Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget L 58 Bilag 8, L 58 A Bilag 8, L 58 B Bilag 8 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58 Bilag 8, L 58 A Bilag 8, L 58 B Bilag 8 Offentligt"

Transkript

1 Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget L 58 Bilag 8, L 58 A Bilag 8, L 58 B Bilag 8 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden København K T E Beskæftigelsesudvalget har i brev af 28. november 2014 stillet følgende spørgsmål nr. 23 (L58), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra udvalget. Spørgsmål nr. 23: Ministeren bedes kommentere henvendelse af 28. november 2014 fra SKS Applikation m.fl., jf. L 58 - bilag 6. CVR EAN december 2014 J.nr Endeligt svar: SKS Application Service m.fl. har i forbindelse med anmodning om foretræde for Beskæftigelsesudvalget sendt en række spørgsmål, som udvalget har bedt mig kommentere. Da spørgsmålene fra SKS Application Service er af forholdsvis teknisk karakter, har jeg forud for mine bemærkninger til de enkelte spørgsmål i SKS henvendelse valgt at gengive spørgsmålene. SKS spørgsmål nr. 1: Hvad er baggrunden for, at ministeren ønsker at bryde med den aftalte fælles offentlige digitaliseringsstrategi, hvor staten og kommunerne har aftalt den offentlige IT arkitektur? Bemærkninger til spørgsmål 1: Udmøntningen af forliget om beskæftigelsesreformen er i god tråd med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Det er af hensyn til en sammenhængende og koordineret beskæftigelsesindsats vigtigt, at jobcentre og arbejdsløshedskasser kan dele de nødvendige oplysninger om planer, aktive tilbud og samtaler og at det for borgeren er gennemsigtigt, hvad der foregår, og hvilke oplysninger der deles mellem aktørerne. Det er et politisk ønske med reformen at skabe større sammenhæng i indsatsen på tværs af kommuner og på tværs af kommuner og arbejdsløshedskasser. Det fælles datagrundlag medvirker til at nedbryde de datamæssige siloer, der i dag eksisterer mellem kommunerne og mellem kommunerne og arbejdsløshedskasserne. På den måde sikres det, at de forskellige aktører kan dele nødvendige oplysninger. Jeg henviser i øvrigt til mit svar på BEU spørgsmål nr. 8 (L 58). Vi anerkender fuldt ud, at Det Fælles Datagrundlag (DFDG) har en koordinerende rolle og er med til at nedbryde siloer i forbindeles med deling af information. Vores spørgsmål drejer sig ikke om DFDG, men om konkrete systemer, herunder VITAS, Jobcenter Planner og Jobnet for jobkonsulenter, der understøtter sagsbehandlingsopgaver og arbejdstilrettelæggelse i jobcentrene. Jfr. den fælles offentlige digitali-

2 seringsstrategi er understøttelse af sagsbehandlingen i jobcentrene IKKE et statsligt anliggende, men et kommunalt anlæggende. SKS spørgsmål nr. 2 og 3: Hvad er baggrunden for, at ministeren i udmøntningen af lovforslaget ikke vil leve op til bemærkningerne til lovforslaget, hvor der står, at kommunerne fortsat skal have ansvaret for at it-understøtte sagsbehandlingen i forbindelse med beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene,? Hvad er baggrunden for, at ministeren i udmøntningen af lovforslaget ikke vil leve op til bemærkningerne til lovforslaget, hvor der står, at Der ændres ikke hermed ved den eksisterende arbejdsfordeling mellem kommunerne og staten om itunderstøttelsen af beskæftigelsesindsatsen? Bemærkninger til spørgsmål 2 og 3: Kommunerne har i den foreslåede udmøntning fortsat ansvaret for at it-understøtte sagsbehandlingen i forbindelse med beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Det er faktuelt forkert, fordi staten ved at tvinge kommunerne til at bruge sagsunderstøttende systemer som VITAS og Jobcenter Planner netop overtager ansvaret for IT understøttelse af sagsbehandlingen. Ydermere er det problematisk, at de tvungne systemer er lukkede systemer, der ikke kan integreres til andre forvaltningsområder i kommunen og dermed udnytte det fulde digitaliseringspotentiale. Det fælles datagrundlag er ikke et statsligt sagsbehandlingssystem, men derimod en database, der deler informationerne mellem borgeren, jobcentret, arbejdsløshedskassen og i et vist omfang kommunens ydelseskontor, og som sikrer, at data er valide og konsistente på tværs. Som skrevet i spørgsmål 1 drejer det sig stadig ikke om det fælles datagrundlag (DFDG), men om sagsbehandlingssystemerne, herunder VITAS, Jobcenter Planner og Jobnet for jobkonsulenter. Oplysningerne i det fælles datagrundlag er tilgængelige for kommuner og arbejdsløshedskasser via åbne grænseflader, så den enkelte kommune og arbejdsløshedskasse efter eget valg kan anvende én eller flere leverandører af fagsystemer m.v., der understøtter kommunens eller arbejdsløshedskassens sagsgange. Jeg henviser i øvrigt til mit svar på BEU spørgsmål nr. 8 (L 58). Som skrevet i spørgsmål 1 drejer det sig stadig ikke om det fælles datagrundlag (DFDG), men om sagsbehandlingssystemerne, herunder VITAS, Jobcenter Planner og Jobnet for jobkonsulenter. SKS spørgsmål nr. 4: Kan ministeren synliggøre og begrunde, at staten realiserer større digitaliseringsgevinster ved at pålægge kommunerne bestemte it-løsninger i deres jobcentre end ved at pålægge kommunerne digitale minimumsløsninger? Bemærkninger til spørgsmål 4: 2

3 Baggrunden for, at staten på nogle få områder stiller obligatoriske løsninger til rådighed for kommunerne i forhold til beskæftigelsesindsatsen, er, at sikre en hurtig udbredelse og implementering. Det vurderes ikke at være muligt, hvis kommunerne hver især skulle tilvejebringe og implementere den nødvendige it-understøttelse. Ministerens vurdering er faktuelt forkert, hvilket Ministeren burde være informeret om. Der findes nemlig allerede i dag løsninger i kommunerne, som dels understøtter de konkrete tiltag, som dels arbejder på tværs af forvaltninger og som allerede har været konkurrenceudsat på rammeaftale via Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S (SKI) med direkte tildeling. Udbud er således ikke nødvendig. Disse allerede eksisterende løsninger er enten i drift eller på vej i drift i mere end 21 kommuner, svarende til mere end en million borgere. Det er min vurdering, at det på nogle områder også vil være samfundsøkonomisk fordelagtigt, at der tilvejebringes fælles landsdækkende løsninger frem for at hver enkelt kommune skal gennemføre udbud og tilvejebringe forskellige it-løsninger, der i bund og grund skal understøtte de samme forretningsmæssige behov og beskæftigelsespolitiske intentioner. Det gælder blandt andet i forhold til itunderstøttelsen af ledige og sygedagpengemodtageres selvbooking af samtaler i jobcentrene og selvbetjeningsløsninger i forhold til virksomhederne og borgerne på områder, hvor der ønskes en ensartet service. Vi kan kun gentage, at udbud ikke er nødvendige, da disse allerede er konkurrenceudsat på SKI aftale samt, at der findes eksisterende løsninger med større digitaliseringsgevinst, da de arbejder på tværs af forvaltninger og dermed forhindrer silo-dannelse på tværs. Derfor er det en fejlagtig vurdering, at det er en samfundsmæssig gevinst at lave lukkede systemer, der kun kan bruges inden for beskæftigelsesindsatsen, da det netop kun giver ensartet service i denne silo. SKS spørgsmål nr. 5 og 6: Hvad er baggrunden for, at ministeren ønsker at pålægge kommunerne at anvende et bestemt system, der ikke kan anvendes på tværs af forvaltningerne og dermed afskære kommunerne fra at udnytte det fulde digitaliseringspotentiale, hvilket strider mod det helt overordnede politiske mål om at reformerne skal sikre flest mulig ressourcer til beskæftigelsesindsatsen? Hvad er baggrunden for, at ministeren ønsker, at kommunerne skal tvinges til at anvende et bestemt planlægningssystem, når kommunerne allerede anvender/kan få bedre integrerede systemer, der på tværs af forvaltninger kan forhindre dobbeltbookinger af personer, mødelokaler og andre ressourcer og dermed påfører kommunerne ekstra administrative byrder? Bemærkninger til spørgsmål 5 og 6: Den it-understøttelse, som Beskæftigelsesministeriet stiller til rådighed for jobcentrene i forbindelse med lediges m.fl. selvbooking af samtaler i jobcentrene, sikrer, at der på tværs af kommunegrænser stilles ensartede selvbetjeningsmuligheder til 3

4 rådighed for borgerne. Løsningen sikrer endvidere, at it-understøttelsen hænger sammen på tværs af kommunegrænser og på tværs af kommuner og arbejdsløshedskasser. Beskæftigelsesministeriet er ikke bekendt med, at der aktuelt er etableret systemer på markedet, der er mere effektive end den it-understøttelse, som Beskæftigelsesministeriet stiller til rådighed for jobcentrene, og som er obligatorisk for jobcentrene at anvende. Vi kan over for Beskæftigelsesministeriet præcisere, at der allerede findes etablerede løsninger, som er mere effektive end den IT-understøttelse, beskæftigelsesministeriet planlægger at stille til rådighed for jobcentrene. Af ekstra funktionalitet kan nævnes: Print og håndtering af borgerkommunikation Tovejs-kalenderkommunikation Understøttelse af samarbejde på tværs af forvaltningsområder De forretningsmæssige behov i forbindelse med deling af oplysninger med borgerne og på tværs af aktører inden for beskæftigelsesindsatsen, herunder i forhold til selvbooking af samtaler og jobstøtteaktiviteter, er ganske anderledes end behovet for integration på tværs af aktører i forhold til fx booking af sportsfaciliteter eller lokaler i regi af f.eks. en skole- og fritidsforvaltning. Nej - bookning af sportsfaciliteter eller lokaler i regi af f.eks. en skole- og fritidsforvaltning er en anden type bookning. Spørgsmålet relaterer sig til de tilfælde, hvor kommunernes jobcentre har behov for koordinering med andre forvaltningsområder. Løsningen, som Beskæftigelsesministeriet stiller til rådighed, forhindrer ikke, at kommunens forvaltninger på andre områder kan samarbejde om indsatsen eller at kommunen samarbejder med regionerne om indsatsen. Det gælder blandt andet i forhold til rehabiliteringsteams, hvor der behov for samarbejde på tværs af de nævnte aktører. Spørgsmålene drejer sig konkret om de områder, hvor Beskæftigelsesministeriet har tvungne obligatoriske løsninger og ikke de resterende områder. For at opnå den maksimale digitaliseringsgevinst bør kommunerne kunne anvende en løsning, som dækker alle relevante forvaltningsområder på tværs. SKS spørgsmål nr. 7: I lyset af en række skræmmende eksempler på konsekvenserne af tvungne statslige it-løsninger (EFI, Polsag, PROASK, AMANDA og m.fl.) kan ministeren begrunde indførelsen af lignende løsninger, som kommunerne, jf. høringssvar fra KL, ikke ønsker? Bemærkninger til spørgsmål 7: Det fælles datagrundlag er, som bemærket i mine kommentarer til SKS spørgsmål nr. 2 og 3, ikke et statsligt sagsbehandlingssystem, der styrer kommunernes sagsgange. 4

5 Oplysningerne i det fælles datagrundlag er tilgængelige for kommuner og arbejdsløshedskasser via åbne grænseflader, så den enkelte kommune og arbejdsløshedskasse efter eget valg kan anvende én eller flere leverandører af fagsystemer m.v., der understøtter kommunen eller arbejdsløshedskassens sagsgange. Det fælles datagrundlag kan derfor ikke sammenlignes med systemer, der er nævnt i SKS spørgsmål. Som skrevet i spørgsmål 1 drejer det sig stadig ikke om det fælles datagrundlag (DFDG), men om sagsbehandlingssystemerne, herunder VITAS, Jobcenter Planner og Jobnet for jobkonsulenter. Disse statslige løsninger vil erstatte flere forskellige kommunale sagsbehandlingssystemer, hvis de etableres som obligatoriske. Dette kan tolkes som om, at staten igen vil overtage væsentlige dele af IT-understøttelsen af den kommunale sagsbehandling på tords af tidligere tiders erfaring og manglende digitaliseringsgevinster. SKS spørgsmål nr. 8: Hvad er baggrunden for, at ministeren vil forhindre kommunerne i at udvikle og anskaffe alternative løsninger til en national statslig løsning og dermed realisere større samfundsmæssige digitaliseringsgevinster? Bemærkninger til spørgsmål 8: It-understøttelsen af den grundlæggende sagsbehandling i forbindelse med beskæftigelsesindsatsen, ydelsessystemer, ESDH-systemer, økonomisystemer og en lang række andre støttesystemer varetages af kommunerne. Der er ganske få områder, hvor staten stiller krav om anvendelse af bestemte systemer til it-understøttelse af beskæftigelsesindsatsen. Dette gælder blandt andet i forhold til lediges m.fl. selvbooking af møder i jobcentrene og i forhold til itunderstøttelsen af virksomhedernes ansøgning om oprettelse af ansættelse med løntilskud, virksomhedspraktik og voksenlærlingepladser. Der henvises i øvrigt til mine kommentarer til SKS spørgsmål nr. 4 og mit svar på BEU spørgsmål nr. 10 (L 58). Det er korrekt, at det antagelsesmæssigt foreløbigt er få områder, men indholdsmæssigt er det store områder. Sammen med det faktum, at de statslige løsninger er tvungne, betyder det, at manglende integration med andre sagsbehandlingsløsninger forhindrer det fulde digitaliseringspotentiale. VITAS: Hele den virksomhedsrettede indsats Jobcenter Planner: Tilrettelæggelse af arbejde i jobcentrene Jobnet for jobkonsulenter: En genimplementering af dele af forretningslogikken i de kommunale sagsbehandlingssystemer. SKS spørgsmål nr. 9: Vil ministeren sikre, at bekendtgørelserne ændres, således de af STAR planlagte tvungne softwareløsninger bliver minimumsløsninger for kommunerne, således at kommunerne kan anvende integration med andre softwareløsninger, hvorved man udnytter det fulde potentiale for digitaliseringsgevinster? 5

6 Bemærkninger til spørgsmål 9: Der er behov for en landsdækkende og effektiv it-understøttelse og implementeringen af beskæftigelsesindsatsen, og det er min vurdering, at der ikke er behov for at justere den foreslåede landsdækkende anvendelse af de it-systemer, der er nævnt i mine bemærkninger til SKS spørgsmål nr. 8. På baggrund af den indgåede aftale om den kommunale og regionale økonomi for 2014 er der nedsat en fællesoffentlig dialoggruppe om digitalisering på beskæftigelsesområdet. KL, AK-Samvirke og repræsentanter for kommuner og arbejdsløshedskasser indgår i den fællesoffentlige dialoggruppe, hvor it-understøttelsen løbende drøftes. De i lovforslagene L 58 og L 59 foreslåede bemyndigelser vil gøre det muligt at tilpasse it-understøttelsen og den nødvendige udmøntning i bekendtgørelsesform på baggrund af drøftelserne i den fællesoffentlige dialoggruppe. I stedet for at fastholde bemyndigelser og udmøntninger af obligatoriske og lukkede systemer kunne de samme fordele opnås ved at de foreslåede udmøntninger bliver minimumsløsninger som kommunerne har pligt til at anvende, såfremt de ikke selv anskaffer en løsning. Det vil være en win/win situation, fordi staten hermed sikrer sig, at de foreslåede løsninger bliver implementeret hurtigt og landsdækkende, samtidig med at kommunerne kan sikre sig det fulde digitaliseringspotentiale. Yderligere vil det stimulerer et innovativt kommunalt IT-marked, som ellers risikerer at gå i stå. SKS spørgsmål nr. 10: Vil ministeren sikre, at de tvungne statslige softwareløsninger ikke skaber søjledannelser i den kommunale administration, ved at ministeren kræver, at statens softwareløsninger får de fornødne åbne snitflader, der kan understøtte en videre sagsgang i kommunens egne systemer? Bemærkninger til spørgsmål 10: Som nævnt i mine bemærkninger til SKS spørgsmål nr. 2, er det fælles datagrundlag ikke et statsligt sagsbehandlingssystem, men derimod en database, der fordeler informationer mellem borgeren, jobcentret, arbejdsløshedskassen og i et vist omfang kommunens ydelseskontor, og som sikrer, at data er valide og konsistente på tværs. Oplysningerne i det fælles datagrundlag er tilgængelig for kommuner og arbejdsløshedskasserne via åbne grænseflader således, at den enkelte kommune og arbejdsløshedskasse efter eget valg kan anvende én eller flere leverandører af fagsystemer m.v., der understøtter kommunens eller arbejdsløshedskassens sagsgange. Og som bemærket i mit svar på SKS spørgsmål nr. 1 medvirker det fælles datagrundlag netop til at nedbryde de eksisterende datamæssige siloer, der i dag er mellem kommunerne og mellem kommunerne og arbejdsløshedskasserne således, at de forskellige aktører kan dele nødvendige oplysninger i forbindelse med varetagelsen af beskæftigelsesindsatsen. 6

7 Spørgsmålet handler ikke om det fælles datagrundlag, men om de tidligere omtalte systemer. Vi er dog glade for, at Ministeren med svaret vil sikre åbne snitflader ind i det fælles datagrundlag, således at alle relevante snitflader og data kan anvendes af kommunerne. Det er ikke tilfældet i dag for de planlagte systemer VITAS, Jobnet for jobkonsulenter og Jobcenter Planner. SKS spørgsmål nr. 11: Er ministeren enig i, at beskæftigelsessystemet ved at udvikle sine egne lukkede løsninger, gør det vanskeligt og bureaukratisk at samarbejde på tværs af andre forvaltninger og at genbruge data? Bemærkninger til spørgsmål 11: En del af den eksisterende it-understøttelse på det kommunale område er i udbud, og der er i den forbindelse ved at blive etableret åbne snitflader på flere områder. På den måde sikres det, at kommunens samlede it-understøttelse af beskæftigelsesindsatsen og de tilhørende støttesystemer kan stykkes sammen med systemer og moduler fra forskellige leverandører. Hvad angår det fælles datagrundlag og dets åbne snitflader, vil jeg henvise til bemærkningerne til SKS spørgsmål nr. 2 og 3. Det fælles datagrundlag forhindrer ikke, som svaret i bemærkningerne til SKS spørgsmål nr. 4 og 6, at kommunens forvaltninger på andre områder kan samarbejde om indsatsen eller at kommunen samarbejder med regionerne om indsatsen. Som skrevet i spørgsmål 1 drejer det sig stadig ikke om det fælles datagrundlag (DFDG), men om sagsbehandlingssystemerne, herunder VITAS, Jobcenter Planner og Jobnet for jobkonsulenter. SKS spørgsmål nr. 12: Hvis ministeren vælger at tvinge kommunerne til en bestemt løsning, vil ministeren så via vurderinger og udtalelser fra uafhængige IT-eksperter få opgjort de samfundsmæssige tab af digitaliseringsgevinster? Bemærkninger til spørgsmål 12: På en række områder har det i flere år været muligt for kommunerne at gå i gang med at tilvejebringe it-understøttelse i forhold til f.eks. effektivisering af indkaldelser, selvbooking af møder i jobcentret og i forhold til selvbetjeningsløsninger for virksomhedernes ansøgninger om oprettelse af virksomhedsrettede tilbud som ansættelse med løntilskud m.v. Det er imidlertid kun i ringe omfang effektueret. Vi er delvist enige i, at kommunerne har været langsomme til at få etableret løsninger. I de senere år har digitaliseringen dog været et stort fokusområde og har betydet, at kommunerne i samarbejde med private leverandører allerede har udviklet løsninger, der er længere fremme end de systemer, staten nu vil tilbyde. Derfor vil det være en samfundsmæssig gevinst, at de statslige løsninger bliver minimumslæsninger. 7

8 Det er derfor min vurdering, at den statslige it-understøttelse af de underliggende systemer til selvbooking og virksomhedernes ansøgninger om oprettelse af virksomhedsrettede tilbud er en forudsætning for, at de beskæftigelsespolitiske intentioner kan indfris, så borgere og virksomheder kan få en bedre service, og at der på tværs af kommuner kan opnås en række digitaliseringsgevinster. Med venlig hilsen Henrik Dam Kristensen 8

KL høringssvar vedr. beskæftigelsesreformen - bilag om digitalisering

KL høringssvar vedr. beskæftigelsesreformen - bilag om digitalisering NOTAT Den 17. oktober 2014 KL høringssvar vedr. beskæftigelsesreformen - bilag om digitalisering Dette bilag indeholder nærmere bemærkninger til bestemmelserne om itunderstøttelsen i de to lovudkast, som

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 178 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 178 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 178 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Implementering af beskæftigelsesreformen

Implementering af beskæftigelsesreformen Den 18. september 2015 Implementering af beskæftigelsesreformen Regeringen indgik den 18. juni 2014 forlig med Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti om en reform af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Nyt om IT fra STAR. - til jobcenterchefer

Nyt om IT fra STAR. - til jobcenterchefer Nyt om IT fra STAR - til jobcenterchefer Med dette nyhedsbrev håber vi, at kunne give jer et godt overblik over, hvilke digitale ændringer, der indgår i den kommende release, som finder sted d. 11. januar

Læs mere

Mulighed for valg af anden leverandør af Selvbookingsystem STAR

Mulighed for valg af anden leverandør af Selvbookingsystem STAR Mulighed for valg af anden leverandør af Selvbookingsystem 25.11.15 STAR Velkommen til møde i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om processen for Frit valg af leverandør til Selvbooking Dagsorden

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Sendes pr. e-mail til star@star.dk, kfm@star.dk, asc@star.dk, mou@star.dk og sfn@star.dk. Deres ref. 2015-00002998 Den 21. april

Læs mere

Udrulning af IT-værktøjer i Kontanthjælpsreformen. Projektleder Karen Zacchi/STAR

Udrulning af IT-værktøjer i Kontanthjælpsreformen. Projektleder Karen Zacchi/STAR Udrulning af IT-værktøjer i Kontanthjælpsreformen Projektleder Karen Zacchi/STAR Præsentation Projektleder ekstern konsulent: Karen L. Zacchi Kontoret for Digitalisering og Support (DOS) Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Sammenfattende notat: Input fra den afholdte temadag om voksenudredningsmetoden (VUM)

Sammenfattende notat: Input fra den afholdte temadag om voksenudredningsmetoden (VUM) Sekretariat for rammeaftaler, august 2014 Sammenfattende notat: Input fra den afholdte temadag om voksenudredningsmetoden (VUM) Resumé: På baggrund af temadagens drøftelser og kommunernes besvarelse af

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark. Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015

Lokal og digital et sammenhængende Danmark. Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015 1 Disposition 1. Det nuværende strategilandskab -Fælleskommunale, fællesoffentlige, fagspecifikke

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune Notat Side 1 af 7 Til Til Kopi til Beskæftigelsesudvalget Orientering Orientering om sygedagpengereformen og implementering i Aarhus Kommune 1. Baggrund Den 11. juni 2014 vedtog Folketinget en reform af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Definition og afgrænsning 3 3. Borgere og virksomheders brug af kommunikationskanaler 4 4. Hvad er strategien, og hvad betyder det for borgere og virksomheder? 5

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Vejledningsmateriale (bekendtgørelser, vejledninger, orienteringsskrivelser mv.) udsendt vedrørende reformen af førtidspension og fleksjob

Vejledningsmateriale (bekendtgørelser, vejledninger, orienteringsskrivelser mv.) udsendt vedrørende reformen af førtidspension og fleksjob Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del Bilag 19 Offentligt O V E R S I G T Vejledningsmateriale (bekendtgørelser, vejledninger, orienteringsskrivelser mv.) udsendt vedrørende reformen af førtidspension

Læs mere

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange Førtidspensionsreformen 2013 V/Lektor Pernille Lykke Dalmar, UC Syddanmark. - En kort gennemgang af det fremsatte lovforslag, med et overblik over de centrale begreber, og hvad de dækker over. Indhold:

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt Folketinget Beskæftigelsesudvalget Christiansborg 1240 København K Administrationsafdelingen Dato: 25. marts 2015 Kontor:

Læs mere

Vejledning til Jobcenter Planner

Vejledning til Jobcenter Planner Vejledning til Jobcenter Planner Online tilbud og selvbooking Version 1.2 Oprettet den 11. januar 2016 Vejledningen tager udgangspunkt i 2015-4 Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan rettes til

Læs mere

Oversigt over udmøntningen af initiativerne i aftalen om forenkling af beskæftigelsesindsatsen

Oversigt over udmøntningen af initiativerne i aftalen om forenkling af beskæftigelsesindsatsen Oversigt over udmøntningen af initiativerne i aftalen forenkling af en Aftale forenkling af en Samtaler og kontakt 1 Afskaffelse af a-kassens rådighedsvurdering ved sygd 2 Forenklede sanktioner ved udeblivelse

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Min digitale Byggesag (MDB)

Min digitale Byggesag (MDB) R E SULTATKONTRAKT Min digitale Byggesag (MDB) Projekt 5.1 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Resume: Projektet om digital byggeansøgning og sagsbehandling, Min digitale

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 146 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 146 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 146 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.3: Kanalstrategi, dokumentation og kompetenceudvikling KL, September 2011 Baggrund Kommunerne står midt i en stor opgave med at flytte kommunikationen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love 2011/1 LSF 69 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0015024 Fremsat den 18. januar 2012 af

Læs mere

Praktisk information. Er kommunen enig i strategiens vision om "nær og tilgængelig, sammenhængende og effektiv service"?

Praktisk information. Er kommunen enig i strategiens vision om nær og tilgængelig, sammenhængende og effektiv service? Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Kontrolgruppens Årsberetning 2015

Kontrolgruppens Årsberetning 2015 Kontrolgruppens Årsberetning 2015 Kontrolgruppens årsberetning beskriver Kontrolgruppens indsatsområder og resultater for 2015 samt forventninger til 2016. INDLEDNING OG FORMÅL Kontrolgruppen blev oprettet

Læs mere

De offentlige overførsler. Hans Hummelgaard Anvendt KommunalForskning

De offentlige overførsler. Hans Hummelgaard Anvendt KommunalForskning De offentlige overførsler af Hans Hummelgaard Anvendt KommunalForskning Hovedpunkter De offentlige overførsler, er de: en labyrint, eller finder man hurtigt udgangen? forbundne kar? Kommunale forskelle?

Læs mere

Jobcentrets VITAS business case

Jobcentrets VITAS business case Jobcentrets VITAS business case Lavet med udgangspunkt i en kommune med 50-80.000 borgere 15. december 2015 Jobcenter business casens indhold Formål med jobcenter business casen og STAR anbefaling Side

Læs mere

Notat vedr. reform af sygedagpengesystemet

Notat vedr. reform af sygedagpengesystemet Notat vedr. reform af sygedagpengesystemet Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance har den 18. december 2013 indgået aftale om en reform af sygedagpengesystemet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om viden om effekter af de sociale indsatser. Januar 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om viden om effekter af de sociale indsatser. Januar 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om viden om effekter af de sociale indsatser Januar 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om viden om effekter af de sociale

Læs mere

SYGEDAGPENGEREFORMEN. De nye sygedagpengeregler. Mandag den 8. december 2014. Underviser: Socialrådgiver Louise Flensborg

SYGEDAGPENGEREFORMEN. De nye sygedagpengeregler. Mandag den 8. december 2014. Underviser: Socialrådgiver Louise Flensborg SYGEDAGPENGEREFORMEN De nye sygedagpengeregler Mandag den 8. december 2014 Underviser: Socialrådgiver Louise Flensborg SYGEDAGPENGEREFORMEN FAKTA TAL FØR REFORMEN 400.000 personer modtager hvert år sygedagpenge

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 189 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 20. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Forenkling af

Læs mere

Notat. vedr. Forskelle samt fordele og ulemper. ved henholdsvis. Jobcenter. Pilot-jobcenter

Notat. vedr. Forskelle samt fordele og ulemper. ved henholdsvis. Jobcenter. Pilot-jobcenter Notat vedr. Forskelle samt fordele og ulemper ved henholdsvis Jobcenter & Pilot-jobcenter Udarbejdet af Fokusgruppen Social- og Arbejdsmarked Indledning I den fremtidige kommunestruktur flytter den statslige

Læs mere

Der kan kun udbetales dagpenge til et ledigt medlem af en a-kasse, hvis medlemmet står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Der kan kun udbetales dagpenge til et ledigt medlem af en a-kasse, hvis medlemmet står til rådighed for arbejdsmarkedet. A-kassernes afholdelse af CV-, vejlednings- og rådighedssamtaler, mens medlemmet er omfattet af en mindre intensiv indsats, deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, deltager i selvvalgt

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. BEK nr 700 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 v. Pia Færch, kontorchef, KL

Ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 v. Pia Færch, kontorchef, KL Ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 v. Pia Færch, kontorchef, KL Vision En decentralt funderet offentlige sektor, der på en gang yder og faciliterer nær og tilgængelig, sammenhængende og

Læs mere

Ret og pligt tekster ved selvbook og indkaldelser fra Jobcenter Planner

Ret og pligt tekster ved selvbook og indkaldelser fra Jobcenter Planner Jobcenter Ret og pligt tekster ved selvbook og indkaldelser fra Jobcenter Version 1.0 Oprettet den 5. februar 2016 Vejledningen tager udgangspunkt i Jobcenter 2015-4 Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter

Læs mere

Aalborg Kommunes høringssvar til udkast til Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Aalborg Kommunes høringssvar til udkast til Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Offentlig Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K B O R G M E S T E R K O N T O R E T Boulevarden 13 Postboks 462 9100 Aalborg Telefon 9931 3131

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsreformen. Oplæg v. kontorchef Christian Solgaard, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Status på beskæftigelsesindsatsreformen. Oplæg v. kontorchef Christian Solgaard, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Status på beskæftigelsesindsatsreformen Oplæg v. kontorchef Christian Solgaard, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Beskæftigelsesindsatsreformen Den 18. juni 2014 forlig (S, RV, V, DF, C) om reform

Læs mere

Lemvig Kommunes Indkøbspolitik

Lemvig Kommunes Indkøbspolitik Lemvig Kommunes Indkøbspolitik 2007 Indholdsfortegnelse Formål side 3 Omfang og afgrænsning side 3 Mål side 3 Midler side 3 Indkøbsaftaler side 4 Obligatoriske aftaler Engangsindkøb og indkøb uden for

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 28.10.13 Implementering af kontanthjælpsreformen Omsætning af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommunes Beskæftigelsesforvaltning.

Læs mere

KL's høringssvar til lovforslag om kontanthjælpsloft og 225 timers

KL's høringssvar til lovforslag om kontanthjælpsloft og 225 timers KL's høringssvar til lovforslag om kontanthjælpsloft og 225 timers reglen KL har modtaget udkast til lovforslag om indførsel af kontanthjælpsloft og 225 timers reglen. Stor risiko for stigende udsættelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af Beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Titel: Gribskov Kommune Kanal- og servicestrategi 2012-2015 Resumé:

Titel: Gribskov Kommune Kanal- og servicestrategi 2012-2015 Resumé: Evt. sorteringsnøgle: Placering:Digitaliseringsprogram (er flyttet til ny projektdb)» SPOR» Kanal- og servicestrategi» Titel: Gribskov Kommune Kanal- og servicestrategi 2012-2015 Resumé: Type: Dokument

Læs mere

lægekonsulenters arbejde i forbindelse med kommunernes behandling af førtidspensionssager.

lægekonsulenters arbejde i forbindelse med kommunernes behandling af førtidspensionssager. 2012-7 Retningslinjer for kommunale lægekonsulenters arbejde Ombudsmanden og Social- og Integrationsministeriet var enige om, at ministeriet ikke uden udtrykkelig lovhjemmel kunne fastsætte retligt bindende

Læs mere

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger Principper for kommunal-statsligt samarbejde Principper for kommunal-statsligt samarbejde I aftalen om kommunernes økonomi for 2008 indgik en række principper for god decentral styring, der tager afsæt

Læs mere

Afbureaukratisering anbefalinger til jobcentrenes modtagelse

Afbureaukratisering anbefalinger til jobcentrenes modtagelse NOTAT 13. juni 2008 Afbureaukratisering anbefalinger til jobcentrenes modtagelse Baggrund for afbureaukratiseringen Reglerne på beskæftigelsesområdet er over mange år blevet ændret og justeret gennem politiske

Læs mere

Bilag 1. Principper for kommunaltstatsligt

Bilag 1. Principper for kommunaltstatsligt Regeringen KL Bilag 1. Principper for kommunaltstatsligt samarbejde Nyt kapitel 25.09.2015 Regeringen og KL er enige om, at udviklingen af velfærdsområderne er et fælles ansvar for stat og kommuner, og

Læs mere

Opsamling på Temadag 17. december 2014

Opsamling på Temadag 17. december 2014 Opsamling på Temadag 17. december 2014 Indledning Dette dokument er et forsøg på at indfange essensen af de emner, som de mange post-its beskriver under hvert af de fem temaer fra handlingsplanen. Dokumentet

Læs mere

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 369 Offentligt T A L E Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE 6. maj 2014 J.nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet

Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2015 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0035952 Senere ændringer til

Læs mere

Borgerrådgiverens undersøgelse af Doc2mail og tilgængelighed for synshandicappede og svage læsere, forvaltningens sagsnr.

Borgerrådgiverens undersøgelse af Doc2mail og tilgængelighed for synshandicappede og svage læsere, forvaltningens sagsnr. Borgerrådgiveren Kultur- og Fritidsforvaltningen, direktionen 14-08-2014 Sagsnr. 2014-0105757 Dokumentnr. 2014-0105757-17 Borgerrådgiverens undersøgelse af Doc2mail og tilgængelighed for synshandicappede

Læs mere

Præsentation af Københavns Kommune

Præsentation af Københavns Kommune Præsentation af Københavns Kommune Fokusområderne for KS Aftalestyring Centraliseret indkøbsfunktion Ansvar for indgåelse af fælles f obligatoriske indkøbsaftaler (ca. 1mia. kr. p.a.) Realisering af besparelser

Læs mere

3) Hvilke virksomhedssamarbejdspartnere henviser jobcenteret i Farvergade de ledige til? Hvad består samarbejdet konkret i?

3) Hvilke virksomhedssamarbejdspartnere henviser jobcenteret i Farvergade de ledige til? Hvad består samarbejdet konkret i? Neil Stenbæk Bloem Dalslandsgade 8d 2300 København S. Dato: 14-10-2010 Sagsnr.: 2010-149753 Dok.nr.: 2010-707361 Kære Neil Stenbæk Bloem Tak for din mail af den 11. oktober 2010, hvor du stiller følgende

Læs mere

Nummer Afsender Kommentar Bemærkninger fra administrationen

Nummer Afsender Kommentar Bemærkninger fra administrationen Nummer Afsender Kommentar Bemærkninger fra administrationen 1 Integrationsrådet Rådet er positivt stemt overfor målsætningerne i politikken og håber, at den vil være med til at sikre, at foreningsliv og

Læs mere

Tættere offentligt, digitalt samarbejde

Tættere offentligt, digitalt samarbejde Agenda Den fælles offentlige digitaliserings strategi Grunddataprogrammet Standardisering af vej- og trafikdata Ny model for vejreference Stigruppens arbejde Resultat i relation til vejman.dk Tættere

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 223 Folketinget 2012-13. Fremsat den 28. maj 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 223 Folketinget 2012-13. Fremsat den 28. maj 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til Lovforslag nr. L 223 Folketinget 2012-13 Fremsat den 28. maj 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 895 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 20. juni 2011 Kontor: Politikontoret

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 56 Offentlig

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 56 Offentlig Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 56 Offentlig Forslag til effektivisering og forenkling af kommunikationen mellem AF og a-kasserne Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10

Læs mere

Vejledning til Jobcenter Planner

Vejledning til Jobcenter Planner Vejledning til Jobcenter Planner Online tilbud og selvbooking Version 2.0 Oprettet den 23. marts 2015 Vejledningen tager udgangspunkt i Jobcenter Planner 2015-1 Indholdsfortegnelse Indhold Indledning...

Læs mere

Vedlagt sendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 1 af 2. april 2004 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (L 221 - bilag 2).

Vedlagt sendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 1 af 2. april 2004 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (L 221 - bilag 2). Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl. Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Arbejdsmarkedsudvalget (L 221 - bilag 21) (Offentligt) Ved Stranden 8

Læs mere

Dagsorden med vedtagelser

Dagsorden med vedtagelser Strukturudvalget Dagsorden med vedtagelser Møde nr.: 1 Mødested: Mødelokale 4, Birkerød Rådhus Mødedato: Mandag den 23. januar 2006 Mødetidspunkt: Kl. 13.30-16.30 Bemærkninger: Medlemmer: Fraværende: Daniel

Læs mere

Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene

Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene Udbydere af erhvervsuddannelser Praktikcentre Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms

Læs mere

Indkøb i Skanderborg Kommune disponeres ud fra ressourcemæssige overvejelser og forretningsmæssige principper.

Indkøb i Skanderborg Kommune disponeres ud fra ressourcemæssige overvejelser og forretningsmæssige principper. Formål Indkøbspolitikken danner rammen for alle Skanderborg Kommunes indkøb, såvel for den centrale som for den decentrale organisation, herunder de selvejende institutioner, der har driftsoverenskomst

Læs mere

Releasenote til Jobnet

Releasenote til Jobnet Releasenote til Jobnet Vejledning pr. til 12. Superbrugere november 2012 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 9. november 2012 Godkendt af Kirsten Vestergaard Godkendt den 9.

Læs mere

Miljøministerens svar på spørgsmål nr. 143 (alm. del) stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg.

Miljøministerens svar på spørgsmål nr. 143 (alm. del) stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg. J.nr. 764-00065 Den Miljøministerens svar på spørgsmål nr. 143 (alm. del) stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg. Spørgsmål 143 Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 6. januar 2008

Læs mere

Ændringer i reglerne for seniorførtidspension

Ændringer i reglerne for seniorførtidspension Sagsnr. 15-1295 Vores ref. csoe Den 6. januar 2016 Ændringer i reglerne for seniorførtidspension Seniorførtidspensionsordningen blev udarbejdet som en del af tilbagetrækningsreformen og blev lanceret som

Læs mere

Aktuel skat 2015. Danmarks Skatteadvokater Den 30. november 2015

Aktuel skat 2015. Danmarks Skatteadvokater Den 30. november 2015 Aktuel skat 2015 Danmarks Skatteadvokater Den 30. november 2015 Oversigt Digitalisering i det offentlige Digitalisering i SKAT DIAS Mål og vision Løsningen Implementering Erfaringer & Fejl Fremtidig løsning

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Digitaliseringsklar lovgivning i praksis

Digitaliseringsklar lovgivning i praksis Digitaliseringsklar lovgivning i praksis Simon Engell Kamber Højnelse af datakvalitet og øget effektivitet i it-systemer, FORVIR-netværket, december 2016 Overskrifter Hvad er digitaliseringsklar lovgivning?

Læs mere

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats. Veje til job. en arbejdsmarkeds indsats med mening

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats. Veje til job. en arbejdsmarkeds indsats med mening Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats Veje til job en arbejdsmarkeds indsats med mening Februar 2014 Titel: Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats Veje

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009 2009 20-2 Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud I en sag om opskrivning til et dagtilbud i en kommune var forældrene utilfredse med at kommunen ikke havde oplyst om den korte

Læs mere

26 udvidelser ligner spin

26 udvidelser ligner spin OFFENTLIGHEDSLOV: 26 udvidelser ligner spin 26.maj 2013 Jesper Tynell, cand. mag., journalist og Cavlingvinder, Lars Rugaard, journalist og Cavlingvinder, Erik Valeur, journalist, forfatter og Cavlingvinder

Læs mere

Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 Statens Indkøbspolitik...3 Samarbejde på tværs af Danmark...4 Lokale

Læs mere

Arbejdsløs og hvad så?

Arbejdsløs og hvad så? Frederiksberg Arbejdsløs og hvad så? Orientering fra El-fagets arbejdsløshedskasse Januar 2012 Arbejdsløs og hvad så? Vi vil i denne pjece prøve, at besvare nogle af de mest stillede spørgsmål. Du har

Læs mere

OM SNITFLADER. SAPA netværksdage juni 2014. Kenneth Møller Johansen

OM SNITFLADER. SAPA netværksdage juni 2014. Kenneth Møller Johansen OM SNITFLADER SAPA netværksdage juni 2014 Kenneth Møller Johansen FOKUS PÅ KOMMUNERNES HJEMMEOPGAVER Snitflader KMD Sag As-Is Dokumentation fra KMD Analyse fra KOMBIT To-do for kommuner To typer opgaver

Læs mere

2014/1 TBL 59 (Gældende) Udskriftsdato: 17. september 2016. Tillægsbetænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 17.

2014/1 TBL 59 (Gældende) Udskriftsdato: 17. september 2016. Tillægsbetænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 17. 2014/1 TBL 59 (Gældende) Udskriftsdato: 17. september 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 17. december 2014 Tillægsbetænkning over Forslag

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00

Læs mere

J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne:

J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne: Meddelelse nr. 1/09 3. februar 2009 Arbejdsløshedsforsikringslovens : 62, stk. 1, nr. 1, og 65, stk. 1-4 Bekendtgørelse m.v.: Bekendtgørelse nr. 179 af 19. februar 2007 om rådighed Bekendtgørelse nr. 177

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Kvalitetsstandard for ressourceforløb

Kvalitetsstandard for ressourceforløb Kvalitetsstandard for ressourceforløb Introduktion Den 1. januar 2013 trådte reformen af førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen har medført store ændringer i arbejdet med komplekse sager. Ud fra

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen

Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen Punkt 3. Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen 2014-33589 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningenindstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender At kontaktforløbet afvikles i henhold til

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2015

Tilfredshedsundersøgelse 2015 Spørgsmål 6 Tilfredshedsundersøgelse 25 I tabellen vises gennemsnittet af besvarelserne. Parenteserne viser sidste års resultat. = Laveste tilfredshed = Højeste tilfredshed ØVRIGE BRUGERE SUPERBRUGE RE

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv. Vejledning nr. xx af yy. 2009 Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv. I vejledning nr. 15 af 19. februar 2007 om en a-kasses pligt til at vejlede mv. som senest ændret

Læs mere

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Center for Børn og Undervisning September 2012 Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Ishøj Kommunes

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling, land- og søkortlægning samt matrikel-

Læs mere

VITAS Digital ansøgning

VITAS Digital ansøgning Hvis du har fundet en virksomhed, som gerne vil ansætte dig i enten løntilskud, i en praktikplads eller som voksenlærling, kan du komme hurtigt i gang og sætte fart på sagsbehandlingen, ved at bede virksomheden

Læs mere

Vi har en række mere konkrete kommentarer til de enkelte delplaner.

Vi har en række mere konkrete kommentarer til de enkelte delplaner. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT 04-06-2013 Bilag 5: Oversigt over høringssvar DH Københavns svar på høringen vedrørende revideret handleplan til Københavns

Læs mere

SMART DIGITAL BESKÆFTIGELSESINDSATS

SMART DIGITAL BESKÆFTIGELSESINDSATS SMART DIGITAL BESKÆFTIGELSESINDSATS 7.December. Park inn, København /Erik Hove, Vækst og Beskæftigelse SMART DIGITAL BESKÆFTIGELSESINDSAT SMART DIGITAL BESKÆFTIGELSESINDSAT Agenda Hvem er vi? Præsentation,

Læs mere

Åben. ERHVERVS-, VÆKST- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2

Åben. ERHVERVS-, VÆKST- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 5. februar 2014 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Medlemmer Fra forvaltningen Jens Bruhn (A), Kenneth Birkholm (C),

Læs mere

Beskrivelse af Arbejdstilsynet

Beskrivelse af Arbejdstilsynet 7.11.2005 BHD/ALW Beskrivelse af Arbejdstilsynet Arbejdstilsynet er den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet. Grundlaget for Arbejdstilsynets opgaver er arbejdsmiljøloven med tilhørende bekendtgørelser.

Læs mere

Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven og retsplejeloven (imødegåelse af samarbejdschikane m.v.).

Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven og retsplejeloven (imødegåelse af samarbejdschikane m.v.). Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven og retsplejeloven (imødegåelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 58 A Folketinget 2014-15 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. december 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 Kanal st r at egi Vest hi mmer l andskommune2014-2015 Indhold Indhold... 1 1 Indledning... 2 2 Formål med kanalstrategien... 2 2.1 Vision... 3 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 3.1 Henvendelsestyper...

Læs mere

IT-værktøjer der understøtter det fælles kontaktforløb STAR

IT-værktøjer der understøtter det fælles kontaktforløb STAR IT-værktøjer der understøtter det fælles kontaktforløb 26.10.15 STAR Intentionerne Empowerment den ledige skal tage ansvar for eget ledighedsforløb Intensiveret samarbejde mellem jobcentre og A-kasser

Læs mere

Borgerrådgiverens årsberetning 2014.

Borgerrådgiverens årsberetning 2014. Borgerrådgiverens årsberetning 2014. Borgerrådgivningen i Holbæk Kommune har eksisteret siden den 1. januar 2007 efter beslutning truffet af Byrådet den 29. november 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen.

Læs mere

Sygedagpengereformen - Hvad betyder den for virksomhederne?

Sygedagpengereformen - Hvad betyder den for virksomhederne? Sygedagpengereformen - Hvad betyder den for virksomhederne? Anette Hansen, seniorkonsulent 11. November 2015 Anette Hansen Seniorkonsulent Mail: ah@cabiweb.dk Mobilnr. 40 38 54 74 Side 2 Det kan du få

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. Maj 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. Maj 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger Maj 2008 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere