Prøve vejledning Pædagoguddannelsen i Jelling 2016 og 2017

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prøve vejledning Pædagoguddannelsen i Jelling 2016 og 2017"

Transkript

1 Prøve vejledning Pædagoguddannelsen i Jelling 2016 og 2017 Juni 2016 Indhold Studieordningens nationale del og Link til Nationale Moduler: 3 Prøveform: Grundfagligheden... 3 Prøve: Grundfaglighedens kompetencemål1 (GK1)... 3 Vejledning til K1 prøven:... 4 Præsentationsportfolien:... 4 Metode:... 4 Refleksion og opsamling:... 4 Fysiske porte folio:... 4 Den mundtlige fremlæggelse:... 4 Prøve: Grundfaglighedens kompetencemål 2 (GK2)... 5 Vejledning til K2 prøven:... 6 Prøveform:... 6 Beskrivelse af MCQ prøve:... 6 Bestemmelser:... 6 Bedømmelsesgrundlag:... 6 Vurderingsgrundlaget:... 6 Krav til prøven:... 6 Forslag til opbygning af det skriftlige produkt:... 6 Forslag til struktur i opgaven:... 7 Prøve: Grundfaglighedens kompetencemål 3 (GK3)... 8 Prøve i IPT (Tværprofessionelt element)... 8 Prøver i specialiseringens kompetenceområde 1 og 2 (SK1 og SK2)... 9 Vejledning til KI prøven Resumé: Den mundtlige prøve: Forberedelse til prøven Vejledning til K2 prøven

2 Forslag til struktur i projektopgaven: Prøve i de valgfrie kompetenceområder Ansøgning om særlige prøvevilkår Udformning af professionsbachelorprojektet

3 Studieordningens nationale del og Link til Nationale Moduler: Prøveform: Grundfagligheden Grundfagligheden prøves gennem tre prøver, der svarer til tre kompetencemål. Det ene kompetencemål retter sig mod første praktik. Prøve: Grundfaglighedens kompetencemål1 (GK1) Kompetencemål 1: Den studerende kan med udgangspunkt i børns, unges og voksnes forudsætninger og perspektiver etablere, vurdere og evaluere pædagogiske miljøer og aktiviteter, der understøtter børns, unges og voksnes udvikling, samt i relation til dette redegøre for faglige vurderinger og valg. Prøveform: Mundtlig, individuel prøve med afsæt i præsentationsportfolio. Præsentationsportfolien skal indeholde produkttyper der dokumenterer den studerendes opnåelse af kompetencemålet, herunder arbejdet med samt refleksion over udvalgte og væsentlige videns- og færdighedsmål. Portfolien skal indeholde refleksioner over den studerendes egen læring og udvikling i opnåelse af kompetencemålet. Den studerende skal redegøre for, hvorfor præsentationsportfolien er sammensat, som den foreligger. Prøvegrundlag: Præsentationsportfolien indeholder både skriftligt produkt, max anslag, og en eller flere produkttyper, eks. film, billedmateriale og lyd, der samlet tager max 10 minutter at gennemse. Bedømmelsesgrundlag: Mundtlig prøve og præsentationsportfolio. Tidsramme for mundtlig prøve: 20 minutter til præsentation og drøftelse. Ca. 1/4 af tiden skal bruges på den studerendes præsentation. Bedømmelse: Intern bedømmelse efter 7 trinsskalaen. 3

4 Vejledning til K1 prøven: Præsentationsportfolien: Hvad dækker kompetencemål 1 over og hvordan har du arbejdet med at opnå dette kompetencemål? Hvilke videns- og færdighedsmål vil du særligt fremhæve, som har bidraget til opnåelse af kompetencemål 1? Hvordan hænger kompetencemålet sammen med centrale emner, du har arbejdet med på modul 1, 2 og 3? Metode: Hvilke teorier vil du fremhæve og hvorfor? Hvordan har du arbejdet med dit færdighedsniveau og hvilke færdigheder vil du fremhæve og hvorfor? Hvilket emne/emner vælger du at uddybe. Inddrag viden og færdigheder fra flere videns- og færdighedsområder. Hvordan og hvorfor har du arbejdet med emnet? Hvordan kan du anvende denne viden og disse færdigheder i din kommende praktik? Refleksion og opsamling: Hvordan tænker du nu anderledes, i forhold til kompetencemål 1, end du gjorde før, du arbejdede med dit udvalgte tema. Hvilke centrale pointer vil du tage med dig i det fremtidige pædagogiske arbejde. Din tekst skal indeholde begreber og teorier. Der skal være kildehenvisninger. Se formelle krav til skriftlige opgaver ved University College Lillebælt, Teksten skal indeholde refleksioner over brugbarheden af den viden, der er fremkommet og må gerne sige noget om, hvor du selv har flyttet dig hen. Teksten skal være sammenhængende undgå opremsning og punktform. Fysiske porte folio: Den fysiske porte folio består af udvalgt dokumentation som du har udarbejdet eventuelt i samarbejde med andre. Fx en SMTTE model, billeder, projektbeskrivelser, film, andre æstetiske produktioner, iagttagelser, interviews, etc. Det du vælger at tage med demonstrerer også videns og færdigheder indenfor videns- og færdighedsmålene: det kunstneriske, æstetiske og håndværksmæssige. Den mundtlige fremlæggelse: Til den mundtlige fremlæggelse demonstrerer du din evne til at argumentere og formidle præcist og kortfattet indenfor 5. min. Lav en dagsorden. Bruge din tid fornuftigt brug ikke tid på udenomssnak - skab en kobling mellem den Skriftlige del og den fysiske port folio. Anvende faglige begreber og skab en kobling mellem teori og praksis ved brug af fagsprog og faglige termer. Vise din evne til at indgå i en faglig dialog og refleksion omkring det du har medbragt, og det du har skrevet. 4

5 Prøve: Grundfaglighedens kompetencemål 2 (GK2) Kompetencemål 2: Den studerende kan fagligt begrunde pædagogisk arbejde i relation til den samfundsmæssige, historiske, institutionelle og professionelle sammenhæng. Prøveform: Kombinationsprøve der består af: Delprøve 1: Individuel Multiple Choice Questionaire (MCQ) Delprøve 2: Skriftligt produkt udarbejdet i grupper og mundtlig gruppeprøve. Formen på det skriftlige produkt fremgår af den institutionelle studieordning og det skriftlige produkt udarbejdes i grupper på 2-4 studerende. Prøvegrundlag for mundtlig prøve: Skriftligt produkt der dokumenterer de studerendes opnåelse af kompetencemålet, herunder arbejdet med samt refleksion over udvalgte og væsentlige videns- og færdighedsmål. Det skal fremgå hvilken studerende, der er ansvarlig for de enkelte dele af det skriftlige produkt. Omfang: 2 studerende: max anslag 3 studerende: max anslag 4 studerende: max anslag Anslagsangivelser er inklusiv mellemrum og eksklusiv forside, indholdsfortegnelse og litteraturliste. Tidsramme for mundtlig prøve: 2 studerende: 30 min. til præsentation og drøftelse. 3 studerende: 35 min. til præsentation og drøftelse 4 studerende: 40 min. til præsentation og drøftelse Ca. 1/4 af tidsrammen anvendes på de studerendes præsentation. Bedømmelsesgrundlag: MCQ test og helhedsvurdering af skriftligt produkt og mundtlig prøve. Bedømmelse: Prøven kan kun bestås hvis begge delprøver bestås. Delprøve 1 bedømmes med bestået/ikke bestået. Ved delprøve 2 gives der en samlet karakter på 7-trinsskalaen for det skriftlige produkt og den mundtlige prøve. 5

6 Vejledning til K2 prøven: Prøveform: 1) Individuel skriftlig MCQ, som tager afsæt i studieaktiviteterne i modul ) Mundtlig prøve med afsæt i synopsis eller andet produkt med udgangspunkt i selvvalgt emne der udarbejdes i grupper på max. 4 studerende. Beskrivelse af MCQ prøve: MCQ-testen er en individuel besvarelse af et elektronisk spørgeskema, hvor den studerende præsenteres for spørgsmål, hver med fire svarmuligheder, hvoraf kun det ene svar repræsenterer korrekt besvarelse. MCQ testen afvikles elektronisk på egen computer og den afsatte tid er 30 minutter. Se prøveplanen. Hjælpemidler til eget brug er tilladt. Det er den studerendes eget ansvar at have en funktionsdygtig pc og internetopkobling i det afsat tidsrum for prøven og at gemme tekst undervejs. Opgaven afleveres i PDF format i WiseFlow efter nærmere afsat dato. Se prøveplanen. Prøverne skal være bestået inden udgangen af 2. studieår (jfr. Bekendtgørelsens 16), før den studerende kan fortsætte uddannelsesforløbet. Bestemmelser: Hvis den studerende er dokumenteret syg på prøvedagen (lægeerklæring), bruges ikke et prøveforsøg jvn. 5. Ved øvrigt fravær bruges et prøveforsøg. Bedømmelsesgrundlag: MCQ-testen bedømmes bestået/ikke bestået. Den mundtlige prøve bedømmes 7-trinsskalaen og der gives en samlet karakter for det skriftlige produkt og den mundtlige prøve. Prøven kan kun bestås hvis begge delprøver bestås. Vurderingsgrundlaget: At den studerende kan: 1) gøre rede for kendt viden, færdigheder og grundlæggende processer, 2) fremstille sammenhænge og analysere kendte situationer og problemstillinger gennem anvendelse af tilegnet viden og færdigheder og på den baggrund kan handle i pædagogisk praksis og 3) reflektere over og vurdere nye situationer og problemstillinger, som kræver selvstændige vurderinger og alternative måder at handle på i pædagogisk praksis. (Jfr. Bekendtgørelsens 18, stk. 2) Krav til prøven: Ved gruppeprøven skal den enkelte studerendes bidrag kunne identificeres. Det skal fremgå, hvilke dele af opgaven den studerende er ansvarlig for. Se Formelle krav til skriftlige opgaver ved University College Lillebælt, Forslag til opbygning af det skriftlige produkt: Grundlaget for prøven i modul 5,6 og 7 er kompetence-, viden- og færdighedsmålene der tager udgangspunkt i et selvvalgt problemfelt med en eller flere tilhørende problemstillinger. Disse problemstillinger skal lægge op til beskrivelse, analyse og diskussion af problemfeltet. Problemfeltet kan evt. underbygges af en case/praksisfortælling. Problemfeltet skal behandles ved hjælp af teorier, begreber og metoder, der bidrager til opfyldelse af kompetencemål 2. 6

7 Opgaven fungerer som oplæg til den mundtlige prøve. Det faglige stof, der eksamineres i, tager afsæt i og centreres om det problemfelt, som danner udgangspunkt for opgaven. Forslag til struktur i opgaven: 1. Forside: Se Formelle krav til skriftlige opgaver ved University College Lillebælt 2. Indledning: Afgrænsning og præsentation af problemfelt 3. Problemformulering: En beskrivelse af de problemstillinger, der ønskes belyst med afsæt i problemfeltet 4. Metodeafsnit: Begrundelser for valg af teorier, begreber, metoder m.m. 5. Teoriafsnit: Beskrivelse af begreber, teorier og lovgivning i relation til problemfeltet. 6. Analyse og refleksion: Her kobles og reflekteres over teorier og begreber i relation til problemfeltet. 7. Konklusion og perspektivering: I konklusionen opsamles på belysning af problemfeltet. Perspektiveringen kan evt. afsluttes med udvalgte diskussionspunkter, der kan fungere som udgangspunkt for de studerendes oplæg til prøven. 8. Referenceliste: Se Formelle krav til skriftlige opgaver ved University College Lillebælt Aflevering: I WiseFlow som et samlet dokument, der indeholder opgaven og eventuelle bilag. 7

8 Prøve: Grundfaglighedens kompetencemål 3 (GK3) Kompetencemål 3: Den studerende kan begrunde, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter gennem deltagelse i pædagogisk praksis på praktikstedet, herunder vurdere egne læreprocesser i praksis. Prøveform: Individuel mundtlig prøve med afsæt i præsentationsportfolio Præsentationsportfolien skal indeholde produkttyper der dokumenterer den studerendes opnåelse af kompetencemålet, herunder arbejdet med samt refleksion over udvalgte og væsentlige videns- og færdighedsmål. Portfolien skal indeholde refleksioner over den studerendes egen læring og udvikling i opnåelse af kompetencemålet. Den studerende skal redegøre for, hvorfor præsentationsportfolien er sammensat, som den foreligger. Prøvegrundlag: Præsentationsportfolien indeholder både skriftligt produkt, max anslag, og en eller flere produkttyper, eks. film, billedmateriale og lyd, der samlet tager max 10 minutter at gennemse. Bedømmelsesgrundlag: Mundtlig prøve og præsentationsportfolio. Tidsramme for mundtlig prøve: 20 min. til præsentation og drøftelse. Ca. 1/4 af tidsrammen anvendes på den studerendes præsentation. Bedømmelse: Prøven bedømmes bestået/ikke bestået af en praktikvejleder fra praktikstedet og en underviser udpeget af professionshøjskolen. Prøve i IPT (Tværprofessionelt element) Prøveafholdelse: Efter 3 ugers IPT. Prøveform: Individuel aflevering i WiseFlow (se prøveplanen) Eksamensgrundlag: Artiklen fra IPT forløbet samt reflektionsark over udvalgte videns-og færdighedsmål. Bedømmelsesgrundlag: Artikel fra IPT samt reflektionsark på max 3 normalsider i alt anslag med refleksioner over udvalgte videns- og færdighedsmål. Reflektionsarket skal referere til de konkreter leverancer i IPT forløbet. Se skabelon på fronter i årgangsrummet under TPM Se venligst dokument 'Modul 13 reflektionsark: Aflevering: I WiseFlow som et samlet dokument, der indeholder artiklen fra IPT forløbet samt refleksionsark. Inter bedømmelse. Ved underviser i TPI 8

9 Prøver i specialiseringens kompetenceområde 1 og 2 (SK1 og SK2) SK1 Dagtilbudspædagogik Den studerende kan anvende naturen samt kulturelle medier og udtryksformer til at skabe udviklings-- og læreprocesser for årige børn og inddrage børns perspektiv, deres kreativitet og leg i pædagogiske aktiviteter. SK1 Skole- og fritidspædagogik Den studerende kan med inddragelse af pædagogiske og didaktiske teorier tilrettelægge, gennemføre og analysere pædagogiske aktiviteter, inkluderende læringsmiljøer samt lærings og undervisningsforløb med henblik på, at børns og unges trivsel, læring, udvikling og dannelse fremmes. SK1 Social og specialpædagogik Den studerende kan med udgangspunkt i de tre målgruppers forudsætninger og perspektiver identificere og varetage pædagogiske opgaver i relation hertil. Den studerende har indsigt i social- og specialpædagogiske paradigmer, vidensformer og metoder. Prøveform: Mundtlig gruppeprøve med afsæt i fællesgjort præsentationsportfolio. Gruppen består af 2-4 studerende. Gruppens fællesgjorte præsentationsportfolio skal indeholde produkttyper, der dokumenterer gruppens opnåelse af kompetencemålet, herunder arbejdet med udvalgte og væsentlige videns- og færdighedsmål. Præsentationsportfolien skal indeholde refleksioner over gruppens læring og udvikling i opnåelse af kompetencemålet. De studerende skal redegøre for, hvorfor præsentationsportfolien er sammensat, som den foreligger. Prøvegrundlag: Fællesgjort præsentationsportfolio der indeholder både skriftligt produkt og en eller flere produkttyper, eks. film, billedmaterialer og lyd. Omfang skriftligt produkt: 2 studerende: max anslag 3 studerende: max anslag 4 studerende: max anslag Omfang andre produkttyper: Andre produkttyper må samlet tage max 10 minutter at gennemse. Bedømmelsesgrundlag: Mundtlig prøve. Tidsramme for mundtlig prøve: 2 studerende: 25 minutter til præsentation og drøftelse. 3 studerende: 30 minutter til præsentation og drøftelse. 4 studerende: 35 minutter til præsentation og drøftelse. Ca. 1/4 af tidsrammen anvendes på de studerendes præsentation. Bedømmelse: Ekstern bedømmelse efter 7 trinsskalaen. 9

10 SK2 Dagtilbudspædagogik Den studerende kan reflektere, vurdere, begrunde og kvalificere pædagogisk arbejde på baggrund af de organisatoriske og professionelle rammer. SK2 Skole- og fritidspædagogik: Den studerende kan varetage og analysere pædagogisk arbejde, der støtter og faciliterer børn og unges læring, udvikling, inklusion, trivsel og perspektiver. SK2 Social- og specialpædagogik: Den studerende kan tilrettelægge, gennemføre og evaluere social- og specialpædagogiske indsatser og aktiviteter, der sigter mod at fremme trivsel og livskvalitet, og som understøtter de tre målgruppers udvikling, læreprocesser og deltagelse i fællesskaber. Prøveform: Gruppeprøve på baggrund af skriftlig projektopgave med selvvalgt problemstilling udarbejdet i grupper på 2-4 studerende. Prøvegrundlag: Skriftlig projektopgave af et omfang på: - 2 studerende: max anslag - 3 studerende: max anslag - 4 studerende: max anslag. Anslagsangivelser er inklusiv mellemrum og eksklusiv forside, indholdsfortegnelse og litteraturliste. Det skriftlige produkt dokumenterer de studerendes opnåelse af kompetencemålet, herunder arbejdet med udvalgte og væsentlige videns- og færdighedsmål. Bedømmelsesgrundlag: Skriftlig projektopgave. Det skal fremgå, hvilke studerende, der er ansvarlige for de enkelte dele af opgaven. Bedømmelse: Ekstern bedømmelse efter 7 trinsskalaen. 10

11 Vejledning til KI prøven Resumé: Resume består af en præsentation der angiver og begrunder udvalgt dokumentation som de studerende har udarbejdet i modulerne frem mod prøven. Antal studerende: 2 studerende 2 sider 3 studerende 3 sider 4 studerende 4 sider Antal sider til Resumé 1 normalside = 2400 anslag inkl. mellemrum (se Formelle krav til skriftlige opgave UCL, 2015 på stud.ucl.dk). Den mundtlige prøve: På baggrund af præsentationsportfolioen/resume udarbejder gruppen et fælles mundtligt oplæg der demonstrerer hvordan kompetencemål 1 (dagtilbud og skole/fritid) og kompetencemål 2 (Social/special) er opfyldt med eksempler fra den fællesgjorte præsentationsportfolio. Det mundtlige oplæg skal inddrage udvalgte produkter fra fysisk port folio (dokumentation, samt kunstneriske, æstetiske og håndværksmæssige produkter. Fremlæggelsen skal demonstrerer de studerendes evne til at argumentere og formidle præcist og kortfattet indenfor den afsatte tid. Antal studerende: Antal minutter til fremlæggelse Diskussion Votering 2 studerende 10 minutter 15 minutter 10 minutter 3 studerende 12 minutter 25 minutter 10 minutter 4 studerende 15 minutter 35 minutter 10 minutter Forberedelse til prøven. Udarbejd en dagsorden/disposition til prøven. Udarbejd en præcis og velargumenteret kobling mellem den skriftlige del og den fysiske port folio. Anvend faglige begreber og vis kobling til teori og praksis. Forbered dialog hvor der viser evnen til at indgå i en faglig dialog og refleksion omkring det medbragte materiale til prøven. Vejledning til K2 prøven De studerende skal på baggrund af kompetencemålene i grupper udarbejde en skriftlig projektopgave med selvvalgt problemstilling. Forslag til struktur i projektopgaven: Anvend de formelle retningslinjer Formelle krav til skriftlige opgave UCL på stud.ucl.dk. 1. Forside (emne/titel, navn(e), studienummer, vejleders navn, censors navn, modul, antal tegn, afleveringsdato, uddannelsessted 2. Abstrakt (resumé) 3. Kort max 1300 tegn (inkl. mellemrum) 4. Abstraktet skal i kort koncentreret form indeholde emne, problemstilling, formål, vigtige teorier/teoretikere, aktiviteter, metode, resultater, konklusioner og eventuelle anbefalinger 5. Indholdsfortegnelse 6. Indledning 7. Problemformulering 8. Metodeafsnit 11

12 9. Begrundelse for valg af empiri, teori og aktiviteter. Desuden beskrives hvilke metoder der er brugt til dataindsamling. Det kan være litteraturindsamling, undersøgelse (interview, iagttagelser, observationer, spørgeskemaer mv). Andres undersøgelser. 10. Et teoriafsnit med analyse, refleksion og diskussion med afsæt i udvalgte videns- og færdighedsområder 11. Konklusionen 12. Perspektivering 13. Referenceliste 14. Bilag Det skal med sidetal fremgå hvilke studerende der er ansvarlige for de enkelte dele af opgaven. Dette skal fremhæves i indholdsfortegnelsen samt i overskrifter. Prøve i de valgfrie kompetenceområder Prøveform: Mundtlig præsentation og diskussion på grundlag af en præsentationsportfolio, der består af en skriftlig projektopgave og aktiviteter og/eller udvalgte produkter fra de studerendes fysiske arbejdsportolio. Prøven foregår i grupper på 2-4 studerende Ved studerendes ønske om individuel prøve eller større grupper skal der ansøges hos uddannelseskoordinator. Præsentationsportfolio med bilagsoversigt over produkter fra den fysiske arbejdsportfolio afleveres i WiesFlow ugen før den mundtlige prøve. Med fokus på valgmodulets kompetencemål vælger gruppen selv fokusering inden for valgmodulets vidensog færdighedsmål. Skriftlig præsentationsportfolio: 2 studerende: Max anslag inklusive mellemrum (6 normalsider). 3 studerende: Max anslag inklusive mellemrum (8 normalsider). 4 studerende: Max anslag inklusive mellemrum (10 normalsider). Eksamensgrundlag: 1. En praktisk del hvor den studerende demonstrerer færdigheder gennem fremvisning af aktiviteter og/eller produkter fra den fysiske arbejdsportfolio. 2. En mundtlig præsentation hvor den studerende viser viden om koblingen mellem praktikske færdigheder og didaktisk, metodisk og teoretisk viden. 3. Dialog med eksaminator og censor hvor studerende viser evne til at uddybe, udfolde og perspektiverer til øvrige videns og færdighedsmål i det valgte materiale. Prøven er offentlig. Bedømmelsesgrundlag: En helhedsvurdering af aktiviteter og/eller produkter fra den fysiske arbejdsportfolio og den mundtlige præsentation. Tidsramme: Mundtlig prøve: 2 studerende 20 min. oplæg fælles drøftelse i 30 min. - votering i 10 min. 3 studerende 25 min. oplæg fælles drøftelse i 45 min. - votering i 15 min. 4 studeredne 25 min. oplæg fælles drøftelse i 45 min. - votering i 15 min. Bedømmelse efter 7-trinsskalaen. Bedømmelse ved ekstern censur. 12

13 Ansøgning om særlige prøvevilkår Studieordningen 2014, Interne eller eksterne prøver, 11.19: Særlige prøvevilkår Studerende, der ønsker at få tildelt særlige prøvevilkår, fremsender en begrundet skriftlig ansøgning til eksamenskontoret med dokumentation for den problemstilling, der kan begrunde tildeling af særlig prøvevilkår. Ansøgningen skal være fremsendt senest 3 uger før eksamensperiodens begyndelse. Den studerende henvender sig til studieadministrationen og får tilsendt ansøgningsskema. Udformning af professionsbachelorprojektet I den skriftlige del af projektet skal den/de studerende kunne begrunde problemstillingens professionsfaglige relevans samt kunne redegøre for projektets metodiske og teoretiske grundlag. Projektet skal endvidere indeholde en empirisk baseret analyse af den valgte problemstilling samt en perspektivering af analysen i forhold til sociale, institutionelle og samfundsmæssige forhold (jf. uddannelsesbekendtgørelsens bilag 6). Derudover skal projektet indeholde overvejelser over, hvad det vil sige at undersøge/udvikle en pædagogisk praksis, som man selv, som studerende, er en del af, samt hvilke etiske og værdimæssige udfordringer, denne position kan medføre. Den studerende skal demonstrere et undersøgelsesperspektiv, der bevæger sig fra det specifikke eksempel til et generelt vilkår eller omvendt. Det skriftlige projekt indeholder (ikke nødvendigvis i rækkefølge): Titel (på dansk og engelsk) Resume (på dansk og eventuelt engelsk) Indledning med en begrundet problemstilling Eksisterende viden fra forskning og udviklingsarbejde om problemstillingen Metodeovervejelser, herunder Undersøgelses/udviklingsdesign Refleksioner over, hvad det vil sige at udforske egen praksis Beskrivelse og analyse af empiri ved anvendelse af teori Diskussion og perspektivering i forhold til sociale, kulturelle, institutionelle og samfundsmæssige forholds betydning for den valgte problemformulering, herunder Beskrivelse af udviklingsmuligheder og handleovervejelser Beskrivelse af og refleksion over den faglige drøftelse med praktikstedet Relatering til forsknings-- og udviklingsresultater Konklusion Referenceliste. 13

14 Omfang: Det skriftlige projekt må maksimalt have et omfang på: 1 studerende: anslag 2 studerende: anslag 3 studerende anslag 4 studerende: anslag. Hertil kommer forside, litteraturliste og bilag. Såfremt der inddrages andre dokumentationsformer, skal disse være beskrevet i det skriftlige produkt. 14

Prøve vejledning Pædagoguddannelsen i Jelling 2016 og 2017

Prøve vejledning Pædagoguddannelsen i Jelling 2016 og 2017 Prøve vejledning Pædagoguddannelsen i Jelling 2016 og 2017 August 2016 Indhold Studieordningens nationale del og Link til Nationale Moduler: http://paedagoguddannelsenet.dk/... 3 Prøveform: Grundfagligheden...

Læs mere

Pædagoguddannelsen. Studieåret 2015/2016. Studieordning. Fællesdel

Pædagoguddannelsen. Studieåret 2015/2016. Studieordning. Fællesdel Pædagoguddannelsen Studieåret 2015/2016 Studieordning Fællesdel Studieordningens nationale del Indholdsfortegnelse 1. Prøver i grundfagligheden... 2 1.1. Prøve: Grundfaglighedens kompetencemål 1 (GK1)...

Læs mere

Prøve vejledning Pædagoguddannelsen i Jelling efterår 2015

Prøve vejledning Pædagoguddannelsen i Jelling efterår 2015 Prøve vejledning Pædagoguddannelsen i Jelling efterår 2015 Den 3. maj 2016 Indhold Link til Nationale Moduler: http://paedagoguddannelsenet.dk/... 3 Prøveform: Grundfagligheden K1... 3 Vejledning til K1

Læs mere

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt.

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt. Praktikindkald Praktikprøvetilmelding Praktikprøve d. 22-23.03 Udarb. af synopsis Påskeferie Multimedie Designer Uddannelsen Information om 4 semester, foråret 2012 Det overordnede tema for 4. semester

Læs mere

Studieordningens nationale del. Prøver i GRUNDFAGLIGHEDEN

Studieordningens nationale del. Prøver i GRUNDFAGLIGHEDEN Studierdningens natinale del Prøver i GRUNDFAGLIGHEDEN Grundfagligheden prøves gennem tre prøver, der svarer til tre kmpetencemål. Det ene kmpetencemål retter sig md første praktik. Prøve: Grundfaglighedens

Læs mere

Fortællinger og genrer

Fortællinger og genrer PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Fortællinger og genrer Et modul fra PD i Medier og kommunikation Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Pædagogisk og socialpædagogisk

Læs mere

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Multimedie Designer Uddannelsen Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Det overordnede tema for 4. semester er PRAKTIK OG PERSPEKTIVERING. Det betyder, at du på 4. semester har mulighed

Læs mere

Administrationsbacheloruddannelsen

Administrationsbacheloruddannelsen Studieretninger 5. semester Januar 2015 Skriftlig og mundtlig del Ekstern censur 7-trins-skalaen Opgavesættet består af i alt 5 sider. Eksamen Form Skriftlig opgave og mundtlig eksamen. Eksamenen kan gennemføres

Læs mere

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention Et modul fra PD i Psykologi Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi,

Læs mere

Interne retningslinjer ved prøver. Generelle bestemmelser ved prøver

Interne retningslinjer ved prøver. Generelle bestemmelser ved prøver Interne retningslinjer ved prøver Generelle bestemmelser ved prøver Gældende for årgang 12SM 11SM Pædagoguddannelsen i Jelling Ikrafttræden den 15. september 2014 og erstatter alle tidligere udgaver. September

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion. Fredericia Periode 5

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion. Fredericia Periode 5 PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Fredericia Periode 5 Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde Maj 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for

Læs mere

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse Et modul fra PD i Læsevejledning i grundskolen Februar 2015-1 - 1. Indledning

Læs mere

Studieordningens nationale del

Studieordningens nationale del Studierdningens natinale del (Besluttet af uddannelsesledernetværket den 29. maj 2017). PRØVER I GRUNDFAGLIGHEDEN Grundfagligheden prøves gennem tre prøver, der svarer til tre kmpetencemål. Det ene kmpetencemål

Læs mere

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne for akademiuddannelserne Gældende fra 1. januar 2016 Version af 2/10 2015 Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Om

Læs mere

Prøvevejledning for prøver på Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU) 2015

Prøvevejledning for prøver på Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU) 2015 Prøvevejledning redigeret april 2015 Prøvevejledning for prøver på Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU) 2015 Indhold Prøvevejledning - Den pædagogiske Assistentuddannelse... 2 Danskprøve... 4 Samfundsfagsprøve...

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 2 Overblik over

Læs mere

MODUL 2 Prøvebestemmelse

MODUL 2 Prøvebestemmelse MODUL 2 Prøvebestemmelse Tema Bedømmelse Læringsmål Socialrådgivning, udvikling, rammer og praksis Intern Bestået/ikke bestået Viden: Professionens historiske udvikling, vidensgrundlag, værdier og etik

Læs mere

Børne- og ungdomslitteratur

Børne- og ungdomslitteratur Vejledning for modulet Et modul fra PD i Dansk August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Dansk, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Interne retningslinjer for prøver på Pædagoguddannelsens 6. og 7. semester gældende fra 1. februar 2014

Interne retningslinjer for prøver på Pædagoguddannelsens 6. og 7. semester gældende fra 1. februar 2014 Afdeling/enhed Pædagoguddannelsen i Odense og Svendborg Senest redigeret 20-02-2014 Udarbejdet af laud / eksamenskontoret Dokumentnavn Interne retningslinjer for prøver på grunduddannelsens 6. og 7. semester

Læs mere

Studieordningens nationale del

Studieordningens nationale del Studierdningens natinale del Pædagguddannelsen 2014- bekendtgørelsen Indhldsfrtegnelse Afsluttende prøver i Fællesdelen... 2 Udprøvning af grundfagligheden... 2 Prøvefrm: Grundfagligheden K1... 2 Prøvefrm:

Læs mere

Prøvevejledning Studieordning University College Lillebælt Elsebet Warthoe

Prøvevejledning Studieordning University College Lillebælt Elsebet Warthoe Prøvevejledning Studieordning 2016 0812217 University College Lillebælt Elsebet Warthoe 1 Indhold: Grundfaglighedens kompetencemålsprøve 1 Grundfaglighedens kompetencemålsprøve 2 Grundfaglighedens kompetencemålsprøve

Læs mere

Beskrivelse af prøven efter modul 9

Beskrivelse af prøven efter modul 9 Indstilling til prøven: For at den studerende kan gå til prøve i modul 9, skal følgende være opfyldt: 80 % tilstedeværelse i praksisfagene; psykomotorisk gruppeundervisning i bevægelse, modul om ældre,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af et

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 9 beskrivelsen... 3 Modul 9 Sygepleje

Læs mere

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Gældende efteråret 2016 Formål Formål med prøven er at bedømme i hvilken grad

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består

Læs mere

Der henvises til Beskrivelse af professionsbachelorprojektet for nærmere oplysninger om forløb, retningslinjer for projektet mv.

Der henvises til Beskrivelse af professionsbachelorprojektet for nærmere oplysninger om forløb, retningslinjer for projektet mv. Modulbeskrivelse Modul 14: Professionsbachelorprojekt Bioanalytikeruddannelsen Næstved 1. Modulbetegnelse Professionsbachelorprojekt (herefter PBP) 2. Beskrivelse I dette modul arbejder du i en gruppe

Læs mere

Skabelon til praktikopgave

Skabelon til praktikopgave Skabelon til praktikopgave De enkelte opgaveafsnit Kompetenceområderne for praktik er Didaktik, klasseledelse og relationsarbejde. Eksempel fra opgave(r) Metakommunikation er markeret med GRØNT Sideantal

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

PRAKTIKNIVEAU III LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016. www.ucsj.dk

PRAKTIKNIVEAU III LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016. www.ucsj.dk PRAKTIKNIVEAU III LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016 www.ucsj.dk PRAKTIKNIVEAU III LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016 Praktik omhandler (1) den praktisk/pædagogiske dimension, der retter sig

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. Forår 2016

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. Forår 2016 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i ledelse Forår 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Moduler... 5 Organisation og arbejdspsykologi

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen (Bornholm ES15)... 5 BA2: At gennemføre

Læs mere

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Speciale 2013

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Speciale 2013 Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Speciale 2013 Septemberoptag 2011 1 Specialebeskrivelsen gælder for studerende med studiestart pr. september 2011 og er fælles for følgende

Læs mere

Retningslinjer for professionsbachelorprojektet

Retningslinjer for professionsbachelorprojektet Bioanalytikeruddannelsen, UCL April 2013 Forudsætninger: jf. Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor i biomedicinsk laboratorieanalyse nr. 652 af 29/6-2009 Kap. 5 11: Prøverne på uddannelsens

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Studieordning. VIA Pædagoguddannelsen

Studieordning. VIA Pædagoguddannelsen Studieordning VIA Pædagoguddannelsen 20. august 2015 Kære studerende Velkommen til pædagoguddannelsen i VIA. Vi glæder os til at samarbejde med dig om din uddannelse. Som studerende på pædagoguddannelsen

Læs mere

Prøvebeskrivelse Modul 14 Professionsbachelorprojekt

Prøvebeskrivelse Modul 14 Professionsbachelorprojekt Prøvebeskrivelse Modul 14 Professionsbachelorprojekt Formål Prøven skal give mulighed for at bedømme den studerendes evne til at arbejde selvstændigt og udviklingsorienteret indenfor det bioanalytiske

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2016 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 01-08-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen... 3 1.1 Eksamensformer...

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen

Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1122 af 27. september 2010 20 og 21 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, bekendtgørelse

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 28.06.13 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed.

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. 2015 Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 21. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Læringsudbytte... 2 2.

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Den pædagogiske diplomuddannelse PD16-17 Ob1 Gennemgående underviser: Jens Skou Olsen (modulansvarlig) Studievejledning: Anders Holst Internater 9.-10. november

Læs mere

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbeskrivelse For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbetegnelse, tema og kompetencer Modulet retter sig mod viden om sygepleje, systematiserede overvejelser, metoder

Læs mere

Kommunom- uddannelsen

Kommunom- uddannelsen Kommunom- uddannelsen PÅ AKADEMINIVEAU EKSAMENSBESTEMMELSER Afgangsprojektet på Kommunomuddannelsen GÆLDENDE FRA August 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet... 3 1.1 Eksamensform...

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra januar 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra januar 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra januar 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk/kommunom 12-01-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet...

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 Fysioterapeutuddannelsen.

Modulbeskrivelse for modul 5 Fysioterapeutuddannelsen. University College Lillebælt, Fysioterapeutudannelsen. Tillæg til studieordningen, del 4. Modulbeskrivelse for modul 5 Fysioterapeutuddannelsen. Modulets titel Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel

Læs mere

UCSJ NY PÆDAGOGUDDANNELSE

UCSJ NY PÆDAGOGUDDANNELSE UCSJ NY PÆDAGOGUDDANNELSE GRUNDFAGLIGHEDEN Grundfaglighed 2014 Pædagogik, etik og dannelse Pædagogens rolle og relationer Udvikling, Læring og innovation + prøve Social intervention (+ prøve Pædagogens

Læs mere

11.12 Specialpædagogik

11.12 Specialpædagogik 11.12 Specialpædagogik Fagets identitet Linjefaget specialpædagogik sætter den studerende i stand til at begrunde, planlægge, gennemføre og evaluere undervisning af børn og unge med særlige behov under

Læs mere

Generelle indlæringsvanskeligheder

Generelle indlæringsvanskeligheder PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Generelle indlæringsvanskeligheder Et valgmodul fra PD i Specialpædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for

Læs mere

Eksamensvejledning Engineering Business Administration (EBA) Forårssemester 2016

Eksamensvejledning Engineering Business Administration (EBA) Forårssemester 2016 Eksamensvejledning Engineering Business Administration (EBA) Forårssemester 2016 Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Finansiel

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Bachelor i sygepleje Studieordning 2009 1. semester Hold 2011 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer 3 Indstilling

Læs mere

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring 1 Indholdsfortegnelse 2. Uddannelsens formelle grundlag 4 3. Formål 5 4. Læringsmål 6 5. Uddannelsens varighed 7 6. Studieforløb, progression

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Mål med faget: At gøre jer klar til eksamen, der er en mundtlig prøve på baggrund af et langt projekt

Mål med faget: At gøre jer klar til eksamen, der er en mundtlig prøve på baggrund af et langt projekt Agenda for i dag: Krav til projekt. Problemformulering hvad er du nysgerrig på - Vennix? Brug af vejleder studiegruppe. Koncept for rapportskrivning gennemgang af rapportskabelon krav og kildekritik. Mål

Læs mere

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Uddannelsesplan Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Undervisere: Jens Andersen, psykolog, Ledelses- og organisationskonsulent, act2learn, mail: jna@ucnact2learn.dk, mobil: 72690408 Ane Davidsen,

Læs mere

Praktikfolder Uddannelsesplan for pædagogstuderende

Praktikfolder Uddannelsesplan for pædagogstuderende 2015 Praktikfolder Uddannelsesplan for pædagogstuderende Daginstitution Dagnæs Vision I Daginstitution Dagnæs udvikler det enkelte individ selvværd, livsglæde og handlekraft. Med anerkendende kommunikation

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod pædagogisk assistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod pædagogisk assistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod pædagogisk assistentuddannelsen Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Eksamenskatalog Teori undervisning 6. Semester 8.maj 2013 Inholdsfortegnelse Obligatoriske forhold,

Læs mere

Modulbeskrivelse Modul 5

Modulbeskrivelse Modul 5 Modulbeskrivelse Modul 5 1 Indledning Modul 5 sætter fokus på tværprofessionelt samarbejde mhp. en kvalificeret, sammenhængende indsats overfor brugerne. Modulet dækker 15 ECTS. Modulbeskrivelsen er udarbejdet

Læs mere

Prøvebestemmelser NATURFAG for elever på Trin 2, Social- og sundhedsassistent med start marts 2015

Prøvebestemmelser NATURFAG for elever på Trin 2, Social- og sundhedsassistent med start marts 2015 Prøvebestemmelser NATURFAG for elever på Trin 2, Social- og sundhedsassistent med start marts 2015 Naturfagsprøve Der afholdes prøve på niveau C. Adgang til prøve For at kunne indstille eleven til prøve

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Tlf.: 43353411 E-mailadresse: Børnehuset Flinteby

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Tlf.: 43353411 E-mailadresse: Børnehuset Flinteby PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

PRØVE I PRAKTIKKEN FYRAFTENSMØDE OM PRØVEN I PRAKTIKKEN

PRØVE I PRAKTIKKEN FYRAFTENSMØDE OM PRØVEN I PRAKTIKKEN PRØVE I PRAKTIKKEN INDHOLD Status på prøveerfaringer Summegruppe Regler og rammer for prøven Forskelle på rollen som vejleder og som eksaminator Prøvens forløb DRØFT MED DEM SOM SIDDER VED SIDEN AF DIG.

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 14.06.12 (pebe) Side 1 Modulets tema. Modulet retter

Læs mere

VIA University College Læreruddannelsen Aarhus. Prøven i praktik

VIA University College Læreruddannelsen Aarhus. Prøven i praktik VIA University College Læreruddannelsen Aarhus Prøven i praktik 1 I nærværende hæfte har vi forsøgt at samle den information om prøven i praktik, som man har brug for som studerende, praktiklærer og underviser

Læs mere

Rammer og kriterier for 3. modulprøve (1. klinisk interne prøve)

Rammer og kriterier for 3. modulprøve (1. klinisk interne prøve) Rammer og kriterier for 3. modulprøve (1. klinisk interne prøve) Fokusområde: Mødet med mennesket i radiografi Radiografuddannelsen, University College Lillebælt Gældende fra 1. februar. 2009 MAGO/BORM

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Masteruddannelsen (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Masteruddannelsen (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Masteruddannelsen (MMus) Uddannelsesretning: GRUNDLÆGGENDE MUSIKFORMIDLING VERSION 1 031215 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer

Læs mere

MODUL 6 Prøvebestemmelse

MODUL 6 Prøvebestemmelse MODUL 6 Prøvebestemmelse Tema Bedømmelse Læringsmål Socialt arbejdes organisering og praksis Intern Bestået/ikke bestået Viden: Teoretisk og empirisk viden om den politiske og administrative opbygning

Læs mere

Vejledning til kompetencemålsprøve. - For studerende

Vejledning til kompetencemålsprøve. - For studerende Vejledning til kompetencemålsprøve - For studerende Kompetencemålsprøven Hvert praktikniveau afsluttes med en kompetencemålsprøve. På praktikniveau 1 og 3 er kompetencemålsprøven ekstern og på praktikniveau

Læs mere

Vejledning til aflevering og fremsendelse af afsluttende opgave December 2013

Vejledning til aflevering og fremsendelse af afsluttende opgave December 2013 Vejledning til aflevering og fremsendelse af afsluttende opgave December 2013 Kursisten sender elektronisk til vejleder og til uddannelseskonsulenten: En opgave inklusiv godkendelsesskema (bilag 5, findes

Læs mere

Om den skriftlige prøve i teoretisk pædagogikum, 2012

Om den skriftlige prøve i teoretisk pædagogikum, 2012 Om den skriftlige prøve i teoretisk pædagogikum, 2012 I studieordningen står følgende om prøven: III. Den afsluttende opgave Prøven i teoretisk pædagogik skal dokumentere, at kandidaten opfylder de mål,

Læs mere

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium Indhold af en synopsis (jvf. læreplanen)... 2 Synopsis med innovativt løsingsforslag... 3 Indhold af synopsis med innovativt løsningsforslag... 3 Lidt om synopsen...

Læs mere

Vejledning i bedømmelse af Professionsbachelorprojektet

Vejledning i bedømmelse af Professionsbachelorprojektet Vejledning i bedømmelse af Professionsbachelorprojektet Professionsbachelorprojektet er uddannelsens afsluttende projekt. Der er overordnet to mål med projektet. For det første skal den studerende demonstrere

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 15. marts 2012 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College ordjylland Professionshøjskolen

Læs mere

Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 4, overgangsordning University College Lillebælt

Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 4, overgangsordning University College Lillebælt Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve Radiografuddannelsen modul 4, overgangsordning University College Lillebælt Gældende efteråret 2016 Formål Formål med prøven er at bedømme i hvilken grad

Læs mere

Modul 14 Bachelorprojekt

Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 14 Bachelorprojekt Hold: febr. 13 forår 2016. Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 14: Bachelor sygeplejeprofession kundskabsgrundlag

Læs mere

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbeskrivelse For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbetegnelse, tema og kompetencer Modulet retter sig mod viden om sygepleje, systematiserede overvejelser, metoder

Læs mere

Individ og specialpædagogik

Individ og specialpædagogik Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Vejledning for modulet Et modul fra PD i Specialpædagogik Februar 2011 1 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Specialpædagogik, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Elevvejledning til projektbaserede prøver på SOPU

Elevvejledning til projektbaserede prøver på SOPU : Formål med prøven Formålet er, at du får mulighed for at dokumentere i hvilken grad, du opfylder målene for prøven. Prøvegrundlag Forud for den mundtlige prøve skal du aflevere en individuel skriftlig

Læs mere

Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring

Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!1 Indholdsfortegnelse 1. Præambel 3 2. Varighed og titel 4

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet Tillæg til Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Studieordning for bacheloruddannelsen med Historie som centralfag samt tilvalgsfag

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet (Lokal modulbeskrivelse for BA-modulet på 8. semester er under udarbejdelse) BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA1: At undersøge

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab. Eksamenskatalog. Teori. 5. Semester 27.08.2013

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab. Eksamenskatalog. Teori. 5. Semester 27.08.2013 Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Teori 27.08.2013 5. Semester Eksamenskatalog 5.semester Eksamenskatalog 5. semester 2 Interne prøver 5. semester

Læs mere

Modul 2. Modulet består af i alt 3 fagområder, der afløses gennem et integreret problembaseret projektarbejde:

Modul 2. Modulet består af i alt 3 fagområder, der afløses gennem et integreret problembaseret projektarbejde: Modul 2 Formålet med undervisningen på modul 2 er at udvikle forståelse for og teoretisk viden om socialt arbejde fra forskellige aktørpositioner og organisatoriske perspektiver, samt disses betydning

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Eksterne

Læs mere

Prøver i LU 07 gældende for perioden 2013-2016

Prøver i LU 07 gældende for perioden 2013-2016 VIA UC Læreruddannelsen i Aarhus, april 2014 r i LU 07 gældende for perioden 2013-2016 Grundlaget for prøverne er bestemmelserne i Studieordning for Læreruddannelsen i Aarhus samt Bekendtgørelse om prøver

Læs mere