UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven"

Transkript

1 1 TS juli 2014 UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Tunge køretøjer på kommunevej, let gods på blokvogne og gebyr for udstedelse af legitimationskort) I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 11. december 2013, som senest ændret ved lov nr. 736 af 25. juni 2014, foretages følgende ændringer: 1. I 85 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke: 1 Stk. 4. Transportministeren kan fastsætte bestemmelser om kommunernes adgang til at tillade kørsel på kommunale veje med traktorer, motorredskaber og påhængskøretøjer til disse, hvis akseltryk og totalvægt overstiger bestemmelser fastsat efter stk , stk. 1, pkt., ændres til: Kørsel med blokvogn, som medfører overskridelse af bestemmelser fastsat i medfør af 84 og 85, må kun ske med politiets tilladelse, der meddeles efter forhandling med vedkommende vejbestyrelse.. 3. og 4. pkt. bliver herefter 2. og 3. pkt. 3. I 89, stk. 2, indsættes efter 1. pkt. som nyt punktum: Transportministeren kan fastsætte bestemmelser om gebyr for udstedelse af legitimationskort til dokumentation for gennemførelse af uddannelse til at regulere færdsel i forbindelse med gennemførelse af særtransporter.. Loven træder i kraft 1. januar

2 2 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 2. Lovforslagets indhold 3. Kørsel med særlige køretøjer på kommunale veje 3.1. Gældende ret 3.2. Transportministeriets overvejelser 4. Bedre udnyttelse af blokvogne 4.1. Gældende ret 4.2. Transportministeriets overvejelser 5. Hjemmel til gebyr for udstedelse af legitimationskort 5.1 Gældende ret 5.2 Transportministeriets overvejelser 6. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 7. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 8. Administrative konsekvenser for borgerne 9. Miljømæssige konsekvenser 10. Forholdet til EU-retten 11. Hørte myndigheder m.v. 12. Sammenfattende skema 1. Indledning Dette lovforslag har flere formål, der understøtter regeringens målsætning om at arbejde for, at små virksomheder har gode muligheder for at vokse samt at rydde op der, hvor virksomhederne bliver mødt med unødigt offentligt bureaukrati. Regeringen ønsker at kommunerne skal kunne beslutte, om de kommunale veje skal kunne anvendes til kørsel med særlige, tunge specialkøretøjer, som overskrider de vægt- og akseltryksgrænser, som gælder for ordinære, godstransporterende lastbiler og lastbilvogntog. Derudover ønsker regeringen, at fremme udnyttelsen af den eksisterende vognpark til transport af gods og samtidig reducere den administrative byrde for virksomhederne ved at muliggøre anvendelse af blokvogne til transport af let, men overdimensioneret gods uden, at det kræver tilladelse fra politiet.

3 3 Endelig ønsker regeringen indført hjemmel for transportministeren til at fastsætte bestemmelser om opkrævning af gebyr for udstedelse af legitimationskort til personer, der bliver bemyndiget til at regulere færdsel ved gennemførelse af særtransporter. Beløbet vil løbende blive reguleret som en formålsbestemt og omkostningsdækket ordning. 2. Lovforslagets indhold Med forslaget indsættes i 85 hjemmel for transportministeren til at bemyndige kommunerne til at tillade kørsel med særlige, tunge motorredskaber, navnlig landbrugsmaskiner, inden for de vægt- og akseltryksgrænser, som kan accepteres for det statslige vejnet. Endvidere ændres 86, så sondringen mellem belæssede og ubelæssede blokvogne fjernes. Endelig indsættes i 89 en bemyndigelse til, at transportministeren kan fastsætte gebyr for udstedelse af legitimationskort til personer, der af justitsministeren er bemyndiget til at regulere færdsel i forbindelse med gennemførelse af særtransporter. 3. Kørsel med særlige køretøjer på kommunale veje 3.1 Gældende ret Kapitel 5 og 6 i bekendtgørelse nr. 577af 6. juni 2011 (dimensionsbekendtgørelsen) fastsætter regler om totalvægt og akseltryk. I 2010 udstedte Trafikstyrelsen dispensation til visse gyllekøretøjer fra dimensionsbekendtgørelsens kapitel 5 og 6 til kørsel på statsvejnettet. Dispensationen er baseret på Vejdirektoratets udregning af den acceptable belastning på statsvejnettet. Vejdirektoratet har ikke udtalt sig om de kommunale vejnet. På den baggrund er det indsat som vilkår i dispensationen, at kørsel forudsætter, at den kommune, på hvis veje landmanden ønsker at køre, også har accepteret kørsel op til disse højere vægt- og akseltryksgrænser. Dispensationen gælder forskellige kombinationer af gyllekøretøjer: På gyllevogne (traktorpåhængsvogn/- redskab) tillades 10 ton akseltryk på op til tre aksler på betingelse af, at køretøjet er monteret med mindst 65 cm brede dæk, hvor arealet af dækribberne udgør mindst 1/3 af dækkets overflade, og dæktrykket højst er 3 bar. For gyllevogne med tre aksler er der vilkår om, at 1. og 3. aksel er tvangsstyrede. Vogntogstotalvægten tillades op til 48 ton. For selvkørende gyllenedfælder (motorredskab) tillades 11,5 ton akseltryk på betingelse af, at køretøjet er forsynet med mindst 1,0 m brede dæk, hvor arealet af dækribberne udgør mindst 1/3 af dækkets overflade, og dæktrykket højst er 3 bar. For selvkørende gyllenedfælder (motorredskab) tillades totalvægt op til 23 ton på to-akslede, og op til 34,5 ton på tre-akslede (vogntog). 3.2 Transportministeriets overvejelser Gennem de senere år er antallet af landbrug blevet færre men større. Det samme gælder de maskiner, som anvendes på landbrug. Landbrugserhvervet har behov for at kunne anvende det nyeste udstyr for at være konkurrencedygtige. Mange af disse køretøjer er tungere end de køretøjer, der tillades anvendt på færdselslovens område. Branchen ønsker derfor en permanent undtagelse for de tunge køretøjer. Vejdirektoratet har på den baggrund undersøgt, hvilke muligheder der er for at imødekomme branchens ønske og udvide den generelle dispensation til det kommunale vejnet. Vejdirektoratet er nået til den konklusion, at der på det kommunale vejnet kan være forhold, der gør, at det ikke er fornuftigt at give dispensation (vejslid og/eller brobelastning). Principielt kan kørsel med de tunge køretøjer medføre forøgede udgifter til vedligeholdelse af de mindre godt befæstede kommuneveje. Transportministeren ønsker på den baggrund ikke at pålægge kommunerne at acceptere en udvidelse af den generelle dispensation for akseltryk og totalvægt. I stedet foreslår transportministeren indsat hjemmel til, at ministeren kan bemyndige den enkelte kommune til selv at træffe beslutning om, hvorvidt det vil være forsvarligt at tillade denne slags køretøjer at køre på deres vejnet inden for de samme begrænsninger, som kan accepteres på statsvejnettet.

4 4 4. Bedre udnyttelse af blokvogne 4.1 Gældende ret Efter færdselslovens 86, stk. 1, forudsætter enhver transport af gods på blokvogn politiets forudgående tilladelse. Det samme gælder kørsel med blokvogn i ubelæsset stand, når den tomme blokvogns- eller det tomme blokvogntogs dimensioner overskrider reglerne om dimensioner, totalvægt og akseltryk, som gælder for ordinære lastbiler og lastbilvogntog, og som er fastsat i dimensionsbekendtgørelsen med hjemmel i færdselslovens 84 og Transportministeriets overvejelser Overdimensioneret, udeleligt gods kan i dag uden forudgående tilladelse transporteres på ordinære lastbilvogntog med dimensioner op til 3,30 m i bredden, 4,10 m i højden og 30 m i længden (de normale grænser for vogntog er 2,55 m, 4,00 m og 18,75 m), hvis der ikke sker overskridelse af vægte og akseltryk. Politiet udsteder i dag rutinemæssigt transporttilladelse til blokvogn på samme betingelser. Den nuværende praksis, hvorefter politiet rutinemæssigt udsteder tilladelse til kørsel med belæssede blokvogne, når disse holder sig inden for de dimensionsgrænser, som gælder for lastbilvogntog, anses for uhensigtsmæssig. Derfor foreslås færdselslovens 86 ændret, så blokvogne, såvel belæssede som ubelæssede, uden forudgående tilladelse kan køre inden for samme dimensionsgrænser som lastbilvogntog. Den foreslåede ændring vil gøre det muligt at optimere udnyttelsen af den eksisterende vognpark, da vognmandsbranchen nu i øget omfang vil kunne gøre brug af blokvogne uden at skulle tænke på, at der skal søges om tilladelse i god tid, før kørslen skal udføres. Der er således en lettelse i den administrative byrde både ved, at der bliver mindre behov for forudgående planlægning og mindre tidsforbrug til at ansøge om særtransporttilladelser. Den foreslåede ændring vil medføre en begrænset lettelse af administrationen af særtransporttilladelser hos politiet. 5. Hjemmel til gebyr for udstedelse af legitimationskort 5.1 Gældende ret Efter færdselslovens 89 kan politiet regulere færdslen på steder, hvor det skønnes nødvendigt. Desuden kan justitsministeren fastsætte bestemmelser om andre personers adgang til at regulere færdslen. I forbindelse med gennemførelse af store særtransporter (f.eks. af vindmølledele) er der jævnligt trafikale situationer, som forudsætter regulering af færdslen. Ved justitsministerens udstedelse af bekendtgørelse nr af 12. november 2013 om visse personers adgang til regulering af færdslen i forbindelse med særtransporter kan andre personer end politiet bemyndiges til at regulere færdsel. Bemyndigelsen forudsætter, at en uddannelse er gennemført og bestået. Efter fuldført uddannelse udstedes et legitimationskort til dokumentation for, at den pågældende er bemyndiget til at regulere færdsel i forbindelse med gennemførelse af særtransporter. Udstedelse af legitimationskortet varetages af Trafikstyrelsen 5.2 Transportministeriets overvejelser Forslaget giver transportministeren bemyndigelse til at fastsætte bestemmelser om betaling for udstedelse af legitimationskort til dokumentation for, at der er gennemført den særlige uddannelse, som efter regler fastsat efter 89, stk. 2, er en betingelse for, at en person må regulere færdsel i forbindelse med gennemførelse af særtransporter. Legitimationskortet udstedes af Trafikstyrelsen. Trafikstyrelsen skal udover administration af kortudstedelse varetage godkendelse af uddannelsesinstitutioner, som forestår uddannelse i regulering af færdslen i forbindelse med gennemførelse

5 5 af særtransporter, og føre tilsyn med disse. Dette medfører, at Trafikstyrelsen skal afholde udgifter til godkendelse af og tilsyn med uddannelsesinstitutioner, registrering og udstedelse af beviser m.v. Udgifterne tænkes finansieret ved et formålsbestemt, omkostningsdækkende gebyr for modtagelse af det legitimationskortet. Gebyret, som er fastsat ud fra en forudsætning om et minimumsscenarium for omkostninger til udførelse af opgaverne, og er baseret på, at ansøger selv skal indhente straffeattest, er fastsat til 380 kr. Gebyrets størrelse vil blive tilpasset løbende med udviklingen, således at gebyret pr. legitimationsbevis reduceres, hvis de samlede udgifter reduceres henholdsvis blive forhøjet, hvis den samledes udgift pr. legitimationsbevis stiger. 6. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Samlet vurderes lovforslaget ikke at indebære væsentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for stat, regioner eller kommuner. Kommunernes udstedelse af tilladelse eller meddelelse af afslag om kørsel med de tunge landbrugskøretøjer vil kun medføre en lille forøgelse i administrationen, da kommunerne i forvejen, som vejmyndighed, administrer tilladelser til kørsel med blokvogne, og da kommunerne i forvejen med det nuværende dispensationssystem udsteder tilladelser til kørsel med landbrugskøretøjer. Politiet udsteder i dag rutinemæssigt en særtransporttilladelse til blokvogn, hvis der ikke er overskridelse af vægtgrænserne, og hvis dimensionerne ligger inden for de dimensioner, hvor kørsel med ordinære lastbiler og lastbilvogntig kan ske uden forudgående tilladelse. Forslaget vil således medføre en begrænset lettelse af administrationen af særtransporttilladelser hos politiet. Udstedelsen af legitimationskort, godkendelse af uddannelsescentre, inkl. fastsættelse af rammer for udarbejdelse og vedligeholdelse af uddannelsesplaner samt udarbejdelser og afvikling af prøver, tilsyn med godkendte uddannelsessteder, administration af ordningen, herunder sikring af registrering og udstedelse af beviser samt behandling af klagesager og henvendelser fra chauffører og politi, finansieres ved et omkostningsdækkende gebyr. Denne opgave er således udgiftsneutral. Tabel 1 nedenfor viser udvikling i opsparing, omkostninger, indtægter og resultat. Prisen pr. legitimationskort er beregnet til at være 380 kr. Tabel 1 Udvikling i opsparing, omkostninger, indtægter og resultat (pris 380 kr. pr. legitimationskort) I kr Opsparing primo Omkostninger Indtægter Resultat Opsparing ultimo Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Det vurderes, at lovforslaget vil gøre det lettere for landbrugserhvervet at gøre brug af en større del af de store landbrugskøretøjer, som er tilgængelige på markedet, og dermed forbedre landbrugets konkurrencevilkår i forhold til konkurrenter på det øvrige EU-marked. Endvidere vil forslaget reducere transporterhvervets udgifter til administration af særtransportansøgninger til blokvognskørsel. Indførelse af gebyr for udstedelse af legitimationskort og om, at kursisterne efterfølgende skal ansøge om legitimationskort, vil medføre en begrænset administrativ byrde for virksomheder, som skal have personale uddannet. De administrative byrder for de berørte virksomheder søges dog begrænset mest muligt, eventuelt gennem indførelse af en elektronisk ansøgningsprocedure via uddannelsescentrene.

6 6 8. Administrative konsekvenser for borgerne Det vurderes, at lovforslaget ikke får væsentlige administrative konsekvenser for borgerne. For borgere, som vil uddanne sig til at regulere færdsel i forbindelse med gennemførelse af særtransporter, vil indførelsen af gebyr for udstedelse af legitimationskort medføre en begrænset økonomisk byrde. Kravet om, at kursister efter afsluttet uddannelse skal ansøge om legitimationskort, vil medføre en lille administrativ byrde. Den administrative byrde for de berørte borgere søges dog begrænset mest muligt, eventuelt gennem indførelse af en elektronisk ansøgningsprocedure via uddannelsescentrene. 9. Lovforslagets miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen væsentlige miljømæssige konsekvenser. 10. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 11. Høring Et udkast til lovforslag har i perioden fra den 8. juli 2014 til den 18. august 2014 været sendt i høring hos følgende organisationer mv.: [Automobilbranchens Handels og Industriforening, Bilbranchen, Campingbranchen, Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark, Danmarks Automobilforhandler Forening, Danmarks Knallert Union, Danmarks Motor Union, Dansk Camping Union, Dansk Cyklist Forbund, Dansk Erhverv, Dansk Fodgænger Forbund, Dansk Industri, Dansk Kørelærer-Union, Dansk Lokal Syn, Dansk Sidevogns Klub, Dansk Transport og Logistik, Danske Advokater, Danske Bilimportører, Danske Busvognmænd, Danske Handicaporganisationer, Danske Regioner, Danske Motorcyklister, Danske Synsvirksomheder, Det Centrale Handicapråd, DI Transport, DTU Transport, Erhvervsstyrelsen, Fagligt Fælles Forbund (3F), Forbrugerrådet, Forenede Danske Motorejere (FDM), Foreningen af Danske Vognfabrikker, Foreningen af Tekniske Konsulenter for Vejtransport, Foreningen af Vognimportører i Danmark, Foreningen af Omsynsvirksomheder, Foreningen Liv og Trafik, Forsikring og Pension, Frie Danske Lastbilvognmænd, Håndværksrådet, International Transport Danmark, KL (Kommunernes Landsforening), Landbrugsmaskinimportørernes Brancheforening af 1919, Danske Maskinstationer og Entreprenører, Landsforeningen af Ungdomsskoleledere, MC-Touring Club Danmark, Motorcykel Importør Foreningen, Motorhistorisk Samråd, NOAH-Trafik, Rigspolitiet, Rådet for Sikker Trafik og Ungdomsringen] 12. Sammenfattende skema Samlet vurdering af lovforslagets konsekvenser Økonomiske konsekvenser for stat, regioner og kommuner Administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner Positive konsekvenser / mindre udgifter (hvis ja, angiv omfang) Ingen Lettelse for politiet ved, at der skal udstedes færre særtransporttilladelser Lettelse af administrationen af særtransporttilladelser Negative konsekvenser / merudgifter (hvis ja, angiv omfang) Merudgifter i marginalt omfang til administrationen af tilladelser Forøgelse i marginalt omfang af kommunernes administrationen af tilladelser til landbrugskøretøjer Merudgifter i marginalt omfang til betaling for legitimationskort Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for Lettelse af administrationen af Forøgelse i marginalt omfang til

7 7 erhvervslivet særtransporttilladelser ansøgning om udstedelse af legitimationskort Administrative konsekvenser for borgere Ingen Merudgifter i marginalt omfang til betaling for legitimationskort Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Forholdet til EU-retten Intet Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 (færdselslovens 85, stk. 4) Den ny hjemmel vil blive udnyttet til at give vejmyndighederne i kommunerne mulighed for at tage stilling til, om de finder det muligt og forsvarligt at tillade kørsel på kommunens vejnet med særlige køretøjer med større totalvægte og højere aksel- eller bæltetryk end de for almindelige køretøjer gældende. Der henvises endvidere til de almindelige bemærkninger. De særlige begreber blokvogn, motorredskaber, traktor, akseltryk, totalvægt mv. er defineret i færdselslovens 2. Til nr. 2 (færdselslovens 86, stk. 1) Ændringen medfører, at der med blokvogne, belæssede såvel som ubelæssede, uden forudgående tilladelse kan gennemføres særtransporter på samme vilkår, som allerede gælder for almindelige lastbilvogntog efter bekendtgørelse nr. 374 af 23. april 2007 om særtransport, navnlig 24-28, samt bilag 1 om almindelige betingelser for særtransport og bilag 2 om afmærkning. Det betyder at blokvogne, der i belæsset stand ikke overskrider dimensionerne op til 3,30 m i bredden, 4,10 m i højden og 30 m i længden, kan køre uden forudgående tilladelse, når dimensionsbekendtgørelsens grænser for totalvægt og akseltryk er overholdt. (56 ton totalvægt for vogntog, 10 ton akseltryk og 11,5 ton drivakseltryk). Til nr. 3 (færdselslovens 89, stk. 2) Den foreslåede ændring af 89 udgør en bemyndigelse til, at transportministeren kan fastsætte regler om et formålsbestemt omkostningsdækkende gebyr for udstedelse af legitimationskort til personer, der har gennemført og bestået uddannelse til at regulere færdsel i forbindelse med gennemførsel af særtransporter. Gebyrindtægterne skal dække de langsigtede gennemsnitsomkostninger ved udstedelse af legitimationskort, godkendelse af uddannelsescentre inkl. fastsættelse af rammer for udarbejdelse og vedligeholdelse af uddannelsesplaner samt afvikling og udarbejdelse af prøver, tilsyn med godkendte uddannelsessteder og administration af ordningen, herunder sikring af registrering og udstedelses af beviser, samt behandling af klagesager og henvendelser fra chauffører og politi. Til 2 Loven skal træde i kraft 1. januar 2015 således, at administrationen til udstedelse af legitimationskort er fuldt operativ, og så der er tid til at fastlægge rammerne inden for hvilke, kommunerne skal kunne tillade kørsel på deres vejnet med tunge landbrugskøretøjer. Lovforslaget sammenholdt med den gældende formulering

8 8 Gældende formulering 86. Kørsel med blokvogn i belæsset stand må kun ske med politiets tilladelse, der meddeles efter forhandling med vedkommende vejbestyrelse. Tilsvarende gælder for kørsel med blokvogn i ubelæsset stand, hvis blokvognen overskrider de i medfør af 84 og 85 fastsatte bestemmelser om køretøjers bredde, længde og højde samt om køretøjers største tilladte totalvægt og akseltryk. Lovforslaget 1 I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 11. december 2013, foretages følgende ændringer: I 85 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke: Stk. 4. Transportministeren kan fastsætte bestemmelser om kommunernes adgang til at tillade kørsel på kommunale veje med traktorer, motorredskaber og påhængskøretøjer til disse, hvis akseltryk og totalvægt overstiger bestemmelser fastsat efter stk , stk. 1, pkt., ændres til: Kørsel med blokvogn, som medfører overskridelse af bestemmelser fastsat i medfør af 84 og 85, må kun ske med politiets tilladelse, der meddeles efter forhandling med vedkommende vejbestyrelse.. I 89, stk. 2, indsættes efter 1. pkt. som nyt punktum: Transportministeren kan fastsætte bestemmelser om gebyr for udstedelse af legitimationskort til dokumentation for gennemførelse af uddannelse til at regulere færdsel i forbindelse med gennemførelse af særtransporter.. Loven træder i kraft den 1. januar 2015.

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 39 Folketinget 2011-12 Fremsat den 23. november 2011 af transportministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Forbud mod visse konstruktive ændringer,

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 27 Offentligt Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Lovforslagets formål 2. Lovforslagets indhold 3. Forbud mod visse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 2012/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-801-0009 Fremsat den 13. marts 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven

Lov om ændring af færdselsloven Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Caroline Elmberg Sagsnr.: 2014-801-0022 Dok.: 1350349 Udkast til Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Justering af adgangen til konfiskation af motordrevet køretøj)

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2011-12 L 117 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 26. marts 2012 Kontor: Færdselskontoret Sagsnr.: 2012-801-0004 Dok.: 364396 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast

Læs mere

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer UDKAST af 9. november 2015 J.nr.TS2060604-8 Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer I medfør af 70, stk. 4, og 118, stk. 7, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.1386 af 11. december 2013, fastsættes

Læs mere

L 17 Forslag 1 2 10. 3

L 17 Forslag 1 2 10. 3 Lovforslag nr. L 17 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer

Forslag. Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer Lovforslag nr. L 94 Folketinget 2010-11 Fremsat den 8. december 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer (Tilbagekaldelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. 11. februar 2009 Forslag til Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Krav til miljøegenskaber og energieffektivitet for køretøjer omfattet af taxilovgivningen) l I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

L 171 Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven).

L 171 Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven). Page 1 of 10 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 171 Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven).

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.)

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.) 1 I lov om nr. 466 af 12. juni 2009 om forbud mod hold af ræve, foretages følgende ændring: 1. 5 ophæves.

Læs mere

Deres ref.: FTH / PDY Vor ref.: jhc Dok. nr.: D-010211-9112 Dato: 31.01.2011

Deres ref.: FTH / PDY Vor ref.: jhc Dok. nr.: D-010211-9112 Dato: 31.01.2011 Trafikstyrelsen, Bilteknik Att: Frank Thrusholm Gl. Mønt 4 DK-1117 København K Lyren 1 DK-6330 Padborg Telefon: +45 74 67 12 33 Telefax: +45 74 67 43 17 Internet: www.itd.dk e-mail: itd@itd.dk fth@trafikstyrelsen.dk

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen)

Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen) Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 5 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 15-2660247 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen) 1 I ligningsloven,

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og lov om vægtafgift af motorkøretøjer 1)

Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og lov om vægtafgift af motorkøretøjer 1) Skatteministeriet J. nr. 16-0623007 Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og lov om vægtafgift af motorkøretøjer 1) (Ændring af reglerne for registrering og udstedelse af EU-registreringsbevis

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. 5. august 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Tilladelser til offentlig servicetrafik) l I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1039 af 8. oktober 2009, foretages følgende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 1) 2015/1 LSF 83 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Fremsat den 10. december 2015 af transport- og bygningsministeren (Hans Christian Schmidt)

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2012-13 L 62 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: MDT Sagsnr.: 2012-801-0007 Dok.: 559067 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Undtagelse af visse førtidspensionssager fra behandling i rehabiliteringsteamet)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Lovforslag nr. L 131 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Faktureringspligt for regningsarbejde

Læs mere

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi (Samarbejder mellem menighedsråd m.v.) 1 I lov om menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 79 af 2. februar 2009,

Læs mere

2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Administrative lettelser på funktionærrettens område)

2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Administrative lettelser på funktionærrettens område) 2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 14. december 2007 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

Undervisningsmateriale til AMU mål 48407. Traktor/påhængsredsk: Test og justering af bremser

Undervisningsmateriale til AMU mål 48407. Traktor/påhængsredsk: Test og justering af bremser Undervisningsmateriale til AMU mål 48407 Traktor/påhængsredsk: Test og justering af bremser 1 Indholdsfortegnelse. Regler for vognbremser Side 3. Brug af bremsetester Side 6. Bremsetester display Side

Læs mere

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen)

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen) Sundheds- og Ældreministeriet Udkast Enhed: Primær sundhed, Ældrepolitik og Jura Sagsbeh.: DEPCHS/SSK Sagsnr.: 1507412 Dok. nr.: 1843181 Dato: 09. december 2015 Forslag til lov om ændring af lov om social

Læs mere

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag.

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. 2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg)

Læs mere

Forslag til Lov om statsborgerskabsprøve. 1. Justitsministeren bemyndiges til efter forhandling med børne- og undervisningsministeren

Forslag til Lov om statsborgerskabsprøve. 1. Justitsministeren bemyndiges til efter forhandling med børne- og undervisningsministeren Udlændingeafdelingen Dato: 4. juli 2013 Kontor: Indfødsretskontoret Sagsbeh: Trine Priess Sørensen Sagsnr.: 2012-9300-0004 Dok.: 816291 Forslag til Lov om statsborgerskabsprøve 1. Justitsministeren bemyndiges

Læs mere

Ny særtransportbekendtgørelse pr. 1. januar 2015.

Ny særtransportbekendtgørelse pr. 1. januar 2015. Nr.: 1987 Dato: 18.12.2014 Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Ny særtransportbekendtgørelse pr. 1. januar 2015. Baggrund. Den 1. januar 2015 træder ny bekendtgørelse om særtransport i kraft.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 85 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. november 2013 af Morten Bødskov Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Ændring af kravene til godkendelse som kørelærer) 1 I færdselsloven,

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100- busser på motorvej

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100- busser på motorvej Høringsnotat Edvard Thomsens vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Sagsnr. TS20000-00062 Dato 7. maj 2015 LIHI Bekendtgørelse om betingelser for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer

Forslag. Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del Bilag 125 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer (Administrative bøder og påbud om aflevering af nummerplader) I lov nr. 473

Læs mere

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: Transportudvalget 2011-12 L 39 Bilag 1 Offentligt Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Høringsnotat Vedrørende forslag til lov om

Læs mere

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring:

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring: Arbejdstilsynet UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden (Tilskud til mindre, private virksomheders udarbejdelse af ansøgning m.v. om støtte) I lov nr. 87 af 30. januar 2007

Læs mere

De indkomne høringssvar er alle indsat nedenfor: Dansk Bilbrancheråd: Dansk Bilbrancheråd frafalder bemærkninger.

De indkomne høringssvar er alle indsat nedenfor: Dansk Bilbrancheråd: Dansk Bilbrancheråd frafalder bemærkninger. Alle indkomne høringssvar fra høring over forslag til forsøgsordning med brede landbrugskøretøjers kørsel til og fra dyrskuer efter reglerne for særtransport De indkomne høringssvar er alle indsat nedenfor:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Krav til minimumsstørrelsen af interne skoler i dagbehandlingstilbud og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven. Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2015-16

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven. Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2015-16 Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2015-16 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven (Ophævelse af

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 56 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 56 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 56 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Forhøjelse af hastighedsgrænsen for campingvogne og andre påhængskøretøjer, traktorer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Indførelse af fællesfaglig naturfagsprøve)

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Indførelse af fællesfaglig naturfagsprøve) Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 273 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 99 af 29/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-802-0067 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om godkendelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring 2009/1 LSF 131 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin. Forbrugerstyrelsen, j.nr. 09/05614 Fremsat den 25. februar 2010

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 110 Folketinget 2012-13 Fremsat den 19. december 2012 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Økonomisk støtte til tandproteser

Læs mere

Høringsnotat. 1. Indledning

Høringsnotat. 1. Indledning Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 raha@tbst.dk www.tbst.dk Notat Høringsnotat Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med trafikledelsesordninger på offentlige flyvepladsers

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om særtransport 1

UDKAST. Bekendtgørelse om særtransport 1 1 Færdselsstyrelsen 15. februar 2007 UDKAST Bekendtgørelse om særtransport 1 I medfør af 43, stk. 7, 68, stk. 1, 69, stk. 2, 70, stk. 3, 82, stk. 4, 84, stk. 1, 85, stk. 1, 86, stk. 2, og 118, stk. 8,

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen. Forslag. til Lov om ændring af lov om social service

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen. Forslag. til Lov om ændring af lov om social service Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 175 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Loft over egenbetaling for madservice i

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer

Forslag. Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer Lovforslag nr. L 151 Folketinget 2010-11 Fremsat den 23. februar 2011 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer (Administrative

Læs mere

Til høringsparterne. Høring over nye regler om trafikledelsesordninger på offentlige

Til høringsparterne. Høring over nye regler om trafikledelsesordninger på offentlige Til høringsparterne Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 mmo@tbst.dk www.tbst.dk Høring over nye regler om trafikledelsesordninger på offentlige flyvepladser Trafik-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Post Danmark A/S

Forslag. Lov om ændring af lov om Post Danmark A/S 2007/2 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin. Fremsat den 30. april 2008 af transportministeren (Carina Christensen) Forslag til Lov

Læs mere

UDKAST. til. Forslag. til. Lov om ændring af færdselsloven

UDKAST. til. Forslag. til. Lov om ændring af færdselsloven UDKAST til Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Fjernelse af køretøjer på statsveje og kørsel med langsomt kørende motordrevne køretøjer på motorvej over faste forbindelser) 1 I færdselsloven,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 83 Bilag 5 Offentligt J.nr. 12-0236911 Dato: 23. november 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 83 - Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema vedrørende Forslag til lov

Læs mere

Nye regler om råden over offentlige vejarealer. Specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll, Bech-Bruun Vejforum 2015

Nye regler om råden over offentlige vejarealer. Specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll, Bech-Bruun Vejforum 2015 Nye regler om råden over offentlige vejarealer Specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll, Bech-Bruun Vejforum 2015 2 (Delvis) nye regler om råden over offentligt vejareal 80 i lov om offentlige veje mv.

Læs mere

Etablering af nationale transportkorridorer for vindmølletransporter

Etablering af nationale transportkorridorer for vindmølletransporter Etablering af nationale transportkorridorer for vindmølletransporter Marts 2013 Sammenfatningsrapport Stormgade 2 6700 Esbjerg Tlf.: +45 56 40 00 00 Fax: +45 56 40 99 99 www.cowi.dk SAMMENFATNINGSRAPPORT

Læs mere

3. august 2006 EM 2006/47. Forslag. til. (Spirituskørsel, alderskrav til førere af snescootere i byområder, selepligt mv.)

3. august 2006 EM 2006/47. Forslag. til. (Spirituskørsel, alderskrav til førere af snescootere i byområder, selepligt mv.) 3. august 2006 EM 2006/47 Dok.: MKO40577 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven for Grønland (Spirituskørsel, alderskrav til førere af snescootere i byområder, selepligt mv.) 1 I færdselslov for Grønland

Læs mere

REGLER FOR LANDBRUGSMASKINER VED KØRSEL PÅ OFFENTLIG VEJ

REGLER FOR LANDBRUGSMASKINER VED KØRSEL PÅ OFFENTLIG VEJ Gefion den Henning Sjørslev Lyngvig Specialkonsulent Markteknik REGLER FOR LANDBRUGSMASKINER VED KØRSEL PÅ OFFENTLIG VEJ DER VIL JEG FORTÆLLE OM! Hvad må traktortyperne bruges til (registrerede godkendte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. 2013/1 LSF 100 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j.nr. 036.78R.351 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 L 33 Bilag 1 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 L 33 Bilag 1 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 L 33 Bilag 1 Offentligt Dato J. nr. 16. oktober 2015 2015-448 Høringsnotat Transport- og Bygningsministeriet har i perioden 10. april 2015 29. maj 2015 og i perioden

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2013-14 Fremsat den 31. oktober 2013 af transportministeren (Pia Olsen Dyhr) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser)

Læs mere

2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Forslag. til

2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Forslag. til 2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2030000-00009 Fremsat den 25. januar 2012 af transportministeren

Læs mere

REGLER FOR LANDBRUGSMASKINER VED KØRSEL PÅ OFFENTLIG VEJ. Hvad må traktortyperne bruges til (registrerede godkendte ikke godkendte ikke registrerede)

REGLER FOR LANDBRUGSMASKINER VED KØRSEL PÅ OFFENTLIG VEJ. Hvad må traktortyperne bruges til (registrerede godkendte ikke godkendte ikke registrerede) Gefion den Henning Sjørslev Lyngvig Specialkonsulent Markteknik REGLER FOR LANDBRUGSMASKINER VED KØRSEL PÅ OFFENTLIG VEJ DER VIL JEG FORTÆLLE OM! Hvad må traktortyperne bruges til (registrerede godkendte

Læs mere

Folketingets Finansudvalg

Folketingets Finansudvalg Finansministeren Folketingets Finansudvalg J.nr. 09/02256-14 Nedenfor fremsender jeg høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslaget har

Læs mere

Aktstykke nr. 80 Folketinget 2010-11. Afgjort den 24. februar 2011. Transportministeriet. Transportministeriet, den 26. januar 2011.

Aktstykke nr. 80 Folketinget 2010-11. Afgjort den 24. februar 2011. Transportministeriet. Transportministeriet, den 26. januar 2011. Aktstykke nr. 80 Folketinget 2010-11 Afgjort den 24. februar 2011 80 Transportministeriet. Transportministeriet, den 26. januar 2011. a. Transportministeriet anmoder hermed med henblik på udmøntning af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af teaterloven

Forslag. Lov om ændring af teaterloven 2007/1 LSF 31 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Fremsat den 24. oktober 2007 af kulturministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af teaterloven

Læs mere

Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L Forslagsnummer Folketinget -NaN Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) 1) Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 188 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-231-0045 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) 1)

Læs mere

Forslag til Lov om ophævelse af reklameafgiftsloven (Ophævelse af reklameafgiftsloven)

Forslag til Lov om ophævelse af reklameafgiftsloven (Ophævelse af reklameafgiftsloven) Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 42 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 14-5317487 Forslag til Lov om ophævelse af reklameafgiftsloven (Ophævelse af reklameafgiftsloven) Reklameafgiftsloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 42 Offentligt Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2015-16 Fremsat den [dato] 2016 af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen) Forslag

Læs mere

Forslag til lov om ændring af offererstatningsloven (Styrkelse af rammerne for behandling af ansøgninger om offererstatning)

Forslag til lov om ændring af offererstatningsloven (Styrkelse af rammerne for behandling af ansøgninger om offererstatning) Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 8. februar 2013 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Anne Høgenhaven Simony Sagsnr.: 2013-731-0027 Dok.: 662527 Forslag til lov om ændring af offererstatningsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om godkendelse og syn af køretøjer OMTRYK

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om godkendelse og syn af køretøjer OMTRYK Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2015-16 OMTRYK Rettelse af parallelteksten til 2, nr. 3 Fremsat den 10. december 2015 af transport- og bygningsministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser) Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 171 Offentligt Lovforslag nr. L 1 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 26. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af navneloven

Forslag. Lov om ændring af navneloven Fremsat den {FREMSAT} af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af navneloven (Adgang til at tage en afdød ægtefælles mellem- og efternavn m.v.) 1 I navneloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1) Lovforslag nr. L 94 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2012/1 LSF 204 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 9. april 2013 af Christian Juhl (EL), Jørgen Arbo-Bæhr (EL) og Finn Sørensen (EL) Forslag til Lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 69 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for efteruddannelse af kørelærere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for efteruddannelse af kørelærere Rigspolitiet Nationalt Færdselscenter J.nr. 2014-9059-37 Bekendtgørelse om undervisningsplan for efteruddannelse af kørelærere I medfør af 66, stk. 6, og efter bemyndigelse i henhold til 134 b i færdselsloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2007/2 LSF 68 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0506 Fremsat den 6. februar 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) 2007/2 LSF 185 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 9. maj 2008 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2010/1 LSF 69 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0017997 Fremsat den 17. november 2010

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om særtransport

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om særtransport BEK nr 567 af 28/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2060602-119 Senere ændringer til

Læs mere

Vejledning til vejloven

Vejledning til vejloven Vejledning til vejloven Beplantning, tankanlæg, betaling for parkering, vejskilte, hegn mod vej December 2015 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon +45 7244 3333 vd@vd.dk vejdirektoratet.dk

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2010-11 L 5 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2010-801-0030 Dok.: KSA40164 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til forslag

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, lov om en børnefamilieydelse, lov om individuel

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget, Retsudvalget, Retsudvalget 2012-13 L 183 Bilag 1, L 183 A Bilag 1, L 183 B Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: 11. marts 2013 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Stinne Andersen Sagsnr.:

Læs mere

2012/1 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Forslag. til

2012/1 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Forslag. til 2012/1 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående

Læs mere

September 2012 DELAFTALE 2 SÆRTRANSPORTER YDELSESBESKRIVELSE. Driftsudbud Administration af Særtransporter

September 2012 DELAFTALE 2 SÆRTRANSPORTER YDELSESBESKRIVELSE. Driftsudbud Administration af Særtransporter September 2012 DELAFTALE 2 SÆRTRANSPORTER YDELSESBESKRIVELSE Driftsudbud Administration af Særtransporter 1. Oversigt I dette bilag gives en samlet fremstilling af de væsentligste regler i forbindelse

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2012-13 L 11 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Jørgen Jørgensen Sagsnr.: 2011-801-0001 Dok.: 539389 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til

Læs mere

Bekendtgørelse af færdselsloven

Bekendtgørelse af færdselsloven 8. oktober 2014 Henrik Bjerring Poulsen Vej og ejendodm Uddrag af LBK nr 1386 af 11/12/2013 Vej og ejendom har indsat de ændringer der følger af lov nr. 169 af 26/02/2014, hvor de tidligere bestemmelser

Læs mere

Udkast til Forslag. til. (Ansættelse af nyudnævnte biskopper på længerevarende åremål)

Udkast til Forslag. til. (Ansættelse af nyudnævnte biskopper på længerevarende åremål) Udkast til Forslag til Dokument nr.: 102133/11 Lov om ændring af lov om udnævnelse af biskopper og om stiftsbåndsløsning og forskellige andre love (Ansættelse af nyudnævnte biskopper på længerevarende

Læs mere

Notat om forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg

Notat om forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg MILJØstyrelsen Jord & Affald MST/dokca 9. juli 2008 GRUNDNOTAT til FOLKETINGET Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven 2013/1 LSF 101 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1303116 Fremsat den 12. december

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 159 Offentligt Lovafdelingen UDKAST Dato: 31. januar 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-733-0040 Dok.: LSJ40375 Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven 2007/2 LSF 164 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-801-0018 Fremsat den 28. marts 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til 2011/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af færdselsloven (Ophævelse af krav om tilstrækkelig hørelse for førere af motorkøretøjer)

Forslag. til. Lov om ændring af færdselsloven (Ophævelse af krav om tilstrækkelig hørelse for førere af motorkøretøjer) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Ophævelse af krav om tilstrækkelig hørelse for førere af motorkøretøjer) 1. I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december 2013, som senest

Læs mere

Forslag til Lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske resurser

Forslag til Lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske resurser Forslag til Lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske resurser 1. Formålet med denne lov er at sikre, at der sker en deling af udbyttet ved anvendelse af genetiske resurser med de, der leverer de

Læs mere

Hvilke initiativer vil ministrene tage for at implementere Trafikudvalgets. ansvarsområde, og at afsnit 2 og 3 hører under transportministerens

Hvilke initiativer vil ministrene tage for at implementere Trafikudvalgets. ansvarsområde, og at afsnit 2 og 3 hører under transportministerens Trafikudvalget (2. samling) B 115 - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt Justitsministeriet Dato: 27. august 2008 Dok.: LST41056 Sagnr.: 2008-154-0141 Udkast til tale til ministeren til brug for samråd A i Folketingets

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven

Lov om ændring af færdselsloven Civilafdelingen Dato: 31. januar 2012 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Christian Hesthaven Sagsnr.: 2012-801-0009 Dok.: 625150 Udkast Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Tempo 100-busser på motorvej

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Kort- og Matrikelstyrelsen

Forslag. Lov om ændring af lov om Kort- og Matrikelstyrelsen 2012/1 LSF 71 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Kort- og Matrikelstyrelsen, j.nr. KMS-101-00004 Fremsat den 15. november 2012 af miljøministeren

Læs mere

Lov om ændring af færdselslov for Grønland

Lov om ændring af færdselslov for Grønland 1 Udkast Forslag til Lov om ændring af færdselslov for Grønland (Periodisk syn af registrerede køretøjer) 1 I færdselslov for Grønland, jf. lovbekendtgørelse nr. 995 af 26. oktober 2009, foretages følgende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 85 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-8317 Fremsat den 16. november 2012 af social-

Læs mere

Udkast til. Forslag. til. Lov om ophævelse af. lov om Udnyttelse af Vandkraften i Gudenaa (Tangeloven)

Udkast til. Forslag. til. Lov om ophævelse af. lov om Udnyttelse af Vandkraften i Gudenaa (Tangeloven) Naturstyrelsen J.nr. NST-400-00068 16. august 2013 Jura Udkast til Forslag til Lov om ophævelse af lov om Udnyttelse af Vandkraften i Gudenaa (Tangeloven) Lov om Udnyttelse af Vandkraften i Gudenaa, jf.

Læs mere