BASISPROSPEKT FOR REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF DLR KREDIT A/S (HEREFTER DLR)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BASISPROSPEKT FOR REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF DLR KREDIT A/S (HEREFTER DLR)"

Transkript

1 BASISPROSPEKT FOR REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF DLR KREDIT A/S (HEREFTER DLR)

2 Indholdsfortegnelse: A. Resumé B. Risikofaktorer 1. Generelt 2. Markedsrisiko 3. Særlige risici C. Udstederoplysninger 1. Ansvarlige 2. Revisorer 3. Udvalgte regnskabsoplysninger 4. Risikofaktorer 5. Oplysninger 6. Forretningsoversigt 7. Organisationsstruktur 8. Trendoplysninger 9. Resultatforventninger eller -prognoser 10. Bestyrelse, direktion og tilsynsorganer 11. Bestyrelsens arbejdspraksis 12. Større aktionærer 13. Oplysninger om udstederens aktiver og passiver, finansielle stilling og resultater 14. Yderligere oplysninger 15. Væsentlige kontrakter 16. Oplysninger fra tredjemand, ekspertudtalelser og interesseerklæringer 17. Dokumentationsmateriale D. Værdipapiroplysninger 1. Ansvarlige 2. Risikofaktorer 3. Nøgleoplysninger 4. Oplysninger om de værdipapirer, der udbydes eller optages til notering 5. Vilkår og betingelser for tilbuddet 6. Aftaler om optagelse til omsætning og handel 7. Yderligere oplysninger E. Dokumenter og henvisninger F. Udvalgte regnskabsoplysninger G. ISIN-koder på udbudte obligationer

3 A. Resumé DLR vil i henhold til dette prospekt udstede følgende realkreditobligationer: Fastforrentede obligationer Obligationerne er karakteriseret ved en fast kuponrente for hele obligationens løbetid. Rentebetalingen sker bagud og foretages efter de til enhver tid gældende konventioner. Amortisering af obligationerne sker ved udtrækning til parikurs. Udvalgte obligationsserier kan være stående eller have opsat amortisering. Ekstraordinær indfrielse eller ekstraordinært afdrag på DLR s lån kan ske enten ved indlevering af obligationer i lånets serie, eller ved indfrielse af obligationerne til pari. Som følge heraf er obligationerne konverterbare. Variabelt forrentede obligationer Obligationerne er karakteriseret ved en variabel rente, der fastsættes for en periode af gangen. Rentebetalingen sker bagud og foretages efter de til enhver tid gældende konventioner. Obligationerne har et renteloft, hvilket kan være gældende for hele eller en del af obligationens løbetid. Hvis obligationsrenten har ramt renteloftet, og renten i forbindelse med en ny rentefastsættelse falder, vil kuponrenten atter fastsættes under renteloftet. Amortisering af obligationerne sker ved udtrækning til parikurs. Udvalgte obligationsserier kan have opsat amortisering. Ekstraordinære indfrielser eller afdrag på DLR s lån kan ske enten ved indlevering af obligationer i lånets serie, eller ved indfrielse af obligationerne til en nærmere fastsat indfrielseskurs. Som følge heraf er obligationerne konverterbare med særlige konverteringsvilkår. Rentetilpasningslån Obligationerne er karakteriseret ved at være inkonverterbare, stående obligationer med fast rente i hele obligationens løbetid. Rentebetalingen sker er bagud og foretages efter de til enhver tid gældende konventioner. Obligationerne indløses til parikurs på udløbsdagen og er ikke konverterbare. Det bemærkes at: Dette resume bør alene læses som en indledning til prospektet. Enhver beslutning om investering i de omfattede realkreditobligationer bør træffes på baggrund af prospektet som helhed.

4 At en investor, som ønsker at indbringe en sag vedrørende oplysninger i dette prospekt for en domstol, kan være forpligtet til at betale omkostninger ifm. oversættelse af prospektet, før sagen kan indledes. DLR kan ifalde et civilretligt erstatningsansvar, hvis dette resume er misvisende, ukorrekt eller uoverensstemmende, når det læses sammen med de andre dele af prospektet. Udstedelsen sker i henhold til dansk lovgivning om realkreditvirksomhed, som indeholder regler om: Værdiansættelse af ejendomme Lånegrænser, løbetid og afdragsprofil Valuta- rente- og likviditetsrisici Kapitalkrav til udsteder Udsteder er underlagt tilsyn af Finanstilsynet, der er en styrelse under Økonomi- og Erhvervsministeriet. Finanstilsynet foretager løbende kontrol af udsteders aktiviteter, herunder ved inspektion på stedet, samt ved regelmæssig rapportering fra udsteder. Provenuet fra udstedelsen anvendes til at finansiere realkreditudlån fra DLR. Udstedelsen vil ske løbende i takt med udlånet. Obligationerne afdrages i takt med afdrag og indfrielser (herunder ekstraordinære) på de bagvedliggende lån. Obligationerne er til enhver tid frit omsættelige. Udstedelsen sker fra DLR, og har sikkerhed i instituttets basiskapital og tilgodehavender i henhold til de realkreditlån som er og vil blive ydet af DLR. Udover pantsikkerheden i de belånte ejendomme er DLR s tabsrisiko ofte reduceret gennem garantistillelse fra de låneformidlende pengeinstitutter.

5 B. Risikofaktorer 1. GENERELT Dansk lovgivning om realkreditvirksomhed - en stærk risikoreducerende faktor Udsteders aktiviteter er bl.a. reguleret i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. og Lov om finansiel virksomhed. Lovgivningen indeholder regler om: Værdiansættelse af ejendomme Lånegrænser, løbetid og afdragsprofil Valuta- rente- og likviditetsrisici Kapitalkrav til udsteder Udsteder er underlagt tilsyn af Finanstilsynet, der er en styrelse under Økonomi- og Erhvervsministeriet. Finanstilsynet foretager løbende kontrol af udsteders aktiviteter, herunder ved inspektion på stedet, samt ved regelmæssig rapportering fra udsteder. I det følgende er nærmere redegjort for det væsentligste indhold af lovgivningen, som regulerer udstedelsen af realkreditobligationer og driften af realkreditinstitutter. Balanceprincip Forskellene mellem de fremtidige udbetalinger på udstedte realkreditobligationer og andre værdipapirer samt finansielle instrumenter og de fremtidige indbetalinger på pantebreve, finansielle instrumenter og placeringer skal kunne opgøres på daglig akkumuleret tilbagediskonteret basis for alle fremtidige ind- og udbetalinger. Et fremtidigt likviditetsunderskud for instituttet som følge af at udbetalingerne overstiger indbetalingerne må ikke i forhold til instituttets basiskapital overstige: 25 pct. i år 0-3, 50 pct. i år 4-10 og 100 pct. fra og med år 11. Renterisikoen, som instituttet påtager sig som følge af de nævnte betalingsforskelle, må højst udgøre et beløb svarende til 1 pct. af instituttets basiskapital. Betalingsforskelle omfatter ikke betalingsoverskud som følge af, at debitor betaler sine ydelser eller dele heraf på et tidligere tidspunkt end instituttets betalinger til ejerne af de bagvedliggende obligationer, når kunden ikke har krav på en kompenserende betaling herfor. Renterisikoen på instituttets aktiver, passiver og ikke-balanceførte poster må ikke overstige 1 pct. af instituttets basiskapital. DLR er dog dispenseret for en løbende opgørelse af betalingsforskellene, idet DLR efterlever det strikte balanceprincip. Som en konsekvens heraf, vil der ikke forekomme forskelle mellem fremtidige ud- og indbetalinger. Renterisikoen på instituttets fondsbeholdning må ikke overstige 8 pct. af instituttets basiskapital. Valutakursrisikoen på instituttets aktiver, passiver og ikke-balanceførte poster må maksimalt udgøre 0,1 pct. af instituttets basiskapital.

6 Placering af likviditet Et realkreditinstitut skal mindst have anbragt midler i børsnoterede obligationer opgjort til kursværdi svarende til 60 pct. af kravet til realkreditinstituttets basiskapital med tillæg af midler i serier med tilbagebetalingspligt, der ikke medtages i basiskapitalen. Et realkreditinstitut må ikke erhverve ejerandele i en erhvervsvirksomhed eller virksomheder i samme koncern, der driver anden virksomhed end realkreditvirksomhed, pengeinstitutvirksomhed eller forsikringsvirksomhed (red.) for et beløb svarende til mere end 15 pct. af instituttets basiskapital. Et realkreditinstitut må ikke eje fast ejendom eller have ejerandele i ejendomsselskaber for et beløb svarende til mere end 20 pct. af instituttets basiskapital. Ejendomme, som et realkreditinstitut har erhvervet for derfra at drive realkreditvirksomhed, pengeinstitutvirksomhed eller forsikringsvirksomhed er dog ikke omfattet af bestemmelsen. Kapitaldækning Udsteder skal have en basiskapital, som udgør mindst 8 procent af de risikovægtede aktiver (dog mindst 5 mio. euro.). Belåningsgrænser Inden for en lånegrænse på 80 pct. kan ydes lån til følgende ejendomskategorier: Ejerboliger til helårsbrug. Private andelsboliger. Private beboelsesejendomme til udlejning. Alment boligbyggeri. Ungdomsboliger. Ældreboliger m.v. Ejendomme til sociale, kulturelle og undervisningsmæssige formål. Inden for en lånegrænse på 70 pct. kan ydes lån til Landbrugs- og skovbrugsejendomme, gartnerier m.v. Inden for en lånegrænse på 60 pct. kan ydes lån til følgende ejendomskategorier: Fritidshuse. Kontor- og forretningsejendomme. Industri- og håndværksejendomme. Kollektive energifyringsanlæg. Inden for en lånegrænse på 40 pct. kan ydes lån til andre ejendomme, herunder ubebyggede grunde. Lån kan ydes ud over de nævnte lånegrænser mod offentlig garanti for den del af långivningen, der ligger ud over lånegrænsen. DLR yder lån til alle de nævnte ejendomskategorier bortset fra ejerboliger, fritidshuse og ejendomme til sociale, kulturelle og undervisningsmæssige formål.

7 Afdragsprofil og løbetid Den maksimale løbetid er 30 år. Den maksimale løbetid er dog 35 år for lån til alment boligbyggeri, ungdomsboliger og private andelsboliger, såfremt långivningen sker på grundlag af tilsagn om støtte efter lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. Ved fastsættelse af lånets løbetid og afdragsprofil skal der tages hensyn til pantets forventede værdiforringelse og de for pantet gældende lånegrænser. Lån til ejerboliger til helårsbrug og fritidshuse kan uanset den sikkerhedsmæssige placering ikke ydes, så de amortiseres langsommere end et 30-årigt lån, der amortiseres over løbetiden med en ydelse, som udgør en fast procentdel af hovedstolen (annuitetslån). Inden for løbetiden kan mindstekravet til amortisationsforløb fraviges i en periode på op til 10 år, hvis det er forsvarligt, under hensyntagen til pantets forventede værdiforringelse. Konkurs Efter afsigelse af konkursdekret over et realkreditinstitut eller anmeldelse af betalingsstandsning kan der ikke ske overførsel af midler mellem serier og realkreditinstituttet i øvrigt. Det beløb indehavere af realkreditobligationer og andre værdipapirer har separatistret til, udgøres af en series til enhver tid værende aktiver opgjort efter fordeling af indtægter og udgifter Erklæres et realkreditinstitut konkurs, anvendes instituttets midler opgjort efter fradrag af udgifter til konkursboets behandling og lignende, herunder udgifter til kurator, personale m.v., til betaling af krav fra indehavere af realkreditobligationer og andre værdipapirer jf. 27 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer, i den pågældende serie samt krav på de fra konkursdekretets afsigelse påløbne renter på de nævnte fordringer. Derefter dækkes de i samme lovs 25 nævnte krav. Overskydende midler indgår herefter i konkursmassen, jf. konkurslovens 32. Konkursboet kan ikke erlægge en ydelse til opfyldelse af krav fra indehavere af realkreditobligationer og andre værdipapirer på et tidligere tidspunkt, end realkreditinstituttet var berettiget til at frigøre sig ved erlæggelse af ydelsen. Kurator skal i videst muligt omfang ved udførelsen af sit hverv fortsætte eller genoptage honoreringen af realkreditinstituttets forpligtelser i form af renter og afdrag over for indehavere af realkreditobligationer og andre værdipapirer. I det omfang, der ikke er tilstrækkelige midler, betales renter, før udtrækninger foretages. Restancer Såfremt et pant går i restance, har instituttet mulighed for at gennemføre en tvangsauktion for at rejse midler til betaling. I perioden hvor pantsætter ikke betaler ydelser på sit realkreditlån, betaler instituttet obligationsejerne. 2. MARKEDSRISIKO Værdien af investeringen påvirkes af rente- og valutakursændringer. 3. SÆRLIGE RISICI Det er ikke forbundet med særlige risici, at investere i realkreditobligationer udstedt af DLR.

8 C. Udstederoplysninger 1. ANSVARLIGE 1.1. Ansvarlig for prospektet: DLR Kredit A/S Nyropsgade København V 1.2. Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med undladelser, der vil kunne forvanske det billede, som prospektet skal give, herunder at alle relevante oplysninger i bestyrelsesprotokoller, revisionsprotokoller og andre interne dokumenter er medtaget i prospektet. På vegne af DLR s bestyrelse: Bent Andersen B. Dyreborg-Carlsen Adm. direktør Direktør 2. REVISORER 2.1. Deloitte Weidekampsgade København S Deloitte har revideret DLR s regnskab de seneste 3 regnskabsår Tidligere blev DLR s regnskab tillige revideret af KPMG C. Jespersen, Borups Allè 177, 2000 Frederiksberg. Med seneste ændring af Lov om finansiel virksomhed stilles der for regnskabsåret 2005 og frem imidlertid kun krav om én statsautoriseret revisor. DLR har på den baggrund valgt kun at anvende Deloitte. 3. UDVALGTE REGNSKABSOPLYSNINGER 3.1. Der henvises til pkt. F. Udvalgte regnskabsoplysninger. 4. RISIKOFAKTORER Der henvises til pkt. B. Risikofaktorer.

9 5. OPLYSNINGER OM UDSTEDER 5.1. Udsteders historie og udvikling Udsteders fulde navn er DLR Kredit A/S. (Binavn: Dansk Landbrugs Realkreditfond A/S (DLR Kredit A/S)) Udsteders registrerede hjemsted er København, CVR nummer: DLR påbegyndte realkreditvirksomhed i 1960 under navnet Dansk Landbrugs Realkreditfond. Frem til 1. juli 2000 havde DLR sit eget lovgrundlag, der begrænsede udlånsaktiviteten til belåning af landbrugs-, skovbrugs- og gartneriejendomme m.v. Pr. 1. juli blev DLR overført til realkreditloven og blev samtidig ligestillet med de øvrige realkreditinstitutter. DLR s udlånsvirksomhed var derefter ikke længere begrænset til landbrugs-, skovbrugs- og gartneriejendomme m.v. Med virkning fra 1. januar 2001 blev DLR omdannet til aktieselskab under det nuværende navn (DLR Kredit A/S), hvilket selskab blev stiftet d. 1. december DLR har hjemsted i København. Aktierne i DLR Kredit A/S ejes af danske lokale og regionale pengeinstitutter. DLR opererer under dansk lovgivning, og er registreret i Danmark. Hjemmeside og officielt telefonnummer er tlf. nr Der er ikke indtruffet begivenheder med væsentlig indflydelse på DLR s solvens efter udarbejdelsen af årsrapporten for Investeringer DLR har ikke foretaget investeringer af væsentlig relevans siden offentliggørelsen af årsrapport for DLR har ikke forpligtet sig til væsentlige fremtidige investeringer. 6. FORRETNINGSOVERSIGT 6.1. Hovedvirksomhed DLR s formål er at drive realkreditvirksomhed samt en sådan virksomhed, som det er tilladt realkreditinstitutter at drive. Ved realkreditvirksomhed forstås ydelse af lån mod registreret pant i fast ejendom på grundlag af udstedelse af realkreditobligationer samt tilladt accessorisk virksomhed. Der henvises i øvrigt til afsnittet om Risikofaktorer under pkt. B DLR vil, inden for realkreditvirksomhed og i det omfang det vurderes forretningsmæssigt rentabelt, udvikle nye realkreditprodukter og opdyrke nye forretningsområder. DLR har dog ikke siden offentliggørelsen af årsrapporten for 2005 introduceret nye realkreditprodukter eller forretningsområder.

10 6.2. Væsentligste markeder DLR driver realkreditvirksomhed inden for Det Danske Rigsfællesskab. Forretningsomfanget udenfor Danmark er dog af minimal betydning. DLR yder primært lån til landbrugs-, skovbrugs- og gartneriejendomme, private beboelsesejendomme til udlejning, private andelsboliger, kontor- og forretningsejendomme og industri- og håndværksejendomme. 7. ORGANISATIONSSTRUKTUR 7.1. Aktierne i DLR Kredit A/S er 100% ejet af danske lokale og regionale pengeinstitutter. DLR s aktier er ikke noterede og enhver aktieovergang, dvs. overgang af ejendomsretten og/eller stemmeretten skal godkendes af DLR s bestyrelse. DLR afsætter primært sine produkter (udlån) gennem aktionærkredsen men også gennem øvrige pengeinstitutter DLR er uafhængig af koncerninteresser. 8. TRENDOPLYSNINGER 8.1. Mht. fremtidsudsigter henvises til Ledelsens beretning i årsrapporten for 2005 under afsnittet Forventninger til Det kan samtidig oplyses, at fremtidsudsigterne for DLR ikke er forværret siden offentliggørelsen af årsrapporten DLR har ikke kendskab til oplysninger om eventuelle kendte tendenser, usikkerhed, krav, forpligtelser eller begivenheder, der med rimelighed kan forventes at få en væsentlig indflydelse på DLR s fremtidsudsigter. 9. RESULTATFORVENTNINGER ELLER PROGNOSER Mht. forventninger for fremtiden henvises til pkt. 13 under C. Udstederoplysninger. 10. BESTYRELSE, DIREKTION OG TILSYNSORGANER DLR s bestyrelse Generalforsamlingsvalgte: Sparekassedirektør Svend Jørgensen Sparekassen Himmerland Formand Bankdirektør Preben Lund Hansen Sydbank A/S Næstformand Ordførende direktør Anders Dam Jyske Bank A/S Gårdejer Peter Gæmelke Dansk Landbrug Adm. Direktør Jens Ole Jensen Nordjyske Bank A/S Bankdirektør Lars Møller Spar Nord Bank A/S

11 Bankdirektør Bent Naur Direktør Vagn T. Raun Adm. Direktør Finn B. Sørensen Ringkjøbing Landbobank, Aktieselskab Sammenslutningen Danske Andelskassers Bank A/S Fionia Bank A/S Medarbejderrepræsentanter: Assistent Tanja Bregninge Itenov Juridisk konsulent Søren Jensen Afdelingschef Steen Pedersen Gårdejer og vurderingssagkyndig Aage Thomsen Erhvervsvurderingssagkyndig Torben Thorup Jensen DLR s direktion Adm. Direktør Bent Andersen Direktør B. Dyreborg-Carlsen Tilsynsorgan Finanstilsynet Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C Ledelsens øvrige ledelseserhverv fremgår af årsrapporten for Der vurderes ikke at være eksisterende eller potentielle interessekonflikter mellem DLR s interesser og personlige/professionelle interesser for personer nævnt i BESTYRELSENS ARBEJDSPRAKSIS Der er ikke nedsat bestyrelsesudvalg Der er pt. ingen lovkrav om corporate governance i Danmark for obligationsudstedere. 12. STØRRE AKTIONÆRER Ingen af DLR s aktionærer besidder en kontrollerende aktiepost. Der henvises endvidere til pkt. 7 Organisationsstruktur under C. Udstederoplysninger DLR har ikke kendskab til eventuelle aftaler, som kan medføre, at andre overtager kontrollen med DLR.

12 13. OPLYSNINGER OM UDSTEDERS AKTIVER OG PASSIVER, FINANSIELLE STILLING OG RESULTATER Historiske regnskabsoplysninger Anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, noter, solvens og pengestrømsanalyse fremgår af årsrapporten for 2005 under de respektive punkter. Årsrapporten indeholder tillige oplysninger om regnskabsåret Revision af historiske årsregnskabsoplysninger Anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, noter, solvens og pengestrømsanalyse som de fremgår af årsrapporten for 2005 er revideret af DLR s revisorer De seneste regnskabsoplysningers alder Det senest reviderede regnskab dækker perioden d. 1. januar 2005 til d. 31. december Midlertidige oplysninger og andre regnskabsoplysninger Årsrapporten for 2005 indeholder de seneste regnskabsoplysninger Rets- og voldgiftssager Der er ikke rejst rets- eller voldgiftssager mod DLR. DLR har ej heller kendskab til sager, som muligvis vil blive anlagt mod virksomheden Væsentlige ændringer i udsteders finansielle eller handelsmæssige stilling Der er ikke indtruffet væsentlige begivenheder, der ændrer DLR s finansielle eller handelsmæssige stilling siden offentliggørelsen af årsrapporten for YDERLIGERE OPLYSNINGER Aktiekapital DLR s aktiekapital består af 335,5 mio. aktier à 1 kr. Aktiekapitalen er ikke opdelt i klasser Stiftelsesoverenskomst og selskabsvedtægter DLR har CVR-nr Selskabets vedtægtsbestemte formål er at drive realkreditvirksomhed samt en sådan virksomhed, som det er tilladt realkreditinstitutter at drive iht. gældende lovgivning.

13 15. VÆSENTLIGE KONTRAKTER DLR har ikke kendskab til væsentlige kontrakter, der ikke indgås som led i DLR s normale virksomhed, og som kan medføre, at et bestyrelsesmedlem eller en medarbejder påtager sig forpligtelser eller erhverver rettigheder, der påvirker DLR s evne til at overholde sine forpligtelser over for værdipapirindehaverne, for så vidt angår de værdipapirer, der udstedes. 16. OPLYSNINGER FRA TREDJEMAND, EKSPERTUDTALELSER OG INTERESSEER- KLÆRINGER. Moody s Investor Service har rated DLR med følgende resultat: DLR som institut: DLR s obligationer: A1 Aa1 17. DOKUMENTATIONSMATERIALE Følgende dokumenter kan besigtiges enten fysisk eller elektronisk så længe nærværende basisprospekt er gældende: DLR s stiftelsesoverenskomst og vedtægter. Dokumenter, historiske regnskabsoplysninger, vurderinger og ekspertudtalelser som DLR helt eller delvist har ladet indgå udarbejdelsen af basisprospektet. DLR s regnskabsoplysninger for hver af de to regnskabsår før offentliggørelsen af basisprospektet.

14 D. Værdipapiroplysninger 1. ANSVARLIGE Der henvises til afsnittet Ansvarlige under pkt. C. Udstederoplysninger 2. RISIKOFAKTORER 2.1 Der henvises til afsnit B. Risikofaktorer. 3. NØGLEOPLYSNINGER 3.1. Fysiske og juridiske personers interesse i udstedelsen/tilbuddet DLR er ikke bekendt med specielle interesser eller interessekonflikter af væsentlig betydning relateret til obligationer udstedt af DLR Årsag til udbydelsen og anvendelsen af provenuet Provenuet fra udstedelsen anvendes til at finansiere realkreditudlån i DLR. Udstedelsen vil ske løbende i takt med udlånet i serien. 4. OPLYSNINGER OM DE VÆRDIPAPIRER, DER UDBYDES ELLER OPTAGES TIL NO- TERING De udbudte obligationer er realkreditobligationer, således som det er fastlagt i realkreditlovgivningen. Ved realkreditobligationer forstås omsættelige massegældsbreve eller fondsaktiver, som er udstedt ved realkreditvirksomhed, og som er optaget til offentlig notering på en fondsbørs. For en oversigt over de udbudte obligationer henvises til afsnit G Obligationerne er udstedt i henhold til Lov om finansiel virksomhed samt lov om realkreditlån og obligationer med tilhørende bekendtgørelser Obligationerne er udstedt elektronisk i book-entry form som ihændehaverpapirer, og er registreret i Værdipapircentralen A/S, Helgeshøj Allè 61, Taastrup. Der udstedes ikke fysiske gældsbreve Obligationerne er denomineret i danske kroner, DKK eller euro, EUR Obligationerne er ikke inddelt i klasser. Alle obligationsejere nyder den samme beskyttelse. Se tillige afsnit B. Risikofaktorer.

15 4.6. Obligationerne kan ikke opsiges af realkreditobligationernes ejere. Realkreditobligationerne er frit omsættelige. De obligationer der er konverterbare kan blive indfriet ekstraordinært før udløb som følge af låntagernes ret til førtidig indfrielse af de bagvedliggende realkreditlån Der henvises, f.s.v.a. rente og rentebetaling, til de endelige obligationsvilkår, der beskriver de enkelte obligationsserier. Desuden henvises til Københavns Fondsbørs (KFs) hjemmeside Obligationerne amortiseres i takt med låntagerens ordinære afdrag (ordinær amortisation) og evt. ekstraordinære indfrielser (ekstraordinær amortisation). Amortiseringer fordeles mellem obligationsejerne efter et matematisk princip, således at alle obligationsejere får amortiseret samme procentdel af deres beholdning. Amortisering sker ved indløsning til parikurs pr. en betalingstermin - eller til et vejet gennemsnit mellem parikurs og en nærmere fastsat indfrielseskurs - for de pågældende realkreditobligationer. Umiddelbart efter udtrækningen offentliggøres, at denne har fundet sted, og at det nærmere resultat af udtrækningen oplyses ved henvendelse til DLR. Det kan også ses på Københavns Fondsbørs (KFs) hjemmeside DLR forbeholder sig endvidere ret til amortisation ved annullation efter opkøb, for så vidt angår den del af realkreditobligationernes amortisation, der overskrider den til enhver tid af DLR beregnede ordinære amortisation. DLR forbeholder sig endelig ret til at tilbyde låntagerne i en afdeling, at lån kan indfries, uden at der sker en samtidig udtrækning eller annullation af realkreditobligationer svarende til dem, der blev udstedt i anledning af lånet Den effektive rente på de udbudte obligationer afhænger såvel af salgskursen på udstedelsestidspunktet, tidspunktet for udstedelsen sammenholdt med den enkelte obligations udløbsdato og den præcise sammensætning af de enkelte obligationers ydelsesrække, som vil kunne ændres efter udstedelsestidspunktet. For obligationer, som kan førtidsindfries ved opsigelse af det bagvedliggende lån til pari (konverterbare obligationer) eller til en nærmere fastsat indfrielseskurs, kan den effektive rente, der korrigerer for risikoen for førtidig indfrielse kun opgøres på basis af approksimation Obligationsejerne nyder ikke investorrepræsentation Bestyrelsen har i henhold til loven bemyndigelse til at åbne nye obligationsserier, men har uddelegeret retten til selskabets daglige ledelse Obligationerne udstedes ved tap-udstedelse eller på auktioner Realkreditobligationer skal ifølge Realkreditloven være noteret på en børs, i dag Københavns Fondsbørs. Realkreditobligationer er frit omsættelige I Danmark tilbageholdes der ikke kildeskat af kuponrenter og udtræk på realkreditobligationer. Der opkræves ikke kuponskat i Danmark af kuponrenter på realkreditobligationer. DLR påtager sig intet ansvar for tilbageholdt skat eller opkrævning af kildeskat.

16 5. VILKÅR OG BETINGELSER FOR TILBUDDET 5.1. Udbudsstatistik, forventet tidsplan og nødvendige foranstaltninger ved benyttelse af tilbuddet I obligationens åbningsperiode, kan der løbende ske salg i markedet enten gennem tap-udstedelser eller auktion. I denne periode kan der samtidig ske førtidige indfrielser, ligesom der løbende betales afdrag. Den cirkulerende mængde kan således både stige og falde i obligationens åbningsperiode. I obligationens åbningsperiode er realkreditobligationerne frit omsættelige i markedet. Når obligationens åbningsperiode slutter, emitteres der ikke yderligere i serien. Realkreditobligationerne vil dog fortsat være frit omsættelige i markedet. Der er ikke fortrydelsesret ved køb af realkreditobligationer Det endelig emissionsbehov er ikke kendt før seriens lukning, men den cirkulerende mængde oplyses løbende, blandt andet på Københavns Fondsbørs hjemmeside eller i Københavns Fondsbørs officielle kursliste Obligationsserierne er åbne for nyudstedelser i en på forhånd fastlagt åbningsperiode. DLR kan vælge at lade udbuddet ophøre i dele af åbningsperioden Ved løbende salg annonceres udbudte mængde ikke nødvendigvis på forhånd. Ved anvendelse af auktioner annonceres vilkår og den udbudte mængde inden auktionen, og resultatet af auktionen annonceres efterfølgende DLR fastsætter ikke detaljer om størst eller mindst mulige beløb for køb. Obligationerne udstedes i stykstørrelser på 0, Levering og clearing sker via Værdipapircentralen. Som udgangspunkt handles realkreditobligationerne med 3 bankdages valør, men denne regel kan afviges eksempelvis i forbindelse med auktioner Ved løbende tap-udstedelser kan den cirkulerende mængde i de enkelte serier dagligt ses på Københavns Fondsbørs hjemmeside eller Københavns Fondsbørs officielle kursliste. I forbindelse med auktioner af rentetilpasningsobligationer offentliggøres en detaljeret fondsbørsmeddelelse både før og efter auktionerne Fordelingsplan og tildeling Eksisterende obligationsejere har ingen særlige rettigheder i henseende til auktioner og løbende udstedelser. Ingen investorer har fortrinsret til køb af obligationerne. På auktioner, der afholdes over Københavns Fondsbørs systemer kan kun medlemmer af Københavns Fondsbørs deltage. Andre investorer kan deltage ved afgivelse af bud gennem et medlem af Københavns Fondsbørs Ved tap-udstedelser indgås aftalen ved handelen, og obligationerne tildeles med 3 dages valør. Deltagerne i en auktion får besked om det tildelte beløb umiddelbart efter auktionen.

17 5.3. Kursfastsættelse Kurser fastsættes på markedsvilkår på baggrund af bud/udbud. Ud over købet af obligationerne til markedskurs samt vedhængende kuponrenter pålægges køber af obligationerne ikke andre udgifter end normale handelsomkostninger 5.4. Placering og garanti Udsteder af realkreditobligationerne er DLR. Auktioner kan organiseres i samarbejde med et pengeinstitut, der også fungerer som værdipapirhandler. Emissioner finder kun sted i Danmark Obligationerne registreres hos Værdipapircentralen, der foretager udbetaling af kuponrenter og udtræk. Udbetalinger sker til investors konto via banker og clearingcentraler som er knyttet til Værdipapircentralen Der er ikke afgivet bindende tilsagn eller garanteret for afsætningen af obligationerne. 6. AFTALER OM OPTAGELSE TIL OMSÆTNING OG HANDEL 6.1. Realkreditobligationer skal i henhold til realkreditlovgivningen være noteret på en børs, i dag Københavns Fondsbørs. Obligationerne er frit omsættelige. Der kan tidligst ske handel i realkreditobligationerne ved åbningsperiodens start. Obligationerne er alene noteret på Københavns Fondsbørs Kun realkreditinstitutter må udstede realkreditobligationer. Realkreditinstitutter er her i landet registrerede institutter, der driver virksomhed efter Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. samt Lov om finansiel virksomhed Obligationerne kan handles gennem alle værdipapirhandlere og kan blive omfattet af market maker ordningen under Børsmæglerforeningen. 7. YDERLIGERE OPLYSNINGER 7.1. DLR har ikke benyttet sig af rådgivere i forbindelse med udarbejdelse af basisprospektet Alle realkreditobligationer udstedt af DLR er rated Aa1 af Moody s Investor Service. Ratingen bekræfter den høje sikkerhed, som obligationerne har, og som dels er begrundet i DLR s finansielle og kreditmæssige styrke dels i det danske system for lånefinansiering ved udstedelse af realkreditobligationer. Obligationerne udstedes iht. realkreditlovgivningen i Danmark, der udførligt regulerer alle aspekter af realkreditvirksomheden. For en gennemgang af de vigtigste dele af lovgivningen se f.eks. Dele af lovgrundlaget kan også ses i en engelsk version på (den danske tilsynsmyndigheds hjemmeside).

18 E. Dokumenter og henvisninger Oversigt over dokumenter og henvisninger som helt eller delvist har indgået i udarbejdelsen af dette basisprospekt. DLR s årsrapport for 2005 Vedtægter for DLR Kredit A/S Endvidere henvises der i basisprospektet til følgende dokumenter og hjemmesider. Bekendtgørelse nr. 613 af lov om finansiel virksomhed Bekendtgørelse nr om realkreditinstitutters obligationsudstedelse, balanceprincip, rente- og valutarisici Lov nr. 454 om realkreditlån og realkreditobligationer Bekendtgørelse nr om kapitaldækning Bekendtgørelse nr. 118 om konkursloven DLR s hjemmeside Realkreditrådets hjemmeside Finanstilsynets hjemmeside Københavns Fondsbørs hjemmeside

19 F. Udvalgte regnskabsoplysninger Hovedtal (beløb i mio. kr.) Resultatopgørelse Nettorente- og gebyrindtægter Andre ordinære indtægter m.v Omkostninger Tab og nedskrivninger på fordringer Basisindtjening Kursregulering Resultat før skat Resultat efter skat Balance pr. 31. december Aktiver Udlån ultimo Obligationer og aktier m.v Øvrige aktiver Aktiver i alt Passiver Udstedte obligationer Øvrige passiver Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Passiver i alt

20 Nøgletal Egenkapitalforrentning Resultat før skat i pct. af egenkapitalen 11,2 10,7 Resultat efter skat i pct. af egenkapitalen 8,1 7,6 Omkostninger Omkostninger i pct. af udlånsportefølje 0,20 0,23 Indtjening pr. omkostningskrone 3,49 3,42 Solvens (inklusive årets resultat) Solvensnøgletal, pct. 11,7 11,6 Kernekapital, pct. 6,8 5,8 Tab og restancer Restancer ultimo (mio. kr.) 59,2 57,0 Årets tabs- og nedskrivningsprocent (pct. af udlånsportefølje) 0,00-0,03 Akkumuleret nedskrivningsprocent (pct. af udlånsportefølje) 0,48 0,63 Udlånsaktivitet Vækst i udlånsportefølje, pct. 19,1 19,8 Bruttonyudlån (mio. kr.) Antal nye lån Udlån i forhold til egenkapitalen 21,6 21,3 Marginaler Pct. af gennemsnitlig udlånsportefølje: Resultat før skat 0,52 0,53 Bidragsindtægter 0,66 0,66 Valutaposition 9,4 8,2

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 2% jan B 2020 (DKK)

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 2% jan B 2020 (DKK) ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S (herefter DLR eller Udsteder ) 2% jan B 2020 (DKK) Disse endelige vilkår (herefter de Endelige Vilkår ) gælder for særligt

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 3% B 2047 IO (DKK)

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 3% B 2047 IO (DKK) ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S (herefter DLR eller Udsteder ) 3% B 2047 IO (DKK) Disse endelige vilkår (herefter de Endelige Vilkår ) gælder for særligt

Læs mere

Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4

Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4 Til Københavns Fondsbørs Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4 9. december 2005 Nykredit knytter en ny obligationsserie

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 1% okt B 2020 RF (DKK)

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 1% okt B 2020 RF (DKK) ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S (herefter DLR eller Udsteder ) 1% okt B 2020 RF (DKK) Disse endelige vilkår (herefter de Endelige Vilkår ) gælder for særligt

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR OBLIGATIONER (senior secured bonds) DKK 1.000.000.000 variabelt forrentet obligationslån 2015/2018

ENDELIGE VILKÅR FOR OBLIGATIONER (senior secured bonds) DKK 1.000.000.000 variabelt forrentet obligationslån 2015/2018 ENDELIGE VILKÅR FOR OBLIGATIONER (senior secured bonds) DKK 1.000.000.000 variabelt forrentet obligationslån 2015/2018 udstedt i medfør af 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. af DLR

Læs mere

BASISPROSPEKT FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER UDSTEDT AF

BASISPROSPEKT FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER UDSTEDT AF BASISPROSPEKT FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER UDSTEDT AF DLR KREDIT A/S (HEREFTER DLR) DECEMBER 2007 Side 1 af 33 Indholdsfortegnelse Resumé.. 3 Risikofaktorer...... 5 Generelt... 5 Dansk realkreditlovgivning..

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 5 sider i alt Tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt BRFkredit offentliggør hermed tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt for realkreditobligationer,

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE

INFORMATIONSMATERIALE INFORMATIONSMATERIALE Oktober 2012 Indledende beskrivelse Dette informationsmateriale (herefter Informationsmaterialet ) er udarbejdet i forbindelse med, at BRFkredit a/s (herefter BRFkredit ) udsteder

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 21. maj 2013

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 21. maj 2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 21. maj 2013 Ændring i Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 67D (konverterbare, amortisable obligationer med

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB KAPITALCENTER 2 (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort den 12.

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort den 12. august 2015 Side 1 af

Læs mere

BASISPROSPEKT FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) UDSTEDT AF DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder )

BASISPROSPEKT FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) UDSTEDT AF DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) BASISPROSPEKT FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) UDSTEDT AF DLR KREDIT A/S (herefter DLR eller Udsteder ) Maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE A RESUMÉ 4 B RISIKOFAKTORER 10 1 RISIKOFAKTORER VED DE UDBUDTE

Læs mere

PROSPEKT FOR UDBUD AF REALKREDITOBLIGATIONER I TOTALKREDIT A/S

PROSPEKT FOR UDBUD AF REALKREDITOBLIGATIONER I TOTALKREDIT A/S PROSPEKT FOR UDBUD AF REALKREDITOBLIGATIONER I TOTALKREDIT A/S INDHOLDSFORTEGNELSE I. RESUMÉ side 1 II. RISIKOFAKTORER side 2 1. Lovgivningsmæssige rammer side 2 2. Tilsyn side 2 3. Virksomhedsområde side

Læs mere

Nykredit knytter med nedenstående endelige vilkår 2 nye obligationsserier til Prospekt

Nykredit knytter med nedenstående endelige vilkår 2 nye obligationsserier til Prospekt Til OMX Den Nordiske Børs, København 15. november 2007 Nye endelige vilkår til Prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter E" - serie 12E og 21E Nykredit

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB KAPITALCENTER 2 (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort

Læs mere

Endelige vilkår Serie 11T

Endelige vilkår Serie 11T Endelige vilkår Serie 11T Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T Inkonverterbare og variabelt forrentede annuitetsobligationer med mulighed for afdragsfrihed Kapitalcenter Obligationstype

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 14. oktober 2011

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 14. oktober 2011 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 14. oktober 2011 Ændring i "Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, i serie 20D (inkonverterbare amortisable

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Hans He nrik Andersen, Tota l- kredit A/S på telefon 43 32 67 02

Henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Hans He nrik Andersen, Tota l- kredit A/S på telefon 43 32 67 02 Til Københavns Fondsbørs 13. juli 2005 Opdatering af Totalkredits basisprospekt vedrørende obligationsudstedelse Vedlagt fremsendes opdateret basisprospekt. Den i prospektet indeholdte oversigt over fondskoder/serier

Læs mere

Endelige vilkår Serie 20S

Endelige vilkår Serie 20S Endelige vilkår Serie 20S Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter S 10-årige konverterbare annuitetsobligationer med fast rente Kapitalcenter Obligationstype Valuta Seriens årgange Kapitalcenter

Læs mere

PROSPEKT FOR UDBUD AF REALKREDITOBLIGATIONER I TOTALKREDIT A/S

PROSPEKT FOR UDBUD AF REALKREDITOBLIGATIONER I TOTALKREDIT A/S PROSPEKT FOR UDBUD AF REALKREDITOBLIGATIONER I TOTALKREDIT A/S INDHOLDSFORTEGNELSE I. RESUMÉ side 1 II. RISIKOFAKTORER side 2 1. Lovgivningsmæssige rammer side 2 2. Tilsyn side 2 3. Virksomhedsområde side

Læs mere

Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit).

Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter E i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB Kapitalcenter 1 (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort den 12. august 2015

Læs mere

BASISPROSPEKT FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) UDSTEDT AF DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder )

BASISPROSPEKT FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) UDSTEDT AF DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) BASISPROSPEKT FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) UDSTEDT AF DLR KREDIT A/S (herefter DLR eller Udsteder ) Basisprospektet er dateret 12. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE A RESUMÉ 4 B RISIKOFAKTORER 10

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 11. december 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 11. december 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 11. december 2012 Ændring i endelige vilkår til Nykredit Realkredit A/S, Prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 17. maj 2011

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 17. maj 2011 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 17. maj 2011 Ændring i Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter G, i serie 01G (fastforrentede konverterbare

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE OG INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER

ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE OG INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE OG INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB KAPITALCENTER 2 (herefter "Nordea Kredit")

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København. 7. februar 2007. 14. august 2008

Til OMX Den Nordiske Børs København. 7. februar 2007. 14. august 2008 Til OMX Den Nordiske Børs København Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Kapitalecenter E 7. februar 2007 14. august 2008 Nykredit Realkredit

Læs mere

Endelige vilkår Obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Endelige vilkår Obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Endelige vilkår Obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter S Endelige vilkår REALKREDIT DANMARK A/S Endelige

Læs mere

BASISPROSPEKT FOR OBLIGATIONER (senior secured bonds, SSB) udstedt i medfør af 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

BASISPROSPEKT FOR OBLIGATIONER (senior secured bonds, SSB) udstedt i medfør af 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. BASISPROSPEKT FOR OBLIGATIONER (senior secured bonds, SSB) udstedt i medfør af 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. af DLR KREDIT A/S (herefter DLR eller Udsteder ) Basisprospektet

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: I. Resumé... 2 II. Risikofaktorer... 9 1. Risikofaktorer ved de udbudte obligationer... 9 2. Lovgivningsmæssige rammer... 9 3.

INDHOLDSFORTEGNELSE: I. Resumé... 2 II. Risikofaktorer... 9 1. Risikofaktorer ved de udbudte obligationer... 9 2. Lovgivningsmæssige rammer... 9 3. Nykredit Realkredit A/S Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds). 22. marts 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE: I. Resumé... 2

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE OG INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER

ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE OG INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE OG INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB KAPITALCENTER 2 (herefter "Nordea Kredit")

Læs mere

Til NASDAQ OMX København. Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer. 5. februar 2009

Til NASDAQ OMX København. Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer. 5. februar 2009 Til NASDAQ OMX København Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer 5. februar 2009 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 31H (variabelt forrentede

Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 31H (variabelt forrentede Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 31H (variabelt forrentede inkonverterbare obligationer med amortisering afhængig

Læs mere

Nykredit Realkredit A/S Prospekt for udbud af realkreditobligationer

Nykredit Realkredit A/S Prospekt for udbud af realkreditobligationer Nykredit Realkredit A/S Prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I 24. maj 2012 Indholdsfortegnelse I. RESUMÉ... 1 II. RISIKOFAKTORER...3 1. Lovgivningsmæssige rammer...

Læs mere

Endelige vilkår Serie 12R

Endelige vilkår Serie 12R Endelige vilkår Serie 12R Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter Instituttet i Øvrigt Inkonverterbare og variabelt forrentede obligationer Kapitalcenter Obligationstype Valuta Rente Instituttet

Læs mere

Bekendtgørelse om indberetning af supplerende sikkerhed for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

Bekendtgørelse om indberetning af supplerende sikkerhed for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer Bekendtgørelse om indberetning af supplerende sikkerhed for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer I medfør af 152 h, nr. 7, og 373, stk. 4 og 5, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Endelige vilkår Serie 15G

Endelige vilkår Serie 15G Endelige vilkår Serie 15G Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T Inkonverterbare og variabelt forrentede obligationer Kapitalcenter Obligationstype Valuta Seriens åbning Seriens årgange Kapitalcenter

Læs mere

Endelige vilkår Serie 16G

Endelige vilkår Serie 16G Endelige vilkår Serie 16G Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T Inkonverterbare og variabelt forrentede obligationer Kapitalcenter Obligationstype Valuta Seriens åbning Seriens årgange Kapitalcenter

Læs mere

ISIN DK000978523-0 LU064192752-9. Auktionsresultater. Salg 12.500 mio. kr. 1.100 mio. euro. Bud 25.440 mio. kr. 3.193 mio. euro

ISIN DK000978523-0 LU064192752-9. Auktionsresultater. Salg 12.500 mio. kr. 1.100 mio. euro. Bud 25.440 mio. kr. 3.193 mio. euro Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 12. september 2011 Refinansiering af variabelt forrentede lån fastsættelse af rentetillæg Nykredit Realkredit har i dag gennemført to auktioner i forbindelse med

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 4. oktober 2011

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 4. oktober 2011 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 4. oktober 2011 Ændring i Endelige vilkår til prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds)

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 7. maj 2013

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 7. maj 2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 7. maj 2013 Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. af 22. marts

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 21. september 2005. Nykredit lancerer euro-udgave af to populære erhvervs- og landbrugslån

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 21. september 2005. Nykredit lancerer euro-udgave af to populære erhvervs- og landbrugslån Til Københavns Fondsbørs og pressen Nykredit lancerer euro-udgave af to populære erhvervs- og landbrugslån 21. september 2005 Nykredit Realkredit A/S åbner pr. 21. september 2005 to nye obligationer til

Læs mere

Vejledning vedrørende. Markedsinformationer om danske realkreditobligationer

Vejledning vedrørende. Markedsinformationer om danske realkreditobligationer Vejledning vedrørende Markedsinformationer om danske realkreditobligationer December 2011 Markedsinformationer om danske realkreditobligationer Indledning Markedsinformationer om danske realkreditobligationer

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan til at betale regninger i danske

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kunden kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage.

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage. Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 14. marts 2014

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 14. marts 2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012 14. marts 2014 Nykredit

Læs mere

Resultatet af salget er et rentetillæg på 0,25% p.a. for låntagere med WIBOR3-lån, hvilket vil glæde frem til næste refinansiering.

Resultatet af salget er et rentetillæg på 0,25% p.a. for låntagere med WIBOR3-lån, hvilket vil glæde frem til næste refinansiering. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 2. december 2011 Refinansiering af WIBOR3-lån fastsættelse af rentetillæg Nykredit har i dag gennemført et obligationssalg i forbindelse med refinansieringen af

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Den 23. april 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Vedlagt følger kvartalsrapport for DLR

Læs mere

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige. andre love

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige. andre love Side 1 af 24 Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Særligt dækkede obligationer) 2006/1 LSV 199 Den fulde tekst Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 9. april 2013

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 9. april 2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 9. april 2013 Ændring i "Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 20D (inkonverterbare,

Læs mere

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Virksomhed: Kundenummer: Evt. forretningssted: indgår hermed en aftale med Danske Bank A/S om behandling af erhvervsmæssige indbetalinger. Aftalen omfatter _ Indbetalinger

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. december 2012 1. Hvad er indbetalingskort Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S 4.4.1 Selskabet udsteder med virkning fra de Konvertible Obligationers faktiske udbetaling op til 1.800 Konvertible Obligationer af DKK 10.000 svarende

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

Information om rentetilpasningslån(rt-lån)

Information om rentetilpasningslån(rt-lån) Information om rentetilpasningslån(rt-lån) DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån(rt-lån) i kroner(dkk) og i euro(eur). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen ved lån i euro er karakteristika

Læs mere

Indholdsfortegnelse I. RESUMÉ... 1

Indholdsfortegnelse I. RESUMÉ... 1 Indholdsfortegnelse I. RESUMÉ... 1 II. RISIKOFAKTORER... 2 1. Lovgivningsmæssige rammer...2 2. Tilsyn...2 3. Virksomhedsområde...2 4. Realkreditinstitutters långivning...2 4.1 Registreret pant i fast ejendom...2

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1 I. RESUMÉ...3

Indholdsfortegnelse...1 I. RESUMÉ...3 Prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H. 18. august 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 I. RESUMÉ...3 II. RISIKOFAKTORER...5 1. Lovgivningsmæssige

Læs mere

udsteder særligt dækkede obligationer (SDO er) til finansiering af realkreditudlån

udsteder særligt dækkede obligationer (SDO er) til finansiering af realkreditudlån Til OMX Den Nordiske Børs, København Luxembourg Stock Exchange og pressen 15. november 2007 Nykredit og Totalkredit udsteder særligt dækkede obligationer Nykredit og Totalkredit udsteder særligt dækkede

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 7 Dokumentnummer 2013-06-06-13.28.34.798224 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og Lægernes Pensionsbank, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg, lpb@lpk.dk,

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE

INFORMATIONSMATERIALE INFORMATIONSMATERIALE Variabelt forrentede obligationer 2010/2013 DKK 300.000.000 Seniorkapital ISIN: DK0030249628 Arrangør: Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer... 3 Risikofaktorer... 4 Obligationsvilkår...

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

Nykredit knytter med nedenstående endelige vilkår 3 nye obligationsserier til Prospekt

Nykredit knytter med nedenstående endelige vilkår 3 nye obligationsserier til Prospekt Til OMX Den Nordiske Børs, København 29. november 2007 Nye endelige vilkår til Prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter E" - serie 01E, 31E og 81E Nykredit

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 6 Dokumentnummer 2009-12-15-11.24.24.942847 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og SALLING BANK A/S, Frederiksgade 6, 7800 Skive, sb@sallingbank.dk, har

Læs mere

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 Bilag 2 Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 I dette fuldstændige beslutningsforslag er anvendt

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

Nykredit Realkredit A/S åbner d. 16. november særligt dækkede obligationer i kapitalcenter

Nykredit Realkredit A/S åbner d. 16. november særligt dækkede obligationer i kapitalcenter Til OMX Den Nordiske Børs, København Nykredit Realkredit A/S offentliggør prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer 7. februar 2007 15. november 2007 Nykredit Realkredit A/S åbner d. 16. november

Læs mere

Information om rentetilpasningslån (RT-lån)

Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Side 1 af 5 Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Maj 2015 DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån (RT-lån) i kroner (DKK) og i euro (EUR). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Nasdaq Copenhagen. 20. marts 2015. Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 17. juni 2014

Nasdaq Copenhagen. 20. marts 2015. Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 17. juni 2014 Til Nasdaq Copenhagen 20. marts 2015 Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 17. juni 2014 I forbindelse med åbningen af ny fondskode under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt

Læs mere

Side 1 Indholdsfortegnelse Realkredit INDHOLDSFORTEGNELSE

Side 1 Indholdsfortegnelse Realkredit INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indholdsfortegnelse Realkredit INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt...2 2. Lånetyper...3 2.1. Obligationslån...3 2.2. Kontantlån...3 2.3. Rentetilpasningslån (Flelån)...3 2.4. Lån med renteloft...3 2.5.

Læs mere

Endelige Vilkår af 27. august 2015 Disse Endelige Vilkår gælder kun den/de angivne fondskode/-r.

Endelige Vilkår af 27. august 2015 Disse Endelige Vilkår gælder kun den/de angivne fondskode/-r. Endelige Vilkår af 27. august 2015 Disse Endelige Vilkår gælder kun den/de angivne fondskode/-r. Obligationerne er udstedt i henhold til Nykredit Realkredit A/S' basisprospekt dateret den 13. maj 2015

Læs mere

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014 Til Nasdaq Copenhagen 5. februar 2015 offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni offentliggør tillæg 3 til basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

Basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter S. Juni 2013

Basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter S. Juni 2013 w Basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter S Juni 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Resumé... 4 Aftaler

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. 1) LBK nr 959 af 21/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. august 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 181-0003 Senere ændringer til

Læs mere

Finansministeriet STATSOBLIGATIONER. 0,1 pct. inflationsindekseret lån 2023 (DGBi 2023)

Finansministeriet STATSOBLIGATIONER. 0,1 pct. inflationsindekseret lån 2023 (DGBi 2023) Finansministeriet STATSOBLIGATIONER 0,1 pct. inflationsindekseret lån 2023 (DGBi 2023) STATSOBLIGATIONER April 2012 INFLATIONSINDEKSEREDE STATSOBLIGATIONER 24. maj 2012 åbnes en ny serie inflationsindekserede

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

TILLÆG NR. 1 TIL BASISPROSPEKT FOR REALKREDITOBLIGATIONER (RO)

TILLÆG NR. 1 TIL BASISPROSPEKT FOR REALKREDITOBLIGATIONER (RO) NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB TILLÆG NR. 1 TIL BASISPROSPEKT FOR REALKREDITOBLIGATIONER (RO) AF 14. FEBRUAR 2014 TILLÆGGET TIL BASISPROSPEKTET ER DATERET DEN 16. FEBRUAR 2015 Realkreditobligationerne

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. 1) LBK nr 959 af 21/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. august 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 181-0003 Senere ændringer til

Læs mere