2008/1 LSF 132 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli Fremsat den 5. februar 2009 af finansministeren (Lars Løkke Rasmussen) Forslag.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2008/1 LSF 132 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016. Fremsat den 5. februar 2009 af finansministeren (Lars Løkke Rasmussen) Forslag."

Transkript

1 2008/1 LSF 132 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, j.nr Fremsat den 5. februar 2009 af finansministeren (Lars Løkke Rasmussen) Forslag til Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing (Udbetaling af indekstillæg mellem det 65. år og det 67. år) 1 I lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing, jf. lovbekendtgørelse nr. 724 af 15. september 1999, som ændret ved 4 i lov nr af 24. oktober 2007 og 10 i lov nr af 19. december 2007, foretages følgende ændringer: 1. I 3 ændres»økonomiministeren«til:»økonomi- og erhvervsministeren« a affattes således:» 3 a. En interessent, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere, kan i henhold til en indekskontrakt vælge, at udbetalingerne af det i 4 nævnte grundbeløb skal begynde før det fyldte 67. år, og at indbetalinger på indekskontrakten efter 5 skal ophøre fra samme tidspunkt. Udbetalingen kan dog tidligst begynde fra interessentens fyldte 65. år. Stk. 2. Interessenten skal anmode forsikringsselskabet eller pengeinstituttet om udbetaling før det fyldte 67. år til senest 1 måned, før udbetalingen skal begynde. Anmodning om udbetaling før det 67. år skal vedrøre alle interessentens indekskontrakter.«3. I 4, stk. 1, ændres»fyldte 65. eller 67. år«til:»tidspunkt, hvor udbetalingen begynder.«4. 4, stk. 3, affattes således:»stk. 3. Har interessenten valgt at lade udbetalingerne af grundbeløbet begynde før den måned, hvor interessenten fylder 67 år, reduceres den månedlige udbetaling med et dertil svarende beløb.«5. I 6, stk. 1, ændres»interessentens 65. eller 67. år«til:»det tidspunkt, hvor udbetalingerne begynder«. 6. I 6, stk. 2, ændres»fra det fyldte 65. år«til:»før det fyldte 67. år«. 7. To steder i 6, stk. 4, ændres»65. eller 67. år«til:»tidspunkt, hvor udbetalingerne begynder«. 8. 6, stk. 5, affattes således:»stk. 5. Har interessenten valgt at lade udbetalingerne af grundbeløbet begynde før det fyldte 67. år efter 3 a, reduceres indekstillægget efter stk. 3, med en procentsats af det indekstillæg, den pågældende interessent ellers ville have opnået ved det 67. år. Har interessenten valgt at lade udbetalingerne begynde 1

2 som 65-årig er satsen 17,5 pct. Har interessenten valgt at lade udbetalingerne begynde som 66-årig er satsen 9,3 pct.«9. I 7, stk. 1, ændres»interessentens 65. eller 67. år«til:»det tidspunkt, hvor udbetalingerne begynder« affattes således:» 10. Udeblivelse med betaling af præmie eller indskud ud over 1 år efter forfaldstidspunktet medfører bortfald af retten til indekstillæg på den kontrakt, restancen vedrører. Det gælder dog ikke præmiebetalinger efter det tidspunkt, hvor interessenter har valgt at lade udbetalingerne begynde.«11. I 12, stk. 4, ændres»økonomiministeren«til:»økonomi- og erhvervsministeren«. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. 2 3 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger. 2

3 1. Indledning Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Det foreslås at ændre lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing for at give mulighed for at lade udbetalingen af interessenters indekskontrakter begynde i perioden fra det fyldte 65. år og til det fyldte 67. år. Der foreslås en reduktionsprocent på 17,5 pct., hvis interessenten lader udbetalingerne begynde som 65-årig og en reduktionsprocent på 9,3 pct., hvis interessenten vælger at lade udbetalingerne begynde som 66-årig. 2. Lovforslagets baggrund En borgerhenvendelse til finansministeren har medført overvejelser om ændring af loven, da det er uhensigtsmæssigt, at indekskontrakterne ikke kan udbetales mellem det 65. år og 67. år. Specielt kan det være en ulempe for personer, der får konstateret en terminal sygdom efter det fyldte 65. år. På denne baggrund fremsættes forslag om at åbne mulighed for at påbegynde udbetalingen i perioden fra det fyldte 65. år og til det fyldte 67. år for at øge ordningens fleksibilitet i forhold til borgeren. 3. Gældende ret I lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing, jf. lovbekendtgørelse nr. 724 af 15. september 1999, som ændret ved 4 i lov nr af 24. oktober 2007 og 10 i lov nr af 19. december 2007, blev det muligt at oprette indekskontrakter i et pengeinstitut eller livsforsikringsselskab. Indekskontrakter kunne oprettes mellem 1. april 1957 og 24. november 1971 af personer i aldersgruppen 18 til 57 år, hvor en person maksimalt kunne oprette seks kontrakter. Formålet var at lave en pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderspension med et fast månedligt udbetalt beløb fra det fyldte 67. år og mindst 10 år frem, alt efter indekskontraktens udformning. Indekskontrakter kan være enten privattegnet eller oprettet som led i ansættelsesforholdet, hvor arbejdsgiveren forestår indbetalingen. En indekskontrakt kunne både etableres i et pengeinstitut og i et livsforsikringsselskab. Omkring 80 pct. af kontrakterne er oprettet i pengeinstitutter, hvor størstedelen er privattegnet. Den overvejende del af arbejdsgiverkontrakterne er oprettet i livsforsikringsselskaber. Der indbetales årligt en grundindbetaling til et pengeinstitut eller et livsforsikringsselskab frem til det fyldte 67. år, hvor udbetalingen skal finde sted. Det vedkommende forsikringsselskab eller pengeinstitut udbetaler hvert kalenderår en beregnet pristalsreguleret ydelse, som er lig med 500 kr. gange forholdet mellem pristallet pr. juli i det foregående kalenderår og pristallet pr. juli Til personer, der har oprettet indekskontrakter, yder staten indekstillæg til de årlige udbetalinger i henhold til kontrakten. Ved lov nr. 288 af 12. maj 1999 med konsekvensændringer, som følge af nedsættelse af folkepensionsalderen fra 67 til 65 år, er der givet mulighed for, at personer, der ikke er fyldt 60 år den 1. juli 1999, og som opnår ret til folkepension som 65-årig fra 2004, kan vælge at lade udbetalingerne begynde ved det 65. år mod en reduktion af ydelsen og dermed også af indekstillægget. I 2006 var ca. 25 pct. af nye modtagere 65 år, mens ca. 75 pct. var 67 år ved igangsættelse. Der er i alt oprettet omkring 1,5 mio. indekskontrakter. Den statslige udgift til indekstillæg udgør ca. 1,4 mia. kr. årligt pt. Når udbetalingen påbegyndes, udbetaler staten et indekstillæg til det tegnende institut. Indekstillægget udgør forskellen mellem det beløb, som skal udbetales i henhold til kontrakten, og det beløb, der skulle være udbetalt, hvis der var tegnet en livrente i Statsanstalten med indbetalinger, der løbende var reguleret med inflationen. Udgiften forventes i de kommende år at stige til ca. 1,5 mia. kr. pr. år, idet antallet af indekskontrakter under betaling vil stige og forventes at toppe omkring år 2013 med betaling til næsten kontrakter. De sidste udbetalinger forventes at finde sted omkring år

4 Det er en forudsætning for at begynde udbetalingen fra det 65. år, at man har anmodet det administrerende forsikringsselskab eller pengeinstitut om at igangsætte udbetalingerne senest den dag, hvor man fylder 65 år. Der er ikke i loven hjelmet mulighed for dispensation fra overholdelsen af denne frist. Endvidere er der ikke i det nuværende regelsæt mulighed for at påbegynde udbetalingen i perioden fra det fyldte 65. år og til det fyldte 67. år. 4. Lovforslagets indhold Lovændringen åbner mulighed for, at interessenter fremover vil kunne begynde udbetalingen af deres indekskontrakter i perioden fra deres fyldte 65. år til deres fyldte 67. år. Dette åbner tillige mulighed for, at interessenter, der efter deres 65. års fødselsdag får konstateret en akut livstruende sygdom, får adgang til at begynde udbetaling af deres indekskontrakter i perioden fra deres fyldte 65. år til deres fyldte 67. år. Interessenterne skal som tidligere meddele det pengeinstitut eller det livsforsikringsselskab, der administrerer indekskontraktordningen, at de ønsker at påbegynde udbetalingen. Det foreslås, at disse interessenter får valgfrihed mellem at fortsætte med uændrede indbetalinger til det fyldte 67. år, eller at standse deres indbetalinger i perioden fra det fyldte 65. år og til det fyldte 67. år og samtidig lade udbetalingerne af ydelserne på indekskontrakten begynde mod en reduktion af ydelsen og dermed også af indekstillægget. Udbetalingsperiodens længde er fortsat år eller livsvarig. Den ovennævnte reduktion sker efter to procentsatser. For de indekskontrakter, hvor udbetalingen begynder i interessentens 65. år, er procentsatsen 17,5 pct. For de indekskontrakter, hvor udbetalingen begynder i interessentens 66. år er procentsatsen 9,3 pct. For interessenter der fylder 66 år ændres procentsatsen således fra 17,5 pct. til 9,3 pct. 4.1 Beregningsgrundlag På det beregningsgrundlag (kaldet L66 M 4,25 pct.), der siden 1966 har været anvendt til beregning af den i lovens 6, stk. 2, nævnte livrente, er værdien for en 65 år gammel interessent af en til 67. år opsat livsvarig livrente lig 8,865 gange det årlige beløb, mens værdien af en straks i alder 65 begyndende livrente er lig 10,746 gange det årlige beløb. Forholdet mellem disse værdier er 0,825, hvilket betyder, at hvis indekstillægget for interessenter, der vælger udbetalingen påbegyndt ved det 65. år, fastsættes til 82,5 pct. af det, der for samme fødselsår og oprettelsesår gælder ved udbetaling fra det 67. år bliver den gennemsnitlige udgift den samme. Omvendt kan det fradrag, der skal foretages i indekstillægget, fastsættes til 17,5 pct. Der er ved denne beregning taget hensyn til, at udbetalingsperioden bliver 2 år længere, at nogle interessenter dør mellem det 65. og det 67. år, og til forrentning. På det beregningsgrundlag (kaldet L66 M 4,25 pct.), der siden 1966 har været anvendt til beregning af den i lovens 6, stk. 2, nævnte livrente, er værdien for en 66 år gammel interessent af en til 67. år opsat livsvarig livrente lig 9,429 gange det årlige beløb, mens værdien af en straks i alder 66 begyndende livrente er lig 10,398 gange det årlige beløb. Forholdet mellem disse værdier er 0,907, hvilket betyder, at hvis indekstillægget for interessenter, der vælger udbetalingen påbegyndt ved det 66. år, fastsættes til 90,7 pct. af det, der for samme fødselsår og oprettelsesår gælder ved udbetaling fra det 67. år bliver den gennemsnitlige udgift den samme. Omvendt kan det fradrag, der skal foretages i indekstillægget, fastsættes til 9,3 pct. Der er ved denne beregning taget hensyn til, at udbetalingsperioden bliver 1 år længere, at nogle interessenter dør mellem det 66. og det 67. år, og til forrentning. 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Lovforslaget skønnes ikke at have økonomiske og administrative konsekvenser for staten, regioner og kommuner. 4

5 6. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget vurderes at have begrænsede administrative konsekvenser for erhvervslivet. Pengeinstitutter og forsikringsselskaber vil skulle administrere flere udbetalingstidspunkter. Lovforslaget vurderes tillige at have begrænsede økonomiske konsekvenser for erhvervslivet. Der vil skulle foretages nogle ændringer i pengeinstitutter og forsikringsselskabers IT-systemer, da der indføres flere udbetalingstidspunkter. 7. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne. Borgeren er ikke længere bundet af to mulige udbetalingstidspunkter, men får med forslaget langt større mulighed for at råde over sine indekskontrakter. 8. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 9. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ingen EU-retlige aspekter. 10. Høring Forslaget er sendt i høring hos følgende pengeinstitutter: Aabenraa Kreditbank A/S, Agri-Egens Sparekasse, Alm. Brand Bank, Amagerbanken A/S, Fionia Bank, (tidl. Amtssparekassen), A/S Arbejdernes Landsbank, Basisbanken, Sparekassen Spar Mors (nu: Morsø Bank), Boddum-Ydby Sparekasse, Bonusbanken A/S, Borbjerg Sparekasse, Broager Spare- og Laanekasse, Brørup Sparekasse, Skandinaviska Enskilda Banken, Danske Andelskassers Bank A/S, Danske Bank, Den Jyske Sparekasse, Diba Bank A/S, Djurslands Bank A/S, Dragsholm Sparekasse, Dronninglund Sparekasse, Egnsbank Han Herred, Nordjyske Bank, Fanefjord Sparekasse, Fanø Spare-og Laanekasse, Finansbanken, Flemløse Sparekasse, Folkesparekassen, Forstædernes Bank A/S, Fruering-Vitved Sparekasse, Frørup Andelskasse, Frøs Herreds Sparekasse, Frøslev-Mollerup Sparekasse, den lille sparekasse, MAX bank, Hadsten Bank A/S, Hals Sparekasse, Handelsbanken, Hunstrup-Østerild Sparekasse, Hvetbo Herreds Sparekasse, Hvidbjerg Bank A/S, Jyske Bank, Eik Bank, Klim Sparekasse, Kongsted Sparekasse, Københavns Andelskasse, Langå Sparekasse, Lollands Bank A/S, Lunde-Kvong Andelskasse, Lægernes Pensionsbank A/S, Løkken Sparekasse, Lån og Spar Bank A/S, Den almennyttige Andelskasse, Middelfart Sparekasse, Morsø Sparekasse, Møns Bank A/S, Nordfyns Bank A/S, Nykredit Bank A/S, Nørre Nebel Sparekasse, Nørresundby Bank, Ringkøbing Bank A/S, Ringkøbing Landbobank, Rise Spare- & Lånekasse, Sparekassen Midtdjurs, Ryslinge Andelskasse, Rønde og Omegns Sparekasse, Salling Bank, Skjern Bank, Skælskør Bank, Sparbank Vest, Sparekassen Balling, Sparekassen Bredebro, Sparekassen Den Lille Bikube, Sparekassen Faaborg, Sparekassen Farsø, Sparekassen Østjylland, Sparekassen Himmerland, Sparekassen Hobro, Sparekassen i Skals, Sparekassen Kronjylland, Sparekassen Lolland, Sparekassen Løgumkloster, Sparekassen Midtfjord, Spar Nord A/S, Sparekassen Thy, Spar Salling sparekasse, Sparekassen Sjælland, Svendborg Sparekasse, Sydbank A/S, Søby-Skader-Halling Sparekasse, Sønderhå-Hørsted Sparekasse, Sparekassen Limfjorden, Totalbanken A/S, Tved Sogns Spare- og Lånekasse, Tønder Bank A/S, Ulsted Sparekasse, Nordea Bank Danmark A/S, Vestfyns Bank A/S, Vestjysk Bank A/S, Vinderup Bank A/S, Vistoft Sparekasse (Vivild og Omegns), Sparekassen Djursland, Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse, Vordingborg Bank, Sparekassen Vendsyssel, Ø. Brønderslev-Hallund Sparekasse og Østjydsk Bank A/S. Forslaget er sendt i høring hos følgende forsikringsselskaber: Sampension, Nordea, Danica Pension, AP pension, Alm. Brand, SEB pension, PFA pension og Alka. 5

6 Endelig er forslaget sendt i høring hos Finansrådet, Finanstilsynet, Forsikring og Pension samt til Rigsombudsmanden i Grønland og Rigsombudsmanden på Færøerne. 11. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for stat, regioner og kommuner Administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Miljømæssige konsekvenser Administrative konsekvenser for borgerne Positive konsekvenser/ mindreudgifter Borgeren er ikke længere bundet af to mulige udbetalingstidspunkter, men får med forslaget langt større mulighed for at råde over sine indekskontrakter. Negative konsekvenser/ merudgifter Begrænsede. Der vil skulle foretages nogle ændringer i pengeinstitutter og forsikringsselskabers ITsystemer, da der indføres flere udbetalingstidspunkter. Begrænsede. Pengeinstitutter og forsikringsselskaber vil skulle administrere flere udbetalingstidspunkter. Forholdet til EU-retten Til nr. 1 og 11 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Ved kongelig resolution af 27. november 2001 er økonomiministeren ændret til økonomi- og erhvervsministeren, hvorfor der er foretaget en konsekvensrettelse. Til nr. 2 Ændring af 3 a foreslås for at gøre ordningen mere fleksibel og for at åbne for, at blandt andet akut terminal syge interessenter kan opnå udbetaling i perioden fra deres fyldte 65. år til deres fyldte 67. år, selvom de ikke på forhånd har valgt at begynde udbetalingen ved deres 65. års fødselsdag. 6

7 Interessenter, der begynder udbetaling af deres indekskontrakter før deres 67-års fødselsdag, skal indbetale de årlige ydelser til og med den ydelse, der forfalder til betaling i kalenderåret før det år, hvor de vil begynde udbetalingen. Til nr. 3, 5, 6, 7, 9 og 10 Som følge af forslaget til ændringen af 3 a konsekvensrettes henvisningen til udbetalingstidspunktet i 4, stk. 1, 6, stk. 1, 6, stk. 2, 6, stk. 4, 7, stk. 1 og 10. Til nr. 4 Under hensyntagen til, at udbetalingsperioden kan blive forlænget med op til to år for interessenter, hvis indekskontrakter er livsvarige, og at indbetalingsperioden vil blive forkortet tilsvarende, reduceres den årlige udbetaling med et beløb, der svarer til alderen. Til nr. 8 Når udbetalingerne begynder før interessentens 67. års fødselsdag skal indekstillægget reduceres, så den gennemsnitlige udgift for staten bliver den samme, som hvis udbetalingen var begyndt ved 67 år. Derfor foreslås en reduktionsprocent på 17,5 pct., hvis interessenten lader udbetalingerne begynde som 65-årig og en reduktionsprocenten 9,3 pct., hvis interessenten vælger at lade udbetalingerne begynde som 66-årig. Til nr Konsekvensrettelse i forhold til ændringen af udbetalingstidspunkterne i 3 a. Til nr. 11 Økonomiministeren hedder i dag økonomi- og erhvervsministeren, hvorfor der er foretaget en konsekvensrettelse. Til 2 Personer, der får konstateret en terminal sygdom efter det fyldte 65. år, kan stå i en situation, hvor det er hensigtsmæssigt, at loven træder i kraft så hurtigt som muligt, hvorfor det foreslås, at loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Til 3 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger. 7

8 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Bilag 1 Gældende formulering 3 Finansministeren kan efter forhandling med økonomiministeren give regler for, i hvilke tilfælde indekskontrakter, der er oprettet i danske livs- og pensionsforsikringsselskaber, banker og sparekasser, kan tillades overflyttet fra en virksomhed til en anden. Lovforslaget 1. I 3 ændres»økonomiministeren«til:»økonomi- og erhvervsministeren«3a 2. 3 a affattes således: En interessent, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere, kan i henhold til en indekskontrakt vælge, at udbetalingerne af det i 4 nævnte grundbeløb skal begynde fra det fyldte 65. år, og at indbetalinger på indekskontrakten efter 5 dermed ligeledes skal ophøre fra det samme tidspunkt. I så fald skal interessenten fremsætte ønske herom over for sit forsikringsselskab eller pengeinstitut senest den dag, hvor interessenten fylder 65 år.» 3 a. En interessent, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere, kan i henhold til en indekskontrakt vælge, at udbetalingerne af det i 4 nævnte grundbeløb skal begynde før det fyldte 67. år, og at indbetalinger på indekskontrakten efter 5 skal ophøre fra samme tidspunkt. Udbetalingen kan dog tidligst begynde fra interessentens fyldte 65. år. Stk. 2. Interessenten skal anmode forsikringsselskabet eller pengeinstituttet om udbetaling før det fyldte 67. år til senest 1 måned, før udbetalingen skal begynde. Anmodning om udbetaling før det 67. år skal vedrøre alle interessentens indekskontrakter.«4 En indekskontrakt skal omfatte udbetaling til interessenten af et konstant årligt grundbeløb af den i stk. 2 nævnte størrelse fra det fyldte 65. eller 67. år. Kontrakten kan enten give ret til en livrente med løbetid på mindst 10 år eller en årlig ydelse med udbetaling over en aftalt periode af mindst 10 års varighed. Såfremt den aftalte periode er længere end 15 år, skal herefter faldende udbetalinger være livsbetingede. 3. I 4, stk. 1, ændres»fyldte 65. eller 67. år«til:»tidspunkt, hvor udbetalingen begynder.«8

9 4 Stk. 2 Stk. 3. Har interessenten valgt at lade udbetalingerne af grundbeløbet begynde fra det fyldte 65. år efter 3 a, reduceres den årlige udbetaling med et dertil svarende beløb. 6 Fra interessentens 65. eller 67. år og indtil udløbet af udbetalingsperioden - således som denne i henhold til lovens bestemmelser måtte være forlænget eller forkortet i forhold til den aftalte periode - dog ikke efter interessentens død, udbetales af vedkommende forsikringsselskab eller pengeinstitut en for hvert kalenderår beregnet pristalsreguleret ydelse, som er lig med 500 kr. gange forholdet mellem pristallet pr. juli i det foregående kalenderår og pristallet pr. juli Såfremt interessentens indbetalinger reduceres med arbejdsmarkedsbidrag, jf. 5, stk. 4, kan ydelsen nedsættes tilsvarende. Der udbetales dog mindst den ydelse, som interessentens egne indbetalinger berettiger ham til. 6 Stk. 2. Har interessenten valgt at lade udbetalingerne af grundbeløbet begynde fra det fyldte 65. år efter 3 a, reduceres den årlige udbetaling med et dertil svarende beløb. 6 Stk. 3. Stk. 4. Bortset fra det i 7, stk. 2, nævnte tilfælde anvendes den bonus eller tillægsrente, der vedrører tiden indtil det 65. eller 67. år, til forøgelse af den årlige udbetaling. Såfremt det i kontrakten er aftalt, at bonus eller tillægsrente helt el- 4. 4, stk. 3, affattes således:»stk. 3. Har interessenten valgt at lade udbetalingerne af grundbeløbet begynde før den måned, hvor interessenten fylder 67 år, reduceres den månedlige udbetaling med et dertil svarende beløb.«5. I 6, stk. 1, ændres»interessentens 65. eller 67. år«til:»det tidspunkt, hvor udbetalingerne begynder«6. I 6, stk. 2, ændres»fra det fyldte 65. år» til:»før det fyldte 67. år«7. To steder i 6, stk. 4, ændres»65. eller 67. år«til:»tidspunkt, hvor udbetalingerne begynder«9

10 ler delvis skal tilfalde interessentens arbejdsgiver, kan udbetaling heraf dog ske til denne. Den bonus eller tillægsrente, der vedrører tiden efter det 65. eller 67. år, kan anvendes til forøgelse af den årlige udbetaling eller til forlængelse af udbetalingsperioden , stk. 5, affattes således: Stk. 5 Har interessenten valgt at lade»stk. 5. Har interessenten valgt at lade udbetalingerne af grundbeløbet begynde udbetalingerne af grundbeløbet begynde fra det fyldte 65. år efter 3 a, reduceres før det fyldte 67. år efter 3 a, reduceres indekstillægget efter stk. 3 med 17,5 pct. indekstillægget efter stk. 3, med en procentsats af det indekstillæg, den pågæl- af det indekstillæg, den pågældende interessent ellers ville have opnået ved det dende interessent ellers ville have opnået 67. år. ved det 67. år. Har interessenten valgt at lade udbetalingerne begynde som 65-årig er satsen 17,5 pct. Har interessenten valgt at lade udbetalingerne begynde som 66- årig er satsen 9,3 pct.» 7 Ændres beregningsgrundlaget for indekskontrakter tegnet på forsikringsbasis inden interessentens 65. eller 67. år, således at interessentens egne indbetalinger berettiger til en mindre eller større ydelse end forudsat ved kontraktens oprettelse, nedsættes respektive forhøjes, den årlige udbetaling med et dertil svarende beløb. 9. I 7, stk. 1, ændres»interessentens 65. eller 67. år«til:»det tidspunkt, hvor udbetalingerne begynder« affattes således: Udeblivelse med betaling af præmie eller indskud ud over 1 år efter forfaldsmie eller indskud ud over 1 år efter for-» 10 Udeblivelse med betaling af prætidspunktet medfører bortfald af retten til faldstidspunktet medfører bortfald af retten til indekstillæg på den kontrakt, re- indekstillæg på den kontrakt, restancen vedrører. Det gælder dog ikke præmiebetalinger efter interessentens fyldte 65. år, præmiebetalinger efter det tidspunkt, stancen vedrører. Det gælder dog ikke såfremt interessenten har valgt at lade hvor udbetalingerne begynder«udbetalingerne på indekskontrakten begynde fra det fyldte 65. år. 12 Stk. 1- Stk

11 Stk. 4. Finansministeren bemyndiges til efter forhandling med økonomiministeren at fastsætte de nærmere regler for gennemførelsen af bestemmelserne i nærværende lov. 11. I 12, stk. 4, ændres»økonomiministeren«til:»økonomi- og erhvervsministeren«11

Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing

Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing Side 1 af 8 Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing 1 I lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing, jf. lovbekendtgørelse nr. 724 af

Læs mere

Høring over udkast til forslag til Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing

Høring over udkast til forslag til Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing 13. januar 2009 FIN/RRH Høring over udkast til forslag til Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing Økonomistyrelsen sender hermed udkast til forslag til lov

Læs mere

Bank registreringsnummer liste www.rentebasen.dk

Bank registreringsnummer liste www.rentebasen.dk Bank registreringsnummer liste www.rentebasen.dk 0040 Nordea 0043 Nordea 0044 Nordea 0047 Nordea 0056 Nordea 0059 Nordea 0106 Nordea 0111 Nordea 0114 Nordea 0123 Nordea 0124 Nordea 0131 Nordea 0135 Nordea

Læs mere

Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser

Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser GRUPPEINDDELING Gruppeinddelingen består af: Gruppe 1: Pengeinstitutter med en arbejdende kapital på 50 mia.kr. og derover Gruppe 2: Pengeinstitutter

Læs mere

Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser

Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser GRUPPEINDDELING Gruppeinddelingen består af: Gruppe 1: Pengeinstitutter med en arbejdende kapital på 50 mia.kr. og derover Gruppe 2: Pengeinstitutter

Læs mere

Bilag 6.1 Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser

Bilag 6.1 Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser Bilag 6.1 Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser Gruppeinddeling Gruppeinddelingen består af: Gruppe 1: Pengeinstitutter med en arbejdende kapital på 50 mia.kr. og derover Gruppe

Læs mere

Bilag 6.1 Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser

Bilag 6.1 Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser Bilag 6.1 Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser Gruppeinddeling Gruppeinddelingen består af: Gruppe 1: Pengeinstitutter med en arbejdende kapital på 50 mia.kr. og derover Gruppe

Læs mere

Liste over institutter, der har tiltrådt sektoraftaler

Liste over institutter, der har tiltrådt sektoraftaler Liste over institutter, der har tiltrådt sektoraftaler Nedenfor oplistes de institutter, der pr. den 7. september 2009 har henholdsvis tiltrådt (markeret som x) eller ikke tiltrådt følgende aftaler i relation

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing

Bekendtgørelse af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing LBK nr 521 af 18/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 2016-6002-0004 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Sparekassen Sjælland (Alm Garant 30.000 kr.) -9.157 kr. - vestjyskbank (Alm. Kunde) -10.066 kr. - Sparekassen Sjælland (Alm. Kunde) -10.114 kr.

Sparekassen Sjælland (Alm Garant 30.000 kr.) -9.157 kr. - vestjyskbank (Alm. Kunde) -10.066 kr. - Sparekassen Sjælland (Alm. Kunde) -10.114 kr. Nedenstående resultateter er beregnet på følgende forudsætninger: Lønkonto med kassekredit (gennemsnitlig saldo) -20000 Kreditmaksimum 30.000 Budgetkonto 5.000 Børneopsparing 50.000 Billån 200.000 Resterende

Læs mere

Fælleskassen (Andelsbevis 2000 kr. ) -13.528 kr. - -24.893 kr. vestjyskbank (Alm. Kunde) -13.707 kr. - -30.294 kr.

Fælleskassen (Andelsbevis 2000 kr. ) -13.528 kr. - -24.893 kr. vestjyskbank (Alm. Kunde) -13.707 kr. - -30.294 kr. Nedenstående resultateter er beregnet på følgende forudsætninger: Lønkonto med kassekredit (gennemsnitlig saldo) -10.000 Kreditmaksimum 50.000 Budgetkonto 5.000 Børneopsparing 25.000 Kapitalpension 120.000

Læs mere

Bankcentraler HVILKEN BANKCENTRAL SKAL JEG BENYTTE? Published: JUNI 2006

Bankcentraler HVILKEN BANKCENTRAL SKAL JEG BENYTTE? Published: JUNI 2006 HVILKEN BANKCENTRAL SKAL JEG BENYTTE? Published: JUNI 2006 Celenia Software a/s Vestre Havnepromenade 5 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 70 24 00 00 Fax +45 70 27 00 24 info@celenia.com www.celenia.com

Læs mere

Bekendtgørelse om pristalsreguleret alderdomsopsparing i pengeinstitutter

Bekendtgørelse om pristalsreguleret alderdomsopsparing i pengeinstitutter BEK nr 1203 af 31/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Statens Administration, j.nr. 2014-6821-004 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bilag 1. Finanstilsynets gruppe 1-4. Pengeinstitutternes størrelsesgruppering

Bilag 1. Finanstilsynets gruppe 1-4. Pengeinstitutternes størrelsesgruppering Bilag 1 Finanstilsynets gruppe 1-4 Pengeinstitutternes størrelsesgruppering Gruppe 1 - Arb. kapital over 75 mia. kr. 3000 Danske Bank A/S 2222 Nordea Bank Danmark A/S 7858 Jyske Bank A/S 8079 Sydbank A/S

Læs mere

Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest.

Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest. 2 Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest.dk, e-mail: nicholas@niroinvest.dk. Nærværende rapport er baseret

Læs mere

Pengeinstitutternes regnskaber 1. halvår 2009

Pengeinstitutternes regnskaber 1. halvår 2009 Pengeinstitutternes regnskaber 1. halvår 2009 De danske pengeinstitutters halvårsresultater for 2009 viser et samlet underskud på 4,4 mia. kr. Det betyder, at udviklingen fra årsresultaterne for, som også

Læs mere

Udlån under krisen. Sammenhæng med indlånsunderskud 26-03-2014

Udlån under krisen. Sammenhæng med indlånsunderskud 26-03-2014 Udlån under krisen Sammenhæng med indlånsunderskud og solvensbuffer 6--4 Indledning Sigtet i dette notat er at uddrage information om, hvad pengeinstitutternes indlånsunderskud og solvensbuffer på toppen

Læs mere

Tabel 9.3 Noteoplysninger - garantier m.v. - koncern - grp. 1-4

Tabel 9.3 Noteoplysninger - garantier m.v. - koncern - grp. 1-4 Tabel 9.3 Noteoplysninger - garantier m.v. - koncern - grp. 1-4 522 Sjælland, Sparekassen 1.1 Finansgarantier 3.533.160 1.2 Tabsgarantier for realkreditudlån 1.994.297 1.3 Tinglysnings- og konverteringsgarantier

Læs mere

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag.

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. 2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg)

Læs mere

Bilag. Den Finansielle krise I et postkeynesiansk perspektiv

Bilag. Den Finansielle krise I et postkeynesiansk perspektiv Bilag Den Finansielle krise I et postkeynesiansk perspektiv Indhold Bilag 1: MFI- sektorens udlån og indlån til husholdningerne og BNP... 2 Regression:... 3 Bilag 2: MFI-sektorens ind- og udlån til alle

Læs mere

http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx 2.122.730 2.180.157 2.043.997 1.852.

http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx 2.122.730 2.180.157 2.043.997 1.852. Bilag 4 http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx Markedskoncentrations ratio 2010 2009 2008 2007 Summen af de seks største virksomheder 2.122.730

Læs mere

Aarhus School of Business 6. december 2006

Aarhus School of Business 6. december 2006 Garanti Invest - bindeled mellem London og Løkken! Aarhus School of Business 6. december 2006 Agenda 1. Kort om Garanti Invest 2. Kort om garantiobligationer 3. Fra idé til færdigt produkt 4. Myter om

Læs mere

Tidsbegrænset livrente

Tidsbegrænset livrente Tidsbegrænset livrente En tidsbegrænset (ophørende) livrente er en fradragsberettiget opsparing, der kan give dig en månedlig udbetaling, fra du går på pension og i en aftalt periode på mindst 10 år. Til

Læs mere

Eksport Kredit Fonden

Eksport Kredit Fonden Eksport Kredit Fonden Nye muligheder for finansiering af eksporten DI, Odense 4/3 2010 Mission EKF sikrer dansk erhvervsliv konkurrencedygtige finansielle vilkår på international markeder EKF dækker ekstraordinære

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget 2012/1 LSF 106 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 13. december 2012 af Mogens Lykketoft (S), Bertel Haarder (V), Pia Kjærsgaard (DF), Camilla Hersom

Læs mere

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag.

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag. 2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-831 Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge 17. august 2010 (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2012/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1435 Fremsat den

Læs mere

Folketingets Finansudvalg

Folketingets Finansudvalg Finansministeren Folketingets Finansudvalg J.nr. 09/02256-14 Nedenfor fremsender jeg høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslaget har

Læs mere

Pengeinstitutter. Halvårsartikel 2016

Pengeinstitutter. Halvårsartikel 2016 Pengeinstitutter Halvårsartikel 2016 Halvårsartikel 2016 for pengeinstitutter 1. Hovedtal for pengeinstitutternes halvårsregnskaber: Pengeinstitutterne fik et samlet overskud før skat på 17,2 mia. kr.

Læs mere

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension Den Supplerende for førtidspensionister - få tilskud til en ekstra alderspension 1 Den Supplerende - en ordning der betaler sig Godt 60.000 førtidspensionister er tilmeldt den Supplerende. Det er der god

Læs mere

SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Alderspension fra JØP 5 Hvad skal du gøre, når du vil på pension? 5 Valgmuligheder ved udbetaling 6 Tillæg til din

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og af lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring af forskellige skattelove

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og af lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring af forskellige skattelove Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 391 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-321-0014 Udkast (1) 17. august 2009 Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og af lov om ændring af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland 2015/1 LSF 27 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 20014-0000283 Fremsat den 7. oktober 2015 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

KONSOLIDERING I DEN DANSKE BANKSEKTOR

KONSOLIDERING I DEN DANSKE BANKSEKTOR KONSOLIDERING I DEN DANSKE BANKSEKTOR Adm. dir. Lasse Nyby 11. januar 2012 Medlem af direktionen siden 1995 Adm. direktør siden 2000 Lasse Nyby Adm. direktør Udvalgte bestyrelsesposter: Finansrådet Værdiansættelsesrådet

Læs mere

Indhold. 3. Depot 13. 6. Genkøb 18 6.1 Beregning af genkøbsværdi 18 6.2 Skat ved genkøb 18. 1. Forord 4

Indhold. 3. Depot 13. 6. Genkøb 18 6.1 Beregning af genkøbsværdi 18 6.2 Skat ved genkøb 18. 1. Forord 4 Indhold 1. Forord 4 2. Bonus 5 2.1 Hvad er bonus? 5 2.2 Generelt om bonusprognoser 5 2.3 Bonuskilder 6 2.4 Anvendelse af bonus i forsikringstiden 11 2.5 Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden 11 3.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om arbejdsskadesikring

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om arbejdsskadesikring Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 40 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 40 Folketinget 2015-16 Fremsat den 4. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4 Indhold l. Forord 4 2. Bonus 2.1 Hvad er bonus? 5 2.2 Generelt om bonusprognoser 5 2.3 Bonuskilder 6 2.4 Anvendelse af bonus i forsikringstiden 11 2.5 Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden 11 3. Indestående

Læs mere

Pengeinstitutter. Halvårsartikel 2015

Pengeinstitutter. Halvårsartikel 2015 Pengeinstitutter Halvårsartikel 2015 Halvårsartikel 2015 for pengeinstitutter 1. Hovedtal for pengeinstitutternes halvårsregnskaber: Pengeinstitutterne fik et samlet overskud før skat på 19,1 mia. kr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og

Læs mere

En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet.

En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet. KL Afsnit I Pkt. A) Definition En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet. Pkt. B) Retsgrundlag for opsat pension m.v. Pensionsregulativets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2012/1 LSF 204 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 9. april 2013 af Christian Juhl (EL), Jørgen Arbo-Bæhr (EL) og Finn Sørensen (EL) Forslag til Lov

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (Udbetaling ved livstruende sygdom)

Forslag til lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (Udbetaling ved livstruende sygdom) Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 298 Offentligt Beskæftigelsesministeriet xx oktober 2006 ArC j.nr. 6141-0007 1. Udkast Forslag til lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (Udbetaling

Læs mere

BankNordiks generelle vilkår for ratepension

BankNordiks generelle vilkår for ratepension Generelle vilkår for ratepension BankNordiks generelle vilkår for ratepension Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen

Læs mere

2015/1 LSF 179 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016. Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann): Forslag.

2015/1 LSF 179 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016. Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann): Forslag. 2015/1 LSF 179 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrignsmin., j.nr. 2015-6327 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 67 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 67 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven 2008/1 LSF 31 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Fremsat den 9. oktober 2008 af ministeren

Læs mere

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek Forudsætninger bag Danica PensionsTjek INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger... 2 Spørgsmålene...

Læs mere

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 FOKUS 16,4 mia. kr. i afkast i 2011 Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 Årsrapporten 2011 fra Sampension er netop godkendt på generalforsamlingen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer:

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer: xx. november 2015 FM 2016/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget 2011/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 8. december 2011 af Mogens Lykketoft (S), Bertel Haarder (V), Søren Espersen (DF), Marianne Jelved

Læs mere

2008/1 LSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016. Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespesen) Forslag.

2008/1 LSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016. Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespesen) Forslag. 2008/1 LSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-1796 Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespesen) Forslag

Læs mere

Intern arbejdsgruppe AMR temadag 2015

Intern arbejdsgruppe AMR temadag 2015 Anne Sommer Født 1955, sparekasseuddannet Kredsrepræsentant i centralt udvalg i Finansforbundet Kompetence og arbejdsliv Kredsrepræsentant i centralt udvalg i Finansforbundet Vedtægtsgruppen Intern arbejdsgruppe

Læs mere

AFSKRIFT PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER.

AFSKRIFT PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER. Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN Dampfærgevej 22, Postboks 2593 2100 København - Tlf.: 35 29 81 00 AFSKRIFT Maj 1983 J.nr. 3224.00-01/81 PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER.

Læs mere

Indhold Indledning...1 Posteringstekster...2 Bankkonti...3 Betalingsmåder...4 Opsætning på kreditor...8 Opsætning på udenlandsk kreditor...

Indhold Indledning...1 Posteringstekster...2 Bankkonti...3 Betalingsmåder...4 Opsætning på kreditor...8 Opsætning på udenlandsk kreditor... Indhold Indledning...1 Posteringstekster...2 Bankkonti...3 Betalingsmåder...4 Opsætning på kreditor...8 Opsætning på udenlandsk kreditor...10 Banking i Finanskladden...12 Banking på indkøb...14 Bank-filformater...16

Læs mere

Lov om ændring af ferieloven

Lov om ændring af ferieloven Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) LOV nr. 1200 af 27/12/2003 (Gældende) Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension LBK nr 489 af 06/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 09-801-5 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1371

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til

Forslag. Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11 Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ophævelse af lov om udbetaling af ydelser til militære invalider og

Læs mere

Skattereformen og din pension 2010

Skattereformen og din pension 2010 Skattereformen og din pension 2010 Få overblik over de nye regler Regeringens skattereform har betydning for din pensionsopsparing ikke alene i år, men også i fremtiden. Her kan du få et overblik over

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. 2013/1 LSF 100 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j.nr. 036.78R.351 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 42 Offentligt Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2015-16 Fremsat den [dato] 2016 af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen) Forslag

Læs mere

2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Administrative lettelser på funktionærrettens område)

2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Administrative lettelser på funktionærrettens område) 2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 14. december 2007 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

Birgitte Gaarden Født 1960, sparekasseuddannet - arbejder som kundemedarbejder i Nordjyske Banks landbrugscenter

Birgitte Gaarden Født 1960, sparekasseuddannet - arbejder som kundemedarbejder i Nordjyske Banks landbrugscenter Birgitte Gaarden Født 1960, sparekasseuddannet - arbejder som kundemedarbejder i Nordjyske Banks landbrugscenter Kredsrepræsentant i centralt udvalg i Finansforbundet Kompetence og arbejdsliv Intern arbejdsgruppe

Læs mere

Havkatten og realkreditten. v/erhvervscenterdirektør Kaj Andersen

Havkatten og realkreditten. v/erhvervscenterdirektør Kaj Andersen Havkatten og realkreditten. v/erhvervscenterdirektør Kaj Andersen Den nye koncern BRF Renteforventninger Danske pengeinstitutter 2008 Egenkap. *) 1 Danske Bank 104.355 2 Jyske Bank 9.704 3 FIH Erhvervsbank

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 2013/1 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre

Forslag. Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre 2011/1 LSF 158 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 11-204-150 Fremsat den 13. april 2012 af finansministeren

Læs mere

Fremsat den xx. marts 2011 af beskæftigelsesministeren Inger Støjberg. Forslag. til

Fremsat den xx. marts 2011 af beskæftigelsesministeren Inger Støjberg. Forslag. til Fremsat den xx. marts 2011 af beskæftigelsesministeren Inger Støjberg Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond og forskellige skattelove (Delvis

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 189 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 20. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Forenkling af

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang Efterlønsalder, folkepensionsalder og periode med

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 85 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-8317 Fremsat den 16. november 2012 af social-

Læs mere

Bekendtgørelse om garantibidrag, tarif og kapitaliseringsgrænse i 2016 i Arbejdsmarkedets Tillægspension

Bekendtgørelse om garantibidrag, tarif og kapitaliseringsgrænse i 2016 i Arbejdsmarkedets Tillægspension BEK nr 1840 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2015-3119 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

ectrl Banking. ectrl vejledning 1 ectrl Banking

ectrl Banking. ectrl vejledning 1 ectrl Banking ectrl Banking. ectrl vejledning 1 ectrl Banking Indhold Indledning 3 Kreditor 4 Posteringstekster 4 Bankkonti 5 Betalingsmåder 5 Opsætning på kreditor 8 Opsætning på udenlandsk kreditor 9 Banking i Finanskladden

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 20.05.2016 13/05 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 6. maj 2010. Nr. 489. Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension Herved bekendtgøres lov om tjenestemandspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 230 af 19. marts

Læs mere

Generelle vilkår. for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing

Generelle vilkår. for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Generelle vilkår for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Gældende pr. 1. januar 2015 Indhold Afsnit A Omfattede medarbejdere... 3 Afsnit B Aftaleforholdet og ændringer... 4 Afsnit C Tilmelding og indbetaling

Læs mere

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien 2007/2 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0004 Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

ØKONOMISK TILSTANDSRAPPORT. Senior Wealth. Leif Hansen Hanne Hansen. Rapport er udarbejdet af: Posp Rådgiver

ØKONOMISK TILSTANDSRAPPORT. Senior Wealth. Leif Hansen Hanne Hansen. Rapport er udarbejdet af: Posp Rådgiver ØKONOMISK TILSTANDSRAPPORT Senior Wealth Leif Hansen Hanne Hansen Rapport er udarbejdet af: Posp Rådgiver Indledning Rapporten er udarbejdet på baggrund af vores samtale, og bygger på de faktuelle oplysninger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af teaterloven

Forslag. Lov om ændring af teaterloven 2007/1 LSF 31 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Fremsat den 24. oktober 2007 af kulturministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af teaterloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 224 Folketinget 2009-10 Fremsat den 2. juni 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Harmonisering af beskæftigelseskravet)

Læs mere

PENSIONSMØDE YNGRE LÆGEDAG Region Sjælland 26. september 2015 Roskilde

PENSIONSMØDE YNGRE LÆGEDAG Region Sjælland 26. september 2015 Roskilde PENSIONSMØDE YNGRE LÆGEDAG Region Sjælland 26. september 2015 Roskilde PRÆSENTATION Medlemskonsulenter Thomas Krogh & Kent Boye Christensen Rådgivning Kurser Efteruddannelsesgrupper LÆGERNES PENSIONSKASSE

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Undtagelse af visse førtidspensionssager fra behandling i rehabiliteringsteamet)

Læs mere

Skattebilag Livs- og pensionsforsikring

Skattebilag Livs- og pensionsforsikring Pensionsordning med løbende udbetalinger, bortset fra ophørende livrenter Side 1 af 6 En pensionsordning med løbende udbetalinger omfatter bl.a.: Livsvarige livrenter Evt. tilknyttede garantidækninger

Læs mere

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Januar 2016 Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Få økonomisk overblik Måske er du begyndt at tænke på tilværelsen som pensionist eller efterlønsmodtager. Måske er du allerede i gang med at planlægge og undersøge dine økonomiske

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser

Bekendtgørelse af lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser LBK nr 1189 af 10/10/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, Styrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om renter og andre forhold ved forsinket betaling (renteloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om renter og andre forhold ved forsinket betaling (renteloven) 1) LBK nr 459 af 13/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 27. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-7004-0010 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 20.05.2016 11/08 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010. Forslag. til

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010. Forslag. til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 84 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto

Læs mere

(Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015. Fremsat den 25. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til

(Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015. Fremsat den 25. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2007-4893 Fremsat den 25. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2015 20.05.2016 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2007/2 LSF 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0007 Fremsat den 28. marts 2008 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*.

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*. Pensionsordning med løbende er, bortset fra ophørende livrenter Beskrivelse En pensionsordning med løbende er omfatter bl.a.: Livsvarige livrenter Evt. tilknyttede garantidækninger Overlevelsesrenter Dækning

Læs mere

PENSIONSMØDE YNGRE LÆGER

PENSIONSMØDE YNGRE LÆGER PENSIONSMØDE YNGRE LÆGER PRÆSENTATION Medlemskonsulenter Thomas Krogh & Kent Boye Christensen Rådgivning Kurser Efteruddannelsesgrupper LÆGERNES PENSIONSKASSE 2 PROGRAM Har du valgt den rigtige pensionsordning?

Læs mere

Pensionsordninger for overenskomstansatte

Pensionsordninger for overenskomstansatte Pensionsordninger for overenskomstansatte Gruppelivsforsikring Den kollektive ordning 3 i 1 Pension 3 i 1 Livspension Præmiefritagelse Behovsanalyse Man skal være opmærksom på, at der eksisterer tre forskellige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2012/1 LSF 220 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2013-607 Fremsat den 22.

Læs mere

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse MA - Aalborg Østerågade 19, 3. sal 9000 Aalborg C Telefon 70 20 39 74 6 Efterløn eller ej? A-kassen for højtuddannede NOR DI MA - Århus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 8000 Århus C Telefon 70 20 39 73 Tr y

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2007/2 LSF 68 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0506 Fremsat den 6. februar 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere