INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE"

Transkript

1 Dato 29. april 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 2. maj 2012 kl på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Økonomi (kl ) a. Godkendelse af regnskab 2011 for Bo83 samt afdelinger (B) * b. Budget 2013 (B) nyt notat om mellemregning * c. Favrskov Kommunes godkendelse regnskab VesterBo (O) * d. Revisionsprotokollat byggeregnskab afdeling 72 Rønnevangen (B) * 2. Organisation ( ) a. Behandling af kommissorier for udvalg (D) * b. Repræsentantskabsmøde (B) * 1) Afvikling af repræsentantskabsmødet 2) Forretningsorden 3) Beretning 4) Indstilling til besættelse af udvalg m.m. 5) Udpegning af årets afdeling 6) Forslag 7) Vedtægtsændringer c. Kundeundersøgelse afdelingsbestyrelsesmedlemmer (O) * d. Husdyrreglement og husorden (O) * 3. Afdelinger ( ) a. Orientering vedrørende afdelingerne (O) * 4. Administration ( ) a. Orientering fra administrationen (O) * b. Medarbejdertilfredshedsundersøgelse (O) * 5. Kommende møder ( ) a. Emner til næste møde, der holdes den 31. maj 2012 (B) b. Mødeplan (O) * 6. Eventuelt (O)

2 Punkterne på dagsordenen er mærket (B) beslutning, (D) drøftelse eller (O) orientering. Vedlagte bilag er markeret med *.

3 Boligforeningen BO 83 Revisionsprotokollat af den vedrørende Årsregnskaberne for 2011 Udkast STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Aalborg Voergaardvej Aalborg SV Tel.: CVR-nr

4 Boligforeningen BO 83 Indholdsfortegnelse Den udførte revision Kommentarer til årsregnskabet Erklæringer 561 Udkast 545

5 Boligforeningen BO 83 Den udførte revision Årsregnskaberne for 2011 Som foreningens repræsentantskabsvalgte revisorer har vi foretaget den lovkrævede revision af boligorganisationens årsregnskaber for perioden Årsregnskaberne for boligorganisationen udviser følgende hovedtal: Boligorganisationen DKK DKK Resultat Samlede aktiver Egenkapital Byggefonden Byggefonden er jf. ny lov afviklet med virkning pr Sideaktivitet Resultat Samlede aktiver Egenkapital Udkast Afdelingernes årsregnskaber udviser følgende nettoresultat, aktiver og egenkapital: Samlede Resultat aktiver Henlæggelser Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling

6 Boligforeningen BO 83 Den udførte revision Samlede Resultat aktiver Henlæggelser Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Konklusion på det udførte revisionsarbejde samt revisionspåtegning Den udførte revision har ikke givet anledning til kritiske bemærkninger. Vi har forsynet boligorganisationens årsregnskab med følgende revisionspåtegning: Til beboerne i Boligforeningen Bo 83 Vi har revideret årsregnskaberne for Boligforeningen Bo 83 og afdelingerne for regnskabsåret omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskaberne aflægges efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Revisionen har ikke omfattet de i årsregnskaberne anførte budgettal. Udkast Ledelsens ansvar for årsregnskaberne Boligforeningens ledelse har ansvaret for at udarbejde og aflægge årsregnskaberne, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lovgivningen om almene boliger. Dette ansvar omfatter udformning, implementeringen og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge årsregnskaberne, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskaberne, er i overensstemmelse med lovgivningen og andre forskrifter samt i overensstemmelse med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 547

7 Boligforeningen BO 83 Den udførte revision Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskaberne på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik jf. Indenrigs- og Socialministeriets bekendtgørelse af 15. december 2009 samt internationale revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskaberne ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskaberne. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskaberne, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for boligorganisationens udarbejdelse og aflæggelse af årsregnskaberne, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskaberne. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om de dispositioner, der er omfattet af årsregnskaberne, er i overensstemmelse med lovgivningen og andre forskrifter samt i overensstemmelse med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Konklusion Udkast Det er vores opfattelse, at årsregnskaberne giver et retvisende billede af boligorganisationens og afdelingernes aktiver, passiver og økonomiske stilling pr samt af resultatet af boligorganisationens og afdelingernes aktiviteter for regnskabsåret i overensstemmelse med lovgivningen om almene boliger. Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet for afdeling 20 Uden at det har påvirket vor konklusion vedrørende afdeling 20, gør vi opmærksom på, at der er væsentlig usikkerhed om afdelingens evne til at fortsætte driften. Denne usikkerhed kommer som følge af konstaterede fugtproblemer i murværket. Det er endnu usikkert om afdelingen, som følge heraf skal renoveres eller nedrives og genopbygges. I denne forbindelse er der ligeledes usikkerhed om, hvorvidt der kan opnås tilsagn om støtte til renovering eller genopbygning af ejendommen fra Landsbyggefonden. Ledelsen bedømmer, at ansøgning om støtte delvist vil blive imødekommet. 548

8 Boligforeningen BO 83 Den udførte revision Det forventes, at et tilsagn om delvis støtte fra Landsbyggefonden vil være betinget af en ikke ubetydelig økonomisk medvirken fra selskabet. I konsekvens af ovenstående, aflægges regnskabet under forudsætning af afdelingens fortsatte drift. Erklæring om udført forvaltningsrevision I forbindelse med den finansielle revision af Boligforeningen Bo 83s årsregnskaber for 2011 har vi foretaget en vurdering af, hvorvidt der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af Boligforeningen Bo 83 og tilhørende afdelinger. Ledelsens ansvar Boligforeningen Bo 83s ledelse har ansvaret for, at der etableres retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved Boligforeningen Bo 83s og tilhørende afdelingers forvaltning. Revisors ansvar og den udførte forvaltningsrevision I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik jf. revisionsinstruksen for almene boligorganisationer har vi for udvalgte forvaltningsområder undersøgt, om boligorganisationen har etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af boligorganisationen og tilhørende afdelinger. Vores arbejde er udført med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at forvaltningen på de udvalgte områder er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Konklusion Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at forvaltningen i 2011 på de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Under henvisning til Aarhus Kommunes skrivelse af 29. oktober 1997 skal vi anføre, at at vi har påset, at kommunen får tildelt ledige lejemål i henhold til reglerne herfor, og der ikke efter vor opfattelse er væsentlige forhold, der efter reglerne kræver ændringer eller aktivt indgreb fra bestyrelsen. Revisionens formål Udkast Formålet med revisionen er, at revisor ved påtegning på årsregnskaberne udtaler sig om de af ledelsen udarbejdede årsregnskaber. Revisionen er ikke tilrettelagt og udført med henblik på at forhindre eller afsløre besvigelser eller andre uregelmæssigheder. Såfremt der under revisionen konstateres fejl og mangler, som vækker mistanke om uregelmæssigheder, vil revisionen blive udvidet med 549

9 Boligforeningen BO 83 Den udførte revision henblik på afklaring heraf. Den foretagne revision af årsregnskaberne for 2011 har ikke givet anledning til særlige undersøgelser. Ansvar En statsautoriseret revisors påtegning på et regnskab anses, medmindre andet fremgår af påtegningen, som et udtryk for, at regnskabet er revideret af den pågældende, og at det er rigtigt opstillet på grundlag af bogføring og opgjort under hensyntagen til bestående værdier, rettigheder og forpligtelser og i overensstemmelse med lovgivningens og eventuelle vedtægters krav til regnskabsaflæggelsen. Vort ansvar omfatter ligeledes, at en eventuel årsberetning indeholder de krævede oplysninger, og at årsberetningen ikke er i strid med regnskabet. Vor påtegning på årsregnskabet afgives på grundlag af en begrundet overbevisning om regnskabets rigtighed, der er erhvervet gennem revisionen. Vi har herved påtaget os ansvaret for, at revisionen er udført i overensstemmelse med god revisionsskik, og for gennem revisionen at have kontrolleret, at regnskabet opfylder lovgivningens krav. Ansvaret for selve regnskabsaflæggelsen samt for bogføring og formueforvaltning påhviler boligorganisationens ledelse. Det er således ledelsen, der har det overordnede ansvar for, at regnskabet udarbejdes i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen samt for, at bogføring og formueforvaltning kontrolleres på en tilfredsstillende måde. Det påhviler ligeledes ledelsen at tilrettelægge et registreringssystem, der sikrer en tilstrækkelig og pålidelig økonomirapportering. Vi har påset, at ledelsen overholder sine pligter i henhold til ovenstående samt, at en række lovkrævede dokumenter og bøger er oprettet og føres, herunder at der er udarbejdet forretningsorden for bestyrelsen. Udkast Ledelsen har pligt til at informere os om forhold, der må anses af betydning for bedømmelse af boligorganisationen og afdelingerne, herunder gøre os bekendt med tilføjelser til bestyrelsens forhandlingsprotokol. Idet vi har ret til - og hvis blot et medlem af bestyrelsen kræver det - pligt til at deltage i bestyrelsesmøder vedrørende behandling af regnskabet, der påtegnes af revisor, forudsættes det, at bestyrelsen i god tid informerer os om, at bestyrelsesmøder afholdes. Revisionens tilrettelæggelse og udførelse Revisionen af årsregnskaberne har været tilrettelagt og udført i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. Indenrigs- og Socialministeriets bekendtgørelse af 15. december Revisionen skal sikre, at årsregnskaberne ikke indeholder væsentlige fejl og mangler og har primært omfattet væsentlige regnskabsposter og områder, hvor der er risiko for væsentlige fejl, herunder foretagne regnskabsmæssige skøn. 550

10 Boligforeningen BO 83 Den udførte revision Revisionen er udført ved stikprøver med henblik på at efterprøve, hvorvidt årsregnskabernes oplysninger og beløbsangivelser er korrekte. Der er foretaget analyser, gennemgang og vurdering af forretningsgange og interne kontrolsystemer og kontrolprocedurer samt gennemgang og vurdering af bogholderiposteringer og dokumentation herfor. Revisionen har tillige omfattet en vurdering af, hvorvidt de udarbejdede årsregnskaber opfylder lovgivningens og vedtægternes regnskabsbestemmelser. I forbindelse hermed har vi vurderet den valgte regnskabspraksis, ledelsens regnskabsmæssige skøn samt ledelsens afgivne oplysninger i øvrigt. Revisionen er udført dels i årets løb, dels i forbindelse med årsregnskabsudarbejdelsen. Under revisionen i årets løb har vi gennemgået bogføringen og bilagsmaterialet samt udvalgte forretningsgange inden for regnskabsmæssige områder i det omfang, vi har anset for nødvendigt for revisionen af årsregnskabet. Under vor gennemgang har vi ikke konstateret fejl og mangler af betydning for årsregnskabsaflæggelsen. Vi har den 9. december 2011 foretaget uanmeldt eftersyn af boligorganisationens likvide beholdninger m.v. Vi afstemte likvide beholdninger, huslejerestancer og værdipapirbeholdninger. For så vidt angår likvide beholdninger og værdipapirer blev de afstemt til eksternt dokumentation. Mht. til huslejerestance har vi påset at procedure mht. til rykning og overgivelse til inkasso blev overholdt. Konklusionen blev, at der ikke var nogle bemærkninger. Revisionen i forbindelse med årsregnskabsudarbejdelsen har været baseret på arbejdet i årets løb og har blandt andet omfattet en analyse af resultatopgørelsernes poster samt en sammenligning af resultatopgørelser med budgetter og tidligere års resultatopgørelser. Ved gennemgangen af balancerne har vi overbevist os om de opførte aktivers tilhørsforhold til boligorganisationen/afdelingerne, om deres tilstedeværelse samt om deres forsvarlige værdiansættelse. Vi har påset, at de forpligtelser, der os bekendt påhviler boligorganisationen og afdelingerne er rigtigt udtrykt i årsregnskaberne. Vi har endvidere påset, at reglerne i Lov om almene boliger med tilhørende bekendtgørelse og vejledning samt almindelig anerkendt regnskabspraksis er fulgt, samt at årsregnskaberne med de tilhørende oplysninger i noterne giver et retvisende billede af aktiver og passiver, den økonomiske stilling samt resultatet af årets drift. Udkast I overensstemmelse med god revisionsskik har vi indhentet en af administrationschefen underskrevet ledelseserklæring til bekræftelse af årsregnskabernes fuldstændighed. Vi har gennemlæst bestyrelsens forhandlingsprotokol samt heri referat af repræsentantskabsmøde frem til og med mødet den 15. november

11 Boligforeningen BO 83 Den udførte revision Vi har fra boligorganisationens advokatforbindelse fået bekræftet, at der med boligorganisationen som part ikke foreligger uafklarede tvister, som vurderes at kunne indebære væsentlige forpligtelser. I overensstemmelse med god revisionsskik har vi revideret begivenheder indtruffet efter regnskabsårets udløb. Formålet med revisionsarbejdet på dette område er at kontrollere, om væsentlige begivenheder efter regnskabsårets udløb er kommet til udtryk enten i selve regnskabsposterne eller i form af oplysninger i noter til årsregnskabet. FORVALTNINGSREVISION Baggrund Bo 83 er omfattet af reglerne om forvaltningsrevision. Det er en forudsætning for gennemførelse af forvaltningsrevision, at foreningen har skriftlige forretningsgange på alle væsentlige områder, og at der er opstillet målsætninger, handlingsplaner og målepunkter. Forvaltningen af boligorganisationen administreres af Boligkontoret Aarhus. Forvaltningsrevisionen foretages af den af Boligkontoret valgte revisor. Denne har foretaget en vurdering af forretningsførerorganisationens sparsommelighed, produktivitet, effektivitet og økonomistyring. Opsummering af forvaltningsrevisionens stade Af kommentarer til forvaltningen skal her nævnes de mest væsentlige handlinger og konklusioner, som revisor for Boligkontoret har udført og er fremkommet med. Målsætninger Udkast Vi har konstateret, at administrationsorganisationens bestyrelse har opstillet en række målsætninger for forvaltningsrevisionen. Målsætningerne koncentrerer sig om servicering og informering af beboere. Vi har konstateret, at der er udarbejdet målsætninger for alle væsentlige områder, samt at der er udarbejdet handlingsplaner for målsætningernes opfyldelse. Administrationsorganisationen har påbegyndt måling på ovenstående områder af, hvorvidt der leves op til målsætningerne om sparsommelighed, effektivitet og produktivitet. 552

12 Boligforeningen BO 83 Den udførte revision Forretningsgangsbeskrivelser Vi har konstateret, at administrationsorganisationen har udarbejdet forretningsgangsbeskrivelser for alle væsentlige områder. Disse forretningsgange er i forbindelse med fusionen erstattet af et nyt og mere operationelt koncept samlet for Boligkontoret Aarhus. Rapportering Administrationsorganisationen vil for de ovenstående områder foretage rapportering på opfyldelsen af de fastsatte målsætninger. Afrapportering vil ske ved udarbejdelse af en intern rapport fra administrationen til bestyrelsen. Rapporteringen vil blive behandlet i administrationsorganisationens bestyrelse. Revisors redegørelse for den udførte forvaltningsrevision Vor revision af den af ledelsen udførte forvaltningsrevision er udført både som led i den finansielle revision og som selvstændige revisionshandlinger med henblik på forvaltningen. Revisionen har været tilrettelagt med henblik på vurdering af boligorganisationens sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. Bestyrelsen har således endnu ikke været forelagt nogen rapportering vedrørende forvaltningsrevisionen. Revisors konklusion på forvaltningsrevisionen Det er vor vurdering, at de af ledelsen allerede foretagne tiltag på forvaltningsrevisionsområdet, bidrager til at administrationsorganisationen udviser skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen. Arbejdet med forvaltningsrevisionen bør fortsættes i de kommende år. Udkast Den udførte forvaltningsrevision har i øvrigt ikke givet anledning til kommentarer. SPØRGESKEMAET Regnskabet omfatter et spørgeskema med 13 spørgsmål, som skal besvares med ja eller nej. I skemaet skal der gives supplerende oplysninger, såfremt der svares ja. I skemaet er der svaret ja til spørgsmål 5, 9b og 12a og boligorganisationens kommentarer hertil er anført. Vi har ikke yderligere kommentarer til de 3 ja er. 553

13 Boligforeningen BO 83 Kommentarer til årsregnskabet KOMMENTARER OG SUPPLERENDE SPECIFIKATIONER TIL ÅRSREGNSKA- BET Til årsregnskaberne skal vi knytte følgende kommentarer: AFDELINGERNE GENERELT Langtidsplanlægning Vi skal påse, at 10-års planerne hænger sammen økonomisk. For samtlige afdelinger foreligger der en 10-årsplan for periodisk vedligeholdelse og fornyelse udarbejdet på grundlag af en vedligeholdelsesrapport. Vi har konstateret, at flere af 10 årsplanerne alene hænger sammen under forudsætning af, at store renoveringsarbejder finansieres ved optagelse af eksterne lån. Vi er af den opfattelse, at 10 årsplanerne bør hænge sammen uden denne forudsætning. Låneoptagelse i øvrigt er udtryk for, at der ikke er tilstrækkelige midler til stede på konti for planlagt periodisk vedligeholdelse, når der skal udføres større istandsættelsesarbejder. Vi er af den opfattelse, at der kun undtagelsesvis bør opereres med egenfinansiering i 10-års-planerne. En forøgelse af henlæggelserne i de pågældende afdelinger vil være en nødvendighed. Noteapparatet til såvel afsluttede - som uafsluttede forbrugsregnskaber Vi har konstateret at el til vaskeri ikke altid fordeles efter bimåler. I det tilfælde man ikke anvender bimåler, så fordeler man el-omkostningen efter samme fordelingstal som vand. Ovenstående fremgangsmåde er ikke efter reglerne, men må betragtes som værende en pragmatisk løsning. Vi er opmærksomme på, at der sker udlejning af ejendomsfunktionærer. Når udleje sker mellem selvstændige boligorganisationer, så er denne ydelse momspligtig. Det skal dog bemærkes, at der er en bagatelgrænse på DKK pr. år. Vi vil henlede opmærksomheden herpå, idet det er en relativ ny problemstilling, der er opstået i forbindelse med BL-retssager omkring moms for boligorganisationer. Intern rentepolitik Udkast I overensstemmelse med de nye regler skal foreningens opnåede nettorente fordeles mellem midlerne i fællesforvaltningen og foreningens egenkapital. Fordelingen er ikke sket i forhold til indestående efter dag til dag princippet opgørelse at renteindtægten i afdelingsregnskaberne. Afdelingerne har fået tildelt en større renteindtægt i året, der vil bli- 554

14 Boligforeningen BO 83 Den udførte revision ve korrigeret i regnskaberne for Korrektionen foretages først i 2012, da beløbet i det enkelte afdelingsregnskab anses for uvæsentligt for afdelingernes individuelle resultater. Renteudgiften til afdelingerne er korrigeret i årets regnskab for Bo83 og den rente afdelingerne har modtaget for meget er opført som et tilgodehavende. KOMMENTARER TIL ENKELTE AFDELINGER Forkert fordeling i afdeling 27 og 19 afdelinger i Højbo Der er ikke foretaget korrekt fordeling af fællesudgifter mellem afdelingerne afholdt af Ejerforeningen Solsikkegården. Fordelingen er sket i forholdet 50/50 og ikke efter kvadratmeter. Samlede omkostninger på DKK skulle være fordelt med DKK til afdeling 27 og DKK til afdeling 19. Supplerende oplysninger vedrørende afdeling 20 Vi har forsynet revisionspåtegningen med en supplerende oplysning vedrørende afdeling 20 i Norsgade. Da der endnu ikke foreligger en afklaring omkring afdelingens fremtidige drift, har vi oplyst om denne usikkerhed. Dette dog uden påvirkning af vor konklusion. Sagen Norsgade synes stadig uafklaret. I konklusion heraf har vi valgt at bibeholde enslydende forhold i vores revisionspåtegning i påtegning for Afdelingernes resultater og disponering heraf fremgår af nedenstående oversigt Udkast 555

15 Boligforeningen BO 83 Den udførte revision --- Anvendt til --- Resultat Afvikling af underfinansiering Opsamlet resultat Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Udkast

16 Boligforeningen BO 83 Kommentarer til årsregnskabet Bevægelserne i de akkumulerede underskud i 2011 har været således: Budget Underskud Underskud Underskud Afviklet (afvikling) Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Udkast Boligorganisationens resultatopgørelse Regnskabet udviser et resultat på t.dkk 67 mod et budgetteret resultat på DKK 0. Afvigelsen mellem årets resultat og det budgetterede resultat, t.dkk 67, kan i hovedtræk forklares således: Merindtægter/mindreudgifter t.dkk Bestyrelsesvederlag 6 Lovmæssige gebyr 3 Forretningsførelse 27 Kontorholdsudgifter 32 Kontorlokaleudgifter 7 Renterindtægter/kursgevinster Ekstra ordinære indtægter

17 Boligforeningen BO 83 Kommentarer til årsregnskabet Merudgifter/mindreindtægter Mødeudgifter, kontingenter m.v). -85 administrationsbidrag -40 Renteudgifter/kurstab Samlet afvigelse 67 Til resultatopgørelsens enkelte poster har vi følgende kommentarer: Administrationsbidrag I regnskabets noter til konto 601 og 603 er for et antal lejemålsenheder på beregnet: Nettoadministrationsudgift pr. lejemål Nettorenteindtægt pr. lejemål Det faktiske administrationsbidrag har været DKK Boligorganisationens balance Boligorganisationens balance omfatter såvel boligorganisationens egne midler som dispositionsfonden og afdelingernes henlæggelser. I henhold til Indenrigs- og Socialministeriets bekendtgørelse af 15. december 2009, skal afdelingsmidler modtaget i forvaltning og boligorganisationens øvrige kortfristede gæld samt dispositionsfondens midler i boligorganisationens balance til stadighed være fuldt ud modsvaret af likvide beholdninger, obligationer eller lignende samt eventuelt lån til afdelinger, som opfylder bestemmelserne i bekendtgørelsen. Likviditetskontrollen kan vises således: Udkast Mellemregning med afdelingerne udgør (gæld) Bankgæld 0 Øvrig kortfristet gæld Dispositionsfonden, disponibel del

18 Boligforeningen BO 83 Kommentarer til årsregnskabet der modsvares af: Likvide beholdninger Obligationer Tilgodehavender Mellemregning med afdelinger Overskydende likviditet Bestemmelserne er således fuldt ud overholdt. Enkelte af balancens poster kommenteres nedenfor: Andre anlægsaktiver Posten vedrører depositum for kontorleje Brendstrupgårdsvej. Kapitalindskud, sideaktivitet Under posten indgår aktier i Byfornyelsesselskabet Danmark A/S (Nom. DKK , optaget til DKK ) og aktier i BOLIND A/S (Nom. DKK 5.000, optaget til DKK ). Egenkapital DKK Boligorganisationens samlede egenkapital er pr og var pr Udkast Stigning kan forklares således: Formindskelse af boligforeningsandele -500 Ydelser udamortiserede lån til dispositionsfonden Pligtmæssige bidrag fra afdelinger 79 og Renter af egen trækningsret fra LBF Afdrag udlån afdeling Tilskud Tilskud tab ved lejeledighed Tilskud fra LBF til overførsel til afdelinger Indbetalt til Landsbyggefonden Årets resultat

19 Boligforeningen BO 83 Kommentarer til årsregnskabet Dispositionsfond I dispositionsfonden indgår udover de normale bidrag jf. Indenrigs- og Socialministeriets bekendtgørelse af 15. december 2009: 1. Likvide midler, der fremkommer i forbindelse med udamortiserede prioriteter i afdelinger, der har modtaget tilsagn om offentlig støtte før den 1. januar 1999 eller opført uden offentlig støtte. Heraf indbetales 2/3 til Landsdispositionsfonden. Jævnfør "Bekendtgørelsen om almene boliger m.v." 38 skal dispositionsfondens disponible del udgøre mindst DKK pr. lejemålsenhed. Dispositionsfonden udgør p.t. DKK På baggrund heraf er der ikke budgetteret med henlæggelser til dispositionsfonden i Dispositionsfonden skal minimum have sit mellemværende med selskabet forrentet med min. diskontoen 2%. For år 2011 var diskontoen gennemsnitlig 1%, hvorfor dispositionsfonden skulle være forrentet med minimum 0 %, hvilket er sket. Byggefonden Byggefonden er jf. ny lov afviklet med virkning pr Anvendt regnskabspraksis Værdipapirbeholdningen er værdiansat til statusdagens kurs. Øvrige arbejdsopgaver I det forløbne år har vi udover den normale revision: Afgivet følgende attester: Udkast BL Økonomistyrelsen Diverse attester m.v. Ungdomsboligbidrag. 560

20 Boligforeningen BO 83 Erklæringer AFSLUTNING Under henvisning til Indenrigs- og Socialministeriets bekendtgørelse af 15. december samt bekendtgørelse om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer m.v. skal vi oplyse, at vi opfylder lovgivningens habilitetsbestemmelser, og at vi under revisionen har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om. at statslige og kommunale midler er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår og regler. Aarhus, den 24. april 2012 Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Klaus Kristiansen Statsaut. revisor Forelagt på bestyrelsesmødet den / 2012 Bestyrelse Olav Bertelsen (formand) Udkast Stig Ramløv Frandsen Jon B. Hansen Torben Kjølhede Keld Danielsen Grethe Rasmussen Ulla Nielsen. 561

21 ØKONOMISK BERETNING Boligorganisationen Det er det sidste regnskab for Bo83 på grund af fusionen mellem Højbo, Bo83 og Vesterbo der trådte i kraft pr. 1. januar Der var et overskud på kr. Der var underskud på administrationen på kr. primært på grund af mødeudgifter i forbindelse med fusionen. Der var en ekstraordinær indtægt på kr. Der var et renteoverskud på kr. Afdelingerne har fået en forrentning af mellemregning på 3,933 %. De skulle kun have haft 3,665 %. Det skyldes der blev foretaget en renteberegning på en byggesag efter renten på 3,933 % var bogført. Renteudgiften på 3,665 % er medtaget under renteudgifter. Merrenten modregnes i Afdelingerne fik kr. i rente mod budgetlagt kr. Obligationsrenterne blev lidt højere end budgetlagt. Der var kursgevinster på kr. Der var kurstab på kr. mod budgetlagt kr. Afdelingerne Der var underskud på kr. i afdelingen på Katrinebjergvej. Der er en negativ resultatkonto (underskud) i afdeling 10, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 22 og 25 på i alt kr. I 2010 var saldoen kr., altså en væsentlig reduktion. Resultatkontoen, positiv eller negativ, skal afvikles løbende over max. 3 år. Saldoen bliver aldrig 0 da der enten er overskud eller underskud hvert år. Der er igangsat eller gennemført udskiftning af vinduer i Majdalen og Tamperdalsvej samt køkkener i Majdalen. Nybyggeri Afdelingen på Damgårdstoften i Mårslet blev indflyttet 15/ og 15/ Byggeriet blev færdig lidt før tiden. Opførelsen af byggeriet er forløbet planmæssigt. Muligheden for at opføre en etage med ungdomsboliger på Chokoladen undersøges. Det kræver en ny lokalplan og en kvote. Det skulle være muligt at få en kvote, da der er tale om ungdomsboliger. Det tager dog lang tid at udarbejde og få godkendt en lokalplan. Bestyrelsen

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

HUMLEBÆK BOLIGSELSKAB. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd. 406)

HUMLEBÆK BOLIGSELSKAB. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd. 406) Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HUMLEBÆK BOLIGSELSKAB EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR.

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening CVR-nr. 55 09 94 13 Revisionsprotokollat af 21. februar 2014 (side 40-43) vedrørende årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd )

ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd ) Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd Revisionsprotokollat af 09.09.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Boligforeningen Fredensbo

Boligforeningen Fredensbo vedrørende Årsregnskab for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Aalborg

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 Vestegnens Brandvæsen I/S Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen 44, 2900 Hellerup T: 3945

Læs mere

Hvidovrebo Afdeling 4 Hvidovrebo Årsregnskab for 2008

Hvidovrebo Afdeling 4 Hvidovrebo Årsregnskab for 2008 Administrator: Hvidovrebo Afdeling 4 Hvidovrebo Årsregnskab for 2008 Tilsynsførende kommune: LBF-nr.: 381 Kommunenr. 167 Boligforeningen Hvidovrebo Hvidovre Kommune Siestavej 7 Hvidovrevej 278 2600 Glostrup

Læs mere

I MORTEN BOJE I 31. MAJ 2016 I REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Årsregnskab 2015 Boligforeningen 3B

I MORTEN BOJE I 31. MAJ 2016 I REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Årsregnskab 2015 Boligforeningen 3B SDE 1 MORTEN BOJE 31. MAJ 2016 REPRÆSENTANTSKABSMØDE Årsregnskab 2015 Boligforeningen 3B SDE 2 MORTEN BOJE 31. MAJ 2016 REPRÆSENTANTSKABSMØDE Revisionspåtegning og protokol Konklusion Revisionen har ikke

Læs mere

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

De Vanføres Boligselskab, Stenløse

De Vanføres Boligselskab, Stenløse Boligorganisation Administrator Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 399 Kommune nr. 240 De Vanføres Boligselskab, Stenløse Boligkontoret Danmark Egedal Kommune v/boligkontoret

Læs mere

Ejerforeningen Sadolinparken

Ejerforeningen Sadolinparken Årsregnskab for 2014 Årsregnskabet er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Roskilde Golfklub. Revisionsprotokollat af 10. februar 2015. (side 61-67)

Roskilde Golfklub. Revisionsprotokollat af 10. februar 2015. (side 61-67) Roskilde Golfklub Revisionsprotokollat af 10. februar 2015 (side 61-67) vedrørende årsregnskabet for 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet for 2014 61 2. Konklusion på det udførte

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

SKANDERBORG ÆLDREBOLIGSELSKAB (SELSKAB 11900) UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 119-129 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2014/2015

SKANDERBORG ÆLDREBOLIGSELSKAB (SELSKAB 11900) UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 119-129 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2014/2015 Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SKANDERBORG ÆLDREBOLIGSELSKAB (SELSKAB 11900) UDSKRIFT AF

Læs mere

Regnskabsperiode: Regnskab for boligorganisationen 1. januar 2010 31. december 2010. Bruttoetageareal i alt (m2) Antal lejemål 26,042,80 1.

Regnskabsperiode: Regnskab for boligorganisationen 1. januar 2010 31. december 2010. Bruttoetageareal i alt (m2) Antal lejemål 26,042,80 1. Regnskabsperiode: 1. januar 2010 31. december 2010 Boligorganisation Lægeforeningens Boliger Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup CVRnr. 15 11 16 15 LBF nr, 820 Forretningsfører Dan Ejendomme as Tuborg Boulevard

Læs mere

Hvidovrebo Afdeling 5 Hvidovrebo Årsregnskab for 2008

Hvidovrebo Afdeling 5 Hvidovrebo Årsregnskab for 2008 Administrator: Hvidovrebo Afdeling 5 Hvidovrebo Årsregnskab for 2008 Tilsynsførende kommune: LBF-nr.: 381 Kommunenr. 167 Boligforeningen Hvidovrebo Hvidovre Kommune Siestavej 7 Hvidovrevej 278 2600 Glostrup

Læs mere

Socialpolitisk Forening

Socialpolitisk Forening Socialpolitisk Forening Revisionsprotokollat af 16. februar 2015 (side 155-161) vedrørende årsregnskabet for 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet for 2014 155 2. Konklusion på det

Læs mere

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75 LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR. 17 15 50 75 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Boligkontoret Fredericia. Afd. 202 Glentevej. Regnskab for året 2014

Boligkontoret Fredericia. Afd. 202 Glentevej. Regnskab for året 2014 202 Boligkontoret Fredericia Afd. 202 Glentevej Regnskab for året 2014 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger 2 Resultatopgørelse 4 Balance 7 Noter 9 Påtegning 12 1 Stamoplysninger Boligorganisation: Navn:

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

K/S Enghave Brygge CVR-nr

K/S Enghave Brygge CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Boligkontoret Fredericia. Afd. 402 Chr. Richardtsvej / Jens Baggesensvej. Regnskab for året 2014

Boligkontoret Fredericia. Afd. 402 Chr. Richardtsvej / Jens Baggesensvej. Regnskab for året 2014 402 Boligkontoret Fredericia Afd. 402 Chr. Richardtsvej / Jens Baggesensvej Regnskab for året 2014 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger 2 Resultatopgørelse 4 Balance 7 Noter 9 Påtegning 12 1 Stamoplysninger

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 906 Afdelingsnr. 101 Kommune nr. 376 Sakskøbing Boligselskab Guldborgsund Kommune v/ Boligkontoret

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Ejerforeningen Brunevangen

Ejerforeningen Brunevangen Brunevang 92 2610 Rødovre REVISION AF ÅRSRAPPORTEN 2009 Vi har afsluttet revisionen af årsrapporten for 2009. Årsrapporten udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Årets resultat... -150 Aktiver

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr. 52 42 79 16) 4720 Præstø Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Revisionens formål og formelle indhold... 2 3. Revisionens

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Høje Hasseris. Grundejerforening. Årsregnskab 2012

Høje Hasseris. Grundejerforening. Årsregnskab 2012 Høje Hasseris Grundejerforening Høje Hasseris Grundejerforening Årsregnskab 2012 Bestyrelsen: Erling Henningsen, formand - Willy Møller Jensen, næstformand John Mikkelsen, sekretær Jens Mølgaard kasserer

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 17 MINDEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 17 MINDEGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 40.081. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

ABCD. Revisionsprotokollat af 3. april 2009. til årsrapporten for 2008. Dansk Squash Forbund. 09-p001 PEL DDNA 061100 08147.docx

ABCD. Revisionsprotokollat af 3. april 2009. til årsrapporten for 2008. Dansk Squash Forbund. 09-p001 PEL DDNA 061100 08147.docx KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 3. april 2009 til årsrapporten

Læs mere

Halsnæs Boligselskab

Halsnæs Boligselskab Halsnæs Boligselskab Revisionsprotokollat om udkast til årsregnskab 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Ahlgade 63, 4300 Holbæk T: 5158 4300, F: 5158

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond. Revisionsprotokollat for 2014

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond. Revisionsprotokollat for 2014 Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Revisionsprotokollat for 2014 Indholdsfortegnelse 1.0 Revision af årsrapporten for 2014 48 1.1 Indledning 48 1.2 Konklusion på den udførte revision og revisionspåtegning

Læs mere

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

BOLIGKONTORET ÅRHUS REVISIONSPROTOKOLLAT. af 9. april 2015, side 111-154 vedrørende årsregnskab for 2014. Stenvej 21 B, 1.

BOLIGKONTORET ÅRHUS REVISIONSPROTOKOLLAT. af 9. april 2015, side 111-154 vedrørende årsregnskab for 2014. Stenvej 21 B, 1. BOLIGKONTORET ÅRHUS REVISIONSPROTOKOLLAT af 9. april 2015, side 111-154 vedrørende årsregnskab for 2014 Stenvej 21 B, 1. DK-8270 Højbjerg Tel: +45 43 50 50 50 Fax: +45 43 50 50 00 CVR nr. 53 37 19 14 www.ri.dk

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

COLLIERS HA,'\iS VESTEHGAARD

COLLIERS HA,'\iS VESTEHGAARD CLLIERS HA,'\iS VESTEHGAARD Ejerforeningen 38-40,8000 Arhus C CVR-nr. 19903745 Arsrapport for 2008 Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2009 Dirigent Ejerforeningen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

Danske Døvblindefødtes Forening CVR-nr. 14 13 17 01

Danske Døvblindefødtes Forening CVR-nr. 14 13 17 01 CVR-nr. 14 13 17 01 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Arbejderhjem. A/B Frederiksberg CVR-nr. 13 09 24 19. Fordelingsregnskab for 2013. B l RHOLfT1 VI SKABER BALANCE

Arbejderhjem. A/B Frederiksberg CVR-nr. 13 09 24 19. Fordelingsregnskab for 2013. B l RHOLfT1 VI SKABER BALANCE B l RHOLfT1 A/B Frederiksberg CVRnr. 13 09 24 19 Fordelingsregnskab for 2013 Således vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsarnling den Dirigent BEFERHOLM STATSAUTORISERET PEVISIONSPARTNEPSELSKAB

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Direktør Michael Hermann Nielsens Mindelegat, afd. B

Direktør Michael Hermann Nielsens Mindelegat, afd. B Direktør Michael Hermann Nielsens Mindelegat, afd. B Revisionsprotokollat af 26. april 2016 Indholdsfortegnelse Side 1 Revision af årsregnskabet 31 1.1 Indledning 31 1.2 Konklusion på det udførte revisionsarbejde

Læs mere

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010 EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kasserens erklæring 1 Revisionspåtegning 2 Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december 2010 4

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 906 Afdelingsnr. 1401 Kommune nr. 376 Sakskøbing Boligselskab Guldborgsund Kommune v/ Boligkontoret

Læs mere

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår)

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 Dirigent:

Læs mere

Grundejerforeningen SØPARKEN. Årsrapport. CVR.nr For perioden 1. september august 2016 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Grundejerforeningen SØPARKEN. Årsrapport. CVR.nr For perioden 1. september august 2016 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Grundejerforeningen SØPARKEN CVR.nr. 35 55 00 62 Årsrapport For perioden 1. september 2015 31. august 2016 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af RSM International - et verdensomspændende

Læs mere

Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune

Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune Almene boligorganisationer Balance for afdeling 6009 Godsbanegade Regnskabsperiode 01.04.2014 31.03.2015 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligselskabsnr.:

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr CVR-nr. 33 87 99 03 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.14 Jakob Axel Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 31. marts 2015 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 9. april 2015, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation Kl. 17:15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 14 VEJLBY

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 14 VEJLBY Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 10.273. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56 Fynsland Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ CVR 33 60 45 56 ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013 8. regnskabsår 526/7/25pl INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 1 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7 Voldgården Årsregnskab for 2009

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7 Voldgården Årsregnskab for 2009 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7 Voldgården Årsregnskab for 2009 Administrator: Boligorgnisation. Tilsynsførende kommune: LBF-nr.: 8037 LBF-nr.:0214 Kommunenr. 153 Fællesadministrationen

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 25 CHRISTIANSHØJ

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 25 CHRISTIANSHØJ Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 218.723. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune. Årsrapport 2010/11

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune. Årsrapport 2010/11 Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune Årsrapport 2010/11 Resultatopgørelse for regnskabsåret 1. april 2010-31. marts 2011 Spec. Vedtaget budget 2010/11 Budgetforslag 2011/12 Indtægter:

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Årsregnskab 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Vester Hassing Vandværk A.m.b.a.

Vester Hassing Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Aalborg Voergaardvej

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19 Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening Indholdsfortegnelse side Ledelsespåtegning 1 Revisorpåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry

ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry DI nr.: 756 CVR-nr.: 26 90 82 56 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning 1 2 3 Den kritiske revisors

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 14.609. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

TØNDER KOMMUNES JORDKØBSNÆVN

TØNDER KOMMUNES JORDKØBSNÆVN Tlf: 33 12 65 45 kolding@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Birkemose Alle 31, st. DK-6000 Kolding TØNDER KOMMUNES JORDKØBSNÆVN Revisionsprotokol (side 36-41) Årsregnskab 2012 BDO Kommunernes Revision,, en

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

FMV. Foreningen Flyvemuseets Venner ARSREGNSKAB 2006

FMV. Foreningen Flyvemuseets Venner ARSREGNSKAB 2006 FMV Foreningen Flyvemuseets Venner ARSREGNSKAB 2006 I bestyrelsen /' Henrik Knudtzon armand d ;Y'Z;;). >ft$ {Jh~L:- Hans Kofoed :K!~~. Ebbe H. Kristiansen P Lars Gudman Petersen ;! A C--~-;~~t4Y--- IJ

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune. Boligselskabsnr.: Afdelingsnr.: Kommunenr.: 437 3201 240 Navn: Navn: Navn: Egedal Kommune

Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune. Boligselskabsnr.: Afdelingsnr.: Kommunenr.: 437 3201 240 Navn: Navn: Navn: Egedal Kommune Almene boligorganisationer Balance for afdeling 832 Æblelunden 2. etape Regnskabsperiode 01.10.2013 30.09.2014 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligselskabsnr.:

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af

Læs mere

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93 CVR-nr. 26 61 97 93 Årsrapport for 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2009

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2009 EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kasserens erklæring 1 Revisionspåtegning 2 Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december 2009 3

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 8 VESTERGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 8 VESTERGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 18.931. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr. 29 71 17 47 Årsrapport for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 60.235. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 20 STEEN BILLES TORV

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 20 STEEN BILLES TORV Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 8.230. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15 Afvigelse

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 1 Beretning vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering samt revisionen af årsregnskabet for

Læs mere

Boligorganisation. Boligselskabet af 1945, Lemvig. Rådhusvænget 4, Lemvig

Boligorganisation. Boligselskabet af 1945, Lemvig. Rådhusvænget 4, Lemvig Boligorganisation Rådhusvænget 4, Lemvig ÅRSREGNSKAB 2014 O P L Y S N I N G E R O M BO L I G S E L S K A B E T A l m e n e b o l i g o r g a n i s a t i o n e r Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Anvendt

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 16 CHRISTIANSBJERG

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 16 CHRISTIANSBJERG Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 9.326. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15 Afvigelse

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 28 Svane Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 28 Svane Kollegiet Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 119.893. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Boligkontoret Fredericia. Afd. 331 Ullerupdalvej. Regnskab for året 2014

Boligkontoret Fredericia. Afd. 331 Ullerupdalvej. Regnskab for året 2014 331 Boligkontoret Fredericia Afd. 331 Ullerupdalvej Regnskab for året 2014 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger 2 Resultatopgørelse 4 Balance 7 Noter 9 Påtegning 12 1 Stamoplysninger Boligorganisation:

Læs mere

Den Selvejende Institution Fredericia Krisecenter Sjællandsgade 46, 7000 Fredericia CVR 11 10 60 05

Den Selvejende Institution Fredericia Krisecenter Sjællandsgade 46, 7000 Fredericia CVR 11 10 60 05 Den Selvejende Institution Fredericia Krisecenter Sjællandsgade 46, 7000 Fredericia CVR 11 10 60 05 Årsregnskab 2013 Mogens Petersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Indholdsfortegnelse side Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51 CVR-nr. 32 76 06 51 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere