spiller, der opnår B-række klassifikation i løbet af sæsonen, kan fortsætte sæsonen på X-serie holdet. Stk. 10. Fordelingen af kategorier i matcherne er som følger: a. 9 kampe i 1. serie U17, U15 og U13: består af 2 HS, 2 DS, 2 HD, 1 DD og 2 MX, hvortil der skal anvendes 3 piger og 4 drenge, der hver skal spille 2 kampe i forskellige kategorier; den ene pige skal spille single og mixed double. b. 9 kampe i de øvrige serier: består af 4 HS, 2 DS, 2 HD og 1 DD, hvortil skal anvendes 2 piger og 4 drenge, som skal spille 2 kampe i 2 forskellige kategorier. c. 8 kampe: består af 3 HS, 1 DS, 2 HD, 1 DD og 1 MD, hvortil skal anvendes 2 piger og 4 drenge, som hver skal spille 2 kampe i 2 forskellige kategorier, heraf dog en ren double. d. 6 kampe: består af 4 spillere (piger/drenge/begge). Der spilles 6 kampe, nemlig 4 singler og 2 doubler. Besætningen af doublerne må være af begge køn og i en blanding. Stk. 11. Spilleberettigede i U 17-holdturneringen er spillere, der ikke er fyldt 17 år den 1. januar i indeværende sæson. For klubber der anmelder hold i 1. serie samt 8 af 13

9 klubber, der også deltager med hold i U15 rækken, gælder endvidere, at spilleren skal være fyldt 15 år den 1. januar i indeværende sæson. Stk. 12. Spilleberettigede i U 15-holdturneringen er spillere, der ikke er fyldt 15 år den 1. januar i indeværende sæson. For klubber der anmelder hold i 1. serie samt klubber, der også deltager med hold i U13 rækken, gælder endvidere, at spilleren skal være fyldt 13 år den 1. januar i indeværende sæson. Stk. 13. Spilleberettigede i U 13-holdturneringen er spillere, der ikke er fyldt 13 år den 1. januar i indeværende sæson. Stk. 14. Spilleberettigede i U 11-holdturneringen er spillere, der ikke er fyldt 11 år den 1. januar i indeværende sæson. Veteran 25. Veteran Stk. 1. Spilleberettigede på veteranhold (40+ / 50+ / 60+) er spillere, der er fyldt eller fylder 40 / 50 / 60 år senest den 1. maj i det år turneringen slutter. Stk. 2. Holdturneringen for veteraner består af et antal serier, hvis antal og størrelse hvert år fastsættes af HU efter antallet af tilmeldte hold. Stk. 3. HU har desuden bemyndigelse til at lave ekstraordinær op-/nedrykning af hold, hvis styrken er meget forskellig i forhold til øvrige hold i serien. Stk. 4. Rækkefølgen af holdene er som følger: 40+: Elite serien, serie 1 og lavere, 50+: serie 1 og lavere samt 60+: serie 1 og lavere. Stk. 5. Elite serien: Rækken indeholder minimum 6 hold. a. Hver match består af 13 kampe, nemlig 5 HD, 2 DD, 2 HS, 4 MD. Hertil skal der bruges 4 damer og 8 herrer. b. Matchen afvikles i rækkefølgen: 4 MD, 2 HS og en HD (som kaldes 5. HD), 2 DD og 4 HD, (sidstnævnte HD betegnes som HD). c. De fem herredoubler skal sammensættes som følger: 5. HD skal bestå af de to herrer, som ikke spiller MD/HS HD skal laves af alle 8 herrer, og opstilles i styrkeorden. 5. HD konstellation må ikke genanvendes i spillernes 2. kamp. Stk. 6. Serie 1 og lavere: a. Serierne består af 12 kampe, nemlig 6 HD, 2 DD, 4 MD, hvortil der anvendes 4 damer og 8 herrer. b. Matchen afvikles i rækkefølgen: 2 HD (5. og 6.), 4 MD, 2 DD og 4 HD (1.-4.). c HD skal udvælges af alle 8 herrer, og skal stilles op i styrkeorden. 5. og 6. HD skal bestå af de herrer, som ikke spiller MD. 5. og 6. HD konstellation må ikke genanvendes i spillernes 2. kamp. Stk. 7. Rene herreserier: (Den laveste veteranserie). a. Serien består af 8 kampe, nemlig 8 HD, hvortil der anvendes 8 herrer. b. Matchen afvikles i rækkefølgen: HD herefter HD. c HD skal udvælges af alle 8 herrer HD skal udvælges af alle 8 herrer. I begge tilfælde skal der stilles op i styrkeorden. Den samme doublekonstellation må IKKE gentages. Stk. 8. Serierne 50+ og 60+: a. Serierne består af 8 kampe, nemlig 5 HD, 1 DD og 2 MD, hvortil der anvendes 2 damer og 6 herrer. b. Matchen afvikles i rækkefølgen: 2 MD, 2 HD, 1 DD og 3 HD. 1., 2. og 3. HD skal udvælges mellem alle seks herrer og skal stilles i styrkeorden. 4. og 5. HD skal spilles af de herrer, der ikke spiller MD, og 4. og 5. HD konstellationer må ikke genanvendes i spillernes 2. kamp. 9 af 13

10 Stk. 9. Serie 10 (laveste 60+ serie): a. Serien består af 8 kampe, nemlig 8 HD, hvortil der anvendes 8 herrer. b. Matchen afvikles i rækkefølgen: 1-4 HD herefter 5-8 HD HD skal udvælges af alle 8 herrer HD skal udvælges af alle 8 herrer. I begge tilfælde skal der stilles op i styrkeorden. Den samme doublekonstellation må IKKE gentages. Stk. 10. Spillere, som deltager på 50+ og 60+ hold, må også gerne deltage på veteranhold 40+. Stk. 11. Op og nedrykning. a. Eliteserien sidste ned i serie 1. b. Serie 1 rykker vinderen op i eliteserien. c. Serie 2 7 rykker vinder og nr. 2 én serie op. d. Serie 8 og lavere rykker vinderen to serier op og nr. 2 én serie op. e. Serie 2 5 rykker nummer næstsidst og sidst én serie ned. f. Serie 6 og lavere rykker nummer næstsidst én serie ned og nummer sidst rykker to serier ned. g. Serie 1 50+/60+ rykker nummer sidst én serie ned. h. Serie 1 50+/60+ og nedefter rykker vinder én serie op. Stk. 12. DM for hold. KBKr kan deltage med op til 2 hold i hver af de alders kategorier DM for hold omfatter. Ønske om deltagelse indhentes fra klubberne. I det tilfælde KBKr ikke kan tilbyde alle interesserede klubber deltagelse, foretages en styrkemæssig vurdering af HU. Q-rækkerne 26. Q-rækkerne Stk. 1. Spilleberettigede i Q-holdturneringen er spillere, der ikke har niveau til at spille i KBKr holdturnering for seniorer, veteraner og ungdom og aldrig tidligere har deltaget på et senior og/eller veteran hold i KBKr eller anden Kreds eller Unions holdturnering på samme niveau. Stk. 2. Der vil dog være mulighed for, at søge dispensation for spillere, som har deltaget på et højere rangerende hold, men som udelukkende er blevet brugt som reserver på disse hold. Stk. 3. En spiller kan i sin karriere maximalt deltage på et senior- eller veteranhold to gange som reserve. Herefter kan vedkommende ikke deltage på KBKr øvrige hold uden at blive låst for Q-holdet. Stk. 4. Ved turneringsstart vil spillerne på sidste sæsons vindende Q-hold kunne blive spærret af holdturneringsudvalget, hvis dette skønner, at spillerne er for gode til at deltage på Q-hold. Stk. 5. Holdturneringen for Q-spillere består af et antal serier og kategorier, hvis antal, art og størrelse hvert år fastsættes af HU efter antallet af tilmeldte hold. Stk. 6. HU har desuden bemyndigelse til at lave ekstraordinære op /nedrykning af hold, hvis styrke er meget forskellig i forhold til øvrige hold i serien. Stk. 7. Serie Q1-Q2: a. Serierne består af 8 kampe, nemlig 5 HD, 1 DD og 2 MD, hvortil der anvendes 2 damer og 6 herrer. b. Matchen afvikles i rækkefølgen: 3 HD, 1 DD herefter 2 HD og 2 MD HD skal udvælges af alle 6 herrer, og skal stilles op i styrkeorden. 4. og 5. HD skal bestå af de herrer, der ikke spiller MD. 4. og 5. HD konstellation må ikke genanvendes i spillernes 2. kamp. 10 af 13

11 Changelog Dato Ændringer 12. juli 2014 I 20, stk. 6 henvises der til 19, stk. 3, dette er stk juni 2014 Tilrettet i henhold til referat fra Holdturneringsmødet d. 22. maj Dette omfatter følgende paragraffer: 6. stk. 12. Matcherne skal afvikles 7 dage før eller efter den programsatte rundedato. 17. stk. 10. Den første der scratcher taber kamp to. 19. stk 1a skal rykkes til 14 stk. 4, eller slettes. 19. stk 1b skal være 19 stk stk. 6. dette gælder også slutspil. 14. stk. 3. Samme aldersgruppe som for DH-turneringer. 14. stk. 4. Hvis der er en dublet så skal den væk. 17. stk. 12. Forældet og fjernet. 19. stk. 1. Taget til følge med hensyn til at det er holdet man kommer fra. 7. stk. 1 og 2. revurderes. 12. stk. 1. skal præciseres som senior og serier med puljer må man maksimalt have to hold, ellers et. 17. stk. 7. skal tilføjes en tidsangivelse i forhold til at det skal være senest samme dag. 21.: Vedrørende medaljer til ungdomsspillere. 24. stk. 11. Klart defineret og kun en aldersgruppe op. 26. omformuleres, det er sidste sæsons vindere 5. juni 2014 Tilrettet sproglige tilretninger fra Kurt Mehlsen jævnfør vedtagelse fra Holdturneringsmødet d. 22. maj juli 2013 Tilretning af 20 stk. 5 fra: Den spiller som reserven indsættes for, skal have deltaget i holdets forrige kamp. Spilleren man er reserve for må derfor ikke deltage som spiller på andre hold, for eksempel byttet plads med reserve spilleren. Til: Den spiller som reserven indsættes for, skal have deltaget i holdets forrige kamp. Man kan dog ikke indsætte en reserve for en spiller, der blot har byttet plads med en anden spiller på et højereliggende hold pga. en ændring i styrkeforholdet. 18. juli 2013 Indsat sidenummer Thomas Irving Pedersen observerede d. 7. juli 2013 at følgende afsnit ikke var gengivet i version uden at der var forelagt begrundelse. Disse 11 af 13

12 mangler beror på en fejl og er derfor indført i reglementet. 19. Stk. 4. En spiller må først spille på et lavere rangeret hold, når det højere rangerede hold har, eller samme dag spiller en kamp uden denne spiller. Dog må en spiller ikke spille på to forskellige hold samme dag i samme aldersklasse. Dette gælder dog ikke ved benyttelse af 20 reservereglen. 19. Stk. 11. Ved spillerafbud (ikke skader efter udveksling af holdseddel) er det kampene nederst i hver kategori som udgår. 1. juni 2013 Ændring af navn fra Københavns Badminton Kreds til Badminton København. Forkortelsen KBKr beholdes. Tilføjet versions nummer. Dette starter med årstallet for holdturneringens påbegyndelse, og efterfølges af 0 for første version, og forsætter op efter når der er tilføjet rettelser. Gebyrer: Afbud til holdkamp senere end 20 dage, ændres til 14 dage. Beløbet for afbud til holdkamp senere end 14 dage ændres fra 150kr til 200kr Erstatning til skadelidte klub udgår. Brug af ulovlig spiller i ungdom udgår. Brug af ulovlig spiller gælder nu alle årgange. 3: en repræsentant for den givne række. Rettes til en repræsentant fra enten ungdom, senior eller veteran. 4 stk.5.: Ordet udsendes er slettet Linje. Slettet sætningen efter fremgå. 6 stk.8.: Dårlig formulering, ændres til med rundedatoer for spillerunderne. 6 stk.9.: ordene angivne frist er flyttet hen efter udsendelse. 6. Stk. 11.: Tilføjet undtagelsesvis i sætningen Hvis spilletidspunktet for matchen undtagelsesvis ikke er optaget 9. Stk. 2. Tilføjet Såfremt der er tale om ekstraordinære forhold vil også nr. 3 rykke op (disponering af Bornholms ene plads i DH-turneringen). 15. Stk. 5.: Slettet: og dette kan have indvirkning på holdets placering i serien. 16 Stk.1: I modsat fald regnes med manglende afbud erstattet med Senere indgivne afbud ligestilles med manglende afbud 16 stk. 3.: når det vil deltage i den 3. match udgår. 16. Stk 5: Tilføjet Såfremt begge hold er enige om at afvikle kampen, selvom det afbudsramte hold ikke teknisk kan vinde kampen, opkræves der ikke gebyr for afbud. 17 stk.8.: Ordet tildeles erstattet med blive pålagt. 12 af 13

13 17 stk. 11 næstsidste linje: manglen af erstattes med manglende. 19. Stk. 3: Tilføjet: Dog må man maksimalt rykke to hold ned i løbet af en sæson. Denne regel er ikke gældende hvis der er gjort af 20 reservereglen. 19. Stk. 9: rettes til En klub, der på et senior- eller veteranhold anvender en spiller under ukorrekt navn, vil blive straffet. Holdet dømmes som taber af matchen, og man kan fradømmes alle hidtil spillede matcher, retten til at deltage i flere matcher i turneringen, og de på holdskemaet angivne spillere er udelukket fra at deltage i matcher i resten af sæsonen. 19. Stk. 10. Slettes. 20. Stk. 1.: Tilføjet: for hver kategori (ungdom, senior og veteran). 25. Stk. 7.: Ændret Serie 20 til Rene herreserier. 13 af 13

TURNERINGSREGLER FOR KØBENHAVNS BADMINTON KREDS HOLDTURNERING 2012-2013 KBKr s hjemmeside: www.badmintonkoebenhavn.dk

TURNERINGSREGLER FOR KØBENHAVNS BADMINTON KREDS HOLDTURNERING 2012-2013 KBKr s hjemmeside: www.badmintonkoebenhavn.dk TURNERINGSREGLER FOR KØBENHAVNS BADMINTON KREDS HOLDTURNERING 2012-2013 KBKr s hjemmeside: www.badmintonkoebenhavn.dk Side 1 1. Holdturneringen består af et antal serier, hvis antal og størrelse hvert

Læs mere

Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering (version )

Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering (version ) Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering 2016-2017 (version 2016.1) Præambel Dette turneringsreglement gælder for alle hold, som deltager i Badminton Københavns (KBKr) holdturnering.

Læs mere

Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering (version )

Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering (version ) Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering 2013-2014 (version 2013.3) Præambel Dette turneringsreglement gælder for alle hold som deltager i Badminton Københavns (KBKr) holdturnering. Hold

Læs mere

Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering (version )

Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering (version ) Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering 2018-2019 (version 2018-1) Præambel Dette turneringsreglement gælder for alle hold, som deltager i Badminton Københavns holdturnering. Holdene

Læs mere

Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering (version )

Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering (version ) Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering 2019-2020 (version 2019-1) Præambel Dette turneringsreglement gælder for alle hold, som deltager i Badminton Københavns holdturnering. Holdene

Læs mere

BADMITON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 1

BADMITON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 1 BADMITON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 1 Reglement for den pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 Indhold: 1 Formål side 2 2 Udvalg og administration

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2015-2016 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning... 3

Læs mere

HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Serie 2 Serie 3 Serie 4

HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Serie 2 Serie 3 Serie 4 HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Serie 2 Serie 3 Serie 4 Dette holdturneringsreglement gældende for Serie 2, 3 og 4. Det er enhver klub og holdleders pligt at sætte sig grundigt ind i turneringsreglementet,

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE 2-4 4 SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2016-2017 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og

Læs mere

HOLDTURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON I DANMARK

HOLDTURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON I DANMARK HOLDTURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON I DANMARK Dette holdturneringsreglement gældende for Badmintonligaen til og med serie 1 indenfor Badminton Danmark. Dog er Kredsserien og serie 1 i øst undtaget fra

Læs mere

REGLEMENT FOR BADMINTON FYNS HOLDTURNERING

REGLEMENT FOR BADMINTON FYNS HOLDTURNERING REGLEMENT FOR BADMINTON FYNS HOLDTURNERING Indholdsfortegnelse Indledning... Formål... 1 Holdturneringens struktur... 3 Kriterier for tilmelding af ungdomshold... 3a Slutspil... 4 Tilmelding af hold...

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2016-2017 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse...

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2017-2018 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning...

Læs mere

Badminton Sjælland - DGI Nordsjælland/Veststjælland/Storstrømmen - Reglement for Veteranholdturnering - Pr 22/

Badminton Sjælland - DGI Nordsjælland/Veststjælland/Storstrømmen - Reglement for Veteranholdturnering - Pr 22/ Reglement for den Sjællandske Veteranholdturnering Indhold: 1 Formål side 2 2 Udvalg og administration side 2 3 Indbydelse og tilmeldingsprocedure side 2 4 Deltagergebyr side 2 5 Holdturneringens sæsonplan

Læs mere

REGLEMENT. for. SLTUs holdturnering. Juniorer Seniorer Veteraner

REGLEMENT. for. SLTUs holdturnering. Juniorer Seniorer Veteraner REGLEMENT for SLTUs holdturnering Juniorer Seniorer Veteraner 2012 Hermed følger holdturneringsreglementet for 2012 Forord til Reglementet 3 Kapitel I: Generelle le bestemmelser 5 Unionen udskriver turneringen

Læs mere

Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering

Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering 1 Turneringens struktur Holdturneringen er en turnering arrangeret af Fyns Skak Union (FSU), i hvilken FSU's klubber er berettigede til at deltage med et eller

Læs mere

Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton

Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton Opdateret den 26. september 2012 Indledning Det er enhver klub- eller holdleders pligt at sætte sig grundigt ind i turneringsreglementet, idet de

Læs mere

Reglement for Danmarks Badminton Forbunds mesterskaber for veteranklubhold.

Reglement for Danmarks Badminton Forbunds mesterskaber for veteranklubhold. Reglement for Danmarks Badminton Forbunds mesterskaber for veteranklubhold. 1 Mesterskaberne udskrives i 3 aldersgrupper: 1. 35-44 år holdet skal i hver holdmatch minimum bestå af 1 dame og 2 herrer som

Læs mere

Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering 2015-2016 (version 2015.1)

Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering 2015-2016 (version 2015.1) Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering 2015-2016 (version 2015.1) Præambel Dette turneringsreglement gælder for alle hold, som deltager i Badminton Københavns (KBKr) holdturnering.

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND UNGDOM GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND UNGDOM GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND UNGDOM GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2012-2013 1 Indhold 1 Formål... 3 2 Tilhørsforhold... 3 3 Spilleregler... 3 4 Medlemskab af flere klubber... 3 5 Klubskifte...

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR MOTIONS-HOLD i NORDJYLLAND GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR MOTIONS-HOLD i NORDJYLLAND GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR MOTIONS-HOLD i NORDJYLLAND GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2017-2018 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning... 3 5 Turneringsafviklingen...

Læs mere

Reglement for den Sjællandske Veteranholdturnering

Reglement for den Sjællandske Veteranholdturnering Reglement for den Sjællandske Veteranholdturnering Indhold Reglement for den Sjællandske Veteranholdturnering... 1 1: Formål... 2 2: Udvalg og administration... 2 3: Indbydelse og tilmeldingsprocedure...

Læs mere

BORDTENNISREGLEMENT. 1. Formål. 2. Gyldighedsområde. 3. Turneringsform og - inddeling

BORDTENNISREGLEMENT. 1. Formål. 2. Gyldighedsområde. 3. Turneringsform og - inddeling BORDTENNISREGLEMENT 1. Formål 2. Gyldighedsområde 3. Turneringsform og - inddeling 3.1. Generelt 3.2. Turneringsformer 3.3. Aldersgrupper og rækker 3.4. Flere hold i samme række 4. Spillere 4.1. Holdturneringen

Læs mere

ReglementforBadmintonDanmarks mesterskaberforholdforu17,u15, U13

ReglementforBadmintonDanmarks mesterskaberforholdforu17,u15, U13 ReglementforBadmintonDanmarks mesterskaberforholdforu17,u15, U13 1 Til DM for klubhold kan hver kreds tilmelde 1 hold, dog kan SBKr og BD-M tilmelde 2 hold (dog kun ét hold fra samme klub). Den arrangerende

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND. Motion GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND. Motion GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND Motion GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2015-2016 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning... 3

Læs mere

BORDTENNISREGLEMENT. 1. Formål. 2. Gyldighedsområde. 3. Turneringsform og - inddeling

BORDTENNISREGLEMENT. 1. Formål. 2. Gyldighedsområde. 3. Turneringsform og - inddeling BORDTENNISREGLEMENT 1. Formål 2. Gyldighedsområde 3. Turneringsform og - inddeling 3.1. Generelt 3.2 Turneringsformer 3.3. Aldersgrupper og rækker 3.4. Flere hold i samme række 4. Spillere 4.1. Holdturneringen

Læs mere

1 Badminton Sjælland - DGI Nordsjælland/Midt- og Vestsjælland/Storstrømmen - Reglement for Seniorholdturnering - Pr 1/

1 Badminton Sjælland - DGI Nordsjælland/Midt- og Vestsjælland/Storstrømmen - Reglement for Seniorholdturnering - Pr 1/ 1 Reglement for den Sjællandske Seniorholdturnering Indhold: 1 Formål side 2 2 Udvalg og administration side 2 3 Indbydelse og tilmeldingsprocedure side 2 4 Deltagergebyr side 2 5 Holdturneringens sæsonplan

Læs mere

Reglement for SLTU s holdturnering

Reglement for SLTU s holdturnering Reglement for SLTU s holdturnering Juniorer 2016 21. april 2016 1 Forord til Reglementet 3 Kapitel I: Generelle bestemmelser 4 Unionen udskriver turneringen 4 Deltagergebyr og præmier 4 Rækker, aldersgrupper

Læs mere

Reglement for DBU - Danmarks bedste ungdomshold 14/15

Reglement for DBU - Danmarks bedste ungdomshold 14/15 Reglement for DBU - Danmarks bedste ungdomshold 14/15 Indhold: 1 Formål side 2 2 Aldersinddeling side 2 3 Holdtyper og rækker side 2 4 Udtagelse af hold fra landsdele/kredse side 3 5 Holdopstilling side

Læs mere

ØBTU's TURNERINGSREGLEMENT

ØBTU's TURNERINGSREGLEMENT ØBTU's TURNERINGSREGLEMENT Almindelige bestemmelser: 01. Formål. 02. Arrangementer. 03. Licens. 04. Alderskategorier. 05. Klubskifte. 06. Påklædning. Generelt om holdturneringen: 07. Indbydelse, tilmelding

Læs mere

Reglement for SLTU s holdturnering

Reglement for SLTU s holdturnering Reglement for SLTU s holdturnering Juniorer Seniorer Veteraner 2014 2014 1 Indholdsfortegnelse FORORD TIL REGLEMENTET 3 KAPITEL I: GENERELLE BESTEMMELSER 4 1 Udskrivning af holdturnering 4 2 Indskud og

Læs mere

Reglement for FTU Holdturneringen 2014

Reglement for FTU Holdturneringen 2014 Reglement for FTU Holdturneringen 2014 Paragraf 1 Fyns Tennis Union udskriver hvert år en holdturnering, hvori alle klubber, der er medlem af unionen, kan deltage med et eller flere hold. Der er også mulighed

Læs mere

Badminton København. FKIF 2 vs. KBK 3 kampnummer: København den 14. december Forkert opstilling af hold forkert afvikling af holdkamp

Badminton København. FKIF 2 vs. KBK 3 kampnummer: København den 14. december Forkert opstilling af hold forkert afvikling af holdkamp Badminton København København den 14. december 2016 FKIF 2 vs. KBK 3 kampnummer: 238441 Forkert opstilling af hold forkert afvikling af holdkamp Protest fra Frederiksberg FKIF (FKIF) mod Københavns Badminton

Læs mere

Reglement for voksenholdturneringen i DGI Midt- og Vestsjælland Badminton

Reglement for voksenholdturneringen i DGI Midt- og Vestsjælland Badminton Reglement for voksenholdturneringen i DGI Midt- og Vestsjælland Badminton 2015-2016. A Turneringsreglementet for hold er udskrevet og er gældende for turnering arrangeret af holdturneringsudvalget i DGI

Læs mere

Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017

Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017 Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017 Paragraf 1 Fyns Tennis Union og DGI Fyn Tennis har fra og med 2017 indgået et samarbejde i henhold til at styrke og udvikle holdturneringen for

Læs mere

Reglement LFBKr s Holdturnering

Reglement LFBKr s Holdturnering Reglement LFBKr s Holdturnering Holdturneringsreglement for LFBKr s holdturnering. Disse bestemmelser gælder for alle hold under LFBKr s turneringer. Hold, der deltager i SBKR s og DBF s turneringer, følger

Læs mere

Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement

Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement Dansk Kano og Kajak Forbund 2003 Formelle bestemmelser for DKF s Danmarksturnering. DKF's turneringsledelse 1 Turneringsledelsen i DKF's Danmarksturnering

Læs mere

BORDTENNISREGLEMENT. 1. Formål. 2. Gyldighedsområde. 3. Turneringsform og - inddeling

BORDTENNISREGLEMENT. 1. Formål. 2. Gyldighedsområde. 3. Turneringsform og - inddeling BORDTENNISREGLEMENT 1. Formål 2. Gyldighedsområde 3. Turneringsform og - inddeling 3.1. Generelt 3.2 Turneringsformer 3.3. Aldersgrupper og rækker 3.4. Flere hold i samme række 4. Spillere 4.1. Holdturneringen

Læs mere

Fælles reglement for danske mesterskaber for veteranhold, samt landsmesterskaber for seniorog motionshold.

Fælles reglement for danske mesterskaber for veteranhold, samt landsmesterskaber for seniorog motionshold. Fælles reglement for danske mesterskaber for veteranhold, samt landsmesterskaber for seniorog motionshold. Følgende reglement er gældende for fælles danske mesterskaber for veteranhold, samt landsmesterskaber

Læs mere

HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Serie 2 Serie 3 Serie 4

HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Serie 2 Serie 3 Serie 4 HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Serie 2 Serie 3 Serie 4 Dette holdturneringsreglement gældende for Serie 2, 3 og 4. Det er enhver klub og holdleders pligt at sætte sig grundigt ind i turneringsreglementet,

Læs mere

Fælles reglement for DANSKE MESTERSKABER SENIOR+, SENIOR OG MOTIONSHOLD BREDDEHOLD

Fælles reglement for DANSKE MESTERSKABER SENIOR+, SENIOR OG MOTIONSHOLD BREDDEHOLD 1 Fælles reglement for DANSKE MESTERSKABER SENIOR+, SENIOR OG MOTIONSHOLD BREDDEHOLD Følgende reglement er gældende for fælles danske mesterskaber for veteranhold, samt landsmesterskaber for senior- og

Læs mere

DGI Nordsjælland, Midt- og Vestsjælland og Storstrømmen - Reglement motionsholdturnering 2019/2020 1

DGI Nordsjælland, Midt- og Vestsjælland og Storstrømmen - Reglement motionsholdturnering 2019/2020 1 1 Reglement for motionsholdturnering 2019/2020 Indhold: 1 Formål side 2 2 Udvalg og administration side 2 3 Indbydelse og tilmeldingsprocedure side 2 4 Deltagergebyr side 2 5 Holdturneringens sæsonplan

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 1

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 1 JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 1 INFORMATIONER OM TURNERINGEN Vintersæson `en 2013/14. 1 STRUKTUR FOR UNGDOM, sæson 2013-14 (skematisk) Generelt: Kvalifikationsturnering i U-16 1. Division og U-18 1. Division

Læs mere

Reglement for spilletilladelse og klubskifte

Reglement for spilletilladelse og klubskifte Reglement for spilletilladelse og klubskifte Individuelle turneringer 1 Deltagelse i individuelle turneringer kræver ikke særskilt spilletilladelse. Spilleren skal dog være medlem af den tilmeldende klub

Læs mere

Reglement for den Fynske Holdturnering senior, veteran og motion

Reglement for den Fynske Holdturnering senior, veteran og motion Reglement for den Fynske Holdturnering senior, veteran og motion Indholdsfortegnelse: Side 1 Formål, regler, definitioner og gældende for og foreningens pligter 2 2 Struktur og tilmelding af hold 2 3 Inddeling

Læs mere

Herved nedlægger Dragør Badminton protest mod Charlottenlund for brug af ulovlig spiller i ovenstående kamp.

Herved nedlægger Dragør Badminton protest mod Charlottenlund for brug af ulovlig spiller i ovenstående kamp. Badminton København København den 2. maj 2017 Kendelse Dragør vs. CBK 2 kampnummer: 238790 Brug af ulovlig spiller i forhold til styrke Protest fra Dragør Badminton (DB) mod Charlottenlund Badminton Klub

Læs mere

HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Kredsserien Vest & Serie 1 Vest

HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Kredsserien Vest & Serie 1 Vest HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Kredsserien Vest & Serie 1 Vest Dette holdturneringsreglement gældende for Kredsserien Vest og Serie 1 Vest. Det er enhver klub og holdleders pligt at sætte sig grundigt ind

Læs mere

JBTU S REGLEMENT 2013/2014

JBTU S REGLEMENT 2013/2014 Jysk Bordtennis Union JBTU S REGLEMENT 2013/2014 Kapitel 1. Generelt 1. Formål 2. Arrangementer 3. Licens 4. Alderskategorier 5. Klubstifter Kapitel 2. Holdturneringen 6. Indbydelse, tilmelding og holdtrækning

Læs mere

DBTU koncept for Top 12

DBTU koncept for Top 12 DBTU koncept for Top 12 Udarbejdet af DBTU s turneringsudvalg juni 2010 tilrettet af Eliteudvalget i oktober2015. Indledning Formålet med dette koncept er at sætte retningslinjer for afviklingen af Top

Læs mere

Indledning. n1. Rækkerne opdeles med 1 Mesterrække á 8 hold, 2 A-rækker, 2 B-rækker, samt C-rækker efter tilmelding.

Indledning. n1. Rækkerne opdeles med 1 Mesterrække á 8 hold, 2 A-rækker, 2 B-rækker, samt C-rækker efter tilmelding. Reglement Indledning n1. Rækkerne opdeles med 1 Mesterrække á 8 hold, 2 A-rækker, 2 B-rækker, samt C-rækker efter tilmelding. Tilmelding af hold og opdatering af kluboplysninger. n2.nhovedkredsen indbyder

Læs mere

Reglement. 6 Danmarksturneringen for hold 2009-2010 (8hk) Indledning. Holdenes størrelse

Reglement. 6 Danmarksturneringen for hold 2009-2010 (8hk) Indledning. Holdenes størrelse Reglement Indledning 1. Rækkerne opdeles med en mesterrække med 8 hold, en A-række med 7 hold, en B-række med 7 hold, en C- række med 4 hold og en D-række med 4 hold (4-mands hold). Tilmelding af hold

Læs mere

HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Kredsserien Vest & Serie 1 Vest

HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Kredsserien Vest & Serie 1 Vest HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Kredsserien Vest & Serie 1 Vest Dette holdturneringsreglement gældende for Kredsserien Vest og Serie 1 Vest. Det er enhver klub og holdleders pligt at sætte sig grundigt ind

Læs mere

Reglement for spilletilladelse og klubskifte

Reglement for spilletilladelse og klubskifte Reglement for spilletilladelse og klubskifte Individuelle turneringer 1 Deltagelse i individuelle turneringer kræver ikke særskilt spilletilladelse. Spilleren skal dog være medlem af den tilmeldende klub

Læs mere

BADMINTON. November 2011 afsnit 3.2. Jernbanefritid

BADMINTON. November 2011 afsnit 3.2. Jernbanefritid BADMINTON November 2011 afsnit 3.2 BADMINTON Som officielle turneringer betragtes de af JF arrangerede - for tiden DJM for hold, DJM individuelt og DJM for oldboys/oldgirls individuelt samt et årligt stævne

Læs mere

Turneringer under DBwF udvalg Vest

Turneringer under DBwF udvalg Vest Følgende turneringer udbydes: Turneringer under DBwF udvalg Vest Turnerings udvalg VEST udbyder en række turneringer. 6 mands holdturnering for damehold og for herrehold, som Ude- /Hjemmekampe 4-mands

Læs mere

Reglement Fælles Jysk Holdturnering Ungdom.

Reglement Fælles Jysk Holdturnering Ungdom. Reglement Fælles Jysk Holdturnering Ungdom. B.1 Generelt: B.1.0 Deltagende landsdelsforeninger i den fælles jyske holdturnering for Ungdom nedsætter turneringsudvalget. B.1.1 Turneringsudvalget kan dispensere

Læs mere

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere.

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere. REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING som senest ændret på 9. hovedkreds generalforsamling den 1. april 2009 og på hovedkredsens bestyrelsesmøde den 29. august 2009. (Nye regler er anført i teksten

Læs mere

Reglement for ungdomsholdturnering 2019/2020

Reglement for ungdomsholdturnering 2019/2020 Reglement for ungdomsholdturnering 2019/2020 Indhold: 1 Formål side 2 2 Udvalg og administration side 2 3 Indbydelse og tilmeldingsprocedure side 2 4 Deltagergebyr side 2 5 Holdturneringens sæsonplan side

Læs mere

Koncept Indendørs Fodbold Koncept Indendørs Fodbold

Koncept Indendørs Fodbold Koncept Indendørs Fodbold Koncept Indendørs DGI Midtjylland fodbold - Koncept for Indendørs Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse i DGI Midtjylland... 3 Terminer... 3 Rækker... 4 Puljenummerering... 6 Puljeinddeling... 6 Placeringer...

Læs mere

HOLDTURNERINGSREGLEMENT

HOLDTURNERINGSREGLEMENT HOLDTURNERINGSREGLEMENT A. Fællesbestemmelser Disse bestemmelser gælder for alle hold under SBKr.'s turneringer. Hold, der deltager i DBF's landsturneringer, følger DBF's holdturneringsbestemmelser. Endvidere

Læs mere

Turneringsregler Indoor soccer (Futsal eller Hal fodbold)

Turneringsregler Indoor soccer (Futsal eller Hal fodbold) Turneringsregler Indoor soccer (Futsal eller Hal fodbold) 01 Idrætsmødet 02 Turneringsudskrivning samt op-/nedrykningsregler 03 Point beregning samt rangering i rækken 04 Aldersbestemmelse 05 Spilletilladelse

Læs mere

Mødelokale Mørkhøjvej 6 2700 Brønshøj. Seniorleder Karl-Ejner Andersen Seniorleder@kbu.dk

Mødelokale Mørkhøjvej 6 2700 Brønshøj. Seniorleder Karl-Ejner Andersen Seniorleder@kbu.dk Mødelokale Mørkhøjvej 6 2700 Brønshøj Seniorleder Karl-Ejner Andersen Seniorleder@kbu.dk KØBENHAVNS BOWLING UNIONS STÆVNEHÅNDBOG FOR UNGDOMSAKTIVITETER Håndbog for stævner i KBU side 1 af 15 INDHOLD KBU

Læs mere

HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Kredsserien Vest & Serie 1 Vest

HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Kredsserien Vest & Serie 1 Vest HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Kredsserien Vest & Serie 1 Vest Dette holdturneringsreglement gældende for Kredsserien Vest og Serie 1 Vest. Det er enhver klub og holdleders pligt at sætte sig grundigt ind

Læs mere

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON 2015-2016

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON 2015-2016 PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON 2015-2016 Hvis spilleregler / turneringsreglement ikke er i overensstemmelse med propositionerne,

Læs mere

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13)

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) 1 DELTAGERE Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage med et eller flere hold. Hold tilmeldt

Læs mere

I. Anvendelsesområde og ledelse II. Matchformat og -afvikling

I. Anvendelsesområde og ledelse II. Matchformat og -afvikling I. Anvendelsesområde og ledelse. 1. Dette reglement gælder for KTU s udendørs holdturnering, herefter benævnt holdturneringen. Kun klubber, der er medlem af KTU, kan deltage i holdturneringen. Stk. 2.

Læs mere

Reglement for Seniorranglisten

Reglement for Seniorranglisten Reglement for Seniorranglisten A Propositioner A.1 Spillere Alle spillere, der er medlem af en klub under Badminton Danmark, kan optages på ranglisten A.2 Turneringer Følgende turneringsformer giver point:

Læs mere

OP- OG NEDRYKNINGSREGLER

OP- OG NEDRYKNINGSREGLER 16. Østdanmarksserien. OP- OG NEDRYKNINGSREGLER ØSTDANMARKSSERIEN er unionens øverste række, hvorfra der er oprykning til Danmarksturneringens 2. division. Det bedst placerede, oprykningsberettigede hold

Læs mere

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER Serie 1 M/K Kampafvikling: Fire hold mødes over 4 baner, og der spilles 30 slag på hver bane, fordelt med 15 slag i venstre side og 15 slag i højre side.

Læs mere

Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning

Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning Vedtaget på stiftende generalforsamling 21-10-1997 27.10.15 Revideret på generalforsamling 25.10.2000 / 22.10.2012. Tilføjet 2.11.2012-21.10.2013 20.2.2014-27.10.2014

Læs mere

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU Generelle regler lokalserier FBwU / JBU 1 Serier af geografisk opdelinger Stk. 1 Danmarksturneringen se forbundets hjemmeside. Stk. 2 Lokalturneringen inddeles for hver sæson af JBU/FBwU's turneringsudvalg.

Læs mere

Reglement for spilletilladelse og klubskifte

Reglement for spilletilladelse og klubskifte Reglement for spilletilladelse og klubskifte Individuelle turneringer 1 Deltagelse i individuelle turneringer kræver ikke særskilt spilletilladelse. Spilleren skal dog være medlem af den tilmeldende klub

Læs mere

Reglement for Landspokalturneringen

Reglement for Landspokalturneringen Finalerne i landspokalturneringen 2015 afholdes som Final Four 1 Udskrivning af turneringen Dansk Volleyball Forbund udskriver hvert år en Landspokalturnering i en dame- og en herrerække. 2 Pokaler I hver

Læs mere

Reglement for 9. HK's holdturnering

Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. Hovedkreds holdturnering (Fra og med turneringen 2015/16) 1 Deltagere Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage

Læs mere

REGLEMENT FOR Firmaidræt Storkøbenhavns (FSKBH) BADMINTONAFDELING

REGLEMENT FOR Firmaidræt Storkøbenhavns (FSKBH) BADMINTONAFDELING REGLEMENT FOR Firmaidræt Storkøbenhavns (FSKBH) BADMINTONAFDELING Sidst opdateret: 10. oktober 2010 1 FORMÅL 2 GYLDIGHEDSPERIODE 3 TURNERINGSFORM OG INDDELING 3.1 Generelt 3.2 Turneringsformer 3.3 Aldersgrupper

Læs mere

Indbydelse Pointgivende ungdomsholdturnering 2018/2019

Indbydelse Pointgivende ungdomsholdturnering 2018/2019 Indbydelse Pointgivende ungdomsholdturnering 2018/2019 Holdturneringen er for mange en grundsten i badminton, som booster sammenholdet, kammeratskabet og fastholdelsen i klubben. Både spillere og forældre

Læs mere

BADMINTON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2016/2017 1

BADMINTON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2016/2017 1 BADMINTON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2016/2017 1 Reglement for den pointgivende ungdomsholdturnering 2016/2017 Indhold: 1 Formål side 2 2 Udvalg og administration

Læs mere

PRAKTISKE INFORMATIONER DMU HOLD U13 i Slangerup.

PRAKTISKE INFORMATIONER DMU HOLD U13 i Slangerup. PRAKTISKE INFORMATIONER DMU HOLD U13 i Slangerup. Velkommen til FZ FORZA / RSL DANSKE MESTERSKABER FOR UNGDOMSHOLD 2019 (FZ FORZA / RSL DMU-HOLD 2019), hvor vinderne af de lokale fælles holdturneringer

Læs mere

Reglement for Seniorranglisten

Reglement for Seniorranglisten Reglement for Seniorranglisten A Propositioner A.1 Spillere Alle spillere, der er medlem af en klub under Danmarks Badminton Forbund, kan optages på ranglisten A.2 Turneringer Følgende turneringsformer

Læs mere

HOLDTURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON I DANMARK

HOLDTURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON I DANMARK HOLDTURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON I DANMARK Dette holdturneringsreglement gældende for Badmintonligaen til og Danmarksserien. Det er enhver klub og holdleders pligt at sætte sig grundigt ind i turneringsreglementet,

Læs mere

4 Indbydelse udsendes til klubberne i april måned. Turneringen afvikles i løbet af sæsonen, der går fra 1. september til 15. maj.

4 Indbydelse udsendes til klubberne i april måned. Turneringen afvikles i løbet af sæsonen, der går fra 1. september til 15. maj. HOLDTURNERINGSREGLEMENT A. Fællesbestemmelser Disse bestemmelser gælder for alle hold under Badminton Sjælland's turneringer. Hold, der deltager i Badminton Danmark's landsturneringer, følger Badminton

Læs mere

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og

Læs mere

FSKBH Håndbold - Reglement

FSKBH Håndbold - Reglement FSKBH Håndbold - Reglement Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og deres virksomheder, samt

Læs mere

ØST UDVALG. Aktivitetskoordinator Tim Høst. Tlf Side 1

ØST UDVALG. Aktivitetskoordinator Tim Høst. Tlf Side 1 Turneringer under DBwF Landsudvalg ØST Ledelsen af DBwF Landsudvalg ØST udbyder en række turneringer. Følgende turneringer udbydes: 6 mands holdturnering for damehold og for herrehold (DT Øst), dvs. 2.

Læs mere

Holdturneringsreglement

Holdturneringsreglement Holdturneringer Generelt 1 Huller Hos DKU er det lovligt at have huller der ikke nødvendigvis er runde, og hullerne må være så store som man lyster. Turnering 2 Holdturneringer Hovedturneringen, Dagligaen

Læs mere

Kendelse. Protesten er behandlet af DBF s holdturneringsudvalg (HU) den 8. april

Kendelse. Protesten er behandlet af DBF s holdturneringsudvalg (HU) den 8. april Brøndby den 19. april 2010 Kendelse Protest i matchen mellem Nordsjælland og Odense indgivet af Odense Badminton Klub. Ved skrivelse af 21. september 2009 har Odense Badminton Klub indgivet protest mod

Læs mere

PRAKTISKE INFORMATIONER DMU HOLD U17 og U17/19 i Hammel.

PRAKTISKE INFORMATIONER DMU HOLD U17 og U17/19 i Hammel. PRAKTISKE INFORMATIONER DMU HOLD U17 og U17/19 i Hammel. Velkommen til FZ FORZA / RSL DANSKE MESTERSKABER FOR UNGDOMSHOLD 2019 (FZ FORZA / RSL DMU-HOLD 2019), hvor vinderne af de lokale fælles holdturneringer

Læs mere

PRAKTISKE INFORMATIONER DMU HOLD U15 i Middelfart.

PRAKTISKE INFORMATIONER DMU HOLD U15 i Middelfart. PRAKTISKE INFORMATIONER DMU HOLD U15 i Middelfart. Velkommen til FZ FORZA / RSL DANSKE MESTERSKABER FOR UNGDOMSHOLD 2018 (FZ FORZA / RSL DMU-HOLD 2018), hvor vinderne af de lokale fælles holdturneringer

Læs mere

Indefodbold Reglement 2011/2012

Indefodbold Reglement 2011/2012 Indefodbold Reglement 2011/2012 Kontakt til turneringsledelse Dommerbordsvagt VIGTIGT!! Turneringsregler LM, SM, B og C Træf 2012 Se turneringsplaner, resultater og stillinger på http://minidraet.dgi.dk/

Læs mere

SPILLEREGLER FKU FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 & 2 M/K

SPILLEREGLER FKU FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 & 2 M/K SPILLEREGLER FKU FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER Serie 1 & 2 M/K Kampafvikling: Fire hold mødes over 4 baner, og der spilles 30 slag på hver bane, fordelt med 15 slag i venstre side

Læs mere

Reglementforpointgivende ungdomsholdturnering

Reglementforpointgivende ungdomsholdturnering Reglementforpointgivende ungdomsholdturnering Version 3.0 Dette reglement er udarbejdet af Fællesudvalget for Pointgivende Ungdomsholdturnering i samarbejde med Badminton Danmarks Lovudvalg. Sidst tilrettet

Læs mere

Firmaidræt StorKøbenhavn Petanque. Petanqueafdelingens reglement

Firmaidræt StorKøbenhavn Petanque. Petanqueafdelingens reglement Formål 1.1. Formålet er at samle petanquespillere fra klubber der er medlem af Firmaidræt StorKøbenhavn til idrætsligt og kollegialt samvær til gavn og glæde for udøverne og deres firmaer samt udvikle

Læs mere

Holdturneringen består af en landsdækkende Elitedivision og 1. division samt en Vest- og en Østregion.

Holdturneringen består af en landsdækkende Elitedivision og 1. division samt en Vest- og en Østregion. Holdturneringsregler Regler for Dansk Backgammon Forbunds holdturnering Gyldige fra den 1. september 2015 1. Turneringsform og -struktur 1.1 Generelt Dansk Backgammon Forbund (DBgF) afvikler hver sæson

Læs mere

BORDTENNIS. INDBYDELSE TIL 2. RUNDE HOLDTURNERING Ungdom SÆSON

BORDTENNIS. INDBYDELSE TIL 2. RUNDE HOLDTURNERING Ungdom SÆSON BORDTENNIS INDBYDELSE TIL 2. RUNDE HOLDTURNERING Ungdom SÆSON 2017 2018 Indbydelse til turnering. JBTU og DGI indbyder hermed til 2. halvdel af Ungdomsholdturneringen i sæson 2017 2018. Ungdomsturneringen

Læs mere

REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN FOR SENIORER

REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN FOR SENIORER REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN FOR SENIORER 1. Licens a. For at være omfattet af Danmarksranglisten for seniorer skal en spiller være registreret med spillerlicens og tilhørende licensnummer hos DSqF. b.

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN STATIONSTURNERINGEN 2013 Turneringsbetingelser Matchafvikling Matchen spilles mellem stationer og afdelinger samt pensionister under PI København. Puljematcher skal afvikles

Læs mere

Reglement for ungdomsholdturnering 2018/2019

Reglement for ungdomsholdturnering 2018/2019 1 Reglement for ungdomsholdturnering 2018/2019 Indhold: 1 Formål side 2 2 Udvalg og administration side 2 3 Indbydelse og tilmeldingsprocedure side 2 4 Deltagergebyr side 2 5 Holdturneringens sæsonplan

Læs mere

TILMELDING TIL DBU KØBENHAVNS FODBOLDTURNERING 2015

TILMELDING TIL DBU KØBENHAVNS FODBOLDTURNERING 2015 TILMELDING TIL DBU KØBENHAVNS FODBOLDTURNERING 2015 HOLDTILMELDING 1 - FORÅR 2015 Klub: Udfyldt af: Funktion i klubben: Holdtilmelding 1 kan udfyldes direkte i medsendte PFD fil. Holdtilmelding kan også

Læs mere

Turneringer under DBwF ØST

Turneringer under DBwF ØST Turneringer under DBwF ØST DBwF ØST udbyder følgende turneringer: 6 mands holdturnering for damehold og for herrehold (DT Øst), dvs. 2. division, 3. division osv. 4-mands-holdturnering for damehold (Øst

Læs mere

Turneringsformer under DBwF Landsudvalg Region ØST

Turneringsformer under DBwF Landsudvalg Region ØST Turneringsformer under DBwF Landsudvalg Region ØST Ledelsen af DBwF Landsudvalg Region ØST udbyder en række turneringsformer for klubhold. Følgende turneringsformer udbydes: 6 mands holdturnering for damehold

Læs mere