Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune"

Transkript

1 Retningslinier for Video-overvågning i Faxe Kommune

2 Formål Formålet med i Faxe Kommune er at beskytte kommunens ejendomme og værdier mod kriminelle handlinger samt tilføre tryghed for ansatte i kommunen og skabe mulighed for efterforskning af kriminelle handlinger. Der kan være følgende aspekter og formål med en: har en forebyggende effekt i forhold til tyveri, indbrud og hærværk så risikoen for kriminelle handlinger reduceres. vil afholde en del fra at begå kriminalitet vel vidende, at de bliver optaget på video Brug af vil være tryghedsskabende for personalet. Specielt personalet i kassefunktioner, idet overvågningen vil medføre en reduceret risiko for røveri og dermed de ubehageligheder, dette kan medføre for personalet. Men kan også være tryghedsskabende for personale i andre funktioner en og dermed optagelserne kan være afgørende bevismateriale ved en efterfølgende politimæssig efterforskning Lovgivning Bestemmelser om findes primært i Lov om behandling af personoplysninger (persondataloven). Persondatalovens regler gælder for enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning både den digitale og analoge tv-overvågning. De relevante regler i persondataloven er navnlig de grundlæggende principper om god databehandlingsskik, saglighed og proportionalitet samt behandlingsreglerne. Behandlingen af personoplysninger skal derfor være i overensstemmelse med god databehandlingsskik. Indsamlingen skal ske til udtrykkeligt angivne og saglige formål og senere behandling må ikke være uforenelig med disse formål. Det indsamlede må ikke omfatte mere end nødvendigt. De personoplysninger, der indgår i optagelserne, skal være beskyttet mod misbrug og mod, at uvedkommende kan få adgang/ kendskab til oplysningerne. Der er endvidere et særskilt kapitel i loven med særregler om videregivelse, sletning og oplysningspligt. Det fremgår af disse regler: i Faxe Kommune Side 2 af 6

3 Optagelserne fra overvågningen må ikke gennemgås, medmindre det følger af lov eller der har været beviselig kriminel handling inden for kameraets optageområde. Optagelserne må kun gennemgås af dataansvarlig. Optagelserne skal videregives til Politiet, hvis de formodes at kunne indgå i kriminalitetsopklarende formål. Optagelserne skal som udgangspunkt slettes senest 30 dage efter, at de er foretaget. De personer, der overvåges, skal orienteres om TVovervågningen. I Lov om findes regler om skiltning. Det fremgår af denne lov, at offentlige myndigheder, der foretager tv-overvågning af steder eller lokaler, hvortil der er almindelig adgang, eller af arbejdspladser, skal ved skiltning eller på anden tydelig måde give oplysning herom. Enhver opsætning og brug af digital og analog skal altid være i overensstemmelse med lovgivningen. Overvågning De indsamlede oplysninger må ikke omfatte mere end nødvendigt, og antallet af kameraer skal derfor begrænses mest muligt. Som hovedregel bør det kun være kommunalt ejede ting og steder, der overvåges, og dermed ikke personer, herunder kommunens ansatte. en skal gennemføres så den er mindst muligt krænkende for borgere og ansatte. Områder hvor der er adgang for almindelig færdsel skal undgås. Er der tale om overvågning af følsomme områder, f.eks. kassefunktioner og lignende kan overvågningen rettes mod betjeningsområderne og dermed kunderne. Den tidsmæssige udstrækning af en bør begrænses mest muligt, og hvis det er muligt bør optagelser begrænses til tidspunkter, hvor der som udgangspunkt ikke vil være borgere og publikum til stede, det vil sige uden for normal åbningstid og specielt ved indendørs. Dette gælder dog ikke tryghedsskabende ved for eksempel kassefunktioner, andre sårbare områder i og adgangsveje til kommunale ejendomme/institutioner. i Faxe Kommune Side 3 af 6

4 Ansvar Det overordnede ansvar for brug af i kommunen ligger hos den enkelte institutionsleder eller dennes stedfortræder. Dette gør sig dog ikke gældende hvis politiet opsætter overvågningsudstyr til brug i forbindelse med efterforskning af strafbare forhold. Opbevaring af optagelser Det skal sikres, at uvedkommende ikke kan få adgang til de lagrede personoplysninger. Ved digital billedlagring på server skal serveren derfor placeres på en sikker og forsvarlig måde, således at uvedkommende ikke har adgang til optagelserne. Serveren skal placeres i et sikret lokale uden mulighed for direkte adgang fra det fri og tilstødende lokaler. Døre til rummet skal være solide og være med 2 låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være F&P(Forsikring & Pension) godkendt. Endvidere skal lokalet være dækket af tyverialarm. Foretages optagelser på videobånd, skal alle bånd også opbevares på en sikker og forsvarlig måde. Der bør anvendes en opbevaringsenhed der som minimum er F&P (Forsikring & Pension) godkendt i gul klasse dvs. en kvalificering, der udviser så stor modstand mod indbrudsforsøg, at den antages at være hæmmende - og som anvendes til både bånd og optageudstyr. Videregivelse af optagelser Som udgangspunkt skal optagelse af kriminelle handlinger overdrages til politiet. Anden overdragelse af optagelser til tredjemand må kun ske hvis det følger af lov eller den registrerede har givet sit samtykke og videregivelsen skal endvidere godkendes af Kommunaldirektøren eller dennes stedfortræder. Sletning af optagelser Indsamlede personoplysninger skal slettes eller anonymiseres, når de ikke længere er nødvendige, dog senest 30 dage efter, at de er optaget. Som udgangspunkt lagres og opbevares optagelserne i maksimalt 1 uge, hvorefter de slettes. Optagelser der indeholder oplysninger om strafbare forhold kan dog lagres længere med henblik på politianmeldelse og eventuel efterforskning, dog maximalt 30 dage efter, at de er optaget. Politianmeldelse skal foretages hurtigst muligt efter registrering af hændelsen og optagelserne skal slettes umiddelbart efter overdragelse til politiet. i Faxe Kommune Side 4 af 6

5 Det er leverandøren i samarbejde med institutionslederen, der sikrer, at anlægget opsættes til sletning af data, så det sker automatisk efter 30 dage, jfr. lovgivningen. Adgang til gennemsyn af optagelser Lederne og disses stedfortræder for de institutioner, hvor der er etableret, er bemyndiget til og har dermed adgang til, at gennemse optagelser fra egen institution, hvis der har været foretaget kriminelle handlinger, som f.eks. indbrud. Endvidere har Kommunaldirektøren eller dennes stedfortræder adgang til at gennemse optagelserne. Det skal ved hjælp af adgangskode og lignende sikres, at det kun er de bemyndigede personer som har adgang til optagelserne. Personerne er under almindelig tavshedspligt ansvarlig for gennemsyn af optagelserne. Såfremt der ved gennemsyn af optagelser fremkommer optagelser der indeholder situationer, som kan virke mistænkelig eller krænkende, skal Kommunaldirektøren eller dennes stedfortræder straks underrettes. Herefter tages stilling til, hvem der herefter skal underrettes. Hvis optagelserne kan medføre nogen form for ansættelsesretlige konsekvenser for en medarbejder, skal sagen håndteres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende ansættelsesretlige regler. Instruktion af bemyndigede Personer der er bemyndiget til at gennemse optagelser skal af leverandøren instrueres og uddannes, så de kan betjene anlægget lovligt og så dokumentation sikres i videst muligt omfang samtidig med, at det slettes straks, når formålet med at gemme den er opfyldt. Underretning Etablering af skal inden iværksættelse drøftes i den enkelte institutions MEDudvalg, sikkerhedsorganisation eller lignende. De ansatte på institutioner hvor der skal foretages skal underrettes og informeres om overvågningen, herunder hvad formålet med overvågningen er, at optagelser vil kunne blive videregivet til politiet og i hvilke tilfælde optagelser vil blive gennemgået af medarbejdere i kommunen samt hvor længe oplysningerne vil blive opbevaret. Borgere der befinder sig i områder med overvågning skal informeres via skiltning efter Lov. i Faxe Kommune Side 5 af 6

6 Indsigt Personer der optages ved har som udgangspunkt ret til indsigt i oplysninger om vedkommende selv. Hvis der modtages begæring om indsigt, må der ikke videregives oplysninger om andre end den, der har begæret indsigt. Når en anmodning om indsigt besvares, skal der gives de oplysninger, som behandles på det tidspunkt, hvor anmodningen modtages, og frem til det tidspunkt, hvor anmodningen besvares. Leverandøren For at sikre kvaliteten af anlæggene, skal der stilles krav om, at installatørerne skal have gennemgået SikkerhedsBranchens ITVuddannelser/-kurser. Leverandøren skal dokumentere at anlægget er lovligt. Installatøren skal afgive dokumentation - ITV installationserklæring - på anlægget med beskrivelse af kameratyper, ledningsføring o.s.v. så anlægget kan serviceres, kontrolleres, opgraderes og udvides uden vanskeligheder. Anlægget Der skal stilles specifikke krav til udstyret i forhold til formålet med overvågningen og der bør stilles specifikke krav til kameraer m.v. i forhold til udstyrets tekniske formåen. Nærværende retningslinier for videoovervågning er godkendt på Hovedudvalgets møde den 2. april 2008 og Økonomiudvalgets møde den 7. maj Tekniske små justeringer er foretaget marts i Faxe Kommune Side 6 af 6

Tv-overvågning. Marts 2008

Tv-overvågning. Marts 2008 Tv-overvågning Marts 2008 Indholdsfortegnelse Om pjecen Hvilke love gælder for tv-overvågning?... 4 Hvem fører tilsyn med tv-overvågning?... 4 Kort om tv-overvågningsloven og persondataloven Hvad omfatter

Læs mere

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv.

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Indholdsfortegnelse 1. Om vejledningen. 3 2. Iværksættelse af tv-overvågning på områder, der benyttes til almindelig færdsel. 3 3. Iværksættelse af

Læs mere

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Brevdato: 19.08.08 Journalnummer: 2008-632-0034 Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Forsvarets Personeltjeneste

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser Kapitel 2 - Generelle sikkerhedsbestemmelser Kapitel 3 - Supplerende sikkerhedsforanstaltninger for anmeldelsespligtige behandlinger

Læs mere

Forslag. Lov om behandling af personoplysninger ved driften af den statslige varslingstjeneste. Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om behandling af personoplysninger ved driften af den statslige varslingstjeneste. Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. april 2011 af videnskabsministeren (Charlotte Sahl-Madsen) Forslag til Lov om behandling af personoplysninger ved driften af den statslige varslingstjeneste

Læs mere

Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning

Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning Denne vejledning forklarer, hvorfor Rigsadvokaten har kontaktet Dem, og hvordan De skal behandle de oplysninger, De har fået. Vejledning omtaler

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 2 > Publikationen er gratis. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 Telefon:

Læs mere

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune Værktøjskassen Der er i Middelfart Kommune en grundlæggende opmærksomhed på at sikre, at de sociale ydelser udbetales på et korrekt grundlag. Det

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2015 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Definitioner... 3 3) Baggrund, formål og omfang... 3 4)

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende straksbillettering. Spørgsmål om udlevering af videooptagelser.

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende straksbillettering. Spørgsmål om udlevering af videooptagelser. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0337 Klageren: Advokat XX på vegne YY 8310 Tranbjerg Indklagede: Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for manglende straksbillettering.

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Overgreb mod børn. Danmarks Lærerforening

Overgreb mod børn. Danmarks Lærerforening Deltagerstaterne skal træffe alle passende lovgivningsmæssige, administrative, sociale og uddannelsesmæssige forholdsregler til beskyttelse af barnet mod alle former for fysisk eller psykisk vold, skade

Læs mere

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr. 1500 København 2008 Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr.

Læs mere

God adfærd i det offentlige. Juni 2007

God adfærd i det offentlige. Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 Personalestyrelsen KL Danske Regioner God adfærd i det offentlige Udgivet Juni 2007 Udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske

Læs mere

Definition og analyse af personoplysninger, forholdet til PSI-loven, og muligheden for anonymisering af personhenførbar information - Et juridisk

Definition og analyse af personoplysninger, forholdet til PSI-loven, og muligheden for anonymisering af personhenførbar information - Et juridisk Definition og analyse af personoplysninger, forholdet til PSI-loven, og muligheden for anonymisering af personhenførbar information - Et juridisk dokument af Michael Agerholm Juhl, jurist hos ODAA. April

Læs mere

Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en

Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en 1. Vedtagelse af betingelser 1.1. Disse betingelser (herefter benævnt "Betingelserne") for brug af CATSJs applikation (herefter benævnt "App en") regulerer forholdet

Læs mere

Butikstyveri. - branchevejledning til arbejdsgiver, ledelse og arbejdsmiljøorganisationen

Butikstyveri. - branchevejledning til arbejdsgiver, ledelse og arbejdsmiljøorganisationen Butikstyveri - branchevejledning til arbejdsgiver, ledelse og arbejdsmiljøorganisationen Indholdsfortegnelse Sådan griber I det an... 2 Forebyggelse af butikstyveri... 2 Plan og instruktion af medarbejderne...

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013 Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. Indledning I Betingelser for Netpension Firma finder I en beskrivelse af, hvad Netpension Firma er, og hvilke funktioner virksomheden har adgang til. Del

Læs mere

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma Januar 2014 KONTRAKT Frit leverandørvalg personlig og praktisk hjælp Hedensted Kommune Original til firma Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk Dok.nr. 1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 83 Offentligt Fremsat den xx. Januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service. (Magtanvendelse

Læs mere

Privatlivsimplikationsanalyse (PIA) for GovCERT IDS v3.

Privatlivsimplikationsanalyse (PIA) for GovCERT IDS v3. Notat Privatlivsimplikationsanalyse (PIA) for GovCERT IDS v3. 15. februar 2011 Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon 3545 0000 Telefax 3545 0010 E-post itst@itst.dk Netsted www.itst.dk CVR-nr. 26769388

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om spillekasinoer

Bekendtgørelse af lov om spillekasinoer LBK nr 861 af 10/10/1994 Bekendtgørelse af lov om spillekasinoer Herved bekendtgøres lov nr. 397 af 13. juni 1990 om spillekasinoer med de ændringer, der følger af lov nr. 1096 af 22. december 1993. Kapitel

Læs mere

N O TAT. Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse

N O TAT. Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse N O TAT Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse af medarbejdere Dette notat redegør i overbliksform for de aftale- og lovgivningsmæssige regler, der er ved overdragelse af medarbejdere i forbindelse

Læs mere

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.«

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.« Lovforslag nr. L 113 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af Karen Ellemann Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Magtanvendelse over for voksne) 1 I lov om social service, jf.

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN

FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN Præambel Dette dokument (herefter benævnt Aftalen ) indeholder vilkårene for brugen af Find2learn og det dertil forbundne software, apps og hjemmesider mv. (herefter benævnt

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere