Bekendtgørelse om pristalsreguleret alderdomsopsparing i pengeinstitutter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om pristalsreguleret alderdomsopsparing i pengeinstitutter"

Transkript

1 BEK nr 1203 af 31/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Statens Administration, j.nr Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om pristalsreguleret alderdomsopsparing i pengeinstitutter I medfør af 3 og 12, stk. 4, i lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing, jf. lovbekendtgørelse nr. 724 af 15. september 1999, som ændret ved lov nr. 346 af 6. maj 2009, og efter forhandling med økonomi- og erhvervsministeren, fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Indekskontrakter på opsparingsbasis har i tiden 1. april 1957 til og med 24. november 1971 kunnet oprettes i danske banker og sparekasser og i overformynderiet, i det følgende sammenfattende benævnt»pengeinstitutter«. Stk. 2. En person kan være interessent i indtil i alt 6 indekskontrakter, idet både kontrakter oprettet på opsparingsbasis og kontrakter oprettet på forsikringsbasis medregnes. 2. Indekskontrakter er oprettet ved en indeksaftale mellem interessenten og pengeinstituttet. En indeksaftale kan omfatte enten én indekskontrakt eller flere i samme kalenderår oprettede indekskontrakter, for så vidt disse har samme aftalte udbetalingsperiode, jf. stk. 3. Stk. 2. Indeksaftalen skal have en af Finansministeriet godkendt form. Stk. 3. Aftalen skal omfatte dels en indbetalingsperiode, der løber fra oprettelsesåret til udgangen af det kalenderår, i hvilket interessenten fylder 66 år, dels en aftalt udbetalingsperiode på år, som regnes fra den 1. dag i måneden efter interessentens fyldte 67. år, jf. dog 6, stk. 3. Stk. 4. Aftaler om oprettelse af indekskontrakter er stempelfri. 3. En i et pengeinstitut oprettet indekskontrakt kan ved overenskomst mellem parterne overflyttes til et andet pengeinstitut, som er omfattet af lov om finansiel virksomhed. Indekskontrakter, der omfattes af samme indeksaftale, skal overflyttes samtidigt. Stk. 2. Et pengeinstitut kan ikke nægte overflytning af indekskontrakter uden påvisning af en særlig interesse ud over den almindelige forretningsmæssige i at bevare indestående så længe som muligt. Stk. 3. Overflytning af indekskontrakter sker digitalt. Det afgivende pengeinstitut afgiver alle nødvendige oplysninger til det modtagende pengeinstitut. Der må ikke overføres digitale oplysninger om indekskontrakter, som ikke er nødvendige for overførslen. De digitale oplysninger om indekskontrakter må kun være tilgængelige for det afgivende og det modtagende pengeinstitut. Stk. 4. De digitalt overførte oplysninger kan danne grundlag for beregning og udbetaling af statens indekstillæg. Kapitel 2 Grundbeløb og grundrente 4. Indekskontrakter, der er oprettet i samme kalenderår, skal alle have samme årlige grundbeløb for udbetalingerne. 1

2 5. Grundrenten anvendes som beregningsgrundlag for ind- og udbetalinger under indekskontrakter. For kontrakter oprettet i perioden indtil 31. december 1965 er grundrenten 3 1/2 pct. For kontrakter oprettet i perioden 1. januar 1966 til 24. november 1971 er grundrenten 4 1/4 pct. Stk. 2. Den grundrente, som er gældende på tidspunktet for en indekskontrakts oprettelse, skal benyttes som grundrente i hele kontraktens løbetid, jf. dog stk Stk. 3. De interessenter, der inden den 1. november 1974 har truffet aftale efter de tidligere gældende regler om, at egenudbetalingerne beregnes på basis af en forhøjet fast grundrente på 6 pct. p.a., kan fortsat fastholde denne. Stk. 4. Pengeinstituttet kan efter aftale med interessenten, hvis aftalen indgås inden udbetalingerne påbegyndes, beregne egenudbetalingerne på basis af en variabel grundrente. Grundrenten skal være ens for alle de af aftalen omfattede indekskontrakter. Renten fastsættes af Statens Administration hvert år i begyndelsen af oktober med virkning for det følgende kalenderår. Ved fastsættelse af den variable grundrente tages den typiske forrentning af indekskonti som udgangspunkt, idet det tilsigtes at undgå en væsentlig forlængelse eller forkortelse af udbetalingsperioden i forhold til det aftalte. Stk. 5. Hvis interessenten på et senere tidspunkt ønsker, at egenudbetalingerne skal beregnes på basis af den variable grundrente, kan der træffes aftale herom med pengeinstituttet. Denne aftale skal også indeholde bestemmelse om, hvorvidt beregningskapitalen fortsat skal benyttes til beregning af egenudbetalingerne, eller saldoen ved overgang til beregning med den variable grundrente skal benyttes. Stk. 6. Træffer interessenten aftale med pengeinstituttet efter stk. 4 og 5, hindrer dette ikke interessenten i på et senere tidspunkt at træffe aftale med pengeinstituttet om beregning af egenudbetalingerne efter den oprindelige grundrente, jf. stk. 1 og 2. Kapitel 3 Indbetalinger 6. For hver indekskontrakt er størrelsen af en årlig grundindbetaling fastsat i hele kroner. Den årlige grundindbetaling er beregnet som det beløb, der ved indbetaling den 31. december hvert år i indbetalingsperioden for vedkommende indekskontrakt ville berettige til udbetaling af kontraktens grundbeløb den 31. december hvert år derefter i et antal år svarende til den aftalte udbetalingsperiode, når forrentningen både i indbetalings- og udbetalingsperioden baseres på kontraktens grundrente. Stk. 2. Den første årlige indbetaling skal ske i det kalenderår, hvori kontrakten er oprettet, og sidste indbetaling skal ske i det kalenderår, hvori interessenten fylder 66 år. Stk. 3. En interessent, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere, kan efter lovens 3 a vælge, at udbetalingerne skal begynde før det fyldte 67. år, dog tidligst fra det fyldte 65. år. Hvis interessenten er 65 år ved første udbetaling, skal sidste indbetaling på indekskontrakten ske i det kalenderår, hvor interessenten fylder 64 år. Hvis interessenten er 66 år ved første udbetaling, skal sidste indbetaling på indekskontrakten ske i det kalenderår, hvor interessenten fylder 65 år. Stk. 4. Indbetalingerne kan helt eller delvis foretages af interessentens arbejdsgiver efter overenskomst mellem interessenten og arbejdsgiveren. 7. Den årlige indbetaling erlægges med et beløb svarende til grundindbetalingen gange forholdet mellem den for indbetalingsåret gældende pristalsregulerede ydelse, jf. 19, og det for vedkommende indekskontrakt fastsatte grundbeløb. Stk. 2. Stk. 1 gælder uanset, om interessenten i medfør af lovens 3 a har valgt udbetaling før det fyldte 67. år. Alle interessenter skal således indbetale i overensstemmelse med reglerne i stk. 1, mens mindsteudbetalingerne reguleres i 19, stk. 3. Stk. 3. Den årlige indbetaling efter stk. 1 kan forhøjes med et beløb svarende til størrelsen af eventuelle bidrag til Arbejdsmarkedsfonden, som pengeinstitutterne efter 11, stk. 5, i lov om en arbejdsmarkeds- 2

3 fond skal indeholde i indbetalinger foretaget af en arbejdsgiver. Indbetalingen kan dog ikke forhøjes med mere, end hvad der svarer til arbejdsmarkedsbidraget af den for den enkelte kontrakt fastsatte indbetaling. Stk. 4. Den i et kalenderår forfaldne årlige indbetaling kan indbetales i årets løb, men forfalder til samlet betaling den 31. december. Retten til indekstillæg bevares ved indbetaling senest 1 år efter forfaldstidspunktet, jf. lovens De under en indeksaftale foretagne indbetalinger indsættes på en indekskonto, som pengeinstituttet opretter i interessentens navn. Stk. 2. Indekskontoen forrentes til enhver tid med den for vedkommende pengeinstitut gældende højeste indlånsrente, eventuelt med tillæg af en overrente. Kapitel 4 Uopfyldte indekskontrakter 9. En indekskontrakt er uopfyldt, når en indbetaling ikke er foretaget senest 1 år efter forfaldstidspunktet, jf. 7, stk. 4. Stk. 2. Der kan ikke ske nye indbetalinger til en konto for uopfyldte indekskontrakter. Dog kan de under en uopfyldt indekskontrakt henstående beløb forblive indestående i pengeinstituttet til fortsat forrentning og udbetaling i henhold til aftalen. Stk. 3. En uopfyldt indekskontrakt kan ikke have konto fælles med indekskontrakter, der er opfyldte. De uopfyldte kontrakter medregnes i det i 1, stk. 2, nævnte antal indekskontrakter Stk. 4. En indekskontrakt betragtes som opfyldt, indtil det konstateres, at indbetalingsbetingelserne ikke er overholdt. En indekskontrakt betragtes som opfyldt, selv om den årlige indbetaling efter 6 reduceres med bidrag til Arbejdsmarkedsfonden, jf. 7, stk. 3. Stk. 5. Pengeinstituttet skal give kontohaveren skriftlig meddelelse om manglende opfyldelse. Kapitel 5 Opgørelse af beregningskapitalen 10. Pr. den første dag i måneden efter interessentens fyldte 67. år (»opgørelsesdagen«) opgøres for hver indekskonto en»beregningskapital«. For en interessent, som efter lovens 3 a har valgt at lade udbetalingerne begynde før det fyldte 67. år, er opgørelsesdagen den første dag i måneden, hvor første udbetaling skal ske. Beregningskapitalen andrager summen af: 1) det på indekskontoen pr. forfaldsdagen for sidste indbetaling indestående beløb, 2) indbetalingsrestancer pr. den i nr. 1 nævnte forfaldsdag, 3) rentetilskrivning til de i nr. 1 og 2 anførte beløb i tiden mellem forfaldsdagen og opgørelsesdagen, idet renten er den for indekskontrakter gældende rente efter 8, stk. 2, og 4) fradrag for skyldig skat af medregnede renter på opgørelsesdagen, jf. lov om beskatning af visse pensionskapitaler mv. (vedrørende PAL-skat). Stk. 2. Efter ikrafttrædelse af lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (tidligere lov om realrenteafgift) beregnes for alle kontrakter en tilnærmet friholdelsesværdi pr. 31. december 1982 udtrykt i procent af beregningskapitalen. Den tilnærmede friholdelsesværdi beregnes med samme procent for alle kontrakter oprettet af personer, der har samme alder. På basis af denne beregnes et tilnærmet beskatningsbeløb, som indgår i fastlæggelsen af de faktorer, der anvendes ved beregningen af egenudbetalingerne. Stk. 3. Det tilnærmede beskatningsbeløb anvendes kun ved de nævnte beregninger. Den faktiske beregning og træk af skat sker efter de herom gældende regler. Stk. 4. På grundlag af den i stk. 1 nævnte opgørelse beregnes størrelsen af de gennem hele udbetalingsperioden lige store månedlige egenudbetalinger, der kan tilkomme interessenten den 1. i hver måned, hvis beregningskapitalen - forrentet med grundrenten, jf. 5, stk. 1-3, eller med den variable grundrente, jf. 5, stk. 4, - afvikles over den aftalte udbetalingsperiode. 3

4 Stk. 5. Udbetalingerne reguleres en gang om året pr. 1. januar med virkning for det følgende kalenderår afhængig af beskatningens og den variable rentes størrelse. Kapitel 6 Udbetalinger 11. Udbetalinger efter en indeksaftale forfalder den første ekspeditionsdag i hver måned af udbetalingsperioden, første gang i måneden efter interessentens fyldte 67. år. For interessenter, som efter lovens 3 a har valgt udbetaling før det fyldte 67. år, forfalder første udbetaling den første ekspeditionsdag i måneden, hvor første udbetaling skal ske. Påbegyndelse af udbetalingerne kan udskydes efter bestemmelserne i 13. Stk. 2. De månedlige udbetalinger til interessenter, der ikke er berettiget til at modtage indekstillæg, skal være lig med de månedlige egenudbetalinger. Stk. 3. De månedlige udbetalinger efter en indeksaftale, der berettiger til indekstillæg, udgør den månedlige egenudbetaling forhøjet med et for hver indekskontrakt beregnet månedligt indekstillæg, jf. 18. Den månedlige udbetaling skal dog for hver indekskontrakt mindst beløbe sig til den månedlige pristalsregulerede ydelse for vedkommende kalenderår, jf. 19. Stk. 4. Hvis interessenten ønsker at begynde udbetaling før det fyldte 67. år, skal interessenten anmode pengeinstituttet om udbetaling senest 1 måned før den måned, hvor udbetalingerne skal begynde. Anmodningen skal vedrøre alle interessentens indekskontrakter. Stk. 5. Pengeinstituttet skal senest samtidig med, at interessenten foreviser dokumentation, jf. 14, stk. 1 eller 2, informere interessenten om muligheden for at vælge mellem fast og variabel grundrente. Pengeinstituttet skal samtidig informere interessenten om, hvorvidt pengeinstituttet vurderer, at udbetalingsperioden for den konkrete indekskonto risikerer at blive forkortet efter bestemmelsen i 15, stk Pengeinstitutterne bemyndiges til én ekspeditionsdag før udbetalingsdagen hver måned på Statens Administrations konto at hæve det beløb, som er nødvendigt til dækning af udbetalingen af indekstillæggene. Kapitel 7 Udskydelse af udbetalinger 13. De månedlige udbetalinger, som angivet i 11, stk. 3, 1. pkt., til en interessent, der ved udgangen af måneden forud for sin 67 års fødselsdag er i restance med indbetalinger efter en opfyldt indeksaftale, udskydes til samlet udbetaling i den 2. måned efter, at restancen rettidigt er afviklet. Stk. 2. Tilsvarende gælder for interessenter, som efter lovens 3 a har valgt udbetaling før det fyldte 67. år, og som ved udgangen af måneden forud for måneden, hvor den første udbetaling skal ske, er i restance med sine indbetalinger. 14. Hvis ikke pengeinstituttet senest i måneden forud for den måned, hvori interessenten fylder 67 år, har modtaget dokumentation for, at interessenten er berettiget til at oppebære dansk folkepension, udskydes udbetaling af indekstillæg til samlet udbetaling i den 2. måned efter, at nævnte dokumentation er tilvejebragt. Stk. 2. Tilsvarende gælder for interessenter, som efter lovens 3 a har valgt udbetaling før det fyldte 67. år, hvis interessenten ikke senest i måneden forud for den måned, hvori første udbetaling skal ske, har forevist den i stk. 1 nævnte dokumentation. Stk. 3. Interessenter, der mister retten til at oppebære dansk folkepension, har pligt til at give vedkommende pengeinstitut meddelelse herom. Retten til indekstillæg bortfalder altid, såfremt interessentens ret til at oppebære dansk folkepension ophører. Stk. 4. De af staten tilbageholdte indekstillæg forrentes ikke i udskydelsesperioden. Tilskrevne renter af udskudte egenudbetalinger forbliver indestående på indekskontoen til forlængelse af udbetalingsperioden. 4

5 Kapitel 8 Udbetalingsperioden 15. Forrentes en indekskonto i dele af udbetalingsperioden med en højere rente end den, der er lagt til grund ved beregning af egenudbetalingerne, jf. 10, stk. 1, medfører det en forlængelse af udbetalingsperioden. Stk. 2. Forrentes indekskontoen i dele af ind- eller udbetalingsperioden med en rente, der er utilstrækkelig til at sikre månedlig udbetaling efter reglerne i 10, stk. 4, gennem hele den aftalte udbetalingsperiode, vil udbetalingsperioden blive afkortet. 16. De månedlige udbetalinger under en indeksaftale fortsætter, indtil indekskontoens indestående er opbrugt. Ydelse af indekstillæg til opfyldte indekskontrakter fortsætter, så længe der fra indekskontoen efter tilførelse af indekstillæg kan ske udbetaling af fuld månedlig pristalsreguleret ydelse. Kapitel 9 Indekstillæg og pristalsreguleret ydelse 17. Indekstillæg udredes af staten under forudsætning af, at interessenten, på det tidspunkt hvor udbetalingerne forfalder, er berettiget til at oppebære dansk folkepension, og i øvrigt opfylder de i loven og nærværende bekendtgørelse angivne betingelser. 18. Det af staten ydede månedlige indekstillæg er ens for alle måneder i et kalenderår for alle indekskontrakter, der er oprettet i et givet kalenderår af personer med samme fødselsår. Stk. 2. Indekstillægget beregnes på grundlag af den i lovens 5, stk. 2, nævnte, og til det 67. år opsatte, livsvarige livrente. Det forudsættes ved beregningen, at forsikringen tegnes på interessentens fødselsdag i oprettelsesåret, at forsikringen tegnes med helårig præmie, at udbetaling af livrenten sker fra interessentens 67 års fødselsdag i forudbetalte månedlige rater, og at forsikringen tegnes af en mand. Stk. 3. Det månedlige indekstillæg for vedkommende kalenderår udgør det beløb, hvormed den månedlige pristalsregulerede ydelse, jf. 19, i et bestemt kalenderår overstiger den månedlige ydelse eksklusive bonus, hvortil en livrente som ovenfor vil berettige. Dersom den månedlige pristalsregulerede ydelse ikke overstiger nævnte månedlige ydelse eksklusive bonus, ydes der intet indekstillæg. Stk. 4. Retten til indekstillæg bevares i uændret omfang, uanset om den årlige indbetaling efter 6 reduceres med bidrag til Arbejdsmarkedsfonden, jf. 7, stk. 3. Den årlige indbetaling på en indekskontrakt kan dog højst reduceres med et beløb, der svarer til arbejdsmarkedsbidraget af den for kontrakten fastsatte indbetaling. 19. Den månedlige pristalsregulerede ydelse udgør 1/12 af den årlige pristalsregulerede ydelse, som i hvert kalenderår udgør 500 kr. gange forholdet mellem reguleringspristallet pr. juli i det foregående kalenderår og reguleringspristallet pr. juli Stk. 2. Har interessenten i medfør af lovens 3 a valgt udbetaling før det fyldte 67. år, beregnes der en reduktion af den pristalsregulerede ydelse, jf. lovens 6, stk. 5. Beregningen offentliggøres hvert år primo oktober, jf. 20. Der tages ved beregningen udgangspunkt i den faktiske stigning i forbrugerprisindekset fra det foregående år til det nuværende år. Denne stigning bruges som grundlag for fremskrivningen af den pristalsregulerede ydelse 2 år frem i tiden for interessenter der er 65 år, når udbetalingerne begynder og 1 år frem i tiden for interessenter, der er 66 år, når udbetalingerne begynder. Stk. 3. Reduktionen i den pristalsregulerede ydelse i henhold til 19, stk. 2, gælder kun i relation til den i 11, stk. 3, 2. pkt., nævnte mindsteudbetaling. Stk. 4. Hvis interessentens indbetalinger reduceres med bidrag til Arbejdsmarkedsfonden, jf. 18, stk. 4, kan ydelsen nedsættes tilsvarende. 20. Statens Administration offentliggør på sin hjemmeside ( hvert år primo oktober måned: 5

6 1) den i det efterfølgende kalenderår gældende årlige pristalsregulerede ydelse, 2) de månedlige indekstillæg, som staten i det efterfølgende kalenderår yder på indekskontrakter, og 3) den i 19, stk. 2, nævnte beregning. Kapitel 10 Ophævelse 21. Ønsker interessenten et efter en indekskontrakt indestående beløb udbetalt fra indekskontoen tidligere end hjemlet ved indekskontrakten, må denne ophæves. En indekskontrakt kan ophæves af interessenten under iagttagelse af det varsel, der gælder for vedkommende pengeinstituts indlån på længste opsigelse. En indekskontrakt skal dog altid kunne ophæves med 12 måneders varsel. Pengeinstituttet skal i op til 5 år efter ophævelsen kunne dokumentere, at kontrakthaveren har ophævet kontrakten. Stk. 2. Et pengeinstitut kan ikke ensidigt ophæve en indekskontrakt. Stk. 3. En indekskontrakt ophæves altid ved interessentens død. Det på indekskontoen indestående beløb tilfalder dødsboet. Stk. 4. Ved ophævelse af anden årsag end død bortfalder interessentens ret til den overrente, som eventuelt er tilskrevet i de sidste 5 år, jf. 8, stk. 2. Kapitel 11 Administration, regnskabsaflæggelse og revision 22. Administrationen af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing varetages af Statens Administration. Statens Administrations afgørelser efter loven kan indbringes for Finansministeriet. 23. Revisionen af pengeinstitutternes administration af ordningen om pristalsreguleret alderdomsopsparing i pengeinstitutter udføres af de af det pågældende pengeinstituts valgte revisorer. I pengeinstitutter med intern revision udføres revisionsarbejdet i samarbejde med den interne revision i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for revision af pengeinstitutter. 24. Revisionen foretages i overensstemmelse med god revisionsskik. Ved revisionen kontrolleres, at 1) pengeinstituttet har etableret forretningsgange og regnskabssystemer, der sikrer, at ordningen administreres efter gældende regler, 2) forretningsgangene efterleves, 3) de gældende regler for ordningen er overholdt, og 4) afregningen med staten er sket korrekt og rettidigt, samt er i overensstemmelse med de bogførte beløb. 25. Revisionen kan udføres ved stikprøvevise undersøgelser. Revisionens omfang afhænger af pengeinstituttets administrative struktur og forretningsgange, herunder den interne kontrol og andre forhold af betydning for administrationen af ordningen samt antallet af indekskontrakter og disses beløbsmæssige størrelse. 26. Pengeinstituttet skal give revisor de oplysninger, som må anses for at være af betydning for revisionen af ordningen. Pengeinstituttet skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendige, og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendig for udførelsen af sit hverv. 27. Pengeinstitutterne afgiver en ledelseserklæring efter udgangen af hvert kalenderår og inden 1. juni i det følgende kalenderår. Erklæringen udformes i overensstemmelse med bilag 1 til denne bekendtgørelse og skal indeholde en opgørelse over: 1) antallet af de ved årets udgang bestående indekskontrakter, 2) det samlede indestående på indekskonti ved årets udgang, og 6

7 3) det samlede beløb, som staten har ydet i form af indekstillæg i kalenderåret. Stk. 2. De under stk. 1, nr. 1 og 2, nævnte oplysninger specificeres med hensyn til opfyldte og uopfyldte indekskontrakter. 28. Pengeinstitutternes erklæringer efter 27 forsynes med revisors erklæring om, at ordningen er revideret i overensstemmelse med reglerne i Revisors påtegning skal udformes i overensstemmelse med Erhvervs- og Selskabsstyrelsens bekendtgørelse nr. 745 af 21. august 2003 om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer m.v. (erklæringsbekendtgørelsen), jf. bilag 1 til denne bekendtgørelse. Forbehold og supplerende oplysninger skal fremgå af erklæringen. Stk. 2. Revisor påser, at det pågældende pengeinstituts erklæring indeholder de fornødne oplysninger om, hvilken ordning og hvilket pengeinstitut, den vedrører, samt hvilken periode, den vedrører. Endvidere påses det, at erklæringen indeholder de oplysninger som er nævnt i 27, at oplysningerne er korrekte, og at erklæringen er forsynet med datering og underskrift fra pengeinstituttets direktion/administration. Såfremt der er forhold, der giver anledning til bemærkninger over for Statens Administration, skal revisor påse, at disse bemærkninger er indeholdt i direktionens/administrationens erklæring. 29. Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning i forbindelse med ordningens forvaltning eller de i 28 nævnte forhold, påhviler det revisor at anmode pengeinstituttet om inden 3 uger at give Statens Administration meddelelse herom. Oplysninger om disse forhold, herunder at revisor har fremsat den nævnte anmodning til pengeinstituttet, skal fremgå af revisionserklæringen efter 28, stk. 1. Kapitel 12 Kontrol 30. Statens Administration udøver tilsyn med ordningens administration i det omfang, det skønnes påkrævet. Pengeinstitutterne skal efter anmodning give Statens Administration adgang til at foretage de undersøgelser, styrelsen finder nødvendige, og skal sørge for, at Statens Administration får de oplysninger og den bistand, styrelsen finder påkrævet, for udførelsen af tilsynet. Kapitel 13 Ikrafttræden 31. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december Stk. 2. Bekendtgørelse nr af 3. december 2009 om pristalsreguleret alderdomsopsparing i pengeinstitutter ophæves. Finansministeriet, den 31. oktober 2014 BJARNE CORYDON / Frank Petersen 7

8 Ledelses- og revisionserklæringer efter bekendtgørelsens 27 og 28 Bilag 1 Erklæringerne indsendes efter udgangen af hvert kalenderår, og inden 1. juni i det følgende kalenderår, til Statens Administration, Landgreven 4, Postbox 2193, 1017 København K Erklæring fra pengeinstituttets ledelse Vi afgiver hermed erklæring efter 27 i bekendtgørelse nr. xx af xxx 2014 om pristalsreguleret alderdomsopsparing i pengeinstitutter (i det følgende benævnt bekendtgørelsen). Baggrunden for erklæringen Efter bekendtgørelsen skal (pengeinstituttets navn) etablere administrative kontrolsystemer, herunder forretningsgange og regnskabssystemer, bogholderi og øvrig økonomiregistrering med henblik på at sikre, at bestemmelserne i bekendtgørelsens kan efterleves af (pengeinstituttets navn). Erklæring (Pengeinstituttets navn) har etableret de administrative kontrolsystemer, herunder forretningsgange og regnskabssystemer, bogholderi og øvrigt økonomiregistrering, der er nødvendig for, at bestemmelserne i bekendtgørelsens kan efterleves. (Pengeinstituttets navn) havde pr. 31. december 2xxx en bestand på xx indekskontrakter, hvoraf de xx indekskontrakter ikke var opfyldte. Det samlede beløb, som indestod på pengeinstituttets indekskonti udgjorde xx kr., hvoraf xx kr. vedrørte uopfyldte indekskontrakter. Staten har i perioden 1. januar 2xxx til 31. december 2xxx ydet et samlet beløb i form af indekstillæg på xx kr., den (dato) (Pengeinstitut) (Underskrift for pengeinstituttets ledelse) Revisionserklæring Som revisor for (pengeinstituttets navn) afgiver vi hermed erklæring efter 28 i bekendtgørelse nr. xx af xxx 2014 om pristalsreguleret alderdomsopsparing i pengeinstitutter (i det følgende benævnt bekendtgørelsen). Baggrunden for erklæringen Erklæringen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelsens 28 og må ikke anvendes til andre formål end dette. Det udførte arbejde Vi har foretaget en gennemgang af (pengeinstituttets navn) s administrative kontrolsystemer, herunder af (pengeinstituttets navn) s forretningsgange og regnskabssystemer, bogholderi og øvrig økonomiregistre- 8

9 ring med henblik på derigennem at bestemme, hvorvidt disse i nødvendigt og tilstrækkeligt omfang sikrer, at bestemmelserne i bekendtgørelsens kan efterleves af (pengeinstituttets navn). Vor gennemgang er tilrettelagt således, at hovedvægten er lagt på de dele af registreringssystemerne, inden for hvilke risikoen for eventuelle væsentlige fejl må anses for at være størst. Vor gennemgang er udført ved stikprøver. Vi har endvidere gennemgået grundlaget for ledelsens oplysninger om bestand af opfyldte og uopfyldte indekskontrakter, beløbsmæssig størrelse og statens samlede tilskud i form af indekstillæg efter bekendtgørelsen i perioden 1. januar 2xxx til 31. december 2xxx. Vi har herunder konstateret, at (pengeinstituttets navn) pr. 31. december 2xxx havde en bestand på xx indekskontrakter med et samlet beløb på i alt xx kr., og at staten i perioden har ydet et samlet tilskud i form af indekstillæg på i alt xx kr. Forbehold Supplerende oplysninger Konklusion Vor gennemgang giver ikke anledning til bemærkninger., den (dato) (Revisionsfirma) (Revisors underskrift) 9

Bekendtgørelse af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing

Bekendtgørelse af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing LBK nr 521 af 18/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 2016-6002-0004 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

2008/1 LSF 132 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016. Fremsat den 5. februar 2009 af finansministeren (Lars Løkke Rasmussen) Forslag.

2008/1 LSF 132 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016. Fremsat den 5. februar 2009 af finansministeren (Lars Løkke Rasmussen) Forslag. 2008/1 LSF 132 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, j.nr. 020-83 Fremsat den 5. februar 2009 af finansministeren (Lars Løkke Rasmussen)

Læs mere

Bekendtgørelse om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven

Bekendtgørelse om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven BEK nr 1634 af 21/12/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-322-0005 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1442 af 23/12/2012

Læs mere

Bekendtgørelse om pristalsreguleret alderdomsforsikring i forsikringsselskaber

Bekendtgørelse om pristalsreguleret alderdomsforsikring i forsikringsselskaber BEK nr 1233 af 03/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 17. september 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Økonomistyrelsen, j.nr. 2008-7821-001 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder BEK nr 1173 af 08/10/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0001985 Senere ændringer

Læs mere

Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing

Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing Side 1 af 8 Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing 1 I lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing, jf. lovbekendtgørelse nr. 724 af

Læs mere

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked I medfør af 2, stk. 2, 3, stk. 2-3, 4, stk. 1-3, 5, stk. 2, 6, stk. 1-2, 7, stk. 1-3, 9, 11, 12, stk. 2 og 14 i lov nr. 417 af 8. maj 2006

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension LBK nr 489 af 06/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 09-801-5 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1371

Læs mere

Lov om ændring af ferieloven

Lov om ændring af ferieloven Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) LOV nr. 1200 af 27/12/2003 (Gældende) Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde

Læs mere

Høring over udkast til forslag til Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing

Høring over udkast til forslag til Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing 13. januar 2009 FIN/RRH Høring over udkast til forslag til Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing Økonomistyrelsen sender hermed udkast til forslag til lov

Læs mere

BankNordiks generelle vilkår for ratepension

BankNordiks generelle vilkår for ratepension Generelle vilkår for ratepension BankNordiks generelle vilkår for ratepension Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen

Læs mere

Bekendtgørelse om plejefamilier

Bekendtgørelse om plejefamilier Bekendtgørelse om plejefamilier I medfør af 66 a, stk. 8, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1284 af 17. november 2015, som ændret ved xx, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen regulerer forhold

Læs mere

AFSKRIFT PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER.

AFSKRIFT PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER. Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN Dampfærgevej 22, Postboks 2593 2100 København - Tlf.: 35 29 81 00 AFSKRIFT Maj 1983 J.nr. 3224.00-01/81 PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER.

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk BEK nr 1485 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7021-00009 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved frie grundskoler og private skoler for gymnasiale uddannelser m.v.

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved frie grundskoler og private skoler for gymnasiale uddannelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 18. november 2014 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j.nr. 148.31C.031 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4 Indhold l. Forord 4 2. Bonus 2.1 Hvad er bonus? 5 2.2 Generelt om bonusprognoser 5 2.3 Bonuskilder 6 2.4 Anvendelse af bonus i forsikringstiden 11 2.5 Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden 11 3. Indestående

Læs mere

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Vilkår for tilskud fra tips- og lottomidler til forskning og forskningsformidling

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Vilkår for tilskud fra tips- og lottomidler til forskning og forskningsformidling Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Vilkår for tilskud fra tips- og lottomidler til forskning og forskningsformidling Styrelsen for Forskning og Innovation Juni 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 6. maj 2010. Nr. 489. Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension Herved bekendtgøres lov om tjenestemandspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 230 af 19. marts

Læs mere

Tidsbegrænset livrente

Tidsbegrænset livrente Tidsbegrænset livrente En tidsbegrænset (ophørende) livrente er en fradragsberettiget opsparing, der kan give dig en månedlig udbetaling, fra du går på pension og i en aftalt periode på mindst 10 år. Til

Læs mere

BEK nr 1596 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1596 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1596 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Vejledning til Naturstyrelsens Skydebanepulje

Vejledning til Naturstyrelsens Skydebanepulje Biodiversitet og arter J.nr. Ref. jafri Den 10. oktober 2014 Vejledning til Naturstyrelsens Skydebanepulje Baggrund Miljøministeren har besluttet at en fortsat indsats til forebyggelse af anskydninger

Læs mere

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer:

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer: xx. november 2015 FM 2016/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. LBK nr 727 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0008754 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om digital kommunikation i arbejdsløshedsforsikringen

Bekendtgørelse om digital kommunikation i arbejdsløshedsforsikringen BEK nr 1644 af 27/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0015364 Senere ændringer

Læs mere

Indhold. 3. Depot 13. 6. Genkøb 18 6.1 Beregning af genkøbsværdi 18 6.2 Skat ved genkøb 18. 1. Forord 4

Indhold. 3. Depot 13. 6. Genkøb 18 6.1 Beregning af genkøbsværdi 18 6.2 Skat ved genkøb 18. 1. Forord 4 Indhold 1. Forord 4 2. Bonus 5 2.1 Hvad er bonus? 5 2.2 Generelt om bonusprognoser 5 2.3 Bonuskilder 6 2.4 Anvendelse af bonus i forsikringstiden 11 2.5 Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden 11 3.

Læs mere

Bekendtgørelse af Ferielov 1)

Bekendtgørelse af Ferielov 1) Page 1 of 9 LBK nr 407 af 28/05/2004 Gældende (Ferieloven) Offentliggørelsesdato: 11-06-2004 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1420 af 22/12/2004 LOV nr 428 af 06/06/2005

Læs mere

Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser BEK nr 510 af 22/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 039.43N.391 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1492 af

Læs mere

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Afsnit 1 Formål og hjemsted 1 A-kassens navn er FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse (FOAs A- kasse) FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse har

Læs mere

UDKAST. Anvendelsesområde

UDKAST. Anvendelsesområde UDKAST Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, almengymnasiale uddannelse og almen voksenuddannelse m.v. I medfør af 26, stk. 2, 3 og 5, i lov

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Vejledning om tilskud til private pasningsordninger

Vejledning om tilskud til private pasningsordninger Vejledning om tilskud til private pasningsordninger 1. Indledning: Forældre i Horsens Kommune har mulighed for at vælge privat pasning af deres barn. Horsens Kommune yder tilskud til privat pasning i henhold

Læs mere

Bekendtgørelse om garantibidrag, tarif og kapitaliseringsgrænse i 2016 i Arbejdsmarkedets Tillægspension

Bekendtgørelse om garantibidrag, tarif og kapitaliseringsgrænse i 2016 i Arbejdsmarkedets Tillægspension BEK nr 1840 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2015-3119 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

BEK nr 1335 af 20/11/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016

BEK nr 1335 af 20/11/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 BEK nr 1335 af 20/11/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., Skatterådet, j.nr. 07-165767 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 58 A Folketinget 2014-15 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. december 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet.

En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet. KL Afsnit I Pkt. A) Definition En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet. Pkt. B) Retsgrundlag for opsat pension m.v. Pensionsregulativets

Læs mere

BEK nr 1320 af 24/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016

BEK nr 1320 af 24/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 BEK nr 1320 af 24/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-1660746 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Skatterådets

Læs mere

BEK nr 1595 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016

BEK nr 1595 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 BEK nr 1595 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Sydslesvigudvalget og visse tilskudsordninger for det danske mindretal i Sydslesvig

Bekendtgørelse af lov om Sydslesvigudvalget og visse tilskudsordninger for det danske mindretal i Sydslesvig LBK nr 725 af 15/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om renter og andre forhold ved forsinket betaling (renteloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om renter og andre forhold ved forsinket betaling (renteloven) 1) LBK nr 459 af 13/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 27. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-7004-0010 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. BEK nr 700 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af Beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af myndiges båndlagte arv

Bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af myndiges båndlagte arv BEK nr 1443 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Civilstyrelsen, j.nr. 13-300-00002 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

VEDTÆGT FOR HAVEFORENINGEN TRILLEGÅRDEN Stiftet 1943

VEDTÆGT FOR HAVEFORENINGEN TRILLEGÅRDEN Stiftet 1943 VEDTÆGT FOR HAVEFORENINGEN TRILLEGÅRDEN Stiftet 1943 Senest revideret - 19. marts 2013 Indhold 1. Foreningens navn og hjemsted 3 2. Formål og virke 3 3. Medlemmer 3 4. Kapitalindskud og hæftelse 4 5. Lejeafgift

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til nyttiggørelse af dæk

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til nyttiggørelse af dæk BEK nr 148 af 16/02/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 27-02-2009 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Gebyrpligt Kapitel 2 Tilskud til indsamling af dæk Kapitel 3 Administrative

Læs mere

Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Tillægspension

Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Tillægspension BEK nr 859 af 08/09/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2009-0010011 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1385

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Danmarks Skibskredit A/S. CVR-nr. 27 49 26 49

V E D T Æ G T E R. for. Danmarks Skibskredit A/S. CVR-nr. 27 49 26 49 V E D T Æ G T E R for Danmarks Skibskredit A/S CVR-nr. 27 49 26 49 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er "Danmarks Skibskredit A/S". 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne:

Læs mere

Bekendtgørelse om a-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb og slettelse af medlemskab på grund af gæld

Bekendtgørelse om a-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb og slettelse af medlemskab på grund af gæld BEK nr 1106 af 18/09/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0011727 Senere ændringer

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende BEK nr 1110 af 26/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0017989 Senere ændringer til

Læs mere

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 3.4.18 1991 Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 2 Indhold Side Overenskomstens område... 3 Ansættelse... 3 Løn... 3 Lønanciennitet... 4 Pension... 4 Lønberegning,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v.

Bekendtgørelse af lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v. LBK nr 1812 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-0122-000021 Senere ændringer

Læs mere

VEDTÆGTER for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS PENSIONSFOND. 1. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS PENSIONSFOND. 1. Navn og hjemsted VEDTÆGTER for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS PENSIONSFOND 1. Navn og hjemsted Fondens navn er Hærens Konstabel- og Korporalforenings Pensionsfond. Dens hjemsted er København. Fonden er en selvejende

Læs mere

LOV nr 1263 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 5. marts 2017

LOV nr 1263 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 5. marts 2017 LOV nr 1263 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 5. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2009-0012669 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1246

Læs mere

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed BEK nr 837 af 14/08/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2012-0032241 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser BEK nr 1184 af 14/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4819

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om seniorjob

Bekendtgørelse af lov om seniorjob LBK nr 1090 af 15/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j. nr. 15/11071 Senere

Læs mere

Kapitel 2 Opfyldelse af boligkravet

Kapitel 2 Opfyldelse af boligkravet Bekendtgørelse om opfyldelse af boligkravet i familiesammenføringssager og om kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens boligforhold BEK nr 814 af 20/07/2004 (Gældende) LBK Nr. 945 af 01/09/2006 Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om indsendelse og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (Indsendelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om indsendelse og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (Indsendelsesbekendtgørelsen) BEK nr 778 af 10/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016599 Senere

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af. kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskaserne.

Lovtidende A. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af. kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskaserne. Lovtidende A 2015 16. december 2015. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne I medfør af 5, stk. 5, 6, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende minister for ligestillings puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende minister for ligestillings puljemidler m.v. BEK nr 407 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 21. maj 2019 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., Ligestillingsafdelingen, j.nr. 2017-18140. Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2012/1 LSF 204 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 9. april 2013 af Christian Juhl (EL), Jørgen Arbo-Bæhr (EL) og Finn Sørensen (EL) Forslag til Lov

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 6. oktober 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 6. oktober 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 6. oktober 2009 2. oktober 2009. Nr. 942. Bekendtgørelse af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension Herved bekendtgøres lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

9) Køretøjets restværdi: Køretøjets forventede handelspris på tidspunktet for leasingperiodens udløb.

9) Køretøjets restværdi: Køretøjets forventede handelspris på tidspunktet for leasingperiodens udløb. BEK nr 699 af 08/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-1434179 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om SKATs

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Hedely

Vedtægter for Grundejerforeningen Hedely Vedtægter for Grundejerforeningen Hedely 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Hedely. 2 Foreningens formål er at varetage grundejerforeningens fællesinteresser, herunder at drage omsorg for Udførelsen

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013 Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg REBILD KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 11-20) udført til og med 2. maj 2013 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraft-varmeværker

Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraft-varmeværker BEK nr 1299 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. november 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4992

Læs mere

Direktørkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening

Direktørkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening Direktørkontrakt med kommentarer Maskinmestrenes Forening Denne direktørkontrakt er udarbejdet af Maskinmestrenes Forening med udgangspunkt i lov nr. 392 af 22. juni 1993 om arbejdsgivernes pligt til at

Læs mere

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler BEK nr 166 af 02/03/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j. nr. 152.114.031 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne

Bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne BEK nr 22 af 17/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering j.nr. 2012-2380 Senere

Læs mere

21.15.1 Side 1 OG OVERENSKOMSTANSATTE. Rammeaftale om åremålsansættelse OK-02

21.15.1 Side 1 OG OVERENSKOMSTANSATTE. Rammeaftale om åremålsansættelse OK-02 Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om åremålsansættelse 2002 Side 2 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1. ÅREMÅLSANSÆTTELSE PÅ TJENESTEMANDSVILKÅR.. 3 1. RAMMEAFTALENS

Læs mere

Generelle vilkår. for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing

Generelle vilkår. for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Generelle vilkår for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Gældende pr. 1. januar 2015 Indhold Afsnit A Omfattede medarbejdere... 3 Afsnit B Aftaleforholdet og ændringer... 4 Afsnit C Tilmelding og indbetaling

Læs mere

Aftale om levering af administrativ service

Aftale om levering af administrativ service Side 1 af 8 Aftale om levering af administrativ service Mellem Kunde Adresse 1 Adresse 2 CVR nr.: EAN nr.: Og Statens Administration Landgreven 4 1017 København K CVR nr.: 33391005 EAN nr. 5798000010703

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Sandhøj

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Sandhøj Indholdstegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Side 2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Side 2 Kap. 3 Foreningens mål og opgaver 6-7 Side 2 Kap. 4 Medlemmernes hold til eningen 8-12

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Bekendtgørelse af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag LBK nr 784 af 15/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 154.73M.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde STEVNS KOMMUNE Beretning nr. 15 (side 436-444) Delberetning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision,, en

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i. Foreningen af Fodbold Divisionsklubber i Danmark

Forretningsorden. for bestyrelsen i. Foreningen af Fodbold Divisionsklubber i Danmark Forretningsorden for bestyrelsen i Foreningen af Fodbold Divisionsklubber i Danmark Forretningsorden for bestyrelsen i Foreningen af Fodbold Divisionsklubber i Danmark 1 Konstitution 1.1 Bestyrelsen, herunder

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab af 1999 (CVR-nummer 25 02 06 34) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab af 1999 (CVR-nummer 25 02 06 34) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab af 1999 (CVR-nummer 25 02 06 34) ----ooooo---- 1. 1.1. Selskabets navn er Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (01)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (01) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver, som

Læs mere

RLTN. OK-Nyt Løn nr. 019-2011 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Vedr. ændring af ferieloven og ferieaftalen

RLTN. OK-Nyt Løn nr. 019-2011 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Vedr. ændring af ferieloven og ferieaftalen REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Løn nr. 019-2011 Vedr. ændring af ferieloven og ferieaftalen Den 7. april

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S. CVR-nr. 58 21 06 17. Albertslund

VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S. CVR-nr. 58 21 06 17. Albertslund VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S CVR-nr. 58 21 06 17 Albertslund Selskabets navn, hjemsted og formål: 1. Selskabets navn er Brødrene A. & O. Johansen Aktieselskab. Dets hjemsted er Albertslund

Læs mere

Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa

Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa Grenaa Taxa s økonomiske forening har i henhold til Lovbekendtgørelse om taxikørsel m.v. nr. 107 af 30. januar 2013 og Bekendtgørelse nr. 405 af 8. maj 2012

Læs mere

Uddrag af serviceloven:

Uddrag af serviceloven: NOTAT Dato 13.11.2007 Uddrag af serviceloven: Kapitel 16 Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 4. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 4. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 4. december 2010 1. december 2010. Nr. 1326. Bekendtgørelse af lov om fremme af besparelser i energiforbruget 1) Herved bekendtgøres lov nr. 450 af 31. maj 2000 om fremme

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere BEK nr 1186 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/14638

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Forsikringsselskabet Privatsikring A/S. CVR-nr. 25 07 14 09. (2010 version)

VEDTÆGTER. for. Forsikringsselskabet Privatsikring A/S. CVR-nr. 25 07 14 09. (2010 version) VEDTÆGTER for Forsikringsselskabet Privatsikring A/S CVR-nr. 25 07 14 09 (2010 version) 1 Forsikringsselskabet Privatsikring A/S 2 I. Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Forsikringsselskabet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og af lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring af forskellige skattelove

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og af lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring af forskellige skattelove Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 391 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-321-0014 Udkast (1) 17. august 2009 Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og af lov om ændring af

Læs mere

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE Kongeriget Danmarks regering og Republikken Filippinernes regering, som ønsker at styrke de gensidige relationer mellem

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 29. december 2006 (sag nr. 71-2005-R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 29. december 2006 (sag nr. 71-2005-R) Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 29. december 2006 (sag nr. 71-2005-R) ToldSkat mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 2. november 2005 har

Læs mere

Bekendtgørelse om beskæftigelse m.v. af indsatte i kriminalforsorgens institutioner (beskæftigelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om beskæftigelse m.v. af indsatte i kriminalforsorgens institutioner (beskæftigelsesbekendtgørelsen) BEK nr 282 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 12-122-0007 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden BEK nr 1494 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Forbrugerstyrelsen, j.nr. 09/05102 Senere ændringer

Læs mere

Københavns Kommune. 3. juni 2016

Københavns Kommune. 3. juni 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Københavns Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Vedtægter for Ejendomsfunktionærenes Fagforening Fyn

Vedtægter for Ejendomsfunktionærenes Fagforening Fyn Vedtægter for Ejendomsfunktionærenes Fagforening Fyn Formålsparagraf: Fagforeningens formål er i samvirke med Ejendoms- og Servicefunktionærernes Landssammenslutning og Serviceforbundet at søge alle, der

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BESTILLINGSKONTORET. TAXI 4x27 (Aarhus)

VEDTÆGTER FOR BESTILLINGSKONTORET. TAXI 4x27 (Aarhus) VEDTÆGTER FOR (Aarhus) Udarbejdet i henhold til lov om taxikørsel og bekendtgørelse gældende pr. 29. august 2011. Udskrevet 6. maj 2015 Vedtaget 29. april 2015 VEDTÆGTER FOR (Aarhus) Foreningen Taxi 4x27

Læs mere

Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13.

Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13. Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13. juni 1995 Kapitel 1 Personkreds m.v. Kapitel 2 Betingelser for udbetaling

Læs mere