Modulbeskrivelse MODUL 7 Relationer og interaktioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modulbeskrivelse MODUL 7 Relationer og interaktioner"

Transkript

1 Sygeplejerskeuddannelsen Modulbeskrivelse MODUL 7 Relationer og interaktioner 3. semester Hold Februar 2014 Modulbeskrivelse Modul april 2015 Udarbejdet i henhold til bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje nr. 29 af 24/01/2008 med bilag.

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Velkommen til modul Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner... 5 Læringsudbytte... 5 Centrale fagområder... 5 Studieaktivitetsmodellen.5 Modulets tilrettelæggelse og indhold... 6 Undervisnings- og arbejdsformer Metoder til udvikling af sygeplejeprofessionens grundlag..8 Indholdsbeskrivelse af fagområdet sygepleje 8 2. Sygepleje - interaktion og kommunikation 8 Indholdsbeskrivelse af fagområdet sygepleje... 8 Indholdsbeskrivelse af fagområdet kommunikation Sygepleje til mennesker med eksistentielle problemer og psykologiske krisetilstande.9 Indholdsbeskrivelse af fagområdet sygepleje 9 Indholdsbeskrivelse af fagområdet psykologi Sygepleje og medicinadministration... 9 Indholdsbeskrivelse af fagområdet sygepleje...10 Indholdsbeskrivelse af fagområdet farmakologi Det pædagogiske og formidlende aspekt i sygeplejen..11 Indholdsbeskrivelse af pædagogik Fastlagt studieaktivitet 11 Ekstern prøve på modul Prøveform Prøvens grundlag Prøveforløb Mål for prøven...13 Modul 7 Hold Februar

3 Bestemmelser for prøven...13 Bedømmelse Om- og sygeprøve..14 Klage- og ankemulighed.14 Modul 7 Hold Februar

4 Indledning Velkommen til modul 7 Modulbeskrivelsen skal vejlede dig som studerende om, hvad du skal arbejde med i undervisningen på Uddannelsesinstitutionen. Modulbeskrivelsen indledes med en beskrivelse af tema og læringsudbytte samt centrale fagområder, som er gengivet fra bekendtgørelsen. Efterfølgende beskrives modulets indhold, undervisnings- og arbejdsformer, litteratur og bedømmelsesformer. I undervisningen lægger vi vægt på faglig og pædagogisk progression og på at skabe sammenhæng mellem sygeplejefaget og de øvrige fagområder og give den studerende mulighed for at kombinere teoretiske viden med klinisk erfaring. De læringsmæssige aktiviteter i undervisningen tilrettelægges således, at undervisningens form understøtter det faglige indhold, der arbejdes med og det læringsudbytte, som den studerende skal opnå. Vi tilstræber varierede og differentierede arbejdsformer i den teoretiske undervisning for at tilgodese de studerendes forskellige læringsstile. Læreprocesser tilrettelægges med henblik på, at den studerende udvikler selvstændighed, samarbejdsevne og evne til refleksion. Vi forudsætter, at du som studerende har lyst til at lære, er engageret i dit studium, og at du vedligeholder og anvender din portfolio. Vi forventer, at du er aktiv og reflekterende i samspil med undervisere og medstuderende i forhold til din læring. Vi forventer, at du udvikler en udforskende indstilling til sygepleje og det omgivende samfund og er opsøgende i forhold til at tilegne dig praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden. Uddannelsesinstitutionen foretager systematisk studenterevaluering af de teoretiske moduler. Evalueringerne foregår elektronisk. Dette indebærer, at du modtager en mail til din studenter e-postadresse med link til et spørgeskema, som du forventes at besvare. Mailen modtager du mandag i samme uge, som modul 7 afsluttes. Fredag i studieugen efter modul 7 lukkes for adgang til besvarelse af spørgeskemaet. Da studenterevalueringer er den vigtigste datakilde til Uddannelsesinstitutionens kvalitetsarbejde, er vi meget taknemmelige for, at du giver dig tid til at besvare disse. Den forventede studenteraktivitet i et modul er angivet i ECTS point. ECTS point udgør en værdi, der tildeles studieelementer for at beskrive den arbejdsmængde, den studerende skal præstere for at gennemføre elementerne jf. det europæiske meritoverførselssystem (ECTS). 1 ECTS point svarer til 25 studentertimer. 1 uge svarer til 1,5 ECTS point. Modul 7 Hold Februar

5 Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod mennesker med eksistentielle problemer og psykologiske krisetilstande. Modulet retter sig ligeledes mod pædagogiske og kommunikative aspekter og dilemmaer i patientsygeplejerskesamspillet. Modulet forløber over 10 uger svarende til 15 ECTS point. Læringsudbytte Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: At søge og anvende praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om menneskelige relationer og interaktioner herunder psykologiske, pædagogiske og kommunikative aspekter som grundlag for sygeplejefaglige vurderings- og interventionsmuligheder. At redegøre for udvalgte teorier om menneskets psykologiske udvikling, reaktioner og krisetilstande. At redegøre for kommunikative og pædagogiske aspekter i samspillet mellem patient og sygeplejerske. At redegøre for udvalgte dele af farmakokinetik og dynamik. At identificere og analysere udvalgte fænomener og sygeplejefaglige problemstillinger herunder forklare sammenhænge, årsager og konsekvenser for menneskers mentale sundhed. At beskrive klassiske humanistiske forestillinger om viden og give eksempler på humanioras bidrag til sygeplejeteori og sygeplejepraksis. Centrale fagområder Teoretiske ECTS point Kliniske ECTS point Sygepleje 6 0 Farmakologi 2 0 Psykologi 2 0 Pædagogik 3 0 Kommunikation 2 0 Studieaktivitetsmodellen Ved UCD Sygeplejerskeuddannelsen forventer vi en høj grad af deltageraktivitet, et udviklende læringsmiljø, og en høj kvalitet. Derfor er den studerendes engagement, forberedelse og tilstedeværelse i undervisning og vejledning, af afgørende betydning for kvaliteten og den studerendes læring. Nedenstående studieaktivitetsmodel er med til at tydeliggøre de forskellige typer af studie- og læringsaktiviteter, der er knyttet til uddannelsen, og på den måde styrke, at de studerende udnytter uddannelsesforløbet fuldt ud. Modellen er således et vejledende redskab, der skal hjælpe med til at skabe overblik over de forskellige krav og forventninger, som uddannelsen stiller i forhold til den studerendes studeindsats. Modellen kan ligeledes give et indblik i, hvilke studieaktiviteter, der er initieret af henholdsvis de studerende selv og underviserne på det pågældende modul. Modul 7 Hold Februar

6 Studieaktivitetsmodellen tager afsæt i, at en studieuge, i gennemsnit udgør 1½ ECTS-point, svarende til en arbejdsuge på 40 timer, som skal afvikles på de 10 studieuger. Det giver i alt 400 timer pr. modul. Modulets tilrettelæggelse og indhold Modulet er et teoretisk modul, der har fokus på sygeplejefaglige fænomener, problemstillinger, vurderinger og interventioner rettet mod mennesker med eksistentielle og psykologiske krisetilstande. Der er endvidere fokus på sygeplejens pædagogiske og kommunikative aspekter - relationer og interaktioner herunder dilemmaer i patient-sygeplejerskesamspillet. Modulet indledes med emneområdet: Metoder til udvikling af sygeplejeprofessionens grundlag, der er en introduktion til, hvorledes humaniora bidrager til sygeplejeteori og praksis. I de 4 efterfølgende emneområder er indholdet fra modulets centrale fagområder organiseret fagdelt og på tværs af fagene, og udvælgelsen af indhold knytter sig til fænomener og centrale sygeplejefaglige problemstillinger relateret til: Sygepleje interaktion og kommunikation, sygepleje til mennesker med eksistentielle problemer og Modul 7 Hold Februar

7 psykologiske krisetilstande, sygepleje og medicinadministration, det pædagogiske og formidlende aspekt i sygeplejen. Med udgangspunkt i en gennemgående case bearbejdes udvalgte fænomener og sygeplejefaglige problemstillinger mhp. at forstå mennesker med eksistentielle problemer og psykologiske krisetilstande herunder sammenhænge og konsekvenser for mental sundhed og mestring af livssituation. Sygeplejevurderinger og interventioner med fokus på det kommunikative aspekt belyses. Patientsygeplejerskesamspillet ses her som centralt. Der arbejdes endvidere med udvalgte fænomener og sygeplejefaglige problemstillinger knyttet til medicinadministration, og her er der fokus på det pædagogiske og formidlende aspekt i sygeplejen. Forskningsbaseret viden med en humanistisk tilgang inddrages undervejs i undervisningen som anbefalet litteratur. Der indgår en fastlagt studieaktivitet rettet mod sygepleje og medicinadministration. Der undervises og trænes i udvalgte metoder i sygepleje såvel inden for de enkelte fagområder som på tværs af fagområderne. På modul 7 er der fokus på: Studiemetoder - gruppesamarbejde, vidensøgning, tekstlæsning og vurdering af tekster. Teoretiske og kliniske metoder - problemorienteret casebearbejdelse med teorifundering og kritisk refleksion og diskussion ift. sygeplejefaglige problemstillinger, skriftlig og mundtlig formidling, pædagogiske og kommunikative metoder i sygeplejen herunder praktiske færdigheder i professionel samtale. Forskningsmetoder - humanioras tilgang til viden og bidrag til sygeplejeteori og sygeplejepraksis, analyse af videnskabelige teorier og tekster. Der arbejdes endvidere med den kropssanselige betydning for udøvelse af sygepleje og med at styrke de professionspersonlige kompetencer. Erfaringerne bevidstgøres i oplevelsesbeskrivelser. Modul 7 afsluttes med en ekstern teoretisk prøve. Undervisnings- og arbejdsformer Klasseundervisning, oplæg og drøftelse. Studiespørgsmål og selvevaluerende tests. Diskussionsgrupper med udgangspunkt i film. Opgaver med vejledning og feedback. Øvelser i kommunikative og pædagogiske færdigheder og mundtlig formidling. Casebearbejdelse (identifikation af fænomener og sygeplejefaglige problemer, analyse, diskussion dvs. fortolkning og vurdering af analysens resultater samt konklusion), mundtlige og skriftlige fremlæggelser med vejledning og feedback. Øvelser i vidensøgning, beskrivelse af søgestrategi, læsning og vurdering af tekster. Der er mulighed for at den studerende individuelt eller i grupper af to studerende udarbejder en litteraturmatrice over selvvalgt litteratur inden for modulets fagområder og får skriftlig tilbagemelding herpå. Indhold i forhold til litteraturmatrisse gennemgås i undervisningen. Litteraturmatricer afleveres før prøveforløbet til den modulansvarlige underviser og indgår desuden i dokumentationsdelen i den studerende portfolio. Modul 7 Hold Februar

8 1. Metoder til udvikling af sygeplejeprofessionens grundlag Humanistiske forskningsmetoder til udvikling af sygeplejens videnskabelige grundlag, evidens- og interventionsgrundlag. Der er fokus på følgende læringsudbytte: At beskrive klassiske humanistiske forestillinger om viden og give eksempler på humanioras bidrag til sygeplejeteori og sygeplejepraksis. At søge og anvende praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om menneskelige relationer og interaktioner herunder psykologiske, pædagogiske og kommunikative aspekter som grundlag for sygeplejefaglige vurderings- og interventionsmuligheder. Indholdsbeskrivelse af fagområdet sygepleje Emner Humaniora og sygepleje. Litteratursøgning. Litteraturmatrisse. 2. Sygepleje - interaktion og kommunikation Inden for dette emneområde arbejdes med fænomener og sygeplejefaglige problemstillinger knyttet til relationer, interaktioner og kommunikation med udvalgte grupper patienter og med pårørende. Der arbejdes med den professionelle relation og samtale og vilkår for kommunikation i sundhedsvæsenet. Kommunikative færdigheder trænes herunder analyse af relationelle og kommunikative situationer. Fagområderne sygepleje og kommunikation indgår i undervisningen. Der er fokus på følgende læringsudbytte: At søge og anvende praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om menneskelige relationer og interaktioner herunder psykologiske, pædagogiske og kommunikative aspekter som grundlag for sygeplejefaglige vurderings- og interventionsmuligheder. At redegøre for kommunikative og pædagogiske aspekter i samspillet mellem patient og sygeplejerske. Indholdsbeskrivelse af fagområdet sygepleje Emne Kommunikative aspekter i sygeplejen. Relationelle forhold i sygeplejen. Interkulturel kommunikation i sygepleje. Indholdsbeskrivelse af fagområdet kommunikation Emner Grundbegreber Modul 7 Hold Februar

9 Kommunikation som proces. Perspektiver på kommunikation. Magt og kommunikation 3. Sygepleje til mennesker med eksistentielle problemer og psykologiske krisetilstande Inden for dette emneområde arbejdes med sygeplejefaglige vurderinger og interventioner i forhold til patienter i psykologiske og eksistentielle tilstande i relation til sundhed og sygdom. Fagområderne sygepleje og psykologi indgår i undervisningen. Der er fokus på følgende læringsudbytte: At søge og anvende praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om menneskelige relationer og interaktioner herunder psykologiske, pædagogiske og kommunikative aspekter som grundlag for sygeplejefaglige vurderings- og interventionsmuligheder. At redegøre for udvalgte teorier om menneskets psykologiske udvikling, reaktioner og krisetilstande. At identificere og analysere udvalgte fænomener og sygeplejefaglige problemstillinger herunder forklare sammenhænge, årsager og konsekvenser for menneskets mentale sundhed. Indholdsbeskrivelse af fagområdet sygepleje Emner Menneskers psykiske reaktioner relateret til sygdom. Sygepleje relateret til udvalgte psykologiske og eksistentielle tilstande. Indholdsbeskrivelse af fagområdet psykologi Emner Eksistentielt psykologisk perspektiv. Psykoanalytisk perspektiv. Udviklingspsykologisk perspektiv. Socialpsykologisk perspektiv. 4. Sygepleje og medicinhåndtering Inden for dette emneområde arbejdes med medicinhåndtering i et patient/brugerperspektiv og i et professionelt perspektiv. Der er fokus på medicingivning og medicincompliance rettet mod patient/borger i eget hjem og rettet mod psykiatrisk patíent/borger herunder håndtering af etiske, kommunikative og pædagogiske aspekter i medicinadministrationsprocessen. Fagområderne sygepleje og farmakologi indgår i undervisningen. Der er fokus på følgende læringsudbytte: Modul 7 Hold Februar

10 At søge og anvende praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om menneskelige relationer og interaktioner herunder psykologiske, pædagogiske og kommunikative aspekter som grundlag for sygeplejefaglige vurderings- og interventionsmuligheder. At redegøre for udvalgte dele af farmakokinetik og dynamik. At redegøre for kommunikative og pædagogiske aspekter i samspillet mellem patient og sygeplejerske. Indholdsbeskrivelse af fagområdet sygepleje Emner Medicinhåndtering: - Ansvar og kompetence - Medicineringsprocessen - Patientsikkerhed - Medicinfejl herunder compliance Indholdsbeskrivelse af fagområdet farmakologi Emner Almenfarmakologi: - Farmakologiens område - Farmakokinetik. - Farmakodynamik. - Bivirkninger. - Interaktioner. - Dosering. Specialfarmakologi: - Analgetika - Lægemidler mod syrerelaterede lidelser. - Lægemidler mod forstoppelse. - Lægemidler til systemisk behandling af infektionssygdomme. - Lægemidler mod diarré. Medicinregning: - Regnefærdigheder og begreber. - Regnemetoder. - Regneopgaver. - Regnecafé. Planlagt studieaktivitet Deltagelse i planlagt studieaktivitet er en forudsætning for, at den studerende kan påbegynde den eksterne prøve på modul 7 jf. BEK. Nr. 29 af 24. januar 2008 om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje, bilag 2 punkt 4.7. Den planlagte studieaktivitet omfatter modulets fagområde: Farmakologi. Modul 7 Hold Februar

11 Den planlagte studieaktivitet består i gennemførelse af Farmakologitesten, som er en ELearning baseret test udviklet på tværs af professionshøjskolerne i Region Hovedstaden. Testen findes via et link på Fronter. De studerende vil inden modulstart have modtaget et brugernavn og login, på deres studi , som skal anvendes for at logge ind på testen. Testen indeholder 25 spørgsmål inden for almen farmakologi og medicinregning. Testen skal gennemføres med en korrekt svarprocent på minimum 95 %. Data for gennemførelse sendes automatisk til skolen, og det vil samtidig fremgå af den studerendes egen profil i Farmakologitesten, at testen er gennemført. 5. Det pædagogiske og formidlende aspekt i sygeplejen Inden for dette emneområde arbejdes med at identificere og analysere udvalgte sygeplejefaglige problemstillinger. Der er fokus på det pædagogiske aspekt og på inddragelse af pædagogiske teorier. Fagområdet pædagogik indgår i undervisningen. Undervisningen leder bl.a. frem til den fastlagte studieaktivitet Formidlingsopgaver ved medicingivning, hvor tillige fagområderne sygepleje og farmakologi indgår. Der er fokus på følgende læringsudbytte: At søge og anvende praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om menneskelige relationer og interaktioner herunder psykologiske, pædagogiske og kommunikative aspekter som grundlag for sygeplejefaglige vurderings- og interventionsmuligheder. At redegøre for kommunikative og pædagogiske aspekter i samspillet mellem patient og sygeplejerske. At identificere og analysere udvalgte fænomener og sygeplejefaglige problemstillinger herunder forklare sammenhænge, årsager og konsekvenser for menneskets mentale sundhed. Indholdsbeskrivelse af pædagogik Emner Perspektiver på undervisning og læring. Didaktik. Fastlagt studieaktivitet Deltagelse i fastlagt studieaktivitet rettet mod en pædagogisk aktivitet er en forudsætning for, at den studerende kan påbegynde den eksterne prøve på modul 7 jf. BEK. Nr. 29 af 24. januar 2008 om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje, bilag 2 punkt 4.7. Den fastlagte studieaktivitet omfatter modulets fagområder: Pædagogik, farmakologi og sygepleje. I den fastlagte studieaktivitet er der fokus på følgende læringsudbytte: At redegøre for udvalgte dele af farmakokinetik og dynamik. At redegøre for kommunikative og pædagogiske aspekter i samspillet mellem patient og sygeplejerske. Modul 7 Hold Februar

12 Med udgangspunkt i en case vælges en undervisnings- eller vejledningssituation rettet mod farmakologisk behandling. Den studerende udvælger en situation, hvor patienten skal i behandling med et af de farmakologiske præparater, der har indgået i modulets farmakologiundervisning. Ud fra den valgte situation udarbejdes en beskrivelse af en undervisningsplan på baggrund af didaktiske og pædagogiske principper og på baggrund af viden om farmakologi, sygepleje og medicinadministration. Der udvælges, begrundes og redegøres for relevant teori fra fagområderne pædagogik, farmakologi og sygepleje. Den skriftlige undervisningsplan skal indeholde følgende afsnit: Formål/hensigt med undervisningen/vejledningen. Læringsforudsætninger. Rammefaktorer. Mål. Indhold: Her indgår hver studerendes beskrivelse af ét valgt farmakologisk præparat med redegørelse for farmakokinetiske og dynamiske forhold, interaktioner og bivirkninger set i relation til den konkrete patient og dennes situation. Læringsprocessen, herunder hvordan undervisning/vejledning tilrettelægges og overvejelser om relationen mellem underviser /vejleder og den lærende. Vurdering/evaluering og evt. forslag til ændrede handlinger. Anvendt litteratur. Studieaktiviteten gennemføres i grupper, dog skal beskrivelsen af undervisningsplanens afsnit Indhold jf. ovenstående være individuel. Gruppens skriftlige undervisningsplan afleveres til underviserne på det på skemaet fastlagte tidspunkt. Efterfølgende feedback og drøftelse af de studerende skriftlige produkt foregår fælles for holdet. Deltagelse i den fastlagte studieaktivitet godkendes af faglærerne. Dokumentationsblanketten tilgår Uddannelsesinstitutionens studieadministration med kopi til dokumentationsdelen i den studerendes portfolio. Ekstern teoretisk prøve på modul 7 Modulet afsluttes med en ekstern teoretisk prøve. Hensigten med den eksterne prøve på modul 7 er at bedømme i hvilken grad, den studerende har opnået følgende læringsudbytte for modulet: At søge og anvende praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om menneskelige relationer og interaktioner herunder psykologiske, pædagogiske og kommunikative aspekter som grundlag for sygeplejefaglige vurderings- og interventionsmuligheder. At redegøre for udvalgte teorier om menneskets psykologiske udvikling, reaktioner og krisetilstande. At redegøre for kommunikative og pædagogiske aspekter i samspillet mellem patient og sygeplejerske. At identificere og analysere udvalgte fænomener og sygeplejefaglige problemstillinger herunder forklare sammenhænge, årsager og konsekvenser for menneskets mentale sundhed. At beskrive klassiske humanistiske forestillinger om viden og give eksempler på humanioras bidrag til sygeplejeteori og sygeplejepraksis. Bedømmelsesgrundlaget er den studerendes præstation ved den individuelle, mundtlige eksamination. Modul 7 Hold Februar

13 En studerende, der er tilmeldt modul 7, er samtidig tilmeldt den tilhørende eksterne prøve på modulet, jf. 5 i BEK nr af 16. december 2013 om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser. Forudsætningen for, at den studerende kan påbegynde prøveforløbet på modul 7, er godkendt deltagelse i fastlagt studieaktivitet på modul 7 jf. BEK. nr. 29 af 24. januar 2008 om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje, bilag 2 pkt Prøveform Prøvens grundlag Den eksterne prøve tager udgangspunkt i en case og bygger på modulets anbefalede og selvvalgte litteratur fra fagområderne: Sygepleje, kommunikation, psykologi og pædagogik. Prøveforløb Fælles vejledning. Case fordeles ved lodtrækning. Forberedelse 1 time i tildelt rum på Uddannelsesinstitutionen anvendelse af hjælpemidler herunder elektroniske er tilladt. Mundtlig eksamination. Votering i 10 minutter. Besvarelsens form Mundtligt oplæg fra den studerende på max. 5 minutter ud fra mål 1 og mål 2. Individuel mundtlig eksamination i 15 minutter. Mål for prøven At den studerende med udgangspunkt i en case kan: 1. Identificere fænomener og sygeplejefaglige problemstillinger der omhandler sygepleje, relationer og interaktioner rettet mod mennesker med eksistentielle problemer og psykologiske krisetilstande og rettet mod dilemmaer i patient-sygeplejerskesamspillet. 2. Analysere og vurdere menneskets reaktioner og psykologiske udvikling ved udvalgte eksistentielle fænomener/problemer/psykologiske krisetilstande med inddragelse af praksis-, udviklings- og forskningsbaseret humanvidenskabelig viden fra fagområderne sygepleje og psykologi. 3. Analysere og vurdere kommunikative og pædagogiske aspekter ved udvalgte problemer/dilemmaer i patient-sygeplejerskesamspillet med inddragelse af praksis-, udviklings- og forskningsbaseret humanvidenskabelig viden fra fagområderne sygepleje, kommunikation og pædagogik. 4. Begrunde udvalgte interventioner herunder redegøre for sammenhænge, årsager og konsekvenser for menneskers mentale sundhed. Bestemmelser for prøven Prøven aflægges på dansk evt. på svensk eller norsk. Hvor forholdene gør det muligt, kan Uddannelsesinstitutionen tillade en studerende, der ønsker det, at aflægge prøven på fremmedsprog jf. 17 i BEK nr af 16. december 2013 om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser. Skriftlig og begrundet ansøgning indgives til Uddannelsesinstitutionens studieadministration senest 2 uger efter modulstart. Modul 7 Hold Februar

14 Særlige prøvevilkår fx i form af forlænget tid kan tilbydes studerende med funktionsnedsættelser eller med et andet modersmål end dansk, såfremt Uddannelsesinstitutionen vurderer, at dette er nødvendigt for at ligestille alle studerende i prøvesituationen jf. 18 i BEK nr af 16. december 2013 om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser. Skriftlig og begrundet ansøgning indgives til Uddannelsesinstitutionens studieadministration senest 2 uger efter modulstart, såfremt den studerende ikke tidligere med samme begrundelse har opnået Uddannelsesinstitutionens tilladelse dertil. Er prøven ikke bestået, er den studerende fortsat tilmeldt prøven. Den studerende kan deltage 3 gange i samme prøve. Uddannelsesinstitutionen kan tillade yderligere prøvegange, hvis der er tale om usædvanlige forhold jf. 6 i BEK nr af 16. december 2013 om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser. Bedømmelse Bedømmelsen foretages af en eksaminator og en censor. Eksaminator er underviser fra Uddannelsesinstitutionen og censor er beskikket af Undervisningsministeriet. Der gives karakter efter 7-trinsskalaen jf. BEK. nr af 17/12/ 2014 om karakterskala og anden bedømmelse. Bedømmelsen foretages i henhold til mål for den eksterne prøve på modul 7. Den fremragende præstation, for hvilken der opnås karakteren 12, er karakteriseret ved, at den studerende har ingen eller få uvæsentlige mangler ift. at opnå mål for den eksterne prøve på modul 7. Den eksterne prøve er bestået, når den studerende har opnået karakteren 02 eller derover. Beståede prøver kan ikke tages om. Om- og sygeprøve Tid for om- og sygeprøve fremgår af Prøvedatoer, som findes på Fronter. Evt. afvigelse fra denne tid aftales mellem den studerende og Uddannelsesinstitutionen. Om- og sygeprøve afholdes efter samme mål, kriterier og bestemmelser som er aktuelt gældende for den ordinære prøve på modul 7. Klage- og ankemulighed Eventuel klage over forhold ved den eksterne prøve på modul 7 indgives individuelt af den studerende til Uddannelsesinstitutionens leder senest 2 uger efter, at bedømmelsen af prøven er bekendtgjort for den studerende, med mindre der foreligger dokumentation for sygdom i form af en fritekst-erklæring, eller usædvanlige forhold gør sig gældende for den studerende. Klagen skal være skriftlig og begrundet jf. 5 og 40 i BEK nr af 16. december 2013 om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser Den studerende modtager hurtigst muligt (i sommerferieperioden må beregnes længere tid) en skriftlig og begrundet afgørelse fra Uddannelsesinstitutionens leder. Den studerende har mulighed for at anke Uddannelsesinstitutionens klageafgørelse. Modul 7 Hold Februar

15 Anken skal være skriftlig og begrundet og skal indgives til Uddannelsesinstitutionens leder senest 2 uger efter, at den studerende er gjort bekendt med klageafgørelsen, med mindre der foreligger dokumentation for sygdom i form af en fritekst-erklæring, eller usædvanlige forhold gør sig gældende for den studerende jf. 5 og 46 i BEK i BEK nr af 16. december 2013 om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser Den indgivne anke behandles af et ankenævn jf. 50 i BEK nr af 16. december 2013 om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser. Uddannelsesinstitutionens leder meddeler den studerende om ankenævnets skriftlige og begrundede afgørelse hurtigst muligt og senest 2 mdr. efter, at anken er indgivet til Uddannelsesinstitutionens leder (i sommerferieperioden senest 3 mdr. efter). Såfremt den studerende får medhold i anken, tilbydes omprøve med nye bedømmere. Den studerende skal inden for 2 uger efter at være gjort bekendt med klage- eller ankeafgørelsen skriftligt til Uddannelsesinstitutionens leder tilkendegive, om tilbud om omprøve accepteres. Tidsfristen kan fraviges, såfremt der foreligger dokumentation for sygdom i form af en fritekst-erklæring, eller usædvanlige forhold gør sig gældende for den studerende jf. 5 i BEK nr af 16. december 2013 om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser. Omprøven skal ske snarest muligt jf. 45 i BEK nr af 16. december 2013 om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser Omprøven kan resultere i en lavere karakter jf. 45 i BEK nr af 16. december 2013 om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser. Modul 7 Hold Februar

Modulbeskrivelse MODUL 2 Sundhed og sygdom

Modulbeskrivelse MODUL 2 Sundhed og sygdom Sygeplejerskeuddannelsen Modulbeskrivelse MODUL 2 Sundhed og sygdom 1. semester Hold Februar 2015 Modulbeskrivelse Modul 2 14.4.-2015 Udarbejdet i henhold til bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 4. semester Hold September 2012 X Lektionsplan Modul 8 Teoretisk del 25. marts 2014

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen. Prøver og anvendte bedømmelsesformer

Sygeplejerskeuddannelsen. Prøver og anvendte bedømmelsesformer Sygeplejerskeuddannelsen Prøver og anvendte bedømmelsesformer 2 Bestemmelser og formål med uddannelsens bedømmelser... 3 Prøveformer og anden bedømmelse i sygeplejerskeuddannelsen... 3 Interne og eksterne

Læs mere

At beskrive klassiske humanistiske forestillinger om viden og give eksempler på humanioras bidrag til sygeplejeteori og sygeplejepraksis

At beskrive klassiske humanistiske forestillinger om viden og give eksempler på humanioras bidrag til sygeplejeteori og sygeplejepraksis Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modulbeskrivelse For modul 7 Relationer og interaktioner Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner

Læs mere

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem 4. semester Hold September 2013 Modul 6 Teoretisk del d. 16.januar 2015 Udarbejdet i henhold til

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg Marts 2011 Modulets tema og læringsudbytte Relationer og interaktioner Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod mennesker

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2013 Modulets tema og læringsudbytte Relationer og interaktioner Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted August 2012 Relationer og interaktioner Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig

Læs mere

Modulbeskrivelse MODUL 14 Bacheloropgave

Modulbeskrivelse MODUL 14 Bacheloropgave Sygeplejerskeuddannelsen Modulbeskrivelse MODUL 14 Bacheloropgave 7. semester Hold F 2012 Modulbeskrivelse Modul 14 14. april 2015 Udarbejdet i henhold til bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Modulbeskrivelse Modul 7: Dannelse, etik og menneskesyn 2. studieårs tema: Dannelse og professionsidentitet Hold 3K 2014

Modulbeskrivelse Modul 7: Dannelse, etik og menneskesyn 2. studieårs tema: Dannelse og professionsidentitet Hold 3K 2014 Modulbeskrivelse Modul 7: Dannelse, etik og menneskesyn 2. studieårs tema: Dannelse og professionsidentitet Hold 3K 2014 Modulbeskrivelse Modul 7 Januar 2015 Udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 4. semester - modul 8 Hold ss2012s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 8 - PSYKISK

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 7 Relationer og interaktioner

Modulbeskrivelse for Modul 7 Relationer og interaktioner Sygeplejerskeuddannelsen Modulbeskrivelse for Modul 7 Relationer og interaktioner Toningsforløb: Hurtigt ind-hurtigt ud! - Er der stadig tid til sygepleje? Modulbeskrivelsen er godkendt okt. 2013 revideret

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Modul 8 - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8 - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 9 beskrivelsen... 3 Modul 9 Sygepleje

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af et

Læs mere

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK

Læs mere

Modul 10: Kristendomsfaglig fordybelse

Modul 10: Kristendomsfaglig fordybelse Modulbeskrivelse Modul 10: Kristendomsfaglig fordybelse 3. studieårs tema: Det tværkulturelle arbejde og tværprofessionelt samarbejde Hold 3K 2013 Modulbeskrivelse - Modul 10 - Oktober 2015 Udarbejdet

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Revideret 23.06.2015 Hold:bosF14 1 Indhold Studieaktivitetsmodel... 3 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere

Læs mere

Modulbeskrivelse MODUL 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere

Modulbeskrivelse MODUL 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Sygeplejerskeuddannelsen Modulbeskrivelse MODUL 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere 5. semester Hold Februar 2014 Modulbeskrivelse Modul 10 22. marts 2016 Udarbejdet i henhold til bekendtgørelsen

Læs mere

Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere

Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2014 Modulets tema

Læs mere

Evalueringsskema for modul 7.

Evalueringsskema for modul 7. Evalueringsskema for modul 7. 27-10-2014 Powered by Enalyzer Survey Solution [LAUNCH] 5 [TARGET_GROUP] 5 1. Har de nødvendige informationer om modul 7 været tilgængelige for dig? Procent Nej 0 Ved ikke

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består

Læs mere

Modul 10 Ekstern teoretisk prøve

Modul 10 Ekstern teoretisk prøve Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2014 Modul 10 Ekstern

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed.

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. 2015 Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 21. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Læringsudbytte... 2 2.

Læs mere

Modul 8. Psykisk syge patienter og udsatte grupper.

Modul 8. Psykisk syge patienter og udsatte grupper. 2014 Modul 8. Psykisk syge patienter og udsatte grupper. Sygeplejeerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 27-01-20142014 Indhold 1. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:...

Læs mere

Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen

Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1122 af 27. september 2010 20 og 21 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, bekendtgørelse

Læs mere

Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde

Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter og borgere Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

At beskrive klassiske humanistiske forestillinger om viden og give eksempler på humanioras bidrag til sygeplejeteori og sygeplejepraksis

At beskrive klassiske humanistiske forestillinger om viden og give eksempler på humanioras bidrag til sygeplejeteori og sygeplejepraksis Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modulbeskrivelse For modul 7 Relationer og interaktioner Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. Semester. Modul 14. Hold ss2010va + ss2010vea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. Semester. Modul 14. Hold ss2010va + ss2010vea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. Semester Modul 14 Hold ss2010va + ss2010vea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDFORTEGNELSE MODUL

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, anatomi/fysiologi, mikrobiologi og ernæringslære Opgavetype:

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12 - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Indholdsfortegnelse 1 Tema og læringsudbytte for modul 12...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 10. Sygepleje, akut og kritisk syge patienter og borgere, organisering og samarbejde.

Modulbeskrivelse for Modul 10. Sygepleje, akut og kritisk syge patienter og borgere, organisering og samarbejde. 2014 Modulbeskrivelse for Modul 10. Sygepleje, akut og kritisk syge patienter og borgere, organisering og samarbejde. Mette Lomholt Skott/ HALH University College Lillebælt 11-09-2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S2S Forår 24, uge 7 og / uge 8 og 2 Modul 8 Hold S2S Indhold. Modulets fag og ECTS fordeling...

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark Kvalificeringsuddannelse for sygeplejersker uddannet uden for Norden og EU under åben uddannelse 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære, farmakologi, kommunikation,

Læs mere

Ekstern teoretisk prøve Modul 10

Ekstern teoretisk prøve Modul 10 Udfold dit talent VIA University College Dato: 15. august 2014 Journalnr.: U0275-1-05-1-14 Ref.: sfs Ekstern teoretisk prøve Modul 10 Formål Det er formålet med denne prøve at du som studerende viser at

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Modulbeskrivelse Modul 5

Modulbeskrivelse Modul 5 Modulbeskrivelse Modul 5 1 Indledning Modul 5 sætter fokus på tværprofessionelt samarbejde mhp. en kvalificeret, sammenhængende indsats overfor brugerne. Modulet dækker 15 ECTS. Modulbeskrivelsen er udarbejdet

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Modulplan MODUL 7 Relationer og interaktioner

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Modulplan MODUL 7 Relationer og interaktioner SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG Modulplan MODUL 7 Relationer og interaktioner 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 7 Relationer og Interaktioner... 5 2.1 Varighed... 5 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 7. Hold ss2012sa, ss2012sb, ss2012sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 7. Hold ss2012sa, ss2012sb, ss2012sea. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse 4. semester - modul 7 Hold ss2012sa, ss2012sb, ss2012sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 7 RELATIONER OG INTERAKTIONER... 1 SYGEPLEJE... 2 FARMAKOLOGI...

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Indhold Skriftlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Mundtlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Tilhørere... 2 I øvrigt... 3 Bachelor... 3 Retningslinjer for individuel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 15: Bachelorforløb. Hold 3K studieårs tema: Udvikling af praksis og profession

Modulbeskrivelse. Modul 15: Bachelorforløb. Hold 3K studieårs tema: Udvikling af praksis og profession Modulbeskrivelse Modul 15: Bachelorforløb 4. studieårs tema: Udvikling af praksis og profession Hold 3K 2012 Modulbeskrivelse Modul 15 - Januar 2016 Udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 14

Modulbeskrivelse for Modul 14 Institut for Sygepleje Modulbeskrivelse for Modul 14 Bachelorprojekt jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelsen er godkendt den 13. januar 2011 Revideret

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S2Vy November 23, uge 46-47 Indhold. Modulets fag og ECTS fordeling... 2 2. Modulets tema:

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 16: Bachelorforløb. Hold 3K Tema: Udvikling af praksis og profession

Modulbeskrivelse. Modul 16: Bachelorforløb. Hold 3K Tema: Udvikling af praksis og profession Modulbeskrivelse Modul 16: Bachelorforløb Tema: Udvikling af praksis og profession Hold 3K 2014 Modulbeskrivelse Modul 16 november 2017 Udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 - Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Hold S12S Februar 2014 Februar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Tema

Læs mere

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse Et modul fra PD i Læsevejledning i grundskolen Februar 2015-1 - 1. Indledning

Læs mere

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 11. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 11. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 6. semester - modul 11 Hold ss2011s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 11 KOMPLEKS

Læs mere

Beskrivelse af prøven efter modul 9

Beskrivelse af prøven efter modul 9 Indstilling til prøven: For at den studerende kan gå til prøve i modul 9, skal følgende være opfyldt: 80 % tilstedeværelse i praksisfagene; psykomotorisk gruppeundervisning i bevægelse, modul om ældre,

Læs mere

Modul 15: Udvikling af praksis og profession

Modul 15: Udvikling af praksis og profession Modulbeskrivelse Modul 15: Udvikling af praksis og profession Hold 3K 2013 Modulbeskrivelse Modul 15 - Januar 2017 Udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Kristendom,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Fortællinger og genrer

Fortællinger og genrer PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Fortællinger og genrer Et modul fra PD i Medier og kommunikation Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet

Læs mere

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulets tema og læringsudbytte Tema: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 8. Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 8. Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modulbeskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S3V x og y Efterår 24, uge 36 og 39 / uge 47 og 5 Modul 8 Hold S3V x og y Indhold. Modulets

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Eksamenskatalog Teori undervisning 6. Semester 8.maj 2013 Inholdsfortegnelse Obligatoriske forhold,

Læs mere

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbeskrivelse For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbetegnelse, tema og kompetencer Modulet retter sig mod viden om sygepleje, systematiserede overvejelser, metoder

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Pædagogisk og socialpædagogisk

Læs mere

Beskrivelse af prøve efter modul 4

Beskrivelse af prøve efter modul 4 Modulprøve: Indstilling til prøven: For at den studerende kan gå til prøve efter modul 4 skal følgende være opfyldt: 80 % tilstedeværelse i alle modulets fag og studieelementer Gennemførelse af et lille

Læs mere

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Kompleks klinisk virksomhed Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen (Bornholm ES15)... 5 BA2: At gennemføre

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 16: Bachelorforløb. Hold 3K Tema: Udvikling af praksis og profession

Modulbeskrivelse. Modul 16: Bachelorforløb. Hold 3K Tema: Udvikling af praksis og profession Modulbeskrivelse Modul 16: Bachelorforløb Tema: Udvikling af praksis og profession Hold 3K 2013 Modulbeskrivelse Modul 16 Marts 2017 Udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention Et modul fra PD i Psykologi Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 6. semester - modul 12 Hold ss2011s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 12 SELVSTÆNDIG

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 28.06.13 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

3. studieårs tema: Det tværprofessionelle arbejde og tværprofessionelle samarbejde

3. studieårs tema: Det tværprofessionelle arbejde og tværprofessionelle samarbejde Generel beskrivelse af Valgmodulerne 11 og 12 3. studieårs tema: Det tværprofessionelle arbejde og tværprofessionelle samarbejde Hold 3K 2013 Modulbeskrivelse Modul 11 og 12 Januar 2016 Udarbejdet i henhold

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2012 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere

Modul 14 Bachelorprojekt

Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 14 Bachelorprojekt Hold: febr. 13 forår 2016. Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 14: Bachelor sygeplejeprofession kundskabsgrundlag

Læs mere

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbeskrivelse For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbetegnelse, tema og kompetencer Modulet retter sig mod viden om sygepleje, systematiserede overvejelser, metoder

Læs mere

Modulbeskrivelse MODUL 5 Tværprofessionel virksomhed

Modulbeskrivelse MODUL 5 Tværprofessionel virksomhed Sygeplejerskeuddannelsen Modulbeskrivelse MODUL 5 Tværprofessionel virksomhed 3. semester Hold september 2013 Modulbeskrivelse Modul 5 d. 20. august 2014 Udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus E-klassen. Modulbeskrivelse - Modul 10 (efteråret 2011) Modulets tema og læringsudbytte

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus E-klassen. Modulbeskrivelse - Modul 10 (efteråret 2011) Modulets tema og læringsudbytte Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde Modulet retter sig mod patienters/borgeres oplevelser, reaktioner, vilkår og handlinger

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2011 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. semester - modul 13 Hold ss2010v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 13... 1 TEORETISKE VALGMODULER... 2 KLINISKE

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Bachelor i sygepleje Studieordning 2009 1. semester Hold 2011 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer 3 Indstilling

Læs mere