INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE"

Transkript

1 Dato 29. april 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 2. maj 2012 kl på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Økonomi (kl ) a. Godkendelse af regnskab 2011 for Bo83 samt afdelinger (B) * b. Budget 2013 (B) nyt notat om mellemregning * c. Favrskov Kommunes godkendelse regnskab VesterBo (O) * d. Revisionsprotokollat byggeregnskab afdeling 72 Rønnevangen (B) * 2. Organisation ( ) a. Behandling af kommissorier for udvalg (D) * b. Repræsentantskabsmøde (B) * 1) Afvikling af repræsentantskabsmødet 2) Forretningsorden 3) Beretning 4) Indstilling til besættelse af udvalg m.m. 5) Udpegning af årets afdeling 6) Forslag 7) Vedtægtsændringer c. Kundeundersøgelse afdelingsbestyrelsesmedlemmer (O) * d. Husdyrreglement og husorden (O) * 3. Afdelinger ( ) a. Orientering vedrørende afdelingerne (O) * 4. Administration ( ) a. Orientering fra administrationen (O) * b. Medarbejdertilfredshedsundersøgelse (O) * 5. Kommende møder ( ) a. Emner til næste møde, der holdes den 31. maj 2012 (B) b. Mødeplan (O) * 6. Eventuelt (O)

2 Punkterne på dagsordenen er mærket (B) beslutning, (D) drøftelse eller (O) orientering. Vedlagte bilag er markeret med *.

3 Boligforeningen BO 83 Revisionsprotokollat af den vedrørende Årsregnskaberne for 2011 Udkast STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Aalborg Voergaardvej Aalborg SV Tel.: CVR-nr

4 Boligforeningen BO 83 Indholdsfortegnelse Den udførte revision Kommentarer til årsregnskabet Erklæringer 561 Udkast 545

5 Boligforeningen BO 83 Den udførte revision Årsregnskaberne for 2011 Som foreningens repræsentantskabsvalgte revisorer har vi foretaget den lovkrævede revision af boligorganisationens årsregnskaber for perioden Årsregnskaberne for boligorganisationen udviser følgende hovedtal: Boligorganisationen DKK DKK Resultat Samlede aktiver Egenkapital Byggefonden Byggefonden er jf. ny lov afviklet med virkning pr Sideaktivitet Resultat Samlede aktiver Egenkapital Udkast Afdelingernes årsregnskaber udviser følgende nettoresultat, aktiver og egenkapital: Samlede Resultat aktiver Henlæggelser Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling

6 Boligforeningen BO 83 Den udførte revision Samlede Resultat aktiver Henlæggelser Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Konklusion på det udførte revisionsarbejde samt revisionspåtegning Den udførte revision har ikke givet anledning til kritiske bemærkninger. Vi har forsynet boligorganisationens årsregnskab med følgende revisionspåtegning: Til beboerne i Boligforeningen Bo 83 Vi har revideret årsregnskaberne for Boligforeningen Bo 83 og afdelingerne for regnskabsåret omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskaberne aflægges efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Revisionen har ikke omfattet de i årsregnskaberne anførte budgettal. Udkast Ledelsens ansvar for årsregnskaberne Boligforeningens ledelse har ansvaret for at udarbejde og aflægge årsregnskaberne, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lovgivningen om almene boliger. Dette ansvar omfatter udformning, implementeringen og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge årsregnskaberne, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskaberne, er i overensstemmelse med lovgivningen og andre forskrifter samt i overensstemmelse med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 547

7 Boligforeningen BO 83 Den udførte revision Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskaberne på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik jf. Indenrigs- og Socialministeriets bekendtgørelse af 15. december 2009 samt internationale revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskaberne ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskaberne. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskaberne, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for boligorganisationens udarbejdelse og aflæggelse af årsregnskaberne, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskaberne. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om de dispositioner, der er omfattet af årsregnskaberne, er i overensstemmelse med lovgivningen og andre forskrifter samt i overensstemmelse med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Konklusion Udkast Det er vores opfattelse, at årsregnskaberne giver et retvisende billede af boligorganisationens og afdelingernes aktiver, passiver og økonomiske stilling pr samt af resultatet af boligorganisationens og afdelingernes aktiviteter for regnskabsåret i overensstemmelse med lovgivningen om almene boliger. Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet for afdeling 20 Uden at det har påvirket vor konklusion vedrørende afdeling 20, gør vi opmærksom på, at der er væsentlig usikkerhed om afdelingens evne til at fortsætte driften. Denne usikkerhed kommer som følge af konstaterede fugtproblemer i murværket. Det er endnu usikkert om afdelingen, som følge heraf skal renoveres eller nedrives og genopbygges. I denne forbindelse er der ligeledes usikkerhed om, hvorvidt der kan opnås tilsagn om støtte til renovering eller genopbygning af ejendommen fra Landsbyggefonden. Ledelsen bedømmer, at ansøgning om støtte delvist vil blive imødekommet. 548

8 Boligforeningen BO 83 Den udførte revision Det forventes, at et tilsagn om delvis støtte fra Landsbyggefonden vil være betinget af en ikke ubetydelig økonomisk medvirken fra selskabet. I konsekvens af ovenstående, aflægges regnskabet under forudsætning af afdelingens fortsatte drift. Erklæring om udført forvaltningsrevision I forbindelse med den finansielle revision af Boligforeningen Bo 83s årsregnskaber for 2011 har vi foretaget en vurdering af, hvorvidt der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af Boligforeningen Bo 83 og tilhørende afdelinger. Ledelsens ansvar Boligforeningen Bo 83s ledelse har ansvaret for, at der etableres retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved Boligforeningen Bo 83s og tilhørende afdelingers forvaltning. Revisors ansvar og den udførte forvaltningsrevision I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik jf. revisionsinstruksen for almene boligorganisationer har vi for udvalgte forvaltningsområder undersøgt, om boligorganisationen har etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af boligorganisationen og tilhørende afdelinger. Vores arbejde er udført med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at forvaltningen på de udvalgte områder er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Konklusion Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at forvaltningen i 2011 på de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Under henvisning til Aarhus Kommunes skrivelse af 29. oktober 1997 skal vi anføre, at at vi har påset, at kommunen får tildelt ledige lejemål i henhold til reglerne herfor, og der ikke efter vor opfattelse er væsentlige forhold, der efter reglerne kræver ændringer eller aktivt indgreb fra bestyrelsen. Revisionens formål Udkast Formålet med revisionen er, at revisor ved påtegning på årsregnskaberne udtaler sig om de af ledelsen udarbejdede årsregnskaber. Revisionen er ikke tilrettelagt og udført med henblik på at forhindre eller afsløre besvigelser eller andre uregelmæssigheder. Såfremt der under revisionen konstateres fejl og mangler, som vækker mistanke om uregelmæssigheder, vil revisionen blive udvidet med 549

9 Boligforeningen BO 83 Den udførte revision henblik på afklaring heraf. Den foretagne revision af årsregnskaberne for 2011 har ikke givet anledning til særlige undersøgelser. Ansvar En statsautoriseret revisors påtegning på et regnskab anses, medmindre andet fremgår af påtegningen, som et udtryk for, at regnskabet er revideret af den pågældende, og at det er rigtigt opstillet på grundlag af bogføring og opgjort under hensyntagen til bestående værdier, rettigheder og forpligtelser og i overensstemmelse med lovgivningens og eventuelle vedtægters krav til regnskabsaflæggelsen. Vort ansvar omfatter ligeledes, at en eventuel årsberetning indeholder de krævede oplysninger, og at årsberetningen ikke er i strid med regnskabet. Vor påtegning på årsregnskabet afgives på grundlag af en begrundet overbevisning om regnskabets rigtighed, der er erhvervet gennem revisionen. Vi har herved påtaget os ansvaret for, at revisionen er udført i overensstemmelse med god revisionsskik, og for gennem revisionen at have kontrolleret, at regnskabet opfylder lovgivningens krav. Ansvaret for selve regnskabsaflæggelsen samt for bogføring og formueforvaltning påhviler boligorganisationens ledelse. Det er således ledelsen, der har det overordnede ansvar for, at regnskabet udarbejdes i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen samt for, at bogføring og formueforvaltning kontrolleres på en tilfredsstillende måde. Det påhviler ligeledes ledelsen at tilrettelægge et registreringssystem, der sikrer en tilstrækkelig og pålidelig økonomirapportering. Vi har påset, at ledelsen overholder sine pligter i henhold til ovenstående samt, at en række lovkrævede dokumenter og bøger er oprettet og føres, herunder at der er udarbejdet forretningsorden for bestyrelsen. Udkast Ledelsen har pligt til at informere os om forhold, der må anses af betydning for bedømmelse af boligorganisationen og afdelingerne, herunder gøre os bekendt med tilføjelser til bestyrelsens forhandlingsprotokol. Idet vi har ret til - og hvis blot et medlem af bestyrelsen kræver det - pligt til at deltage i bestyrelsesmøder vedrørende behandling af regnskabet, der påtegnes af revisor, forudsættes det, at bestyrelsen i god tid informerer os om, at bestyrelsesmøder afholdes. Revisionens tilrettelæggelse og udførelse Revisionen af årsregnskaberne har været tilrettelagt og udført i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. Indenrigs- og Socialministeriets bekendtgørelse af 15. december Revisionen skal sikre, at årsregnskaberne ikke indeholder væsentlige fejl og mangler og har primært omfattet væsentlige regnskabsposter og områder, hvor der er risiko for væsentlige fejl, herunder foretagne regnskabsmæssige skøn. 550

10 Boligforeningen BO 83 Den udførte revision Revisionen er udført ved stikprøver med henblik på at efterprøve, hvorvidt årsregnskabernes oplysninger og beløbsangivelser er korrekte. Der er foretaget analyser, gennemgang og vurdering af forretningsgange og interne kontrolsystemer og kontrolprocedurer samt gennemgang og vurdering af bogholderiposteringer og dokumentation herfor. Revisionen har tillige omfattet en vurdering af, hvorvidt de udarbejdede årsregnskaber opfylder lovgivningens og vedtægternes regnskabsbestemmelser. I forbindelse hermed har vi vurderet den valgte regnskabspraksis, ledelsens regnskabsmæssige skøn samt ledelsens afgivne oplysninger i øvrigt. Revisionen er udført dels i årets løb, dels i forbindelse med årsregnskabsudarbejdelsen. Under revisionen i årets løb har vi gennemgået bogføringen og bilagsmaterialet samt udvalgte forretningsgange inden for regnskabsmæssige områder i det omfang, vi har anset for nødvendigt for revisionen af årsregnskabet. Under vor gennemgang har vi ikke konstateret fejl og mangler af betydning for årsregnskabsaflæggelsen. Vi har den 9. december 2011 foretaget uanmeldt eftersyn af boligorganisationens likvide beholdninger m.v. Vi afstemte likvide beholdninger, huslejerestancer og værdipapirbeholdninger. For så vidt angår likvide beholdninger og værdipapirer blev de afstemt til eksternt dokumentation. Mht. til huslejerestance har vi påset at procedure mht. til rykning og overgivelse til inkasso blev overholdt. Konklusionen blev, at der ikke var nogle bemærkninger. Revisionen i forbindelse med årsregnskabsudarbejdelsen har været baseret på arbejdet i årets løb og har blandt andet omfattet en analyse af resultatopgørelsernes poster samt en sammenligning af resultatopgørelser med budgetter og tidligere års resultatopgørelser. Ved gennemgangen af balancerne har vi overbevist os om de opførte aktivers tilhørsforhold til boligorganisationen/afdelingerne, om deres tilstedeværelse samt om deres forsvarlige værdiansættelse. Vi har påset, at de forpligtelser, der os bekendt påhviler boligorganisationen og afdelingerne er rigtigt udtrykt i årsregnskaberne. Vi har endvidere påset, at reglerne i Lov om almene boliger med tilhørende bekendtgørelse og vejledning samt almindelig anerkendt regnskabspraksis er fulgt, samt at årsregnskaberne med de tilhørende oplysninger i noterne giver et retvisende billede af aktiver og passiver, den økonomiske stilling samt resultatet af årets drift. Udkast I overensstemmelse med god revisionsskik har vi indhentet en af administrationschefen underskrevet ledelseserklæring til bekræftelse af årsregnskabernes fuldstændighed. Vi har gennemlæst bestyrelsens forhandlingsprotokol samt heri referat af repræsentantskabsmøde frem til og med mødet den 15. november

11 Boligforeningen BO 83 Den udførte revision Vi har fra boligorganisationens advokatforbindelse fået bekræftet, at der med boligorganisationen som part ikke foreligger uafklarede tvister, som vurderes at kunne indebære væsentlige forpligtelser. I overensstemmelse med god revisionsskik har vi revideret begivenheder indtruffet efter regnskabsårets udløb. Formålet med revisionsarbejdet på dette område er at kontrollere, om væsentlige begivenheder efter regnskabsårets udløb er kommet til udtryk enten i selve regnskabsposterne eller i form af oplysninger i noter til årsregnskabet. FORVALTNINGSREVISION Baggrund Bo 83 er omfattet af reglerne om forvaltningsrevision. Det er en forudsætning for gennemførelse af forvaltningsrevision, at foreningen har skriftlige forretningsgange på alle væsentlige områder, og at der er opstillet målsætninger, handlingsplaner og målepunkter. Forvaltningen af boligorganisationen administreres af Boligkontoret Aarhus. Forvaltningsrevisionen foretages af den af Boligkontoret valgte revisor. Denne har foretaget en vurdering af forretningsførerorganisationens sparsommelighed, produktivitet, effektivitet og økonomistyring. Opsummering af forvaltningsrevisionens stade Af kommentarer til forvaltningen skal her nævnes de mest væsentlige handlinger og konklusioner, som revisor for Boligkontoret har udført og er fremkommet med. Målsætninger Udkast Vi har konstateret, at administrationsorganisationens bestyrelse har opstillet en række målsætninger for forvaltningsrevisionen. Målsætningerne koncentrerer sig om servicering og informering af beboere. Vi har konstateret, at der er udarbejdet målsætninger for alle væsentlige områder, samt at der er udarbejdet handlingsplaner for målsætningernes opfyldelse. Administrationsorganisationen har påbegyndt måling på ovenstående områder af, hvorvidt der leves op til målsætningerne om sparsommelighed, effektivitet og produktivitet. 552

12 Boligforeningen BO 83 Den udførte revision Forretningsgangsbeskrivelser Vi har konstateret, at administrationsorganisationen har udarbejdet forretningsgangsbeskrivelser for alle væsentlige områder. Disse forretningsgange er i forbindelse med fusionen erstattet af et nyt og mere operationelt koncept samlet for Boligkontoret Aarhus. Rapportering Administrationsorganisationen vil for de ovenstående områder foretage rapportering på opfyldelsen af de fastsatte målsætninger. Afrapportering vil ske ved udarbejdelse af en intern rapport fra administrationen til bestyrelsen. Rapporteringen vil blive behandlet i administrationsorganisationens bestyrelse. Revisors redegørelse for den udførte forvaltningsrevision Vor revision af den af ledelsen udførte forvaltningsrevision er udført både som led i den finansielle revision og som selvstændige revisionshandlinger med henblik på forvaltningen. Revisionen har været tilrettelagt med henblik på vurdering af boligorganisationens sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. Bestyrelsen har således endnu ikke været forelagt nogen rapportering vedrørende forvaltningsrevisionen. Revisors konklusion på forvaltningsrevisionen Det er vor vurdering, at de af ledelsen allerede foretagne tiltag på forvaltningsrevisionsområdet, bidrager til at administrationsorganisationen udviser skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen. Arbejdet med forvaltningsrevisionen bør fortsættes i de kommende år. Udkast Den udførte forvaltningsrevision har i øvrigt ikke givet anledning til kommentarer. SPØRGESKEMAET Regnskabet omfatter et spørgeskema med 13 spørgsmål, som skal besvares med ja eller nej. I skemaet skal der gives supplerende oplysninger, såfremt der svares ja. I skemaet er der svaret ja til spørgsmål 5, 9b og 12a og boligorganisationens kommentarer hertil er anført. Vi har ikke yderligere kommentarer til de 3 ja er. 553

13 Boligforeningen BO 83 Kommentarer til årsregnskabet KOMMENTARER OG SUPPLERENDE SPECIFIKATIONER TIL ÅRSREGNSKA- BET Til årsregnskaberne skal vi knytte følgende kommentarer: AFDELINGERNE GENERELT Langtidsplanlægning Vi skal påse, at 10-års planerne hænger sammen økonomisk. For samtlige afdelinger foreligger der en 10-årsplan for periodisk vedligeholdelse og fornyelse udarbejdet på grundlag af en vedligeholdelsesrapport. Vi har konstateret, at flere af 10 årsplanerne alene hænger sammen under forudsætning af, at store renoveringsarbejder finansieres ved optagelse af eksterne lån. Vi er af den opfattelse, at 10 årsplanerne bør hænge sammen uden denne forudsætning. Låneoptagelse i øvrigt er udtryk for, at der ikke er tilstrækkelige midler til stede på konti for planlagt periodisk vedligeholdelse, når der skal udføres større istandsættelsesarbejder. Vi er af den opfattelse, at der kun undtagelsesvis bør opereres med egenfinansiering i 10-års-planerne. En forøgelse af henlæggelserne i de pågældende afdelinger vil være en nødvendighed. Noteapparatet til såvel afsluttede - som uafsluttede forbrugsregnskaber Vi har konstateret at el til vaskeri ikke altid fordeles efter bimåler. I det tilfælde man ikke anvender bimåler, så fordeler man el-omkostningen efter samme fordelingstal som vand. Ovenstående fremgangsmåde er ikke efter reglerne, men må betragtes som værende en pragmatisk løsning. Vi er opmærksomme på, at der sker udlejning af ejendomsfunktionærer. Når udleje sker mellem selvstændige boligorganisationer, så er denne ydelse momspligtig. Det skal dog bemærkes, at der er en bagatelgrænse på DKK pr. år. Vi vil henlede opmærksomheden herpå, idet det er en relativ ny problemstilling, der er opstået i forbindelse med BL-retssager omkring moms for boligorganisationer. Intern rentepolitik Udkast I overensstemmelse med de nye regler skal foreningens opnåede nettorente fordeles mellem midlerne i fællesforvaltningen og foreningens egenkapital. Fordelingen er ikke sket i forhold til indestående efter dag til dag princippet opgørelse at renteindtægten i afdelingsregnskaberne. Afdelingerne har fået tildelt en større renteindtægt i året, der vil bli- 554

14 Boligforeningen BO 83 Den udførte revision ve korrigeret i regnskaberne for Korrektionen foretages først i 2012, da beløbet i det enkelte afdelingsregnskab anses for uvæsentligt for afdelingernes individuelle resultater. Renteudgiften til afdelingerne er korrigeret i årets regnskab for Bo83 og den rente afdelingerne har modtaget for meget er opført som et tilgodehavende. KOMMENTARER TIL ENKELTE AFDELINGER Forkert fordeling i afdeling 27 og 19 afdelinger i Højbo Der er ikke foretaget korrekt fordeling af fællesudgifter mellem afdelingerne afholdt af Ejerforeningen Solsikkegården. Fordelingen er sket i forholdet 50/50 og ikke efter kvadratmeter. Samlede omkostninger på DKK skulle være fordelt med DKK til afdeling 27 og DKK til afdeling 19. Supplerende oplysninger vedrørende afdeling 20 Vi har forsynet revisionspåtegningen med en supplerende oplysning vedrørende afdeling 20 i Norsgade. Da der endnu ikke foreligger en afklaring omkring afdelingens fremtidige drift, har vi oplyst om denne usikkerhed. Dette dog uden påvirkning af vor konklusion. Sagen Norsgade synes stadig uafklaret. I konklusion heraf har vi valgt at bibeholde enslydende forhold i vores revisionspåtegning i påtegning for Afdelingernes resultater og disponering heraf fremgår af nedenstående oversigt Udkast 555

15 Boligforeningen BO 83 Den udførte revision --- Anvendt til --- Resultat Afvikling af underfinansiering Opsamlet resultat Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Udkast

16 Boligforeningen BO 83 Kommentarer til årsregnskabet Bevægelserne i de akkumulerede underskud i 2011 har været således: Budget Underskud Underskud Underskud Afviklet (afvikling) Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Udkast Boligorganisationens resultatopgørelse Regnskabet udviser et resultat på t.dkk 67 mod et budgetteret resultat på DKK 0. Afvigelsen mellem årets resultat og det budgetterede resultat, t.dkk 67, kan i hovedtræk forklares således: Merindtægter/mindreudgifter t.dkk Bestyrelsesvederlag 6 Lovmæssige gebyr 3 Forretningsførelse 27 Kontorholdsudgifter 32 Kontorlokaleudgifter 7 Renterindtægter/kursgevinster Ekstra ordinære indtægter

17 Boligforeningen BO 83 Kommentarer til årsregnskabet Merudgifter/mindreindtægter Mødeudgifter, kontingenter m.v). -85 administrationsbidrag -40 Renteudgifter/kurstab Samlet afvigelse 67 Til resultatopgørelsens enkelte poster har vi følgende kommentarer: Administrationsbidrag I regnskabets noter til konto 601 og 603 er for et antal lejemålsenheder på beregnet: Nettoadministrationsudgift pr. lejemål Nettorenteindtægt pr. lejemål Det faktiske administrationsbidrag har været DKK Boligorganisationens balance Boligorganisationens balance omfatter såvel boligorganisationens egne midler som dispositionsfonden og afdelingernes henlæggelser. I henhold til Indenrigs- og Socialministeriets bekendtgørelse af 15. december 2009, skal afdelingsmidler modtaget i forvaltning og boligorganisationens øvrige kortfristede gæld samt dispositionsfondens midler i boligorganisationens balance til stadighed være fuldt ud modsvaret af likvide beholdninger, obligationer eller lignende samt eventuelt lån til afdelinger, som opfylder bestemmelserne i bekendtgørelsen. Likviditetskontrollen kan vises således: Udkast Mellemregning med afdelingerne udgør (gæld) Bankgæld 0 Øvrig kortfristet gæld Dispositionsfonden, disponibel del

18 Boligforeningen BO 83 Kommentarer til årsregnskabet der modsvares af: Likvide beholdninger Obligationer Tilgodehavender Mellemregning med afdelinger Overskydende likviditet Bestemmelserne er således fuldt ud overholdt. Enkelte af balancens poster kommenteres nedenfor: Andre anlægsaktiver Posten vedrører depositum for kontorleje Brendstrupgårdsvej. Kapitalindskud, sideaktivitet Under posten indgår aktier i Byfornyelsesselskabet Danmark A/S (Nom. DKK , optaget til DKK ) og aktier i BOLIND A/S (Nom. DKK 5.000, optaget til DKK ). Egenkapital DKK Boligorganisationens samlede egenkapital er pr og var pr Udkast Stigning kan forklares således: Formindskelse af boligforeningsandele -500 Ydelser udamortiserede lån til dispositionsfonden Pligtmæssige bidrag fra afdelinger 79 og Renter af egen trækningsret fra LBF Afdrag udlån afdeling Tilskud Tilskud tab ved lejeledighed Tilskud fra LBF til overførsel til afdelinger Indbetalt til Landsbyggefonden Årets resultat

19 Boligforeningen BO 83 Kommentarer til årsregnskabet Dispositionsfond I dispositionsfonden indgår udover de normale bidrag jf. Indenrigs- og Socialministeriets bekendtgørelse af 15. december 2009: 1. Likvide midler, der fremkommer i forbindelse med udamortiserede prioriteter i afdelinger, der har modtaget tilsagn om offentlig støtte før den 1. januar 1999 eller opført uden offentlig støtte. Heraf indbetales 2/3 til Landsdispositionsfonden. Jævnfør "Bekendtgørelsen om almene boliger m.v." 38 skal dispositionsfondens disponible del udgøre mindst DKK pr. lejemålsenhed. Dispositionsfonden udgør p.t. DKK På baggrund heraf er der ikke budgetteret med henlæggelser til dispositionsfonden i Dispositionsfonden skal minimum have sit mellemværende med selskabet forrentet med min. diskontoen 2%. For år 2011 var diskontoen gennemsnitlig 1%, hvorfor dispositionsfonden skulle være forrentet med minimum 0 %, hvilket er sket. Byggefonden Byggefonden er jf. ny lov afviklet med virkning pr Anvendt regnskabspraksis Værdipapirbeholdningen er værdiansat til statusdagens kurs. Øvrige arbejdsopgaver I det forløbne år har vi udover den normale revision: Afgivet følgende attester: Udkast BL Økonomistyrelsen Diverse attester m.v. Ungdomsboligbidrag. 560

20 Boligforeningen BO 83 Erklæringer AFSLUTNING Under henvisning til Indenrigs- og Socialministeriets bekendtgørelse af 15. december samt bekendtgørelse om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer m.v. skal vi oplyse, at vi opfylder lovgivningens habilitetsbestemmelser, og at vi under revisionen har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om. at statslige og kommunale midler er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår og regler. Aarhus, den 24. april 2012 Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Klaus Kristiansen Statsaut. revisor Forelagt på bestyrelsesmødet den / 2012 Bestyrelse Olav Bertelsen (formand) Udkast Stig Ramløv Frandsen Jon B. Hansen Torben Kjølhede Keld Danielsen Grethe Rasmussen Ulla Nielsen. 561

21 ØKONOMISK BERETNING Boligorganisationen Det er det sidste regnskab for Bo83 på grund af fusionen mellem Højbo, Bo83 og Vesterbo der trådte i kraft pr. 1. januar Der var et overskud på kr. Der var underskud på administrationen på kr. primært på grund af mødeudgifter i forbindelse med fusionen. Der var en ekstraordinær indtægt på kr. Der var et renteoverskud på kr. Afdelingerne har fået en forrentning af mellemregning på 3,933 %. De skulle kun have haft 3,665 %. Det skyldes der blev foretaget en renteberegning på en byggesag efter renten på 3,933 % var bogført. Renteudgiften på 3,665 % er medtaget under renteudgifter. Merrenten modregnes i Afdelingerne fik kr. i rente mod budgetlagt kr. Obligationsrenterne blev lidt højere end budgetlagt. Der var kursgevinster på kr. Der var kurstab på kr. mod budgetlagt kr. Afdelingerne Der var underskud på kr. i afdelingen på Katrinebjergvej. Der er en negativ resultatkonto (underskud) i afdeling 10, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 22 og 25 på i alt kr. I 2010 var saldoen kr., altså en væsentlig reduktion. Resultatkontoen, positiv eller negativ, skal afvikles løbende over max. 3 år. Saldoen bliver aldrig 0 da der enten er overskud eller underskud hvert år. Der er igangsat eller gennemført udskiftning af vinduer i Majdalen og Tamperdalsvej samt køkkener i Majdalen. Nybyggeri Afdelingen på Damgårdstoften i Mårslet blev indflyttet 15/ og 15/ Byggeriet blev færdig lidt før tiden. Opførelsen af byggeriet er forløbet planmæssigt. Muligheden for at opføre en etage med ungdomsboliger på Chokoladen undersøges. Det kræver en ny lokalplan og en kvote. Det skulle være muligt at få en kvote, da der er tale om ungdomsboliger. Det tager dog lang tid at udarbejde og få godkendt en lokalplan. Bestyrelsen

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 14. juni 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation (17.15 18.30)

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 25. oktober 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 1. november 2012 kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation (kl. 17:15

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014-2015. Boligkontoret Århus

ÅRSBERETNING 2014-2015. Boligkontoret Århus ÅRSBERETNING 2014-2015 Boligkontoret Århus INDHOLD Ved strategiens ende kan en ny begynde... 4 Vi er kommet godt i mål... 6 Vores strategiske mål... 6 Kommunikationsmål... 8 Vores leveregler... 9 Fortsat

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 8. marts 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 8. marts 2012 kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Byggeri (17.15-17.45) a.

Læs mere

Årsberetning AAB Vejle

Årsberetning AAB Vejle 1. oktober 2008 30. september 2009 77. regnskabsår Årsberetning AAB Vejle Indhold 1. BESTYRELSENS BERETNING 1.1. BOLIGORGANISATIONEN 1.2. AFDELINGERNE 1.3. NYBYGGERI 1.4. FREMTID 2. BOLIGORGANISATIONEN

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 31. oktober 2013 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 7. november 2013, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation kl. 17:15

Læs mere

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og. TAB TAB TAB TAB TAB TAB TAB udvikle TAB TAB TAB TAB TAB TAB TAB SAG TAB TAB TAB TAB TAB TAB

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og. TAB TAB TAB TAB TAB TAB TAB udvikle TAB TAB TAB TAB TAB TAB TAB SAG TAB TAB TAB TAB TAB TAB Fastholde og udvikle tryghed & sikkerhed SAG TAB TAB TAB TAB TAB TAB Beretning 2014 Bestyrelsen: Formand: Børge Rossen Frilandsvej 21 Telefon nr. 31590920 Ansvarsafdelinger: Næstformand: Leif Nielsen Frilandsvej

Læs mere

Beretning AAAB AAAB AAAB AAAB AAAB

Beretning AAAB AAAB AAAB AAAB AAAB Fastholde og udvikle tryghed & sikkerhed Beretning 2014 Indholdsfortegnelse Beretning... 4... 4 Renoveringer... 4 Dispositionsfonden... 4 SALUS Boligadministration A.m.b.a... 5 Venteliste / medlemsskab...

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012 [kommune] mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. januar 2012 har [kommune] i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

Forvaltningsrevision. i almene boligorganisationer m.~

Forvaltningsrevision. i almene boligorganisationer m.~ Forvaltningsrevision i almene boligorganisationer m.~ LANDSBYGGEFONDEN Juli 1999 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Begrebet "God Offentlig Revisionsskik" 5 2.1 Principper 5 2.2 Forvaltningsrevision

Læs mere

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB Fastholde og udvikle tryghed & sikkerhed Beretning 2014 SAB SAB SAB Bestyrelsen Bestyrelsen Formand: Vivian Engelbredt Sigtunagade 34 Telefon 40 30 11 54 Ansvarsafdelinger: 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26,

Læs mere

Beretning 2010. Valby-ejendommene

Beretning 2010. Valby-ejendommene Beretning 2010 Valby-ejendommene Bestyrelsen 2010 Villy Sørensen Steffen Morild Anders Brøgger Bilal Turan Ellen Vedelsby Hans Peter Nielsen Iris Gausbo Lars Emanuel Monia Stoltz Susan Sagnsby Axel Spencer

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

Forvaltningsrevision 2013

Forvaltningsrevision 2013 Forvaltningsrevision 2013 1 Indhold 1. Indledning 2. Målsætninger og resultater 3. Bilag 1 - Evaluering af bestyrelsesarbejde 4. Bilag 2 - Kvalitetsmåling for indflytningsforretninger 5. Bilag 3 Administrationsomkostninger

Læs mere

Bestyrelsen 2011. Beretning11 2. Villy Sørensen. Jens W. Andreasen (afløste Aksel Spencer. Steffen Morild. Nielsen, efterår 2011) Iris Gausbo

Bestyrelsen 2011. Beretning11 2. Villy Sørensen. Jens W. Andreasen (afløste Aksel Spencer. Steffen Morild. Nielsen, efterår 2011) Iris Gausbo Beretning 2011 Bestyrelsen 2011 Villy Sørensen Jens W. Andreasen (afløste Aksel Spencer Steffen Morild Iris Gausbo Anders Brøgger Bilal Turan Ellen Vedelsby Hans Peter Nielsen Jan Kjello Andersen Nielsen,

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 28. februar 2013 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 7. marts 2013, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation kl. 17:15

Læs mere

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september juni 2007 Sag nr. 1 Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder 15 bilag (Del 1 - (1.1-1.9) Deloitte

Læs mere

LANDSBYGGEFONDEN. Rapport om forsøg med forvaltningsrevision m.v.

LANDSBYGGEFONDEN. Rapport om forsøg med forvaltningsrevision m.v. LANDSBYGGEFONDEN Rapport om forsøg med forvaltningsrevision m.v. Januar 1999 LANDSBYGGEFONDEN Bilagsoversigt Bilag 1 Praktisk vejledning i forvaltningsrevision vedrørende o institutioner mv., Rigsrevisionen,

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Årsregnskab for 2008 Boligorganisation: Tilsynsførende kommune: LBF nr. 122 Kommunenr. 153 Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby Kommune Brøndby Parkvej 12 Park Alle

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Boligorganisation Administrator Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 906 Kommune nr. 376 Sakskøbing Boligselskab Boligkontoret Danmark Guldborgsund Kommune v/boligkontoret Danmark

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R. Den 23. april 2009 blev i sag nr. 7/2009-R K mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup Bestyrelsen Kaare V. Thomsen, Benni Møller-Hansen, Allan

Læs mere

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 11. april 2011 - FMM

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 11. april 2011 - FMM 1 Driftsbekendtgørelse markeret for regler om selvejende ældreboliginstitutioner BEK nr 1307 af 15/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 18-12-2009 Indenrigs- og Socialministeriet enere ændringer til

Læs mere

BilagØU_110822_pkt.09_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 24-64) Årsregnskab 2010

BilagØU_110822_pkt.09_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 24-64) Årsregnskab 2010 HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 24-64) Årsregnskab 2010 Afsluttende beretning for regnskabsår 2010 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING... 24 1.1 Risikovurdering og revisionsstrategi... 24 1.2

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Referat fra mødet i Socialudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Socialudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Socialudvalget, 24-09-2013 Referat fra mødet i Socialudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198

Læs mere

BBR ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri).. 9/5-1984 11658-9

BBR ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri).. 9/5-1984 11658-9 Regnskab 2014 01/01-2014 - 31/12-2014 Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 615 Kommune nr. 259 Køge Boligselskab Køge Kommune Langelandsvej 32 Torvet 1 4600 Køge 4600 Køge Tlf. 5663 7500 Tlf. 5667

Læs mere