Halvårsrapport 1. halvår 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halvårsrapport 1. halvår 2015"

Transkript

1 Halvårsrapport 1. halvår 2015

2 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance 10 Egenkapitalopgørelse 12 Kapitaldækningsopgørelse 14 Noter 15 Jutlander Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2015 side 2 af 22

3 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2015 for Jutlander Bank A/S. Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Halvårsrapporten er herudover udarbejdet i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede finansielle virksomheder. Det er vores opfattelse, at halvårsregnskabet giver et retvisende billede af bankens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2015 samt af resultatet af bankens aktiviteter for perioden 1. januar juni Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i bankens aktiviteter og økonomiske forhold, samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som banken kan påvirkes af. Halvårsrapporten har ikke været underlagt revision eller review af bankens uafhængige revisorer. Aars, den 17. august 2015 Per Sønderup Lisa Frost Sørensen Lars Thomsen ordførende direktør bankdirektør bankdirektør Bestyrelse Finn Hovalt Mathiassen Hans Jørgen Nielsen Bent Bjørn Ole Christoffersen formand næstformand Kaj Kragelund Svend Madsen Poul Østergaard Mortensen Hanne Nørkjær Nielsen Helle Aagaard Simonsen Lars Tolborg Vagn Bach Jacob E. Christensen Kristian Dahl Johnsen Per Norup Olesen Henrik Pedersen Henrik Sørensen Jutlander Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2015 side 3 af 22

4 Ledelsesberetning Hovedaktivitet Jutlander Bank A/S hovedaktivitet er at tilbyde alle sædvanlige finansielle produkter til såvel privat- som erhvervskunder. Banken ønsker at kunne tilbyde kunderne et bredt sortiment af produkter kombineret med kompetent rådgivning. Bankens hovedsæde er beliggende i Aars, og banken har 22 filialer fordelt i Nord- og Østjylland. Vigtige begivenheder i perioden Overtagelse af afdelinger i Randers og Gjerlev fra Østjydsk Bank Primo 2015 overtog Jutlander Bank filialerne i Randers og Gjerlev fra Østjydsk Bank. Jutlander Bank har overtaget alle kunder i filialerne med undtagelse af enkelte engagementer, som af forskellige årsager ikke indgik i handlen. Endvidere har Jutlander Bank overtaget 20 medarbejdere samt domicilejendommene i Randers og Gjerlev. Den overtagne kundeportefølje omfatter ca kunder med et forretningsomfang på 1,6 mia. kr. fordelt på udlån for 0,5 mia. kr., indlån for 0,8 mia. kr., garantier for 0,1 mia. kr. og kundedepoter for 0,2 mia. kr. Ordinær inspektion af Finanstilsynet Finanstilsynet var i januar-april 2015 på inspektion i Jutlander Bank A/S. Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor alle bankens væsentligste områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der havde den største risiko. På bankens samlede udlån og garantier, der udgør 10,7 mia. kr., fandt Finanstilsynet, at der var behov for yderligere nedskrivninger på 26 mio. kr. i forhold til 31. marts De yderligere nedskrivninger har banken udgiftsført i 2. kvartal 2015, og indgår dermed i bankens samlede udgiftsførte tab og nedskrivninger på 96 mio. kr. for 1. halvår Finanstilsynet vurderede herudover en række af bankens midlertidigt overtagne ejendomme samt domicil- og investeringsejendomme. Vurderingen resulterede i et samlet nedskrivningsbehov på 60 mio. kr. af de vurderede ejendomme. De midlertidigt overtagne ejendomme skulle nedskrives med 8 mio. kr., hvoraf de 5 mio. kr. var udgiftsført i 1. kvartal 2015, mens de resterende 3 mio. kr. er udgiftsført i 2. kvartal De påbudte nedskrivninger på 52 mio. kr. af bankens domicil- og investeringsejendomme skulle indregnes som en korrektion til årsrapporten for Banken har derfor udsendt korrigerende/supplerende information til bankens årsrapport for Sammenligningstallene for 2014 i halvårsrapporten for 2015 er i henhold til den korrigerende/supplerende information, hvortil der henvises for yderligere information. Udover de påbudte nedskrivninger har banken modtaget påbud af forskellig karakter indenfor blandt andet kredit-, markedsrisiko- og likviditetsområdet. Banken har taget påbuddene til efterretning og er påbegyndt arbejdet med at efterleve påbuddene. Finanstilsynets redegørelse for inspektionen er offentliggjort på bankens hjemmeside den 10. juli Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Forretningsomfang Bankens udlån udgjorde ved halvårets udgang 8,4 mia. kr., indlån 11,7 mia. kr. og garantier 2,3 mia. kr., mens værdi af kundedepoter udgjorde 9,4 mia. kr. Det samlede forretningsomfang udgjorde således 31,8 mia. kr. mod 28,6 mia. kr. ultimo Jutlander Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2015 side 4 af 22

5 Ledelsesberetning (fortsat) I 1. halvår 2015 er bankens udlån steget med 0,5 mia. kr. svarende til 6,2 %. Stigningen kan primært henføres til det overtagne udlån fra Østjydsk Bank i Randers og Gjerlev, men det er samtidig positivt, at bankens øvrige udlån nu har stabiliseret sig. Bankens kunder, herunder nye kunder, efterspørger igen lån til bil- og boligkøb mv., og erhvervskunderne er igen begyndt at låne til nyinvesteringer, der opvejer den løbende afvikling på udlånet. Bankens udlån i forhold til egenkapital (gearing) ligger fortsat på et forsigtigt niveau på 3,5. Bankens indlån er i 1. halvår 2015 steget med 0,8 mia. kr. svarende til 7,5 %, der primært kan henføres til det overtagne indlån fra Østjydsk Bank i Randers og Gjerlev. Bankens indlån kan fuldt ud finansiere udlånet. Værdien af kundedepoter er steget med 20,5 % til 9,4 mia. kr. fra 7,8 mia. kr. ultimo Der er dels tale om, at kunder har foretaget flere investeringer, men også at mange kunder har fået del i de positive afkast, der har været på aktiemarkedet i 1. halvår Indtjening Resultatet for 1. halvår 2015 udgør et overskud før skat på 148 mio. kr. og efter skat på 117 mio. kr. Bankens resultat anses for tilfredsstillende. Omregnet til årsbasis svarer periodens resultat til en egenkapitalforrentning på 12,8 % før skat og 10,1 % efter skat. Bankens indtjening fra den primære drift udgør 189 mio. kr. for 1. halvår 2015, hvilket er bedre end forventet. Bankens resultat kan i hovedposter specificeres således: 1. halvår 2015 mio. kr. 1. halvår 2014 mio. kr mio. kr. Netto rente- og gebyrindtægter Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Påbudte nedskrivninger af domicilejendomme Primær indtjening Kursreguleringer Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Tab og nedskrivninger på udlån mv Resultat før udgifter til sektorløsninger mv Udgifter til sektorløsninger Tilbageført hensat bøde Resultat før skat Skat Periodens resultat Bankens netto rente- og gebyrindtægter udgør 418 mio. kr., hvilket er en stigning på 58 mio. kr. svarende til 16 % i forhold til samme periode af Stigningen kan bl.a. henføres til fortsat høj aktivitet på bolig- og investeringsområdet samt til de overtagne filialer i Randers og Gjerlev. Udgifter til personale og administration er reduceret med 4 mio. kr. til 219 mio. kr. i forhold til samme periode af I 1. halvår 2014 blev der udgiftsført ca. 15 mio. kr. i fratrædelsesomkostninger og øvrige fusionsomkostninger af éngangskarakter, mens der i 1. halvår 2015 er udgiftsført overtagelsesomkostninger, herunder IT-omkostninger, samt administrations- og personaleudgifter for de overtagne filialer i Randers og Gjerlev for mio. kr. Jutlander Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2015 side 5 af 22

6 Ledelsesberetning (fortsat) Kursreguleringer af bankens beholdning af aktier og obligationer mv. er positive med 66 mio. kr. På aktiebeholdningen er der positive kursreguleringer på 79 mio. kr., mens der som følge af den svagt stigende obligationsrente er negative kursreguleringer på obligationsbeholdningen med 14 mio. kr. Kursreguleringer af valuta og finansielle instrumenter er netto positive med 3 mio. kr., mens bankens investeringsejendomme er nedvurderet med 2 mio. kr. I 1. halvår 2015 har banken i alt udgiftsført 96 mio. kr. til tab og nedskrivninger af udlån mv. Heri indgår dels de 26 mio. kr. i yderligere nedskrivninger på bankens udlån og dels de 8 mio. kr. i nedskrivninger af bankens midlertidigt overtagne ejendomme, som Finanstilsynets konstaterede ved deres ordinære inspektion i banken i foråret Selv efter de yderligere nedskrivninger, som Finanstilsynet har påbudt banken, er det positivt, at der har været en faldende tendens på bankens tab og nedskrivninger gennem det seneste år. Nedskrivningsprocenten for 1. halvår 2015 lyder således på 0,8 mod 1,0 i 1. halvår 2014 og 2,5 for De samlede nedskrivninger på udlån udgør 813 mio. kr. pr. 30. juni 2015, mens hensættelser til tab på garantier udgør 8 mio. kr. Den akkumulerede nedskrivningsprocent udgør 7,1 pr. 30. juni Banken har endvidere overtagne nedskrivninger for ca. 430 mio. kr. fra Sparekassen Hobro, der regnskabsteknisk indgår som dagsværdireguleringer og derfor ikke indgår i de akkumulerede nedskrivninger. Korrigeres der herfor, udgør den akkumulerede nedskrivningsprocent 10,5. Bankens andel af sektorens bidrag til Indskydergarantifonden udgør 11 mio. kr., der er udgiftsført under Andre driftsudgifter. Skat af periodens resultat er udgiftsført med 31 mio. kr. Tilsynsdiamanten Tilsynsdiamanten angiver 5 pejlemærker med grænseværdier, som Finanstilsynet bruger til at vurdere risikoen i det enkelte pengeinstitut. Holder pengeinstituttet sig inden for alle fem grænseværdier, overholder instituttet de rammer, som Finanstilsynet har sat op for en sund bankforretning. Som det fremgår af følgende tabel ligger bankens nøgletal sikkert inden for grænseværdierne. Pejlemærke i Tilsynsdiamanten Grænseværdi i Tilsynsdiamanten Bankens nøgletal pr. 30/62015 Summen af store engagementer Max. 125 % 34,8 % Udlånsvækst på årsbasis Max. 20 % 2,7 % Stabil funding Max. 1 0,6 Ejendomseksponering Max. 25 % 15,4 % Likviditetsoverdækning Min. 50 % 186,6 % Kapitalforhold Bankens egenkapital udgør 2,4 mia. kr. ultimo juni Udviklingen i egenkapitalen fremgår af egenkapitalopgørelsen på side 12. Ud over egenkapitalen har banken hybrid kernekapital for 76,3 mio. kr., der indgår i bankens kapitalgrundlag. Banken skal i henhold til lovgivningen have et kapitalgrundlag, der understøtter risikoprofilen. Ledelsen har valgt at opgøre kredit- og markedsrisikoen efter standardmetoden og operationel risiko efter basisindikatormetoden. Det er fortsat ledelsens vurdering, at der ikke pt. er behov for at anvende mere avancerede metoder til opgørelse af kapitalgrundlaget. Jutlander Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2015 side 6 af 22

7 Ledelsesberetning (fortsat) Bankens kapitalgrundlag er opgjort til 1,7 mia. kr., jf. kapitaldækningsopgørelsen på side 14. Bankens kapitalgrundlag er i 2015 reduceret med 95 mio. kr. i forbindelse med betaling af goodwill ved erhvervelse af to afdelinger fra Østjydsk Bank. I henhold til bestemmelserne i CRR forordningen indregner banken fra 2015 periodens overskud i kapitalgrundlaget, og af periodens overskud på 117 mio. kr. er der således indregnet 70 mio. kr. i kapitalgrundlaget. Indregningen af overskuddet i kapitalprocenten er verificeret af ekstern revision. De samlede risikoeksponeringer er opgjort til 11,6 mia. kr., der således er steget med 1,1 mia. kr. siden ultimo Af stigningen kan ca. 0,6 mia. kr. henføres til overtagne udlån og garantier i de to filialer fra Østjydsk Bank. Bankens kapitalprocent og den egentlige kernekapitalprocent kan opgøres til 14,6 % pr. 30. juni 2015 mod 16,4 % ultimo Reduktionen på 1,8 procentpoint kan i det væsentligste henføres til bankens erhvervelse af de to filialer fra Østjydsk Bank. En investering, der har givet banken en bedre markedsposition i Østjylland, og som bidrager til bankens indtjening. Til opgørelse af bankens individuelle solvensbehov anvender banken den såkaldte 8+ model. En beskrivelse af metoden til opgørelse af solvensbehovet samt de forudsætninger, der lægges til grund herfor, er beskrevet i en særskilt Risikorapport vedrørende kapitaldækning, der er tilgængelig på bankens hjemmeside: Bankens individuelle solvensbehov er opgjort til 11,2 % pr. 30. juni Banken har således en faktisk kapitalprocent på 14,6 %, der ligger 3,4 procentpoint over bankens individuelt opgjorte solvensbehov på 11,2 %. Solvensbufferen på 3,4 procentpoint svarer til en kapitalmæssig overdækning på 395 mio. kr. Det er bankens mål, at kapitalprocenten som minimum skal være 3 procentpoint højere end det individuelle solvensbehov. Det er ledelsens vurdering, at banken har et tilstrækkeligt kapitalgrundlag, der kan dække alle væsentlige risici, som påhviler banken. Likviditet Det er bankens mål, at kundernes indlån i væsentligt omfang skal finansiere kundeudlånene. Pr. 30. juni 2015 udgør bankens udlån i forhold til indlån 78,7 %. Kundernes indlån kan således fuldt ud finansiere kundeudlånene. Opgjort i henhold til 152 stk. 1, nr. 2 i Lov om finansiel virksomhed skal banken have et likviditetsberedskab på 1,5 mia. kr. pr. 30. juni 2015, og da banken har et likviditetsberedskab på 4,3 mia. kr., betyder det, at banken har en overdækning på 2,8 mia. kr. svarende til 187 %. Det er bankens politik at have en likviditetsoverdækning på mindst 75 % mere end lovkravet. Banken har siden foråret 2014 indberettet det nye krav til likviditet (LCR) i henhold til CRR forordningen, men skal først efterleve reglerne fra 1. oktober 2015, hvor de indfases frem mod Liquidity Coverage Ratio (LCR) er et kortsigtet likviditetsmål, der skal sikre, at et institut har tilstrækkelig likviditet til at modstå et 30-dages likviditetsstress. LCR angiver den mængde likvide højkvalitetsaktiver, som et institut skal have i sin beholdning for at kunne modstå det kortsigtede likviditetsstress. Beholdningen af højkvalitetsaktiver skal primært bestå af kontanter, indeståender i Nationalbanken og statsobligationer. Kravet til det enkelte instituts likvide aktiver vil afhænge af det enkelte instituts konkrete likviditetsrisici. Pr. 30. juni 2015 viser bankens LCR opgørelse en dækning på 231 %, hvor kravet fra 1. oktober 2015 lyder på minimum 60 % og fra 2018 på minimum 100 %. Det er ledelsens vurdering, at bankens likviditetsbehov vil være dækket af i de kommende år. Jutlander Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2015 side 7 af 22

8 Ledelsesberetning (fortsat) Usikkerhed ved indregning og måling De væsentligste usikkerheder ved indregning og måling knytter sig til nedskrivninger på udlån og hensættelser på garantier, samt værdiansættelse af finansielle instrumenter og midlertidigt overtagne aktiver. Ledelsen vurderer, at usikkerheden er på et niveau, der er forsvarligt i forhold til det retvisende billede af halvårsregnskabet. Der henvises til beskrivelsen heraf i note 1 i årsrapporten for For nedskrivninger på udlån gælder, at bankens regnskabspraksis er baseret på de nuværende regler i den danske regnskabsbekendtgørelse. Såfremt praksis for nedskrivninger på udlån og hensættelser på garantier ændres, kan det medføre ændringer i de foretagne nedskrivninger og hensættelser. Særlige risici Ledelsen vurderer ikke, at der påhviler banken særlige forretningsmæssige eller finansielle risici. De almene forretningsmæssige og finansielle risici, der er i forbindelse med driften af banken er primært kreditrisikoen på bankens udlån samt markedsrisici og operationelle risici. Der henvises til note 31 i årsrapporten for 2014, hvor bankens forretningsmæssige og finansielle risici samt politikker og mål for styringen heraf er nærmere beskrevet. Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning Der er fra balancedagen 30. juni 2015 og frem til i dag ikke indtrådt forhold, der ikke er omtalt i ledelsesberetningen, som forrykker vurderingen af halvårsrapporten for 1. halvår Aktionærer/Aktiekapital Jutlander Bank har ca aktionærer. En stor del af bankens kunder er tillige aktionærer i banken, hvilket banken sætter stor pris på, idet der derved skabes en stærkere og tættere tilknytning mellem kunden og banken. Fonden for Sparekassen Himmerland og Sparekassen Hobro Fonden ejer, som de eneste aktionærer, mere end 5 % af aktiekapitalen. Aktiekapitalen i Jutlander Bank består af stk. aktier à kr. 10 kr. Banken har alene én aktieklasse. Hvert aktiebeløb på nominelt 10 kr. giver én stemme, der er dog en stemmeretsbegrænsning, således at den enkelte aktionær maksimalt kan afgive stemmer svarende til 5 % af den samlede aktiekapital. Kursen på Jutlander Bank aktien var 175 den 30. juni 2015 mod hhv. 155 den 30. juni 2014 og 153,5 ultimo Forventet udvikling Bankens primære indtjening, der er indtjeningen før nedskrivninger, kursreguleringer, udgifter til sektorløsninger mv. og skat, udgør 189 mio. kr. for 1. halvår 2015, hvilket er bedre end forventet. De seneste udmeldte forventninger til bankens primære indtjening for 2015 lyder på mio. kr. På baggrund af den primære indtjening i 1. halvår 2015 opjusteres forventningerne til mio. kr. Banken forventer fortsat, at tab og nedskrivninger vil ligge på et lavere niveau i 2015 end i I 1. halvår 2015 har banken opnået positive kursreguleringer på 66 mio. kr. på bankens værdipapirbeholdning mv. Det samlede resultat for 2015 vil være påvirket af udviklingen på de finansielle markeder. Jutlander Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2015 side 8 af 22

9 Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 1. halvår Resultatopgørelse Note t. kr. t. kr. t. kr. Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Periodens resultat Totalindkomstopgørelse Periodens resultat Regulering af hensættelse til pensioner Periodens totalindkomst Jutlander Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2015 side 9 af 22

10 Balance 30/6 30/6 31/ Note t. kr. t. kr. t. kr. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier mv Kapitalandele i associerede virksomheder Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Aktiver tilknyttet puljeordninger Immaterielle aktiver Grunde og bygninger i alt Investeringsejendomme Domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Aktiver i midlertidig besiddelse Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt Jutlander Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2015 side 10 af 22

11 Balance 30/6 30/6 31/ Note t. kr. t. kr. t. kr. Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Indlån i puljeordninger Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Aktuelle skatteforpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld Hensættelse til pensioner og lign. forpligtelser Hensættelser til tab på garantier Hensatte forpligtelser Efterstillede kapitalindskud Efterstillede kapitalindskud Aktiekapital Overkurs ved emission Opskrivningshenlæggelser Lovpligtige reserver Vedtægtsmæssige reserver Overført overskud Foreslået udbytte Egenkapital Passiver i alt Eventualforpligtelser mv. 11 Nærtstående parter 12 Jutlander Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2015 side 11 af 22

12 Egenkapitalopgørelse Opgørelse for 1. halvår 2015 Opskriv- ningshen- Foreslået Overkurs læggelser, Vedtægts- udbytte Aktie- ved domicil- Lovpligtige mæssige Overført for regn- kapital emission ejendomme reserver reserver *) overskud skabsåret t. kr. t. kr. t. kr. t. kr. t. kr. t. kr. t. kr. Egenkapital 1. januar Periodens resultat Periodens totalindkomst Salg af egne aktier 45 Udloddet udbytte Egenkapital 30. juni *) De vedtægtsmæssige reserver er en bunden Sparekassereserve. Til Sparekassereserven skal årligt henlægges en del af overskuddet i Jutlander Bank A/S i henhold til 213 i lov om finansiel virksomhed. Henlæggelsen kan dog ikke overstige en af Finanstilsynet fastsat referencerente. Referencerenten for 2015 er fastsat til 0 %. Opgørelse for 1. halvår 2014 Opskriv- ningshen- Foreslået Overkurs læggelser, Vedtægts- udbytte Aktie- ved domicil- Lovpligtige mæssige Overført for regn- kapital emission ejendomme reserver reserver *) overskud skabsåret t. kr. t. kr. t. kr. t. kr. t. kr. t. kr. t. kr. Egenkapital 1. januar Kapitaludvidelse ved fusion Omkostninger ved kapital- udvidelse -307 Egenkapital efter fusion Periodens resultat Regulering af pensions- hensættelse efter skat -301 Periodens totalindkomst Egenkapital 30. juni *) De vedtægtsmæssige reserver er en bunden Sparekassereserve. Til Sparekassereserven skal årligt henlægges en del af overskuddet i Jutlander Bank A/S i henhold til 213 i lov om finansiel virksomhed. Henlæggelsen kan dog ikke overstige en af Finanstilsynet fastsat referencerente. Referencerenten for 2014 er fastsat til 0 %. Jutlander Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2015 side 12 af 22

13 Egenkapitalopgørelse (fortsat) Opgørelse for 2014 Opskriv- ningshen- Foreslået Overkurs læggelser, Vedtægts- udbytte Aktie- ved domicil- Lovpligtige mæssige Overført for regn- kapital emission ejendomme reserver reserver *) overskud skabsåret t. kr. t. kr. t. kr. t. kr. t. kr. t. kr. t. kr. Egenkapital 1. januar Kapitaludvidelse ved fusion Omkostninger ved kapital- udvidelse -307 Egenkapital efter fusion Årets resultat Regulering af pensions- hensættelse efter skat -45 Årets totalindkomst Salg af egne aktier Overført til frie reserver Egenkapital 31. december *) De vedtægtsmæssige reserver er en bunden Sparekassereserve. Til Sparekassereserven skal årligt henlægges en del af overskuddet i Jutlander Bank A/S i henhold til 213 i lov om finansiel virksomhed. Henlæggelsen kan dog ikke overstige en af Finanstilsynet fastsat referencerente. Referencerenten for 2014 er fastsat til 0 %. Aktiekapitalen i Jutlander Bank er fordelt med stk. aktier à kr. 10 kr. svarende til i alt kr. I forbindelse med fusionen med Sparekassen Hobro primo 2014 blev aktiekapitalen forhøjet med stk. aktier à kr. 10 kr. svarende til i alt kr. Kapitaludvidelsen skete til kurs 150, og der fremkom således en overkurs ved emission på 434 mio. kr., der i 2014 blev overført til bankens frie reserver. Herudover har der ikke været ændringer i aktiekapitalen siden omdannelsen til aktieselskab i Banken har alene én aktieklasse. Hvert aktiebeløb på nominelt 10 kr. giver én stemme, der er dog en stemmeretsbegrænsning, således at den enkelte aktionær maksimalt kan afgive stemmer svarende til 5 % af den samlede aktiekapital. Banken har en mindre beholdning af egne aktier på 716 stk. svarende til 0,01 % af den samlede aktiekapital. Afståelsessummer for egne aktier indregnes direkte i egenkapitalen under Overført overskud. Jutlander Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2015 side 13 af 22

14 Kapitaldækningsopgørelse 30/6 30/6 31/ Kapitalprocent 14,6 16,9 16,4 Kernekapitalprocent 14,6 16,9 16,4 Egentlig kernekapitalprocent 14,6 16,9 16,4 Kapitalsammensætning 30/6 30/6 31/ t. kr. t. kr. t. kr. Egenkapital Fradrag: Foreslået udbytte Immaterielle aktiver Udskudte skatteaktiver Kapitalandele i andre finansielle virksomheder mv Andre fradrag Egentlig kernekapital efter fradrag Hybrid kernekapital efter reduktion Fradrag: Kapitalandele i andre finansielle virksomheder mv Kernekapital efter fradrag Kapitalgrundlag Risikoeksponeringer Risikoeksponeringer med kreditrisiko mv Risikoeksponeringer med markedsrisiko Risikoeksponeringer med operationel risiko Jutlander Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2015 side 14 af 22

15 Noter 1. Anvendt regnskabspraksis Halvårsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. (regnskabsbekendtgørelsen). Halvårsrapporten er herudover udarbejdet i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede finansielle virksomheder. Halvårsregnskabet præsenteres i danske kroner og afrundet til nærmeste kr. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til den regnskabspraksis, som blev anvendt i årsregnskabet for Der henvises til årsrapporten for 2014 for nærmere beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis, herunder definitionerne på de angivne nøgletal, der er beregnet i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsens definitioner. Sammenligningstal I forbindelse med Finanstilsynets ordinære inspektion i foråret 2015 har banken fået påbud om at nedskrive værdien af bankens domicil- og investeringsejendomme med 52 mio. kr. ultimo Finanstilsynet har endvidere påbudt banken at udsende supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 2014, der viser effekten af nedskrivningen af værdien af bankens domicil- og investeringsejendomme. De anvendte sammenligningstal for 2014 i halvårsrapporten for 2015 er i overensstemmelse med tallene i den supplerende/korrigerende information til årsrapporten for Sammenligningstallene for 1. halvår 2014 er ikke påvirket af Finanstilsynets påbud. Væsentlige regnskabsmæssige skøn Halvårsregnskabet udarbejdes ud fra visse særlige forudsætninger, der medfører brug af regnskabsmæssige skøn. Disse skøn foretages af ledelsen i overensstemmelse med regnskabspraksis og på baggrund af historiske erfaringer samt forudsætninger, som ledelsen anser som forsvarlige og realistiske. Forudsætningerne kan være ufuldstændige, og uventede fremtidige begivenheder eller omstændigheder kan opstå, ligesom andre vil kunne komme frem til andre skøn. De områder, som indebærer en højere grad af vurderinger eller kompleksitet, eller områder, hvor antagelser og skøn er væsentlige for regnskabet er angivet nedenfor. Såfremt disse forudsætninger ændres, kan regnskabsaflæggelsen blive påvirket og påvirkningen kan være væsentlig. Ændringer kan forekomme ved en ændring i praksis fra myndighedernes side, ligesom ændrede principper fra ledelsen såsom ændret forhold som f.eks. tidshorisonten ændres. De væsentligste skøn, som ledelsen foretager i forbindelse med indregning og måling af disse aktiver og forpligtelser, og den væsentlige skønsmæssige usikkerhed forbundet med udarbejdelsen af halvårsrapporten for 2015, er de samme som ved udarbejdelsen af årsrapporten for 2014: Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender og hensættelser til tab på garantier. Måling af unoterede aktier og visse obligationer. Måling af midlertidigt overtagne aktiver. Måling af investeringsejendomme og domicilejendomme. Måling af udskudte skatteaktiver. Der henvises til årsrapporten for 2014 for en detaljeret beskrivelse af de regnskabsmæssige skøn. Jutlander Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2015 side 15 af 22

16 Noter 2. Hoved- og nøgletalsoversigt Hovedtal Resultatopgørelse 1. halvår 1. halvår mio. kr. mio. kr. mio. kr. Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Udgifter til personale og administration Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Periodens resultat før skat Periodens resultat Balance mv. Udlån Aktiver i alt Indlån og anden gæld Indlån og anden gæld incl. puljer Egenkapital Garantier mv Nøgletal 30/6 30/6 31/ Kapitaldækning Kapitalprocent 14,6 16,9 16,4 Kernekapitalprocent 14,6 16,9 16,4 Egentlig kernekapitalprocent 14,6 16,9 16,4 Indtjening Egenkapitalforrentning før skat p.a. 12,8 10,3 1,3 Egenkapitalforrentning efter skat p.a. 10,1 9,3 1,1 Afkastningsgrad p.a. 1,6 1,2 0,1 Indtjening pr. omkostningskrone 1,4 1,3 1,0 Jutlander Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2015 side 16 af 22

17 Noter 2. Hoved- og nøgletalsoversigt (fortsat) Markedsrisiko 30/6 30/6 31/ Renterisiko 2,1 1,5 2,0 Valutarisiko 0,0 0,0 0,0 Valutaposition 1,1 0,4 1,6 Likviditetsrisiko Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 186,6 167,1 179,3 Udlån plus nedskrivninger i forhold til indlån 78,7 80,4 79,4 Kreditrisiko Udlån i forhold til egenkapital 3,5 3,5 3,5 Periodens udlånsvækst *) 6,2 48,6 43,8 Periodens nedskrivningsprocent 0,8 1,0 2,5 Akkumuleret nedskrivningsprocent **) 7,1 5,6 7,0 Summen af store engagementer 34,8 13,1 22,9 Aktieafkast ***) Periodens resultat pr. aktie 13,6 12,5 2,3 Indre værdi pr. aktie 276,0 274,0 264,9 Udbytte pr. aktie 0,0 0,0 2,5 Børskurs/indre værdi pr. aktie 0,6 0,6 0,6 Børskurs ultimo 175,0 155,0 153,5 Antal aktier (i stk.) *) Bankens udlånsvækst for 1. halvår 2014 og for 2014 udgjorde henholdsvis 48,6 % og 43,8 %. Baggrunden herfor er regnskabsteknisk i forbindelse med fusionen mellem Sparekassen Himmerland A/S og Sparekassen Hobro, idet Sparekassen Hobro s udlån efter den såkaldte overtagelsesmetode skulle lægges oveni Sparekassen Himmerlands udlån og dermed optrådte som udlånsvækst, selvom der var tale om en fusion. Der var således ikke tale om en voldsom vækst gennem nye udlån. Korrigeredes beregningen af nøgletallene med udlånet ultimo 2013 i Sparekassen Hobro, således at der blev målt på den fusionerede bank, var udlånsvæksten negativ for 1. halvår 2014 og for 2014 med henholdsvis 2,9 % og 4,7 %. **) De samlede nedskrivninger på udlån udgør 813 mio. kr. pr. 30. juni 2015, mens hensættelser til tab på garantier udgør 8 mio. kr. Den akkumulerede nedskrivningsprocent udgør således 7,1 pr. 30. juni Banken har endvidere overtagne nedskrivninger for ca. 430 mio. kr. fra Sparekassen Hobro, der regnskabsteknisk indgår som dagsværdireguleringer og derfor ikke indgår i de akkumulerede nedskrivninger. Korrigeres der herfor udgør den akkumulerede nedskrivningsprocent 10,5 (30/6 2014: 9,8 og 31/ : 10,8). ***) Aktiernes stykstørrelse er 10 kr., og nøgletallene er målt i forhold til en stykstørrelse på 10 kr. Jutlander Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2015 side 17 af 22

18 Noter 3. Renteindtægter 1. halvår 1. halvår t. kr. t. kr. t. kr. Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender Obligationer Afledte finansielle instrumenter Heraf rentekontrakter Øvrige renteindtægter Renteudgifter Kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud Øvrige renteudgifter Gebyrer og provisionsindtægter Værdipapirhandel og depoter Betalingsformidling Lånesagsgebyrer Garantiprovision Øvrige gebyrer og provisioner Jutlander Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2015 side 18 af 22

19 Noter 6. Kursreguleringer 1. halvår 1. halvår t. kr. t. kr. t. kr. Andre udlån og tilgodehavender til dagsværdi Obligationer Aktier mv Investeringsejendomme Valuta Valuta-, rente- og aktiekontrakter samt afledte finansielle instrumenter Aktiver tilknyttet puljeordninger Indlån i puljeordninger Udgifter til personale og administration Lønninger, pensioner og vederlag til bestyrelse og direktion: Bestyrelse Direktion Personaleudgifter: Lønninger Pensioner Udgifter til social sikring Øvrige administrationsudgifter Det gennemsnitlige antal beskæftigede omregnet til heltidsbeskæftigede Udover ovenstående har direktionen fri bil og telefon til rådighed, der på årsbasis er værdiansat til i alt 409 t. kr. Jutlander Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2015 side 19 af 22

20 Noter 8. Andre driftsudgifter 1. halvår 1. halvår t. kr. t. kr. t. kr. Andel af bidrag til Indskydergarantifonden Tilbageført hensat bøde Nedskrivninger på udlån Individuelle nedskrivninger: 30/6 30/6 31/ t. kr. t. kr. t. kr. Nedskrivninger primo Nedskrivninger i årets løb Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår Endeligt tabt tidligere individuelt nedskrevet Gruppevise nedskrivninger: Nedskrivninger primo Nedskrivninger i årets løb Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår _ Samlede nedskrivninger på udlån ultimo De samlede nedskrivninger på udlån udgør 813 mio. kr. pr. 30. juni 2015, mens hensættelser til tab på garantier udgør 8 mio. kr. Den akkumulerede nedskrivningsprocent udgør således 7,1 pr. 30. juni Banken har endvidere overtagne nedskrivninger for ca. 430 mio. kr. fra Sparekassen Hobro, der regnskabsteknisk indgår som dagsværdireguleringer og derfor ikke indgår i de akkumulerede nedskrivninger. Korrigeres der herfor udgør den akkumulerede nedskrivningsprocent 10,5. Jutlander Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2015 side 20 af 22

Oplysninger om banken 3. Ledelsespåtegning 4. Intern revisions erklæringer 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Ledelsesberetning 7

Oplysninger om banken 3. Ledelsespåtegning 4. Intern revisions erklæringer 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Ledelsesberetning 7 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om banken 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab: Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Kvartalsrapport

Læs mere

DELÅRSRAPPORT. 1. halvår 2015. Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88

DELÅRSRAPPORT. 1. halvår 2015. Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88 DELÅRSRAPPORT 1. halvår 2015 Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 20. august 2015 SELSKABSOPLYSNINGER Fynske Bank A/S Centrumpladsen 19 5700 Svendborg

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Side 1 af 23 NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 22. april 2015 Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Resultatet før skat blev på 176 mio. kroner og forrenter

Læs mere

Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94. Årsrapport 2012. Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent:

Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94. Årsrapport 2012. Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent: Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94 Årsrapport 2012 Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent: Årsrapport 2010 Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport 2015 - Stor kundetilgang og opjustering af forventninger

Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport 2015 - Stor kundetilgang og opjustering af forventninger Side 1 af 24 NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 5. august 2015 Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport 2015 - Stor kundetilgang og opjustering af forventninger Resultatet før skat

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015 Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april Fondsbørsmeddelelse nr. 11, Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Høj aktivitet på bolig- og formueområdet samt frasalg af aktier i Nørresundby Bank giver

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning.. 7 Årsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning.. 7 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

01.01-30.06.2014. www.djs.dk CVR-nr. 24260461

01.01-30.06.2014. www.djs.dk CVR-nr. 24260461 HALVårsrapport 2014 01.01-30.06.2014 www.djs.dk CVR-nr. 24260461 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... side 2 Oplysninger om pengeinstituttet... side 3 Velkomst fra direktionen... side 4 Glimt fra

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2013

Danske Andelskassers Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2013 Danske Andelskassers Bank A/S Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87 99 30 00 Selskabsmeddelelse nr. 10/2013 28. august 2013 Web-adresse www.andelskassen.dk Reg.nr. 5999 A/S reg.nr. 43.507 CVR-nr.

Læs mere

SPAREKASSEN FAABORG A/S. Årsrapport

SPAREKASSEN FAABORG A/S. Årsrapport SPAREKASSEN FAABORG A/S Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 16 Revisionspåtegninger 17 Årsregnskab: Resultatopgørelse 19 Balance 20 Egenkapitalopgørelse 21 Noter

Læs mere

Indhold. 129 Erklæringer Ledelseserklæring Intern revisionserklæring Den uafhængige revisors erklæring. 133 Repræsentantskab. 134 Filialoversigt

Indhold. 129 Erklæringer Ledelseserklæring Intern revisionserklæring Den uafhængige revisors erklæring. 133 Repræsentantskab. 134 Filialoversigt Årsrapport 2011 Indhold Side 3 Ledelsesberetning Bestyrelse, direktion og revision Fondsbørsmeddelelser Ledelseshverv Hoved- og nøgletal Årsrapport i overskrifter Aktivitet Regnskabsberetning Finansielle

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008 Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008 CVR-nr. 67 05 18 15 137. regnskabsår Side 1 af 32 sider Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Frøs Herreds Sparekasse 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Coop Bank A/S

CVR-nr. 34 88 79 69. Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S Årsrapport 2014 / Årsrapport 2014 / Indhold Indhold 3 Ledelsesberetning Kort om Coop Bank 3 Ledelsesberetning 4 Bestyrelse og direktion 9 Ledelsespåtegning 11 Den uafhængige

Læs mere

pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent

pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent Spar Vest Fonden Årsrapport for 211 CVR-nr. 1399776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde den / 212 Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Halvårsrapport 2013 01.01.2013-30.06.2013

Halvårsrapport 2013 01.01.2013-30.06.2013 Halvårsrapport 2013 01.01.2013-30.06.2013 www.djs.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...side 2 Oplysninger om pengeinstituttet...side 3 Velkomst fra direktionen...side 4 Glimt fra det forløbne halvår...side

Læs mere

Årsrapport 2010 104. regnskabsår

Årsrapport 2010 104. regnskabsår CVR-nr. 36684828 Årsrapport 2010 104. regnskabsår Indholdsfortegnelse...... Side... Oplysninger om Aktieselskabet Lollands Bank... 3-4 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6-7 Ledelsesberetning...

Læs mere

Andelskassen Fælleskassen. Årsrapport 2014 Cvrnr. 69556728

Andelskassen Fælleskassen. Årsrapport 2014 Cvrnr. 69556728 Årsrapport 2014 Cvrnr. 69556728 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning. 7 Resultat- og totalindkomstopgørelse for

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

Bank Års rapport 2013

Bank Års rapport 2013 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse 4 Ledelsespåtegning 7 Intern revisions erklæringer 8 De uafhængige revisorers erklæringer 9 Ledelsesberetning 11 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008. SØBY-SKADER-HALLING SPARE- OG LAANEKASSE - det lokale pengeinstitut

ÅRSRAPPORT 2008. SØBY-SKADER-HALLING SPARE- OG LAANEKASSE - det lokale pengeinstitut ÅRSRAPPORT 2008 FOR SØBY-SKADER-HALLING SPARE- OG LAANEKASSE - det lokale pengeinstitut 137. regnskabsår Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om sparekassen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2006. Generalforsamling s. 4. 5 års hovedtal s. 5. Beretning s. 6. Anvendt regnskabspraksis s. 12

Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2006. Generalforsamling s. 4. 5 års hovedtal s. 5. Beretning s. 6. Anvendt regnskabspraksis s. 12 Årsrapport 26 1 Årsrapport 26 Indholdsfortegnelse Generalforsamling s. 4 5 års hovedtal s. 5 Beretning s. 6 Anvendt regnskabspraksis s. 12 Resultatopgørelse s. 14 Balance s. 15 Noter s. 16 Nøgletal s.

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Årsrapport 2013 Holger Larsens bro i Skjern S Forbedret resultat og positiv udvikling på centrale områder Årsresultat før skat på 36,2 mio. kr. mod 12,3 mio. kr.

Læs mere

Indhold / Kort om Coop Bank / Ledelsesberetning / Bestyrelse og direktion / Påtegninger / Årsregnskab / Selskabsoplysninger.

Indhold / Kort om Coop Bank / Ledelsesberetning / Bestyrelse og direktion / Påtegninger / Årsregnskab / Selskabsoplysninger. Årsrapport 2013 / Indhold Indhold 3 Ledelsesberetning Kort om Coop Bank 3 Ledelsesberetning 4 Bestyrelse og direktion 8 Ledelsespåtegning 10 De uafhængige revisorers erklæringer 11 12 Årsregnskab Regnskabs-

Læs mere