5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET"

Transkript

1 Side: Side 1 af LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet - Social- og sundhedsuddannelsen - PAU en - Uddannelsesbogen - Grundfag og sundhedsfag Introduktion til IT + fronter Elevplan Introduktion til biblioteket Brandøvelse Introduktion til ergonomi - Arbejdsmiljø og arbejdsstillinger - Indretning af arbejdsrum 3 lektioner 4 lektioner ½hold 2 lektioner ½ hold 2 lektioner ½hold 2 lektioner Dansk: - Studieteknik og hvordan lærer jeg 4 lektioner ½hold Praktisk problemløsende opgave - Lære hinanden at kende Intro til tænketanke-bog - Personlig præsentation Kompetence-afklaring - Sundheds eksperimentarium - KRAM Første-hjælp Uddannelsessamtaler Intro til trim og motion efter skoletid Sommerevent / Ryste-sammen dag Idræt 18 lektioner 14 lektioner 1 lektioner 3 lektioner

2 Side: Side 2 af 10 Evaluering af modul I 1 lektion Perioden afsluttes med: Skriftlig dokumentation for sundhedseksperimentariets øvelser, en mundtlig fremlæggelse af arbejdsproces og perspektivering. Ovenstående udmøntes i en kompetenceafklaring, der dokumenteres i elevens personlige uddannelsesplan.

3 Side: Side 3 af 10 MODUL II (3 uger): UNGDOMSLIV Ung i udd. Behov - At være ung - Levevilkår, livsstil, kultur - Udvikle bevidsthed om egne livsværdier og holdninger - Sammenhæng mellem individ, familie og samfund - Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse - Ansøgninger til PAU + SSH-uddannelsen - Intro til Maslow 14 lektioner 4 lektioner Kommunikation - Kommunikation - Anerkendende kommunikation - Samarbejde - Konflikthåndtering Evaluering 8 lektioner 1 lektion Dansk/samf. - Novelleforløb, genre og procesorienteret skrivning - Grundloven, grundlæggende sociale og samfundsmæssige forhold unge i samfundet (rettigheder, pligter, muligheder, sex, unges underskrift, forsikring, unge på arbejde, forsørgelsespligt, økonomi, at være myndig) 24 lektioner Naturfag Idræt - Basale begreber i naturfaget 21 lektioner Perioden afsluttes med: Udgivelse af en novellesamling. En mundtlig fremlæggelse, hvori grund- og sundhedsfagene indgår - indhold, arbejdsproces og perspektivering.

4 Side: Side 4 af 10 MODUL III (3 uger): BØRN OG ÆLDRE Udvikling - Aktiviteter - Igangsætning - Leg, kreativitet og fantasi - Aktiviteter og sundhed 12 lektioner Maslow - Behov indenfor det pædagogisk område - Behov indenfor pleje og omsorg Praktik Praktisk forberedelse - Rollen som professionel - Besøg af uddannelsessygeplejerske - Studiebesøg Ergonomi Ældre Familieliv Evaluering Idræt - store bade-dag - Storyline 30 lektioner 1 lektion

5 Side: Side 5 af 10 MODUL IV (4 uger): FORLAGT TEORI Der arbejdes med at: Opnå kendskab til og erfaring med arbejdsområdet Udvikle personlige og faglige kompetencer Møde andre mennesker på en etisk og respektfuld måde Udvikle bevidsthed om egen rolle i mødet med andre mennesker Opnå erfaring med at samarbejde og kommunikere på en hensigtsmæssig måde, herunder fagudtryk Anvende hensigtsmæssige arbejdsstillinger Arbejde med verbal og nonverbal faglig kommunikation Opnå afklaring ift. uddannelsesønske Perioden afsluttes med : En vurdering af elevens personlige og faglige kompetencer ud fra udleveret skema bilag 2.

6 Side: Side 6 af 10 MODUL V (3 uger): BØRN OG ÆLDRE Sundhedsfag - Opsamling fra modul IV i relation til ovenstående 2 lektioner Arbejdsmiljø - Fysisk, psykisk og social arbejdsmiljø - Konflikthåndtering Naturfag - Energi og næringsstoffer, sund mad - Planlægning og udførelse af et mindre jule- /forårsarrangement 18 lektioner Dansk/samf. Ergonomi Idræt Udd.samtaler - Samfundets tilbud til børn og ældre - Opsamling fra modul IV 12 lektioner 4 lektioner Minisynopsis 22 lektioner - Fysisk, psykisk udvikling - Levevilkår og livsstil, livshistorier - Igangsætte aktiviteter leg, kreativitet og fantasi - Grundlæggende behov indenfor det pædagogiske område, plejeog omsorgsområde - Børn og ældre i samfundet - Kommunikation og konflikthåndtering - Arbejdsmiljø - Rollen som professionel KRAM Evaluering Kulturdage - Refleksion over personlige - KRAM faktorer 4 lektioner 1 lektion 18 lektioner

7 Side: Side 7 af 10 MODUL VI (1 uge): VALGFAG/SOSU-OL Valgfag: SOSU-OL 28 lektioner MODUL VII (3 uger): AFSLUTTENDE PROJEKTPERIODE Dansk/samfundsfag 18 lektioner Afsluttende projekt 60 lektioner Afsluttende projekt der danner grundlag for en prøve, hvor elevens tilegnelse af de kompetencemål, som eleven skal opfylde ved overgang fra grundforløb til hovedforløb bedømmes(bek. 21) Evaluering og afslutning

8 Side: Side 8 af 10 Fælles kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet: De fælles kompetencemål, eleverne skal opfylde for at begynde på skoleundervisningen i et hovedforløb indenfor fællesindgangen er, at eleverne kan: - Møde andre mennesker på et etisk og respektfuld måde samt forstå betydningen af egen faglige og professionelle rolle i mødet med andre mennesker. - Medvirke ved sikkerheds- og sundhedsmæssige opgaver og til at arbejdsmiljøarbejdet sker systematisk svarende til grundfaget Arbejdsmiljø. - Indrette arbejdsstedet og bruge sin krop efter gældende ergonomiske principper med og uden hjælpemidler. - Deltage aktivt i læreprocesser og fungere hensigtsmæssigt i skriftende samarbejdssituationer, herunder kan kommunikere og samarbejde under hensyntagen til menneskers forskellighed. - Forholde sig til sine lære- og arbejdsprocesser bl.a. gennem selvevalueringsværktøjer - Anvende brancherettet informationsteknologi, herunder elektronisk kommunikation og informationsindsamling på grundlæggende niveau. For at begynde på skoleundervisningen i et hovedforløb indenfor fællesindgangen skal eleverne tillige opfylde målene for følgende grundfag: 1) Dansk, niveau F 2) Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse 0,5 uge Yderligere krav om kompetencemål, der er særlige for overgangen til skoleundervisning i det enkelte hovedforløb, er fastsat i bilagene til bekendtgørelsen. Særlige kompetencemål forud for social- og sundhedshjælperuddannelsen: De særlige kompetencemål, eleverne skal opfylde for at påbegynde skoleundervisningen i hovedforløbet, er at eleverne kan: - Udvise forståelse for de rettigheder og pligter, som følger af et ansættelsesforhold, samt udvise forståelse for det faglige og personlige ansvar, der er forbundet med at arbejde indenfor social- og sundhedsområdet. - Beskrive social- og sundhedsvæsenets opbygning og faggruppens placering i systemet samt forstå betydningen af sundhedsfaglig dokumentation og ansvaret herfor. - Kende til principper for at igangsætte aktiviteter for andre og kan i relation hertil forklare sundhedsbegrebet herunder særligt sundhedsfremme svarende til grundfaget sundhed.

9 Side: Side 9 af 10 - Ud fra grundlæggende personlige og psykologiske teorier opnå forståelse af, hvad der har betydning for menneskelige relationer i hverdagen og i det professionelle omsorgsarbejde. - Kende faktorer, der fremmer eller hæmmer menneskers motivation for egenomsorg samt vedligehold og udvikling af funktionsevner. - Kende de almindeligst forekommende fagudtryk indenfor ældre- og sundhedsområdet og kan forklare betydningen af at tilpasse sproget i løsningen af arbejdsopgaver indenfor området. - Kende betydningen af at arbejde med konflikthåndtering. - Kende de hygiejniske principper og forstå betydningen af en etisk dimension, når eleverne skal hjælpe andre med personlig pleje. - Redegøre for kroppens basale opbygning, dens organsystemer og basale funktioner. - Redegøre for og handle fagligt korrekt i forhold til naturfaglige problemstillinger indenfor social- og sundhedsområdet på baggrund af naturfaglig viden og færdigheder svarende til grundfaget naturfag, niveau F. Særlige kompetencemål forud for den pædagogiske uddannelse: De særlige kompetencemål, eleverne skal opfylde for at påbegynde skoleundervisningen i hovedforløbet, er at eleverne kan: - Forstå betydningen af at vælge hensigtsmæssig livsstil ud fra viden om, hvad kost og motion betyder for fysisk og psykisk velvære, og hvordan det kan understøtte et godt arbejdsliv. - Anvende grundlæggende pædagogiske og psykologiske begreber til at forstå menneskers forskellighed og til at være bevidst om egne livsværdier og holdninger. - Medvirke til at igangsætte aktiviteter for andre ud fra aktiviteters betydning for menneskers sundhed og trivsel i hverdagen samt blive opmærksom på betydningen af selv at have et aktivt liv. - Forstå baggrunden for anerkendende kommunikation og indgå i kommunikation, der understøtter anerkendende relationer. - Forstå betydningen af at arbejde med konflikthåndtering. - Identificere forhold omkring sundhed og pege på sundhedsopgaver inden for det pædagogiske område og omsorgsområdet på baggrund af kendskab til faktorer, der påvirker menneskers sundhedstilstand. - Finde motivation og lyst til gennem fysiske aktiviteter at opnå en god fysisk form og udfolde sig kreativt gennem idræt og bevægelse alene eller i samarbejde med andre, svarende til grundfaget idræt, niveau F. - Vurdere grundlæggende samfundsmæssige, samfundsøkonomiske og sociale forhold og deres betydning for både den enkelte og samfundet som helhed, svarende til grundfaget Samfundsfag, niveau F. (jf. aktuelt gældende grundfagsbekendtgørelse).

10 Side: Side 10 af 10 TIME OG FAGFORDELING Grundforløb-fællesindgang sundhed, omsorg og pædagogik FAG: Teori iflg. Bekendtg. Modul I 3 uger Modul II 3 uger Modul III 3 uger Modul IV 4 uger Modul V 3 uger Modul VI 1 uger Modul VII 3 uge LEKTIONER I ALT Sundhedsfag/pædagogiske fag Læring, kommunikation og samarbejde 1 uge Ergonomi og arbejdsmiljø 1 uge Førstehjælp og brandbekæmpelse ½ uge Naturfag 2 uger Dansk 2 uger Samfundsfag 1½ uge Idræt 2 uger Valgfagsuge 1 uge Kulturdage Samtaler I alt 580

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

CENSORVEJLEDNING FOR CENSORER VED AFSLUTTENDE PRØVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG

CENSORVEJLEDNING FOR CENSORER VED AFSLUTTENDE PRØVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG CENSORVEJLEDNING FOR CENSORER VED AFSLUTTENDE PRØVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG Formål med den afsluttende prøve At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbets anden del PA Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. august 2015 Indhold Generelt om skolen... 2 2.0 grundforløbets anden del...

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10)

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10) Side 1 af 14 Fag fælles for hovedforløb 270 Praktikmål social og sundhedshjælper, trin 1 Uden niveau 0,0 uger Praktikmål Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan i samarbejde med borgeren arbejde støttende,

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Den lokale undervisningsplan

Den lokale undervisningsplan Den lokale undervisningsplan Grundforløb 2 Uddannelsesområde: Social og sundhedsuddannelsen August 2015 Social- og sundhedsuddannelsen UC Diakonissestiftelsen Peter Bangs Vej 1, indgang 8, 2000 Frederiksberg

Læs mere

6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN

6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN Side: Side 1 af 20 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN TEORI 1 TEMA 1: Uddannelse og Læring (ca. 1 uge/7 dage) Der gives introduktion til: Arbejdsområdet / faget som Social- og Sundhedsassistent

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Social - og sundhedshjælperuddannelsen. Social- & Sundhedsskolen i Silkeborg

Lokal undervisningsplan. Social - og sundhedshjælperuddannelsen. Social- & Sundhedsskolen i Silkeborg Lokal undervisningsplan Social - og sundhedshjælperuddannelsen Social- & Sundhedsskolen i Silkeborg Lokal undervisningsplan for social- og sundhedshjælperuddannelsen ved Social- og sundhedsskolen i Silkeborg

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Modulbeskrivelse Trin 1

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Modulbeskrivelse Trin 1 Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen Modulbeskrivelse Trin 1 Gældende for hold optaget fra 2011 Tilrettet juli 2011 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for Den pædagogiske assistentuddannelse

Uddannelsesordning for Den pædagogiske assistentuddannelse Uddannelsesordning for Den pædagogiske assistentuddannelse 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og Social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 2. oktober 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Gør tanke til handling VIA University College. Lokal undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelsen

Gør tanke til handling VIA University College. Lokal undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelsen Gør tanke til handling Gør VIA tanke University til handling College VIA University College Lokal undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelsen Gør tanke til handling VIA University College VIA

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2.

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Indholdsfortegnelse 1. Generelt for skolen... 2 1.1. Praktiske oplysninger... 2 1.2. Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser...

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Social- og sundhedshjælperuddannelsen SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION... 5 PSYKOLOGI OG KOMMUNIKATION... 10 REHABILITERING OG SOCIAL- OG SUNDHEDSFAGLIG INDSATS...

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Dato: 28.2.2012 Udkast til uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 Læsevejledning Dokumentet skal læses indenfor en ramme af social- og sundhedsassistentens arbejdsområde, der dækker grundlæggende

Læs mere

Program. 14.30-14.50 Velkomst og intro til Mobication. 14.50-15.10 Hvad er en Social og Sundhedsuddannelsen ved Søren Skovsen Sørensen

Program. 14.30-14.50 Velkomst og intro til Mobication. 14.50-15.10 Hvad er en Social og Sundhedsuddannelsen ved Søren Skovsen Sørensen Program 14.30-14.50 Velkomst og intro til Mobication 14.50-15.10 Hvad er en Social og Sundhedsuddannelsen ved Søren Skovsen Sørensen 15.10-15.30 Programmet for de to dage ved Søren Skovsen Sørensen 15.30-15.50

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2 Undervisningsplan for SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2 Indhold: Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 og 2 1. Praktiske oplysninger 2. Om undervisningen på Social & SundhedsSkolen, Herning 2.1

Læs mere

Valgfag. Oversigt over valgfag for SSH, SSA og PA

Valgfag. Oversigt over valgfag for SSH, SSA og PA Valgfag Oversigt over valgfag for SSH, SSA og PA Juli 2013 Indholdsfortegnelse: BILLEDKUNST... 3 IT TÆND OG SLUK.... 4 KULTURMØDET... 5 MUSIK, SANG OG BEVÆGELSE.... 6 LÆRING KOMMUNIKATION OG SAMARBEJDE...

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet Undervisningsministeriet NYT GRUND- FORLØB 7. maj 2014 Grundforløbets 1. og 2. del Fagtyper, erhvervsfag, fagretninger, overgangskrav, uddannelsesspecifikke fag og pædagogiske begreber. Nyt grundforløb

Læs mere