Forretningsmodel for Haderslev Ungdoms Håndbold (HUH)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsmodel for Haderslev Ungdoms Håndbold (HUH)"

Transkript

1 Forretningsmodel for Haderslev Ungdoms Håndbold () Formål og målsætninger: Haderslev Ungdoms Håndbold () er et holdfællesskab af deltagne samarbejdsklubber. For tiden deltager Team Haderslev KFUM () og Vojens Håndboldforening (). Holdfællesskabet har til formål at stå for talentudvikling og fastholdelse af U16 og U18 spillere i Haderslev Kommune i overensstemmelse med de samarbejdende klubbers politiske mål for samarbejdet. indgår samarbejde med Haderslev Idrætsakademi (HIA), Sønder Otting Skolens Idrætsklasser (Idrætsklasserne) og Vojens Gymnastik og Idrætsefterskole (VGIE). Det indebærer, at også skal medvirke til at fødekæden af spillere til U16 og U18 til stadighed udvikles både i antal spillere og deres færdigheder. indgår i Sønderjyllands Håndboldsamarbejde og øvrige relevante samarbejder, både lokalt, regionalt og nationalt med det formål at fremme den lokale talentudvikling. Den sportslige målsætning inden for de nærmeste 2 til 4 år er, individuel udvikling af Haderslev Kommunes håndboldtalenter i HIA regi, så de opnår et niveau der kvalificerer dem til at spille minimum divisionshåndbold som seniorspiller, samt holdmæssigt at have alle U16 og U18 første hold i minimum 2. division. Herefter er målsætningen, at kan levere en national senior ligaspiller ca. hvert andet år. tilbyder trænerkurser og inspirationstræning til samarbejdsklubberne og andre interesserede. Holdfællesskabet har egen økonomi med godkendt budget af samarbejdsklubberne. Værdier og samarbejde: Samarbejdet bygger på rummelig, positiv og åben dialog i gensidig respekt. Samarbejde med samarbejdsklubberne foregår på det overordnede plan i udvalg og ved ad hoc møder mellem formand og samarbejdsklubbernes formænd, HIA, Idrætsklasserne og VGIE. Opstår der problemstillinger, som ikke kan løses ad de i denne forretningsmodels beskrevne samarbejdsrelationer og kommunikationslinjer, forpligtiger formændene sig til øjeblikkelig at tage hånd om dette. Det gøres ved et formandsmøde, hvor alle relevante oplysninger om problemstillingen fremlægges og drøftes. Formandsmødet beslutter en handleplan for løsning af problemstillingen. I samarbejdets ånd, forpligtiger samarbejdsforeningerne og sig til at frembringe problemstillingerne med henblik på at få dem løst, så snart de bliver kendt. På det daglige sportslige plan koordinerer sportschefen med samarbejdsklubberne, HIA, Idrætsklasserne og VGIE med de af samarbejdsklubberne, HIA, Idrætsklasserne og VGIE udpegede personer med relevans til opgaven. Beføjelser: De deltagende foreningers bestyrelser afgiver beføjelser til jf. denne forretningsmodel med henblik på at sikre den daglige drift kan køre så gnidningsløst og effektivt som muligt. kan ikke indgå forpligtigende samarbejder ud over det i denne forretningsmodel anførte, som indebærer økonomiske udgifter og indtægter for samarbejdsklubberne, uden samarbejdsklubbernes godkendelse. Revideret 25. marts 2013 Side 1/9

2 -udvalg: -udvalg er sammensat af 2 personer udpeget af hver af samarbejdsklubbernes bestyrelser. Tilforordnede: For at sikre kommunikationslinjerne til samarbejdsklubbernes bestyrelser, kan samarbejdsklubberne tilknytte en tilforordnet fra deres bestyrelse såfremt ingen af deres udpegede -udvalgsmedlemmer er medlem af deres respektive foreningers bestyrelser. De tilforordnede deltager i udvalgsarbejdet på lige fod med de øvrige medlemmer. -udvalg konstituerer sig selv med en formand og en sekretær. Resten af udvalget danner et sportsudvalg. Kassereropgaven varetages af en af samarbejdsklubbernes kasserer (pt. er det kasserer). Regnskab skal føres i et godkendt regnskabssystem som f.eks. Klubmodul. Der kan ikke udbetales beløb på kr. og derover uden og bestyrelsesformænds underskrift. -udvalg er ansvarlig for den daglige ledelse og drift af sker i overensstemmelse med denne forretningsmodel. -udvalget skal inden udgangen af 1. kvartal få godkendt budget til kommende sæson i samarbejdsklubberne. -udvalget indkalder til et årsmøde med samarbejdsklubbernes bestyrelser i august, hvor regnskab forelægges og godkendes. Derudover søges afholdt op til 5 fællesmøder med samarbejdsklubbernes bestyrelser. -udvalget holder møde efter behov. Samarbejdsforeningernes formænd, bestyrelsesmedlemmer eller tilforordnede kan anmode -udvalgsformanden om et indkalde til udvalgsmøde. Ledelse: Den daglige ledelse af udøves gennem en sportschef. har den sportslige ledelse af U16 og U18 spillere og hold tilknyttet. Det indebærer, at fastsætter principper for træning og holdsammensætning samt står for tilrettelæggelse og gennemførelse af træning og kamp. har den daglige ledelse af akademitrænere og holdtrænere for U16 og U18. har ligeledes ansvaret for udvikling af holdtrænere og hjælpetrænere på U16 og U18. Kommunikationslinjer: Samarbejdsklubber, HIA, Idrætsklasserne og VGIE skal oplyse, hvilke organisatoriske enheder eller funktioner/personer i respektive foreninger og institutioner der er den direkte samarbejdspart i forhold til de forskellige samarbejdsrelationer beskrevet i denne forretningsmodel. -udvalgsformand: Udvalgsformanden har det overordnede ansvar for drift herunder følgende ansvar og opgaver: Kommunikation til pressen om. Sikrer tilvejebringelse af nødvendige økonomiske midler til drift. Ansvar for udarbejdelse budget. Revideret 25. marts 2013 Side 2/9

3 Dialog med samarbejdsklubber, HIA, Idrætsklasserne og VGIE gennem respektive formænd og ledere. Holde -udvalget orienteret om relevante emner og tiltag. Indkalde til udvalgsmøder i. Indkalde til årsmøde og fællesmøder. Evaluerer holdfællesskabet ved afslutning af sæsonen. Sekretær: Sekretærens ansvar og opgaver: Referent ved udvalgsmøder, formandsmøder og årsmøder og fællesmøder. Formidling af information til samarbejdsklubber, presse og hjemmesider. Står til rådighed for formanden i forbindelse formandens opgaver. Sportsudvalg: Sportsudvalget består af de øvrige bestyrelsesmedlemmer, sportschefen samt evt. en repræsentant fra HIA, Idrætsklasserne og VGIE. Sportsudvalget fordeler selv opgaverne imellem sig. Sportsudvalget har følgende ansvar og opgaver: Fastsættelse af træningstider og træningssteder for alle hold i tæt samarbejde med trænerstaben og samarbejdsklubberne. Kontakt til JHF herunder tilmelding af hold til turnering og tilrettelæggelse af turneringsplan, så der er hjemmekampe i både Haderslev og Vojens i det omfang det er muligt og så der skabes størst mulig sammenhæng med samarbejdsklubbernes øvrige kampe. Ansvar for afvikling af hjemmekampe med hensyn til tidtager. Tilmelding til stævner for hold og tilrettelæggelse af deltagelse i samarbejde med trænerstaben. Anskaffelse af spilletøj, klubdragt, bolde og andre materialer til holdene. Ansvar for udarbejdelse af Årshjulet for information og praktiske opgaver i forhold til alle sportslige aktiviteter i regi. Information til spillere og trænere vedr. forhold, der har indflydelse på gennemførelse af træning og kamp. Udarbejdelse af præmisser for og kåring af årets ungdomsspiller. Ansættelse af sportschef og trænere: -udvalg ansætter sportschef og akademitrænere og holdtrænere. Der søges indgået flerårige aftaler for at sikre kontinuiteten. Ved ansættelse af sportschef nedsættes et ad hoc ansættelsesudvalg bestående af -udvalg og en repræsentant fra samarbejdsklubbernes træneransættelsesudvalg. formand er formand for ansættelsesudvalget. Ansættelsesudvalget fastsætter lønniveauet i forhold til de budgetmæssige rammer. Ved ansættelse af akademitrænere og holdtrænere nedsættes et ad hoc ansættelsesudvalg bestående af -udvalg, sportschefen og en repræsentant fra samarbejdsklubbernes træneransættelsesudvalg. formand er formand for ansættelsesudvalget. Ansættelsesudvalget fastsætter lønniveauet i overensstemmelse med godkendt budget. Formanden for ansættelsesudvalgene træffer den endelige beslutning ved ansættelser. Alle ansættelseskontrakter underskrives af samarbejdsklubbernes bestyrelsesformænd. Revideret 25. marts 2013 Side 3/9

4 Sportschefen: Sportschefens ansvar og beføjelser: Udarbejdelse af strategiplan for det sportslige område. Strategiplanen godkendes af -udvalg. Sportschefen har den daglige sportslige ledelse. Den sportslige ledelse udøves delvis gennem talenttrænerne. Den sportslige ledelse omfatter bl.a. følgende: o Medvirke til ansættelse af talenttrænere og holdtrænere. o o Fastsættelse af principper for holdsætning. Afgørelse i forbindelse med spillere, som ønskes fast rykket op til ældre årgang under hensyntagen til både spilernes og holdenes tarv. Ved enkeltstående udlån til højere årgang har sportschefen det afgørende ord, hvis de involverede trænere ikke selv kan finde en løsning, der tager hensyn til alle parter. o Udvikling og sparring af holdtrænere. o Forhold omkring skadesramte spillere. Sportschefen har ansvaret for talentudviklingen af U16 og U18 spillere tilknyttet HIA. Ansvaret udøves i samarbejde med HIA. Sportschefen har ansvaret for udarbejdelsen af træningsprincipper for individuel træning og holdtræning for U16 og U18. Sportschefen har ansvaret for og i samarbejde med samarbejdsklubberne at tilrettelægge og gennemføre mindst 4 årlige trænerkurser samt anden relevant trænerudvikling herunder inspirationstræning for samarbejdsklubbernes trænere, samt andre interesserede. Sportschefen tilbyder ligeledes sparring via de sportsansvarlige i klubberne med samarbejdsklubbernes trænere. Sportschefen bidrager til udarbejdelse og gennemførelse af aldersrelaterede træning i samarbejdsklubberne i tæt samarbejde med samarbejdsklubberne. Sportschefen afholder koordinationsmøder med sportsudvalget, talenttrænere og holdtrænere 1 gang hver måned eller efter behov, hvor bl.a. årshjulet drøftes og justeres efter behov. Eventuelle relevante samarbejdspersoner fra samarbejdsklubber, HIA og Idrætsklasserne inviteres ad hoc. Sportschefen står for to årlige fællesmøder med samarbejdsklubbernes bestyrelser. Sportschefen skal medvirke til fastholdelse og rekruttering af spillere til i overensstemmelse med den til enhver tid gældende etik for området. Akademitræneren ansvar og beføjelser: Akademitrænerne referer ledelsesmæssigt til Sportschefen. Akademitrænerne har ansvaret for gennemførelse af akademitræningen i henhold til træningsprincipperne for tildelt gruppe af U16 og U18 spillerne tilknyttet HIA i samarbejde med sportschefen og HIA. Akademitrænerne har ansvaret for udarbejdelse af træningsplaner for holdtræning i overensstemmelse med træningsprincipperne og i samarbejde med holdtræneren. Akademitrænerne deltager i holdtræningen og kamp for tildelt gruppe med jævne mellemrum med henblik på evaluering af spillernes udvikling. Holdtrænernes ansvar og beføjelser: Holdtrænerne har ansvaret for gennemførelse af holdtræningen og kamp i overensstemmelse med de udarbejdede træningsprincipper i samarbejde med akademitræneren tilknyttet det pågældende hold og under supervision af sportschefen. Holdtrænerne bidrager til udarbejdelse af træningsplaner for holdtræning i overensstemmelse med træningsprincipperne. Holdtrænerne sætter hold til kamp i overensstemmelse med sportschefens principper for holdsætning. Holdtrænerne leder deres hold under kamp. Holdtrænerne udarbejder relevant information til hjemmeside og presse, som sendes til -udvalgets sekretær. Holdtrænerne deltager i trænerudvikling og trænerseminarer. Revideret 25. marts 2013 Side 4/9

5 Spillere i. Alle U16 og U18 spillere som er medlemmer af samarbejdsklubberne indgår i holdfællesskabet efter JHF regler for holdfællesskab. Spillerne betaler spillerkontingent til egen samarbejdsklub. Dermed tæller de med i samarbejdsklubbens medlemsstatistik, som danner grundlag for kommunale tilskud. For at kunne optages på HIA, skal spilleren have divisionspotentiale og gennemgå en screening ved HIA, samt være medlem af en af samarbejdsklubberne. HIA elever og andre spillere med divisionspotentiale spiller fortrinsvis på 1. hold. Øvrige spillere spiller på lavere rangerede hold jf. deres kvalifikationer. En spiller kan deltage i kredstræning og andre udvalgte hold ved udtagelse hertil. For at sikre, at har det rette overblik over spillernes belastningsgrad og dermed reducere skaderne, er anden form for træning uden for regi er ikke accepteret. Træning. Drøftes med sportschefen og trænerstaben Den ugentlige træning for spillere som også er elever på HIA er som følger: 3 trænings pas med individuel træning. Minimum 1 gang fysisk træning. 2 trænings pas med holdtræning. Den ugentlige træning for spillere som ikke er elever på HIA er som følger: Tilbydes minimum 2 trænings pas med holdtræning. Anbefales at lave fysisk træning 1 gang om ugen. Den individuelle træning for elever på HIA foregår i Haderslev Idrætscenter (HIC). Holdtræning for 1. holdene foregår minimum 1 gang ugentlig i HIC. Øvrig træning foregår i Hjortebrohallen, i Vojenshallerne og evt. andre haller. De øvrige rammer for træningen fastsættes af sportschefen. Kampe. Træningskampe, turneringskampe og pokalkampe arrangeres så hjemmekampe spilles både i HIC, Hjortebrohallen og i Vojenshallerne. For at skabe mest mulig stemning ved kampe, søges de afviklet i tilknytning til samarbejdsklubbernes øvrige hjemmekampe. Trænerudvikling: tilrettelægger og gennemfører udviklingen af holdtrænerne og øvrige trænere tilknyttet U16 og U18 årgangene. Samarbejdsklubberne kan involvere yderligere trænere i trænerudviklingen efter ønske og behov. Øvrige trænere inviteres til minimum 4 trænerseminarer årligt. Andre klubber end samarbejdsklubberne inviteres til at deltage i trænerseminarerne. Trænerudviklingen og trænerseminarer tilrettelægges som kursus, som køber. Dermed kan samarbejdsklubberne søge tilskud fra kommunen til lederuddannelse. Samarbejdsklubberne forpligtiger sig til at sende deres trænere på mindst 2 årlige trænerseminar. Revideret 25. marts 2013 Side 5/9

6 Økonomi: har sin egen økonomi. Hvis en sæson giver underskud, dækker samarbejdsklubberne underskuddet i henhold til vedtagne politik, med mindre det kan aftales at overføre det til næste sæson. afholder udgifter til følgende: Aflønning af sportschef. Aflønning af talenttrænere. Aflønning af holdtrænere Spillertøj til hold. Klubdragt til hold. Bolde og øvrige materialer som ikke leveres af HIA. Efteruddannelse af talenttrænere og holdtrænere. Turneringsudgifter for holdene. Spillerne afholder selv udgifter til transport. Stævnedeltagelse: o Holdgebyr. o Deltagerbetaling for trænere. Spillerne afholder selv deltagergebyr. o Transport såfremt -udvalget har budget til det. Udgifter til administration. Sponsorrelaterede arrangementer. Indtægter skaffes som følger: Sponsorater, donationer og tilskud. Indtægter fra arrangementer. Tilskud fra Elitesportsudvalget. Overførsel af spillerkontingent fra samarbejdsklubber. Spillerkontingentet fastsættes af formændene for samarbejdsforeningerne og forud for hver sæson. Tilskud fra samarbejdsklubberne jf. godkendt fordelingsnøgle. Godkendelse og rettelser: Forretningsmodellen kan kun ændres efter godkendelse af formændene for samarbejdsklubberne. Denne forretningsmodel er godkendt af formændene for samarbejdsklubberne. Haderslev den Formand for Team Haderslev KFUM Formand for Vojens Håndboldforening Revideret 25. marts 2013 Side 6/9

7 ORGANISATIONSDIAGRAM FORMEL ORGANISATON U6-U14 (U16 og U18 3. hold) Senior U16 og U18 1. og 2. hold U6-U14 (U16 og U18 3. hold) Senior Regler for holdfællesskab gør, at et holdfællesskab kun kan omhandle 1. og 2. hold. Øvrige hold skal tilknyttes moderklubberne og spillere fra 3. hold kan således ikke udlånes mellem klubberne, men kan anvendes på 2. hold i holdfællesskabet. Spillere på 1. hold kan anvendes på senior hold i begge klubber. (Denne beskrivelse skal verificeres) Revideret 25. marts 2013 Side 7/9

8 HIA Leder ORGANISATIONSDIAGRAM SAMARBEJDSRELATIONER Idrætsklasserne og VGIE Leder HIA Daglig sport Presse Håndboldregionen Sponsorer Idrætsklasserne og VGIE Daglig sport Bestyrelse -udvalg Bestyrelse Formand Formand Formand Sportsudvalg Kasserer Sportsudvalg Sekretær Kasserer Håndboldudvalg Sportschef Formand Trænere Talenttræner Holdtrænere Trænere Håndboldhold Akademispillere og evt. VGIE spillere Håndboldhold Håndboldhold Strategisk dialog Sportslig driftsdialog Sportslig ledelse Opsøgende dialog Interne linjer Revideret 25. og samarbejde marts 2013 og samarbejde og samarbejde Og samarbejde ikke defineret Side 8/9

9 ANSÆTTELSESUDVALG I En repræsentant fra Ansættelses- Udvalg Ansættelsesudvalg ved ansættelse af sportschef. er formand for udvalget -udvalg En repræsentant fra Sportsudvalg Ansættelsesudvalg ved ansættelse af talenttræner og holdtrænere. er formand for udvalget sportschef Revideret 25. marts 2013 Side 9/9

Forretningsmodel for (Holdfællesskabets navn)

Forretningsmodel for (Holdfællesskabets navn) Forretningsmodel for (Holdfællesskabets navn) Formål og målsætninger: (Holdfællesskabets navn) er et samarbejde mellem Team Haderslev KFUM (THK) og Vojens Håndboldforening (VHF). Holdfællesskabet har til

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSER

FUNKTIONSBESKRIVELSER Indledning Velkommen til under. Udvalget består af ialt 15 medlemmer, hvoraf Formand, Elite/Licens ansvarlig og sekretæren udgør den daglige ledelse. Hver årgang er repræsenteret med en kontaktperson samt

Læs mere

Forslag til ændringer skal sendes til den siddende formand for Team Ø, som så vil tage det med på næstkommende møde.

Forslag til ændringer skal sendes til den siddende formand for Team Ø, som så vil tage det med på næstkommende møde. Forord Denne håndbog er et arbejdsredskab for samarbejdsklubberne og Team Ø udvalget. Det er lavet som en vejledning og hjælp til alle der måtte have brug for dette! Håndbogen tænkes mere som en guide

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713

VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713 1. Holbæk Cykelsport Klubbens navn er HOLBÆK CYKELSPORT og har hjemsted i Holbæk kommune og på klubhusets adresse. 2. Vision, mission og målsætning. Klubbens vision

Læs mere

Kommissorium / tilskudsregler for juniorelite- senior- veteran- og regionsspillere 2016.

Kommissorium / tilskudsregler for juniorelite- senior- veteran- og regionsspillere 2016. ROSKILDE GOLF KLUB Kommissorium / tilskudsregler for juniorelite- senior- veteran- og regionsspillere 2016. - HOLDTURNERINGER I DGU REGI - INDIVDUELLE RANGLISTETURNERINGER OG DGU MESTERSKABER M.FL. I DK

Læs mere

Alkohol og rusmidler.. side 7 Godtgørelse til udvalgene. side 7 Gavebeløb til trænerne og hjælpertrænerne side 7

Alkohol og rusmidler.. side 7 Godtgørelse til udvalgene. side 7 Gavebeløb til trænerne og hjælpertrænerne side 7 Retningslinier for SF.GIF`s Bestyrelse. side 2 SF.GIF`s Værdigrundlag.. side 2 Samværsformer. side 2 Pædofili side 3 Børnepolitik. side 3 Hvordan skaber vi et godt idrætsmiljø for børn i SF.GIF.. side

Læs mere

Holdninger/Politikker/Bestemmelser for KIF Håndbold:

Holdninger/Politikker/Bestemmelser for KIF Håndbold: Holdninger/Politikker/Bestemmelser for KIF Håndbold: 1. Kontingentpolitik KIF Håndbold vil ikke være dyrest eller billigst med kontingentet, men finde den kontingent sats som passer til en Eliteklub med

Læs mere

Talentcentre og kraftcentre

Talentcentre og kraftcentre Talentcentre og kraftcentre 1.0 Indledning Team Danmark anser talentcentre og kraftcentre som en hjørnesten i en langsigtet udvikling af dansk eliteidræt. Formålet med talentcentrene og kraftcentrene er

Læs mere

BK 2012 Samarbejdsaftale

BK 2012 Samarbejdsaftale ENSTED IF, VARNÆS/BOVRUP IF, FELSTED IF OG LUNDTOFT BK2012 Samarbejdsaftale udkast 2 d. 10 02 2014 endelig aftale d. 01.12.2015 BK 2012 Samarbejdsaftale Indholdsfortegnelse Beskrivelse. Formål. Vision.

Læs mere

Vedtægter for. 4. Medlemskab. Som aktivt medlem kan optages enhver, der er godkendt af bestyrelsen.

Vedtægter for. 4. Medlemskab. Som aktivt medlem kan optages enhver, der er godkendt af bestyrelsen. Vedtægter for Vestlollands Bridge Klub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Vestlollands Bridge Klub og klubben er hjemmehørende i Lolland kommune. Klubben er stiftet den 15 maj 1963 2. Formål. Klubbens

Læs mere

DBTU koncept for Top 12

DBTU koncept for Top 12 DBTU koncept for Top 12 Udarbejdet af DBTU s turneringsudvalg juni 2010 tilrettet af Eliteudvalget i oktober2015. Indledning Formålet med dette koncept er at sætte retningslinjer for afviklingen af Top

Læs mere

HLIF Gymnastik. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere

HLIF Gymnastik. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere HLIF Gymnastik Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere Velkommen til HLIF Denne brochure er tænkt som et nyttigt arbejdsredskab for alle de personer, der hvert år lægger en kæmpe frivillig

Læs mere

FORSLAG TIL ÆNDRING I LOVENE

FORSLAG TIL ÆNDRING I LOVENE FORSLAG TIL ÆNDRING I LOVENE Forslag 1 4 Medlemmer (Ny tekst) 4.1 Som medlemmer kan optages fodboldspillende foreninger, samt høj-og efterskoler. 4.2 Foreninger og høj-og efterskoler, der ønsker at blive

Læs mere

VEDTÆGT FOR VOJENS HÅNDBOLDFORENING

VEDTÆGT FOR VOJENS HÅNDBOLDFORENING VEDTÆGT FOR VOJENS HÅNDBOLDFORENING 1 Foreningens navn er Vojens Håndboldforening. Foreningens hjemsted er Vojens. Foreningen er tilsluttet Jydsk Håndboldforbund (JHF) under Dansk Håndboldforbund (DHF)

Læs mere

Esbjerg Ishockey Klub. Den blå linje

Esbjerg Ishockey Klub. Den blå linje Esbjerg Ishockey Klub Den blå linje 1 Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 2 Indledning.... 3 Sportslige ansvar.... 3 Sportsudvalget.... 3 Sæsonplanlægning.... 3 Overordnede rammer for de enkelte

Læs mere

BRABRAND IF HÅNDBOLD 2016 - JYLLANDS BEDSTE TALENTUDVIKLERE

BRABRAND IF HÅNDBOLD 2016 - JYLLANDS BEDSTE TALENTUDVIKLERE BRABRAND IF HÅNDBOLD BRABRAND IF HÅNDBOLD 2016 - JYLLANDS BEDSTE TALENTUDVIKLERE UDARBEJDET AF BESTYRELSEN I SAMARBEJDE MED MARTIN LOFT, NIKOLAJ CLAUSEN, PETER GRUNDTVIG SØRENSEN OG MIKKEL STAFFENSEN INDHOLD

Læs mere

Ansøgning om midler fra den kommunale sponsorpulje

Ansøgning om midler fra den kommunale sponsorpulje Ansøgning om midler fra den kommunale sponsorpulje Hvidovre IF Håndbold ønsker at få del i den kommunale sponsorpulje og ansøger hermed om 50.000,- kr. Hvad skal pengene bruges til? Beløbet skal anvendes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ROSA DANSK ROCK SAMRÅD

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ROSA DANSK ROCK SAMRÅD VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ROSA DANSK ROCK SAMRÅD 1: NAVN OG HJEMSTED Stk. 1: Den selvejende institutions navn er ROSA Dansk Rock Samråd, dannet 23. august 1981, herefter kaldet ROSA. Stk.

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE

Vedtægter for den selvejende institution ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE 5. november 2005 Vedtægter for den selvejende institution ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE 1: Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Andebølle Ungdomshøjskole er en uafhængig, selvejende institution med hjemsted

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner. Indledning

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner. Indledning Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner 23. april 2010 Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Roskilde Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Roskilde Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Roskilde Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Roskilde Kommune. Parterne som

Læs mere

Referat. Ansvarlig og deadline

Referat. Ansvarlig og deadline Deltagere: Simon, Lene, Ulrik, Steffen, Marina Afbud: Referent: Miriam,, Susanne Lene Emne Referat Referat 1. Godkendelse af Dagsordenen godkendes. dagsorden 2. Referat fra sidste møde Referatet fra sidste

Læs mere

1 Navn. 2. Formål. 3. Virke

1 Navn. 2. Formål. 3. Virke 1 Navn Foreningens navn er: Danske Vandværker Region Fyn. (I det følgende kaldet regionen). Regionens hjemsted er formandens adresse. Foreningen er stiftet den 30. januar 1944. Regionen er en selvstændig

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d.25 august 2015

Referat fra bestyrelsesmøde d.25 august 2015 Referat fra bestyrelsesmøde d.25 august 2015 Tilstede: Per, Christian, Jens, Heidi, Britta, Anders, Judith (supp. for Henrik), Jenny, Anja ref. Afbud. Henrik Britta forlod mødet under Pkt. 6 1. Referat

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Vojens Gymnastik- & Idrætsefterskole

Vedtægter for den selvejende institution Vojens Gymnastik- & Idrætsefterskole Vedtægter for den selvejende institution Vojens Gymnastik- & Idrætsefterskole 1 Hjemsted og formål. Stk. 1. Vojens Gymnastik- & Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Institutionen

Læs mere

Vedtægter for Esbjerg Tri & Multisport

Vedtægter for Esbjerg Tri & Multisport Vedtægter for Esbjerg Tri & Multisport 1 Navn og hjemsted: 1.1 Foreningens navn er Esbjerg Tri & Multisport 1.2 Foreningen blev stiftet den 12. november 2005 og har hjemsted i Ny Esbjerg kommune. 2 Formål:

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution NØVLINGSKOV EFTERSKOLE.

Vedtægter for den selvejende institution NØVLINGSKOV EFTERSKOLE. Vedtægter for den selvejende institution NØVLINGSKOV EFTERSKOLE. 1. Hjemsted og formål Nøvlingskov Efterskole, der er oprettet ved stiftende repræsentantskabsmøde den 9. sept. 1982, er en uafhængig, selvejende

Læs mere

Efter generalforsamlingen vil der blive serveret sandwiches for deltagere i generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen vil der blive serveret sandwiches for deltagere i generalforsamlingen. Til medlemmerne af Danish Water Forum (udsendt den 11. marts 2016) Hermed indkaldes til Ordinær Generalforsamling i foreningen. Generalforsamlingen afholdes den 27. april 2016 kl. 10.00 hos Vandcenter

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Velkommen i TRIF TRIF fodbold byder dit barn velkommen i TRIF fodbold. TRIF fodbold er en klub i positiv udvikling, som er fundamenteret i følgende

Velkommen i TRIF TRIF fodbold byder dit barn velkommen i TRIF fodbold. TRIF fodbold er en klub i positiv udvikling, som er fundamenteret i følgende Forældreinformation Velkommen i TRIF TRIF fodbold byder dit barn velkommen i TRIF fodbold. TRIF fodbold er en klub i positiv udvikling, som er fundamenteret i følgende grundlæggende værdier: Loyalitet

Læs mere

Evalueringsskema til evaluering af eliteaftaler 2010

Evalueringsskema til evaluering af eliteaftaler 2010 Fritids- og idrætsafdelingen Dr. Margrethes Vej 28 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Evalueringsskema til evaluering af eliteaftaler

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling mandag den 29. februar 2016 på Idrætshøjskolen.

Referat fra kredsgeneralforsamling mandag den 29. februar 2016 på Idrætshøjskolen. Århus den 11. marts 2016 Referat fra kredsgeneralforsamling mandag den 29. februar 2016 på Idrætshøjskolen. bød velkommen til alle de fremmødte fra foreningerne, JHF s repræsentant Allan Enevoldsen, udvalgsmedlemmer,

Læs mere

NÅR FORÆLDRE AKTIVT TAGER MEDANSVAR FOR TRIVSLEN PÅ SKOLEN. Sammen mod mobning - FOR TRIVSEL, TOLERANCE OG TRYGHED

NÅR FORÆLDRE AKTIVT TAGER MEDANSVAR FOR TRIVSLEN PÅ SKOLEN. Sammen mod mobning - FOR TRIVSEL, TOLERANCE OG TRYGHED NÅR FORÆLDRE AKTIVT TAGER MEDANSVAR FOR TRIVSLEN PÅ SKOLEN Sammen mod mobning - FOR TRIVSEL, TOLERANCE OG TRYGHED Sammen mod mobning Indledning Den 10. marts 2004 underskrev 26 parter trivselserklæringen.

Læs mere

Vedtægter for Thyholm Idrætsforening.

Vedtægter for Thyholm Idrætsforening. Vedtægter for Thyholm Idrætsforening. 1 Foreningens navn er "Thyholm Idrætsforening". Foreningen er stiftet i 1931. Foreningen er hjemmehørende i Struer Kommune. Foreningens kendefarver er rød og hvid/sort.

Læs mere

Vedtægter for AOF Center Hovedstaden

Vedtægter for AOF Center Hovedstaden Vedtægter for AOF Center Hovedstaden 1: NAVN OG HJEMSTED Centrets navn er AOF Center Hovedstaden Centret er hjemmehørende i Københavns kommune Centret er stiftet af AOF Hovedstadsregionen 2: FORMÅL. Centret

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d.19 maj kl.17.00

Referat fra bestyrelsesmøde d.19 maj kl.17.00 Referat fra bestyrelsesmøde d.19 maj kl.17.00 Tilstede: Henrik, Britta, Heidi, Per, Jenny, Christian og Anja 1. Referat fra sidste møde Godkendt 2. Nye punkter til dagsordenen Bemærkninger til udsendte

Læs mere

Vedtægter for Tjele Efterskole

Vedtægter for Tjele Efterskole Vedtægter for Tjele Efterskole Revideret og godkendt 12-09-2011 Vedtægter for den selvejende institution Tjele Efterskole Hjemsted, formål, og værdigrundlag. 1 Stk. 1. Tjele Efterskole er en uafhængig

Læs mere

Vedtægter for. Frederiksberg Badminton Klub

Vedtægter for. Frederiksberg Badminton Klub Vedtægter for Frederiksberg Badminton Klub Medlem af: Badminton København Badminton Danmark Danmarks Idrætsforbund The International Badminton Federation STIFTET 5. OKTOBER 1932 1. Navn, hjemsted og adresse

Læs mere

Sponsor i DALUM IF. Din klub - dit lokalområde

Sponsor i DALUM IF. Din klub - dit lokalområde Sponsor i Din klub - dit lokalområde Kære tidligere og kommende sponsorer Har du nogen gange valgt at bruge lørdag eller søndag formiddag til at lægge vejen forbi Dalum stadion? Her vrimler det med børn

Læs mere

DEN RØDE TRÅD. Seriøs fodbold for sjov

DEN RØDE TRÅD. Seriøs fodbold for sjov DEN RØDE TRÅD Seriøs fodbold for sjov Sportsafdelingen har i Svogerslev Boldklub valgt at lave en rød tråd til vores børne- og ungdomsfodbold. Fordelen ved at have en rød tråd, er at sikre sig den bedste

Læs mere

Informationsmøde Sæson U14, U16 og U18

Informationsmøde Sæson U14, U16 og U18 Informationsmøde Sæson 2016-2017 U14, U16 og U18 Lidt praktiske info Kaffe/te Sodavand/kildevand Kan købes. THV er alle ungdomshold U14 Vi satser på 2-3 drenge og 4 pige hold U16 Vi satser på 1-2 drenge

Læs mere

VEDTÆGTER TØLLØSE LOKALFORUM. Stk. 2. Hjemsted er Tølløse lokalområde, som geografisk er defineret ved den gamle Tølløse Skoledistrikt.

VEDTÆGTER TØLLØSE LOKALFORUM. Stk. 2. Hjemsted er Tølløse lokalområde, som geografisk er defineret ved den gamle Tølløse Skoledistrikt. VEDTÆGTER TØLLØSE LOKALFORUM 1. Navn, hjemsted og tilhørsforhold Stk. 1. Navnet er Tølløse Lokalforum. Stk. 2. Hjemsted er Tølløse lokalområde, som geografisk er defineret ved den gamle Tølløse Skoledistrikt.

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer Generalforsamling 14 februar 2013

Forslag til vedtægtsændringer Generalforsamling 14 februar 2013 Støvring svømmeklub PINGVINEN, Kr. Østergårdsvej 4, 9530 Støvring Telefon: 9837 1302 Hjemmeside: http://www.pingvinen.eu Mail: pingvinen@pingvinen.eu Medlem af DIF, DHIF, SVØM, SRI & DGI Forslag vedtægtsændringer

Læs mere

Aftale mellem Frivilligcenter Næstved (Futuracentret) og Næstved Kommune

Aftale mellem Frivilligcenter Næstved (Futuracentret) og Næstved Kommune Aftale mellem Frivilligcenter Næstved (Futuracentret) og Næstved Kommune Indledning. Mellem Næstved Frivilligcenter og Næstved Kommune indgås denne aftale med virkning fra 1. januar 2011 indtil 31. december

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 26/10 2009 Lombok den 16. november 2009 Tilstede: Ikke tilstede: Konstitueret Formand: Michael Wittendorff (MW) Konstitueret Næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer:

Læs mere

Referat af møde i DHF s Turneringsudvalg Møde nr. 2 2012-2013 Mandag d. 12. november 2012, kl. 17-22 på DSB s kursuscenter i Nyborg.

Referat af møde i DHF s Turneringsudvalg Møde nr. 2 2012-2013 Mandag d. 12. november 2012, kl. 17-22 på DSB s kursuscenter i Nyborg. Brøndby den 12. november 2012 Journal nr. 2283-12 -SHA Referat af møde i DHF s Turneringsudvalg Møde nr. 2 2012-2013 Mandag d. 12. november 2012, kl. 17-22 på DSB s kursuscenter i Nyborg. Deltagere: Lars

Læs mere

lad drømmen og fornuften gå hånd i hånd

lad drømmen og fornuften gå hånd i hånd LAD DRØMMEN OG FORNUFTEN GÅ HÅND I HÅND Vi vil uddanne kommende eliteidrætsudøvere. Og vi vil gøre det uden at glemme den menneskelige dimension. Her kræves noget af dig, men udbyttet er også derefter.

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 20. marts 2016 MØDEREFERAT Dato: 9. marts 2016 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 15 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Vedtægter for Taastrup Fægteklub

Vedtægter for Taastrup Fægteklub Vedtægter for Taastrup Fægteklub 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Taastrup Fægteklub. Klubben er stiftet 20. november 2015 og har hjemsted i Høje-Taastrup Kommune. 2. Foreningens formål Klubbens formål

Læs mere

Badmintonafdelingens afdelingshåndbog

Badmintonafdelingens afdelingshåndbog s afdelingshåndbog INDHOLDSFORTEGNELSE: FORORD... 2 PRÆSENTATION AF BESTYRELSEN:... 3 FORRETNINGSORDEN... 4 UNGDOMSAFDELINGEN:... 5 TRÆNERE & HJÆLPETRÆNERE:... 5 TURNERINGS- OG MOTIONISTAFDELINGEN:...

Læs mere

Børne- Ungeudvalget. Udvalget: U-4,U

Børne- Ungeudvalget. Udvalget: U-4,U Endnu en sæson er ved at være afsluttet. Igen har vi måtte konstatere nedgang i antallet af spillere. Det er foruroligende. Årsagen hertil skal sikkert findes med baggrund i forskellige faktorer. Nogen

Læs mere

Gjern IdrætsForening Når sport er lidt mere end leg

Gjern IdrætsForening Når sport er lidt mere end leg 28. januar 2015 Forretningsorden for bestyrelsen i Gjern Idrætsforening. Mødeaktivitet Normalt afholdes der ordinært bestyrelsesmøde den anden tirsdag i hver måned, dog undtagen juli og december. Efter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FØDEVAREBANKEN (CVR:32573371)

VEDTÆGTER FOR FØDEVAREBANKEN (CVR:32573371) VEDTÆGTER FOR FØDEVAREBANKEN (CVR:32573371) 1. NAVN 1.1 Foreningens navn er fødevarebanken. 2. HJEMSTED 2.1 Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Foreningens formål er, som en nonprofit,

Læs mere

Varde Idrætsforening Lerpøtvej 55 6800 Varde

Varde Idrætsforening Lerpøtvej 55 6800 Varde Lerpøtvej 55 GENERALFORSAMLING Tirsdag den 29. september 2015 kl. 20.00 Referat: Antal fremmødte: Der var 35 stemmeberettigede deltagere. Jørgen Nielbæk bød velkommen til de fremmødte medlemmer og præsenterede

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer Hvor? Før Nu ændret til 4.5, foran stemmesedler Komma slettet 4.9 8. 12.1 13.1 4.9 9. 13.1 14.1 4.9 årsregnskab årsrapport 4.11 6, 7 & 8 7, 8 & 9 4.14 Intet punktum

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution (fond) De Frivilliges Hus

Vedtægter for den selvejende institution (fond) De Frivilliges Hus Vedtægter for den selvejende institution (fond) De Frivilliges Hus 1 De organisatoriske rammer Den selvejende institutions navn er "De Frivilliges Hus". Den selvejende institution er en fond, som har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Djurslands Folkehøjskole

Vedtægter for Djurslands Folkehøjskole Vedtægter for Djurslands Folkehøjskole 1 Hjemsted, formål og værdigrundlag Djurslands Folkehøjskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution Institutionen er oprettet den 8. maj 2000 og har

Læs mere

Vedtægter for foreningen Nees Kirsebærlaug

Vedtægter for foreningen Nees Kirsebærlaug Vedtægter for foreningen Nees Kirsebærlaug 10 1: Foreningens navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Nees Kirsebærlaug. Stk. 2 Foreningen har hjemsted i Lemvig Kommune. 2: Foreningens formål og virke

Læs mere

Vedtægter F.C. Hacilaro (FCH)

Vedtægter F.C. Hacilaro (FCH) Vedtægter F.C. Hacilaro (FCH) 1. Navn Foreningens navn er F.C Hacilaro, forkortet FCH. 2. Hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Ishøj kommune 3. Formål Klubbens formål er, at drive en fodboldklub og skabe

Læs mere

Klubvedtægter for AARHUS AADAL GOLF CLUB

Klubvedtægter for AARHUS AADAL GOLF CLUB Klubvedtægter for AARHUS AADAL GOLF CLUB 1 Navn og hjemsted. 1.1 Klubbens navn er Aarhus Aadal Golf Club. Herefter benævnt AAGC. 1.2 Klubbens hjemsted er på golfanlægget beliggende Brydehøjvej 35, 8462

Læs mere

Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg. (følgende benævnt Kommunen )

Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg. (følgende benævnt Kommunen ) PARTNERSKABSAFTALE Indgået mellem Danmarks Idrætsforbund Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby (følgende benævnt DIF ) og Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg (følgende benævnt Kommunen

Læs mere

Rapport kvinde / pigeungdomsfodbold Forslag til udvikling af pigeungdomselitefodbolden

Rapport kvinde / pigeungdomsfodbold Forslag til udvikling af pigeungdomselitefodbolden Rapport kvinde / pigeungdomsfodbold Forslag til udvikling af pigeungdomselitefodbolden 1 Indledning Nedsættelse og sammensætning. Gruppen er nedsat af BBUs bestyrelse, og er sammensat af følgende personer:

Læs mere

Vedtægter for VIBORG ATLETIK- OG MOTION Stiftet 12. juli 1940. Navn og hjemsted 1.

Vedtægter for VIBORG ATLETIK- OG MOTION Stiftet 12. juli 1940. Navn og hjemsted 1. Vedtægter for VIBORG ATLETIK- OG MOTION Stiftet 12. juli 1940 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Viborg Atletik- og Motion (VAM) med hjemsted i Viborg Kommune. Foreningen er medlem af Dansk Atletik

Læs mere

Velkommen som ny træner i Aabenraa Boldklub

Velkommen som ny træner i Aabenraa Boldklub Velkommen som ny træner i Aabenraa Boldklub Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som træner i Aabenraa Boldklub. Som ny træner har du helt sikkert en lang række spørgsmål, som vi med dette velkomstbrev

Læs mere

Vedtægter for Hejnsvig Idrætsforening

Vedtægter for Hejnsvig Idrætsforening Vedtægter for Hejnsvig Idrætsforening 1 Foreningens navn Foreningens navn er Hejnsvig Idrætsforening(HIF). Stiftet den 26. september 1881. Hjemsted er Billund kommune. 2 Formål Foreningens formål er ved

Læs mere

Retningslinjer for observatører

Retningslinjer for observatører Retningslinjer for observatører 1. Principper DHF s dommerudvalg påsætter observatører til alle kampe i Dame- og Herre Håndboldligaen, samt til landspokalkampe landsdækkende runder, kampe i 1. division

Læs mere

Hans Jørgen Boelt blev valgt. Generalforsamlingen er indvarslet lovligt og dermed beslutningsdygtig.

Hans Jørgen Boelt blev valgt. Generalforsamlingen er indvarslet lovligt og dermed beslutningsdygtig. Referat af generalforsamling i BMI 2014 - tirsdag, den 25. februar 2014 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 32 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. december 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. december 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. december 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. december 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Forslag til revideret

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 9. april 2011 i Rishøj Idrætscenter, 4600 Køge

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 9. april 2011 i Rishøj Idrætscenter, 4600 Køge Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 9. april 2011 i Rishøj Idrætscenter, 4600 Køge 1. Velkomst. Ved Formand Birger Dahl, der bød velkommen til alle fremmødte, incl. nålemodtagere, bestyrelse,

Læs mere

Kommissorium Gladsaxe Ishockeys ungdomsudvalg September 2003

Kommissorium Gladsaxe Ishockeys ungdomsudvalg September 2003 Kommissorium Gladsaxe Ishockeys ungdomsudvalg September 2003 Indledning Gladsaxe Ishockeys (GI) ungdomsudvalg (UU) blev dannet på GIs første ordinære generalforsamling i marts 2003. Ved generalforsamlingen

Læs mere

PROSPEKT. HØJ Elitehåndbold ApS

PROSPEKT. HØJ Elitehåndbold ApS PROSPEKT HØJ Elitehåndbold ApS Kapitalforhøjelse 21. november 2015 31. januar 2016 1 Bestyrelsens mandat På en ekstraordinær generalforsamling den 2. november 2015 i HØJ Elitehåndbold ApS blev selskabets

Læs mere

Foreningen af kollegianer på Damager kollegiet. Bestyrelsesmøde. Dato: 18.11.2015 Tidspunkt: 18.30 21.15 Mødested: Fælleslokalet/baren

Foreningen af kollegianer på Damager kollegiet. Bestyrelsesmøde. Dato: 18.11.2015 Tidspunkt: 18.30 21.15 Mødested: Fælleslokalet/baren Referat Bestyrelsesmøde Dato: 18.11.2015 Tidspunkt: 18.30 21.15 Mødested: Fælleslokalet/baren Møde indkaldt af Mødetype Arrangør Referent Tidtager Deltagere Nicolai Schmidt Ordinært bestyrelsesmøde Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning

Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning Vedtaget på stiftende generalforsamling 21-10-1997 27.10.15 Revideret på generalforsamling 25.10.2000 / 22.10.2012. Tilføjet 2.11.2012-21.10.2013 20.2.2014-27.10.2014

Læs mere

FTU Generalforsamling Tirsdag d. 7. februar 2016 VELKOMMEN

FTU Generalforsamling Tirsdag d. 7. februar 2016 VELKOMMEN FTU Generalforsamling Tirsdag d. 7. februar 2016 VELKOMMEN FTU - Generalforsamling - 7. februar 2016 Dagsorden Valg af dirigent og referent Bestyrelsens beretning Forelæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Svømmeklub, SSK. Vedtaget på generalforsamlingen d. 2. marts 2010

Vedtægter for Svendborg Svømmeklub, SSK. Vedtaget på generalforsamlingen d. 2. marts 2010 Vedtægter for Svendborg Svømmeklub, SSK. Vedtaget på generalforsamlingen d. 2. marts 2010 1. Foreningens navn er Svendborg Svømme Klub i daglig tale SSK. Klubbens hjemsted er Svendborg kommune. 2. Foreningens

Læs mere

KOMMERCIEL SAMARBEJDSAFTALE

KOMMERCIEL SAMARBEJDSAFTALE KOMMERCIEL SAMARBEJDSAFTALE mellem [KLUB] og Randers FC Dato: Dato: Dato: [KLUB] Randers FC Randers FC Navn Jacob Nielsen Bjarne Lauridsen Funktion Direktør Koordinator a) Samarbejdsaftalen omfatter et

Læs mere

Kerteminde Efterskole

Kerteminde Efterskole Vedtægter for den selvejende institution Kerteminde Efterskole 1. Hjemsted og formål og værdigrundlag Stk 1: Kerteminde Efterskoleskole er en uafhængig, selvejende institution. Stk 2: Den selvejende institution

Læs mere

BREDDESTRATEGI FOR ESBJERG TAEKWONDO KLUB

BREDDESTRATEGI FOR ESBJERG TAEKWONDO KLUB 1. Erfaringer Hvad har klubben gjort indenfor breddeområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusér på fakta) Hvad har betinget, at klubben har arbejdet med bredden? List i punktform. Hvad har

Læs mere

D O M M E R A F T A L E

D O M M E R A F T A L E D O M M E R A F T A L E mellem Danmarks Ishockey Union (DIU) Fodboldens Hus DBU Allé 1 2605 Brøndby repræsenteret af direktør Enver Hansen og Dansk Ishockey Dommerklub (DID) repræsenteret af formand Bo

Læs mere

Strømmens Bestyrelsesmøde I klubhuset, Østre Hougvej 104 den 3/11 2011 fra kl. 19-21

Strømmens Bestyrelsesmøde I klubhuset, Østre Hougvej 104 den 3/11 2011 fra kl. 19-21 Strømmens Bestyrelsesmøde I klubhuset, Østre Hougvej 104 den 3/11 2011 fra kl. 19-21 1.1 Delta gere Fraværende Referatet offentliggøres Mogens K Hansen (MH), Mads Jørgensen (MJ), Jørgen Flemming Henriksen

Læs mere

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse 4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse Indledning I det følgende skitseres planerne for kompetenceplatformens organisering i Region Midtjylland. Kompetenceplatformen er et initiativ, som skal

Læs mere

Resultataftale 2013-14 for Skolen på Fjorden

Resultataftale 2013-14 for Skolen på Fjorden Resultataftale 2013-14 for Skolen på Fjorden af resultataftalen og effektmålene for sidste år: Trivsel og inklusion: Arbejdet med LP-modellen er i god drift. Skolens lærerpersonale har gennemgået CL1 kursus

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 9. marts 2015

Referat af bestyrelsesmøde 9. marts 2015 Referat af bestyrelsesmøde 9. marts 2015 Tilstede: Lars Jonsson,,,,, Morten Røndum, Margit Friis Fraværende: Michael Colstrup, Lotte Radekop, Søren Carlsen Referent: 1 Velkomst og valg af referent Lars

Læs mere

Vedtægter. for den private institution. S/I Klatretræet

Vedtægter. for den private institution. S/I Klatretræet Vedtægter Side 1 af 6 Vedtægter for den private institution S/I Klatretræet 1. Institutionens navn Stk. 1. Den selvejende institutions navn er. Institutionen har hjemsted i Svendborg Kommune Institutionen

Læs mere

Danmarks Ishockey Union Danish Ice Hockey Association

Danmarks Ishockey Union Danish Ice Hockey Association Fodboldens Hus DBU Alle 1 DK-2605 Brøndby Phone: +45 4326 5464 Fax: +45 4326 5460 www.ishockey.dk www.al-bankligaen.dk ishockey@ishockey.dk STANDARDKONTRAKT ULØNNET TRÆNER Ved underskrivelsen af denne

Læs mere

14.02.2005 1. HareTris elitestruktur

14.02.2005 1. HareTris elitestruktur HareTris elitestruktur 1 Baggrund HareTri har valgt at definere en ny elitestruktur, som forsøger at tilgodese alle, som er aktive for klubben såvel sportsligt som socialt. Reglerne skal være synlige for

Læs mere

Ungdomsarbejde i Aalestrup IF gav 2 Danske mestre

Ungdomsarbejde i Aalestrup IF gav 2 Danske mestre Ungdomsarbejde i Aalestrup IF gav 2 Danske mestre Mikkel Høgh og Søren Mortensen blev Jysk og Dansk mester.. med en Aalestrup træner ved roret. Stregspilleren Mikkel Høgh og bagspilleren Søren Mortensen

Læs mere

VEDTÆGTER for den selvejende undervisningsinstitution Vestjyllands Højskole

VEDTÆGTER for den selvejende undervisningsinstitution Vestjyllands Højskole VEDTÆGTER for den selvejende undervisningsinstitution Vestjyllands Højskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Vestjyllands Højskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen

Læs mere

SKAGEN SPORTSDYKKERKLUB SKAWDYK

SKAGEN SPORTSDYKKERKLUB SKAWDYK SKAGEN SPORTSDYKKERKLUB SKAWDYK Vedtægter vedtaget på generalforsamlingen d. 13.- 2.- 2009 1. NAVN OG HJEMSTED. Dykkerklubben, Skagen Sportsdykkerklub Skawdyk, der har hjemsted i Skagen, Frederikshavn

Læs mere

Sammen om folkeskolen Professionsaftale for lærere og børnehaveklasseledere ansat i Rødovre Kommune

Sammen om folkeskolen Professionsaftale for lærere og børnehaveklasseledere ansat i Rødovre Kommune Sammen om folkeskolen Professionsaftale for lærere og børnehaveklasseledere ansat i Rødovre Kommune Rødovre Kommune og Rødovre Lærerforening har fælles og høje ambitioner for et stærkt fælles skolevæsen.

Læs mere

Standardvedtægter. 1 Navn og hjemsted

Standardvedtægter. 1 Navn og hjemsted Standardvedtægter September 2015 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Natteravnene - by. 1.2 Foreningens hjemsted fremgår af samarbejdsaftalen mellem foreningen og Fonden for Socialt Ansvar (FSA).

Læs mere

Værdisættet udgør en ramme for dansk talentudvikling og skal være ledestjerne for udviklingen af talenter i Danmark.

Værdisættet udgør en ramme for dansk talentudvikling og skal være ledestjerne for udviklingen af talenter i Danmark. Værdisættet udgør en ramme for dansk talentudvikling og skal være ledestjerne for udviklingen af talenter i Danmark. Når værdier og handlinger smelter sammen, bliver der skabt gode rammer for en stærk

Læs mere

SLS-kasserer. - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse

SLS-kasserer. - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse SLS-kasserer - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Kassereropgaver i SLS-lokalbestyrelsen... 2 Årsregnskab... 2 Ansøgning om støtte til lokalbestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Løgumkloster efterskole

Vedtægter for Løgumkloster efterskole 1 Vedtægter for Løgumkloster efterskole Luthersk Missionsforenings Efterskole 6240 Løgumkloster 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Løgumkloster Efterskole er en privat, uafhængig og selvejende undervisningsinstitution.

Læs mere

Vedtægter for. Den selvejende institution Åle Forsamlingshus

Vedtægter for. Den selvejende institution Åle Forsamlingshus Vedtægter for Den selvejende institution Åle Forsamlingshus 1. Navn og hjemsted Institutionens navn er "Den selvejende institution Åle Forsamlingshus" Institutionen er hjemmehørende i Åle i Hedensted Kommune.

Læs mere

Foreningen kan anvende navnet Maasaichild i internationale sammenhænge. At indsamle midler til driften af børnehjemmet Lengasti Children Center.

Foreningen kan anvende navnet Maasaichild i internationale sammenhænge. At indsamle midler til driften af børnehjemmet Lengasti Children Center. Vedtægter 1. Navn, hjemsted og stiftelse Foreningens navn er Masaibarn. Foreningen kan anvende navnet Maasaichild i internationale sammenhænge. Foreningens hjemsted er formandens adresse. Foreningen er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION LYNGS IDRÆTSEFTERSKOLE

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION LYNGS IDRÆTSEFTERSKOLE VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION LYNGS IDRÆTSEFTERSKOLE Lagt på hjemmesiden d. 2/4-2013 1. HJEMSTED OG FORMÅL Stk. l. Lyngs Idrætsefterskole er en selvejende undervisningsinstitution,

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sorø Skovbørnehave

Vedtægter for Støtteforeningen for Sorø Skovbørnehave Vedtægter for Støtteforeningen for Sorø Skovbørnehave (herefter benævnt Støtteforeningen) og den tilhørende institution Sorø Skovbørnehave 1 Mellem institutionen Sorø Skovbørnehave og Sorø Kommune indgås

Læs mere

Referat fra. Ordinært repræsentantskabsmøde. Lørdag, den 16. april 2016 i Idrættens Hus, Brøndby

Referat fra. Ordinært repræsentantskabsmøde. Lørdag, den 16. april 2016 i Idrættens Hus, Brøndby Referat fra Ordinært repræsentantskabsmøde Lørdag, den 16. april 2016 i Idrættens Hus, Brøndby Velkomst ved formand Birger Dahl. Bød velkommen til de for HRØ nye omgivelser. Særlig velkomst til nåleindehavere,

Læs mere

Vedtægter. Gribskov efterskole

Vedtægter. Gribskov efterskole Vedtægter Gribskov efterskole april 2007 1 Hjemsted og formål og værdigrundlag. Gribskov efterskole er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Gribskov efterskole er oprettet i august 1983,

Læs mere