En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet."

Transkript

1 KL Afsnit I Pkt. A) Definition En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet. Pkt. B) Retsgrundlag for opsat pension m.v. Pensionsregulativets 22 omhandler reglerne om opsat pension, og 23 omhandler reglerne om fratrædelsesgodtgørelse m.v. i stedet for opsat pension. Pkt. C) Ret til opsat pension En kommunal tjenestemand, der fratræder sin tjenestemandsstilling uden at gå direkte over i en anden tjenestemandsstilling og uden at være berettiget til at få udbetalt sin tjenestemandspension, har ret til opsat pension, hvis han har en pensionsalder på mindst 3 år. Det betyder mere konkret, at en tjenestemand, der opfylder disse forudsætninger har ret til en opsat pension, når han fratræder efter ansøgning efter uansøgt afsked på grund af tjenesteforseelse, der er fastslået ved tjenstligt forhør efter uansøgt afsked på grund af strafbart forhold, der er fastslået ved en dom efter uansøgt afsked på grund af alder, svagelighed eller af "anden utilregnelig årsag" inden tjenestemanden har haft 10 års ansættelsestid. Pkt. D) Bortfald af opsat pension Retten til opsat pension ophører, hvis den berettigede ansættes i en stilling, i hvilken ansættelsen kan medregnes i pensionsalderen, jf. Pensionsregulativets 4, fx som tjenestemand i staten, en anden kommune eller en region dør uden at efterlade sig ægtefælle og/eller børn under 18 år eller efterlader sig en ægtefælle, som ikke opfylder betingelserne for at få ægtefællepension. Pkt. E) Fratræden - opgørelse af kravet på opsat pension Når tjenestemænd fratræder med ret til opsat pension, skal kommunen beregne størrelsen af den opsatte pension. Den opsatte pension svarer til en egenpension for en tjenestemandspensionist på 65 år og derover på samme løntrin og med samme pensionsalder, jf. Pensionsregulativets 6, stk. 1 og 2. Kommunen skal ved en tjenestemands fratræden beregne den opsatte pension og bør over for tjenestemanden bekræfte, at han ved sin fratræden fra tjenestemandsstillingen har krav på opsat pension. Et sådant brev bør indeholde oplysninger om fratrædelsesdato, pensionsalder, løntrin på fratrædelsestidspunktet samt størrelsen af den opsatte pension beregnet med de på fratrædelsestidspunktet gældende satser. Endvidere oplysninger om ægtefælle og børns rettigheder. Der er som bilag 1 til denne vejledning medtaget et eksempel på, hvordan et sådant brev kan udformes. 2 / 14EG Kommuneinformation Side 2 af 14

2 Eksempel på beregning af en opsat pension ved fratræden En kommunal tjenestemand fratræder sin stilling efter ansøgning for at blive ansat i det private erhvemsliv. Fratrædelsestidspunkt: Løntrin 34 Pensionsalder 15 år beregnet pr. 1. januar ,73 kr. (tabelopslag: 1. oktober 2006 tjenestemand over 65år) Pkt. F) Beregning af opsat pension ved udbetaling Det retsgrundlag, den opsatte pension skal beregnes efter, afhænger af udbetalingstidspunktet. Alle opsatte pensioner, der er kommet til udbetaling siden den 1. februar 2002, og opsatte pensioner, der kommer til udbetaling fremover, beregnes på samme måde som en egenpension efter Pensionsregulativets 2, der påbegyndes udbetalt på samme tidspunkt, jf. 22, stk. 5, med mindre de er omfattet af Pensionsregulativets overgangsregler for beregning af pensioner efter tidligere regulativer, jf. neden for under J). Beregningen fortages efter reglerne i Pensionsregulativets 6, stk. 1 og 2. Opsatte pensioner, der udbetales til personer under 65 år, beregnes efter 6, stk. 1, 2 og 3 med førtidstillæg indtil det 65. år. Pkt. G) Regulering af opsatte pensioner Hver gang der sker en regulering af tjenestemandspensionerne sker også regulering af de opsatte pensioner. Vedrørende regulering af opsatte pensioner henvises til de administrative informationer, KL udsender, hver gang der sker regulering af løn og pension til tjenestemand. Der henvises til NIS-Løn Forlaget Kommuneinformation udgiver en publikation "Tjenestemandspensioner i kommuner og regioner" med tabeloversigter, der viser de aktuelle pensionsbeløb. Alle beløb i eksemplerne i denne vejledning er fremkommet ved tabelopslag i tabeloversigterne for 1. oktober 2006/hhv. 1. april Pkt. H) Konsekvenserne af løntrinsprojektet Som en konsekvens af KTO-forliget af 19. februar 2005, hvorefter bl.a. tjenestemænd blev rykket et løntrin op pr 1. april 2005, skete der en opdeling af reguleringen af tjenestemandspensioner før og efter 1. april Det indebærer, at opsatte pensioner, der kommer til udbetaling efter den 1. april 2005, men hvor retten til den opsatte pension er erhvervet før 1. april 2005 procentreguleres med samme reguleringsprocent, som egenpensioner, der er kommet til udbetaling før 1. april Opsatte pensioner, der er erhvervet ret til efter den 1. april 2005 procentreguleres på udbetalingstidspunktet på samme måde som en egenpension, der er erhvervet ret til efter 1. april Pkt. I) Udbetaling af den opsatte pension Den opsatte pension skal/kan udbetales i følgende tilfælde 1) på grund af alder ved det 65 år 2) på grund af alder som førtidig opsat pension mellem 60 og 65 år 3) på grund af svagelighed 4) på grund af dødsfald som opsat ægtefælle- og/eller børnepension. Det retsgrundlag, den opsatte pension skal beregnes efter, afhænger af udbetalingstidspunktet, jf. oven for under F). Alle opsatte pensioner, der er kommet til udbetaling siden 1. februar 2002, beregnes på samme måde som en egenpension efter pensionsregulativets 2, der er påbegyndt udbetalt på samme tidspunkt, jf. dog neden for under J). ad 1) Udbetaling af opsat pension på grund af alder ved 65 år Kommunen skal tage initiativ til at udbetale den opsatte pension, når den tidligere tjenestemand fylder 65 år. Når den opsatte pension skal udbetales på grund af alder ved det 65. år, skal kommunen påbegynde udbetalingen den 1. i måneden efter 65 årsdagen. Kommunen indbetaler den opsatte pension på den pågældendes Nem-konto, medmindre kommunen har fået anvist en anden konto. 3 / 14EG Kommuneinformation Side 3 af 14

3 Pensionen beregnes på samme måde som en egenpension til en tjenestemand over 65 år på samme løntrin og med samme pensionsalder, hvor udbetalingen af egenpensionen begynder på samme tidspunkt. Beregning sker efter Pensionsregulativets 6, stk 1 og 2 eller efter tabelopslag, jf. oven for under F). ad 2) Udbetaling af opsat pension med førtidsnedslag Udbetaling af den opsatte pension før det 65. år kræver i alle tilfælde en anmodning fra den tidligere tjenestemand bilagt fornøden dokumentation for, at betingelserne er opfyldt. Udbetalingen kan tidligst ske fra den 1. i måneden efter, at anmodningen er modtaget i kommunen. Ved udbetaling før det fyldte 65. år beregnes den opsatte pension som en egenpension med førtidsfradrag, der påbegyndes udbetalt fra samme tidspunkt til en tjenestemand under 65 år på samme løntrin og med samme pensionsalder. Beregningen tager udgangspunkt i Pensionsregulativets 6, stk.1, 2 og 3, hhv. tabelopslag, jf. oven for under F). Dvs, der indgår førtidstillæg i en opsat pension, der kommer til udbetaling før det 65. år, og der beregnes førtidsfradrag efter de regler, der gælder herom, jf. bilag 1, bilag 1.1 og 1 a til Pensionsregulativet. 2.a) Om førtidsnedslag i opsatte pensioner Når den opsatte pension udbetales på grund af alder efter det 60. år, men før det 65. år, skal der trækkes et førtidsfradrag efter de regler, der gælder for førtidsfradrag i tjenestemandspensioner. Reglerne om førtidsfradrag er forskellige afhængig af, hvornår den tidligere i tjenestemand fylder 60 år. Reglerne om førtidsfradrag er optaget som bilag 1, bilag 1.1 og bilag 1 a) til Pensionsregulativet. 2.a.1.) Førtidsnedslag ved udbetaling af førtidig opsat pension til tidligere tjenestemænd, som fylder 60 år den 1.juli 2004 eller senere Den opsatte pension nedsættes ved udbetaling med følgende fradrag: 10% ved fratræden som 60 årig 7% ved fratræden som 61 årig 4% ved fratræden som 62 årig 3% ved fratræden som 63 årig og 2% ved fratræden som 64 årig Når den opsatte pension udbetales inden det fyldte 62. år, nedsættes den opsatte pension yderligere med et beløb, der svarer til 50% af det førtidstillæg, der indgår i beregningen for alle tjenestemandspensionister under 65 år, jf. Pensionsregulativets 6, stk.3. Eksempel på beregning af opsat pension med førtidsnedslag efter aftale om førtidsnedslag (bilag 1 a til Pensionsregulativet) En tidligere tjenestemand anmoder om at få udbetalt sin opsatte pension den 1. april Tjenestemanden fylder 60 år den 1. februar Løntrin ved fratræden af tjenestemandstilling 34 Pensionsalder ved fratræden af tjenestemandsstillingen 15 år før beregning af førtidsfradrag: ,90 kr. (tabelopslag: 1. april 2007/tabel 2/tjm. under 65 år) - Førtidsfradrag 10% 9.345,29 kr. (aftale om førtidspensionsfradrag 1, bilag 1 a til Pensionsregulativet) - Førtidsfradrag 50% af kr ,00 kr. (aftale om førtidspensionsfradrag 2, bilag 1 a til Pensionsregulativet) Førtidig opsat pension i alt: ,61 kr. Når den pågældende fylder 65 år falder førtidstillægget væk, og den del af førtidsfradraget, der består i reduktion af førtidstillægget, falder derfor også væk. Der foretages derimod ikke omberegning af førtidsfradraget på 10% i henhold til 1 aftale om førtidspensionsfradrag, jf. 6, stk. 6 sidste punktum i pensionsregulativet. Eksempel på beregning af den førtidige opsatte pension, når modtageren er 65 år 4 / 14EG Kommuneinformation Side 4 af 14

4 EG Kommuneinformation 14. juni 2012 Eksemplet bygger på, at den tidligere tjenestemand i det foregående eksempel fylder 65 år den 1. april 2007 efter at have oppebåret sin opsatte førtidige tjenestemandspension på grundlag af løntrin 34 og 15 års pensionsalder i en periode. Pension uden førtidsfradrag for en under 65 år ,90 kr. - Førtidstillæg ,00 kr. - Førtidsfradrag 10% 9.345,29 kr. Førtidig opsat pension ved 65år i alt: ,61 kr. 2.a.2.) Fortidsfradrag ved udbetaling af opsat pension til en tidligere tjenestemand, som fylder 60 år i perioden 1. juli 1999 til 30. juni 2004 Den opsatte pension udbetales med et førtidsfradrag på 1/2% pr. år, der står tilbage til det 67. år. Der er en erhvervsbegrænsning på 200 timer pr. kalenderår. Eksempel på beregning af førtidsfradrag efter overgangsordningen, jf. bilag 1 til pensionsregulativet En tjenestemand, der nu er 64 år og derfor er fyldt 60 år inden den 30. juni 2004, anmoder om at få udbetalt sin opsatte pension. Løntrin 34 Pensionsalder 15 år Førtidsfradrag (3x Y2 %)=1" % (bilag 1 og 1.1. til Pensionsregulativet) Erklæring om ikke at påtage sig erhvervsarbejde i mere end 200 timer pr. kalenderår Hans opsatte pension beregnes således: uden førtidsfradrag ,90 kr. (Tabelopslag: 1. april 2007/tabel 2 under 65 år) - Førtidsfradrag (1" % af 93,452,90kr.) 1.401,80 kr. førtidsfradrag i alt: ,10 kr. Overholdes erhvervsbegrænsning på 200 timer ikke, nedsættes den opsatte pension med følgende procenter for hvert år, der er tilbage indtil det 67. år. Ved en pensionsalder på 35 år og derover Ved en pensionsalder på år Ved en pensionsalder på under 30 år 1 procent pr. år 2 procent pr. år 3 procent pr. år. Når tjenestemanden fylder 65 år falder førtidstillægget væk.. Samtidig falder erhvervsbegrænsningen på de 200 timer væk.. Procentfradraget på 11/2% fortsætter så længe egenpensionen udbetales, og der skal ikke foretages omberegning af førtidsfradraget, når førtidstillægget falder væk. Eksempel på beregning af førtidsfradrag i en løbende opsat pension, jf. bilag 1 til pensionsregulativet, når modtageren fylder 65 år Løntrin 34 Pensionsalder 15 år Tjenestemandspension under 65 år uden førtidsfradrag ,90 kr. (tabelopslag) Førtidstillæg ved 15 års pensionsalder ,00 kr. - Førtidsfradrag. ly2 % af ,90 kr ,80 kr. fra det 65. år ,12 kr. 200 timers erhverysbegrænsning falder væk Hvis den samme tjenestemand udsætter udbetalingen af sin opsatte pension til han er 65år, skal han ikke have trukket førtidsfradrag og har ingen erhvervsbegrænsning. Han vil i den situation få en opsat pension på ,90 kr. (tabelopslag I. april 2007/tabel 2 over 65 år). Alle, der er omfattet af denne overgangsordning, vil være fyldt 65 år den 30. juni Overgangsordningen vil herefter ikke have nogen betydning. ad.3.) udbetaling af opsat pensions før 65 år på grund af svagelighed 5 / 14EG Kommuneinformation Side 5 af 14

5 Udbetaling af den opsatte pension før det 65. år kræver i alle tilfælde en anmodning fra den tidligere tjenestemand bilagt fornøden dokumentation for, at betingelserne er opfyldt. Det gælder også ved udbetaling af opsat pension på grund af svagelighed. Hvis erhvervsevnen er nedsat til halvdelen eller derunder kan udbetaling af den opsatte pension tidligst ske fra den 1. i måneden efter, at sag herom er rejst over for kommunen. Der skal ikke foretages førtidsnedslag, når den opsatte pension kommer til udbetaling før det 65. år. som følge af, at erhvervsevnen er nedsat til halvdelen. Pkt. J) Særligt om beregning af opsatte pensioner fra før 1994 (sammenlignende beregninger) Opsatte pensioner er, jf. 37, omfattet af pensionsregulativets overgangsbestemmelser. Tjenestemænd, der er fratrådt med ret til opsat pension den 1. januar 2002 eller senere, og hvor den opsatte pension kan udbetales tidligst den 1. februar 2002, er ikke omfattet af overgangsbestemmelserne. Vedrørende beregning af opsatte pensioner for disse henvises til pkt. I) ovenfor. Ved beregning af opsat pension, der er omfattet af pensionsregulativets overgangsbestemmelser, skal der sondres mellem: a) Tjenestemænd, der er fratrådt i perioden 1. januar 1997 og til 31. december 2001 b) Tjenestemænd, der er fratrådt i perioden 1. oktober 1985 til 31. december 1996 og c) Tjenestemænd, der er fratrådt i perioden 1. juli 1969 til 30. september For opsatte pensioner til tjenestemænd, der fratræder 1. januar 1997 og senere, gælder, at det er udbetalingstidspunktet og ikke fratrædelsestidspunktet, der er afgørende for pensionens størrelse. ad a) Tjenestemænd, der er fratrådt i perioden 1. januar 1997 og til 31. december 2001 Den opsatte pension beregnes som en egenpension efter Pensionsregulativets kapitel 2, der kommer til udbetaling på samme tidspunkt jf. ovenfor under pkt. I ad b) Tjenestemænd, der er fratrådt i perioden 1. oktober 1985 til 31. december 1996 Der foretages en sammenlignende beregning pr. 1. januar Den opsatte pension ydes med fuldt personligt tillæg og udskudte stigninger. ad c) Tjenestemænd, der er fratrådt i perioden 1. juli 1969 til 30. september 1985 Der foretages sammenlignende beregning pr. 1. januar Den opsatte pension ydes med fuldt personligt tillæg og udskudte stigninger. Ved udbetaling reduceres pensionen med et fast ureguleret kronebeløb, der udgør forskellen mellem bruttopensionen pr. 31. marts 1986 og bruttopensionen pr. afskedigelsestidspunktet. Hvis der yderligere er reduktion af pensionen - fx førtidsfradrag - nedsættes det faste kronebeløb tilsvarende. Der vedlægges som bilag 2 et eksempel på en sammenlignende beregning efter pensionsregulativets overgangsbestemmelser. Pkt. K) Særligt om fratrædelsesgodtgørelse En tjenestemand, som ikke er fyldt 60 år, og som fratræder med ret til opsat pension og overgår til anden ansættelse med tilknyttet pensionsordning, kan i stedet for opsat pension, jf. Pensionsregulativets 23 vælge at få en fratrædelsesgodtgørelse overført til den nye pensionsordning. Reglerne om fratrædelsesgodtgørelse er fastsat i Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse. Det følger heraf, at anmodning om beregning af fratrædelsesgodtgørelse skal fremsættes over for kommunen inden et år efter fratræden fra tjenestemandsstillingen. Fratrædelsesgodtgørelsen kan ikke udbetales til fri rådighed, men skal overføres til en pensionsordning, der opfylder betingelserne i Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse. Beregning af fratrædelsesgodtgørelse sker på grundlag af den opsatte pension (inkl. førtidstillægget), som den pågældende ville være berettiget til på overførselstidspunktet. Overførsel af fratrædelsesgodtgørelse kan ikke finde sted efter, at pågældende er fyldt 60 år. Det er overførselstidspunktet, der er afgørende. Dvs, at selv om pågældende har anmodet om at få foretaget beregningen af fratrædelsesgodtgørelsen inden det fyldte 60. år, kan vedkommende ikke få overført fratrædelsesgodtgørelse til pensionsordningen, hvis den pågældende fylder 60 år inden overførselsdagen. Situationen kan fx foreligge, hvis der er en karensperiode i den nye pensionsordning. Om beregning af fratrædelsesgodtgørelsen henvises til bilag 1 i Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse.. 6 / 14EG Kommuneinformation Side 6 af 14

6 Afsnit II Ægtefællepension Pkt. A) Ret til opsat ægtefællepension Ved en tidligere tjenestemands død har en eventuel ægtefælle ret til en pensionsydelse - en opsat ægtefællepension. Dette gælder, selvom ægteskabet er indgået efter, at tjenestemanden er fratrådt med ret til opsat pension. Den opsatte ægtefællepension udgør 2/3 del af den opsatte pension, som den afdøde tidligere tjenestemand var berettiget til. Den efterlevende ægtefælle har ret til at få udbetalt en pensionsydelse fra den 1. i måneden efter dødsfaldet, såfremt betingelserne for ægtefællepension er opfyldt, jf. 22, stk. 4 i Pensionsregulativet i øvrigt er opfyldt. Der er ikke ret til opsat ægtefællepension, hvis ægteskabet er indgået efter, at den tidligere tjenestemand er fyldt 65, og efter at udbetalingen af den opsatte pension er påbegyndt eller mindre end 3 måneder før dødsfaldet. Der ydes ikke efterindtægt til ægtefællen, dette gælder også, selv om den opsatte pension var påbegyndt udbetalt. Pkt. B) Beregning af opsat ægtefællepension Indtil ægtefællen fylder 65 år, ydes 2/3 af førtidstillægget til ægtefællepensionen. Det minimum, som gælder for ægtefællepensioner efter Pensionsregulativets kapitel 3, svarende til ægtefællepensionen ved 15 års pensionsalder, gælder ikke for opsatte ægtefællepensioner efter kapitel 7. Den samlede pension til ægtefælle og børn må ikke overstige den opsatte egenpension. Pkt. C) Overgangsordningen For den efterlevende ægtefælle efter en tidligere tjenestemand, der er omfattet af overgangsordningen, beregnes den opsatte ægtefællepension som 2/3 af den opsatte pension, den tidligere tjenestemand er eller vil være berettiget til, jf. ovenfor under punkterne J a).b og c). Afsnit Ill Børnepensioner Pkt. A) Ret til opsat børnepension Ved den tidligere tjenestemands død er tjenestemandens efterlevende børn under 18 år berettiget til børnepension indtil deres fyldte 18. år, jf. 22, stk. 4 i Pensionsregulativet. Børnepensionen udgør 10%, jf. 22, stk. 7 eller, såfremt der ikke udbetales ægtefællepension, 20% af den pension, hvortil afdøde var berettiget. Børnepensionen beregnes som en procentdel af egenpensionen inkl. førtidstillæg uanset den afdødes alder. Børnepension ydes fortsat indtil barnets fyldte 18. år. Pensionen udbetales fra den 1. i måneden efter dødsfaldet og indtil udgangen af den måned, hvori barnet fylder 18 år. Der ydes ikke børnepensionstillæg i forbindelse med aktualisering af opsat pension. Den samlede pension til ægtefælle og børn må ikke overstige den opsatte pension. Pkt. B) Beregning af opsat børnepension overgangsordninger For børn under 18 år efter en tidligere tjenestemand, der er omfattet af overgangsordningen, beregnes den opsatte børnepension som 10% henholdsvis 20% af den opsatte pension, den tidligere tjenestemand er eller ville være berettiget til, jf. ovenfor punkterne J a) b) og c). Bilag 1 Eksempel 1.a. Brev til tjenestemand, der fratræder med krav på opsat pension, og som er ansat før 1. januar 2007 Vedr.: Dit krav på opsat pension fra xx Kommune Ved fratræden fra din tjenestemandsstilling i kommune med udgangen af 20xx, er du berettiget til opsat tjenestemandspension. Den opsatte pensions størrelse. Din opsatte pension beregnes på grundlag af dit løntrin på fratrædelsestidspunktet, løntrin xx og din pensionsalder på fratrædelsestidspunktet, xx år. Din opsatte pension er på fratrædelsestidspunktet beregnet til kr. xx pr. år 1. Den opsatte pension reguleres hver gang 7 / 14EG Kommuneinformation Side 7 af 14

7 der sker regulering af tjenestemandslønningerne. Der udbetales ikke børnepensionstillæg for eventuelle børn under 18 år, men ved din død udbetales børnepension til dine eventuelle efterladte børn under 18 år. Der er redegjort nærmere herfor under afsnittet "Børnepension" Udbetaling af den opsatte pension ved folkepensionsalderen. Kommunen udbetaler den opsatte pension til dig fra den 1. i måneden efter du har nået folkepensionsalderen. Pensionen indbetales på din Nem - konto, medmindre du anviser en anden konto. Udbetaling af din opsatte pension før folkepensionsalderen. Du er berettiget til at få din opsatte pension udbetalt, før du når folkepensionsalderen i følgende situationer: 1. På grund af alder tidligst ved det 60. år. 2. På grund af sygdom, hvis din erhvervsevne bliver nedsat til halvdelen eller derunder på grund af helbredsmæssige forhold. Hvis den opsatte pension udbetales, før du når folkepensionsalderen, ydes der et såkaldt førtidstillæg. Dit førtidstillæg er på fratrædelsesdagen beregnet til kr. xx pr. år. Førtidstillægget reguleres ligesom den øvrige opsatte pensionen. Førtidstillægget indgår i grundlaget for beregningen af førtidsfradraget. Hvis du ønsker at gøre brug af muligheden for at få udbetalt din opsatte pension før folkepensionsalderen med førtidsfradrag eller på grund af sygdom, skal du rette henvendelse til kommunens personalekontor. Ved skriftlig henvendelse bedes du medbringe dokumentation for, at betingelserne for at få den opsatte pension udbetalt er opfyldt. Udbetaling på grund af alder før folkepensionsalderen. Hvis den opsatte pension udbetales på grund af alder før folkepensionsalderen, dog tidligst ved det 6o.år, nedsættes pensionen med et procentvist førtidsfradrag. Førtidsfradraget er livsvarigt. Hvis den opsatte pension kommer til udbetaling inden udgangen af den måned, hvor du fylder 62 år, nedsættes den opsatte pension yderligere med halvdelen af førtidstillægget. Udbetaling af den opsatte pension før folkepensionsalderen på grund af sygdom. Du kan anmode om at få din opsatte pension udbetalt på grund af sygdom, hvis din erhvervsevne er nedsat til halvdelen på grund af helbredsmæssige forhold. Den opsatte pension udbetales i givet fald fra den 1. i måneden efter sag herom er rejst overfor kommunen. Førtidstillægget udbetales fuldt ud indtil folkepensionsalderen. Der beregnes ikke førtidsfradrag. Genansættelse i tjenestemandsstilling Hvis du igen opnår ansættelse som tjenestemand, bortfalder dit krav på opsat pension fra xx kommune, og du genoptager optjening af pensionsalder i din nye tjenestemandsstilling. Ægtefællepension Hvis du ved din død efterlader dig en ægtefælle, har din ægtefælle krav på opsat ægtefællepension. Det er en betingelse for at få ret til opsat ægtefællepension, at ægteskabet er indgået o o inden udbetaling af den opsatte pension er begyndt, inden du er fyldt 65 år og mindst 3 måneder før dødsfaldet. Ægtefællepensionen udgør 2/3 af din opsatte pension. Der beregnes ikke førtidsfradrag i en opsat ægtefællepension. Børnepension Hvis du ved din død efterlader dig børn under 18 år, har børnene krav på børnepension. Børnepensionen udgør 10 % af din opsatte pension. Hvis der ikke udbetales ægtefællepension, udgør børnepensionen 20 % af din opsatte pension. Børnepension kan 1 Her indsættes pensionen, beregnet for en tjenestemandspensionist, der er over 65/67 år. [Udsteders note] 8 / 14EG Kommuneinformation Side 8 af 14

8 tilsammen eller sammen med ægtefællepensionen ikke overstige din opsatte pension. Børnepension efter en opsat pension kan heller ikke overstige en almindelig børnepension. Udbetaling af børnepension kan ikke forlænges ud over det 18. år. Fratrædelsesgodtgørelse i stedet for opsat pension. Du har mulighed for at vælge fratrædelsesgodtgørelse i stedet for ret til opsat pension, hvis du inden for et år efter, du er fratrådt din tjenestemandsstilling, får ansættelse i en stilling med en pensionsordning. Fratrædelsesgodtgørelsen kan ikke udbetales til fri rådighed, men skal indbetales til den pensionsordning, der er led i dit nye ansættelsesforhold. De nærmere betingelser for at få fratrædelsesgodtgørelse i stedet for opsat pension fremgår af Regulativ om Fratrædelsesgodtgørelse 2. Hvis du ønsker at benytte denne mulighed, skal du inden, der er gået et år, anmode kommunen om at beregne fratrædelsesgodtgørelsen. Du skal medsende dokumentation for din nye ansættelse og for, at der er knyttet en pensionsordning til ansættelsen. Spørgsmål. Hvis dette brev giver anledning til spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig tik Eksempel 1.b. Brev til tjenestemand, der fratræder med ret til opsat pension, og som er ansat efter I. januar Vedr.: Dit krav på opsat pension fra xx Kommune. Ved fratræden fra din tjenestemandsstilling i xx kommune med udgangen af 20xx, er du berettiget til opsat tjenestemandspension. Den opsatte pensions størrelse. Din opsatte pension beregnes på grundlag af dit løntrin på fratrædelsestidspunktet, løntrin xx og din pensionsalder på fratrædelsestidspunktet, xx år. Din opsatte pension er på fratrædelsestidspunktet beregnet til kr. xx pr. år 3. Den opsatte pension reguleres hver gang der sker regulering af tjenestemandslønninger. Der udbetales ikke børnepensionstillæg for dine eventuelle børn under 18 år, men ved din død udbetales børnepension til dine eventuelle efterladte børn under 18 år. Der er redegjort nærmere herfor under afsnittet "Børnepension" Udbetaling af den opsatte pension ved folkepensionsalderen. Kommunen udbetaler den opsatte pension til dig fra den 1. i måneden efter du har nået folkepensionsalderen. Pensionen indbetales på din Nem - konto, medmindre du anviser en anden konto. Udbetaling af din opsatte pension før folkepensionsalderen Du er berettiget til at få din opsatte pension udbetalt, før du når folkepensionsalderen i følgende situationer.: 3. På grund af alder tidligst ved pensionsudbetalingsalderen*) 4. På grund af sygdom, hvis din erhvervsevne bliver nedsat til halvdelen eller derunder på grund af helbredsmæssige forhold. Hvis den opsatte pension udbetales, før du når folkepensionsalderen, ydes der et såkaldt førtidstillæg. Dit førtidstillæg er på fratrædelsesdagen beregnet til kr. xx pr. år. Førtidstillægget reguleres ligesom den øvrige opsatte pensionen. Førtidstillægget indgår i grundlaget for beregningen af førtidsfradraget. Hvis du ønsker at gøre brug af muligheden for at få udbetalt din opsatte pension før folkepensionsalderen med førtidsfradrag eller på grund af sygdom, skal du rette henvendelse til kommunens personalekontor. Ved skriftlig henvendelse bedes du medbringe dokumentation for, at betingelserne for at få den opsatte pension udbetalt er opfyldt. Udbetaling på grund af alder før folkepensionsalderen. Hvis den opsatte pension udbetales på grund af alder før folkepensionsalderen, nedsættes pensionen med et procentvist førtidsfradrag. Førtidsfradraget er livsvarigt. vis den opsatte pension kommer til udbetaling på grund af alder på et tidspunkt, der ligger mindre end to år efter pensionsudbetalingsalderen, nedsættes den opsatte pension yderligere med halvdelen af førtidstillægget. 2 Regulativet kan vedlægges, se Nis/Samlemappen [Udsteders note] 3 Her indsættes pensionen beregnet for en tjenestemandspensionist, der er over 65/67 år. [Udsteders note] 9 / 14EG Kommuneinformation Side 9 af 14

9 Udbetaling af den opsatte pension før folkepensionsalderen på grund af sygdom. Du kan anmode om at få din opsatte pension udbetalt på grund af sygdom, hvis din erhvervsevne er nedsat til halvdelen på grund af helbredsmæssige forhold. Den opsatte pension udbetales i givet fald fra den 1. i måneden efter sag herom er rejst overfor kommunen. Førtidstillægget udbetales fuldt ud indtil folkepensionsalderen. Der beregnes ikke førtidsfradrag. Genansættelse i tjenestemandsstilling Hvis du igen opnår ansættelse som tjenestemand, bortfalder dit krav på opsat pension fra xx Kommune, og du genoptager optjening af pensionsalder i din nye tjenestemandsstilling. Ægtefællepension Hvis du ved din død efterlader dig en ægtefælle, har ægtefællen krav på opsat ægtefællepension. Det er en betingelse for at få ret til opsat ægtefællepension at ægteskabet er indgået o o o inden udbetaling af den opsatte pension er begyndt, inden du er fyldt 65 år og mindst 3 måneder før dødsfaldet. Ægtefællepensionen udgør 2/3 af din opsatte pension. Der beregnes ikke førtidsfradrag i en opsat ægtefællepension. Børnepension Hvis du ved din død efterlader dig børn under 18 år, har børnene krav på børnepension. Børnepensionen udgør 10% af din opsatte pension. Hvis der ikke udbetales ægtefællepension, udgør børnepensionen 20% af din opsatte pension. Børnepension kan tilsammen eller sammen med ægtefællepensionen ikke overstige din opsatte pension. Børnepension efter en opsat pension kan heller ikke overstige En almindelig børnepension. Udbetaling af børnepension kan ikke forlænges ud over det 18. år. Fratrædelsesgodtgørelse i stedet for opsat pension Du har mulighed for at vælge fratrædelsesgodtgørelse i stedet for ret til opsat pension, hvis du, inden for et år efter du er fratrådt din tjenestemandsstilling, får ansættelse i en stilling med en pensionsordning. Fratrædelsesgodtgørelsen kan ikke udbetales til fri rådighed, men skal indbetales til den pensionsordning, der er led i dit nye ansættelsesforhold. De nærmere betingelser for at få fratrædelsesgodtgørelse i stedet for opsat pension fremgår af Regulativ om Fratrædelsesgodtgørelse4. Hvis du ønsker at benytte denne mulighed, skal du inden, der er gået et år, anmode kommunen om at beregne fratrædelsesgodtgørelsen. Du skal medsende dokumentation for din nye ansættelse og for, at der er knyttet en pensionsordning til ansættelsen. Spørgsmål. Hvis dette brev giver anledning til spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig *) pensionsbudbetalingsalderen er: Fødselsår Pensioneringsalder år /2 år år /2 år og senere 5 år før folkepensionsalderen 4 Regulativet kan vedlægges, se Nis Løn/Samlemappen [Udsteders note] 10 / 14EG Kommuneinformation Side 10 af 14

10 Bilag 2 Eksempel på beregning af opsat pension Punkt 1 Principperne for de sammenlignende beregninger Elementerne i den sammenlignende beregning er en pension beregnet efter 1994-reglerne, og en pension beregnet efter 1969/1970-reglerne. Beregning af en 1994-egenpension baseres på: Den optjente pensionsalder, og den deraf følgende procentsats Løntrinnet ved pensioneringen og den hertil hørende pensionsgivende løn Et fast kronetillæg efter pensionsregulativets 6, stk. 2 på løntrin 1-31 ved pensionsaldre Førtidstillæg for under 65-årige, hvis størrelse er bestemt af pensionsalderen Førtidsaldersreduktion, hvis den pågældende har valgt alderspensionering før det 65 år. Beregning af en 1969/1970-pension baseres på: Reglerne i 1969-vedtægten/1970-regulativet ( 6 og 24 og dertil knyttet reguleringscirkulære), der udmønter sig i følgende pensionsdele: 1. grundpension 2. almindeligt pensionstillæg 3. særligt pensionstillæg 4. dyrtidstillæg hertil skal lægges den aktuelle procentregulering af 1-4. førtidsaldersreduktion af alle pensionsdele bortset fra 4, hvis pågældende har valgt at lade sig alderspensionere før det 65 år, samordningsfradrag (SOF), hvis pågældende er over 65 år og får folkepension - samordningsfradraget vil typisk modsvare størrelsen af førtidstillægget med den pågældendes pensionsalder, idet der dog skal tages højde for de tidligere særlige SOF-regler bl.a. om 25 %'s SOF-max. De relevante tal for den samlede pension kan findes ved anvendelse af de tabeloversigter, der er udgivet af Kommuneinformation. I det følgende illustreres beregningsprincipperne for en sammenlignende beregning. Det valgte eksempel er beregning af en opsat pension til en tidligere tjenestemand, der er fratrådt i perioden 1. juli til 30. september Der foretages sammenlignende beregning pr. 1. april 1994 for at fastlægge størrelsen af eventuelt udskudt stigning/personligt tillæg. Den opsatte pension ydes med fuldt personligt tillæg. Ved udbetaling reduceres pensionen med et fast ureguleret kronetillæg, der udgør forskellen mellem bruttopensionen pr. 1. oktober 1985 og bruttopensionen på fratrædelsestidspunktet. Hvis der sker yderligere reduktion af pensionen - fx førtidsnedslag - nedsættes det faste kronebeløb tilsvarende. Udskudte stigninger udmøntes som for egenpension. Eksemplet kan også anvendes på tjenestemænd, der er fratrådt i perioden 1. oktober december Forskellen er, at der ikke her skal beregnes det særlige reduktionsbeløb, der er begrundet i, at opsatte pensioner var uregulerede indtil 1. oktober Punkt 2 Faktuelle oplysninger i det konkrete eksempel Født den 7. november fylder 60 år den 7. november 1999 og 65 år den 7. november Da den pågældende således er fyldt 60 år den 1. juli 1999 eller senere, er den pågældende berettiget til folkepension ved det 65. år 11 / 14EG Kommuneinformation Side 11 af 14

11 Fratrædelse fra tjenestemandsstillingen ved udgangen af marts måned års pensionsalder løntrin 28 Den opsatte pension skal udbetales efter det fyldte 65. år, hvorfor der ikke skal foretages førtidspensionsfradrag. Tilsvarende ydes førtidstillægget alene til det 67. år. Punkt 3 Beregningsgrundlag Fast reduktionsbeløb: Den pågældende fratræder i perioden den 1. juli 1969 til den 30. september 1985, hvor der ikke skete regulering af den opsatte pension. Regler om regulering af opsatte tjenestemandspensioner blev indført 1. oktober Der skal derfor beregnes et fast reduktionsbeløb, der ikke reguleres yderligere, men er gennemgående i de forskellige beregninger. Det faste reduktionsbeløb fratrækkes, når pensionen kommer til udbetaling. Det faste reduktionsbeløb beregnes således: Pension (tabelopslag): Pension (tabelopslag): Fast reduktionsbeløb ,86 kr ,40 kr ,46 kr. Sammenlignende beregning: Herudover skal der ske sammenlignende beregninger pr. 1. april 1994 for at fastlægge eventuel udskudt stigning/personligt tillæg. Den sammenlignende beregning skal ske pr. 1. april 1994 fordi det er en opsat pension. Teknisk anvendes imidlertid - også hos datacentralerne - 1/ niveau.. Udskudt stigning findes ved at sammenligne pensionen under 65 år efter gammel beregning med pensionen under 65 år efter ny beregning. Normalt vil en udskudt stigning i en pension under 65 år fortsætte i pensionen over 65 år, men på grund af loftet i samordningsfradraget (SOF) på maksimalt 25 %, vil der kunne være et personligt tillæg i pensionen over 65 år. Dette findes ved en tilsvarende sammenligning for pensionen over 65 år. Da pensionen i det konkrete tilfælde er opsat i perioden den 1. juli 1969 til den 30. september ydes der fuldt personligt tillæg, som ikke aftrappes, jf. Cirkulære 603. Pensionen beregnet på samme løntrin og med samme pensionsalder med de pr. 1. oktober 1985 gældende satser fratrukket pensionen på fratrædelsestidspunktet. Gammel beregning Ny beregning Pension under 65 år Pension under 65 år Grundpension: 5.980,17 5,25 % x ,38 Dyrtidstillæg: 3.535,24 Førtidstillæg: 2.508,01 (59,116 x 5.980,17) eller tabelopslag Alm. pens.tillæg 551,31 (tabelopslag) ,39 Særlig pens. tillæg (tabelopslag) 73,17 Udskudt stigning: (13.361, ,75) - 14,64 Pct. regulering: (31,6262 pct.) ,75 Reduktion: 6.136,46 Pension i alt u. 65 år 7.210, ,89 Reduktion 6.136, ,86 Pension i alt u. 65 år 7.210,29 Pension over 65år Pension over 65år Pension u. 65 år: 7.210,29 Pension u.65 år 7.210,29 5 Procentdel af den pensionsgivende løn i niveau, hvor procentdelen afhænger af pensionsanciennitet /antal pensionsår. Såvel procentdel som årsløn findes ved tabelopslag. 12 / 14EG Kommuneinformation Side 12 af 14

12 EG Kommuneinformation 14. juni 2012 SOF (tabelopslag) (25 % x 7.210,29 ) 1.802,57 Pension i alt over 65 år 5,407,72 Førtidstillæg (tabelopslag) ( ) , ,28 Personligt tillæg: (5.407, ,28 = 705,44) 6 705,44 Pension i alt over 65 år 5.407,72 Punkt 4 Regulering af den opsatte pension til 1/ niveau Personligt tillæg: Da reguleringsprocenten blev nulstillet pr. 1. april 2000, og grundbeløb omlagt i samme forbindelse, må reguleringen af det personlige tillæg ske i flere tempi, når reguleringen sker manuelt. Der er ingen genvej ved denne beregningsmetode. Sker reguleringen derimod ved datacentralernes programmer kan reguleringen ske ved at multiplicere beløbet med den aktuelle reguleringsprocent og dividere med reguleringsprocenten pr. 1. oktober 1996, idet der findes baggrundsmateriale i datacentralernes programmer, således at der er taget højde for nulstillingen/omlægningen i I den konkrete sag drejer det sig om et personligt tillæg, som ikke er aftalt som grundbeløb i 1/10-84-niveau, hvorfor tillægget ikke er omfattet af aftale om nyt grundbeløbsniveau af den 24. februar Der skal således ikke skal ske omlægning af beløbet pr. 1. april Ekstraordinær regulering af tjenestemandspensioner Ved overenskomstforhandlingerne i 2002 blev det aftalt, at tjenestemandspensionerne pr. 1. april 2003 reguleres med 1% ud over den generelle procentregulering. Herudover blev det såkaldte "løntrinsprojekt" aftalt ved overenskomstforhandlingerne i Projektet indebærer, at der pr. den 1. april 2005 udmøntes 1 løntrin til alle ansatte. For tjenestemænd, der er pensioneret senest med udgangen af marts 2005, er den afsmittende effekt, at pensionen reguleres med 1,52%. Tjenestemandspensioner, der er oprettet efter den 1. april 2005 reguleres ikke ekstraordinært, da denne gruppe er omfattet af løntrinsprojektet og dermed har fået tillagt det ekstra løntrin. De aftalte ekstraordinære reguleringer af tjenestemandspensionerne indebærer, at reguleringsprocenterne for pensionerne ikke længere følger reguleringsprocenterne for lønningerne. Der gælder følgende reguleringsprocenter for tjenestemandspensioner oprettet før 1. april 2005: Dato Reguleringspct. 1/ ,4024 1/ ,9282 1/ / / ,0711 1/ ,5127 1/ ,2381 I den konkrete sag er der såvel en udskudt stigning som et personligt tillæg, hvorfor der ved udbetalingen skal ske modregning. Det personlige tillæg udgør således (705,44-14,64 =) 690, 80 kr. i 1/ niveau, hvilket reguleret til udbetalingstidspunktet udgør 832,89 kr. i 1/ niveau, beregnet på følgende måde: Dato Beløb Reguleringspct. Reguleret beløb ,80 31, ,80 31/ ,80 39, ,80 x 1, , = 733,74 1/ ,74 13, ,89 Den regulerede pension i 1/ niveau: 6 Opstår fordi der er loft på SOF 13 / 14EG Kommuneinformation Side 13 af 14

13 EG Kommuneinformation 14. juni 2012 Den pensionsgivende løn på løntrin 28 (inkl. regulering): ,00 kr. 5,25% x ,00: ,83 kr. Det regulerede personlige tillæg: 832,89 kr ,72 kr. Fast reduktionsbeløb: 6.136,46 kr. Samlet pension: 8.246,26 kr. Da den opsatte pension kommer til udbetaling efter den pågældende er fyldt 65 år, og da den pågældende er fyldt 60 år efter den 1. juli 1999, skal der ikke ydes førtidstillæg, jf. Tjenestemandspensionsregulativet 6, stk. 3. Førtidstillægget indgår derimod i den sammenlignende beregning for at finde størrelsen på et eventuelt personligt tillæg. 14 / 14EG Kommuneinformation Side 14 af 14

C.603/ Side 1. Cirkulære nr. 603 af marts 1999 J.nr /98

C.603/ Side 1. Cirkulære nr. 603 af marts 1999 J.nr /98 C.603/ 21.02 Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Cirkulære nr. 603 af marts 1999 J.nr. 7-2101-9/98 OPSAT PENSION Vedlagt følger cirkulære om beregning af opsatte pensioner,

Læs mere

C.604/21.02 Side 1. Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100

C.604/21.02 Side 1. Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Cirkulære nr. 604 af marts 1999 J.nr. 7-2101-9/98 Vedlagt følger cirkulære om regler om samordningsfradrag til brug for sammenlignende

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 6. maj 2010. Nr. 489. Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension Herved bekendtgøres lov om tjenestemandspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 230 af 19. marts

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension LBK nr 489 af 06/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 09-801-5 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1371

Læs mere

Bilag 1 Pensionsgivende lønninger pr. 1. april 2005 (inkl. procentregulering 115,2381) til tjenestemænd, der er pensioneret før 1. april 2005.

Bilag 1 Pensionsgivende lønninger pr. 1. april 2005 (inkl. procentregulering 115,2381) til tjenestemænd, der er pensioneret før 1. april 2005. Bilag 1 Pensionsgivende lønninger pr. 1. april 2005 (inkl. procentregulering 115,2381) til tjenestemænd, der er pensioneret før 1. april 2005. 1 147.194,00 169.624,00 29 231.191,00 266.420,00 2 149.455,00

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner pr. 1. oktober 2013 og pr. 1. januar 2014

Regulering af tjenestemandspensioner pr. 1. oktober 2013 og pr. 1. januar 2014 3.ju Til Borgmesteren Kommunaldirektøren Løn-og personalekontoret Regulering af tjenestemandspensioner pr. 1. oktober 2013 og pr. 1. januar 2014 Resumé Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. oktober

Læs mere

Regulering af tjenestemandspension pr. 1. april 2015

Regulering af tjenestemandspension pr. 1. april 2015 23.03 Til Borgmesteren Kommunaldirektøren Løn-og personalekontoret Regulering af tjenestemandspension pr. 1. april 2015 Resumé Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2015. Sagen Regulering

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner pr. 1. april 2013

Regulering af tjenestemandspensioner pr. 1. april 2013 Regulering af tjenestemandspensioner pr. 1. april 2013 Resumé Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2013. ADMINISTRATIV INFORMATION Den 6. maj 2013 Sags ID: SAG-2013-02930 Dok.ID: 1691409

Læs mere

Beregning af pension (hvis født før 1. januar 1959) pr. 1. januar 2016

Beregning af pension (hvis født før 1. januar 1959) pr. 1. januar 2016 Beregning af pension (hvis født før 1. januar 1959) pr. 1. januar 2016 Af Bente Grønbæk Bruun, KLF s sekretariat TJENESTEMANDSPENSIONEN I KØBENHAVN PR. 1. januar 2016. Nedenstående satser gælder kun tjenestemænd,

Læs mere

Regulering af tjenestemandspension pr. 1. oktober 2014

Regulering af tjenestemandspension pr. 1. oktober 2014 23.03 Til Borgmesteren Kommunaldirektøren Løn-og personalekontoret Regulering af tjenestemandspension pr. 1. oktober 2014 Resumé Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. oktober 2014. Sagen Regulering

Læs mere

BILAG 1 TIL PENSIONSREGULATIV FOR AMTSKOMMUNER AF NOVEMBER 1993 AFTALE OM FRADRAG I EGENPENSION I MEDFØR AF PENSIONSREGULATIVETS 6, STK.

BILAG 1 TIL PENSIONSREGULATIV FOR AMTSKOMMUNER AF NOVEMBER 1993 AFTALE OM FRADRAG I EGENPENSION I MEDFØR AF PENSIONSREGULATIVETS 6, STK. Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Juni 1995 J.nr. 7-2102-5/95 BILAG 1 TIL PENSIONSREGULATIV FOR AMTSKOMMUNER AF NOVEMBER 1993 AFTALE OM FRADRAG I EGENPENSION I MEDFØR

Læs mere

Pensionsregler for tjenestemænd. Regler for tjenestemandspension i hovedtræk

Pensionsregler for tjenestemænd. Regler for tjenestemandspension i hovedtræk Pensionsregler for tjenestemænd Regler for tjenestemandspension i hovedtræk Tjenestemandspension Som tjenestemand er du og dine pårørende berettiget til tjenestemandspension fra din arbejdsgiver. I det

Læs mere

21.15.1 Side 1 OG OVERENSKOMSTANSATTE. Rammeaftale om åremålsansættelse OK-02

21.15.1 Side 1 OG OVERENSKOMSTANSATTE. Rammeaftale om åremålsansættelse OK-02 Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om åremålsansættelse 2002 Side 2 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1. ÅREMÅLSANSÆTTELSE PÅ TJENESTEMANDSVILKÅR.. 3 1. RAMMEAFTALENS

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2014 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2014 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2014 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger 2014 Cirkulære af 21. marts 2014 Modst.nr. 014-14 J.nr. 2014-7622-001 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2005 og pr. 1. januar 2006

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2005 og pr. 1. januar 2006 Borgmesteren Kommunaldirektøren Løn - og Personalekontoret Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2005 og pr. 1. januar 2006 Resumé På baggrund af de mellem KL og Kommunale Tjenestemænd

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner pr. 1. januar 2016

Regulering af tjenestemandspensioner pr. 1. januar 2016 Regulering af tjenestemandspensioner pr. 1. januar 2016 Resumé Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. januar 2016. Sagen Regulering af tjenestemandspension og efterindtægt af tjenestemandspension

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Rammeaftale om åremålsansættelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår.... 3 1. Indholdet af åremålsansættelse...3

Læs mere

REGLER OM FRATRÆDELSESGODTGØRELSE FOR TJENE- STEMÆND

REGLER OM FRATRÆDELSESGODTGØRELSE FOR TJENE- STEMÆND Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Cirkulære nr. 554 Februar 1994 J.nr. 7-2102-2/94 REGLER OM FRATRÆDELSESGODTGØRELSE FOR TJENE- STEMÆND INDLEDNING Hermed fremsendes

Læs mere

Pensionsregulativ af 2013 for kommuner. 23.01 O.13 22/2013 Side 1

Pensionsregulativ af 2013 for kommuner. 23.01 O.13 22/2013 Side 1 Pensionsregulativ af 2013 for kommuner Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 4 1... 4 Kapitel 2. Egenpension... 4 2... 4 3... 4 4... 5 4a... 6 5... 6 6... 7 7... 8 8...

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2012 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2012 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger Cirkulære af 8. marts 2012 Modst.nr. 010-12 J.nr. 12-882-33 Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2012 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger 2012 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2005

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2005 Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2005 2005 Cirkulære af 15. april 2005 Perst. nr. 011-05 PKAT nr. J.nr. 05-882-5 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2010

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2010 Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2010 2010 Cirkulære af 5. februar 2010 Perst. nr. 008-10 J.nr. 10-882-24 2 Indholdsfortegnelse 1. Regulering

Læs mere

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler 1994 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM FERIEREGLER FOR LEDERE, LÆRERE OG BØRNE- HAVEKLASSELEDERE VED DE FRIE

Læs mere

Tjenestemandspension

Tjenestemandspension Tjenestemandspension Lovgrundlag: Landstingslov nr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland, 55, der lyder som følger: Der tilkommer tjenestemænd pension

Læs mere

Aftalen er en sammenskrivning af de enslydende aftaler, der er indgået med Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte og Sundhedskartellet.

Aftalen er en sammenskrivning af de enslydende aftaler, der er indgået med Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte og Sundhedskartellet. Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN KL KØBENHAVNS KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET Rammeaftale om seniorpolitik 2005 Aftalen er en sammenskrivning af

Læs mere

BETÆNKNING VEDRØRENDE NYORDNING AF PENSIONSFORHOLDENE FOR PENSIONISTER HVIS PENSION ER BEREGNET EFTER DE FØR 1. APRIL 1958 GÆLDENDE REGLER

BETÆNKNING VEDRØRENDE NYORDNING AF PENSIONSFORHOLDENE FOR PENSIONISTER HVIS PENSION ER BEREGNET EFTER DE FØR 1. APRIL 1958 GÆLDENDE REGLER BETÆNKNING VEDRØRENDE NYORDNING AF PENSIONSFORHOLDENE FOR PENSIONISTER HVIS PENSION ER BEREGNET EFTER DE FØR 1. APRIL 1958 GÆLDENDE REGLER AFGIVET AF DET AF FINANSMINISTEREN DEN 15. OKTOBER 1958 NEDSATTE

Læs mere

Pensionstabeller 1. april 2016 31. marts 2017

Pensionstabeller 1. april 2016 31. marts 2017 Pensionstabeller 1. april 2016 31. marts 2017 Marts 2016 Pensionstabeller 1. april 2016 31. marts 2017 Marts 2016 Denne publika ion er udarbejdet af Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193

Læs mere

AFSKRIFT PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER.

AFSKRIFT PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER. Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN Dampfærgevej 22, Postboks 2593 2100 København - Tlf.: 35 29 81 00 AFSKRIFT Maj 1983 J.nr. 3224.00-01/81 PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER.

Læs mere

Beregning af pension (hvis født før 1. januar 1959) pr. 1. april 2013

Beregning af pension (hvis født før 1. januar 1959) pr. 1. april 2013 Beregning af pension (hvis født før 1. januar 1959) pr. 1. april 2013 Af Bente Grønbæk Bruun, KLF s sekretariat TJENESTEMANDSPENSIONEN I KØBENHAVN PR. 1. april 2013. Nedenstående satser gælder kun tjenestemænd,

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2006 og for skalatrin 51 pr. 1. oktober 2006

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2006 og for skalatrin 51 pr. 1. oktober 2006 Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2006 og for skalatrin 51 pr. 1. oktober 2006 2005 Cirkulære af 20. februar 2006 Perst. nr. 010-06 PKAT nr.

Læs mere

Pensionstabeller. Pensionstabeller. 1. april 2014 31. marts 2015

Pensionstabeller. Pensionstabeller. 1. april 2014 31. marts 2015 Pensionstabeller Pensionstabeller 1. april 2014 31. marts 2015 1. april 2014 31. marts 2015 Pensionstabeller 1. april 2014 31. marts 2015 Pensionstabeller 1. april 2014 31. marts 2015 Denne publikation

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse PENSIONSREGULATIV FOR TDC Pensionskasse Dette regulativ er vedtaget i forbindelse med fusionen af KTAS Pensionskasse, Jydsk Telefons Pensionskasse og Fyns Telefons Pensionskasse på ekstraordinære generalforsamlinger

Læs mere

Sammenskrivning af det anmeldte det tekniske grundlag m.v.

Sammenskrivning af det anmeldte det tekniske grundlag m.v. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Sammenskrivning af det anmeldte det tekniske grundlag m.v. I henhold til 2, stk. 7, jf. 2, stk. 8, i bekendtgørelse om pensionskassevirksomhed og anmeldelse

Læs mere

Faktaark. Ministervederlag, eftervederlag og pension. Vederlæggelse af ministre består overordnet af tre elementer:

Faktaark. Ministervederlag, eftervederlag og pension. Vederlæggelse af ministre består overordnet af tre elementer: Faktaark Ministervederlag, eftervederlag og pension Vederlæggelse af ministre består overordnet af tre elementer: 1. Ministervederlag, som ministeren modtager, når pågældende er minister. 2. Ministereftervederlag,

Læs mere

StK:Forsvar. Populærudgave. af Civilarbejderloven DEN OFFENTLIGE GRUPPE

StK:Forsvar. Populærudgave. af Civilarbejderloven DEN OFFENTLIGE GRUPPE StK:Forsvar Populærudgave af Civilarbejderloven 2003 DEN OFFENTLIGE GRUPPE FORORD I 1996 udgav STK:Forsvar en populærudgave af Civilarbejderloven som på ingen måde erstattede lovteksterne i Civilarbejderloven

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE

PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE Dette regulativ er senest ajourført Februar 2009 1 Hovedpunkter: Almindelige bestemmelser 1 Pensionsvilkår 2-5 Overførselsregler 6 og 7 Forskellige bestemmelser

Læs mere

Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse

Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse KL Side 1 I henhold til 23, stk. 1 og 2, i pensionsregulativ af 2006 for tjenestemænd for kommuner inden for KL s forhandlingsområde fastsættes følgende regler om fratrædelsesgodtgørelse:

Læs mere

P E N S I O N S R E G U L A T I V F O R SAS PILOT & NAVIGATØR PENSIONSKASSE

P E N S I O N S R E G U L A T I V F O R SAS PILOT & NAVIGATØR PENSIONSKASSE P E N S I O N S R E G U L A T I V F O R SAS PILOT & NAVIGATØR PENSIONSKASSE Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 30. oktober 1995 og med ændringer vedtaget på de ordinære generalforsamlinger

Læs mere

Beregning af pension (hvis født 1. januar 1959 eller senere) pr. 1. april 2013

Beregning af pension (hvis født 1. januar 1959 eller senere) pr. 1. april 2013 Beregning af pension (hvis født 1. januar 1959 eller senere) pr. 1. april 2013 Af Bente Grønbæk Bruun, KLF s sekretariat TJENESTEMANDSPENSIONEN I KØBENHAVN PR. 1. april 2013. Ved overenskomstfornyelsen

Læs mere

Denne publika ion er udarbejdet af Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks København K Telefon

Denne publika ion er udarbejdet af Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks København K Telefon Denne publika ion er udarbejdet af Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K Telefon 33 92 80 00 modst@modst.dk Publikationen er udelukkende udsendt elektronisk. Omslag: Bgraphics

Læs mere

Tjenestemandspension 12-04-2016 1. Centralforeningen for Stampersonel

Tjenestemandspension 12-04-2016 1. Centralforeningen for Stampersonel Tjenestemandspension 1 12-04-2016 1 Tjenestemandspension Egenpension Opsat pension Ægtefællepension Børnepension 2 12-04-2016 2 Egenpension Afsked efter opnåelse af 10 pensions år Afsked på grund af helbredsbetinget

Læs mere

23.05 O.15 Side 1. Aftale om førtidspensionsfradrag KL Forhandlingsfællesskabet

23.05 O.15 Side 1. Aftale om førtidspensionsfradrag KL Forhandlingsfællesskabet Side 1 Aftale om førtidspensionsfradrag KL Forhandlingsfællesskabet Side 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Førtidspensionsfradrag... 3 1 Førtidspensionsfradrag... 3 Kapitel 2: Tjenestemænd, der er født

Læs mere

23.01 O.08 28/2008(2) Side 1. Pensionsregulativ af 2008 for tjenestemænd i kommuner inden for KL s forhandlingsområde

23.01 O.08 28/2008(2) Side 1. Pensionsregulativ af 2008 for tjenestemænd i kommuner inden for KL s forhandlingsområde Side 1 Pensionsregulativ af 2008 for tjenestemænd i kommuner inden for KL s forhandlingsområde Indholdsfortegnelse 23.01 Side 2 Side Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3

Læs mere

Beregning af pension pr. 1. januar 2012 til 30. september 2012

Beregning af pension pr. 1. januar 2012 til 30. september 2012 Beregning af pension pr. 1. januar 2012 til 30. september 2012 Af Bente Grønbæk Bruun, KLF s sekretariat TJENESTEMANDSPENSIONEN I KØBENHAVN PR. 1. januar 2012. Nedenstående satser gælder kun tjenestemænd,

Læs mere

ÆLDRE I TAL 2016. Folkepension. Ældre Sagen Juni 2016

ÆLDRE I TAL 2016. Folkepension. Ældre Sagen Juni 2016 ÆLDRE I TAL 2016 Folkepension Ældre Sagen Juni 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. 21.01.4 Side 1. Procedure ved uansøgt afsked af tjenestemænd

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. 21.01.4 Side 1. Procedure ved uansøgt afsked af tjenestemænd REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN 21.01.4 Side 1 Procedure ved uansøgt afsked af tjenestemænd 2007 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HJEMMEL TIL UANSØGT AFSKEDIGELSE/VARSEL... 3 2. UDTALERET... 3 3. FREMGANGSMÅDE

Læs mere

Lagtingslov om tjenstemandspension, som senest ændret ved lagtingslov nr. 74 af 13. juni )

Lagtingslov om tjenstemandspension, som senest ændret ved lagtingslov nr. 74 af 13. juni ) Nr. 32 5. juli 1971 Lagtingslov om tjenstemandspension, som senest ændret ved lagtingslov nr. 74 af 13. juni 1995 1) Kapitel 1. Anvendelsesområde. Kapitel 2. Egenpension. Kapitel 3. Ægtefællepension. Kapitel

Læs mere

23.01 O.05 15/2006 Side 1. Pensionsregulativ af 2006 for tjenestemænd i kommuner inden for KL s forhandlingsområde

23.01 O.05 15/2006 Side 1. Pensionsregulativ af 2006 for tjenestemænd i kommuner inden for KL s forhandlingsområde Side 1 Pensionsregulativ af 2006 for tjenestemænd i kommuner inden for KL s forhandlingsområde Indholdsfortegnelse 23.01 Side 2 Side Kapitel 1. Anvendelsesområde...3 Kapitel 2. Egenpension...3 Kapitel

Læs mere

Beregning af pension (hvis født 1. januar 1959 eller senere) pr. 1. januar 2017

Beregning af pension (hvis født 1. januar 1959 eller senere) pr. 1. januar 2017 Beregning af pension (hvis født 1. januar 1959 eller senere) pr. 1. januar 2017 Af Bente Grønbæk Bruun, KLF s sekretariat TJENESTEMANDSPENSIONEN I KØBENHAVN PR. 1. januar 2017. Ved overenskomstfornyelsen

Læs mere

Pensionsordninger for overenskomstansatte

Pensionsordninger for overenskomstansatte Pensionsordninger for overenskomstansatte Gruppelivsforsikring Den kollektive ordning 3 i 1 Pension 3 i 1 Livspension Præmiefritagelse Behovsanalyse Man skal være opmærksom på, at der eksisterer tre forskellige

Læs mere

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 30. januar 2015 FM 2015/98 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk

Læs mere

21.02.1 Side 1 PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE

21.02.1 Side 1 PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en

Læs mere

Kongresdokument 1. 2. Såfremt der lokalt opstår problemer af principiel karakter med at opnå tjenestefrihed, skal forretningsudvalget orienteres.

Kongresdokument 1. 2. Såfremt der lokalt opstår problemer af principiel karakter med at opnå tjenestefrihed, skal forretningsudvalget orienteres. Kongresdokument 1 1/15 Retningslinjer for ansøgning om tjenestefrihed og ansættelsesforhold for medlemmer, der vælges til at varetage organisationsarbejde i Socialpædagogerne 1. Beslutning om frikøb, der

Læs mere

C.586/21.02 Side 1. Nærværende cirkulære erstatter cirkulære nr. 578 af april 1996 og cirkulære nr. 581 af februar 1997.

C.586/21.02 Side 1. Nærværende cirkulære erstatter cirkulære nr. 578 af april 1996 og cirkulære nr. 581 af februar 1997. Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Cirkulære nr. 586 Juli 1997 J.nr. 7-1120-1/97 Vedlagt følger cirkulære om beregning af tjenestemandspension, opsatte pensioner og regulering

Læs mere

11.25.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN RAMMEAFTALE OM SUPPLERENDE PENSION TIL TJENESTEMÆND OG AN- SATTE MED RET TIL TJENESTEMANDSPENSION

11.25.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN RAMMEAFTALE OM SUPPLERENDE PENSION TIL TJENESTEMÆND OG AN- SATTE MED RET TIL TJENESTEMANDSPENSION Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET RAMMEAFTALE OM SUPPLERENDE PENSION TIL TJENESTEMÆND OG AN- SATTE MED RET TIL TJENESTEMANDSPENSION Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1.

Læs mere

PENSIONSSTYRELSEN. Pensioners betydning for din efterløn

PENSIONSSTYRELSEN. Pensioners betydning for din efterløn Pensioners betydning for din efterløn Pensioners betydning for din efterløn Udgiver: Pensionsstyrelsen Tryk: Pensionsstyrelsen 1. udgave, 1. oplag København, Juni, 2010 Pensionsstyrelsen Landemærket 11

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang Efterlønsalder, folkepensionsalder og periode med

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 20.05.2016 13/05 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

December 2010 / Side 1. Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010.

December 2010 / Side 1. Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010. Side 1 Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010. Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Anvendelsesområde... 4 1. Reglementets anvendelsesområde... 4 Kapitel

Læs mere

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP A-kassen LH 8. udgave, december 2015 A-kassen LH 8. udgave, december 2015 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Få økonomisk overblik Måske er du begyndt at tænke på tilværelsen som pensionist eller efterlønsmodtager. Måske er du allerede i gang med at planlægge og undersøge dine økonomiske

Læs mere

Pensionstabeller. 1. april 30. november 2017

Pensionstabeller. 1. april 30. november 2017 Pensionstabeller 1. april 30. november 2017 Pensionstabeller 1. april 30. november 2017 Denne publikation er udarbejdet af Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K Telefon 33

Læs mere

16. august 2005 PIH 05-801-24. Høring over forslag til lov om ændring af lov om tjenestemandspension

16. august 2005 PIH 05-801-24. Høring over forslag til lov om ændring af lov om tjenestemandspension Til Se fordelingsliste 16. august 2005 PIH 05-801-24 Høring over forslag til lov om ændring af lov om tjenestemandspension Hermed sendes udkast af 16. august 2005 til forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Tjenestemandspension. Tjenestemandspension. Gennemgang v/gorm Neigaard

Tjenestemandspension. Tjenestemandspension. Gennemgang v/gorm Neigaard Tjenestemandspension Tjenestemandspension Gennemgang v/gorm Neigaard Tjenestemandsbegrebet Indtil omkring 1979 den dominerende ansættelsesform i staten, folkeskolen og folkekirken Baseret på livslang ansættelse,

Læs mere

Tjenestemandsansættelse En tjenestemand kan som udgangspunkt afskediges med 3 måneders varsel.

Tjenestemandsansættelse En tjenestemand kan som udgangspunkt afskediges med 3 måneders varsel. Bilag 1 Beskrivelse af de fire ansættelsesformer De forskellige ansættelsesformer Herunder følger en beskrivelse af de fire forskellige ansættelsesformer. Beskrivelserne har særligt fokus på afskedigelse.

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk indfødsret. Stk. 2. Dette gælder

Læs mere

Tidsbegrænset livrente

Tidsbegrænset livrente Tidsbegrænset livrente En tidsbegrænset (ophørende) livrente er en fradragsberettiget opsparing, der kan give dig en månedlig udbetaling, fra du går på pension og i en aftalt periode på mindst 10 år. Til

Læs mere

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Januar 2016 Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse. 07.50 O.13 19/2014 Side 1

Rammeaftale om åremålsansættelse. 07.50 O.13 19/2014 Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Sundhedskartellet Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår... 3 1 Indholdet i åremålsansættelse... 3 2 åremålsstillingen...

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om statens tjenestemænd i Grønland og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland

Forslag til Lov om ændring af lov om statens tjenestemænd i Grønland og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 8. december 2008 J.nr. 08-801-3 Forslag til Lov om ændring af lov om statens tjenestemænd i Grønland og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland

Læs mere

I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. Landstingsforordning nr. 4 af 7. maj 2007 om førtidspension I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

Læs mere

Sådan er du medlem. Kollektiv overenskomst. Særligt for lægestuderende. Særligt for alment praktiserende læger. Særligt for tjenestemænd

Sådan er du medlem. Kollektiv overenskomst. Særligt for lægestuderende. Særligt for alment praktiserende læger. Særligt for tjenestemænd alment Sådan er du medlem Lægernes Pension er forbeholdt læger og. Du er obligatorisk medlem, hvis du er ansat under en kollektiv overenskomst. Du kan også blive medlem, hvis du er privatansat eller selvstændig

Læs mere

AFTALE OM FØRTIDSPENSIONSFRADRAG

AFTALE OM FØRTIDSPENSIONSFRADRAG Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET AFTALE OM FØRTIDSPENSIONSFRADRAG 2015 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1. FØRTIDSPENSIONSFRADRAG... 3 1. FØRTIDSPENSIONSFRADRAG... 3

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A. Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A. Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente Ordinær generalforsamling 29. april 2009 Dagsordenens punkt 6.A Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente 1 Dagsordenens punkt 6.A - Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

REGULATIV 3 Juli 2014

REGULATIV 3 Juli 2014 REGULATIV 3 Juli 2014 Dette regulativ - Regulativ 3 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 20. april 2006 med senere ændringer vedtaget den 24. april 2007, den 21. april 2009, den 21. april

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1967R0422 DA 07.10.2012 032.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B M27 RÅDETS FORORDNING Nr. 422/67/EØF, Nr. 5/67/EURATOM af 25. juli 1967

Læs mere

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer:

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer: xx. november 2015 FM 2016/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

Forord SAMPENSION. Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente. Tjenestemandspension. Beregningsprincipper. Materiale til medlemmerne

Forord SAMPENSION. Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente. Tjenestemandspension. Beregningsprincipper. Materiale til medlemmerne Afsnit Indholdsfortegnelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Forord SAMPENSION Indmeldelsesbestemmelser og pensionsbidrag Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente Tjenestemandspension

Læs mere

50.02 O.13 29/2013 Side 1. Forlængelse af aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning

50.02 O.13 29/2013 Side 1. Forlængelse af aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning Side 1 Forlængelse af aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Bekendtgørelse om pristalsreguleret alderdomsopsparing i pengeinstitutter

Bekendtgørelse om pristalsreguleret alderdomsopsparing i pengeinstitutter BEK nr 1203 af 31/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Statens Administration, j.nr. 2014-6821-004 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2015 20.05.2016 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 20.05.2016 11/08 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Ældre Sagen Juni/september 2015

Ældre Sagen Juni/september 2015 ÆLDRE I TAL 2015 Folkepension - 2015 Ældre Sagen Juni/september 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge 17. august 2010 (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage

Læs mere

RAMMEAFTALE OM SUPPLERENDE PENSION TIL TJENESTEMÆND OG ANSATTE MED RET TIL TJENESTEMANDSPENSION

RAMMEAFTALE OM SUPPLERENDE PENSION TIL TJENESTEMÆND OG ANSATTE MED RET TIL TJENESTEMANDSPENSION REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN XX.XX.X Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE RAMMEAFTALE OM SUPPLERENDE PENSION TIL TJENESTEMÆND OG ANSATTE MED RET TIL TJENESTEMANDSPENSION Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2005 Cirkulære af 15. september 2005 Perst. nr. 048-05 PKAT nr. J.nr. 05-524-66 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...3 Bemærkninger til aftalens enkelte

Læs mere

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4 Indhold l. Forord 4 2. Bonus 2.1 Hvad er bonus? 5 2.2 Generelt om bonusprognoser 5 2.3 Bonuskilder 6 2.4 Anvendelse af bonus i forsikringstiden 11 2.5 Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden 11 3. Indestående

Læs mere

PENSIONSREGLEMENT FOR TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE VED LOKALBANERNE AF DECEMBER 2010.

PENSIONSREGLEMENT FOR TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE VED LOKALBANERNE AF DECEMBER 2010. PENSIONSREGLEMENT FOR TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE VED LOKALBANERNE AF DECEMBER 2010. Bestemmelserne vedrørende pensionsforhold for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne(lokalbanetjenestemænd)

Læs mere

Tjenestemandspension og samspil til efterløn m.v. TAT s temadag for kommende seniorer Et kig mod den 3. alder Tirsdag den 1. marts 2011 KOSMOPOL

Tjenestemandspension og samspil til efterløn m.v. TAT s temadag for kommende seniorer Et kig mod den 3. alder Tirsdag den 1. marts 2011 KOSMOPOL Tjenestemandspension og samspil til efterløn m.v. TAT s temadag for kommende seniorer Et kig mod den 3. alder Tirsdag den 1. marts 2011 KOSMOPOL TAT s temadag for kommende seniorer 1.3.2011 Vi beskæftiger

Læs mere

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

Lov om ændring af ferieloven

Lov om ændring af ferieloven Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) LOV nr. 1200 af 27/12/2003 (Gældende) Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde

Læs mere

SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Alderspension fra JØP 5 Hvad skal du gøre, når du vil på pension? 5 Valgmuligheder ved udbetaling 6 Tillæg til din

Læs mere

Forord SAMPENSION. Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente. Tjenestemandspension. Beregningsprincipper. Materiale til medlemmerne

Forord SAMPENSION. Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente. Tjenestemandspension. Beregningsprincipper. Materiale til medlemmerne Afsnit Indholdsfortegnelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Forord SAMPENSION Indmeldelsesbestemmelser og pensionsbidrag Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente Tjenestemandspension

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv I medfør af 11, stk. 3, og 36 c, stk. 2, i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd

Læs mere

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 3.4.18 1991 Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 2 Indhold Side Overenskomstens område... 3 Ansættelse... 3 Løn... 3 Lønanciennitet... 4 Pension... 4 Lønberegning,

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere