Afrapportering pr i forhold til projektansøgningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afrapportering pr. 081012 i forhold til projektansøgningen"

Transkript

1 Afrapportering pr i forhold til projektansøgningen Udarbejdet af: Anne Wibe Poulsen og Peter Vråsinge Projekttitel: Mænds kønsutraditionelle valg af professionsuddannelse på Sygeplejerskeuddannelsen i Slagelse. Uddannelsessted: UCSJ, Campus Slagelse, Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Uddannelsesleder: Birgit Monnerup, Intern tovholder: Anne Wibe Poulsen, Forskningskoordinatorer: Randi Andersen, Marianne Brodersen, Jimmy Krab, Øvrige deltagere i projektet: Lisbeth Henriksen, Lone Lykke Klausen, Oluf Falkenberg Nielsen, Mette Grønhøj Sørensen, Anne Sievert, Merete Tøllner, Gro Winnem, Peter Vråsinge, 1

2 Afrapportering i forhold til projektansøgning: Sygeplejerskeuddannelsen i Slagelse deltager med et delprojekt med titlen: Mænds kønsutraditionelle valg af professionsuddannelse på Sygeplejerskeuddannelsen i Slagelse. I løbet af foråret 2012 er der løbende afholdt møder med de involverede lokale projektdeltagere, med forskningskoordinator samt projektledelse. Vi har deltaget i projektets planlagte forsknings- og udviklingsværksteder på RUC. Vi har i foråret 2012 udarbejdet projektplan for delprojektet, som efterfølgende er godkendt af projektledelsen. (se bilag 1) Status og opsamling pr. oktober 2012 Status på de i projektplanen omtalte aktiviteter er: - Individuelle studiesamtaler blev iværksat efteråret 2011 og videreført i foråret 2012 med mandlige studerende på modul 1 og modul 2. Vi har data fra studiesamtalerne, hvor der er fokuseret på specifikke spørgsmål. - Individuel/gruppesamtaler med henblik på særlige ønsker i forhold til første kliniske uddannelsesforløb modul 1. Samtalerne er gennemført før den kliniske periode og er evalueret sammen med de studerende. - Studiecafe som undervisningstilbud i anatomi/fysiologi i form af organdissektion afplugs fra grise er gennemført for studerende på modul 1 og modul 2. Evalueringen er gennemført i form af en spørgeskemaundersøgelse. - Erhvervspraktik målrettet drenge i 9. og 10. klasse er planlagt til gennemførelse i efteråret I den forbindelse har vi udarbejdet særligt informationsmateriale, som er videregivet til UU (Ungdommens uddannelsesudvalg). - International koordinator har holdt møde med de mandlige studerende fra modul 2 med henblik på internationale aktiviteter i deres uddannelsesforløb. (aktiviteten er p.t. ikke videreført) Aktuelt har vi planlagt møde med de involverede lokale projektdeltagere med henblik på planlægning af efterårets Imodus aktiviteter. Studiesamtaler modul 1 og modul 2 gennemført efterår 2011 og forår 2012: Studiesamtalerne er en etableret aktivitet, der har været gennemført gennem flere år i sygeplejerskeuddannelsen på modul 1 og modul 2. Ifølge modulbeskrivelsen for modul 1 og modul 2 er hensigten med studiesamtalen at støtte og vejlede den studerende i forbindelse med studiestart. Studiesamtalerne er gennemført som individuelle samtaler med de mandlige og kvindelige studerende. 2

3 I samtalerne med de mandlige studerende er der taget udgangspunkt i tre refleksionsspørgsmål. Nedenstående refleksionsspørgsmål er formuleret ud fra en antagelse om, at det er vigtigt, at de mandlige studerende får fokus på at se sig selv i sygeplejefaget og dermed udvikler en professionsidentitet, som på sigt også kan medvirke til fastholdelse i uddannelsen. Refleksionsspørgsmålene er følgende: Spørgsmål 1: Mænds oplevelse af at være studerende i et kvindedomineret omsorgsfag/studiemiljø har mænd nogle særlige oplevelser positive/negative omkring dette? Spørgsmål 2: Mænds strategier vedr. studieplanlægning i en kombination med privat-/arbejds- og fritidsliv. Spørgsmål 3: Hvilke reaktioner har mændene mødt i forbindelse med deres kønsutraditionelle uddannelsesvalg? Ved studiesamtalerne er de fremkomne udsagn efterfølgende transskriberet og er sammenfattet i meningsbærende enheder, men vi mangler videre analyse i form af meningskondenseringer/temaer. Meningsbærende enheder i forhold til spørgsmål 1: - mandlige studerende har overvejende positive oplevelser i forbindelse med klinisk uddannelse på modul 1 - mandlige studerende føler sig accepteret og respekteret både blandt personale, patienter og medstuderende - mandlige studerende er mere konkrete (går til sagen hurtigere) og er mere teknisk orienteret Meningsbærende enheder i forhold til spørgsmål 2: - mandlige studerende har en høj grad af selvdisciplin idet de er gode til at strukturere hverdagen mellem studie erhvervsarbejde og familie - mandlige studerende er gode til at prioritere og håndterer det pres, det er at være i en uddannelsessituation - nogle mandlige studerende har behov for en høj grad af struktur, mens andre har en mere spontan tilgang til planlægning af deres studieaktivitet Meningsbærende enheder i forhold til spørgsmål 3: - mandlige studerende oplever ingen specielle reaktioner på deres kønsutraditionelle uddannelsesvalg, når der er flere i den studerendes netværk, som arbejder indenfor sundhedsvæsenet - mandlige studerende oplever, at mænds og kvinders forforståelser er forskellige i forhold til mænd i kvindedomineret fag 3

4 Individuel/gruppesamtaler med henblik på særlige ønsker i forhold til første kliniske uddannelsesforløb modul 1 forår 2012: Inden den første kliniske uddannelsesperiode samlede vi de mandlige studerende på modul 1 med henblik på deres særlige ønsker om klinisk uddannelsessted/speciale. Læringsudbyttet i forbindelse med den kliniske uddannelse på modul 1 er: - At redegøre for udvalgte dele af den menneskelige organismes opbygning og funktion. - At redegøre for menneskets fysiologiske behov. - At identificere centrale opfattelser af sygeplejens genstands- og virksomhedsområde, herunder hvad sygepleje retter sig mod begrebsmæssigt, teoretisk, praktisk og holdningsmæssigt. - At forstå hvad det vil sige at være patient. - At anvende teoretiske og kliniske metoder til at observere, identificere og beskrive udvalgte fænomener i sygepleje. - At tilrettelægge egen læring og anvende forskellige studiemetoder herunder indgå i forpligtende samarbejde med andre. Det kliniske undervisningsforløb er observerende og interagerende, og den studerende følges med en sygeplejerske. Alle studerende forberedes til den kliniske undervisning incl. anvendelse af portfolio. Forløbet afsluttes med klinisk bearbejdende undervisning. Sygeplejeprofessionen er en praksisdisciplin med nær tilknytning mellem teori og praksis, antages det, at det er vigtigt, at det tilstræbes, at teoriundervisningen er praksisnær, hvor den studerende på et tidligt tidspunkt i uddannelsesforløbet bibringes forståelse af sammenhæng mellem teori og praksis. Den kliniske uddannelsesperiode giver den studerende mulighed for at se sig selv i faget og dermed udvikle sin egen sygeplejefaglige professionsidentitet. På denne baggrund samlede vi efter det kliniske uddannelsesforløb, gruppen af mandlige studerende, hvor vi gennemførte en modificeret form af et mini-fremtidsværksted. Temaerne for fremtidsværkstedet var flg. spørgsmål: Spørgsmål 1: Mænds oplevelse af at være studerende i et kvindedomineret omsorgsfag/studiemiljø har mændene nogle særlige oplevelser positive/negative omkring dette? Spørgsmål 2: Mænds strategier vedr. studieplanlægning i en kombination med privat-/arbejds- og fritidsliv. Spørgsmål 3: Hvilke reaktioner har mændene mødt i forbindelse med deres kønsutraditionelle uddannelsesvalg? I fremtidsværkstedet fremkom der negative og positive udsagn. Vi nåede ikke at tematisere udsagnene sammen med de mandlige studerende, derfor præsenteres de her, som de fremkom. Vi finder, at alle udsagn indeholder interessante perspektiver, som det kan være relevant at arbejde videre med. 4

5 Negative udsagn: Fordom blandt personalet: Du er mand så gider du ikke de medicinske afdelinger eller geriatriske patienter Der mangler omklædningsrum til mænd Vantro! skal du virkelig være sygeplejerske? Aldrig fri altid studerende Enkelte patienter kan være hæmmede af ens køn i forbindelse med personlig hygiejne Det er kønsmæssigt ensporet man er eneste mand blandt SSA og sygeplejersker på afdelingen så intet maskulint perspektiv Positive udsagn: Godt der kommer flere mænd i faget, både i forholdt til patienter og internt blandt personalet Anderledes erfaringsgrundlag er velkomment Der er øget opmærksomhed omkring ens person Ingen negative ytringer fra patienter i forhold til køn, tværtimod det modsatte (urologisk afd.) Opleves som modigt at en mand bevæger sig ind i en sygepleje-verden Mænd og kvinder supplerer hinanden i forhold til kommunikation med patienten Positiv modtagelse /oplevelse mænd skiller sig ud Kan til tider opleve positiv særbehandling øget opmærksomhed Studiecafé forår 2012: I faget Anatomi og fysiologi er der omlagt timer, således at dele af tilbuddet og indholdet i faget er ændret, så det tilstræbes, at undervisningen bliver mere nærværende, aktiverende og inddrager flere sanser hos de studerende. Læringsudbyttet iflg. modulbeskrivelsen er for modul 1 følgende: - At redegøre for udvalgte dele af den menneskelige organismes opbygning og funktion. Studiecafè som undervisningstilbud i anatomi/fysiologi i form af organdissektion er gennemført for studerende på modul 1 og modul 2. Studiecafeen antages at være en undervisningsform, som udover at inddrage flere sanser også fremmer de studerendes forståelse af sammenhæng mellem teori og praksis. Anatomi og fysiologi antages at være basal teoretisk viden, som forudsætning for at kunne forstå og handle sygeplejefagligt relevant i praksissituationer. 5

6 Ved at undervisningen bliver mere nærværende og aktiverende, antages det at dette kan medvirke til at fastholde de studerende i uddannelsen. Evalueringen er gennemført i form af en struktureret spørgeskemaundersøgelse (Bilag 2). De studerende besvarede spørgeskemaet få dage efter, de havde deltaget i studiecafeen. Evalueringens resultater er sammenfattet i tabel 1. Tabel 1. Evaluering af de studerendes udbytte ved deltagelse i Organdissektion i faget Anatomi / fysiologi.(maj 2012) Kvinde Mand Kvinder i % Mænd i % Køn Aldersgennemsnit Udsagn Kvinde Helt enig Mand Helt enig I alt % Kvinde Hverken enig eller uenig Mand Hverken enig eller uenig I alt % Kvinde Helt uenig Mand Helt uenig I alt % Det var meget lærerrigt for mig at deltage i organdissektionen For mig var det spild af tid at deltage i organdissektion Tidspunktet kl var et for mig dårligt tidspunkt Organdissektionen gav mig en bedre forståelse for organernes størrelse og indbyrdes placering Organdissektionen var placeret på et passende tidspunkt i forhold til undervisningsforløbet i faget anatomi/ fysiologi Organdissektionen var placeret på et passende tidspunkt i forhold til undervisningsforløbet i forhold til modulets øvrige fagområder, f. eks. Klinisk øvelokale

7 Som det fremgår af tabel 1 evaluerer mange både mandlige og kvindelige respondenter organdissektion positivt. Mange finder det var meget lærerigt og alle evaluerer, at organdissektionen gav dem bedre forståelse for organernes størrelse og indbyrdes placering. Respondenterne blev endvidere bedt om at besvare spørgsmål om deres erfaring med egen læring. De blev således bedt om at rangordne følgende udsagn om eget læringsudbytte: a. Læreren gennemgår pensum på klassen b. Arbejde med pensum i studiegrupper c. Arbejde med pensum alene d. Praktiske øvelser (f.eks. organdissektion, klinisk øvelokale) og vejledning af lærer e. Andet, skriv Besvarelserne er optalt i procent. Der er beregnet en relativ sandsynlighed (RS), som andelen af mænd, der har det enkelte udsagn som 1. eller 2. prioritet divideret med andelen af kvinder, der har det enkelte udsagn som 1. eller 2. prioritet. På grund af det lille antal respondenter er der ikke foretaget statistiske analyser. Mest iøjefaldende er det, at der er en markant kønsforskel i prioriteringen af læringsudbyttet ved at arbejde med pensum alene. 75 % af mændene angiver dette som 1. eller 2. prioritet. Til sammenligning angiver kun 15 % af kvinderne dette som 1. eller 2. prioritet. I dette materiale fremgår det, at der er 5 gange så stor sandsynlighed for, at de mandlige studerende vælger det at arbejde med pensum alene sammen lignet med de kvindelige studerende. (RS=5). Dette understreges også af, at ingen mænd, men 25 % kvinder vælger at arbejde med pensum i studiegrupper som 1. eller 2. prioritet. Interessant er det også, at der er en tydelig kønsforskel i prioriteringen af læringsudbyttet, når læreren gennemgår pensum på klassen, hvor markant flere kvinder har dette som 1. eller 2. prioritet. (RS=1,5) Til spørgsmålet om praktiske øvelser (f.eks. organdissektion, klinisk øvelokale) og vejledning af lærer er der enighed blandt mænd og kvinder om at vælge dette som 1. eller 2. prioritet. Dog er der en lille overvægt i andelen af mænd, der prioriterer dette højt. (RS=1,2) Ingen respondenter benyttede sig af svarkategorien Andet. Vi finder, at resultaterne i denne lille undersøgelse dokumenterer vigtigheden af, at tilbyde de studerende undervisning med et varieret og bredt udvalg af læringsmulighede, som også tilgodeser at læringsudbyttet er forskelligt for mænd og kvinder. Et vigtigt refleksions spørgsmål er om sygeplejerskeuddannelsen som en kønstraditionel kvindedomineret uddannelse også tilgodeser, at mænd tilsyneladende lærer forskelligt fra kvinder? 7

8 Erhvervspraktik målrettet drenge i 9. og 10. klasse er planlagt til gennemførelse i efteråret 2012: Sygeplejefaget er traditionelt et kvindedomineret fag, hvor mandlige sygeplejersker kun udgør 1-2% af sygeplejerskekohorten. Dette forhold skal medtages i rekrutteringsaspektet, og med henblik på at få en mere ligelig kønsfordeling indenfor sygeplejen antages det, at en tidlig indsats på sigt kan medvirke til dette. Erhvervspraktik målrettet drenge i 9. og 10. klasse er forberedt til gennemførelse i uge 43, efteråret Forberedelsen har bestået i: - kontakt til UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning i Holbæk og Slagelse) og til kliniske uddannelseskoordinatorer på Holbæk Sygehus og Slagelse Sygehus - udarbejdelse og udsendelse af informationsmateriale målrettet drenge i 9. og 10. klasse (se bilag 3) Planlagte, men ikke gennemførte aktiviteter iflg. delprojektplanen forår 2012: I foråret 2012 har vi ikke nået at arbejde med flg. aktiviteter, som er beskrevet i delprojektplanen: - Særlige aktiviteter i forhold til undervisning i naturfag med fokus på brug af teknologi, i form af interaktive programmer, diasserie, apps, virtuelle opgaver (indgår i efterårets Imodus aktivitet) - Inddragelse af teknik/instrumenter med henblik på anskueliggørelse af undervisningen, f.eks blodsukkermåling. Teknik/instrumenter som indgår i procedurer som redskaber i en problemløsende sygepleje (p.t. ikke planlagt) - Udvikling af blog for mandlige studerende (p.t. ikke planlagt) Aktiviteter for efteråret 2012: Ovennævnte aktiviteter er ikke iværksat i foråret 2012 grundet nødvendig prioritering i forhold til tid og personalemæssige ressourcer. Delprojektgruppen har i august 2012 afholdt møde med henblik på planlægning af efterårets Imodus aktiviteter, som indeholder videreførelse af aktiviteter fra foråret 2012, samt nye aktiviteter. Videreførte aktiviteter fra foråret 2012: - Individuelle studiesamtaler blev iværksat efteråret 2011 og videreført i foråret 2012 med mandlige studerende på modul 1 og modul 2. Vi har data fra studiesamtalerne, hvor der er fokuseret på specifikke spørgsmål. - Individuel/gruppesamtaler med henblik på særlige ønsker i forhold til første kliniske uddannelsesforløb modul 1. Samtalerne er gennemført før den kliniske periode og er evalueret sammen med de studerende. - Studiecafe som undervisningstilbud i anatomi/fysiologi i form af organdissektion er gennemført for studerende på modul 1 og modul 2. Evalueringen er gennemført i form af en spørgeskemaundersøgelse. 8

9 - Erhvervspraktik målrettet drenge i 9. og 10. klasse er planlagt til gennemførelse i efteråret I den forbindelse har vi udarbejdet særligt informationsmateriale som er videregivet til UU (Ungdommens uddannelsesudvalg). Nye aktiviteter for efteråret 2012: - Indsamling af patientdata i forbindelse med teoriundervisning på modul 10 - Særlige aktiviteter i forhold til undervisning i naturfag med fokus på brug af teknologi, i form af interaktive programmer, diasserie, apps, virtuelle opgaver e-læringsobjekter. Status i forhold til vidensarbejdet i projektet I de foregående afsnit er beskrevet, hvorledes de fire videnspor knytter sig til de enkelte aktiviteter. Alle fire videnspor er relevante i forbindelse med mænds kønsutraditionelle valg af sygeplejerskeuddannelse. Det antages, at der er behov for en særlig fokuseret indsats, når mænd foretager et kønsutraditionelt uddannelsesvalg. De samlede aktiviteter i projektet breder sig ud over følgende fire videnspor: - Rekruttering Dette angår projektdelen om erhvervspraktik samt uddannelsesvejledning hos Ungdommens Uddannelsesvejledning i Holbæk og Slagelse. Denne del af projektet kan bidrage til at belyse, hvilke billeder af uddannelsen og ikke mindst af sygepleje som en jobmulighed for mænd. Endvidere kan det bidrage til udvikling af erfaringer med nye måder at arbejde med rekruttering af mandlige studerende til sygeplejerskeuddannelsen. - Professionsidentitet Dette angår projektdelen vedr. erfaringsopsamling fra mandlige studerende, hvor målet er at udvikle de mandlige studerendes tilknytning til uddannelsen og professionen. Denne del af projektet kan bidrage med viden om, hvordan de mandlige studerende selv oplever at være i et kvindedomineret fag og uddannelsesmiljø, herunder hvordan omgivelsernes opfattelser er med til at præge deres udvikling af professionsidentitet. - Praksisnær undervisning Dette angår projektdelen vedr. nye undervisningsformer i form af studiecafé med organdissektion, brug af e-læringsobjekter og indsamling af data i klinisk praksis. Hensigten med disse forløb er bl.a. at gøre det synligt for de studerende, hvordan de forskellige elementer i uddannelsen / forskellige typer af viden og kompetencer konkret kan indgå i løsningen af patientrelaterede problemer. Ved at gøre den teoretiske del af undervisningen mere praktisk og patientrelateret, er hensigten at den studerende tidligt i uddannelsen får erfaringer med, hvordan teoretisk viden kan anvendes i problemløsningssituationer. - Fastholdelse Dette angår i lighed med ovenstående videnspor projektdelen vedr. nye undervisningsformer i form af studiecafé med organdissektion, brug af e-læringsobjekter 9

10 og indsamling af data i klinisk praksis. Desuden angår det den planlagte aktivitet i form af etablering af en blog for mandlige studerende. Hensigten med disse aktiviteter er bl.a. at gøre undervisningen og studiemiljøet nærværende, interessant og inkluderende for mandlige studerende i et kvindedomineret studiemiljø. I forbindelse med Imodus aktiviteterne for foråret 2013 overvejes det at inddrage aktionslæring, som en udviklings- og evalueringsmodel, hvor formålet er at udvikle undervisningen eksperimentelt og observere og reflektere over konkrete undervisningssituationer. Forskningskoordinatorernes rolle i projektet: Forskningskoordinatorernes rolle er at facilitere deltagernes løbende arbejde med projektet, at komme med input og ideer løbende og på udviklingsværksteder samt at bidrage med erfaringer og viden fra supplerende tværgående undersøgelser af mandlige studerende på de fire professionsbacheloruddannelser. Timeforbrug: Timeforbruget for foråret 2012 afspejler, at projektet har været i sin opstartsfase, og aktivitetsniveauet har derfor ikke været så omfattende i forhold til de afsatte midler. Idet vi nu har fået sat flere aktiviteter i gang, forventes et relativt højere timeforbrug for efteråret

11 Bilag 1 Slagelse 9. maj 2012 Projekttitel: Mænds kønsutraditionelle valg af professionsuddannelse på Sygeplejerskeuddannelsen i Slagelse. Uddannelsessted: UCSJ, Campus Slagelse, Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Intern tovholder: Anne Wibe Poulsen, Forskningskoordinator: Jimmy Krab, Øvrige deltagere i projektet: Merete Bachmann, Grethe Falk, Lisbeth Henriksen, Jette Lindhardt, Oluf Falkenberg Nielsen, Mette Grønhøj Sørensen, Gro Winnem, Peter Vråsinge, Hanne Wissing, Beskrivelse af projektet Antagelser om centrale problemstillinger i projektet En række antagelser knytter sig henholdsvis til rekruttering og fastholdelse af mænd indenfor sygeplejerskeuddannelsen. I forhold til markedsføring, kampagner og rekruttering af mandlige sygeplejerskestuderende antages det, at der kræves særlige tiltag målrettet potentielle mandlige ansøgere, idet der kan være særlige barrierer, der gør sig gældende. Sygeplejefaget i Danmark er traditionelt et kvindedomineret omsorgsfag, hvilket betyder, at de mænd som søger ind i denne profession skal 11

12 foretage et kønsutraditionelt valg. I denne forbindelse kan det undre, at sygeplejeprofessionen i lande, som vi normalt sammenligner os med, ikke i samme grad er præget af et kønstraditionelt valg. Dette aspekt er ved flere lejligheder kommet frem under drøftelser vedr. studenter- /lærerudveksling på nordiske netværkskonferencer (Nordplus), hvor sygeplejerskeuddannelsen i Slagelse er partner. På sigt kan det indgå i projektet at afdække, om der er andre rekrutteringsstrategier eller kulturelle forventninger til mænds valg af uddannelse i de andre nordiske lande. En gennemgående antagelse er, at der er et relativt større frafald blandt mandlige studerende end kvindelige studerende i sygeplejerskeuddannelsen. Det antages, at uddannelsesmiljøet herunder undervisningsindhold og former samt studiemiljø med fokus på kønsspecifikke relationer har betydning for frafald af mandlige sygeplejerskestuderende. E-læringsstudieformen er en fleksibel måde at uddanne sig på, hvor den enkelte studerende gives mulighed for at tilrettelægge sit studie og opretholde en arbejdsindtægt sideløbende med studiet. Erfaringen er, at det er markant nemmere at rekruttere mænd til e-læringsstudiet. Det antages, at undervisningsformen, hvor grundlaget er anvendelse af IT teknologi, virker mere tiltalende på mandlige studerende end den ordinære studieform. Sygeplejerskeuddannelsen kendetegnes ved at bestå af både en teoretisk og en klinisk del. Den kliniske del af uddannelsen afvikles i mange forskellige specialer i såvel primær som sekundær sundhedstjeneste. Alle kliniske specialer er kendetegnet ved omsorgsarbejde og tætte personlige relationer mellem sygeplejerske og patient, nogle specialer er kendetegnet med et fokus på omsorg og bløde værdier, andre specialer er kendetegnet ved omsorg med brug af apparatur og teknik samt mere akut/actionpræget sygepleje. Det antages, at sidstnævnte specialer i højere grad tiltrækker mandlige studerende. Antagelser om hvordan projektet kan bidrage til bedre forståelse og løsning Antagelsen er, at projektet kan bidrage til bedre forståelse af ovenstående problemstillinger ved, at der genereres empiri undervejs i projektforløbet. Endvidere antages det, at de iværksatte aktiviteter bidrager til løsning af disse problemstillinger. Mål for projektet Målet for projektet er at identificere barrierer, som potentielle mandlige ansøgere/studerende møder i relation til sygeplejerskestudiet. Desuden at udvikle og afprøve nye undervisningsformer samt andre aktiviteter, f.eks. sociale, som medvirker til, at mandlige sygeplejerskestuderende tiltrækkes til sygeplejestudiet og fastholdes i studiet efter påbegyndt uddannelse. 12

13 Metodeovervejelser Målgruppen er de mandlige sygeplejerskestuderende på Sygeplejerskeuddannelsen i Slagelse, og projektperioden er for denne del af projektet fra januar 2012 juni I projektperioden inkluderes de mandlige studerende, som en dynamisk kohorte, hvilket indebærer, at der i projektperioden inkluderes nye medlemmer, som eksempelvis kan være overflyttere fra andre uddannelsessteder. Ligeledes kan der være medlemmer, som ekskluderes i projektperioden på grund af eksempelvis frafald eller overflytning til andre uddannelsessteder. Metoderne, der anvendes i projektperioden, er eksperimentelle interventionsundersøgelser, hvor der manipuleres med kohorten samt det, de bliver udsat for. Kohorten monitoreres undervejs i projektforløbet. - I udvalgte fag omlægges timer, således at tilbuddet og indholdet i faget bliver ændret, hvor det tilstræbes, at undervisningen bliver mere nærværende, aktiverende og inddrager flere sanser hos de studerende. - Der planlægges tilbud vedr. erhvervspraktik udbydes målrettet drenge i 9. og 10. klasse, hvor eleverne tilbydes et forløb dels teoretisk på sygeplejerskeuddannelsen i Slagelse og dels praktisk på kliniske uddannelsessteder. - Der planlægges tilbud med henblik på at fremme internationalisering blandt mandlige studerende, hvor der gives en målrettet orientering samt en drøftelse af forventninger, muligheder og barrierer i forhold til internationalisering i løbet af uddannelsen. De empiriske data indhentes ved kvalitative og kvantitative undersøgelser. De kvantitative data indhentes dels fra Danmarks Statistik og fra UCSJ s egen database. De kvalitative data indsamles ved eksempelvis spørgeskema, interviews og fremtidsværksted, der gennemføres som nedslag på udvalgte tidspunkter i projektperioden, hvor der evalueres på flere aktiviteter, herunder både afviklede samt igangværende aktiviteter. I forbindelse med interviews tænkes en spørgeguide at blive udviklet i tæt samarbejde med målgruppen. Vi forventer at samarbejde med projektkoordinatoren i detailplanlægningen af denne del af projektet. Aktiviteter Nogle af aktiviteterne vil rette sig mod både mandlige og kvindelige sygeplejerskestuderende, hvilket er for at undgå at fremstå som en naturaliseret dikotomi, hvor mænd og teknologi står overfor kvinder og omsorg. De fleste aktiviteter retter sig mod studerende i studiet, og i den forbindelse vil der blive genereret viden, som tænkes anvendt i et rekrutteringsperspektiv. En enkelt af de planlagte aktiviteter, nemlig erhvervspraktik for drenge i 9. og 10. klasse, retter sig direkte mod potentielle ansøgere og indgår hermed i rekrutteringsperspektivet. For nærværende er planlagt/iværksat følgende aktiviteter med inddragelse af målgruppen: 13

14 - Erhvervspraktik målrettet drenge i 9. og 10. klasse et tilbud som kun målretter sig drenge, og som således fremstår som et attraktivt og tilladeligt erhvervspraktiktilbud til drenge - Individuelle studiesamtaler med fokus på: o Mænds oplevelse af at være studerende i et kvindedomineret omsorgsfag/studiemiljø har mændene nogen særlige oplevelser positive/negative omkring dette? o Mænds strategier vedr. studieplanlægning i en kombination med privat- /arbejds- og fritidsliv o Hvilke reaktioner har mændene mødt i forbindelse med deres kønsutraditionelle uddannelsesvalg? - Individuel/gruppesamtaler med henblik på særlige ønsker i forhold til første kliniske uddannelsesforløb, modul 1 - Fremtidsværksted med henblik på gennemførelse og opsamling i forhold til særlige kliniske uddannelsesforløb, modul 1 - Særlige aktiviteter i forhold til undervisning i naturfag med fokus på brug af teknologi, i form af interaktive programmer, diasserie, apps, virtuelle opgaver - Studiecafe som undervisningstilbud i anatomi/fysiologi i form af organdissektion under vejledning af naturfagsundervisere - Inddragelse af teknik/instrumenter med henblik på anskueliggørelse af undervisningen, f.eks. blodsukkermåling - Udvikling af en blog for mandlige studerende - En særlig indsats i forhold til internationalisering med fokus på mandlige studerende i uddannelsen Forventet output Ovenstående aktiviteter vil bidrage med viden om: - Viden om mænds strategier for uddannelsesvalg og mulige grunde til frafald - Udvikling af redskab som fastholder mænd - Udvikling af undervisningsmoduler/-former som motiverer og fastholder mænd - Udvikling af procedurer for valg af klinisk uddannelse som tilgodeser mænds ønsker - Udvikling af faglighed, der inkluderer mænd i sygeplejen, f.eks. med fokus på omsorg og teknologi - Overførsel af erfaring fra de deltagende uddannelser til øvrige uddannelser i UCSJ Projektplan / tidsplan for aktiviteter i perioden januar 2012 juni Individuelle studiesamtaler afvikles december 2011-januar Individuel/gruppesamtaler med henblik på særlige ønsker i forhold til første kliniske uddannelsesforløb, modul 1 afvikles februar

15 - Fremtidsværksted med henblik på gennemførelse og opsamling i forhold til særlige kliniske uddannelsesforløb, modul 1 afvikles marts Særlige aktiviteter i forhold til undervisning i naturfag med fokus på brug af teknologi, i form af interaktive programmer, diasserie, apps, virtuelle opgaver februar 2012-juni Studiecafe som undervisningstilbud i anatomi/fysiologi i form af organdissektion under vejledning af naturfagsundervisere maj Inddragelse af teknik/instrumenter med henblik på anskueliggørelse af undervisningen, f.eks. blodsukkermåling februar 2012-juni Udvikling af blog for mandlige studerende maj Erhvervspraktik for drenge i 9. og 10. klasse efteråret 2012 og forår Internationalisering forår

16 Bilag 2 SPÆNDENDE PRAKTIKTILBUD I SUNDHEDSVÆSENET TIL DRENGE I 9. OG 10. KLASSE Er du klar over, hvor spændende det er at være sygeplejerske? Vi har et godt tilbud til dig om praktik på en sygehusafdeling, hvor du kan opleve sygeplejerskens spændende hverdag med action! Dette enestående tilbud er kun rettet mod drenge/mænd, da det er et led i et projekt om at få flere drenge/mænd til at tage en mellemlang videregående uddannelse. Er du interesseret så kontakt din skolevejleder! 16

17 Bilag 3 Kære Studerende på hold Feb.12A og F Spørgeskema om studerendes udbytte af at deltage i Organdissektion tirsdag den 22. maj kl på Sygeplejerskeuddannelsen i Slagelse. Hvis du ikke deltog i organdissektionen, kan du se bort fra denne henvendelse. Som du tidligere er blevet gjort bekendt med, er organdissektionen en aktivitet under Imodus projektet, som omhandler mænds kønsutraditionelle uddannelsesvalg. Da vi skal aflægge rapport om aktiviteterne, herunder organdissektionen, har vi meget brug for din evaluering, som vil indgå i en vurdering af, om sygeplejerskeuddannelsen fremover skal tilbyde denne aktivitet. Din besvarelse indgår som et vigtigt grundlag for denne beslutning. Din besvarelse vil naturligvis være anonym. Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os. På forhånd tak for hjælpen! Med venlig hilsen Anne Wibe Poulsen - Peter Vråsinge - 17

18 Spørgeskema om Evaluering af dit udbytte ved at deltage i organdissektionen i faget anatomi/fysiologi tirsdag den 22. maj 2012 på Sygeplejerskeuddannelsen i Slagelse 1. På hvilket modul er du studerende? (sæt kryds) Modul 1 Modul 2 2. Dit køn? Mand Kvinde 3. Din alder? Skriv dit fødselsår: 4. Hvor enig / uenig er du i nedenstående udsagn? (sæt kun et kryds) 4.1 Det var meget lærerigt for mig at deltage i organdissektionen: Helt enig Delvis enig Hverken enig / uenig Delvis uenig Helt uenig 4.2 For mig var det spild af tid at deltage i organdissektionen: Helt enig Delvis enig Hverken enig / uenig Delvis uenig Helt uenig 18

19 4.3 Tidspunktet kl var et for mig rigtigt dårligt tidspunkt: Helt enig Delvis enig Hverken enig / uenig Delvis uenig Helt uenig 4.4 Organdissektionen gav mig en bedre forståelse for organernes størrelse og indbyrdes placering: Helt enig Delvis enig Hverken enig / uenig Delvis uenig Helt uenig 4.5 Organdissektionen var placeret på et passende tidspunkt i forhold til undervisningsforløbet i faget anatomi/fysiologi: Helt enig Delvis enig Hverken enig / uenig Delvis uenig Helt uenig 4.6 Organdissektionen var placeret på et passende tidspunkt i forhold til undervisningsforløbet i forhold modulets øvrige fagområder, f.eks. klinisk øvelokale: Helt enig Delvis enig Hverken enig / uenig Delvis uenig Helt uenig 19

20 5. Her følger spørgsmål om dine erfaringer med din egen læring Du bedes prioritere rækkefølgen med tal fra 1 5, hvor 1 er den måde, som du har erfaring med, at du lærer bedst ved: a. Læreren gennemgår pensum på klassen b. Arbejde med pensum i studiegrupper c. Arbejde med pensum alene d. Praktiske øvelser (f.eks. organdissektion, klinisk øvelokale) og vejledning af lærer e. Andet, skriv selv 6. Har du yderligere kommentarer, kan du skrive dem her: 20

Afrapportering pr. 061113 i forhold til projektansøgningen

Afrapportering pr. 061113 i forhold til projektansøgningen Afrapportering pr. 061113 i forhold til projektansøgningen Projekttitel: Mænds kønsutraditionelle valg af professionsuddannelse på Sygeplejerskeuddannelsen i Slagelse. Uddannelsessted: UCSJ, Campus Slagelse,

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

Kære sygeplejestuderende

Kære sygeplejestuderende Evalueringsskema Kære sygeplejestuderende Formålet med denne evaluering er at indsamle oplysninger om den kliniske undervisning, som du netop er en del af. Evalueringerne analyseres med henblik på udvikling

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Merit bevilliges på baggrund af en individuel vurdering af dine kompetencer i forhold til det læringsudbytte/mål du søger merit for. Navn: Generelle oplysninger

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Portfolio

Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Portfolio Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Portfolio Materialet er udarbejdet af repræsentanter fra UCSJ Sygeplejerskeuddannelsen og kliniske samarbejdspartnere. Indholdsfortegnelse: Portfolio som læringsredskab...

Læs mere

Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 1. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 1. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 1. Semester - Modul 1 Hold ss2013va & ss2013vea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 1 FAG OG PROFESSION... 2 INTRODUKTION

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 6 Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 6, Sygepleje, kronisk syge patienter

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SS X Februar 203, uge 6-7 Indholdsfortegnelse.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 8, 4.

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 01-01-2014 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling,

Læs mere

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden PROFESSIONSHØJSKOLEN University College Nordjylland Bistrupvej 3 9800 Hjørring Tlf. 9633 1500 www.ucn.dk Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst Tlf. 9633 1400 Et naturligt valg Jeg har orlov fra min stilling

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere

Disse læringsudbytter danner grundlag for vores planlægning af undervisningen på modul 1.

Disse læringsudbytter danner grundlag for vores planlægning af undervisningen på modul 1. Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modul 1 Fag og profession Modulbeskrivelse Tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje fag og profession Modulet indeholder en introduktion

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2014 December 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.

Læs mere

Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N

Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N 1. Læringsudbytte... 2 2. Struktur og indhold... 3 2.1. Overordnet beskrivelse... 3 2.2. Modulguide... 4 2.3. Klinisk undervisning... 4 2.4. Pensum og bogkøb... 5 3.

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen Temadag for studivejledere på VUC er, professionshøjskoler, erhvervsakademier og Studievalg. Temadag for faglærere fra VUC er, professionshøj skoeler og erhvervsakade mier. Etablering af netværk mellem

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015

Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015 Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015 Oplæg v. Anne Schultz Pinstrup, enhedschef uddannelse Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod) Siden sidst Møde i koordinationsgruppen den

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 02-12-2013 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, afsnit 3103/4 Udarbejdet

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Derfor er praksisnær lederuddannelse vigtig

Derfor er praksisnær lederuddannelse vigtig Derfor er praksisnær lederuddannelse vigtig I forbindelse med et dialogmøde afholdt den 8. april af Aarhus Kommune sammen med Bedst praksis Ledelse, blev der rejst en række spørgsmål fra kommunerne til

Læs mere

VEJE TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER VIL SKABE BEDRE BROBYGNING OG VEJLEDNING

VEJE TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER VIL SKABE BEDRE BROBYGNING OG VEJLEDNING VEJE TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER VIL SKABE BEDRE BROBYGNING OG VEJLEDNING Veje til videregående uddannelser tager udgangspunkt i den del af DUR-programmet, der beskæftiger sig med de senere etaper i drengenes

Læs mere

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Afrapportering af to fokusgrupper med studerende der har deltaget i UDDX eksperiment 2.1.2 i sundhedsklinikken Professionshøjskolen

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Totalrapport_Ligestilling Roskilde Kommune 2015

Totalrapport_Ligestilling Roskilde Kommune 2015 Totalrapport_Ligestilling Roskilde Kommune 2015 Hvilken funktion har du? Hvilken afdeling kommer du fra? Handlinger på personaleområdet: 1. Har I målsætninger eller måltal for ligestilling af mænd og kvinder

Læs mere

Uddannelse/ undervisning

Uddannelse/ undervisning Evalueringsprogram for evaluering af ny læreruddannelse Indledning og baggrund for evalueringsprogrammet: Det fremgår af bemærkningerne til lov om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen,

Læs mere

Det er et fuldtidsjob at være studerende

Det er et fuldtidsjob at være studerende Studieaktivitetsmodellen Det er et fuldtidsjob at være studerende Din arbejdsuge er på 40 timer og rummer mange forskellige studieaktiviteter Din vej til viden, færdigheder og kompetencer Mange forskellige

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Sammenfatning af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Lær at leve med kronisk sygdom Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering Anders Brogaard Marthedal Katrine Schepelern Johansen Ann

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

UDEVA - Set med andre øjne

UDEVA - Set med andre øjne UDEVA - Set med andre øjne Temaeftermiddag på Gentofte Sygehus 17. September 2013 V/ Rikke Sørup, Danmarks Evalueringsinstitut rs@eva.dk www.eva.dk Slagplan Evaluering og tilfredshedsmålinger Hvordan omsættes

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Bekendtgørelsesbestemt: Fra Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelorer: 1. Formålet med

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

SLUTEVALUERING AF UNDERVISNINGS- FORLØB E14

SLUTEVALUERING AF UNDERVISNINGS- FORLØB E14 Bliv opdateret VIA University College SLUTEVALUERING AF UNDERVISNINGS- FORLØB E14 VCM-UDDANNELSEN Udarbejdet af Mette Blach (MEBG) Bliv opdateret VIA University College INDHOLD 1 FORMÅL OG KONSEKVENS 3

Læs mere

Fokus på velfærdsteknologi i klinisk forberedende undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. et eksempel på omlagt undervisning.

Fokus på velfærdsteknologi i klinisk forberedende undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. et eksempel på omlagt undervisning. Fokus på velfærdsteknologi i klinisk forberedende undervisning i sygeplejerskeuddannelsen et eksempel på omlagt undervisning. 1 Modul 6 Velfærdsteknologi i relation til ældre TEMA: SYGEPLEJE, KRONISK SYGE

Læs mere

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Med relation til Processtandard for god undervisning i VIA pædagoguddannelse.

Læs mere

PATIENTER SOM UNDERVISERE

PATIENTER SOM UNDERVISERE PATIENTER SOM UNDERVISERE - i praksis Anne Marie Rieffestahl, konceptansvarlig Judit Vibe Madsen, konceptansvarlig CEKU den 27.5.2015 Netværksarrangement ViBIS Konceptet: Patienter som undervisere Baggrund:

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Revideret senest den 14. juni 2013 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage KLIISK VEJLEDERUDDAELSE HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage Dato Lokale Tidspunkt Emne Underviser 19.03 C1.05 9.15-11.00 11.15 12.00 12.00-12.30 Præsentation Introduktion til uddannelsens formål,

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt: Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metoder Hold S10V Uge 12 Uge 26, 2013 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen

Læs mere

Modul 1 Sygepleje, fag og profession

Modul 1 Sygepleje, fag og profession Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 1 Sygepleje, fag og profession Hold: Febr. 15 foråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen,

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 12 Efteråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Modulbeskrivelse - Modul 3

VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Modulbeskrivelse - Modul 3 Modulets tema og studerendes læringsudbytte Tema: Sygepleje Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Modulet retter sig mod viden om det at være patient med somatisk sygdom, herunder intervention af lindrende

Læs mere

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? Kære «attnavn» Center for Offentlig Innovation er ved at udvikle verdens første statistik om offentlig innovation sammen med Danmarks Statistik

Læs mere

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Urologisk ambulatorium Næstved udreder og behandler patienter med sygdomme

Læs mere

Kort udgave af rapport om evaluering af it-kompetenceudviklingsprojekt på Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus

Kort udgave af rapport om evaluering af it-kompetenceudviklingsprojekt på Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus Kort udgave af rapport om evaluering af it-kompetenceudviklingsprojekt på Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus For imødekomme behov for it-kompetenceudvikling og for at organisationen på SIA desuden kunne

Læs mere

At anvende teoretiske og kliniske metoder til at observere, identificere og beskrive udvalgte fænomener i sygepleje

At anvende teoretiske og kliniske metoder til at observere, identificere og beskrive udvalgte fænomener i sygepleje Modul 1 F15 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, fag og profession Modulet retter sig mod introduktion til studiet af sygepleje, fag og profession og mod problemstillinger, fænomener

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen. Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning.

Sygeplejerskeuddannelsen. Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning. Sygeplejerskeuddannelsen Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning. Teoretisk undervisning. August 2010 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indhold og formål... 3 2.0 Generelt om professionsbacheloruddannelsen...

Læs mere

10 Undersøgelsesdesign

10 Undersøgelsesdesign 10 Undersøgelsesdesign I dette kapitel præsenteres undersøgelsens design og metodiske tilgang i mere uddybet form. Undersøgelsen er designet og gennemført i fire faser, vist i figuren nedenfor: Indholdet

Læs mere

Overvejelser før udarbejdelse af en klinisk retningslinje

Overvejelser før udarbejdelse af en klinisk retningslinje December 2008 Årgang 1 Nummer 2 Overvejelser før udarbejdelse af en klinisk retningslinje Preben Ulrich Pedersen, Ph.d., Linda Schumann Scheel cand., Ph.D. Center for Kliniske retningslinjer er nu veletableret.

Læs mere

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Tværfagligt Brobygningsprojekt Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Mona Høgh, Projektleder, Læreruddannelsen Roskilde,

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

For dig med mindst fem års erfaring med pædagogisk arbejde

For dig med mindst fem års erfaring med pædagogisk arbejde merituddannelsen til pædagog - færøerne MOD For dig med mindst fem års erfaring med pædagogisk arbejde WWW.UCC.DK/meritpædagog 1 merituddannelse til pædagog - på færøerne Vi har tilrettelagt en professionsbacheloruddannelse

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281 Revideret projektansøgning som erstatter ansøgningerne Innovationsagenter der skaber værdi (ansøgt af CPH West) og Innovation i organisationer, undervisning og Det tredje rum (ansøgt af Roskilde Tekniske

Læs mere

Pulje til forsøg med samarbejde med ungdomsuddannelser

Pulje til forsøg med samarbejde med ungdomsuddannelser Den 28. januar 2015 Pulje til forsøg med samarbejde med ungdomsuddannelser i 7.-9. klasse Landets folkeskoler indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk stø t- te til forsøgsprojekter i 7.-9.

Læs mere

UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering

UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering Program 11:30 Registrering og frokostsandwich 12:00 Velkomst og præsentation

Læs mere

Digital Mentor. Præsentation til konceptet

Digital Mentor. Præsentation til konceptet Digital Mentor Præsentation til konceptet Digital Mentor er en digital rådgivningsform der har til hensigt at understøtte fysiske frafaldsforebyggende indsatser, rettet mod socialt udsatte og psykisk sårbare

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

Udviklingsprojekter i Hjertecentret

Udviklingsprojekter i Hjertecentret Udviklingsprojekter i Hjertecentret En fremgangsmåde og skabelon til projektbeskrivelse og gennemførelse og implementering af kliniske udviklingsprojekter i sygeplejen Projektmetoden er en velbeskrevet

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Birgit Henriksen, Lektor Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, KU Gymnasieprojektet, Middelfart seminaret 14. september Metode sammenholdt

Læs mere

Halvårsrapport for IHK s deltagelse i IMODUS

Halvårsrapport for IHK s deltagelse i IMODUS 1 www.imodus.dk oktober, 2012 Halvårsrapport for IHK s deltagelse i IMODUS Projekttitel: IMODUS - Inklusion af mænd og drenge gennem uddannelsesudvikling på Sjælland videregående uddannelse og veje dertil

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere

Opfølgningsplan. Baggrund: Problemstilling: Mål: 3-års erfaring med HF Uddannelsesfremmede unge. Dette bekræftes af xxx

Opfølgningsplan. Baggrund: Problemstilling: Mål: 3-års erfaring med HF Uddannelsesfremmede unge. Dette bekræftes af xxx Opfølgningsplan Baggrund: Uddannelse spiller en helt central rolle i den politiske debat om indretningen af fremtidens velfærdssamfund. Der er i disse år et meget stort fokus på uddannelsessystemet og

Læs mere

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Kriminalforsorgens Uddannelsescenter startede i slutningen af 2005 projekt om selvmordsforebyggelse i Kriminalforsorgen for midler bevilliget

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse

Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse Indhold: 1. Indledning/baggrund 2. Lovgivning og præsentation af de særlige forløb 3. Oversigt over de særlige forløb 4. Procedure 5. Aftale

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Tech College Aalborg

Tech College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse Tech College Aalborg Colleger: College College College College College College College Style & Wellness College College Style & Wellness

Læs mere

Brobygningsprojektet Kvalitativ afrapportering til Det Strategiske Forskningsråd

Brobygningsprojektet Kvalitativ afrapportering til Det Strategiske Forskningsråd Brobygningsprojektet Per Fibæk Laursen 30. september 2013 Brobygningsprojektet Kvalitativ afrapportering til Det Strategiske Forskningsråd Forskningsmæssige resultater Udgangspunktet for Brobygningsprojektet

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA Træd i karakter VIA University College Notat Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapporten er et internt ledelses- og styringsinstrument med fokus på uddannelseskvalitet. Rapporten

Læs mere

Projekttitel: TechLife Eksperimenterende undervisning. Uddannelsessted: Roskilde Universitet, Den humanistisk-teknologiske basisuddannelse.

Projekttitel: TechLife Eksperimenterende undervisning. Uddannelsessted: Roskilde Universitet, Den humanistisk-teknologiske basisuddannelse. Projekttitel: TechLife Eksperimenterende undervisning Uddannelsessted: Roskilde Universitet, Den humanistisk-teknologiske basisuddannelse. Intern tovholder (navn og mailadresse): Tine Jensen (tinex@ruc.dk)

Læs mere

Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF

Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF Vi ønskede at planlægge og afprøve et undervisningsforløb, hvor anvendelse af

Læs mere

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning.

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning. Tak fordi du vil deltage. Instruktioner: Du bedes besvare skemaet ud fra dine egne erfaringer fra arbejdet med sygedagpengesager. Du bedes så vidt muligt tage udgangspunk i den nuværende situation i dit

Læs mere

Referat fra 6. møde den 24. okt. 2013 i Kvalitetsudvalget Patologisk Institut

Referat fra 6. møde den 24. okt. 2013 i Kvalitetsudvalget Patologisk Institut Referat fra 6. møde den 24. okt. 2013 i Kvalitetsudvalget Patologisk Institut Tilstede: Fraværende: Karen Roed Larsen (KRL) Lillan Wagner (LW) Torsten Frederickson (TF) Steen Jensen (SJ) Gitte Møller (GM)

Læs mere