Afrapportering pr i forhold til projektansøgningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afrapportering pr. 081012 i forhold til projektansøgningen"

Transkript

1 Afrapportering pr i forhold til projektansøgningen Udarbejdet af: Anne Wibe Poulsen og Peter Vråsinge Projekttitel: Mænds kønsutraditionelle valg af professionsuddannelse på Sygeplejerskeuddannelsen i Slagelse. Uddannelsessted: UCSJ, Campus Slagelse, Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Uddannelsesleder: Birgit Monnerup, Intern tovholder: Anne Wibe Poulsen, Forskningskoordinatorer: Randi Andersen, Marianne Brodersen, Jimmy Krab, Øvrige deltagere i projektet: Lisbeth Henriksen, Lone Lykke Klausen, Oluf Falkenberg Nielsen, Mette Grønhøj Sørensen, Anne Sievert, Merete Tøllner, Gro Winnem, Peter Vråsinge, 1

2 Afrapportering i forhold til projektansøgning: Sygeplejerskeuddannelsen i Slagelse deltager med et delprojekt med titlen: Mænds kønsutraditionelle valg af professionsuddannelse på Sygeplejerskeuddannelsen i Slagelse. I løbet af foråret 2012 er der løbende afholdt møder med de involverede lokale projektdeltagere, med forskningskoordinator samt projektledelse. Vi har deltaget i projektets planlagte forsknings- og udviklingsværksteder på RUC. Vi har i foråret 2012 udarbejdet projektplan for delprojektet, som efterfølgende er godkendt af projektledelsen. (se bilag 1) Status og opsamling pr. oktober 2012 Status på de i projektplanen omtalte aktiviteter er: - Individuelle studiesamtaler blev iværksat efteråret 2011 og videreført i foråret 2012 med mandlige studerende på modul 1 og modul 2. Vi har data fra studiesamtalerne, hvor der er fokuseret på specifikke spørgsmål. - Individuel/gruppesamtaler med henblik på særlige ønsker i forhold til første kliniske uddannelsesforløb modul 1. Samtalerne er gennemført før den kliniske periode og er evalueret sammen med de studerende. - Studiecafe som undervisningstilbud i anatomi/fysiologi i form af organdissektion afplugs fra grise er gennemført for studerende på modul 1 og modul 2. Evalueringen er gennemført i form af en spørgeskemaundersøgelse. - Erhvervspraktik målrettet drenge i 9. og 10. klasse er planlagt til gennemførelse i efteråret I den forbindelse har vi udarbejdet særligt informationsmateriale, som er videregivet til UU (Ungdommens uddannelsesudvalg). - International koordinator har holdt møde med de mandlige studerende fra modul 2 med henblik på internationale aktiviteter i deres uddannelsesforløb. (aktiviteten er p.t. ikke videreført) Aktuelt har vi planlagt møde med de involverede lokale projektdeltagere med henblik på planlægning af efterårets Imodus aktiviteter. Studiesamtaler modul 1 og modul 2 gennemført efterår 2011 og forår 2012: Studiesamtalerne er en etableret aktivitet, der har været gennemført gennem flere år i sygeplejerskeuddannelsen på modul 1 og modul 2. Ifølge modulbeskrivelsen for modul 1 og modul 2 er hensigten med studiesamtalen at støtte og vejlede den studerende i forbindelse med studiestart. Studiesamtalerne er gennemført som individuelle samtaler med de mandlige og kvindelige studerende. 2

3 I samtalerne med de mandlige studerende er der taget udgangspunkt i tre refleksionsspørgsmål. Nedenstående refleksionsspørgsmål er formuleret ud fra en antagelse om, at det er vigtigt, at de mandlige studerende får fokus på at se sig selv i sygeplejefaget og dermed udvikler en professionsidentitet, som på sigt også kan medvirke til fastholdelse i uddannelsen. Refleksionsspørgsmålene er følgende: Spørgsmål 1: Mænds oplevelse af at være studerende i et kvindedomineret omsorgsfag/studiemiljø har mænd nogle særlige oplevelser positive/negative omkring dette? Spørgsmål 2: Mænds strategier vedr. studieplanlægning i en kombination med privat-/arbejds- og fritidsliv. Spørgsmål 3: Hvilke reaktioner har mændene mødt i forbindelse med deres kønsutraditionelle uddannelsesvalg? Ved studiesamtalerne er de fremkomne udsagn efterfølgende transskriberet og er sammenfattet i meningsbærende enheder, men vi mangler videre analyse i form af meningskondenseringer/temaer. Meningsbærende enheder i forhold til spørgsmål 1: - mandlige studerende har overvejende positive oplevelser i forbindelse med klinisk uddannelse på modul 1 - mandlige studerende føler sig accepteret og respekteret både blandt personale, patienter og medstuderende - mandlige studerende er mere konkrete (går til sagen hurtigere) og er mere teknisk orienteret Meningsbærende enheder i forhold til spørgsmål 2: - mandlige studerende har en høj grad af selvdisciplin idet de er gode til at strukturere hverdagen mellem studie erhvervsarbejde og familie - mandlige studerende er gode til at prioritere og håndterer det pres, det er at være i en uddannelsessituation - nogle mandlige studerende har behov for en høj grad af struktur, mens andre har en mere spontan tilgang til planlægning af deres studieaktivitet Meningsbærende enheder i forhold til spørgsmål 3: - mandlige studerende oplever ingen specielle reaktioner på deres kønsutraditionelle uddannelsesvalg, når der er flere i den studerendes netværk, som arbejder indenfor sundhedsvæsenet - mandlige studerende oplever, at mænds og kvinders forforståelser er forskellige i forhold til mænd i kvindedomineret fag 3

4 Individuel/gruppesamtaler med henblik på særlige ønsker i forhold til første kliniske uddannelsesforløb modul 1 forår 2012: Inden den første kliniske uddannelsesperiode samlede vi de mandlige studerende på modul 1 med henblik på deres særlige ønsker om klinisk uddannelsessted/speciale. Læringsudbyttet i forbindelse med den kliniske uddannelse på modul 1 er: - At redegøre for udvalgte dele af den menneskelige organismes opbygning og funktion. - At redegøre for menneskets fysiologiske behov. - At identificere centrale opfattelser af sygeplejens genstands- og virksomhedsområde, herunder hvad sygepleje retter sig mod begrebsmæssigt, teoretisk, praktisk og holdningsmæssigt. - At forstå hvad det vil sige at være patient. - At anvende teoretiske og kliniske metoder til at observere, identificere og beskrive udvalgte fænomener i sygepleje. - At tilrettelægge egen læring og anvende forskellige studiemetoder herunder indgå i forpligtende samarbejde med andre. Det kliniske undervisningsforløb er observerende og interagerende, og den studerende følges med en sygeplejerske. Alle studerende forberedes til den kliniske undervisning incl. anvendelse af portfolio. Forløbet afsluttes med klinisk bearbejdende undervisning. Sygeplejeprofessionen er en praksisdisciplin med nær tilknytning mellem teori og praksis, antages det, at det er vigtigt, at det tilstræbes, at teoriundervisningen er praksisnær, hvor den studerende på et tidligt tidspunkt i uddannelsesforløbet bibringes forståelse af sammenhæng mellem teori og praksis. Den kliniske uddannelsesperiode giver den studerende mulighed for at se sig selv i faget og dermed udvikle sin egen sygeplejefaglige professionsidentitet. På denne baggrund samlede vi efter det kliniske uddannelsesforløb, gruppen af mandlige studerende, hvor vi gennemførte en modificeret form af et mini-fremtidsværksted. Temaerne for fremtidsværkstedet var flg. spørgsmål: Spørgsmål 1: Mænds oplevelse af at være studerende i et kvindedomineret omsorgsfag/studiemiljø har mændene nogle særlige oplevelser positive/negative omkring dette? Spørgsmål 2: Mænds strategier vedr. studieplanlægning i en kombination med privat-/arbejds- og fritidsliv. Spørgsmål 3: Hvilke reaktioner har mændene mødt i forbindelse med deres kønsutraditionelle uddannelsesvalg? I fremtidsværkstedet fremkom der negative og positive udsagn. Vi nåede ikke at tematisere udsagnene sammen med de mandlige studerende, derfor præsenteres de her, som de fremkom. Vi finder, at alle udsagn indeholder interessante perspektiver, som det kan være relevant at arbejde videre med. 4

5 Negative udsagn: Fordom blandt personalet: Du er mand så gider du ikke de medicinske afdelinger eller geriatriske patienter Der mangler omklædningsrum til mænd Vantro! skal du virkelig være sygeplejerske? Aldrig fri altid studerende Enkelte patienter kan være hæmmede af ens køn i forbindelse med personlig hygiejne Det er kønsmæssigt ensporet man er eneste mand blandt SSA og sygeplejersker på afdelingen så intet maskulint perspektiv Positive udsagn: Godt der kommer flere mænd i faget, både i forholdt til patienter og internt blandt personalet Anderledes erfaringsgrundlag er velkomment Der er øget opmærksomhed omkring ens person Ingen negative ytringer fra patienter i forhold til køn, tværtimod det modsatte (urologisk afd.) Opleves som modigt at en mand bevæger sig ind i en sygepleje-verden Mænd og kvinder supplerer hinanden i forhold til kommunikation med patienten Positiv modtagelse /oplevelse mænd skiller sig ud Kan til tider opleve positiv særbehandling øget opmærksomhed Studiecafé forår 2012: I faget Anatomi og fysiologi er der omlagt timer, således at dele af tilbuddet og indholdet i faget er ændret, så det tilstræbes, at undervisningen bliver mere nærværende, aktiverende og inddrager flere sanser hos de studerende. Læringsudbyttet iflg. modulbeskrivelsen er for modul 1 følgende: - At redegøre for udvalgte dele af den menneskelige organismes opbygning og funktion. Studiecafè som undervisningstilbud i anatomi/fysiologi i form af organdissektion er gennemført for studerende på modul 1 og modul 2. Studiecafeen antages at være en undervisningsform, som udover at inddrage flere sanser også fremmer de studerendes forståelse af sammenhæng mellem teori og praksis. Anatomi og fysiologi antages at være basal teoretisk viden, som forudsætning for at kunne forstå og handle sygeplejefagligt relevant i praksissituationer. 5

6 Ved at undervisningen bliver mere nærværende og aktiverende, antages det at dette kan medvirke til at fastholde de studerende i uddannelsen. Evalueringen er gennemført i form af en struktureret spørgeskemaundersøgelse (Bilag 2). De studerende besvarede spørgeskemaet få dage efter, de havde deltaget i studiecafeen. Evalueringens resultater er sammenfattet i tabel 1. Tabel 1. Evaluering af de studerendes udbytte ved deltagelse i Organdissektion i faget Anatomi / fysiologi.(maj 2012) Kvinde Mand Kvinder i % Mænd i % Køn Aldersgennemsnit Udsagn Kvinde Helt enig Mand Helt enig I alt % Kvinde Hverken enig eller uenig Mand Hverken enig eller uenig I alt % Kvinde Helt uenig Mand Helt uenig I alt % Det var meget lærerrigt for mig at deltage i organdissektionen For mig var det spild af tid at deltage i organdissektion Tidspunktet kl var et for mig dårligt tidspunkt Organdissektionen gav mig en bedre forståelse for organernes størrelse og indbyrdes placering Organdissektionen var placeret på et passende tidspunkt i forhold til undervisningsforløbet i faget anatomi/ fysiologi Organdissektionen var placeret på et passende tidspunkt i forhold til undervisningsforløbet i forhold til modulets øvrige fagområder, f. eks. Klinisk øvelokale

7 Som det fremgår af tabel 1 evaluerer mange både mandlige og kvindelige respondenter organdissektion positivt. Mange finder det var meget lærerigt og alle evaluerer, at organdissektionen gav dem bedre forståelse for organernes størrelse og indbyrdes placering. Respondenterne blev endvidere bedt om at besvare spørgsmål om deres erfaring med egen læring. De blev således bedt om at rangordne følgende udsagn om eget læringsudbytte: a. Læreren gennemgår pensum på klassen b. Arbejde med pensum i studiegrupper c. Arbejde med pensum alene d. Praktiske øvelser (f.eks. organdissektion, klinisk øvelokale) og vejledning af lærer e. Andet, skriv Besvarelserne er optalt i procent. Der er beregnet en relativ sandsynlighed (RS), som andelen af mænd, der har det enkelte udsagn som 1. eller 2. prioritet divideret med andelen af kvinder, der har det enkelte udsagn som 1. eller 2. prioritet. På grund af det lille antal respondenter er der ikke foretaget statistiske analyser. Mest iøjefaldende er det, at der er en markant kønsforskel i prioriteringen af læringsudbyttet ved at arbejde med pensum alene. 75 % af mændene angiver dette som 1. eller 2. prioritet. Til sammenligning angiver kun 15 % af kvinderne dette som 1. eller 2. prioritet. I dette materiale fremgår det, at der er 5 gange så stor sandsynlighed for, at de mandlige studerende vælger det at arbejde med pensum alene sammen lignet med de kvindelige studerende. (RS=5). Dette understreges også af, at ingen mænd, men 25 % kvinder vælger at arbejde med pensum i studiegrupper som 1. eller 2. prioritet. Interessant er det også, at der er en tydelig kønsforskel i prioriteringen af læringsudbyttet, når læreren gennemgår pensum på klassen, hvor markant flere kvinder har dette som 1. eller 2. prioritet. (RS=1,5) Til spørgsmålet om praktiske øvelser (f.eks. organdissektion, klinisk øvelokale) og vejledning af lærer er der enighed blandt mænd og kvinder om at vælge dette som 1. eller 2. prioritet. Dog er der en lille overvægt i andelen af mænd, der prioriterer dette højt. (RS=1,2) Ingen respondenter benyttede sig af svarkategorien Andet. Vi finder, at resultaterne i denne lille undersøgelse dokumenterer vigtigheden af, at tilbyde de studerende undervisning med et varieret og bredt udvalg af læringsmulighede, som også tilgodeser at læringsudbyttet er forskelligt for mænd og kvinder. Et vigtigt refleksions spørgsmål er om sygeplejerskeuddannelsen som en kønstraditionel kvindedomineret uddannelse også tilgodeser, at mænd tilsyneladende lærer forskelligt fra kvinder? 7

8 Erhvervspraktik målrettet drenge i 9. og 10. klasse er planlagt til gennemførelse i efteråret 2012: Sygeplejefaget er traditionelt et kvindedomineret fag, hvor mandlige sygeplejersker kun udgør 1-2% af sygeplejerskekohorten. Dette forhold skal medtages i rekrutteringsaspektet, og med henblik på at få en mere ligelig kønsfordeling indenfor sygeplejen antages det, at en tidlig indsats på sigt kan medvirke til dette. Erhvervspraktik målrettet drenge i 9. og 10. klasse er forberedt til gennemførelse i uge 43, efteråret Forberedelsen har bestået i: - kontakt til UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning i Holbæk og Slagelse) og til kliniske uddannelseskoordinatorer på Holbæk Sygehus og Slagelse Sygehus - udarbejdelse og udsendelse af informationsmateriale målrettet drenge i 9. og 10. klasse (se bilag 3) Planlagte, men ikke gennemførte aktiviteter iflg. delprojektplanen forår 2012: I foråret 2012 har vi ikke nået at arbejde med flg. aktiviteter, som er beskrevet i delprojektplanen: - Særlige aktiviteter i forhold til undervisning i naturfag med fokus på brug af teknologi, i form af interaktive programmer, diasserie, apps, virtuelle opgaver (indgår i efterårets Imodus aktivitet) - Inddragelse af teknik/instrumenter med henblik på anskueliggørelse af undervisningen, f.eks blodsukkermåling. Teknik/instrumenter som indgår i procedurer som redskaber i en problemløsende sygepleje (p.t. ikke planlagt) - Udvikling af blog for mandlige studerende (p.t. ikke planlagt) Aktiviteter for efteråret 2012: Ovennævnte aktiviteter er ikke iværksat i foråret 2012 grundet nødvendig prioritering i forhold til tid og personalemæssige ressourcer. Delprojektgruppen har i august 2012 afholdt møde med henblik på planlægning af efterårets Imodus aktiviteter, som indeholder videreførelse af aktiviteter fra foråret 2012, samt nye aktiviteter. Videreførte aktiviteter fra foråret 2012: - Individuelle studiesamtaler blev iværksat efteråret 2011 og videreført i foråret 2012 med mandlige studerende på modul 1 og modul 2. Vi har data fra studiesamtalerne, hvor der er fokuseret på specifikke spørgsmål. - Individuel/gruppesamtaler med henblik på særlige ønsker i forhold til første kliniske uddannelsesforløb modul 1. Samtalerne er gennemført før den kliniske periode og er evalueret sammen med de studerende. - Studiecafe som undervisningstilbud i anatomi/fysiologi i form af organdissektion er gennemført for studerende på modul 1 og modul 2. Evalueringen er gennemført i form af en spørgeskemaundersøgelse. 8

9 - Erhvervspraktik målrettet drenge i 9. og 10. klasse er planlagt til gennemførelse i efteråret I den forbindelse har vi udarbejdet særligt informationsmateriale som er videregivet til UU (Ungdommens uddannelsesudvalg). Nye aktiviteter for efteråret 2012: - Indsamling af patientdata i forbindelse med teoriundervisning på modul 10 - Særlige aktiviteter i forhold til undervisning i naturfag med fokus på brug af teknologi, i form af interaktive programmer, diasserie, apps, virtuelle opgaver e-læringsobjekter. Status i forhold til vidensarbejdet i projektet I de foregående afsnit er beskrevet, hvorledes de fire videnspor knytter sig til de enkelte aktiviteter. Alle fire videnspor er relevante i forbindelse med mænds kønsutraditionelle valg af sygeplejerskeuddannelse. Det antages, at der er behov for en særlig fokuseret indsats, når mænd foretager et kønsutraditionelt uddannelsesvalg. De samlede aktiviteter i projektet breder sig ud over følgende fire videnspor: - Rekruttering Dette angår projektdelen om erhvervspraktik samt uddannelsesvejledning hos Ungdommens Uddannelsesvejledning i Holbæk og Slagelse. Denne del af projektet kan bidrage til at belyse, hvilke billeder af uddannelsen og ikke mindst af sygepleje som en jobmulighed for mænd. Endvidere kan det bidrage til udvikling af erfaringer med nye måder at arbejde med rekruttering af mandlige studerende til sygeplejerskeuddannelsen. - Professionsidentitet Dette angår projektdelen vedr. erfaringsopsamling fra mandlige studerende, hvor målet er at udvikle de mandlige studerendes tilknytning til uddannelsen og professionen. Denne del af projektet kan bidrage med viden om, hvordan de mandlige studerende selv oplever at være i et kvindedomineret fag og uddannelsesmiljø, herunder hvordan omgivelsernes opfattelser er med til at præge deres udvikling af professionsidentitet. - Praksisnær undervisning Dette angår projektdelen vedr. nye undervisningsformer i form af studiecafé med organdissektion, brug af e-læringsobjekter og indsamling af data i klinisk praksis. Hensigten med disse forløb er bl.a. at gøre det synligt for de studerende, hvordan de forskellige elementer i uddannelsen / forskellige typer af viden og kompetencer konkret kan indgå i løsningen af patientrelaterede problemer. Ved at gøre den teoretiske del af undervisningen mere praktisk og patientrelateret, er hensigten at den studerende tidligt i uddannelsen får erfaringer med, hvordan teoretisk viden kan anvendes i problemløsningssituationer. - Fastholdelse Dette angår i lighed med ovenstående videnspor projektdelen vedr. nye undervisningsformer i form af studiecafé med organdissektion, brug af e-læringsobjekter 9

10 og indsamling af data i klinisk praksis. Desuden angår det den planlagte aktivitet i form af etablering af en blog for mandlige studerende. Hensigten med disse aktiviteter er bl.a. at gøre undervisningen og studiemiljøet nærværende, interessant og inkluderende for mandlige studerende i et kvindedomineret studiemiljø. I forbindelse med Imodus aktiviteterne for foråret 2013 overvejes det at inddrage aktionslæring, som en udviklings- og evalueringsmodel, hvor formålet er at udvikle undervisningen eksperimentelt og observere og reflektere over konkrete undervisningssituationer. Forskningskoordinatorernes rolle i projektet: Forskningskoordinatorernes rolle er at facilitere deltagernes løbende arbejde med projektet, at komme med input og ideer løbende og på udviklingsværksteder samt at bidrage med erfaringer og viden fra supplerende tværgående undersøgelser af mandlige studerende på de fire professionsbacheloruddannelser. Timeforbrug: Timeforbruget for foråret 2012 afspejler, at projektet har været i sin opstartsfase, og aktivitetsniveauet har derfor ikke været så omfattende i forhold til de afsatte midler. Idet vi nu har fået sat flere aktiviteter i gang, forventes et relativt højere timeforbrug for efteråret

11 Bilag 1 Slagelse 9. maj 2012 Projekttitel: Mænds kønsutraditionelle valg af professionsuddannelse på Sygeplejerskeuddannelsen i Slagelse. Uddannelsessted: UCSJ, Campus Slagelse, Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Intern tovholder: Anne Wibe Poulsen, Forskningskoordinator: Jimmy Krab, Øvrige deltagere i projektet: Merete Bachmann, Grethe Falk, Lisbeth Henriksen, Jette Lindhardt, Oluf Falkenberg Nielsen, Mette Grønhøj Sørensen, Gro Winnem, Peter Vråsinge, Hanne Wissing, Beskrivelse af projektet Antagelser om centrale problemstillinger i projektet En række antagelser knytter sig henholdsvis til rekruttering og fastholdelse af mænd indenfor sygeplejerskeuddannelsen. I forhold til markedsføring, kampagner og rekruttering af mandlige sygeplejerskestuderende antages det, at der kræves særlige tiltag målrettet potentielle mandlige ansøgere, idet der kan være særlige barrierer, der gør sig gældende. Sygeplejefaget i Danmark er traditionelt et kvindedomineret omsorgsfag, hvilket betyder, at de mænd som søger ind i denne profession skal 11

12 foretage et kønsutraditionelt valg. I denne forbindelse kan det undre, at sygeplejeprofessionen i lande, som vi normalt sammenligner os med, ikke i samme grad er præget af et kønstraditionelt valg. Dette aspekt er ved flere lejligheder kommet frem under drøftelser vedr. studenter- /lærerudveksling på nordiske netværkskonferencer (Nordplus), hvor sygeplejerskeuddannelsen i Slagelse er partner. På sigt kan det indgå i projektet at afdække, om der er andre rekrutteringsstrategier eller kulturelle forventninger til mænds valg af uddannelse i de andre nordiske lande. En gennemgående antagelse er, at der er et relativt større frafald blandt mandlige studerende end kvindelige studerende i sygeplejerskeuddannelsen. Det antages, at uddannelsesmiljøet herunder undervisningsindhold og former samt studiemiljø med fokus på kønsspecifikke relationer har betydning for frafald af mandlige sygeplejerskestuderende. E-læringsstudieformen er en fleksibel måde at uddanne sig på, hvor den enkelte studerende gives mulighed for at tilrettelægge sit studie og opretholde en arbejdsindtægt sideløbende med studiet. Erfaringen er, at det er markant nemmere at rekruttere mænd til e-læringsstudiet. Det antages, at undervisningsformen, hvor grundlaget er anvendelse af IT teknologi, virker mere tiltalende på mandlige studerende end den ordinære studieform. Sygeplejerskeuddannelsen kendetegnes ved at bestå af både en teoretisk og en klinisk del. Den kliniske del af uddannelsen afvikles i mange forskellige specialer i såvel primær som sekundær sundhedstjeneste. Alle kliniske specialer er kendetegnet ved omsorgsarbejde og tætte personlige relationer mellem sygeplejerske og patient, nogle specialer er kendetegnet med et fokus på omsorg og bløde værdier, andre specialer er kendetegnet ved omsorg med brug af apparatur og teknik samt mere akut/actionpræget sygepleje. Det antages, at sidstnævnte specialer i højere grad tiltrækker mandlige studerende. Antagelser om hvordan projektet kan bidrage til bedre forståelse og løsning Antagelsen er, at projektet kan bidrage til bedre forståelse af ovenstående problemstillinger ved, at der genereres empiri undervejs i projektforløbet. Endvidere antages det, at de iværksatte aktiviteter bidrager til løsning af disse problemstillinger. Mål for projektet Målet for projektet er at identificere barrierer, som potentielle mandlige ansøgere/studerende møder i relation til sygeplejerskestudiet. Desuden at udvikle og afprøve nye undervisningsformer samt andre aktiviteter, f.eks. sociale, som medvirker til, at mandlige sygeplejerskestuderende tiltrækkes til sygeplejestudiet og fastholdes i studiet efter påbegyndt uddannelse. 12

13 Metodeovervejelser Målgruppen er de mandlige sygeplejerskestuderende på Sygeplejerskeuddannelsen i Slagelse, og projektperioden er for denne del af projektet fra januar 2012 juni I projektperioden inkluderes de mandlige studerende, som en dynamisk kohorte, hvilket indebærer, at der i projektperioden inkluderes nye medlemmer, som eksempelvis kan være overflyttere fra andre uddannelsessteder. Ligeledes kan der være medlemmer, som ekskluderes i projektperioden på grund af eksempelvis frafald eller overflytning til andre uddannelsessteder. Metoderne, der anvendes i projektperioden, er eksperimentelle interventionsundersøgelser, hvor der manipuleres med kohorten samt det, de bliver udsat for. Kohorten monitoreres undervejs i projektforløbet. - I udvalgte fag omlægges timer, således at tilbuddet og indholdet i faget bliver ændret, hvor det tilstræbes, at undervisningen bliver mere nærværende, aktiverende og inddrager flere sanser hos de studerende. - Der planlægges tilbud vedr. erhvervspraktik udbydes målrettet drenge i 9. og 10. klasse, hvor eleverne tilbydes et forløb dels teoretisk på sygeplejerskeuddannelsen i Slagelse og dels praktisk på kliniske uddannelsessteder. - Der planlægges tilbud med henblik på at fremme internationalisering blandt mandlige studerende, hvor der gives en målrettet orientering samt en drøftelse af forventninger, muligheder og barrierer i forhold til internationalisering i løbet af uddannelsen. De empiriske data indhentes ved kvalitative og kvantitative undersøgelser. De kvantitative data indhentes dels fra Danmarks Statistik og fra UCSJ s egen database. De kvalitative data indsamles ved eksempelvis spørgeskema, interviews og fremtidsværksted, der gennemføres som nedslag på udvalgte tidspunkter i projektperioden, hvor der evalueres på flere aktiviteter, herunder både afviklede samt igangværende aktiviteter. I forbindelse med interviews tænkes en spørgeguide at blive udviklet i tæt samarbejde med målgruppen. Vi forventer at samarbejde med projektkoordinatoren i detailplanlægningen af denne del af projektet. Aktiviteter Nogle af aktiviteterne vil rette sig mod både mandlige og kvindelige sygeplejerskestuderende, hvilket er for at undgå at fremstå som en naturaliseret dikotomi, hvor mænd og teknologi står overfor kvinder og omsorg. De fleste aktiviteter retter sig mod studerende i studiet, og i den forbindelse vil der blive genereret viden, som tænkes anvendt i et rekrutteringsperspektiv. En enkelt af de planlagte aktiviteter, nemlig erhvervspraktik for drenge i 9. og 10. klasse, retter sig direkte mod potentielle ansøgere og indgår hermed i rekrutteringsperspektivet. For nærværende er planlagt/iværksat følgende aktiviteter med inddragelse af målgruppen: 13

14 - Erhvervspraktik målrettet drenge i 9. og 10. klasse et tilbud som kun målretter sig drenge, og som således fremstår som et attraktivt og tilladeligt erhvervspraktiktilbud til drenge - Individuelle studiesamtaler med fokus på: o Mænds oplevelse af at være studerende i et kvindedomineret omsorgsfag/studiemiljø har mændene nogen særlige oplevelser positive/negative omkring dette? o Mænds strategier vedr. studieplanlægning i en kombination med privat- /arbejds- og fritidsliv o Hvilke reaktioner har mændene mødt i forbindelse med deres kønsutraditionelle uddannelsesvalg? - Individuel/gruppesamtaler med henblik på særlige ønsker i forhold til første kliniske uddannelsesforløb, modul 1 - Fremtidsværksted med henblik på gennemførelse og opsamling i forhold til særlige kliniske uddannelsesforløb, modul 1 - Særlige aktiviteter i forhold til undervisning i naturfag med fokus på brug af teknologi, i form af interaktive programmer, diasserie, apps, virtuelle opgaver - Studiecafe som undervisningstilbud i anatomi/fysiologi i form af organdissektion under vejledning af naturfagsundervisere - Inddragelse af teknik/instrumenter med henblik på anskueliggørelse af undervisningen, f.eks. blodsukkermåling - Udvikling af en blog for mandlige studerende - En særlig indsats i forhold til internationalisering med fokus på mandlige studerende i uddannelsen Forventet output Ovenstående aktiviteter vil bidrage med viden om: - Viden om mænds strategier for uddannelsesvalg og mulige grunde til frafald - Udvikling af redskab som fastholder mænd - Udvikling af undervisningsmoduler/-former som motiverer og fastholder mænd - Udvikling af procedurer for valg af klinisk uddannelse som tilgodeser mænds ønsker - Udvikling af faglighed, der inkluderer mænd i sygeplejen, f.eks. med fokus på omsorg og teknologi - Overførsel af erfaring fra de deltagende uddannelser til øvrige uddannelser i UCSJ Projektplan / tidsplan for aktiviteter i perioden januar 2012 juni Individuelle studiesamtaler afvikles december 2011-januar Individuel/gruppesamtaler med henblik på særlige ønsker i forhold til første kliniske uddannelsesforløb, modul 1 afvikles februar

15 - Fremtidsværksted med henblik på gennemførelse og opsamling i forhold til særlige kliniske uddannelsesforløb, modul 1 afvikles marts Særlige aktiviteter i forhold til undervisning i naturfag med fokus på brug af teknologi, i form af interaktive programmer, diasserie, apps, virtuelle opgaver februar 2012-juni Studiecafe som undervisningstilbud i anatomi/fysiologi i form af organdissektion under vejledning af naturfagsundervisere maj Inddragelse af teknik/instrumenter med henblik på anskueliggørelse af undervisningen, f.eks. blodsukkermåling februar 2012-juni Udvikling af blog for mandlige studerende maj Erhvervspraktik for drenge i 9. og 10. klasse efteråret 2012 og forår Internationalisering forår

16 Bilag 2 SPÆNDENDE PRAKTIKTILBUD I SUNDHEDSVÆSENET TIL DRENGE I 9. OG 10. KLASSE Er du klar over, hvor spændende det er at være sygeplejerske? Vi har et godt tilbud til dig om praktik på en sygehusafdeling, hvor du kan opleve sygeplejerskens spændende hverdag med action! Dette enestående tilbud er kun rettet mod drenge/mænd, da det er et led i et projekt om at få flere drenge/mænd til at tage en mellemlang videregående uddannelse. Er du interesseret så kontakt din skolevejleder! 16

17 Bilag 3 Kære Studerende på hold Feb.12A og F Spørgeskema om studerendes udbytte af at deltage i Organdissektion tirsdag den 22. maj kl på Sygeplejerskeuddannelsen i Slagelse. Hvis du ikke deltog i organdissektionen, kan du se bort fra denne henvendelse. Som du tidligere er blevet gjort bekendt med, er organdissektionen en aktivitet under Imodus projektet, som omhandler mænds kønsutraditionelle uddannelsesvalg. Da vi skal aflægge rapport om aktiviteterne, herunder organdissektionen, har vi meget brug for din evaluering, som vil indgå i en vurdering af, om sygeplejerskeuddannelsen fremover skal tilbyde denne aktivitet. Din besvarelse indgår som et vigtigt grundlag for denne beslutning. Din besvarelse vil naturligvis være anonym. Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os. På forhånd tak for hjælpen! Med venlig hilsen Anne Wibe Poulsen - Peter Vråsinge - 17

18 Spørgeskema om Evaluering af dit udbytte ved at deltage i organdissektionen i faget anatomi/fysiologi tirsdag den 22. maj 2012 på Sygeplejerskeuddannelsen i Slagelse 1. På hvilket modul er du studerende? (sæt kryds) Modul 1 Modul 2 2. Dit køn? Mand Kvinde 3. Din alder? Skriv dit fødselsår: 4. Hvor enig / uenig er du i nedenstående udsagn? (sæt kun et kryds) 4.1 Det var meget lærerigt for mig at deltage i organdissektionen: Helt enig Delvis enig Hverken enig / uenig Delvis uenig Helt uenig 4.2 For mig var det spild af tid at deltage i organdissektionen: Helt enig Delvis enig Hverken enig / uenig Delvis uenig Helt uenig 18

19 4.3 Tidspunktet kl var et for mig rigtigt dårligt tidspunkt: Helt enig Delvis enig Hverken enig / uenig Delvis uenig Helt uenig 4.4 Organdissektionen gav mig en bedre forståelse for organernes størrelse og indbyrdes placering: Helt enig Delvis enig Hverken enig / uenig Delvis uenig Helt uenig 4.5 Organdissektionen var placeret på et passende tidspunkt i forhold til undervisningsforløbet i faget anatomi/fysiologi: Helt enig Delvis enig Hverken enig / uenig Delvis uenig Helt uenig 4.6 Organdissektionen var placeret på et passende tidspunkt i forhold til undervisningsforløbet i forhold modulets øvrige fagområder, f.eks. klinisk øvelokale: Helt enig Delvis enig Hverken enig / uenig Delvis uenig Helt uenig 19

20 5. Her følger spørgsmål om dine erfaringer med din egen læring Du bedes prioritere rækkefølgen med tal fra 1 5, hvor 1 er den måde, som du har erfaring med, at du lærer bedst ved: a. Læreren gennemgår pensum på klassen b. Arbejde med pensum i studiegrupper c. Arbejde med pensum alene d. Praktiske øvelser (f.eks. organdissektion, klinisk øvelokale) og vejledning af lærer e. Andet, skriv selv 6. Har du yderligere kommentarer, kan du skrive dem her: 20

Slagelse 9. maj 2012. Projekttitel: Mænds kønsutraditionelle valg af professionsuddannelse på Sygeplejerskeuddannelsen i Slagelse.

Slagelse 9. maj 2012. Projekttitel: Mænds kønsutraditionelle valg af professionsuddannelse på Sygeplejerskeuddannelsen i Slagelse. Slagelse 9. maj 2012 Projekttitel: Mænds kønsutraditionelle valg af professionsuddannelse på Sygeplejerskeuddannelsen i Slagelse. Uddannelsessted: UCSJ, Campus Slagelse, Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse

Læs mere

Afrapportering pr. 061113 i forhold til projektansøgningen

Afrapportering pr. 061113 i forhold til projektansøgningen Afrapportering pr. 061113 i forhold til projektansøgningen Projekttitel: Mænds kønsutraditionelle valg af professionsuddannelse på Sygeplejerskeuddannelsen i Slagelse. Uddannelsessted: UCSJ, Campus Slagelse,

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

Modul 1 Sygepleje, fag og profession

Modul 1 Sygepleje, fag og profession Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, fag og profession Tema: Sygepleje, fag og profession Modulet retter sig mod introduktion

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 1. Fag og profession. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 1. Fag og profession. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 1 Fag og profession Professionsbachelor i sygepleje Introduktion til modul 1 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel for modul 1... 5 Fag: Sygeplejefaget...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed... 5 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Kvalitetsvurdering af klinisk uddannelsessted

Kvalitetsvurdering af klinisk uddannelsessted Kvalitetsvurdering af klinisk uddannelsessted Kære sygeplejestuderende. Formålet med dette spørgeskema er at vurdere, hvorvidt det kliniske uddannelsessted lever op til kriterierne for godkendelse. Du

Læs mere

Modul 1 Sygepleje, fag og profession

Modul 1 Sygepleje, fag og profession Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg Januar 2011 Modulets tema og læringsudbytte

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Kære sygeplejestuderende

Kære sygeplejestuderende Evalueringsskema Kære sygeplejestuderende Formålet med denne evaluering er at indsamle oplysninger om den kliniske undervisning, som du netop er en del af. Evalueringerne analyseres med henblik på udvikling

Læs mere

Klinisk periode Modul 4

Klinisk periode Modul 4 Klinisk periode Modul 4 2. Semester Sydvestjysk Sygehus 1 Velkommen som 4. modul studerende På de næste sider kan du finde lidt om periodens opbygning, et skema hvor du kan skrive hvornår dine samtaler

Læs mere

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Merit bevilliges på baggrund af en individuel vurdering af dine kompetencer i forhold til det læringsudbytte/mål du søger merit for. Navn: Generelle oplysninger

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 4. semester Hold September 2012 X Lektionsplan Modul 8 Teoretisk del 25. marts 2014

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. semester - modul 13 Hold ss2010v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 13... 1 TEORETISKE VALGMODULER... 2 KLINISKE

Læs mere

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Formål med klinisk undervisning Tilbyde studerende på modul 6, 11 og 12 på uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Tema: Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter / borgere i eget hjem

Tema: Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter / borgere i eget hjem VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modulbeskrivelse For modul 6 Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter og borgere i eget hjem Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

A. Vurdering af organisering og tilrettelæggelse af klinisk undervisning

A. Vurdering af organisering og tilrettelæggelse af klinisk undervisning Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Evalueringsskema Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Formålet med evalueringen Formålet med din evaluering er, at indsamle oplysninger om de

Læs mere

Evalueringsskema. Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende.

Evalueringsskema. Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Evalueringsskema Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Formålet med evalueringen Formålet med din evaluering er at indsamle oplysninger om de uddannelsestilbud, du som sygeplejerstuderende

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

For modul 6 Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter og borgere i eget hjem

For modul 6 Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter og borgere i eget hjem VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modulbeskrivelse For modul 6 Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter og borgere i eget hjem Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Fælles professionsfaglige problemstillinger for sygepleje, anatomi, fysiologi, mikrobiologi, sygdomslære og klinisk undervisning

Fælles professionsfaglige problemstillinger for sygepleje, anatomi, fysiologi, mikrobiologi, sygdomslære og klinisk undervisning Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, fag og profession Modulet retter sig mod introduktion til studiet af sygepleje, fag og profession og mod problemstillinger, fænomener og kontekster, som

Læs mere

Evalueringsrapport vedr. implementering af læringsforløb for alle modul 4 sygeplejestuderende på HE Midt: Læringsforløb for sygeplejestuderende i

Evalueringsrapport vedr. implementering af læringsforløb for alle modul 4 sygeplejestuderende på HE Midt: Læringsforløb for sygeplejestuderende i Evalueringsrapport vedr. implementering af læringsforløb for alle modul 4 sygeplejestuderende på HE Midt: Læringsforløb for sygeplejestuderende i Læringscenter Midt, afvikling i november 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. December 2015

Dimittendundersøgelse 2015 Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. December 2015 Dimittendundersøgelse 2015 Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus December 2015 INDHOLD 1 Dimittendundersøgelse 2015 3 1.1 Metode 3 2 Dimittendernes vurdering af deres uddannelse 3 2.1 Overordnet vurdering

Læs mere

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 6. semester - modul 12 Hold ss2011s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 12 SELVSTÆNDIG

Læs mere

Evalueringens grundlag svarprocent Skemaet er sendt til 105 studerende. Heraf har 87 studerende besvaret spørgeskemaet, svarende til 83 %

Evalueringens grundlag svarprocent Skemaet er sendt til 105 studerende. Heraf har 87 studerende besvaret spørgeskemaet, svarende til 83 % Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 13 II ABD, april - juni 2014. C-klassen indgår ikke, da den afvikles som net-baseret uddannelse, og evalueres af projektgruppen Evalueringens grundlag svarprocent

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelserne i Odense, Svendborg og Vejle Generel klinisk studieplan Skabelon Godkendt af Taktisk Styregruppe d. 20.2.2017. 24-02-2017 TS 1180943 Indhold Indledning 2 Den almene del 2 Overordnet

Læs mere

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Selvstændig professionsudøvelse Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Sygeplejerskeuddannelsen Institut for Sygepleje Modul 13 Valgmodul: Sygepleje Praksis-, udviklings- og forskningsviden Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Kolofon Dato 1. oktober 2016

Læs mere

Hold: BSE16o-1 J.nr.: 4071

Hold: BSE16o-1 J.nr.: 4071 Hold: BSE16o-1 J.nr.: 4071 Semester: 1 Dato: 07. februar 2017 Status: 11 ud af 21 har besvaret evalueringen I hvilken grad vurderer du, at der har været sammenhæng mellem undervisningens indhold og semestrets

Læs mere

Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016

Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016 1 Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016 Spørgeskemaet består af 25 spørgsmål, svarmulighederne er angivet med en 5-trins skala,

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester. Modul 13. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester. Modul 13. Professionsbachelor i sygepleje SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN Modulbeskrivelse 7. semester Modul 13 Professionsbachelor i sygepleje Efterårssemesteret 2017/18 Indhold MODUL 13 2 TEMA: VALGMODUL SYGEPLEJE PRAKSIS-, UDVIKLINGS- OG FORSKNINGSVIDEN

Læs mere

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7

Læs mere

Opfølgning på evaluering af :

Opfølgning på evaluering af : Opfølgning på evaluering af : Modul 12 / forår 2016; HOLD 13II ABCD; opgjort august 2016 Evalueringens grundlag - svarprocent Skemaet er udsendt til 121 studerende 102 har helt eller delvist gennemført,

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Grundlæggende klinisk virksomhed Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet

Læs mere

Fællesmødet: lokale D014, Monofagligtmøde: Lokaleoversigt fremsendes sammen med dagsorden for fællesmødet.

Fællesmødet: lokale D014, Monofagligtmøde: Lokaleoversigt fremsendes sammen med dagsorden for fællesmødet. Referat Mødedato: Tirsdag den 4. oktober 2016 Starttidspunkt: Monofagligt møde Kl. 14.00 16.00 Fællesmødet er fra kl. 13.00 14.00 Mødested: Ankerhus, Slagelsevej 70-74. 4180 Sorø - Lokale D014 Mødelokale:

Læs mere

Evaluering af uddannelsesindsatsen

Evaluering af uddannelsesindsatsen Evaluering af uddannelsesindsatsen Merete Watt Boolsen Merete Watt Boolsen 1 Hvordan er det foregået? og Hvad peger evalueringen på i dag? Merete Watt Boolsen 2 HVIS jeg var minister, så ville jeg helst

Læs mere

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Modul/ semester: modul 14 hele uddannelsen, hold BosE13 Dato for evaluering: elektronisk evaluering 7/2 2017 samt mundtlig evaluering 24/1 2017

Læs mere

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Medicinsk Center... 2 1.1 Syn på læring... 2 2. Læringsmuligheder... 3 3. Vejledende

Læs mere

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

Årsberetning fra klinisk undervisningssted

Årsberetning fra klinisk undervisningssted Årsberetning fra klinisk undervisningssted Fredericia kommune, Gothersgade 20 B, 7000 Fredericia Kommune/sygehus Sundhedsplejen, Familie og Børnesundhed Distrikt/afdeling/afsnit 2014 Praktikansvarlig/

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde Forløb for modul12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde 22-11-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Kompleks klinisk virksomhed Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter

Læs mere

Metoder til refleksion:

Metoder til refleksion: Metoder til refleksion: 1. Dagbogsskrivning En metode til at opøve fortrolighed med at skrive om sygepleje, hvor den kliniske vejleder ikke giver skriftlig feedback Dagbogsskrivning er en metode, hvor

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Evaluering af klinisk undervisning på Rygcenter Syddanmark

Evaluering af klinisk undervisning på Rygcenter Syddanmark Evaluering af klinisk undervisning på Rygcenter Syddanmark Periode: September 2011-juli 2012 Der har i alt været 16 studerende i perioden. De studerende har været fordelt med 8 studerende på modul 9 og

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf14 - forår 2017.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf14 - forår 2017. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf14 - forår 2017. Modul 13 rev. 23-01-2017 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Dit personlige læringsredskab

Dit personlige læringsredskab ILISIMATUSARFIK Grønlands Universitet. Portfolio for sygeplejestuderende ved Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Dit personlige læringsredskab Denne portfolio er udarbejdet med kopi af dele af

Læs mere

At reflektere over forskellige værdiopfattelser og interessemodsætninger inden for sygeplejeprofession

At reflektere over forskellige værdiopfattelser og interessemodsætninger inden for sygeplejeprofession Modul 13 - Tema og læringsudbytte Tema: Valgmodul - Sygepleje Praksis-, udviklings- og forskningsviden Valgmodulet retter sig mod sygeplejefaglig udvikling inden for patient- og borgerrettet sygeplejevirksomhed

Læs mere

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 4. Modulbeskrivelse modul 4. Overgangsordning

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 4. Modulbeskrivelse modul 4. Overgangsordning Modulbeskrivelse modul 4 Overgangsordning Efteråret 2016 1 1.0 Generelt Deltagelse i undervisningen på modulet forudsætter, at den studerende har fulgt undervisning i modul 1-3. 2.0 Introduktion til modulet:

Læs mere

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Modul/ semester: Modul 8 Dato for evaluering: 17.11.16 2016 Modul/semesteransvarlig: MT Antal studerende/mulige der har svaret samt svarprocenten:

Læs mere

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Hospitalsenhed Midt HR, uddannelse Sygeplejerskeuddannelsen Klinisk undervisning og introduktion I dine kliniske undervisningsperioder

Læs mere

Evaluering. Hvordan vurderer du det sociale studiemiljø på holdet? Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelse af fællesskab på holdet?

Evaluering. Hvordan vurderer du det sociale studiemiljø på holdet? Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelse af fællesskab på holdet? Evaluering Modul/ semester: Modul 3 Dato for evaluering: 17/11 2016 Modul/semesteransvarlig: LM Antal studerende/mulige der har svaret samt svarprocenten: 15/18 83% Hvis svarprocenten på de elektroniske

Læs mere

Modul 2 Sundhed og sygdom

Modul 2 Sundhed og sygdom Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Sundhed og sygdom Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje - sundhed og sygdom Modulet retter sig mod viden om sundheds

Læs mere

Et engageret studieliv

Et engageret studieliv i UCSJ Et engageret studieliv 22. april 2014 Nærværende politik for studenterinddragelse er udarbejdet i et samspil mellem organisationen UCSJ og de studerende på UCSJs grunduddannelser. Politikkens formål

Læs mere

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015. Modul 13 rev. 07-07-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

1. I hvilken grad har indholdet i dit studie på det kliniske undervisningssted svaret til beskrivelsen heraf i den generelle kliniske studieplan?

1. I hvilken grad har indholdet i dit studie på det kliniske undervisningssted svaret til beskrivelsen heraf i den generelle kliniske studieplan? KLINISK UNDERVISNING FORÅRET 2010 UGE 8-16 EVALUERING Modul 8 hold S08 Psykiatri Sendt 06.04.10 Svar-%: 81,8 1. I hvilken grad har indholdet i dit studie på det kliniske undervisningssted svaret til beskrivelsen

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Portfolio

Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Portfolio Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Portfolio Materialet er udarbejdet af repræsentanter fra UCSJ Sygeplejerskeuddannelsen og kliniske samarbejdspartnere. Indholdsfortegnelse: Portfolio som læringsredskab...

Læs mere

Information om Modul 13 - Valgmodul Uge

Information om Modul 13 - Valgmodul Uge Information om Modul 13 - Valgmodul Uge 35-40 2012 Udarbejdet af arbejdsgruppe med kliniske repræsentanter og repræsentanter fra Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus Juni 2012 1 Overordnet om Valgmodul Valgmodulet

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Afrapportering af to fokusgrupper med studerende der har deltaget i UDDX eksperiment 2.1.2 i sundhedsklinikken Professionshøjskolen

Læs mere

Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune

Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune Forfatter: Christina Askholm Nissen Revideret den 6-01- 2015 Godkendt af: Gitte Lauersen, Drifschef for Aktiv Pleje

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 02-12-2013 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, afsnit 3103/4 Udarbejdet

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen 2013 Portfolio

Sygeplejerskeuddannelsen 2013 Portfolio Sygeplejerskeuddannelsen 2013 Portfolio Materialet er udarbejdet af repræsentanter fra UCSJ Sygeplejerskeuddannelsen og kliniske samarbejdspartnere. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 PRÆSENTATIONSPORTFOLIO...

Læs mere

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb i praksis Modul 8 - Klinik Rev. September 2016 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 5 Introduktion

Læs mere

Nyborg kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen.

Nyborg kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nyborg kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Indholdsfortegnelse Organisering af det kliniske i Nyborg Kommune s. 3 Formål s. 3 Overordnet ramme for etablering

Læs mere

STUDIEMATERIALE FOR MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopæd Kirurgisk ambulatorium, Grindsted.

STUDIEMATERIALE FOR MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopæd Kirurgisk ambulatorium, Grindsted. STUDIEMATERIALE FOR MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopæd Kirurgisk ambulatorium, Grindsted. 1 1. studieperiode: Program Studieperioden er på 32 timers tilstedeværelse og

Læs mere

Studieaktivitetsmodellen

Studieaktivitetsmodellen Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 For kliniske vejledere OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus den 25. oktober i Odense og den 3. november i Svendborg Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER. Praktik. VIA University College. Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør

SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER. Praktik. VIA University College. Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør VIA University College SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER Praktik Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør VIA University College Horsens, Holstebro, Aarhus Efteråret 2014 VIA University

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link:

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link: Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til grunduddannelserne. Den første side beskriver generelle forhold i Psykiatrien Region Sjælland. Resten af dokumentet beskriver forhold i: Distriktspsykiatrisk

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse.

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Kvalificeringsuddannelsen Supplerende forløb 1. maj 30. november

Læs mere

Refleksion: Refleksionen i de sygeplejestuderendes kliniske undervisning. Refleksion i praksis:

Refleksion: Refleksionen i de sygeplejestuderendes kliniske undervisning. Refleksion i praksis: Refleksion: Refleksionen i de sygeplejestuderendes kliniske undervisning. Refleksion i praksis Skriftlig refleksion Planlagt refleksion Refleksion i praksis: Klinisk vejleder stimulerer til refleksion

Læs mere

Opsummering af resultater af skriftlig slutevaluering af teoretisk undervisning i Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro

Opsummering af resultater af skriftlig slutevaluering af teoretisk undervisning i Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro VIA University College Opsummering af resultater af skriftlig slutevaluering af teoretisk undervisning i Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro. 2014. Resumé SIH s årlige opsummering for 2014 af skriftlig

Læs mere

Evaluering. Hvordan vurderer du det sociale studiemiljø på holdet? Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelse af fællesskab på holdet?

Evaluering. Hvordan vurderer du det sociale studiemiljø på holdet? Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelse af fællesskab på holdet? Evaluering Modul/ semester: Modul 13 Dato for evaluering: 31/10 2016 Modul/semesteransvarlig: PKN Antal studerende/mulige der har svaret samt svarprocenten: 10/14 71% Hvis svarprocenten på de elektroniske

Læs mere

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem 4. semester Hold September 2013 Modul 6 Teoretisk del d. 16.januar 2015 Udarbejdet i henhold til

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema: Menneske, aktivitet og omgivelser 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

Modul 1 FN2012se Svarprocent 95 % Hvor tilfreds er du samlet set med modul 1?

Modul 1 FN2012se Svarprocent 95 % Hvor tilfreds er du samlet set med modul 1? Modul 1 FN2012se Svarprocent 95 % Hvor tilfreds er du samlet set med modul 1? Beskrive grundlæggende sundhedsfaglige problemstillinger og centrale virksomhedsområder, som fagets teoretiske og praktiske

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Modul 13 rev. 21-12-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Evalueringsskema for modul 1. -

Evalueringsskema for modul 1. - Evalueringsskema for modul 1. - 12-11-2012 Powered by Enalyzer Survey Solution [LAUNCH] 6 [TARGET_GROUP] 6 1. Har de nødvendige informationer om modul 1 været tilgængelige for dig? Procent Nej 1 Ved ikke

Læs mere

Projekttitel: Klasserumsnære undervisnings- og arbejdsformer med særligt fokus på at motivere og fastholde drenge i uddannelse.

Projekttitel: Klasserumsnære undervisnings- og arbejdsformer med særligt fokus på at motivere og fastholde drenge i uddannelse. Projektplan for pilotprojekt Roskilde Katedralskole Projekttitel: Klasserumsnære undervisnings- og arbejdsformer med særligt fokus på at motivere og fastholde drenge i uddannelse. Pilotprojekttitel: Bedre

Læs mere

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Thisted Lerpyttervej 43 7700 Thisted Januar 2009 Somatisk sygdom og lidelse Modulets tema og læringsudbytte Tema: : Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 6 Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 6, Sygepleje, kronisk syge patienter

Læs mere