Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg"

Transkript

1 Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0179 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg 26. maj 2016 Kommissionens meddelelse: EU-handlingsplan for e-forvaltning Fremskyndelse af forvaltningernes digitale omstilling (KOM(2016) 179 final) Nyt notat 1. Resumé Kommissionen fremsendte den 19. april 2016 meddelelsen EU-handlingsplan for e-forvaltning Fremskyndelse af forvaltningernes digitale omstilling. Meddelelsen følger op på tidligere handlingsplaner for e-forvaltning og har til formål at fjerne eksisterende digitale hindringer for det digitale indre marked og at forhindre, at der opstår yderligere fragmentering i forbindelse med moderniseringen af de offentlige administrationer. Handlingsplanen har til formål at sikre, at borgere og virksomheder får det fulde udbytte af de digitale tjenester ved at øge tilgængeligheden og udbredelsen af e-forvaltningstjenester og dermed også opnå hurtigere, billigere og mere brugerorientererede digitale offentlige tjenester. Planen vil samle indsatsen ved fastlæggelse af en række principper (digital betjening som udgangspunkt; Kun én gang -princippet; inklusion og tilgængelighed; åbenhed og gennemsigtighed; grænseoverskridende som standard; interoperabilitet som standard; og pålidelighed og sikkerhed), som kommende initiativer bør overholde for at bidrage til de betydelige fordele, som e-forvaltning kan medfore for virksomheder, borgere og de offentlige administrationer selv. Endvidere fremhæver meddelelsen tre prioriteringsområder med tilhørende initiativer og målsætninger, som enten er iværksat eller vil blive iværksat: Modernisering af den offentlige administration med ikt ved hjælp af centrale digitale katalysatorer. Fremme af grænseoverskridende mobilitet ved hjælp af interoperable digitale offentlige tjenester. Fremme af det digitale samspil mellem administrationerne og borgerne/virksomhederne med henblik på offentlige tjenester af høj kvalitet. Der lægges op til, at den løbende opfølgning på handlingsplanen, herunder prioriteringer mv. af nye initiativer, sker i tæt samspil mellem Kommissionen og medlemsstaterne i en styringskomité. Meddelelsen har i sig selv ingen samfundsøkonomiske, statsfinansielle, erhvervsøkonomiske eller øvrige konsekvenser.

2 Side 2 af Baggrund Kommissionen fremsendte den 19. april 2016 meddelelsen EU-handlingsplan for e-forvaltning Fremskyndelse af forvaltningernes digitale omstilling. Meddelelsen er en del af den såkaldte Teknologipakke, der omfatter meddelelser om 1) digitalisering af Europas industri, 2) ikt-standardiseringsprioriteter for det digitale indre marked, 3) et europæisk cloudinitiativ og 4) en EU-handlingsplan for e-forvaltning. Teknologipakken er en del af Kommissionens opfølgning på strategien til fremme af digitalisering af europæisk industri Strategi for et digitalt indre marked for Europa (KOM (2015) 192), som blev offentliggjort den 6. maj Meddelelsen bygger videre på Kommissionens Handlingsplan for e-forvaltning under i2010-initiativet (KOM(2006) 173 endelig) og Handlingsplan for e-forvaltning (KOM(2010) 743 endelig). 3. Formål og indhold Strategien for et digitalt indre marked i EU bebuder iværksættelsen af en ny handlingsplan for e-forvaltning for perioden , som har til formål at sikre, at borgere og virksomheder får det fulde udbytte af de digitale tjenester ved at øge tilgængeligheden og udbredelsen af e-forvaltningstjenester og dermed også opnå hurtigere, billigere og mere brugerorientererede digitale offentlige tjenester. Planen vil fjerne eksisterende digitale hindringer for det digitale indre marked og forhindre, at der opstår yderligere fragmentering i forbindelse med moderniseringen af de offentlige administrationer. EU-handlingsplanen har til formål at samle indsatsen ved fastlæggelse af en række principper, som kommende initiativer skal overholde for at bidrage til de betydelige fordele, som e-forvaltning kan medføre for virksomheder, borgere og de offentlige administrationer selv. Handlingsplanen tager sit udgangspunkt i en vision, hvor de offentlige administrationer og offentlige institutioner inden 2020 bør være åbne, effektive og inkluderende og stille grænseløse, skræddersyede og brugervenlige digitale end-to-end-tjenester til rådighed for alle virksomheder og borgere. Nye initiativer, der iværksættes som en del af handlingsplanen, bør overholde følgende underliggende principper: Digital betjening som udgangspunkt, dvs. at offentlige administrationer bør som udgangspunkt levere digitale tjenester. Kun én gang -princippet, dvs. at offentlige administrationer bør sikre, at borgere og virksomheder ikke skal afgive samme oplysninger flere gange til en offentlig administration. Inklusion og tilgængelighed, dvs. at offentlige administrationer bør udvikle digitale offentlige tjenester, der som udgangspunkt er inkluderende, og som tager hensyn til brugeres forskellige behov. Åbenhed og gennemsigtighed, dvs. at offentlige administrationer bør dele oplysninger og data med hinanden og gøre det muligt for borgere og virksomheder at få

3 Side 3 af 10 adgang til egne oplysninger, følge administrative processer om dem selv, og at interessenter inddrages om design og levering af tjenester. Grænseoverskridende som standard, dvs. at offentlige administrationer skal stille relevante digitale offentlige tjenester til rådighed på tværs af grænser, bl.a. til fremme af mobilitet på det indre marked. Interoperabilitet som standard, dvs. offentlige tjenester skal være designet til at kunne fungere gnidningsfrit på hele det indre marked og på tværs af organisationsmæssige skel. Pålidelighed og sikkerhed, dvs. alle initiativer bør gå længere end blot at overholde lovgivningen om beskyttelse af personoplysninger, privatlivets fred og it-sikkerhed ved at integrere disse elementer allerede i udviklingsfasen. Meddelelsen fremhæver følgende politiske prioriteringer, der har til formål at sætte skub i den digitale omstilling af de offentlige administrationer i medlemsstaterne og Kommissionen: Modernisering af den offentlige administration med ikt ved hjælp af centrale digitale katalysatorer: Digitale offentlige tjenester bør bygge på fælles og genanvendelige løsninger og tjenester, der tager udgangspunkt i aftalte standarder og tekniske specifikationer, med henblik på at reducere udviklingsomkostningerne og udbredelsestidsrammen samt på at øge interoperabiliteten. Omstilling til fuldt elektroniske offentlige indkøb: Medlemsstaterne støttes fortsat i arbejdet med omstillingen til fuldt elektroniske offentlige indkøb. Det er målet, at virksomheder senest i 2018 elektronisk vil kunne afgive tilbud på offentlige indkøbsaftaler i EU, og at e-fakturering senest i 2019 accepteres af de offentlige administrationer i EU. Fremskynde udbredelsen af elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner: Meddelelsen peger på, at alle offentlige administrationer fremskynder udbredelsen af elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked (eidas-tjenester, jf. Forordning (EU) nr. 910/2014) samt fremmer anvendelsen af elektronisk identifikation (eid) på tværs af grænser og sektorer, herunder mobil-id og tillidstjenester (navnlig e-signaturer, webstedsautentifikation og onlineregistrerede leveringstjenester) på digitalt understøttede erhvervsområder (fx inden for bank- og finanssektoren, e-handel og deleøkonomien) og i den offentlige sektor, inden for rammerne af den europæiske e-justiceportal. Der peges på, at medlemsstaterne genanvender åbne tjenester og tekniske moduler (såsom eid, e-signatur, e-levering og e-fakturering), hvis tilgængelighed i øjeblikket sikres af midler fra Connecting Europe-faciliteten (CEF). Udbredelsen af eksisterende europæiske og internationale standarder og tekniske specifikationer: Meddelelsen peger på behovet for en yderligere indsats for at sikre udbredelsen af eksisterende europæiske og internationale standarder og tekniske

4 Side 4 af 10 specifikationer samt nye, der er under udarbejdelse under prioriteringsplanen for ikt-standarder. Kommissionen vil sammen med medlemsstaterne koordinere udviklingen af en prototype af et europæisk katalog over ikt-standarder for offentlige indkøb, herunder opfordre til at referere til et fælles sæt af iktstandarder og -profiler i offentlige indkøberes indkaldelser af tilbud. Kommissionens omstilling til digitale tjenester: Kommissionen vil offentliggøre egne data på EU s Open Data Portal samt gradvist indføre digital betjening som udgangspunkt i kontakten online med eksterne interessenter og bruge eidastjenester (i 2018), e-fakturering (i 2018) og e-indkøb (i 2019). Endvidere vil Kommissionen som led i reduktionen af de administrative byrder også gradvist begynde at benytte Kun én gang -princippet i samspillet med leverandører og tilskudsmodtagere og undersøge mulighederne for at indføre princippet for andre interessenter. Kommissionen vil desuden vurdere konsekvenserne af en mulig implementering af Ingen forældede systemer -princippet (dvs. fornyelse af it-systemer og - teknologier, når der er gået et bestemt stykke tid, for at følge med den konstante udvikling) i de offentlige administrationer. Yderligere initiativer: Af yderligere initiativer til reduktion af de administrative byrder samt øgning af effektiviteten peger meddelelsen eksempelvis på at gøre digitale offentlige tjenester behovsbaserede og brugervenlige eller ved at genanvende oplysninger på tjenester på tværs af offentlige administrationer (under hensyntagen til reglerne om beskyttelse af personoplysninger og privatlivets fred). Endvidere peges der eksempelvis på udviklingen af nye fælles byggesten, herunder at de understøtter udbredelsen af de eksisterende og tilskynder til anvendelsen og deling af cloud-, data- og databehandlingsinfrastruktur. Fremme af grænseoverskridende mobilitet ved hjælp af interoperable digitale offentlige tjenester: Meddelelsen peger på en række konkrete tiltag, der har til formål at bidrage til oprettelsen af erhvervsvenlige grænseoverskridende offentlige administrationer og fremme mobiliteten blandt borgere: Fælles digital portal til information, bistand og problemløsningstjenester om det indre marked: Kommissionen foreslår etableret en fælles digital portal, der bygger på og samler eksisterende tilgængelige informationer, bistand og problemløsningstjenester. Den europæiske e-justiceportal som kvikskranke: Kommissionen vil gøre den europæiske e-justiceportal til en kvikskranke, hvor man kan få oplysninger om det europæiske retsvæsen og få adgang til de retlige procedurer i medlemsstaterne, herunder i 2016 ibrugtage værktøjer til direkte kommunikation mellem borgere og domstole i andre medlemsstater (e-codex) samt indførelsen af

5 Side 5 af 10 søgetjenesten om den europæiske retspraksisidentifikator (ECLI), bl.a. som led i gennemførelsen af handlingsplan for europæisk e-justice Sammenkobling af medlemsstaternes selskabsregistre og insolvensregistre: Kommissionen fortsætter samarbejdet med medlemsstaterne om at oprette den obligatoriske sammenkobling af alle medlemsstaternes selskabsregistre (jf. direktiv 2012/17/EU) samt det videre arbejde på en elektronisk sammenkobling af insolvensregistre (jf. Forordning (EU) 2015/848). Fremme anvendelsen af digitale løsninger for en virksomheds livscyklus: Kommissionen vil overveje yderligere tiltag særligt for onlineregistrering og elektronisk arkivering af virksomheders dokumenter og oplysninger i selskabsregistrene, herunder også i grænseoverskridende sammenhænge. Registrering og betaling af moms: Kommissionen vil fremlægge forslag om at udvide den fælles elektroniske mekanisme til registrering og betaling af moms til grænseoverskridende virksomheder til at omfatte forbrugeres onlinesalg af fysiske varer for at reducere den administrative byrde. Pilotprojekt om Kun én gang -princippet i forhold til virksomheder: Der iværksættes i 2016 et pilotprojekt om indførelse af Kun én gang -princippet i digitale offentlige tjenester på tværs af grænser særligt for virksomheder til myndigheder. Kommissionen vil derudover oprette et europæisk enstrenget system, der skal tage fat på anvendelsen af Kun én gang -princippet i forhold til rapportering inden for maritim transport. Endeligt arbejder Kommissionen på at digitalisere transportdokumenter for alle typer transport og på at sikre, at disse dokumenter accepteres af de offentlige myndigheder. Grænseoverskridende mobilitet: Kommissionen vil oprette et system til elektronisk udveksling af oplysninger i forbindelse med social sikring (EESSI), der skal gøre det muligt at sammenkoble de administrationer, der har ansvaret for social sikring med henblik på elektronisk dataudveksling mellem 32 lande (28 medlemsstater, Schweiz samt EØS - bestående af Norge, Island og Liechtenstein). EESSI har til formål at sikre en bedre beskyttelse af borgernes rettigheder ved at gøre det muligt elektronisk at udveksle personlige socialsikringsdata i EU mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder. Europæisk portal for jobmobilitet (Eures): Kommissionen vil arbejde videre med udviklingen af Eures, herunder tilbyde flere tjenester til jobsøgende og arbejdsgivere, herunder gennem udbygning af integrationen af portalen og de offentlige arbejdsformidlingskontorer udveksle jobsøgendes profiler (cv er). Udvikling af e-sundhedstjenester: Kommissionen vil støtte medlemsstaterne i udviklingen af e-sundhedstjenester, der også muliggør grænseoverskridende udveksling af e-recepter på baggrund af retningslinjerne for e-recepter (retningslinjer vedtaget af e-sundhedsnetværket jf. direktiv 2011/24/EU), samt

6 Side 6 af 10 telemedicin og teleovervågningsløsninger. Derudover vil den støtte e-sundhedsnetværket ved udarbejdelsen af en rapport om og retningslinjer for borgernes elektroniske adgang til egne sundhedsoplysninger. Fremtidige initiativer: I forhold til mulige fremtidige initiativer under denne prioritet kunne være leveringen af grænseoverskridende livssituationsbestemte tjenester til borgere (fx jobskifte, flytning eller indgåelse af ægteskab) og til virksomheder til nemmere at starte, udvide og drive virksomheder i andre medlemsstater samt kvalitetsforbedringer af eksisterende e-forvaltningstjenester, der leveres til borgere og virksomheder i andre medlemsstater. Fremme af det digitale samspil mellem administrationerne og borgerne/virksomhederne med henblik på offentlige tjenester af høj kvalitet: Kommissionen ønsker at levere tilgængelige online-tjenester af høj kvalitet til borgere og virksomheder og påtænker at omdanne de websteder, der forvaltes af Kommissionen, til en tematisk brugercentreret webtilstedeværelse. Dette vil øge gennemsigtigheden og gøre det muligt for borgere og virksomheder at engagere sig og deltage i EU's programmer og politiske beslutninger. Kun én gang -princippet i forhold til borgere: Kommissionen vil undersøge muligheden for at anvende Kun én gang -princippet i forhold til borgerne i en grænseoverskridende kontekst, dog under hensyntagen til lovgivningen om beskyttelse af personoplysninger og privatlivets fred. Det europæiske cloudinitiativ: Kommissionen vil oprette en platform for offentlige myndigheder med henblik på at give adgang til deres data og tjenester (GaaS - Government as a Service ). Geodata (Inspire): Kommissionen vil fremme udviklingen af slutbrugerapplikationer, inkl. særlige EU-applikationer, med henblik på mere effektivt at indsamle de data fra borgere og virksomheder, der leveres ved hjælp af geodata (Inspire) til brug for den politiske beslutningsproces og gennemførelse af politikker på EU-plan. Fremtidige initiativer: Fremtidige initiativer under prioriteten bør bidrage til at engagere borgerne, virksomhederne og civilsamfundet i den fælles produktudvikling, produktion og levering af offentlige tjenester og fremme samspillet mellem de offentlige administrationer, virksomheder og borgere. Andre mulige initiativer kunne være dataindsamling fra enhver kilde, genbrug af offentlige data til brug for udviklingen af nye, innovative tjenester og øge de offentlige administrationers gennemsigtighed. Kommissionen og interessenter (herunder grupper af medlemsstater) kan foreslå yderligere tiltag til gennemførelse under handlingsplanen. Kommissionen vil endvidere nedsætte og være formand for en styringskomité for handlingsplanen

7 Side 7 af 10 for e-forvaltning, der får ansvaret for at forvalte handlingsplanen, og som vil bestå af repræsentanter for medlemsstaterne med ansvar for de nationale e- forvaltningsstrategier. 4. Europa-Parlamentets udtalelser Europa-Parlamentets udtalelse foreligger endnu ikke. 5. Nærhedsprincippet Ikke relevant. 6. Gældende dansk ret Ikke relevant. 7. Konsekvenser Lovgivningsmæssige konsekvenser Meddelelsen har ingen lovgivningsmæssige konsekvenser. Økonomiske konsekvenser Meddelelsen i sig selv har ingen statsfinansielle, samfundsøkonomiske eller erhvervsøkonomiske konsekvenser. Det er dog muligt, at meddelelsen kan blive fulgt op af konkrete retsakter, målsætninger eller andet, der vil kunne få sådanne konsekvenser. Disse kan ikke vurderes på nuværende tidspunkt. Det forventes dog umiddelbart, at initiativerne i meddelelsen vil få kunne få positive afledte erhvervsøkonomiske og samfundsøkonomiske effekter gennem øget konkurrenceevne og mobilitet af arbejdskraft, reduktion af administrative byrder samt bedre og mere sammenhængende grænseoverskridende e-forvaltningstjenester på tværs af EU for virksomheder og borgere. Andre konsekvenser og beskyttelsesniveauet Meddelelsen har ingen konsekvenser for beskyttelsesniveauet eller øvrige konsekvenser for Danmark. 8. Høring Kommissionens meddelelse blev sendt i høring i Specialudvalget for Energi-, Forsynings- og Klimapolitik den 9. maj 2016 med høringsfrist den 23. maj Der er modtaget høringssvar fra Dansk Erhverv, Dansk Standard og Håndværksrådet. Dansk Erhverv kan støtte meddelelsen fra Kommissionen, herunder målene om at hæve niveauet for digital forvaltning på tværs af medlemsstaterne. Dansk Erhverv fremhæver vigtigheden af, at udviklingen i medlemsstater, der er digitalt foran, ikke hæmmes af andre medlemsstater med en mindre ambitiøs tilgang.

8 Side 8 af 10 Dansk Erhverv ser generelt positivt på Kommissionens forskellige konkrete indsatsområder, herunder forenkling af mekanismerne til registrering og betaling af moms, interoperabilitet, brugervenlighed af offentlige digitale tjenester med fokus på brugerens rejse samt muligheden for en samlet indgang til support for borgere og virksomheder, udvidelse af tjenester til jobsøgende og arbejdsgivere og intentionerne om at fremme digitale samspil mellem administrationer og borger/virksomheder, herunder særligt genanvendelse af data fra offentlige myndigheder til kommercielle og ikkekommercielle formål, jf. PSI-direktivet. Særligt om momsinitiativet ser Dansk Erhverv positivt på, at den i 2014 indførte Mini one-stop-shop for virksomheder, der leverer visse digitale ydelser, udbredes og kommer til at gælde alle typer varer. Endvidere fremhæves vigtigheden af, at initiativet om tjenester til jobsøgende og arbejdsgivere tager hensyn til eksisterende kommercielle tjenester. Og endeligt ser Dansk Erhverv det som væsentligt, at Kommissionen intention om egen webtilstedeværelse og onlinesamspil med borgerne ses i sammenhæng med evt. nye konstruktioner mellem myndigheder, kommercielle aktører og digitale fællesskaber som fx Wikipedia mfl. Dansk Erhverv støtter endelig meddelelsens foreslåede fleksible og dynamiske tilgang til handlingsplanen, som i strategiperioden kan udvikle sig i forhold til ændrede behov, nye teknologiske muligheder og et skiftende marked. Dansk Standard ser meget positivt på initiativet og de 20 indsatser, der er beskrevet. Dansk Standard ser gerne en efterfølgende dialog om, hvorledes arbejdet tænkes gennemført, og efterspørger fokus på eventuelle standardiseringsbehov i forbindelse hermed. Håndværksrådet bakker helhjertet op om en øget digitalisering i den offentlige forvaltning. Rådet lægger vægt på, at øget digitalisering af den offentlige forvaltning indeholder lettilgængelige løsninger, der ikke skaber forvridninger og ulige konkurrencevilkår, giver besparelse og færre administrative byrder, herunder ikke skaber nye byrder for små og mellemstore virksomheder. 9. Generelle forventninger til andre landes holdning Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke oplysninger om andre landes holdninger til meddelelsen. 10. Regeringens foreløbige generelle holdning Regeringen hilser Kommissionens meddelelse velkommen og støtter Kommissionens overordnede målsætning om at fjerne digitale hindringer for det digitale indre marked, og at der ikke opstår yderligere fragmentering i forbindelse med den fortsatte modernisering af de offentlige administrationer, hvor digitaliseringen spiller en væsentlig rolle. Regeringen er tillige enig i, at det er væsentligt at vægte, at handlingsplanen skal bistå med at fremme, at borgere og virksomheder får fuldt udbytte af de digitale tjenester.

9 Side 9 af 10 Regeringen er enig i visionen om e-forvaltning, og at der på denne baggrund er fastlagt en række generelle principper, som kan anvendes af Kommissionen og medlemsstaterne til at vurdere og prioritere evt. nye initiativer, som måtte blive stillet i forslag af Kommissionen og interessenter (herunder medlemsstaterne selv) til gennemførelse under handlingsplanen. Regeringen lægger samtidig vægt på, at ingen af initiativerne ved deres implementering må være bebyrdende for virksomhederne, men derimod som princip skal være med til at fjerne barrierer og fremme vækst i det private erhvervsliv. Regeringen er enig i, at anvendelsen af Kun én gang -princippet i forhold til nye initiativer vil kunne medføre lettelser for borgere og virksomheder, og at princippet bør følges både nationalt og internationalt, hvor det er teknisk, organisatorisk og juridisk muligt. Regeringen finder det væsentligt, at et pilotprojekt om implementeringen af Kun én gang -princippet afsøger praktisk implementérbare løsninger, der kan anvendes af offentlige administrationer. Regeringen finder det vigtigt, at anvendelsen af princippet i forhold til borgerrettede digitale tjenester sker inden for gældende lovgivning om beskyttelsen af personoplysninger og privatlivets fred. Regeringen støtter generelt Kommissionens forslag til overordnede politiske prioriteringer, herunder de derunder nævnte konkrete initiativer, som allerede er offentliggjort som initiativer i forbindelse med Kommissionens meddelelse om en strategi for et digitalt indre marked i EU eller i anden sammenhæng. Regeringen er enig i, at initiativerne er et væsentligt bidrag til at modernisere den offentlige sektor som led i gennemførelsen af Strategien for et digitalt indre marked. Regeringen ser positiv på Kommissionens ambition om en yderligere indsats for at sikre udbredelsen af eksisterende europæiske og internationale standarder og tekniske specifikationer, herunder at der udarbejdes et europæisk katalog over iktstandarder for offentlige indkøb. Regeringen mener ikke, at kataloget skal erstatte de nationale kataloger men give et overblik over de standarder og specifikationer, som myndighederne kan anvende med henblik på at skabe interoperabilitet. Regeringen ser det som væsentligt, at Kommissionen sikrer, at den yderligere indsats sker i tæt dialog og i samarbejde med det bredere internationale arbejde på området, samt at dette sker med tæt inddragelse af medlemsstaterne. Regeringen finder det væsentligt, at Kommissionens egen omstilling til digitale tjenester som minimum fastholdes og gennemføres som anført, herunder at processen accelereres hvor muligt. Regeringen er enig i, at yderligere initiativer kan baseres på at gøre digitale tjenester behovsbaserede og brugervenlige ved at genanvende oplysninger på tjenester på tværs af offentlige administrationer under hensyntagen til lovgivningen om beskyttelse af personoplysninger og privatlivets fred. Dette kan være med til at reducere den administrative byrde og øge effektiviteten generelt.

10 Side 10 af 10 Regeringen støtter Kommissionens fokus på at styrke tilliden til digitale tjenester og særligt ved at sikre løsninger, der bygger på princippet om privacy-by-design (dvs. at digitale tjenester allerede i designet og udviklingen af dem integrerer hensynet til beskyttelsen af privatlivets fred) indenfor rammerne af de generelle databeskyttelsesregler. Regeringen finder det væsentligt, at den løbende udvikling og implementering af e-forvaltningshandlingsplanen sker med tæt inddragelse af medlemsstaterne, hvorfor Regeringen støtter Kommissionens forslag om etablering af en styringskomité for handlingsplanen e-forvaltning med repræsentanter for medlemsstaterne, der får ansvaret for den løbende opfølgning på handlingsplanen. 11. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Sagen har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.4.2016 COM(2016) 179 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EU-handlingsplan

Læs mere

Meddelelsen har i sig selv ikke lovgivningsmæssige, statsfinansielle, samfundsøkonomiske

Meddelelsen har i sig selv ikke lovgivningsmæssige, statsfinansielle, samfundsøkonomiske Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 371 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Meddelelse fra Kommissionen om digitalisering

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Fødevarestyrelsen/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-0104/Dep. sagsnr. 11757 Den 28. september 2011 FVM 929 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

12359/16 dr/nd/hsm 1 DGE 2B

12359/16 dr/nd/hsm 1 DGE 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. september 2016 (OR. en) 12359/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne TELECOM 176 COMPET 498 MI 586 IND 196

Læs mere

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0793 Bilag 1, KOM (2011) 0794 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 21. december 2011 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0571 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0571 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0571 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16-11-2010 OK 4/0405-0300-0037 /JH Kommissionens grønbog om øget anvendelse af elektronisk baserede offentlige

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 4 Offentligt KOMITÉNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 18. juni 2015 Europa-Kommissionens forslag af 11. juni 2015 om gennemførelsesretsakt vedrørende

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0251 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0251 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0251 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg Kommissionens meddelelse " En strategi for et sikkert informationssamfund Dialog, partnerskab, myndiggørelse

Læs mere

Meddelelsen indeholder ikke umiddelbart forslag, der påvirker dansk ret.

Meddelelsen indeholder ikke umiddelbart forslag, der påvirker dansk ret. Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 58 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Mod

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Forslag til direktiv om elektronisk fakturering i offentlige indkøb

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Foder og Fødevaresikkerhed Sagsnr: 26761 Dato: 1. juli 2014 FVM 300 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til ændring af

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0043 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0043 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0043 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 29. februar 2016 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelsen af 470-790

Læs mere

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 116 Offentligt

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 116 Offentligt Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 116 Offentligt Notat Geografisk infrastruktur J.nr. KMS-100-00041 Ref. Jr GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 1. Kommissionens forslag Forordning../ /EF, der implementerer

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 321 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens meddelelse På vej mod

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0471 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0471 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0471 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse

Læs mere

Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt S AM L E N OT AT 8. november 2006 J.nr. Ref. SVF/PEN Energidelen af rådsmøde (Transport, Telekommunikation og Energi) den 23. november

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål 25. juni 2003 PE 323.186/1-17 ÆNDRINGSFORSLAG 1-17 Udkast til udtalelse (PE 323.186) Miquel Mayol i Raynal om Kommissionens meddelelse

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

Notat til Folketingets Europaudvalg

Notat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 68 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Fødevarepolitisk kontor/2.1 Den 9. januar 2008 FVM 480 Notat til Folketingets

Læs mere

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 99 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 17. december 2009 2009-0020853 /mtg KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Resumé

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3423 - konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3423 - konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3423 - konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 2. november 2015 Nyt notat Situationen i den europæiske stålindustri 1. Resumé På opfordring fra

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0667 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0667 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0667 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. februar 2016 Click here to enter text. Click here to enter text. Ændring af EMSA-forordningen,

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 2. maj 2007 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGET. Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0090 Bilag 2 Offentligt

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 2. maj 2007 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGET. Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0090 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0090 Bilag 2 Offentligt Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 2. maj 2007 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGET Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning om ændring

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 35 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 35 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 35 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Færre omkostninger ved udbygning af højhastighedsnet

Læs mere

Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543

Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543 Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0543 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543 Resumé Kommissionen

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0207 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0207 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0207 Bilag 1 Offentligt Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780351 Fax 7262 6790 njo@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Grund- og nærhedsnotat

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 6. marts 2006 JR/JEV Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indførelse af bestemmelser om

Læs mere

Forslaget forventes sat til afstemning i den regulerende komite d. 24. oktober 2011

Forslaget forventes sat til afstemning i den regulerende komite d. 24. oktober 2011 Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 39 Offentligt K O MI TES AG N O T AT T I L FOLKE TI NGET KLIMA-, ENERGI- & BYGNINGS- MINISTERIET 17. oktober 2011 J.nr. 3401/1001-3418 Ref. BjH/KRGKA Energieffektivisering

Læs mere

Europa-Kommissionens hvidbog om forbedring af EU s indre marked rammer for investeringsfonde KOM(2006)686

Europa-Kommissionens hvidbog om forbedring af EU s indre marked rammer for investeringsfonde KOM(2006)686 Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0686 Bilag 3 Offentligt SUPPLERENDE GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 19. juni 2007 Eksp.nr. JAV/ Europa-Kommissionens hvidbog om forbedring af EU s indre marked rammer

Læs mere

Europaudvalget 2008 2876 - Beskæftigelse m.v. Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2008 2876 - Beskæftigelse m.v. Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2008 2876 - Beskæftigelse m.v. Bilag 4 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Den 26. maj 2008 Samlenotat for rådsmødet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse)

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 2995 - Landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 2995 - Landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 2995 - Landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Samlenotat (Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, det Europæiske Økonomiske og Sociale

Læs mere

Europaudvalget 2008 2857 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 2857 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 2857 - økofin Bilag 2 Offentligt 22. februar 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 4. marts 2008 Dagsordenspunkt 4a: Bekæmpelse af momssvig Resumé Formandskabet ventes

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del Bilag 276 Offentligt D ELEGERET RE TSAKT - NOTAT 13. marts 2013 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Notat om forslag fra EU-kommissionen om forordning der supplerer

Læs mere

14209/17 ipj 1 DG E - 1C

14209/17 ipj 1 DG E - 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2017 (OR. en) 14209/17 CULT 139 DIGIT 238 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 12980/17

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0820 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0820 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0820 Bilag 2 Offentligt Dato: 16. november 2012 Kontor: Kontoret for Internationalt Udlændingesamarbejde Sagsbeh: Lisbeth Sandbjerg Hansen Dok: 608892 6046182012-3080-0006

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 257 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 257 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 257 Offentligt G R UND- OG NÆ RHEDS NOT AT Den 7. februar 2013 Departementet: Ref. Stkj/svfri Sagsnummer: KOMMISSIONENS HENSTILLING om minimumsprincipper for efterforskning

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 2 Offentligt Notat SKATTEMINISTERIET Departementet Skatte- og Afgiftsadministration 17. april 2008 8. april 2008 J.nr. 2008-251-0070 Grundnotat om Europa-Kommissionens

Læs mere

8735/16 pfw/nd/ipj 1 DG G 3 C

8735/16 pfw/nd/ipj 1 DG G 3 C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. maj 2016 (OR. en) 8735/16 IND 91 RECH 130 TELECOM 73 MI 304 COMPET 213 EDUC 135 EMPL 137 A-PUNKTSNOTE fra: til: Tidl. dok. nr.: Vedr.: De Faste Repræsentanters

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/epsco-rådet Få overgange til at betale sig - Udtalelse fra Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/epsco-rådet Få overgange til at betale sig - Udtalelse fra Beskæftigelsesudvalget Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 35 Offentligt RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. oktober 2010 (12.10) (OR. en) 14479/10 SOC 612 EDUC 158 ECOFIN 580 NOTE fra: til: Vedr.:

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU Europaudvalget 2004-05 (1. samling) EUU Alm.del Info Note 28 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Læs mere

2. Garanti for tilstrækkelige pensioner i et aldrende samfund

2. Garanti for tilstrækkelige pensioner i et aldrende samfund Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del Bilag 48 Offentligt N O T A T 20. september 2015 Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 5. oktober 2015 Sagsnr. CAIJ/Isy 1. Erfaringer fra Det Europæiske

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Notat om forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg

Notat om forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg MILJØstyrelsen Jord & Affald MST/dokca 9. juli 2008 GRUNDNOTAT til FOLKETINGET Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF

Læs mere

Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 4. marts 2008

Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 4. marts 2008 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 99 Offentligt 26. februar 2008 Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 4. marts 2008 Foreløbig oversigt over rådsmødet (ECOFIN) den 4. marts 2008 1. Implementering

Læs mere

KOMMENTERET DAGSORDEN Rådsmøde (Landbrug og Fiskeri) den 11-12. juni 2007 Sager på Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggenders område

KOMMENTERET DAGSORDEN Rådsmøde (Landbrug og Fiskeri) den 11-12. juni 2007 Sager på Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggenders område Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 377 Offentligt Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Den 31. maj 2007 KOMMENTERET DAGSORDEN Rådsmøde (Landbrug og Fiskeri) den

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 550 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 550 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 550 Offentligt Notat til Folketingets Europaudvalg om delegeret retsakt om energimærkning af professionelle lagerkølemøbler KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 134 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 134 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 134 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0180 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0180 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0180 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens meddelelse Digitalisering af EU s industri Fuldt udbytte af det digitale indre

Læs mere

Europaudvalget 2007 2830+2831 - Almindelige anl. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 2830+2831 - Almindelige anl. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 2830+2831 - Almindelige anl. Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 6. november 2007 Meddelelser fra Kommissionen: En integreret EU-havpolitik, KOM(2007) 575 endelig,

Læs mere

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 11. juli 2011.

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 11. juli 2011. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 339 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 5. juli 2011 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs- og Vækst-, og Eksportudvalget ERU. Udvalgssekretæren EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 22.

Læs mere

Konkurrencestyrelsens vurdering af mulighederne for at øge konkurrencen på markedet for kontorsoftware

Konkurrencestyrelsens vurdering af mulighederne for at øge konkurrencen på markedet for kontorsoftware 25-09-2009 TIF 4/0106-0200-0010 /FIB Konkurrencestyrelsens vurdering af mulighederne for at øge konkurrencen på markedet for kontorsoftware IT- og Telestyrelsen har anmodet Konkurrencestyrelsen om en udtalelse

Læs mere

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om markedsføring af radioudstyr, KOM(2012)584

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om markedsføring af radioudstyr, KOM(2012)584 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del Bilag 55 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 19. november 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om

Læs mere

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo DE EUROPÆISKE STRUKTUR- OG INVESTERINGSFONDE (ESI) OG DEN EUROPÆISKE FOND FOR STRATEGISKE INVESTERINGER (EFSI) SIKRING AF KOORDINATION, SYNERGIER OG KOMPLEMENTARITET

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del EU Note 36 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del EU Note 36 Offentligt Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del EU Note 36 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Grønbog

Læs mere

N O T A T. Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0128 Bilag 2 Offentligt

N O T A T. Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0128 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0128 Bilag 2 Offentligt N O T A T Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til ændring af direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0121 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0121 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0121 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 20. maj 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Finansudvalget, Europaudvalget 2005 FIU Alm.del Bilag 41, 2698 - Økofin Bilag 5 Offentligt

Finansudvalget, Europaudvalget 2005 FIU Alm.del Bilag 41, 2698 - Økofin Bilag 5 Offentligt Finansudvalget, Europaudvalget 2005 FIU Alm.del Bilag 41, 2698 - Økofin Bilag 5 Offentligt 30. november 2005 Supplerende samlenotat vedr. ECOFIN den 6. december 2005 Dagsordenspunkt 8: 4. og 7. selskabsdirektiv

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg om en forordning om et europæisk arbejdsformidlingsnet,

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg om en forordning om et europæisk arbejdsformidlingsnet, Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 178 Offentligt (01) N O T A T Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg om en forordning om et europæisk arbejdsformidlingsnet, arbejdstageres

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling, land- og søkortlægning samt matrikel-

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3433 - RIA Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3433 - RIA Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3433 - RIA Bilag 4 Offentligt Notat SAMLENOTAT for rådsmøde (retlige og indre anliggender) den 3.-4. december 2015 Dagsordenspunkt 17 Migrationskrisen - Status over situationen

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0350 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0350 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0350 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 19. juli 2010 Sag 10/385 / PVS-LHO Forslag til Rådets forordning om en oversættelsesordning for

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Til orientering fremsendes

Læs mere

KOMITÉSAG - NOTAT 5.marts 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

KOMITÉSAG - NOTAT 5.marts 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 160 Offentligt KOMITÉSAG - NOTAT 5.marts 2013 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Grund- og nærhedsnotat om forslag fra EU-kommissionen

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0455 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0455 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0455 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.6.2013 COM(2013) 455 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 117 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 117 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 117 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K./.

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0102 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0102 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0102 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 26. april 2012 Grønbog om skyggebanker, KOM (2012) 102. 1. Resumé Kommissionen har udsendt en

Læs mere

13303/17 tm/dr/clf 1 DGE 2B

13303/17 tm/dr/clf 1 DGE 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. oktober 2017 (OR. en) 13303/17 NOTE fra: til: De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling) Rådet TELECOM 238 ENER 406 COMPET 675 TAPROTECT 159 AUDIO 112

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3389 - udenrigsanliggender Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3389 - udenrigsanliggender Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3389 - udenrigsanliggender Bilag 2 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, sagsnr: 2015-214 FORSVARSMINISTERET Den 4. maj 2015 Rådsmøde (udenrigsanliggender, inkl. forsvar) den

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2.12.2011 2011/0156(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2012-13 EUU alm. del Bilag 7 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2010-20-24-02188/dep. sagsnr. 15256 Den 4. oktober 2012 FVM 075 GRUNDNOTAT

Læs mere

Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. februar 2009

Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. februar 2009 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 124 Offentligt 2. februar 2009 Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. februar 2009 Dagsorden, 1. udgave 1. Forberedelse af Det Europæiske Råd den 19.-20. marts

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 167 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 167 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 167 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 13. februar 2009 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

1. Resumé Kommissionen har fremlagt et forslag til forordning om energimærkning af ventilationsenheirektivet, som er et rammedirektiv, der har til

1. Resumé Kommissionen har fremlagt et forslag til forordning om energimærkning af ventilationsenheirektivet, som er et rammedirektiv, der har til Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 103 Offentligt N OTAT TIL FOLKETINGE T E U ROPAUDVAL G 29. november 2013 J.nr. 2676/1955-0012 Ref. BJH D ELEGERET RE TSAKT Grund- og nærhedsnotat

Læs mere

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes.

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 131 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 2.februar 2010 Kommissionens forordning (EU) om anvendelse af Traktatens artikel 101, stk. 3, på kategorier

Læs mere

SKAT Told, EU-kontoret J. nr

SKAT Told, EU-kontoret J. nr Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0464 Bilag 1 Offentligt SKAT Told, EU-kontoret J. nr. 12-0198819 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlingsprogram

Læs mere

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune Vores fundament Miljø og Teknik Randers Kommune I efteråret 2009 har vi arbejdet med at skabe et nyt fælles fundament for Miljø og Teknik. Ambitionen har været at skabe en klar retning for vores fremtidige

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 17.9.2008 ARBEJDSDOKUMENT om omsætning, gennemførelse og håndhævelse af direktivet om vildledende og sammenlignende reklame

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0452 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat 2. september 2016 J.nr. 16-0830820 Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Proces og Administration ABL Forslag

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Indholdsfortegnelse. Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. april 2015 15/02055-8 Indholdsfortegnelse 9. Politik for det digitale indre marked...

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

NOTAT GRUND OG NÆRHEDSNOTAT TIL FEU OG FMU

NOTAT GRUND OG NÆRHEDSNOTAT TIL FEU OG FMU Miljøudvalget 2011-12 MIU alm. del Bilag 83 Offentligt NOTAT EU & International politik J.nr. 001-06223 Ref. Den 16. november 2011 GRUND OG NÆRHEDSNOTAT TIL FEU OG FMU Kommissionens forslag til beslutning

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3371 - konkurrenceevne Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3371 - konkurrenceevne Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3371 - konkurrenceevne Bilag 3 Offentligt Samlenotat Konkurrenceevnerådsmødet den 3. marts 2015 (forskningsdelen) Punkt 1 Oparbejdelse af stærke og bæredygtige sammenhænge

Læs mere

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. marts 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0398 (COD) 5560/14 ADD 1 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen Att.: Josephine Them Parnas Langelinie Allé 17 2100 København Ø

Erhvervs- og Byggestyrelsen Att.: Josephine Them Parnas Langelinie Allé 17 2100 København Ø = 5. december 2008 HSR Erhvervs- og Byggestyrelsen Att.: Josephine Them Parnas Langelinie Allé 17 2100 København Ø e êáåöëëî~ê= îéçêk= äçîñçêëä~ö= çã= åçêáåö= ~Ñ= ÑçêëâÉääáÖÉ= äçîé= é = ÕâçåçãáJ= çö= bêüîéêîëãáåëáíéêáéíë=

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi, Europaudvalget 2005 UVT Alm.del Bilag 131, KOM (2005) 0204 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi, Europaudvalget 2005 UVT Alm.del Bilag 131, KOM (2005) 0204 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi, Europaudvalget 2005 UVT Alm.del Bilag 131, KOM (2005) 0204 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.6.2011 SEK(2011) 763 endelig ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 7. marts 2002

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 7. marts 2002 Europaudvalget 2001-02 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 427 Offentligt Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Europaudvalget

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 399 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 399 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 399 Offentligt Notat til Folketinget om ecodesignkrav til professionelt køleudstyr KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) No /.. of XXX der implementerer Europa-Parlamentet

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 14. marts 2016 Forslag til afgørelse om indførelse af en mekanisme

Læs mere