BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold"

Transkript

1 BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og deres virksomheder, samt udvikle og fremme håndboldspillet under en sådan form og tone, at det virker fremmende for sundhed og trivsel. Reglementet er gældende for FSKBH håndboldturneringer. 1. Turneringsdeltagelse 1.1 Turneringsform og -inddeling Vinterturneringen udskrives for: Dame Senior, Herre Senior og Mix Senior. Vinterturneringen udskrives i det antal rækker, som anmeldelsernes antal gør det fornødent. Rækkerne kan afvikles enten som enkelt-, dobbelt- eller tripleturnering samt kombination heraf. Dommersystemet fastsættes af turneringsledelsen. Turneringsledelsen er bemyndiget til at lade evt. efteranmeldte hold indtræde i turneringen. Spilletider i rækkerne fastsættes af turneringsledelsen. 1.2 Flere hold i samme række I turneringens øverste række kan en forening højst være repræsenteret med et hold, hvis turneringen er udskrevet i flere rækker. Deltager en forening med mere end et hold i samme række, betragtes holdet med laveste nummerering som det højst rangerende hold dvs. hold 1 er højere rangeret end hold 2. Et 2.hold kan ikke spille om evt. oprykning. 1.3 Mix-regler For mix rækken gælder følgende særlige regler: Der må maksimalt være 3 herrer som markspillere på banen ad gangen. Er målvogteren en herre, må han ikke overskride midterlinien. Mål scoret af en dame tæller dobbelt. Straffekast skal tages af en dame. Der spilles med en damebold. Det er tilladt spillerne på mix hold samme dag at spille på et herre- eller damehold. 1.4 Betaling for deltagelse For deltagelse i turneringen betaler de tilmeldte hold et holdgebyr, der dækker grundomkostninger ved afvikling af turneringen, samt en kampafgift pr. kamp til dækning af de kamprelaterede udgifter. 2. Spillere 2.1 Deltagerberettigede Deltagerberettiget er alle der opfylder Firmaidræts StorKøbenhavns vedtægter 4, samt opfylder kravene om deltagerberettigelse i Firmaidræt StorKøbenhavns turneringer, stævner og arrangementer. En spiller kan kun deltage for én klub i turneringen. En spiller må ikke samme dag deltage på mere end et hold, idet spillerens første kamp binder. Dog er det tilladt at spille på et mix-hold, selv om man samme dag har spillet - eller skal spille - på et herre- eller dame senior hold. Spillerne skal være fyldt 16 år på spilledagen. 2.2 Op- og nedrykning af spillere En spiller, der har deltaget i en turneringskamp, kan ikke i samme turnering deltage på et lavere rangerende hold, medmindre det hold, på hvilken spilleren sidst har deltaget samme dag spiller, eller i

2 mellemtiden har spillet en turneringskamp, hvor den pågældende spiller ikke deltog. Kampe, der er ansat til eller spillet lørdag/søndag, betragtes som spillet samme dag. Hvis en forening deltager med flere hold i samme turnering, skal der til hvert holds første kamp stilles med spillere, der ikke tidligere i turneringen har deltaget på andre hold. 2.3 Spilledragt Et holds spillere skal være ensartet påklædt, og bluserne skal være forsynet med spillernumre på ryggen. Målvogterens dragt skal tydeligt afvige fra farverne på markspillernes dragter på begge hold. Såfremt 2 holds spilledragt har så stor lighed, at det er vanskeligt at skelne de 2 hold fra hinanden (dommerens afgørelse), skal det i turneringsprogrammet sidstnævnte hold ændre spilledragt. Ændring af en klubs spilledragt kan normalt ikke ske under en løbende turnering, men må ske i forbindelse med anmeldelse til en ny turnering. 2.4 Bortvisning og diskvalifikation En spiller, der er bortvist fra en kamp, må ikke benyttes i nogen anden kamp før turneringsledelsens afgørelse foreligger. En spiller, der diskvalificeres direkte med rødt kort, må ikke benyttes i kampe, der spilles senere samme dag (gælder for kampe i alle rækker). En diskvalificeret spiller kan frit benyttes på efterfølgende spilledage, medmindre turneringsledelsen har meddelt, at spilleren er idømt karantæne. Karantæne for forseelse i sæsonens turneringskampe kan overføres til følgende turnering. En spiller eller holdofficial, der efter bortvisning eller diskvalifikation er idømt karantæne, må hverken benyttes som spiller eller holdofficial i karantæneperioden. Overtrædelse heraf medfører forlængelse af karantænen samt en bøde jf. bøde og afgifts oversigt på hjemmesiden 3. Kampenes afvikling 3.1 Spilleregler Der spilles efter det af Internationalt Håndbold Forbund udgivne spilleregler med Dansk Håndbold Forbunds fortolkninger. Begge foreninger skal medbringe reglementeret bold. 3.2 Flytning af kamp Ændring af det fastsatte program for kampenes afvikling kan kun ske med turneringsledelsens tilladelse. Flyttebegæring udfyldes og underskrives af begge klubber inden den indsendes til turneringsledelsen. Kampe kan så vidt muligt kun flyttes frem. Flyttebegæringen skal være turneringsledelsen i hænde senest 14 dage før det ansatte spilletidspunkt sammen med forslag til ny spilledato. Gebyr for flytning af kampen er jf. Bøde og afgifts oversigt på hjemmesiden, og afholdes altid af den forening der ønsker flytningen. 3.3 Holdkort Begge hold skal være spilleklare til det fastsatte tidspunkt. Udfyldt holdkort skal afleveres til dommeren eller tidtager/sekretær inden kampens begyndelse. Holdkortet skal være læseligt underskrevet af en ansvarlig leder. Holdkortet skal på forlangende forevises modparten inden kampens start. Holdkortet skal indeholde for- og efternavne på de benyttede spillere. Resultatet af kampen påføres holdkortet af tidtager/sekretær eller dommeren. Holdkortet underskrives derefter af dommeren, som fremsender det sammen med turneringslisten senest dagen efter kampen til turneringsledelsen. 3.4 Dommerens indberetning Dommeren skal inden 2 dage efter kampen sende indberetning til turneringsledelsen, såfremt en af følgende hændelser er indtruffet: Afbrydelse af kampen, aflysning af kampen, bortvisning eller

3 diskvalifikation af en spiller eller en official på eller uden for spillepladsen, udeblivelse af et eller begge hold samt nedlagt protest. Dommeren er berettiget til at indberette øvrige væsentlige forhold omkring kampens afvikling, som han/hun mener bør komme til turneringsledelsens kendskab. 3.5 Afbud Såfremt en forening ikke ser sig i stand til at stille op til en ansat kamp, skal afbud - for at kunne betragtes som rettidigt - være turneringsledelsen og modstanderne i hænde inden kl (tre) hverdage inkl. lørdag før det fastsatte spilletidspunkt (for søndagskampe om torsdagen). En forening, der melder afbud, vil blive afkrævet gebyr jf. Bøde og afgifts oversigt på hjemmesiden for sent afbud betragtes som udeblivelse. 3.6 Udeblivelse Et hold, der udebliver fra mere end 1 turneringskamp, kan hverken vinde rækken/puljen, rykke op eller modtage præmier. En forening, der udebliver fra en kamp, bliver afkrævet modpartens kampafgift, samt bliver idømt en bøde jf. Bøde og afgifts oversigt på hjemmesiden 3.7 Udtrækning af hold Hvis en forening ser sig nødsaget til at trække et hold ud af turneringen, skal foreningen trække det lavest rangerende hold. Udtrækning af et hold fritager ikke foreningen for afholdelse af modpartens kampafgift samt eventuelle bøder jf. Bøde og afgifts oversigt på hjemmesiden 4. Afgørelse af placering 4.1 Pointsystem Turneringen spilles efter pointsystem, hvor vunden kamp giver 2 points, uafgjort kamp giver 1 point og tabt kamp giver 0 point. 4.2 Indbyrdes placering Vinder af en række/pulje er det hold, der opnår flest point. Hvis flere hold ved turneringens afslutning står lige i point, afgøres indbyrdes placering af: Opnåede points i samtlige indbyrdes kampe. Målforskellen i samtlige indbyrdes kampe. Målforskellen i holdenes samtlige kampe. Flest mål i samtlige kampe. Såfremt der ikke efter disse regler findes en vinder: Ved turnering: spilles en ny kamp. Ved stævner: spilles 2 x 5 min., hvis stilling stadig er lige afgøres det med straffekastkonkurrence med 5 kast til hvert hold. Hvis stilling forsat er lige, tildeles et kast pr. hold indtil der foreligger en afgørelse.

4 Ved afgørelse af indbyrdes placering jfr. Punkt A-D må ingen hold drage fordel af at have meldt afbud til eller være udeblevet fra en ansat kamp. Hvis et hold melder afbud eller udebliver fra kamp(e) i en turnering, udelades dets resultater overfor andre hold, såfremt udeblivelsen kan påvirke målforskellen, hvor denne har betydning for andre holds indbyrdes placering. Hvis et hold udgår af en turnering, medregnes ingen af dets spillede kampe ved beregning af point og målforskel. 4.3 Udelukkelse af turneringen Hvis et hold udebliver eller melder afbud for sent 2 gange udelukkes holdet fra resten af turneringen. Hvis et hold melder rettidigt afbud til mindst 20% af de programsatte kampe udelukkes holdet af turneringen. Hold, der udgår eller udelukkes af turneringen, skal betale modpartens kampafgift for de ikke spillede kampe. I de sidste 3 spillerunder af turneringen kan et hold ikke udelukkes af turneringen. Et hold, der udebliver eller melder afbud til en kamp i de sidste 3 spillerunder, idømmes en ordensbøde jf. Bøde og afgiftsoversigten på hjemmesiden samt modpartens kampafgift. Udgåede hold placeres sidst i rækken. 4.4 Resultat ved afbud/udeblivelse Hvis et hold udebliver fra en kamp eller sender afbud, får modparten 2 points og målscoren sættes til 5-0 i herre- og dame senior, og til 10-0 i mix senior. 4.5 Anvendelse af ulovlig spiller Ved brug af ulovlig spiller eller urigtige oplysninger om en eller flere spilleres navne, vil turneringsledelsen træffe afgørelse om sanktion jf. 6.4, såfremt der foreligger protest 5. Protester og dispensationer 5.1 Nedlæggelse af protest Protester vedr. banen skal meddeles dommeren før kampen. Mener anføreren for et hold, at dommeren under en kamp har gjort urigtig anvendelse af spillereglerne, skal der umiddelbart efter kendelsen på selve spillepladsen overfor dommeren nedlægges protest. Protester vedr. brug af ulovlig spiller(e) skal først meddeles dommeren dernæst turneringsledelsen jr Protesten skal afgives til dommeren, når forholdet opdages, og inden dommeren fløjter kampen af. 5.2 Indsendelse af protest Protester kan kun behandles, hvis de indgivet skriftligt til turneringsledelsen senest 3 dage efter at kampen er spillet. Protester skal, for at være gyldige, være ledsaget et depositum jf. Bøde og afgiftsoversigt på hjemmesiden. Det deponerede beløb tilbagebetales, såfremt protesten tages til følge. Andre protester som ikke opdages ifm. afviklingen af en kamp men først senere, skal indberettes som foreskrevet i 5.2 dog med suspension af tidsfristen. En evt. protest skal dog være indberettet inden den endelige slutstilling udsendes. 5.3 Procedure for protester En protestafgørelse skal sendes skriftligt til de implicerede parter (alle klubber og eller dommere involveret) 5.4 Dispensationer Dispensationer skal ansøges skriftligt til turneringsudvalget, som efterfølgende vil behandle ansøgningen og træffe afgørelse og evt. Dispensation.

5 6. Turneringens afvikling 6.1 Turneringsledelsen FSKBH s håndboldudvalg udgør turneringsledelsen. Turneringsledelsen afgør alle spørgsmål vedrørende turneringen. Turneringsledelsen har ret til at ændre spilletidspunkter og spillesteder samt træffe afgørelser, der i øvrigt er nødvendige for turneringens gennemførelse. 6.2 Dommere og tidtagere Turneringsledelsen påsætter dommere og pålægger den i turneringsledelsen førstnævnte forening pligt til at stille med tidtager. Ledere/spillere, der er påført holdkortet, må ikke benyttes som tidtager, hvilket vil sige, at holdet ved kampens start skal stille med mindst 5 spillere samt en tidtager. Sker dette ikke, betragtes holdet som udeblevet uden afbud. 6.4 Sanktioner Overtrædelse af reglementet kan medføre en eller flere af følgende sanktioner: Irettesættelse Annullering af den spillede kamp og fastsættelse af en ny. Tab af tidligere spillede kampe. Bødestraf. Karantæne som spiller og/eller leder. Udelukkelse af holdet og spillere for indeværende turnering Udelukkelse af holdet og spillere for indeværende turnering og stævner

JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015

JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015 JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015 Bemærk: rettelser i forhold til sidste år er fremhævet med fed/kursiv. STIKORDSREGISTER Almindelige bestemmelser side 2 1.1-1.5 Aldersbestemmelserne

Læs mere

Turnerings regler for. D.A.I. region Hovedstadens Fodboldturnering

Turnerings regler for. D.A.I. region Hovedstadens Fodboldturnering Turnerings regler for D.A.I. region Hovedstadens Fodboldturnering 2011 og 2012 Indholds fortegnelsen 01 Idrætsmødet 02 Turneringsudskrivning 03 Bestemmelser for anmeldelse af hold 04 Alders Bestemmelsen

Læs mere

1 PROPOSITIONER FOR SVBK S TURNERINGSRÆKKER SÆSON 2015/16

1 PROPOSITIONER FOR SVBK S TURNERINGSRÆKKER SÆSON 2015/16 1 PROPOSITIONER FOR SVBK S TURNERINGSRÆKKER SÆSON 2015/16 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Daglig administration... 2 1.2 Ændringer i forhold til sæsonen 2014/15 er:... 3 Holdfællesskab... 3

Læs mere

PROPOSITIONER FOR DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGER FOR ØVRIGE RÆKKER

PROPOSITIONER FOR DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGER FOR ØVRIGE RÆKKER PROPOSITIONER FOR DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGER FOR ØVRIGE RÆKKER 1 Udskrivning af turneringer DHF (DHF) har den eksklusive ret til at navngive, samt alle øvrige rettigheder til nedennævnte turneringer,

Læs mere

LOVE BESTEMMELSER 2011

LOVE BESTEMMELSER 2011 LOVE OG BESTEMMELSER 2011 Indholdsfortegnelse Indhold... Ændret Love 1. Navn og hjemsted... 01-01 /1991 2. Formål... 02-01 /1991 3. Organisation og tilhørsforhold... 03-01 /2006 4. Klubberne... 04-01 /2003

Læs mere

Danmarks Bowling Forbund s. Dommerhåndbog. Revideret august 2010.

Danmarks Bowling Forbund s. Dommerhåndbog. Revideret august 2010. Danmarks Bowling Forbund s Dommerhåndbog Revideret august 2010. Indhold: 1. TURNERINGSDOMMERE... 3 2. TURNERINGSDOMMERENS OPGAVER... 3 3. HOLD... 3 4. SPILLERE... 4 5. HOLDLEDERE... 4 6. UDSKIFTNINGSSPILLERE...

Læs mere

DANSK TENNIS FORBUNDS TURNERINGSREGLER - opdateret d. 15. december 2011

DANSK TENNIS FORBUNDS TURNERINGSREGLER - opdateret d. 15. december 2011 DANSK TENNIS FORBUNDS TURNERINGSREGLER - opdateret d. 15. december 2011 A. Formål, anvendelse og ledelse B. Definitioner C. Generelt 1. Afbrydelse og udsættelse 2. Afbud og udeblivelser 3. Appel 4. Banen

Læs mere

Regler for UV-Rugby August 2008

Regler for UV-Rugby August 2008 Retningslinier For Afvikling af Danmarksturnering i UV-rugby og Underliggende Divisioner August 2008. Indhold. 1. Afvikling af Danmarksturneringen. 2. Afvikling af områdeturneringerne. 3. Udgår 4. Op/nedrykninger

Læs mere

Page 1. El-Hockey. Gældende fra 1. august 2011. El-hockey-mappen 2011/12

Page 1. El-Hockey. Gældende fra 1. august 2011. El-hockey-mappen 2011/12 Page 1 El-hockey-mappen 2011/12 1 Page 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Retningslinjer for afviklingen af Forbundsmesterskabsturneringen i sæsonen 2011/12: 1.1. 1. division. 1.2. Super Cup'en. 1.3. 2. division.

Læs mere

Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU)

Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU) Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU) Straffebestemmelser Dommerbestemmelser Førelse af spillerprotokol Vedtaget af DMgU s repræsentantskab Opdateret med tilkomne ændringer indtil 21. februar

Læs mere

Golf. 6. Mobiltelefon Mobiltelefon skal være slukket under spil på banen. Brug af mobiltelefon kan medføre diskvalifikation.

Golf. 6. Mobiltelefon Mobiltelefon skal være slukket under spil på banen. Brug af mobiltelefon kan medføre diskvalifikation. Golf Opdateret april 2009 Generelle turnerings- og spilleregler 1. Turnerings- og spilleregler Nedennævnte turnerings- og spilleregler er gældende for DM-stævner, der arrangeres under Dansk Firmaidrætsforbund.

Læs mere

Pistol 15 m. 1. Tilmeldelse 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner.

Pistol 15 m. 1. Tilmeldelse 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner. Pistol 15 m Opdateret august 2009 Generelle bestemmelser 1. Tilmeldelse 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner. 1.2. Deltagerberettigede

Læs mere

Indholdsfortegnelse. FODBOLDLOVEN FOR 5-MANDS... 7 Diverse ændringer... 7. DIVISIONERING... 8 1 Seniorer... 8 2 Ungdom... 8 3 Spillerbeskrivelser...

Indholdsfortegnelse. FODBOLDLOVEN FOR 5-MANDS... 7 Diverse ændringer... 7. DIVISIONERING... 8 1 Seniorer... 8 2 Ungdom... 8 3 Spillerbeskrivelser... Indholdsfortegnelse Side FODBOLDLOVEN FOR 7-MANDS... 2 1 Banen... 2 2 Bolden... 2 3 Spillernes antal... 2 4 Spillernes udstyr... 3 5 Dommeren... 3 6 Linjedommere... 3 7 Spilletid... 3 8. Spillets igangsættelse...

Læs mere

Rækker Mølle har indgivet protest ved protestskema dateret den 16. november 2014 og har anført følgende:

Rækker Mølle har indgivet protest ved protestskema dateret den 16. november 2014 og har anført følgende: Rækker Mølle Håndbold og HØJ Håndbold samt Lars Laursen, Rækker Mølle Håndbold Brøndby den 3. december 2014 Journal nr. 2179-14-FS Afgørelse i protestsager indgivet af henholdsvis Rækker Mølle Håndbold

Læs mere

Vejledning for turneringsledere

Vejledning for turneringsledere Vejledning for turneringsledere Formål: I bestræbelserne på at sikre en ensartet og høj kvalitet i afviklingen af sæsonens mange klubturneringer i Sorø Golfklub har turneringsudvalget fundet det væsentligt

Læs mere

Spillereglerne tilhører DANSK HÅNDBOLD FORBUND og må ikke affotograferes, fotokopieres eller på anden måde mangfoldiggøres.

Spillereglerne tilhører DANSK HÅNDBOLD FORBUND og må ikke affotograferes, fotokopieres eller på anden måde mangfoldiggøres. 1 Dansk Håndbold Forbund imødekommer med udgivelsen af 7. udgave af studiemappen med fortolkninger og bemærkninger til håndboldspillereglerne gældende fra juli 2010 nye internationale spilleregler - og

Læs mere

Velkommen til Dansk L hombre-union

Velkommen til Dansk L hombre-union Maj 2014 Velkommen til Dansk L hombre-union Dansk L hombre-union er en landsdækkende organisation, hvor klubber rundt omkring i hele landet er tilknyttet. Unionen medvirker til udbredelse og kendskab til

Læs mere

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelserne er udarbejdet af Turneringsudvalget og fastlægger retningslinjer for, hvorledes turneringer planlægges og afholdes i Søhøjlandet Golf. Definitioner Turneringer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint

Indholdsfortegnelse. 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint Indholdsfortegnelse Side Side Side Side Side 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint Kredsturnering 2011 Distrikt 2: Kreds syd Turneringsbetingelser:

Læs mere

HÅNDBOG FOR TURNERINGSLEDERE - 2010

HÅNDBOG FOR TURNERINGSLEDERE - 2010 HÅNDBOG FOR TURNERINGSLEDERE - 1. Dansk Golf Union Målsætning Side 3 Kompetence 4 Rådgivningsvirksomhed 5 Turneringsplanlægningspolitik 6 Opgaver 7 2. Spille- og turneringsformer Spilleformer Side 9 Turneringsformer

Læs mere

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Advarsel 16:1 En advarsel er den passende straf for: a) forseelser, der skal straffes progressivt (8:3, sammenlign dog 16:3b og 16:6d); b) usportslig opførsel,

Læs mere

DANSK VÆDDELØBSREGLEMENT. Marts 2012. Dansk Galop FORENINGEN TIL DEN ÆDLE HESTEAVLS FREMME DANISH JOCKEY CLUB

DANSK VÆDDELØBSREGLEMENT. Marts 2012. Dansk Galop FORENINGEN TIL DEN ÆDLE HESTEAVLS FREMME DANISH JOCKEY CLUB Dansk Galop FORENINGEN TIL DEN ÆDLE HESTEAVLS FREMME DANISH JOCKEY CLUB DANSK VÆDDELØBSREGLEMENT Marts 2012 INDHOLD DANSK GALOP Foreningen til den ædle Hesteavls Fremme Almindelige bestemmelser 9 Funktioner.

Læs mere

Den vigtigste regel er dog: anvendelsen af den sunde fornuft.

Den vigtigste regel er dog: anvendelsen af den sunde fornuft. Denne publikation udarbejdet til breddehåndbolden fortæller om de vigtigste håndboldspilleregler og kommer med eksempler og forklaringer, der gør det lettere at forstå, hvad de enkelte regler betyder omsat

Læs mere

Hi Skole Cup 2010. Program til Indefodboldstævne. Arrangør: 1. klasse den 14. marts i Vendiahallen. Hi Fodbold Ungdom. 1 af 5

Hi Skole Cup 2010. Program til Indefodboldstævne. Arrangør: 1. klasse den 14. marts i Vendiahallen. Hi Fodbold Ungdom. 1 af 5 Hi Skole Cup 2010 Program til Indefodboldstævne 1. klasse den 14. marts i Vendiahallen Arrangør: Hi Fodbold Ungdom 1 af 5 Velkommen Hi s Skole Cup 2010 For 20. år i træk arrangerer Hjørring IF Fodbold

Læs mere

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform Version 1.1 - juli 2013 Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform (turneringspoker) Spillemyndigheden 2013 Side 1 / 15 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Gældende for sæsonen 2015

Gældende for sæsonen 2015 Officielle Medalist Dartliga.dk regler TRIO (Danmark) Gældende for sæsonen 2015 1. Inddeling i divisioner 1.1. Dartliga.dk har 3 forskellige divisioner i ligaen. De er herefter nævnt som A, B og C-divisionen.

Læs mere

Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen...

Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen... Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen... 10 8 Kredse/aktivitetsgrupper... 11 9 Ophævelse... 11 10

Læs mere

Pistol 25 m. 1. Tilmelding 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner.

Pistol 25 m. 1. Tilmelding 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner. 1 Pistol 25 m Opdateret april 2009 Generelle bestemmelser 1. Tilmelding 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner. 1.2. Deltagerberettigede

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS

Dansk Militært Idrætsforbund KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS A. DISCIPLINER RÆKKE DELTAGERE 1. Forbundsmesterskabet afvikles i følgende række: Senior A: Ingen aldersbegrænsning 2. Et hold må bestå af 16 spillere (heraf 2 målmænd)

Læs mere

Kære sportsvenner! Infobrev til klubber, der har tilmeldt hold til, reserveret plads i eller vist interesse for Costa Brava Cup 2015

Kære sportsvenner! Infobrev til klubber, der har tilmeldt hold til, reserveret plads i eller vist interesse for Costa Brava Cup 2015 Kære sportsvenner! Infobrev til klubber, der har tilmeldt hold til, reserveret plads i eller vist interesse for Costa Brava Cup 2015 I uge 42 går turen til Spanien for rigtig mange hold! Interessen er

Læs mere