KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI Januar 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011"

Transkript

1 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI Januar 2011

2 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN - OVERBLIK 5 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 5.1 SERVICE Principper 5.2 SAMMENHÆNG Principper 5.3 STYRING Principper 5.4 INNOVATION Principper 5.5 KOMPETENCE Principper

3 1 Indledning Kanal og digitaliseringsstrategien er en strategisk tilgang til forandring af den måde borgerne henvender sig til den kommunale forvaltning på og den måde som opgaver og processer gennemføres og løses på, og herunder hvordan den understøttes bedst mulig gennem anvendelse af digitale teknologier (Velfærdsteknologier, Unified Communication, SmartPhones etc.). Kanal og Digitaliseringsstrategien er udarbejdet i 2010 over en periode på 3 måneder fra oktober til december. Arbejdet er gennemført med udgangspunkt i en projektgruppe, der har suppleret sig undervejes med udvalgte nøglepersoner. Kanal og Digitaliseringsstrategien er blevet til ud fra nedenstående strategimodel: En kortlægning af den nuværende situation og det grundlag som strategien bygger på. Udarbejdelse af en vision for Odsherred Kommune arbejde med digitalisering frem mod Opstilling af en række pejlemærker der danner rammen for udviklingen, samt de principper der skal være gældende i forhold til realisering af visionen. Udarbejdelse af en handleplan med de nødvendige, identificerede aktiviteter for realisering af visionen. Handlingsplanen er et dynamisk redskab der revideres og evalueres løbende. Kanal- og Digitaliseringsstrategi Pejlemærke Princip 1/målsætning Princip 2/målsætning Nu handleplan handleplan Vision 2015 Princip 3/målsætning Pejlemærke handleplan Pejlemærke handleplan I afsnit 2 gives en kort opsummering af grundlaget for strategiens sammenhænge til andre relevante strategier, der er gældende i Odsherred Kommune, og i forhold til de udfordringer, som vision og strategien skal medvirke til at løse. Visionen for Kanal- og Digitaliseringsstrategien præsenteres i afsnit 3, sammen med visionens overordnede temaer. Kanal og Digialiseringsstrategi Odsherred Kommune Side 3 af 14

4 Det efterfølgende afsnit 4 præsenterer et samlet overblik over Kanal- og Digitaliseringsstrategien. Afsnit 5 beskriver strategiens pejlemærker og principper for realisering af visionen, herunder en uddybende beskrivelse af betydning og vigtighed de enkelte pejlemærker og principper. Bilag 1 til strategien er en overordnet beskrivelse af nu-situationen, der omfatter en kortlægning af digitaliseringen af i Odsherred Kommune og borgernes henvendelsesmønstre Som bilag 2 findes strategiens handlingsplan. Kanal og Digialiseringsstrategi Odsherred Kommune Side 4 af 14

5 2 Strategigrundlaget Kanal og Digitaliseringsstrategien er udarbejdet med udgangspunkt i et grundlag som bygger på en kortlægning af status for digitaliseringen i Odsherred Kommune, herunder også en kortlægning af behov og ideer til den fremtidige digitalisering. Kortlægningen er gennemført ved interviews med Odsherred Kommunes centre og har involveret både chefer og medarbejdere. Yderligere er der i forbindelse med kortlægning af anvendelse af forskellige kanaler til borgerbetjening og borgerhenvendelser, gennemført en optælling af henvendelsesmønstret i alle berørte enheder. Den samlede kortlægning er dokumenteret i form af en overordnet statusbeskrivelse som findes i bilag til Kanal- og Digitaliseringsstrategien. Yderligere hviler Kanal- og Digitaliseringsstrategien også på Odsherred Kommunes Innovationsstrategi og Effektiviseringsstrategi. I perioden er den fælleskommunale digitaliseringsstrategi blevet vedtaget og denne indgår derfor også i grundlaget for digitaliseringsstrategien. Nedenstående figur illustrerer kanal- og digitaliseringsstrategiens sammenhæng med andre relevante strategier, der gælder for Odsherred Kommune. Digitaliseringsstrategiens rammer KMD præsentation Indsæt dato for oprettelse Fælleskommunal Digitaliserings-strategi Effektiviserings-strategi Kanal- og Digitaliseringsstrategien Innovationsstrategi Den offentlige digitaliserings-strategi Den offentlige digitaliseringsstrategi er under udarbejdelse og forventes offentliggjort i foråret De relevante konsekvenser heraf vil skulle indarbejdes i Kanal- og Digitaliseringsstrategien. Kanal og Digialiseringsstrategi Odsherred Kommune Side 5 af 14

6 2.1 Det strategiske grundlag for Kanal- og Digitaliseringsstrategien På baggrund af statusbeskrivelsen er nedenstående udfordringer identificeret som væsentlige i strategiperioden. Økonomien er presset og der skal skabes effektiviseringsgevinster de kommende år Der er behov for øget fokus på digitalisering inden for service-områderne Der er behov for en mere helhedsorienteret tilgang til de services der ydes af Odsherred kommune, herunder anvendelse af digitale løsninger Borgernes henvendelsesmønstre og de services der ydes, skal flyttes og forandres, så de bliver effektive i forhold til ressourceanvendelsen og serviceniveau Afklaring af borgerbehov og rolle og forventning i forhold til fællesoffentlige digitaliseringstiltag Borger adgang til data, viden og muligheder for at betjene sig selv øges i strategiperioden Brugerorganisationen skal effektiviseres for at sikre mere effektiv og koordineret anvendelse af løsninger Styring af digitaliseringsprojekter med henblik på effektivisering af ressourceanvendelse og realiserings af forventede effekter af løsningerne Stigende antal brugerprofiler, i og med at de digitale løsninger udbredes til flere brugergrupper Det forudses, at der i strategiperioden vil være et øget fokus på samarbejde med eksterne partnere (kommuner, leverandører, serviceleverandører etc.). Dette gør at der er behov for fokus på principper for o arkitektur (digitale løsninger og redskaber) o Informationsmodellering, o Genbrug og flytning af data o Sikkerhed (adgang og anvendelse) Teknologiske udfordringer i strategiperioden: o Telefoni nyt integreret kommunikationsløsning (telefoni, video m.v.) o o Netværk (øget behov for båndbredde, mobilitet/fleksibilitet) Flere typer af enheder (pda er, mobiltelefoner, netbooks, digitale hjælpemidler m.v.) Mobilitet i forhold til anvendelse af digitale løsninger Drift og tilgængelighed skal indrettes på den øgede digitalisering (24/7/365) Den efterfølgende vision, og strategien for at realisere denne, adresserer ovenstående udfordringer. Kanal og Digialiseringsstrategi Odsherred Kommune Side 6 af 14

7 3 Vision Odsherred Kommunes vision for den digitale udvikling frem mod Vores vision betyder, at vi udvikler og indretter vores opgaveløsning og processer på en måde, så det dels bliver et naturligt valg for borgeren at anvende de digitale medier og løsninger, og fordi vi internt i Odsherred Kommune ønsker at samarbejde og anvende vores ressourcer effektivt i forhold til at kunne yde den nødvendige service til borgerne. Borgeren er i centrum. Visionen understøttes af 5 temaer: Service, hvor fokus er på den service vi yder borgerne Sammenhæng, hvor fokus er på at vi indretter vores opgaveløsning så den opleves sammenhængende for borgeren Styring, hvor fokus er på at få styret, planlagt og realiseret de projekter der skal realiserer visionen Innovation, hvor fokus er på at vi tør og vil tage nye metoder og løsninger i brug Kompetence, hvor fokus er på at medarbejdere og ledelse i kommunen skal være indstillet og drivende i forhold til den fortsatte digitalisering Kanal og Digialiseringsstrategi Odsherred Kommune Side 7 af 14

8 4 Kanal- og Digitaliseringsstrategien - overblik Figuren nedenfor giver et overblik over den samlede kanal- og Digitaliseringsstrategi. Principper Pejlemærker Vision Service Vi etablerer og udbygger vores digitale services for at effektivisere vores opgaveløsning, og understøtter at borgere og virksomheder betjener sig selv Vi vil flytte borgernes henvendelser fra dyre til billigere kanaler Vi leverer vores information til borgerne digitalt Vi udbygger vores services så borgerne i videst mulig omfang kan betjene sig selv Vi hjælper borgerne med at udnytte de digitale services Digitalisering - Vores førstevalg til service og samarbejde Sammenhæng Vi ønsker at fremme og lette det tværgående samarbejde - både internt og eksternt, gennem digitalisering af vores processer og opgaver Vi arbejder på tværs af opgave-områder for at skabe effektive og sammenhængende services for borgerne (kultur) Vi fokuserer på at skabe løsninger der sikrer helhed i sagsbehandling og opgaveløsning (data m.v.) Vi deltager aktivt i arbejdet med at udvikle nye løsninger Styring Vi har en klar og effektiv styringsmodel der sikrer, at vores investeringer i digitalisering giver nytteværdi Vi har en fælles og gennemskuelig styringsmodel for vores digitaliseringsprojekter Vi har et fælles budget for investering i digitalisering Vi følger op på vores investeringer i digitalisering og realisering af nytteværdier Vi kommunikerer målrettet og klart Innovation Vi udvikler og implementerer smarte digitale løsninger som fungere og giver gevinster Vi søger hele tiden efter nye måder at effektiviserer vores services gennem anvendelse af nye løsninger Vi sikrer mobilitet og fleksibilitet gennem anvendelse af digitale løsninger Vi er åbne overfor etablering af samarbejder med eksterne (kommuner og andre aktører) Kompetence August 2009 DIAS 12 Vi har de kompetencer, der er nødvendige for at udvikle og arbejde med udnyttelse og udbredelse af digitale løsninger Vi tager vores roller og ansvar alvorligt i digitaliseringen Vi fokuserer på at udvikle alles digitale kompetencer Vi er alle digitale ambassadører Kanal og Digialiseringsstrategi Odsherred Kommune Side 8 af 14

9 5 Pejlemærker og principper Strategien for realisering af vision 2015 udmøntes i nedenstående pejlemærker og principper. 5.1 Service Vi etablerer og udbygger vores digitale services for at effektivisere vores opgaveløsning, og understøtter at borgere og virksomheder betjener sig selv Det betyder, at vi udbygger vores digitale service med henblik på at understøtte alle dele af opgaveløsningen. Både så de interne processer bliver digitale og borgere og virksomheder har mulighed for at betjene sig selv gennem anvendelse af digitale løsninger. Yderligere sikrer vi, at fælleskommunale initiativer der tilvejebringer løsninger for borgernes anvendelse er tilgængelige, som en del af vores services. Det er vigtigt, fordi det vil sikre en effektiv opgaveløsning, og at vi anvender vores ressourcer, hvor de giver mest nytte Principper Vi vil flytte borgernes henvendelser fra dyre til billigere kanaler Det betyder, at vi nedbringer vores sagsbehandlingstid og vil arbejde mod straks -sagsbehandling. Det betyder også, at vi vil reducerer for borgernes anvendelse af dyre kanaler i det omfang det er muligt og hensigtsmæssigt, gennem at udvikle vores services så de bliver så nemme at bruge, at borgeren ikke oplever et besvær. Det er vigtigt, fordi vi ønsker at anvende vores ressourcer hvor de giver mest nytte for borgerne. Vi leverer vores information til borgerne digitalt Det betyder, at borgere og virksomheder har adgang til relevant information digitalt. Det kan enten være via kommunens hjemmeside, offentlige portaler eller hjemmesider, som f.eks. borger.dk eller virk.dk. De digitale informationer er generelle informationer, hvor flere kan have gavn af de samme informationer. Det kan eksempelvis være generelle regler om opskrivning til en daginstitution eller aktuelle informationer som status på snerydning. Dette er vigtigt, fordi det understøtter, at disse grupper kan betjene sig selv, og at de derfor ikke behøver at kontakte kommunens medarbejdere. Derved frigøres der ressourcer til andre opgaver, hvor der kræves personlig kontakt. At information bliver tilgængelig understøtter også at borgere kan henvende sig mere kvalificeret, hvorved ekspeditioner oftere kan gennemføres første gang og hurtigere til gavn for både borgere og kommunen. Kanal og Digialiseringsstrategi Odsherred Kommune Side 9 af 14

10 Vi udbygger vores services så borgerne i videst mulig omfang kan betjene sig selv Det betyder, at borgere og virksomheder har mulighed for at gennemføre digitale processer med kommunen. Digitale processer er for eksempel ansøgninger, registreringer og indberetninger, hvor der sker en udveksling af information og data mellem borgeren og kommunen. Processerne er kendetegnet ved at være knyttet til en specifik person, en virksomhed eller et geografisk sted. Det betyder samtidig, at vi konstant vil søge at implementere nye og bedre digitale løsninger, der gør det muligt for borgeren at betjene sig selv. Dette er vigtigt, fordi det understøtter at borgere og virksomheder kan betjene sig selv også med de henvendelser, som kræver udveksling af data med kommunen, hvilket ofte vil være gennem en selvbetjeningsløsning. Når ansøgninger, indberetninger mv. kommer digitalt kan det være starten på en helt digital ansøgningsproces, som kan gennemføres hurtigere og mere effektivt. Vi hjælper borgeren med at udnytte de digitale services Det betyder, at borgere og virksomheder, der betjener sig selv kan få hjælp til at bruge de digitale muligheder. Det kan være gennem telefonsupport, hjælp ved personligt fremmøde eller gennem en chat eller anden support på hjemmesiden. Det er vigtigt, fordi support af borgeren, ved brug af de digitale tilbud, er afgørende for at øge brugen af disse. Det sikrer, at brugere af de digitale muligheder ikke opgiver, når det ikke lige virker, og i stedet bruger de traditionelle henvendelsesmåder. Medbetjening er derfor centralt for at understøtte og fremme brugen af de digitale muligheder og påvirke henvendelsesmønstret, så den digitale vej bliver førstevalg i fremtiden. 5.2 Sammenhæng Vi ønsker, at fremme og lette det tværgående samarbejde - både internt og eksternt, gennem digitalisering af vores processer og opgaver Det betyder, at vi har fokus på at digitalisering og forandring af vores processer og opgaveløsning skal understøtte det tværgående samarbejde. Det gælder både samarbejde internt i kommunen og samarbejde med eksterne parter. Det betyder tillige, at vi vil sikre deling og tilgængelighed til viden understøttes maksimalt inden for lovgivningens rammer. Det er vigtigt, fordi vi ønsker at undgå dobbelt arbejde, sikre en effektiv opgaveløsning og fordi vi ønsker, at det er brugeren, der er i fokus for opgaven, og ikke vores interne organisering. Kanal og Digialiseringsstrategi Odsherred Kommune Side 10 af 14

11 5.2.1 Principper Vi arbejder på tværs af opgaveområder for at skabe effektive og sammenhængende services for borgerne (kultur) Det betyder, at vi tager udgangspunkt i at effektivisere vores kontakt med borgeren, og at vi arbejder på at mindske denne kontakt gennem indsamling og opdatering af informationer på tværs af opgaveområder i mødet med borgeren. Det er vigtigt, fordi at ønsker at borgeren skal opleve en sammenhængende service, der leveres gennem mindst mulig og nødvendig kontakt med Odsherred Kommune. Vi fokuserer på at skabe løsninger der sikrer helhed i sagsbehandling og opgaveløsning (data m.v.) Det betyder, at vi vil sikre at den måde vi anvender vores digitale løsninger på tager udgangspunkt i, at vi skal kunne genanvende data, skabe sammenhængende overblik m.v.. Det er vigtigt, fordi vi i dag anvender vores digitale løsninger på en måde, der er optimeret i forhold til den konkrete opgave og i mindre omfang ud fra hvad der giver mest nytteværdi for helheden i opgaveløsningen. Vi deltager aktivt i arbejdet med at udvikle nye løsninger Det betyder, at vi både internt i vores egen organisation og eksternt i samarbejde med andre kommuner, samarbejdsparter m.m. bidrager til at udvikle nye digitale løsninger og opgaveløsninger, der skal gøre vores opgaveløsning mere effektiv. Det er vigtigt, fordi vi sammen med andre kan tilvejebringe de ressourcer der er nødvendige for at kunne drive udviklingen af nye løsninger og fordi vi gennem anvendelse af nye løsninger og øget samarbejde kan effektivisere vores ressourceforbrug. 5.3 Styring Vi har en klar og effektiv styringsmodel der sikrer at vores investeringer i digitalisering giver nytteværdi Det betyder, at vi har en gennemsigtig og entydig beslutningsproces, som er baseret på en klar rolle- og ansvarsfordeling, og at vores styringsmodel omfatter alle aspekter af digitaliseringen; behovsopgørelse, anskaffelse, implementering/forandring, samt support, drift og vedligeholdelse. Vores styringsmodel sikrer tillige, at vi løbende følger op på prioriteringer, fremdrift og resultater. Det er vigtigt, fordi vi ønsker at anvende vores ressourcer på de tiltag der giver den største nytteværdi, og at vi ønsker at realiserer det potentiale som initiativerne stiller i udsigt. Kanal og Digialiseringsstrategi Odsherred Kommune Side 11 af 14

12 5.3.1 Principper Vi har en fælles og gennemskuelig styringsmodel for vores digitaliseringsprojekter Det betyder, at vi arbejder med centrale prioriteringer med udgangspunkt i business cases udformet for det enkelte digitaliseringsprojekt og at initiativerne gennemføres i forhold til vores styringsmodel. Det er vigtigt, fordi vi herigennem har mulighed for at koordinere og sikre sammenhæng og gennemskuelighed i forhold til realisering af digitaliseringsprojekterne, og fordi vi herigennem kan sætte fokus på implementering, realisering og forandring. Vi har et fælles budget for investering i digitalisering Det betyder, at vi har ét samlet budget for investering i digitale løsninger, og at projekter prioriteres i forhold til den samlede nytteværdi de kan give. Det er vigtigt, fordi digitaliseringen skal fremmes og ikke udelukkende være afhængig af lokale budgetmæssige forhold og prioriteringer. Vi følger op på vores investeringer i digitalisering og realisering af nytteværdier Det betyder, at vi løbende følger op på at nytteværdier og effekter af vores digitaliseringsprojekter realiseres, og at vi løbende udvikler vores brug af løsningerne. Det er vigtigt, fordi vi skal effektiviserer og tilpasse vores services til de ressourcer, der er til rådighed, og fordi vi løbene skal sikre, at vi anvender vores digitale løsninger optimalt. Vi kommunikerer målrettet og klart Det betyder, at vi sikrer at nye tiltag, resultater, beslutninger, strategier, vejledninger, gode historier m.m. målrettes til forskellige medarbejdergrupper, borgere m.v. og kommunikeres i et klart og tydeligt sprog. Det er vigtigt, fordi det bidrager til at informere, motivere og afstemme forventninger, og fordi det bidrager til at øge kendskabet til opgaveløsning m.v. inden for andre opgaveområder. Kanal og Digialiseringsstrategi Odsherred Kommune Side 12 af 14

13 5.4 Innovation Vi udvikler og implementerer smarte digitale løsninger som fungerer og giver gevinster Det betyder, at vi ønsker at skabe mere tidssvarende og fremtidsorienterede måder at gøre tingene på, og dermed også at skabe attraktive arbejdspladser og en bedre service for borgerne. Det er vigtigt, fordi vi løbende skal forandre og være aktive i den måde vi løser opgaverne på, for hele tiden at være parate til at møde de udfordringer der kommer Principper Vi søger hele tiden efter nye måder at effektiviserer vores services gennem anvendelse af nye løsninger Det betyder, at vi alle har pligt til at efterleve innovationsstrategien, og til at afprøve og implementerer next practice i løsning af vores opgaver. Det betyder tillige, at vi skal være nysgerrige og risikovillige i forhold at tage nye løsninger i brug. Det er vigtigt, fordi det er gennem nye løsninger, at vi kan effektiviserer vores service og ressourceanvendelse og møde fremtidens udfordringer. Vi sikrer mobilitet og fleksibilitet gennem anvendelse af digitale løsninger Det betyder, at medarbejdere tilbydes størst mulig fleksibilitet og mobilitet i deres varetagelse af opgaver med respekt for sikkerhed og standardisering. Det er vigtigt, fordi det skaber effektiv opgaveløsning og skaber trivsel og et godt arbejdsliv, således at kompetente og ansvarlige medarbejdere til stadighed tiltrækkes og fastholdes. Vi er åbne overfor etablering af samarbejder med eksterne (kommuner og andre aktører) Det betyder, at vi løbende undersøger mulighederne for at samarbejde med andre kommuner og med eksterne aktører om at levere services til borgerne og vores egen organisation, i bred forstand, med henblik på at sikre en effektiv udnyttelse af vores økonomiske ressourcer. Det er vigtigt, fordi vi har begrænsede ressourcer og en uændret opgavemængde. Det er også vigtigt, fordi vi gerne understøtter en ensartet og sammenhængende opgaveløsning på tværs af de kommunale grænser. Kanal og Digialiseringsstrategi Odsherred Kommune Side 13 af 14

14 5.5 Kompetence Vi har de kompetencer, der er nødvendige for at udvikle og arbejde med udnyttelse og udbredelse af digitale løsninger Det betyder, at vi som medarbejdere har en kultur og kompetencer der sikre, at vi medvirker og tager initiativ til udvikling og implementering af nye løsninger. Og det betyder, at digitalisering indgår som et naturligt element i ledelsesopgaven og i vores udvikling af organisationens medarbejdere. Yderligere betyder det, at vi er i stand til at udfordre og motiverer borgerne til at anvende de digitale services, som vi ønsker, de skal anvende. Det er vigtigt, fordi vi alle er en væsentlig del af realiseringen af vores vision, og at det er vigtigt at alle handler og medvirker til konstant at forbedre vores opgaveløsning Principper Vi tager vores roller og ansvar alvorligt i digitaliseringen Det betyder, at alle, uanset deres niveau i organisationen, er ansvarlig overfor den rolle, de har i realisering af digitaliseringsstrategien. Det er vigtigt, fordi det sikrer at digitaliseringsstrategien efterleves og implementeres. Vi fokuserer på at udvikle alles digitale kompetencer Det betyder, at vi vil sikre opbygning af de digitale kompetencer via uddannelse og andre kompetenceudviklende tiltag målrettet de forskellige ledere og medarbejderkategorier, samt borgere. Det er vigtigt, fordi det er med til at sikre, at digitale løsninger kan anvendes optimalt, og fordi det er en forudsætning for, at digitaliseringsstrategien kommer til at virke. Vi er alle digitale ambassadører Det betyder, at alle medarbejdere i Odsherred Kommune bliver ambassadører for en digital opgaveudførelse og kommunikation. Og det betyder, at den digitale ambassadør har viden og indsigt i de digitale muligheder og er opmærksom på at tænke dem ind i hverdagens opgaver. En digital ambassadør kan også være med til at omtænke opgaveløsningen, så den kan effektiviseres. Det er vigtigt, fordi vi ønsker at sikre de digitale muligheder til stadighed udnyttes, bruges og tænkes ind i opgaveløsningen, så vi kan realisere gevinster og effekter. Digitale ambassadører er derfor centrale i at få realiseret visionen gennem aktiv deltagelse i den daglige udvikling. Kanal og Digialiseringsstrategi Odsherred Kommune Side 14 af 14

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Kanalstrategi 2012-2015

Kanalstrategi 2012-2015 Kanalstrategi 2012-2015 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015 giver retningen for arbejdet med digitalisering i de kommende år. Målene i strategien er høje, og der ligger store udfordringer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Definition og afgrænsning 3 3. Borgere og virksomheders brug af kommunikationskanaler 4 4. Hvad er strategien, og hvad betyder det for borgere og virksomheder? 5

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 Kanal st r at egi Vest hi mmer l andskommune2014-2015 Indhold Indhold... 1 1 Indledning... 2 2 Formål med kanalstrategien... 2 2.1 Vision... 3 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 3.1 Henvendelsestyper...

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.3: Kanalstrategi, dokumentation og kompetenceudvikling KL, September 2011 Baggrund Kommunerne står midt i en stor opgave med at flytte kommunikationen

Læs mere

Handlingsplan for området digital borgerbetjening.

Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Indledning Den ny handlingsplan for (2011-2015) samt en ny fællesoffentlig (2011-2015) indeholder over 20 projekter på området for digital borgerbetjening.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG SERVICESTRATEGI KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG

KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG SERVICESTRATEGI KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG 2011-2015 KANAL- OG SERVICESTRATEGI KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG SERVICESTRATEGI KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG KANAL- OG SERVICESTRATEGI

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark. Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015

Lokal og digital et sammenhængende Danmark. Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015 1 Disposition 1. Det nuværende strategilandskab -Fælleskommunale, fællesoffentlige, fagspecifikke

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi Godkendt i xx den xx.xx.2010 Digitalisering i Viborg Kommune skal understøtte en helhedsorienteret og effektiv service over for borgere og virksomheder effektivisere de kommunale

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

Aftale mellem Borgerservice og Michael Maaløe

Aftale mellem Borgerservice og Michael Maaløe Aftale mellem Borgerservice og Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige chef for den bevilling,

Læs mere

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 2.0 (bemærkninger fra Strategi & Analyse)

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 2.0 (bemærkninger fra Strategi & Analyse) Holbæk Kommune Digitaliseringsstrategi 2014-2018 Version 2.0 (bemærkninger fra Strategi & Analyse) Indhold 1. Baggrund... 3 2. Opbygning... 3 3. Forretningsmæssige målsætninger... 4 4. Vision, pejlemærker

Læs mere

Titel: Gribskov Kommune Kanal- og servicestrategi 2012-2015 Resumé:

Titel: Gribskov Kommune Kanal- og servicestrategi 2012-2015 Resumé: Evt. sorteringsnøgle: Placering:Digitaliseringsprogram (er flyttet til ny projektdb)» SPOR» Kanal- og servicestrategi» Titel: Gribskov Kommune Kanal- og servicestrategi 2012-2015 Resumé: Type: Dokument

Læs mere

Kompetencestrategi for Nota 2009-2012

Kompetencestrategi for Nota 2009-2012 Kompetencestrategi for Nota 2009-2012 Formålet med denne strategi er at sikre, at Notas ansatte besidder de kompetencer, der er nødvendige, for at Nota kan opfylde de mål, der er beskrevet i den overordnede

Læs mere

Den digitale Skoleforvaltning

Den digitale Skoleforvaltning Den digitale Skoleforvaltning Forvaltningsledelsen i Skoleforvaltningen har godkendt, der udarbejdes kommissorium for projektgruppe til opdere og samle Skoleforvaltningens stregier for arbejde med it i

Læs mere

Principper for digitalisering og ny teknologi i Brønderslev Kommune

Principper for digitalisering og ny teknologi i Brønderslev Kommune Principper for digitalisering og ny teknologi i Brønderslev Kommune v. 1.0 22032017 Godkendt i Økonomiudvalget Dette dokument beskriver Brønderslev kommunes 5 overordnede digitaliseringsprincipper: 1.

Læs mere

STRATEGIENS SAMMENHÆNG

STRATEGIENS SAMMENHÆNG Godkendt af kommunalbestyrelsen den. 18.april 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 Modernisering og effektivisering af den kommunale service 3 2. STRATEGIENS SAMMENHÆNG 4 3. STRATEGISKE INDSATSER

Læs mere

Kanalstrategi 2015-2017

Kanalstrategi 2015-2017 Kanalstrategi 2015-2017 -Effektiv, helhedsorienteret og borgernær service Introduktion til strategien I forbindelse med vedtagelsen af kommunens digitaliseringspolitik 2014-2017 er det besluttet at udvikle

Læs mere

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0 Holbæk Kommune Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Version 1.0 Indhold 1. Baggrund og resume... 3 2. Forretningsmæssige målsætninger... 5 3. Vision, pejlemærker, principper og målsætninger... 5 3.1 Vision...

Læs mere

N O TAT. Inspiration til en strategi for effektivisering

N O TAT. Inspiration til en strategi for effektivisering N O TAT Inspiration til en strategi for effektivisering En politisk vedtaget strategi for effektivisering giver et godt afsæt for kommunalbestyrelsens arbejde med at skabe økonomisk råderum. Strategien

Læs mere

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune Vores fundament Miljø og Teknik Randers Kommune I efteråret 2009 har vi arbejdet med at skabe et nyt fælles fundament for Miljø og Teknik. Ambitionen har været at skabe en klar retning for vores fremtidige

Læs mere

MINIUDGAVE AF DIGITALISERINGS- POLITIKKEN

MINIUDGAVE AF DIGITALISERINGS- POLITIKKEN MINIUDGAVE AF DIGITALISERINGS- POLITIKKEN 2014-17 Visionen Visionen for politikken er: DETTE ER EN KORT GENNEMGANG AF DIGITALISERINGSPOLITIKKENS FORMÅL, OPBYGNING OG INDHOLD, SOM SKAL ANSES SOM ET SUPPLEMENT

Læs mere

Henvendelser til og fra kommunen - Kanalstrategi

Henvendelser til og fra kommunen - Kanalstrategi Henvendelser til og fra kommunen - Kanalstrategi December 2013 Henvendelser til og fra kommunen - Kanalstrategi Kommunikationen med borgere, virksomheder og foreninger i Halsnæs Kommune er et vigtigt

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

Effektivitet med kunden i fokus

Effektivitet med kunden i fokus Effektivitet med kunden i fokus Hvordan en moderniseringsproces i organisationen har skabt øget effektivitet, bedre service og en mere inspirerende arbejdsplads i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Casebeskrivelse

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter Den digit@le Digitaliseringsstrategi Vejle 2011-2015 Sprogcenter Ungdomsskolen CSV Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mission... 2 3. Vision... 2 4. Fokusområder... 2 4.1 Helhed... 2 4.2 Udvikling...

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK SKANDERBORG KOMMUNE MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE OKTOBER 2007 Indholdsfortegnelse 1. PROCESSEN... 3 2.

Læs mere

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 1 Indholdsfortegnelse HR-strategi 2012 s.3 Systematisk

Læs mere

Aftale mellem Sjørslev Skole og Skolechef Huno K. Jensen

Aftale mellem Sjørslev Skole og Skolechef Huno K. Jensen Aftale mellem Sjørslev Skole og Skolechef Huno K. Jensen 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige chef for den

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK Henriette Günther Sørensen, KL Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere 14. september 2016 Fælles vision for digitalisering Det fælleskommunale arbejde med

Læs mere

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder Digitaliseringsstrategi 2017-2020 Silkeborg Kommune & Viborg Kommune Indhold Sammen kan vi gøre det bedre 3 Digitalisering skaber sammenhæng på tværs 5

Læs mere

Flyt borgerne - fra skranke til pc Lyngby-Taarbæk Kommunes strategi for mere effektiv og fleksibel borgerkommunikation

Flyt borgerne - fra skranke til pc Lyngby-Taarbæk Kommunes strategi for mere effektiv og fleksibel borgerkommunikation Indhold Flyt borgerne - fra skranke til pc Lyngby-Taarbæk Kommunes strategi for mere effektiv og fleksibel borgerkommunikation Indledning s. 2 Visionen for Lyngby-Taarbæk Kommunes betjening af borgere

Læs mere

Inklusionsstrategi for skolevæsenet i Frederiksberg Kommune

Inklusionsstrategi for skolevæsenet i Frederiksberg Kommune Inklusionsstrategi for skolevæsenet i Frederiksberg Kommune 1. Indledning Frederiksberg Kommune har som mål, at flest mulige børn skal inkluderes i almenområdet fremfor at blive henvist til særlige specialtilbud.

Læs mere

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Rådhus 2015 Projektbeskrivelse Direktionens udviklings- og effektiviseringsstrategi har til formål at effektivisere den administrative drift

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES STRATEGI FOR VELFÆRDSTEKNOLOGI. Version 1 (2013)

HOLBÆK KOMMUNES STRATEGI FOR VELFÆRDSTEKNOLOGI. Version 1 (2013) HOLBÆK KOMMUNES STRATEGI FOR VELFÆRDSTEKNOLOGI Version 1 (2013) INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 1 Om Holbæk Kommunes Strategi for velfærdsteknologi... 4 1.1 Strategiens sammenhæng til øvrige strategier...

Læs mere

Allerød Kommune Job- og personprofil for it-chef

Allerød Kommune Job- og personprofil for it-chef Allerød Kommune Job- personprofil for it-chef Allerød Kommune søger en ny it-chef. Om Allerød Kommune Allerød Kommune har i dag ca. 24.500 indbyggere, flere er på vej. Kommunen ligger centralt i Nordsjælland,

Læs mere

Praktisk information. Er kommunen enig i strategiens vision om "nær og tilgængelig, sammenhængende og effektiv service"?

Praktisk information. Er kommunen enig i strategiens vision om nær og tilgængelig, sammenhængende og effektiv service? Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Min digitale Byggesag (MDB)

Min digitale Byggesag (MDB) R E SULTATKONTRAKT Min digitale Byggesag (MDB) Projekt 5.1 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Resume: Projektet om digital byggeansøgning og sagsbehandling, Min digitale

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Vikærgården det papirløse omsorgshotel 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Alice Jensen E-mail: alije@aarhus.dk Telefon:

Læs mere

1.2 Effektiviseringer i det lille fællesskab (institutionsniveau)

1.2 Effektiviseringer i det lille fællesskab (institutionsniveau) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1 Handlingsplan... 2 1.1 Baggrund... 2 1.2 Effektiviseringer i det lille fællesskab (institutionsniveau)... 2 1.2.1 Systematisk videndeling... 2 1.2.2 Implementering

Læs mere

Forslag til. It-strategi på skoleområdet. Godkendt af kommunalbestyrelsen den xx.yy 2015

Forslag til. It-strategi på skoleområdet. Godkendt af kommunalbestyrelsen den xx.yy 2015 ½ Forslag til It-strategi på skoleområdet Godkendt af kommunalbestyrelsen den xx.yy 2015 It-strategi Bornholms Regionskommunes skolevæsen Indhold Indledning... 3 Vision... 4 Pejlemærker... 4 Infrastruktur

Læs mere

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Indledning Norddjurs Kommune har i de senere år sat fokus på mulighederne for at udvikle en folkeskole, hvor de unge i

Læs mere

Facilities Management i. DFM-konferencen 2007: Facilities Management - for mennesker Vejle den 2. februar 2007, kl. 11.15 til kl. 12.

Facilities Management i. DFM-konferencen 2007: Facilities Management - for mennesker Vejle den 2. februar 2007, kl. 11.15 til kl. 12. Facilities Management i DFM-konferencen 2007: Vejle den 2. februar 2007, kl. 11.15 til kl. 12.00 Indlæg v/ projektchef Peter Joensen DFM Titel konferencen indsættes ved den at vælge 2. februar SKAT 2007

Læs mere

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune It- og digitaliseringsstrategi Sønderborg Kommune 2017-2020 Indhold Baggrund 3 Rammerne 3 Mål og Tema 3 Hvordan arbejder vi med målsætningen? 4 Illustration af elementerne i it- og digitaliseringsstrategien

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling, land- og søkortlægning samt matrikel-

Læs mere

24-03-2014. Til direktionen KFF. Sagsnr. 2014-0059806. Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation. Dokumentnr.

24-03-2014. Til direktionen KFF. Sagsnr. 2014-0059806. Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Frontoffice NOTAT Til direktionen KFF Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation Borgerne, brugerne, tilflytterne og turisterne Hver dag har vores

Læs mere

Ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 v. Pia Færch, kontorchef, KL

Ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 v. Pia Færch, kontorchef, KL Ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 v. Pia Færch, kontorchef, KL Vision En decentralt funderet offentlige sektor, der på en gang yder og faciliterer nær og tilgængelig, sammenhængende og

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Udviklingsplan Dagplejen 2012-2015

Udviklingsplan Dagplejen 2012-2015 Udviklingsplan Dagplejen 2012-2015 Om udviklingsplanen Direktionen i Frederikssund kommune har udarbejdet en udviklingsplan. Efterfølgende har alle fagchefer udarbejdet en udviklingsplan den relevante

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

1.2 Effektiviseringer i det lille fællesskab (institutionsniveau)

1.2 Effektiviseringer i det lille fællesskab (institutionsniveau) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1 Handlingsplan... 2 1.1 Baggrund... 2 1.2 Effektiviseringer i det lille fællesskab (institutionsniveau)... 2 1.2.1 Systematisk videndeling... 2 1.2.2 Implementering

Læs mere

Aftale mellem Balleskolen og Skolechef Huno K. Jensen

Aftale mellem Balleskolen og Skolechef Huno K. Jensen Aftale mellem Balleskolen og Skolechef Huno K. Jensen 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige chef for den bevilling,

Læs mere

Tættere offentligt, digitalt samarbejde

Tættere offentligt, digitalt samarbejde Agenda Den fælles offentlige digitaliserings strategi Grunddataprogrammet Standardisering af vej- og trafikdata Ny model for vejreference Stigruppens arbejde Resultat i relation til vejman.dk Tættere

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-159853 side 1 Opbygning af digitaliseringsstrategien: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune tager udgangspunkt i både Odder Kommunes generelle

Læs mere

Overordnet stillingsbeskrivelse for ledelsen på Præhospitalet

Overordnet stillingsbeskrivelse for ledelsen på Præhospitalet Koncern HR, Stab 21.05.13/PG Overordnet stillingsbeskrivelse for ledelsen på Præhospitalet God ledelse er en forudsætning for et effektivt og velfungerende sundhedsvæsen, som er karakteriseret ved høj

Læs mere

Aktuel skat 2015. Danmarks Skatteadvokater Den 30. november 2015

Aktuel skat 2015. Danmarks Skatteadvokater Den 30. november 2015 Aktuel skat 2015 Danmarks Skatteadvokater Den 30. november 2015 Oversigt Digitalisering i det offentlige Digitalisering i SKAT DIAS Mål og vision Løsningen Implementering Erfaringer & Fejl Fremtidig løsning

Læs mere

Business Technology: strategi, trends og erfaringer IT I PRAKSIS 2013

Business Technology: strategi, trends og erfaringer IT I PRAKSIS 2013 Business Technology: strategi, trends og erfaringer IT I PRAKSIS 2013 ETABLÉR DIGITALT STRATEGISK LEDERSKAB KOMBINERET MED EN EKSPLICIT KOBLING TIL VÆRDISKABELSE Den offentlige sektor er under forandring.

Læs mere

IT UNDERSTØTTER LEG OG LÆRING I GLOSTRUP

IT UNDERSTØTTER LEG OG LÆRING I GLOSTRUP IT UNDERSTØTTER LEG OG LÆRING I GLOSTRUP It-strategi 0-18 år Glostrup Kommune 2014 Indhold Indledning... 2... 3... 4... 5 Side 1 af 5 Indledning It i almindelighed er i dag en fuldstændig integreret del

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Dragør Kommune, november 2015 Digitaliseringsstrategi UDKAST Dragør Kommune 2016 2020 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Fællesoffentligt samarbejde om digitalisering - infrastrukturen...5 3. Borgerbetjening

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Digitaliserings- og Kanalstrategi

Digitaliserings- og Kanalstrategi Direktionssekretariatet Digitaliserings- og Kanalstrategi Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1 ROLLER OG OPGAVEFORDELING... 2 1.2 DIGITAL POST OG OBLIGATORISK SELVBETJENING...

Læs mere

Strategiplan 2017-2020

Strategiplan 2017-2020 Målsætninger for Strategiplan 2017-2020 Aalborg Renovation 1. Målsætninger De overordnede mål for Aalborg Renovation fremgår af de følgende sider. Målene kan sammendrages til, at Aalborg Renovation vil

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Dagtilbud Højvangen

Udviklingskontrakt 2016 for Dagtilbud Højvangen Udviklingskontrakt 2016 for Dagtilbud Højvangen 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker

Læs mere

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Indhold 01 Strategisk indsatsområde: Effektivisering 02 Strategisk indsatsområde: Bedre borgerinddragelse 03 Strategisk indsatsområde: Tværgående samarbejde

Læs mere

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde:

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde: Klimaindsats 01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Klima og energiarbejdet er drevet af et lokalt politisk ønske om, at arbejde for en bedre forsyningssikkerhed og at mindske sårbarheden

Læs mere

Aftale mellem Buskelundskolen og Skolechef Huno K. Jensen

Aftale mellem Buskelundskolen og Skolechef Huno K. Jensen Aftale mellem Buskelundskolen og Skolechef Huno K. Jensen 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige chef for den

Læs mere

Projektbeskrivelse. SLAGELSE KOMMUNE Projektorganisationen. Projektnavn ny Borger- og Virksomhedsplatform

Projektbeskrivelse. SLAGELSE KOMMUNE Projektorganisationen. Projektnavn ny Borger- og Virksomhedsplatform Projektnavn ny Borger- og Virksomhedsplatform Projektleder Marcel Bigum Dato 27. februar 2012 6. marts 2012 24. april 2012 14. maj 2012 16. maj 2012 (endelig organisering tilrettet) Sagsnummer 330-2012-14883

Læs mere

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Job- og kravprofil HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge søger en forvaltningschef til at stå i spidsen for det strategiske arbejde med mennesker, kultur og samarbejde i hele

Læs mere

På forkant med fremtiden

På forkant med fremtiden : 31-05-2016 : 2015-009367-23 På forkant med fremtiden Formål Fortællingen På forkant med fremtiden skal skabe mening, motivation og fælles forståelse. Det er fortællingen om, hvorfor vi er her, hvad vi

Læs mere

Formål med aftalen. Politiske visioner, mål og krav. Lovgrundlag og målgruppe

Formål med aftalen. Politiske visioner, mål og krav. Lovgrundlag og målgruppe - Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune, herunder selvejende institutioner. De overordnede mål med aftalestyringen

Læs mere

HK erne på DTU i forhold til Strategi 2008-13

HK erne på DTU i forhold til Strategi 2008-13 HK erne på DTU i forhold til Strategi 2008-13 Forord: I 2008 er DTU s strategi blevet revideret og gælder nu for årene 2008-2013. HK-klubberne for kontor/laborant på DTU ønsker også denne gang at forholde

Læs mere

Kanalstrategi en strategi for henvendelseskanaler til og fra kommunen [Udkast] Juni 2013. Natur og Udvikling

Kanalstrategi en strategi for henvendelseskanaler til og fra kommunen [Udkast] Juni 2013. Natur og Udvikling Kanalstrategi en strategi for henvendelseskanaler til og fra kommunen [Udkast] Juni 2013 Natur og Udvikling Kanalstrategi Hvert år håndterer Halsnæs Kommune rigtig mange henvendelser til og fra borgere

Læs mere

Jobbeskrivelse for kultur- og fritidschef i Billund Kommune

Jobbeskrivelse for kultur- og fritidschef i Billund Kommune Jobbeskrivelse for kultur- og fritidschef i Billund Kommune 10. juli 2014 Indledning Billund Kommune søger en kultur- og fritidschef. Der er tale om en nyoprettet stilling, som følge af en organisationsændring.

Læs mere

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier...

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier... Kommunikation Den fælles kommunikationsstrategi......................................... 2 Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier..................... 3 Kommunikationsstrategiens fem kriterier....................................

Læs mere

Borgerservices rolle i det offentlige Danmark. v/ Eva Freidahl Graae Formand for Borgerservice Danmark & Borgerservicechef i Herning Kommune

Borgerservices rolle i det offentlige Danmark. v/ Eva Freidahl Graae Formand for Borgerservice Danmark & Borgerservicechef i Herning Kommune Borgerservices rolle i det offentlige Danmark v/ Eva Freidahl Graae Formand for Borgerservice Danmark & Borgerservicechef i Herning Kommune Borgerservicecentrene er konstant under forandring Kommunesammenlægningen

Læs mere

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for NOTAT Allerød Kommune Økonomi Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Digitaliseringsstrategi 2: 2012-15 Dato: 6. juni 2012 Allerød Byråd vedtog den

Læs mere

Kommentarer til Kanalstrategi som skal ende ud i HØRINGSSVAR

Kommentarer til Kanalstrategi som skal ende ud i HØRINGSSVAR Kommentarer til Kanalstrategi som skal ende ud i HØRINGSSVAR Høringssvaret tager udgangspunkt i drøftelse på Handicaprådsmøde hvor vi havde mange spørgsmål og drøftelser til Kanalstrategien. Det overordnede

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Hørning Dagtilbud

Udviklingskontrakt 2016 for Hørning Dagtilbud Udviklingskontrakt 2016 for Hørning Dagtilbud 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og

Læs mere

Kompetenceprofiler for

Kompetenceprofiler for Kompetenceprofiler for medarbejder, teams, afdelingsleder og direktør Vi spiller hinanden gode på vores forskellige niveauer 13. januar 2015 1 MEDARBEJDER PRIORITET Som medarbejder skal jeg levere løsninger

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere