FORSLAG TIL BESLUTNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSLAG TIL BESLUTNING"

Transkript

1 Europa-Parlamentet Mødedokument B8-0154/ FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2 om systematiske massemord på religiøse mindretal begået af ISIS (2016/2529(RSP)) Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Marek Jurek, Raffaele Fitto, Peter van Dalen, Kosma Złotowski, Zdzisław Krasnodębski, Jadwiga Wiśniewska, Andrew Lewer, Beatrix von Storch, Zbigniew Kuźmiuk, Kazimierz Michał Ujazdowski, Timothy Kirkhope, Stanisław Ożóg, Mirosław Piotrowski, Bolesław G. Piecha, Czesław Hoc, Branislav Škripek, Jana Žitňanská for ECR-Gruppen RE\ doc PE v01-00 Forenet i mangfoldighed

2 B8-0154/2016 Europa-Parlamentets beslutning om systematiske massemord på religiøse mindretal begået af ISIS (2016/2529(RSP)) Europa-Parlamentet, der henviser til sine tidligere beslutninger om Irak og om Syrien, om ISIS/Da'esh og om religionsforfølgelse, der henviser til Rådets konklusioner af 16. marts 2015 om EU's regionale strategi for Syrien og Irak samt truslen fra ISIL/Da'esh, af 20. oktober 2014 om ISIL/Da'esh-krisen i Syrien og Irak, af 30. august 2014 om Irak og Syrien, af 14. april 2014 og 12. oktober 2015 om Syrien og af 15. august 2014 om Irak, der henviser til Rådets afgørelse 2003/335/RIA af 8. maj 2003 om efterforskning og strafforfølgning af folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser, der henviser til: EU's retningslinjer om fremme og beskyttelse af religions- og trosfrihed, EU's retningslinjer om fremme af overholdelsen af den humanitære folkeret, EU's retningslinjer vedrørende vold mod kvinder og bekæmpelse af alle former for diskrimination imod dem, retningslinjer for en EU-politik over for tredjelande med hensyn til tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, EU's retningslinjer om børn i væbnede konflikter, EU's retningslinjer for fremme og beskyttelse af børns rettigheder og EU's retningslinjer vedrørende menneskerettighederne hvad angår ytringsfrihed online og offline, der henviser til de erklæringer, som næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR) har fremsat om Irak og Syrien samt truslen fra ISIS/Da'esh, der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948, der henviser til FN's internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder fra 1966, der henviser til FN-konventionen om barnets rettigheder fra 1989 og den valgfri protokol dertil vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter af 25. maj 2000, der henviser til FN-erklæringen fra 1981om afskaffelse af alle former for intolerance og forskelsbehandling på grundlag af religion og tro fra 1981, der henviser til FN's konvention fra 1984 mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, der henviser til De Forenede Nationers konvention om forebyggelse af og straf for folkedrab af 9. december 1948, der henviser til Romstatutten for Den Internationale Straffedomstol, navnlig dens artikel PE v /8 RE\ doc

3 5 til 8, der henviser til analyserammen udarbejdet af FN's særlige rådgiver om forebyggelse af folkedrab, der henviser til rapporten af 27. marts 2015 fra FN's højkommissær for menneskerettigheder om menneskerettighedssituationen i Irak på baggrund af krænkelser begået af den såkaldte Islamiske Stat i Irak og Levanten og tilknyttede grupper, navnlig dens punkt 16 om krænkelser begået af ISIL, angreb på religiøse og etniske befolkningsgrupper, der henviser til erklæringen fra FN's højkommissær for menneskerettigheder, Navi Pillay, af 25. august 2014 om irakiske civile, der udsættes for "rædselsfuld", udbredt og systematisk forfølgelse, der henviser til FN's Sikkerhedsråds nylige resolutioner om Irak og Syrien, især resolution 2249 (2015), der fordømmer de nylige terrorangreb begået af ISIS, der henviser til resolution S-22/1 af 3. september 2014 vedtaget af FN's Menneskerettighedsråd om menneskerettighedssituationen i Irak på baggrund af krænkelser begået af den såkaldte Islamisk Stat i Irak og Levanten og tilknyttede grupper, der henviser til erklæringen fra FN s generalsekretærs særlige rådgiver om forebyggelse af folkedrab og FN's generalsekretærs særlige rådgiver om beskyttelsesansvar om intensivering af tilskyndelsen til voldshandlinger i Syrien af religiøse grunde, som blev afgivet den 13. oktober 2015, der henviser til rapporten af 27. juli 2015 fra FN's højkommissær for menneskerettigheder om ydelse af teknisk bistand som bidrag til fremme og beskyttelse af menneskerettighederne i Irak, navnlig dens punkt 18, der henviser til rapporten fra FN's uafhængige internationale undersøgelseskommissions vedrørende Den Syriske Arabiske Republik, der blev forelagt for Menneskerettighedsrådet den 13. august 2015, især dens punkt 165 til 173, der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2, A. der henviser til, at Romstatutten for Den Internationale Straffedomstol, der er undertegnet og ratificeret af alle EU-medlemsstater, slår fast, at de alvorligste forbrydelser, der er til størst bekymring for det internationale samfund som helhed, herunder navnlig folkedrab, forbrydelser imod menneskeheden og krigsforbrydelser, ikke må gå ustraffet hen, og at den effektive retsforfølgning heraf skal sikres ved, at der træffes foranstaltninger på nationalt plan, samt gennem et øget internationalt samarbejde; B. der henviser til, at den internationale juridiske definition på folkedrab i henhold til artikel II i FN's konvention om forebyggelse af og straf for folkedrab fra 1948 omfatter ordene: "enhver af nedennævnte handlinger, der begås i den hensigt helt eller delvis at ødelægge en national, etnologisk, racemæssig eller religiøs gruppe som sådan: a) at RE\ doc 3/8 PE v01-00

4 dræbe medlemmer af gruppen, b) at tilføje medlemmer af gruppen betydelig legemlig eller åndelig skade, c) med forsæt at påføre gruppen levevilkår, beregnede på at bevirke gruppens fuldstændige eller delvisse fysiske ødelæggelse, d) at gennemføre forholdsregler, der tilsigter at hindre fødsler inden for gruppen, e) med magt at overføre en gruppes børn til en anden gruppe"; der henviser til, at denne konventions artikel III ikke alene anser folkedrab, men også sammensværgelse for at begå folkedrab, direkte og offentlig tilskyndelse til folkedrab og meddelagtighed i folkedrab for strafbart; C. der henviser til, at adskillige FN-rapporter viser, at der i områder, der kontrolleres af ISIS/Da'esh begås forbrydelser imod kristne, yazidier og andre minoriteter, der kan betegnes som krigsforbrydelser, forbrydelser imod menneskeheden og muligvis folkedrab; D. der eksempelvis henviser til, at FN's generalsekretærs særlige repræsentant for seksuel vold i konflikter, Zeinab Hawa Bangura, den 15. juli 2014 udtalte, at der i Irak også foreligger beretninger om, at etniske og religiøse mindretal er blevet udsat for fysiske overgreb, herunder seksuel vold; der henviser til, at FN's særlige repræsentant den 3. august 2015 på den første årsdag for Sinjar-tragedien udtalte, at: ISIL i de dage, der fulgte, foruden at begå frygtelige myrderier forfulgte og indfangede hundredvis af kvinder og piger fra etniske og religiøse mindretal i et mønster af seksuel vold, slaveri, bortførelser og menneskehandel, der vedvarer den dag i dag. Disse oprørende forbrydelser i form af seksuel vold under konflikter, som kan sidestilles med krigsforbrydelser, forbrydelser imod menneskeheden og/eller folkedrab, vil ikke blive glemt"; E. der henviser til, at FN's generalsekretærs særlige repræsentant for seksuel vold i konflikter, Zainab Hawa Bangura, og FN's generalsekretærs særlige repræsentant for Irak, Nickolay Mladenov, den 13. august 2014 afgav en fælles erklæring, der bekræftede, at ca kristne kvinder og yazidiske kvinder kan være blevet kidnappet af ISIL og derefter tvunget ind i sexslaveri; der henviser til, at de to særlige repræsentanter begge anerkendte, at angrebene udtrykkeligt var rettet mod kvinder og børn, og de barbariske handlinger, som "Den Islamiske Stat i Irak og Levanten" havde begået imod mindretal i områder, som var under dens kontrol; F. der henviser til, at FN's generalsekretærs særlige rådgiver om forebyggelse af folkedrab og FN's generalsekretærs særlige rådgiver om beskyttelsesansvar om situationen i Irak den 12. august 2014 erklærede, at de rapporter, der var indkommet om handlinger begået af "Islamisk Stat", også kunne tyde på folkedrab; G. der henviser til, at det af FN's Menneskerettighedskomités rapport af 13. marts 2015, udarbejdet på anmodning af den irakiske regering, fremgår, at de etniske og religiøse grupper, som ISIL har udset sig som mål, omfatter yazidier, kristne, turkmenere, sabiansk-mandæere, kakkaier, kurdere og shiitter, og at man med rimelighed kan konkludere, at nogle af hændelserne i Irak i kan udgøre folkedrab; H. der henviser til, at det af rapporten fra FN's højkommissær for menneskerettigheder og FN's bistandsmission for Irak (Menneskerettighedskontoret) om beskyttelse af civile i den væbnede konflikt i Irak i perioden 1. maj oktober 2015, der blev offentliggjort den 19. januar 2016, fremgår, at civile i Irak fortsat udsættes for vold i chokerende omfang, at den såkaldte "Islamiske Stat i Irak og Levanten (ISIL) fortsat systematisk og PE v /8 RE\ doc

5 i stort omfang begår vold og krænkelser af den internationale menneskerettighedslovgivning og humanitær folkeret, og at disse handlinger i visse tilfælde kan udgøre krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden og muligvis folkedrab; I. der henviser til, at rapporten af 27. marts 2015 fra FN's højkommissær for menneskerettigheder om menneskerettighedssituationen i Irak på baggrund af krænkelser begået af den såkaldte Islamiske Stat i Irak og Levanten og tilknyttede grupper, i sit punkt 16 om krænkelser begået af ISIL - angreb på religiøse og etniske befolkningsgrupper - fremfører, at nogle af de voldshandlinger, som er rettet mod civile på grund af disses tilknytning og påståede tilknytning til en etnisk eller religiøs gruppe, at dømme ud fra de samlede foreliggende oplysninger kan udgøre folkedrab; J. der henviser til, at ISIL ifølge rapporten om beskyttelse af civile i væbnede konflikter i Irak (11. december april 2015) fra FN s bistandsmission for Irak fortsat begår systematiske og udbredte overtrædelser og krænkelser af internationale menneskerettigheder og den humanitære folkeret, og at disse krænkelser i nogle tilfælde kan udgøre krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden og muligvis folkedrab; K. der henviser til, at rapporten fra FN s højkommissær for menneskerettigheder om teknisk bistand til støtte for fremme og beskyttelse af menneskerettighederne i Irak, af 27. juli 2015, i sit punkt 18 fremfører, at UNAMI/OHCHR fortsat modtager talrige pålidelige rapporter om alvorlige krænkelser og overtrædelser af menneskerettighederne og alvorlige krænkelser af den humanitære folkeret begået af ISIL mod civile på en tilsyneladende udbredt eller systematisk facon, og at disse krænkelser i nogle tilfælde kan udgøre krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden og folkedrab; L. der henviser til, at rapporten af 16. juni 2015 fra FN's særlige rapportør om fremme og beskyttelse af menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder i forbindelse med terrorbekæmpelse i sit punkt 11 fremfører, at der er beviser for, at ISIL har begået alvorlige overtrædelser af folkeretten, herunder folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden, krigsforbrydelser og alvorlige overtrædelser af menneskerettighedslovgivningen; M. der henviser til, at folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser berører alle EU s medlemsstater, som er besluttet på at samarbejde om at forhindre sådanne forbrydelser og sætte en stopper for straffrihed for gerningsmændene, i overensstemmelse med Rådets fælles holdning 2003/444/CFSP af 16. juni 2003; N. der henviser til, at FN s Sikkerhedsråd i sin resolution 2249 (2015) har fastslået, at det såkaldte ISIS/Da eshs voldelige og ekstremistiske ideologi, dets terrorhandlinger, dets fortsatte grove systematiske og udbredte overgreb på civile, krænkelser af menneskerettighederne og krænkelser af den humanitære folkeret, herunder de overgreb, som begås af religiøse eller etniske grunde, og dets udryddelse af kulturarv og ulovlige handel med kulturværdier er en global og hidtil uset trussel mod international fred og sikkerhed; O. der henviser til, at især kristne er flygtet fra Irak og Syrien i store tal, hvilket har medført en voldsom decimering af de kristne samfund, såvel i absolutte som i relative tal; der påpeger, at denne udvandring navnlig i Iraks tilfælde allerede var begyndt i RE\ doc 5/8 PE v01-00

6 2003, dvs. længe før ISIL/Da'eshs opkomst; der henviser til, at en stadig strøm af kristne forlader de fleste andre lande i Mellemøsten, hvor de ikke længere ser nogen fremtid for sig selv; der henviser til, at hvis den nuværende udvikling fortsætter, vil store dele af Mellemøsten ikke længere have nogen kristen befolkning, og hele samfund og kulturer, hvoraf nogle er år gamle, vil gå tabt for altid; P. der henviser til, at der for nylig har været forlydender om en forværring af situationen for religiøse mindretal i kurdisk kontrollerede områder; 1. fordømmer på det kraftigste det såkaldte ISIS/Da esh og dets ekstreme krænkelser af menneskerettigheder samt de alvorlige krænkelser af den humanitære folkeret, det begår som led i sin kampagne for at etablere et "kalifat" og udslette alle ikke-sunnier og alle spor af deres kultur og historie i områder under dets kontrol og i det bredere Mellemøsten; 2. mener, at FN og dets organer samt flere FN-medlemsstater, menneskerettigheds- og interesseorganisationer og medier har fremlagt så tilstrækkelige beviser, at man med rimelighed kan konkludere, at ISIS/Da esh begår og bestræber sig på at begå krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden og folkedrab, ikke kun rettet mod kristne (kaldæere, assyrere, syrere, melkitter og armeniere) og yazidier, turkmenere, shabaker, kakkaier og kurdere, men også sabiansk-mandæere, shiitter, moderate sunnier og ikke-troende; 3. mener, at de, der på en eller anden måde støtter ISIS/Da esh, herunder gennem økonomisk, logistisk eller politisk støtte, ved at reklamere for denne terrororganisation og dens ideologi online eller offline eller ved at hindre en effektiv international respons, gør sig skyldig i meddelagtighed i de pågældende forbrydelser; 4. anmoder EU og dets medlemsstater, navnlig Frankrig og Det Forenede Kongerige som permanente medlemmer af FN s Sikkerhedsråd, til at anmode om en resolution i FN s Sikkerhedsråd i henhold til kapitel VII i De Forenede Nationers pagt, om indbringelse af situationen i de områder, der er under ISIL/Da'eshs kontrol, for ICC med henblik på efterforskning og retsforfølgelse af krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden og folkedrab; 5. opfordrer indtrængende Syrien og Irak til at anerkende Den Internationale Strafferetsdomstols kompetence; 6. opfordrer indtrængende alle FN s medlemsstater til at forbedre deres retlige systemer med henblik på at forhindre deres statsborgere i at tilslutte sig ISIS/Da'esh og deltage i dets forbrydelser; opfordrer indtrængende alle FN s medlemsstater til at retsforfølge deres egne statsborgere, hvis de alligevel deltager i disse forbrydelser; 7. anerkender, støtter og kræver, at alle respekterer den umistelige ret for alle de religiøse og etniske mindretal af oprindelig og anden karakter, der bor i Irak og Syrien, til fortsat at bo i deres historiske og traditionelle hjemlande i værdighed, lighed og sikkerhed og til fuldstændig frit at kunne praktisere deres religion uden at blive udsat for nogen form for tvang, vold eller diskrimination; mener, at der med henblik på at dæmme op for lidelserne for og masseudvandringen af kristne og andre oprindelige befolkninger i regionen er behov for, at alle regionale politiske og religiøse ledere klart og utvetydigt PE v /8 RE\ doc

7 tilkendegiver støtte til deres fortsatte tilstedeværelse og fulde og lige rettigheder som statsborgere i deres hjemlande; 8. opfordrer alle FN-medlemsstater, og navnlig EU s medlemsstater til at intensivere deres indsats for at redde og beskytte forfulgte folkeslag og deres kulturarv, indtil de kan vende hjem; 9. mener, at sikre tilflugtssteder, beskyttet af styrker under FN-mandat, kunne være en del af svaret på den enorme udfordring, der ligger i at give midlertidig beskyttelse til millioner af flygtninge fra konflikten i Syrien og Irak; 10. fordømmer og forkaster enhver fortolkning af islams budskab, som baner vejen for en voldelig, grusom, totalitær, undertrykkende og ekspansiv ideologi, der legitimerer udryddelse af kristne og andre mindretal; opfordrer indtrængende Den Islamiske Samarbejdsorganisation (OIC) og dens organer, Den Arabiske Liga, Samarbejdsrådet for De Arabiske Golfstater (Golfsamarbejdsrådet, GCC) og muslimske ledere på verdensplan til fuldt ud at fordømme de grusomheder, der er begået af det såkaldte ISIS/Da esh mod kristne, yazidier og andre oprindelige religiøse mindretal, og kalde dem ved deres rette navn: "forbrydelser mod menneskeheden", "krigsforbrydelser" og "folkemord"; 11. anser terrorgruppers permanente besættelse af territorier hvor som helst i verden for at være aldeles uacceptabelt og utåleligt, og opfordrer FN og NATO til at overveje strategier til at forhindre terrororganisationer såsom ISIL/Da'esh, Boko Haram og Taleban i at etablere sådanne enheder; 12. opfordrer koalitionen mod ISIL/Da'esh til specifikt og direkte at støtte alle minoritetsenheder blandt sine eksisterende partnere med henblik på at involvere minoriteterne i beskyttelsen og befrielsen af deres hjemlande og på at forhindre, at tilstande af afhængighed, magtesløshed og undertrykkelse genopstår; påpeger, at de multietniske og multireligiøse forsvarsstyrker i DSA (Democratic Self-Administration) er blandt de mest effektive styrker i krigen mod ISIS/Da esh; opfordrer Tyrkiet til at opgive sin fjendtlighed over for DSA og dets styrker, da de ikke udgør nogen trussel mod Tyrkiet; 13. understreger behovet for, at yazidier, turkmenere samt kaldæere, syrere og assyrere spiller en selvstændig og aktiv politisk rolle ved fastlæggelsen af deres hjemlandes politiske fremtid, genopbygning og fremtidige sikkerhed, navnlig med hensyn til Sinjar, Tal Afar og Ninive-sletten; opfordrer EU-Udenrigstjenesten til at deltage aktivt i indsatsen for at finde en politisk løsning, der kan genoprette fællesskabet og freden i Sinjar; opfordrer til inddragelse af civilsamfundsorganisationer som f.eks. European Syriac Union og religiøse repræsentanter som mæglere mellem mindretal, den kurdiske regionalregering og den irakiske regering; 14. er bekymret over nylige rapporter om diskrimination mod mindretal i kurdisk kontrollerede områder; opfordrer den kurdiske regionalregering i Irak og de kurdiske styrker i Syrien til fortsat at yde beskyttelse til dem, der flygter fra krig og forfølgelse; hilser initiativer såsom det multietniske DSA i det nordlige Syrien velkommen som eksempel på samarbejde og konfliktløsning; RE\ doc 7/8 PE v01-00

8 15. opfordrer EU og dets medlemsstater til at tage skridt til at sikre, at der ydes bistand til de mest sårbare, og kræver, at Tyrkiet og den kurdiske regionalregering i Irak øjeblikkeligt åbner deres grænser for DSA i det nordlige Syrien og ophæver begrænsningerne for humanitær bistand, genopbygning, medier, politiske udveksling og kontakter mellem civilsamfundene, eftersom DSA giver husly til et stigende antal internt fordrevne, og dets isolation er skadeligt for de mindretal, der bor i disse områder; 16. opfordrer Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten til at inddrage minoritetsbistandsorganisationer med base i Syrien og Irak i leveringen af bistand til internt fordrevne; mener, at der er mange gode eksempler, som fortjener støtte, f.eks. "Syriske Kors" i Syrien og den indsats, der gøres under ledelse af den kaldæiske katolske ærkebiskop, Bashar Matti Warda; 17. understreger, at fredsforhandlingerne om Syriens fremtid kun kan blive en succes, hvis alle parter er inddraget, og opfordrer NF/HR til at sikre, at en multietnisk og multireligiøs delegation fra Democratic Council for Syria indgår i fredsforhandlingerne; 18. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, EU s særlige repræsentant for menneskerettigheder, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Syriens regering og parlament, regeringen og Repræsentanternes Råd i Irak, den kurdiske regionalregering, institutionerne under Den Islamiske Samarbejdsorganisations (OIC), Samarbejdsrådet for De Arabiske Golfstater (Golfsamarbejdsrådet, GCC), FN s generalsekretær, FN s Generalforsamling, FN s Sikkerhedsråd og FN s Menneskerettighedsråd. PE v /8 RE\ doc

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave. ISIS' systematiske massemord på religiøse mindretal

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave. ISIS' systematiske massemord på religiøse mindretal Europa-Parlamentet 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2016)0051 ISIS' systematiske massemord på religiøse mindretal Europa-Parlamentets beslutning af 4. februar 2016 om systematiske

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument B8-1249/2016 21.11.2016 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument B8-0162/2016 27.1.2016 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 6.3.2013 B7-0097/2013 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender

Læs mere

P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten

P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten Europa-Parlamentets beslutning af 7. april 2011 om brugen af seksuel vold under konflikter i Nordafrika og Mellemøsten

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave. Europa-Parlamentets beslutning af 27. oktober 2016 Situationen i det nordlige Irak/Mosul (2016/2956(RSP))

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave. Europa-Parlamentets beslutning af 27. oktober 2016 Situationen i det nordlige Irak/Mosul (2016/2956(RSP)) Europa-Parlamentet 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2016)0422 Situationen i det nordlige Irak/Mosul Europa-Parlamentets beslutning af 27. oktober 2016 Situationen i det nordlige Irak/Mosul

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument B8-0149/2016 27.1.2016 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender

Læs mere

P7_TA-PROV(2012)0248 Sudan og Sydsudan

P7_TA-PROV(2012)0248 Sudan og Sydsudan P7_TA-PROV(2012)0248 Sudan og Sydsudan Europa-Parlamentets beslutning af 13. juni 2012 om situationen i Sudan og Sydsudan (2012/2659(RSP)) Europa-Parlamentet, - der henviser til sine tidligere beslutninger

Læs mere

Situationen i Irak og Syrien og IS' offensiv, herunder forfølgelsen af mindretal

Situationen i Irak og Syrien og IS' offensiv, herunder forfølgelsen af mindretal EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2014)0027 Situationen i Irak og Syrien og IS' offensiv, herunder forfølgelsen af mindretal Europa-Parlamentets beslutning af 18.

Læs mere

Hermed følger til delegationerne konklusionerne vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde.

Hermed følger til delegationerne konklusionerne vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 30. august 2014 (OR. en) EUCO 163/14 CO EUR 11 CONCL 4 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: Ekstraordinært møde i Det Europæiske

Læs mere

III RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

III RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN 13.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 335/99 III (Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union) RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN RÅDETS FÆLLES HOLDNING

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Mødedokument 9.2.2015 B8-0136/2015 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne, Rådets konklusioner om Irak, der blev vedtaget af Rådet den 19. juni 2017 på samling.

Vedlagt følger til delegationerne, Rådets konklusioner om Irak, der blev vedtaget af Rådet den 19. juni 2017 på samling. Rådet for Den Europæiske Union Luxembourg, den 19. juni 2017 (OR. en) 10197/17 MOG 42 CFSP/PESC 514 IRAQ 5 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 19. juni 2017 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument B8-0350/2017 15.5.2017 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B8-0219/2017 jf. forretningsordenens artikel 128, stk. 5 om gennemførelse

Læs mere

Europa-Parlamentets beslutning af 17. januar 2013 om vold mod kvinder i Indien (2013/2512(RSP))

Europa-Parlamentets beslutning af 17. januar 2013 om vold mod kvinder i Indien (2013/2512(RSP)) P7_TA(2013)0031 Vold mod kvinder i Indien Europa-Parlamentets beslutning af 17. januar 2013 om vold mod kvinder i Indien (2013/2512(RSP)) Europa-Parlamentet, - der henviser til sine tidligere beslutninger

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning

Forslag til folketingsbeslutning Fremsat den {FREMSAT} af social -, børne og integrationsminister Annette Vilhelmsen Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 13. december 2006 til konventionen

Læs mere

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd P7_TA-PROV(2011)0427 Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd Europa-Parlamentets beslutning af 28. september 2011 om menneskerettigheder, seksuel orientering og kønsidentitet

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING Indledning 1. Den Europæiske Union giver sin uforbeholdne støtte til De Forenede Nationer, er fast besluttet på at værne

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE CRI(2000)21 Version danoise Danish version DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE ECRI'S GENERELLE HENSTILLING NR. 5: BEKÆMPELSE AF INTOLERANCE OG DISKRIMINATION OVERFOR MUSLIMER VEDTAGET

Læs mere

Grundlæggende rettigheder i EU

Grundlæggende rettigheder i EU Grundlæggende rettigheder i EU A5-0064/2000 Europa-Parlamentets beslutning om udarbejdelse af et charter om Den Europæiske Unions grundlæggende rettigheder (C5-0058/1999-1999/2064(COS)) Europa-Parlamentet,

Læs mere

EU's og medlemsstaternes foranstaltninger for at tackle flygtningestrømmen fra konflikten i Syrien

EU's og medlemsstaternes foranstaltninger for at tackle flygtningestrømmen fra konflikten i Syrien P7_TA(203)044 EU's og medlemsstaternes foranstaltninger for at tackle flygtningestrømmen fra konflikten i Syrien Europa-Parlamentets beslutning af 9. oktober 203 om Unionens og dens medlemsstaters foranstaltninger

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-16

ÆNDRINGSFORSLAG 1-16 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udviklingsudvalget 11.7.2013 PE516.631v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-16 Udkast til forslag til beslutning Eva Joly, for Udviklingsudvalget (PE512.301v01-00) om kastebaseret diskrimination

Læs mere

P7_TA-PROV(2012)0142 Situationen i Burma/Myanmar

P7_TA-PROV(2012)0142 Situationen i Burma/Myanmar P7_TA-PROV(2012)0142 Situationen i Burma/Myanmar Europa-Parlamentets beslutning af 20. april 2012 om situationen i Burma/Myanmar (2012/2604(RSP)) Europa-Parlamentet, - der henviser til artikel 18-21 i

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 19.4.2013 2012/0122(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen

Læs mere

Det juridiske grundlag for iværksættelse af militære forholdsregler mod Irak 18. marts 2003.

Det juridiske grundlag for iværksættelse af militære forholdsregler mod Irak 18. marts 2003. Det juridiske grundlag for iværksættelse af militære forholdsregler mod Irak 18. marts 2003. Udenrigsministeriet om det juridiske grundlag Udgangspunktet for vurderingen af det folkeretlige grundlag er

Læs mere

10416/16 hsm 1 DG B 3A

10416/16 hsm 1 DG B 3A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. juni 2016 (OR. en) 10416/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne SOC 417 GENDER 28 ANTIDISCRIM 40 FREMP 118

Læs mere

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Mødedokument 9.2.2015 B8-0123/2015 } B8-0133/2015 } RC1 FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG forretningsordenens artikel 123, stk. 2 og 4 til erstatning af beslutningsforslag fremsat

Læs mere

Europa-Parlamentets beslutning af 17. april 2014 om Syrien: situationen i visse sårbare samfund (2014/2695(RSP))

Europa-Parlamentets beslutning af 17. april 2014 om Syrien: situationen i visse sårbare samfund (2014/2695(RSP)) P7_TA(2014)0461 Syrien: situationen i visse sårbare samfund Europa-Parlamentets beslutning af 17. april 2014 om Syrien: situationen i visse sårbare samfund (2014/2695(RSP)) Europa-Parlamentet, der henviser

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER. Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2016 om Egypten, navnlig Giulio Regenisagen (2016/2608(RSP))

VEDTAGNE TEKSTER. Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2016 om Egypten, navnlig Giulio Regenisagen (2016/2608(RSP)) Europa-Parlamentet 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER P8_TA(2016)0084 Egypten, navnlig sagen om Giulio Regeni Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2016 om Egypten, navnlig Giulio Regenisagen (2016/2608(RSP))

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument B8-0488/2016 20.4.2016 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B8-0361/2016 jf. forretningsordenens artikel 128, stk. 5 om angreb

Læs mere

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002)

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002) SLUTAKT FOR DEN DIPLOMATISKE KONFERENCE OM PROTOKOLLEN OM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS TILTRÆDELSE AF DEN INTERNATIONALE EUROCONTROL KONVENTION AF 13. DECEMBER 1960 VEDRØRENDE SAMARBEJDE OM LUFTFARTENS SIKKERHED

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse

Læs mere

P7_TA(2010)0194 Religionsfrihed i Pakistan

P7_TA(2010)0194 Religionsfrihed i Pakistan P7_TA(2010)0194 Religionsfrihed i Pakistan Europa-Parlamentets beslutning af 20. maj 2010 om religionsfrihed i Pakistan Europa-Parlamentet, - der henviser til sine tidligere beslutninger om menneskerettigheder

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2013/2007(INI) 3.4.2013 UDKAST TIL BETÆNKNING om udryddelsestruede europæiske sprog og den sproglige mangfoldighed i Den Europæiske Union (2013/2007(INI))

Læs mere

Bekendtgørelse af valgfri protokol af 25. maj 2000 til FN-konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Bekendtgørelse af valgfri protokol af 25. maj 2000 til FN-konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Nr. 30 28. november 2002 Bekendtgørelse af valgfri protokol af 25. maj 2000 til FN-konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter 1) 2) Efter indhentelse af Folketingets

Læs mere

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE CRI(97)36 Version danoise Danish version DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE ECRI'S GENERELLE HENSTILLING NR. 2: SPECIALORGANER TIL BEKÆMPELSE AF RACISME, FREMMEDHAD, ANTISEMITISME OG

Læs mere

der autochthonen, nationalen Minderheiten / Volksgruppen in Europa for de autoktone, nationale mindretal / folkegrupper i Europa

der autochthonen, nationalen Minderheiten / Volksgruppen in Europa for de autoktone, nationale mindretal / folkegrupper i Europa CHARTA CHARTER der autochthonen, nationalen Minderheiten / Volksgruppen in Europa for de autoktone, nationale mindretal / folkegrupper i Europa Bautzen / Budyšin / Budysin 2006 Charter for de autoktone

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

Juridisk Tjeneste Til: J.nr.: JT.F, 6.U.591

Juridisk Tjeneste Til: J.nr.: JT.F, 6.U.591 NOTAT Udenrigsministeriet Juridisk Tjeneste Til: J.nr.: JT.F, 6.U.591 CC: Bilag: Fra: Folkeretskontoret Dato: 17. marts 2003 Emne: Det juridiske grundlag for iværksættelse af militære forholdsregler mod

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

FNs Sikkerhedsråd Resolution 1325 (2000) Kvinderådet

FNs Sikkerhedsråd Resolution 1325 (2000) Kvinderådet FNs Sikkerhedsråd Resolution 1325 (2000) Kvinderådet Niels Hemmingsensgade 10, 2. sal Postboks 1069 1008 København K Telefon 33 12 80 87 Fax 33 12 67 40 Mail: kvr@kvinderaad.dk www.kvinderåådet.dk Introduktion

Læs mere

Religiøs forfølgelse

Religiøs forfølgelse Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (1. samling) UUI Alm.del Bilag 52 Offentligt Religiøs forfølgelse Bidrag til åben høring i Folketingets Udenrigsudvalg 12.11.14 Religionsfrihed og

Læs mere

P7_TA(2010)0290 Nordkorea

P7_TA(2010)0290 Nordkorea P7_TA(2010)0290 Nordkorea Europa-Parlamentets beslutning af 8. juli 2010 om Nordkorea Europa-Parlamentet, - der henviser til sine tidligere beslutninger om Den Koreanske Halvø, - der henviser til FN's

Læs mere

Indhold. Forord 13. Indhold Den Humanitære Folkeret og Danmark

Indhold. Forord 13. Indhold Den Humanitære Folkeret og Danmark Indhold Indhold Den Humanitære Folkeret og Danmark Forord 13 0. Den Humanitære Folkeret og Danmark fra Dybbøl til krigen i Syrien og Irak 15 0.1. Krig og den humanitære folkeret 15 0.2. Den humanitære

Læs mere

UNDERVISNINGSMULIGHEDER:

UNDERVISNINGSMULIGHEDER: FOLKEMORD SYNKRON HISTORIEUNDERVISNING I UGE 8-9 DE TO UGER EFTER FERIEN Ideen med det synkrone forløb er at alle historielærere i alle deres klasser på samme tid underviser i samme emne. Vi forestiller

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udviklingsudvalget ÆNDRINGSFORSLAG 1-5

EUROPA-PARLAMENTET. Udviklingsudvalget ÆNDRINGSFORSLAG 1-5 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udviklingsudvalget 2009 2007/2274(INI) 13.2.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-5 (PE400.466v01-00) Årsberetningen om menneskerettighederne i verden 2007 og EU's menneskerettighedspolitik (2007/2274(INI))

Læs mere

Udkast til tale til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål BI, BJ og BK fra Folketingets Retsudvalg den 28. juli 2011.

Udkast til tale til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål BI, BJ og BK fra Folketingets Retsudvalg den 28. juli 2011. Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 1291 Offentligt Tale 2 Dato: 17. august 2011 Dok.: 218125 Udkast til tale til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål BI, BJ og BK fra Folketingets

Læs mere

Spillekort med Børnekonventionen* (klip ud og brug)

Spillekort med Børnekonventionen* (klip ud og brug) Børnekonventionens rettigheder gælder for alle børn uanset hvem de er. Rettighederne gælder uanset dit sprog, din religion, din hudfarve, dit køn, din etnicitet eller nationalitet, din kultur, dine værdier,

Læs mere

P7_TA-PROV(2012)0057 Situationen i Syrien

P7_TA-PROV(2012)0057 Situationen i Syrien P7_TA-PROV(2012)0057 Situationen i Syrien Europa-Parlamentets beslutning af 16. februar 2012 om situationen i Syrien (2012/2543(RSP)) Europa-Parlamentet, - der henviser til sine tidligere beslutninger

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414.

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414. EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udviklingsudvalget 2009 2008/2171(INI) 11.11.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 Johan Van Hecke (PE414.231v01-00) Samhandel og økonomiske forbindelser med Kina (2008/2171(INI)) AM\752442.doc

Læs mere

EU-retningslinjer vedrørende dødsstraf: revideret og ajourført udgave

EU-retningslinjer vedrørende dødsstraf: revideret og ajourført udgave EU-retningslinjer vedrørende dødsstraf: revideret og ajourført udgave I. INDLEDNING i) De Forenede Nationer har opstillet strenge betingelser for anvendelse af dødsstraf, bl.a. i den internationale konvention

Læs mere

Kilde 2 FN-pagten, 1945

Kilde 2 FN-pagten, 1945 Kilde 2 FN-pagten, 1945 Den 26 juni 1945 blev FN-pagten underskrevet i San Francisco af 50 lande. Nedenstående uddrag viser noget om formålet med dannelsen af FN, samt hvorledes de to vigtigste organer,

Læs mere

DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre?

DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre? DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre? Plan arbejder på verdensplan for at opnå varige forbedringer for børn, der lever under fattige

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Mødedokument 27.4.2015 B8-0405/2015 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-0115/2015 og B8-0116/2015 jf. forretningsordenens artikel

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument 8.7.2015 B8-0000/2015 UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2 om Ecuadors tiltrædelse

Læs mere

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium Memorandum of Understanding mellem Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium I det

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument B8-1169/2016 24.10.2016 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender FORELØBIG 26. juli 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder

Læs mere

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N B Ø R N E K O N V E N T I O N E N FNs Konvention om Barnets Rettigheder Børn og unge i hele verden har ret til at overleve, blive beskyttet og udvikle sig. Det fastslår Børnekonventionen konventionen om

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 25.2.2010 2009/2242(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om vurdering af resultaterne af køreplanen for ligestilling mellem kvinder og

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en fælles international fortolkning eller ændring af FN s statsløsekonvention

Forslag til folketingsbeslutning om en fælles international fortolkning eller ændring af FN s statsløsekonvention Beslutningsforslag nr. B 25 Folketinget 2011-12 Fremsat den 21. december 2011 af Tom Behnke (KF), Benedikte Kiær (KF), Mike Legarth (KF), Kristian Jensen (V), Jan E. Jørgensen (V) og Karsten Lauritzen

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af EU's holdning med henblik på revisionen af det internationale telekommunikationsreglement

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B6-0345/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B6-0345/2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 11.1.2006 B6-0046/2006 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B6-0345/2005 jf. forretningsordenens artikel 108, stk. 5 af Ģirts

Læs mere

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE CRI(96)43 Version danoise Danish version DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE ECRI'S GENERELLE HENSTILLING NR. 1: BEKÆMPELSE AF RACISME, FREMMEDHAD, ANTISEMITISME OG INTOLERANCE VEDTAGET

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 17.12.2014 EP-PE_TC1-COD(2014)0287 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 17. december 2014 med henblik på vedtagelse

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 12.11.2009 2009/0120(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse omindgåelse, på Det Europæiske Fællesskabs

Læs mere

Europa-Parlamentets beslutning af 14. marts 2013 om situationen i Egypten (2013/2542(RSP))

Europa-Parlamentets beslutning af 14. marts 2013 om situationen i Egypten (2013/2542(RSP)) P7_TA-PROV(2013)0095 Situationen i Egypten Europa-Parlamentets beslutning af 14. marts 2013 om situationen i Egypten (2013/2542(RSP)) Europa-Parlamentet, - der henviser til sine tidligere beslutninger

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Bilag H CSR Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 2. Mindstekrav til Leverandøren... 4 2.1. Generelt... 4 2.1.1. Menneskerettigheder (Mindstekrav)...

Læs mere

FORETRÆDE FOR UUI VEDR. L 87 DEN 13. JANUAR 2016

FORETRÆDE FOR UUI VEDR. L 87 DEN 13. JANUAR 2016 TALEPAPIR 13. J A N U A R 2 0 1 6 FORETRÆDE FOR UUI VEDR. L 87 DEN 13. JANUAR 2016 DOK. NR. 15/00408-7 REF. 1 FAMILIESAMMENFØRING Vi vurderer, at der et meget sikkert grundlag i Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols

Læs mere

EU's retningslinjer vedrørende vold mod kvinder og bekæmpelse af alle former for diskrimination mod dem

EU's retningslinjer vedrørende vold mod kvinder og bekæmpelse af alle former for diskrimination mod dem EU's retningslinjer vedrørende vold mod kvinder og bekæmpelse af alle former for diskrimination mod dem 1. Mål for retningslinjerne Vedtagelsen af retningslinjer vedrørende vold mod kvinder er udtryk for

Læs mere

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar Bilag 4 CSR/Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR...

Læs mere

FNs børnekonvention i forkortet version

FNs børnekonvention i forkortet version FNs børnekonvention i forkortet version ARTIKEL 1 Definitionen på et barn Alle personer under 18 år, medmindre den nationale lovgivning fastsætter en lavere myndighedsalder. ARTIKEL 2 Ligestilling og beskyttelse

Læs mere

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål K og L fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik den 14.

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål K og L fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik den 14. Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 260 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 10. januar 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret Sagsbeh: Ane Røddik

Læs mere

Orientering om arbejdet med forslag til principprogram for FN-forbundet

Orientering om arbejdet med forslag til principprogram for FN-forbundet Til punkt 5 Orientering om arbejdet med forslag til principprogram for FN-forbundet -- til videre bearbejdning i landsmødeperioden 2014-2016 FN blev ikke skabt for at føre menneskeheden i himmelen, men

Læs mere

KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER. Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12

KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER. Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12 Vedr.: Protokol om den irske befolknings betænkeligheder med hensyn til Lissabontraktaten

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 16.12.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Vedr.: Andragende 0895/2011 af Anthony Webb, britisk statsborger, om afslag på ydelse til arbejdssøgende i henhold

Læs mere

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 2 Betragtning B B. der henviser til, at libyerne som led i Det Arabiske Forår gik på gaden i februar 2011, hvorefter der fulgte ni måneder med civile uroligheder; der henviser

Læs mere

2. MENNESKERETTEN Forslaget rejser spørgsmål i forhold til menneskeretten på flere områder:

2. MENNESKERETTEN Forslaget rejser spørgsmål i forhold til menneskeretten på flere områder: Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 9 HSC@ H U M A N R I G H T S. D

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Rådets konklusioner om fredsprocessen i Mellemøsten som vedtaget af Rådet den 17. november 2014.

Hermed følger til delegationerne Rådets konklusioner om fredsprocessen i Mellemøsten som vedtaget af Rådet den 17. november 2014. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. november 2014 (OR. en) 15542/14 COMEP 21 COMAG 104 PESC 1179 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Rådet dato: 17. november 2014 Tidl. dok. nr.: 15518/14 COMEP

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0094 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0094 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0094 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.3.2010 KOM(2010)94 endelig 2010/0064 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om bekæmpelse af seksuelt

Læs mere

Tillægskonvention om slaveri, slavehandel, og ordninger, der må sidestilles med slaveri (1965)

Tillægskonvention om slaveri, slavehandel, og ordninger, der må sidestilles med slaveri (1965) Tillægskonvention om slaveri, slavehandel, og ordninger, der må sidestilles med slaveri (1965) Indledning. De i nærværende konvention deltagende stater, Som anser frihed for ethvert menneskes ved fødselen

Læs mere

Europaudvalget 2005 2652 - RIA Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2005 2652 - RIA Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2005 2652 - RIA Bilag 4 Offentligt edlemmerne af Folketingets Europaudvalg deres stedfortrædere lag Journalnummer Kontor 400.C.2-0 EUK 4. april 2005 Med henblik på mødet i Folketingets Europaudvalg

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udenrigsudvalget 2016/0217(NLE) 22.6.2017 *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen om oprettelse af

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2010/0064(COD) 8.9.2010 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling til Udvalget om Borgernes

Læs mere

BØRNEKONVENTIONEN. FNs Konvention om Barnets Rettigheder GADENS BØRN

BØRNEKONVENTIONEN. FNs Konvention om Barnets Rettigheder GADENS BØRN BØRNEKONVENTIONEN FNs Konvention om Barnets Rettigheder 1 GADENS BØRN Børn og unge i hele verden har ret til at overleve, blive beskyttet og udvikle sig. Det fastslår Børnekonventionen konventionen om

Læs mere

Toldbehandling af varer med oprindelse i Ecuador ***I

Toldbehandling af varer med oprindelse i Ecuador ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2014)0087 Toldbehandling af varer med oprindelse i Ecuador ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. december

Læs mere

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8 Bilag 1 - CSR Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 4 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 7

Læs mere

Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0022 Offentligt

Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0022 Offentligt Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0022 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UNIONS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 24.6.2013 JOIN(2013) 22 final

Læs mere

10279/17 ipj 1 DG C 1

10279/17 ipj 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juni 2017 (OR. en) 10279/17 DEVGEN 135 ACP 59 RELEX 528 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 19. juni 2017 til: delegationerne

Læs mere

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Det er godt at være her i Herning sammen med jer og holde mindefest. Vi mindes de ofre den onde borgerkrig bragte mennesker vi kender eller har hørt om.

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0820 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0820 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0820 Bilag 2 Offentligt Dato: 16. november 2012 Kontor: Kontoret for Internationalt Udlændingesamarbejde Sagsbeh: Lisbeth Sandbjerg Hansen Dok: 608892 6046182012-3080-0006

Læs mere

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0758 Bilag 1, KOM (2011) 0759 Bilag 1 Offentligt Dato: 3.februar 2012 Kontor: Formandskabssekretariatet Sagsbeh: Henriette Vincens Norring Sagsnr.: 2012-3705-0010 Dok.: 333070

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 23.11.2010 B7-0682/2010 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2 om de humanitære

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012 (Lukkede døre) HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012 Sag 139/2012 Anklagemyndigheden mod T I tidligere instanser er afsagt kendelse af. I påkendelsen har deltaget tre dommere: Børge Dahl,

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0001 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0001 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0001 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.1.2014 COM(2014) 1 final 2014/0005 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets

Læs mere

FN Konvention om barnets rettigheder - på et børnevenligt sprog

FN Konvention om barnets rettigheder - på et børnevenligt sprog FN Konvention om barnets rettigheder - på et børnevenligt sprog Rettigheder er ting alle børn skal have muligheder for at gøre. Alle børn har de samme rettigheder. Disse rettigheder er nedskrevet i FNs

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 27. februar 2006 Folketingets repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 27. februar 2006 Folketingets repræsentant ved EU Europaudvalget, Det Udenrigspolitiske Nævn Info-note - I 32 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 27. februar 2006 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer Europa-Parlamentets

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2014/0259(NLE) 27.5.2015 *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse af medlemsstaterne til

Læs mere

Menneskerettighederne

Menneskerettighederne 1 Menneskerettighederne Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder www.visdomsnettet.dk 2 MENNESKERETTIGHEDERNE De Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder Den 10. december

Læs mere