LANDSTANDLÆGENÆVNET C/O Østre Landsret Bredgade 59, 1260 København K. nn nrn «, Den 16. december 2010 l 0 Ukl Tandlægeforeningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LANDSTANDLÆGENÆVNET C/O Østre Landsret Bredgade 59, 1260 København K. nn nrn «, Den 16. december 2010 l 0 Ukl. 2010 Tandlægeforeningen"

Transkript

1 LANDSTANDLÆGENÆVNET C/O Østre Landsret Bredgade 59, 1260 København K. nn nrn «, Den 16. december 2010 l 0 Ukl Tandlægeforeningen Amaliegade 17»SCANNET Postboks København K Efter Tandlægeoverenskomstens 47, stk. 4, fastsætter Landstandlægenævnet selv sin forretningsorden. Efter 48, stk. 2, udarbejder Landstandlægenævnet forretningsorden for Regi onstandlægenævnene. Nyordningen ifølge Lov ni*. 706 af 25. juni 2010 om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, sundhedsloven og forskellige andre love vil pr. 1. januar 2011 nødvendiggøre en række ændringer i forretningsordenerne. Landstandlægenævnet har tidligere til orientering fremsendt udkast til ændrede forretningsordener og fremsender nu ligeledes de vedtagne ændrede forretningsordener. Den ændrede Forretningsorden for Regionstandlægenævnene er udsendt. h vi K. Wiing$ard7 Landstandlægenæjvnets formand

2 F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E G I O N S T A N D L Æ G E N Æ V N E N E A F 10. D E C E M B E R 2010 Kapitel 1. Regionstandlægenævnets sammensætning og møder. 1- I henhold til overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Tandlægeforeningen om tandlægehjælp af 9. juni 1999 med senere ændringer 43, stk. 1, og Bekendtgørelse om afgrænsning af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævns virksomhed og behandlingen af klager over privatpraktiserende tandlæger 4, stk. 1, nedsættes for hver region et Regionstandlægenævn, der sammensættes af 3 medlemmer udpeget af Tandlægeforeningens Regionsbestyrelse, 2 medlemmer udpeget af Regionsrådet og 1 medlem udpeget af Forbrugerrådet. Stk 2. Regionen virker som sekretariat for nævnet. Nævnets postadresse er hos sekretariatet. Nævnet holder møde efter behov og i øvrigt, når mindst 3 medlemmer stiller krav herom. Stk. 2. Indkaldelse til møder skal ske med mindst 14 dages varsel Nævnet er beslutningsdygtigt, når mindst 2 medlemmer udpeget af Tandlægeforeningens Regionsbestyrelse og 2 medlemmer blandt de øvrige i 1, stk. 1, nævnte persongrupper er til stede. Stk. 2. Såfremt et af nævnets medlemmer er forhindret i at møde, giver han snarest muligt efter indkaldelsen sekretariatet meddelelse herom. Såfremt et medlem udtræder af nævnet, udpeges et nyt medlem efter reglerne i i Forvaltningslovens regler om inhabilitet, vejledning og repræsentation, parters aktindsigt, partshøring, klagevejledning og tavshedspligt gælder for sagsbehandlin-

3 gen i nævnet. Stk. 2. Ved uenighed i nævnet om et medlems habilitet afgør nævnet selv spørgsmålet ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed anses medlemmet som inhabilt. Stk. 3. Som suppleant for et inhabilt medlem kan nævnet anmode samarbejdsudvalget om at udpege en suppleant, jf. 1, stk. 1. Kapitel 2. Besigtigelsesudvalg. Nævnet nedsætter et eller flere besigtigelsesudvalg bestående af 3-4 medlemmer. 1 medlem udpeges efter indstilling fra regionen og 2-3 medlemmer efter indstilling fra Tandlægeforeningens Regionsbestyrelse. Ved udpegning til besigtigelsesudvalg (et) skal der tages hensyn til, at der ikke må være personsammenfald i repræsentationen i besigtigelsesudvalget og nævnet. Stk. 2. Regionen virker som sekretariatet for besigtigelsesudvalget. 6. Stk. 3. Besigtigelsesudvalget har efter anmodning fra nævnet til opgave at foretage en faglig vurdering af det påklagede forhold. Stk. 4. Ved besigtigelsesforretninger skal der gives begge parter adgang til at møde. Stk. 5. Begge parter gøres af nævnet bekendt med den rapport, der udarbejdes om besigtigelsen, og gives adgang til at kommentere rapporten. Kapitel 3. Regionstandlægenævnets behandling af klager. 7. Nævnet behandler klager, der vedrører rent faglige forhold. Vedrører klagen såvel overenskomstmæssige som faglige forhold, behandles den faglige del af klagen, hvorefter sagen oversendes til samarbejdsudvalget for behandling af den overenskomstmæssige del af klagen. Stk. 2. Tandlægers faglige forhold omfatter udover en tandlæges faglige virksomhed, jf. autorisationslovens 17 og 21, desuden information og samtykke, aktindsigt, tavshedspligt og videregivelse af helbredsoplysninger, jf. sundhedsloven, samt øvrige pligter, der er fastsat for tandlæger i lovgivningen. 8. Nævnet skal sikre, at der af klageren nedlægges en egentlig påstand med anbringender. Hertil kan benyttes en særlig formular. Påstand med anbringender forelægges den indklagede med opfordring til svarskrift, såfremt dette ikke allerede er sket ved visitationsudvalgets indledende behandling af klagen. Stk. 2. Herefter afgør nævnet, om der er behov for indhentning af yderligere mate-

4 riale til oplysning af sagen. Stk. 3. I forbindelse med sagens behandling gøres begge parter bekendt med de i sagen fremlagte dokumenter, hvorpå modparten støtter sin påstand. Stk. 4. Klageren samt den indklagede kan gives mulighed for mundtlig forhandling - herunder også med henblik på en forligsmæssig løsning af sagen. Stk. 5. Klager kan ikke afgøres ved forhandling mellem den part, der klages over, og den, der behandler klagen. I tilfælde af, at der under en klagesags behandling indgås forlig mellem klageren og tandlægen, oversendes sagen til samarbejdsudvalget til videre foranstaltning, for så vidt klagen tillige vedrører overenskomstmæssige forhold. 9. En tandlæge, der ikke er medlem af Tandlægeforeningen, skal gives ret til at møde, eventuelt ved bisidder, når en klage over den pågældende eller en sag, som eventuelt vil kunne give anledning til fastsættelse af sanktioner over for den pågældende, behandles. Klagesager skal behandles som fortrolige. 10. n. Parterne i klagesager er forpligtet til at afgive fuld oplysning om alle sagen vedrørende forhold til den, der har sagen til behandling. En tandlæge, der i øvrigt har/har haft klageren i behandling, betragtes i denne sammenhæng som part. Stk. 2. Overenskomstens parter og parterne i sagen er pligtige at rette sig efter den trufne afgørelse. 12. Såfremt nævnet under behandlingen af en klagesag skønner, at der foreligger en alvorligere eller gentagen forsømmelse eller overtrædelse af autorisationsloven eller straffeloven, kan nævnet færdigbehandle sagen. Nævnet skal dog særskilt indberette disse sager samt sager om mangelfuld diagnostik og dermed manglende behandling til Sundhedsstyrelsen, så snart det efter ankefristens udløb er blevet konstateret, at sagen ikke er blevet anket. Kapitel 4. Regions tandlægenævnet s afgørelser. 13. Nævnet bedømmer klagens faglige forhold og kan over for en tandlæge beslutte, at tandlægen til klageren skal betale et af nævnet fastsat beløb, medmindre der under klagesagen er indgået forlig. Afgørelse eller forlig om betaling indebærer en tilsvarende forpligtelse til at tilbagebetale udbetalt tilskud fra regionen. Stk. 2. Fristen for tilbagelevering af tandlægearbejder skal fastsættes til mindst 14 dage efter ankefristens udløb.

5 Stk. 3. Det påhviler nævnets sekretariat at formidle udveksling af tilbagebetaling og det påklagede tandlægearbejde. Stk. 4. Er der under klagesagsbehandlingen indgået forlig i sagen, skal dette af tandlægen skriftligt meddeles til nævnets sekretariat senest 2 uger efter forligets indgåelse. Sekretariatet skal herefter søge forliget bekræftet hos klageren. 14. Nævnet træffer sin afgørelse ved flertalsbeslutning på grundlag af samtlige sagens oplysninger, og det skal af afgørelsen tydeligt fremgå, hvad der har været bestemmende for afgørelsen, ligesom der udtrykkeligt skal være taget stilling til de i sagen nedlagte påstande. Stk. 2. Eventuelle dissenser skal fremgå af afgørelsen med oplysning om, hvad der har været bestemmende for disse. Stk. 3. I tilfælde af stemmelighed skal sagen forelægges Landstandlægenævnet med oplysning om de forskellige meninger vedrørende såvel resultatet som begrundelsen. 15. Afgørelser, hvor der er givet kritik for alvorlig eller gentagen forsømmelse, jf. Bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser m.m. i klage- og tilsynssager på sundhedsområdet 3, eller givet kritik i forbindelse med kosmetisk behandling, jf. bekendtgørelsens 4, skal indsendes til Patientombuddet som angivet nedenfor i stk. 2. Eventuelle oplysninger, der vedrører andet end tandlægers faglige virksomhed, herunder tandlægers tilbagebetaling af honorar, genbehandling m.v. eller oplysninger om, at sagen oversendes til politiet, indsendes ikke, jf. bekendtgørelsens 8, stk. 5. 8tk. 2. Senest 14 dage efter udløbet af klagefristen sendes en afgørelse omfattet af stk. 1 elektronisk til Patientombuddet på sikkerhedsmæssig forsvarlig vis. Samtidig med afsendelsen gives der oplysning om en kontaktperson, som kan kontaktes i forbindelse med tvivlsspørgsmål m.v. 16. Nævnet sender en gang årligt samarbejdsudvalget en opgørelse over afgørelser truffet af nævnet med angivelse af, hvilke tandlæger der har været klaget over, og om klagerne er kendt beføjede, ubeføjede eller afsluttet ved forlig. Der indrapporteres til Patientombuddet og Sundhedsstyrelsen om alle sager (forlig, kendelser og afvisninger) efter retningslinier fastsat af parterne i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Samarbejdsudvalget underrettes om afgørelser, der indberettes til Sundhedsstyrelsen. Kapitel 5. Anke og klagevejledning. 17. Nævnet underretter ved anbefalet brev parterne om afgørelsen og oplyser ligeledes parterne om ankemuligheden og ankefristen. Stk. 2. Nævnets afgørelser kan inden 6 uger af klageren eller den indklagede indbringes for Landstandlægenævnet. Stk. 3. Sager, der ønskes indbragt for Landstandlægenævnet, sendes af den ankende

6 enten til Patientombuddet, eller til regionstandlægenævnet, der videresender den vedlagt samtlige sagens akter til Landstandlægenævnets sekretariat. Stk. 4. Ved klager, der ikke omfattes af klagereglerne, skal klageren oplyses om oc vejledes med hensyn til andre klagemuligheder. Stk. 5. Såfremt der under sagens behandling ikke er indgået forlig om et eventuelt erstatningskrav, henviser nævnet klageren til at indbringe dette for Tandlægeforeningens Patientforsikring. 18. Nævnet står for gennemførelsen af Landstandlægenævnets afgørelser om betaling og tilbagelevering. Nævnet vurderer og godkender herunder honoraret for vederlagsfri genbehandling. Nævnets afgørelser herom kan indbringes for Landstandlægenævnet. Kapitel 6. Forskellige bestemmelser. 19. Skrivelser fra nævnet udformes på neutralt papir med angivelse af nævnets navn og adresse. 20. Forretningsordenen træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Samtidig bortfalder forretningsordenen af 1. november Vedtaget under Landstandlægenævnets møde den 10. december K. Wiingaard Landstandlægenævnets formand

7 F O R R E T N I N G S O R D E N FOR L A N D S T A N D L Æ G E N Æ V N E T A F 1 0. D E C E M B E R 2010 Kapitel 1. Nævnets adresse og sammensætning. i. Nævnet er nedsat af Tandlægeforeningen og Regionernes Lønnings- og Takstnævn i henhold til 47, stk. 1, i overenskomst om tandlægehjælp af 9. juni 1999 med senere ændringer og Bekendtgørelse om afgrænsning af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævns virksomhed og behandlingen af klager over privatpraktiserende tandlæger 5. Stk 2. Nævnets adresse er Landstandlægenævnet c/o Østre Landsret, Bredgade 59, 1260 København K. Stk. 3. Nævnets navn og adresse skal fremgå af såvel brevpapir som eventuelt andet materiale, der udsendes fra nævnet. Nævnet består af 8 medlemmer: * Som formand en landsdommer udpeget af Østre Landsrets Præsident 3 medlemmer udpeget af Tandlægeforeningen 2. 2 medlemmer udpeget af Regionernes Lønnings- og Takstnævn * 1 medlem udpeget af Forbrugerrådet og 1 medlem udpeget af Danske Patienter. Stk. 2. Hver af nævnets medlemmer er berettiget til ved forfald at lade sig repræsentere ved en suppleant ud fra en liste, som i forvejen er meddelt nævnets formand. Kapitel 2. Nævnets sekretariat. 3.

8 Sekretær for nævnet udpeges af formanden. Stk. 2. Nævnets sekretær deltager i nævnets møder og forhandlinger, stemmeret. men har ikke Kapitel 3. Sagernes forberedelse og afgørelse. 4. Nævnet er ankeinstans for afgørelser om faglige forhold truffet af regionstandlægenævnene. Stk. 2. Tandlægers faglige forhold omfatter udover en tandlæges faglige virksomhed, jf. autorisationslovens 17 og 21, desuden information og samtykke, aktindsigt, tavshedspligt og videregivelse af helbredsoplysninger, jf. sundhedsloven, samt øvrige pligter, der er fastsat for tandlæger i lovgivningen. Stk. 3. Klageren, den indklagede eller anden med retlig interesse kan indbringe en anke efter stk Anke, jf. 4, sendes til regionstandlægenævnet, der videresender anken samt sagens akter og nævnets kendelse til Landstandlægenævnet. Anke kan også sendes til Patientombuddet, og i så fald anses anken for indgivet til Landstandlægenævnet på det tidspunkt, da den modtages af Patientombuddet. Stk. 2. Anke, jf. stk. 1, indgives inden 6 uger efter, at klageren har fået meddelelse om afgørelsen fra regionstandlægenævnet. Stk. 3. Såfremt fristen er overskredet, afvises anken. Landstandlægenævnet kan se bort fra overskridelse af fristen, hvis særlige grunde taler derfor. S 6. Hvis en anke optages til behandling, udsender sekretariatet en bekræftelse til parterne med angivelse af den forventede sagsbehandlingsprocedure. Stk. 2. Ankebrevet sendes til modparten samtidig med udsendelsen af bekræftelsen med anmodning om dennes bemærkninger inden en angivet frist. Modpartens eventuelle svarskrift forelægges den ankende til replik, og replikken modparten til duplik, efter hvis modtagelse skriftvekslingen i almindelighed anses for afsluttet. Parterne orienteres om eventuelle nye oplysninger i sagen af betydning for sagens afgørelse. Det påhviler formanden at sørge for, at sagen bliver forsvarligt oplyst og forberedt Forud for behandlingen af en sag i et nævnsmøde fremskaffer sekretæren alle akter og andet materiale, som har foreligget ved behandlingen af sagen i første instans.

9 Stk. 2. Ikke-fotokopieringsegnet materiale opbevares hos nævnets sekretær, der medbringer det til mødet, hvor behandlingen af den pågældende sag finder sted. Som et led i sagsbehandlingen kan nævnet undersøge det påklagede arbejde. 9. Stk. 2. Undersøgelsen sker i forbindelse med et ordinært møde. 10. Klager og modparten indkaldes til undersøgelsen, jf. 9, stk. 2, og har adgang til at overvære den. Stk. 2. Nævnet kan beslutte, at der skal ydes befordringsgodtgørelse og dækning af andre som følge af fremmødet nødvendiggjorte udgifter, såfremt det for klageren og/eller modparten findes særlig belastende at skulle betale sådanne udgifter. Nævnets afgørelser træffes i et møde. IL Stk. 2. Nævnet holder ordinært møde 4 gange om året og i øvrigt, når mindst 3 medlemmer stiller krav herom. Nævnets møder er ikke offentlige Dagsorden og sagsmateriale til et møde sendes til medlemmerne med et rimeligt varsel. Stk. 2. Formanden leder nævnsmøderne. Nævnet er beslutningsdygtigt, når formanden samt mindst 2 medlemmer udpeget af Tandlægeforeningen, 1 medlem udpeget af Regionernes Lønnings- og Takstnævn og 1 medlem udpeget enten af Forbrugerrådet eller af Danske Patienter er til stede. Stk. 3. Nævnets afgørelse træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Stk. 4. Nævnets afgørelser indføres i et referat over beslutninger på mødet, og underskrives af formanden. Stk. 5. I tilfælde, hvor en afgørelse ikke kan træffes ved enstemmighed, kan medlemmerne forlange, at deres standpunkter kort anføres i mødereferatet. 14. Nævnets afgørelse kan have følgende indhold: * at nævnet tiltræder, ændrer eller ophæver afgørelsen * at nævnet hjemviser sagen til fornyet afgørelse i 1. instans.

10 15. Nævnet kan pålægge en tandlæge at betale det beløb, en omgørende behandling koster eller at betale et honorar helt eller delvist tilbage. Nævnet kan ikke i øvrigt påkende krav om erstatning, f.eks. for tabt arbejdsfortjeneste, påført skade, svie og smerte eller invaliditet, hvilket klageren skal gøres opmærksom på samt efter omstændighederne henvises til Tandlægeforeningens Patientforsikring. 16. Nævnet kan, såfremt der skønnes grundlag herfor, mægle forlig i en sag. 17. Nævnet er i sin virksomhed uafhængig af instruktioner om den enkelte sags behandling og afgørelse. Stk. 2. Nævnets afgørelser kan ikke indbringes for nogen administrativ myndighed. Stk. 3. Nævnets afgørelser kan indbringes for de almindelige domstole. 18. Nævnets afgørelser meddeles sagens parter, det regionstandlægenævn, der har afgjort sagen i 1. instans, Patientombuddet, Sundhedsstyrelsen og Samarbejdsudvalget samt efter omstændighederne andre med en berettiget interesse i sagen. 19. Nævnet indberetter sager til Sundhedsstyrelsen, hvor der foreligger en alvorlig eller gentagen overtrædelse af autorisationsloven eller af straffeloven. Der sker endvidere indberetning af sager om mangelfuld diagnostik og dermed manglende behandling 2 0. Afgørelser, hvor der er givet kritik for alvorlig eller gentagen forsømmelse, jf. Bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser m.m. i klage- og tilsynssager på sundhedsområdet, eller givet kritik i forbindelse med kosmetisk behandling, jf. bekendtgørelsens 4, skal indsendes til Patientombuddet som angivet nedenfor i stk. 2. Eventuelle oplysninger, der vedrører andet end tandlægers faglige virksomhed, herunder tandlægers tilbagebetaling af honorar, genbehandling m.v. eller oplysninger om, at sagen oversendes til politiet, indsendes ikke, jf. bekendtgørelsens 8, stk. 5. 8tk. 2. Senest 14 dage efter at en afgørelse omfattet af stk. 1 er truffet, sendes den elektronisk til Patientombuddet på sikkerhedsmæssig forsvarlig vis. Samtidig med afsendelsen gives der oplysning om en kontaktperson, som kan kontaktes i forbindelse med tvivlsspørgsmål m.v. 21. Fremkommer der i en sag, som nævnet har afgjort, nye og for sagens afgørelse væsentlige oplysninger, kan nævnet beslutte at tage sagen op til fornyet behandling og afgørelse.

11 Stk. 2. Formanden kan til enhver tid af egen drift eller ifølge begæring berigtige skrivefejl, som er indløbet i henseende til ord, navne eller tal, blotte regnefejl samt sådanne fejl og forglemmelser, som alene vedrører udfærdigelsens form. Kapitel 4. Inhabilitet, fortrolighed m.v. 22. Forvaltningslovens regler om inhabilitet, vejledning og repræsentation, parters aktindsigt, partshøring, klagevejledning og tavshedspligt gælder for sagsbehandlingen i nævnet. 23. Forretningsordenen træder i kraft den i. januar Stk. 2. Samtidig bortfalder forretningsordenen af 15. juni 2007 med ændringer på Landstandlægenævnets møde den 15. maj Vedtaget under Landstandlægenævnets møde den 10. december K. Wiingaard Landstandlægenævnets formand

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Hvis du får en klage. Vejledning til læger der involveres i klagesager eller tilsynssager

Hvis du får en klage. Vejledning til læger der involveres i klagesager eller tilsynssager Hvis du får en klage Vejledning til læger der involveres i klagesager eller tilsynssager Lægeforeningens Lægeansvarsudvalg 2013 Indhold Side Alle kan risikere en klage- eller tilsynssag 3 Lægeansvarsudvalgets

Læs mere

REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK

REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK Vers. nr. 06 af 1. november 2002 REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK 1. Generelle regler 1.1. Formål Disse regler skal skabe entydige

Læs mere

Forslag til Lov om skatte- og ejendomsvurderingsforvaltning (skatteforvaltningsloven) Afsnit I Forvaltningens organisation og opgaver

Forslag til Lov om skatte- og ejendomsvurderingsforvaltning (skatteforvaltningsloven) Afsnit I Forvaltningens organisation og opgaver Skatteministeriet, 04-711-30 den 11. oktober 2004 UDKAST 5 Forslag til Lov om skatte- og ejendomsvurderingsforvaltning (skatteforvaltningsloven) Afsnit I Forvaltningens organisation og opgaver Kapitel

Læs mere

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse Juridiske forhold i forbindelse med lægefaglig virksomhed med focus på praktiserende speciallæger herunder såvel speciallæger i almen medicin som øvrige speciallæger Advokat (H) Finn Altschuler Indholdsfortegnelse

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser. Til 1

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser. Til 1 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Bestemmelsen vedrører forvaltning af lovgivning om enhver form for skat til det offentlige, jf. anvendelsen af begrebet skat i grundlovens 43.

Læs mere

Lovforslaget har desuden været offentliggjort på www.borger.dk under Høringsportalen.

Lovforslaget har desuden været offentliggjort på www.borger.dk under Høringsportalen. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: SUMMSB Sags nr.: 1304351 Dok. Nr.: 1353941 Dato: 23. januar 2013 Høringsnotat om forslag til lov om ændring af

Læs mere

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer Årsberetning 2006 Afgivet i henhold til

Læs mere

Danske Servicevirksomheder (Danske Service)

Danske Servicevirksomheder (Danske Service) Danske Servicevirksomheder (Danske Service) Vedtægter og kollegiale regler samt ankenævn og garantifond Juni 2014 1 Indhold Navn og hjemsted... 3 Formål... 3 Medlemmer og optagelse... 3 Medlemmernes forpligtigelser

Læs mere

INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB

INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB INDHOLD 1. Interessenter 1 2. Etablering af 60-selskab 1 3. Hjemsted 1 4. Formål 1 5. Indskud 2 6. Ejerforhold 2 7. Leje af køkken 2 8. Serviceydelser 2 9. Leveringsaftaler

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1001 af 05/10/2006 (Retsplejeloven) Offentliggørelsesdato: 17-10-2006 Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 526 af 07/06/2006 LOV nr 539 af 08/06/2006 LOV nr 1563 af 20/12/2006

Læs mere

Klagenævnet for Domænenavne

Klagenævnet for Domænenavne Kalvebod Brygge 45, 3. sal, 1560 København V. Telefon: 33 36 11 00 Telefax: 33 36 21 00 E-mail: sekretariatet@domaeneklager.dk KLAGESKEMA Klagen angår følgende domænenavne, jf. pkt. 4.1. i klagevejledningen:

Læs mere

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S Udkast af 13. marts 2013 til model for Vedtægt for Ring 3 Letbane I/S Side 2 af 21 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 5 2. Hjemsted... 5 3. Formål... 5 4. Ejerforhold og hæftelse... 5 5. Interessentskabets

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

GOD ADVOKATSKIK. DOMSSAMLING med visse kommentarer. Jakob S. Arrevad

GOD ADVOKATSKIK. DOMSSAMLING med visse kommentarer. Jakob S. Arrevad 1. GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING med visse kommentarer 2010 Jakob S. Arrevad 2. 1. Advokatsamfundets disciplinærsystem - reaktions- og sanktionsmuligheder...8 1.1. Behandlingen af klager over advokaters

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2010 www.erhvervsankenaevnet.dk INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2010. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv.

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv. (Gældende) Udskriftsdato: 19. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Personalestyrelsen, j.nr. 08-223-9 Senere ændringer til forskriften CIR nr 9611 af 06/11/2013

Læs mere

Årsberetning 2005 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer

Årsberetning 2005 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer Årsberetning 2005 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer afgivet i henhold til 13 i bekendtgørelse nr. 30 af 28. februar 2005 om Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede

Læs mere

Dansk Kiropraktor Forenings. Love mv.

Dansk Kiropraktor Forenings. Love mv. Dansk Kiropraktor Forenings Love mv. 2013-2015 Indhold Kiropraktorløftet... 3 Love Navn og formål... 4 Foreningens arbejdsområde... 4 Kiropraktorkredsforeninger (KKF)... 4 Medlemmer... 5 Medlemsforpligtelser...

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Version 01 af 11. april 2000 1. Generelle bestemmelser 1.1 Formål Dette regelsæt har til formål

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2006 www.erhvervsankenaevnet.dk - 1 - INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2006. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD Udgivet 5. juni 2014 3. udgave revideret. JAKOB S. ARREVAD HORTEN ADVOKATPARTNERSELSKAB 2014 Udgivet elektronisk, herunder på www.horten.dk Samlingen

Læs mere

Pengeinstitutankenævnet

Pengeinstitutankenævnet Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2014 København April 2015 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 3 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere... 6 3. Ankenævnets kompetence...

Læs mere

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015)

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) DEN DANSKE DOMMERFORENING Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Overvejelser inden sagsanlæg... 4 2.1. Drøftelse

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3 Byrådet Bind 3 Byrådet Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang 10 2620 Albertslund

Læs mere