I 1946 indgik de danske militære efterretningstjenester,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I 1946 indgik de danske militære efterretningstjenester,"

Transkript

1 1 USA, FIRMAET OG KOMMU- NISTERNE Af Peer Henrik Hansen Umiddelbart efter Anden Verdenskrigs afslutning var der i Vesten en frygt for, at hemmelige kommunistiske aktiviteter kunne udvikle sig til en større ideologisk konflikt. Det førte blandt andet til, at såvel amerikanske som danske efterretningstjenester samt fremtrædende danske socialdemokrater indledte et samarbejde om et fælles mål: kommunisterne. Denne artikel vil fokusere på det besværlige samarbejde mellem amerikanske og danske efterretningskredse, det urolige forår 1948 hvor man i Europa frygtede en sovjetisk offensiv samt hvad der førte til et hemmeligt dansk-amerikansk samarbejde om etableringen af den anti-kommunistiske organisation Firmaet. Artiklen vil kaste nyt lys over Firmaets leder, Arne Sejr, og dennes relation til det etablerede system. I 1946 indgik de danske militære efterretningstjenester, Generalstabens Efterretningssektion og Marinestabens Efterretningssektion, en hemmelig aftale med deres amerikanske kolleger om et udvidet samarbejde mod den nye fjende Sovjetunionen. Udover et vigtigt aflytningssamarbejde blev det aftalt at etablere en hemmelig organisation, som fik til opgave at arbejde med psykologisk krigsførelse, antikommunistiske aktiviteter og et midlertidigt okkupationsberedskab. 1 Denne organisation, som senere blev kendt som Firmaet, kom for alvor i gang med sit hemmelige arbejde i 1948 efter at de danske efterretningstjenester havde fået slebet de sidste knaster af i forhold til samarbejdspartneren CIA. 2 I de efterfølgende år var Firmaet drivkraften i den årelange ulovlige aflytning af det danske kommunistpartis (DKP) næstformand, Alfred Jensen, og en næsten lige så langvarig misinformationskampagne mod DKP. Firmaet og forskningen Historien om den hemmelige efterretningsorganisation Firmaet, som under den kolde krig arbejdede i det skjulte med at bekæmpe kommunisterne, er langt fra blevet afdækket. Organisationen og dele af dens aktiviteter blev afsløret i 1976, hvor det kom frem, at Firmaet igennem en årrække havde gennemført en ulovlig aflytning af DKP s næstformand Alfred Jensens lejlighed. I den forbindelse udtalte justitsminister Orla Møller til B.T. om de personer som havde stået bag aflytningen, at de ikke var danskere. De blev smidt ud af landet og det vil enhver blive, som ulovligt arbejder i Danmark, udtalte han. 3 I dag ved vi, at dette ikke er korrekt. Aflytningen blev gennemført af Firmaet, som blev ledet af Arne Sejr, og det daglige virke med aflytningen blev passet af en lille gruppe danske statsborgere, hvoraf flere havde en fortid i den danske modstandsbevægelse.

2 2 ARBEJDERHISTORIE NR Arne Sejr( ) var et af de ledende medlemmer af Studenternes efterretningstjeneste under besættelsen. Han blev i 1948, 26 år gammel udpeget til at lede opbygningen af den private, antikommunistiske efterretningsorganisation, Firmaet.( Foto, Arbejdermuseet og ABA.) Firmaet er siden hen blevet omtalt og beskrevet i erindringsbøger og biografier. 4 I 1995 udkom Wilhelm Christmas-Møllers bog om Forsvarets Efterretningstjeneste, og det var den første udgivelse, som kunne beskrive dele af Firmaets aktiviteter på baggrund af originalt kildemateriale fra efterretningsofficer P.A. Mørchs arkiv. Siden hen har tidligere statsminister Jens Otto Krags dagbøger og materiale fra aflytningens daglige leder, Niels Frommelt, kastet nyt og klarere lys over Firmaet. 5 Senest har PET-kommissionen ydet et bidrag til historien om Firmaets hemmelige virke. Selv om PET-kommission gennem ti år havde privilegeret adgang til PET s arkiv og havde en uden sidestykke unik mulighed for at få afdækket en række sager fra den kolde krigs tid, har kommissionen desværre ikke formået at komme til bunds i sagen. I undersøgelsens del om Firmaet har kommissionen langt hen ad vejen bekræftet de oplysninger om Firmaet, som gennem årene er blevet præsenteret i forskellige bøger omhandlende Firmaet. Det skal dog siges, at der i kommissionens rapport fremlægges nye og vigtige oplysninger fra PET s arkiv, oplysninger som baserer sig på de afhøringer, som PET på ordre fra politisk hold gennemførte i 1963 for at undersøge Firmaets virke. De vigtigste oplysninger i den forbindelse er, at PET i opgavekommissoriet fra Justitsministeriet blev afskåret fra at undersøge ledende politikeres rolle vedrørende Firmaet. En anden interessant oplysning er den, at der til at kontrollere og følge Firmaets løbende arbejde blev nedsat en lille gruppe bestående af Erik Husfeldt, Ebbe Munch og kommandør Poul Adam Mørch fra efterretningstjenesten, en gruppe som fungerede som bindeled mellem Firmaet og den politiske elite herhjemme. 6 Trods denne delvist of-

3 USA, FIRMAET OG KOMMUNISTERNE 3 ficielle anerkendelse og styring af organisationen er Firmaet blevet betegnet som et privat foretagende. 7 Men var den nu også det? Firmaet og nye kilder? Der er flere spørgsmål om Firmaet, som henstår ubesvaret. Udgivelsen af et stort leksikon om den kolde krig og Danmark kunne ellers nok for mange signalere, at der ikke var meget mere at komme efter med hensyn til den kolde krigs historie i Danmark, men det er ikke tilfældet. Denne artikel vil forsøge at stille og besvare nogle af de spørgsmål, der er relevante i forhold til Firmaets historie og tjenestens antikommunistiske virke, og som danske og amerikanske arkiver kan svare på. Hvorfor kunne amerikanske og danske efterretningskredse enes om at skabe en hemmelig og såkaldt privat efterretningstjeneste med fokus på DKP? Hvad fik de to tjenester til at samarbejde på et tidspunkt, hvor den kolde krig endnu ikke var brudt ud i befolkningernes bevidsthed, og hvor Danmark endnu ikke havde valgt side mellem Øst og Vest? Det er vigtigt at påpege, at udenlandsk kildemateriale har vist, at Danmark under og umiddelbart efter Anden Verdenskrig var en regional efterretningsstormagt, der kunne levere oplysninger om en række interessante emner og områder. Det militære danske efterretningsapparat havde sammen med socialdemokratiske PET-folk en evne til at skaffe efterretninger fra Tyskland, den sovjetiske besættelseszone i Tyskland, Polen og de baltiske lande. Særligt i årene , hvor den amerikanske præsident Harry S. Truman lammede USA s efterretningsvirksomhed med lukninger, omrokeringer og reduktioner, var kontakten til danskerne af meget stor betydning. 8 Som allerede nævnt indgik det, der siden hen skulle blive til Forsvarets Efterretningstjeneste, en aftale med det, der siden hen skulle blive til CIA. Aftalen var imidlertid ikke mange måneder gammel, før de første problemer begyndte at melde sig. I 1947 kom det til et brud mellem den danske og amerikanske efterretningstjeneste. Bruddet skyldtes amerikanernes måde at håndtere den netop indgåede aftale fra efteråret 1946 på. De danske efterretningsofficerer var rasende over, at amerikanerne gav sig til at operere i Danmark på egen hånd uden at holde deres danske kolleger informeret. Centralt i denne strid var Firmaet. Amerikanerne var begyndt at samarbejde med danske modstandsveteraner i opbygningen af et hemmeligt okkupationsberedskab, men de ledende efterretningsofficerer, Per Winkel fra Generalstabens Efterretningssektion og Mørch fra Marinestabens Efterretningssektion, fastholdt, at alle den slags aktiviteter skulle gå gennem og godkendes af den danske tjeneste. Igennem næsten et år var luften kold mellem de to tjenester. Det var først i sidste halvdel af 1948, at forholdet mellem danskerne og amerikanerne blev normaliseret, og dette førte til det videre fælles arbejde med Firmaet. Årsagen til denne normalisering og efterfølgende styrkelse af den dansk-amerikanske relation skal både findes på den europæiske og danske scene i første halvdel af 1948, hvor den kolde krig for alvor trængte igennem og satte dagsordenen. Kommunisterne det ny trusselsbillede Kommunisterne stod stærkt i Frankrig og Italien, og i den sydlige del af Europa var kampene med kommunistiske oprørsgrupper fortsat efter Anden Verdenskrigs ophør. I Grækenland og Tyrkiet overtog USA briternes engagement med at bekæmpe de kommunistiske oprørere og tog derved et afgørende nyt skridt i den amerikanske kamp mod kommunismen. Trumans rådgivere havde forklaret den europæiske situations alvor: Hvis lande i Central- og Sydeuropa bukker under for presset og giver efter for kommunismen, vil det samme ske med Skandinavien, lød en del af budskabet til præsidenten. 9

4 4 ARBEJDERHISTORIE NR Når USA i 1947 engagerede sig i styrkelsen af den europæiske økonomi, var det blandt andet fordi den amerikanske efterretningstjeneste CIA så et økonomisk kollaps i Vesteuropa som den måske største potentielle trussel mod USA s sikkerhed. Det ville give Sovjetunionen og kommunisterne let spil i forhold til at forskyde magtbalancen. 10 Derfor engagerede USA sig i Europa med den betydningsfulde Marshallhjælp. Den sovjetiske reaktion kom prompte. I efteråret 1947 oprettede Sovjetunionen det kommunistiske informationsbureau Kominform, som bestod af tidligere medarbejdere, agent-netværk og forbindelser til de sovjetiske efterretningstjenester fra Komintern. Dannelsen markerede, at Moskva fortsat søgte indflydelse gennem de kommunistiske partier i Europa. 11 Ifølge de russiske historikere Vladislav Zubok og Constantine Pleshakov instruerede Moskva i slutningen af 1947 de vesteuropæiske kommunister om, at der nu skulle skrides ind over for den kapitalistiske økonomi og den amerikanske støtte til Europa, ligesom der skulle etableres kampgrupper og våbenlagre. 12 Den Kolde Krig var nu en realitet og dikterede de næste årtier den internationale dagsorden. Stormagtsforhandlingerne om Tysklands fremtid gik langsomt men sikkert i hårdknude i årene efter Anden Verdenskrigs afslutning, og i slutningen af 1947 var der ingen udsigt til en løsning på problemet, tværtimod. For at gøre en skidt situation værre indtraf i februar 1948 kuppet i den tjekkoslovakiske hovedstad Prag, hvor kommunisterne tog magten. Kommunistpartiet var med 38 procent af stemmerne ved valget i 1946 blevet landets største parti og indgik derefter i en koalitionsregering. 13 Ved en relativt fredelig aktion formåede kommunisterne og dermed også Sovjetunionen at sætte sig på magten i Tjekkoslovakiet. Dette lod sig gøre, fordi man havde formået at placere loyale personer på vitale poster inden for blandt andet administration og politi. Den kommunistiske magtovertagelse i Prag var endnu ikke bragt til ende, før Finland blev inddraget i den sovjetiske interessesfære, da Stalin tilbød nabolandet en gensidig bistandspagt. 14 Russerne var i offensiven, og såvel amerikanere som vesteuropæere var urolige. Også de danske efterretningstjenester rettede hurtigt blikket mod kommunisterne. Såvel politiets som forsvarets efterretningstjeneste fokuserede på kommunisterne, og netop overvågningen af kommunisterne og kompetencen til at udføre denne opgave blev et stridspunkt mellem de to tjenester. Den militære efterretningstjeneste så med så stor alvor på kommunist-truslen, at man hurtigt efter Anden Verdenskrigs afslutning søgte forbindelse til nogle af de tyske officerer som før og under krigen havde erfaringer med kontraefterretningstjeneste i forhold til hemmelige kommunistiske og sovjetiske aktiviteter. 15 Den gamle fjende blev hurtigt glemt, og en ny trådte i stedet: kommunisterne og Sovjetunionen. Påskekrisen 1948 Ud over ovennævnte hændelser i udlandet verserede i slutningen af 1947 og begyndelsen af 1948 rygter om bevæbnede grupper og risikoen for et sovjetisk angreb på Danmark. I de første dage af marts begyndte den danske regering at arbejde på at styrke det danske beredskab, blandt andet som følge af en ildevarslende depeche fra Prag om Danmark som det næste land, der ville blive ramt af et kommunistisk kup. Men ikke nok med det. I aviserne fremkom en række rygter om, at der forskellige steder i Danmark blev indsmuglet våben, og at disse våben skulle bruges af kommunisterne. 16 Forsvarsminister Rasmus Hansen udtalte til Aalborg Stiftstidende, at vi har undersøgt de rygter om våbenlandinger, der skulle foregå. De har hidtil vist sig grundløse. De her fremsatte formodninger skal nu blive meget nøje undersøgt. 17 Troels Hoff, lederen af Rigspolitiets Efterretningsafdeling, forsøgte ligeledes at aflive rygterne. Torsdag den 11.

5 USA, FIRMAET OG KOMMUNISTERNE 5 Alfred Jensen ( ) næstformand i DKP, medlem af Folketinget for DKP. Alfred Jensen og hans kone Ragnhild Andersen, også aktivt medlem af DKP og medlem af Folketinget , fik aflyttet deres bolig af Firmaet. (Foto, Arbejdermuseet & ABA) marts 1948 svarede justitsminister Busch- Jensen i Folketinget på DKP-formand Aksel Larsens forespørgsel om oplysninger om de hemmelige landinger af våben ved danske kyster, som har været omtalt i en del af dagspressen 18 Igen blev rygterne om våbenlandingerne afvist. Havde man offentligt bekræftet, at man var på sporet af noget, havde de danske myndigheder samtidig afsløret sig over for eventuelle kupmagere. Rygterne om et forestående kommunistisk kup og en eventuel sovjetisk besættelse tog til i løbet af marts måned, og det førte i Danmark til den såkaldte Påskekrise, hvor de danske myndigheder gik i et forhøjet alarmberedskab. Bag facaden mødtes regeringen jævnligt med ledende embedsmænd og højtstående officerer for at diskutere den aktuelle situation og justere forsvarets beredskabsplaner i tilfælde af et kup eller en invasion. Man overvejede at inddrage de værnepligtiges påskeorlov men nøjedes med at holde officerseleverne inde påsken over. I Krigsministeriet gjorde man sig klar til at barrikadere ministeriet og udlevere håndvåben til enkelte medlemmer af personalet. Officerselever blev sendt på patruljer klædt i civil forskellige steder i København, og en mindre gruppe soldater fik til opgave at bevogte et sovjetisk skib i Københavns havn. En stor gruppe hjemmeværnsfolk mødte op i Dyrehaven i den tro, at der her ville blive nedkastet sovjetiske faldskærmsstyrker, og i Sønderjylland blev en række politistationer kontaktet af officerer, som meddelte, at kommunisterne i området havde i sinde at gennemføre et kup, og at politistationerne skulle være opmærksomme på, at de kunne risikere at blive mål for kommunisterne. I det hele taget var der bag facaden et højt aktivitetsniveau i politiske og militære kredse gennem marts måned 1948 samtidig med at aviserne spredte nogle af de rygter, som florerede. 19 Kommunistisk offensiv? En række amerikanske kilder viser, at amerikanerne selv fik en række ildevarslende indberetninger, som kunne tyde på, at situationen i Europa måske var mere alvorlig end som så. I løbet af foråret 1948 indgik der meldinger, som kunne ses som et tegn på mulige uroligheder. Fra forskellige steder i Europa lød beretninger om øgede sovjetiske øvelser, troppeforskydninger og andre former for militære aktiviteter. Dette blev i Ungarn, Rumænien, Østtyskland og andre steder fulgt nøje fra amerikansk side, ligesom man forsøgte at finde forklaringer på de sovjetiske aktiviteter. 20 Selv om der ikke var oplysninger om noget konkret forestående, blev flere amerikanske militærenheder bedt om at opdatere deres beredskabsplaner i tilfælde af en nødsituation. 21

6 6 ARBEJDERHISTORIE NR Fra den franske flyattaché fik den amerikanske militærattaché i London efterretninger om, at det sydøstlige Frankrig gentagne gange var blevet overfløjet af et uidentificeret fly, og de franske myndigheder vidste, at nogle af disse fly havde nedkastet våben til kommunisterne. He also states French Government expects Communist attempts large scale disorder in France in April or May, lød det fra den amerikanske repræsentation, der også fik viden om kommunistisk infiltration af det franske forsvar og politi af den..type [of] Communist that would assist plans of Russian Communists, og at man derfor havde opløst visse politienheder for at komme problemet til livs. 22 Dage forinden havde den amerikanske militærattaché i Athen modtaget informationer fra en pålidelig kilde om, at den græske guerilla-hær forberedte et nært forestående angreb støttet med såvel fly som artilleri. Også fra Italien forlød det, at militante uroligheder ville opstå omkring afviklingen af det italienske valg i midten af april måned. 23 I Norge var der forlydender om øgede kommunistiske aktiviteter. 24 Den norske statsminister Einar Gerhardsen fik af sin efterretningstjeneste oplyst, at det er bragt på det rene at kommunistene har organisert gateseller og seller innen administrasjonen og industrien hvorved de regner med å kunne skape forvirring der i en konfliktsituation. Hertil kom, at kommunisterne ifølge oplysninger, der vurderedes som pålidelige havde forholdsvis store lagre av våpen og ammunisjon fordelt utover landet, bestående av tyske og russiske våpen samt en del ammunisjon. 25 Også i Danmark var opmærksomheden rettet mod kommunisterne. Allerede lige efter befrielsen begyndte de første rygter om væbnede kommunister at melde sig, og amerikanerne rapporterede dette hjem fra København. Anxiety is frequently expressed that the communists will use arms hidden by them when working in the Resistance Movement to enforce their will on the people, forlød det i en månedsrapport i månederne efter befrielsen, hvor der særligt tænktes på det forestående valg i oktober Rygterne om en trotskistisk gruppering blev ifølge amerikanernes oplysninger undersøgt af de danske efterretningsofficerer. 26 Private grupper kastede sig ind i kampen mod kommunisterne, og i Danmark kom det til udtryk igennem en organisation ved navn 29. August dannet i Gruppen forsøgte at holde et vågent øje med kommunisterne i lokalområderne og illegale kommunistiske våbendepoter, ligesom man forsøgte at etablere illegale våbengrupper. En af gruppelederne informerede i begyndelsen af marts 1948 gruppens medlemmer om, at kommunisterne arbejdede på højtryk, og vi skulde jo gerne naa et Hestehoved foran dem, inden det gaar løs, for selvom dette ikke skulde ske, maa vi indstille os paa, at det kan ske. 27 Gruppens arbejde var således en reaktion på kommunistiske aktiviteter, men hvad var det, der ville gå løs? Og hvordan reagerede den amerikanske repræsentation i Danmark på det forhøjede alarmberedskab? Våbenlandinger og afhopperen fra DKP Amerikanerne i København fulgte situationen tæt i marts Hos de militære repræsentanter gik man blandt andet i gang med at samle informationer om DKP og kommunisternes aktiviteter. Den amerikanske militærattaché, oberst Earl C. Ewert, bemærkede i midten af marts, at de mange rygter om mystiske våbenlandinger på Sjælland helt var forsvundet fra de danske aviser. Når han nu omtalte det i en indberetning, var det fordi han havde fået informationer, der gav grund til bekymring. Certain confidential sources state that it is a matter of fact that arms have been landed, and that these arms are manufactured in Rus-

7 USA, FIRMAET OG KOMMUNISTERNE 7 sia in 1946 and 1947, i.c. they cannot originate from the Resistance Movement, skrev han hjem. 28 Amerikanerne tog oplysningerne så alvorligt, at man arbejdede videre for at få indsamlet yderligere informationer i lyset af de mange rygter om sovjetiske militærfremstød og kommunistiske kupforsøg. Et par dage senere havde samme oberst Ewert haft en samtale med en afhopper fra DKP. Den pågældende var en nu 27-årig mand, der under krigen havde deltaget i kommunisternes hemmelige modstandsarbejde. Hans opgave havde blandt andet været at infiltrere tyskerne og skaffe informationer om den tyske tilstedeværelse i Danmark. Efter eget udsagn avancerede han så meget i den kommunistiske organisation, at han var intimately acquainted with their methods, their thought and their objectives. 29 Faktisk havde han fået så stor indsigt i kommunisternes organisation, at han frygtede for sit liv. Forud for en krise, som han ventede ville indtræffe i den nærmeste fremtid, forventede han at blive forsøgt likvideret af sine gamle kampfæller, fordi han vidste for meget om organisationen. Derfor var han ved at forlade Danmark. Kilden påstod at kende en del til Sovjetunionens hensigter og metoder. Han forklarede, at kommunisternes fremgangsmåde bestod i langsomt men sikkert at få placeret egne folk på vitale poster for derefter at kunne overtage magten. Og hans beskrivelse var ikke ulig de fremgangsmåder, man nu kendte fra andre steder i Europa. Finland, og dernæst Grækenland, Italien, Frankrig og Skandinavien var mål for Sovjetunionen, hvor man ville forsøge at sætte sig igennem uden direkte brug af magt, men ved hjælp af politisk og økonomisk pression, forklarede han. Afhopperen havde ikke meget til overs for hjemmeværnsforeningerne og modstandsbevægelsen, som ville være magtesløse i tilfælde af en sovjetisk besættelse. Når de sovjetiske tanks først rullede ind i Danmark, ville modstandsbevægelsen forsvinde som dug for solen, vurderede han. De var ganske enkelt ikke hårdføre nok. Det samme gjaldt hjemmeværnsforeningerne, der også var for bløde og manglede træning og uddannelse. He stated that the Western Powers must either give in to the eventual Communist control of Europe or start at once to organize an effective underground organization to meet the Communist threat, skrev Ewert. 30 En sådan organisation måtte omfatte hemmelige repræsentanter på arbejdspladserne, måske endda infiltrering af kommunistpartiet med henblik på at arbejde sig ind i partiets inderste kredse. Men det ville blive svært. He said the Communist Party is organized in cells, each one composed of from 12 to a maximum of 20 men, that the members of the cell do not know the members of another cell (...) The entire work is thoroughly organized and strictly controlled and once a man gets into higher echelons it is extremely difficult for him to get out and if he does, he would be liquidated whatever time the Communists feel that the local situation is dangerous enough to require the need for complete secrecy. 31 Af samme grund gik den 27-årige afhopper altid rundt med to pistoler på sig, og det havde han gjort siden han forlod partiet. Og nu var det som sagt på tide for ham at forlade Danmark. Oberst Ewert afsluttede sin rapport med at kommenterede afhopperens oplysninger. Afhopperens fremtoning støttede hans udsagn om egen hårdhed og styrke, og den tidligere DKP er var en intelligent person. Ewert mente dog alligevel, at han overdrev kommunisternes hårdhed og undervurderede de antikommunistiske kredse i såvel modstandsbevægelsen som hjemmeværnsforeningerne.

8 8 ARBEJDERHISTORIE NR I know many men who were and still are in the Danish Resistance and are just as violently anti-communists and pro-denmark as Communists are in their hates and loyality. They are definately not soft hands, skrev Ewert og lagde afstand til sin kilde. 32 Ewerts rapport afslører en interessant betragtning. Såvel den kommunistiske afhopper som militærattaché Ewert talte om modstandsbevægelsen som en endnu eksisterende organisation, der blot ventede på at blive aktiveret. Hvorvidt den såkaldte afhopper talte sandt, må fremtidige studier undersøge men kilden viser, hvordan amerikanerne i foråret 1948 fik informationer om en stadig forværret situation i såvel Danmark som resten af Europa. CIA følger situationen I sidste halvdel af marts 1948 kulminerede den hjemlige og allerede omtalte Påskekrise, og fra amerikansk side fulgte man med i de danske aktiviteter. Alt tydede på, at såvel den danske som den norske regering arbejdede energisk på at styrke sikkerheden og kunne imødegå et kommunistisk kupforsøg med støtte fra en sovjetisk styrke i det skandinaviske rum. En CIA-analyse gik tæt på situationen i de nordiske lande. Den norske regering vurderede ifølge CIA s oplysninger, at de norske kommunister ville forsøge sig med et kup i juli måned, og at de norske myndigheder derfor havde udarbejdet en arrestationsplan, der skulle sætte de ledende kommunister ud af spillet om nødvendigt. Meget afhang åbenbart af situationen i Finland, hvor de finske kommunister forventedes at ville overtage magten, hvis forhandlingerne om det sovjetiske tilbud gik i hårdknude, og særligt hvis Sovjetunionen ikke fik lov til at have militære baser i Finland. In Denmark, the utmost preventive and security measures are being taken against the possibility of Communist sabotage of the Danish Army, munitions industry, naval installations, and similar targets, skrev CIA hjem. 33 Ifølge CIA s oplysninger tog man fra dansk side sine forholdsregler og ville ikke udelukke noget som helst. CIA skrev, at interne kommunistiske uroligheder meget vel kunne blive fulgt op af en sovjetisk invasion. The U.S.S.R. is further expected to pick Denmark as a main target in the nerve war in order to facilitate the achievement of its political and military objectives in Scandinavia generally. (...) Responsible Danish quarters are of the opinion that the U.S.S.R. intends to make the most of what may well be its last opportunity to secure strategic objectives in Scandinavia without open conflict. 34 Rapporten afsluttedes med at konstatere, at selv om man ikke havde nærmere oplysninger om det formodede kommunistiske kup, var datoerne 1. og 18. april blevet nævnt som dage, hvor der måske kunne ventes aktiviteter. Amerikanernes oplysninger skal ses i lyset af det urolige europæiske forår, som også havde smittet af på Danmark. Den voksende uro inden for det danske system kom som nævnt til udtryk gentagne gange i løbet af de sidste dage af marts. DKP s militære organisation? Som bekendt blev Danmark hverken udsat for et kommunistisk kupforsøg eller en sovjetisk invasion. Ved udgangen af marts måned valgte den danske regering at fortsætte med et vist beredskab. Af et møde i Udenrigspolitisk Nævn den 31. marts fremgik det, at den internationale spænding formentlig ville vokse omkring det italienske valg den 18. april. Frygten for kommunisterne var ikke forsvundet. Få dage efter det italienske valg hjemsendte den assisterende militærattaché Andrew D. Budz en rapport vedrørende de danske kommunister og eksisten-

9 USA, FIRMAET OG KOMMUNISTERNE 9 sen af en militær fraktion inden for kommunistpartiet. DKP havde formentlig ingen egentlig militær organisation, mens partiet formentlig havde en militær koordineringskomité med det formål at uddanne udvalgte kommunister i undergravende aktiviteter. Det stod heller ikke klart, hvem der egentlig styrede partiets politik og partiapparat. Angiveligt blev partiets egentlige ledere holdt ude af offentlighedens søgelys. Aksel Larsen, Alfred Jensen, Mogens Fog og Ib Nørlund havde kun til opgave at tegne partiet udadtil, mens partiets faktiske ledere skulle findes længere nede i rækkerne. Top echelon leaders are as a rule small labor union heads, unknown journalists, police clerks, import-export forwarding agents etc. only known to each other. These men are shrewd, intelligent, and thoroughly trusted, skrev Budz i sin indberetning. 35 Richard Jensen, som havde været en central figur i Kominterns arbejde i 1930 erne, blev omtalt som en af flere ledere. 36 Hvis kommunisterne havde en militær organisation, ville man formentlig forud for en militær operation sikre sig støtte fra kredse inden for politiet. Some small military cells within the Home Guards have definitely organized but not on authority from Communist leaders. This has been evident only in those few Communist dominated Home Guard Unions, fortsatte den assisterende militærattaché. 37 Inden for hjemmeværnsforeningerne vurderedes der at være ca kommunister under våben, hvortil kom alle de våben, som var i omløb uden for registreringen fra krigens tid. En kommunistisk militær-enhed forventedes dog at holde til i København eller andre større danske byer. Men den amerikanske rapport gentog den usikkerhed, i lyset af hvilken disse oplysninger skulle ses. Var dette et forsøg fra den danske efterretningstjenestes side på at piske en stemning op i håb om at få amerikanerne til at engagere sig i danske forhold og yde støtte til den danske sikkerhed? Det er næppe sandsynligt, da amerikanske efterretningskredse samtidig modtog oplysninger fra de danske samarbejdspartnere om, at de danske kommunister var indkapslet af de danske myndigheder og fagbevægelsen. 38 Oplysningerne om at DKP-profiler såsom Aksel Larsen, Alfred Jensen, Mogens Fog og Ib Nørlund kun skulle tegne partiet udadtil, virker ikke sandsynlige. Omvendt kan det ikke udelukkes, at de har været uden for indflydelse i forbindelse med en kommunistisk militær-organisation, som kendtes fra andre lande. 39 Lagt sammen har disse mange meldinger fra såvel Danmark som resten af Europa formentlig understreget vigtigheden af at have gode efterretninger om de europæiske kommunister Påskekrisen og etableringen af Firmaet De amerikanske kilder bestyrker, at der i foråret 1948 måske skete mere under overfladen end vi hidtil har været bevidste om. Kilderne åbenbarer nye vinkler på allerede kendte sager og stiller spørgsmålstegn ved kommunisternes aktiviteter. Havde de danske kommunister en hemmelig militærenhed, sådan som deres udenlandske meningsfæller i eksempelvis Tyskland og Italien? Det bekræftes delvist i en senere PETrapport fra Modtog de våben i foråret 1948, sådan som det tilsyneladende var tilfældet i Frankrig? Hvad angår den danske situation, står spørgsmålene stadig ubesvarede hen. Ude i den store verden tilspidsedes situationen mellem Øst og Vest. Den sovjetiske blokade af Vestberlin i juni 1948 gjorde det tydeligt for alle, at den ideologiske konflikt mellem Øst og Vest skulle tages alvorligt, og at den ultimativt kunne føre krigshandlinger med sig. Året 1948 var således præget af en forværret politisk situation i såvel Danmark som resten af verden. Den kolde krigs trusselsbillede stod ganske klart for såvel den amerikanske som den danske efterretningstjeneste. År inden den

10 10 ARBEJDERHISTORIE NR Identitetskort til Arne Sejr udstedt af den militære efterretningstjeneste Generalstabens efterretningssektion i 1948 i forbindelse med hans ansættelse som leder af den private efterretningsorganisation, Firmaet. (Koldkrigsmuseet Langelandsfortet) Kolde Krig brød ud i lys lue og blev et offentligt internationalt anliggende, var den amerikanske efterretningstjeneste og det amerikanske diplomati bevidste om, at kommunister verden over udgjorde et potentielt redskab i hånden på den ny fjende Sovjetunionen. Få dage efter befrielsen i maj 1945 var den amerikanske efterretningstjeneste til stede i København, og der gik ikke lang tid, før man fra den politiske ledelse i Washington fik besked på at følge kommunistiske og sovjetiske aktiviteter i Danmark. 41 Kommunisterne udgjorde som de eneste en reel potentiel trussel mod de bestående samfundsstrukturer i Vesteuropa på grund af den ideologiske, politiske, finansielle og materielle støtte, som kommunisterne modtog fra Moskva. Som resultat af dette indgik CIA s forgænger, SSU, i 1946 en aftale med dens danske kolleger om at etablere en organisation som skulle komme til at tage sig af overvågningen af de danske kommunister samt hemmelige aktiviteter rettet mod landene bag jerntæppet. Inden denne organisation for alvor blev aktiveret, brød samarbejdet mellem de danske og amerikanske efterretningsofficerer som nævnt sammen. Det urolige forår 1948 og behovet for informationer om de fælles fjender, Sovjetunionen og kommunisterne, var en vigtig årsag til, at man fandt sammen igen i forsommeren 1948 og fik sat arbejdet med organisationen tilbage på sporet. I maj måned afholdt efterretningscheferne Winkel og Mørch et møde med flere amerikanske repræsentanter for atter at finde fælles fodslag. Det lykkedes, og nu etableredes en organisation som først stod for etableringen af en hvilende modstandsbevægelse rettet mod en ny besættelse, og siden hen med psykologisk krigsførelse mod kommunisterne. Det var en ung mand ved navn Arne Sejr, som fik til opgave at skabe og lede Firmaet. Sejr havde under besættelsen været aktiv i frihedskampen som en af de ledende kræf-

11 USA, FIRMAET OG KOMMUNISTERNE 11 ter i Studenternes Efterretningstjeneste. Nu kom han og Firmaet i årene frem til 1963 til at spille en hemmelig men central rolle i det etableredes systems kamp mod de danske kommunister. I den første fase var Firmaets hovedfokus en hvilende modstandsbevægelse til imødegåelse af en sovjetisk besættelse støttet af en kommunistisk opstand. Arne Sejr skulle virkeliggøre modstandsbevægelsen, en opgave som skulle løses i samarbejde med efterretningsofficeren Gustav Thomsen fra det militære efterretningssystem. 42 I slutningen af december 1948 blev Arne Sejr tilknyttet den militære efterretningstjeneste, Generalstabens Efterretningssektion, i form af en formel ansættelse. Sejr blev udstyret med et identitetskort fra sektionen, hvoraf det fremgik, at enhver myndighed og privatperson anmodes om at være ovennævnte behjælpelig ved udførelsen af hans tjeneste. Kortet var underskrevet af efterretningssektionens chef, kaptajn Per Winkel og bar Generalkommandoens logo. 43 Billedet af den 26-årige Sejr antyder, at der er tale om en ung men erfaren kaptajn af reserven, som efterretningstjenesten her havde ansat. Relationen mellem Generalkommandoens institutioner og Arne Sejr var ikke ny. Allerede i dagene efter befrielsen, helt præcis den 9. maj 1945, var Arne Sejr blev antaget som midlertidig medhjælp for feltpolitidetachementet. 44 Den formelle tilknytning af Arne Sejr fik til efterretningstjenesten i 1948 viser, at Generalstabens Efterretningssektion har været bevidst om sit medansvar over for de aktiviteter, som Arne Sejr som leder af Firmaet satte i gang. Firmaet blev til som en konsekvens af forhandlinger mellem danske og amerikanske efterretningsfolk, og fra dansk side blev konstruktionen godkendt, fordi den gav dansk mulighed for at kontrollere aktiviteter, som involverede amerikanerne i Danmark. Netop ønsket om dansk selvstyre og kontrol med amerikanernes aktiviteter havde været årsagen til bruddet mellem danskerne og amerikanerne i Efterretningstjenestens formelle ansættelse af Arne Sejr har ganske givet haft til formål at øge muligheden for styring og kontrol af Firmaets aktiviteter gennem Sejr. Sejr holdt løbende møder med efterretningstjenestens souschef, kommandør Mørch, og tjenesten må derfor formodes at have været bekendt med Firmaets aktiviteter, selv om såvel kilder som udtalelser under afhøringer hos PET peger på, at Sejr og Firmaet omkring den senere så berygtede aflytning af DKP s næstformand Alfred Jensen ventede med at afsløre deres aktiviteter over for kommandør Mørch til et stykke tid efter aflytningens påbegyndelse. Ved at ansætte Arne Sejr påtog efterretningstjenesten sig imidlertid også at tage et medansvar for de aktiviteter, som Sejr kunne udføre i ly af sin gerning som efterretningsmand. Konklusion Når danske og amerikanske efterretningskredse indledte et samarbejde rettet mod kommunisterne på et tidspunkt, hvor den kolde krig endnu ikke var brudt ud i befolkningernes bevidsthed, skyldtes det frygten for Sovjetunionen og kommunisterne. Forholdet mellem USA og Sovjetunionen blev stadig værre, og det samme gjorde forholdet mellem kommunister og ikke-kommunister i en række europæiske lande. Selv om Danmark endnu ikke havde valgt side i koldkrigskonflikten, havde politikere og efterretningsfolk i såvel Danmark som USA en interesse i at have styr på kommunisterne og deres aktiviteter. Derfor kunne danskerne og amerikanerne enes om at skabe en hemmelig og såkaldt privat efterretningstjeneste med fokus på DKP. Etableringen af Firmaet tog fart i takt med, at den internatonale situation forværredes i den første halvdel af At der indløb meldinger om hemmelige kommunistiske aktiviteter i Danmark, har ikke gjort situationen bedre. Amerikanske kilder tegner et mere dystert billede af den danske situation end det hidtil har været kendt. Firmaet og dets virke blev for alvor for-

12 12 ARBEJDERHISTORIE NR maliseret efter det urolige forår Indtil nu har ansættelsen af Arne Sejr i Generalstabens Efterretningssektion været ukendt. Men id-kortet, som beviser denne ansættelse, gør, at man i den grad må stille spørgsmålstegn ved, at Firmaet er blevet betegnet som et privat foretagende. Sejrs formelle ansættelse i efterretningssektionen samt det faktum, at hans organisation blev kontrolleret af fremtrædende personligheder med gode forbindelser til den politiske elite, er med til at knytte hans organisation endnu tættere til det officielle Danmark end det hidtil har været anerkendt. Dette fører frem til det nærliggende spørgsmål: Hvad med den politiske godkendelse af alt dette? Ja, den ved vi meget lidt om, blandt andet fordi PET af Justitsministeriet blev afskåret fra at undersøge dette aspekt nærmere, da man i 1963 blev sat til at undersøge Firmaets virke. Noter 1. Wilhelm Christmas-Møller, Obersten og kommandøren, Kbh Peer Henrik Hansen, Da Yankee erne kom til Danmark, Kbh Morten Heiberg, Stay-Behind og Firmaet: Efterretningsvæsen og private antikommunistiske organisationer i Danmark , Kbh Rigsarkivet. FE s arkiv, kommandør P.A. Mørchs embedsmandsarkiv. I dette arkivs to kasser findes en række dokumenter, som belyser problemerne mellem danskerne og amerikanerne. 3. B.T., 9. januar J. B. Holmgård, Sket i Livet erindringer, Kbh Kurt Jacobsen, Aksel Larsen en politisk biografi, Kbh Wilhelm Christmas-Møller, Obersten og kommandøren, Kbh Bo Lidegaard, Jens Otto Krag , Kbh Bo Lidegaard, Jens Otto Krag , Kbh Peer Henrik Hansen, Firmaets Største Bedrift, Kbh Morten Heiberg, Stay-Behind og Firmaet: Efterretningsvæsen og private antikommunistiske organisationer i Danmark , Kbh Information, 9. juli USA stod bag privat dansk spionage 8. For mere om amerikanernes interesse i Danmark, se Peer Henrik Hansen, Da Yankee erne kom til Danmark, Kbh Melvyn P. Leffler, The specter of Communism, New York 1997, side David Reynolds, The European Dimension of the Cold War i: Melvyn P. Leffler og David S. Painter (red.), Origins of the Cold War An international History (second edition) (2005), side Vladislav Zubok & Constantine Pleshakov, Inside the Kremlin, Cambridge 1996, s Martin McCauley, Russia, America & the Cold War , New York 1998, s Vladislav Zubok og Constantine Pleshakov (1996), side Statens Offentliga Utredningar. SOU 2002:92, Det Grå Broderskabet en berättelse om IB, forskarrapport til Säkerhetstjänstkommissionen. Side John Prados, Presidents Secret War CIA and Pentagon Covert Operations from World War II through the Persian Gulf (1996), side 25. Poul Villaume, Allieret med forbehold (1997), side Wilhelm Christmas-Møller, Obersten og kommandøren, Kbh Regin Schmidt, PET s overvågning af Danmarks Kommunistiske Parti , Kbh Se Peer Henrik Hansen og Jakob Sørensen Påskekrisen 1948 Dansk dobbeltspil på randen af Den Kolde Krig, Kbh. 2000, side Rigsarkivet (RA). Justitsministeriets Arkiv, 5. kontor, pk. nr. 06, Journalsager, 448/ Information, 3. marts Det svirrer med rygter om våben. Rigsdagstidende, 1947/48, spalte Hansen og Sørensen (2000) 20. National Archives (College Park) (NA). RG 341, entry 23, box 2. Rapport af 14. marts Rapport af 27. februar Nr. SX Rapport af 13. februar Nr. SX NA. RG 341, entry 23, box 2. Telegram af 12. marts Nr. WARK NA. RG 341, entry 23, box 2. Telegram af 12. marts Nr NA. RG 341, entry 23, box 2. Telegram af 10. marts MID 112. Vedrørende Italien, se telegram af 13. marts Se også telegram af 8. marts Nr Trond Bergh og Knut Einar Eriksen, Den Hemmelige Krigen, Overvåkning i Norge bd. 1, Oslo 1998,, side Bergh & Eriksen 1998, bd. 1, side NA II. RG 226, entry 108B, box 228. Månedsrapport påført TDX af 6. september Weekendavisen august Papirerne er at finde i Frihedsmuseets arkiv. 28. NA. RG 319, entry 85, box Rapport af 17. marts 1948.

13 USA, FIRMAET OG KOMMUNISTERNE NA. RG 319, entry 85, box Rapport af 19. marts NA. RG 319, entry 85, box Rapport af 19. marts NA. RG 319, entry 85, box Rapport af 19. marts NA. RG 319, entry 85, box Rapport af 19. marts NA. CREST, Indberetning af 23. marts Journalnummer CIA-RDP R Dokument frigivet 8. juni Dele af dokumentet er stadig ikke frigivet, men det synes at være afsender, modtager, emne og lignende, der endnu ikke er blevet frigivet af CIA s censur. 34. Ibid. 35. NA. RG 263, entry 18, box 125. Rapport af 21. april At Richard Jensen skulle spille en skjult dobbeltrolle inden for DKP, omtales også i en skrivelse fra marts 1948 i Richard Jensens sagskompleks hos den britiske efterretningstjeneste. Se Richard Jensen og hans aktiviteter er så vidt vides aldrig tidligere blevet beskrevet på baggrund af amerikanske eller engelske kilder. For mere om Richard Jensen og danske kommunistaktiviteter, se Erik Nørgaard, Truslen om Krig Kbh Erik Nørgaard, Richard Jensen Myten om en Mand, Kbh Lars Borgersrud, Nødvendig Innsats Sabotørene som skapte den aktive modstanden, Otta, Lars Borgersrud, Fiendebilde Wollweber Svart propaganda i kald krig, Oslo, Jan von Flocken og Michael F. Scholz, Ernst Wollweber Saboteur Minister Unperson, Berlin NA. RG 263, entry 18, box 125. Rapport af 21. april NA II. RG 263, Entry 18, Murphy Papers, Box 125. Confidential A-79 dateret 6. april Rapport med titlen Opposition to ECA in participating countries af 10. februar I en fortrolig samtale med formanden for De samvirkende Fagforbund, Eiler Jensen, oplyste han, at fagforbundet has complete and comprehensive files on all Communist trade union members, including location of employment and function. 39. Leopoldo Nuti, Stay Behind i Italia: Opprinnelsen til Operazione Gladio, i Sven G. Holtsmark, Helge Ø. Pharo, and Rolf Tamnes, (red.), Motstrøms. Festskrift til Olav Riste, Oslo Peer Henrik Hansen, Firmaets Største Bedrift, København 2005, side Materiale fra PET s arkiv. 41. NA. RG 226, entry 88, box 540. Telegram nr. 212 af 6. august Morten Heiberg, Stay-Behind og Firmaet: Efterretningsvæsen og private antikommunistiske organisationer i Danmark (2009), side Øhavsmuseet, Koldkrigsmuseum Langelandsfort. Arne Sejrs arkiv, kasse 2, id-kort dateret 20. december Øhavsmuseet, Koldkrigsmuseum Langelandsfort. Arne Sejrs arkiv, kasse 2, id-kort dateret 9. maj Abstract Peer Henrik Hansen: CIA, the Firm and the Communists, Arbejderhistorie 1/2012, s Even before the creation of the Central Intelligence Agency in 1947, the US and Danish intelligence communities were tied together through an agreement made in 1946 where the national services obligated each other to cooperate in working against Soviet and Eastern European targets, fighting communism, prepare a Stay behind network and develop the signals intelligence capacity towards the new enemy. The plan was to create a secret organization. In March 1948 Denmark experienced the so-called Easter Crisis. Norway, Sweden, the USA and other Western European countries experienced a similar crisis where it was feared that the communist coup in Czechoslovakia would spread to Western Europe. In a situation with rumors of an imminent Soviet invasion it was crucial to have the best relations with other intelligence services that in any way could provide useful information. After the March Crisis the Americans and the Danes finally found common ground for creating the planned organization, later known as the Firm. New evidence show that the operational leader of the Firm, Arne Sejr, was in fact employed by the Danish military intelligence service and not, as presumed for years, working privately and somewhat independently. Peer Henrik Hansen, ph.d., museumsinspektør Koldkrigsmuseum Langelandsfort

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget.

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget. Kilde Denne traktat mellem Nazityskland og Sovjetunionen var grundlaget for den tyske invasion af Polen en uge senere, som indvarslede den 2. Verdenskrig i Europa. Den anden del af traktaten forblev hemmelig

Læs mere

Kilder. Danske arkiver

Kilder. Danske arkiver Kilder Danske arkiver Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv Arbejderbevægelsens Informations Central (AIC) arkiv - Pakke 24: Sager - Pakke 30: Sager (Beretninger og udsendelser) 1949-1971. - Pakke 41:

Læs mere

Den kolde krig var ikke bare en kamp

Den kolde krig var ikke bare en kamp 1 FIRMAET, DKP OG DE SORTE BREVE Af Peer Henrik Hansen Danmarks Kommunistiske Parti (DKP) blev igennem en årrække udsat for en desinformationskampagne udført af en hemmelig efterretningsorganisation med

Læs mere

Per Boje, Marianne Rostgaard, Mogens Riidiger. Handelspolitikken. som kampplads under Den Kolde Krig AALBORG UNIVERSITETSFORLAG

Per Boje, Marianne Rostgaard, Mogens Riidiger. Handelspolitikken. som kampplads under Den Kolde Krig AALBORG UNIVERSITETSFORLAG Per Boje, Marianne Rostgaard, Mogens Riidiger Handelspolitikken som kampplads under Den Kolde Krig AALBORG UNIVERSITETSFORLAG Indholdsfortegnelse Forord 9 Per Boje Danmarks tredje samhandelspartner 1945-1960

Læs mere

DEN KOLDE KRIG Krigserklæringen Trumandoktrinen Europas opdeling

DEN KOLDE KRIG Krigserklæringen Trumandoktrinen Europas opdeling DEN KOLDE KRIG... Krigserklæringen Trumandoktrinen Der var to, der startede Den Kolde Krig: USA og Sovjetunionen (USSR) eller som man sagde: Vesten og Østen, Den kapitalistiske verden og Den kommunistiske.

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Nyt fra PwC's IPO Watch

Nyt fra PwC's IPO Watch www.pwc.dk Nyt fra 's IPO Watch v/ Jens Otto Damgaard, partner, Revision. Skat. Rådgivning. Om s IPO Watch IPO Watch Europe undersøger hvert kvartal alle nye børsnoteringer på Europas vigtigste børsmarkeder

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark

Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark FU Den Kolde Krig 30 03 2006 Frederiksberg Seminarium 1 1 Hovedpunkter Gennemgang af de forskellige opfattelser og prioriteringer dengang Man skal forstå,

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 by Allan S. Christensen, Offshoreenergy.dk 2 nd of December 2014 Netværksmøde 2. december 2014 Program Orientering

Læs mere

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark. Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark.

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark. Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Vurdering af Terrortruslen mod Danmark Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. 31. januar 2012 Særligt genoptrykningen af tegningerne af profeten Muhammed i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 Sag 294/2011 (1. afdeling) PK Trading AB (advokat Erik Due) mod ScanCom International A/S (advokat Jens Skytte) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget)

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Oluf Engell Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Partner Tlf 33 34 50 00 oe@bruunhjejle.dk

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere

Energikrisen dengang og nu

Energikrisen dengang og nu Energikrisen dengang og nu Sammenlign olienkrisen i 1973 med årsagerne til stigningen på olie i 2011. Baggrund I 1973 førte en krise mellem Israel på den ene side og Egypten og Syrien på den anden side

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010 Cavling-komiteen Ang. Cavling-prisen 2010 Metoderapport for afdækningen af socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidts mands skatteforhold. B.T. 2010. Indstillet: Thomas Nørmark Krog og Kasper

Læs mere

Optakten til 2. verdenskrig

Optakten til 2. verdenskrig Historiefaget.dk: Optakten til 2. verdenskrig Optakten til 2. verdenskrig Da 1. verdenskrig sluttede i 1918, lå store dele af Europa i ruiner. Alle var enige om, at krigen aldrig måtte gentage sig. Men

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD 1 Denne vejledning viser, hvordan du kan udnytte de mange muligheder, de sociale medier giver, og være opmærksom på de faldgruber, der kan skade dig selv, dine pårørende og kolleger eller din myndighed.

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier.

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier. Arbejderen, udsender temaudgave for sandheden om de fem Sammen med hundredevis af aktivister og internationale personligheder har Ignacio Ramonet manden bag ATTAC og Verdens Sociale Forum netop deltaget

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575 Mobil Godteposen Det mobile markedet og Ekstra Bladet Status på Ekstra Bladets mobile aktiviteter Strategi og markedsposition Hvem benytter sig af

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

RUSLAND: OLIGARKERNE STØTTER STADIG PUTIN DE HAR INTET VALG

RUSLAND: OLIGARKERNE STØTTER STADIG PUTIN DE HAR INTET VALG RUSLAND: OLIGARKERNE STØTTER STADIG PUTIN DE HAR INTET VALG Engang var det oligarkerne, der styrede russisk politik. I dag bakker de op om Putin trods sanktioner og valutakrise. Ruslands stærke mand er

Læs mere

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Talen følger efter et kort oplæg fra USA's tidligere ambassadør til NATO Professor Nicolas Burns og er en del af universitetets

Læs mere

Læseprøve Kurs mod demokrati?

Læseprøve Kurs mod demokrati? for folkets kamp mod den, der vil knægte folkets frihed«. 467 Det er klart at denne flertydige erklæring fra DKP s formand var en advarsel og en form for trussel overfor regering og folketing. Men hvad

Læs mere

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter.

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Indholdsfortegnelse: 1. Problemformulering 2 2. Quinuasagen. 2

Læs mere

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Overvågningen og beskyttelsen af den amerikanske ambassade

Overvågningen og beskyttelsen af den amerikanske ambassade Dato: 16. november 2010 Overvågningen og beskyttelsen af den amerikanske ambassade 1. Indledning I den seneste tid har der været omtale i medierne af, at amerikanske repræsentationer foretager overvågning

Læs mere

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så?

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Lektor, Jens Ringsmose Institut for Statskundskab Syddansk Universitet INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB Plottet 1. Hvad er dansk udenrigspolitisk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver En forening klagede til ombudsmanden over Økonomi- og Erhvervsministeriets afslag på aktindsigt i e-mail-korrespondance på Søfartsstyrelsens e-mailserver. Ombudsmanden

Læs mere

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Cookie direktivet Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Af specialkonsulent Karen Gjølbo og fuldmægtig Vibeke Hansen Program Kort status på gennemførelsen

Læs mere

UKLASSIFICERET. Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien

UKLASSIFICERET. Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien 24. marts 2013 Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien Sammenfatning CTA vurderer, at mindst 45 personer er rejst fra Danmark til Syrien for at tilslutte sig oprøret mod al-assad-regimet siden

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

Fremtidens krige udkæmpes på nettet Illustrer...

Fremtidens krige udkæmpes på nettet Illustrer... Fremtidens krige udkæmpes på nettet KRIGSTEKNOLOGI: Cyberkrigen vil i fremtiden rase via massive hackerangreb og skjult cyberspionage. Kina har allerede en hær på titusindvis af militære cyberspioner,

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V.

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har påført klagerne et

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 80-89

Rettelse nr. / Correction no. 80-89 14. marts 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 10 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 80-89 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93 (INT

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Fra Krig og Fred. Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2014/1

Fra Krig og Fred. Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2014/1 Fra Krig og Fred Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2014/1 Bidragyderne Margit Bech Larsen Mag.art. i historie fra Københavns Universitet 2010, museumsinspektør og nu ph.d.-stipendiat. Før ansættelsen

Læs mere

Eksport af danske pensions-it-systemer

Eksport af danske pensions-it-systemer Dansk pension i internationalt perspektiv Eksport af danske pensions-it-systemer v/adm. direktør Birgitte Hass, FDC 26. februar 2013 26. februar 2013 Side 1 Danmarks pensionssystem er verdens bedste, men

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Breddeidrætten producerer social kapital

Breddeidrætten producerer social kapital Breddeidrætten producerer social kapital Mogens Kirkeby International Sport and Culture Association www.isca isca-web.org info@isca isca-web.org internationale erfaringer med at inddrage idrætten i løsningen

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 153-166

Rettelse nr. / Correction no. 153-166 20. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 11 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 153-166 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014 C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014 Projektgruppe: Mikkel Vedby Rasmussen Kristian Søby Kristensen Henrik

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

Optakten til 1. verdenskrig

Optakten til 1. verdenskrig Historiefaget.dk: Optakten til 1. verdenskrig Optakten til 1. verdenskrig Krigen varede fra 1. august 1914 til 11. november 1918 og fandt mest sted i Europa, hvor skyttegravskrigen på Vestfronten er mest

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Det kapitalistiske Samfunds Fejl rammer ikke arbejderne alene, men hele den brede befolkning.

Det kapitalistiske Samfunds Fejl rammer ikke arbejderne alene, men hele den brede befolkning. Mellemkrigstiden var præget af store økonomiske kriser og de følger, som disse havde for befolkningen. Derfor blev spørgsmålet om statens sociale ansvar aktuelt, hvilket især Venstre og Socialdemokratiet

Læs mere

Springeren 18. september 2015

Springeren 18. september 2015 Springeren 18. september 2015 Her følger beretningen om springerens vej gennem skakhistorien. Gennem hele skakhistorien har springeren altid bevæget sig på den samme måde: To felter frem og et felt til

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION 1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION Photo: Ola Kjelbye Film og TV-serier Forbinder og forener. Omfatter, mere end nogen anden udtryksform, alle andre kreative discipliner så som arkitektur, teater, litteratur,

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold.

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Kære Formand for garnisonens Idrætsforening. Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Navn: Danish Military Sports Federation Bike Team (DMSF Bike Team)

Læs mere

Nørre Snede, modtagepladsen YVONNE.

Nørre Snede, modtagepladsen YVONNE. Nørre Snede, modtagepladsen YVONNE. Mindesten ved modtagepladsen for våben YVONNE på Groest Hede nord for Rørbæk Sø. Mindesten over våbenmodtagelse under besættelsen. Gamle modstandsfolk rejste stenen

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Efter regning: Der er indgået aftale om betaling efter regning, hvilket betyder, at ved

Efter regning: Der er indgået aftale om betaling efter regning, hvilket betyder, at ved 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klager ctr. Nybolig Jan Milvertz Slagelse A/S Rosengade 11 4200 Slagelse Nævnet har modtaget klagen den 30. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 314 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 314 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 314 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 23. februar 2015 Kontor: Sikkerheds-

Læs mere

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg!

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! I går døde tre kurdiske unge mænd - teenagere! Den ene af dem hed Kamuran Bilin. Dræbt af det tyrkiske politi, som med militære kampvogne

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Kronologi i punktform for krigen i Vesteuropa: 10. maj - 25. juni 1940. Kort Udtrykket "den allierede hovedstyrke" skal her forstås som den belgiske hær og de dele

Læs mere